FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM STAJ VE SINAV YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM STAJ VE SINAV YÖNERGESİ"

Transkript

1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM STAJ VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1. Bu yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde, F. Ü. Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esasları doğrultusunda; öğrencilerin kayıt, eğitim, öğretim ve sınav konularındaki ayrıntıları belirlemektir. Madde 2. Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu kanunu değiştiren 2880 ve 4111 sayılı kanunların ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu ilkelerine göre, 01 Aralık 1993 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 19 Nisan 2001 tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile değişik 8. maddesi uyarınca Tıp Fakültesi öğrencileri için hazırlanmıştır. Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde üst kurul karar ve ilkeleri ile, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim kurulu kararları uygulanır. TANIMLAR Madde 3. Yönergede geçen deyimler; Üniversite; Fırat Üniversitesini, Fakülte; Tıp Fakültesini, Entegre Eğitim Sistemi; Tıp eğitiminde derslerin Anabilim/Bilim dallarına göre değil, konulara göre verilmesi şeklini, Dönem; bir ders yılını, Ders Kurulu; belirli bir sistemin değişik Anabilim/Bilim Dalı tarafından belirli bir süre içinde incelendiği dersler grubunu, Staj Dönemi; Dönem IV, V ve VI daki Anabilim/Bilim Dallarındaki klinik, ameliyathane ve polikliniklerde uygulamalı eğitimi, 6. Sınıf İnternlik Dönemi; 6. yıldaki klinik, ameliyathane, poliklinik ve saha çalışmalarını kapsayan 12 aylık dönemi ifade eder. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ESASLARI Madde 4. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi nde öğretim, her biri bir ders yılını kapsayan 6 sınıflık bir eğitim ve öğretim programıdır. Öğrenci bu programı 2547 sayılı kanunun 44. Maddesindeki süreler içerisinde tamamlamak zorundadır. Bu süreler içerisinde öğretimini tamamlamayan öğrencinin fakülteyle ilişkisi kesilir. Madde 5. Öğretim; Dönem I de Üniversitenin eğitime başlamasıyla birlikte başlar. Diğer dönemlerin başlangıç tarihini Fakülte Kurulu belirler. Hazırlanan akademik takvim Üniversite Senatosunun onayına sunulur. Madde öğretim yılından itibaren 1. Sınıftan başlamak üzere öğretim; ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre düzenlenmiş olan, entegre sistemle yürütülür. Ders programları dönem I, II ve III de ders kurulları, IV, V, VI lar için stajlar halinde uygulanır. 1., 2. ve 3. sınıflarda, ön şartsız dersler hariç bir yıl bütündür ve tek ders olarak kabul edilir. 4., 5. ve 6. sınıflarda her staj bir derstir. Tüm dönemlerde öğrenci bir üst 1

2 döneme (ortak zorunlu dersler dışında) devam edebilmek için bulunduğu dönemin tüm ders ve stajlarından başarılı olmak zorundadır. Madde 7. Öğretimin koordinasyon içinde yürütülmesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve koordinatörler kurulunca sağlanır. Bu kurul; Dekan başkanlığında, eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından her yıl için seçilen baş koordinatör ile sınıf koordinatörleri ve yardımcılarından oluşur. Sınıf Koordinatörlerine yardımcı olmak üzere ders kurulu başkanları, staj yöneticileri ve öğrenci konsültanları belirlenir. KOORDİNATÖRLERİN GÖREVLERİ a) Öğrencilerle ilgili ders kayıtlarının yapılmasında rehberlik eder. b) Ders Kurulu başkanları ile birlikte kurul sınavları ve yılsonu sınavlarının yapılmasını sağlar. c) Baş koordinatör; sınıf koordinatörleri arasındaki koordinasyonu sağlar ve doğrudan dekana karşı sorumludur. DERS KURULU BAŞKANLARININ GÖREVLERİ a) Ders Kurulu programlarının eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, b) Ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayarak öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetlemek, c) Koordinatörlerle birlikte kurul sınavları ve yılsonu sınavlarının hazırlanarak yapılmasını sağlamak, d) Laboratuvarların hazırlanıp, laboratuvar çalışmalarının yürütülmesini düzenlemek ve Sınav sonuçlarının doğru olarak hesaplanıp açıklanmasını sağlamak, e) Ders Kurulu ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek, f) Ders Kurulu bittikten sonra iki hafta içinde ders kurulu öğretim elemanlarını toplayarak uygulanan ders kurulunun genel değerlendirmesini yapmak, konu başlıklarını ve içeriğini güncelleştirerek sonraki ders kurulunun taslağını hazırlayıp sınıf koordinatörüne sunmak. STAJ YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLERİ a) Staj programını hazırlar, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. b) Stajlarda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar ve bunları öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetler, c) Staj sınavlarının düzenli şekilde yapılmasını ve sınav sonuçlarının doğru hesaplayıp açıklanmasından birinci derecede sorumludur, d) Bütünleme sınavlarının hazırlanmasında koordinatöre gereken yardımı yapar ve stajlarla ilgili anketlerin yapılmasını sağlar, Stajlarda ayrıca öğrenci sayısına göre belirlenen öğrenci konsültanları, öğrenci eğitim ve öğretiminden sorumlu olup, öğrenci konsültanları staj sonunda staj eğitimi ile ilgili hazırladığı raporu staj yöneticisine iletir. Öğrenci konsültanlarının kanaati, staj sonu sınavında değerlendirmeye alınır. 2

