Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi"

Transkript

1 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Anatomi AD, Isparta Týp Fakültesi öðrencilerinin son beþ yýldaki anatomi dersi sýnavlarýnda sorulan sorulardaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin araþtýrýlmasý amaçlandý. Anatomi derslerinde ara ve yýl sonunda çoktan seçmeli test þeklinde yapýlan sýnavlar ayrý ayrý deðerlendirildi. Sorular sistemlere göre dokuz grupta gruplandýrýldý. Öðrencilerin baþarý düzeyleri cinslere, sistemlere, yýllara, ara ve final sýnavlarýna göre deðerlendirildi. Sýnavlardaki baþarýlarý bakýmýndan cinsler arasýnda, yýllar arasýnda, ara ve final sýnavlarý arasýnda farklýlýk bulunamadý (p>0.05). Ara ve final sýnavlarýnda öðrencilerin entegre sistemdeki toplam puaný ile anatomi puaný arasýnda anlamlý iliþki vardý (p<0.001). Bütün sistemlerde ara ve final sýnavlarýndaki baþarý yüzdelerinde yýllar arasýnda da farklýlýk bulunamadý (p>0.05). Bu araþtýrmamýz sonrasýnda, önümüzdeki eðitim ve öðretim yýllarýnda öðrencilerin daha az baþarýlý bulunduðu sistemlerde teorik ve pratik uygulamalarda alýnacak tedbirler gözden geçirildi. Çalýþmamýzdaki sonuçlarýn Týp Fakültesi öðrencilerinin anatomi dersi sýnavlarýnda sistemlere göre baþarý düzeylerinin yükseltilmesinde yararlý olacaðýna inanmaktayýz. Anahtar Kelimeler: Anatomi sýnavlarý, baþarý yüzdeleri, týp eðitimi Abstract Evaluation of success level according to systems of the medical faculty students in the exams of anatomy lesson In this study, it was aimed to investigate success level according to systems of the medical faculty student in the exams of anatomy lesson in the five last years. The final and middle exams that were multiple choice of anatomy lesson were evaluated one by one. The questions were classified as nine groups according to systems. The success level of students evaluated according to sexes, systems, years, final and middle exams. There were no differences between sexes, years, final and middle exams in respect of success in the exams (p>0.05). There was significant correlation between total point and anatomy point of integrated system in the final and middle exams (p<0.001). All of the systems, there were no differences between years of percent of success level in the final and middle exams (p>0.05). End of our study, the measure for theoretical and practical practices in systems that students have been unsuccessful were looked over for future years. We believe that our data will be useful in increasing of success level according to systems of the medical faculty student in the exams of anatomy lesson Keywords: Anatomy exams, percent of success, medical education *: Bu çalýþma Ýsmail Ulutaþ Sempozyumu Sivas 2002 de poster bildiri olarak sunulmuþtur Giriþ Çoktan seçmeli soru ve sýnav analizi, sýnav sonuçlarýnýn incelenip yorumlanmasý, sýnavýn kalite ölçütleri hakkýnda bilgi verir. Sýnav analizi sýnavýn bütününün performansýný ölçer. Soru analizinde sýnavdaki çoktan seçmeli sorularýn ayrý ayrý deðerlendirilmesi amaçlanýr. Sorularýn analizi, sýnava girenlerin gösterdikleri performansýn karþýlaþtýrmalý olarak deðerlendirilmesi temeline dayanýr. Yapýlan çalýþmalar, sýnava katýlan öðrencilerin en yüksek puan alan %27 ve en düþük puan alan % 27'si ile oluþturulan iki alt gruba ait yanýtlarýn karþýlaþtýrýlmasýnýn güvenilir sonuçlar verdiðini göstermiþtir (1). Zorluk Derecesi, bir sorunun zorluk indeksine karþýlýk gelen zorluk düzeyinin tanýmlayýcý deðeridir. Zorluk indeksi, ismiyle ters orantýlý bir ölçüt olup, deðeri yükseldikçe sorunun kolay bulunduðu anlaþýlýr. Çok kolay ve çok zor sorular kabul edilebilirlik sýnýrlarý dýþýndadýr ve elenmelidir. Bir sorunun çok zor olarak deðerlendirilmiþ olmasý, öðrencilerin konuyu öðrenemediklerini, soruda bir hata olabileceðini ya da yanlýþ cevap anahtarý kullanýldýðýný düþündürmelidir. Zor sorulardan oluþan sýnavlar, bir konu hakkýnda derinlemesine bilgi

