HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ"

Transkript

1 HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Amaç ve Hedefler... B. Temel Politikalar ve Öncelikler... III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler Diğer Mali Bilgiler B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler Değerlendirme B- Zayıflıklar - Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER (Örnek) EKLER... Ek 1: Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

3 SUNUġ (Harcama Yetkilisi) Fakültemizin kurulma kararı 17 Mart 2006 tarihinde Hitit Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte alınmıģtır. Tıp Fakültesi Hastanesi tarihinde Çorum Valiliği ile Hitit Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan ortak kullanım (afiliasyon) ve iģbirliği protokolü gereğince T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve AraĢtırma Hastanesidir. Üniversitemiz Tıp Fakültesi eğitim-öğretime, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yaptığı iģbirliği çerçevesinde eğitim-öğretim yılında 21 öğrenci alarak baģlamıģtır. ġu an toplam öğrenci sayısı 145 dir. Kısa bir süre içinde bitmesi hedeflenen kuruluģ çalıģmaları tamamlanıncaya kadar Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencileri, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimlerini sürdüreceklerdir. Fakültemiz kadrosunda tarihi itibariyle 15 Profesör, 2 Doçent, 22 Yardımcı Doçent, 1 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı, 12 AraĢtırma Görevlisi (6 ÖYP, 5 Tıpta Uzmanlık öğrencisi) olmak üzere 52 akademik personel, 10 idari personel bulunmaktadır yılı Faaliyet Raporumuzu paydaģlarımızın bilgisine sunar, emeği geçen tüm çalıģanlarımıza teģekkür ederim. Prof. Dr. Mete DOLAPÇI Dekan 1

4 GENEL BĠLGĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon Misyon Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinin misyonu, topluma bilimsel, çağdaş düzeyde, kaliteli sağlık hizmeti sunma yeteneğine sahip, doğru tanı koyabilen ve tedavi yapabilen, toplum sağlığını ve koruyucu hekimliği ön planda tutan, etik değerleri gözeten ve koruyan, üst düzeyde bilgi birikimine sahip, iletişime açık, araştırmacı ve yaptığı araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkıda bulunabilen, liderlik vasıfları taşıyan ve sağlık politikalarının belirlenmesinde söz sahibi olabilecek nitelikli hekimler yetiştirmektir. Vizyon Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinin vizyonu, çağdaş tıp eğitimi verebilen, nitelikli araştırmalar ortaya koyabilen ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilen; ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi olan tıp fakülteleri arasında yer almaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde kurulan Fakültemizin organları, bu organların oluģturulması, seçimi, görev süreleri, görev, yetki ve sorumlulukları 2547 Sayılı Yasa ve Üniversitelerde Akademik TeĢkilat Yönetmeliğinde düzenlenmiģtir. Fakülte organları olan Dekan, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu ile ilgili hükümler 2547 Sayılı Yasa nın 16., 17. ve 18.maddelerinde; Üniversitelerde Akademik TeĢkilat Yönetmeliğinin 8., 9. ve 10. maddelerinde düzenlenmiģtir. Fakültenin alt birimlerinden Bölüm, Anabilim, Bilim Dallarının kuruluģ ve iģleyiģine iliģkin hükümler de Üniversitelerde Akademik TeĢkilat Yönetmeliğinin 13., 14., 15., 16., 17. ve 18.maddelerinde düzenlenmiģtir. Bölüm, Anabilim ve Bilim Dalları, eğitim, öğretim, araģtırma ve sağlık uygulama hizmetlerinin yürütüldüğü birimlerdir. Dekanın Yetki, Görev ve Sorumlulukları 2

5 1. Fakülte kurullarına baģkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalıģmayı sağlamak, 2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel donanımı ve iģleyiģi hakkında rektöre rapor vermek, 3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüģünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 5. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesini rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir Ģeklide yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karģı birinci derecede sorumludur. 6. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer iģlemlerden sorumlu olmak, 7. Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi olarak harcama yetkisini elinde bulundurmak, 8. Bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapılması için GerçekleĢtirme Görevlisine talimat vermek. Dekan Yardımcısının Yetki, Görev ve Sorumlulukları 1. Birimin tüm sevk ve idaresinde Dekan a birinci derecede yardımcı olmak, 2. Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerini organize etmek, 3. Öğrencilerle birebir görüģmeler sağlamak, 4. Dekan ın görevi baģında bulunmadığı zamanlarda hem sevk ve idare konusunda hem de harcama konusunda tam yetki sahibidirler. Fakülte Sekreterinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları 1- Fakültenin üniversite içi ve dıģı tüm idari iģlerini yürütmek, 2- Fakülte kurulu, fakülte yönetim kurulu ve akademik kurulunun raportörlüğünü yapmak, 3- Fakültedeki idari personelin kiģisel dosyalarını tutmak, takip etmek ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlamak, 4- Fakülteye ait tüm iç ve dıģ yazıģmaları yapmak, takip etmek ve kaydını tutmak, 5- Öğretim elemanlarının gereksinimi olan ders araçlarını sağlamak, bakım ve onarımını yaptırmak, 6- Fiziki mekânın bakım ve onarımını yaptırmak, 7- ÇalıĢma Esasları ile ilgili plan ve programları yapmak. 3

6 FAKÜLTE KURULU: Fakülte kurulu, dekanın baģkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin baģkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluģur. Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl baģında ve sonunda yapar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aģağıdaki görevleri yapar: 1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaģtırmak, 2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, Üniversite Senatosuna Fakülte Temsilcisi seçmek, 3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. FAKÜLTE KURULU ÜYELERĠ Prof. Dr. Mete DOLAPÇI Prof. Dr. H.AyĢegül TAYLAN ÖZKAN Prof. Dr. Mustafa DURMUġ Doç. Dr. Yusuf KARAVELĠOĞLU Prof. Dr. H.AyĢegül TAYLAN ÖZKAN Prof. Dr. Mete DOLAPÇI Prof. Dr. Mustafa DURMUġ Doç. Dr. M.Ömer BOSTANCI Doç. Dr. Yusuf KARAVELĠOĞLU Yrd.Doç.Dr. Ġ.ÇAĞATAY ÇAĞLAR BaĢkan Temel Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanı Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanı Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanı Profesör Temsilci Üyesi Profesör Temsilci Üyesi Profesör Temsilci Üyesi Doçent Temsilci Üyesi Doçent Temsilci Üyesi Yardımcı Doçent Temsilci Üyesi 4

7 FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU : Fakülte yönetim kurulu, dekanın baģkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluģur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalıģma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aģağıdaki görevleri yapar: 1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, 2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak, 3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün iģlerde karar almak, 5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait iģlemleri hakkında karar vermek, 6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ Prof. Dr. Mete DOLAPÇI Prof. Dr. H.AyĢegül TAYLAN ÖZKAN Prof. Dr. Mustafa DURMUġ Prof. Dr. Osman EĞRĠ Doç. Dr. M. Ömer BOSTANCI Doç. Dr. Yusuf KARAVELĠOĞLU Yrd. Doç. Dr.Güven GÜNEY BaĢkan Profesör Temsilci Üyesi Profesör Temsilci Üyesi Profesör Temsilci Üyesi Doçent Temsilci Üyesi Doçent Temsilci Üyesi Yardımcı Doçent Temsilci Üyesi 5

8 C- Birim/Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Eğitim Alanları Tablo 1. Eğitim Alanı (Derslikler) Eğitim Alanı Kapasitesi (Adet) Amfi 0-50 (KiĢi) (KiĢi) (KiĢi) (KiĢi) (KiĢi) Sınıf Atölye Bilgisayar Laboratuvarı Diğer Laboratuvar TOPLAM Tablo 2. Eğitim Alanı (Derslikler) Yüzölçümü (m2) Eğitim Alanı Kapasitesi Amfi 0-50 (KiĢi) (m²) (KiĢi) (m²) (KiĢi) (m²) (KiĢi) (m²) (KiĢi) (m²) Sınıf Atölye Bilgisayar Laboratuvarı Diğer Laboratuvar TOPLAM 6

9 1.2- TaĢıtlar TaĢıtın Cinsi Tablo 3. TaĢıtlar Göreve Tahsis EdilmiĢ Kuruma Ait TaĢıtlar Hizmet Alım Yoluyla EdinilmiĢ TaĢıtlar Otomobiller (Binek) Yolcu TaĢıma Araçları (Otobüs, Minibüs, Midibüs) Yük TaĢıma Araçları (Pick-up, Kamyonet, Kamyon) Hafif Ticari Araç Arazi TaĢıtları Toplam 1.3- TaĢınmazlar Tıp Fakültesi Tablo 4. TaĢınmaz Bilgileri Toplam Arsa/Arazi Alanı (m²) Toplam Bina/Tesis Alanı (m²) 191,5m 2 Toplam 191,5m TaĢınırlar 7

10 Tablo Yılında Satın Alınan TaĢınır Malzeme Listesi Hesap Kodu Dayanıklı TaĢınırlar Ölçü Birim Satın Alma Tüm GiriĢler 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Adet TaĢıtlar Grubu Adet 255 DemirbaĢlar Grubu Adet 2 2 Toplam Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.5- Sosyal Alanlar Tablo 6. Sosyal Alanlar Alan Adı Adet Kapalı Alan (m2) Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Kantin / Kafeteryalar Lojmanlar Toplam Kapasite (KiĢi) Toplantı ve Konferans Salonları Kapasite Üzeri Toplam Tablo 7. Toplantı ve Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam 8

11 Kapasite Üzeri Toplam Tablo 8. Alan (m2) Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Spor Alanları Birim Adı Kapalı Spor Tesisleri Tablo 9. Açık Spor Tesisleri Spor Dalı Adet Alan (m2) Genel Amaçlı Salon Masa Tenisi Spor Salonu Spor Dalı Adet Alan (m2) Toplam 1.6- Hizmet Alanları Alan Adı Adet Kapalı Alan (m2) Kapasite (KiĢi) Tablo 10. Akademik Personel 3 65 m 2 3 Ġdari Personel 6 79 m 2 6 Toplam m 2 9 9

12 1.7- ArĢiv/Depo ArĢiv Depo Ambar Toplam Tablo 11. ArĢiv ve Depo Alanları Alan Adı Adet Alan (m 2 ) 10

13 2- Örgüt Yapısı TeĢkilat ġeması 11

14 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Teknolojik Kaynaklar Tablo Toplam Sunucular Masaüstü Bilgisayar TaĢınabilir Bilgisayar Tablet Bilgisayar Cep Bilgisayar Toplam Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 13. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Toplam Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz/ Doküman Kamerası Episkop Barkod Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyon Tarayıcı Müzik Sistemi Mikroskop Yazıcı Akıllı Tahta

15 4- Ġnsan Kaynakları Tablo 14. Personel Sayıları Personel Sınıfı Yılının Bir Önceki Yıla Göre DeğiĢimi (%) Akademik Personel ,88 Yabancı Uyruklu Akademik Personel ,00 Ġdari Personel ,00 SözleĢmeli Ġdari Personel Toplam , Akademik Personel Akademik Personelin Kadro Dağılımı Personel Sınıfı Tablo 15. Personel Sayıları Yılının Bir Önceki Yıla Göre DeğiĢimi (%) Dolu BoĢ Dolu BoĢ Dolu BoĢ Dolu BoĢ Profesör ,67 Doçent ,00 Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi ,00 Okutman AraĢtırma Görevlisi ,00 Uzman Toplam ,59 13

16 Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı Tablo 16. Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı KiĢi Sayısı Yüzde (%) Hizmet Aralığı K E Toplam K E Toplam 0-3 Yıl ,33 66, Yıl ,67 33, Yıl Yıl Yıl Üzeri ,08 76, Toplam ,30 82, Akademik Personelin YaĢa Göre Dağılımı Tablo 17. Akademik Personelin YaĢa Göre Dağılımı KiĢi Sayısı Yüzde (%) YaĢ Aralığı K E Toplam K E Toplam 25 YaĢ ve Altı YaĢ ,22 77, YaĢ ,00 75, YaĢ YaĢ ,00 80, Üzeri ,00 90, Toplam ,30 82, Yabancı Uyruklu Akademik Personel Tablo Yılı Yabancı Uyruklu Akademik Personel Dağılımı Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Birim Unvan KiĢi Sayısı Kırgızistan Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi K E Toplam Toplam

17 SözleĢmeli Akademik Personel Tablo 19. SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi... Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elm.... Sahne Uygulatıcısı... Toplam Akademik Personel Atamaları/Ayrılmaları Üniversite Ġçerisinden Atanan Üniversite DıĢından Atanan Tablo Yılında Atanan Akademik Personel Profesör Doçent Yardımcı Öğretim Okutman AraĢtırma Uzman Toplam Doçent Görevlisi Görevlisi Toplam

18 Yılında Ayrılan Akademik Personel Tablo 21 Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam Emeklilik Ġsteğe Bağlı Naklen Ayrılma YaĢ Haddinden Ġstifa Görev Süresi Bitenler Vefat Atamasından Vazgeçilen Diğer Sebepler Toplam

19 Üniversitemiz Akademik Personelin Yurt Ġçi ve Yurt DıĢı Görevlendirmeleri 2547 sayılı Kanunun 33. maddesine göre lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışında görevlendirilen akademik personel bulunmamaktadır yılı itibariyle 2547 sayılı Kanun un 39. maddesi uyarınca kongre,konferans, seminer vb. bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılmak,araştırma inceleme gezileri yapmak üzere; yurt dışında görevlendirilen akademik personel sayısı 4,yurt içinde görevlendirilen akademik personel sayısı ise 61 dir Yılı Ġtibariyle Akademik Personelin Yurt Ġçi Ve Yurt DıĢı Görevlendirmeleri Tablo 22 Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam 2547/33 Yurt DıĢı Yurt Ġçi /39 Yurt DıĢı Yurt Ġçi / /40-a /40-b /40-c Toplam

20 Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel (31/12/2014 itibariyle) Tablo 23 Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör Cerrahi Tıp Bilimleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dahili Tıp Bilimleri Dahili Tıp Bilimleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dahili Tıp Bilimleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dahili Tıp Bilimleri Cerrahi Tıp Bilimleri Cerrahi Tıp Bilimleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dahili Tıp Bilimleri Dışkapı Yıldırım Beyzıt Eğit. Ve Arş. Hast. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araş. Hast. Ankara Numune Eğt. Ve Arş. Hast. Ankara Numune Eğt. Ve Arş. Hast. Ankara Numune Eğt. Ve Arş. Hast. Ankara Numune Eğt. Ve Arş. Hast. Ankara Numune Eğt. Ve Arş. Hast. Ankara Numune Eğt. Ve Arş. Hast. Ankara Numune Eğt. Ve Arş. Hast. Ankara Numune Eğt. Ve Arş. Hast. Ankara Numune Eğt. Ve Arş. Hast. Ankara Numune Eğt. Ve Arş. Hast. Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Dahili Tıp Bilimleri Temel Tıp Bilimleri Temel Tıp Bilimleri Temel Tıp Bilimleri Temel Tıp Bilimleri Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Ankara Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Toplam 18 18

21 Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Üniversitemizde 2014 yılı itibariyle 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine göre akademik personel ders saati ücretli olarak, 35. maddesine göre araştırma görevlisi araştırma veya doktora çalışması yapmak üzere, 40. maddesi (a) bendi uyarınca akademik personel ders yükünü doldurmak üzere görevlendirilmiştir. Tablo 24 Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam 2547/ / /40-a Toplam Tablo Yılında BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Ġdari Personel İdari personel kadrosunun 2014 yılsonu itibarıyla 10 tanesi dolu boş durumdadır. 19

22 Ġdari Personel Sayıları Hizmet Sınıfı Tablo Dolu Kadro Sayısı BoĢ Kadr o Sayısı Dolu Kadro Sayısı BoĢ Kadr o Dolu Kadro Sayısı Sayısı K E Toplam K E Toplam K E Toplam BoĢ Kadro Sayısı Genel Ġdari Teknik Sağlık Eğitim -Öğretim Avukatlık Din Yardımcı Toplam Ġdari Personelin Yıllar Ġtibariyle Kadro Dağılımı Tablo 27 Hizmet Aralığı Kişi Sayısı Dolu Boş Toplam Kadro Doluluk Oranı (%) İdari Personelin Eğitim Durumu Tablo 28 İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde - - %30 %60 %10 20

23 4.5- İdari Personelin Hizmet Süreleri Tablo 29 İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %10 %70 - %10 - %10 31/12/2014 tarihi itibariyle 4.6- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo 30 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %10 %60 %10 %10 %10-31/12/2014 tarihi itibariyle Yılı Ġtibariyle Ġdari Personelin Birimlere Göre Kadro Dağılımı Birim Adı Tablo 31 Genel Ġdari Hizmetler Teknik Hizmetler Sağlık Hizmetleri Eğt.-Öğrt. Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Toplam D B D B D B D B D B D B D B D B Toplam

24 5- Sunulan Hizmetler 5.1.Eğitim Hizmetleri * Üniversitemiz Tıp Fakültesi eğitim-öğretime, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yaptığı iģbirliği çerçevesinde eğitim-öğretim yılında 21 öğrenci alarak baģlamıģtır. ġu an toplam öğrenci sayısı 145 dir. Kısa bir süre içinde bitmesi hedeflenen kuruluģ çalıģmaları tamamlanıncaya kadar Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencileri, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimlerini sürdüreceklerdir. Tablo EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İTİBARİYLE ÖĞRENCİ SAYILARI Öğretim Düzeyi I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim Genel Toplam Tıp Fakültesi Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam Tablo 33 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMLERİ İTİBARIYLA ÖĞRENCİ SAYILARI Öğretim Düzeyi Döneminin Dönemine Göre Artış/Azalışı (%) Tıp Fakültesi ,80 Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam Tablo 34 SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI Birimler Hazırlık 1.Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf Toplam Tıp Fakültesi Toplamı

25 Mezun Olan ve Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayıları Tablo 35 ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUN ÖĞRENCİ VE YENİ KAYITLAR Öğretim Düzeyi Yeni Kayıt Mezun Yeni Mezun Yeni Mezun Yeni Mezun Kayıt Kayıt Kayıt Fakülte Toplam Tablo 36 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARI Öğretim Düzeyi K E Toplam K E Toplam K E Toplam Fakülteler Toplam Yatay ve Dikey Geçişle Üniversiteye Gelen Öğrenci Sayıları Tıp Fakültesi Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam Kendi Ġst. Tablo 37 YATAY VE DİKEY GEÇİŞLE ÜNİVERSİTEYE GELEN ÖĞRENCİ SAYISI Öğretim Düzeyi Yatay Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı Dikey Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı K E Toplam K E Toplam Tablo 38 Kaydı Silinen Öğrenci Sayısı (Yatay GeçiĢ DıĢındaki Nedenlerle) Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Sayısı Toplam Toplam Öğr. Ücr. Ve Katkı Payı Yat. BaĢarısızlık (Azami Süre) Yük. Öğ. Çıkarma Diğer Öğrenci Sayısı 23

26 Öğrenci Kontenjanları Tablo 39 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSYM Kontenjanı YerleĢen Kayıt Yapan BoĢ Kalan Doluluk Oranı Fakülte Toplam Kurum İçi Burslu Öğrenci Sayıları Tablo 40 BURSLARDAN VE DİĞER İMKANLARDAN YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYISI Burslar/İmkanlar Yararlanan Öğrenci Sayısı Maddi Durumu Yetersiz Olan Öğrencilere Kısmi Zamanlı Çalışma Karşılığı Maddi Destek Verilen Öğrenci Sayısı Ücretsiz 8 Ücretsiz Öğle Yemeği (Maddi Durumu Yetersiz veya İlk Sıralamasına Giren Öğrencilerden) Toplam 8 Kurum Dışı Burslu Öğrenci Sayıları Tablo 41 BURS ALAN ÖĞRENCİ SAYISI K E Toplam Kredi Yurtlar Kurumu Bursu Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Kamu Kurum ve Kuruluşlarca Alınan Burslar Özel Burs (AB Bursu) 1 1 Toplam

27 6.1. Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayıları Tablo 42 EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK YAPAN ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI / DERGİ SAYISI Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Toplam Öğretim Üyesi YetiĢtirme Programı (ÖYP) 2547 Sayılı Kanun un 33. Maddesi Uyarınca Atama Yapılacak ÖYP Araştırma Görevlisi Kadroları: 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının; 2014 atamalarında Fakültemize 5 araştırma görevlisi atanmıştır. ÖYP Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları: YÖKSİS Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Programları Veri Girişi İşlemi 2547 Sayılı Kanun un 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemizde Eğitim Gören ÖYP Araştırma Görevlileri: Fakültemizde 2547 Sayılı Kanun un 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemizde Eğitim Gören ÖYP Araştırma Görevlileri bulunmamaktadır. Tablo EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE ÖYP KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖRMEK ÜZERE YERLEŞEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYILARI Enstitüler Yüksek Lisans Düzeyi Doktora Düzeyi Toplam Sağlık Bilimleri 3 3 Toplam

28 Tablo EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE ÖYP KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖRMEK ÜZERE YERLEŞEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYILARI Yüksek Lisans Düzeyi Doktora Düzeyi Toplam Sağlık Bilimleri 1 1 Toplam 1 1 Tablo EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE ÖYP KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖRMEK ÜZERE YERLEŞEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYILARI Yüksek Lisans Düzeyi Doktora Düzeyi Toplam Sağlık Bilimleri 1 1 Toplam Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi) Kamu yönetimi reformu kapsamında 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde yeniden yapılanmaya gidilmiģtir. Yeni sistemle, harcama yapan tüm birimlerin yöneticileri harcama yetkilisi olarak belirlenmiģtir. Böylece mali yetkiler paylaģtırılırken yetkililerin sorumlulukları da aynı oranda arttırılmıģ ve iç denetim sistemi daha etkin hale getirilmiģtir. 6.1 Ön Mali Kontrol 6.2 Ġç Kontrol Sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol; "Ġdarenin amaçlarına, belirlenmiģ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluģturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanarak, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine iliģkin standartlar ve yöntemlerin Maliye Bakanlığınca belirlenip, geliģtirileceği ve uyumlaģtırılacağı belirtilmiģtir. 26

29 AMAÇ VE HEDEFLER A. Amaç ve Hedefler Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç 1 Eğitim-Öğretim alt yapısını oluģturmak Stratejik Amaç 2 Bilimsel Faliyetlerin Artırılmasına ĠliĢkin Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Hedef-1 Öğretim üyesi ihtiyacının giderilmesi Hedef-2 Kütüphane ve bilgiye eriģim olanaklarının artırılması Hedef-3 Laboratuvar ve derslik altyapılarının oluģturulması Hedef-1 Öğretim üyesi baģına düģen bilimsel yayın sayısının artırılması Hedef-2 AraĢtırma projeleri sayısının artırılması Hedef-3 Bilimsel toplantılara katılım sayılarının artırılması. Hedeflenen 2015 sonuna kadar 44 Anabilim dalı ve yan dallarla ilgili yeterli öğretim üyesi sayısına ulaģmak. Ġlk etapta kütüphaneye Temel Tıp Bilimleri için gerekli kaynakları temin etmek. Gerek öğretim üyesi, gerekse öğrenci düzeyindeki eğitim ihtiyaçlarını karģılayacak alt yapının tamamlanması. Her öğretim üyesinin SCI-E kapsamındaki dergilerde yılda en az iki adet yayın yapması. Destekli proje sayılarının artırılması ve projelerden üretilen bilimsel yayın sayısının artırılması. Üniversitemiz öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara katılımına teģvik etmek amacıyla her öğretim üyesinin yılda yurt içi ve yurt dıģı en az birer bilimsel toplantıya katılmasını teģvik etmek. Stratejik Amaç 3 Toplumla iletiģim ve BütünleĢme Stratejileri Hedef-1 Medya ile iliģkilerin geliģtirilmesi. Fakültenin tanıtımına katkı sağlayacak Yazılı ve görsel basında çıkan haber ve yazıların sayısını her yıl bir önceki yıla göre artırılması. 27

30 II- AMAÇ ve HEDEFLER B. Temel Politikalar ve Öncelikler Bilimsel araģtırma projeleriyle bilime katkı sağlayacak, evrensel niteliğe sahip ve paydaģlara da yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretmek Eğitim-öğretimde evrensel standartları oluģturmak Hasta hakları ve memnuniyetini ön planda tutan, uluslararası standartlara uygun sağlık hizmeti vermek Hitit Üniversitelilik bilincini yerleģtirmek Katılımcı yönetim anlayıģını benimsemek Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değiģimini teģvik etmek Yeni bilgilere ulaģma becerisine sahip mezunlar yetiģtirmek Yeni yatırımlarda hayırseverlerin desteğini almak 28

31 FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1-Bütçe GerçekleĢmeleri 1.1-Bütçe Uygulama Sonuçları Birimimiz 2014 yılı içerisinde, yüklenmiģ olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için, aģağıdaki tabloda ekonomik kodlar itibariyle belirtilen harcamaları gerçekleģtirmiģtir. EKONOMĠK KOD Tablo Yılı Ekonomik Düzeyde 12 Aylık Ödenek Kullanım Durumu AÇIKLAMA TOPLAM HARCAMA ÖDENEK ÖDENEK KULLANMA ORANI % 01 Personel Giderleri , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına , ,39 99,99 Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,29 74,78 Giderleri 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Toplam , ,60 99,68 2- Diğer Mali Bilgiler Tablo YILI KURUMSAL MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN VERİLER İdarenin Hizmetlerini Yürüttüğü Açık Alanların Yüzölçümü (m2) M2 İdarenin Hizmetlerini Yürüttüğü Kapalı Alanların Yüzölçümü (m2) 144 Elektrik Tüketim Miktarı (Kwh) Su Tüketim Miktarı (m3) Doğalgaz Tüketim Miktarı (m3) Kömür Tüketim Miktarı (m3) Fuel-Oil Tüketim Miktarı (Ton) 29

32 Tablo YILI KURUMSAL MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN VERİLER Temizlik Temizlik Hizmeti Yürütülen Kapalı Alan (m2) 144 Güvenlik Yakacak Elektrik Su Temizlik Hizmetinde Çalışan Personel Sayısı 1 Temizlik Hizmetinde Çalışan Personel Başına Düşen Kapalı Alan (m2) Yılı Temizlik Gideri (TL) Güvenlik Hizmeti Yürütülen Kapalı Alan (m2) Güvenlik Hizmetinde Çalışan Personel Sayısı Güvenlik Hizmetinde Çalışan Personel Başına Düşen Kapalı Alan (m2) 2014 Yılı Güvenlik Gideri (TL) Toplam Personel Sayısı Kapalı Alan (m2) 2014 Yılı Yakacak Gideri (TL) Personel Başına Düşen Yakacak Gideri (TL) Kapalı Alan (m2) Başına Düşen Yakacak Gideri (TL) Toplam Personel Sayısı Kapalı Alan (m2) 2014 Yılı Elektrik Gideri (TL) Personel Başına Düşen Elektrik Gideri (TL) Kapalı Alan (m2) Başına Düşen Elektrik Gideri (TL) Toplam Personel Sayısı Kapalı Alan (m2) 2014 Yılı Su Gideri (TL) Personel Başına Düşen Su Gideri (TL) Kapalı Alan (m2) Başına Düşen Su Gideri (TL) Telefon Toplam Personel Sayısı 57 Taşıt 2014 Yılı Telefon Gideri (TL) 1.150,21 Personel Başına Düşen Telefon Gideri (TL) 20,17 Kiralama Suretiyle Edinilen TaĢıt Sayısı (Adet) Satın Alma Suretiyle Edinilen TaĢıt Sayısı (Adet) 2014 Yılı Taşıt Kiralama Gideri (TL) Yolluk Yurt İçi Görevlendirilen Toplam Personel Sayısı Yılı Yurt İçi Yolluk Gideri (TL) ,97 Personel Başına Düşen Yurt İçi Yolluk Gideri (TL) 644,59 Yurt Dışı Görevlendirilen Toplam Personel Sayısı Yılı Yurt Dışı Yolluk Gideri (TL) 8.000,00 Personel Başına Düşen Yurt Dışı Yolluk Gideri (TL) 145,45 30

33 B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1.Faaliyet Bilgileri Tablo 49 Birimimiz Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Etkinlik Sayısı Faaliyet Türü SAYISI Sempozyum ve Kongre 3 Konferans 3 Panel 1 Eğitim Semineri 6 Diğer Seminerler.. Açık Oturum.. SöyleĢi 18 Tiyatro.. Konser.. Sergi.. Turnuva.. Teknik Gezi 2 Kurultay.. ÇalıĢtay.. TOPLAM 33 31

34 Tablo 50. Ulusal ve Uluslararası Katılınan Etkinlik Sayısı (Üniversitemizin Düzenledikleri Hariç) Faaliyet Türü SAYISI Sempozyum ve Kongre 30 Konferans 3 Panel 2 Eğitim Semineri 27 Diğer Seminerler.. Açık Oturum.. SöyleĢi.. Tiyatro.. Konser.. Sergi.. Turnuva.. Teknik Gezi.. Kurultay 4 ÇalıĢtay 8 TOPLAM 74 32

35 KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler Değerlendirme Kadrosunda deneyimli öğretim üyelerinin yanı sıra genç ve dinamik elemanları da bulundurması, Öğretim üyelerinin yayın yapmaya teģvik edilmesi, Öğretim üyelerinin tamamına dizüstü bilgisayar ve internet eriģiminin sağlanmıģ olması, Öğretim elemanları ve öğrencilerin araģtırma yapabileceği kütüphane, sanal kütüphane ve internet olanaklarının olması, Öğrencilere burs ve destek sağlanması, Huzurlu ve adil bir çalıģma ortamının bulunması, Tıp Fakültesi ve Ģehir içi ulaģımının kolay olması, Yerel kurumlar (belediyeler, idari yapı ve sivil toplum kuruluģları) ile olumlu iliģkilerin olması, Kurum içi çalıģma ortamının açık, katılımcı ve demokratik yapıya sahip olması Ģeklinde belirtilebilir. B- Zayıflıklar - Değerlendirme Uzmanlık eğitimine baģlanmıģ olmasına rağmen, henüz lisans eğitimine baģlananmıģ olması, Her anabilim dalında henüz öğretim elemanı istihdamının sağlanamamıģ olması, Eğitim-öğretim için altyapının henüz oluģturulmamıģ olması, KurumsallaĢmanın tamamlanmamıģ olması, Üniversiteye ait bir hastane olmaması, ortak protokolle Sağlık Bakanlığına bağlı hastanenin kullanılması nedeniyle akademik personelin ağırlıklı olarak sağlık hizmetinde yer alması. 33

36 ÖNERĠ VE TEDBĠRLER V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Tıp fakültelerinin temel hedefinde eğitim ve öğretim hizmetleri bulunmaktadır. Sahip olunan ve geliģme potansiyeli bulunan akademik ve idari personel, gerekli alt yapıyla desteklendiğinde hedeflenen eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleģtirilebilecektir. Fakültemiz kendi içerisinde koyduğu hedeflere ve Stratejik Plana uymaya, bağlı birimlerin de bu hedefleri yerine getirirken mali olanaklarını verimli olarak kullanmasını sağlamaya çalıģmaktadır. Bununla birlikte aģağıdaki tedbirlerin alınması önerilmektedir. Atanma ve yükselme kriterlerinin oluģturulması, Öğretim Elemanı bulunmayan anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınması, Dahiliye, Genel Cerrahi ve Aile Hekimliği dıģında uzmanlık verilebilecek diğer anabilim dallarına AraĢtırma Görevlisi alınması, Yan dal uzmanlığı yapmıģ Öğretim Üyelerini almaya öncelik verilmesi, Hayvan deneyleri araģtırma merkezinin kurulması, Klinik araģtırmalar ve hayvan deneyleri etik kurullarının kurulması. 34

37 EKLER 35

38 Ek 1: Harcama Yetkilisi Ġç Kontrol Güvence Beyanı Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiriririm. Bu güvence, benden önceki yöneticiden almıģ olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Prof. Dr. Mete DOLAPÇI Dekan 36

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

2015 YILI FAALĠYET RAPORU

2015 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...5

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Ocak 2015, Konya 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI

19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Yetki...

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak-2017 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2011 tarihinde

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU KONYA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - -

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - - 2007 YILI RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU: ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU: ĠÇĠNDEKĠLER: I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon: 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla kurulan Rize Ġlahiyat Fakültesinin

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2010 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

T.C.HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Personel Dairesi Başkanlığı 2012 Faaliyet Raporu

T.C.HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Personel Dairesi Başkanlığı 2012 Faaliyet Raporu T.C.HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı 2012 Faaliyet Raporu SUNUġ 31.12.2012 tarihi itibariyle Akademik Personel sayımız 440, İdari Personel sayımız 302 dir. Ayrıca 13 adet 4/C li

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik. Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik. Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ağrı İbrahim ÇeçenÜniversitesi 2016 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU TERME MESLEK YÜKSEKOKULU İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3 2.

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BİRİM AMİRİNİN SUNUŞU..3 1- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler.. 5 1-

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Sağlık Bilimleri Fak. Bölümü 2009 FAALİYET RAPORU Ankara 2009 1 1.1- Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler 1.1.1. Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Anfi Sınıf Bilgisayar Lab

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2012 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 2016 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz Yüksek lisans ve doktora eğitiminin gerektirdiği

Detaylı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Astları Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 1- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Her öğretim

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 0 SUNUŞ (Harcama Yetkilisi) 17 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun ile Üniversitemizin kurulmasından sonra 2007 yılı Haziran ayı itibariyle

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2015 YILI FAALĠYET RAPORU

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2015 YILI FAALĠYET RAPORU KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2015 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU... 3 I - GENEL BĠLGĠLER.4 1- Fiziksel Yapı 5 2- TeĢkilat Yapısı.6 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 21 İÇİNDEKİLER DEKANIN SUNUŞU...3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-6

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER KURULUŞ VE TARİHÇE Bakanlar Kurulunun 13.08.2012 tarihli kararına göre, Bartın Üniversitesinde İslami ilimler

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM)

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM) T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM) 2016 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 2016 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU......3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon.....4

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI Anabilim dalı kurulması Bölüm/Program kurulması Bilimsel ve Kültürel Toplantılar Faaliyet Raporları SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2016 YILI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2016 YILI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2016 YILI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Ağrı 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ....1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....2

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler 1. BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2. GENEL BİLGİLER... 4 3. MİSYON VE VİZYON... 4 3.1 Misyon... 4 3.2 Vizyon... 4 4. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2

İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 İLAHİYAT FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2013 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU GümüĢhane Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2008 yılında kurulan ĠletiĢim

Detaylı