3 ÖĞRENCİ KABUL -KAYIT ŞARTLARI İKİNCİ BÖLÜM Madde 8. Tıp Fakültesine, Yükseköğretim Kurulu tarafından konulan kurallara göre öğrenci kabul edilir. Kayıt yenileme süresi bir hafta olup öğretim yılı başlangıcından önceki haftadır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin haklı ve geçerli sebeplere dayanan mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yenilenip yenilenmemesine Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, öğretim yılı başlangıcından üçüncü haftanın sonuna kadar geçen süre içinde karar verir. Yönetim Kurulunca kabul edilir mazereti bulunmayan öğrencinin kaydı yenilenmez. Herhangi bir surette kayıt yenilememe nedeniyle katkı payı borcu bulunan öğrencinin, kanuni faizi ile birlikte borcunu yatırmadıkça kaydı yenilenmez. Öğrenci kayıt yaptırmamış olduğu yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, genel ve bütünleme sınavlarına giremez. Kayıt yaptırmamış olduğu yıllar öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yaptırma işlemlerinin tamamından öğrenci sorumludur. Üst üste iki defa kayıt yenilemeyen öğrencinin Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişkisi kesilir. Kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere Rektörlük tarafından en çok bir yıl geçerli bir kimlik kartı verilir. ÖĞRENCİ STATÜSÜ Madde 9. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesine yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için Tıp Fakültesi için her yılın başında kaydını yaptırmış ve katkı payını zamanında yatırmış olması şarttır. Tıp Fakültesine dinleyici öğrenci kabul edilmez. BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN NAKİL Madde 10. Başka bir tıp fakültesinden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesine naklen kayıt olmak isteyenlerin Fakülteye kayıtlarının yapılabilmesi için açık kontenjan bulunması ve durumlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından konulan kurallara uygun olması gerekmektedir. İLİŞİK KESİLMESİ Madde 11. a) Öğrenimlerini bu Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen sürede başarı ile tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılanların, b) Bu yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca kayıtlarını yenilemeyenlerin, c) 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 54. maddesi ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca Üniversiteden çıkarılma cezası almış olanların, Üniversite ile ilişkileri kesilir. EĞİTİM SÜRESİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Madde 12. Öğrenci, 6 yıllık Tıp Doktorluğu düzeyini en çok 9 yılda tamamlamak zorundadır. Ancak meşru ve makul mazeretlerde bu süreler aşılabilir. Bu düzeyleri yukarıda açıklanan süreler içinde başaramayanlar ile bu sürelerde başaramayacakları anlaşılan öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir. 3

4 Öğrencinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeretinin meşru ve makul sayılarak bu maddedeki sürelerden daha fazla süre öğrenime devam edebilmesi için, hastalık veya başka bir mazeret halinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi şarttır. Üniversiteye devamdan men edilme cezası alan öğrencilerin bu süreleri mazeretli devamsız olarak kabul edilir. ÖĞRETİM DİLİ Madde 13. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim dili Türkçe dir. DEVAM ZORUNLULUĞU DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Madde 14. Teorik ve pratik dersler (Laboratuvar, klinik ve saha çalışmaları) ile stajlara devam zorunludur. Bir ders, ders grubu veya stajın sınavlarına girebilmek için teorik derslerin en az %70 ine; pratik dersler ile staj uygulamalarının ise en az %80 ine devam etmek gereklidir. Her ne sebeple olursa olsun ders kurulundaki teorik derslerin %30 una, pratik uygulamaların %20 sine devam etmeyen öğrenci o ders kurulu sınavına giremez. Ayrıca bir ders kurulundaki herhangi bir Anabilim/Bilim Dalı uygulamasının %20 sine katılamayan öğrenci ders kurulundaki o Anabilim/Bilim Dalının teorik sınavına, bir yıl içinde toplam teorik ders saatlerinin %30 dan fazlasına girmeyen öğrenci final sınavına giremez ve devamsızlıktan sınıfta kalır. Devam durumları imza karşılığında yapılacak yoklamalarla belirlenir. Devamsızlıklar her ders kurulu ve tüm yıl için değerlendirilir. Devamsızlığı bu sınırları aşan öğrenci, o dönem veya stajı tekrarlamak zorundadır. Mazeret: Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencinin devamsızlık süresi; kanuni öğretim süresine eklenir. Devamsızlık süresi pratik dersler ve stajlarda %20 yi aşmayan öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları Anabilim Dalı nın imkanları ölçüsünde, öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışması yapmayan öğrenci o ders veya derslerin sınavına (Teorik ve Pratik) alınmaz ve notu sıfır kabul edilir. MAZERETLER VE İZİNLER Madde 15. a) Öğrencinin bir üniversite hastanesi veya devlet hastanesinden alınmış heyet raporları ile belgelenmiş bulunan sağlık ile ilgili mazeretler, b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması, c) Birinci dereceden akrabalarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve ilgili yönetim kurullarınca kabul edilmesi, d) Ekonomik nedenlerle eğitim-öğretime ara vermesi zorunluluğunu resmi belgelerle ispatlaması, e) Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin bağlı olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle bir fiilden dolayı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet ve tutukluluk hali, 4

5 f) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması, g) Üniversite Yönetim Kurulu nca kabul edilebilecek diğer haller. h) İzin: Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile 1 yıla kadar izin verilebilir, bu izin akademik yıl başlamadan önce istenir. Mazeretlerle ilgili her türlü başvurular mazeretin bitimi tarihinden en geç 7 iş günü içinde Dekanlığa yapılmalıdır. Daha sonra yapılan müracaatlar ve süresinde sunulmayan raporlar işleme konulmaz. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini, takdire bağlı olarak kabul veya red edebilir. SINAVLAR Madde 16. Kurul Sonu Sınavları BEŞİNCİ BÖLÜM Her ders kurulundan sonra pratik ve teorik sınavlardan oluşan bir ders kurulu sonu sınavı yapılır. Bu sınavda ders kurulunu oluşturan Anabilim/Bilim Dalından teorik ve pratik ders ağırlıklarına göre soru sorulur. Ders kurulunda bir Anabilim/Bilim Dalının pratik sınavına giremeyen öğrenci o Anabilim/Bilim Dalının teorik sorularını cevaplayamaz ve ders kurulundaki o Anabilim/Bilim Dalı notu sıfır (0) almış olarak kabul edilir. Ancak o Anabilim/Bilim dalı için ayrıca toplam puandan o Anabilim/Bilim dalı puanının %50 si oranında puan indirimi yapılmaz. Pratik sınavlarda ise baraj puanı uygulanır. Ders kurulu notu, ders kurulunu oluşturan Anabilim/Bilim Dallarından alınan toplam puandan, her Anabilim/Bilim Dalı için %50 nin altında olan puanlar çıkarılarak hesaplanır. Devam koşullarını yerine getirdiği halde bir ders kurulunun teorik sınavına mazeretsiz girmeyen öğrenci o sınavdan sıfır (0) alır. Her ders kurulu sonunda mazereti, ilgili Anabilim/Bilim dalınca kabul edilen öğrenciye pratik telafisi açılır. Madde 17. Sınav Soru ve Süreleri ile İlgili Genel İlkeler a) Fakültenin tüm dönemlerinde her türlü not değerlendirilmesi; yüz (100) tam puan üzerinden yapılır. b) Ders Kurulu sınavları, yılsonu sınavları, mazeret sınavları ve her tür pratik sınavlar sözlü, yazılı veya hem sözlü hem de yazılı olarak yapılabilir. c) Öğretim üyesi ve görevlileri daha önceden haber vererek veya vermeden pratikler sırasında bazı öğrencileri veya tüm sınıfı pratik sınavına alabilir. d) Ders Kurulu teorik sınavları en çok iki saatlik süre içinde ve ders kurulu başkanı ile ilgili koordinatörün gözetim ve sorumluluğu altında yapılır. Dekan, ders kurulu başkanı veya koordinatörün sınav tarihinden en az l5 gün önce yapacağı yazılı istem ile veya gerek gördüğü hallerde yeterli sayıda sınav gözetmenini görevlendirir. 5

