Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı"

Transkript

1 Prof. Dr. Nuri Yavuz Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Öğrenim Durumu Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Ankara Üniversitesi 1976 Y.Lisans Tarih Ankara Üniversitesi 1979 Doktora Tarih Gazi Üniversitesi 1989 Ademik Ünvanlar Unvan Üniversite Yıl Prof.Dr. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ, GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 2013 Doç.Dr. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ, GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 2007 Y.Doç.Dr. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ, GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 1990 Öğr.Gör. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ, GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 1982 Görevler Yıl İdari Görev GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ, GAZĠANTEP EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ, GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKAN YARDIMCILIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI, GEVHER NESĠBE SAĞLIK EĞĠTĠM ENSTĠTÜSÜ YÖNETĠM KURULU ÜYELĠĞĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ, GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKAN YARDIMCILIĞI GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRK ĠLKELERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ BAġKAN YARDIMCILIĞI GAZĠ YÜKSEK ÖĞRETMEN YÜKSEK OKULU MÜDÜR BAġYARDIMCILIĞI Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler a) Yavuz, Nuri ve Aytekin, Halil () Osmanlı Devletinin Ortadoğu ya Yönelik Eğitim Sistemi Ekim Hatay. 28 Ekim Ġskenderun. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi BaĢkanlığı. Ortadoğu da Osmanlı Dönemi Kültür Ġzleri Uluslararası Bilgi ġöleni, Ankara b)yavuz N., Kılınçkaya L., Milli Mücadele BaĢlarında Doğu Anadolu daki Cemiyetler ve Birbirleriyle ĠliĢkileri, Atatürk AraĢtırma Merkezi, 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve KurtuluĢtan Günümüze Erzurum, I. Uluslararası Sempozyumu, Erzurum, 2002.

2 c) Kılınçkaya L., Yavuz N., Erzurum Kongresi için Yapılan Hazırlıklar, Atatürk AraĢtırma Merkezi, 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve KurtuluĢtan Günümüze Erzurum I. Uluslararası Sempozyumu, Erzurum, d) Yavuz N., Sivas Kongresi ve Manda Meselesi Atatürk AraĢtırma Merkezi, 2 Eylül 2003 Sivas Kongresi II. Uluslararası Sempozyumu, Sivas Araştırma Tecrübesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri Yıl Konu Öğrenci Adı K. Ulusoy: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih ve Ahlak Eğitimi Üzerine GörüĢleri, Gazi Üniversitesi, 2003 B. Akbaba: Tarih Öğretmeninde Fotoğraf Kullanımı, Gazi Üniversitesi, 2003 H. Akyol: Karakoyunlu Akkoyunlu Mücadeleleri, Gazi Üniversitesi, 2004 Ġ. Oymak: Orta Öğretim Kurumlarında Tarih Öğretiminde Zaman Kavramının Öğretilmesinde KarĢılaĢılan Sorunlar ve Bu Konuda Tarih Öğretmenlerinin GörüĢleri (Aksaray Ġli Örneği), Gazi Üniversitesi, 2007 K. Kılınç: Tarih Öğretiminde Karikatür Materyali Kullanımın Öğrenci BaĢarısına Etkisi, Gazi Üniversitesi, 2006 S. Yücel: Eğitim Öğretim Yılında Okutulan Lise Tarih Ders Kitaplarındaki ġiddet Öğelerine ĠliĢkin Ġçerik Analizi Gazi Üniversitesi,2005 Oruç, ġahin: Ġlköğretim Okulu Ġkinci Kademede Görev Yapan Tarih Öğretmenlerinin SavaĢ Konularının Öğretimine ĠliĢkin Tutumları. Gazi Üniversitesi, 2002 M. Koyuncu: AĢiret Mektepleri, Gazi Üniversitesi, 2002 M. Koyuncu F. Polat: Ġlköğretim Yedinci Sınıflarda Sosyal Bilgiler Dersinde Konuların ĠĢleniĢi Sırasında Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretim Metotları, Gazi Üniversitesi, 2006 Göven, Niyazi, Yeni Ortaöğretim Programına Göre HazırlanmıĢ 9. Sınıf Tarih Ders Kitabının Öğretmen GörüĢleri Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, 2010 Elban, Mehmet, Ortaöğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin Tarih Dersine Yönelik Tutumları ile Vatanseverlik Tutumları Arasındaki ĠliĢkilerin Ġncelenmesi, Gazi Üniversitesi, 2011 G. Kat: Yusuf Akçura nın Siyasi Kimliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ndeki ÇalıĢmaları, Gazi Üniversitesi, 2003 Kaya, Mustafa : 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defterindeki ( ) Ankara Livası Bölümünün Mustafa Kaya Transkripsiyon ve Değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi, 1997 Önder, Ġlmen: Spor Âlemi Dergisine Göre Milli Mücadele Döneminde Spor Faaliyetleri Gazi Üniversitesi, 1994 Önder, Ġlmen Özlü, Zeynel : Gaziantep in 120 No lu ġer iye Sicili- Transkripsiyon ve Değerlendirme. Gazi Üniversitesi, 1995 Zeynel Özlü Yayınlanmış Tebliğler