2 2 Malas, Anatomi Sýnavlarý edinilip edinilmediðini ölçmek, daha az olarak da en çok bilenlerle en az bilenleri ayýrýp, elemek gibi amaçlarla kullanýlabilir. Ancak öðrenim sýrasýndaki deðerlendirmelerde amaç, öðrencinin neyi bildiðinin ölçülmesidir (2-6). Ayýrýcýlýk Derecesi: Bir sorunun iyi (bilen) ve zayýf (bilmeyen) öðrencileri ayýrabilme özelliðinin ayýrýcýlýk indeksine göre deðerinin ifadesidir. Sorutoplam puan arasýndaki korelasyon (point-biserial correlation coefficient): Her hangi bir soru ile toplam puan arasýndaki korelasyon katsayýsý da soru analizinde kullanýlmaktadýr. Bu deðerin düþük olmasý (50 kiþilik bir grupta r<=0.29, 100 kiþilik grupta ise r<=0.2 olmasý) ya da negatif olmasý, ilgili sorunun ayýrýcýlýk özelliðinin zayýf olduðunu gösterir (7-10). Soru ve seçenek analizinin yorumu :Yapýlan çalýþmalar, soru analizi ile, sýk görülen hatalarýn % 90 oranýnda saptanabildiðini göstermiþtir. Bunlar; Yanlýþ cevap anahtarý olasýlýðý, belirsiz, muðlak ifade taþýyan sorular, tüm seçenekleri eþit oranda iþaretlenmiþ sorular, iþe yaramayan çeldiricilerin bulunduðu sorular, gerekenden fazla ön plana çýkan çeldiriciler, ayýrýmcýlýðý olmayan sorular, negatif ayýrýmcýlýðý olan sorular, çok kolay sorular, iþaretlenmemiþ sorular, ayýrýmcýlýk indeksi ve zorluk indeksi arasýndaki baðlantý olarak sýralanabilir (11-13). Çalýþmamýzda, Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi 1. ve 2. sýnýf öðrencilerinin son beþ yýldaki anatomi dersi ara sýnav ve final sýnavlarýnda sorulan sorulardaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin araþtýrýlmasý amaçlandý. Gereç ve Yöntem Çalýþmamýzda, Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesinde yýllarý arasýndaki dönem 1. ve dönem 2. sýnýfta anatomi dersi alan 391 öðrencinin anatomi dersi ara sýnav ve final sýnavlarýnda sorulan 742 sorunun sistemlere, yýllara, vize veya final sýnavlarýna göre baþarý düzeyleri araþtýrýldý. Bu yýllar arasýnda Dönem 1 ve 2. Sýnýfta sýnavlara giren öðrenci sayýsý arasýnda deðiþmektedir. Týp fakültesi dönem 1. Sýnýfta terminoloji, kemik ve eklem bilgisi verilmektedir. Bu sýnýfta iki adet vize ve yýl sonunda da final sýnavý yapýlamaktadýr. Týp fakültesi dönem 2. sýnýfta ise diðer sistemlerin anatomisi sistematik anatomi yöntemiyle entegre sistem içerisinde anlatýlmaktadýr. 2. sýnýfta ise 5 adet vize ve yýl sonunda da final sýnavý yapýlamaktadýr. Sýnavlarda sorulan sorularda sistemlere, ara ve final sýnavlarýna göre baþarý oranlarýnýn belirlenmesi için entegre sistemde anlatýlan anatomi derslerinde kurul sonunda ve yýl sonunda çoktan seçmeli test þeklinde yapýlan sýnavlar ayrý ayrý deðerlendirildi. Sorulan sorular sistemlere göre dokuz grupta gruplandýrýldý. Öðrencilerin baþarý düzeyleri cinslere, sistemlere, yýllara, ara ve final sýnavlarýna göre deðerlendirildi öðrencinin katýldýðý, çoktan seçmeli sorulardan oluþan Týp Fakültesi Dönem I ve II vize ve final sýnavlarýna ait soru analiz örnekleri tablo 1-3 de verilmiþtir. SPSS istatistik programý kullanýlarak Öðrencilerin baþarý düzeyleri yüzde ortalamalarý cinslere, sistemlere, yýllara, ara ve final sýnavlarýna göre belirlendi. Baþarý düzeyleri yüzde ortalamalarý; cinsler, sistemler, yýllar, ara ve final sýnavlar arasýnda karþýlaþtýrýldý. Karþýlaþtýrmalarda Student T testi, Nonparametrik test (Mann Whithey U) ve Varyans analizi (Post hoc; Duncan testi) kullanýldý. Bulgular Toplamda sýnavlardaki baþarýlarý bakýmýndan cinsler arasýnda, yýllar arasýnda, ara ve final sýnavlarý arasýnda farklýlýk bulunamadý (p>0.05). Ara ve final sýnavlarýnda öðrencilerin entegre sistemdeki toplam puaný ile anatomi puaný arasýnda anlamlý iliþki vardý (r: sýrasýyla; 0.92, 0.94, p<0.001). Sýnýflardaki baþarý yüzdeleri ortalamasýnda 1. Sýnýf ile 2. Sýnýf arasýnda farklýlýk vardý (p<0.001, Tablo 1) Toplamda vize sýnavlardaki baþarý yüzdeleri ile final sýnavlarýndaki baþarý yüzdeleri arasýnda da farklýlýk tespit edildi (p<0.05, tablo 1). Vize sýnavlardaki baþarý yüzdeleri ile final sýnavlarýndaki baþarý yüzdelerinin karþýlaþtýrýlmasýnda Dönem 1. sýnýfta farklýlýk yokken (p>0.05), Dönem 2. Sýnýfta ise farklýlýk vardý (p<0.05, Tablo 1). baþarý yüzdeleri Bütün sistemlerde istatistiki bakýmdan fark olmamakla birlikte sadece Sindirim sisteminde fark istatistiki bakýmdan anlam bulundu (p<0.05, Tablo 3). Yine bütün sistemlerde ara ve final sýnavlarýndaki baþarý yüzdelerinde yýllar arasýnda da farklýlýk bulunamadý (p>0.05). Sistemlerin baþarý yüzdeleri bakýmýndan yýllar arasýndaki farklýlýðýn istatistiki açýdan anlamlý olmadýðý tespit edildi (p>0.05). Dönem I veya dönem II deki sýnavlardaki öðrencilerin baþarý yüzdelerinde yýllar arasýnda da farklýlýk olmadýðý belirlendi. Sistemlerdeki yüzde baþarý oranlarýnýn sistemler arasýnda karþýlaþtýrýlmasýnda farklýlýklarýn olduðu tespit edildi (p<0.001, Tablo 3). Duyu organlarý olan sistem ile diðer sistemler arasýnda farklýlýk olmadýðý belirlendi. Tartýþma ve sonuç yýllarý arasýnda dönem 1 ve dönem 2. Sýnýfta anatomi dersi alan 391 öðrencinin anatomi sýnavlarýnda aldýklarý baþarý yüzde oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmalarýnda sýnavlardaki baþarýlarý bakýmýn-

3 Malas, Anatomi Sýnavlarý 3 Tablo-1: Sýnýflara göre soru sayýlarý ve baþarý oranlarý yüzde ortalamalarý. Soru Sayýsý Baþarý Oranlarý P Sýnýf Vize Final Toplam Vize Final Toplam Dönem I Dönem II ,05** Toplam ,05* P 0,001*** 0,001*** 0,001*** * : Vize final arasý farklýlýk **: Dönem II de vize - final arasýndaki farklýlýk ***: Sýnýflar arasýndaki faklýlýk Tablo-2: Eðitim ve öðretim yýllarýna göre soru sayýlarý ve baþarý oranlarý yüzde ortalamalarý. Öðrenci Sayýsý Soru Sayýsý Baþarý Oranlarý Eðitim Yýlý Dönem I Dönem II Vize Final Toplam Vize Final Toplam Toplam dan cinsler arasýnda, yýllar arasýnda, ara ve final sýnavlarý arasýnda farklýlýk bulunamadý (p>0.05). Çalýþmamýzda genel olarak vize ve final sýnavlarýndaki baþarý yüzde oranlarýna bakýlýrsa öðrencilerin vize sýnavlarýnda daha baþarýlý olduðu sonucu görülmektedir (Tablo 4). Toplamda vize sýnavlardaki baþarý yüzdeleri ile final sýnavlarýndaki baþarý yüzdeleri arasýnda da farklýlýk tespit edildi (p<0.05, tablo 1). baþarý yüzdelerinin karþýlaþtýrýlmasýnda Dönem 1. sýnýfta farklýlýk yokken (p>0.05), Dönem 2. Sýnýfta ise farklýlýk vardý (p<0.05, Tablo 1). Bu sonuç öðrencilerin vize sýnavlarýna daha iyi çalýþtýklarý veya vize sýnavlarýnda sorulan sorularda daha baþarýlý olduklarý sonucunu vermektedir. Fakültemizde öðrencilerin sýnýf geçme barajý ve final sýnavý barajýnýn 60 puan olduðu dikkate alýnýrsa öðrencilerin sýnýf geçmek için vize sýnavlarýndan itibaren daha baþarýlý olduklarý görülebilir. Çalýþmamýzda dönem 1. Sýnýfta öðrencileri vize sýnavlarý ile final sýnavlarý arasýnda faklýlýk yokken 2. Sýnýfta vize ile final sýnavlarý arasýnda anlamlý farklýlýk bulundu (p<0.001). Bu sonuç ikinci sýnýftaki öðrencilerin baþarýlarýný daha az olduðu anlamýna gelirse de, týp fakültesi ikinci sýnýftaki anatomi derslerinin aðýrlýðý dikkate alýnýrsa bu sonucun aslýnda normal olduðu öðrencilerin baþarý oranlarýnýn da azalmayýp normal olduðunu gösterebileceði söylenebilir Entegre sistem içerisinde dönem 1 ve ikinci sýnýftaki öðrencilerin ara ve final sýnavlarýnda aldýklarý toplam puaný ile anatomi sýnavýnda aldýklarý puan arasýnda yapýlan korelasyon testinde anlamlý iliþki vardý (p<0.001). Sýnýflardaki baþarý yüzdeleri ortalamasýnda ise 1. Sýnýf ile 2. Sýnýf arasýnda farklýlýk olduðu tespit edildi (p<0.05, Tablo 1). baþarý yüzdeleri arasýnda sadece Sindirim sisteminde fark istatistiki bakýmdan anlamlý bulundu (p<0.05, Tablo 3). Bu sonuç öðrencilerin bazý sistemlere ait vize ve final sýnavý sorularýndaki baþarýlarýnýn deðiþebileceðini göstermektedir. Bununla birlikte çalýþmamýzda elde ettiðimiz bu sonuç ayný zamanda

4 4 Malas, Anatomi Sýnavlarý Tablo-3: Sistemlere göre soru sayýlarý ve baþarý oranlarý yüzde ortalamalarý. Soru Sayýsý Baþarý Oranlarý No Sistem Vize Final Toplam Vize Final Toplam* *** 1 Terminoloji ve kemik ,3,7 2 Eklemler Kas sistemi ,1,8 4 Dolaþým sistemi ,1,8 5 Solunum sistemi ,4,7 6 Sindirim sistemi Ürogenital sistem ,2,8,1,5 8 Sinir sistemi ,3,4 9 Duyu organlarý Toplam ** * Varyans analizi, p<0.001 ** Vize - final karþýlaþtýrýlmasýnda sindirim sisteminde farklýlýk (p<0.05) varken diðer sistemlerde farklýlýk yoktu, *** Farklýlýk bulunan sistem no larý Tablo-4: Sistemlere ve yýllara göre vize ve final sýnavlarýndaki baþarý oranlarý yüzde ortalamalarý. Eðitim dönemi >> Toplam No Sistem Vize Final Vize Final Vize Final Vize Final Vize Final Vize Final Toplam 1 Terminoloji ve kemik Eklemler Kas sistemi Dolaþým sistemi Solunum sistemi Sindirim sistemi Ürogenital sistem Sinir sitemi Duyu organlarý Toplam Genel Ortalama öðrencilerin aldýklarý anatomi eðitiminde bütün sistemlere eþit aðýrlýkta çalýþtýklarý veya önem verdiklerini de göstermektedir (Tablo 5). Öðrencilerin anatomi konularýný eþit derecede öðrenmelerinin önemli olduðu dikkate alýnýrsa yýllarý arasýnda ana bilim dalýmýz tarafýndan verilen derslerin eþit aðýrlýkta verildiði sonucu da çýkarýlabilir. Bu baðlamda çalýþmamýzda bütün sistemlerde ara ve final sýnavlarýndaki baþarý yüzdelerinde yýllar arasýnda da farklýlýk bulunamamasý (p>0.05) bizim açýmýzdan anlamlý bir sonuç olarak deðerlendirildi. Ayrýca öðrencilerin sistemlerdeki baþarý yüzdeleri bakýmýndan yýllar arasýndaki farklýlýðýn istatistiki açýdan anlamlý olmadýðý tespit edildi (p>0.05). Sistemlerdeki yüzde baþarý oranlarýnýn sistemler arasýnda karþýlaþtýrýlmasýnda farklýlýklarýn olduðu tespit edildi (p<0.001, Tablo 3). Duyu organlarý olan sistem ile diðer sistemler arasýnda farklýlýk olmadýðý belirlendi. Çalýþmamýzda elde ettiðimiz bu sonuç hangi sisteme daha fazla aðýrlýk verilmesi gerektiði bakýmýndan anlamlý bulundu (Tablo 5). Daha sonraki yýllarda bunlarýn dikkate alýnmasý planlandý. Bu araþtýrmamýz sonrasýnda önümüzdeki eðitim ve öðretim yýlýnda öðrencilerin daha az baþarýlý bulunduðu

5 Malas, Anatomi Sýnavlarý 5 Tablo-5: Sistemlere ve yýllara göre ortalama baþarý oranlarý yüzde ortalamalarý. sistemlerde teorik ve pratik uygulamalarda alýnacak tedbirler gözden geçirildi. Çalýþmamýzdaki sonuçlarýn Týp Fakültesindeki bütün anatomi konularýnýn eðitim ve öðretimindeki baþarý grafiðinin yükseltilmesi açýsýndan yararlý olacaðý sonucuna varýldý. Kaynaklar 1. Kocabaþoðlu, Y.E., Notes on Student Assessment, EÜTF Ölçme Ve Deðerlendirme Konferans ve Workshoplarý, 1999, Yayýnlanmamýþ Notlar 2.http://www.edu.uleth.ca/courses/ed3604/iteman/ eight/ eight.html 3. purpia.html 4.http://www.edu.uleth.ca/courses/ed3604/iteman/inte rp/interp.html http://www.edu.uleth.ca/courses/ed3604/asess/princ.html http://www.cis.purdue.edu/DATA/INTEST.HTM 11.http://www.unc.edu/depts/ctl/he1.html 12.http://www.cleo.murdoch.edu.au/evaluation/pubs/ mcq/score.html Toplam Terminoloji ve kemik Eklemler Kas sistemi Dolaþým sistemi Solunum sistemi Sindirim sistemi Ürogenital sistem Sinir sitemi Duyu organlarý Toplam Yazýþma Adresi: Doç. Dr M. Ali MALAS SDÜ Týp Fak. Anatomi AD / ISPARTA Tel : Fax :

ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ELEMANLARI VE. Semra ERPEK, Çiðdem DEREBOY, Mustafa ALTINIÞIK

ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ELEMANLARI VE. Semra ERPEK, Çiðdem DEREBOY, Mustafa ALTINIÞIK ADÜ Tý Fakültesi Dergisi 00; 3(3) : - 0 Klinik Araþtýrma ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ELEMANLARI VE ÖÐRENCÝLERÝNÝN UYGULANAN TIP EÐÝTÝMÝNE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ* 1 3 Semra ERPEK, Çiðdem

Detaylı

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý 123 ARAÞTIRMA Özet Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý Tufan Nayir*, Ersin Uskun**, Hakan Türkoðlu**, Ertan Uzun***, Mustafa Öztürk**, A. Nesimi Kiþioðlu**.

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Öðrenme stratejilerinin öðrenci baþarýsýna etkisi

Öðrenme stratejilerinin öðrenci baþarýsýna etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Öðrenme stratejilerinin öðrenci baþarýsýna etkisi Effect of learning strategies on success of student's Zeynep Baykan, MD. Department of Medical Education, Erciyes University

Detaylı

Ölüm Kaygýsý Ölçeðinin Uyarlanmasý: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý

Ölüm Kaygýsý Ölçeðinin Uyarlanmasý: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý ARAÞTIRMA Ölüm Kaygýsý Ölçeðinin Uyarlanmasý: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý Figen Akça 1, Ý. Alper Köse 2 1 Psk.Yrd.Doç., Aksaray Üniversitesi Eðitim Fakültesi, 2 Ölçme ve Deðerlendirme Uzmaný, Milli

Detaylı

HEMAR-G. Doðal Aile Planlamasý Yöntemlerinden Billings Ovulasyon Yönteminin Uygulanmasý HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ.

HEMAR-G. Doðal Aile Planlamasý Yöntemlerinden Billings Ovulasyon Yönteminin Uygulanmasý HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ. HEMARG HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ Doðal Aile Planlamasý Yöntemlerinden Billings Ovulasyon Yönteminin Uygulanmasý Sevgi ÖzsoyGÖKDEMÝREL* Anahit COÞKUN** * Yrd. Doç. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

41 KLÝNÝK ÇALIÞMA Okul Yaþ Grubu Çocuklarýn Hastane Ve Hastalýðý Ýle Ýlgili Bilgilendirme Durumlarýnýn Endiþe Kaynaklarý Ýle Etkileþimi The Interaction Between The Informing Situation Of The School Age

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Dr. Hatice Þahin*, Dr. Türkan Günay**, Dr. Hilal Batý*

Dr. Hatice Þahin*, Dr. Türkan Günay**, Dr. Hilal Batý* Ýzmir Ýli Bornova Ýlçesi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Üniversiteye Giriþ Sýnavý Kaygýsý University Entrance Exam Anxiety of Senior High School Students in the Province of Ýzmir, District of Bornova Dr.

Detaylı

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Hareketli polietilen insertli ve sabit polietilen insertli Diz protezi uyguladýðýmýz hastalarýn orta dönem sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi

Hareketli polietilen insertli ve sabit polietilen insertli Diz protezi uyguladýðýmýz hastalarýn orta dönem sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA 1 Hareketli polietilen insertli ve sabit polietilen insertli Diz protezi uyguladýðýmýz hastalarýn orta dönem sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi Tolga Atay, Osman Gazi Aksoy, Nevres Hürriyet Aydoðan

Detaylı

SAÐLIK OKULU ÖÐRENCÝLERÝNÝN HIV/AIDS, HEPATÝT B VÝRÜSÜ VE HEPATÝT C VÝRÜSÜ KONUSUNDAKÝ BÝLGÝ DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

SAÐLIK OKULU ÖÐRENCÝLERÝNÝN HIV/AIDS, HEPATÝT B VÝRÜSÜ VE HEPATÝT C VÝRÜSÜ KONUSUNDAKÝ BÝLGÝ DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) SAÐLIK OKULU ÖÐRENCÝLERÝNÝN HIV/AIDS, HEPATÝT B VÝRÜSÜ VE HEPATÝT C VÝRÜSÜ KONUSUNDAKÝ BÝLGÝ DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Evaluation of the level of the knowledge of the

Detaylı

Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma

Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma A. Seda SARACALOÐLU *, Ýlke EVÝN **, S. Rana VAROL *** Özet Bu

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

TIBBÝ ARAÞTIRMA VE YAYIN KONUSUNDA ETÝK DUYARLILIK ARAÞTIRMASI

TIBBÝ ARAÞTIRMA VE YAYIN KONUSUNDA ETÝK DUYARLILIK ARAÞTIRMASI TIBBÝ ARAÞTIRMA VE YAYIN KONUSUNDA ETÝK DUYARLILIK ARAÞTIRMASI Nesrin ÇOBANOÐLU, Bahtiyar HABERAL, Sevil ÇAÐLAR Týp fakülteleri öðretim üyesi olan hekimler, hekimlik uygulamalarý yanýnda araþtýrmacý bilim

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

MARMARA MEDICAL JOURNAL

MARMARA MEDICAL JOURNAL Online ISSN: 1309-9469 Print ISSN: 1019-1941 2011, Cilt 24, Sayi 1 MARMARA MEDICAL JOURNAL Marmara Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi www.marmaramedicaljournal.org Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi

Detaylı

Yetiþkinliðe Geçiþte Bireyleþme Türleri ve Kimlik Statüleri: Üniversite Öðrencileri ve "Unutulan Yarý"

Yetiþkinliðe Geçiþte Bireyleþme Türleri ve Kimlik Statüleri: Üniversite Öðrencileri ve Unutulan Yarý ARAÞTIRMA Yetiþkinliðe Geçiþte Bireyleþme Türleri ve Kimlik Statüleri: Üniversite Öðrencileri ve "Unutulan Yarý" Individualization Types and Identity Status in Transition to Adulthood: College Students

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex?

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Dr. Didem Ateþ*, Dr. Aktan Karahan**, Dr. Tuðrul Erbaydar*** Özet Bu çalýþma gençlerin güvenli

Detaylı

"PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ" Doç. Dr. Selçuk R. Þirin. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran

PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ Doç. Dr. Selçuk R. Þirin. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran töder TÜM ÖZEL ÖÐRETÝM KURUMLARI DERNEÐÝ "PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ" Doç. Dr. Selçuk R. Þirin Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran Þubat 2014 Yayýn No:

Detaylı

Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý A. Þebnem Soysal 1, Handan Can 2, Kýzbes Meral Kýlýç

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Bir Otomotiv Fabrikasýnda 2007 Yýlý Ýþ Kazalarýnýn Doç. Dr. Ferdi Tanýr Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi, Halk Saðlýðý Anabilim Dalý, Adana ÖZET Amaç: Türkiye'de otomotiv

Detaylı

ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ

ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ Nursu ÇAKIN MEMÝK*, Belma AÐAOÐLU**, Ayþen COÞKUN**, Iþýk KARAKAYA*** ÖZET Amaç: Çocuklar Ýçin Yaþam Kalitesi Ölçeði

Detaylı

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 6 Haziran 2007

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 6 Haziran 2007 Sürekli Týp Eðitimi Dergisi Yayýn Yönetmenleri Dr. Orhan Odabaþý Yayýn Kurulu Doç. Dr. Özen Aþut Dr. Aysun Balseven Odabaþý Dr. Zeren Barýþ Dr. Þamih Demli Dr. Betigül Güliter Dr. R. Ekrem Kutbay Dr. Banu

Detaylı

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Aysun ÇOLAK *, Yýldýz UZUNER ** Özet Bu araþtýrmanýn amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ASSESSMENT OF THE VIEWS OF PHILOSOPHY GROUP TEACHERS ABOUT COOPERATIVE LEARNING Nihal Salman KARA Deðirmenlik Lisesi

Detaylı