6 e) Yılsonu teorik sınavları en çok 4 saatlik süre içinde ve ders kurulu başkanları ile koordinatörün gözetim ve sorumluluğu altında yapılır. Dekan, koordinatörün sınav tarihinden en az 15 gün önce yapacağı yazılı istem ile veya gerek gördüğü hallerde yeterli sayıda sınav gözetmenini görevlendirir. f) Yılsonu sınavları bir veya birden fazla gün ve oturumda yapılabilir. g) Teorik yazılı sınavlar çoktan seçmeli test sorularından oluşur. h) Bir test sorusunun değeri 2 puanı; süresi ise 2 dakikayı geçemez. Madde 18. Yıl Sonu Sınavı a) Öğrencinin yılsonu sınavına girebilmesi için devam ile ilgili bütün koşulları yerine getirmesi zorunludur. b) Devam koşulunu yerine getiren öğrenciler son ders kurul sınavının bitiminden sonra tüm ders kurullarını kapsayacak yılsonu teorik sınavına alınırlar. c) Bu sınavın yapılması ve yılsonu sınav notunun bulunmasında, kurul sonu teorik sınavındaki ilkeler uygulanır. d) Her dönemde ders kurulları not ortalaması %85 ve üzerinde olanlar, tüm ders kurullarını almak, sınavlarına (pratik ve teorik olmak üzere) girmek ve ders kurulu sonu notu en az %50 olmak koşuluyla arzu ettikleri takdirde yazılı başvuruları üzerine yılsonu sınavına girmeden başarılı olarak kabul edilir. Başarı notu olarak ders kurulları ortalamaları toplanarak dosyalarına işlenir. Madde 19. Mazeret Sınavı Ders kurullarına ve stajlara devam edip mazeretleri nedeniyle sınava girmeyen öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden bir hafta (7 gün) içerisinde bildirmeleri gerekir. Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunda kabul edilen öğrenciler mazeret sınavına girer. Yılsonu ve bütünleme sınavlarına mazeret sınavı açılmaz. Ders kurullarının mazeret sınavı o dönemin sonunda yapılır. Değerlendirmede kurul sonu sınav ilkeleri uygulanır. Madde 20. Yıl Sonu Başarı Notu Başarı notu %60 ve üzeridir. Başarı notunun hesaplanması için yılsonu sınavlarında en az %50 not almak gereklidir. Yıl içi ders kurulları not ortalamasının %60 ı ile yılsonu sınav notunun %40 nın toplamları yılsonu başarı notunu oluşturur. Madde 21. Bütünleme Sınavı Yılsonu başarı notu %60 ın altında olan öğrenciler yılsonu bütünleme sınavına girerler. Madde 22. Bütünleme Sınavında Başarı Notu Bütünleme sınavı başarı notunun hesaplanmasında yılsonu sınav başarı notu hesaplanmasındaki ilkeler uygulanır. Bütünleme sınavı başarı notu %60 ın altında olan öğrenciler o yılı tekrar eder.. Madde 23. Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtirazlar a) Sınav sonuçları sınavı izleyen en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilan edilmek üzere ders kurulu başkanı, sınıf koordinatörü tarafından; Dönem IV, V için ise Anabilim Dalı Başkanının imzası ve Bölüm Başkanı kanalı ile Dekanlığa teslim edilir. 6

7 b) Sınav sonuçları Fakülte Dekanının onayı ile en geç 7 (yedi) gün içerisinde ilan edilirler. c) Öğrenciler sınav sonuçlarının ilanını izleyen en çok bir hafta (7 gün) içinde sınav evraklarının maddi hata yönünden incelenmesini yazılı dilekçe ile Dekanlıktan isteyebilirler. d) Sınav kağıtlarında ve öğretim elemanlarının not takdirinde maddi hata dışında hiç bir değişiklik yapılamaz. Maddi hatalar ise; ancak Yönetim Kurulu tarafından düzeltilebilir. e) Tüm sınavlarda, sınav notu hesaplanırken, yarım puanın üstündeki kesirler bir üst nota tamamlanır. f) İtirazın 15 gün içerisinde sonuçlandırılması zorunludur ORTAK ZORUNLU DERSLER Madde 24. Fakülte öğrencilerine, Fırat Üniversitesi yetkili kurullarının öngördüğü aylar içinde aşağıdaki dersler verilir: a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, b) Türk Dili, c) Yabancı Dil. Ortak zorunlu derslerde yıl içinde en az iki sınav uygulanır. Ders yılı sonunda final sınavı yapılır. Başarı notu %60 ve üzeridir. Başarı notu; yıl içi sınavlarının ortalamasının %60 ı ile final sınav notunun %40 ı toplanarak hesaplanır. Bu derslerden 60 ın altında not alanlara aynı yıl bütünleme sınavı hakkı verilir. Başarısız olan öğrenciler daha üst sınıflara geçebilirler. Ancak Dönem III ün sonuna kadar ortak zorunlu derslerden açılan sınavlara girerek başarılı olamadıkları takdirde Dönem IV e geçemez. Zorunlu olmayan seçmeli dersler kredisiz olarak isteyen öğrenciler tarafından alınabilir. KREDİ ALTINCI BÖLÜM Madde 25. Ders ve her türlü uygulamanın öğretim bakımından değerlendirilmesi, kredi üzerinden yapılır. Bir kredi, derslerin öğrenciye getirdiği yükün ağırlık derecesine bağlı olarak bir saatlik teorik derse karşılık 2-4 saatlik laboratuvar çalışması, Temel Bilgi Tek.Kul. uygulamaları veya problem çözümü; 1-3 saatlik seminer, 3 saatlik tıbbi ve cerrahi klinik çalışmalarını belirleyen bir ölçü birimidir. Madde 26. Öğrenciye verilecek ders notları; A, B, C, E, F, T, Z harfleri ile gösterilir. Harfler Notlar Derecesi A Pekiyi B İyi C Orta E (Eksik) : Ödev veya çalışması eksik demektir. Öğrenimin ağırlığı ders dışı çalışma veya uygulamaya dayalı olan dersler için verilir. Öğrenci bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar eksiğini tamamlamak zorundadır. Eksiğini tamamlamayan öğrenciye T notu verilir. Verilen sürede eksiğini tamamlayan öğrenciler, bütünleme sınavına alınırlar. F (Geçmez): Genel sınava girme hakkı almış olduğu halde, herhangi bir nedenle sınava girmeyen, genel sınavda 60 dan az not alan veya başarı notu 60 ın altında kalan, bütünleme sınavına girecek öğrenciye verilir. 7

8 T (Geçmez): Girdiği bütünleme sınavında başarı sağlamayan ve dersi tekrar etmesi gereken öğrenciye verilir. Z (Devamsız): Devamsızlık nedeni ile genel sınava giremeyecek ve dersi tekrar edecek öğrenciye verilir. Bütünleme sınavına girmeyenler, mazeretine bakılmaksızın başarısız sayılırlar. AĞIRLIKLI ORTALAMA VE MEZUNİYET DERECESİ Madde 27. Mezuniyet başarı derecesi, mezun olan öğrencinin okuduğu bütün derslerin sınav başarı notlarının ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Ağırlıklı ortalama, bütün dersler veya ayrı ders niteliğindeki uygulamaların her birinden elde edilen ders başarı notu ile, kredi saati sayısının çarpılmasından elde edilecek sayılar toplamının, kredi saatleri sayıları toplamına bölünmesi sonucunda ortaya çıkacak değerdir. Öğrencinin mezuniyet derecesi, öğretiminin tümü için hesaplanan ağırlıklı ortalama ile belirlenir. Mezunlar arası derecelendirmede puan eşitliği halinde doğrudan sınıf geçenler öncelik alırlar. Buna göre mezuniyet dereceleri ve karşılığı olan ağırlıklı ortalamalar aşağıda gösterilmiştir. Mezuniyet Derecesi Ağırlık Ortalama Pekiyi İyi Orta YEDİNCİ BÖLÜM DÖNEM IV, V, VI İLE İLGİLİ ORTAK İLKELER Madde 28. Dönem IV ve V de her bir staj bir ders olarak kabul edilir. Her bir stajda; staj süresinin %20 sinden fazla devamsızlığı olan öğrenci staj sonu sınavına alınmaz ve stajı tekrarlar. IV ve V dönem öğrencileri, Öğrenci değişim programına dahil yurtdışı eğitimlerini Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile yapabilir. Fakülte dışındaki eğitim süresi toplam eğitim süresinin 1/3 ünü aşamaz. Madde 29. Staj döneminde öğrencilerin staja devamı; hastalara ilgisi, ders, toplantı ve seminerlere katkısı, hasta ve yakınları ile ilişkisi, öğrenci konsültanlarının görüşü de göz önüne alınarak pratik staj değerlendirilmesi, staj yöneticisi tarafından yapılır. Staj sonu sınavına girebilir değerlendirmesi alan öğrenciye staj sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılır. Bu sınava girmeyen öğrenci sıfır (0) alır. Staj sonu sınavları yüz (100) puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu %60 ve üzeridir. Stajını bir defa alan ve sınava girme hakkını elde eden öğrenci başarısız olduğu takdirde bu stajlarla ilgili tekrar sınav hakkını, kaldığı staj veya stajların herhangi bir staj sonu sınavında; en geç bir hafta önce başvurmak koşuluyla kullanabilir. Bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci tüm stajlarını aldıktan sonra başarısız olduğu stajı tekrar eder. Tekrarda da başarısız olan öğrenci azami eğitim süresi içinde bu stajla ilgili her sınava girebilir. Dönem IV ve V de son staj döneminde başarısız olan veya mazeret sınavı ve bütünleme sınav hakkını yıl içinde kullanmamış olan öğrenciler için stajlar bittikten sonra bir mazeret ve bütünleme sınavı açılır. Bulunduğu sınıfa ait tüm stajlarını başarı ile tamamlamış olan öğrenci bir üst döneme açılacak ilk stajdan başlayabilir. 8

9 Madde 30. VI. Sınıf İnternlik Dönemi Altıncı sınıf İntern lik dönemindeki eğitim programının amacı, öğrencinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak ve hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını bu sanatı yalnız başına en iyi uygulayabilecek düzeye getirmektir. a) İnternlik Dönemi 12 ay süre ile devam eder. b) Bu döneme başlayan öğrenciler 6. Sınıf İntern lik dilimlerini 2547 Sayılı Kanunun 4111 Sayılı Kanunla değişik 44. maddesinde belirtilen yasal öğretim süresi içinde bitirmek zorundadırlar. c) Bir dilimden yeterlik belgesi alamayan öğrenci o dilimin tümünü yıllık programın sonunda tekrarlar. d) Öğrenciler, Eğitim gördüğü tüm kurum ve kuruluşların koşullarına uymak, her türlü sağlık hizmetlerini yapmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, seminer ve benzeri tüm klinik aktivitelere katılmak ve bunları denetim altında bizzat yapmak zorundadır. Öğrenciler uygulanan program içinde her dilimde haftada en az bir nöbet tutarlar. Nöbet sırasında klinik nöbetçi hekimine karşı doğrudan sorumludurlar. Öğrencinin bu aktiviteleri eksiksiz yerine getirebilmesi için kendisine olanaklar dahilinde gerekli koşullar sağlanır. e) İnternliğinin gerek görülen dilimleri (yurt içi - yurt dışı) Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile tıp fakülteleri veya eğitim kuruluşlarında yapılabilir. Fakültemiz dışındaki eğitim süresi İntern lik dönemi eğitiminin toplam süresinin 1/4 (3 ay) ünü geçemez. f) Yurdumuzdaki diğer tıp fakülteleri ile yabancı tıp fakülteleri İntern dönemi öğrencileri, fakültesinin müsaadesi ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunun kararı ile eğitim dilimlerinden bir ya da birkaçını F.Ü. Tıp Fakültesinde yapabilirler. F.Ü. Tıp Fakültesinde İntern lik dönemi eğitimi yapmak isteyen diğer tıp fakültelerindeki öğrencilerin, intern lik eğitimi başlamadan 1 ay önce bağlı bulundukları tıp fakültesinin resmi yazısı ve kendi dilekçeleri ile F.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığına başvurmaları gerekir. İntern lik dönemi eğitiminin bir ya da birden fazla (tanınan süreyi aşmamak koşuluyla) dilimini diğer bir tıp fakültesinde yapmak isteyen öğrencilerin isteği, eğitimin başlamasından 1 ay önce dilekçe ile Dekanlığa başvurması, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve karşı Fakültenin kabulünün sağlanması ile gerçekleştirilir. g) İntern lik dönemi eğitim programı Dekanlıkça hazırlanır, Fakülte Kurulunda görüşülüp onaylandıktan sonra Dekan başkanlığında başdanışman ve sınıf danışmanı ile yürütülür. Bu eğitimin dilimlerindeki uygulamalarından Anabilim/Bilim Dalları Başkanları sorumludur. Bölüm Başkanları uygulamayı sürekli denetler. İsteyen Anabilim/Bilim Dalları Başkanları staj sonu bilgisini ölçmek gayesiyle staj sonunda sınav uygulayabilir. h) Her öğrenciye bu dönemde, İntern lik tüm çalışmalarının kaydedileceği bir uygulama karnesi verilir. Öğrencinin klinik ve pratik çalışmalarını gösteren bu karneyi, öğrencinin eğitiminden sorumlu olan Öğretim elemanları doldurur, parafe eder, Anabilim/Bilim Dalı Başkanları onaylar. İntern Programının sonunda bu karnelerle birlikte ilgili Anabilim/Bilim Dalı sorumlularınca düzenlenen "Yeterlik Belgesi" Bölüm Başkanı tarafından onaylandıktan sonra Eğitim Komisyonuna havale edilmek üzere Dekanlığa teslim edilir. Eğitim Komisyonunca değerlendirilen belgeler Dekanlık Makamına verilir. 9

10 İNTERNLİK DÖNEMİNDE UYGULANAN EĞİTİM Madde 31. Bu dönemde eğitim, aşağıda belirtilen dilimlerde uygulanır. İç Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 ay (2 hafta Kardiyoloji, 2 hafta Göğüs Hast.) 2 ay 2 ay 1 ay (Değişiklik; tarih ve /16-15 sayılı senato kararı) 1 ay (Değişiklik; tarih ve /16-15 sayılı senato kararı) Kırsal Hekimlik* Psikiyatri Seçmeli 2 ay l ay l ay *Kırsal Hekimlik diliminin uygulanmasında; özellikle sağlık ocakları olmak üzere temel sağlık hizmetleri sunan diğer kurumlara (Ana-Çocuk Sağlığı Merkezi ya da Dispanserleri, Verem Savaş Dispanseri... gibi) öncelik verilir. Bir aylık seçmeli dilim çalışması yapılacak Anabilim/Bilim Dalları ile bu birimlere kabul koşulları, öğrencinin tercihi ve fakültenin olanakları göz önüne alınarak Dekanlıkça belirlenir. Öğrenciler tercih ettikleri seçmeli Anabilim/Bilim Dalını seçmeli dilimde program başlamadan en az bir hafta önce dilekçe ile Dekanlığa bildirmek zorundadır. İntern döneminde program çalışmalarına devam zorunludur. Anabilim/Bilim Dalları Başkanları devamı takiple yükümlü olup, devamında eksiklik olanlara eksik olan süreleri telafi ettirilir. İntern dönemi öğrencileri her çalıştığı dilimde yapmış oldukları çalışmaları, uyguladıkları girişimleri ve izledikleri hastaların analizlerini kapsayan "Çalışma Raporu"nu Anabilim/Bilim Dalı Başkanlığına son hafta içinde teslim ederler. Bu raporlar başarı belgesinin değerlendirilmesinde uygulama karnesi ile birlikte esas olarak alınır. İNTERNLİK DÖNEMİNDE BAŞARILI SAYILMAK İÇİN a) Öğrencilerin Anabilim/Bilim Dallarında başarılı sayılmaları için; Bölüm Kurullarınca tespit edilip Dekanlıkça onaylanmış tüm koşulları yerine getirmiş olmak (Esaslara uyulup uyulmadığı Bölüm Başkanlarınca kontrol edilir). b) l2 aylık dönem içinde, dilimlerdeki her bir yasal süreyi zamanında tamamlamak, ilgili klinik ve polikliniklerde bilfiil çalışmış olmak, zorunlu hallerden eksik kalan çalışmaları tamamlamak, tespit edilen sayıda doğumu gözetim altında bizzat yaptırmış olmak. Her dilimi süresi sonunda Anabilim/Bilim Dalı Başkanının düzenleyip bölüm başkanının onayladığı, dilimin başarı ile tamamlandığını bildiren "Yeterlik Belgesi"ni almak şarttır. Başarısız olunan dilimlerde, bu dilimlerin normal süresinin yarısı kadar süreyle tekrar edilmesi gerekir. Bir dilimin %20 sine mazeretsiz devam etmeyenler o dilimi tam süreyle tekrarlar. Seçmeli dilimlerde başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dilimleri değiştirmek isterlerse yeni dilime tam süre devam ederler. 10

11 DİPLOMALAR SEKİZİNCİ BÖLÜM Madde 32. Tıp Doktorluğu Öğretim Düzeyi programının ilk iki sınıfının bütün derslerinde başarılı olduğu halde bu programın bütününü tamamlayamaz durumda bulunan öğrencilere; "Temel Tıp Bilimlerinde Ön lisans Diploması", intern lik dönemini başarı ile tamamlayan öğrenciye "Tıp Doktoru Diploması" verilir. YÜRÜRLÜK DOKUZUNCU BÖLÜM Madde 33. Bu Yönerge Fırat Üniversitesi Senatosunda kabulü tarihini takiben yürürlüğe girer. (Kabul tarihi: gün ve /13-97 sayılı karar) YÜRÜTME Madde 34. Bu Yönerge hükümlerini Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür. Tüm öğrenciler bu yönetmeliğe tabidir. Not: 25 Şubat 2011 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6111 Sayılı Kanun da öğrenciler ile ilgili maddelerden bu Yönerge de yer almayanlar ve değiştirilenler için, 6111 Sayılı Kanun geçerlidir. 11

4 21 Temmuz 2009 Tarih ve 27295 Sayılı Resmi Gazete

4 21 Temmuz 2009 Tarih ve 27295 Sayılı Resmi Gazete Fırat Üniversitesinden: Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesindeki lisans ve önlisans

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıt, eğitim-öğretim

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Öğretim Düzeyi Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28340 Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 16 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28469 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinde eğitim-öğretim

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ******* Madde-1: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu na dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27367 UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yönetmelik Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak Madde 2 Tanımlar Madde 3

Yönetmelik Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak Madde 2 Tanımlar Madde 3 16 Ağustos 2012 tarih ve 28386 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklikle birlikte Yönetmelik Niğde Üniversitesinden: Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesinde lisans ve ön lisans

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesinde eğitim, öğretim ve

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28721 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28679

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28679 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28679 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 7 Eylül 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26636 YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 22 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28389 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE STAJ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE STAJ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 23 Eylül 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28774 Dicle Üniversitesinden: YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE STAJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde verilen

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ Bitlis Eren Üniversitesinden: Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Mardin Artuklu Üniversitesinden: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nde eğitim-öğretim

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 Muş Alparslan Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ÖNLĐSANS VE LĐSANS EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ÖNLĐSANS VE LĐSANS EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ÖNLĐSANS VE LĐSANS EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ Resmî Gazete 27 Ağustos 2011 Sayı : 28038 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı