Pspice n ögrenci versiyonunu electronics-lab.com/downloads sitesinden indirebilirsiniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pspice n ögrenci versiyonunu electronics-lab.com/downloads sitesinden indirebilirsiniz."

Transkript

1 Günlük hayat m zda bilgisayarlar her alanda kullan ld gibi elektrik-elektronik alan nda da en büyük yard mc lar m zdand r. Elektrik-elektronik alan nda çal anlar için birçok yard mc program kullan lmaktad r. Bunlardan birisi olan Pspice gerek profesyonel gerekse amatör olarak en çok kullan lan programd r. SPICE (Simulation Program for Integrated Circuits Emphasis) elektronik devreleri bilgisayar ortam nda simüle etmek için yaz lm bir programd r. PSPICE ise Cadence/Orcad firmas n n Windows taban nda çal an, bilgisayar destekli tasar m ve simülasyon program d r. Bilgisayar destekli tasar m n veya elektronik devrelerin bilgisayar ile simüle edilmesinin sa lad en büyük yarar, tasar mc n n laboratuar ortam nda elde etmesinin imkans z oldu u sonuçlar n simülasyon ile kolayca görebilmesidir. Pspice n ayr cal klar n geni kütüphaneye sahip olmas, iyi tasarlanm olan arayüzü ve en önemlisi birçok simulasyonu bar nd rmas olarak s ralayabiliriz. Pspice n ögrenci versiyonunu electronics-lab.com/downloads sitesinden indirebilirsiniz. 1. Program n Çal t r lmas : Pspice program n n kurulumu son derece kolayd r. Program kurduktan sonra Pspice program nda çal malar m z Capture Student seçenekleri ile schematics üzerinde yapabiliriz. Capture Student daha kullan l olup, devrelerin kurulum sistemini kavram m z sa lamakta ve simülasyon tiplerini aç kca göstermektedir. Ba lat menüsünden Programlar - Pspice Student - Capture Student i seçerek program çal t rabilirsiniz. 2

2 Capture Student seçtikten sonra aç lan pencerede New-Project i seçti inizde kar n za ç kacak pencerede yapmak istedi iniz projenin özelliklerini seçebilirsiniz. Seçeneklerden birini i aretledikten sonra proje adını girip OK tu una bas n z. (Projenizin isminde ve kaydetti iniz klasörün isminde Türkçe karakter kullanmay n z) Analog or Mixed A/D seçene ini i aretledikten sonra Create a Blank Project seçene ini i aretleyiniz. Böylelikle bo bir tasar m penceresi açm olacaks n z. 3

3 Bütün ematik dizayn ve i lemler bu pencerede (capture window) yap lacakt r. Tasar m penceresini t klad m zda sa tarafta devre elemanlar na kolayca ula mam z ve tasar m sayfam za devre elemanlar n kolayca ekleyebilmemizi sa layan Tool Palette (malzeme paneli) ekrana gelecektir. E er ekran n zda panel görünmediyse ana menüde bulunan View - Tool Palette seçene ini seçerek parça panelini açabilirsiniz. Tasar m sayfan z n boyutlar n ana menüdeki Options - Schematic Page Properties Page Size dan veya klavyeden I ve O tu lar ile ayarlayabilirsiniz. 4

4 2. Orcad Menüsünün Tan t m : 2.1. File Menüsü: New: Bu seçenek yeni bir proje ve ya dizayn ba latmakta kullan l r; Open: Bu seçenek daha önceden kay tl bir projenin ve ya devrenin aç lmas n sa lar. Close: Bu seçenek ile aç k olan ematik editör penceresinin kapat lmas sa lan r. Save: Projenin son hali ile kaydedilmesi sa lan r. Import/Export Design: Ba ka bir program kullanarak olu turulmu devreyi OR- CAD program na ya da OR-CAD program nda dizayn edilmi devreyi ba ka bir programa aktarmaya yarar. Exit: Bu seçenekle Capture Program ndan ç k l r. 5

5 2.2. Edit Menü: Undo Bu seçenek kullan larak bir önceki yap lan i lem geriye al n r. Redo: Bu seçenekle Undo kullan larak yap lm i lemi bir ileri al n r. Repeat: leminizi tekrarlar. Cut: Seçti iniz k sm keser. Copy: Seçti iniz k sm kopyalar. Paste: Seçti iniz k sm ba ka bir yere yap t r r. Delete: Seçti iniz k sm siler. Select All: Bütün çal man z seçer. Properties: Çal malar n z n özelliklerini buradan seçersiniz. Part: Devre elemanlar n zda üzerinizde de i iklik yapman z sa lar. Mirror: Seçti iniz k sm ayna görünümüne çevirir. Rotate: Seçti iniz k sm çevirir. Group: Devre elemanlar n z gruplar halinde ay rabilirsiniz. Ungroup: Gruplar n z tekrar eski haline getirir. Find: Burada aramak istedi iniz devre eleman n kolayca bulman z sa lar. 6

6 2.3. View Menü: Bu menü malzeme paleti, malzeme çubu u, statüs bar (durum çubu u) ve onlar n görüntüsü, ematik sayfa üzerindeki özel noktalara gitmesi ve odaklanma kontrolü ile alakal d r. Tool Pallete: Malzeme paleti. Toolbar: Bu seçenek menülerin bulundu u yerle alakal i lem yapmaya yarar. Status Bar: Mouse un bulundu u yeri (x, y) ve zoom durumunu belirtir. Grid: Elemanlar yerle tirmede kolayl k sa layan noktalarla alakal i lemlerde kullan l r. Grid References: Çal man z olu turmada size yard mc olur Place Menü: Devrenize eklemek isteyebilece iniz parçalar, yaz, resim Vb. için ve Place Part penceresini açmak için haz rlanm bir menüdür. 7

7 3. Devre Kurma: Tool palette de ikinci ikonu t klayarak( Place Part ikonu), klavyeden P tu una basarak veya Place Menüsünden Place Part penceresini açabiliriz. Bu pencereden tasar m ekran na yerle tirmek istedi imiz devre eleman n seçebiliriz. Pspice da elektronik parçalar kütüphaneler halinde s n fland r lm lard r. Bir parça eklemek için önce o parçan n içinde bulundu u kütüphanenin çal ma ortam na eklenmesi gerekir. Place Part penceresini açt ktan sonra Add Library tu una bas p istedi iniz kütüphaneleri ekleyiniz. 8

8 Kütüphaneleri ekledikten sonra Place Part penceresinin Libraries (kütüphaneler) k sm ndan Ctrl tu una bas l tutarak istedi iniz kütüphaneleri i aretleyebilir ve bu kütüphaneler içerisinde istedi iniz parçan n k saltmas n Part (parça) k sm na yazarak arayabilirsiniz. stedi iniz parçay seçip OK tu una bas n z. Parçalar n isimleri parça ismi/bulundu u kütüphane ismi eklindedir. 9

9 Seçmi oldu unuz parçay tasar m penceresine yerle tiriniz. ESC tu una basarak bu i lemi iptal edebilirsiniz veya farenizin sa tu menüsünden End Mode ile i lemi sonland rabilirsiniz. Yerle tirdi iniz parçalar döndürmek veya üzerlerinde de i ikler yapmak için parçay seçip farenizin sa tu menüsüne bak n z. Yada, döndürmek için parçay seçip R tu una basarak Rotate i lemini k saca yapabilirsiniz. 10

10 Pspice da ölçek ve birim k saltmalar u ekildedir: V : Volt Ohm : Ohm DEG : Derece A : Amper H : Henry Hz : Hertz F : Farad T : Tera (= E12); G : Giga (= E9); M : Mega (= E6); k : Kilo (= E3); m : Mili (= E-3); u : Mikro (= E-6); n : Nano (= E-9); p : Piko (= E-12); f : Femto (= E-15); Parçalar n üzerindeki de erleri de i tirmek için iki tane yolumuz vard r. Bunlardan birincisi parçan n yan nda yazan de ere çift t klay p gelen ekrana de eri yazmak ikincisi ise parçaya çift t klay p ç kan pencerede istenilen de erleri yazmakt r. 11

11 S k Kullan lacak Parçalar ve Sembolleri: DC gerilim kayna VDC/Source DC ak m kayna IDC/Source AC gerilim kayna VAC/Source Sinüs dalga kayna VSIN/Source 12

12 Üçgen ve kare dalga kayna VPULSE/Source Topraklama 0/Source Direnç R/Analog Kapasitör C/Analog ndüktör L/Analog Diyot D1N4148/Eval Zener diyot D15232/Eval NPN Bipolar jonksiyonlu transistör Q2N3904/Bipolar E Gerilim kontrollü gerilim kayna E/Analog F Ak m kontrollü ak m kayna F/Analog G Gerilim kontrollü ak m kayna G/Analog H Ak m kontrollü gerilim kayna H/Analog Devrenin elemanlar n yerle tirdikten sonra W tu una basarak ya da Tool Palette de bulunan ikonuna t klayarak kablo ba lant s yapabilirsiniz. Kablolar n isimlerini ikonunun alt ndaki Net Alias ikonuna t klayarak de i tirebilirsiniz. 13

13 Devreyi tamamlayabilmemiz için topraklamas n n yani referans geriliminin olmas gerekmektedir. Bunun için Tool Palette den Place Ground ikonuna basarak, aç lan pencerede Source kütüphanesinden 0 (s f r) parças n seçerek yapabiliriz. Dikkat edilmesi gereken Ground parças n n ismi her zaman s f r olmal d r. 14

14 4. Simülasyon ve Grafik: Spice simülasyonu için, analizi yap lacak devrenin giri dosyas üzerinden tan mlanmas gerekir. Devrenin programa tan t labilmesi için dü ümlerin numaralanmas ve elemanlar n hangi dü ümlerin aras nda bulundu unun belirtilmesi gerekir. Dü üm numaralar keyfi olarak verilebilir. Referans dü ümü 0 ile gösterilmelidir. Devreyi kurduktan sonra simülasyon toolbar ndan, simülasyon ikonuna t klay n z. Aç lacak New Simulation penceresinde simülasyonunuzun ad n Türkçe karakter kullanmadan giriniz ve Create tu una bas n z. Aç lacak Simulation Settings penceresinde simülasyon ayarlar n z yapabilirsiniz. Pek çok farkl ayar n bulundu u bu diyalog kutusu vas tas yla devremiz hakk nda pek çok bilgiyi devreyi kurmadan elde edebiliriz. Simulation Settings penceresinin 8 tane tab k sm vard r. Biz bunlar n 4 tanesini inceleyece iz. 15

15 4.1. Simulation Settings Penceresinin Tan t m : Genel (General): Bu Tab analizle alakal baz genel bilgileri ve görünümü de i tirmemize izin verir. Genel olarak burada hiçbir eyi de i tirmeye gerek yoktur. Ç k dosya ad, dalga ekli Data dosya ad ve notla alakal de i iklikler yapmam z mümkündür Analiz (Analysis): Bu Tab bizim en çok kullanaca m z seçeneklerden biridir. Bu seçenek kullan larak hangi analiz çe idiyle çal aca m z belirleriz. Örnek olarak Zaman domain (Transient = Anl k) analizi seçtik. Bu analiz tipinde simülasyonun yap laca zaman miktar (Run to time), bilginin saklanma süresinin ba layaca zaman, (Start saving data after) maksimum izin verilebilir simülasyon zaman basamak büyüklü ü (Maximum step size) ve birkaç tane daha seçenek vard r. Ayarlamalar yapt ktan sonra Tamam tu una bas n z. 16

16 Data Toplama (Data Collection): izin verir. Bu Tab analiz esnas nda datan n (verinin) nas l toplan laca n kontrol etmeye 17

17 Prob Pencere Tab (The Probe Window Tab): Prob penceresi görüntü ayarlar d r. 4.2 Simülasyon: Devrenin herhangi bir yerindeki voltaj,ak m yada gücü ölçmek için s ras yla voltage,current,power markerlar kullan l r. Current markerlar devre elemanlar n n pinlerinin ucuna ba lanmal, Power markerlar ise elemanlar n üzerine konulmal d r. Bunlar kablolara konulmak istenirse uyar mesaj ile kar la l r. 18

18 Simulation Settings Penceresinde ayarlar n z yapt ktan sonra, Simülasyon toolbar nda - Run Pspice ikonuna basarak simülasyonunuzu çal t rabilirsiniz. Devre simüle edildikten sonra kars n za devre de i kenlerinin de i imini görebilece iniz sonuç penceresi gelir. 19

19 Grafikte istenen bir noktan n de erini görmek için Toggle Cursor butonuna bas p noktay tespit ederiz daha sonra Mark Label ile i aretleriz. Mark Label ikonunun bulundu u toolbar daki di er ikonlarla grafi inizde maksimum, minimum vb. noktalar bulabilirsiniz. Add Trace ikonu ile simülasyonda var olan tüm de i kenlerle matematiksel i lemler yap labilir ve bu i lemlerin sonuçlar grafi e aktar labilir. Ekledi iniz grafikleri silmek istedi inizde, grafi in alt nda bulunan i lemler listesinden ekledi iniz i lemin ad n t klay p bilgisayar n zda Del tu una basman z yeterlidir. 20

20 Plot menüsünde Label seçene inin alt ndaki seçeneklerle grafi e yaz ve ekil ekleyebilirsiniz. Örne in, Plot-Label-Text veya Text Label yaz ekleyebilirsiniz. ikonu ile grafi inize X ve Y eksenlerinin büyüklüklerini de ayarlamak mümkündür. Bunun için yine ematik ortam ndan Plot - Axis Settings (eksen ayarlar ) opsiyonunu seçeriz. Axis Settings diyalog kutusundan çe itli seçenekler tercih edilebilir. Mesela Linear veya Logaritmic skalalar veya Autorange (Otomatik büyüklük) ya da User Defined Range (Kullan c tan ml skala) seçilebilir. 21

21 5. PSpice A/D Analiz Çe itleri ve Opsiyonlar 5.1. DC Sweep Analizleri: Devrede ak m ve gerilim de erleri sabit tutulup, simülasyon yap labilir. Ayr ca belli iki de er aras ndaki düzgün ak m/gerilim de i imlerde devrelerimizi simüle edebiliriz. DC analizinde ba lang ç de erinden son de ere kadar girilen ad m aral klar yla tarama yap l r. Her bir giri gerilim de eri için devre analiz edilip sonuçlar kaydedilmektedir. Devrenin DC transfer karakteristi i ç kart l r. Tarama lineer, logaritmik veya belli de erler çerçevesinde olabilir. Ayr ca DC analizinin opsiyonlar olarak, kincil DC Sweep Analizi, Monte Carlo/En Kötü Durum Analizleri, Parametrik Analiz, S cakl k Analizi ve Bias Point Analizi yap labilir. Lineer taramada verilen ba lang ç de eri ve biti de eri aras nda istenilen art miktar kadar aral klarla lineer tarama yap l r. Logaritmik tarama oktav ve dekat cinsinden verilen de erler aras nda istenilen art miktar kadar aral klarla logaritmik tarama yap labilir. 22

22 Sadece DC taramas nda gerilim için VDC, birden çok kaynakl DC taramas içeriyorsa VSRC kullan l r. Benzer ekilde sadece DC taramas nda ak m için IDC, birden çok kaynakl DC taramas içeriyorsa ISRC kullan l r Tek Kaynakl Tarama (Primary Sweep): Tek kaynakl taramay bir örnek ile gösterelim: V1 kayna n 0 20 V aras nda 0,1 V de er aral klar yla taratal m ve R1 deki de i imi gözlemleyelim: Devreyi kuruduktan sonra Edit Simulation Settings tu una bas p simülasyon ayarlar n yapaca m z pencereyi aç yoruz ve pencerede analiz tiplerinden DC Sweep seçene ini seçiyoruz. Daha sonra Sweep Variable den Voltage Source u seçiyoruz. Kayna m z n ismini Name k sm na yaz yoruz. Sweep Type k sm ndan Linear i seçip ba lang ç, son, art de erlerini giriyoruz. Tamam diyerek buradan ç k yoruz. 23

23 Run Pspice tu una basarak devreyi simüle ediyoruz. R1 deki ak m de i imini grafikte görebiliyoruz. Tarama edilecek kaynak gerilim kayna yerine ak m kayna olsayd kullanmam z gereken kaynak Isrc dir. Add Trace ile istedi iniz grafikleri ekleyebilirsiniz. 24

24 Birden çok Kaynakl Tarama (Secondary Sweep): Birden çok kaynakl taramay bir örnek ile gösterelim. Bir ak m kayna ile bir gerilim kayna n n de erlerini birlikte tarayal m. V1 kayna n 0 20 V aras nda 0,1 V de er aral klar yla tararken, I1 kayna n 0-5A aras 1A lik ad mlarla tarat n z. R1 deki ak m n de i imini gözlemleyiniz. Devreyi kurduktan sonra tek kaynakl tarama için yapt m z basamaklar tekrarlay p bunlara ek olarak Simulation Settings penceresinde Secondary Sweep seçene ini seçerek Secondary Sweep ayarlar n yap n z. Secondary Sweep seçene ini t klad m zda aç lacak yeni pencerede Sweep Variable den Current Source u seçiyoruz. Bundan sonra kayna m z n ismini Name k sm na yaz yoruz. Sweep Type k sm ndan Linear i seçip ba lang ç, son ve art de erlerini giriyoruz. Tamam diyerek buradan ç k yoruz. Run Pspice tu una basarak devreyi simüle ediyoruz ve R1 deki ak m de i imini grafikte görebiliyoruz. Add Trace ile istedi iniz grafikleri ekleyebilirsiniz 25

25 5.2. AC Sweep/Gürültü Analizleri: Analiz, frekans n belirli bir aral kta lineer (lin) artt r lmas yla yap labilece i gibi oktav l k (oct) veya dekat l k (dec) art mlarla da yürütülebilir. Lineer de i imlerde toplam nokta say s, oktav l k veya dekat l k de i imlerde ise bir oktav veya dekat boyunca al nacak nokta say s verilir. AC tarama ile devrenin frekans cevab ç kart labilir ya da empedans n frekansla de i imi incelenebilir. Ayr ca AC analizinin opsiyonlar olarak Monte Carlo/En Kötü Durum Analizleri, Parametrik Analiz, S cakl k 26

PICE KULLANIM KILAVUZU

PICE KULLANIM KILAVUZU Günlük hayatımızda bilgisayarlar her alanda kullanıldığı gibi elektrik-elektronik alanında da en büyük yardımcılarımızdandır. Elektrik-elektronik alanında çalışanlar için birçok yardımcı program kullanılmaktadır.

Detaylı

DENEY 5: PSPICE İLE DEVRE ANALİZİ

DENEY 5: PSPICE İLE DEVRE ANALİZİ A. DENEYİN AMACI : PSPICE programı ile devre analizi yapmayı öğrenmek. Hesap ve ölçüm ile elde edilen sonuçları simülasyonla doğrulamak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. PSPICE paket programı. C.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ Ö RENME FAAL YET AMAÇ Ö RENME FAAL YET 4 Uygun ortam sa land nda bask devre çiziminde dikkat edilecek noktalar ö renip bask devre çizimi

Detaylı

PSPICE A GİRİŞ. Deniz KAYA

PSPICE A GİRİŞ. Deniz KAYA TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü PSPICE A GİRİŞ Hazırlayan: Deniz KAYA 22.12.2006 dennis-1905@hotmail.com 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Genel Bilgiler 1.1 Genel Bilgiler...3 1.2 PSpice

Detaylı

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com 1 EAGLE 4.0 Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu ema Bask l Devre-Otomatik Çizim CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com Copyright 2000 CadSoft Tüm Haklar Sakl d r. KONYA - 2003 Dr. Hakan I IK 1- Bu

Detaylı

TOBB ETU IEEE ÖĞRENCİ KOLU. PSIPCE A BAŞLANGIÇ Y.Onur KOÇBERBER. 2006 Yenileme:2007 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

TOBB ETU IEEE ÖĞRENCİ KOLU. PSIPCE A BAŞLANGIÇ Y.Onur KOÇBERBER. 2006 Yenileme:2007 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği TOBB ETU IEEE ÖĞRENCİ KOLU PSIPCE A BAŞLANGIÇ Y.Onur KOÇBERBER 2006 Yenileme:2007 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 1 İÇİNDEKİLER PSPICE Nedir?... 3 SCHEMATIC ÇİZME... 5 SİMÜLASYON VE GRAFİK AYARLARI...

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 0 BÖLÜM 1 ORCAD PROGRAMINA GİRİŞ: OR-CAD programını başlatmak için Başlat menüsünden programlara gelinir. Programların içerisinde ORCAD Release 9 ve bunun içerisinden de ORCAD Capture seçilir. Karşımıza

Detaylı

CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.).

CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.). BÖLÜM 4 CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.). Şekil 4.1 Capture Ortamı Genel Yüzeyi Bütün şematik dizayn ve işlemler bu pencerede (capture window) yapılacaktır.

Detaylı

This site is hosted by Netfirms Web Hosting. ORCAD Release 9

This site is hosted by Netfirms Web Hosting. ORCAD Release 9 Sayfa 1 / 23 This site is hosted by Netfirms Web Hosting ORCAD Release 9 OrCAD Nedir? OrCAD, OrCAD firmasının 1982 yılında elektronik tasarımcıları için geli tirdi i bir elektronik çizim programıdır. lk

Detaylı

1.PENCEREELEMANLARI VE

1.PENCEREELEMANLARI VE Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET -1 AMAÇ Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda ekran görüntü düzenlemesini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Bir bilgisayar sistemine elektronik tablolama

Detaylı

Neden Max. Max bir kere çal t sonra hata verdi yada sa lam kuruldu ama hiç çal mad, ne yapay m?

Neden Max. Max bir kere çal t sonra hata verdi yada sa lam kuruldu ama hiç çal mad, ne yapay m? 3D Studio Max 3D Studio Max dünyada en çok kullan lan üç boyutlu grafik ve animasyon program d r. Üç boyutlu programlar ile filmlerde ve reklamlarda gördü ünüz birçok görsel efekt yap labilir. Bu alandaki

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II BÖLÜM 6 DC ANALİZİ Dc analizi, bütün devre noktaları için akım ve DC voltaj seviyesinin tam kümesini istediğimiz sınırlar içerisinde almak için kullanılır. Bu genellikle lineer olmayan devre elemanlarından

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNU HAZIRLAMA ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller; Talim ve

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

1.1. Sistem KaynaklarÕ 1.1.1. Kesme østekleri (IRQ) Kesmeler (IRQ) NasÕl ÇalÕúÕr?

1.1. Sistem KaynaklarÕ 1.1.1. Kesme østekleri (IRQ) Kesmeler (IRQ) NasÕl ÇalÕúÕr? 1.1.SistemKaynaklar Sistem kaynaklar, bilgisayar sistemi içerisinde kullan lan ayg tlar n (seri, paralel, usb port, fare v.s.), programlar n kontrol edilebilmesi, kullan c lara hizmet edebilmesi için gerekli

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r.

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. YEN KASA TASARIMI TEMEL B LG LER YEN KASA TASARIMI Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. Görünümleri ço unlukla

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ. Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi

T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ. Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi İçindekiler Tablosu ÖLÇME VE ÖNEMİ... 1 ULUSLARARASI SİSTEMİN

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II BÖLÜM 11 ORCAD LAYOUT Orcad programının bir üstün yanı da Capture ortamında dizayn edilmiş devrelerin PCB görünümlerinin Layout ortamında gözlenebilmesidir. Bunun için Capture ortamında dizayn edilmiş

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

Ver ml CAD ZWCAD+ 2014. ET Bilgisayar Ltd. ti. Büyükdere Cd. No:81 D:5 Mecidiyeköy - stanbul Tel: (212) 212 9802 corel@eti.com.tr www.eti.com.

Ver ml CAD ZWCAD+ 2014. ET Bilgisayar Ltd. ti. Büyükdere Cd. No:81 D:5 Mecidiyeköy - stanbul Tel: (212) 212 9802 corel@eti.com.tr www.eti.com. Ver ml CAD ZWCAD+ 201 zl Ba lang ç lavuzu yaz m merkezi ET Bilgisayar Ltd. ti. Büyükdere Cd. No:81 D: Mecidiyeköy - stanbul Tel: (212) 212 9802 corel@eti.com.tr www.eti.com.tr ..2. Ödünç al nan lisans

Detaylı

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD TH-F7E E DUAL BAND AMATÖR EL TELS Z (KENWOOD E VERS YONLARI AVRUPA B RL ÜLKELER Ç N ÜRET LM MODELLER FADE ETMEKTED R) A.) THALATÇI

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

İçindekiler 1. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 1.1. PROGRAMIN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE YAZILIMLAR... 4 1.2.

İçindekiler 1. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 1.1. PROGRAMIN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE YAZILIMLAR... 4 1.2. İçindekiler 1. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 1.1. PROGRAMIN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE YAZILIMLAR... 4 1.2. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 İLE GELEN YENİLİKLER... 4 1.3.

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri

Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri SP2 7/25/06 11:02 AM Page 58 ÇÖZÜMLER SYSTEM MANAGEMENT SERVER 2003 SP2 GEÇ fi VE YEN L KLER Yenilikler ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri ç karmak

Detaylı