RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (DeğiĢik:RG-21/05/ ) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak olan kayıt, eğitim-öğretim, yatay geçiş ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (DeğiĢik:RG-21/05/ ) (1) Bu Yönetmelik; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak olan kayıt, eğitim-öğretim, yatay geçiş ve sınavlarla ilgili hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (DeğiĢik:RG-21/05/ ) (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenen ve Dekanlıkça görevlendirilen öğretim üyesini, b) Dekan: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını, c) Dekanlık: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını, ç) Ders Kredisi: Derslerin içerik ağırlıkları karşılaştırılarak bulunan ve öğrencinin bir dersi başarabilmesi için dönem boyunca harcanması gereken emek ve zamanı değerlendirerek belirlenen ölçü birimini, d) Ders Kurulu: I, II ve III üncü dönemlerin her birinde entegre sisteme göre bir arada öğretilmesi kararlaştırılmış, farklı derslerin programda yer aldığı zaman dilimini, e) Ders Kurulu Sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan teorik ve pratik sınavları, f) Dönem: En az otuziki haftalık zaman dilimini kapsayan tüm ders yılını, g) Dönem Koordinatörü: Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu üyesi olan ve her bir dönemde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu ile görevlendirilmiş öğretim üyesini, ğ) Entegre Sistem: Dönem I, II ve III te farklı derslerin benzer konularının bir arada işlendiği eğitim-öğretim modelini, h) Fakülte: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesini,

2 ı) Fakülte Kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu, i) Fakülte Yönetim Kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu, j) İntörn Hekimlik/Aile Hekimliği: Dönem VI da klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulamalarını içeren stajlardan oluşan oniki aylık bir eğitim-öğretim sürecini, k) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini, l) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü, m) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu, n) Staj: Dönem IV, V, VI da klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pratik/uygulamalı ve teorik yapılan eğitim-öğretimi, o) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu: Tıp Fakültesi eğitim-öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesi, planlanması ve koordinasyonunu sağlayan kurulu, ö) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini ifade eder. Eğitim-öğretim süresi ve düzeyleri ĠKĠNCĠ BÖLÜM Eğitim-Öğretim ile Ġlgili Esaslar MADDE 5 (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın Fakülteyi azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders, staj ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Eğitim-öğretim aģamaları MADDE 6 (1) Tıp doktorluğu düzeyi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden ibarettir ve birbirini izleyen ve aşağıda belirtilen üç aşamadan oluşur: a) Temel tıp bilimleri dönemi: Dönem I ve II yi kapsar. b) Klinik tıp bilimleri dönemi: Dönem III, IV ve V i kapsar. c) Aile hekimliği/intörn hekimlik dönemi: Dönem VI yı kapsar. Eğitim-öğretim Ģekli MADDE 7 (DeğiĢik:RG-21/05/ ) (1) Dönem I, II ve III de entegre sistemle eğitim-öğretim yapılır. Entegre sistemde aynı zamanda mesleki beceri eğitimleri de verilir. Dönem IV, V ve VI da eğitim-öğretim stajlar şeklinde yürütülür. Tüm dönemlerde öğrenci bir üst döneme devam edebilmek için, bulunduğu dönemi başarı ile tamamlamak zorundadır.

3 (2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri ortak zorunlu dersler olup 1/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. (3) Bir eğitim-öğretim yılı en az otuziki haftayı kapsar. Dönem I, dönem II ve dönem III de en az iki haftalık bir ara tatil verilir. Sürekli eğitim ve öğretim yapılan dönem VI da ara tatil yapılmaz. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu, eğitim ve öğretim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenleme yapabilir. Bu değişiklik ve düzenlemeler, Senatonun onayı ile uygulamaya konulur. Akademik takvim, eğitim-öğretim yılı başlangıcından en az bir hafta önce ilan edilir. Eğitim-öğretim dili MADDE 8 (1) Fakültede eğitim-öğretim Türkçe olarak yapılır. Ancak hazırlık sınıfında öğretim dili İngilizce dir. Öğrenci kabulü MADDE 9 (1) Öğrenciler Fakülteye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavın sonuçlarına göre kabul edilirler. Yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir, dinleyici olarak öğrenci kabul edilmez. Kayıt iģlemleri MADDE 10 (1) Fakülteye kesin kayıt işlemleri ÖSYM nin belirlediği tarihler arasında yapılır. ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder. Öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini Rektörlük tarafından belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, ilgili yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir. Söz konusu şahıslara verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilerek haklarında gerekli kanuni işlem yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını şahsen yaparlar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. (2) Dönem I e ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, aynı zamanda ortak zorunlu derslere de kayıtlarını yaptırmış sayılırlar. (3) Tıp Fakültesine kayıt için aşağıdaki şartlar aranır: a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke ortaöğretim okullarından mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış olmak. b) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında Fakülteye merkezî yerleştirme sistemi veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ile kayıt hakkı kazanmış olmak. c) ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda, Fakülteye kayıt için belirtilen belgeleri, yabancı uyruklu öğrenciler için ise, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından istenen belgeleri sağlamak. Yatay geçiģ iģlemleri ve muafiyet MADDE 11 (1) Fakülteye eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer tıp fakültelerinden yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de

4 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre, öğrencinin almış olduğu eğitimin Fakültenin eğitim programına uyum ve denkliği hakkında, ilgili komisyonun görüşü alınarak yapılır. (2) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, Fakülteye kayıtlarının yapılabilmesi için; Rektörlükçe kontenjan ilan edilmiş olması ve durumlarının YÖK tarafından belirlenen kurallara uygun olması gerekir. (3) Diğer bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin hesabında, geldikleri kurumda geçirmiş oldukları süreler de dikkate alınır. (4) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin veya başka bir üniversitenin herhangi bir bölümüne/programına kayıtlı iken ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girerek Fakülteyi kazanan ve yeniden kaydını yaptıran; bir yükseköğretim kurumundan ayrıldıktan sonra Fakülteye kayıt yaptıran ve yatay geçişle gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muaf olmayı talep edebilirler. Ders muafiyeti isteğinde bulunanlar, muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile birlikte Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları ilk yılın derslerinin başlamasını izleyen on iş günü içinde Fakülteye müracaat etmek zorundadırlar. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz. Öğrencilerin muafiyet istekleri, ayrıldıkları yükseköğretim kurumunda başardıkları dersler göz önüne alınarak tüm eğitim-öğretim planını kapsayacak şekilde bir defada yapılır. Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam ederler. (5) Ders muafiyeti isteğinde bulunan öğrencilerin, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından muafiyetleri kabul edilen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesindeki derslerinin notları daha önce aldıkları harf notları olarak işlenir ve ortalamalarına katılır. (6) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslerden muaf sayılabilmeleri için; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya karşılığı olması gerekir. Ancak öğretim programlarında başarılı/başarısız olarak değerlendirilen ders/derslerden başarılı olanlar, en az CC harf notu veya karşılığı aranmadan, muaf sayılırlar. Söz konusu öğrencilerin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde almış oldukları derslere göre genel akademik not ortalamaları belirlenir. Ortak zorunlu dersler MADDE 12 (1) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleridir. Bu derslere %70 devam zorunludur. Ortak zorunlu derslerden en az bir ara sınav ile final sınavı yapılır. Haklı ve geçerli görülen bir mazeretle ara sınava giremeyen öğrenciler için derslerin yapıldığı en son hafta mazeret sınavı yapılır. Başarı notu; yıl içi sınavlarının ortalamasının % 50 si ile final sınavı notunun % 50 si toplanarak hesaplanır. Final sınavında 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli) puan almak zorunludur. Final sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 50 (elli) puan alamayan öğrencilerin ara sınavdan aldığı not değerlendirmeye katılmaz ve bu durumdaki öğrencilere K (Kalır) harf notu verilir. Final sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden 50 (elli) alamayan ve yıl sonu başarı puanı 60 (altmış) olmayan öğrenciler başarısız sayılırlar. Bu öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavında en az 50 (elli) puan almak zorunludur ve bütünleme sınavında alınan not, o dersin final sınavı notu yerine geçer. Ara sınav ile bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir. Ortak zorunlu derslerden başarısız olan dönem I ve dönem II öğrencileri bir üst

5 döneme geçebilirler. Bu durumdaki öğrenciler, eğitim-öğretim süresi içinde, ortak zorunlu derslerden açılan sınavlara girerek başarılı olmak zorundadırlar. (2) Ortak zorunlu derslerden alınan notlar geçer (G)/kalır (K) şeklinde değerlendirilir ve genel başarı notu ortalamasına katılmaz. (3) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, birinci ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir. Bu dersler haftada en az iki saattir. Ders müfredatına, Fakülte kurulu kararıyla birinci ve ikinci yarıyıl dışında da yabancı dil dersi eklenebilir. (4) Her yıl eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 (yüz) puan üzerinden 60 (altmış) ve yukarı puan alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar. (5) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler de ortak zorunlu yabancı dil dersinden, durumlarını belgelemek şartıyla, muaf sayılırlar. (6) Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin kararlar, ilgili yönetim kurulu tarafından verilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı ve yabancı dil muafiyet sınavları MADDE 13 (DeğiĢik:RG-21/05/ ) (1) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler ilk yıl yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenim görürler. İsteyen öğrenciler eğitim-öğretim yılı başında yapılan muafiyet sınavına girerler. Yabancı dil yeterlik sınavında 100 (yüz) tam puan üzerinden 60 (altmış) veya üstü puan almış olanlar dönem I e kayıt yaptırırlar. Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler eğitim-öğretimlerine devam ederler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli dersleri değil de Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, isterlerse hazırlık sınıfına yönelik yapılacak herhangi bir muafiyet sınavına girebilirler. (2) Yabancı dil hazırlık sınıfı ile ilgili devam, ders tekrarı, eğitim-öğretim ve sınavlar 24/9/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Kayıt yenileme MADDE 14 (1) Üniversite yönetim kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde, öğrenciler akademik takvimde belirtilen süreler içinde katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. (2) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o dönemdeki derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönem, 2547 sayılı Kanun hükümlerince belirlenen azami öğrenim süresinden sayılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu, Koordinatörler ve Görevleri Tıp eğitimi koordinatörler kurulu

6 MADDE 15 (DeğiĢik:RG-21/05/ ) (1) Eğitim ve öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu tarafından düzenlenir. (2) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu; Koordinatör ve dönem koordinatörü olarak Dekan tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. Kurul üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir. Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunun çalışma usul ve esasları Senato tarafından belirlenir. (3) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu; tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında ilgililerle fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geri bildirimleri değerlendirir, Fakülte Kuruluna görüşlerini sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime uygun olarak derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar ve bu konuda Fakülte Kuruluna bilgi verir. Bölüm başkanları ile koordinasyon içinde bir sonraki yılın eğitim programını ve görevlendirilen öğretim üyelerini belirleyerek Fakülte Kuruluna sunar. (4) Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkında Dekanlığa bilgi verir. Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu çalışma ve toplantı düzenini kendisi belirler, gerekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. (5) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu her eğitim-öğretim dönemi başında, ihtiyaç olduğunda, 24/9/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin muafiyetle ilgili 7 nci maddesinde belirtilen başarı puanları ile ilgili olarak Dekanlığa teklifte bulunur. Koordinatörlerin görevleri MADDE 16 (1) Koordinatörlerin görevleri şunlardır: a) Akademik takvim taslağını ilgili anabilim dallarının görüşünü alarak Tıp Eğitimi Koordinatörler Kuruluna sunmak, b) Dönem programının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, c) Devam çizelgelerini denetlemek ve sınavlara giremeyecek öğrencileri Dekanlığa bildirmek, ç) Tüm sınavların anabilim dalı başkanları ile işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak, d) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesini ve sınavın ayrıntılı analizini yaparak açıklanmasını sağlamak, e) Öğrencilerin sorunlarının çözümlenmesine ve danışman öğretim üyeleri ile ilişkilerinin düzenli yürütülmesine yardımcı olmak. Devam zorunluluğu DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dönem I, II ve III ile Ġlgili Esaslar MADDE 17 (1) Ders kurullarındaki teorik ve pratik derslere devam zorunludur. (2) Ders kurulundaki teorik derslerin tümünün % 30 undan fazlasına devam etmeyen öğrenci ders kurulunun pratik ve teorik sınavına; dönem boyunca anlatılan teorik derslerin %

7 30 undan fazlasına devam etmeyen öğrenci ise final ve bütünlemenin pratik/teorik sınavlarına, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde tanımlanan haklı ve geçerli mazeretlerden herhangi birine sahip olsa da giremez. (3) Bir ders kurulundaki her bir dersin pratik uygulamalarının % 30 undan fazlasına devam etmeyen öğrenci, ders kurulundaki ilgili dersin pratik sınavına giremez. (4) Bir ders kurulundaki pratik uygulamalara haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle devam edemeyen öğrenciler, anabilim dalının imkânları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatlerde devam edemedikleri pratik uygulamaları telafi edebilirler. Ders kurulu sonu sınavları MADDE 18 (1) Her ders kurulundan sonra ders kurulu sınavı yapılır. Bu sınav teorik ya da teorik ve pratik olarak uygulanır. Ders kurulu sınavı, derslerin ders kurulunda yer aldıkları sürelerle orantılı sayıda sorudan oluşur. Ders kurulu sınavları dönem koordinatörlerinin gözetim ve denetiminde yapılır. (2) Pratik sınavlar, pratik dersi olan anabilim/bilim dalları tarafından ders kurulu teorik sınavından önce yapılır. (3) Teorik sınav, ders kurulunu oluşturan tüm anabilim dalları için ortak bir sınav şeklinde yapılır. (4) Kurul sonu sınav puanı, ders kurulunu oluşturan her bir anabilim/bilim dalının teorik ve pratik puanını kapsayacak biçimde 100 (yüz) tam puan üzerinden hesaplanır. Her bir anabilim/bilim dalının teorik ve pratik puan ağırlıkları, o kuruldaki ders saati oranına göre dönem koordinatörü tarafından belirlenir. Ders kurulu sınav puanı ve değerlendirme MADDE 19 (1) Ders kurulu sınav puanı, o kuruldaki entegre derslerden alınan teorik ve pratik puanların toplanmasıyla belirlenen puandır. Ders kuruluna ait toplam puanın hesaplanmasında sonucun eksi olarak bulunması durumunda bu puan 0 (sıfır) olarak değerlendirilir. (2) Teorik ve pratik puanlar aşağıdaki şekilde belirlenir: a) Teorik puan: Ders kurulu sonunda yapılan teorik/yazılı sınavın puanı hesaplanırken baraj sistemi uygulanır. Dönem I, II ve III için baraj uygulaması ders ve/veya ders grupları şeklinde yapılır. Buna göre, kurulu oluşturan her bir ders ve ders gruplarından % 50 lik başarı sağlanmış ise; derslerden alınan puanlar toplanarak teorik sınav puanı olarak belirlenir. Fakat ders kurulunu oluşturan derslerin bir veya birkaçından % 50 lik başarı sağlanamamış ise; o ders veya derslere ait teorik tam puanın % 50 si ile alınan puan arasındaki fark, eksi puan olarak değerlendirilir. Bulunan eksi puanlar, o ders veya derslerden alınan teorik puanlardan düşülerek o ders veya derslere ait teorik puan hesaplanır. Ders kurulunu oluşturan derslere ait teorik puanlar toplanarak kurul sonu teorik puanı bulunur. b) Pratik puan: Kurul sonu pratik sınavda alınan puandır. Ders kurulu teorik sınavının puanına aynen eklenir. c) Ders kurulu sınav puanı: Teorik ve pratik puanları toplamından oluşur. Mazeret sınavı MADDE 20 (1) Dönem I, II ve III ders kurulu sınavlarına, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli sebeple katılamayan öğrencilere her bir yarıyıl için bir ders kuruluna mahsus olmak üzere mazeret sınavı açılır.

8 (2) Mazeret sınavları, dönem sonunda ve final sınavından önce yapılır. Dönem sonu final sınavı MADDE 21 (1) Dönem I, II ve III te her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavı bitiminden en az onbeş gün sonra bütün ders kurullarını kapsayan dönem sonu final sınavı yapılır. Bu sınav teorik ve/veya pratik/uygulamalı yapılır. Sınav sorularının dağılımı, ders kurulu sınavında olduğu gibidir. (2) Bu sınavda öğrenciler en az 50 (elli) puan almak zorundadır. Puanı 50 (elli) nin altında olan öğrenciler başarısız kabul edilir. Başarısız öğrenciler bütünleme sınavına girmek zorundadır. Bütünleme sınavı MADDE 22 (1) Dönem sonu final sınavından en az 15 (onbeş) gün sonra yapılır. (2) Sınav sorularının dağılımı, dönem sonu final sınavındaki şekilde olur. (3) Dönem sonu final sınavından 50 (elli) nin altında not alanlar ve/veya dönem başarı notu 60 (altmış) ın altında kalan öğrenciler bütünleme sınavına girmek zorundadır. Dönem baģarı notu MADDE 23 (1) Dönem I, II ve III te; tüm ders kurullarına ait sınav notu ortalamalarının %60'ı ile dönem sonu final veya bütünleme sınav notunun % 40'ı toplamları dönem başarı notunu oluşturur. (2) Dönem başarı notu 60 (altmış) ve daha yüksek olanlar bir üst döneme geçebilir. Dönem başarı notu 60 (altmış) ın altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. (3) Dönem başarı notunda ortaya çıkabilecek ondalıklı puanlar tam sayıya yuvarlatılarak hesaplanır. Ondalıklı sayı 0,50'den büyük veya eşit ise bir üst tam sayıya, 0,50'den küçük ise bir alt tam sayıya yuvarlatılır. Dönem başarı notu öğrenciye rakam ve harf notu olarak bildirilir. Sınavların yapılıģı MADDE 24 (1) Sınav günleri ilan edildikten sonra sadece Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. (2) Anabilim/bilim dalları, gerekli durumlarda pratik sınavlarını uygun gördükleri şekilde yapabilirler. (3) Öğrenciler, ders kurulu sınavı, dönem sonu final veya bütünleme sınavı için belirlenen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadır. BaĢarısızlık MADDE 25 (1) Dönem I, II ve III öğrencileri, dönem sonunda F2 ya da F3 almaları ve bütünleme sınavlarında başarılı olamamaları halinde o dönemi tekrarlar. Tekrarladıkları halde başarılı olamayan öğrenciler bir üst sınıfın eğitim-öğretim çalışmasına yazılamaz. Sınav sonuçlarının ilanı ve itirazlar MADDE 26 (1) Sınav sonuçları, sınavı izleyen en geç yedi iş günü içinde ilan edilir. (2) Ders kurulu sınav sonuçları; dönem koordinatörü, Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu başkanı ve Dekanın imzası ile ilan edilir. (3) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanını izleyen en geç 7 (yedi) iş günü içinde sınav evraklarının maddi hata yönünden incelenmesini yazılı olarak Dekanlıktan isteyebilir.

9 (4) Sınav kâğıtlarında ve öğretim elemanlarının not takdirinde maddi hatanın düzeltilmesi dışında hiçbir değişiklik yapılmaz. Maddi hatalar ise, ancak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından düzeltilebilir. (5) Tüm sınavlarda, sınav notu hesaplanırken, 0,50 ve üstü bir üst tam nota tamamlanır. Devam zorunluluğu BEġĠNCĠ BÖLÜM Devam Zorunluluğu, Mazeret ve Ġzinlerle Ġlgili Esaslar MADDE 27 (1) Derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır: a) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. b) Uygulamalı dersler; staj, laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları gibi hususları kapsar. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir. Mazeretler, izinli sayılma ve kayıt dondurma MADDE 28 (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav şartlarından birini, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli bir mazeretle yerine getiremeyen öğrencilerin bu hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre azami öğrenim süresine eklenir. (2) Mazeretin kabulü için, ilgili belgelerin mazeretin sona ermesinden itibaren en geç bir hafta içinde Dekanlığa iletilmesi zorunludur. (3) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremez. (4) Öğrenciler aşağıda belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerinden dolayı eğitimöğretimlerine ara vermeleri halinde, mazeretlerinin bitiminden itibaren eğitim-öğretimlerine ayrıldıkları yerden devam ederler: a) Öğrencinin, Üniversite hastaneleri veya diğer sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması, b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) nolu alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi, c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması, ç) Birinci derece yakınlarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi ve öğrencinin özrünün Fakülte Yönetim Kurulunca geçerli sayılması, d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle Fakülte Yönetim Kurulunca izinli sayılması, e) Kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya 13/1/1985 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması, f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması, g) Öğrencinin, Türkiye yi, Üniversiteyi veya Fakülteyi temsilen spor ve kültür etkinliklerine katılması,

10 ğ) Fakülte Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer mazeretlerin ortaya çıkması. (5) Öğrencilere; kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yalnızca bir kez olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin başvurusu, akademik yıl başlamadan en az 15 (onbeş) gün önce yapılır ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilen öğrenciye izin verilebilir. (6) Hakkında alınan sağlık raporu ile hekimlik mesleğini icra edemeyecek düzeyde özürlü olduğu belirlenen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Üniversiteyle ilişiği kesilir. (7) Milli takım spor karşılaşmalarında, milli takımlarda ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında, Üniversite takımlarında yer alan öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilir. Öğrenciler bu süreler için mazeretli izinli sayılır. O dönemde giremedikleri ders veya derslerden mazeret sınavına alınırlar. IV, V ve VI ncı dönem öğrencileri devam etmediği süreyi anabilim dalının belirleyeceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde stajı tekrarlanır. Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen izin süreleri bu eğitim-öğretim süresine dahil değildir. (8) Mazereti haklı ve geçerli olarak kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri; öğrencilerin talebi üzerine, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dondurulur. Dondurulan süre öğrencinin öğrenim süresine eklenir. Stajlar ALTINCI BÖLÜM Dönem IV, V ve VI ile Ġlgili Esaslar MADDE 29 (1) Dönem IV ve V te staj yapmak zorunludur. Stajlarda mazeretli veya mazeretsiz devamsızlıkları % 20 ve daha altında olan öğrenciler, devam etmediği pratik çalışmaları anabilim dalının imkânları ölçüsünde anabilim dalı başkanının gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi yaparak eksik süreyi tamamlamayan öğrenci sözlü ve yazılı sınavlara alınmaz. Devamsızlığı % 20 den fazla olan öğrenci ise staj sonu sınavlara giremez ve staj tekrarı yapmak zorundadır. Sınavlar MADDE 30 (1) Dönem IV ve V öğrencileri, stajın son gününü geçmemek kaydı ile staj sonu sınavına alınır. Bu sınav; hem yazılı, hem de hasta başı, laboratuvar veya klinik uygulama şeklinde sözlü sınav olarak yapılır. Stajlardan başarılı olmak için sözlü ve yazılı olarak yapılan sınavların her birinden 100 (yüz) tam puan üzerinden en az altmış 60 (altmış) puan almak zorunludur. Staj başarı notu sözlü ve yazılı sınavlardan alınan puanların ortalamasının alınması ile hesaplanır. (2) Staja devamları yeterli olup staj sonu yazılı ve sözlü sınavında başarılı olamayanlara bir sonraki staj dönemi sonunda veya yıl sonunda kullanacağı bir bütünleme sınavı hakkı verilir. Öğrenci bu hakkını ne zaman kullanmak istediğini yazılı olarak fakülte öğrenci işleri bürosuna bildirmelidir. Öğrenci bütünleme sınavında sözlü ve yazılı sınavın her ikisine de girmek zorundadır. Sözlü ve yazılı sınavların birisinden başarısız olan öğrenci stajı başaramamış kabul edilir. Başarısız olan öğrenci stajın tüm pratik uygulamalarına ve teorik derslerine devam ederek stajı tekrarlar. Dönem IV ve Dönem V de herhangi bir stajı tekrarlayarak sınavlarında başarılı olan öğrenci diğer tüm stajlardan da başarılı olduğu

11 takdirde, yeni ders yılının başlamasını beklemeksizin bir üst sınıfın eğitim ve öğretimi devam eden herhangi bir staj veya dersinin ilk başlangıcına kaydedilir. (3) Staj sonu sınavlarına, Fakülte Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli sebeple katılamayan öğrenciler, Dönem Koordinatörünün belirleyeceği, yıl içindeki takip eden stajlardan birinin dönem sonunda sınav hakkını kullanırlar. Dönem VI daki intörn hekimlik/aile hekimliği ile ilgili esaslar MADDE 31 (1) Dönem V i başarı ile tamamlayan öğrenciler aile hekimi adayı olurlar. Aile hekimliği dönemi staj dilimlerinden oluşan 12 aylık (1 tam yıl) süreyi kapsar. (2) Aile hekimliği düzeyi döneminde öğrencilerin stajlardan başarısı; her anabilim dalında, anabilim dalınca önerilen, Fakülte Kurulunca kabul edilen bir programa göre yapılan çalışmalar sonunda anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından klinik, poliklinik, laboratuvar, saha çalışmaları, yazdıkları hasta anamnez, öykü ve epikirizler, hastalara karşı ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, klinik ve klinikopatolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen notlarla değerlendirilir. Öğrencilerin aldığı bu notlar akademik ortalamaya katılmaz. (3) Aile hekimliği stajlarında başarılı olamayan öğrenci, başarısız olduğu stajı yıllık programın sonunda tekrar etmek zorundadır. (4) Aile hekimliği dönemi öğrencileri, bu dönemdeki stajların her birine ait sürenin en az % 80 ine devam etmek zorundadır. Mazeretli veya mazeretsiz devamsızlığı her staj için % 20 yi aşan öğrenci o stajdan başarısız kabul edilir. Devamsızlıkları % 20 ve daha altında olan öğrenciler ise, devam etmediği pratik çalışmaları anabilim dalının imkânları ölçüsünde anabilim dalı başkanının gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi yaparak eksik süreyi tamamlamayanlar o stajdan başarısız sayılır. Başarısız öğrencilerin staj tekrarı yapması gerekir. (5) Fakülte Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde Dönem VI da seçmeli staj yapılabilir. Seçmeli stajların yapılacağı birimler ve staj süreleri, eğitim komisyonunun önerisi ile Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Seçmeli stajlar Dönem VI nın programında bulunan ve zorunlu olarak staj yapılan anabilim dallarının dışında, uygulamalı işlemlerin olduğu birimlerde yapılmalıdır. Öğrenci hangi birimi seçeceğini dönem VI ya başladığı tarihte Fakülte öğrenci işleri bürosuna yazılı olarak bildirmelidir. Anabilim dallarında yığılmayı önlemek için dönem koordinatörü tarafından diğer seçmeli anabilim dallarına kaydırma yapılabilir. (6) Aile hekimliği döneminde görülmesi gereken tüm uygulamalar, benzer ders ve uygulama programını takip eden Tıp Fakültelerinde de (yurtiçi-yurtdışı), Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir. Ancak, diğer fakültelerde yapılacak eğitim bir staj süresinden fazla olamaz. (7) Aile hekimliği dönemi olan Dönem VI daki stajlar kredisiz eğitim-öğretim çalışması olduğundan, aile hekimliği başarı notu mezuniyete esas olan değerlendirmede hesaba katılmaz. Sınav ve değerlendirme esasları YEDĠNCĠ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler

12 MADDE 32 (1) Fakültede tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. a) Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puan, derece, not ve katsayılar aşağıdaki şekilde tanımlanır: Puanlar Dereceler Notlar Katsayı Mükemmel AA 4, Pekiyi BA 3, İyi BB 3, Orta CB 2, Geçer CC 2, Başarısız FF 0, 00 Geçer Kalır Muaf G (Ortak Zorunlu Dersler için) K (Ortak Zorunlu Dersler için) M b) F (başarısız) notları şunlardır: 1) F1 notu; mazeretsiz, devamsız anlamındadır. Dönem sonu final ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencinin aldığı nottur. Bir, iki ve üçüncü dönemlerde F1 notu alan öğrenci aynı dönemi tekrarlamak zorundadır. Dört, beş ve altıncı dönemlerde stajı tekrar eder. 2) F2 notu, devamlı anlamındadır. Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmemiş öğrencinin aldığı nottur. Puanı 0 (sıfır) dır. Dönem I, II ve III te, dönem sonu final ve bütünleme sınavlarına girme hakkı vardır, IV ve V inci dönemlerde stajı tekrar etmeden bütünleme sınavına girebilir. 3) F3 notu, sınav değerlendirme sonucu 0-59 arası/başarısız olan öğrenciye verilen nottur. 4) F4 notu; mazeretli, devamsız anlamındadır. Dönem I, II ve III ders kurullarında, mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş öğrenciler için dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavlarına girme hakkı tanınır. c) G (Geçer) notu: Kredisiz derslerde başarılı öğrenciyi tanımlar. ç) K (Kalır) notu: Kredisiz derslerde başarısız öğrenciyi tanımlar. d) M (Muaf) notu: Bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken ÖSYM sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları ya da Üniversitenin/Fakültenin açmış olduğu muafiyet sınavlarına girerek başardığı dersler için kaydedilen notu tanımlar. (2) Başarı notlarının dörtlü sisteme dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen güncel dönüştürme tabloları kullanılır. (3) Dönem IV ve V te Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler staj sonu sınavına alınmaz, stajı tekrarlamaları gerekir.

13 Sınavlarda kopya MADDE 33 (1) Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, yapılmasına yardım eden(ler), sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı ve/veya yardım ettiği anlaşılan öğrenci(ler) o sınavdan 0 (sıfır) almış sayılır ve hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin kovuşturması açılır. Öğretim üyesi olmaması sebebiyle stajların baģka bir kuruluģta yaptırılması MADDE 34 (1) Stajların Tıp Fakültesi anabilim dallarında yaptırılması esastır. Fakültede ilgili anabilim dalında öğretim üyesinin ya da staj yaptırılabilmesi için uygun şartların bulunmaması durumunda ilgili koordinatörün ve Dekanlığın uygun görmesi halinde stajlar bu Yönetmelikteki sınav hükümlerine uyulmak şartıyla başka sağlık kuruluşlarında da yapılabilir. Diplomalar MADDE 35 (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir: a) Temel tıp bilimleri önlisans diploması: Dönem II yi başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrılmaları halinde verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde aldıkları diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermek zorundadır. Aksi halde kayıtları yapılmaz. b) Klinik bilimleri yüksek lisans diploması: Dönem V i başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrılmaları halinde verilir. Bu diploma hekimlik yapma yetkisi vermez. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde kayıt sırasında alınan diplomayı üniversiteye geri vermek zorundadır. Aksi halde kayıtları yapılmaz. c) Tıp doktoru diploması: İntörn hekimlik dönemini başarı ile tamamlayanlara verilir. Disiplin MADDE 36 (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Giyim ve genel görünüģ MADDE 37 (1) Öğrenciler, eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Onur öğrenciliği MADDE 38 (1) Her yıl Fakülteden mezun olan öğrencilerin mezuniyet notlarına göre sıralamaları yapılır. Sıralamada dönem ve staj tekrarı yapmayan öğrenciler önceliğe sahiptir. (2) Disiplin cezası almamış olmak koşulu ile birinci, ikinci ve üçüncü sırada mezun olan öğrenciler üstün onur mezunları, dördüncüden onuncuya kadar sırada mezun olan öğrenciler de Dekanlık önerisiyle Rektörlükçe onur mezunları olarak ilan edilirler. DanıĢman öğretim üyesi MADDE 39 (1) Öğretim döneminin başında eğitim, öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından her öğrenci için bir öğretim üyesi danışman olarak görevlendirilir. Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 40 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

14 Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 41 (1) 8/8/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 42 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 43 (DeğiĢik:RG-21/05/ ) (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 03/02/ Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 21/05/

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 16 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28469 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Mardin Artuklu Üniversitesinden: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28340 Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesinde lisans ve ön lisans

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 22 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28389 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Öğretim Düzeyi Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 30 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28806 İnönü Üniversitesinden: YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28721 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Yönetmelik Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak Madde 2 Tanımlar Madde 3

Yönetmelik Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak Madde 2 Tanımlar Madde 3 16 Ağustos 2012 tarih ve 28386 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklikle birlikte Yönetmelik Niğde Üniversitesinden: Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29103 Hakkari Üniversitesinden: YÖNETMELİK HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27367 UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29468 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28679

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28679 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28679 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 7 Eylül 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26636 YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE STAJ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE STAJ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 23 Eylül 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28774 Dicle Üniversitesinden: YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE STAJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ******* Madde-1: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu na dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 19 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28826 YÖNETMELİK RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 9 Ağustos 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29440 Celal Bayar Üniversitesinden: YÖNETMELİK CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28623 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 24 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29098 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28404 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/11/20081130-8.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/11/20081130-8.htm Sayfa 1 / 7 30 Kasım 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27070 İstanbul Bilim Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28184 YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinde eğitim-öğretim

Detaylı

e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, 21 Temmuz 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28714 YÖNETMELİK Türk-Alman Üniversitesinden: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı