Eğitimde Doğru, Güvenilir ve Güncel Bilgiye Erişim İçin Bir Kapı: Enformasyon Mesleği ve Enformasyon Örgütleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitimde Doğru, Güvenilir ve Güncel Bilgiye Erişim İçin Bir Kapı: Enformasyon Mesleği ve Enformasyon Örgütleri"

Transkript

1 Eğitimde Doğru, Güvenilir ve Güncel Bilgiye Erişim İçin Bir Kapı: Enformasyon Mesleği ve Enformasyon Örgütleri A Gateway for Access to Accurate, Reliable and Actual Information in the Education : The Information Profession and the Information Organizations Mesut Yalvaç Öz Bu çalışmanın temel amacı, eğitimde doğru, güvenilir ve güncel bilgiye hızlı, verimli ve etkin erişimde enformasyon mesleğinin ve enformasyon örgütlerinin (kütüphanelerin, arşivlerin, bilgi-belge merkezlerinin...) rolünü, sorumluluğunu ve fırsatlarını, genel bir çerçevede ele alarak açıklamaktır. Bu çalışmada, enformasyon mesleğinin ve enformasyon örgütlerinin rolü, sorumluluğu ve fırsatları şu başlıklar ile incelenmiştir: 21. yüzyıl okuryazarlığı, entelektüel özgürlük, eğitim ve sürekli/yaşam boyu öğrenme, çeşitlilik ve erişimde adalet. Abstract The main aim of the this study is to explain within a general framework the role, the responsibility and the opportunities of the information profession and the information organizations (libraries, archives, information and document centers etc.) in rapid, productive and active access to accurate, reliable and actual information in the education. In this study, the role, the responsibility and the opportunities of the information profession and the information organizations are examined with the following headings: 21st century literacy, intellectual freedom, education and continuous/lifelong learning, diversity and equity of access. Giriş Yeni enformasyon teknolojilerinin etkisi altında bulunan eğitimde doğru, güvenilir ve güncel bilgiye, hızlı, etkin ve verimli erişimde enformasyon hizmeti ve enformasyon meslek alanının rolü, sorumluluğu ve fırsatları vardır savından yola çıkılan bu çalışmanın amacı, her alan için olduğu gibi yeni enformasyon teknolojilerinden Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi.

2 etkilenen eğitim alanı için de son derece önemli olan doğru, güvenilir ve güncel bilgiye erişimi gerçekleştirmede kendisi de enformasyon teknolojisinin güçlü etkisinde bulunan enformasyon meslek alanının (kütüphaneler, arşivler, bilgi-belge merkezleri...) içinde bulunduğumuz zaman dilimindeki rolünü, sorumluluğunu ve fırsatlarını genel bir çerçevede ele alarak açıklamak; böylece gelecekte, özellikle Türkiye de konu ile ilgili yapılacak ayrıntılı kuramsal ve uygulamalı araştırmaları teşvik etmektir. Şüphesiz çalışma başlığının kapsamı çok geniştir. Ancak, bu çalışmada yeni teknolojilerin etkisi altında bulunan eğitimde doğru bilgiye erişimde kendisi de yeni enformasyon teknolojilerinin, özellikle Internet in güçlü etkisinde bulunan enformasyon meslek alanının rolü, sorumluluğu ve fırsatları: 21. Yüzyıl okuryazarlığı, Entelektüel özgürlük, Eğitim ve sürekli/yaşam boyu öğrenme, Çeşitlilik Erişimde adalet alt başlıkları altında yeni bilgi teknolojileri ve onun en etkili ürünü olan Internet ve karşılıklı dayanışmaya bağımsızlık kavramı ve onun altında yatan fikirlerle ilişkilendirilerek incelenmektedir. Çalışmada, betimleme ve dokümanter analiz yöntemleri ve belgeler/yayınlar yolu ile bilgi toplama tekniği kullanılmış; konu ile ilgili olarak yerli (Türkiye Bibliyografyası, Türkiye Makaleler Bibliyografyası, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Bilgi Dünyası Dergisi) ve yabancı (Ebsco, FirstSearch, ProQuest, ERIC çevrimiçi veri tabanları) literatür taranmıştır. Konuya girişte, öncelikle bazı temel kavramların bu çalışmada esas alınacak anlamlarını kısaca açıklamakta yarar bulunmaktadır. Bu temel kavramlar eğitim ve öğretim, enformasyon, enformasyon sistemi ve enformasyon teknolojisi kavramlarıdır. Ayrıca, bu temel kavramlarla ve araştırma konusuyla ilişkili diğer bazı kavramlar da, bu kavramlar ile birlikte açıklanmaya çalışılacaktır. Eğitim - Öğretim: Eğitim ve öğretim kavramları üzerlerine pek çok tanım bulunmaktadır. Ülkemizde, her iki kavramın eşanlamda kullanıldığı da gözlenmektedir. Bu çalışmada, eğitim ve öğretim kavramlarının birbirinden farklı ancak yakın ilişkisini niteleyen anlamları temel alınmaktadır: Eğitim, davranış geliştirme, yetenek geliştirme, bilgi, beceri ve tutum kazanma süreci (Alkan, 1997: 13) olarak tanımlanabilir. Bu süreç, bir anlamda kavram oluşturma sürecidir ve bu süreçte önemli bir rol üstlenen iletişim ise, anlamları ortak kılma olarak tanımlanabilir. Belirli bir konuyu doğru anlayabilmenin yolu o konunun dayandığı kavramsal yapıyı doğru algılamaya bağlıdır. Kavram ise, bir nesne ya da olgu üzerinde algıları içeren imge ya da genel düşünce olarak tanımlanabilir (Alkan, Doğan ve Sezgin, 1996: 2). 2

3 Öğretim ise, eğitimin bir alt kavramı olduğu anlayışına dayalı olarak, belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlediği bir bilgi verme etkinliği olduğu yaklaşımıyla ele alınacaktır. Bu yaklaşım doğrultusunda öğretim kavramı, belli bir amaca göre, ilgili disiplin alanlarına özgü olarak gereken bilgileri verme, beceri kazandırma; bunun için etkili öğrenme düzenlemeleri oluşturma ve kılavuzluk etme işi (Alkan, 1997: 15-16) olarak tanımlanabilir. Enformasyon: Enformasyon kavramı çalışmada sık kullanılan kavramlardan biridir ve bu kavramın bu çalışma kapsamındaki anlamını da kısaca açıklamak gerekmektedir. Enformasyon kavramı, yalnızca teknoloji alanının değil, bir yanıyla da bilim alanının konusu durumundadır ve bir sistemin kendi durumunu başka bir sisteme bildirmesi anlamı yanında, bildirme edinimi sonunda elde edilen veriye, üzerinde uzlaşmaya varılan kurallardan yararlanılarak yöneltilen anlamı da içerir. Enformasyon kavramının hem kendi içindeki derinlik hem de kapsadığı ve ilintili bulunduğu alanların genişliği, onu, hem mesleki hem de akademik disiplin konusu haline getirmiş bulunmaktadır (Akpınar, 1997: 7; TÜBA-TÜBİTAK-TTGV, 1995: 4). Bu çalışma kapsamında enformasyon kavramı, yukarıdaki açıklamalar ve anlamlar ile birlikte, sayılar, imgeler, görüntüler, biçimler, formüller, kodlar, çizgiler, sesler ve diğer tüm formlardaki bilgi, düşünce ve insan yaratmalarının taşıyıcıları-ortamları ve bu taşıyıcıların-ortamların bilgilendirme amacıyla aktarılması-iletilmesi ve kullanılması (Alakuş, 1991: 5) anlamını da taşımaktadır. Enformasyon Sistemi: Çalışma konusuyla doğrudan ilgili bir diğer kavram olan enformasyon sistemi kavramının bu çalışma kapsamındaki anlamını da açıklamak gereklidir. Enformasyon sistemi kavramı, sosyal, kültürel, ekonomik, eğitim vd. herhangi bir amaçla, gerekli enformasyon teknolojilerinden de yararlanarak, enformasyonun ortaya çıkışı ile kullanıcıya ulaşması arasında geçen, enformasyonun iç ve dış kaynaklardan bulunması, elde edilmesi, analizi, işlenmesi, örgütlenmesi, depolanması, yayımı ve erişiminin gerçekleştirilmesini sağlayan, insan gücü, işlem, yöntem, teknoloji ve ilgili tüm kaynaklardan (Akpınar, 1997: 9) ve bu sistemin temel varlık nedeni olan potansiyel aktif ve pasif tüm kullanıcılardan meydana gelen sistem olarak tanımlanabilir. Bu sistem, enformasyonun ortaya çıkışı ile ona gereksinimi olan kullanıcılara ulaşması arasında geçen, enformasyonun bulunması, sağlanması, analizi, işlenmesi, depolanması ve erişimi sürecini gerçekleştiren bir sistem olması yanında, enformasyon sistemi zincirinin son halkasını aynı zamanda da enformasyon işletmesinin temel amaç ve hedefini meydana getiren enformasyona erişimi gerçekleştirmek için, çeşitli enformasyon ürünleri ve hizmetleri de üreten bir sistemdir (Çapar, 1993: 55). Enformasyon Teknolojisi: Enformasyon sisteminin tanımında yer alan ve belirleyici bir rol oynayan, içinde bulunduğumuz çağda enformasyon dendiğinde hemen onunla birlikte anılan ve enformasyonun ayrılmaz bileşeni olarak mütalaa edilen enformasyon teknolojisi kavramı ise, kavramsal açıdan, enformasyonun bulunması, elde edilmesi, işlenmesi, örgütlenmesi, depolanması, yayımı ve iletilmesinde mühendislik ve diğer tüm tekniklerin kullanıldığı teknolojiler ve bunlarla ilişkili yapılanmalar (Akpınar, 1997: 7-8) anlamındadır. 3

4 Konuya kütüphane ve enformasyon alanından bakıldığında enformasyon teknolojisinin yoğun kullanıldığı enformasyon örgütleri olarak hemen akla gelebilecek olanlar elektronik kütüphane, sayısal kütüphane ve sanal kütüphane olabilir. Bu bağlamda, temel amacı enformasyona gereksinim duyan kullanıcıya enformasyon hizmeti vermek olan yukarıda sözü edilen enformasyon örgütlerini de kısaca açıklamak, çalışma konusunun önemini, anlamını ve yerini belirlemede yararlı olabilir: Elektronik Kütüphane: Enformasyon hizmetlerinin enformasyon teknolojilerine dayanarak --bilgisayar teknolojisine, ağ teknolojisine vd.-- elektronik ortamda verildiği; elektronik, sayısal ortama dayalı enformasyon kaynaklarının kullanıldığı; elektronik kaynakların, elektronik ortamda örgütlendiği ve sunulduğu, ayrıca, geleneksel basılı veya baskı dışı kaynakların da yer alabildiği bir sistemi tanımlayan elektronik kütüphane kavramı (Subaşıoğlu, 2001: 45), sayısal kütüphane ve sanal kütüphane olarak adlandırılan kütüphane türlerini de kapsayan genel bir kavram olarak değerlendirilebilir. Sayısal Kütüphane: Her türlü enformasyonun bilgisayar ortamına sayısal bir formatta depolandığı kütüphanelerdir. Geleneksel basılı veya baskı dışı kaynakları içermezler (Subaşıoğlu, 2001: 46). Kimi enformasyon kaynakları sayısal olarak üretilirken sayısal olarak doğarken-, kimileri sayısal olarak üretilmemiş olanlar ise enformasyon teknolojilerinden yararlanılarak elektronik enformasyon kaynaklarına dönüştürülmekte ve elektronik dermeye katılmaktadır (içeriğin sayısallaştırılması) (Subaşıoğlu, 2001: 50). Sayısallaştırılmış enformasyona, enformasyon teknolojileri --bilgisayar teknolojisi, ağ teknolojisi vd.-- kullanılarak hızlı, kolay ve ucuz (çoğunlukla) ulaşılabilir ve bir yerden başka bir yere de transfer edilebilir (Sayısal kütüphaneler için ayr.bkz.: Arms, 2000) Sanal Kütüphane: Belli bir coğrafi bölgede bulunmayan ve kitap, dergi, okuma salonları gibi fiziksel ögeleri olmayan, değişik coğrafi bölgeler üzerinde dağınık halde mevcut olan elektronik enformasyon kaynaklarından, yine dağınık durumdaki kullanıcılarına enformasyon teknolojileri bilgisayar teknolojisi, ağ teknolojisi vd.- ile enformasyon sağlayan (Kurbanoğlu, 1996: 28-29), mekansız-duvarsız kütüphanelerdir. Sanal kütüphane, enformasyon teknolojilerini kullanarak, bulunduğumuz yerden (evden, işten, seyahat ederken vd.) kullanabileceğimiz bir kütüphanedir. Bu kütüphane, haftanın 7 günü ve günün 24 saati açıktır. Daha da ileri gidilirse, sanal kütüphaneden biraz daha öte olan sanal gerçeklik kütüphanesinde, kütüphanenin düzeni, konu kapsamı, erişim araçlarının cinsi ve hatta kütüphane binası, kütüphanenin iç dekorasyonu, iletişim kuracağımız kütüphanecinin özellikleri vd. bizim kullanıcı olarak karar verebileceğimiz ögelerdir (Kurbanoğlu, 1996: 29). Buraya kadar yapılan tanım ve açıklamalara dayanarak insanı hayatı yaşamaya hazırlayan, insanın yaşamda yerini alması için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları kazanmasını sağlayan, bu amaçla insanın öğrenmesi olgusunun tüm yönlerini içeren karmaşık bir süreç olan eğitimde ve belli bir amaca göre gereken bilgileri verme, öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, araç-gereçleri sağlama, uygun personel, yöntem ve teknikleri kullanma ve öğrenmeye yol gösterme işi olan öğretimde (Alkan, 1997: 16) doğru, güvenilir ve güncel bilgiye hızlı etkin ve verimli ulaşmanın önemini kabul ediyorsak, yeni enformasyon teknolojilerinin, özellikle Internet in güçlü 4

5 etkisinde bulunan enformasyon meslek alanının rolünü, sorumluluğunu ve fırsatlarını, 21. yüzyıl okuryazarlığı, entelektüel özgürlük, eğitim ve sürekli/yaşam boyu öğrenme, çeşitlilik ve erişimde adalet başlıkları altında gözden geçirmeye başlayabiliriz. Bu kavramlar ve içerikleri yalnızca enformasyon meslek alanının değil, eğitim ve enformasyon teknolojileri ile ilgili alanların da ana faaliyet alanları olarak görülebilir. 21. Yüzyıl Okuryazarlığı 21. yüzyıl okuryazarlığı okuryazar (temel okuma yazma becerisine sahip) olmayı, enformasyon teknolojisi okuryazarı (teknolojiyi derinden anlama, kavrama ve teknolojinin derecelere ayrılmış, giderek artan kalifiye kullanımı üzerine odaklanan yetenek ve bilgiye sahip) olmayı (National Research Council, 1999: 46, 49) ve enformasyon okuryazarı (basılı kaynaklardan, bilgisayarlardan ve diğer ortamlardan enformasyon sağlama, yorumlama -sentez ve analiz yapma- ve kullanma yetenek ve bilgisine sahip) (American Library Association, 2000a: 1-2) olmayı gerektirir (enformasyon okur-yazarlığı ile ilgili ayr. bkz.: Kapitzke, 2001; Humes,1999; Snavely ve Cooper, 1997; Hancock, 1993; Gilton, 1994; Gürdal, 2000; Yalvaç, 2001). 21. yüzyıl okuryazarlığı bilgi otoyoluna rampa görevinden daha fazlasını yerine getirecek enformasyon mesleğini ve kurumlarını (kütüphaneleri, arşivleri, belge-bilgi merkezlerini...) gerektirir. Enformasyon mesleği ve iyi enformasyon profesyonelleri 21. yüzyıl okur yazarı toplumunu yaratmaya katkıda bulunur. 21. yüzyıl okuryazarı olan toplum ise iyi enformasyon kurumlarını ve iyi enformasyon profesyonellerini ister. 21. yüzyıl okuryazarlığı programlarına yatırım yapan enformasyon kurumları, kullanıcı sayı ve kalitesinde, mali kaynakları arttırmada kayda değer karlar elde etmişlerdir. Her türdeki enformasyon kurumları enformasyon okuryazarı kitleyi besleyen ve destekleyen hizmetleri oluşturmak ve daha da desteklemek için enformasyon teknolojisine yatırım yapmaktadırlar. Bu kaynakların öneminin farkında olan kişiler ise (halk, kitle...) saptanan programları gerçekleştirme fırsatı sağlar ve enformasyon çağında büyüyen ve genişleyen enformasyon kurumlarına desteği savunur. 21. yüzyıl okur yazarlığının amacı olan enformasyon okur yazarlığını gerçekleştirmede enformasyon mesleğinin, kurumlarının ve profesyonellerinin sorumluluğu vardır. Onların bu sorumluluğunu gerçekleştirmek için fırsatları da vardır (American Library Association, 2000a: 1-2). Entelektüel Özgürlük Fikirlerin özgür ifadesi temel insanlık hakkıdır ve enformasyon toplumunda vatandaşlar: Okumak istediğini okumak, İşitmek istediğini, işitmek, Seyretmek istediğini seyretmek, Düşünmek istediğini düşünmek hakkına sahiptir. 5

6 Entelektüel özgürlük, başkalarına son derece tartışmalı gelen veya itici olabilen fikirleri bile kısıtlamaksızın, tüm bakış açılarından enformasyon arama ve alma hakkıdır (American Library Association, 2000e: 1). Entelektüel özgürlük demokrasinin temelini biçimlendirir. Enformasyon teknolojisinin gelişi ve yaygınlaşmasıyla enformasyona artan talep entelektüel özgürlüğe hatta daha da fazlası olan eleştirelliğe hak kazandırır. Enformasyon kurumları demokratik bir toplumun gerçekleştirilmesi için temeldir. Ulusların enformasyon kurumlarının büyüklüğü ve gelişmişliği onların entelektüel özgürlüğe kısıtlamasız enformasyon arama ve sağlama her bireyin hakkıdır- taahhütlerinde yatar. Enformasyon örgütleri ve enformasyon profesyonelleri tüm insanlar için entelektüel özgürlüğü korumada eşsiz bir konumdadır. Çünkü, onlar, geleneksel olarak tüm zamanların tüm soruları ve meseleleri üzerine tüm bakış açılarını onları isteyenlere sunmayı, yerleşmiş gelenekleri aracılığıyla, yalnızca kitap, dergi gibi geleneksel kaynaklarla değil bütün enformasyon teknolojileriyle enformasyon sağlama sorumluluğunu kendi üzerlerine almışlardır. Onlar bu sorumluluğu yerine getirmek için her zaman daha fazla enformasyon erişimini sağlamaya aday oldular. Bu nedenle de sürekli tüm formlarda basılı ve elektronik- tüm enformasyon taşıyıcılarını sağlamaya uğraştılar. Enformasyona erişimi sınırlandıracak olan yasalara karşı çıkma ve sansür meseleleri hakkında seminerler, eğitim programları vb. hazırlamakla entelektüel özgürlüğü desteklediler ve savundular. Her zaman entelektüel özgürlüğün bulunduğu ve en sadakatle savunulduğu yerler oldular (American Library Association, 2000e: 1-4). Eğitim ve Sürekli/Yaşam Boyu Öğrenme Eğitim ve sürekli/yaşam boyu öğrenme hiç bugünkü kadar çok önemli olmamıştır. Enformasyon teknolojisinde süren devrim, yalnızca ne öğrenirizde değil, sınıfta ve dışında nasıl öğrenirizde de değişimleri gerektirmektedir. Bu yeni çevrede başarılı olmak için yalnızca enformasyona nasıl erişileceğini bilmek yeterli değil, bundan başka bir de hızlı, verimli ve etkin olarak enformasyonun nasıl analiz edileceğini ve kullanılacağını bilmek gerekmektedir. Enformasyon ve enformasyon teknolojilerinde patlama ile süregelen durum nedeniyle, çalışma gücünün becerilerini sürekli olarak yenileme ve bilgilerini genişletme gerekmektedir. Eğitim ve sürekli öğrenme aktif olarak istihdam edilen veya edilmeyen yaşlı kişiler için de eşdeğer öneme sahiptir. Aslında, bütün yaşlardaki insanlar için yaşam boyu öğrenme, daha uzun, daha sağlıklı, daha doygun ve üretken yaşam tarzı için anahtardır. (American Library Association, 2000c: 1). Enformasyon mesleği, kurumları ve profesyonelleri için sürekli öğrenme/yaşam boyu öğrenme, yeni bilgi çağında gereksinim duyulan bilgi ve becerileri yenilemede ve öğrenmede kritik öneme sahiptir. Enformasyon örgütleri, daima her yaştaki insanların fikirlere, enformasyona ve birbirlerine bağlanabildiği yerler olmuştur. Onlar, her yaştaki insanlar için daha uzun, daha sağlıklı, daha doygun ve üretken yaşam tarzlarını gerçekleştirmede bir anahtar olan ve kişisel, yurttaşlık, sosyal ve/veya istihdamla ilgili perspektif içinde bilgi, beceri ve yeterlikleri geliştirme amacı ile yaşamın başından sonuna kadar üstlenilen tüm etkinlikleri gerçekleştirmek için merkez konumundadırlar. 6

7 Bugün toplumlar kültür ve yaşam boyu öğrenme merkezleri olarak kütüphanelerine, yeniden yatırım yapıyorlar. Okul ve halk kütüphaneleri yaşam boyu öğreniciler olmaları için gençleri hazırlamada anahtar bir rol oynamaya sahiptir. Enformasyon mesleği ve kurumları, yaşamları boyunca öğrenmeyi sağlamada insanlara olanak veren toplum merkezleri olarak hizmet etmede eşsiz bir konumda bulunmaktadırlar (American Library Association, 2000c: 1-2). Çeşitlilik Toplumların gücü onun insanlarının çeşitliliğidir. Ancak, çeşitlilik ırk ve etniklikten daha fazlasını içerir. Bunlar, fiziksel engelliler, seksüel yönlendirme, yaş, dil, sosyal sınıf vd.dir. Demokrasi, tüm insanlara karşı saygıda kökleşmiştir. Saygı ise anlayış üzerine temellenmiştir. Enformasyon örgütleri, anlayış ve saygı üzerine temellenmiş toplumları yaratmak için anahtarın eğitim olduğuna inanırlar (American Library Association, 2000b: 1). Enformasyon mesleği ve kurumları, öğrenmek, büyümek ve gelişmek, düşlerini elde etmek isteyen insanlara enformasyon sunar. Onların gücü daima dermelerinin çeşitliliği ve tüm insanlara hizmet vermeye taahhütleri olmuştur. Enformasyon mesleği ve her türden enformasyon kurumları, bizim kendimizi ve birbirimizi daha iyi anlama ve öğrenmemize yardım edebilecek çeşitli fikirlere ve bakış noktalarına bir forum sağlarlar. Enformasyon mesleği, kurumları ve profesyonelleri, toplumların çeşitli ihtiyaçlarına hizmet vermede enformasyon ve kaynakları sağlamayı ve insan bilgi ve deneyimlerinin çeşitliliğine saygı duymayı taahhüt etmiştir. Onlar, basılı, sözlü, görsel tarihleri ve tarih boyunca insan deneyimlerini elde ederler, korurlar, örgütler ve erişilebilir kılarlar (American Library Association, 2000b: 2). Erişimde Adalet Enformasyona erişmek isteyen tüm insanların gereksinim duyduğu enformasyona erişmesini sağlamak ve enformasyonu dağıtmak, özellikle enformasyon teknolojilerindeki ilerlemeyle olumlu olarak gelişti. Ancak olumsuz olarak etkilenen kesimler de var oldu. Örneğin yoksul kırsal ve güçsüz kesimlerin enformasyon teknolojilerini kullanarak enformasyona erişebilmesinde ve onlara enformasyonun dağıtımında sorunlar ortaya çıktı. Güçsüz kesimlerin enformasyona erişebilmesindeki/enformasyonun dağıtımındaki sorunların çözülmesinde kamuya açık enformasyon kurumlarının (kütüphane, belge bilgi merkezi, bilgi ağları...) belirli bir plan dahilinde ve adil, evrensel hizmet ilkeleri uyarınca yaygınlaştırılması ve hizmet vermesi daha da önem kazandı. Enformasyon örgütleri, enformasyona erişimde ve enformasyonun dağıtımında adaleti sağlama konusunda en önemli pozisyonda bulunmaktadır. Enformasyona erişimde ve onu dağıtımda adaleti sağlama sorumluluğu enformasyon örgütlerinin üstünde bulunmaktadır. Çünkü onlar en mükemmel eşitleyiciler olarak kabul edilmektedirler (American Library Association, 2000d: 1-2). 7

8 Yukarıdaki başlıklar ile dile getirilmeye çalışılan enformasyon meslek alanının rolü, sorumluluğu ve fırsatları, enformasyonun önemi ve onun değeri ile vardır. Enformasyon gerçekte bir değere sahiptir. Ancak bu değerin varlığı, enformasyona erişilebilirse, okunmuş, kullanılmış ve anlaşılmış olabilirse, enformasyonu kullanan ondan yeni bilgi elde ederse söz konusudur. İçinde bulunduğumuz 21.yüzyılda, enformasyon kurumları (kütüphaneler, arşivler, belge-bilgi merkezleri hatta müzeler...), yeni teknolojiler, nüfus ve nüfusun çeşitliliğinde artma ve eğitimle ilgili yeni gelişmelerin ve eğitimsel girişimlerin neden olduğu hızlı değişimlere yanıt vermektedir. Kısaca, insanların gereksinimleri ve beklentileri önceki yıllara göre değişiktir. Bu değişim yatırım yapmayı gerektirir. Yeni enformasyon teknolojilerinin etkisi altındaki eğitimde yeni anlayışları ve kritik düşünmeyi teşvik etmek, gelişmeyi sağlamak için, doğru, güvenilir ve güncel bilgiye, hızlı, verimli ve etkin erişimi garanti eden öğrenme merkezleri olarak enformasyon örgütlerinin rolünü geliştirmek üzere: Enformasyon teknolojisi okuryazarlığına, Enformasyon okuryazarlığına, Her disiplinde eğitici programlara, Öğreticiyi destekleme ve yetiştirme programlarına, Ev ödevi merkezlerine, Erişime: Sayısal içeriğe, Internet kaynaklarına erişime (böylece herkes her yerde enformasyon hizmetlerine erişebilir), Gelecek için araçlara: Sayısal kaynakları yönetme ve koruma için standartlara ve en iyi uygulamalara; çok kaynaktan enformasyon bulmayı kolaylaştırmada/basitleştirmede yeni çözümlere; kurumsal yönetimi en iyi şekilde gerçekleştirmede teknolojiye, Ailelere (ebeveyn ve çocuklara): Aile programlarına, ebeveyn kaynaklarına, yaşça büyükler için programlara, sosyal yardım programlarına yatırım yapılmaktadır (U.S.National Commission on Libraries Institute of Museum and Library Services, 2000:1-4). Sonuç Eğitim-öğretimde rol oynayan tüm yapıların (eğitim-öğretim kurumlarının ve ortamlarının, bilimcilerin, öğreticilerin, öğrencilerin, öğretim teknolojilerinin, enformasyon teknolojilerinin, enformasyon sistem ve örgütlerinin vd.) işbirliğini gerektiren eğitim-öğretim sisteminde, doğru, güvenilir ve güncel bilgiye, hızlı, etkin ve verimli erişimi sağlama sorumluluğu olan ve eşsiz bir konumda bulunan enformasyon mesleği, 21. yüzyıl okur yazarlığı, entelektüel özgürlük, eğitim ve sürekli/yaşam boyu öğrenme, çeşitlilik ve erişimde adalet gibi başlıklar ile dile getirebileceğimiz 8

9 konulardaki eskiden beri süre gelen rollerini, sorumluluklarını ve fırsatlarını, tüm alanlardaki, özellikle enformasyon teknolojilerindeki gelişmelerle yeniden gözden geçirmek ve bu rollerine daha da geliştirerek sahip çıkmak durumundadır. Bu noktada, sistemin tüm bileşenlerinin birbirleriyle dayanışması karşılıklı dayanışmaya bağımsızlık ilkesi doğrultusunda giderek daha da önem kazanmaktadır. Enformasyon mesleğinin ve profesyonellerinin rollerini gerçekleştirmek ve geliştirmek, başka bir söyleyişle enformasyon mesleği ve profesyonelleri olarak var olmak ve eğitim alanı dahil diğer tüm alanların gelişmesini sağlamak enformasyon mesleklerinin, enformasyon profesyonellerinin ve enformasyon kurumlarının birbirleriyle, tüm alanlarla özellikle enformasyon teknolojisi üreten, geliştiren ve kullanan tüm alanlarla, enformasyon kullanıcılarıyla karşılıklı dayanışmasıyla mümkün olacaktır. Ne mutlu 21. yüzyıl okuryazarlığı, entelektüel özgürlük, eğitim ve sürekli öğrenme/yaşamboyu öğrenme, çeşitlilik, erişimde adalet ve diğer rolleri geliştiren ve geliştirmeye çalışan ve bunun için her alanla karşılıklı dayanışma içinde bulunan enformasyon mesleğine, profesyonellerine, kurumlarına ve diğer tüm alanlara. Enformasyon toplumu ancak tüm alanların birbirleriyle dayanışma içinde bulunması ile gerçekleşebilecektir. Kaynakça Akpınar, Haldun. (1997). Enformasyon teknolojileri ve işletmecilik öğretimine etkileri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi. Alakuş, Meral. (1991). Bilgi toplumu. Ankara: T.C.Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. Alkan, Cevat Doğan, Hıfzı Sezgin, İlhan. (1996). Mesleki ve teknik eğitimin esasları: kavramlar, gelişmeler, uygulamalar, yönelmeler. 3.bs. Ankara: Gazi Büro Kitabevi. Alkan, Cevat. (1997). Eğitim teknolojisi. [5.bs.] Ankara: Anı Yayıncılık. American Library Association (2000a). 21st century literacy: ALA Action No.1. Chicago: ALA. American Library Association (2000b). Diversity: ALA Action No.4. Chicago: ALA. American Library Association (2000c). Education and continuous learning: ALA Action No.3. Chicago: ALA. American Library Association (2000d). Equity of access: ALA Action No.5. Chicago: ALA. 9

10 American Library Association (2000e). Intellectual freedom: ALA Action No.2. Chicago: ALA. Arms, William Y. (2000). Digital libraries. London: MIT Press. Çapar, Bengü. (1993). Bilgi işletmelerinin yönetiminde sistem yaklaşımı ve sistem analizi, Jale Baysal a Armağan. Yay.haz. Hasan S. Keseroğlu. İstanbul: Yapı Tasarım-Üretim, Gürdal, Oya. (2000). Yaşamboyu öğrenme etkinliği: enformasyon okuryazarlığı, Türk Kütüphaneciliği, 14 (2): Hancock, Vicki E. (1993). Information literacy for lifelong learning [Çevrimiçi] Elektronik adres: Digest/ed html [ ] Humes, Barbara. (1999). Understanding information literacy [Çevrimiçi] Elektronik adres: [ ] Kapitzke, Cushla. (2001). Information literacy: the changing library, Journal of Adolescent & Adult Literacy, 44 (5): [Çevrimiçi] Elektronik adres: Ebscohost: [ ] Kurbanoğlu, Serap. (1996). Sanal gerçeklik: Gerçek mi, değil mi?, Türk Kütüphaneciliği, 10 (1): National Research Council. (1999). Being fluent with information technology publication. Washington, D.C.: National Academy Press. Subaşıoğlu, Fatoş. (2001). Dijital kütüphaneler: Tanımlama sorunu, Türk Kütüphaneciliği, 15 (1): TÜBA-TÜBİTAK-TTGV. (1995). Enformatik alanına yönelik bilim, teknoloji ve sanayi politikaları çalışma grubu raporu. U.S.National Commission on Libraries Institute of Museum and Library Services (2000). Report: 2000 Yalvaç, Mesut. (2001). 21. Yüzyılda enformasyon profesyonellerinin eğitim ve öğretiminde enformasyon okur-yazarlığı standartları, Türk Kütüphaneciliği, 15 (2):

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

WEB DE ENFORMASYON OKUR-YAZARLIĞI

WEB DE ENFORMASYON OKUR-YAZARLIĞI WEB DE ENFORMASYON OKUR-YAZARLIĞI Sunum Süresi 120 dk. ± 5dk. Mesut Yalvaç İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı yalvacm@istanbul.edu.tr

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

BEKLENTİLER. 29 Mart 2001. Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. E. Semra ARDA

BEKLENTİLER. 29 Mart 2001. Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. E. Semra ARDA KÜTÜPHANECİLİK Ü İ İ EĞİTİMİNDEN İ İ BEKLENTİLER Başkent Üniversitesi it i Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı E. Semra ARDA Dokümentasyon Dairesi Başkanlığı 1 KÜTÜPHANECİLERİN YENİ KİMLİK ARAYIŞLARI

Detaylı

21.Yüzyılda Enformasyon Profesyonellerinin Eğitim ve Öğretiminde Enformasyon Okur-Yazarlığı Standartları

21.Yüzyılda Enformasyon Profesyonellerinin Eğitim ve Öğretiminde Enformasyon Okur-Yazarlığı Standartları 136 Türk Kütüphaneciliği 15, 2 (2001), 136-150 21.Yüzyılda Enformasyon Profesyonellerinin Eğitim ve Öğretiminde Enformasyon Okur-Yazarlığı Standartları The Information Literacy Standards for the Information

Detaylı

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

21.YÜZYILDA HALK KÜTÜPHANELERİ: YARATICI KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

21.YÜZYILDA HALK KÜTÜPHANELERİ: YARATICI KÜTÜPHANE HİZMETLERİ 21.YÜZYILDA HALK KÜTÜPHANELERİ: YARATICI KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Y.Doç.Dr.Mesut Yalvaç * Giriş 21. yüzyılda her bireye bireyin yaşantısındaki en temel araçlar kadar yakın olması gereken halk kütüphanelerinin

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Tedarik Zincir Yönetimi. Man 622 I I 3+0+0 3 7. Ders Tipi.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Tedarik Zincir Yönetimi. Man 622 I I 3+0+0 3 7. Ders Tipi. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Tedarik Zincir Yönetimi Man 622 I I 3+0+0 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Zorunlu Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ SAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...2 1.1.ISCED 97 (FOET

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU ONLİNE HİZMETLERİMİZ SÜRELİ YAYINLAR KOLEKSİYON DIŞI KAYNAKLAR ABONE VERİTABANLARIMIZ KÜTÜPHANE ANASAYFASI ARAŞTIRMA DANIŞMANI Veritabanları,

Detaylı

BİLGİYE ULAŞMA VE SUNUM. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4. Bilgiye Ulaşma ve Sunum SBF 103

BİLGİYE ULAŞMA VE SUNUM. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4. Bilgiye Ulaşma ve Sunum SBF 103 BİLGİYE ULAŞMA VE SUNUM Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Bilgiye Ulaşma ve Sunum SBF 103 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin öğrenme ve Teorik

Detaylı

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının KAYNAKÇA Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının Kaynaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi Lisansüstü öğrenciler için Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi 21-22 Kasım 2015 Program Yöneticisi: Dr. Nevzat Özel Etkinliğin Süresi: 16 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Bu Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur a Armağan Yayına Hazırlayanlar Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ankara, 2012

Detaylı

DERS PROFİLİ. Reel Opsiyonlar MAN634 3 3

DERS PROFİLİ. Reel Opsiyonlar MAN634 3 3 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Reel Opsiyonlar MAN634 3 3 Ön Koşul --- Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Seçmeli Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Bilgi Çağında Kütüphane

Bilgi Çağında Kütüphane Bilgi Çağında Kütüphane Gürcan Banger 27 Mart 2006 Yunus Emre Kültür Merkezi Değişen Dünya 1950 li yıllara kadar üretim için sermaye, işgücü, enerji ve hammadde önemli girdiler olarak kabul ediliyordu.

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı Lisansüstü öğrenciler için Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı 27-28-29 Mart 2015 Program Yöneticileri: Dr. Nevzat Özel Arş. Gör. Tolga Çakmak Etkinliğin Süresi: 21 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012 Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler Yrd.Doç. Güz 2012 Teknoloji ve Medya 1950 ler 1980 lerde bilgisayar Teknoloji ve Medya: Eğilimler Toplum ve Medya 1 yılda basılan kitap 967,474 1 günde dağıtılan

Detaylı

DERS PROFİLİ. Hesaplamalı Finans MAN633 3 3

DERS PROFİLİ. Hesaplamalı Finans MAN633 3 3 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Hesaplamalı Finans MAN633 3 3 Ön Koşul --- Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Seçmeli Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi İçin Kaynak Türleri Bilimsel Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Alternatif Bilgi Erişim Kaynakları

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

Tek Adımla Eşsiz ve Saygın Uluslararası Bilimsel Araştırma Kaynaklarına Ulaşabilmenin Yolu. ANKOSLink. April, 2015

Tek Adımla Eşsiz ve Saygın Uluslararası Bilimsel Araştırma Kaynaklarına Ulaşabilmenin Yolu. ANKOSLink. April, 2015 MORE Dergi Koleksiyonları : Tek Adımla Eşsiz ve Saygın Uluslararası Bilimsel Araştırma Kaynaklarına Ulaşabilmenin Yolu Sağlık Bilimleri I Malzeme Bilimi & Mühendisliği I Beşeri & Sosyal Bilimler ANKOSLink.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Mevzuat İyi Uygulamalar Deneyim. Hastanın İhtiyacı. Muayene. Diagnoz (Tanı) Tedavi Planlama. Ek Bilgi. Veri Sonuç Sağlıklı Birey

Mevzuat İyi Uygulamalar Deneyim. Hastanın İhtiyacı. Muayene. Diagnoz (Tanı) Tedavi Planlama. Ek Bilgi. Veri Sonuç Sağlıklı Birey Kanıta Dayalı Dişhekimliği ve İnternette Bilgiye Erişim Evidence Based Dentistry and Information Retrieval on the Internet Uzm.Küt. Huriye ÇOLAKLAR İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Kütüphane

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce II BIL122 2. 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri BIL121 Teknik İngilizce I Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnsan-bilgisayar Etkileşimi BIL429 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM 1 BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Arş. Gör. Kasım BİNİCİ kbinici@atauni.edu.tr A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim, Etik ve Eğitim Dersi, 13 Mayıs 2011, Erzurum 2 PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi Kaynakları

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce II EEE112 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

GÖRME ENGELLİLERE YÖNELİK KÜTÜPHANECİLİK VE DERS PROGRAMLARI

GÖRME ENGELLİLERE YÖNELİK KÜTÜPHANECİLİK VE DERS PROGRAMLARI GÖRME ENGELLİLERE YÖNELİK KÜTÜPHANECİLİK VE DERS PROGRAMLARI Doç.Dr.Fatoş Subaşıoğlu ÖZ: Bu çalışma, bilgi hizmeti sunan kütüphanecileri yetiştiren bölümlerin, özellikle görme engelli kütüphane kullanıcılara

Detaylı

Arşiv Eğitim ve Öğretiminde Başarı

Arşiv Eğitim ve Öğretiminde Başarı Arşiv Eğitim ve Öğretiminde Başarı Yrd.Doç.Dr.Mesut Yalvaç Giriş Enformasyon kurumlarından olan arşivler, toplum kültürünün, sosyal yapısının, ekonomisinin ve politikasının vazgeçilemez ve yeri alınamaz

Detaylı

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar 30.10.2012 21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar GENEL DEĞERLER Okuma dünyaya açılan penceredir. Okuma öğrenme, kişisel gelişim ve zevk için temel beceridir. Öğrencilerin bütün içeriklerde ve formatlarda

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanl kanlığı Stratejik Plan 2007-2011 2011 Haziran 2006 05.04.2010 1 Sunu Planı Proje grubu Misyon Misyon analizi Vizyon Değerlerimiz Paydaşlarımız

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları II BIL306 6 3+2 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları II BIL306 6 3+2 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Ağları II BIL306 6 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA Bilimsel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep KARA 3. Ders 1.Literatür Taraması - Literatür taraması nedir ve nasıl yapılır? - Literatür taramasında kütüphaneler 2. Süreli Yayın nedir? Süreli Yayınların

Detaylı

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar FİZYOTERAPİ DE ÖZEL KONULAR Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Fizyoterapi de Özel FTR Konular 308 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Teorik Dersler öğretme

Detaylı

Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler

Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler IFLA Çocuklar ve Genç Yetişkinler İçin Kütüphaneler Bölümü Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler * Bütün dünyadaki çocuklar ve aileleri için her zamankinden daha önemli* Önsöz Küresel toplum ve bilgi

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

FİZYOTERAPİ DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) ve 2.Yarıyıl.

FİZYOTERAPİ DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) ve 2.Yarıyıl. FİZYOTERAPİ DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Fizyoterapi de FTR 4.SINIF/ 2 - - 5 Yönetim ve 2.Yarıyıl Organizasyon 430 Bahar

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulda, 1989-1990 eğitim-öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait binada Turizm ve Otelcilik

Detaylı

Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University

Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University Prof.Dr. Gülbün Baydur H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü gulbun@hacettepe.edu.tr

Detaylı

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü E-LIS: E-prints in Library and Information Science İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü Açık Erişim Süreci Açık erişim, dijital, çevrimiçi, ücretsiz, telif hakları ve lisans sınırlamalarının en az düzeyde

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar SAĞLIKLI YAġAM VE EGZERSĠZ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Sağlıklı YaĢam ve Egzersiz FTR 334 3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 5 Önkoşullar Yok Dersin dili

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı ve Üniversiteler

Bilgi Okuryazarlığı ve Üniversiteler Bilgi Okuryazarlığı ve Üniversiteler 40. Kütüphane Haftası Kutlama Programı, 30 Mart 4 Nisan 2004, KONYA Coşkun POLAT Bilgi Okuryazarlığı? Bilgi (Enformasyon) 1. Danışma, tanıtma. 2. Haber alma, haber

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ)

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) Dr. Ö. Sürel Karabilgin 14. Bahar Sempozyumu Antalya 13 17 Nisan 2010 Sunum planı Kavramlar İDÖ tanımı ve içeriği İDÖ tipolojisi Sorunlar Anahtar kavramlar ve anlamları Strateji,

Detaylı

MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI ÖĞRENİM ÇIKTILARI

MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI ÖĞRENİM ÇIKTILARI MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI ÖĞRENİM ÇIKTILARI MÜHENDİSLİK İÇİN ULUSAL YETERLİLİKLER ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Ahmet ARAN Prof. Dr. Rıdvan BERBER Mustafa ÇOBANOĞLU Prof. Dr. Ali Rıza KAYLAN Prof. Dr. Bülent ÖZGÜLER

Detaylı

Haberler News. ABD'deki Meslektaşlarımıza Mesaj

Haberler News. ABD'deki Meslektaşlarımıza Mesaj Türk Kütüphaneciliği 15, 3 (2001), 352-354 Haberler News ABD'deki Meslektaşlarımıza Mesaj TKD olarak, ABD'de yaşanan terör eylemini ALA, Amerikan Bilgi-Belge Merkezi, Amerikan Elçiliği'ne birer yazı göndererek

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Bilgi Dünyası 2007, 8(1): 167-173

Bilgi Dünyası 2007, 8(1): 167-173 Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi: Bilgiyi Hayata Dönüştüren Kütüphane Gazi University Central Library: The Library Transforms from Information to Life Özden DEMİRCİOĞLU * Öz Bu makalede, Gazi Üniversitesi

Detaylı

Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları

Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kod u Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lojistiğe Giriş LOJ 101 Güz 3 0 0 3 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitim

Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Eğitim Tanımı, Kuramsal Temelleri BDE Uygulamaları Öğr.Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Toplumların Gelişimi Tarım Sanayi Bilgi Eğitim Teknolojisi Alkan a (1984)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma BIL221 3 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi EBELİK Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Çebi Ebelik bölümünün amacı;

Detaylı

Gelişen Bilgi Dünyası: Neden EBSCO? Cem Karamehmetoglu EBSCO Antalya

Gelişen Bilgi Dünyası: Neden EBSCO? Cem Karamehmetoglu EBSCO Antalya Quality Quality Content Content Resource Resource Management Management Access Discovery Integration Consultation Consultation Gelişen Bilgi Dünyası: Neden EBSCO? Cem Karamehmetoglu EBSCO Antalya Değişen

Detaylı

AKADEMİSYENLER İLE İLETİŞİM, BİLGİ OKURYAZARLIĞI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Uzm. Ethem OLUKCUOĞLU* ÖZET

AKADEMİSYENLER İLE İLETİŞİM, BİLGİ OKURYAZARLIĞI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Uzm. Ethem OLUKCUOĞLU* ÖZET AKADEMİSYENLER İLE İLETİŞİM, BİLGİ OKURYAZARLIĞI VE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Uzm. Ethem OLUKCUOĞLU* ÖZET Bilgi okuryazarlığı kavramı ilk kez 1974 te Amerikan Bilgi Endüstrisi Derneği (Information

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları MAN555T I I 3 3 7.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları MAN555T I I 3 3 7. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Finansal Raporlama Standartları MAN555T I I 3 3 7 Ön Koşul --- Dersin Dili Ders Tipi Türkçe Zorunlu Dersin Okutmanı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sayısal Lojik Tasarımı BIL281 3 5+0 5 6 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde/Bilgi Merkezlerinde Koleksiyon Geliştirme Politikaları

Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde/Bilgi Merkezlerinde Koleksiyon Geliştirme Politikaları Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde/Bilgi Merkezlerinde Koleksiyon Geliştirme Politikaları Dr. Hatice Kübra BAHŞİŞOĞLU Ömer DALKIRAN hkubra, omerdalkiran@mu.edu.tr Sunum Planı Sağlamadan Koleksiyon

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ VERİ TABANI YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ Ders Düzeni Ders Uygulama Ödev Sınavlar 1. Ara Sınav 2. Ara Sınav Yıl Sonu Sınavı Sınavlar 2 Başarı Kriterleri Yıliçi başarı notu: (2 Yıliçi

Detaylı

E-kitap: Yerel ve Küresel Boyutlar. Serdar Katipoğlu

E-kitap: Yerel ve Küresel Boyutlar. Serdar Katipoğlu E-kitap: Yerel ve Küresel Boyutlar Serdar Katipoğlu giriş Aydınlanma dönemin insanlığa ve uygarlığa kazandırdığı ve bizim de bugün içinde sektör olarak çalıştığımız kütüphaneler 90 lı yıllardan beri kendi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN YAYINLAR VERİ TABANI NDA BULUNAN HALK KÜTÜPHANECİLİĞİ ÜZERİNE LİTERATÜR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN YAYINLAR VERİ TABANI NDA BULUNAN HALK KÜTÜPHANECİLİĞİ ÜZERİNE LİTERATÜR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN YAYINLAR VERİ TABANI NDA BULUNAN HALK KÜTÜPHANECİLİĞİ ÜZERİNE LİTERATÜR Topçu, Ö. Ş. ve Yılmaz, B. (2012). Ankara daki Halk Kütüphanesi Hizmet Niteliğinin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Akreditasyon: (Accreditation) TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Bir eğitim kuruluşunun akademik standartlarının dış bir merci, birlik veya sınav organı veya

Detaylı

DERS PROFİLİ. Uluslararası Örgütler POLS 308 Bahar 6 3+0+0 3 5. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane

DERS PROFİLİ. Uluslararası Örgütler POLS 308 Bahar 6 3+0+0 3 5. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Örgütler POLS 308 Bahar 6 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi / Logopedi Alanındaki Standartların ve Eğitim Programlarının Niteliklerinin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Girişimcilik Ar-ge ve İnovasyon BIL447 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli

Detaylı

Çıraklık ve Mesleki Eğitiminin Amacı; zorunlu temel eğitimini tamamlayan 15 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın,

Çıraklık ve Mesleki Eğitiminin Amacı; zorunlu temel eğitimini tamamlayan 15 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın, SAYIN İŞLETME YETKİLİSİ Bu doküman çırak öğrencilerimizin işletmenizde çalıştığı dönem içinde öğrenmesi gereken bilgi, beceri ve uygulamaları içeren ders-modül programlarını kapsamaktadır. Çırak öğrencilerimizin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Görüşlerini ifade etmek ve kendisiyle ilgili kararlara etki edebilmek

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı