İKİZ AÇIKLAR VE DOĞRU MAKROEKONOMİ POLİTİKASI SEÇİMİ MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Yeliz DANIŞMAN Maliye Uzman Yardımcısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKİZ AÇIKLAR VE DOĞRU MAKROEKONOMİ POLİTİKASI SEÇİMİ MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Yeliz DANIŞMAN Maliye Uzman Yardımcısı"

Transkript

1 İKİZ AÇIKLAR VE DOĞRU MAKROEKONOMİ POLİTİKASI SEÇİMİ MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Yeliz DANIŞMAN Maliye Uzman Yardımcısı Danışman Nural KARACA Daire Başkanı Ankara-2009

2 ÖNSÖZ İkiz Açıklar ve Doğru Makroekonomi Politikası Seçimi başlıklı bu çalışma, T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı nda mesleki yeterlilik tezi olarak hazırlanmıştır lerin başından bu yana dünya ekonomilerinde dikkat çekici bir durum olarak ortaya çıkan bütçe açıkları ile cari işlemler açıkları arası aynı yönlü ilişki dolayısıyla, İkiz Açıklar Hipotezi adlı hipotez geliştirilmiş ve çok sayıda ekonomi için ikiz açıkların varlığını sınayan çok sayıda çalışma yayımlanmıştır. Türkiye de ise, ikiz açıklar, özellikle 1990 ların başından bu yana belirgin bir hal almış ve konu ile ilgili ilk çalışmalar o tarihlerde başlayıp günümüze dek devam etmiştir. Bu çalışma ile amaçlanan ise, Türkiye dahil olmak üzere tüm dünya ekonomileri için yapılmış ilgili çalışmaları mümkün olduğunca gözden geçirip bulgularını aktarmak ve duruma ilişkin politika önerilerinde bulunmaktır. Bu amaçla yürütülen bu çalışma sırasında ampirik testlerin sayı ve çeşitliliği ile ilgili herhangibir zorluk yaşanmamış ancak konu ile ilgili teorik bilgilere ilişkin kaynak azlığı olduğu görülmüştür. Başta yakın ilgi, destek ve emeği dolayısıyla tez danışmanım Daire Başkanı Nural KARACA olmak üzere, katkılarından ötürü Araş.Gör. Aksu AKÇAOĞLU, Oğuz POLATTAŞ, Nergis BAYAR ve Ahmet Emre ÖZ e de teşekkürü bir borç bilirim. Yeliz DANIŞMAN Ankara-2009 i

3 ÖZET İKİZ AÇIKLAR VE DOĞRU MAKROEKONOMİ POLİTİKASI SEÇİMİ DANIŞMAN, Yeliz Maliye Uzman Yardımcısı Mesleki Yeterlilik Tezi Mart 2009, 65 sayfa Bu çalışmada İkiz Açıklar Hipotezi nin varlığını test eden çok sayıda çalışma incelenip bunların bulguları ve önerileri aktarılmıştır. Bulgulara bakıldığında farklı ekonomilerin farklı dönemlerine ait olmak üzere çeşitli sonuçlar tespit edildiği görülmektedir. Bulgular, bütçe açıkları ve cari işlemler açıkları arasında olması beklenen ve teoride var olan dört olasılığa da zaman zaman işaret etmektedir. Bununla birlikte bu olasılıklardan en çok rastlananı bütçe açıklarından cari açıklara doğru bir ilişkinin olduğudur. Bu ilişkinin meydana geliş mekanizmaları içerisinde en çok rastlananları ise Mundell-Fleming Modeli ve Feldstein-Horioka Bilmecesi mekanizmalarıdır. İkiz Sapma olarak adlandırılan ve bütçe açıkları ile cari işlemler açıkları arasında zıt yönlü bir ilişkinin var olduğunu söyleyen durum ise belli dönemlerde gözlenmekle birlikte son yıllarda yapılmış çalışmaların son yıllara ait verileri için oldukça yaygın bir sonuçtur. Bu durumun temel nedeni olarak ise bütçe büyüklüklerinde meydana gelen ve kalıcı olmayan, dönemsel değişiklikler, yüksek reel faiz oranları ve döviz kurları gösterilmektedir. Türkiye ekonomisi verilerinin 2001 sonrası seyri de bu durumun bir örneğini oluşturmaktadır. Politika önerileri de, doğal olarak, farklı bulgulara paralel olarak farklılık göstermekte; geleneksel görüşü destekleyen bulgular söz konusu ise sıkı maliye politikalarına öncelik verilmekte, çift yönlü nedensellik için ise ihracatı arttırıcı dış ticaret politikalarının eşlik ettiği sıkı maliye politikaları önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: ikiz açıklar hipotezi, bütçe açıkları, cari işlemler açıkları, geleneksel görüş, REH. ii

4 ABSTRACT TWIN DEFICITS AND CHOOSING THE RIGHT MACROECONOMIC POLICY DANIŞMAN, Yeliz Assistant Finance Expert Proficiency Thesis March 2009, 65 pages In this study, most of papers testing the existence of Twin Deficits Hypothesis are reviewed and their findings are conveyed. Looking at these findings, it is seen that various results belonging different economies s different periods were detected. Findings also refer to the four possibilities which are expected for the relations between budget and current account deficits and exist in the theory. All the same, the most common relation type is the one going from budget deficits to current account deficits. The most common forming mechanisms for this relation type are Mundell-Fleming Model and Feldstein-Horioka Puzzle mechanisms. The situation named Twin Divergence and saying that these two deficits move to reverse directions is a common result for the studies done in recent years as well as to be seen in different periods. It is said that the main reasons of the divergence are temporary, cyclical changes in the budget items, high real interest rates and exchange rates. And the movement of Turkey s datas which belong to after 2001 set a pattern for this. Looking at policy suggestions, they naturally diverse in parallel with different findings. If there are findings supporting conventional approach, tight fiscal policies are given preference. In the other hand, for bilateral causality, it is suggested to be conducted export rising foreign trade poicies with tight fiscal policies. Key words: twin deficits hypothesis, budget deficits, current account deficits, conventional approach, REH. iii

5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i ÖZET... ii ABSTRACT... iii İÇİNDEKİLER... iv KISALTMALAR... vi SİMGELER... vii ŞEKİLLER DİZİNİ... viii GRAFİKLER DİZİNİ... ix TABLOLAR DİZİNİ... x GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1 : BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIKLARI BÜTÇE AÇIKLARI Bütçe Açıklarının Makroekonomik Etkileri Bütçe Açıkları ve Enflasyon Bütçe Açıkları ve Cari İşlemler Dengesi Bütçe Açıkları Hakkında İki Temel Yaklaşım Geleneksel Görüş (Kötümser Görüş) Ricardocu Denklik/Eşitlik (İyimser Görüş) Türkiye de Bütçe Açıkları CARİ İŞLEMLER AÇIKLARI Ödemeler Dengesi Tanımı ve Cari İşlemler Hesabı Cari İşlemler Dengesi Yaklaşımları Klasik Yaklaşım Esneklikler Yaklaşımı Massetme (Toplam Harcama) Yaklaşımı Mundell-Fleming Modeli Parasalcı Yaklaşım Cari Açıkların Makroekonomik Etkileri Türkiye de Dış Ticaret ve Cari İşlemler Verileri BÖLÜM 2 : İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ NEDİR VE İKİZ AÇIKLAR18 NASIL OLUŞUYOR? İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ NEDİR? iv

6 2.1.1 Tanım İkiz Açıklar Hipotezinin Teorik Çerçevesi Keynesyen Görüş Ricardocu Eşdeğerlik Hipotezi Cari Açıklardan Bütçe Açıklarına Çift Yönlü Nedensellik İKİZ AÇIKLAR NASIL OLUŞUYOR? Bütçe Açıklarından Cari Açıklara Doğru Mundell-Fleming Modeli Feldstein-Horioka Bilmecesi Cari Açıklardan Bütçe Açıklarına Doğru Aralarında Çift Yönlü Nedensellik Olması BÖLÜM 3: İKİZ AÇIKLAR ÜZERİNE AMPİRİK TESTLER VE BULGULARI GELİŞMİŞ ÜLKELER VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN BULGULAR GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BULGULAR TÜRKİYE BULGULARI TÜRKİYE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE DE BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIKLARI BÖLÜM 4: İKİZ AÇIKLARA KARŞI POLİTİKA ÖNERİLERİ SONUÇ KAYNAKÇA EKLER v

7 KISALTMALAR BB BP CAB GSMH NCM REH TCMB v.d. Bütçe Dengesi (Budget Balance) Ödemeler Dengesi (Balance of Payments) Cari İşlemler Dengesi (Current Account Balance) Gayri Safi Milli Hasıla Net Sermaye İthalatı (Net Capital Import) Ricardocu Eşdeğerlik Hipotezi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve diğerleri vi

8 SİMGELER e(x) e(m) G T S(t) S(g) S(f) S(p) NFA(cb) M V P Y İhracatın talep esnekliği İthalatın talep esnekliği Hükümet alımları Vergi gelirleri Toplam tasarruf Hükümet tasarrufu Dış alem tasarrufu Özel kesim tasarrufu Merkez Bankası net yabancı varlıklarındaki değişim Para arzı miktarı Paranın dolaşım hızı Fiyatlar genel düzeyi Yurtiçi hasıla vii

9 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1. Keynesyen Mekanizmalar Şekil 2. Feldstein-Horioka Bilmecesi Şekil 3. Dış Borçlanma Mekanizması Şekil 4. Summers ın Mekanizması viii

10 GRAFİKLER DİZİNİ Grafik 1. Türkiye de Bütçe Dengesi/GSMH Oranının Gelişimi... 8 Grafik 2. Türkiye de Dış Ticaret Dengesinin Gelişimi Grafik 3. Türkiye de Cari Denge/GSMH Oranının Gelişimi Grafik 4. Türkiye de Bütçe ve Cari İşlemler Açıkları (GSMH nin %si) ix

11 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1. Bütçe Açıkları ve Cari Açıklar Arası İlişki Olasılıkları Tablo 2. Gelişmekte Olan Ülkeler Ampirik Bulguları Tablo 3. Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bulgular Tablo 4. Türkiye İçin Bulgular x

12 GİRİŞ 1980 li yıllarda ABD ekonomisinde, bütçe açıkları ve dış ticaret açıklarının aynı yönlü bir seyir izliyor olmaları, söz konusu iki açığın bazı iktisatçılarca İkiz Açıklar adıyla anılmasına yol açmıştır. Bu nedenle de o tarihten bu yana, bütçe açıkları-dış ticaret açıkları veya bütçe açıkları - cari işlemler açıkları arası bir ilişki olup olmadığını ve eğer varsa nasıl bir ilişki olduğunu tespit etmeye yönelik çok sayıda çalışma yapılmıştır ve hala da yapılmaktadır. Türkiye de ise 24 Ocak 1980 kararları sonrası uygulamaya konulan ekonomi politikaları ile beraber bütçe ve dış ticaret açıklarının önemli birer sorun olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bir yandan özel sektör yatırımlarını teşvik eden arz yönlü iktisat yaklaşımı bütçe açıklarını tırmandırırken, diğer yandan dışa açık ekonomi politikaları ile önce ihracat, ardından da ithalattaki artışlar dış ticaret açıklarını giderek arttırmıştır. Bu gelişmeler neticesinde bu iki açık arasındaki aynı yönlü ilişki 1990 ların sonlarında dikkat çekici bir hal almış ve Türkiye ekonomisi için ikiz açıkları test eden ilk çalışmalar bu dönemde ortaya çıkmıştır. İktisat literatüründe, çok sayıda araştırmacı, farklı model ve yöntemler kullanarak bütçe açıkları ile cari işlem açıkları arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Buna rağmen, ilişkinin varlığı ve nedensellik yönü üzerine hala bir görüş birliği oluşmamıştır. İkiz açıklar hipotezi, kısaca - özel sektör tasarruf-yatırım açığının olmadığı varsayımı altında - bütçe açıkları ile cari açıklar arası aynı yönlü ilişki olarak tanımlanabilmektedir. Yapılan analizlerin kimileri bu hipotezi doğrulurken kimileri tam tersini ifade eden sonuçlara ulaşmış, kimileri ise çift yönlü nedensellik ya da ilişkinin olmadığı yönünde sonuçlar vermiştir. Ayrıca bu ilişkilerin oluşma mekanizmalarına ilişkin de farklı tanımlamalar mevcuttur. Bir ülke için bu görüşlerden hangisinin geçerli olduğunun bilinmesi politika seçimi için büyük önem taşımaktadır. Ekonomi yönetimleri ülke ekonomisi için hangi hipotezin geçerli olduğunu ne kadar net olarak bilirlerse; bütçe açığı verirken, borçlanmaya giderken veya vergi oranları ile oynarken o kadar sağlıklı kararlar 1

13 vereceklerdir. Bir karara varılırken, söz konusu hipotezlerden hangisinin geçerli olduğunu test eden çalışmaların ulaştığı sonuçlar bu nedenle önem kazanmaktadır. Bütçe açıkları ve cari işlemler açıklarının önemli boyutlara vardığı Türkiye gibi bir ülkede, ikiz açıklar hipotezinin geçerli olup olmadığının ve geçerliyse nasıl ve hangi şiddetle gerçekleştiğinin bilinmesi bu nedenlerle önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı ikiz açıklar hipotezi ni tanımlamak ve hipotezin geçmişi boyunca yapılmış araştırma ve testlerin bir kısmını tarayıp bir ampirik bulgular arşivi sunmak ve neticesinde de bu olguya karşı politika önerilerinde bulunmaktır. Bu amaçla: İlk olarak Bölüm 1 de, önce bütçe açıklarının ardından da cari işlemler açıklarının tanımı yapılmakta, nedenleri ve ekonomik sonuçlarına değinilmekte ve ilgili açıkların Türkiye verileri üzerinden yorumlama yapılmaktadır. Bu arada bütçe açıklarının ekonomik etkilerini açıklayan iki temel teori olan Keynesyen (Geleneksel) Görüş ve Ricardocu Eşitlik Hipotezi ile cari işlemler dengesini açıklayan yaklaşımlar bu bölümde tanıtılıp ikiz açıkları açıklayan kısımları ikinci bölüme bırakılmaktadır. İkinci bölümde ilk olarak İkiz Açıklar Hipotezi nin ortaya çıkış öyküsü aktarılıp hem sözlü hem de denklemsel tanımı yapılmakta; ardından ise ikiz açıklar hipotezi teorik çerçevesi aktarılmakta ve ikiz açıkların teorideki oluşma mekanizmaları tanıtılmaktadır. Üçüncü bölüm ise, ikiz açıkları sınayan ampirik çalışmalara ayrılmıştır. Bu bölümde öncelikle gelişmiş ardından da gelişmekte olan ülkelerin bulguları aktarılıp özetlenmektedir. Daha sonra Türkiye ye ait çalışmalara ayrı bir alt bölümde yer verilmekte; bunun hemen takibinde ise biri Türkiye bulgularını değerlendiren diğeri ise Türkiye verilerinden hareketle ikiz açık saptaması yapan iki ayrı alt bölüm yer almaktadır. Son olarak Bölüm 4 te ampirik bulgulardan hareketle politika önerilerinde bulunulmaktadır. 2

14 BÖLÜM 1 : BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIKLARI İkiz Açıklar ve İkiz Açıklar Hipotezi nden bahsedebilmek için öncelikle Bütçe Açıkları ve Cari İşlemler Açıkları nı tanımlamak ve incelemek gerekmektedir. 1.1 BÜTÇE AÇIKLARI Bütçe açıklarından bahsedebilmek için öncelikle Bütçe Dengesi nin ne olduğunu tanımlamak gerekir. Bütçe, kamu gelir ve giderlerinden oluşan bir büyüklük/olgu olduğuna göre, Bütçe Dengesi de kamu gelirlerinden kamu giderlerinin düşülmesi ile elde edilen tutarın alacağı isimdir. Bütçe Açığı da kamu gelirleri kamu giderlerinden küçük ise aradaki bu farkı nitelemek için kullanılan kavramdır. Çeşitli bütçe dengesi tanımları mevcuttur; ancak buradaki açıklamalar bakımından bütçe dengesi olarak adlandırılan ve kamunun istisnasız tüm gider ve gelirlerini içeren denge tanımını kullanmak yeterli olacaktır. Bütçe Dengesi: Devletin bütçesinde yer alan tüm gelirlerden tüm giderlerin çıkarılması ile oluşan dengedir. Dolayısıyla bütçenin açık verdiği söylendiğinde kastedilen şey bütçe dengesinin negatif bir değer aldığı bir başka deyişle giderlerin gelirleri aştığıdır. Bütçe Dengesi nin denklemle ifadesi ise aşağıdaki gibidir: BB = G T G: tüm kamu giderleri T: tüm kamu gelirleri BB: bütçe dengesi 3

15 Bütçe Açıklarının Makroekonomik Etkileri Bütçe açıklarının neden olumsuz bir durum olduğunun da üzerinde durmak gerekmektedir. Yukarıda yapılan açıklamalar göz önünde tutulduğunda görülmektedir ki bütçe açığı var ise kamunun gelirleri, giderlerini karşılamaya yetmiyor demektir. Şu haliyle dahi olumsuz bir durum olduğu ortadadır. Devlet, giderlerini karşılayamamaktadır; o halde bu açığı finanse etmenin yollarını arayacaktır. Hem açığın kendisinin hem de farklı finansman tekniklerinin ekonomik istikrar üzerinde birtakım olumsuz etkileri oluşmaktadır. Bunlar ise genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir: 1. Bütçe açığı ekonominin ajanlarında tek başına enflasyon beklentisi yaratabilecek bir olgudur; çünkü devletin enflasyon yaratabilecek bir yol seçtiğinin düşünülmesine sebep olur, enflasyonist beklentiler oluşması da bilindiği üzere enflasyonu besleyen bir etkendir. Kısacası bütçe açıkları enflasyona yol açabilme kapasitesindedir. 2. Devlet bu açıkları kapatabilmek için eğer borçlanma yoluna gidecekse: - İç borç kullanabilir, bu durumda yurtiçi özel tasarruflar yatırımlarda kullanılabilecekken bütçe açıklarını kapatmaya transfer edilecektir; o zaman da yatırımlar için kullanılacak fon miktarı daraldığından faiz oranlarında gözlenecek artış nedeniyle yatırımlar azalır; bu ise iç borçlanmanın büyümeyi olumsuz etkileyeceği, bir başka ifade ile daralmaya yol açabileceği anlamına gelir. - Diğer ihtimal olan dış borcu kullanacaksa, Ödemeler Dengesi nin Cari İşlemler ve Sermaye Hesapları nda bir yük yaratacaktır. Yabancı kaynaklar da giderek artan anapara ve faiz ödemeleri ile ekonomiyi borç batağına sürükleyebilecektir. 3. Bütçe açıklarının finansmanında emisyon, bir başka ifade ile parasallaştırma yani para basımı yoluna gidilecekse; bu da, para tabanını ve dolayısıyla para arzını arttırmak suretiyle toplam talebi tetikleyip enflasyona yol açacaktır. 4

16 4. Bütçe açıklarının bir diğer ve son sakıncası ise gelecek nesillere miras bıraktığı borç yüküdür. Şunu da burada belirtmek gerekir ki; literatürde, parasallaşmanın yanısıra borçlanma yolunun da enflasyona yol açtığını ve hatta uzun dönemde parasallaşmanın yol açtığından daha şiddetli sonuçlanacağını ileri süren bir görüş de vardır (Sargent ve Wallace, 1981). Sargent ve Wallace ın bu görüşü, Monetaristlerin Enflasyon her yerde ve her zaman parasal bir olgudur tezine ters düşmesi sebebiyle Hoş Olmayan Monetarist Aritmetik olarak adlandırılır. Görüşe göre bir gün borçlanma imkanı kalmadığında para basımına ihtiyaç duyulacağından yine enflasyon oluşacaktır; üstelik artık borç miktarı büyüdüğünden başlangıca göre daha fazla para basmak gerekecektir; bu da daha yüksek oranda enflasyon demektir Bütçe Açıkları ve Enflasyon Bütçe açıklarının ekonomi üzerindeki çeşitli mekanizmalarla ortaya çıkan etkilerinden bahsetmişken bütçe açıklarının enflasyona ve enflasyonun da bütçe açıklarına etkilerini belirtmek ilerleyenler bölümlerdeki açıklamalar açısından faydalı olacaktır: Bütçe açıklarının enflasyona etkisini, bütçe açıklarının ekonomide yarattığı olumsuzluklarda görebiliyoruz. Tekrar kısaca sıralayacak olursak; bütçe açıkları, enflasyon beklentisi yaratır, emisyon yolu ile finanse edilirse enflasyon yaratır (hatta borçla finansmanı da daha sonra), faiz oranlarında artışa sebep olarak dışlama etkisi yaratır, büyüme yavaşlar ve enflasyon yaratır, iç borç senetleri bir servet unsuru olarak düşünülürse toplam talebi arttırır ve enflasyon yaratır v.b. Enflasyon da iki ayrı mekanizma ile dönüp tekrar bütçe açıklarına yola açar. Bu mekanizmalardan ilki vergi gelirleri üzerinden işler. Vergi gelirlerinin hesaplanması ile toplanması arasında geçen süre sebebiyle enflasyonist ortamda reel vergi gelirlerinde düşüş yaşanır. İkinci mekanizma ise faiz oranları ile ilgilidir; enflasyonla beraber artan nominal faiz oranları sebebiyle borç stoku biraz daha artar. Bunların yanısıra enflasyonun bütçe açıkları üzerinde enflasyon vergisi ve senyoraj geliri isimli iki ayrı olumlu etkisi de vardır; ancak olumsuz etkilerin 5

17 şiddetinin olumlu etkilerin önünde olduğu bilinmektedir; zira yüksek enflasyonlu ülkelerde yüksek bütçe açıkları gözlemlenmektedir Bütçe Açıkları ve Cari İşlemler Dengesi Bütçe açıklarının ekonomi üzerine olumsuz etkilerinden bahsederken sayılan mekanizmalardan biri de dış borçlanmanın etkileri idi. Bütçe açıklarının ödemeler dengesi üzerindeki etkisi, kendini en çok bütçe açığının finansmanında iç borçlanma yerine dış borçlanma kullanıldığında göstermektedir. Dış borçlanma gerçekleşirken yabancı yatırımcılar devlet tahvili alabilmek için yerli paraya ihtiyaç duyacaklardır; o nedenle yerli paraya olan talep artacak ve dolayısıyla ülke parası değerlenip ve döviz kuru düşecektir. Döviz kurundaki bu düşüş ise ihracatı düşürüp ithalatı arttıracak, bu nedenle de cari işlemler dengesi bozulacaktır. Açıkların dış borçlanma ile finansmanı durumunda, kısa dönemde ülkeye net sermaye girişi olurken, uzun dönemde dışarıya doğru net bir kaynak transferi söz konusu olur. Bu nedenle de, bir önceki paragrafta anlatılan da biraz farklı olarak kısmen cari işlemler hesabında kısmen de sermaye hesabında bozulma meydana gelecektir; dış borçlanmanın faiz ödemeleri nedeniyle cari işlemler, anapara geri ödemeleri nedeniyle de sermaye hesabı kötüleşecektir Bütçe Açıkları Hakkında İki Temel Yaklaşım Bu iki görüş de bütçe açıklarının ekonominin bütünü üzerine, bir başka deyişle toplam tasarruflar ve dolayısıyla büyüme üzerine etkilerini açıklamaktadır. Bu nedenle de bütçe açıklarını incelerken sıklıkla başvurulan yaklaşımlardır. Ayrıca, bir anlamda da, ikinci bölümde ele alınacak olan İkiz Açıklar ın teorik çerçevesini oluştururlar. 1 Seyidoğlu, H. (2003), Uluslararası İktisat Teori, Politika ve Uygulama, Geliştirilmiş 15. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul. 6

18 Geleneksel Görüş (Kötümser Görüş) Bu görüşe göre, bütçe açıkları kamu kesimi tasaruflarını düşürerek toplam tasarrufta da düşüşe yol açtıklarından Solow Büyüme Modeli çerçevesinde düşünüldüğünde, toplam yatırımların da azalmasına yol açarak büyümeyi yavaşlatırlar. Yalnız Solow Büyüme Modeli çerçevesinde düşünüldüğünde görülür ki, iddia edilen sonucun oluşabilmesi için, bütçe açıklarının tasarruflarda yarattığı azalmanın, kişilerin gelirlerinden tasarrufa ayırdıkları kısımdan fazla olması gerekmektedir. Ek olarak, bu görüşün İkiz Açıkları destekleyen bir yanı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yönü ile ikinci bölümde daha detaylı olarak ele alınmaktadır Ricardocu Denklik/Eşitlik (İyimser Görüş) Veri bir kamu harcamasının, vergi yerine borçlanma ile finansmanının bireylerin tüketim kararları ve ekonominin sermaye birikimi üzerinde bir etkisinin olmayacağını, iki finansman biçiminin de etkisinin birbirine denk olduğunu ileri süren önermedir. Yani özünde söylediği şey şudur: Bütçe açıklarının vergi yerine borçlanma ile finanse edildiğini düşündüğümüzde, bu aslında rasyonel bireylerin gözünde ertelenmiş bir vergilemeden farksızdır. O nedenle bu görüşe göre, bütçe açıklarının tasarruflar ve dolayısıyla büyüme üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Bu görüşün ise İkiz Açıklar ı desteklemeyen bir yanı vardır, bunun da açıklanması ikinci bölüme bırakılmaktadır. 7

19 1.1.3 Türkiye de Bütçe Açıkları Grafik 1. Türkiye de Bütçe Dengesi/GSMH Oranının Gelişimi Bütçe Dengesi/GSMH(%) Türkiye için bütçe dengesi verilerine bakıldığında ise yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi 1980 den bu yana bütçe dengesinde sürekli olarak kötüleşme, bir diğer deyişle bütçe açıklarında sürekli bir artış gözlemleniyor. Buna yol açan faktörler ise 1980 den bu yana izlenen özel sektörü teşvik etmeye yönelik maliye politikaları, zaman içerisinde giderek artan borç yükü ve büyüyen ekonominin getirdiği yeni ihtiyaç ve taleplerdir. Büyümeye yönelik maliye politikaları ile artan bütçe açıklarına diğer bir katkı da artan refah seviyesinden gelmektedir; çünkü bu, kamusal hizmetlere olan talebi arttırmaktadır; kısacası bu bir döngü olarak devam etmektedir. Bütçe açıklarındaki bu artış doğal olarak yüksek miktarda iç ve dış borçlanmaları da beraberinde getirir; borçlanmaların anapara ve faiz geri ödemeleri ile de açıklar giderek şişmektedir. 8

20 Zaman zaman görülen iyileşme eğilimleri ise -tekrar yükselişler yaşanmasından anlaşıldığı üzere- yapısal değişikliklerden değil, dönemsel gelir artışlarından kaynaklanmaktadır teki kötüleşmeye bakıldığında yüksek reel faizler dolayısıyla kamu borçlarının, özellikle iç borcun katlanarak arttığı ve bu nedenle de Türkiye nin bir krize girdiği görülmektedir. Ülkede bulunan sıcak paranın kısa sürede çıkması ile gecelik borçlanma oranları %1000 in üzerine çıkmıştır. Türk Lirası nın 27 Ocak 1994 tarihinde %13,6 oranında devalüe edilmesinden sonra bile TCMB kaynakları 4 milyar dolar azalmıştır. Ticari bankalar mevduat faiz oranlarını %15 civarında yükseltirken üç aylık hazine bonolarında faizler %90 seviyelerine çıkmıştır. Türk Lirasının aşırı değer kaybı TÜFE enflasyonunu 1994 yılı sonunda %110,7 seviyesine çıkarmıştır. 2 Tüm bu gelişmeler sonucunda iç borç stokunun tırmanmasına sebep olmuştur ve bu da yukarıda yer alan grafikte görülebilmektedir ve devamında görülen ani ve keskin kötüleşme de yine dönemsel bir özellik ile ilgilidir; zira belirtilen dönem 2001 mali krizi ve sonrasına denk düşmektedir, kısacası mali kriz sebebiyle anormal seviyelere yükselen faizler bu kötüleşmeye yol açmıştır. Mali krizleri inceleyen çok sayıda çalışmanın üzerinde görüşbirliğine vardığı bir nokta vardır ki; buna göre, bütçe açıklarının bu denli yükselip mali krizlere yol açmasının arkasında sürdürülemeyen cari işlemler açıkları vardır. Cari işlemler açıkları nedeniyle artan döviz kurları da yabancı para cinsinden hükümet dış borç anapara ve faiz ödemelerini bir başka deyişle borç stokunu tırmandırmaktadır. Sonuç olarak bütçe açıkları çok yüksek seviyelere çıkmaktadır. 2 Özatay, F. (1997) Sustainability Of Fiscal Deficits, Monetary Policy And Inflation Stabilization: The Case Of Turkey, Journal Of Policy Modeling, 19(6),

21 1.2 CARİ İŞLEMLER AÇIKLARI Ödemeler Dengesi Tanımı ve Cari İşlemler Hesabı Cari işlemler açıklarından bahsedebilmek için öncelikle Cari İşlemler Hesabı nın, ondan önce de Ödemeler Dengesi nin tanımlanması gerekmektedir. Bilindiği gibi her ekonominin uluslararası her türlü ekonomik işlemlerinin (malhizmet alışverişi, sermaye akımları, resmi rezerv akımları) kaydının yapıldığı bilançolara Ödemeler Dengesi/Hesabı/Bilançosu ismi verilmektedir ve Ödemeler Dengesi dört ana hesaptan oluşmaktadır: Cari İşlemler Hesabı, Sermaye Hesabı, Resmi Rezervler Hesabı ve Net Hata ve Noksan Hesabı. Cari İşlemler Hesabı; Dış Ticaret Dengesi, Görünmeyenler Dengesi ve Karşılıksız Transferler olmak üzere üç alt hesap içerir. Dış Ticaret Dengesi; mal ihracat ve ithalatını, Görünmeyenler Dengesi; hizmet ihracat ve ithalatı ile faiz ve kar ödeme ve gelirlerini (yani hükümetin borç para faiz ödemeleri de burada yer alır) ve son olarak Karşılıksız Transferler de hükümet hibelerini ve yurtdışındaki işçilerin döviz transferlerini içermektedir. İkinci bileşen olan Sermaye Hesabı ise uluslararası sermaye giriş ve çıkışlarının kaydedildiği hesaptır. Bu sermaye türleri ise kısa vadeli sermaye hareketleri, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve uzun vadeli portföy hareketleri olmak üzere üç çeşittir. Dolayısıyla devletin dışarıdan borç alımı ve anapara geri ödemeleri de bu hesapta yer almaktadır. Resmi rezervler hesabı, hükümetin merkez bankası ve IMF nezninde sahip olduğu döviz rezervlerinde meydana gelen değişmeleri yansıtır. Döviz rezervlerinin artması ve azalması, resmi rezervler hesabı fazlası ve resmi rezervler açığı olarak 10

22 tanımlanır; merkez bankası nezdindeki dövizler, TCMB analitik bilançosunun aktifinde yer alan TCMB dövizleri hesabına kaydedilir. O halde RRH bir başka deyişle, TCMB nin yabancı rezervlerindeki değişimlerinin kaydedildiği hesaptır. Net Hata ve Noksan Hesabı ise, yanlış ya da eksik kayıtlar nedeniyle ödemeler dengesi kalemleri arasındaki tutarsızlığın kaydedildiği hesaptır. Net hata ve noksan kalemi artı olduğunda cari işlemler ya da sermaye hareketleri dengelerinde kapsanmayan bir faaliyetten dolayı ülkeye döviz girişi olmuş demektir ya da döviz girişine (çıkışına) neden olan ve cari işlemler veya sermaye hareketleri dengesinde kapsanan bir işlem eksik (fazla) olarak hesaba katılmıştır. Ödemeler dengesi ise ilk iki hesabın verdiği dengedir, yani resmi rezervler hesabı aslında ödemeler dengesinin verdiği sonuçtur. (net hata ve noksanın olmadığı varsayımı altında). Bir başka deyişle, ödemeler dengesi cari işlemler ve sermaye hesaplarının birbirleri ile dengelenmelerinin verdiği sonucu yansıtır. Yani ödemeler dengesi fazla veriyor ise bu dengelenmenin sonucu bir fazlaya, açık veriyorsa da bu dengelenmenin sonucu bir açığa işaret ediyor demektir. Bu ise denklemle şöyle ifade edilir: BP = CAB + NCM = NFA(cb) CAB: cari işlemler dengesi NCM: net sermaye hareketleri (sermaye hesabı dengesi) NFA(cb): Merkez Bankası net yabancı varlıklarındaki değişim (resmi rezervler hesabı dengesi) BP: ödemeler dengesi Şimdi İkiz Açıklar Hipotezi ne konu olan hesap olması bakımından Cari İşlemler Hesabı na bakıldığında görülüyor ki, Cari İşlemler Hesabı nın açık vermesi, bir başka deyişle ekonominin uluslararası işlemlerde elinden çıkanın, kazancının üzerinde olması, dışarıya borçlu olması demektir. Denklemle; CAB = X M (karşılıksız transferlerin olmadığı varsayımıyla) şeklinde gösterilebilir. 11

23 CAB: cari işlemler dengesi X: mal ve hizmet ihracatı M: mal ve hizmet ithalatı Cari İşlemler Dengesi Yaklaşımları 3 Cari işlemler dengesini açıklamaya yönelik olarak geliştirilen beş tane yaklaşım sayılması mümkündür. Bunlar; Klasik Yaklaşım (fiyat ve döviz kuru mekanizması), Esneklikler Yaklaşımı, Massetme Yaklaşımı, Mundell-Fleming Modeli ve Parasalcı Yaklaşım olarak sayılabilir Klasik Yaklaşım Klasikler ödemeler dengesinin fiyat mekanizmasıyla sağlanacağını savunmuşlardır. Klasik denge teorisinde geçerli para sistemi altın standardıdır. Dengesizlikler, altın ve döviz hareketlerinin, ithal ve ihraç mal ve hizmetlerinin fiyatlarını etkileyerek dengeye gelir. Örneğin ödemeler dengesi açık veriyorsa, ülke bu açığı kapatabilmek için altın ihraç edecektir; o halde miktar teorisi (M.V=P.T) çerçevesinde ekonomideki para arzı (M) azalacak ve dolayısıyla fiyatlar genel seviyesi (P) düşecektir. Azalan para arzı ise ödünç verilebilir fonlar piyasasında faiz oranının yükselmesine yol açacaktır. Faiz oranlarındaki yükselme ile gelen altın girişi ile de döviz kuru düşecek ve bu nedenle ihracat azalıp ithalat artacaktır.böylece dış denge otomatik olarak sağlanmış olacaktır. 3 Bu alt bölümde Seyidoğlu, H. (2003), Uluslararası İktisat Teori, Politika ve Uygulama, Geliştirilmiş 15. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul. kitabı ve Karatay, Pelin (2008), İkiz Açıklar Hipotezi ve Türkiye Uygulaması, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Tezi. (http://www.yok.gov.tr) çalışmasında yapılan sınıflandırma ve açıklamalar referans alınmıştır. 4 Karatay, Pelin (2008), İkiz Açıklar Hipotezi ve Türkiye Uygulaması, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Tezi. (http://www.yok.gov.tr). 12

24 Esneklikler Yaklaşımı Dış dengenin sağlanması, döviz kuru kadar ihraç mallarına yönelik dış talep ile ithal mallarına olan ülke talebinin esnekliklerine de bağlıdır. Bu yaklaşıma göre, klasik yaklaşımın söylediğinin aksine fiyat ve döviz kuru mekanizması ödemeler dengesini otomatik olarak gerçekleştiremeyebilir. Yaklaşıma göre, herhangibir dengesizlik oluştuğunda tekrar denge haline dönülebilmesi için bir koşulun gerçekleşmesi gerekmektedir. Marshall-Lerner Koşulu olarak adlandırılan bu denkleme göre, e(x) + (e)m 1 olmalıdır. Bu denklemin anlamı, ihracat ve ithalat talep esnekliklerinin toplamı en az 1 e eşit olması gerektiğidir. Bir başka ifade ile, döviz kurlarındaki bir değişikliğin dış denge üzerinde olumlu bir etkisinin olabilmesi için sözkonusu talep esneklikleri toplamının birden büyük olması gerekmektedir Massetme (Toplam Harcama) Yaklaşımı Esneklikler yaklaşımı bir ülke milli parasının olası bir devalüasyon politikası sonucu değerindeki göreli azalmanın ihracat ve ithalat üzerindeki etkisini incelerken, toplam harcama yaklaşımı aynı politikanın gelir etkisini içermektedir. Genel olarak, devalüasyonun harcama değiştirici ve harcama kısıcı yönde iki farklı etkisi beklenmektedir. Her iki etkinin de dış ticaret dengesi üzerinde düzeltici yönü vardır. Bu yaklaşıma göre döviz kuru değişmelerini ve bunların ithalat ve ihracat üzerindeki etkilerini, gelir ve fiyat üzerinde meydana getirdikleri etkilerden ayrı ele almamak gerekir. Bir başka deyişle kısmi esneklikler yerine toplam esneklikler benimsenmiştir. Sadece fiyat düzeyindeki değişmelerin ihraç ve ithal malları talebinde meydan getireceği değişmeler değil, devalüasyon ile oluşan diğer ekonomik değişmelerin ithalat ve ihracat üzerine etkisi de önemlidir. Toplam harcama yaklaşımı, dış dengesizliğin mal ve hizmet harcamalarının kompozisyonunda oluşacak değişiklik suretiyle giderileceği görüşünü savunur. Dış ticaret açığının iyileşebilmesi için ülkenin ya üretim düzeyini arttırması ya da yurtiçindeki toplam harcama düzeyini azaltması gerekir. Bu ise para ya da maliye politikası yoluyla yurtiçi harcamanın baskı altına alınmasını gerektirir. En uygun seçim ise döviz kuru politikasıdır. Talebin baskı altına alınmasının mümkün olmadığı durumda, devalüasyonla kazanılan fiyat avantajı, yurtiçi fiyatlar seviyesinin ülkeyi önceki rekabetçi konumuna geri götürecek şekilde yükselmesiyle kaybolacaktır. 13

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi)

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi) TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir, 2014 TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN: Doç. Dr. SAMİ TABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ve Para Politikası. Zekayi Kaya 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ve Para Politikası. Zekayi Kaya 1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ve Para Politikası Zekayi Kaya 1 Özet: 1973 petrol krizinden sonra oluşan enflasyon sorununa mali politikalara dayalı Keynesyen politikaların çare olamaması

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004/2 : 18-37 Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Tahir Büyükakın * Cemil Erarslan ** Özet: Döviz kuru ve

Detaylı

GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Doç. Dr. Alpaslan SEREL İsmail Cem ÖZKURT ÖZ Küresel finansal kriz hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri farklı biçimlerde

Detaylı

Ulusal Gelir Hesapları ve. Ödemeler Dengesi. Contents. March 7, 2003

Ulusal Gelir Hesapları ve. Ödemeler Dengesi. Contents. March 7, 2003 Ulusal Gelir Hesapları ve Ödemeler Dengesi Öğr. Gör. Dr. Bahattin Büyükşahin March 7, 2003 Contents 1 Giriş 3 2 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla( Gross Domestic Product GDP) 3 2.1 Toplam Üretim Yaklaşımı....................

Detaylı

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma *

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞEN ** I. Giriş Gelişmekte olan ülkelerde kronik bütçe açıkları ile enflasyon arasında iki yönlü bir nedensellik bağının

Detaylı

Cari İşlemler Açığı, Net Sermaye Hareketi, Kur Değişim Hızı ve Reel Kur Endeksi: Bağlamdaki İkilemlerin Bir Analizi

Cari İşlemler Açığı, Net Sermaye Hareketi, Kur Değişim Hızı ve Reel Kur Endeksi: Bağlamdaki İkilemlerin Bir Analizi 28 Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2007 Cilt: 44 Sayı:511 Cari İşlemler Açığı, Net Sermaye Hareketi, Kur Değişim Hızı ve Reel Kur Endeksi: Bağlamdaki İkilemlerin Bir Analizi Özet Kemal ÇAKMAN 1 Umut

Detaylı

Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ. Hicabi ERSOY**

Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ. Hicabi ERSOY** Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ Hicabi ERSOY** 96 MALĐYE FĐNANS YAZILARI ÖZ Yabancı kaynak girişleri ekonomiler üzerinde ilk aşamalarda

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu ve Nedenleri Özet

Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu ve Nedenleri Özet Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2012 Cilt: 49 Sayı: 569 B. A. EŞİYOK 63 1 Türkiye Kalkınma Bankası nda Kd. Uzman Ekonomist. Ali.Esiyok@kalkinma.com.tr. Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu ve Nedenleri

Detaylı

TÜRKIYE DE KUR DEGISIMLERININ IHRACATÇI SEKTÖRLER ÜZERINDEKI ETKILERI: IMALAT SANAYI ÖRNEGI

TÜRKIYE DE KUR DEGISIMLERININ IHRACATÇI SEKTÖRLER ÜZERINDEKI ETKILERI: IMALAT SANAYI ÖRNEGI T.C. SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ IKTISAT ANABILIM DALI TÜRKIYE DE KUR DEGISIMLERININ IHRACATÇI SEKTÖRLER ÜZERINDEKI ETKILERI: IMALAT SANAYI ÖRNEGI YÜKSEK LISANS TEZI HAKAN DEMIRGIL

Detaylı

PARA VE MALĠYE POLĠTĠKALARININ KOORDĠNASYONU Coordination of Monetary and Fiscal Policies

PARA VE MALĠYE POLĠTĠKALARININ KOORDĠNASYONU Coordination of Monetary and Fiscal Policies PARA VE MALĠYE POLĠTĠKALARININ KOORDĠNASYONU Coordination of Monetary and Fiscal Policies Yrd.Doç.Dr. Cuma BOZKURT Gaziantep Üniversitesi, ĠĠBF, Ġktisat Bölümü ArĢ.Gör. Pelin KARATAY GÖĞÜL Dicle Üniversitesi,

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

TÜRKİYE NİN CARİ AÇIK SORUNU

TÜRKİYE NİN CARİ AÇIK SORUNU TÜRKİYE NİN CARİ AÇIK SORUNU Begüm ERDİL ŞAHİN Araştırma Görevlisi İstanbul Kültür Üniversitesi, İncirli Yerleşkesi, Yolbaşı Sokak No.1 34147 Bakırköy / İstanbul E-posta: b.sahin@iku.edu.tr Özet Gelişmekte

Detaylı

TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Özet

TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Özet TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ Araş.Gör. Cihan KIZIL * Doç.Dr. Fuat ERDAL Özet Bir ülke mal ve hizmetlerinin uluslararası rekabet gücünün göstergelerinden

Detaylı

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN Uluslararası Çalışma Örgütü KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN ILO - Ankara PARA İLE SATILMAZ ILO Türkiye Direktörlüğü Ferit Recai Ertuğrul Cad.

Detaylı

Dalgalı Kur ve Para Politikası: Bir Parasal Kural Önerisi

Dalgalı Kur ve Para Politikası: Bir Parasal Kural Önerisi Dalgalı Kur ve Para Politikası: Bir Parasal Kural Önerisi Asaf Savaş Akat* İstanbul Bilgi Üniversitesi Gülten Kazgan a Armağan: Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular İçindekiler I- Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi... 1 II- Finansal İstikrar... 13 III- TCMB Döviz Kuru Politikası ve Rezerv Yönetimi... 16 IV- Emisyon... 28 V- Sermaye ve Hissedarlık

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı