* HABERÝ 6 DA. * HABERÝ 14 DE Mehmet Balaban vefat etti BÝK Genel Müdürü Mehmet Atalay, Yük olmaya deðil, yük almaya geldik dedi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* HABERÝ 6 DA. * HABERÝ 14 DE Mehmet Balaban vefat etti BÝK Genel Müdürü Mehmet Atalay, Yük olmaya deðil, yük almaya geldik dedi."

Transkript

1 Suriyeli maðdurlara yardým çaðrýsý Vali Sabri Baþköy, Suriyeli sýðýnrmacýlar için yardým kampanyasý baþlatýldýðýný bildirdi. Baþköy, Çorum daki tüm kamu kurum ve kuruluþlarý ile ilçe kaymakamlýklarýný yardýma çaðýrdý. Vali Sabri Baþköy * HABERÝ 3 DE Yaþanan öðrenci olaylarý masum deðil Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel, yazýlý basýn açýklamasý yaparak, üniversitelerin kirli bir oyunun içine çekilmeye çalýþýldýðýný iddia etti. * HABERÝ 8 DE Kamu binalarýna 68 milyon lira AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum a 10 yýl içinde kazandýrdýklarý kamu binalarýný açýkladý. Salim Uslu * HABERÝ 6 DA AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Hakimiyet e nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmeniz Þevket Erzen le görüþtü. Türkiye özgürleþiyor 29 ARALIK 2012 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, milletvekili olarak kendisini en mutlu eden geliþmenin Türkiye nin özgürleþmesi olduðunu açýkladý. * HABERÝ 5 DE Çorum a organizasyon sözü veren Atalay: Yük olmaya deðil yük almaya geldik Çorumlu basýn mensuplarýyla bir araya gelen BÝK Genel Müdürü Mehmet Atalay, hayata geçirdikleri uygulamalarla yerel basýn kuruluþlarýna nefes aldýrdýklarýný söyledi. Yük olmaya deðil, yük almaya geldik diyen Mehmet Atalay, BÝK Çorum Þubesi nin sunacaðý hizmetleri anlattý. * HABERÝ 7 DE Ýþgüsa dan SMMMO da toplantý Ýþ saðlýðý ve güvenliðinde yeni bir dönem baþladý Ýþgüsa Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi tarafýndan düzenlenen tanýtým toplantýsý dün gerçekleþti. SMMMO konferans salonunda düzenlenen toplantýda konuþan Ýþgüsa Yönetim Kurulu Baþkaný Uzm. Dr. Sevda Tanrýverdi Kýlýç, yapýlan yasal düzenlemelerle iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda yeni bir dönem baþladýðýný söyledi. * HABERÝ 14 DE Mehmet Balaban vefat etti BÝK Genel Müdürü Mehmet Atalay, Yük olmaya deðil, yük almaya geldik dedi. Çorum un sevilen, sayýlan, tanýnmýþ þahsiyetlerinden Mehmet Balaban (82) hayatýný kaybetti. Merhumun cenazesi önceki gün topraða verildi. * HABERÝ 4 DE Ýþ güvenliði ve saðlýðý alanýnda yapýlan yasal düzenlemeler anlatýldý. Zübeyde Haným Engelli Okulu velileri Milli Eðtimi Müdürü nü ziyaret etti Veliler öðretmenlerini istiyor Zübeyde Haným Engelli Okulu velileri, okullarýnda görev yapan özel eðtiim öðretmenlerinin tayin olduðu yönünde bilgi aldýklarýný belirterek, öðretmenlerinin tayin edilmemesi talebiyle Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin i ziyaret etti. Mehmet Balaban Kabri nur, mekaný cennet olsun Çorum un yetiþtirdiði önemli þahsiyetlerden Mehmet Balaban, geçtiðimiz gün Hakk ýn rahmetine kavuþtu. Çalýþkanlýðý, baþarýsý, hizmetleri ve gençlere verdiði öðütleriyle 5 Mart 2007 tarihinde gazetemizde yer alan haberimizi, Mehmet Balaban ýn hatýrasý anýsýna tekrar okurlarýmýzla paylaþýyoruz. * HABERÝ 4 DE 2012 böyle geçti HAKÝMÝYET bu yýl da arþiv geleneðini bozmayarak, 2012 yýlýnýn önemli olaylarýný derledi yýlýnýn önemli Siyaset, Ekonomi ve Çalýþma Hayatý, Kültür ve Sanat ile Toplumsal Olaylarý na iliþkin haberleri dizi halinde Hakimiyet süzgecinden 31 Aralýk Pazartesi gününden itibaren sayfalarýmýzda bulabilirsiniz. Öðrenci velileri, norm kadro uygulamasý nedeniyle, özel eðitim öðretmenlerinin farklý okullara atamalarýnýn yapýlacaðýný duyduklarýný * HABERÝ 15 DE Yýlbaþý tedbirleri alýndý Çorum Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Emniyet Müdürlüðü olarak, Çorumlular ýn yýlbaþýný huzur ve güven ortamý içerisinde kutlamalarýný saðlamak amacýyla bir dizi ilave tedbirler alýndýðýný bildirdi. * HABERÝ 15 DE Halil Ýbrahim Doðan Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü'nce vatandaþlara ücretsiz fidan daðýtýldý. Yeni Yýla Fidan Dikerek Girelim' Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü'nce vatandaþlara ücretsiz fidan daðýtýldý. * HABERÝ 3 DE Genel Sekreter in ölümü üzdü Ýskilipli olan Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhittin Saðlam a yönelik saldýrý nedeniyle üniversite tarafýndan sessiz yürüyüþ yapýldý. Saðlam ýn cenazesi bugün öðle namazýýndan sonra ilçede topraða verilecek. * HABERÝ 2 DE Muhittin Saðlam Silahlý gaspa 5 yýl hapis * SAYFA DE Çorum da bir kiþiye silah zoruyla senet imzalattýðý gerekçesiyle tutuksuz yargýlanan þahýs, 5 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. * HABERÝ 2 DE

2 2 CUMARTESÝ 29 ARALIK Olumlu geliþmeler sözü Ç imento köprülü kavþaðýnýn alt ve üst geçiþinin ýþýl ýþýl olmasýnda emeði bulunan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan aradý. Memleketin kuzey giriþi olan Samsun istikametinde Bölge Trafik Müdürlüðü ile köprülü kavþak arasýnýn da aydýnlatýlmasýna dair þunlarý söyledi: "Samsun þehir giriþi Hasan Zahir Et Lokantasý'ndan itibaren çok karanlýk. Bu görüntü þehre hiç yakýþmýyor. En azýndan Çomar Barajý yol ayrýmýndan baþlayarak Çimento Köprülü Kavþaðý'na kadar aydýnlatma yapýlabilir. Böylece Samsun giriþi de aynen Ankara giriþi gibi ýþýl ýþýl olur. Çalýk YEDAÞ Müdürü ile görüþtüm. Olumlu geliþmeler olacak. Baþarýlmayacak bir þey deðil. Çalýk YEDAÞ tarafýnda herhangi bir sorun yok. Karayollarý ile yaþanan Kafasýna tahta düþtü argý da bir okul inþaatýnda iþ Kkazasý yaþandý. K.Y. isimli iþçi okul Ahmet Sami Ceylan pürüzü aþmaya çalýþacaðýz. Samsun giriþini aydýnlatmak için giriþim- Hobi bahçesi sorunu Ankara'da da konuþuldu BAÞSAÐLIÐI Çorum Beþiktaþlýlar Derneði eski Baþkanlarýndan Mustafa Balaban ýn babasý Mehmet Balaban ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, yakýnlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. (Ç.HAK:3806) Murat Yýldýrým Tufan Köse obi bahçesi Hsahiplerinin sorunlarýna çare aramak için siyasilerden randevu talebinde bulunduklarýný belirtmiþtim. Öyle de olmuþ. Hobi Bahçeleri ve Organik Tarým Ürünleri Yetiþtiricileri Tanýtým Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði yöneticileri iktidar ve muhalefet milletvekilleri ile görüþmek için Ankara'ya gitmiþler. Öðrendiðime göre, AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, mevzuyu Vali Sabri Baþköy ile görüþeceðini belirtirken, CHPMilletvekili Tufan Köse, hemþehrilerini aðýrladýktan sonra muhalefet olduklarýný hatýrlatmýþ... Silahlý gaspa 5 yýl hapis orum da bir kiþiye Çsilah zoruyla senet imzalattýðý gerekçesiyle tutuksuz yargýlanan þahýs, 5 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Çorum da 2005 yýlýnda meydana gelen olayda; G.D. isimli þahýs, bir þahsýn silah zoruyla cep telefonunu alarak zorla senet imzalattýðý gerekçesiyle gözaltýna alýnmýþtý. Olaydan sonra tutuksuz Kaçak kazý yapanlar yakalandý orum un Sungurlu ilçesinde tarihi Çeser bulmak amacýyla kaçak kazý yaptýklarý ileri sürülen 2 kiþi yakalandý. Edinilen bilgiye göre, ilçeye baðlý Turgutlu köyü yakýnlarýnda tarihi eser bulmak amacýyla kaçak kazý yapýldýðý bilgisini alan jandarma ekipleri, kazýnýn yapýldýðý yere gittiðinde þahýslarý kazýda kullandýklarý malzemelerle birlikte suçüstü yakaladý. Güvenlik güçleri ele geçirilen malzemelere el koyarken, O.C. ve O.U. isimli 2 kiþiyi gözaltýna aldý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Ýþlemleri tamamlanan G.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi orum un Sungurlu ilçesinde Çbir kadýn, yalnýz yaþadýðý evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Özduyan Apartmaný nda ikamet eden Emine Sarýsakaloðlu nun (45) üniversitede okuyan kýzý dün akþam annesine ulaþamayýnca komþulardan yardým istedi. Balkondan içeri giren komþularý, Sarýsakaloðlu nun cansýz bedeniyle karþýlaþtý. Komþularý ve yakýnlarýný Çorum Beþiktaþlýlar Derneði adýna Baþkan Kadir Yüksel Çimento köprülü kavþaðýnýn alt ve üst geçiþinin ýþýl ýþýl olmasýnda emeði bulunan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Hakimiyet Kulis Notlarý nda deðindiðimiz Samsun Yolu þehir giriþinin Bölge Trafik ten itibaren aydýnlatýlmasý talebi üzerine giriþimde bulunacaðý sözünü verdi. yargýlanmasýna karar verilen G.D.'ye, Çorum aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan 5 yýl hapis cezasý verildi. Kararýn onanmasýnýn ardýndan aranmaya baþlanan G.D. Kocaeli Asayiþ Þube Müdürlüðü Ýnfaz Büro Amirliði Ekipleri tarafýndan Körfez ilçesi Tüpraþ mevkiinde yakalanarak gözaltýna alýndý. Ýþlemleri tamamlanan G.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.(ýha) Evinde ölü bulundu þoke eden Sarýsakaloðlu nun ölümünü þüpheli bulan cumhuriyet savcýsýnýn talimatý ile polis, olay yerinde uzun süre inceleme yaptý. Ýncelemelerin ardýndan Sarýsakaloðlu nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Emine Sarýsakaloðlu nun kocasýnýn Japonya da çalýþtýðý, kýzýnýn da üniversitede okuduðu için yalnýz yaþadýðý öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.(ýha) inþaatýnda kalýp tahtasý sökerken kafasýna tahta parçasý düþtü. Yaralanan iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. Ýþ kazasý ir iþlerinde Bmeydana gelen kazada iþçi yaralandý. Ankara yolu üzerindeki döküm fabrikasýnda çalýþan M.E. iþçi eline demir dökümü düþürdü. Yaralanan iþçi tedavi altýna alýndý. Muhittin Saðlam a yönelik saldýrý nedeniyle üniversite tarafýndan sessiz yürüyüþ yapýldý. Genel Sekreter in ölümü üzdü astamonu Üniversitesi Genel Sek- Muhittin Saðlam a yönelik Kreteri saldýrý nedeniyle üniversite tarafýndan sessiz yürüyüþ yapýldý. Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Eðitim Fakültesi önünde baþlayan eylem, Þehit Þerife Bacý ve Atatürk Anýtýna kadar sürdü. Eyleme merkez ve ilçelerde görev yapan çok sayýda öðretim görevlisi ile öðrenci katýlýrken, vatandaþlarla birlikte kamu kurum ve kuruluþ müdürleri de destek verdi. KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydýn ýn otopsi için Ankara da bulunmasýndan dolayý katýlamadýðý sessiz eylemde, Genel Sekreter Saðlam a düzenlenen saldýrý nefretle kýnandý. Cumhuriyet Meydanýnda KÜ Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Ali Rafet Özkan, elim bir olay sonrasý hayatýný kaybeden Saðlam için baþsaðlýðý dileðinde bulunarak, insanlarý öldürmenin bütün hukuk sisteminde ve bütün semavi dinlerde en elim ve affedilmez bir cürüm kabul edildiðini söyledi. Üniversitesinin geliþimi için gece gündüz çalýþan, bütün aile düzenini býrakarak 5 çocuðu ile Kastamonu ya hizmet için Bursa dan gelen Saðlam ý bu þekilde kaybetmenin kendilerinin üzüntüsünü bir kat daha artýrdýðýný ifade eden Özkan, þöyle konuþtu: Bu elim olayý üniversitemize, Kastamonu muza ve ülkemize karþý yapýlmýþ kabul ediyoruz, buna Muhittin Saðlam karþý bir ve beraberiz. Birlik ve beraberliðimizin bozulmasýna asla müsaade etmeyeceðiz Güvenlik güçlerinin en yakýn zamanda katil veya katilleri yakalayacaðýna ve adalete teslim edeceklerine inandýklarýný belirten Prof. Dr. Özkan, þunlarý söyledi: Kastamonu halkýnýn da bu canileri vicdanlarýnda mahkum edeceðine olan inancýmýz tamdýr. Saðlam a düzenlenen saldýrýyý kýnadýklarýný aktaran Özkan, sözlerine þöyle devam etti: Þehir kaybeder. Ýlim irtifak edildiði yere gider. O yüzden þehrinize sahip çýkacaksýnýz. Burada çocuðunu, konforunu rahatýný býrakýp bu üniversiteye hizmet eden insanlarý bu þehirli olarak göremiyorsanýz burada bir sýkýntý vardýr. Doðum yerimiz Kastamonu olmasý gerekmiyor. Bizim için her köþesi bir vatandýr. Biz bu vatanýn milletleriyiz. Bunu böyle göremezsek bir yere varamayýz. Öte yandan, Saðlam ýn evinde ve çevresinde sessizlik hakim oldu. Ayrýca emniyet güçlerinin, saldýrýyla ilgili çalýþmalarýný sürdürdüðü öðrenilirken, olayla ilgili görgü tanýðý veya kamera görüntüsü araþtýrdýklarý belirtildi. Þu ana kadar olayla ilgili bir bulguya rastlanamadýðý bildirildi. Saðlam ýn cenazesi yarýn öðle namazýný müteakiben Çorum un Ýskilip ilçesinde aile kabristanlýðýna defnedileceði öðrenildi.(ýha)

3 Suriyeli sýðýnmacýlara yardým kampanyasý uriye'deki olaylar Ssebebiyle yurtlarýný terk ederek komþu ülkelere sýðýnmaya çalýþan yüzbinlerce insan, can güvenliði, açlýk, susuzluk, barýnma ve salgýn hastalýklarý sorunlarý ile karþý karþýya olduðu, bir insanlýk borcu olarak, muhtaç ve maðdur durumda bulunan Suriye halkýna insani yardým için vakit kaybedilmeden süratle harekete geçmek gerektiði belirtilerek tüm yurt çapýnda yardým kampanyasý baþlatýldýðý bildirildi. Bu çerçevede Vali Sabri Baþköy de bir yardým kampanyasý açarak Çorum daki tüm kamu kurum ve kuruluþlarý ile ilçe kaymakamlýklarýný yardýma çaðýrdý. Vali Baþköy, hayýrsever Çorum halkýnýn bu yardým kampanyasýna gerekli desteði vereceðine güveninin tam olduðunu söyleyerek, yapýlacak yardýmlarýn ne þekilde toplanacaðý ve hesap numaralarý konusunda açýklamalarda bulundu. Vali den yeni yýl mesajý ali Sabri Baþköy, yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda 2012 nin Vüzüntü ve sevinçleriyle geride kaldýðýný, yeni umutlarýn yeþerdiði daha fazla sevgi, daha fazla mutluluk ve refah beklentilerinin yoðunlaþtýðý, aydýnlýk yarýnlara umutla bakýlan yeni bir yýla girildiðini ifade etti. Yeni yýl ile ilgili gönderdiði mesajýnda Vali Baþköy, þunlarý dile getirdi; Ülkemizde son yýllarda her alanda kaydedilen kalkýnma ve geliþmeler ile insan haklarýndaki iyileþtirmelere paralel olarak Ýlimizde de bu manada güzellikler yaþanmaktadýr. Bu gün ilimiz, ülkemiz genelinde huzurlu iller arasýnda bulunuyorsa bunun sebebi; devlet-millet dayanýþmasý, iþbirliði ile hoþgörü, dayanýþma ve geliþmiþlik seviyesinin bir tezahürü olduðu muhakkaktýr. HH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, 1 Þubat Ý- 31 Mart 2013 tarihleri arasýnda düzenlenecek kampanya ile tüm dünyada yetim çocuklara yönelik 230 proje gerçekleþtirileceðini açýkladý. 39 ülke ve bölgede 27 bin 354 yetim çocuðu sponsor aile sistemi ile düzenli olarak destekleyen ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, 1 Þubat - 31 Mart 2013 tarihleri arasýnda dünyanýn dört bir yanýnda yetimler için 230 proje gerçekleþtirecek. ÝHH nýn, iki aylýk kampanya döneminde Türkiye'de 36 þehir, dünyada 39 ülke ve bölgede hayata geçireceði projelerle toplam 30 bin yetim çocuða ulaþmayý hedeflediðini ifade eden Özkabakçý, proje ile ilgili þu açýklamalarda bulundu; Kampanya kapsamýnda her yýl olduðu gibi bu yýl da Mart tarihleri arasýnda "Yetim Dayanýþma Günleri" programý ile 23 ülke ve bölge ziyaret edilecek. Aylýk 90 TLile bir yetimin gýda, barýnma, saðlýk, eðitim gibi yaþamsal giderlerine ortak olan sponsor ailelerin eþlik edeceði ÝHH ekipleri arasýnda basýn mensuplarý, fotoðrafçýlar, kameramanlar ve gönüllüler de yer alacak. Bu yýl ziyaret edilecek ülkeler Ortadoðu'da; Filistin, Irak, Lübnan, Suriye, Yemen, Afrika'da; Etiyopya, Malavi, Somali, Tanzanya, Asya'da; Afganistan, Arakan, Bangladeþ, Keþmir, Moro, Pakistan, Patani, Srilanka, Balkanlar'da; Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Orta Asya'da ise Kazakistan ve Kýrgýzistan. Hayata geçirilmesi planlanan projeler arasýnda; gýda, kýyafet, kýrtasiye, yakacak, ev eþyasý daðýtýmý, saðlýk taramasý, eðitim ve kültür gezileri, yetenek ve bilgi yarýþmalarý, çeþitli kültür ve eðlence organizasyonlarý, moral-motivasyon programlarý, yetimhanelerin ihtiyaçlarýnýn giderilmesi, yetim çocuklarýn yaþadýklarý evlerin tadilatý, evlilik çaðýna gelmiþ gençler için düðün organizasyonu, çeyiz yardýmlarý ve yetim ailelerini kalkýndýrma projeleri yer alýyor. Yetim Dayanýþma Günleri Yetim Dayanýþma Günleri ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn yetim çalýþmalarý kapsamýnda her yýl düzenlediði organizasyonlardan biri. Ýlk olarak geçtiðimiz yýl (2011) gerçekleþtirilen Yetim Dayanýþma Günleri her yýl mart ayýnda ÝHH'nýn yetim çalýþmasý yaptýðý ülke ve bölgelerin ziyaret edilmesi ve çeþitli etkinlikler gerçekleþtirilmesiyle icra ediliyor. Böylece yetim çalýþmasý yürütülen ülke ve bölgelerin ziyaret edilmesi ve koþullarýn yerinde incelenmesi, yetimlere yönelik özel projeler gerçekleþtirilmesi, gidilen bölgelerdeki partner kurumlarla birebir iliþkilerin geliþtirilmesi, bu kurumlar aracýlýðýyla yürütülen yetim çalýþmalarýnýn yakýndan denetlenmesi ve raporlanmasý, kurumlara yetim çalýþmalarýnda ileriye dönük önerilerde bulunularak yönlendirici olunmasý ve bölge ziyaretlerini gerçekleþtiren ekipler arasýnda bulunan baðýþçýlar aracýlýðýyla sponsor-yetim iliþkisinin güçlendirilmesinin saðlanmasý hedefleniyor. Türkiye'de 36 il ve dünya genelinde 39 ülke ve bölgeyi içeren Yetim Dayanýþma Günleri programý, yetimlerle gönüllülerin kaynaþmasýna aracý olmanýn yaný sýra yetim sorununa tüm dünyada dikkat çekmek açýsýndan büyük önem taþýyor. (Ç.HAK:3790) Vali Sabri Baþköy, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlarý söyledi; Ýlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnca 15 Ocak 2013 tarihinde yardýmlar toplanacaktýr. Toplanan bu yardýmlar TC Ziraat Bankasý Aþaðýayrancý Þubesi TR TL hesabýna; Vakiflar Bankasý A.O. Finansmarket Þubesi TR TL hesabýna; Halk Bankasý Bakanlýklar Þubesi TR TL hesap numaralarýna aktanlarak yapýlan yardým paralarýna ait dekontlann birer örneði Valiliðimize gönderilecektir. Ýlçelerde ise yardým toplama faaliyetleri Kaymakamlarýn gözetiminde yapýlacak olup, aynca toplanan yardým dekontlarýnýn birer örneði de Valiliðimize gönderilecektir. Ýnanýyorum ki, çok kýsa zamanda yatýrýmcý kamu kurum ve kuruluþlarýmýz ile özel sektörümüzün tüm imkânlarý kullanýlarak ilimizin ekonomik ve sosyal yapýsý daha da güçlü bir konuma gelecektir. Bu sayede temel ve nihai hedef olan; sosyal yaþam göstergeleri nin iyileþtirilmesi ve vatandaþlarýmýzýn mutluluðunun artýrýlmasý konusunda da önemli aþama kaydedilecektir. Devletimizin birliði, ülkemizin bölünmez bütünlüðü, toplumsal barýþýmýzýn devamý ve ilimizin daha da geliþmesi için 2013 yýlýnda her zamankinden daha fazla çalýþmalý ve gayret göstermeliyiz. Bilmeliyiz ki gelecek nesillerimizin huzur ve refahý bizim özverili çalýþmalarýmýza, ilerleme yolunda göstereceðimiz gayret ve fedakârlýklara baðlýdýr. Bu vesileyle, saygýdeðer Çorumlu hemþehrilerimin yeni yýllarýný kutluyor, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. 30 bin yetim dünyayý deðiþtirecek Çorum dan Amasya ya aþý masya 15. Piyade Eðitim ATugay Komutanlýðý nda vatani görevini yapmakta olan 24 erde kýzamýk hastalýðý þüphesinin görülmesi üzerine salgýn riskine karþýn birlikteki 6 bin 500 askerin aþýlanmasýna baþlandý. Edinilen bilgiye göre, birlikten Amasya Üniversitesi Sabuncuoðlu Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne giden 24 askerin yapýlan tahlilleri sonucu kýzamýk olabileceklerinden þüphelenilmesi üzerine salgýn tehdidine karþýn tedbir amacýyla birliðe 50 saðlýk personeli gönderildi. Aþýlanma çalýþmalarýna baþlanýrken, Çorum dan da bol miktarda aþý talep edildiði öðrenildi.(ýha) Þaduman Kaleli vefat etti ski zahirecilerden Esat EKaleli nin kýzý, Ümit Kaleli nin ablasý emekli öðretmen Þaduman Kaleli (60) vefat etti. Merhumenin cenazesi Cuma Namazý na müteakip Ulu Camii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar da toparða verildi. Hakimiyet merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Vali Sabri Baþköy Selim Özkabakçý ÇORUM ÞAHÝN OTOMOTÝV CITROEN YETKÝLÝ SATICISI ve SERVÝSÝ orum Orman Ýþletme Müdürlüðü'nce vatandaþ- ücretsiz fidan daðýtýldý. Çlara Kurumun 'Yeni yýla fidan dikerek girelim,' kampanyasý kapsamýnda 2 bin adet sedir fidaný daðýtýldý. Vali Yardýmcýsý Osman, Ebiloðlu, Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen ile görevlilerin hazýr Ankara Yolu 1. Km. No: 154 ÇORUM Tel: CUMARTESÝ 29 ARALIK Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü'nce vatandaþlara ücretsiz fidan daðýtýldý. 'Yeni Yýla Fidan Dikerek Girelim' itit Üniversitesi HRektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yeni yýl mesajý yayýnladý. Alkan, mesajýnda þöyle dedi; Bir eðitim öðretim yýlýný daha geride býraktýk. Hitit Üniversitesi olarak bilimsel ve kültürel bakýmdan yoðun bir çalýþma dönemi geçirdik. Heyecanýmýzý ve azmimizi yetirmeden, hýzýmýzý kesmeden sürdürdüðümüz bu atýlýmýn 2013 yýlýnda da yeni adýmlarla, yeni kazanýmlarla sürmesi hedefiyle, birlik ve beraberlik içerisinde yürüteceðimiz çalýþmalarýmýzla dünya üniversitesi inþa etme bulunduðu daðýtýmda, 'Tükettiðin oksijeni kendin üret' sloganý dikkat çekti. Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Çorum Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, Orman Ýþletme Müdürlüðü'nün önünde fidan hediye etti. Ücretsiz fidana ilgi yoðun oldu. Rektör den yeni yýl mesajý yolunda hýzlý adýmlarla ilerlemeye devam edeceðiz. Yeni yýlýn hedeflerimize ulaþmada yeni bir fýrsat olmasý temennisiyle, tüm Hitit Ailesi'ne saðlýk, mutluluk ve baþarýlar diler, sevgi ve saygýlarýmý sunarým. Reha Metin Alkan Akif anýsýna fotoðraf sergisi orum Teknik ve ÇEndüstri Meslek Lisesi, Ýstiklâl Þairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatýnýn 76. yýldönümü dolayýsýyla fotoðraf sergisi açtý. Sergi, öðretmenler, öðrenciler ve veliler tarafýndan ziyaret edildi. Vefatýnýn 76. yýldönümünde Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u hatýrlamak ve hayýrla yad etmek istedikleri için bu sergiyi açtýklarýný belirten Okul Müdürü Erhan Özsaray, O, gençlerimize ve öðrencilerimize örnek olarak gösterebileceðimiz sayýlý þahsiyetlerden biridir. Onun mücadelesini anlamak gerekir. Bizlere emaneti olan Ýstiklal Marþý ve Safahat'ýný gençlerimizin okumalarý ve anlamalarý gerekir. dedi. Sergide, Akif in hayatýnýn deðiþik safhalarýna ait fotoðraflar bulunduðunu kaydeden Özsaray, 27 Aralýk tarihinin bulunduðu bu hafta boyunca öðretmen, öðrencilerimiz ve okulumuza gelen ziyaretçiler tarafýndan gezilmektedir. Bu serginin hazýrlanmasýnda emeði geçen Müdür Yardýmcýmýz Ramazan Yiðitoðlu na teþekkürlerimi sunuyorum. diye konuþtu. Sergi Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nde açýldý. KAÇIRILMAYACAK FIRSAT!.. 31 Aralýk SON!.. Nemo Combi X Bu fiyatlara trafik sigortasý dahil deðildir. CREATIVE TECHNOLOGIE

4 4 CUMARTESÝ 29 ARALIK Kabri nur, mekaný cennet olsun Ç orum un sevilen, sayýlan, tanýnmýþ Çorum un yetiþtirdiði önemli þahsiyetlerden Mehmet Balaban, geçtiðimiz gün Hakk ýn rahmetine kavuþtu. Çalýþkanlýðý, baþarýsý, hizmetleri ve gençlere verdiði öðütleriyle 5 Mart 2007 tarihinde gazetemizde yer alan haberimizi, Mehmet Balaban ýn hatýrasý anýsýna tekrar okurlarýmýzla paylaþýyoruz. 23 yýl Ýmam Hatip Lisesi Dernek Baþkanlýðý yapan Mehmet Balaban, 2007 de yaptýðýmýz söyleþimizde, kamuoyu tarafýndan çok beðenilen önemli mesajlarýyla gençlere nasihatler etmiþti. Yokluktan baþlayan bir hayat hikayesinin azimle çýkýlan baþarý merdivenlerinin en canlý þahidiyle yaptýðýmýz bu söyleþiye, gök kubbede hoþ bir sada býrakan Mehmet Balaban ý bir kez daha rahmetle anmanýn vesilesi olsun istedik. Kabri nur, mekaný cennet olsun. þahsiyetlerinden Mehmet Balaban (82) hayatýný kaybetti. Merhumun cenazesi önceki gün topraða verildi yaþýndan sonra iþten güçten el çekip toprakla ilgilenmek isteyen Mehmet Balaban, kýyýsýndan köþesinden baþladýðý meyveciliði 200 dönümün üzerine çýkardý ve iþin ucu 500 dönüme kadar gidecek gibi gözüküyor. Ömrüm boyunca bir dakikamý boþ geçirmedim yaþýndan sonra tüm iþlerini oðlu ve torunlarýna devrederek doða ile uðraþýp vakit geçirmeyi planlayan 77 yaþýndaki Mehmet Balaban, oðlu ve torunlarýnýn da teþvikiyle üç beþ fidan dikip temiz havada vakit geçirmeyi planlamýþ. Kýyýsýndan köþesinden baþladýðý bu yeni uðraþý hobi olmaktan çýkýp bugün 200 dönüme ulaþan devasa bir bahçeye dönüþmüþ. Çalýþkanlýðýn, üretmenin ve insanlara faydalý olabilmenin en can alýcý örneðini simgeleyen 77 yaþýndaki Mehmet Balaban'ýn çalýþkanlýðý ve hayat prensipleri herkese örnek olacak türden. Laçin'de baþlattýðý bodur meyvecilikle çevredeki tüm çiftçilere yeni bir tarým kültürü kazandýran Mehmet Balaban, maddi getirisine önem vermediði bu büyük yatýrýmýnýn en büyük kazancýný, bölge halkýnýn daha kazançlý bir tarýma yönelmesi olarak özetliyor. Yokluktan baþlayan hayat hikayesi içinde akla hayale gelmeyecek kadar büyük sýkýntýlar çekerek, bugün Çorum'un sayýlý iþ adamlarý içerisinde yer alan Mehmet Balaban, hayattan aldýðý tecrübeyi aktarýrken de, ömre bedel nasihatler sýralayýp çalýþmanýn önemine deðiniyor. Bundan iki yýl önce satýn aldýðý araziyi ýslah ederek bodur meyve dikimine baþlayan Mehmet Balaban, 200 tonluk sulama havuzu, 50 km uzunluðunda sulama sistemi ve binlerce fidaný ile bölgenin en büyük bodur meyve çiftliðini Çorum'a kazandýracak. Ýlerleyen yaþýna raðmen, hiç ihtiyacý olmasa da kendisini çalýþmak zorunda hisseden Mehmet Balaban, üretmenin toplum adýna ne kadar önemli olduðundan bahsederken, bir insanýn kendisine karþý sorumlu olmasýndan öte topluma karþý daha büyük bir sorumluluðu olduðunu anlatýyor. Bu duygu, onu iþten güçten el çekmekten alýkoyup, hâlâ birileri için bir þey yapmanýn çabasýna itmiþ. Kendisi ilkokul mezunu olmasýna karþýn, akýlcý ve bilinçli hareketleriyle her zaman toplumda iyi bir yer edinip, bu kabiliyetini insanlarýn hizmetine sunmuþ ve görünen o ki, sürdürmeye de devam edecek. "Ömrümün bir dakikasýný bile boþ geçirmedim, gündüz inþaatlarda çalýþtýysam geceleri sýrtýmda sepetle kömür çektim, çalýþmaktan asla yorulmadým." sözleriyle çocukluk ve gençlik yýllarýnda çok yoklum çektiðini, bugün yüzlerce dönüm arazilik meyve çiftliðinin bulunduðu Laçin'de çobanlýk yaptýðýný anlatan Mehmet Balaban, "Yalýnayak gezdiðim günleri asla unutmadým. Çocukken karar verdim kendi kendime, bu yokluðu yenip hem kendime hem de çevreme faydalý olabilmenin yolu çok çalýþýp varlýklý biri olabilmekti. Çok þükür Rabbim hepsini gösterdi. Yokluðun gözü kör olsun, çok zor bir illet." diyerek her fýrsatta nerden geldiðini kendi kendine hatýrlattýðýný anlatýyor. 'Babamdan 340 lira borç miras kaldý' Babasýnýn vefatýyla birlikte kendisine 340 liralýk bir borç kaldýðýný ifade eden Balaban, bugün ulaþtýðý mal varlýðýný mütevazi bir dille anlatýrken, önemli bir dipnot ekliyor, "Ben sadece üzerime düþeni yerine getirdim ve býkmak bilmeden çalýþtým. Erol Taþkan Allah tüm iþlerimi rast getirdi. Allah'ým iþlerimi rast getir diye çok dua ettim." 'Asla müsriflik yapmadým' 77 yýllýk hayatý boyunca asla müsriflik etmediði aktarýrken, hiç bir zaman cimri de olmadýðýný açýk olarak ifade eden Mehmet Balaban, gösteriþten uzak ve mütevazi olmayý her zaman kendine prensip edindiðini anlatýyor. Burada tam olarak aylýk geliri dile getirmesek bile, 8-10 aileyi rahatça geçindirecek kadar bir gelire sahip. Fakat tüm BÝR PORTRE bunlara raðmen kendisini çalýþmak ve toplum için üreten biri olmak zorunda hisseden Mehmet amcanýn hayata bakýþý günümüze ve geleceðime önemli mesajlar aktarýyor. 'Hiç bir fakirin sizin gözünüzden düþecek iki damla yaþa ihtiyacý yok' Hayata dair tecrübelerini ve bakýþ açýsýný anlatýrken, insanýn içine iþleyen sözlerle konuþan Mehmet Balaban'ýn toplumdaki yardýmlaþma ve paylaþým duygularýný þu sözleriyle çarpýcý bir þekilde ortaya koyuyor; "Ýnsanlarýn kendisine derdini anlatan bir fakire, gözünden akýtacaðý iki damla yaþtan öte verebileceði bir þeyleri olmalý. Zira hiç bir fakirin sizin gözünüzden aka iki damla yaþla derdi son bulmaz. Bir insan elbette önce kendini geçindirebilecek kadar varlýða sahip olabilmeli, bunu saðladýktan sonra o kiþinin görevi bitmez, bu kez toplum için kazanmak zorundadýr. Birilerinin derdine çare olacak kadar varlýða sahip olabilmek lazým ki, çevremize daha çok katký saðlayan olabilelim." 77 yaþýna raðmen bir an bile çalýþýp üretmekten geri durmayan Mehmet Balaban, çalýþkanlýðýnýn yanýsýra hayýrseverliði ile de örnek gösteriliyor. Mehmet Balaban Laçin de oluþturduðu modern meyve bahçesinin yanýsýra çalýþma azmi ve örnek davnarýþlarýyla dikkat çekiyor. 'Bu çevre insanýný bodur meyveciliðe özendirmeyi kendime amaç edindim' Bölge çiftçisinin kalkýnmasý için bodur meyveciliðin mutlaka yaygýnlaþmasý gerektiðine dikkat çeken Mehmet Balaban, Laçin civarýnda bodur meyveciliðin yaygýnlaþtýrýlmasý için elinden gelen tüm desteði verdiðini, sýrf insanlarýn görüp bu iþe yönelmesi için yatýrým yaptýðýný, çevre sakinlerinden pek çok kiþinin meyve bahçesinde çalýþarak hem istihdam ürettiklerini hem de bodur meyvecilik konusunda deneyim kazandýrdýklarýný anlattý. Balaban'ýn baþlattýðý çalýþmalar ile birlikte bölgede ciddi anlamda bir hareketlilik yaþanýrken, hayvan gübrelerini dökecek yer bulamayan köylüler, traktör traktör gübre satarak gelir elde eder olmuþ. Türkiye'nin en büyük hünnap bahçesi oluþtu Hünnap ismi verilen bir çeþit bitkisi olan bodur meyveden 1060 adet fidan diktiðini de anlatan Balaban, Alanya'dan satýn alarak getirdiði fidanlarýn cevizden büyük elmadan küçük bir meyve verdiðini, çok az bakým isteyen ve Çorum iklimine çok uygun bir çeþit olduðunu belirterek, bu meyvenin haziran dönemi çiçeklendiði için asla soðuk vurma riski taþýmadýðýný, kilosunun ise 9 YTL'ye kadar satýldýðýný anlattý. Alanya'da bu fidanýn üretimin yapan firmanýn bu zamana kadar en çok sattýklarý miktarýn fidan civarýnda olduðunu belirterek, 1060 fidaný içeren bir hünnap bahçesinin Türkiye'de bulunmadýðýnýn tespitini dile getirdiklerini paylaþtý. '23 yýl ÝHL Dernek Baþkanlýðý yaptým' Hayata yokluk ve kimsesizlikle baþlayarak bugünlere gelen bir kiþi olan Mehmet Balaban, gençlik yýllarýndan itibaren çizdiði planlý yolda ilerlerken, içinde yaþadýðý toplumun ihtiyaçlarýndan kendini asla soyutlamamýþ. Eðitimin gerekliliðine inanýp bu yolda gönlünü ortaya koymuþ. 23 yýl aralýksýz olarak Ýmam Hatip Lisesi derneðinin baþkanlýðýný yürütmüþ. Köy köy dolaþýp insanlara çocuklarýný okutmalarýný anlatmýþ. Fakir fukara ailelerin çocuklarýna sahip çýkýp, onlarýn daha iyi þartlarda eðitimlerini sürdürebilmeleri için okul binalarý inþa etmiþ. Yatakhanede geceleri kalmasý gereken belletmen görevlilerinin devlet tarafýndan verilen ödeneklerin az olduðu için nöbet görevini istemediklerini anlatan Balaban, "Çocuklarýmýz akþamlarý denetimsiz kalmasýn, baþlarýnda onlarla ilgilenen aklý baþýnda insanlar olsun diye, cebimden günlük nöbet için 25 lira vereceðimi açýkladým. Ve bu sözümü de tuttum, o günden sonra insanlar yatakhane nöbeti için sýraya girer oldu." diyerek küçük bir anýsýný paylaþtý bizimle. Her çeþit fidan var Mehmet Balaban tarafýndan oluþturulan fidan bahçesinde her çeþit meyve aðacý bulmak mümkün. Badem ve ceviz aðýrlýklý olan bahçede, 700 adet fýstýk çamý, 1600 adet italyan menþeyli asma, 1060 hünnapla birlikte akla gelebilen her türlü aðaç bulunuyor. Bölge iklimine uygun meyvelerin bulunduðu bahçe, ayrýca pek çok meyve için de önemli bir deneme alaný olarak bölge çiftçisi için laboratuvar görevi görüyor. Oðlu Mustafa Balaban ve torunu Ömer Balaban la birlikte torununa ait Kiðýlý Maðazasýn da sohbet ettiðimiz Mehmet Balaban, çalýþkan kiþiliði ile günümüz insanlarýna önemli mesajlar veriyor. Mehmet Balaban vefat etti Menþure Balaban ýn eþi, Mustafa Balaban, Hasibe Kadife ve Adil Balaban ýn babalarý, Ömer ve Mehmet Balaban ile Mehmet Kadife nin dedeleri olan Mehmet Balaban, tedavi gördüðü Özel Elitpark Hastanesi nde vefat etti. Merhumun cenazesi önceki gün Ulu Camii de ikindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýndan sonra Ulu Mezar da topraða verildi. Cenazeye Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bazý daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaþlar katýldý. Hakimiyet merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Hayrettin Karaman Çýplaklýðýn Bu Kadarý "Çok kanýksadýðýmýz, normal gibi görmeye baþladýðýmýz örtünmeme, açýk saçýk giyinme hatta yarý çýplak sokakta gezme ve böyle gezenlere isyerek bakma davranýþlarýnýn ne kadar günah olduðunu maalesef hatýra getirmemeye baþladýk. Ya da belki bayanlarýn bu davranýþýna bir müdahale olmadýðý, müdahalesiz imtihan dünyasý olup, Kuran'ýn ifadesiyle "serbest" býrakmanýn bir örneði olmasý sebebiyle insanlar bu kadar duyarsýz, bu kadar normalleþti bu ayýp. Ýnternetiyle, gazetesiyle, televizyonuyla, sokaðýyla Bukadar kaçýnýlmaz/korunulamaz seviyeye gelince de haliyle müslümanýn iþi çok zorlaþýyor. Þimdi öyle kýyafetler rahatça sokakta giyiliyor ki bakmamak/etkilenmemek için peygamber olmak lazým. Peki hocam, bu durumda güçler dengesinde yani þeytanýn elindeki güç/koz ile bizim zayýf irade ve dirayetimiz arasýnda bir uçurum, bir dengesizlik yok mu? Eþit þartlarda güreþmiyor gibiyiz.ya da bir aðýrlýk var, kaldýrabileceðimizin üstünde ama kaldýrmalýsýn denilmiyor mu? Ýnsana gücünün yetmeyeceði þeyin yüklenmeyeceði Ýslam'ýn temel prensiplerindendir. Bu açýdan bakýnca günahýmýz bir nebze olsun hafiflemez mi? Veya þöyle bir soruyla aradýðýmýz cevabý bulmaya çalýþalým: Her günahýn bir hacmi, aðýrlýðý, büyüklüðü olduðunu düþünelim; Tahran'da, Cidde'de, Mekke'de yaþayan bir müslümanýn harama bakmasýyla, Ýstanbul'da yaþayan müslümanýn harama bakmasý ayný büyüklükte günahlar mýdýr?" Cevap: Açýk saçýk gezmenin serbest olduðu toplumlarda peçeli kadýndan tutun da bir karýþ alt giysiyle, göðüs çatalý açýk, sýrtý beline kadar çýplak kadýnlara ve kýzlara kadar sokaða çýkanlardan, sernest dolaþanlardan geçilmiyor. Erkeklerin de kýlýk ve kýyafetleri, bunlara ilgi duyanlar bakýmýndan oldukça cazip olabiliyor. Bu toplum gerçeði karþýsýnda cinsel günah iþlemek istemeyen erkekler ve kadýnlar ne yapacaklar? Herkesi zorla örtmek mümkün deðil. Kur'an-ý Kerim bir yandan cazip yerlerin örtülmesini isterken diðer yandan erkeklerin ve kadýnlarýn harama bakmaktan sakýnmalarýný, iradelerini kullanarak kendilerine hakim olmalarýný istiyor. Günümüz ve ülkemiz þartlarýnda bu ikinci yol "tek yol" olarak karþýmýzda duruyor: Gözümüzü sakýnacaðýz, ýsrarla ve tekrar bakmayacaðýz, duygularýmýza hakim olacaðýz. Çok zaman geçti, "çýplaklýk tacizdir" baþlýklý bir yazý yazmýþtým, âdet olduðu üzere tepkiler oldu. Þunu diyordum: Ýslâmî bakýmdan günah iþlememek için gayret eden bir kimseye karþý bu günaha kýþkýrtan, insanlarý tahrik eden kýlýk kýyafetle dolaþmak, bu insanlar için tacizdir, eziyettir, tuzaktýr, imtihaný zorlaþtýrmaktýr. Evet böyle dedim, böyle olduðuna inanýyorum, ama yapýlacak bir þey de yok; iþ baþa düþüyor, imtihan zorlaþtýkça bedelinin deðeri de artýyor, bir yandan belki günahýn derecesi azalýyor, ama bir yandan kesin olarak sakýnmanýn ecri, sevabý, manevi ve ahlaki deðeri artýyor. "Çýplaklýða bakýnca tahrik olmak hastalýktýr" diye bizim kesime sataþanlar oluyor. Þöyle bir cevap verilebilir: "Duvara, aðaca, kuþa, pisliðe ve çýplaklýða ayný duygularla bakmak hastalýktýr".

5 Türkiye özgürleþiyor Parti Çorum Milletvekili Murat Yýl- milletvekili olarak kendisini AKdýrým, en mutlu eden geliþmenin Türkiye nin özgürleþmesi olduðunu açýkladý. Hakimiyet i ziyaretinde genel gündemle ilgili kýsa bir deðerlendirme yapan Yýldýrým, kendisini en mutlu eden geliþmenin ülkenin özgürleþmesi olduðunu, Türkiye nin en tepesindeki yönetici olan Cumhurbaþkaný seçiminin milli irade ile tecelli ettiðini, buna bir oyla katký vermekten gurur duyduðunu söyledi. Türkiye de mafya, çete terör örgütleri ve darbecilerle yargýlamasý, derin devletle hesaplaþmasýnýn önemli olduðunu vurgulayan Yýldýrým, þöyle dedi; Sivil bir anayasa önemli. Ancak 26 maddelik kýsmî anayasa deðiþikliði çok iyi bir mesafedir eðitim sistemi sayesinde insanlar özgür ve hür iradeleri ile çocuklarýný okutuyor. Ýnandýðý gibi yaþýyor,, örgütlenebiliyor ve öðrencisini istediði okula gönderiyor. Katsayý adaletsizliði ortadan kaldýrýldý. Bu milletin yüzde 99 u müslüman. Dinini öðrenmek isteyenlere seçmeli dersler konuldu. ÝHL lerin önü açýldý.bir milletvekili bunlarý görmek isterdi. dedi. Türkiye nin geleceðinin son derece aydýnlýk olduðunu vurgulayan Yýldýrým, Sayýn Baþbakanýmýz ilk önce 2023, daha ileride 2073 vizyonunu hedef gösterdi. Türkiye, Orta Doðu ve Türk Cumhuriyetleri arasýnda rol model olacak. Bu da gelecek nesiller için iyi bir mirastýr. Türkiye kökü Osmanlý ya dayanan bir dev. dedi. Yýldýrým, yerel gündeme iliþkin ise, kampüs, hastane yatýrýmý, polis okulu, Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý inþaatý hakkýnda bilgiler verdi. Öðrenci yurduna ilk kazma Hulusi Þahin orum un Sungurlu Çilçesine yapýlacak olan 100 yatak kapasiteli öðrenci yurdu için ilk kazma vuruldu. Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Sosyal Yardýmlaþma ve rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý O(OKA) tarafýndan 2013 Yýlý Teklif Çaðrýsý kapsamýnda yürütülecek Dezavantajlý Gruplara Yönelik Sosyal Ýçerme ve Dezavantajlý Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapý Mali Destek Programlarý açýlýþ ve bilgilendirme toplantýsý Çorum un Sungurlu ilçesinde yapýldý. illi Eðitim MBakanlýðý tarafýndan baþlatýlan FATÝH Projesi (Fýrsatlarý Artýrma ve Teknolojiyi Ýyileþtirme Hareketi) Çorum'un Osmancýk ilçesinde uygulanmaya baþlandý. Proje kapsamýnda Osmancýk Lisesi, Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi, Osmancýk Anadolu lisesi ve Ömer Derindere Anadolu Öðretmen lisesinde tüm dersliklere içinde bilgisayar modülü bulunan 65 inç LED panel etkileþimli tahta kurulumlarý tamamlandý. Bu okullarda toplam 70 adet etkileþimli tahta ile beraber her birinde çok amaçlý yazýcý ve doküman kamera gibi biliþim teknolojisi araçlarý da öðretmenlerin kullanýmýna sunuldu. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Eðitici Biliþim Teknolojileri Formatör Öðretmenleri 100 yatak kapasiteli öðrenci yurdu için ilk kazma vuruldu. imzalandýðýný, gelecek yýl tamamlanarak hizmete gireceðini söyledi. Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý tarafýndan yapýlacak olan öðrenci yurdu için sözleþmenin Mustafa Yýldýrým tarafýndan bu okullarda görev yapan öðretmenlere yönelik "Eðitimde Teknoloji Kullaným Kursu" verildi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Osmancýk Lisesinde düzenlenen kursta etkileþimli tahtalarýn tanýtýmý yapýldý. Fatih Projesi Ýlçe Koordinatörü Mustafa Yýldýrým proje kapsamýnda daðýtýlacak olan tablet bilgisayar ve müfredatla birebir uyumlu, içinde konularý resim, video, animasyon Özel Ýdare Konferans Salonu nda yapýlan toplantýya Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Ýlçe Emniyet Müdürü Metin Soner Þentürk, Ýlçe Özel Ýdare Müdürü Ahmet Haþim Özsaray, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Yoðun katýlýmýn gözlendiði 2013 ve bulmacalarla destekleyen zenginleþtirilmiþ kitabýnda (z-kitap) tanýtýmýný yaptý. Fatih projesini ve proje kapsamýnda düzenlenen eðitimleri yakýndan takip eden Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok Osmancýk Lisesinde düzenlenen kursta öðretmenlerin sunumlarýný izledi. Projenin önemine dikkat çeken Üçok, Kaymakam Þahin, orta öðretimde okuyan kýz öðrenciler için 100 yatak kapasiteli yurdun Fatih Projesi Osmancýk ta "Fatih projesi Milli Eðitim Bakanlýðýnýn çok önemsediði ve bütün desteðini saðladýðý bir projedir. Buradaki amaç öðrencilerimizin teknolojiyi kullanarak kendi kiþisel geliþimlerini artýrmalarýna destek olmak, öðretmenlerimizin derslerde daha aktif olmalarýný saðlamaktýr. Hazýrlanacak olan materyaller ile dersler görsel açýdan daha yapýmý için Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý'ndan geçen yýl onay çýktýðýný belirten Þahin, Saðlýk Meslek Lisesi okulunun bahçesine yapýlmasý planlanan yurt için 1 milyon 902 bin TL ödenek ayrýldýðýný vurguladý. Yapýlacak yurt ile ilgili 6 Aralýk 2012 tarihinde sözleþme imzalandýðýný söyleyen Hulusi Þahin, sözleþme gereði yüklenici firmanýn bugün itibariyle çalýþmalarýna baþladýðýný söyledi.(ýha) OKA teklif çaðrýsý yaptý Teklif Çaðrýsý Bilgilendirme toplantýsýnda OKAProgram Yönetimi Birim Baþkaný Dr. Mustafa Güler mali destek programlarýnýn amaçlarý, öncelikleri, destek tutarý, uygunluk kriterleri, baþvuru þekli ve yapýlacak iþlemler, bilgi edinme yollarý ve bilgilendirme ile eðitim programý takvimine dair detaylar hakkýnda bilgi verdi.(ýha) Fatih Projesi Çorum'un Osmancýk ta uygulanmaya baþlandý. zengin bir hale gelecek ve etkili öðrenmenin gerçekleþmesi adýna önemli katkýlar saðlayacaktýr. Dünyanýn þu anda hiçbir ülkesinde uygulanmayan bu ileri teknolojinin ilçemizde de uygulanýyor olmasýndan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Öðretmenlerimize göstermiþ olduklarý ilgiden dolayý ayrýca teþekkür ediyorum. dedi.(ýha) orum'un ahþap evleri, asýrlýk çeþmeleri ve tarihi Çyapýlarýyla ünlü Ýskilip ilçesindeki 200 yýllýk ayakkabýcýlar çarþýsýnýn son temsilcisi 84 yaþýndaki Bekir Akkoca, 73 yýllýk meslek hayatýný özel sipariþ veren müþterilerine mes ve ayakkabý yaparak sürdürüyor. Kalesi, ilçeye hakim tepesi, üç katlý ahþap evleri, asýrlýk çeþmeleri ve yapýlarýyla birçok öykü ve þiire konu olan, 19. yüzyýlda Avrupalý gezginlerin gravürlerine iþlenen Ýskilip'te, iki asýrlýk tarihi ayakkabýcýlar arastasýnýn son ustasý olan Akkoca, 73 yýldýr sürdürdüðü mesleði ile adeta zamana direniyor. Salilerbaþý Mahallesi'ndeki 200 yýllýk çarþýdaki 5 metrekarelik dükkanýnda mes ve yazlýk ayakkabý CUMARTESÝ 29 ARALIK AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Hakimiyet e nezaket ziyaretinde bulunarak enel Yayýn Yönetmeniz Þevket Erzen le görüþtü. Hakimiyet e nezaket ziyareti Parti Çorum Milletvekili, Teþkilat Baþkan AKYardýmcýsý, Filistin Dostluk Grubu Baþkaný, TBMM Parlamentolararasý Grup Üyesi ve TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonu Üyesi Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Bekir Akkoca, 73 yýllýk meslek hayatýný özel sipariþ veren müþterilerine mes ve ayakkabý yaparak sürdürüyor. Ýki asýrlýk arastanýn son mes ustasý' üretimini sürdüren Akkoca, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, 11 yaþýnda çýrak olarak baþladýðý mesleðinde, 73 yýlý geride býraktýðýný söyledi. Bir dönem 40'a yakýn mes ve ayakkabý ustasýnýn bulunduðu çarþýda artýk sadece kendisinin bu iþle uðraþtýðýný belirten Akkoca, þunlarý kaydetti: ''Bu mesleðe 11 yaþýnda çýrak olarak baþladým. Kalfa olduktan sonra askere gittim. Vatani görevimi tamamladýktan sonra da kendi dükkanýmý açtým. Bu ufak dükkanýmda, mes ve yazlýk ayakkabý yapýyorum. Bu iþi yapan diðer arkadaþlarýmdan kimi vefat etti kimi ise emekli oldu. Þuanda burada ben tek kaldým. Aslýnda ben de uðraþmayacaðým, evimde gayet rahatým ama iþ yapmadan duramýyorum.'' (A.A.) Kültür yayýnlarýna bir yenisi ekleniyor Ý skilip Belediyesi nden yapýlan açýklamada, Ýskilip'in kültür hayatýnda etkili ve olumlu katkýlarý bulunan, çoðu kitap çalýþmasýna ve kültürel faaliyetlere gönüllü danýþmanlýk yapan eski Kütüphane Müdürü Metin Kalyoncu'nun arþivinde bulunan Cumhuriyetin ilk yýllarýndan bu güne Ýskilip'le ilgili yayýnlanmamýþ fotoðraf ve belgelerin Belediye Kültür Yayýnlarý kapsamýnda kitaplaþtýrýldýðý belirtildi. Her türlü desteðe hazýrýz Cumhuriyetin ilk yýllarýndan bu güne geniþ bir fotoðraf, belge ve yazýlý anýlarý bulunan Metin Kalyoncu'ya ait dokümanlarýn taranmasýna ve Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer ile Metin Kalyoncu. tasnifine Belediye Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü nde baþlandý. Konu ile açýklama yapan Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, Ýskilip'in kültürel, sosyal ve sanatsal Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Milletvekili Yýldýrým, Genel Yayýn Yönetmeniz Þevket Erzen e genel ve yerel gündemle ilgili deðerlendirmelerde bulundu. birikimlerini topluma aktarmayý tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Metin Kalyoncu aðabeyimiz bu konuda bizlere olan samimiyetlerini hissettirerek arþivini açtý. Çoðu bilinmeyenlerin yer alacaðý kitaba Belediyemiz olarak her türlü katký ve desteði vereceðiz. dedi. Eseri en kýsa zamanda okuyucuya sunmak için çaba sarf ediyoruz Eski Kütüphane Müdürü, araþtýrmacý, yazar Metin Kalyoncu, Belediye Baþkanýmýz Numan Sezer'in konu ile samimiyetle ilgilenmesinden son derece memnunum. Ekibinin de heyecanla sosyal hayatýmýza katký saðlayacak bu kitabýn hazýrlanmasý için çaba sarf etmeleri beni hem duygulandýrmýþ, hem de sevindirmiþtir. Elimizden geldiðince toplumumuzun her kesimine faydalý olacak bu çalýþmayý kýsa zamanda tamamlamak istiyoruz. dedi. (Ç.HAK:3803) BAÞSAÐLIÐI Þirketimiz ortaklarýndan Mustafa Balaban ýn muhterem babasý Mehmet Balaban ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, yakýnlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. Çorum Hakimiyet Gazetesi Yönetici ve Çalýþanlarý BAÞSAÐLIÐI Deðerli arkadaþýmýz Ümit Kaleli nin muhterem kýz kardeþi Öðretmen Þaduman Kaleli nin vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Allah tan rahmet, yakýnlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. (Ç.HAK:3804) Çorum Hakimiyet Gazetesi Yönetici ve Çalýþanlarý

6 6 CUMARTESÝ 29 ARALIK Kamu binalarýna 68 milyon lira Parti Çorum AKMilletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum a 10 yýl içinde kazandýrdýklarý kamu binalarýný açýkladý yýllarýnda yapýmý tamamlanan ve devam eden binalarýn yatýrýmlarýnýn toplamýnýn TLolduðunu belirten Uslu, yatýrýmlarý þöyle sýraladý: Kargý ve Dodurga Hükümet Konaklarý TL, Merkez Adliye Sarayý TL, Sungurlu Adliye Sarayý TL, Merkez LTipi Cezaevi TL, Laçin Jandarma Karakol Hizmet Binasý TL, Merkez Sazdeðirmeni Jandarma Karakol Hizmet Binasý TL, Kargý-Hacýhamza Jandarma Karakol Hizmet Binasý TL, Alaca Ýlçe Jandarma Komutanlýðý TL, Çorum DSÝ 54.Þube Tesisleri TL, Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü Hizmet Binasý TL, Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Binasý TL, Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Hizmet Binasý TL, Milli Eðitim Müdürlüðü Hizmet Binasý TL, Orman Ýþletme Müdürlüðü TLve 14 Kamu Binasý Onarým ve Tadilat Ýþleri TL. Hibe çaðrýsý tanýtým günleri Ç AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum a 10 yýl içinde kazandýrdýklarý kamu binalarýný açýkladý. Kamu binalarýna 10 yýllýk süreçte 68 milyon lira yatýrým yapýldý. alýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Avrupa Birliði tarafýndan döneminde aday ve potansiyel aday ülkelere yapýlacak mali yardýmlarýn, Katýlým Öncesi Mali Yardým Aracý (IPA) kapsamýnda tek çatý altýnda toplandýðýný belirtti. Beþ bileþenden dördüncüsünü oluþturan Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi bileþeninin uygulanmasýndan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý nýn sorumlu olduðunu ve Bakanlýk adýna anýlan bileþene iliþkin çalýþmalarýn Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Operasyonel Programý (ÝKGOP) çerçevesinde yürütüldüðünü kaydeden Eyvaz, Bu çerçevede, ÝK- GOP nýn istihdam öncelik ekseni altýnda, 1.2 no lu tedbiri kapsamýnda kurumumuzun faydalanýcýsý olduðu Sektörel Yatýrým Alanlarýnda Genç Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Operasyonu hibe teklif çaðrýsý 20 Aralýk 2012 tarihinde yayýnlanmýþtýr. Hibe programýna iliþkin ilimizin de aralarýnda bulunduðu potansiyel hibe baþvuru sahiplerine 3-4 Ocak 2012 Samsun North Point Otel de tanýtým günleri düzenlenecektir. dedi. 3 Ocak 2013 Perþembe günü 13:00 de bilgilendirme toplantýsý, 4 Ocak 2013 Cuma günü ise 09:00 da eðitim toplantýsý yapýlacaðýný belirten Eyvaz, potansiyel baþvuru sahiplerinin sosyal politika, istihdam ve yatýrým, mesleki eðitim, belirli hedef gruplarýn istihdam edilebilirliðini artýrma, iþ yaratma, Salim Uslu dan taziye mesajý Parti Çorum AK Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü ne taziye mesajý gönderdi. Evinin önünde silahlý saldýrýya uðrayarak vefat eden, hemþehrimiz Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhiddin Saðlam için Rektör Prof. Dr. Seyit Aydýn a taziye mesajý gönderen Salim Uslu, Üniversiteniz gençlik ve giriþimcilik alanlarýnda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý (STK); üniversiteler (devlet/kar amacý gütmeyen vakýf/özel), üniversitelerin meslek yüksek okullarý (MYO), sürekli eðitim merkezleri (SEM), halk eðitim merkezleri, meslek liseleri ve teknik okullar gibi eðitim kuruluþlarý; kamu kurumu niteliðinde meslek kuruluþlarý (ticaret ve sanayi odalarý, esnaf ve sanatkar odalarý gibi), kamu çalýþanlarý sendikalarý/konfederasyonlarý, iþveren sendikalarý/konfederasyonlarý, sektör temsilcisi kuruluþlar, organize sanayi bölgeleri, ihracat birlikleri ve KOBÝ temsilcisi Genel Sekreteri, hemþehrimiz Muhiddin Saðlam'ýn evinin önünde silahlý saldýrýya uðrayarak vefatýný derin bir üzüntüyle öðrenmiþ bulunmaktayým. Üzüntünüzü derinden paylaþýyor, þahsýnýzda üniversitenize ve eðitim camiasýna baþsaðlýðý diler, merhuma Allah tan rahmet size ve ailenize sabýrlar diliyorum dedi. kuruluþlar (örneðin profesyonel/mesleki birlikler veya vakýflar); yerel yönetimler-belediyeler, köylere hizmet götürme birlikleri, il özel idareleri, yerel yönetim birlikleri, bölgesel kalkýnma ajanslarý; Avrupa Komisyonu Mali Tüzüðü Uygulama Kurallarýnýn 43. Maddesi ile tanýmlanan Uluslararasý (hükümetler arasý) kuruluþlar ve kâr amacý gütmeyen kooperatifler olduðunu belirtti. Potansiyel katýlýmcýlar adresinde yer alan elektronik kayýt formunu doldurmak suretiyle programa katýlým saðlayabilecek. Uyku bozukluðunun nedeni Fibromiyalji mi? Zafer Eyvaz Dr. Ýsmail Özturan Salim Uslu ibromiyalji sendromunun en temel belirtisinin kas ve Fiskelet sistemi aðrýsý olduðunu belirten Medicana International Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Ýsmail Özturan, soðuk ve nemli havalarýn aðrýyý tetiklediðini belirtti. Fibromiyalji sendromunun kas iskelet sisteminde yaygýn aðrý hassasiyetine yol açan bir hastalýk olduðunu ifade eden Özturan, Uzun süreli aðrý ve iþ kaybýna yol açan sendromlar arasýnda ön sýralarda yer almaktadýr. Yumuþak doku romatizmasý ya da kas romatizmasý olarak da adlandýrýlýr. Fibromiyalji sendromunun sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte; uyku bozukluðu, aðrý algýlama bozukluðu, sinir sistemi ve hormonal sistem bozukluklarý, sempatik sinir sisteminin aþýrý çalýþmasý suçlanmaktadýr. Fibromiyalji sendromunun en temel semptomu yaygýn kas iskelet sistemi aðrýlarýdýr. Aðrýyý arttýran faktörler; soðuk ve nemli hava, kalitesiz uyku, stres, fiziksel aktivite eksikliði ve gürültüdür. Aðrýyý azaltan faktörler ise; sýcak, istirahat, orta derecede aktivite, germe egzersizleri ve masajdýr. Sabahlarý yorgun kalkma, gün boyu devam eden halsizlik de belirgin özelliklerdendir. Özellikle sabahlarý ya da hareketsizlik sonrasý ortaya çýkan katýlýk, yumuþak dokularda þiþlik hissi ve uyuþma da diðer bulgulardýr. dedi. Fibromiyalji sendromuna eþlik eden diðer önemli belirtilerin ise baþ aðrýsý, baþ dönmesi, ishal veya kabýzlýk, kulak çýnlamasý, aðrýlý adet dönemi, kuru göz belirtileri, huzursuz bacak sendromu, el ve ayaklarda soðukla ortaya çýkan renk deðiþikliði yani Reynaud fenomeni olduðunu söylerine ekleyen Medicana International Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Ýsmail Özturan, þöyle devam etti, Fibromiyalji sendromunun teþhisi çok kolay deðildir çünkü hastalýða özgü bir laboratuvar testi yoktur. Fizik muayenede hastalar saðlýklý görünümdedir, ancak bazen kaygýlý ve depresif görünebilirler. En az 3 aydýr devam eden yaygýn kas iskelet sistemi aðrýsý, yorgunluk ve vücudun belirli bölgelerindeki hassas noktalar fibromiyalji sendromu tanýsýnda yeterlidir. Kadýn olmak, erken ve orta yaþ, uyku düzeninde bozulma, aile öyküsü ve romatoid artrit, ankilozan spondilit ve lupus gibi romatizmal hastalýklar fibromiyalji sendromu için risk faktörleridir. Tedavide hastanýn eðitimi ve endiþelerinin giderilmesi, semptomlarý arttýran faktörlerin tespit edilmesi ve bunlarýn yok edilmesi önemlidir. Hastaya bu hastalýðýn uzun süreli olduðu ve aðrýnýn sürekli olmasýna raðmen vücuda zarar vermediði anlatýlmalýdýr. Fibromiyaljili hastalarýn % 70'inde uyku sorunu mevcuttur. Uyku kalitesinin arttýrýlmasý aðrý tedavisinin önemli bir parçasýný oluþturur. Tedavinin temelini ilaç tedavisi ve fizik tedavi uygulamalarý oluþturur. Ýlaç tedavisi olarak aðrý kesiciler, kas gevþeticiler, antidepresanlar, uyku düzenleyici ilaçlar ve magnezyum içeren ilaçlar kullanýlýr. Fizik tedavi uygulamalarý olarak da sýcak paketler, derin ýsýtýcýlar, aðrý kesici etkisi olan elektrik stimülasyonlarý tercih edilir. Tedavide uzman hekim tarafýndan uygulanan tetik nokta enjeksiyonlarý oldukça etkilidir. Egzersizin fibromiyalji sendromunda önemli bir yeri vardýr. Yürüyüþ,yüzme, bisiklete binme, gevþeme ve germe egzersizleri oldukça etkili egzersizlerdir. Agah Kafkas, Bebek Besinleri Sanayicileri Derneði (BEBESAD) heyetini kabul etti. Kafkas, Bebek Besinleri Derneði ni konuk etti aðlýk Bakan SYardýmcýsý Agâh Kafkas, Bebek Besinleri Sanayicileri Derneði (BEBESAD) heyetini kabul etti. Kabulde heyete hitaben yaptýðý konuþmada Kafkas, Türkiye nin son on yýlda yaptýðý reformlarla adeta parlayan bir yýldýz olduðunu söyledi. Yapýlan açýklamaya göre, Bakanlýk Toplantý Salonunda gerçekleþen görüþmede Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Türkiye nin son on yýlda ekonomik ve demokratik alanlarda attýðý devrim niteliðindeki adýmlarla herkesin yakýndan takip ettiði rol-model ülke olduðunu belirtti. alýk YEDAÞ Ýl ÇKoordinatörlüðü, Çorum ili merkez Eskiekin KÖK de yapýlacak olan bakým onarým çalýþmalarýndan dolayý enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, 31 Aralýk2012 tarihlerinde 09:00-15:00 saatleri arasýnda Ovakarapýnar, Üyük, Liderlerin ülkeler için çok önemli olduðunun altýný çizen Agâh Kafkas, Sayýn Baþbakanýmýz en az 3 çocuk dediðinde bazý kesimler bundan farklý anlamlar çýkarmýþtý. Þimdi en az 3 çocuðun önemi daha iyi anlaþýlýyor. dedi. Bebek Besinleri Sanayicileri Derneði Baþkaný Mehmet Erol, anne sütünün önemine dikkat çekti. Anne sütünün önemine dikkat çeken Bebek Besinleri Sanayicileri Derneði Baþkaný Mehmet Erol da, bebeklerin beslenmesi konusunda Saðlýk Bakanlýðý ile iþbirliði içinde çalýþmak istediklerini belirterek, Anne Enerji kesintisi Uðrak,Güveçli, Boðabaðý, Abdalata, Bozboða, Kadýkýrý, Ahilyas, Büðdüz, Kýlýçören, Çeþmeören, Tolamehmet, Aliki Baðlarý, Eskiekin, Kazýklýkaya, Turgut, Hacýmusa, Kutluca köyleri ve Boyralý, Ahmet Þahna Mahallerine elektrik verilemeyecek. Kesintiden etkilenen yüksek tüketimli müþteriler: karnýndan 3 yaþa kadar bebeklerin beslenmesi özellikle zeka geliþimi açýsýndan çok önemli. Anneler, geleneksel aile yapýsý içerisinde bebekler için en önemli role sahip. Dolayýsýyla annelerin daha da bilinçlenmesi gerekir. dedi. Feraset Petrol, Botaþ Doðalgaz Ýstasyonu, Arzu Gýda San. Tic. Ltd. Þti., Yeni Ceylan Tavukçuluk, Arkadaþ Tavukçuluk, Acýrlar Tavukçuluk, Haslet Gýda San. Tic. Ltd. Þti., Kasap Yýlmaz Çiftliði, Enkay Tavukçuluk, Emrah Tavukçuluk, Çelik Gýda Tavukçuluk, Dalgýçlar Taþ Ocaðý. Kuveyt Türk Altýn Toplama Günleri uveyt Türk KÇorum Þubesi, 2-3 Ocak 2013 tarihlerinde fiziki altýn toplama günleri gerçekleþtirecek. Kuveyt Türk Çorum Þubesi nden yapýlan açýklamada, Kuveyt Türk Katýlým Bankasý, altýn konusundaki öncülüðünü devam ettirerek ve birçok müþterisinden gelen talebi de göz önünde bulundurarak, altýn hesaplarý için fiziki altýn toplama kampanyasýna devam ediyor. Yaklaþýk bir senedir Ýstanbul Altýn Rafinesi (ÝAR) ile ortaklaþa yaptýðý altýn toplama günlerine Çorum Þubesi'nde 2-3 Ocak tarihlerinde devam edecek olan Kuveyt Türk ten, altýn toplama günleri ile ilgili olarak þu bilgiler verildi; Altýn ürünlerini tüketiciyle buluþturmada ilk olmayý hedefleyen Kuveyt Türk, geçtiðimiz yýlýn Mart ayýnda baþlattýðý "Fiziki Altýn Toplama kampanyasýyla " sektörde yenilikçi bir hizmete daha imza attý. Ýstanbul Altýn Rafinerisi ile yaptýðý ortaklaþa çalýþma ile Kuveyt Türk Çorum Þubesi, 2-3 Ocak 2013 tarihlerinde fiziki altýn toplama günleri gerçekleþtirecek. müþterilerin bilezik, küpe, kolye gibi deðerli zinet eþyalarýný banka hesaplarýna yatýrmalarýný saðlayan Kuveyt Türk, bu kampanya sonucunda bugüne kadar yastýk altýndaki 2,2 ton altýný ekonominin kullanýmýna kazandýrdý. Geçmiþten bugüne altýný saðlam bir yatýrým aracý olarak görülmekte, Kuveyt Türk, "Fiziki Altýn Toplama kampanyasýyla" müþterilerine çalýnma kaygýsý taþýmadan hesaplarýnda gram olarak altýnlarýný saklama ve istedikleri miktarda alým-satým imkâný sunuyor, yastýk altýndan ekonomiye kazandýrýlan bu altýnlarý hesap iþletim ücreti gibi hiçbir masraf almadan "Altýna Altýn Katýlma Hesabý" ile müþterilerinin kar etmelerini saðlýyor. Geçtiðimiz yýl 14 altýn ürünü ile 19,7 Ton altýn miktarýna ulaþan banka, gelecek yýllarda da yenilikçi ürün ve hizmetleri ile müþteri beklentilerini maksimum seviyede karþýlamayý hedeflemektedir.

7 CUMARTESÝ 29 ARALIK Yerel basýn mensuplarýna hitap eden Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay: Yük olmaya deðil, yük almaya geldik Ç orumlu basýn mensupcemiyetleri, yerel basýnla larýyla bir araya gelen iliþkilerimizde önemli rol BÝK Genel Müdürü Mehoynuyor. Çünkü iþimizi tamet Atalay, hayata geçirkým çalýþmasý olarak görüdikleri uygulamalarla yeyoruz. Yerel basýna nefes rel basýn kuruluþlarýna nealdýracak düzenlemeler fes aldýrdýklarýný söyledi. yapýyoruz. Yük olmaya deðil, Ankara da nereye yük almaya geldik diyen baksanýz Çorumlu var. YeMehmet Atalay, BÝK Çorel basýn kuruluþlarý olarak rum Þubesi nin sunacaðý sesinizi gurbetteki hemhizmetleri anlattý. þehrilerinize de duyurmalýsýnýz. Kastamonu þubesiyle eþ zamanlý olarak hizmete Ýnternet gazeteciliði girecek olan BÝK Çorum alanýnda da düzenlemeler Þubesi nin Turgut Özal Ýþ yapýyoruz. Basýn Yayýn Merkezi nde faaliyet gösenformasyon Genel Mütereceðini belirten Atalay, dürlüðü ile birlikte bu Daima yerel basýnla el alanda iki ayrý koldan çaele, kol kola olacaðýz delýþmalar yürütüyoruz. Yadi. salaþmasý halinde internet siteleri ve yerel radyolar Basýn mensuplarý aida reklam pastasýndan pay lemizin bir parçasý diyen alabilecek. Atalay, Çorum da sunabýk Genel Müdürü Mehmet Atalay, Yük olmaya deðil, yük almaya geldik dedi. caklarý hizmetlerle yerel basaðladýðýmýz destekler sýnda kalite ve tirajlarýn arýþýðýnda yerel basýn sýnýrlatacaðýný kaydetti. rýný aþarsa Çorum un kazanýmlarýnýn da artacaðýna inanýyorum. Bu açýdan yerel basýnýn geleceðinin parlak olduðunu düþünüyorum. Basýn Ýlan Kurumu nun Resmi Ýlanlar ýn dýþýnda özel reklam pastasýna da talip olduðunu ve bu amaçla bir ajans kurma hazýrlan ÞANTAJ HABERCÝLÝÐÝ BÝTTÝ dýðýnda olduðunu dile getiren Atalay, Yerel basýnýn ilan-reklam gebasýn, çözümün bir parçasýdýr. Yerel basýn, kurum ve kuruluþlirini artýrmak için çalýþmalarýmýz sürüyor diye konuþtu. larýn yaný sýra STK larla el ele verirse Çorum un kalkýnmasýnda Çorum basýnýný geleceðe hep birlikte taþýyacaðýz diyen BÝK önemli rol oynar. Özgür ve çok sesli bir medya için var olan Basýn Genel Müdürü Atalay, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Ýlan Kurumu, bu noktada yerel basýnýn da daima yanýnda. YEREL BASININ GELECEÐÝ PARLAK Þantaj haberciliði bitmiþtir. Hiçbir zaman buna tevessül edilmemeli. Zira fikir iþçileri yanlýþ ithamlarla anýlmamalý. Þubelerimiz aracýlýðýyla hizmet verdiðimiz illerde yerel basýný daha iyi bir konuma taþýmak amacýyla çalýþýyoruz. Bu doðrultusaðlam düþünce, toplumu da saðlam bir yapýya kavuþturur. da gazetecilikte mesleki becerileri ve kaliteyi artýrmayý hedefliyohangi görüþten olursa olsun, inandýklarýyla toplumun karþýsýna çýkruz. Kalitenin artmasýyla birlikte yerel basýnýn reklam pastasýnýn da mak isteyenler için ifade özgürlüðü var. büyüyeceðine inanýyoruz. Çorum bu anlamda gelecek vaadeden iller arasýnda. Sanayi ve turizm kenti olan Çorum u el birliði ile uçacak hale getireceðiz. Spor alanýnda yetiþtirdiði baþarýlý isimlerle ülkemizin vazgeçilmez illeri arasýnda yer alan Çorum, yerel basýnýyla da önemli bir yerde. Çorum basýnýnýn bugünkinden daha fazlasýna layýk olduðunu düþünüyoruz. Bu yüzden Çorum da þube açýyoruz. Ýlk yýl uyum süreci olacak. Meclis teki tasarýnýn kanunlaþmasý halinde ilçelerdeki yerel gazeteler de il merkezindeki þubelerimize baðlý olacak. Þube açtýðýmýz yerlerde birden fazla cemiyet olmasýný istemeyiz. Birlikten kuvbýk Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Ýstiþare Toplantýsý dün vet doðar düþüncesindeyiz. Gazeteciler Belediye Konferans Salonu nda gerçekleþti. Yerel basýnla önce istiþare sonra yemek Çorum a organizasyon sözü B ÝK Genel Müdürü Mehmet Atalay, Çorum da faaliyet gösteren Erzen, Mehmet Atalay Bey in Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdüryerel basýn kuruluþlarýnýn yönetici ve çalýþanlarýyla bir araya lüðü görevine gelmesiyle birlikte rahat bir nefes aldýk diye konuþgeldi. tu. BÝK Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Ýstiþare Toplantýsý Basýn Ýlan Kurumu nun Anadolu basýnýnýn geleceði açýsýndan dün Belediye Konferans Salonu nda gerhayati önem taþýdýðýný vurgulayan Erzen, çekleþti. BÝK Þubesi nin Çorum a ve camiamýza hayýrlý, uðurlu olmasýný diliyorum dedi. BÝK Þube Müdürü Osman Bolluk un organize ettiði toplantýya Çorum GazeteHitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derciler Cemiyeti Baþkaný ve Genel Yayýn neði Baþkaný Tugay Afat ise gazetelerin Yönetmenimiz Þevket Erzen, Hitit Gazeyaþamasýnýn yerel basýn çalýþanlarý için teciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Tuönem taþýdýðýný vurgulayarak bazý endiþegay Afat ile çok sayýda basýn mensubu kalerini dile getirdi. týldý. Resmi Ýlan gelirleri konusunda bazý Toplantýda Valilik Basýn ve Halkla sorular yönelten Afat da bugüne kadar yeýliþkiler Müdürü Mehmet Çelik, BÝK rel basýna verdiði hizmet nedeniyle ValiÖzel Kalem Müdürü hemþehrimiz Davut lik Basýn ve Halkla Ýliþkiler MüdürlüYýlmaz, Ýlan Hizmetleri Müdürü Nail Duðü ne teþekkür etti. ran, Kontrol Hizmetleri Müdürü Ýbrahim ATALAY DAN ORGANÝZASDelibaþ, Koordinasyon ve Ýdare Müdürü YON SÖZÜ Mehmet Çelik, BÝK Samsun Þube MüdüBÝK Çorum Þubesi dün Ýkinci Bahar rü Mustafa Bayraktar ve Trabzon Þube Lokantasý nda yerel basýn mensuplarýna Müdürü Abdurrahman Bahþiþoðlu da haatalay, Erzen in teklifi üzerine yemek verdi. zýr bulundu. Çorum a organizasyon sözü verdi. BÝK Genel Müdürü ERZEN DEN TEMehmet Atalay ýn evsaþekkür hipliðindeki yemeðe Vali Yerel basýn mensupsabri Baþköy, Belediye larýnýn büyük ilgi gösterdibaþkaný Muzaffer Külcü, ði toplantýnýn açýþ konuþgençlik Hizmetleri ve masýný Gazeteciler CemiSpor Ýl Müdürü Haþim yeti Baþkaný Þevket Erzen Eðer, Valilik Basýn ve yaptý. Halkla Ýliþkiler Müdürü BÝK Çorum ÞubeMehmet Çelik de katýldý. si nin Resmi Ýlanlar ýn dayemeðin ardýndan ðýtýmýna adaletli bir yaklabirer selamlama konuþþým getireceðini belirten masý yapan protokol menþevket Erzen, þubenin açýsuplarý Çorum basýnýndan Yemekte yapýlan konuþmalarda, Çorum yerel basýnýndan övgüyle söz edildi. lýþ kararýnýn alýnmasý için övgüyle söz ettiler. destek veren herkese þükprogramda Gazeteciranlarýný sundu. ler Cemiyeti Baþkaný ve Erzen, Bugüne kagenel Yayýn Yönetmenidar yerel basýnýn hizmetinmiz Þevket Erzen in teklide olan Valilik Basýn ve fini deðerlendiren MehHalkla Ýliþkiler Müdürü met Atalay, en yakýn zamehmet Çelik e de ayrýca manda Çorum da eðitim teþekkür ediyorum dedi. amaçlý bir organizasyon Resmi Ýlan gelirlerigerçekleþtirecekleri sözünin kesilmesi noktasýnda nü verdi. yerel basýn kuruluþlarýnýn Yemeðin ardýndan geçmiþten beri büyük ençorum da bazý incelemediþe yaþadýðýný hatýrlatan Ýkinci Bahar Lokantasý ndaki yemeðe basýn mensuplarý katýldý. Mehmet Atalay, Çorum da faaliyet gösteren yerel basýn kuruluþlarýnýn yönetici ve çalýþanlarýyla bir araya geldi. Atalay dan Baþköy ve Külcü ye ziyaret BÝK Çorum Þubesi 2 Ocak ta hizmette B asýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Müdürü Mehmet Atalay dün Çorum a gelerek bir dizi ziyarette bulundu. Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü makamlarýnda ziyaret eden Mehmet Atalay, BÝK Çorum Þubesi nin 2 Ocak 2013 tarihinde hizmete gireceðini açýkladý. Ziyaretlere BÝK Özel Kalem Müdürü hemþehrimiz Davut Yýlmaz, Ýlan Hizmetleri Müdürü Nail Duran, Kontrol Hizmetleri Müdürü Ýbrahim Delibaþ, Koordinasyon ve Ýdare Müdürü Mehmet Çelik, BÝK Çorum Þube Müdürü Osman Bolluk, Samsun Þube Müdürü Mustafa Bayraktar, Trabzon Þube Müdürü Abdurrahman Bahþiþoðlu ve Erzurum Þube Müdürü Nedim Engin de katýldý. Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet Çelik ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer in de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Atalay, BÝK Çorum Þubesi nin kuruluþ sürecini anlattý. Atalay, Vali Baþköy ü makamýnda ziyaret etti. ATALAY: ÇORUM BASININA GÜVENÝYORUZ 2013 yýlýyla birlikte hizmete girecek olan BÝK Þubesi nin bir yýllýk geçiþ sürecinin ardýndan tam teþekküllü olarak hizmet vereceðini belirten Mehmet Atalay, Çorum basýnýna güveniyoruz dedi. Anadolu da yeni þubeler açmak için kollarý sývadýklarýný anlatan BÝK Genel Müdürü Atalay, Göreve geldiðimizde 12 olan þube sayýmýzý Çorum la 32 ye çýkarýyoruz. 2 Ocak tan itibaren hizmete girecek yeni þubemizle Çorum basýnýnýn önümüzdeki dönemde iyi bir sýnav vereceðine ve mesleki açýdan daha baþarýlý bir konuma geleceðine inanýyoruz diye konuþtu. BAÞKÖY: ÇORUM DA 230 GAZETECÝ VAR BÝK Genel Müdürü Mehmet Atalay ý kabulünde konuþan Vali Sabri Baþköy, Çorum daki basýn kuruluþlarýnda toplam 230 gazetecinin görev yaptýðýný söyledi. Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü nün bugüne kadar yürüttüðü bazý görevleri BÝK Çorum Þubesi ne devredeceðini belirten Sabri Baþköy, Yerel basýna sunulan hizmetlerin devri nedeniyle Valilik te de bir rahatlama olacak dedi. Çorum basýnýnýn nitelikli yayýncýlýk yaptýðýný Külcü, Mehmet Atalay a hediye verdi. vurgulayan Baþköy, BÝK Þubesi nin yerel medyaya hayýrlý uðurlu olmasýný diledi. KÜLCÜ: ÇORUM, BÝK ÞUBESÝNÝ HAK EDÝYOR Çorum un yerel medya açýsýndan Türkiye nin önde gelen illeri arasýnda yer aldýðýný vurgulayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum, Basýn Ýlan Kurumu Þubesi ni hak ediyor dedi. BÝK Genel Müdürü Mehmet Atalay ý kabulünde açýklamalarda bulunan Muzaffer Külcü, yerel basýnýn ilan gelirlerinin artýrýlmasý ve vizyon kazanýmý açýsýndan desteðe ihtiyaç olduðunu söyledi. BÝK Þubesi açýlýþýnýn bu açýdan Çorum için önemli bir kazaným olduðunu belirten Külcü, Basýn camiasýna ve Çorum a hayýrlý olsun diye konuþtu. Mehmet Atalay ýn görev yaptýðý kurumlara heyecan ve dinamizm getirdiðini de dile getiren Külcü, BÝK Genel Müdürü ne çeþitli hediyeler sundu. Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül ve Turhan Candan ýn da hazýr bulunduðu ziyaret, yapýlan açýklamalarýn ardýndan sona erdi. Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Müdürü Mehmet Atalay dün Çorum a gelerek bir dizi ziyarette bulundu.

8 8 CUMARTESÝ 29 ARALIK 2012 Yaþanan öðrenci olaylarý masum deðil üyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz BDöngel, yazýlý basýn açýklamasý yaparak, üniversitelerin kirli bir oyunun içine çekilmeye çalýþýldýðýný iddia etti. Üniversitelerde meydana gelen olaylarýn masum öðrenci hareketleri olmadýðýný, olaylarýn arka planýnýn olduðuna dikkat çeken Döngel, Son zamanlarda bazý üniversitelerimizde baþ gösteren hadiselerin arkasýnda çok ciddi bir tezgah vardýr ve üniversiteler kirli bir oyunun içine çekilmeye çalýþýlmaktadýr. Atatürk, Mersin, Ankara ve son olarak da ODTÜ'de cereyan eden olaylar masum öðrenci hareketleri deðildir. Bu olaylarýn adý doðru konmalý, teþhis ve tahlilleri doðru yapýlmalýdýr. Birtakým aðýzlarýn ve medyanýn bu olaylarý sýradan saðcý solcu çatýþmasý gibi lanse edip geçiþtirmesi ve milleti yanýltmasý asla doðru deðildir. Bu olaylarýn gerçek adý, kandilin çocuklarýyla Marksist solun evlatlarýnýn üniversiteleri ele geçirme, oralarda hâkimiyet kurmak için yaptýklarý iþgallerdir. Üniversitelerde oluþturulmak istenen iþgal lobilerinin faaliyetleridir. dedi. Bu tür olaylarý gerçekleþtirenlerin yapýlanmasýna izin verilmemesi gerektiðini belirten Döngel, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Bu olaylar dün olduðu gibi bugün de farklý çevrelerden destek görmekte, korunmakta, masumane ve haklý eylemlermiþ gibi gösterilmeye çalýþýlmaktadýr. Bu olaylarla tek yumurta ikizleri þehir eþkýyalýðýnýn yanýnda üniversitelere el atmýþ durumdadýr. Bunlarýn her ikisinin de eylem kodlarý, düþünce kodlarý, ve düþmanlýk kodlarý hep ayný olmuþtur.bazý tarihi hadiseler farklý kýlýf ve biçimlerde temcit pilavý gibi ýsýtýp ýsýtýp bu milletin önüne konmaktadýr. Bu olaylar bu meydandýr ve bölücü terör örgütüyle Marksist sol örgütler konsensüs halinde üniversiteleri karýþtýrmak istemektedirler. Þunu unutmayalým ki kitleleri harekete geçirmek zordur, ama harekete geçmiþ kitleleri kontrol altýna almak daha da zordur.tahrik edilmiþ kitlelerde mantýk kaybolur, olaylarýn nereye varacaðý ve sonucunda doðacak ölümler ve maðduriyetler hesaba katýlmaz Bu yüzden baþta hükümet, üniversite yönetimleri ve diðer sorumluluk sahibi olan kurumlar tarihten ders alarak bu organize iþlerin önüne geçmelidir ve gerekli tedbirleri zamanýnda almalýdýr. Unutmayalým ki 1960,1971,1980 darbe süreçleri de öðrenci hareketleri ile hazýrlanmýþtýr. Baþta medya, sermaye ve bazý kurum ve kuruþlardan destek görerek planlanmýþtýr. Bugün de ayný þeylerin iþaretlerini görmekteyiz. Hükümet ve ilgili bütün yetkililer bu tür eylemlere ve eylemcilere asla müsemaha göstermemelidir. Sorumlularý kim olursa olsun savcýlar harekete geçmeli ve gerekli hukuki iþlemleri süratle baþlatmalýdýr. Demokratik eylemlerle bu tarz yýkýcý, bölücü eylemlerin ayrýmý da çok iyi yapýlmalýdýr. Ne yazýk ki asýl düþündürücü olan üniversitelerde bu tip yapýlanmalar oluþturulurken hükümet, devlet, üniversite yönetimleri ve emniyet neredeydi? Bunlarýn üniversitelerde tutunmalarý ve yapýlanmalarý neden zamanýnda engellenmemiþtir, bu sýzmalar esnasýnda ilgili kurumlar ne yapmýþtýr? Bu durum oldukça düþündürücüdür ve üniversiteler PKK/KCK' lýlara ve Marksist sol örgütlere teslim mi ediliyor sorusunu akla getirmektedir. Bu hainler hem üniversiteleri örgütlenip ele geçiriyorlar hem de diðer öðrencilere baský yapýyorlar diðer yandan da üniversiteleri yaþanmaz hale getiriyor. Peki bu durum da amaçlarý sadece üniversitelerini bitirip güzel bir gelecek kurmak isteyen binlerce genci güvenli bir ortamda eðitimlerini sürdürmeleri riskinin sorumlularý kimlerdir? Bunlar da araþtýrýlýp incelenmelidir. Buralarda bir zafiyetin iþaretlerinin olduðu da bir gerçektir. Eðer daha dikkatli olunsaydý bu yapýlanmalara müsaade edilmezdi ve bu eylemler de gerçekleþmemiþ olurdu. Mecitözü nde kaynaþma yemeði ecitözü Eðitim- MBir Sen üyeleri, geçtiðimiz gün düzenlenen kaynaþma ve dayanýþma yemeðinde bir araya geldi. Mecitözü Öðretmenevi nde yapýlan yemekli toplantýya Ýlçe MEM Müdürü Ýsmail Kazanç da katýldý. Açýþ konuþmasý yapan Eðitim Bir Sen Þube Baþkaný Hamza Kalýnsazlýoðlu, birlik beraberlik ve tanýþma kaynaþma amacýyla düzenlenen toplantýya katýlýmlarýndan dolayý yönetim kuruluna ve üyelere teþekkür etti. Kalýnsazlýoðlu, yemekte yaptýðý konuþmasýnda þunlarý söyledi; Sendikalar siyaset üstü kurumlardýr. Bizler kirli iliþkilerin yoðun olduðu bir ortamda temiz sendikacýlýk yapmak için yola çýktýk. Bazý sendikalar bazý hükümetlerin sosyal tabaný olabilir ancak biz Eðitim Bir Sen olarak tamamen siyasete angaje deðiliz. Siyaset gerektiði yerde desteklenir, gerektiði yerde eleþtirilir. Ek ödeme konusunda bir trafik kazasý yaþandý ancak kazanýn olmasý mücadelenin bittiði anlamýna gelmesin biz sendika olarak bu en temel hakkýn elde edilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Kýlýk kýyafet konusundaki gereksiz uygulamalarýn kaldýrýlmasý, bayanlarýn baþörtüleriyle kamu görevlerini yerine getirebilmelerinin önündeki engellerin kaldýrýlmasýný istiyoruz. Biz üyelerimiz ve tüm eðitim çalýþanlarýnýn Mecitözü Eðitim-Bir Sen üyeleri kaynaþma ve dayanýþma yemeðinde bir araya geldi. sosyal ekonomik ve özlük haklarýný savunmanýn yanýnda eðitim camiasýnda milli manevi deðerlerin çocuklarýmýza ve gençlerimize kazandýrýlmasý olojisi,dini ýrký cinsi ne olursa olsun yanlarýnda olduðumuzu belirtmek isterim. Ayrýlacak üyelere plaket zü Lisesi Öðretmeni Gönül Aslan'a çalýþmalarý ve ilçeden ayrýlmalarý sebebiyle plaket verildi. Plaketler, Mecitözü noktasýnda Ýlçe Milli Müdürü Ýs- Çorum merkeze sorumluluklarýmýzýn da tayini çýkan Mecitözü mail Kazanç ve Mecitözü Ýlçe Milli Eðitim Þu- olduðunun bilincindeyiz. Mazlumun ve mað- Lisesi Müdür Yardýmcýsý Ferit Ýncel ve Mecitöbe Müdürü Ýrfan Doðru dur olan bir kiþinin ide- Öðrenci olanla olmayanýn ayrýmý zorlaþacak D Aziz Döngel emokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkan Yardýmcýsý kezlerinde, iþlek caddelerde güvenlik önlemleri arttýrýlmalýdýr. Bunun yaný sýra önümüzdeki yýl okullarda uygu- Yüksel Say, Anadolu Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Davut Üstünay'a yapýlan býçaklý saldýrýyý nefretle kýnadýklarýný belirtti. Öðretmenlerin her geçen gün çalýþma þartlarýnýn aðýrlaþtýðýný ifade eden Yüksel Say, okullardaki güvenlik önlemlerinin arttýrýlmasý gerektiðinin bu üzücü olay neticesinde bir kez daha ortaya çýktýðýný söyledi. Okullarýn her zaman baþý boþ gezen insanlar için açýk hedef olduðunun, özellikle de önümüzdeki yýl uygulanmaya konacak olan serbest kýyafet uygulamasýnýn güvenlik problemleri açýsýndan büyük sýkýntýlar doðuracaðýnýn altýný çizen DES Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yüksel Say, Toplumumuzda þiddet olaylarý maalesef her geçen gün artýyor. Sudan sebeplerle kavgalara, adam öldürmelere þahit oluyoruz. Toplumsal direnç noktalarýmýz her geçen gün zayýflýyor. Yüksel Say lamaya konacak olan serbest kýyafet uygulamasýnda en önemli nokta güvenlik olacaktýr. Okul bahçelerinde, koridorda öðrenci olanla olmayanýn ayrýmýný yapmak çok zor olacaktýr. Millî Eðitim Bakanlýðý acilen okullara ödenek göndermeli ve okul bahçelerini güvenli hale getirmelidir. Okula giriþleri kontrol etmek amacýyla kartlý geçiþ gibi uygulamalar yapýlmalýdýr. Aksi takdirde önümüzdeki yýllarda olabilecek olaylar büyük sýkýntýlar doðuracaktýr. Öðretmen ve öðrencilerin tedirginlikleri her geçen gün artmaktadýr. Eðitim ortamý bozulmaktadýr. dedi. DES Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yüksel Say, son olarak þunlarý söyledi; Okul bahçesinde görevini yaparken uðradýðý saldýrýda yararlanan Davut Üstanay arkadaþýmýza Bu durumun önüne geçmek için topyekûn bir seferberlik baþlatýl- geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyoruz. malýdýr. Özellikle toplu yaþam alanlarýnda, okullarda, alýþveriþ mer- Satamadýðý motosiklet baþýna bela oldu ehmet Kocabaþ isimli Mvatandaþ yaklaþýk 5 yýldýr satýþýný tam yapamadýðý motosikleti yüzünden maðdur durumda yýlýnda bin 800 TL ye motosikletini Sungurlu Arifegazi den Ramazan isimli birine sattýðýný, ancak ücretinin 800 TL sini aldýðýný anlatan Mehmet Kocabaþ, O dönemde Suudi Arabistan a gittim iþ için. Motosikletime talip olan bu kiþi, kalan 1000 lirayý evime býracaktý. Ben ona motosikleti ve ruhsatý vermiþ bulundum. Mehmet Kocabaþ Adam bunca yýl içerisinde ne kalan parayý veriyor ne de motosikleti kendi üzerine alýyor. Vergi Dairesi sürekli benim üzerime vergi borcu yazýyor. Kaç yýldýr bu iþle uðraþýyorum. Þu anda iþim bile yok. Sungurlu da Arifegazi de bu kiþiyi bulduk. Jandarmayla gittim, yakalattým. Ama adam salýverildi. Motosikleti bana vermediler. Satmýþsýn diyorlar. Oysa ne satýp kurtulabildim, ne de sahibiyim. Savcýlýða baþvurdum bir sonuç alamadým. Çaresizim. sözleri ile baþýna gelen olayý anlattý. Genç Ýþsizliði çalýþtayýna katýlým A çaray Eðitim Kültür züm önerileri ortaya koyan ulusal ölçekte bir ça- Gençlik ve Spor Kulübü Derneði gençlik liderleri Özer Özkeser ve Alper Batuhan Demirci, Çorum daki STK larý temsilen her bölgede farklý tema üzerinden yürütülen çalýþtaylarýn 2012 yýlý için en sonuncusu olan ve Çorum un da dahil olduðu Genç Ýþsizliði ve Aile temalý çalýþtaya katýlacaklar. Bugün ve yarýn Trabzon da yapýlacak çalýþtayla ilgili bilgi veren Açaray Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Eþref Burçin Özsaçmacý lýþma olmasý hedeflenmektedir. Bu doðrultuda proje hedeflere ulaþmada yardýmcý olacak 3 temel eylemden oluþmaktadýr. Sonuç olarak Ulusal Genç Ýþsizliði Alt Nedenleri Eylem Planý oluþturulacak bu plan iþgücü piyasasýndaki genç iþsizler arasýnda yoksulluðu ve iþsizliði azaltmaya yönelik somut hedefler ve eylemler içerecektir. Kulübü Derneði Baþkan Eþref Burçin Özsaçmacý, Avrupa Birliði Gençlik Programlarý tarafýndan desteklenen Saygýn Bir Yaþam için Genç Ýþsizliði Alt Nedenleri Eylem Planý Çalýþtaylarý proje kapsamýnda düzenlenen Genç Ýþsizliði üzerine sorunlar tartýþýlacaktýr. Yerelin dinamiklerini içeren, genç iþsizliðinin alt sorunlarý, nedenlerini ve çö- Yine proje dâhilinde iþsizliðin temel nedenleri arasýnda yer alan yanlýþ meslek seçimi ile ilgili ortaöðretimde yer alan gençlere farkýndalýk kazandýrma çalýþmalarý yürütülecektir. Proje içeriðinde mesleki akran rehberliði eðitmen eðitimi, bölgede tematik çalýþtaylarýn düzenlenmesi, ulusal genç iþsizliði zirvesi eylemlerini içermektedir. Uludere açýklamasý B üro Emekçileri Sendikasý Çorum Þube Baþkaný KESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sekreteri Ertuðrul Alper ile yönetim kurulu, dün Eðitim Sen binasýnda basýn açýklamasýnda bulundu. Alper, yaptýðý açýklamada, Þýrnak Uludere'de tüm dünyanýn gözleri önünde yaþananlarýn ardýndan geçen bir yýla raðmen bugüne kadar ne faillerin bulunmasýna yönelik bir adým atýldýðýný ne de vicdanlarý rahatlatacak bir özür dilendiðini belirterek, "Katliamýn üzerini kapatmak için, hayatýný kaybedenlerin ailelerine dalga geçercesine "kan parasý" teklif edildi. Ölüme fiyat biçilerek ailelerin acýlarýna acý katýldý. Evlatlarýnýn mekli Sen Çorum Þube Baþkaný EÖmer Sözüdoðru, hükümetin emeklileri koruyacak hiçbir adým atmadýðýný söyledi. Sözüdoðru,, Eðitim Sen binasýnda yaptýðý basýn açýklamasýnda, AKP'den hiçbir zaman, içinde emeklilerin bulunduðu, emeðiyle yaþayanlarý koruyacak ve insanca yaþamalarýný saðlayacak düzenlemeler yapýp, haklarýný verecek adýmlar atmasýný beklemediklerini belirterek, özetle söyle dedi; "sýrtýný sermayeye dayamýþ bir iktidar olduðunu baþtan beri biliyorduk. AKP, 10 yýldýr yaptýðý tüm uygulamalar ile tespitimizi doðruladý. Bu on yýlda, hiçbir zaman iþçi, köylü, kamu çalýþaný, emekli, esnaf gibi emekçi toplum katmanlarý lehine kararlar almadý ve hayata geçirmedi. Aksine uyguladýðý ekonomik ve sosyal politikalarla tüm bu kesimlerin yoksullaþmasýna ve insanca yaþama olanaklarýndan yoksun kalmalarýna sebep oldu. hayatýný paraya tahvil etmeye çalýþan anlayýþa karþý çýkan, "biz para deðil, katillerin açýða çýkarýlmasýný istiyoruz" diyerek onurlarýný satmayacaðýný ilan eden aileler baskýlarla kuþatýlmak istendi. Evlatlarýnýn ölümünün sorumlularýnýn bulunmasý için yaptýklarý þikayetleri geri çekmeleri istendi. Katliamdan bugüne hiçbir kamu görevlisi sorgulanmazken, onlar sorgudan geçirildiler, haklarýnda sudan gerekçelerle davalar açýldý. Yaþadýklarý evlat acýsý yetmiyormuþ gibi yerlerinden yurtlarýndan göç ettirilmeye çalýþýldýlar. Katliamlarýn hesabýný, bir arada yaþam zeminlerini güçlendirip kardeþliðin ülkesini kurarak soracaðýz" Emekliler tepkili! Ç Ömer Sözüdoðru Býrakýn emeðiyle yaþayan çoðunluða haklarýný vermeyi, geçmiþte mücadelelerle kazanýlmýþ olan birçok hak mevcut iktidar tarafýndan çýkarýlan yasalarla gasp edildi veya ortadan kaldýrýldý. Baþta Eðitim ve Saðlýk olmak üzere, devlet tarafýndan tüm yurttaþlara eþit ve parasýz verilmesi gereken en temel hizmetler bile paralý hale getirildi, artýk parasý olmayan bu hizmetlere ulaþamýyor. Emeklilerin, en önemlisi, aldýklarý maaþlarýn insanca yaþamalarýný saðlamaktan uzak olmasý, birçok sorunu vardýr. Bu sorunlarýn çözümü için yýllardýr verdiðimiz mücadeleye raðmen, mevcut sorunlarýmýz çözülmediði gibi, üstüne yeni sorunlar eklendi. Maalesef ülkeyi yönetenler, yýllardýr emeklilerin sorunlarýný görmezden geldiler ve çözüm için gerekenleri yapmadýlar. Çorum iþ gücü piyasasý talep araþtýrmasý tamamlandý orum da iþ gücü piyasasý talep boyutunu tespit edebilmek amacý ile 2012 yýlýnda iþ gücü piyasasý talep araþtýrmasý yapýldýðý belirtildi. Yapýlan açýklamaya göre, Çorum ili genelinde, 10 Eylül Ekim 2012 döneminde, 775 iþyerinde iþverenler/iþveren temsilcileri ile yüz yüze gerçekleþtirilen görüþmeler sonucunda derlenen verilere dayanýlarak hazýrlandý. Bu verilerin daha kapsamlý ve ayrýntýlý sonuçlarýnýn da kapsandýðý Çorum Ýþgücü Piyasasý Analizi Raporu 2013 Ocak ayý içerisinde yayýnlanacak. Bu rapor kapsamýnda Çorum un iþ gücü arzý ve talebine iliþkin temel veriler derlenecek. Konuyla ilgili yapýlan açýklamada þu bilgiler verildi; Saha çalýþmasýndan elde edilen veriler doðrultusunda Çorum genelinde açýk iþ oraný yüzde 4,6 olarak hesaplanmýþtýr. Sektörler itibariyle bakýldýðýnda en yüksek açýk iþ oranýnýn yüzde 10,9 ile gayrimenkul faaliyetleri sektöründe olduðu görülmektedir. Gayrimenkul faaliyetleri sektörünü yüzde 10,1'lik açýk iþ oraný ile Madencilik ve Taþ Ocakçýlýðý, yüzde 6,3'lük açýk iþ oraný ile Toptan ve Perakende Ticaret sektörü izlemektedir. Ancak bu oranlar deðerlendirilirken ilgili sektörlerdeki iþyeri ve çalýþan sayýlarýnýn göz ardý edilmemesi gerekmektedir. Meslek gruplarý itibariyle en yüksek açýk iþ oraný; yüzde 7,7 ile Sanatkârlar ve ilgili iþlerde çalýþanlar meslek grubundadýr. Açýk iþ oranýnýn yüksek olduðu diðer ana meslek gruplarý ise yüzde 4,6 ile Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcýlar, yüzde 4,4 ile Hizmet ve Satýþ Elemanlarý ile profesyonel meslek mensuplandýr. Ýl genelinde açýk islerin en fazla olduðu ilk beþ meslek þu þekilde sýralanmaktadýr: makineci (dikiþ), kaynakçý, tuðla imal iþçisi, garson (servis elemaný) ve betonarme demircisidir. Çorum Ýli Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý sonuçlarýna göre 2012 yýlýnýn Aralýk ayý sonu itibarýyla net istihdam artýþý beklentisi yüzde -6,6 iken bu beklenti 2013 yýlý Haziran ayý sonunda 13,8 puan artýþ göstererek yüzde 7,2'e yükselmiþtir yýlý sonu itibariyle istihdam artýþýnýn, sektörler içerisinde istihdam deðiþimine oransal olarak bakýlacak olursa, sektör içerisinde oransal olarak en yüksek istihdam artýþý beklenen üç sektörün; yüzde 12,9 ile Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetleri, yüzde 12,2 ile Gayrimenkul Faaliyetleri sektörü ve yüzde 7,0 ile Ýdari ve Destek Hizmetler Faaliyetleri olduðu görülecektir Yýlý Aralýk ayý sonu itibariyle en fazla net istihdam artýþ beklentisi olan ilk beþ meslek þu þekilde sýralanmaktadýr: makineci (dikiþ), kaynakçý (gaz altý, oksijen ve elektrik), temizlik görevlisi, beden iþçisi, ortacý. Ayný dönem itibariyle en fazla net istihdam azalýþý beklenen meslekler ise tuðla imal iþçisi, fýrýn iþçisi (tuðla, kiremit ve benzeri inþaat elemanlarý), hamal, tuðla ve kiremit presçisi (makineyle), tuðla ve kiremit presçisi (elle), þeklinde sýralanmaktadýr yýlýnýn ilk yarýsý sonu itibariyle sektörler içerisinde istihdam deðiþimine oransal olarak bakýlacak olursa, sektör içerisinde oransal olarak en yüksek net istihdam artýþý beklenen ilk üç sektörün; yüzde 30,6 ile gayrimenkul faaliyetleri, yüzde 21,6 ile insan saðlýðý ve sosyal hizmet faaliyetleri ve yüzde 11,8 ile Ýnþaat sektörü olduðu görülecektir. Tuðla imal iþçisi, temizlik görevlisi, beden iþçisi (genel), beden iþçisi (inþaat), makineci (dikiþ) meslekleri 2013 yýlý Haziran ayý sonu itibariyle en fazla net istihdam artýþ beklentisinin olduðu ilk beþ meslektir. Buna karþýlýk; reyon görevlisi, þoför-yük taþýma, et ve et ürünleri satýþ elemaný, inþaat kalýpçýsý (ahþap), betonarme demircisi ise 2013 yýlý Haziran ayý sonu itibariyle en fazla net istihdam azalýþ beklentisinin olduðu ilk beþ meslektir. Tek Parti Dönemi Boyunca Ýslami Eser-Yayýn Çabalarý zgür-der Çorum Þubesi, Tek Parti Dönemi ÖBoyunca Ýslami Eser-Yayýn Çabalarý konusunda bir konferans düzenleyecek. Yarýn 13:00 de dernek seminer salonunda gerçekleþecek konferansý Hüseyin Kýr ve Selim Özkabakçý ele alacak. Konferansla ilgili Özgür-Der den yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi; Çok partili döneme geçinceye kadar Ýslami düþünüþ çabalarý da dahil olmak üzere tüm muhalif/özgün yayýn ve eser faaliyetlerinin kesintiye uðradýðý bir gerçek. Despotik ortamýn fikri çabalarý ve irtibatlarý akamete uðrattýðý bu dönemde yayýn/eser çalýþmalarýnýn yokluðuna raðmen; Eþref Edip, Mehmet Akif, Babanzade Ahmet Naim, Ýskilipli Atýf Hoca ve Said Nursi'nin içinde bulunduklarý þartlarý da göz önünde bulundurarak, öne çýkarttýklarý

9 CUMARTESI SAYI : ARALIK 2012 CUMARTESÝ Sayfa: 9 Halk Eðitim i nasýl bilirsiniz? Konuya bodoslamadan giriyoruz ve diyoruz ki, Halk Eðitim Merkezleri yýllar öncesinden bildiðimiz gibi deðil. Kurumun iþleyiþi ve hizmet alaný çok deðiþti. Biçki-dikiþ, nakýþ gibi bildik kurslarýn dýþýnda bu merkezlerde vatandaþýn arzusuna göre çeþitli eðitimler veriliyor. Seracýlýk, aþýcýlýk, arýcýlýk, çocuk ve yaþlý bakýcýsý, aile eðitimi, aerobik gibi kurslar bunlardan sadece bazýlarý. Merkez Mimar Sinan Halk Eðitimi Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdürü Oðuz Ýyibil, hem eðitimci hem de iktisatçý yönü ile Halk Eðitim in deðiþen vizyonuna katkýda bulunuyor. Örneðin talebe göre kurs açmakla yetinmiyor, kursiyerlerin ekonomiye katkýlarý yolunda gayret gösteriyor. Kursiyerlerden aldýðý geri dönüþlere göre planlamasýný yapýyor. Deðiþimle birlikte Halk Eðitim in sloganý hayat boyu öðrenme olunca, haliyle kapsama alaný da geniþliyor. Ýnanmýyorsanýz, çalýn merkezin kapýsýný, gözünüzle görün. Gülesin Aðbal DEMÝRER Kültür Sitesi yýkýlýyor, ya içindekiler? ehrin ana caddesinin ortasýnda Þkalan ve mimarisi itibariyle çok eleþtiri alan Kültür Sitesi nde yýkým çalýþmalarý baþladý. Site yýkýlýrken, içindeki pek çok iþyeri ve büro da baþka yerlere taþýndý. Kullanýþsýzlýðý nedeniyle Çorumlu nun þikâyetlendiði binada öyle bürolar vardý ki, yeni adreslerinin bilinmesi her Çorumlu için önem arzediyor. Arkadaþýmýz Kübra Çýtak, daha önce Kültür Sitesi nde hizmet veren, çok sayýda vatandaþýn iþinin düþtüðü mekânlarýn yeni adreslerini Cumartesi-Pazar okurlarý için derledi. Katipler Konaðý kalitesi ve lezzetiyle Ankara da yýl önce aileden kalma 18 konak restore ettirilerek Katipler Konaðý adýyla hizmet vermeye baþlamýþ, bundan sadece Duran Ailesi ve yakýnlarý deðil, tüm Çorum memnun kalmýþtý. Özellikle Çorum a dýþardan gelen konuklara kentin mutfak kültürünün tanýtýmý açýsýndan yüz aký olan Katipler Konaðý, artýk ayný kalite ve lezzet zenginliðiyle Ankara da. Kýsa süre önce Turan Güneþ Caddesi nde hizmet vermeye baþlayan iþletme, þimdiden Ankaralýlar ve Ankara daki Çorumlular ýn takdirini kazandý. Sahte balcýlar yandý! Merkez Mimar Sinan Halk Eðitimi Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdürü Oðuz Ýyibil ahte bal satýþý televizyon reklamlarýyla ortalýðý doldurunca, Gýda, S Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý mevzuya el attý. 1 Ocak tan itibaren yürürlüðe giren yönetmeliðe göre bundan böyle sahte bal üretmek ve satmak öyle kolay deðil. Cezalar da bir o kadar aðýrlaþtý. P A Z A R Öteki Duran Durmuþ Nerede ne var? Market Fiyatlarý Kitap Rehberi Erkek adam sütlü kahve içer mi?

10 Merkez Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Oðuz Ýyibil in en önemsediði kurslardan biri Aile Eðitimi. Her zamanki gibi bu kursun müdavimi hanýmlar, yani anneler. Ýyibil, babalarý da kurslara dahil etmenin yollarýný arýyor. Mahallelerde yapýlan anketlerle hizmet vatandaþýn ayaðýna götürülürken, bir yandan da geleceðe dönük planlamalar, baþarý ve baþarýsýzlýk ölçmeleri yapýlýyor. Ýyibil, en büyük hayali ise HEM in yeni, büyük ve çok amaçlý bir binaya kavuþmasý. Çünkü mevcut bina hizmet alaný geniþleyen ve farklýlaþan HEM e dar geliyor. Gülesin Aðbal DEMÝRER CUMARTESI SAYI : ARALIK 2012 CUMARTESÝ Sayfa: 10 Hizmeti insanýmýzýn ayaðýna götürüyoruz Halk Eðitim in verdiði hizmetler çok deðiþti. Kurumun baþýndaki isim olarak nasýl bir deðiþim gözlemliyorsunuz? Halk Eðitim Müdürlüðü ne atandýktan sonra buranýn misyonu ve vizyonu ile ilgili bazý çalýþmalar yaptým. Nasýl olur da burayý bir üst seviyeye çýkarýrým diye düþündüm. Hem Eðitim hem de Ýktisat Fakültesi mezunu olduðum için insanlarýn çalýþmasýyla ilgili bir sürü yazýlar yazdým. Kendimi bu konuda yeterli zannediyordum. Ama insen hergün yeni bir þey öðreniyor. Bu düþünceyle Halk Eðitimi gerçekten halkýn yararlanacaðý bir kurum haline getirelim istedik. Gördüðünüz eksik neydi? Eksiklik demeyelim de Halk Eðitimlerde rutin çalýþmalar vardýr. Biz bu rutinin dýþýna çýkalým dedik. Yani artýk insanlarýmýz giyim, nakýþ kursuna raðbet etmiyorlar. Deðiþen zamanla mý ilgili bu? Elbette, teknolojinin getirdiði deðiþim de var. Biçki-dikiþ kursuna gelen kursiyerlerimiz dýþarýda 5 liraya gömlek, 7 liraya tiþört, 15 liraya bir elbise alabiliyorlar. Burada yaptýklarý daha maliyetli. Ýnsanlar diyor ki, 5 liraya alacaðýmýz bir tiþörtü niye 15 liraya maledelim? Ekonomiye baþka yönde katký sunmak istiyorlar. Biz de düþündük neler yapabiliriz diye. Daha önce yapýlan rutin kurslarýn dýþýna çýkarak daha deðiþik kurslar açtýk. Kurslar Milli Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme Müdürlüðümüzün modül programlarýna göre açýlýyor zaten. 650 nin üzerinde kursumuz var. Farklý kurslar neler meselâ? Halk Eðitim Müdürlüðümüzde mesleki, sosyal-kültürel ve iþbirliði içinde açtýðýmýz kurslarýmýz, SBS, ÖSS hazýrlýk, Okuma Yazma kurslarýmýz var. Meslekî kurslarýmýz dikiþ, el nakýþý, makine nakýþý, dekoratif ev tekstili, þiþ, örgü, çanta yapýmý, bilgisayar operatörlüðü, hýzlý klavye kullanma, çocuk bakýcý elamaný yetiþtirme, kalorifer ateþçiliði, ahþap montaj diye kursumuz ve atölyemiz var. Döner sermaye ile çalýþýyor bu atölyemiz. Meselâ mesleki eðitim kurslarýnda çocuk bakýcý elemaný yetiþtirme kursu beni çok ilgilendiriyor. Gün geçtikçe ihtiyaç duyulan bir alan. Biz dedik ki, çocuk bakým elemaný kursunu açalým. Bunlara bir de istihdam saðlansýn diye düþündük. Bizim kursiyerlerimizi okullara yerleþtirdik, sevgi evlerinde, huzurevinde çalýþan kursiyerlerimiz var. Sevgi evlerine kurslar açtýk. Hasta ve Yaþlý bakýcý kurslarý açtýk. Kendi bünyemizde de ayný kurslarý açtýk. Burda kurs gören vatandaþlar belgeleriyle, okullarda, özel iþyerlerinde, kamuda çalýþmaya baþladýlar. Kurs veriyorsunuz ama sonuçta nihai hedef insanlarýn iþ bulmasý. Böyle düþündüðümüzde kurslarla amaçlanan hasýl oluyor diyebilir miyiz? Meselâ çocuk bakým elemaný yetiþtirme kursunda 3 sýnýf açmýþýz. Toplam 80 öðrencimiz kurslar sonucunda iþe yerleþmiþ. Þimdi onlar aile bütçelerine katký saðlýyorlar. Meslekî eðitim kapsamýnda ahþap montaj kursumuzda çok iþler yaptýk. Sanatçýlar Sokaðý nýn köþesindeki binanýn iç dizaynýný yaptýk. Okul sýra ve malzemeleri yapýyoruz. Milli Eðitim Müdürlüðü ne bin 500 adet sýra yaptýk. Okul panosu, dolabý, 150 adet öðretmen dolabý, Öðretmenevinin mutfak dolabýný, sipariþ üzerine bilgisayar masasý, mutfak dolabý ve masalarý yaptýk. Ev dekorasyonuna yönelik ürünler yapýyor musunuz? Yapýyoruz tabi. Ayrýca okul bahçelerine banklar yapýyoruz. Okul sýrasý ve takým iþlerimiz devam ediyor. YÝ- BO lar için yemek masasý yapýyoruz yýlý Kasým ayý sonu itibariyle toplam 189 bin 764 lira ciromuz olmuþ. Bu da önemli bir rakam. Ayrýca bir sürü okulun sýralarýný tamir ettik. Ýnsanlar hangi konularda kurs talebinde bulunuyor? Aþýcýlýk kursu almak istiyoruz diyorlar mesela. Arýcýlýk kursu istiyorlar. Aþýcýlýk ve arýcýlýk kursu açtýk. Örtü altý seracýlýk kursu açmayý düþünüyoruz. Köyden kente göçü önlemeye katkýda bulunmak istiyoruz. Köyde yaþayan vatandaþlarýmýz bulunduklarý yerde tarýmla uðraþacaklar. Organik tarým adý altýnda köylerde yaþayan vatandaþlarýmýz ya da þehirde oturup, köyde arazisi olan vatandaþlarýmýz için Tarým Ýl Müdürlüðü nde kurslar açtýk. O kurslarda aþýcýlýkla, arýcýlýkla ilgili bir sürü bilgiler verdik. Þu anda köylerinde tarým alanýnda çalýþan bir çok kursiyerimiz var. Ýhtiyaç sahibi öðrencilerimiz için ücretsiz SBS, üniversiteye hazýrlýk kurslarý açýyoruz. Yabancý dil, bilgisayar kursu gibi kurslar için çok cüzi bir ücret alýyoruz. Her kurumun size iþi düþebiliyor. Aynen öyle. Herkesin yolu bir þekilde bize düþüyor. Ýþbirliði halinde açtýðýmýz kurslar da var. Cezaevinde bilgisayar operatörlüðü, Jandarma da kalorifer ateþçiliði, Tarým Ýl Müdürlüðü, Engelsiz Yaþam Merkezi ne de kurslar açýyoruz. Daha önce 23 yaþýna kadar olan engelli vatandaþlarýmýzla ilgili Zübeyde Haným, Anadolu Ýþ Okulu ve Kale de eðitim öðretim görüyorlardý. Þimdi 23 yaþýndan sonrasý engellileri okula almýyorlar. Bizim modüllerimizde de onlara göre kursumuz yok. Ama bu insanlar bizim insanlarýmýz. Çorum da bu þekilde 29 aile var. Onlar için bir þeyler yapalým istedik. Valimiz, Milli Eðitim Müdürlüðümüz bize çok yardýmcý oldu. Zübeyde Haným ve Anadolu Ýþ Okulu nda iki kurs açtýk. Onlar þimdi resim yapýyorlar. Toplum Ruh Saðlýðý Merkezi nde taký tasarým kurslarý açtýk. O kadar güzel takýlar yapmýþlar ki. Ayrýca Sevgi Evleri nde taký tasarým, þiþ örgü kurslarý açtýk. Oradaki insanlarýn bir meþgalesi olsun istiyoruz. Onlarýn yaptýklarý ürünler bizim için çok deðerli. Onlar için daha da deðerli. O insanlar ben bir þey yapabiliyorum diyor. Huzurevi nde de Halk Müziði Korusu kuralým istiyoruz. Odalarýndan çýkamayan yaþlýlarýmýz için neye becerileri varsa -genelde lif örmeyi tercih ediyorlarmýþ-, odalarýnda öyle bir þeyler yaptýralým istiyoruz. Sosyal kültürel kurslarýmýz da var. Çok çok önem verdiðimiz aile eðitimi diye bir kurs var. Anneleri eðitiyoruz. Babalara da ulaþmanýz gerekmiyor mu hocam? Tabiki ama babalar niyeyse bu eðitim iþlerine pek sýcak bakmýyorlar. Ama aile anne-baba-çocuktan oluþuyor. Ama biz geri dönüþlerini alýyoruz. Kurslar bitince anneler bize yazýyorlar. Memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Hayalimiz eðitimi anne-babalara vermek. Tek taraflý eðitim olmaz. 3-6 yaþ, grubu, 7-11 yaþ grubu ve yaþ grubu sonrasý çocuðu olan annelere ulaþýyoruz. Öðretmen arkadaþlarýmýz bu anneleri eðitiyor. Kurs sonunda çocuklarýyla daha kolay iletiþim kurduklarýný söylüyorlar, en önemlisi çocuðunu dinlemeyi öðrendiðini söylüyor. Merkez Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Oðuz Ýyibil Geri dönüþler almanýz çok güzel. Açtýðýmýz kurslardan ne sonuç elde ettik bunlarý bilmemiz lazým. Bu ileriye dönük planlarýnýzý etkiliyordur. Herkesin yolu bir þekilde HEM e düþüyor Bütün kurslara gidiyorum ve yaptýklarýný görüyorum. Öðretmen arkadaþlarýmýzýn çalýþmalarýný bizzat yerinde izliyorum. Eylül ayýndan bugüne kadar 469 kurs açmýþýz. 16 bin 667 kursiyer var. Bazý kurslarýmýzýn modülleri bitiyor, devamýný istiyorlarsa devamýný açýyoruz. 3-4 aylýk gibi kýsa bir sürede 16 bin kiþiyi kursa dahil etmek büyük bir hareketlilik. Sene sonuna kadar kursiyer sayýmýz bin kiþiyi bulur. Nüfusumuza oranlarsak, her yýl Çorum un nüfusunun 8-10 luk bir kýsmý halk eðitim kurslarýndan geçiyor diyebiliriz. Elbette. Öðretmen arkadaþlarýmýz mahallelerde anketler yapýyor. O mahallede neye ihtiyaç varsa onu belirlemeye çalýþýyoruz. Tek tek evleri dolaþýp, ihtiyaçlarý tespit ediyorlar. Geri dönüþlerden deðerlendirmeler yapýyoruz. Baþarý ya da baþarýsýzlýðýmýzý ölçüyoruz. Eðitimi insanlarýn ayaðýna götürüyoruz. Aile eðitimi veren öðretmenlerimiz bizzat evlere gidip annelerle konuþuyorlar. Bazen okullarda toplantýlar yapýyoruz. Spor, resim kurslarýmýz var. King Boks diye bir kursumuz var, dünya þampiyonu yetiþtirdik. Eðitmen bulmakta zorlanmýyorsunuz sanýrým. Öyle bir sýkýntýmýz yok. 150 ücretli, 116 resmi görevli öðretmenimiz var. Kadrolu 17 tane öðretmenimiz var. Halk eðitimle ilgili en büyük hayaliniz ne? Ýnþaallah daha güzel bir bina. Binamýz çok yetersiz. Büyük bir kompleks olsun istiyoruz. Spor salonlarý, resim atölyelerine varana kadar herþeyimiz olsun. Ýnsanlarý oraya çeken bir merkez. Bunun adý Halk Eðitim olmaz da hobi merkezi olabilir. Þimdi AVM ler insalarý çekmek için biliyorsunuz neler yapýyorlar. 150 kiþilik bir konferans vereceðimiz de baþka okullardan faydalanýyoruz. Ýstiyoruz ki öyle bir bina olsun ki, insanlar bir kurstan çýkýp öbür kursa devam etsinler. Herhangi bir sýkýntýmýz olduðunda valimiz ve milli eðitim müdürümüz, okul müdürlerimiz yardýmcý oluyor. Ýnsanlara kendi mekânlarýna yakýn yerde, nerde imkân varsa kurs açýyoruz. Hanýmlar aerobik kursu istediler bizden, hemen Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu nda kurs açtýk. Yeter ki en az 12 kiþi olsunlar. Plates kurslarýmýz var. 19 Mayýs Ýlköðretim Okulu nda böyle kurs açtýk.

11 PAZAR Eþler arasý iletiþim semineri Eþler Arasý Ýletiþim Becerileri semineri yarýn saat da Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi nde. Seminerin ardýndan tek kiþilik gösteri var. Etkinliðe tüm Çorumlular davetli. nerede ne var? Mekke nin Fethi programý Anadolu Gençlik Derneði tarafýndan düzenlenen Mekke nin Fethi programý 31 Aralýk Pazartesi günü saat da Afra Kültür Merkezi nde. SAYI : ARALIK 2012 CUMARTESÝ Sayfa: 11 Katipler Konaðý kalitesi ve lezzetiyle Ankara da K Kübra ÇITAK ent merkezindeki Kültür Site- yýkým çalýþmalarý baþla- Ksi nde dý. Havadan bakýldýðýnda þekli piyanoyu andýran bina, çok sayýda merdiveni ve mimarisinin kullanýþsýzlýðý nedeniyle yapýldýðý günden bu yana þikâyet konusuydu. Kültür Sitesi ni devralan Çorum Belediyesi çatýdan itibaren yýkým çalýþmasýna baþladý. Yýkým öncesi binadaki iþyerleri, bürolar ve dernek merkezleri kendilerine yeni yerler buldu. Kültür Sitesi ndeki bazý önemli merkez ve bürolarýn yeni adreslerini Cumartesi- Pazar okurlarý için derledik. Neler vardý? Katipler Konaðý iþletmecisi Efza Duran Yýlmaz. Yýkým çalýþmalarý baþlanan Kültür Sitesi nde, düðün salonlarý ve özel bürolarýn yaný sýra Güzel Sanat Galerisi, Kýzýlay Derneði- Kan Merkezi ve Hayýr Çarþýsý, Çorum Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý, Sakatlar Derneði, Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þubeleri yoðun bir þekilde Çorumlu ya hizmet veriyordu. Nereye gittiler? Ýþlevi itibariyle çok sayýda ihtiyaç sahibinin her gün uðradýðý Çorum Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý hiç kuþkusuz Kültür Sitesi nin en önemli mekânlarýndan biriydi. Vakýf, yýkým kararý ile birlikte Çephi Mahallesi Hýdýrlýk Caddesi ne (Emniyet Müdürlüðü arkasý) taþýndý. Ýhtiyaç sahipleri Vakfý yeni adresinde bulmakta zorluk çekmedi. onaðýn altýnda tekerlek olsa da yýldýr Çorum a lezzet güzelliðinin yaný sýra kültür zenginliði yaþatan Katipler Konaðý, ayný kalite ve güzelliði Ankara ya da taþýdý. Katipler Konaðý nýn iþletmeci ve sahiplerinden Efza Duran Yýlmaz, konaðýn Ankara yolculuðunu, Çorum a dýþardan gelen misafirlerin, ayný lezzetin Ýstanbul ve Ankara gibi büyük þehirlerde de tanýtýlmasý tavsiyesinden hareketle baþladýðýný anlatýyor. Katipler Konaðý olarak açýlýþýmýzdan bu yana tüm misafirlerimizin eleþtiri, görüþ ve önerilerine çok deðer veriyoruz. diyen Yýlmaz, karar sürecini, Hepsinden mutlaka öðrenebileceðimiz birþeyler olduðu gibi farklý bakýþ açýlarýndan yararlanmaya çalýþýyoruz. Özellikle Çorum'a dýþarýdan gelen misafirlerimiz Çorum'u umduklarýndan çok daha güzel ve çaðdaþ bulduklarýný, Çorum kültürü ve yemeklerine dair hiçbir bilgilerinin olmadýðýný söylediler. Konakta tattýklarý yemek, börek ve baklavalarýn çeþitliliði ve lezzetinden memnun kaldýklarýný, bu lezzetleri özellikle Ýstanbul, Ankara gibi büyük þehirlerde mutlaka tanýtmamýzý tavsiye ettiler. Hatta konaðýnda altýna tekerlek takarak taþýyabilseniz gibi esprilerle karþýlaþtýk. þeklinde özetliyor. Yine sýcak, nezih ve þýk bir ortam Yýlmaz, þehir dýþýnda yaþayan Çorumlular dan da bu yönde çok talep aldýklarýný ifade ederken þöyle devam ediyor: Biz de 18 yýllýk bilgi ve tecrübe birikimimizi doðru yerde ve þekilde deðerlendirmek için araþtýrma içindeydik. Bu nedenle Çorum' a yakýn mesafesi ve ulaþým kolaylýðý nedeniyle Ankara ve Turan Güneþ'i tercih ettik. Turan Güneþ Caddesi üzerindeki iþyerimiz konut ve iþyerilerinin ulaþýlabilir noktasýnda. Açtýðýmýz mekânda misafirlerimizin rahat edebileceði sýcak, nezih ve þýk bir ortam oluþturmaya çalýþtýk. Ýç mekânda 20 masamýz, özel toplantýlar için ayrý salonumuz var. Önümüzdeki aylarda bahçeyi de kullanýma açmayý planlýyoruz. Ayný kalite, ayný lezzet Yýlmaz ýn verdiði bilgiye göre ürünlerin bir kýsmý günlük olarak Katipler Konaðý aracýyla Çorum dan Ankara ya taþýnýyor. Son aþamalarý Ankara'da tamamlanarak sunuluyor. Burada da Katipler Konaðý standartlarý korunarak, ürünler ayný kalitede ve özenle hazýrlanýyor. Çorum da olduðu gibi tüm ürünler hiçbir katký maddesi kullanýlmadan, tamamen doðal ve en iyi kalitede seçilmiþ malzemelerle ve tabiki geleneksel usullere uygun olarak hazýrlanýyor. Çorum un özel yemeði var mý sorusuna cevap Vakfýn hemen yanýbaþýndaki Kýzýlay Derneði Çorum Þubesi de Hayýr Çarþýsý ve diðer organlarý ile Kültür Sitesi nin bir diðer uðrak merkeziydi. Kýzýlay Derneði Þube hizmetlerini bundan böyle Hamoðlu Ýþhaný 5. kattaki yeni yerinde verecek. Kan Baðýþ Merkezi Gazi Caddesi nde Genç Çiçekçilik yanýnda. Hayýr Çarþýsý ise Çepni Mahallesi Hýdýrlýk Caddesi nde (Aþevi karþýsý) çalýþmalarýný sürdürüyor. Kültür Sitesi giriþ katýndaki Sakatlar Derneði Çorum Þubesi nin yeni yeri Yunus Emre Ýþmerkezi zemin katta. Dernek çalýþmalarýný bundan böyle zemin kattaki 3 numaralý bürodan yürütecek. Sitede hizmet veren bir baþka engelliler derneði de Altý Nokta Körler Derneði ydi. Dernek Gülabibey Mahallesi Uður Mumcu Caddesi 6 numaralý binanýn 2. katýnda (Tozlu Giyim Maðazasý yaný) kendine yer buldu. Önemli bir mekân, Güzel Sanatlar Galerisi Kültür Sitesi nin önemli mekânlarýndan biri de hiç kuþkusuz Güzel Sanatlar Galerisi ydi. Yýl içinde bir çok sergiye ev sahipliði yapan Güzel Sanatlar Galerisi, binanýn mimarisinin zorluklarýna karþýn, þehrin merkezinde olmasý nedeniyle ilgi çekiyor, sanat meraklýlarýnýn uðrak yeri oluyordu. Edindiðimiz bilgiye göre, Güzel Sanatlar Galerisi öncelikle Buharaevler deki Eþref Ertekin Halk Kütüphanesi ne taþýndý. Kültür ve Turizm Müdürlüðü nün Genel Müdürlük ten aldýðý uzman görüþleri neticesinde Güzel Sanatlar Galerisi yeni yerine kavuþuncaya kadar geçici olarak Devlet Tiyatro Salonu Fuayesi nde hizmet verecek. Yeni yeri sevindirecek Güzel Sanatlar Galerisi nin kalýcý yeri neresi olacak sorusunun cevabý ise kültür-sanat meraklýlarýný sevindirecek gibi. Çorum Belediyesi bilindiði gibi Kültür Sitesi nin yerine Yýlmaz, Ankara da kendilerine sýkça sorulan Çorum'un mutfaðý var mý, özel bir yemeði varmý ki sorularýna Katipler Konaðý ürünleri ile en iyi þekilde cevap olmaya çalýþtýklarýný vurgularken, mönüyle ilgili þu bilgiyi veriyor: Çorum un su böreði, þekerleme ve baklavalarý yanýnda Çorum mantýsý, kuru mantý, hingal, çatalaþý, düðün çorbasý, tarhana ve iþkembe çorbalarý, keþkek, mimbar dolmasý, Ýskilip dolmasý, yanýnda etli ve zeytiyaðlý yaprak ve lahana sarmalarý ve günlük olarak menümüzde yeralan kuru ve taze sebze yemekleri menümüzü oluþturuyor. Tebrikler teþvik etti Ev ve iþyerlerine paket servisiyle de müþterilerine ulaþtýklarýný anlatan Yýlmaz, Katipler Konaðý dostlarýna þu sözlerle teþekkür ediyor: Ankara'da yaþayan Çorumlular a çok teþekkür ediyoruz. Kendileri ziyaret ederek ya da telefonla arayarak burada baþarýlý olmamýzý içtenlikle istediklerini, Çorum'u layýk olduðu gibi en iyi þekilde tanýtmamýz için bizi desteklediklerini, bize güvendiklerini söylemeleri bizi çok etkiledi ve daha iyisini yapmak için teþvik etti. Açýlýþýmýzdan bu güne gelen tüm eleþtiriler olumlu yönde. Çorum baklava, börek ve yemeklerini lezzetli bulduklarýný, Ankara'da bu tarzda mekânlara ihtiyaç duyulduðunu söylüyorlar. Biz de sanayisinin yaný sýra kültürel deðerleriyle de takdiri hakettiðini göstermek ve Çorum u en iyi þekilde tanýtmayý amaçlýyoruz. Kültür Sitesi yýkýlýyor, ya içindekiler? park ve altýna otopark yapacak. Hazýrlýk çalýþmalarý halen süren projede park, kafeterya, 23 Nisan kavþaðýna kadar 25 metrelik yolla birlikte alanýn bir bölümü Güzel Sanatlar Galerisi ne ayrýlacak. Yeni projede merdivene ihtiyaç duyulmadan Güzel Sanatlar Galerisi ne girilebilecek. Proje tamamlandýðýnda detaylar netlik kazanacak. Alanýn inþasý ise 1 yýl içinde tamamlanacak. Projenin bu hali bile Güzel Sanatlar Galerisi için umut vadediyor. Sahte balcýlar yandý! ifa kaynaðý olarak sofralardan ek- edilmeyen balýn üretimiyle ilgi- Þsik li devrim niteliðinde yönetmelik 1 Ocak'tan itibaren yürürlüðe giriyor. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan yeni yönetmeliðe göre; bundan sonra balýn içerisine hiçbir katký maddesi konulamayacak. Bugüne kadar serbestçe kullanýlan þeker ve glikoz içerikli tatlandýrýcý veya aroma verici gýda bileþeni olan maddeler eklenmeyecek. Ayrýca yüzde 100 organik olarak satýlan Karakovan ballar da süzülerek kavanoz içerisinde satýlamayacak. Son dönemde özellikle televizyon kanallarýnda hortlayan sahte balcýlar, süslü görüntülerle vatandaþý kandýrýp büyük paralar kazanýyor. Organik bal aldýðýný sanan binlerce vatandaþ ise kimyasallarla tatlandýrýlmýþ sahte ballarla saðlýðýndan ve parasýndan oluyor. Bu firmalara karþý baþlatýlan denetimlere raðmen hâlâ televizyon kanallarýnda boy gösteren bu sahtekarlar, 1 Ocak'tan sonra nefes alamayacak. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, bal üretimi yapan firmalarýn yeni yönetmeliðe 1 Ocak 2013 tarihine kadar uyumlu hale geçmelerini istedi. Bu uyumu saðlamayan firmalara aðýr cezalar verilecek. Yönetmelik tam uygulandýðýnda kimse halký kandýramayacak ve bal adý altýnda zehirli ürünler yediremeyecek. Sektör temsilcileri, vatandaþlarýn, süslü reklamlara kanmamalarýný ve menþeini bildikleri yerden bal almalarýný istedi. Yeni bal yönetmeliðe göre, bal satýþý ve üretimi þöyle olacak: Piyasada perakende olarak satýlacak her türlü balýn içerisine kesinlikle katký maddesi konulamayacak. Bal rengi su beyazýndan koyu amber rengi aralýðýnda olacak. Karakovan ballar süzme olarak satýlamayacak. Ayrýca, petekli olarak satýlacak Karakovan balýn peteði parçalanmadan tezgaha konulacak. Bal ambalajýnýn üzerine "1 yaþýndan küçüklere bal yedirilemez" ibaresi yazýlacak. Endüstriyel amaçlý katký maddesi olarak kullanýlan fýrýncýlýk ballarýna da "Sadece piþirme amaçlý kullanýlabilir" ifadesi konulacak. (Derleme)

12 PAZAR SAYI : ARALIK 2012 CUMARTESÝ Sayfa: 12 C U M A R T E S I ir önceki yazýda BHasan diye bi arkadaþýmdan söz etmiþtim. Hani þu eþek burcundan olan. Hasan biraz artisttir. Bu nedenle bundan üç beþ yýl önce artistleri, mankenleri sizin anlayacaðýnýz þöhretlileri daha yakýndan görmek için Ýstanbul'a gitti. Bunlarýn takýldýðý ayný zamanda alýþveriþ ve kafelerin bulunduðu büyük bir merkeze ayak basmýþ. Bizim Hasan sanki Ýstanbul'u fethetmiþ Fatih edasýyla Çorumlu göbeller gibi dalmýþ bir kafenin içerisine. Gözüne cam kenarýndan bi masa kestirmiþ oturmuþ. Kýrk yýllýk Ýstanbullu gibi havasýný basmýþ bakýþlarýyla. Aradan birkaç dakika sonra bizimkinin yanýna garson gelir. "Beyefendi ne alýrsýnýz?" diye sorduktan sonra. Hasan garsonu ayaklarýndan baþlayarak baþýna kadar iyice süzdükten sonra bir de Kadir Ýnanýr bakýþý atýp: Öteki Duran Durmuþ "Bak birader, þu kapýdan ilk giren erkek olursa kahve içerim. Bayan olursa süt içerim" demiþ. Her ikisi de ilk gireni beklemeye baþlamýþlar merakla. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra kapýdan içeriye Fatih Ürek girmesin mi? Výhh gýzzzz! Çýk þimdi iþin içinden nasýl çýkarsan. "O ne lan!" demiþ Hasan içinden. Kýsa bir süre þaþkýnlýk geçirdikten sonra bi garsona bi Fatih Ürek'e bakmýþ. Garson bizimkinin mort olduðunu düþünedursun, Hasan hiç bozuntuya vermeden kasýla kasýla; "Sütlü kahve alýyým garson bey" demiþ. KÝTAP REHBERÝ EN ÇOK SATANLAR KÝTAP YAZARI YAYINEVÝ KÝTAP YAZARI YAYINEVÝ Paradokya Sýrlar Geçidi Cem Gülbent Timaþ Kýyýsýzlar Kahraman Tazeoðlu Destek Nar Aðacý Nazan Bekiroðlu Timaþ Ekim Yaðmurlarý Serdar Özkan Artemis Hükümdar Mustafa Çevik Sayfa Allah Beni Böyle Yarattý Pucca Okyanus Aþka Dair Ýskender Pala Kapý Kargalarýn Ziyafeti George R.R. Martin Epsilon Þemspare Elif Þafak DK Melekler Tuðçe Iþýnsu Feniks Huzur Sokaðý Þule Yüksel Þenler Timaþ 50 Yýllýk Sýr Fatih Uður-Mustafa Gürlek Zaman Kitap Yenilenme Cehdi M. Fethullah Gülen Nil Aþkýn Meali Sinan Yaðmur Karatay Aþka Yolculuk Sinan Yaðmur Destek Leyla Buradan Taþýndý Barýþ Cem Kaya Hayat Gizli Anlarýn Yolcusu Ayþe Kulin Everest Pozitif Psikoloji (Çoklu Zeka Uygulamalarý) A. Sayým-N. Tarhan-O. Gümüþel Timaþ Cumhuriyet'in Ýlk Yüzyýlý ( ) Ýlber Ortaylý-Ý. Küçükkaya Timaþ Sabah Yakýn Deðil mi? Mecbure Ýnal Vela Hayat Küçük Aptalýn Büyük Dünyasý Pucca Okyanus Aþk Mesleði Rabia Christine Brodbeck Sufi Meleklerle Yaþamak Beki Ýkala Erikli Goa Fatima Fatma Zehra Fidan Hayat GIDA ÜRÜNLERÝ Aytaç Çiftlik Kokteyl Sosis kg 7,75 Sek Klasik Ýnek Peyniri 600 gr 12,90 Yeþil Çizik Zeytin 7,90 Halis Bidon Yoðurt 2 kg 4,49 Köklü Adýyaman Çið Köfte kg 14,90 Aly Su Böreði Yufkasý 500 gr 3,99 Aly Lavaþ Ekmeði 3 lü 0,99 Pýnar Mayonez 500 gr 3,45 Pýnar Acýlý/Normal Ketçap 500 gr 2,19 Tikveþli Salep 1 lt 2,99 Dr. Outker Hamur Kabartma Tozu/Vanilya10 lu 1,00 Kocatepe Türk Kahvesi 100 gr 2,45 Damla Cin Mýsýr 1 kg 3,95 Halk Petibör 900 gr 2,95 Elmacýk Su 1 lt 0,39 Erkek adam sütlü kahve içer mi? * Kaynak: Afacan, Çizgi, Huzur, NT, Türkiye Diyanet Vakfý Yayýnevi. MARKET FÝYATLARI TEMÝZLÝK ÜRÜNLERÝ Yedaþcýlar'ý dövmek caiz mi? afaya koydum Yedaþcýlar'ýn dünya Kile baðlantýlarýný koparacaðým. Bu ne kardeþim zýrt pýrt, zýrt pýrt elektrikleri kesiyonuz ya Evde elektrikli eþya koymadýnýz bozdunuz. Ne sizden çektiðimiz. Tüm Mimar Sinan Mahalle halký sizi yakýn mesafeden öpüyor haberiniz olsun. Bakýn elektrik faturasý için evin kapýsýný çaldýðýnýzda valla geleni süpürgenin sapýyla kovalarým ona göre. Ne hizmet veriyonuz da fatura gönderiyorsunuz. Baþýnýz varken ayaðýnýza taþ deðmesin emi. Hepinizi yakýn mesafeden bir kez daha öpüyorum. Aydýnlýk dünyamýzý kararttýnýz lan! YENÝ ÇIKANLAR Maylo Havlu 12 li (20 TL lik alýþveriþe) 6,00 Rebul Bay/Bayan Set 3 lü 18,90 Elidor Þampuan 700 ml 7,95 Palette Saç Boyasý Çeþitleri 7,90 Molfix Jumbo Paket 18,85 Parex Streç Film+ Alüminyum Folyo+ P. Kaðýdý 5,45 Scotch Brite Oluklu/Klasik Sünger 6 lý 3,95 Finish Tablet 105 li 18,75 ABC Ultra Çamaþýr Suyu 4 lt 5,99 Air Wick Gökkuþaðý Mum Çeþitleri 8,90 Valla þu Ukraynalý Femen grupla oraya gelir sizi protesto ederim haberiniz olsun. Zaten onlarý görmek için can atýyorum, o da bahanesi olur. Not: Akacak mürekkep kalemde durmazmýþ. Bu yazý onun yansýmasýdýr. Bu yazýda ürün yerleþtirme vardýr Her çocuk gibi ben de mahalle bakkalýnýn gediklisiydim. En çokta Eti Puff için bakkalýn kapýsýný arþýnlardým. Yalnýz bunu yemek bayaðý bi zahmetliydi. Dahasý ambalajýný açmak öldürürdü beni. Kan ter içinde kalýrdým. Babam 'gel göbel sana þuradan Eti Puff alayým' dediðinde ise. Sanki dert alayým der gibi gelirdi bana. Fabrika çýkýþý kusurludur. Zaten bilen bilir, Eti Puflarý açmak hiçte öyle kolay deðildir. Yanýnýzda ya kesici delici bir alet ya da uzun týrnaklý bir arkadaþýnýz bulunmadýðý sürece açmasý bir hayli zordur. Paket açýlmadan Eti Puff'u kesinlikle ters çeviremezsiniz. Açýldýktan sonra da paketi eski haline getirmek imkânsýzdýr. "Ne var ki ben de ters çevirebilirim onu." diyenlere hemen imkânsýzlýðýný anlatayým. Eti Puff'un bisküvisinin çapý (paketinin de yarým küre olduðunu göz önüne alýrsak) paketin yarýçapýndan büyüktür. Dolayýsýyla bisküvisi kýrýlmadan o paketin içinde ters dönmesi mümkün deðildir. Matematik kurallarýna aykýrý. O çevirmeyi hiç kimse yapamaz. Yani sizin anlayacaðýnýz bu Eti Puff yeme de yanýnda yat cinsinden tatlý bir yiyecektir. Eti Puff yiyene kadar zýkkýmýn kökünü yiyin ondan iyi. Hazýrlayan: Recep Mebet NOT: Listedeki fiyatlar 3 Ocak 2013 tarihine kadar Yunus Market te geçerlidir.

13 CUMARTESÝ 29 ARALIK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 16 - Safer: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:16 Kanun-i Evvel 1428 Kasým: ARALIK Bir kimse, beni sevdiði için eshâbýma hürmet ederse, Allahü teâlâ onu her tehlikeden korur. Onlara hakâret ederek, beni incitenleri de incitir. Hadîs-i þerîf KOMÞU HAKKI Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Komþuluk, insanlarý ve âileleri birbirine baðlayan mânevî bir baðdýr. Asrýmýzda çeþitli iþlerimizden dolayý, hemen hemen her gün yüz yüze bakarýz. Bu sebepledir ki, atalarýmýz; Ev alma, komþu al! diyerek, iyi komþular edinmemizi tavsiye etmiþlerdir. Ýnsan, kendi malýný, canýný ve nâmusunu nasýl korursa, komþusunun malýný, canýný, iffet ve nâmusunu da öylece korumasý ve onlarýn haklarýna riâyet etmesi lâzýmdýr. Komþunun komþu üzerinde 10 hakký vardýr: 1.Çaðýrýnca dâvetine gitmek. 2.Borç istediði zaman borç vermek. 3.Hastalanýnca ziyâretine gitmek. 4.Yardým isterse, yardým etmek. 5.Baþýna bir belâ gelirse, teselli etmek ve üzüntüsünü paylaþmak. 6.Sevinçli günlerinde, sevincine ortak olmak. 7.Ölünce cenâzesine gitmek ve defin iþleriyle meþgul olmak. 8.Yolculuða çýktýðý zaman, evini ve ev halkýný kollayýp gözetmek. 9.Ondan gelecek bütün sýkýntýlara katlanmak. 10.Onunla kavga ve münâkaþa etmemek ve iyi geçinmek. Birgün Hazret-i Âiþe radýyallahü anhâ vâlidemiz, Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem efendimize sordu: Ey Allahýn Resûlü! Ýki komþum var. Önce hangisine yardým edeyim? Kapýsý sana yakýn olandan baþla! buyurdu. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü VEFAT EDENLER 1- Yeþilyayla Köyünden gelme, Eski Zahirecilerden Esat KALELÝ'nin kýzý, Ümit KALELÝ'nin ablasý, Emekli Öðretmen Þaduman KALELÝ. 2- Bineevler Camii emekli Ýmam' ý Ülkü ARSLAN'ýn hanýmý, Gözde Halý sahiplerinden Fatih ARSLAN'ýn annesi, Hayat Kaðý t Fabrikasý çalýþaný Ömer ERDAL'ýn kayýnvalidesi; Haným ARSLAN. 3- Ali EMÝR' in eþi, Fayans Ustasý Ali Rýza EMÝR'in annesi; Meryem EMÝR. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Hatýra okumayý severim. Kitaplýklarda özellikle ararým hatýratlarý. Kütüphanelerin en fazla karýþtýrdýðým bölümler hatýra türü eserlerin bulunduðu raflardýr. Beðenerek aldýðým bir anýyý okumaya doyamam. Hatta bazý bölümlerini tekrar tekrar okumayý zevk olsun diye döner döner yeniden okurum. Ki, aný sahibinin anlattýklarýnýn nitelikleriyle birlikte, onu anlatanýn bunlarý kavrayýþ biçimini, dahasý anlatma bilincini yakalamayý hedeflerim. Hatýra türü eserler iyi romanlarýn taþýdýðý birçok özelliði taþýyabilir. Hatýralarý kaleme alan kiþi, yaþadýklarýný naklederken, ayný zamanda yorumluyorsa, deðiþik anlayýþlar baðlamýnda tecrübelerini deðerlendirebiliyorsa, karþýlaþtýrmalar yapabiliyorsa, o metinleri okumak beni çok mutlu eder. Çünkü, kanaatime göre bu tür eserler, insanýn ufkunu açma potansiyeline sahiptir faydalanýldýðý oranda. Bazen kitap arar insan. Yiyecek içecek deðil, zevkle okunacak kitap arar insan. Çarþýyý pazarý gezer dolaþýr; rastladýðý ufak tefek þeyleri alýr, damak zevkine hitap eden yemiþlere bakar, bir miktar alýp tadýna bakar, buluþtuðu bir arkadaþýyla sohbet eder. Yine aklý fikri bir kitaptadýr. Adý, niteliði belli de deðildir belki. Sadece ele alýnýp bir, iki sayfasý, hatta bir cümlesi, bir paragrafý okunduðunda býrakacaðý, uyandýracaðý heyecan, zihne vereceði uyarý seziliyordur. Aranan öylesi bir kitaptýr. Belki o çevrede yoktur o kitap. Ya da yoldadýr, depoda da olabilir, rafa konmak üzeredir. Acaba az evvel biri alýp gitmiþ de olabilir mi? Bu kadarý düþünülmez, umudu tüketmemek için. Hatýra yazmak DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK Kitap her haliyle umudun kendisidir vesselam. Hatýratlar, kurmaca eserlerden farklýdýr, o uyandýrýr. Kurmaca olanýn yüzü yarýna dönüktür. Hayali iklimlerin havasýný taþýr okuruna kimi durumlarda. Diðer adý aný olan hatýra ise, an dediðimiz kýsa sürenin bile hesabýný yapar. Onun her cümlesi yaþanmýþtýr bu bilinçle, bu hesap kitapla, acýsýyla tatlýsýyla. Anýyý az yazýyoruz nedense milletçe. Her kuþak, ele avuca gelir yüz hatýra türü eser býrakamýyor geleceðe. Bu, bizim bir eksiðimiz. Hayatý birkaç asýrdýr yoðun yaþýyoruz oysa. Kuþaklar arasý iletiþim sorunlarýmýz da meydanda. Kuþaklar arasý kopukluklarýn süresi giderek kýsalýyor kültürel deðiþim hýzlandýkça. Çok çabuk unuttuðumuzdan da þikayet ediyoruz. Neticede, önceki nesillerin birikimlerinden yararlanmanýn gereklerinden biri, onlarýn hayat þartlarýný doðal haliyle okuyup anlamak. Mevlana Celalettin-i Rumi'nin Mesnevi isimli eserinde insan konusunu çalýþýrken, o döneme ait hatýra türünde bir eser arandým þöyle rahat rahat okuyup kavrayabileceðim. Çalýþmama destek niyetiyle lazýmdý böyle bir kitap. Mesnevi'nin sembollerle dolu dünyasýyla hayatýn gerçekleri arasýndaki baðý daha kolay çözümleyebilmemi kolaylaþtýrýr diye düþündüm. Hatýra konusu bu baðlamda geldi aklýma. Hatýra dün deðildir yalnýzca. Dünün getirisidir hafýzada birikmiþliðiyle. Þöyle anlaþýlýr bir dille kaleme alýnmýþ, ayrýntýlarýn ölçüsü kaçýrýlmamýþ, yalýn bir üslup tercih edilmiþ güzel bir hatýrat ele geçse, okunmaz mý doya doya þu kýþ gününde Erzincan depremini yaþayanlar Depremi yaþayan her vatandaþýn bir anýsý birlikler, semt semt kurtarma iþlerine devam ediyordu. Onlar, toprak altýnda inleyen ve feryat mutlaka vardýr. Ama maalesef bunlarý kitaplaþtýrarak, yeni nesillere ulaþtýrma ve ders alýnmasýný edenleri kurtarmaya çalýþýrken, bizler bu fizahlara saðlama açýsýndan çok cýlýz kalýyoruz. Ben BÝR kulak asmýyor, kendi akrabalarýmýzý bir an önce YETKÝLÝ OLSAYDIM devlet eliyle iþin uzmanlarýndan bir ekip kurar, Marmara deprem müzde, fizah ederek yalvaranlarýn ebedi uykularý- kurtarabilmek için çýrpýnýyorduk. Geri döndüðü- bölgesini taratýr, kayda deðer ders alýnabilecek na daldýklarýna þahit olduk. Attýðýmýz her üç, beþ anýlarý kaynaðýndan sýcaðý sýcaðýna toplar, kitaplaþtýr ve genç nesillerin bilgisine sunardým. Sunfaya basmamak için adým atacak yer arýyorduk. adýmda bir, ya bir kola, ya bir bacaða, yada bir ka- Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü makla da kalmaz (Japonlarda olduðu gibi) baþta Sivil Savunma Uzmaný Mucize kabilinden kurtulanlarýn, toz ve topraktan öðretmenlerimiz olmak üzere öðrencilerimizin yüzleri belirsiz, yarý çýplak titrediklerini gözlerimizle gördük. Lakin konuþmuyorlardý, sanki bize okumasýný ve düþünmesini teþvik ederdim.(bu vesileyle 17 Aðustos depremi akabinde anýlarýn oluþturduðu küsmüþlerdi Akþam eve dönerken, babalarýmýzýn býyýklarýndan sarkan buzlara, göz yaþlarýnýn karýþmasý da çok hazin 'Deprem Çiçekleri' kitabýnýn yazarý hemþerimiz merhum Þaban DÖÐEN abimizi rahmetle anýyorum) Bazen bir aný on bir manzara teþkil ediyordu. saat konuþmayla anlatýlabilecek dersi verir. Bunun örnekleri Depremin üçüncü günü kurtarma çalýþmalarý biraz daha çoktur. Aþaðýda anlatýlan anýlar bunlardan bir parçadýr. Gelin hýzlanmýþtý. Kurtarýlan yaralýlar, trenle Sivas'a gönderilirken, hep beraber düþünmek þartýyla, okuyalým. maalesef yanlarýnda refakat edecek kimseleri yoktu. Çýkarýlan ölüler, hemen oracýkta, sahibi bulunmayanlar ise enkaz- Yýllar önce yaþanan deprem felaketinde, 42 yakýnýný kaybeden Lütfi'ye Kaner; '' O yýllarda yeni evli ve 15 yaþýnda genç bir kadýndým. Erzincan'ýn Karakilise Köyünde otuyordudan arta kalan topraklarla üstü örtülmek suretiyle defnediliruyorduk. Evlerin çoðu kerpiçtendi. Gece yarýsý büyük bir Kurtarma iþleminin daha çabuk yürümesi bakýmýndan sarsýntýyla uyandým. Sarsýntý o kadar þiddetli ve derinden geliyordu ki, insaný attan yukarý doðru sýçratýyordu. Dengemi mahkûmlar ve halkýn yardýmýyla (can kurtarmak maksadýy- Ýmroz Adasý'nda bulunan mahkumlarda getirilmiþti. 3. Ordu, kaybetmemek için karyolaya tutundum ve daha sonra altýna la) çýkarýlan ölülerin defnedilmesi mümkün olmadýðýndan, girdim. Tüm duvarlar yýkýlmaya ve çatý çökmeye baþladý. kadýn, kýz, erkek, çocuk yarý çýplak olarak, þehrin muhtelif Sallanmanýn durmasýndan yararlanýp bir an karyolanýn altýndan baþýmý çýkarýp baktýðýmda parlak bir ay ve gökyüzü gör- ki, enkaz arasýnda bayaðý fark ediliyordu. Bir hafta kadar yerlerine yýðýnlama baþlandý. Ölü yýðýnlarý o kadar büyüdü düm. Yýkýntýlarýn arasýnda sýkýþmýþ hareket edemiyordum. geçmiþti ki, o soðuða raðmen, kokan ölüler olduðu gibi, parçalanmýþ kol, bacak ve çok aðýr yara almýþ ölüleri köpekler Saatler sonra yardýma gelenler tarafýndan kurtarýldým. Köy bir harabeydi. Çýðlýklar durmak bilmiyordu. Bir günde yemeye baþladý. 3. Ordu, köpeklerin vurulmasýný emretti. kez sallandýk. Daha sonra 42 yakýnýmý kaybettiðimi öðrendim. Benim için tam bir yýkým oldu. O günleri hiç unutamamadýkça kurþun atamýyorlardý. Kesin bir gün verilmemekle Vurulma olayý günlerce sürdü. Zira köpek boþ bir alana çýkdým. Üzerinden yarým asýr geçmesine raðmen hala yaþýyorum.'diki Terzibaba yolu üzerindeki Þehitlik civarýnda büyük bir beraber, depremden tahminen gün kadar sonra, þim- Depremden tahminen yarým saat sonra bir yangýn çýkmýþ, binlerce insan enkaz altýnda can verirken, birçoðu da Netice olarak, ''Dün, dünle gitti can cazým, bugün yeni çukur kazýlarak bütün ölüler toplu halde buraya defnedildi yanýp kavrulmuþtu. þeyler yapmak lazým '' beytinde ifade edildiði gibi, dünü telafi etme imkânýmýz yok, ancak yarýnlarý ve torunlarý olasý Þehirdeki bütün elektrik ve telefon hatlarý kesilmiþ ve haberleþme imkânsýzdý. Deprem, zaman zaman devam etmesine raðmen yakýnlarýmýzý kurtarmaya gittiðimizde, ilk dünden ciddi anlamda ders alarak, bugünü yaþayalým ve ya- afetlerde en az zararla kurtarma imkânýmýz hala var. Yeter ki gün mahalle ve sokaklarý bulamamýþtýk. Ertesi gün 20 kiþilik rýný en güzel þekilde hazýrlayalým. Ümit ediyorum ki, afetler bir ekiple arama faaliyetlerini sürdürürken, 3. Orduya baðlý afiyete dönüþüverecektir. Ýnanmazsanýz deneyin Kadir Yüktaþýr ALAKASIZLAR 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:22 Sayý: ARALIK 2012 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Þirket Sahibi: Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Dost aradým. 2 Ýncir çekirdeðini doldurmayan Tefekkür hayat halleri. "Lokman hekim gelse sarmaz Dünyamýz dost dost yarayý, Hilebaz dostunan dost dost aþtým arayý, Ne köþkümü koydun dost dost ne de sarayý, Baykuþlar tünedi dost dost dalýma benim" Bu dost arayýþlarýna ricalardaki hüzün verici satýrlar eklenir. Raþit Yücel "Gün de bir taþý binayý ömrümün düþtü yere, corumhakimiyet. net Can yatar gafil, binasý oldu viram bihaber" Niyazi Mýsri gibi: "Dünya gamýndan geçip, Yokluða kanat açýp, Þevk ile her dem uçup, Çaðýrýrým dost dost." "Eðer dostlardan müfarakat olmasa idi, ölüm ruhlarýmýza yol bulamazdý ki, gelsin, alsýn" "Dil bekasý Hak fenasý istedi mülki tenim, Bir devasýz derde düþtüm, ah, ki lokman bihaber" Sonra baþka dost hasretliliklerine baktýn. Bu yolun üzerinde daha nicelerini yanýp kavrulurlarken gördüm. (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER CEYHUN BAHÇELÝEVLER MH BAHA- BEY CAD. LOZAN KAVÞAÐI. (METROPOL YANI) SAÐLIK UÐUR MUMCU CAD. NO:114 ( ASKERLÝK ÞUBESÝ ÜSTÜ ) KUBATLAR BAHABEY CAD. NO:8/E ( KIZ MESLEK LÝSESÝ KAR- ÞISI ) ALIÞ 94,45 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) CUMARTESÝ PAZAR ÇAÐLI EÞREF HOCA CAD.NO:25/A GA- ZÝ SAÐLIK OCAÐI KARÞISI ÜNALDI BUHARA EVLER MAH.HÝTÝT EVLER SAÐLIK OCAÐI KARÞI- SI YASEMÝN G.BEY MH.CEMÝLBEY 1.SK.3/A Y.GÖÐÜS H.H.POL.KARÞISI SATIÞ 95,34 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 TL. 50, 00 TL. 15, 00 TL. 50, 00 TL. 250, 00 TL. 125, 00 TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 29 ARALIK Ýþgüsa dan SMMMO da toplantý Ýþ saðlýðý ve güvenliðinde yeni bir dönem baþladý Ý Ýþ güvenliði ve saðlýðý alanýnda yapýlan yasal düzenlemeler anlatýldý. þgüsa Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi tarafýndan düzenlenen tanýtým toplantýsý dün gerçekleþti. Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) konferans salonunda düzenlenen toplantýya SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, bazý yönetim kurulu üyeleri ile serbest muhasebeci ve mali müþavirler katýldý. Ýþgüsa Yönetim Kurulu Baþkaný Uzm. Dr. Sevda Tanrýverdi Kýlýç ve Ýþ Güvenliði Uzmanlarý Ali Minik ve Oðuz Dereli nin konuþmacý olarak yer aldýðý toplantýda Ýlkem Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi sahibi Dr. Abdullah Aydoðdu da hazýr bulundu. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Sevda Tanrýverdi Kýlýç, iþ güvenliði ve saðlýðý alanýnda yapýlan yasal düzenlemeler ve iþletmelere getirdiði yükümlülükleri anlattý. Katýlýmcýlarýn sorularýný cevaplayan Kýlýç, Ýþgüsa Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi ni de tanýttý. Uzm. Dr. Kýlýç, þöyle konuþtu: ÝÞ SAÐLIÐI ve GÜVENLÝÐÝNDE YENÝ DÖNEM Toplantýya SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri de katýldý. Muhasebeci ve mali müþavirler, iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda bilgilendirildi. Ýþgüsa Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi, Çalýþma Bakanlýðý ndan ruhsatlý Çorum da hizmet veren saðlýk ve güvenlik kuruluþu olarak faaliyet gösteriyor sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu ile Türkiye'de iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda yeni bir dönem baþladý. Daha önce yönetmelik ile kurulan ortak saðlýk ve güvenlik birimleri, kanunla da tariflenmiþ, yetkileri ve hizmet alanlarý belirlenmiþ oldu. Bu kanunla yapýlan en önemli düzenleme, çalýþan sayýsýnýn baz alýnmasýnýn kaldýrýlýp, tüm çalýþanlarýn iþ saðlýðý ve güvenliði hizmeti þemsiyesi altýna alýnmasýdýr. Daha net bir ifadeyle; bir ve üzeri çalýþaný olan tüm iþyerleri, sektörüne bakýlmaksýzýn iþ saðlýðý ve güvenliði hizmetlerini almak zorunda. Alanýnda yetkin iþyeri hekimi ve iþ güvenliði uzmaný kadromuzla, bugün Çorum un bir çok firmasýna hizmet veriyoruz. Eðer þimdiye kadar bu hizmetleri almayanlar varsa ziyaret edip bilgilendirebiliriz. Ýþletmelerinde iþçi muayeneleri yaptýrmak, koruyucu saðlýk hizmetlerini planlamak, iþ kazalarýný önlemek, iþverimini arttýrmak, ergonomi, mevcut yasalara karþý sorumluðunu yerine getirmek, iþyeri risk analizini yapmak, iþ güvenliði eðitimlerini almak isteyenlere Özel Tanrýverdi Saðlýk Kuruluþlarý olarak hizmet veriyoruz. Paket olarak sunduðumuz hizmetlerle iþletmelere önemli çözümler ve büyük kolaylýklar sunuyoruz. Detaylý bilgi almak isteyenleri Tanrýverdi Saðlýk Kuruluþlarý arasýnda yer alan Ýþgüsa ya bekliyoruz. Camide fenalýk geçirdi Ýþgüsa Yönetim Kurulu Baþkaný Uzm. Dr. Sevda Tanrýverdi Kýlýç, yeni düzenlemeleri anlattý. A zapahmet Camii nde dün cuma namazý kýlan bir vatandaþ aniden fenalaþtý. Hutbenin ardýndan cuma namazýna geçildiði sýrada fenalaþan Kasým Boyraz isimli vatandaþ bayýlarak yere yýðýldý. Kalp krizi geçirdiðinden endiþe edilen Kasým Boyraz a ilk müdahaleyi cami cemaati yaptý. Yerden doðrulmakta güçlük çeken Boyraz, çaðýrýlan ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýldý. Kardiyoloji ve nöroloji servislerinde yapýlan tahlil ve tetkiklerin ardýndan Boyraz ýn taburcu edildiði öðrenildi. Cuma namazý sýrasýnda fenalaþan Kasým Boyraz, ilk müdahalenin ardýndan hastaneye kaldýrýldý. Kamu Danýþmanlýk yeni yerinde hizmette Bekir ve Eþref Burçin Özsaçmacý nýn kurucusu olduðu Kamu Danýþmanlýk yeni adresinde hizmete girdi. K amu Danýþmanlýk Proje Hazýrlama Merkezi, Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Mevlana Otoparký yaný numara 34/15 e taþýndý. Daha önce Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 4. Sokak Adliye Sarayý arkasý numara 2/8 de faaliyet gösteren Kamu Danýþmanlýk yeni adresinde hizmete girdi. PROFESYONEL DANIÞMANLIK Bekir ve Eþref Burçin Özsaçmacý nýn kurucusu olduðu Kamu Danýþmanlýk, kurum ve kuruluþlara özel hizmet seçenekleriyle dikkat çekiyor. Sunduklarý hizmetler hakkýnda açýklama yapan Eþref Burçin Özsaçmacý, her sektöre ve güncel ihtiyaçlara yönelik çözümler saðladýklarýný söyledi. Hizmette 3 yýlý geride býraktýklarýný anlatan Özsaçmacý, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Ýþletlemelerin geliþmelerine ivme kazandýrmak amacýyla kurduðumuz Kamu Danýþmanlýk Proje Hazýrlama Merkezi, kýsa sürede önemli iþlere imza attý. Genç, dinamik yapýmýz, liyakat odaklý iþ anlayýþýmýz, konusuna hakim uzman kadromuz ve hýzlý çözüm üretkenliðimizle danýþmanlýk hizmetlerinin yanýnda þirketlere yönelik eðitim faaliyetlerinde bulunuyoruz. Vizyonumuz, ülkemizdeki KOBÝ lerin üretim aðýnda bulunan giriþimcilerin ulusal ve küresel pazarda söz sahibi olmasýný saðlayan, destek ve eðitim alanýndaki politikalarýnýn belirlenip, ivedilikle uygulanmasýnda etkin, ulusal alanda örnek alýnan kuruluþ olmak. Misyonumuz ise müteþebbislerin rekabet güçlerini geliþtirmeye, giriþimcilik kültürünü yaygýnlaþtýrmaya yönelik nitelikli destek ve hizmetler sunan kuruluþlara maksimum fayda saðlamak, kalkýnmadaki paylarýný artýrmak. Þirketlere yönelik profesyonel danýþmanlýk hizmetlerimizin yanýnda proje hazýrlama, kalite yönetim sistemleri teþkilatý ve belgelendirme, kurumsal eðitimler ve dýþ ticaret danýþmanlýðý alanlarýnda da hiz- met veriyoruz. PROJE HAZIRLAMA HÝZMETÝNDE ÝDDÝALIYIZ Ticaret, genel yönetim, motivasyon, takým çalýþmasý, organizasyon eðitimlerinin yaný sýra aile þirketlerine yönelik kurumsallaþma ve marka eðitimi, satýþ ve pazarlama teknikleri, stratejik planlama, süreç yönetimi, dýþ ticaret, iletiþim yönetimi, iþ saðlýðý ve güvenliði ile hijyen eðitimi programlarý da düzenliyoruz. Yürüttüðümüz hizmet anlaþýyla iþ dünyasýnda baþarýyý getiren tüm metodlarý tek çatý altýnda sunuyoruz. HACCP ve Helal Gýda sertifikasyon sistemi, kýrsal kalkýnma projeleri, kalkýnma ajansý projeleri, AB hibe projeleri, KOSGEB giriþimcilik projeleri ve AR-GE inovasyon projeleri hazýrlama noktasýnda da tüm kurum ve kuruluþlarýn yanýndayýz. Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Mevlana Otoparký yanýndaki yeni yerimize bekliyoruz. Eþref Burçin Özsaçmacý, sunduklarý hizmetler hakkýnda bilgi verdi. Kamu Danýþmanlýk, Sel Sokak Mevlana Otoparký yaný numara 34/15 e taþýndý. Hizmette 3 yýlý geride býraktýklarýný anlatan Özsaçmacý, açýklamalarda bulundu. Kamu Danýþmanlýk, eðitim çalýþmalarýyla da iddialý.

15 CUMARTESÝ 29 ARALIK Zübeyde Haným Engelli Okulu velileri Milli Eðtimi Müdürü nü ziyaret etti Veliler öðretmenlerini istiyor Z übeyde Haným Engelli Okulu velileri, okullarýnda görev yapan özel eðtiim öðretmenlerinin tayin olduðu yönünde bilgi aldýklarýný belirterek, öðretmenlerinin tayin edilmemesi talebiyle Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin i ziyaret etti. Öðrenci velilerini makamýnda kabul eden Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, velilerin taleplerini dinlediði ziyarette, Milli Eðitim olarak en iyi hizmeti Zübeyde Haným Engelli Okulu velileri MEM Aytekin Girgin i ziyaret etti. vermenin ve tüm öðrencilerin geleceðe daha iyi hazýrlanmalarýnýn çabasýnda olduklarýný bildirdi. Öðrenci velileri, norm kadro uygulamasý nedeniyle, özel eðitim öðretmenlerinin farklý okullara atamalarýnýn yapýlacaðýný duyduklarýný, çocuklarýnýn sýnýf öðretmenliði branþýndan özel eðitim öðretmenliðine geçen öðretmenler tarafýndan eðitim verilmesini istemediklerini aktardý. Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi yönetimi CHP ye baþsaðlýðý ziyaretinde bulundu. Emeklilerden Atlas a baþsaðlýðý ziyareti T ürkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas a baþsaðlýðý ziyaretinde bulundu. Geçtiðimiz günlerde amcasýný kaybeden Atlas ýn acýsýný paylaþtýklarýný ve merhuma rahmet dilediklerini belirten Kýnýklý, ziyarette Atlas ve parti yöneticileri ile sohbet etti. Kýnýklý, ziyarette CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve parti yöneticileri ile sohbet etti. TSO dan kurum kültürü ve kurumsallaþma eðitimi Yýlbaþý tedbirleri alýndý Öðrenci velileri, norm kadro uygulamasý nedeniyle, özel eðitim öðretmenlerinin farklý okullara atamalarýnýn yapýlacaðýný duyduklarýný belirtti. Ç orum Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Emniyet Müdürlüðü olarak, Çorumlular ýn yýlbaþýný huzur ve güven ortamý içerisinde kutlamalarýný saðlamak amacýyla bir dizi ilave tedbirler alýndýðýný bildirdi. Çorumlular ýn yýlbaþýný her zaman olduðu gibi medeni bir þekilde kutlayarak huzur ve güven ortamýnýn devamýna katký saðlayacaklarýna inancýnýn tam olduðunu ancak, daha önceki yýllarda kýsmen yaþanan kutlama adýna silahla ateþ etme türü eylemler, baþta yakýn çevreler olmak üzere tüm halkýn sonradan acý ile hatýrlayacaðý neticelerin doðmasýna sebebiyet verdiðini belirten Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, tüm Çorum halkýnýn müþterek þikâyet konusu olan bu tür olaylara karþý gerekli güvenlik tedbirlerinin alýndýðýný söyledi. Doðan, Yýlbaþý gecesi öncesinde halkýmýzýn yoðun olarak bulunduðu alýþveriþ merkezleri, eðlence yerleri, pazar yerleri ile ana caddelerde ekip sayýlarý artýrýlarak, özellikle piyasaya sahte para sürme olaylarýna karþý, konusunda uzman ekiplercedenetim ve kontroller sýklaþtýrýlmýþtýr. Ç getirmesini temenni eden Meclis Baþkaný Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Baþaranhýncal, Sahip olduðumuz bu güzel ülkenin güçlü bir geleceðe kavuþmasý için birey olarak sorumluluklarýmýzýn farkýnda olarak çalýþmalýyýz. Hükümetimizin koyduðu 2023 vizyonu dâhilinde kendi hedeflerimizi yüksek tutarak, ülkemizin kalkýnmasýna paralel bir hýzla geliþmeye devam eden güzel ilimizin tüm fertlerinin yeni yýlýný kutlar, 2013 yýlýnýn saðlýk, mutluluk ve esenlikler getirmesini dileriz" diye konuþmuþlardýr. Halil Ýbrahim Doðan Yeni yýl kutlamasý orum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, bir mesaj yayýnlayarak Çorum halkýnýn yeni yýlýný kutladýlar yýlýnýn son günlerini yaþarken, 2013 yýlýnýn Çorum a ve ülkeye hayýrlar Yoðunluðun artmasý beklenen otobüs terminalinde trafik ve asayiþ konularý ile ilgili ekip sayýsý artýrýlmýþtýr. Yine, þehir içi veþehirlerarasý yollarda trafik uygulama ve denetimleri artýrýlmýþtýr. Ayrýca, muhtemel suç ve olaylara karþý, mobese kameralarý etkin olarak kullanýlarak olaylarýn tespiti ve ivedilikle müdahale edilmesi saðlanacaktýr. Deðerli Çorumlu hemþehrilerimizin suçla mücadelede önleyici polislik Erol Karadaþ anlayýþý çerçevesinde; sadece olay olduðunda deðil, olay olmadan önce de þüphelendikleri durum ve þahýslarile ilgili her türlü ihbar, istek ve þikâyetlerini 155 Polis Ýmdat hattýna veya numaralý telefona bildirmeleri hususu büyük önem arzetmektedir. Bu vesileyle çok deðerli Çorumlu hemþehrilerimizin yeni yýlýný kutlar, yeni yýlýn aziz milletimiz için saðlýk, mutluluk ve huzur dolu günler getirmesini dileriz. diye konuþtu. Çetin Baþaranhýncal Düþ Yakamdan Ýstanbul da sahnelenecek Ç orumlu karikatürist-yazar Mustafa Arýkoðlu'nun Düþ Yakamdan adlý komedi oyunu seyircinin karþýsýna çýkacak. Yarýn akþam Ýstanbul Turgut Özal Kültür Merkezi'nde prömiyeri yapýlacak olan oyun saat 20:00 de baþlayacak. Anlaþamayan evli bir çiftin, sebebi bilinmeyen bir uçak kazasý sonucunda haritada yer almayan bir adaya düþmelerini ve kendilerini türlü tuhaflýklarýn yaþanacaðý komik bir yaþam mücadelesinin içerisinde bulmalarýný iþleyen oyun, Ýstanbul Anatolia Sanat Tiyatrosu tarafýndan sergilenecek. Düþ Yakamdan, Mustafa Arýkoðlu'nun Anatolia Sanat Tiyatrosu bünyesinden çýkacak 4. oyunu olacak. Murat Bulut'un yöneteceði oyunda Hasan Fehmi Gökdeniz, Tanya Aksu, Murat Bulut ve Miray Can sahne alacak. Arýkoðlu, seyircinin, temposu hiç düþmeyen bir güldürü izleyeceðini belirterek, kendisinin de katýlacaðý prömiyere tüm Çorumlular ý davet etti. T icaret ve Sanayi Odasý tarafýndan kurum kültürü ve kurumsallaþma eðitimi düzenlendi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn koordinatörlüðünde yürütülen Avrupa Ýþletmeler Aðý Projesi kapsamýnda, TSO bünyesinde hizmet veren Avrupa Ýþletmeler Aðý Bilgi Noktasý tarafýndan Kurumsal Check-Up ve Kurumsallaþma Ýle Firmalarýn Rekabet Gücünün Artýrýlmasý Eðitimi programý na firma temsilcileri ve yöneticileri katýldý. Gaziantep GABÝGEM Yönetim Danýþmaný Tamer Aðar'ýn katýlýmýyla dün baþlayan eðitim programý, bugün de devam edecek. Kursiyerlerin aktif bir þekilde eðitim modelinin içinde yer almalarýný saðlayan bir yöntemle gerçekleþtirilen eðitimde, firmalarýn yönetimi ve uygulamalarla ilgili sýkýntýlarý, aile þirketlerinin kurumsallaþma süreciyle varlýðýný sürdürmeleri, sürdürülebilir büyüme, firmalarýn; yeni dünya düzenine ve Türkiye'nin makro ekonomik koþullarýna nasýl ayak uyduracaklarý gibi konularda yaþanan sorunlara çözüm sunmak konularý ele alýndý. GABÝGEM Yönetim Danýþmaný Tamer Aðar. Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan kurum kültürü ve kurumsallaþma eðitimi düzenlendi. Eðitim Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn koordinatörlüðünde düzenlendi. Seminer ve gösteri Belediyesi tarafýndan seminer ve Ç orum gösteri programý düzenlendi. Yarýn saat da Devlet Tiyatro Salonu nda Eþler Arasý Ýletiþim Becerileri semineri gerçekleþtirilecek. Seminerin ardýndan tek kiþilik gösteri var. Etkinliðe tüm Çorumlular davetli.

16 16 CUMARTESÝ 29 ARALIK Bayraðýmýzý asýnca hasta talepleri artýyor A nadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) Baþkaný Ethem Zobacý, TÝKA ile yapýlan çalýþma kapsamýnda Gine Cumhuriyeti ne saðlýk uygulamasý ve saðlýk eðitimi projesi çerçevesinde çalýþmalarýn yoðun bir þekilde devam ettiðini belirtti. Havanýn aþýrý sýcak ve nemli, hastalarýn ise yoðun olmasýnýn yorucu olduðunu fakat Gine ye gidiþ amaçlarýnýn insanlara saðlýk hizmeti vermek ve doktorlarla da saðlýk alanýnda bilgi paylaþýmý ve eðitim yapmak olduðundan bu teveccühün o yorgunluðu bir anda aldýðýný ifade eden Zobacý, Bayraðýmýzý ve derneðimizin flamalarýný astýðýmýzda yoðun bir hasta tercihiyle karþýlaþýyoruz. Özellikle; göz katarak, cerrahi fýtýk amaliyatlarý, diþ hastalýklarýnýn tedavisinde, çocuk muayenelerinde ve dahiliye alanlarýnda aþýrý yoðunluk yaþanmaktadýr. dedi. belli bir kýsmýnýn da baþkent Conackry dýþýndaki saðlýk alanlarýnda da yapmamýz istendi. Bundan sonraki projelerimizde bu yeni isteklerin de dikkate alýnarak yapýlmasýnýn bir ihtiyaç olduðu görülmektedir. Yardýmcý olanlara teþekkür Anadolu Týbbiyeliler Derneði Gine de saðlýk hizmeti çalýþmalarýna devam ediyor. Gine de en çok ilaç ve materyal eksikliði yaþanýyor. Ýlaç ve materyal eksikliði yaþýyoruz Gine de en çok materyal eksikliði yaþadýklarýný kaydeden Zobacý, yeteri kadar materyal ve ilaç olmasý durumda daha faydalý olunacaðýný belirtti. Gineli doktorlarýn Türk doktorlara gösterdiði ilgi, alaka ve beraber çalýþmadaki isteklerinin yaptýklarý çalýþmayý kolaylaþtýrdýðýný dile getiren Zobacý, þunlarý söyledi; Gine de çalýþmalar yoðun bir þekilde devam ediyor. deðiþiklik yaparak, beraber bilgi paylaþýmý Hastanelerdeki Cuma günü yapýlacak yapmak ve beraber çalýþmalarýmýz bu çalýsmamýzý uygulama yapma þekilde devam ederken, hastanelerden konusunda teklif buradaki bir üniversiteye ayýrdýk. alýndýðýndan üniversiteden bir gün de Ayrýca çalýþmalarýmýzýn planýmýzda küçük bir olsa beraber çalýþmak, Materyal eksikliðinin giderilmesine az da olsun katkýda bulunmak için yanýmýzda getirdigimiz ultrason cihazý, Ignace Deen Hastanesi Baþhekimi ile beraber ortak kullaným ve uygulamalardan sonra sürekli kalmak ve buradaki doktorlar tarafýndan hastalarýn da kullanýlmak üzere üroloji kliniðine hediye edildi. Bütün bu çalýþmalarýmýz her gün buradaki ulusal televizyonlardan haber bültenlerinde verilmektedir. Gün içinde yaptýðýmýz çalýþmalarý akþam haberlerde görebiliyoruz. Tabi bu çalýsmalarýmýzda þunu da unutmamak gerekir diye düþünüyorum. Doktorlarýmýzýn Ýngilizce biliyor olmalarý, Gine'de ise Fransýzca nýn konuþuluyor olmasý nedeni ile doktorlarýmýzla hastalar arasýndaki iletiþimi Gine'de bulunan Türk okullarýnda okuyan Türkçe konuþan öðrenciler tarafýndan saðlanmaktadýr. O nedenle yaptýklarý yardýmlardan dolayý buradaki arkadaþlara ve öðrencilere ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Akif i rahmetle andýk Çorum Belediyesi Ulu Camii de ikindi namazýnýn ardýndan mevlit okuttu. Ç orum Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy un vefatýnýn 76. yýldönümü münasebetiyle Ulu Camii de ikindi namazýnýn ardýndan mevlit okuttu. Dün gerçekleþtirilen mevlit programýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Belediye Meclis Üyeleri, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ve cami cemaati katýldý. Ulu Cami de Çorum Müftülüðü'nün mevlithanlarý tarafýndan okunan Asr-ý Þerifler, mevlit, ilahiler ve yapýlan dua ile sona erdi. Mevlit programýndan önce cami giriþinde gülsuyu ve lokum ikram edildi. Ç orum Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Özkan Þanal, Ýþletme Kayýt Belgesi alýmý için son tarihin 31 Aralýk 2012 Pazartesi günü olduðunu belirtti. Þanal, tüm bakkal esnafýnýn 5996 sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu kapsamýnda, gýda iþletmelerinin kayýt veya onay iþlemlerine dair usul ve esaslarý belirlemeyi amaçlayan Gýda Ýþletmelerinin Kayýt ve Onay Ýþlemlerine Dair Yönetmeliðin 17 Aralýk 2011 tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini hatýrlattý. Yönetmelik Özkan Þanal hükümlerine göre lokanta, kahvehane, bakkal, pastane, market, restoran, büfe, kantin ve çay ocaðý gibi tüm yeni iþletmelerin belediyeden Ýþyeri Açma ve Çalýþtýrma Ruhsatýný aldýktan sonra 30 gün içinde de 'Ýþletme Kayýt Belgesi' almasýnýn zorunlu hale geldiðini kaydeden Özkan Þanal, 17 Aralýk 2011 tarihinden önce Belediye den Ýþyeri Açma ve Çalýþtýrma Ruhsatýný almýþ olan iþyerleri en kýsa sürede Ýþletme Kayýt Belgesi almak amacýyla Çorum Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne 31 Aralýk 2012 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. dedi. 47 bin kiþi geçici istihdam edilecek yýlýnda istihdam edilecek geçici personel sayýsý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre, bu yýl geçici mahiyetteki iþleri yürütmek üzere kamu kurum ve kuruluþlarýnda azami 47 bin kiþi istihdam edilecek. Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazetede yayýmlanarak, 1 Ocak 2013'ten geçerli olmak üzere yürürlüðe giren ''Kamu Kurum ve Kuruluþlarýndaki Geçici Mahiyetteki Ýþleri Yürütmek Üzere Geçici Personel Ýstihdamý ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkýnda Kararý''yla, özelleþtirme uygulamalarýnýn ardýndan iþsiz kalýp, tekrar kamuya dönen geçici personelin istihdam koþullarý düzenlendi. Buna göre, bu yýl geçici mahiyetteki iþleri yürütmek üzere kamu kurum ve kuruluþlarýnda azami 47 bin kiþi istihdam edilecek ve bunlarýn istihdam süresi, 11 ay 28 günü geçmeyecek. Bu karar uyarýnca istihdam edilecek yükseköðrenim mezunu geçici personele 21 bin 250, lise ve dengi okul mezunlarýna 19 bin 275, ilköðretim mezunlarýna (ilkokul veya okuryazar dahil) 17 bin 275 gösterge rakamýnýn memur maaþ katsayýsýyla çarpýmý sonucu bulunacak tutar kadar aylýk brüt ücret ödenebilecek. Mevlit programýndan önce cami giriþinde gülsuyu ve lokum ikram edildi. Annelere ev kazalarý ve ilk yardým semineri Göz katarak, cerrahi fýtýk amaliyatlarý, diþ hastalýklarý, çocuk muayenelerinde ve dahiliye alanlarýnda aþýrý yoðunluk yaþanýyor. Ýþitme Kayýt Belgesi uyarýsý Mevlid-i Þerif Çorum Müftülüðü'nün mevlithanlarý tarafýndan okundu. Mahir Odabaþ Ç orum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi tarafýndan Ertuðrul Gazi Ýlköðretim okulunda baþlatýlan Anne Eðitimi projesi seminerinde Ev Kazalarý ve Ýlk Yardým konusu ele alýndý. Yapýlan açýklamaya göre seminere, Ertuðrul Gazi Ýlköðretim Okul Müdürü Mustafa Hekim, Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer ile anneler katýldý. Basit tedbirsizliðin veya bilgisizliðin faturasýnýn canla ödenebileceðini ifade eden Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþ, kazalara karþý en iyi önlemin tedbirli davranmak ve ilk yardým bilgisine sahip olunmasý gerektiðini kaydetti. Odabaþ, En güvenli yer sayýlan evlerde bile aslýnda çeþitli kaza riskleri yaþanýyor. Bu risklerden en çok etkilenenler 0-6 yaþ arasý çocuklar. Kazalardan korunmanýn yolu ise önceden önlem almaktan geçiyor. Çocuklardan sonra risk altýnda olan ikinci grup ise düþme riski bulunan ya da unutkanlýk rahatsýzlýðý olan yaþlýlar. Tabii yorgun olduðunuzda ya da acele ettiðinizde sizi bekleyen ev kazalarý da var. Hatta bazen kaza 'geliyorum' bile diyor. Bu durumda ev kazalarýndan korunmak kadar, kaza sonrasýnda yapýlacak ilkyardým kurallarýnýn bilinmesi de büyük önem taþýyor. dedi. Mahir Odabaþ, slayt eþliðinde verdiði seminerde annelere ilk yardým konusunda da bilgiler vererek kazadan daha az zarar görmenin yolunun doðru ilk yardýmdan geçtiðini ifade etti. Odabaþ, daha sonra seminere katýlanlar tarafýndan sorularla da yanýt verirken, katýlýmcýlar sorduklarý sorularla basit kazalar ve ilk yardým konularýndaki endiþelerini de giderdiler. Ertuðrul Gazi Ýlköðretim okulunda baþlatýlan Anne Eðitimi projesi semineri sürüyor. Seminerde Ev Kazalarý ve Ýlk Yardým konusu ele alýndý.

17 CUMARTESÝ 29 ARALIK Baþkan Eyvaz dan minik Kick Boksçulara ödül Bekir Aksoy namaðlup þampiyon: 6-1 Yýldýz Kýzlar futsalda ilk þampiyonluðu kazanan Bekir Aksoy kupasýný namaðlu aldý. Ýlimizde ilk kez düzenlenen yýldýz kýzlar futsalda dört takýmýn mücadelesi sonunda þampiyonluðu kazanan Bekir Aksoy un ardýndan dün ikinciyi belirleyecek maçta Yunus Emre, Dr. Sadýk Ahmet i tek golle yenerek ikincilik kupasýnýn sahibi oldu. Avcý SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Tahsin Samed BEKÝR AKSOY ORTAOKULU: Ýlayda, Rukiye, Esra, Suna, Mervenur, Asena, Fatmanur, Zeynep, Burcu, Aslý. DANÝÞMENTGAZÝ ORTAOKULU: Esra, Ýlayda, Sümeyra, Ecemnur, Büþra, Hilal, Fatma, Sema, Melek, Seda, Yeliz. GOLLER: Rukiye (3), Asena (2), Fatmanur (Bekir Aksoy), Esranur (Daniþmentgazi). Yýldýz Kýzlar futsalda üçüncü olan Daniþmentgazi nin kupasýný Futbol antrenörlerinden Yasin Aksoy verdi B u yýl ilimizde ilk kez düzenlenen yýldýzlar futsalda Bekir Aksoy þampiyonluk kupasýný namaðlup aldý. Ýlk iki maçýný kazanarak þampiyonluðu garantileyen Bekir Aksoy dün son maçýnda Daniþmentgazi önünde zorlanmadan 6-1 lik galibiyetle ayrýlarak þampiyonluk ipini göðüsledi. Bekir Aksoy un þampiyonluk ipini göðüslemesinin ardýndan ikincilik mücadelesi çevrilen son maçta birer galibiyeti bulunan Yunus Emre ile Dr. Sadýk Ahmet karþý karþýya geldi. Oldukça zorlu bir çekiþmeye sahne olan maçtan tek Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz Aksaray da yapýlan Türkiye Kick Boks Þampiyonasý nda mücadele eden ilçe sporcularýný makamýnda kabul ederek onlarý ödüllendirdi. 34 Kg da birinci olan Leyla Lamia Avri yi altýnla ödüllendirdi. A laca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Aksaray'da yapýlan Minikler, Yýldýzlar Türkiye Kick Boks Þampiyonasý'na katýlan sporcularý gösterdikleri baþarý nedeniyle ödüllendirdi. Sporculara birer plaket takdim eden Baþkan Eyvaz, 34 kiloda birinci olan Leyla Lamia Avri'ye de bir adet altýn hediye etti. Alaca Belediyespor Kulübü Kick Boks Takýmý sporcularýndan Leyla Lamia Avri, Pamuk Zeynep Gül, Zeynep Aydýn, Enes Ak, Fatih Gün ve Eray Erdoðan Takým Antrenörü Emrah Yýlmaz ile birlikte Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Aksaray'da düzenlenen ve Alaca dan 6 sporcunun katýldýðý kick boks turnuvasý hakkýmda bilgiler veren takým antrenörü Emrah Yýlmaz, Türkiye çapýnda binin üzerinde sporcunun katýlýmýyla gerçekleþen turnuvada elde edilen baþarýlarýn küçümsenmeyecek derecede olduðunu belirterek, bu turnuvalar sayesinde sporcularýn tecrübe kazandýðýný ve ileriki dönemlerde elde edilecek baþarýlarla ilçemizi en iyi þekilde temsil edeceklerini söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ise, minik sporcularýn Aksaray'da ilçemizi en iyi þekilde temsil ederek ilçemizin adýný böylesi geniþ çaplý katýlýmýn olduðu bir turnuvada baþarý ile duyurduklarýný belirtti. Amatör spora olan desteklerinin devam edeceðini vurgulayan Baþkan Eyvaz, gençlere yapýlan yatýrýmlarýn hiçbir zaman boþa git- Yýldýz Kýzlar futsalda þampiyon olan Bekir Aksoy un kupasýný Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürlerinden Erdoðan Þahinci verdi golle galip ayrýlan Bu maçlarýn Yunus Emre ikincilik ardýndan düzenlenen kupasýný alýrken Dr. törenle dereceye giren Sadýk Ahmet ise takýmlara kupa ve üçüncülük kupasýný aldý. madalyalarý verildi. Eyvaz birinci olun sporcuyu altýnla ödüllendirdi meyeceðini sözlerine ekledi. Ziyarette Alaca Belediyespor antrenörü Emrah Yýlmaz, kendilerine göstermiþ olduðu ilgi ve destekten dolayý Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Alaca Belediyespor Kulübü, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü, sporcu velileri ve basýn yayýn kuruluþlarýna ayrý ayrý teþekkür etti. Dr. Sadýk Ahmet i 1-0 yenen Yunus Emre ikinci Kýþ SALON: Tevfik HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Tahsin Samed Avcý YUNUS EMRE ORTAOKULU: Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz þampiyonada baþarýlý olan Kick Boksçularla birlikte toplu halde Simge, Cansu, Gizem, Pelin, Dilara, Serenay, Çiðdem, Tuðçe, Gamze, Gökçe, Melisa, Gaye. Bilal Kýsa Akhisar la anlaþtý DR. SADIK AHMET ORTAOKULU: Fatma, Yýldýz kýzlar futsalda dördüncü olan Osmancýk Atatürk ün kupasýný okul Beden9 Simge, Nadire, Esra, Dilara, Arzu, Þule, Ece, Ayþe, Berfin. GOL: Cansu. Yýldýz Kýzlar futsalda ikinci olan Yunus Emre nin kupasýný Bekir Aksoy un Beden Eðitimi Öðretmeni Yýldýz erkeklerde son iki yarý finalist Gazipaþa ve Daniþmentgazi Y ýldýz erkekler futsal il birinciliðinde son iki yarý finalist daha belli oldu. Ýkinci tur grup maçlarýnýn ardýndan belli olan iki takýmýn rakipleri Gazipaþa ve Daniþmentgazi oldular. A grubunda ilk iki maç sonunda Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu birinci olarak yarý finale yükselmeyi garantilemiþti. Dün grup ikincisi belirlemek için Gazipaþa ile Osmancýk Atatürk Ortaokulu arasýndaki maçtan 10-4 lük skorla galibiyetle ayrýlan Gazipaþa ikinci olarak yarý finale yükselen ikinci takým oldu. B grubunda ise Dumlupýnar Ortaokulu nun ardýndan dün diðer iki takým Daniþmentgazi ile Osmancýk Akþemsettin arasýndaki karþýlaþmayý 4-1 kazanan Daniþmentgazi ikinci olarak son yarý finalist takým oldu. Yarý final maçlarý 31 Aralýk pazartesi günü oynanacak. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanacak ilk yarý final maçýnda saat de TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu ile Daniþmentgazi takým- larý karþýlaþacak. Ýkinci yarý final maçýnda ise saat da Dumlupýnar ile Gazipaþa Ortaokullarý finalist olmak için mücadele edecekler. Gazipaþa: 10-Osm. Atatürk: 4 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Fatih Derviþoðlu. GAZÝPAÞA ÝLKOKULU: Elvan, Batuhan, Ali, Semih, Buðra, Emre, Onur, Berkay, Furkan. OSMANCIK ATATÜRK ORTA- OKULU: Enes, Mete, Melih Karaca, Orhun, Onur, Burhan, Abdullah, A.Kerim, Batuhan, Turan, Melih Yücel. GOLLER: Onur (5), Semih (2), Furkan (2), Emre (Gazipaþa), Enes, Melih Karaca, Melih Yücel, A.Kerim (Osmancýk Atatürk). Daniþmentgazi: 4 Akþemsettin : 1 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Fatih Derviþoðlu. DANÝÞMENTGAZÝ ORTAOKULU : Hasan, Osman, Batuhan, Ömercan, Alper, Mert, Ömer, Mete, Burak, Emircan, Ali. OSMANCIK AKÞEMSETTÝN ORTAOKULU: Selim, Burak, Mehmet, Dursun, Furkan, M.Can, Onur. GOLLER: Mert, Burak, Osman, Emircan (Daniþmentgazi), Mehmet (Akþemsettin). Bölge karmalarý programý netleþti M illi Takýmlar tarafýndan düzenlenecek "Bölge Karmalarý Oyuncu Etkinliði", 4-6 Ocak 2013 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Samsun Karmasýnda Çorumspor dan Ali Koçak, Muhammet Zahit Öztaþ ve Yasin Tüzün ile Çorum Belediyespor dan Oðuzhan Saraçoðlu ve Yiðitcan ýn forma giyeceði turnuva detaylarý netleþti. A Milli Takým Teknik Direktör Abdullah Avcý ile birlikte A Milli Takým teknik heyeti, Futbol Geliþim Direktörü Tolunay Kafkas, alt yaþ Milli Takým teknik direktörleri ve Milli Takým Ýzleme Komitesi'nin takip edeceði organizasyonda, Avrupa Karmasý'nýn da arasýnda olduðu 12 bölge karmasý birbiriyle maçlar yapacak. Kulüplerde futbol yaþantýsýný sürdüren, ancak þu ana kadar hiç milli takýmlarda yer almamýþ ya da çeþitli sebeplerden dolayý uzun süredir milli formadan uzak kalmýþ 1992, 1993 ve 1994 doðumlu oyunculardan oluþan bölge karmalarý, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan Bölge Teknik Sorumlularý ve Antrenörleri tarafýndan ülke geneli taranarak oluþturuldu. TFF Avrupa Ofisi de, baþta Almanya olmak üzere Avrupa'da futbol oynayan Türk oyuncularýný belirleyerek Avrupa karmasý meydana getirdi. Her biri 20 oyuncudan oluþan bölge karmalarý, maçlarýný Ocak 2013'te Antalya Side'deki Emirhan Spor Kompleksi'nde oynayacak. Her bölge günde 1 karþýlaþmaya çýkacak. 3 gün boyunca saat 10.30, ve 15.30'da 2'þer maç yapýlacak. F utbola Osmancýkgücüspor da baþlayan ardýndan bir çok Spor Toto Spor Lig takýmlarýnda forma giyen ilk yarýda da Karabükspor da mücadele eden Bilal Kýsa Akhisar Belediyespor ile 1,5 yýllýðýna anlaþtý. Yýlmaz Atabarut Tesisleri'nde yapýlan imza töreninde kendini 1,5 yýllýðýna yeþil-siyahlý renklere baðlayan Bilal Kýsa, yarýn Antalya kampýna katýlacak. Akhisar Belediyespor Basýn Sözcüsü Ýbrahim Evren Acar, yaptýðý açýklamada, Teknik heyetimizin vermiþ olduðu rapor doðrultusunda transfer görüþmelerini sürdürüyoruz. Ýlk olarak Kardemir D.Ç Karabükspor'dan Bilal Kýsa ile 1,5 yýllýðýna anlaþtýk. Akhisarsporumuza hayýrlýsý olsun. Transfer çalýþmalarýmýz yerli ve yabancý oyuncularla görüþmelerimiz devam edecektir ifadesinde bulundu. Selçok Bartýn, Okan Kalkandere de B ölgesel Yardýmcý hakemlerimiz Mahmut Selçok ve Emrah Okan a ilk yarýnýn son haftasýnda görev. MHK den yapýlan açýklamaya göre Bölgesel Lig 1. grupta pazar günü Rize 75. Yýl Futbol sahasýnda Kalkandere ile Iðdýr Üniversitesi arasýndaki maçý Ordu bölgesi hakemlerinden Kahraman Minnet yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Ordu dan Tülay Kaymak ve ilimizden Emrah Okan yapacak. Maçýn dördüncü hakemi Rize den Kerim Uzun. Gözlemci ise Abdurrahman Öz. Bölgesel Lig 6. grupta Bartýnspor ile MKE Kýrýkkalespor arasýndaki maçý Amasya bölgesinden Selçuk Uyuþkan yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Amasya dan Ünal Kurt ile ilimizden Mahmut Selçok yapacak. Maçýn dördüncü hakemi Volkan Ardýç. Gözlemci olarakta Kenan Beni görev yapacak. Mahmut Selçok Emrah Okan

18 18 CUMARTESÝ 29 ARALIK Atatürk Anadolu güle oynaya þampiyon EML yi 3-0 yenen Sungurlu Lisesi üçüncü SALON : Atatürk. HAKEMLER : Ayþegül Yýldýrým, Hasan Olgun. SUNGURLU LÝSESÝ : Latif, Cem, Faruk, Onur, Ufuk, Osman, Recep, Ramazan, Yunus, Yasin, Hayrettin, Oðuzhan. SUNGURLU ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ : Eren, Yusuf, Ýlyas, Mehmet, Ýsmail, Alican, Yiðit, Ali, Ramazan, Kemal, Sinan, Gökhan. SETLER : 1. Set: 25-17, 2. Set: 26-24, 3. Set: 3533 (Sungurlu Lisesi). Liseli Genç erkekler voleybolda Atatürk Anadolu Lisesi güle oynaya þampiyonluða ulaþtý. Grup maçlarý ardýndan ikinci turda oynadýðý maçlarda set vermeden galibiyete ulaþan Atatürk Anadolu Lisesi dün finalde Ticaret Meslek Lisesi önünde de zorlanmadan 3-0 lýk galibiyetle ayrýlarak þampiyonluðu kazandý. SALON : Atatürk. HAKEMLER : Burak Karaca, Hasan Öztürk. ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ : Ender, Musa, Kadir, Emre Tekin, Emre Durmuþ, Serhat, Ozan, Mertcan, Akýn, Altuð, Batuhan. TÝCARET MESLEK LÝSESÝ : Gazi, Mustafa Mol, Okan, Can, Kerem, Mustafa Kaya, Mehmet, Kenan, Alper, Faruk, Onur, Dursun. SETLER : 1. Set: 25-20, 2. Set: 25-18, 3. Set: 2519 (Atatürk Anadolu Lisesi). Liseli Genç erkekler voleybolda üçüncü olan Sungurlu Lisesi nin kupasýný Voleybol Ýl Temsilcisi Recep Öztuna verdi Liseli Genç erkekler voleybolda dördüncü olan Sungurlu EML nin kupasýný Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü H. Hüseyin Hastaoðlu verdi Liseli Genç kýzlar voleybol final grubunda son maçlar öncesinde þampiyon belli oldu Fatih Anadolu þampiyon Fatih Anadolu Lisesi kýz takýmý final grubunda ikinci maçýnýda 3-0 lýk skorla kazanarak son maçlar öncesinde þampiyonluðu garantiledi. SALON : Atatürk. HAKEMLER : Tülay Coþkuner, Hasan Öztürk. FATÝH ANADOLU LÝSESÝ : Rabia, Demet, Ay- þegül, Kübra, Hanife, Sedanur, Þehime, Semanur. OSMANCIK ÝSMAÝL KARATAÞ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ : Gülsüm Kökten, Melek, Nesibe, Firdevs, Gülsüm Kayalý, Gizem, Ferhan, Kübra, Seçgin, Merve. SETLER : 1. Set: 25-18, 2. Set: 25-23, 3. Set: 2516 (Fatih Anadolu Lisesi). L iseli genç kýzlar voleybolda þampiyonluðu Fatih Anadolu Lisesi kazandý. Final Grubundaki ikinci maçýndan da galibiyetle ayrýlan Fatih Anadolu Lisesi son maçlar öncesinde mutlu sona ulaþtý. Ýlk maçlarýný kazanan Fatih Anadolu isesi ile Osmancýk Saðlýk Meslek Lisesi okullarý dün þampiyonu belirleyecek maçta karþý karþýya geldiler. Rakibi önünde baþtan sona kadar üstün oynadýðý ma- çý set vermeden 3-0 kazanan Fatih Anadolu Lisesi gruptaki son maçlar öncesinde þampiyonluðu garantiledi. Osmancýk Saðlýk Meslek Lisesi ise bu maðlubiyetle ikincilik için mücadele edecek. Final Grubunda son maçlar 31 Aralýk pa- zartesi günü oynanacak. Þampiyonluðu garantileyen Fatih Anadolu, ilk iki maçýnýda kaybeden Mecitözü Lisesi ile karþýlaþýrken, iki Osmancýk temsilcisi Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi ile Osmancýk METEM ikincilik üçüncülük maçý oynayacaklar. Liseli Genç kýzlarda þampiyonluðu garantileyen Fatih Anadolu Lisesi takýmý toplu halde Osmancýk METEM:3-Mecitözü: 0 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Hasan Öztürk, Nurþen Kýlýç. OSMANCIK METEM LÝSESÝ : Merve, Özge, Esra, Þeyda, Güler, Tuðba, Sevgi Turhan, Sevgi Özden, Buket, Burcu, Seda, Funda. MECÝTÖZÜ LÝSESÝ : Selfinaz, Melike, Sultan, Simge, Songül, Özlem, Damla, Gökçe. SETLER : 1. Set: 25-12, 2. Set: 25-7, 3. Set: (Osmancýk Metem). L iseli Genç erkekler voleybolda Atatürk Anadolu þampiyonluðu güle oynaya ulaþtý. Grup ve ardýndan yarý final ve final maçlarýnda sadece bir set veren Atatürk Anadolu Lisesi bu yýl þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. Grup maçlarýnda karþýlaþtýðý Ticaret Meslek Lisesi ni 3-1 yenerek gruptan birinci olarak yarý finale yükselen Atatürk Anadolu Lisesi dün bu rakibi ile bu kez þampiyonluk maçýnda karþýlaþtý. Atatürk Spor Salonu nda oynanan final maçýnda rakibi önünde ilk setten iti- Liseli Genç erkekler voleybolda þampiyonluðu kazanan Atatürk Anadolu Lisesi nin kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürlerinden Erdoðan Þahinci verdi baren üstünlüðünü kabul ettiren ve ilk seti kazanarak öne geçen Atatürk Anadolu ikinci seti üçüncü setide luk skorlarla kazanarak þampiyonluk kupasýný sahibi oldu. Final maçýnýn ardýndan Atatürk Anadolu Lisesi sporcularý ve salonda kendilerine destek veren öðrenci arkadaþlarý þampiyonluðu kutladýlar. Maçýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyalarý verildi. Çimentospor-Osmancýkgücü maçý Aykut Hacýoðlu nun 1. Amatör Küme de final grubu mücadelesi veren Çimentospor ile Osmancýkgücü arasýndaki zorlu maçý Aykut Hacýoðlu yönetecek. Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre puan sýralamasýnda ikinci sýrada bulunan Çimentospor ile dördüncü sýrada bulunan Osmancýkgücüspor arasýndaki karþýlaþmada Bölgesel Yardýmcý hakemlerimizden Aykut Hacýoðlu düdük çalacak. Ýlimiz amatör futbolunda bugün ve yarýn oynanacak maçlar ve bu maçlarý yönetecek hakemler þöyle: U 14 LÝGÝ: Çorum Belediyespor - Osmancýkgücüspor: Serhat Sarkandý. Alaca Belediyespor - Gençlik Çepnispor: Soner Derviþoðlu. Osmancýk Fener Gençlik - Osmancýk Belediyespor: Fatih Derviþoðlu. PTT Gençlikspor - Mimar Sinan Gençlik: Altuð Ataþ. HE Kültürspor - Bayat Belediyespor: Erdoðan Yandým. 1. KÜME U 19: Gençlerbirliði - Çimentospor: Halil Sönmez, M. Zeki Sevim, Mehmet Tuðluk. HE Kültürspor - Çorum Belediyespor: Furkan Alagöz, Yalçýn Kara, Enver Bolat, Osmancýkgücüspor Alaca Belediyespor: Hakan Kaya, Emre Alagöz, Berkay Damar. 1. KÜME BÜYÜKLER: Ulukavakspor - Hitit Gençlikspor: Gökhan Yumlu, Hakan Kaya, Erdoðan Yandým. Çimentospor - Osman- cýkgücüspor: Aykut Hacýoðlu, Emre Alagöz, Doðan Akbaþ. Ýl Özel Ýdarespor - Mecitözüspor: Yüksel Basar, Ahmet Ecevit, Doðan Metin. Sungurluspor - Alaca Belediyespor: Özcan Genel, Ömür Soytemiz, Ý. Sefa Kandemirli. Bayat Belediyespor - Eti Lisesi Gençlik: Özkan Kaya, Halil Sönmez, Yunus Dursun. Liseli Genç erkekler voleybolda ikinci olan Ticaret Meslek Lisesi nin kupasýný Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü verdi Alagöz e Kayseri de görev Aykut Hacýoðlu Ýlimiz Bölgesel Lig gözlemcisi Mustafa Alagöz e Kayseri de görev. Bölgesel Lig 5. grupta Kayseri Yolspor ile Akdeniz Belediyespor takýmlarý arasýnda oynanacak maçý Trabzon bölgesinden Muzaffer Öztürk yönetecek. Yardýmcýlýklarýnýda Mustafa Zývalý ve Muhammet Þentürk yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Kayseri den Murat Özçetin. Sungurlu Bilardo da en iyiler belirlendi S ungurlu ilçesi Öðretmen Evi ve Aso Müdürlüðü tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvasý sona erdi. Sungurlu Öðretmen Evi ve ASO Müdürlüðü nde 13 Aralýk tarihinde 15 kiþinin katýlýmýyla baþlayan ve 26 Aralýk ta final maçýyla sona eren turnuva oldukça çekiþmeli geçti. Heyecanlý maçlarýn ardýndan finalde karþý karþýya gelen Sungurlu Öðretmen Evi ve ASO Müdürü Ömer Tanrýkoloðlu ve Harun Tonga izleyenlere keyifli bir müsabaka sundu. Müsabakanýn sonunda Ömer Tanrýkoloðlu birinci olurken, Harun Tonga ikinci, Ayhan Keyvanoðlu üçüncü oldu. Turnuvanýn sonunda kupa töreni düzenlendi. Törende birinci Ömer Tanrýkoloðlu na yarým altýn ve kupa, ikinci Harun Tonga ya çeyrek altýn ve kupa, üçüncü Ayhan Keyvanoðlu na ise bilardo istekasý ve kupa verildi. Birinci olan Ömer Tanrýkoðlu kupasýný ve altýn ödülünü alýrken Sungurlu Öðretmenevi tarafýndan düzenlenen Bilardo Turnuvasýnda dereceye gerenler tören sonrasý toplu halde

19 CUMARTESÝ 29 ARALIK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE 31 ARALIK Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait Yavruturna Mahallesi, Ýl Saðlýk Müdürlüðü arkasýnda bulunan, Ýmar Planýnýn 20.K.III.B paftasýnda, otopark iþaretli alanda kalan, 5 pafta, 1162 ada, 13, 14, 15, 16 ve 17 nolu parsellerin tamamý olmak üzere toplam 1.070,00 m2 yüzölçümlü, 53 adet araç kapasiteli alanýn açýk otopark olarak 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel: 7.500,00 Yer: Çorum Belediyesi Meclis Salonu Saat: 14:00 2 OCAK 2013 Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yeni Rektörlük Binasý Ýhale Salonu Saat: 10:00 3 OCAK T.C. Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü lt motorin (euro YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Serpil ÖZYÝÐÝT Ali kýzý 1976 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:3808) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet TAÞLI Hüseyin oðlu 1950 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:3807) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinin izni ile bastýrmýþ olduðum 1051 ile 1100 arasý 1 adet fatura cildi kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Arslan Gýda San. ve Tic. Ltd. Þti (Ç.HAK:3805) dizel) ile lt kurþunsuz benzin (95 oktan) satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü araç kiralama hizmeti 6 adet (4 adet þoförlü yakýtlý, 2 adet þoförsüz yakýtsýz) hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý 5. kat Ýl Kriz Merkezi Toplantý Salonu Saat: 10:00 Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü Çorum Ýl Özel Ýdaresi ne 10 kiþi silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. no: 167 Çorum Saat: 10:00 4 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý hemodiyaliz hastalarýna ait araç kiralama hizmet alýmý iþi Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 7 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý Spor Salonu ve Spor Tesisleri Uygulama Proje hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 10:00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Kamp Eðitim Merkezi ve Hizmet Binalarý Uygulama Proje hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 2013 yýlý 11 kiþi ile 11 aylýk malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizöetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 8 OCAK 2013 Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Tapu Müdürlüðü nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613 te kayýtlý 629 parsel de bulunan ,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,20 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum merkez Tapu Müdürlüðü nün Yavruturna Mah., Sülüklü Mevkii 1818 ada, 17 parselde 802,50 m2 arsa üzerinde bulunan 2 kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi Ana gayrimenkulu tek katlý kargir ev ve arsasý vasfýnda kayýtlý taþýnmaz üzerinde, halihazýrda kullanýlmakta olan dubleks mesken ve tek katlý garaj þeklinde yapýlar mevcut cins tahsisi yapýlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 10 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 6 kalem mefruþat ve giyim malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 11 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü 34 EJ 6463 plakalý, 2007 model, Hyundai marka, krem beyazý renkli, H100 TCI açýk kasa tipli, kamyonet cinsinde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü Aksaray 1 adet, Amasya 1 adet, Çorum 5 adet, Karaman 1 adet, Kayseri 3 adet, Konya 5 adet, Nevþehir 1 adet, Sivas 1 adet, Tokat 1 adet, Yozgat 1 adet olmak üzere 20 adet temizlik (Ç.HAK:3730) elemaný alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi KOSGEB Binasý No 8 Çorum Saat: 10:00 16 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 41 kalem týbbi sarf malzeme (UBB kapsam dýþý) idari çerçeve alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 5 ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Tapu Müdürlüðü nün Bhaçelievler Mah ada, 493 parselde kayýtlý 548,84 m2 arsa üzerindeki binanýn 2. kat 7 nolu mesken vasfýndaki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ELEMANLAR ARANIYOR Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi Yetkili Servisinde çalýþtýrýlmak üzere, Mekanik-Motor Usta ve Kalfalarý Elektrik Ustasý Aranýyor Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 Tel: ELEMAN ARANIYOR Yeni açýlan konfeksiyon fabrikasýna overlokçu, makinacýlar ve el iþçileri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Organize San. 8. Cad. No: 13 ÇORUM (Ç.HAK:3780) ELEMAN ARANIYOR Kapasite artýþý nedeniyle firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Makina Mühendisi - Makina Teknikeri Tornacý-Kaynakçý-Borvekçi ve vasýfsýz eleman ve lise mezunu bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsenh yapýlmasý rica olunur. Çorum Teknik Çelik Döküm Makina (Ç.HAK:3749) Tel: Adres: Yeniyol Mah. Gazi 14. Sk. 7/A Tel: (Ç.HAK:3429) (Ç.HAK:3799) (Ç.HAK:3787) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ. Hýzla büyüyen firmamýzda geliþen iþ hacmine baðlý olarak istihdam edilmek üzere AR-GE SORUMLUSU (REF : AG - 01) - Üniversitelerin Kimya Mühendisliði, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði, Jeoloji Mühendisliði, Seramik Mühendisliði bölümlerinden mezun - Yoðun iþ temposuna uyum saðlayabilecek, - Prensipli ve titiz çalýþmayý seven, Adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþlerini fabrika adresinden þahsen baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Mülakat görüþmeleri ile saatleri arasý yapýlacaktýr. Erkek adaylarýn askerlik görevini yerine getirmiþ olmalarý þarttýr. Ýletiþim: Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad.No:5 ÇORUM Tel:(0364) (pbx) Fax:(0364) (Ç.HAK:3789) DEVREN SATILIK ÝÞYERÝ Alaca-Çorum Yolu 6. Km de bulunan bünyesinde Akaryakýt&LPG Ýstasyonu ve Lokanta bulunan iþyeri devren satýlýktýr. Not: Ýstasyon oturumu m2 olup m2 si çamlýktýr. Toplam: m2. Mür. Tel: Kiralýk Ýþyeri Ankara Yolu na cepheli 2. km de 350 m2 kullaným alanlý iþyeri sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:3793) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) Devren Satýlýk Ýþyeri Bahabey Caddesi nde bulunan 1000 metrekarelik Oyun Gezegeni, iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. GSM : Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

20 CUMARTESÝ 29 ARALIK 2012 Ýskilip Belediye tatile TosyaT galibiyetiyle girmek istiyor Bölgesel Amatör Lig de temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ilk yarýnýn son maçýnda yarýn saat da Tosya Belediyespor deplasmanýnda puan arayacak. Puan sýralamasýnda alt sýralardan kurtulmak isteyen temsilcimiz Tosya maçýndan puan yada puanlarla ayrýlarak ligde tehlikeli bölgeden uzaklaþmak amacýnda. ölgesel Amatör BLig deki temsilcimiz ilk yarýnýn son maçýnda yarýn Tosya Belediyespor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Ligde 14 puanla onbirinci sýrada bulunan Ýskilip Belediyespor 15 puanla dokuzuncu sýrada bulunan Tosya Belediyespor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Geçtiðimiz hafta sahasýnda grup lideri Adliyespor karþýsýnda özellikle ikinci yarýda B Atalay, Eðer i unutmadý orumspor da Yöne- transferi açarak Çtim kadroyu güçlendirmek için çalýþýrken, mevcut kadronun en tecrübeli ismi ve takým kaptaný asýn Ýlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü yaptýðý dönemden çok iyi tanýdýðý Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer i yalnýz býrakmadý. Ali Koçak ayrýlmak için yönetimle görüþtü. Dünki çalýþmaya katýlmayan Ali Koçak ýn gerek kendisi gerekse ailesinin ilk yarýnýn son haftalarýnda Genel Kaptan Yetkin Özbey ile yaþadýðý tartýþma nedeniyle Çorumspor da forma giymesine Mehmet Atalay Haþim Eðer ile birlikte tesisleri gezdi ve bilgi aldý Ali Koçak ayrýlmak istiyor Çorumspor un ilk yarýdaki en tecrübeli ismi Ali Koçak gerek son haftalarda Genel Kaptan Yetkin Özbey ile yaþadýðý tartýþma gerekse gelen teklifler nedeniyle ikinci yarýda takýmdan ayrýlmak istiyor. Alacaklarý için Federasyon a baþvuran Ali Koçak ýn Yönetim in gelen teklifleri deðerlendirerek genç futbolcuyu satmaya sýcak baktýðý öðrenildi. Sezon baþýnda lisanslarý çýkmadýðý için forma giyemeyen Osman Bodur ve Erol ile ayrýlmak isteðini yönetimi ileten Ali Koçak dün takým antrenman yaparken Stad etrafýnda birlikte gezerken görülüyor sýcak bakmadýðý öðrenildi. Konuyla ilgili olarak yönetimle görüþen Ali Koçak ýn daha öncede kulüpten alacaklarý için Federasyon a baþvurduðu öðrenildi. Çorumspor Yönetimi kafa olarak ayrýlmak isteyen Ali Koçak a anlaþacaðý kulübün temasa geçmesini istediði öðrenildi. Yönetim Ali Koçak için verilecek paraya göre bu futbolcuyu satmaya sýcak bakýyor. Genç futbolcu ise kulüpten alacaðý olan yaklaþýk 45 bin lira civarýndaki paraya karþýlýk serbest kalmayý planladýðý öðrenildi. Ekonomik olarak büyük sýkýntý içindeki kýrmýzý siyahlý kulübün bir yandan kadroyu güçlendirmek isterken diðer yandan ayrýlmak isteði ve diðer olumsuz görüntüler camiadaki olumsuz havayý artýrýyor. Hakem Zonguldak tan Dün Çorum Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þubesi nin açýlacak olmasý nedeniyle bilgilendirmek amacýyla Çorum a gelen Mehmet Atalay ý ziyaretleri boyunca Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer onu yalnýz býrakmadý. Atalay, görüþme ve ziyaretlerinin sona ermesinin ardýndan ise Haþim Eðer ile birlikte önce Mahmut Atalay Gençlik Merkezi ni ardýndan da Atatürk Spor Salonu na gelerek burada oynanan liseli gençler voleybol müsabakalarýný izledi ve salonda incelemelerde bulundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü olduðu dönemde Genel Müdür olan Mehmet Atalay, baþarýlý çalýþkalarý ile her zaman beðendiði Haþim Eðer i Çorum a geldiðinde de unutmadý ve onunla birlikte tesis- Ý skilip Belediyespor un yarýn Tosya Belediyespor ile deplasmanda oynayacaðý maçý Zonguldak Bölgesi hakemlerinden Kerim Aykut Gümüþ yönetecek. MHK den yapýlan açýklamaya göre Tosya Belediye- Ýskilip Belediyespor maçýnda Gümüþ ün yardýmcýlýklarýný yine Zonguldak tan Sercan Bostancý ile Karabük ten Seçkin Þahin yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Kastamonu dan Ýhsan Öncü. Gözlemci ise Ahmet Cihat Günday. ortaya koyduðu performansla büyük beðeni toplayan ancak Ligin ikinci yarýsýnda korkulu rüya görmek istemeyen ve yapan Ýskilip Belediyespor da sakatlýklarý devam eden Aksalur Stadý nda oynanacak. Tosya Belediyespor da lige iyi gol yollarýnda baþarýlý tehlikeli bölgeden Medet ve Cem dýþýnda baþlayan ancak son olamayýnca sahadan 1- uzaklaþmak isteyen eksik futbolcu haftalarda düþüþ içinde 0 lýk maðlubiyet ve Ýskilip Belediyespor tüm bulunmuyor. olan bir görüntü veriyor. puansýz ayrýlan Ýskilip hazýrlaklarýný galibiyet Belediyespor bu Tosya Belediyespor Tosya takýmýnda eski üzerine yaptý. Tosya kaybettiði puaný Tosya ile Ýskilip Belediyespor Çorumspor lu deplasmanýnda telafi maçýnýn provasýný arasýndaki maç yarýn futbolculardan Bülent etmek amacýnda. önceki gün 1 nolu saat da Ýzzet Keskin ve Hakverdi de sentetik çim sahada de forma giyiyor. Kaybetmememiz lazým Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu takým olarak kaybetmemeleri gereken bir maç oynayacaklarýný bu maçta alacaklarý puan yada puanlarýn ikinci yarýya daha rahat baþlamalarýný saðlayacaðýný belirterek Adliye maçýnýn ikinci yarýsýndaki oyunumuzu ve mücadelemizi sahaya yansýtýrsak kazanacaðýmýza inanýyorum dedi. skilip Belediyespor Teknik ÝDirektörü Nihat Armutçu, ilk yarýnýn son maçýnda oynayacaklarý Tosya maçýnýn kesinlikle kaybetmemeleri gereken bir maç olduðunu söyledi. Armutçu, geçen hafta Adliyespor karþýsýnda ikinci yarýda ortaya koyduklarý performansý bu maçta tekrarlamalarý halinde sahadan üç puanla ayrýlacaklarýna inandýðýný söyledi. Armutçu, puan sýralamasýnda tehlikeli bölgeye çok yakýn olduðunu ve grupta takýmlar arasýndaki güç dengesinin son derece yakýn olduðunu belirterek Bu maçta alacaðýmýz üç puan bizi ikinci yarýya çok daha farklý bir konumda baþlatýr. Kaybetmemiz ve rakiplerimizin kazanmasý halinde oldukca sýkýntýlý bir sürece gireriz. Takým olarak bunun bilincinde olarak hazýrlýklarýmýzý hafta boyunca yaptýk. Ýyide bir hazýrlýk dönemi geçirdik. Amacýmýz bu zorlu maçtan kesinlikle kaybetmeden puan yada puanlarla ayrýlmak. Buna inanýyoruz dedi. Çorum dýþýndan transfer yok Nihat Armutçu ligin ikinci yarýsý için kadrolarýna takviye yapacaklarýný ancak kesinlikle Çorum dýþýndan transferi düþünmediklerini söyledi. Armutçu, Çorumspor da da forma giymiþ isimlerden Mustafa Veran ve Serdar Yýlmaz ile görüþme halinde olduklarýný kendilerinin kararýný beklediklerini söyledi. Armutçu, ayrýca geçen sezon Ulukavakspor da forma giyen kaleci Mahmut unda antrenmanlara çýktýðýný kararlarýný ondan sonra vereceklerini belirtti. Bir hafta izin Ýskilip Belediyespor da yarýn oynanacak Tosya Belediyespor maçýnýn ardýndan bir hafta izin verilecek. Ýlk yarýnýn son haftasýnda Tosya Belediyespor ile karþýlaþacak olan Ýskilip Belediyespor da futbolcular bir hafta izne ayrýlacak ve 7 Ocak pazartesi gününden itibarende ikinci yarý hazýrlýklarýna baþlayacak. Çorumspor ikinci yarý hazýrlýðýna eksik baþladý Dört günlük iznin ardýndan Çorumspor ikinci yarý hazýrlýklarýna dün baþladý. Çalýþmaya Ali Koçak, Osman Bodur ve Erol katýlmadýlar. Kýrmýzý Siyahlý takým ilk çalýþmasýnda tempolu yenileme koþusu ardýndan da karýn adelesi aðýrlýklý bir antrenman programýyla çalýþtý. orumspor da sezonun Çikinci yaný hazýrlýklarý dün yapýlan çalýþma ile baþladý. Teknik Heyet yönetiminde yapýlan çalýþmaya Ali Koçak, Osman Bodur ve Erol dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra toplu olarak yapýlan tempolu yenileme koþusu ile devam etti. Çalýþmanýn son bölümünde ise toplu olarak karýn adelesi yaptýlar. Karýn adalesi çalýþmasý sýrasýnda Teknik Heyet ten Tümer Uzun, Elvan Milað ve Nurettin Kabalak ta futbolcularla birlikte hareketler yaparak örnek oldular. Çorumspor ikinci yarýnýn hazýrlýklarýna bugün ve yarýn yapacaðý çift antrenmanla sürdürecek. Osman Bodur ve Erol para bekliyor! Sezon baþýnda yönetim hatasý sonucu lisanslarý çýkmayan isimlerden Osman Bodur ve Erol dün yapýlan çalýþmaya katýlmadýlar. Takýmýn çalýþmasý sýrasýnda 1 nolu sahada bulunan Osman Bodur ve Erol çalýþmalara katýlmama nedenlerini Sezon baþýnda yaþadýðýmýz olayýn ardýndan bizimle kimse görüþmedi. Sorunumuzun çözülmesini ve alacaðýmýz konusunda biraz olsun anlayýþ bekliyoruz. Yönetimden bizimle görüþen olmadý. Bizde sorunun çözümü için parasal konuda destek bekliyoruz dediler.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Tuzaklara karþý milletle mücadele

Tuzaklara karþý milletle mücadele Çorum da hemþehricilik güçlenmeli Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Uslu dan iyi haber. Saðlýk Bakanlýðý ndan iki önemli yatýrým için ilk etapta 7 milyon lira ödeneðin gönderildiði öðrenildi.

Uslu dan iyi haber. Saðlýk Bakanlýðý ndan iki önemli yatýrým için ilk etapta 7 milyon lira ödeneðin gönderildiði öðrenildi. SGK nýn hýzý örnek oldu SGK, BaðKur Tarým sigortalýsýnýn verdiði yaþlýlýk aylýðý talebine istinaden ayný gün aylýk baðladý. Ölüm aylýklarý ise, 3 gün içinde elden teslim edildi. * HABERÝ 15 DE Elvan Ünal,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi. Okullara donatým ödeneði AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, okullarýn donatým ihtiyacýnýn giderilmesi için 650 bin lira ödenek

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı