OCAK Bayram Dü ünceleri Yanık Gıdaları Yemeyelim Astronomide Bir Öncü: El Battânî Zor Bir Kelime Kolay Bir Gün Âhireti Hatırlatan Dostlarım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OCAK 2007. Bayram Dü ünceleri Yanık Gıdaları Yemeyelim Astronomide Bir Öncü: El Battânî Zor Bir Kelime Kolay Bir Gün Âhireti Hatırlatan Dostlarım"

Transkript

1 OCAK 2007 YIL 28 SAYI 336 ISSN eytanlara ahap, bize ı ıklar ya ıyor, Karanlık ruhlarda müthi heyecan ve telâ ; I ıklar her yörede karanlı ı bo uyor, Artık sönüyor ilhad mumları yava yava. Bayram Dü ünceleri Yanık Gıdaları Yemeyelim Astronomide Bir Öncü: El Battânî Zor Bir Kelime Kolay Bir Gün Âhireti Hatırlatan Dostlarım

2 Kurban Bayramı, Hz. brahim ve smail den günümüze kadar, hep bir kahramanlık, bir fedakârlık, bir hasbîlik ve bir teslimiyet sembolü olagelmi tir. Kurban Bayramı, tıpkı orduların sava a gidi i gibi gürül gürül tekbirlerle gelir ve bir velvele olur, her yanda yankılanır. Onda hem bir mûsıkî ve iir hem de muharebelerin bin tarraka ile gürleyen hakkı ilân sesleri iç içedir. Kurban Bayramı nda evler, sokaklar, mâbedler, da lar, ta lar tekbirlerle lerzeye gelir inler. Minarelerden yükselen temcidler en bayıltıcı na melerle dalga dalga tâ evlerimizin içine kadar gelip yayılırken, köy-kent, ehir-kasaba, ova-oba koyun-kuzu meleyi leriyle sarsılır. O kutlu zaman diliminde hemen herkes, her ey ve her yer âdeta dile gelir ve konu ur. Arafat bir mah er gibi kaynar ve köpürür, bir hesap meydanı gibi endi e ve ümit soluklar.. Müzdelife, Mina, yoldakilerin telâ ve tedarikiyle u uldar.. Kâbe, sinesi hasretle yanan gufrana susamı ların nabzı gibi atar.. ve bütün bu sesler, soluklar, Hak kar ısında divan durmu inleyen en mükerrem kulların çı lıkları gibi gider verâların kapılarına dayanır. Sanki ebediyet gamzeden bu seslerle, hislerimizin sınırsızlı ını, hülyalarımızın sonsuzlu unu edâ ediyormu uz gibi, duygularımızın bütün hazineleri açılır.. ve bütün mahrem hislerimiz ba ı kopmu tesbih taneleri gibi dört bir yana saçılır. Her yanda köpürüp köpürüp Hak katına yükselen bu sihirli sesleri duyup ve gönüllerimizde Cennetler gibi esen evk u tarâbı ya adıkça, a ktan, evkten ve bayramın büyüsünden süzülmü diriltici bir iksiri içiyor gibi oluruz

3 mana mazhariyetin, Hakk a kullu un, kullukta uurun gönüllerimizi yükseltmi bulundu u zirvelerden, yürüdü ümüz yolu seyreder, kader kitabımızı okur, te kitap bu! der ve talihimize tebessümler ya dırırız. Bu mazhariyet ve mevhibelerin tadı, lezzeti ruhlarımızı o kadar yumu- akça sarar ki, gözlerimiz ükranla açılır-kapanır, duygularımız baharlar gibi ye erir.. derken ruhlarımıza gelip vâsıl olan ilham ve ruhlarımızdan ötelere yükselen inayet kanatlı dualar, münacatlar, sızlanı lar, âdeta tabiatlarımızı a an semavî bir mânâ, bir hâl ve bir tesire ula ır. Öyle ki, her yeni saat, her yeni dakika, her yeni i, her yeni imkân daha derince ya anmaya, daha uurluca de erlendirilmeye lâyık birer kıymet alır; alır da, ruhanî zevklerle co mu vicdanlar Lütfunu artır Allahım! der, daha da mest olmak isterler. Bayram günleri, dinin ve me ru âdetlerin ferah-fezâ ikliminde ibadetlerle hazza ve ruhanî hazlarla ibadet ne vesine büründükçe, yepyeni bir varlı a erdi imizi, ebedîle ti imizi, sinelerimizin kevn ü mekânlar kadar geni ledi ini ve uurlarımızın ilâhî vâridâtla aydınlandı ını daha açık-seçik duyar.. ve maddiyatımızın bütün bütün çözüldü ünü, tamamen mânevîle ti imizi sanırız.. sanırız da, hep imanın gönüllerimize saldı ı ezelî vaadlere do ru akarız. Bayram günlerinde ya adı ımız dolu dolu duygularla çok defa kendimizi havada uçuyor veya ne eli, âhenkli ve pürüzsüz bir yolla ruh iklimine do ru kayıyor gibi hissederiz. Bazen gökyüzünde hiç kanat çırpmadan sa a-sola süzülen ku lar gibi, bazen a açların ba larında ince ince salınan dallar gibi, bazen de rüzgârların dokunmasıyla yatıp kalkan, yatıp kalktıkça da çevreye kokular salan çiçekler gibi incelir, zarifle ir ve iirle iriz. Bazen bütün bütün rikkate gömülür ve duydu umuz her tekbir, her tehlil, her uhrevî ses ve sözle kendimizi öyle bir a lamaya salarız ki, tepeden tırna a sırılsıklam oluruz. Bazen pürne e kesilir ve kendimizi havaî fi eklere binmi ı ık ı ık gökyüzünde dola ıyor sanırız.. bazen de sihirli bir seccade üzerinde yıldızlar arası seyahat ediyor gibi oluruz. Bazen koyun-kuzu meleyi- iyle rikkate gelir, duygulanır ve bir kısım tuhaf hislerin tesiriyle içten içe mumlar gibi eririz.. bazen de bunları o kadar tabiî, yerli yerinde ve ba döndürücü bir âhenk içinde görürüz ki, Böylesinden daha mükemmeli olamaz. der, kaderin sırlı nakı ları kar ısında büyüleniriz. Bazen minarelerden yükselen temcidler, ezanlar, camilerden ta ıp dört bir yanda yankılanan tekbirler, Kur ân lar ve bunların vicdanlarda meydana getirdi i aks-i sadâlar öyle iirle ir, öyle insanların içine akar ve onları büyüler ki; zannediyorum gönül dünyamızda hiçbir zevk ne bu derinli e ula abilir ne de bu müessiriyete. Hele bu ses ve bu sözlere bir fon müzi i gibi seher yeli de karı ıp esince, heyecanlarımız tarif edilmez bir noktaya yükselir, hislerimiz de bir tufan hâlini alır. Hususiyle hac esnasında hemen her yerin umumî lisanı ve umumî ivesi olan tekbir ler ve telbiye lerle en gizli dü üncelerimizi, en muhterem kanaatlerimizi en yüksek bir âvâz ile ilân ederek ve en mahrem hislerimizi en yakıcı na melerle dile getirerek âdeta bir mah er provası yaparız. Bu çok mûnis ve o kadar da ürperten tablolar kar ısında, bu alabildi ine derin ve o kadar da fıtrî sözlerle hep ayrı ayrı yerlerde dola ır, ayrı ayrı vazifeler yaparız ama, her zaman arkamız Cehennemlere dönük, gözlerimiz Cennetlerin tüllenen afaklarıyla mest, kalblerimiz de ilâhî rıdvan avında olarak... te bu duygularla bütün bütün hudutlarımızı a arak, bitevî hodgâmlıklarımızdan sıyrılarak, tahtlarımızı kalb ve ruh ufkuna kurar; dünyaya bakan yönleriyle beden ve cismaniyetin küllerini sa a-sola savurur ve vicdanın bir kö esinde muhafaza etti imiz, Cennet ten getirilmi kıvılcımları bir kere daha tutu turur.. ve o alev, o hararet, oı ık altında bu yeni varlı ımızı yürekten selâmlar, bahtımıza tebessümler ya dırırız. Ba yazımız, dergimizin Mayıs 1992 (160.) sayısından alınmı tır

4 Onlar gece-gündüz hep bir sır pe indedirler.. sırlarını payla ma, onların en büyük emelidir. Gönüllerinde duyduklarıyla, gönüllerde heyecan uyarmaya çalı ırlar.. â ina sinelere duygudan-dü ünceden, sesten-sözden matbaa mürekkebi görmemi güftesiz besteler sunarlar. Dr. Hamza Aydın * Güne enerjisinin sebepler plânında kayna ı nedir? * Güne merkezindeki dönme ve salınım hareketlerine yüklenen vazifeler nelerdir? * Gezegenlerin Güne in etrafında tutulmasında, hangi sebepler perde vazifesi görür? * Güne de kendisine tayin edilmi bir yere do ru akıp gider. (Yasin, 36-38) âyetini anlamada yeni tespitler... * Gezegenlerin iklimlerinde de i ikliklere sebep olan Güne rüzgârları ve Güne in merkezindeki hâdiselerle ba lantılı ses dalgaları, Güne hakkında neler söylüyor? Dünya dan bakıldı ında parlayan bir topu andıran Güne in çapı, km dir. Güne hakkında bildiklerimizin ço u, etrafa yaydı ıı ı ın analizine dayanmaktadır. Yakla ık 5-6 milyar ya ında (orta ya lı) olan Güne in büyük kısmını hidrojen (% 72), helyum (% 26); geri kalan kısmını (toplam % 2) oksijen, karbon, azot, alüminyum, sodyum, potasyum, bakır ve demir te kil eder. Güne te bulunan elementler yerkürede de mevcuttur. Güne ; iç kısım, dı tabaka ve Güne atmosferi olmak üzere üç bölümde incelenir. Güne in dı tabakası, atmosferimizle yeryüzü arasındaki sınıra benzer; iç kısmı, dı tabakasına nazaran daha yo undur. Güne in dı kısmını gözlemek mümkün iken, iç tabakalarını gözlemlemek imkânsızdır. Bu sebeple Güne in iç yapısı hakkındaki bilgiler, dı ında cereyan eden hâdiseler hakkında toplanan verilerin yorumuna dayalıdır. Güne in iç kısmı; merkezî bölge, ı ınım bölgesi ve konveksiyon (ku ak) bölgesi olmak üzere üç alt bölüme ayrılır. Güne in maddesi, ne sıvı, ne katı, ne de gazdır; maddenin dördüncü hâli olarak kabul edilen plâzmadır. A ırı sıcaklık sebebiyle çekirde in etrafındaki elektronların kopup gitmesi hâli olarak tarif edilen plâzma durumunda bulunan elementler, yüklü partiküller (elektron ve proton) hâlinde oldu undan, manyetik ve elektrikî alanlarla reaksiyona girmeye e ilimli yaratılmı tır. Plâzma formundaki iyonize gaz, Güne in manyetik alanını kendine do ru çeker ve onu büküp kıvırarak gerilimini artırır ve onda manyetik alan çizgileri olu turur. Manyetik alanın güçlü oldu u bazı bölgelerde ilme e benzeyen manyetik alanlar, ba ımsız ekilde koparak Güne atmosferine da ılır. Kâinattaki toplam maddenin % 99 dan fazlası plâzma hâlinde bulunur. Güne in çevresine da ıttı ı enerji, çok de

5 Âdeta yüksek sıcaklıktaki fırınlara benzeyen Güne in merkezinde, maddenin saf enerji hâli bulunur veya buraya giren maddeler enerjiye dönü türülür. Merkezdeki yüksek sıcaklık altında gerçekle en nükleer (çekirdek) reaksiyonlarla hidrojenler birle tirilerek, helyum elementi yaratılır. rinlerinden (en merkezdeki iç bölgeden) gelir. Âdeta yüksek sıcaklıktaki fırınlara benzeyen Güne in merkezinde, maddenin saf enerji hâli bulunur veya buraya giren maddeler enerjiye dönü türülür. Merkezdeki yüksek sıcaklık altında gerçekle en nükleer (çekirdek) reaksiyonlarla hidrojenler birle tirilerek, helyum elementi yaratılır. Nükleer füzyon isimli bu sentez reaksiyonu sırasında muazzam miktarda enerji açı a çıkarılır. Güne in enerji salan dı yüzeyinin toplam kapasitesi 3.86x1026 watt civarındadır. Bu enerjinin ancak metrekare ba ına 1368 watt lık kısmı yerkürenin yörüngesine ula ır. Bu enerji bizim Güne e baktı ımızda gördü ümüz ı ıktır. Güne in en iç kısmı, Dünya daki sudan 160 misli daha yo undur. ç kısmın sıcaklı ı ise 15 milyon santigrat derecedir. Güne bu yo unluk ve sıcaklı a sahip olarak yaratılmasaydı, sebepler plânında bu muazzam enerjinin üretildi i bir fabrika olamazdı. Güne in en iç kısmında ürettirilen enerji, bir üstteki ı ınım bölgesine sevk edilir. Bu bölgenin böyle isimlendirilmesinin sebebi, enerjinin burada ı ınımla ta ınmasıdır. Güne in merkezinde üretilen enerji, yukarı do ru hareket ederken geçti i bölgedeki malzemeyi de ısıtır ve dı yüzeye yakınla tıkça ısı ve enerjide azalmalar olur. Meselâ ı ınım bölgesinin bitimine gelinceye kadar, 1-2 milyon derece ısı kaybı olur. I ınım bölgesinin bitti i noktada, maddenin yo unlu u da yerküredeki suyun yo unlu una e itlenir. Enerji, Güne in iç kısmında ı ınımla, dı kısmında ise konveksiyonla (ısı akımlarıyla) ta ınır. Güne i sıcak ve parlak tutan enerji kayna ı, en iç kısmında yer alan fırınlardır. Merkezdeki ısıtıcıdan uzakla tıkça ısı azalır. Tuhaf olan durum, fotosferden (ı ınım bölgesi) koronaya (en dı taki taç kısmı) do ru gidilirken, Güne atmosferindeki sıcaklı ın dü mesi gerekirken, artmasıdır. Sıcaklık koronanın iç kısımlarında Güne in merkezi kısmındaki sıcaklık de erlerine yakla ır ve sonra koronanın dı kısmında tekrar azalmaya ba lar. Güne in merkezinden dı yüzeye do ru devam eden so uma, bu bölgede kesilerek tekrar dereceden 1-5 milyon dereceye yükselmektedir. Bilim adamları korona tabakasının bu kadar a ırı seviyede ısıtılmasında rol alan hâdiselerin ne oldu unu henüz anlamı de iller. Bilinen ey, Güne in dı tabakasının çok fırtınalı oldu udur Tencerede kaynayan suyun davranı ıyla Güne in dı yüzeyindekiler birbirine benzerdir. Güne in bu tabakasına konveksiyon bölgesi denir. Koronadaki manyetik alan, konveksiyon bölgesine tutunmu tur. Konveksiyon bölgesindeki gaz basıncı, manyetik alan basıncına nazaran daha fazladır. Bundan dolayı, manyetik alan, gazın türbülans hareketleriyle içeri do ru çekilir ve bükülür. Bu hareketler, koronaya do ru manyetik alan çizgilerinin büyümesinde vazifelidir. Koronada ise manyetik alan basıncı, gaz basıncından daha fazladır. Manyetik alana ta ınan fazla enerji muhtemelen koronadaki plâzmaya transfer edilir. Hidromanyetik dalgalar hâlindeki enerji, koronada sıkı tırılarak ısıya dönü türülebilir. Ancak manyetik alandaki enerjinin koronada ısıya nasıl dönü türüldü ü tam olarak bilinmiyor. u anda enerjinin koronaya transferi ve depolanmasının mekanizmalarının anla ılması en sıcak ara tırma konularındandır. Güne in iç kısmının son tabakası olan konveksiyon bölgesinde, madde ısındı ından geni lemeye ve yüzeye do ru yükselmeye ba lar. Dı tabakaya do ru çıktıkça so- ur, daha yo un hâle gelir, sonra plâzma hâlindeki madde, tekrar geriye döner; yükselme ve batma eklindeki bu çevrim hareketi konveksiyon olarak adlandırılır. Bu hareket, enerjinin konveksiyon bölgesinin tabanından tavanına do ru ta ınmasına vesile olur. Tavana yakla an madde burada nispeten so uyup yo unla ırken, enerjisini de çevresine da ıtır. Konveksiyon bölgesinde, plâzma formunda bulunan maddenin çıkma ve inme hareketi, tencerede fokur fokur kaynayan suyun hareketine çok benzeyen bir devr-i 5 577

6 Astronomlar, Güne ten çıkan X ı ınlarını kaydederken, doktorlar da hastalarının a rılarının iddetlendi i saat ve günleri kaydetmi lerdir. Güne patlamalarının yo unlu u ile migrenli ki ilerin a rılarının ço alması arasında güçlü münasebetler bulunmu tur. Ancak bu münasebet istatistikî olarak mânâlı olsa bile, bunun biyolojik açıdan bir de er ifade edip etmedi inin anla ılması için, daha fazla ve kontrollü çalı maların yapılması gerekir. dâim hareketidir. Bu hareketler Güne in dı kısmında güçlü manyetik sahaların te ekkülüne sebep olur. Koronadaki a ırı sıcak gaz, Güne ten giderek uzakla- ır. Bu sıcak gaz kitlesi gezegenlere do ru yelken açtı ında ise bu sıcak gaz kitlesi, Güne rüzgârı adını alır. Güne rüzgârları, gezegenlerin iklimlerinde de i iklikler için vazifelendirilmi memurlar gibi çalı tırılır. Güne atmosferindeki bu aktiviteler, kar ve ya mur ta ıyan atmosferik hava akımlarına sebep olur. Güne in dı kısmında güçlü manyetik alanlar nispeten az iken, Güne atmosferinde güçlü manyetik alanlar çok fazladır. Güne in manyetik alanıyla, gezegenler arası manyetik alan ekillendirilir. Taç kısmından saniyede km hızla fı kırtılarak uzakla tırılan maddelerle 10 milyar ton plâzma da ta ınır. Saniyede 100 ila km hızla yol aldıklarından, bunların yeryüzüne ula ması birkaç gün sürebilir. Güne patlamaları, ı ık hızında hareket etti- inden 8 dakikada yerküreye ula ır. E er koronal madde fı kırmaları Dünya atmosferine ula ırlarsa, jeomanyetik fırtınaların meydana gelmesini tetikleyebilir. Auralar (kutup bölgelerinde çok açık görülen ı ımalar) koronal madde fı - kırmalarıyla ba lantılı atmosferik hâdiselerdir. Büyük ölçekli jeomanyetik fırtınalar, elektrik kesintilerine ve haberle me uydularında zararlara yol açabilir. Astronomlar, Güne ten çıkan X ı ınımlarını kaydederken, doktorlar da hastalarının a rılarının iddetlendi i saat ve günleri kaydetmi lerdir. Güne patlamalarının yo unlu- u ile migrenli ki ilerin a rılarının ço alması arasında güçlü münasebetler bulunmu tur. Ancak bu münasebet istatistikî olarak mânâlı olsa bile, bunun biyolojik açıdan bir de er ifade edip etmedi inin anla ılması için, daha fazla ve kontrollü çalı maların yapılması gerekir. Güne in atmosferinde manyetik enerjinin depolanması ve âni patlamaya benzer ekilde fı kırması, Güne parlamalarına yol açar. Güne in atmosferindeki manyetik enerji, âniden serbest bırakılırsa, Güne parlamaları olu- ur. Patlama esnasında bütün elektromanyetik spektrumu kapsayan radyasyon ne redilir. Bir patlama anında serbest bırakılan enerji miktarı, yakla ık aynı anda patlatılan 100 megaton hidrojen bombasına e ittir. Tek bir hidrojen bombasının bile yeryüzünü kasıp kavuraca ını dü ündü ümüzde, Güne i en uygun mesafeye yerle tirerek bizleri hem yanmaktan, hem de donmaktan koruyan Kudreti Sonsuz a ne kadar ükretsek azdır. Büyük parlamalar, saniyede erg enerji açı a çıkarır. Bu enerji miktarı tek bir volkanik patlamadan açı a çıkan enerjiden 10 milyon defa daha fazladır. Güne te manyetik alanın üretildi i sistem, yerküredeki bazı de i ikliklerin de sebebi olabilmektedir. Meselâ yılları arasında Güne aktiviteleri azaldı ında veya durdu unda yeryüzünde dü ük sıcaklıklar (küçük buz ça ı) kaydedilmi tir. Bir teoriye göre buz ça ında da Güne aktiviteleri devam etmi tir. Dolayısıyla yeryüzündeki iklimlerin ayarlanmasında Güne in faaliyetleri Emr-i lâhî ile vazife görür. Kuzey Kutbu nun üzerinde 10 km yukarıda (Troposfer/Stratosfer sınırında) yapılan ölçümlerle tespit edilen sıcaklık farklılıklarının, 11 yıllık Güne lekesi patlamalarının devr-i dâimiyle alâkalı oldu u tespit edilmi tir. Kutup bölgesinin üstünde stratosfer sıcaklı ı, Ekvator un üzerinde stratosferik rüzgârların esmesine ba lı olarak Güne aktif oldu u zaman nispeten daha az so uk olur. Ancak burada rol verilen fizikî mekanizmalar henüz aydınlatılamamı tır. Gezegenler Güne e nasıl ba lıdırlar? Bu mevzuda iki hipotez vardır: Bunlardan biri, gezegenlerin Güne etrafında belli yörüngelerde dolanmalarını, çekim tesirinden ziyade ortak kütle etrafında harekete dayalı açıklarken; di eri de Güne in iç kısmında devr-i dâimler eklinde yaratılan manyetik alan kuvvetlerinin, gezegenler arası çekim kuvvetinin te ekkülünde önemli oldu unu söyler. Hipotezler arasındaki fark, sebepler açısından yörüngelerin yapısından kaynaklanmaktadır. Dâirevî yörüngeler çekim kuvvetiyle olu turulurken, elipsoid yörüngeler ortak 578 6

7 kütle hareketi olunca ortaya çıkarılmaktadır. Dolayısıyla gezegenlerin Güne in etrafında tutulabilmesinde, hem ortak kütle hareketine, hem de Güne in iç kısmındaki salınımı andıran madde devr-i dâimlerine ve üretilen manyetik alanlara rol verilmesi daha mâkûl bir açıklamadır. Kur ân-ı Kerîm de Güne ve gökyüzü hakkında ufuk açıcı ve tefekküre sevkedici çok sayıda âyet vardır. Bunlardan biri; Güne de kendisine tayin edilmi bir yere do ru akıp gider. âyetidir (Yasin, 36-38). Bediüzzaman (ra), bu âyetten her insan tabakasının farklı eyler anlayabilece ine i aret ederek, âirâne bir fikir ve kalb sahibi olan ki iye, yukarıdaki âyetin öyle bir mânâyı hatırlataca ını belirtir: Güne nûranî bir a açtır. Gezegenler onun hareket eden meyveleridir. A açların hilâfına olarak Güne silkinir, tâ o meyveler dü mesin. E er silkinmezse dü üp da ılacaklar. Bediüzzaman (ra) bir ba ka yerde de öyle der: Evet Güne bir meyvedâr a açtır; silkinir tâ dü mesin seyyar olan yemi leri. E er sükûtuyla sükûnet eylese, cezbe kaçar. A lar, fezâda muntazam meczupları. Bediüzzaman ın (ra) Güne in merkezinde cereyan eden hâdiseleri, Kur ân dan aldı ı feyizle bu ekilde bir benzetmeyle anlatması ve bunun yukarıdaki ilmî açıklamalarla da do rulanması, Kur ân-ı Kerîm in mu cizevî oldu una ba ka bir delildir. Güne yakla ık her 27 günde bir kendi ekseni etrafındaki dönmesini tamamlar. Güne lekelerinin aktif bölgeleri, Güne in Dünya ya bakan yönünde oldu u zaman gözlenebilir. Güne in hareketi ilginç bir yörünge olu turmaktadır. Güne in dı kısmı, katı bir yapı olmadı ı hâlde (gaz ve plâzma hâlinde) dı tabakası farklı enlemlerde farklı dönme hızlarına sahiptir. Meselâ, Ekvator a yakın bölgelerde daha hızlı dönerken, kutuplarda daha yava dönmektedir. Son yıllarda bilim adamları Güne ten gelen sinyalleri almada akustik detektörleri kullanmaya ba ladılar. Güne in merkezinden gelen gürültünün sürekli izlendi i akustik dedektörler, bu gürültünün Güne yüzeyinde yol açtı ı inme ve çıkma eklindeki dalga hareketlerinin anla ılmasında kullanılmaktadır. Bilim adamları i e içindeki suda ve ya, sirke gibi tabakalanma olu turan maddeleri ihtiva eden ortamlarda ses dalgalarının nasıl davrandı ını anlamaya çalı makta ve Güne teki hâdiselerle benzerlikler kurarak Güne in iç kısmının yapısını de ifre etmeye çalı maktadırlar. Güne in merkezindeki hâdiselerle ba lantılı ses dalgaları, yayın ileri-geri gitmesi gibi titre ir. Ve hususî akustik dedektörlerle yapılan bu ölçümler, Güne in iç kısmındaki devr-i dâimleri yansıtır. Güne in iç kısımlarından gelen ses, yukarı do ru hareket ederken, manyetik dalgalara dönü türülmektedir. Manyetik dalgalar, önce yukarı (Güne atmosferine do ru) sonra da a a ı do ru (Güne in en iç kısmına) bir salınım eklinde sürekli hareket etmektedir. Havuzdaki suyun dalga titre imleri yapmasına veya yay gibi salınıp büzülmeye benzer ekilde, Güne in içinde ve merkezinde olan hareketler ritmik motifler sergiler. Güne in en iç merkezinden gelen çok küçük frekanstaki ses dalgalarını ölçen Steven Tomczyk (1994) Güne in en iç kısmının Dünya nın dönme hareketine benzer ekilde döndü ünü buldu. Açarsak, Güne in dı kısmındaki hareketin aksine, iç kısmındaki dönmenin, enleme ve derinli e ba lı olmaksızın gerçekle tirildi ini ve titre im yaptı ını buldu. Bediüzzaman (ra) Kur ân-ı Kerîm de Güne le ilgili âyetteki limüstekar kelimesinin mânâsını açıklarken bu dönme hareketine öyle atıfta bulunur: Sâni-i Hakîm i lerine, görünen sebepleri perde etti inden çekim kanunu nâmında bir lâhî kanunla sapan ta ları gibi, gezegenleri Güne le ba lamı ve o çekimle, muhtelif fakat muntazam hareketle, o gezegenleri hikmet dairesinde döndürüyor. Ve o çekimi do urmak için Güne in kendi merkezinde hareketini, buna zâhirî bir sebep etmi. Yani limüstekar kelimesinin mânâsı, kendi hareketi içinde, manzumesinin (bütün bir Güne sistemi) istikrarı ve nizamı için hareket ediyor. Çünkü hareket harareti, hararet kuvveti, kuvvet cazibeyi (çekimi) zâhiren tevlid eder (do urur) gibi bir lâhî adet ve Rabbanî bir kanundur. (25. Söz) Güne in sürekli belli aralıklarla çalan bir zile benzetilebilece ini ifade eden bazı astronomlar, Güne in iç ve dı kısmında meydana gelen devr-i dâimlerin, buradaki manyetik alanların, çekim kuvvetinin ve Güne in ortak kütle merkezinin te ekkülünde rol oynadı ını belirtmektedirler. Bütün bu faktörlerin biribirleriyle münasebetleri neticesinde, gezegenlerin Güne etrafında dönerek (sebepler açısından saçılıp savrulmadan) tutulabilmesinin nasıl oldu unu açıklamak mümkün hâle gelmektedir. Her sabah ufkumuzda do masını bekledi imiz bu devasa yıldızın varolu u ve bunun kontrollü bir ekilde devam edi i biz ne kadar ülfetten dolayı dikkat etmesek de üzerinde derin derin dü ünmemizi gerektirecek ölçüde ciddi bir hakikattir. Güne bizim için bu kadar hayatî iken, onun üzerinde en küçük bir tasarrufumuzun bile olmayı ı, bu ate topunun ne büyük bir iradenin emrinde insana hizmet ettirildi ini açıkça Kaynaklar Nursi S, (1996), Kaynaklı ndeksli Lûgatlı Risale-i Nur Külliyatı, 25. Söz, Nesil Basım-Yayın, stanbul, Sh: Ayvaz M, (1983), Güne : Bitmeyen Bir Enerji Kayna ı, Sızıntı Dergisi, C: 5, S: 57, Sh: Çelik T, (1986), Güne in Son Sırları, Sızıntı Dergisi, C: 8, S: 85, Sh:

8 Mustafa Ferit Geli inizi fark etti im ilk gün sizinle tanı- acaktım. Fakat hayatın debdebeli akı ında bu mümkün olmadı. Aynaya her baktı ımda sizinle kar ıla ıyordum... Fakat ciddi ve vakur tavırlarınız beni biraz ürkütmü tü. Benim dünyayı idrakim çok farklıydı. Ben gençlik hevesatının tesiriyle bu âlemde ebedî kalacakmı gibi hayaller kuruyor ve tûl-i emel pe- inde ko uyordum. Siz her hâlinizle bu dünyanın fânîli inden, insanın bu dünyadaki ömrünün bir seyyahın a aç gölgesinde belli bir süre dinlenmesinden ibaret oldu undan ve bu dünyadaki bütün i lerimizin öbür âlemdeki ebedî hayatı kazanmaya yönelik olması gerekti inden bahsediyordunuz. Bu ifadeler nefsime çok a ır gelmekte ve size kulak verdikçe e lenceli hayatımın tadı kaçmaktaydı. Sizinle ne zaman kar ıla sam, hep aceleci tavırlar sergiler, sizden yüz çevirir ve bir türlü konu ma cesareti bulamazdım. Çünkü hakikatle yüz yüze gelmekten korkardım. Bugün sizinle uzun uzun konu mak istiyorum. Geçenlerde ba- ıma gelen hiç beklemedi im bir hâdise beni konu maya mecbur etti. Artık hayallerle ya amak yerine hakikatleri kabullenmek zamanıydı. Ama bu kolay olmadı. Çünkü ya lanmak bir hakikatti ve siz bunu anlatıyordunuz; ama bu bana a ır geliyordu. Fakat zamanla çevremdekilerin davranı larının de i mesi ve beni dünyanın câzibedâr güzelliklerine davetlerin azalması, ömür sermayemin azaldı ını gösteriyordu. Her zamanki gibi belediye otobüsüne binmi tim. Orta kapının hemen yanında ayakta duruyordum. Yakınımdaki koltukta oturan on üç-on dört ya larındaki temiz yüzlü bir talebenin Amca, buyurun! demesiyle kendime geldim ve arkama baktım. Ayakta duran birkaç ki i vardı ve onlar da arka taraftaydılar. Talebeyle göz göze geldik. Ayaktaydı ve oturmam için eliyle bana i aret ediyordu. Te ekkür ederek onu tekrar koltu una oturttum. Fakat onun bu davranı ı beni derin bir dü ünceye sevk etti. Ak ama kadar Ne zaman amca oldum ki? Zaman gerçekten çok mu çabuk geçiyor da ben fark etmiyorum. gibi pek çok fikir zihnimi alt üst etti. En sonunda, Bir çocu un sözüne bu kadar kafa yorarsam vay hâlime! deyip mevzuu kapattım. Aynı günün ak amı yıllardır müdavimi oldu um berbere gittim. Eski mü teri oldu um için birbirimize ismen hitap ediyorduk. Saçlarıma birkaç makas attıktan sonra, Epeydir söylemedim; ama a artmı sın saçları! deyince yüzümde memnuniyetsiz bir ifade belirdi. in do rusu; bu, nefsime a ır geldi. Gözünün ucuyla yüzümün aynadaki aksini gören berber, bu sözden ho lanmadı ımı hissetti inden olacak ki, tıra bitene kadar gönlümü almak için epeyce dil döktü

9 O ak am eve dönünce foto raf albümüne ba tan sona kadar birkaç defa baktım. Albümde bir ya ındaki siyah-beyaz foto rafımdan geçen yıl gitti imiz gezi foto raflarına kadar yüzlerce ben ile kar ıla tım. Kırk yıllık ömrümden çe itli manzaralar ve beni bile a ırtan de i iklikler, silkelenip kendime gelmem için yüzüme indirilmi birer tokat gibi geldi. Artık hayallerle ya amak yerine, hakikatleri kabullenmek zamanıydı. Ama bu kolay olmadı. Çünkü ya lanmak bir hakikatti ve siz bunu anlatıyordunuz; ama bu bana a ır geliyordu. Fakat zamanla çevremdekilerin davranı larının de i mesi ve beni dünyanın câzibedâr güzelliklerine davetlerin azalması, ömür sermayemin azaldı ını gösteriyordu. Sizleri her görü ümde Hz. Ömer in (ra) kendisine ölümü hatırlatması için para kar ılı ında tuttu u adam aklıma geliyor. Adaletiyle temayüz etmi Halife Hz. Ömer, bir gün aynanın kar ısına geçip de ak saçlarını görünce, Artık sana gerek kalmadı. diyerek tuttu u adamı göndermi. Sizi zamanla sevdim. Artık, her gün bana anlattı ınız hakikatlere uygun davranmaya çalı ıyorum. Hayatın fânîli ini, bu dünyada hiçbir eye mâlik olmadı ımı imdi daha iyi anlıyorum. Bana ölümü hatırlatan vesilelerden biri olarak sizleri yaratan Rabb ime ükrediyorum. Ho geldiniz. Safalar getirdiniz. Her gün sizinle hasbihal etmek isterim kıymetli dostlarım: Sizler benim ak saçlarım, âhireti hatırlatan arkada larım Ba ımın üstünde yeriniz 9 581

10 Dr. Ömer Said Gönüllü Sevgililer Günü (SG), di erleri gibi artık bu zamanın bir realitesi. Fakat ön plâna çıkarılan yanı yeni bir tahassüs ve dü ünce uyandırmıyor. Gün ü geldi- inde ortada sadece kalıpla mı söz ve davranı lar dola maya ba lıyor. Pazarın konusu olan hemen her mal ve hizmet, bu gün ler bahane edilerek bir daha satı a sunuluyor. Reklâm ve pazarlama kurtları gün e mahsus bir ambalajla bunlara farklı bir cazibe kazandırıyor ve insanların sadece hislerini uyarmaya bilhassa dikkat ediyor. Çünkü potansiyel mü teriler bir muhakeme yapacak olurlarsa, asla rasyonel olmayan bir alı veri e davet edilmekte olduklarını farkedebilirler. Buna meydan vermemek için, bunun zâten tabiatında böyle oldu u uuraltına çok ince tekniklerle i leniyor; çünkü sevgi zâten rasyonel de ildir ki! (ve bu, di er günler için de aynen geçerli.) Bu satı ları arttırma oyununda, medyanın, en ba ta da televizyonun teshir gücü en önemli silâh olarak kullanılıyor. 1 Reklâmlar ideoloji, din, cinsiyet, meslek ve ya grubu ayırdetmeden hemen her yere nüfuz edebiliyor. 2 nsanlara bilinen ritüelleri yapmaları tavsiye ediliyor; bir ürün alıp hediye etmenin bu günlerin olmazsa olmazı oldu u i leniyor. Böylece, pazarı gürültüye bo an i portacılardan bir farkı kalmıyor televizyon kanallarının (istisnalar bir yana). Aslında, piyasanın serbestli ini de a an ve insanların benimsedi i mefhumlar ı rahatlıkla kirleten sınır tanımaz bir gayr-ı ahlâkîlikle -sevgi, anne, baba, Hz. sa (as), Ramazan gibi de erler sanki çok dert ediliyormu gibi- yapılıyor bütün bunlar. Yazılan ve konu ulanlar, konunun üzerinde dü ünme arzusu uyarmayacak ölçüde basit ve derinliksiz kalıyor. Neticede satı lar artıyor ve reyting u runa medyatize edilen de erler do ru anla ılma ansını kaybediyor. Bu bildik aldatmaya açık olan kitleler de her defasında oyuna geliyor. Ve bu bahsin kapa ı bir sene sonrasına kadar kapatılıyor. Çünkü halkı havaya sokan cazgırlar rol yapmak isteseler de buna vakit yok; sırada ba ka gün ler var. nsanlararası münasebetler ve toplum huzuru açısından bu günler in hiç mi faydalı bir yanı yok, olmuyor mudur veya olamaz mı? eklinde bir soru sorulabilir. Oluyordur hiç üphesiz, fakat ne ölçüde? nsanların bu günler etrafında sözü sıkça edilen kavram ve de erlere kar ı daha bir hassas ve saygılı oldu una dâir hissedilir bir de i iklik görülmüyor. Toplumda kar ıla ılan menfi hâdise ve örneklerde kaydade er bir azalma bildirilmiyor. Moral bozmak ve ümitsizli e yolaçmak do ru de il, fakat u rahatlıkla söylenebilir: kronik hâle gelmi, hattâ yer yer kangrenle mi, nihâî tahlilde ancak tek tek fertlerin ciddi bir muhasebe yapması ve kendisine çeki düzen vermesiyle yava yava ortadan kalkabilecek meselelerin böyle günler le çözümünü beklemek gerçekçi gözükmüyor. n-

11 sanları vicdanlarıyla yüzle tirmek, onlara hayatlarında bir ruh inkılâbı yapma ihtiyacı hissettirecek ekilde hakikatleri güzelce ortaya koymak ve bu cehdi sürekli kılmak kolay de il. Kaldı ki, önce buna niyetlenmek, kendi durumundan rahatsızlık duymak gerekiyor. Televizyon reklâmları ve piyasa sloganları ise ayrı bir dünyaya ait. Bugün kar ımızdaki tablo, bu günler in, sadece paraya tahvil için kullanıldı- ını gösteriyor. 3 Bugün kaç medya kurulu u, SG yi sı de erlendirme alı kanlı ından kurtarabiliyor kendini?!. Kaçı, Anneler Günü nde anne hakikatinin hakkıyla hissedilmesini sa layacak niyet, derinlik ve birikime sahip?!... Mefhumların ve hayatın daraltılması Artık isim açısından yapılabilecek bir ey yok; SG nin ismi de i tirilemez; Sevgi Günü veya Sevenler Günü gibi yeni bir gün de ihdas edilemez. 4 Fakat bu gün ün anneler günü veya di erleri gibi bir vesile olma yanı var. Önemli olan husus, bunun kalıcı neticeler verecek ekilde nasıl de erlendirilece i. Her eyden önce Sevgililer Günü ifadesi, dayandı ı -iddia edilen- sevgi kavramını daraltıyor. Belki de bu gün ün çı ırtkanlı ını yapanlar sevgiden de il de, sadece sevgililerden sözediyorlar, sevgi diye bir dertleri yok. Sevgi, sesi daha az çıkanların endi esi belki de. Burada yi de, sevgisiz sevgili olur mu? diye dü ünülebilir. Bu, sevgiliden ne anla ıldı ına, daha do rusu kendilerini sevgili kabul edenlerin sevgiden ne anladıklarına ba lı. Kelimeler orta yerde mebzul miktarda telâffuz ediliyor; fakat kar ılıkları yok. Sıhhatli bir sevginin pek olmadı ı, kalmadı ı bir dünyada kendilerine sevgili denilen, piyasa ekonomisinin sevgili olarak tarif etti i, fakat aslında içinde pek de saygı barındırmayan bir sevgi nin hoyrat ta ıyıcıları dola ıyor. Kimler sevgililer sınıfına dâhildir; sevgili olmak ne demektir? Sevgili hangi sevgi nin emanetçisidir, mesulüdür ve muhatabıdır? Bütün sevgililer, airin Ey Sevgili, en Sevgili! hitabıyla hasretini dile getirdi i müteal ve saf sevgilerin muhatabı olabilir mi? Sevgili sıfatı hangi vasıfları gerektirmektedir? 5 Kelimenin bu toplumda yerle mi bir mânâsı ve bilinen tedaileri var, bu inkâr edilemez. Her ne kadar genç ve orta ya lı evliler, hattâ evliliklerinin kırkıncı, ellinci yılını idrak edenler bu günü kutlamaya davet ediliyor olsalar da, esas hitap edilen kesimin ni- anlılar, genç evliler ve bilhassa kız-erkek arkada lı ı yapanlar oldu u biliniyor. Bu ekilde, bir gün kutlanmı olmuyor sadece; yirminci yüzyılda Batı dan toplumumuza giren flörte de sevgililer gününde me ruiyet kazandırılmı oluyor. Flört anlayı ı evlenme gibi bir niyeti olmayan, olmayacak kadar ya ı küçük olan gençler, hattâ çocuklar arasında sinsi ve açık ekilde te vik ediliyor, gerekli gösteriliyor. Böyle uursuz, hedefsiz ve çarpık bir arkada lı ın ileri safhalarında, yüz-göz olma, hicab duygusunun tamamen ortadan kalkması ve fıtratın araya koymu oldu u sınırların çi nenmesiyle kar ılıklı saygı da bitiyor. Bir sonraki arayı ise geçmi tecrübeye dayandı ı için, hisleri sakatlanmı olanlar ve yine evlilik gâyesi gütmeyenler saygı ve nezaketi gerekli görmüyor; sadece nefsanî bir fâsit daire içinde dönüp duruyor. Dolayısıyla SG böyle bir gençlik ( Gençli inizi böyle geçirin! ) propagandası için de kullanılmı oluyor. E er bir ahlâk terbiyesi esas alınmazsa, ki inin kendisini, insanları ve kar ı cinsi hayatında nereye koyaca ı sorusu evde, okulda ve yakın çevrede do ru cevabını bulmaz, hakiki insan olma yolu gösterilmezse, medyanın ve soka ın insafına terkedilen genç insanlar hislerinin ön plânda oldu u hayatlarının bu devresinde tabii ki bir oraya bir buraya savrulurlar. Halbuki bu, insanın hem fıtratına, hem de yaratılı gâyesine aykırı bir durum! Kar ı cinsten genç insanlarda birbirleri hakkında belli bir duygu ve dü ünce geli ir. Bu tabiî ve fıtrîdir. Fakat içtimaî hayatta aradaki sınırlar nasıl belirlenmelidir ki, bu hem onların, hem de bütün toplumun huzurunu bozmasın; insanlar dünyada ve âhirette pi man ve peri an olmasınlar? te bu noktada, inanç hassasiyetiyle ya ayanlar ortaya güzel bir ahlâk koymak, evde, okulda, i yerinde temsil ettikleri vakarla topluma örnek olmak durumundadırlar. Burada en önemli nokta, insanın bebeklikten itibaren hayatına

12 yava yava giren terbiye ve sevgi daireleri içinde nasıl beslenece i, bilhassa ileri gençlik devresinde bu sürecin nasıl götürülece iyle ilgilidir. Hiçbir sevgimiz hayatımızda tek ba ına yer tutmaz, aynı anda farklı sevgilerle ya arız. Fakat ki inin önce en yakın çevresi (anne-babası), sonra kendisi, daha sonra da toplum hakkında bir uur geli tirmesinde, bunlara belli bir mânâ vermesinde ve sevgi ba ları kurmasında esas belirleyici olan unsur yine anne-babadır. Ve burada asıl önemli husus sevgiden ziyade terbiyedir. Çünkü sevgi fıtrîdir. Anne-babanın çocu u kendilerinden bilhassa nefret ettirmek için çaba göstermesi gibi istisnaî durumlar dı ında, verdikleri terbiye açıkça fıtrata aykırı olmadıkça çocuklar anne-babayı sever. Fakat bu yeterli de ildir; terbiye için ebeveynin uur, inanç, irade ve gayret göstermesi gerekir. reca dengesini gözetmeye çalı ması, onun kendisiyle barı ık oldu unu ve aslında bütün bir varlık âlemine kar ı pozitif duygular besledi ini gösterir. Yoksa bu, ne insanın kendisini çok önemsedi i, ne de be endi i mânâsına gelir. Allah nefsimi bana be endirmemi diyen, Bütün dünya biraraya gelse beni iyi oldu uma inandıramaz sözüyle ders veren Bediüzzaman (ra), bütün dünyaya kar ı ne derin bir efkat besliyor! Hz. Peygamber in (sas) Kendiniz için istedi inizi mümin karde iniz için istemedikçe tam iman etmi olmazsınız. sözüne hayatıyla tercüman oluyor. Nefsini çok iyi tanıyor, ve hem nefs-i mutmainne hakikatini (ve di erlerini) hayatıyla gösteriyor, hem de kar ıla tı ı her bir insanın dünya ve âhiret saadeti için dertleniyor; bunlara kadın, erkek, çocuk, genç, ya lı, zengin, fakir, sarho, katil, zâni, hemen her tip insan dâhil. Rabbi kar ısındaki marifet ve muhabbeti ve nefsine kar ı kesin tavır Aslında insan kendini farketmeden, ben lik hissini duymadan önce anne-babasını farkeder. Onların varlıklarıyla sevgileri aynı anda hissedilir. Bunu karde, akraba, yakın çevre ve ö retmenin sevgisi takip eder. 6 nsan bunların herbirinden kendine mahsus mânâsı olan farklı bir sevgi hisseder ve bu onun ruhunda bir yere kar ılık gelir. Bir insan çocukluktan itibaren ne kadar çok çe itli sevgilerle (meselâ bir dede ve nine sevgisi) kar ıla ırsa, ruhen, kalben doyar; bunlardan bazılarının eksikli i ise, ruh dünyasında eksik bir eylerin kalmasına sebep olur. nsanın kendisine en yakın daire olan kendisi yle ilgili neler hissetti i de çok önemlidir. Bu, dı dünya ile kar ılıklı etkile en insan benli inin inanç, terbiye ve ahlâk açısından bulundu u yeri bizzat kendisinin nasıl gördü ü mânâsına gelir. Bir insanın dünya hayatına dâima ümitle bakabilmesi, âhireti için ise havf ve alı ından dolayı o kendi dı ındaki bütün daireleri, kâinat çapına kadar muhabbetle kucaklıyor. Söz de il his Her ey mefhumlarla ba lıyor. Müsbet yakla ımlar da, menfî artlandırmalar da mefhumları temsil eden kelimeler üzerinden yapılıyor. O hâlde mefhumların hayatımızda kar ılık geldi i durumlar do ru tarif edilmeli. Biz sevgi yi dü ünmeli, dü ündürtmeliyiz. Aslında, kelime ve kavram olarak sevgi, üzerinde konu mayı da pek gerektirmiyor. Hayatın içinde varlı ı veya yoklu u hissedilen ve üzerinde dü ünülen bir hakikat o. Do rusu, sevgi kelimesi bu kadar sık dillendiriliyor olmasına ra men, onun hakikatine ve samimi tezahürlerine bugün neden daha fazla ihtiyaç duyuldu u konu ulmalı. Belki bu kendimizle yüzle memize de vesile olur.

13 Bir insana birine kar ı duydu u sevginin sebebi soruldu unda, bunun matematikî bir cevabı yoktur. Çünkü sevgi, sebep olarak gösterilen durumların toplamını a ar. Ki inin sevdi i insanda gördü ü ho una gitmeyen ufak-tefek durumlar bile sevgisine mâni olmaz. Bunlara zamanla alı ır, görmezden gelir, iradî olarak onu oldu u gibi kabul eder; çünkü sevgi hepsini tolere eder. te sevgi buna denir zâten. Buradan da anlarız ki, sevgi hesap-kitap i i de ildir, bunlar i in içine girdi inde saffetini yitirir, daha do rusu sevgi olmaktan çıkar. Bunun böyle oldu unu anne-babamızdan duydu umuz ve onlara kar ı hissetti imiz kar ılıksız sevgilerden de anlarız. Çünkü bunlar fıtrî sevgilerdir. Anne-babanın evlâtlarına kar ı sevgisi, bebeklikten ileri ya lara kadar tezahür ve ifade ekli itibariyle farklılıklar geçirse de, herzaman efkattir. 7 Bazen hayatımızda sevgiyle öyle güçlü ba lar kurulur ki, ihyamıza vesile olur. Kendimizi kimsesiz, sevgisiz ve ümitsiz hissetti imiz bir anda, tek bir insanın bizi anlaması, veya eski bir dostun unutmaması, zamanını ve hayatını içtenlikle bize ayırması bizi tekrar hayata ba lamaya yetebilir. Anar istlerin, teröristlerin belki de büyük kısmı anne-babasından, çevresinden veya ö retmeninden sevgi görmemi çocuklardır. Sevginin girmedi i bir kalbde dı dünyaya kar ı ister istemez so ukluk -hatta nefret- uyanmaya ba lar; çünkü kalb de bo luk kaldırmaz. Fakat insanı, Yaratıcı nın bir sanatı ve ebediyet yolcusu olarak gören anlayı bir teröriste bile, onun insan oldu unu unutmadan yakla abilir, ve vicdanının sesini -e er ölmediyse- ona duyurabilir. Bazen hayatımızda sevgiyle öyle güçlü ba lar kurulur ki, ihyamıza vesile olur. Kendimizi kimsesiz, sevgisiz ve ümitsiz hissetti imiz bir anda, tek bir insanın bizi anlaması, veya eski bir dostun unutmaması, zamanını ve hayatını içtenlikle bize ayırması bizi tekrar hayata ba lamaya yetebilir. Onun bu beklentisiz cehdi, sevgiyi de a an bir eydir belki de. Onun sıcaklı ı ve aydınlı ında bütün insanlar gözümüze dost gözükebilir. Tek bir sevdi imiz insanın bulundu u büyük bir ehir bu yüzden gözümüze, kendimizi yalnız hissetti imiz, yabancı ve kasvetli bir yer gibi gözükmez. Her eye ra men -daha do rusu bir ilâhî inayet ile- evlenip çocuk sahibi olan, üzerine aldı ı yeni mesuliyetlerin farkına varan ve kendine yeni bir dünya kuran -iradesini yeniden in a yönünde kullanangeçmi in âdi bir sâbıkalısı bile çevresine farklı bir nazarla bakmaya ba lar. Artık dı arıda kar ıla tı ı bütün çocuklarda kendi çocu unu görür, onlara efkatle bakar; bütün insanları dünya-âhiret karde i bilir, kötü nazarla bakmaz. Hattâ eski hayatındaki gibi ya amaya devam eden tanıdıklarını da kurtarmaya çalı ır. Dünyasına giren e ine ve çocu una kar ı hissetti i -daha yeni tanı tı ı- bu yeni sevgilerle bir insan böylece yeniden do mu gibi olur. Bir de Allah a kar ı saygıyla dolu bir muhabbet ve bir âhiret hassasiyeti duymaya ba larsa, yepyeni bir insan olur. Varlı ı sevgi mayasıyla yaratmı olan Allah ölüden diriyi böyle çıkarır. Sevginin ilelmerkez gücü, kendisine niyetlenenlere hemen cevap verir. Tıpkı kâinatın sevgi esasına bina edilmesi gibi, küçük bir kâinat olan insan için de mânevî hayatının merkezi kalbidir. Nasıl ki biyolojik kalb bedenimizdeki di er bütün organların (ve dolayısıyla bedenin) hayatiyetinin devamlılı ı için en önemli ve tek merkezdir. O çalı mazsa hiçbir organa, ama en önemlisi beyne oksijen gitmez; beyin ölür, ruhun bedenle teması kesilir. Belli bir süre sonra -ama geç- çalı tırılsa da, i i ten geçmi tir; insan artık bir bitki hayatı ya amaya ba lar. Mânevî kalbimiz de öyledir. O öldü ünde akıl da müsbet bir i e yaramaz, dil de; insan hakiki mânâda hissedemez, dü ünemez, anlayamaz, konu- amaz. Ve mânevî kalbin yeniden atmaya ba laması da di eri kadar zordur. Bunda da acele edilmelidir. Her gecikme, bütün lâtifelerle hayata dönü ü zorla tırır. Bir de Peygamberlerin (as) ve adım adım onların izinde ya ayan büyüklerin duydu u sevgi vardır. lâhî bir mevhîbe olarak onlar, bizim anlamakta, hissetmekte zorlanaca ımız bir kalb vüs atine ve derinli ine sahiptirler. Onlar iradelerinin hakkını vererek dâima kulluk ve ihsan heyecanıyla ya adıklarından, sevgileri ve efkatleri de her dem taze ve canlıdır. Bütün varlık âlemine kar ı pek çok mânâ tabakası olan bir alâka ve sevgi duyarlar, Yaratıcı da onları bütün varlık âlemine sevdirir. Tanımadan -gerçekten- sevemez insan. Fakat, tanımadı ı insanları yine de akılla sevmeyi deneyebilir. Bu, kendini onların yerine koyarak, onların da tıpkı kendisi gibi -zaaf ve beklentileriyle- birer insan

14 oldu unu, hakikatle tanı tırılmaya hakları oldu unu ve bunun için dünyaya geldiklerini dü ünerek olur. Bu ekilde duyulacak bir sevgi, insanlık sevgisinin bir yansımasıdır, ve bu sonuncusu istemeden ve gayret göstermeden do maz. stemek ve gayret göstermek ise, insanlı ı bir yere ba lamakla (yaradılanı Yaradan dan ötürü sevmekle) olur. Bir de, ilk tanı mada bize antipatik gelen, mizacımızın uyu madı ı birini -önce sadece insan oldu u için, zamanla buna ilâveten iyi hallerini de görerek- sevmeye çalı mak, insanın kendini a ması demektir. te bu sevgi çok de erlidir. Gayret ve irade ile, yani zor elde edildi i için de elden zor çıkar. Evet, tanımadı ımız insanlar hakkında da hayırhah olmak, dü ünme yoluyla duygu ve heyecanımızı dizginlemek, bunların akıl ve iradenin önüne geçmesine izin vermemek mümkündür. nsanları tanıdıktan sonra do an sevgiyi sıhhatli bir ekilde sürdürmek de akıl ve iradeyle olur. te Peygamberlerin (as) ba ını çekti i sonsuzluk kervanı bütün insanlı a bu ula ılmaz sevgi himmetleriyle ve efkatleriyle hitap ederler. Çünkü onlar insanlı ın âhireti için sürekli endi eyle ürperirler Âhiret inancının besledi i hakiki sevgi ve efkat O hâlde, bütün sevgilerimiz Yaradan hesabına ise ve bu yüzden âhirete de bakıyorsa, esas muhtevasını, sıhhatini ve derinli ini buluyor. Allah ve âhiret için sevenlerin kalbine verilen ve dünyevî meselelerin sarsamadı ı derin huzur ve itminan da di erlerinden farklı oluyor. Bir annenin evlâdına kar ı duydu u sevgi ile iki hakiki dostun birbirlerine duydukları sevgi arasında fark vardır üphesiz. Birincisi daha ziyade efkattir. Evlâdı aç kalmasın, ü ümesin, dünyada bir zarar görmesin ve âhireti kurtulsun diye annenin gösterdi i heyecan efkatinden kaynaklanır. efkat sevgiötesi, sevgiden daha a kın bir duygu. Çünkü beklentisiz bir sevgi bu ve bilhassa annelere verilen ilâhî bir hediye. Fakat yeri geldi inde, dost ve karde lerin sevgisi de yeni bir mânâ kazanıp derinle ebilir ve bir efkate dönü ebilir. Peki hepsi bu kadar mı? Sadece dünya de il, âhiret için duyulan efkat daha a kın de il mi?!. Hz. Yakub un (as) evlâd(lar)ına sevgisi saf bir efkat, fakat her eyden önce âhiret için. Allah ve âhiret inancına ba lanmamı, sadece dünyaya bakan, bu yüzden de ço u gelip-geçici olan sevgiler de yalan; bunların belki çok azı içten ve samimi, fakat esas kayna ına ba lanmadı ı için de aslında mecazî. u hâlde, Allah a ve âhirete ba lı bir sevgi hayatın merkezine konumlanıyor ve bütün mânevî de erler onunla do up hayat buluyor, maddî kıymetler E er bir ahlâk terbiyesi esas alınmazsa, ki inin kendisini, insanları ve kar ı cinsi hayatında nereye koyaca ı sorusu evde, okulda ve yakın çevrede do ru cevabını bulmaz, hakiki insan olma yolu gösterilmezse, medyanın ve soka ın insafına terkedilen genç insanlar hislerinin ön plânda oldu u hayatlarının bu devresinde tabii ki bir oraya bir buraya savrulurlar. Halbuki bu, insanın hem fıtratına hem de yaratılı gâyesine aykırı bir durum! de onunla do ru yerine oturuyor. Hakiki saygının, vefanın, di ergâmlı ın, fedakârlı ın, ho görmenin, affetmenin, setretmenin mayasında böyle bir sevgi var. Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi nin ifade buyurdu u, Sevgiyi sevip, dü manlı a dü man olmak, inançla co an bir kalbin en mümeyyiz vasfıdır. sözü buna da i aret ediyor olsa gerek. Çünkü bundan, inananlar, yani kendileriyle yüzle me cesareti gösterenler, hakikat pe inde ko anlar, kalbi herkesi içine alacak geni likte olanlar, -bir de inanma potansiyeli ve niyetiyle ya ayanlar- korkmazlar.

15 Bugün iradî sevgilerin pe inde de iliz. Çünkü kolaycılı a alı tırılan bizlere bu zor geliyor. Fakat insanı insan yapan bu. Bugün kendimizi daha ziyade akıl-irade gerektirmeyen duygu yönlendirmelerine bırakma pe indeyiz. Bu yüzden, sevginin kelime olarak telâffuzu da insanlarda pek bir heyecan uyandırmıyor. Belki de önce bir Dü ünme Günü ilân edilmeli. Hayatın en erken döneminde tanı tı ımız ilk duygu olan sevginin ba ıbo kalmaması için de, hayatımıza inançla birlikte giren bütün hakikatlerin kıymetini idrak etmek için de önce dü ünme cehdi gerekiyor. Hz. Peygamber in (sas) ölçüsü Aslında sevgi hakikatinin, hissedilmek ve ö renilmek için, kendisini temsil edecek bir kelimeye ihtiyacı yok. Sevgi ö retilmez, ö renilir; konu ulmaz, hissedilir. Anne-babamızdan, karde lerimizden veya di er insanlardan sevgi görürken, bu kelimeyi acaba kaç defa i ittik? Sevginin telâffuzu onun yerine geçiyor mu? Buna gerek var mı? Onu her durumda kalbimiz ve vicdanımız yoklamıyor mu, test etmiyor mu, saflı ını ölçmüyor mu? Bazen çocuklar açlı ını hissettiklerinde veya araya giren karde kıskançlı ı sebebiyle, fakat her zaman safiyâne bir ekilde, sevilip sevilmediklerini test ederler. Bunu yeti kinlerin yaptı ı da olur. Fakat sevginin lâfı de il, mesuliyetle ta ınıp ta- ınmadı ı önemlidir. te bu konudaki ölçüyü Hz. Peygamber (sas) veriyor. Her sözü, her fiili mahz-ı hikmet olan Hz. Peygamber (sas), Bunu arkada ına açıkça söyle! diyor. nsanlık tarihinde bir benzeri bilinmeyen bu tavsiyede, aradaki sevgi ba ının perçinlenmesine te vik de var, bunu açıkça söyleyebilecek kalb gücüne ve samimiyete davet de var, bunu koruma mükellefiyetini üstlenmek gerekti ine i aret de var; bu kelimenin, ancak hakikaten duyuluyorsa ve do ru ise söylenebilece ine îmâ da var. Demek ki bu derinlikteki bir sevgi açıkça ifade edilmeli. Demek ki, sevgi gerçekse, söylenmeyi, ilân edilmeyi hakeden bir zenginli idir insanın, hayatın ve kâinatın. Ve bu zor kelimeyi kullanırken sevgimizden o kadar emin olmalıyız ki, söyledi imiz insan kar ısında altına girdi imiz bu a ır yükü ta ıyabilelim. Muhterem Hocamızın gıybet konusunda verdi i misâldeki gibi, bu bir ahit sanki bizi ba layan ve daha sonra bozulmaması gereken. Di er yandan, Söylemeye cesaretimiz yoksa, demek ki bu tam bir sevgi de ildir. diye de dü ünebiliriz. Söylemek zor; çünkü, söylemek için o ufka ula mak zor; bir kere pürüzsüz ekilde söyledikten sonra sürekli hakkını vermek zor. nsanlık ailesine tam bir aile sevgisi ö reten Hz. Peygamber in (sas) ne derin bir sevgi, efkat ve samimiyet ufkunda ya adı ını, O nun peygamberli inin de bir mu cizesi olarak gösteriyor bu sözü. Ve merhum Cemil Meriç in vefat anına yakın diline pelesenk etti i, La ilâhe illallah, Muhammed sevgilim cümlesi, içinde geçen sevgili kelimesinin kendisine en çok yakı an insanla beraber zikredildi i nâdiren kar ıla tı ımız güzel ifadelerden biri de il Dipnotlar 1. Bugün medya ekonomik ve siyasî güç sava ının en önemli enstrümanı durumunda. 2. Çünkü reklâmlar, müzik ve sloganların e lik etti i hareketli görüntü eklinde kurgulandı ında daha fazla dikkat çekiyor. Bugün televizyon reklâmlarının birço u senaryo ve kurgusu hızlı seyreden çok kısa metrajlı filmler eklinde hazırlanıyor; insanları güldürme, duygulandırma hattâ neredeyse a latmaya kadar netice alabiliyor. Banka, me rubat veya otomobil reklâmlarıyla bile göz ya artacak kadar duygular istismar edilebiliyor; ve bunlar, irketlerin insanı nasıl gördü ünü ortaya koyuyor. 3. Hakkındaki rivayetlerin hemen hepsi uydurulmu hikâye havasında olan Saint Valentin, bekâr askerlere evlenme yasa ının getirildi i Roma mparatorlu u döneminde orduda gizlice çöpçatanlık yapan ve bunu hayatıyla ödeyen birisi. SG onun hatırasına icad edilmi. Dünden bugüne Batı, tıpkı Noel Baba efsanesinde oldu u gibi kendine gaflet oyuncakları bulmakta güçlük çekmiyor. 4. Bu günleri kim kararla tırır, kim koyar, kimlerin istemesi böyle bir günün kabulü ve dünya kamuoyu tarafından benimsenmesi için yeterlidir, kimlerin istemesi bir mânâ ifade etmez; burada ölçü nedir?, bunlar da ayrı bir konu. 5. A k bir hakikat. nsan hayatında yeri, mahiyeti ve derinli i ayrı bir bahis. Gayr-i irâdî do an a k ve a k dı ındaki mecazi sevgiler dü ünce ile sıhhat bulur. uurlu hâle gelir. A kın do ru mecrası u olsa gerek: Evet, insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine mukabil bir kalbin mevcud bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, a klarını, evklerini mübadele etsinler ve lezâizde birbirine ortak; gam ve kederli eylerde de yekdi erine muavin ve yardımcı olsunlar. A kın, hakikatine en yakı an tarifini buldu u bu ifade Bediüzzaman a (ra) aittir. 6. Bazen, ilk defa kar ıla tı ımız bir ki iden bile çok derin bir insan sevgisine i aret eden samimi alâka ve yardım da görebiliriz. 7. Anne-babanın ya ı ilerledi inde gelen torunlar ise, ilk defa hissedilecek farklı bir sevgi dünyasının kapılarını açar; onlar artık dede ve ninedir ve hayata bir kez daha ve daha farklı bir efkatle ba lanırlar. Torunlar da onlardan anne-babanınkinden farklı, fakat yerini hemen hiçbir eyin dolduramayaca ı bir sevgi görürler. Bu, ailenin, dolayısıyla toplumun huzuru için de çok önemli bir unsurdur. Bu yüzden, dedelerden ninelerden görece imiz, görerek anlayaca ımız çok hakikat var. Karde ler arasında ise, bilhassa küçükler açısından, kıymeti genellikle biraz geç ve zor anla ılan bir sevgi ba ı olu ur

YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 EK M 2006

YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 EK M 2006 EK M 2006 YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 steyen Ramazan da dahi kinle-nefretle oturup kalksın, isteyen iman ve slâm gerçe i kar ısında bulantılar ya asın, isteyen ı ı a lânetler ya dırsın, isteyen sevgiye,

Detaylı

Mü min, imanın iç dünyasında olu turdu u geni lik ve zenginlikle, kar ıla tı ı hemen herkesi kucaklar, onlara kâse kâse sevgi sunar ve efkatle ba

Mü min, imanın iç dünyasında olu turdu u geni lik ve zenginlikle, kar ıla tı ı hemen herkesi kucaklar, onlara kâse kâse sevgi sunar ve efkatle ba Mü min, imanın iç dünyasında olu turdu u geni lik ve zenginlikle, kar ıla tı ı hemen herkesi kucaklar, onlara kâse kâse sevgi sunar ve efkatle ba rına basar; Allah a yakın olmanın bütün güzelliklerini

Detaylı

NİSAN 2010. Bizim Dünyamız veya Cehennemde Berd ü Selâm

NİSAN 2010. Bizim Dünyamız veya Cehennemde Berd ü Selâm NİSAN 2010 YIL 32 SAYI 375 ISSN 1300-1566 Bizim Dünyamız veya Cehennemde Berd ü Selâm Tabiat Kanun Koyucu Olabilir mi? Modern Şehirde İnsan Global Isınmanın Sebebi İnsan mı? Dua Eğitimi Bizim dünyamızda,

Detaylı

N SAN 2009. Muvakkat Fırtınalar ve Daimî Meltemler. Erbil deki I ık tan Hükümdar A lıyordu Mantar Gibi Bir Nimet Hareket ve Tesadüf

N SAN 2009. Muvakkat Fırtınalar ve Daimî Meltemler. Erbil deki I ık tan Hükümdar A lıyordu Mantar Gibi Bir Nimet Hareket ve Tesadüf N SAN 2009 YIL 31 SAYI 363 ISSN 1300-1566 En amansız dönemlerde, en imansız hâdiseler kar ısında bile tâli imizi hep tevekkül, teslim ve belki de tefvîze ba layarak inandık vaad edilen ilâhî eyyâmın do

Detaylı

KASIM 2007. Nesillerin Maariften Bekledikleri Açlı a Direnen Asalet Kriptografi ve Varlıktaki ifreler Gurbetteki Ö retmene Yeniça Destanları

KASIM 2007. Nesillerin Maariften Bekledikleri Açlı a Direnen Asalet Kriptografi ve Varlıktaki ifreler Gurbetteki Ö retmene Yeniça Destanları KASIM 2007 YIL 29 SAYI 346 ISSN 1300-1566 Ay yıldız bir kez daha ikbalime gülüyor, Ve plânı öteden bir dünya kuruluyor; Gayri artık karanlı ın mîâdı doluyor, Millet yıllanmı o meskenetten kurtuluyor Nesillerin

Detaylı

eytan ve Ça da Takipçileri

eytan ve Ça da Takipçileri YIL 30 SAYI 353 ISSN 1300-1566 eytan ve Ça da Takipçileri Ekolojik Ayak zi Açlık ve Ziraî Potansiyel Hayat Nedir? Çıkmazdaki Batı Şeytan, Allah ın rahmetinden uzak düşmüş, işi azgınlık ve azdırma; varlığını

Detaylı

Başyazı MUÂMELE VE GÜVEN TREATMENT AND TRUST. Sebahaddin ATE

Başyazı MUÂMELE VE GÜVEN TREATMENT AND TRUST. Sebahaddin ATE Başyazı Sebahaddin ATE MUÂMELE VE GÜVEN nsan; bu fânî âleme, bâkî ticaretler yapmak için kıymetli sermayelerle gönderilmi yüksek bir varlıktır. Lâkin kendisine verilen sermaye hep emanettir. Bu fırsatı

Detaylı

EYLÜL 2010. Ya atma deali. Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum

EYLÜL 2010. Ya atma deali. Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum EYLÜL 2010 YIL 32 SAYI 380 ISSN 1300-1566 Yansan da yang n söndürmek sana dü üyor, Vicdan n sana kendini ate e at diyor; Ate sürekli harl yor, alevler co uyor, Tulumban al yeti ki, herkes seni dü lüyor.

Detaylı

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay AĞUSTOS 2011 YIL 33 SAYI 391 ISSN 1300-1566 Mesajı Kur ân O, ufku irfan O, beyanı burhan O ve iki cihanın vesile-i saadeti de O dur. Hakk ın harika bin nişanla taltif ettiği zât O, nâmı, Kur ân ın referansına

Detaylı

Kur ân da Cömertlik. Osmanlı Sarayında Ramazan AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009

Kur ân da Cömertlik. Osmanlı Sarayında Ramazan AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S Fiyatı: 7 TL A USTOS 2009 AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 106 Dergisi Hediyesi... Kur ân da Cömertlik Osmanlı Sarayında Ramazan Başyazı Sebahaddin

Detaylı

sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi

sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi A ladım her yerde hep ah eyledim. Gördü üm her kul için dostum dedim. Herkesin zannında dost oldum ama, Kimse talip olmadı esrarıma. sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi SAYI13 2007 Ç NDEK LER

Detaylı

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Yıl: 3 Sayı: 33 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Tezhip: Betül OKKA (Bir Ayet) Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, do runun ve do ruyu e riden ayırmanın açık delilleri olarak Kur an ın indirildi

Detaylı

TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER

TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER Cengiz OTACI Tabi hukuk, antik ça dan beri bilinen, farklı dü ünce disiplinleri içinde farklı ekillerde ifade edilen bir kavramdır. Tabi hukuk kavramı,

Detaylı

HAZİRAN 2012. Kamplarda Zaman. Yeryüzünü Terk Edebilir miyiz? Sultan Abdülaziz in Katli Hücrede Kalite Kontrolü Van ın Yokuş Çıkan Balıkları

HAZİRAN 2012. Kamplarda Zaman. Yeryüzünü Terk Edebilir miyiz? Sultan Abdülaziz in Katli Hücrede Kalite Kontrolü Van ın Yokuş Çıkan Balıkları HAZİRAN 2012 YIL 34 SAYI 401 ISSN 1300-1566 Kuruyuverdik bizler, kurumayın zinhar siz, Bilememiştik bu akibeti hiçbirimiz, İnkâra uğradı kökümüz ve geçmişimiz, Sonra duyulmaz oldu bize ait sesimiz. Kamplarda

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Allah Resulü, kutlu nebi vefat etti inde sahabeleri çok üzüldüler, a lad lar.

Allah Resulü, kutlu nebi vefat etti inde sahabeleri çok üzüldüler, a lad lar. KUR AN I HAYATA HAYAT KILMAK Umran dan Allah Resulü, kutlu nebi vefat etti inde sahabeleri çok üzüldüler, a lad lar. Rahman n elçisi aralar ndan ayr l yordu, ümmetini efkatiyle kucaklayan kutlu nebinin

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje.

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje. Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Tekstboekje. 300010 12A Begin 300010 12A 2 Lees verder Tekst 1 Cumhuriyet 300010 12A

Detaylı

Dinimizi Ö reniyoruz

Dinimizi Ö reniyoruz Dinimizi Ö reniyoruz 3 TÜRK YE D YANET VAKFI YAYINLARI Dinimizi Ö reniyoruz: Yaz Kur an Kurslar Ö renci Kitab - 3 Yay n No: 380 Birlikte Ö renelim Serisi : 1 Yaz Kur an Kurslar E itim Seti: 3 Bu kitab

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

Edebiyat, bir dilek feneri...

Edebiyat, bir dilek feneri... Edebiyat, bir dilek feneri... Oda ına insanı ve edebiyatı alacak bir dergi hayaliyle çıktık bu Keçi yoluna. lk sayıdan bugüne kadar dijital bir mecrada artarak okunmak, her gün daha da patikala an edebiyat

Detaylı

Öz Kayseri pastırması ile AB nin gıda Oscarını kazandı

Öz Kayseri pastırması ile AB nin gıda Oscarını kazandı Tekst 1 Öz Kayseri pastırması ile AB nin gıda Oscarını kazandı Zafer Özcan 1 Gurbetçi i adamı Hilmi Selçuk, gıda dalında her yıl Almanya da yapılan ve 6 Avrupa ülkesinden 478 firmanın katıldı ı yarı mada

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

Ba kan dan. Kentle en Dünya, Kentle en Türkiye. Kadir TOPBA Birlik Ba kanı stanbul Büyük ehir Belediyesi Ba kanı

Ba kan dan. Kentle en Dünya, Kentle en Türkiye. Kadir TOPBA Birlik Ba kanı stanbul Büyük ehir Belediyesi Ba kanı Ba kan dan Kentle en Dünya, Kentle en Türkiye Birle mi Milletler (BM) verilerine göre, 1950 de 732 milyon olan dünya kentli nüfusu, 50 yıl sonra, 2000 de 2.8 milyar, 2006 da ise 3.2 milyar olmu tur. Kentlerde

Detaylı

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi.

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi. s04 Yar n ö rencileri rahat b rak n Yar n sabah Yüksekö renime Geçi S nav var. Ö renciler ne yap p ne yapmayacaklar n biliyor. Peki di erleri? Ba ta aileler olmak üzere oförlere, in aat i çilerine, seyyar

Detaylı

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs-

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs- TEMMUZ - EYLÜL 2012 GÜNCEL www.kilispostasi.com U ur KEPEKÇ Arap Cehennemi admin@kilispostasi.com Arap bahar kavram her türlü yol kullan larak, toplumlara kabul ettirilen koca bir yaland r. Bu tan mlama

Detaylı

EYLÜL 2013. Gönül Dili, Hâl Şivesi

EYLÜL 2013. Gönül Dili, Hâl Şivesi EYLÜL 2013 YIL 35 SAYI 416 ISSN 1300-1566 Gönül Dili, Hâl Şivesi Kalbdeki Elektrik Akımı Geçmişten Yöneticilere Nasihatler Taklidin Nörobiyolojisi Yusuf Hücresi Öyle bir dünya kurgulayıp durduk, Onun hayaliyle

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Tijdvak 1 Vrijdag 17 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Tijdvak 1 Vrijdag 17 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 17 mei 9.00 11.30 uur 20 02 Tekstboekje 200018 13A Begin Tekst 1 Kıyılar ve yollar Sunay DEM RCAN 1 Giderek, kıyıları

Detaylı

Birlikte ve mutlu yaşamanın sırları SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜ

Birlikte ve mutlu yaşamanın sırları SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜ DEĞERLER EĞİTİMİ-2 Birlikte ve mutlu yaşamanın sırları SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜ Prof. Dr. Âdem TATLI Dr.İdris GÖRMEZ ANTALYA - 2014 De erler E itimi-2 Sevgi, Sayg ve Hoflgörü Türdav Yay n Grubu Ad na Editör

Detaylı

21. YÜZYILIN LACI CEP DOKTORU

21. YÜZYILIN LACI CEP DOKTORU Tekst 1 Bu bir ilandır 21. YÜZYILIN LACI CEP DOKTORU Bu minik sa lık kayna ı, vücut üzerinde ta ıma suretiyle migren, kan dola ımı bozuklukları, alerjiler, kalpteki ritim bozuklukları, uyku sorunları,

Detaylı

Büyük Hak Âşığı Yunus Emre

Büyük Hak Âşığı Yunus Emre Gönül Sohbetleri 7 Büyük Hak Âşığı Yunus Emre Senelerce, senelerce evveldi İçi içine sığmayan küçük bir çocuktum. Beş yaşındayım. Bir gün eve bir misafir geldi. Babamın okul arkadaşıymış. Gittim, elini

Detaylı