3 a) Yavuz N., Türk Tarihinde Milli Egemenlik Ġlkesine GeçiĢ, Atatürk ün 50. Ölüm Yılı Anma Konferansları, Gazi Üniversitesi Yayınları Cilt 1, Sayı 1, s , Ankara b) Yavuz, Nuri (1999) Sakarya ve Çevresinin Türk Hâkimiyetine GiriĢi. I. Sakarya Ve Çevresi Tarih Ve Kültür Sempozyumu. s (22-23 Haziran 1998). Sakarya Üniversitesi, Adapazarı. c) Aytekin, Halil ve Yavuz, Nuri (1998) II. MeĢrutiyet Döneminde Mamuratil Aziz deki Eğitim Öğretim Kurumları. Sh: Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu. Elazığ. d) Yavuz, Nuri (1997) Balkan SavaĢlarını Sona Erdiren AntlaĢmaların Balkan Türkleriyle Ġlgili Maddelerinin Uygulanması Ve Ortaya Çıkan Pürüzler. Sh: DeğiĢen Dünya Dengeleri Ġçinde Askeri Ve Stratejik Açıdan Türkiye. (23-25Ekim-Ġstanbul) BeĢinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri II. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt BaĢkanlığı Yayınları Ankara. e) Yavuz, Nuri (1998) Almanya nın Balkanlara Girmesi ve Türk Alman Münasebetlerine Tesiri. Sh: ) Ġkinci Dünya Harbi ve Türkiye (20-22 Ekim 1997-Ġstanbul). Altıncı Askeri Tarih Semineri Bildirileri I. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt BaĢkanlığı Yayınları Ankara. f) Yavuz, Nuri () Edirne Müdafii ġükrü PaĢa Yılları Arasında Osmanlı Ġmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyetinde Ordu ve Toplum. Yedinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt BaĢkanlığı Yayınları Ankara. g) Yavuz, Nuri () Behisnilioğlu Seyyid Mehmet Efendi nin Terekesi ve Gaziantep te Borç- Alacak ĠliĢkileri. Sh: Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu 22 Ekim 1999 Gaziantep Valiliği- Gaziantep Üniversitesi. Osmanlı Devletinin 700. KuruluĢ Yıldönümü. j) Sakarya ve Çevresinin Türk Hâkimiyetine GiriĢi. I. Sakarya Ve Çevresi Tarih Ve Kültür Sempozyumu.(22-23 Haziran 1998), s.21 30, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı k) II. MeĢrutiyet Döneminde Mamuratil Aziz deki Eğitim Öğretim Kurumları. Dünü ve Bu Günüyle Harput Sempozyumu. S , Elazığ 1998 l) Balkan SavaĢlarını Sona Erdiren AntlaĢmaların Balkan Türkleriyle ile Ġlgili Maddelerinin Uygulanması Ve Ortaya Çıkan Pürüzler, DeğiĢen Dünya Dengeleri Ġçinde Askeri Ve Stratejik Açıdan Türkiye, BeĢinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri II (23 25 Ekim Ġstanbul), Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt BaĢkanlığı Yayınları, Ankara, s , m) Almanya nın Balkanlara Girmesi ve Türk Alman Münasebetlerine Tesiri, Ġkinci Dünya Harbi ve Türkiye (20-22 Ekim 1997-Ġstanbul). Altıncı Askeri Tarih Semineri Bildirileri I. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt BaĢkanlığı Yayınları, Ankara, s , n) Edirne Müdafii ġükrü PaĢa Yılları Arasında Osmanlı Ġmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyetinde Ordu ve Toplum. Yedinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt BaĢkanlığı Yayınları, Ankara, s n) XVI. Yüzyılda Gaziantep Vakıfları, Türk Tarihinde ve Kültüründe Gaziantep Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi Cumhuriyetin 75. Yılına Armağan, Gaziantep Üniversitesi Vakfı Kültür Yayınları, Yayın:6, s , Gaziantep o) Behisnilioğlu Seyyid Mehmet Efendi nin Terekesi ve Gaziantep te Borç- Alacak ĠliĢkileri, Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu 22 Ekim 1999 Gaziantep Valiliği - Gaziantep Üniversitesi, Osmanlı Devletinin 700. KuruluĢ Yıl Dönümü, s , Gaziantep p) Birinci Balkan Harbinin Türk Tarihi Açısından Sonucu, Türkiye Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, S.1, s , Ankara 2003

4 r) Fırka-i Ġslâhiye nin Antakya daki Faaliyetleri, Doç. Dr. Mahmut Pehlivan Armağanı, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, Sakarya, s ,. Kitap Tanıtımı a) Tarih Tenkidinin Unsurları. Türk Yurdu Dergisi. Cilt 10, sayı 39, Ankara b) Anadolu da Türkmen AĢiretleri (Bozulus Türkmenleri ). Türk Yurdu Dergisi Ankara YayınlanmıĢ Kitapları 1) Fırka-i Ġslâhiye, ANKARA-2004, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık 1.Baskı 2) Anadolu da Beylikler Dönemi (Siyasi Tarih ve Kültür) ANKARA-2010,Nobel Yayınevi 3. Baskı 3) Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi- ANKARA-2011, Nobel Yayınevi 5. Baskı 4) Ġnsan Hakları ve Demokrasi (VatandaĢlık Bilgisi)- ANKARA-2011, Data Yayınları 3. Baskı 5)Ġran da Kurulan Türk Devletleri ve Hanedanları ANKARA-2012, Sage Yayınları 1.Baskı Tezler a) Önder, Ġlmen: Spor Âlemi Dergisine Göre Milli Mücadele Döneminde Spor Faaliyetleri Gazi Üniversitesi, 1994 b) Özlü, Zeynel : Gaziantep in 120 No lu ġer iye Sicili-Transkripsiyon ve Değerlendirme. Gazi Üniversitesi, 1995 c) Kaya, Mustafa : 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defterindeki ( ) Ankara Livası Bölümünün Transkripsiyon ve Değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi, 1997 d) Oruç, ġahin: Ġlköğretim Okulu Ġkinci Kademede Görev Yapan Tarih Öğretmenlerinin SavaĢ Konularının Öğretimine ĠliĢkin Tutumları. Gazi Üniversitesi, 2002 e) M. Koyuncu: AĢiret Mektepleri, Gazi Üniversitesi, 2002 f) G. Kat: Yusuf Akçura nın Siyasi Kimliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ndeki ÇalıĢmaları, Gazi Üniversitesi, 2003 g) K. Ulusoy: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih ve Ahlak Eğitimi Üzerine GörüĢleri, Gazi Üniversitesi, 2003 h) B. Akbaba: Tarih Öğretmeninde Fotoğraf Kullanımı, Gazi Üniversitesi, 2003 i) H. Akyol: Karakoyunlu Akkoyunlu Mücadeleleri, Gazi Üniversitesi, 2004 j) Ġ. Oymak: Orta Öğretim Kurumlarında Tarih Öğretiminde Zaman Kavramının Öğretilmesinde KarĢılaĢılan Sorunlar ve Bu Konuda Tarih Öğretmenlerinin GörüĢleri (Aksaray Ġli Örneği), Gazi Üniversitesi, 2007 k) K. Kılınç: Tarih Öğretiminde Karikatür Materyali Kullanımın Öğrenci BaĢarısına Etkisi, Gazi Üniversitesi, 2006 l) S. Yücel: Eğitim Öğretim Yılında Okutulan Lise Tarih Ders Kitaplarındaki ġiddet Öğelerine ĠliĢkin Ġçerik Analizi Gazi Üniversitesi,2005 m) F. Polat: Ġlköğretim Yedinci Sınıflarda Sosyal Bilgiler Dersinde Konuların ĠĢleniĢi Sırasında Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretim Metotları, Gazi Üniversitesi, 2006 n) Göven, Niyazi, Yeni Ortaöğretim Programına Göre HazırlanmıĢ 9. Sınıf Tarih Ders Kitabının Öğretmen GörüĢleri Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, 2010

5 o) Elban, Mehmet, Ortaöğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin Tarih Dersine Yönelik Tutumları ile Vatanseverlik Tutumları Arasındaki ĠliĢkilerin Ġncelenmesi, Gazi Üniversitesi, 2011 Yayınlar Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings) basılan bildiriler Yıl İçerik Yavuz N., Sivas Kongresi ve Manda Meselesi Atatürk AraĢtırma Merkezi, 2 Eylül 2003 Sivas Kongresi II. Uluslararası Sempozyumu, Sivas Yavuz N., Kılınçkaya L., Milli Mücadele BaĢlarında Doğu Anadolu daki Cemiyetler ve Birbirleriyle ĠliĢkileri, Atatürk AraĢtırma Merkezi, 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve KurtuluĢtan Günümüze Erzurum, I. Uluslararası Sempozyumu, Erzurum, Kılınçkaya L., Yavuz N., Erzurum Kongresi için Yapılan Hazırlıklar, Atatürk AraĢtırma Merkezi, 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve KurtuluĢtan Günümüze Erzurum I. Uluslararası Sempozyumu, Erzurum, Yavuz, Nuri ve Aytekin, Halil () Osmanlı Devletinin Ortadoğu ya Yönelik Eğitim Sistemi Ekim Hatay. 28 Ekim Ġskenderun. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi BaĢkanlığı. Ortadoğu da Osmanlı Dönemi Kültür Ġzleri Uluslararası Bilgi ġöleni, Ankara. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Yıl İçerik Dergi / Kitap Adı: Ġran da Kurulan Türk Devletleri ve Hanedanları Sayı/Baskı: 1 Ġran da Kurulan Türk Devletleri ve Hanedanları ANKARA-2012, Sage Yayınları 1.Baskı Dergi / Kitap Adı: Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi- ANKARA-2011, Nobel Yayınevi 5. Baskı Dergi / Kitap Adı: Ġnsan Hakları ve Demokrasi (VatandaĢlık Bilgisi) Sayı/Baskı: 3 Ġnsan Hakları ve Demokrasi (VatandaĢlık Bilgisi)- ANKARA-2011, Data Yayınları 3. Baskı Dergi / Kitap Adı: Anadolu da Beylikler Dönemi (Siyasi Tarih ve Kültür) Anadolu da Beylikler Dönemi (Siyasi Tarih ve Kültür) ANKARA-2010,Nobel Yayınevi 3. Baskı Dergi / Kitap Adı: Fırka-i Ġslâhiye Sayı/Baskı: 1.Baskı Fırka-i Ġslâhiye, ANKARA-2004, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık 1.Baskı Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Yıl İçerik (2012). 26)Yavuz, N,. Fırka-ı Islahiye Ordusunun Özellikleri ve Faaliyetleri. Gazi Akademik BakıĢ. Cilt 5, Sayı 10. s: ANKARA (2010). 23) Yavuz, N,. Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Gagavuzlar, Gazi Akademik BakıĢ, Cilt: 4 Sayı: 7 s; ANKARA (2008). 25) Yavuz, N,. Birinci Balkan Harbi ve Selanik'in Kaybı. Gazi Akademik BakıĢ. Cilt 1, Sayı 2. s: ANKARA (2007). 18) Yavuz, N., Mithat ve Ahmet PaĢaların Suriye de YapmıĢ Oldukları Islahatlar Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, s , Sakarya 2007.

6 2007 (2007). 19) Yavuz, N., Kuva-yı Ġslahiye nin Musul ve Kerkük teki Faaliyetleri Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.27, S.1, s , Ankara 2007, 2003 (2003). 15) Yavuz, N., ġark Meselesi Açısından Ortadoğu GeliĢmeleri, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, s , Ankara 2003, (2003). 16) Yavuz, N., XIX. Yüzyılın Ġkinci Yarısında KaĢgar Emirliği ile Osmanlı 2003 Devleti Arasındaki ĠliĢkiler ve Ali Kazım Ġbrahim Efendi nin Layihası, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, s.41-60, Ankara 2003, (2003). 20) Yavuz, N., Erzurum Kongresi nin Milli Mücadele deki Yeri ve Önemi, 2003 Erzurum ve Sivas Kongreleri Sempozyumu I., Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, s , 2003, 2002 (2002). 12) Yavuz, Nuri, Mustafa Kemal PaĢa Erzurum ĠliĢkileri, s.:34-41 Jandarma Eğitim Dergisi, Yıl 6, Sayı 23, Jandarma Eğitim Komutanlığı, Ankara 2002, (). 10) Yavuz, Nuri, Ermeni Meselesi. s.: Jandarma Eğitim Dergisi Yıl 5, Sayı 17. Jandarma Eğitim Komutanlığı, Ankara, (). 11)Yavuz, Nuri, Atatürk ve Eğitim, s.32-39, Jandarma Eğitim Dergisi, Yıl: 5, Sayı:20 Jandarma Eğitim Komutanlığı, Ankara, (). 17) Yavuz, N., Sözde Ermeni Soykırımının Gerçek Sebepleri, Yeni Türkiye, 37, s ,, (). 8) Yavuz, Nuri, Çanakkale SavaĢları. s.: Jandarma Eğitim Dergisi Yıl 4, Sayı 13, Mart. Jandarma Eğitim Komutanlığı Ankara, (). 9) Yavuz, Nuri, Atatürk ve Milli Hâkimiyet. s.: Jandarma Eğitim Dergisi Yıl 4, Sayı 14. Jandarma Eğitim Komutanlığı, Ankara, (). 22) Yavuz, N., Osmanlı Devletinde YenileĢme Hareketleri Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı, Türk Ocakları Yozgat ġubesi Yayınları, Tarih ve Kültür Serisi;1, sh: ,yozgat,, 1999 (1999). 6) Yavuz, Nuri, Atatürk ün Türk Gençliğine Güveni. s Jandarma Eğitim Dergisi Yıl 3, Sayı 10. Jandarma Eğitim Komutanlığı Ankara 1999, (1999). 7) Yavuz, Nuri, Yurdumuzda Cumhuriyet Fikrinin GeliĢmesi ve Atatürk ün 1999 Cumhuriyet AnlayıĢı. s Jandarma Eğitim Dergisi Yıl 3, Sayı 12. Jandarma Eğitim Komutanlığı. Ankara 1999, (1999). 21) Aytekin, H. Ve Yavuz, N., Kıbrıs ta ÇağdaĢ Ġlk Nüfus Sayımı ve Yöntemi, 1999 Kıbrıs ta Türk Varlığı Sempozyumu, Emekli Subaylar Derneği Yayınları, 2, s , 1999, 1995 (1995). 13) Atatürk ve Milli Kültür, Eğitimde Bilimde Sağlık, Yıl 1, Sayı 2, 1995, 1994 (1994). 5) Mutlakıyetten Demokrasiye, Eğitimde Bilimde Sağlık. Yıl 1, Sayı 1, 1994, 1992 (1992). 4) Kutadgu Bilig ve Bürokrasi. Kamu ÇalıĢanları Dergisi. Yıl 2, Sayı 19, 1992, 1991 (1991). 2) Kutadgu Bilig ve Bürokrasi. Kamu ÇalıĢanları Dergisi. Yıl1, Sayı , 1991 (1991). 3) Kutadgu Bilig ve Bürokrasi. Kamu ÇalıĢanları Dergisi. Yıl 1, Sayı 9, 1991., 1991 (1991). 14) Edirne Müdafaası, Atatürk ün 50. Yılı Anma Konferansları. Gazi Üniversitesi Yayınları Cilt 1, Sayı 2, Ankara 1991., 1985 (1985). 1) Kutadgu Bilig e Göre Elçi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 1, cilt 1, , 1985., Yavuz, N,. ĠĢkodra Müdafii Hasan Rıza PaĢa ( ) Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:2 sh: , Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda basılan bildiriler Yıl 2003 İçerik Birinci Balkan Harbinin Türk Tarihi Açısından Sonucu, Türkiye Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, S.1, s , Ankara 2003 Yavuz, Nuri () Edirne Müdafii ġükrü PaĢa Yılları Arasında Osmanlı Ġmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyetinde Ordu ve Toplum. Yedinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt BaĢkanlığı Yayınları

7 Ankara. Edirne Müdafii ġükrü PaĢa Yılları Arasında Osmanlı Ġmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyetinde Ordu ve Toplum. Yedinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt BaĢkanlığı Yayınları, Ankara, s Yavuz, Nuri () Behisnilioğlu Seyyid Mehmet Efendi nin Terekesi ve Gaziantep te Borç- Alacak ĠliĢkileri. Sh: Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu 22 Ekim 1999 Gaziantep Valiliği-Gaziantep Üniversitesi. Osmanlı Devletinin 700. KuruluĢ Yıldönümü. Behisnilioğlu Seyyid Mehmet Efendi nin Terekesi ve Gaziantep te Borç- Alacak ĠliĢkileri, Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu 22 Ekim 1999 Gaziantep Valiliği - Gaziantep Üniversitesi, Osmanlı Devletinin 700. KuruluĢ Yıl Dönümü, s , Gaziantep Fırka-i Ġslâhiye nin Antakya daki Faaliyetleri, Doç. Dr. Mahmut Pehlivan Armağanı, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, Sakarya, s ,. Yavuz, Nuri (1999) Sakarya ve Çevresinin Türk Hâkimiyetine GiriĢi. I. Sakarya Ve Çevresi Tarih Ve Kültür Sempozyumu. s (22-23 Haziran 1998). Sakarya Üniversitesi, Adapazarı. XVI. Yüzyılda Gaziantep Vakıfları, Türk Tarihinde ve Kültüründe Gaziantep Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi Cumhuriyetin 75. Yılına Armağan, Gaziantep Üniversitesi Vakfı Kültür Yayınları, Yayın:6, s , Gaziantep Almanya nın Balkanlara Girmesi ve Türk Alman Münasebetlerine Tesiri, Ġkinci Dünya Harbi ve Türkiye (20-22 Ekim 1997-Ġstanbul). Altıncı Askeri Tarih Semineri Bildirileri I. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt BaĢkanlığı Yayınları, Ankara, s , Yavuz, Nuri (1998) Almanya nın Balkanlara Girmesi ve Türk Alman Münasebetlerine Tesiri. Sh: ) Ġkinci Dünya Harbi ve Türkiye (20-22 Ekim 1997-Ġstanbul). Altıncı Askeri Tarih Semineri Bildirileri I. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt BaĢkanlığı Yayınları Ankara. Aytekin, Halil ve Yavuz, Nuri (1998) II. MeĢrutiyet Döneminde Mamuratil Aziz deki Eğitim Öğretim Kurumları. Sh: Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu. Elazığ. Balkan SavaĢlarını Sona Erdiren AntlaĢmaların Balkan Türkleriyle ile Ġlgili Maddelerinin Uygulanması Ve Ortaya Çıkan Pürüzler, DeğiĢen Dünya Dengeleri Ġçinde Askeri Ve Stratejik Açıdan Türkiye, BeĢinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri II (23 25 Ekim Ġstanbul), Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt BaĢkanlığı Yayınları, Ankara, s , Yavuz, Nuri (1997) Balkan SavaĢlarını Sona Erdiren AntlaĢmaların Balkan Türkleriyle Ġlgili Maddelerinin Uygulanması Ve Ortaya Çıkan Pürüzler. Sh: DeğiĢen Dünya Dengeleri Ġçinde Askeri Ve Stratejik Açıdan Türkiye. (23-25Ekim-Ġstanbul) BeĢinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri II. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt BaĢkanlığı Yayınları Ankara. Yavuz N., Türk Tarihinde Milli Egemenlik Ġlkesine GeçiĢ, Atatürk ün 50. Ölüm Yılı Anma Konferansları, Gazi Üniversitesi Yayınları Cilt 1, Sayı 1, s , Ankara Öğretim Tecrübesi Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Dersler - Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi - Türk Eğitim Tarihi - Ġnsan Hakları ve Demokrasi (

8 VatandaĢlık Bilgisi) - Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi - Anadolu Beylikleri - Ġran'da Kurulan Türk Devletleri - Sosyal Bilgiler Öğretimi

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2005-2009 2009-2010 Profesör Dr. Profesör Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 2005-2009 2009-2010 Profesör Dr. Profesör Dr. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adnan ÖMERUSTAOĞLU Doğum Tarihi: 25.08.1962 Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Doktor 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ĠletiĢim Bilgileri: MelikĢah Ünv. 38280 Talas Email: sbabayigit@ meliksah.edu.tr 1. Adı Soyadı : Sema BABAYĠĞĠT 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Ata YĠĞĠT Doğum Tarihi: 17.01.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1982-1986 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa TİFTİK 2. Doğum Tarihi : 15.10.1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976 Yüksek Lisans

Detaylı

Tarih Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Tarih Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2. Doğum Tarihi : 20.10.1962. Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. E-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih

Detaylı

4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl. Elazığ. Elazığ

4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl. Elazığ. Elazığ ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Ġbrahim KIR 2.Doğum Tarihi: 04.04.1950 3.Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji (Yüksek Ankara Üniversitesi 1979 Öğretmen Okulu) Ankara

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Bölümü Türk Dili

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU OKUTMAN 01.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU/ : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU OKUTMAN 01.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU/ : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU/ UMUT CAFER KARADOĞAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU OKUTMAN 01.12.2014 Adres : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU/ Telefon : 3150101-5728 E-posta : umuttarih@hotmail.com Doğum Tarihi : 22.01.1975

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı.

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. Ġlköğrenimini Bafra Uluağaç Köyü Ġlkokulunda, ortaöğrenimini Sürmeli

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nuri ADIGÜZEL Doğum Tarihi: YAHYALI 13 MART 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Şayan ULUSAN 2. Ünvanı : Doç.Dr. e-posta: sayanulusan@gmail.com tel: (0236) 2412151 3. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Ege Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü.

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü. ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : A.Ergin GÜMÜŞ 2.Doğum Tarihi : 05.08.1960 3.Ünvanı 4.Öğrenim Durumu : : Yrd. Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Bilgileri: Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Merkez-BARTIN

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Bilgileri: Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Merkez-BARTIN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Melek SARI GÜVEN. Doğum Tarihi: 01.11.197. Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Orta Doğu Teknik Üniversitesi 001 Y. Lisans Ermeni Dili

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği:

erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği: Dersin adı / kodu: TÜRK SOSYOLOJĠ TARĠHĠ I (PARALEL) / SOSY3101 Dersi veren öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Aynur ERDOĞAN E-mail adresi erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği: Sosyolojinin

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Sıddık ÇALIK (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 E-posta: (kurum/özel) scalik@ybu.edu.tr-siddikcalik@gmail.com Web sayfası Santral

Detaylı

HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM

HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU 08-10 MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU AÇILIġ 08 Mayıs 2014 / Saat: 09.30 Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1969 yılında Sivas ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas ta tamamladı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünü kazandı. 1993 yılında mezun oldu. Askerlik

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği /Buca Eğitim Fakültesi

Detaylı

6. Tez Çalışmaları : Derece Bölüm/Program Yıl Doktora Animasyon Destekli Haritalarla Tarih Öğretiminin Öğrencilerin

6. Tez Çalışmaları : Derece Bölüm/Program Yıl Doktora Animasyon Destekli Haritalarla Tarih Öğretiminin Öğrencilerin ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Tuba ŞENGÜL BİRCAN 2.Doğum Tarihi : 1979 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Tarih Eğitimi Gazi Üniversitesi 2013 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011 1. Adı Soyadı: NEVNİHAL BAYAR 2. Doğum Tarihi: 27. 02. 1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

1. Adı Soyadı: Şentaç Arı. 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

1. Adı Soyadı: Şentaç Arı. 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Şentaç Arı 2. Doğum Tarihi: 12.04.1962 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 1984 Y. Lisans Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: PROF.DR.SÜLEYMAN YALMAN Doğum Tarihi: 01.05.1967 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Özel

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ. ÖZGEÇMĠġ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ. ÖZGEÇMĠġ ÖZGEÇMĠġ 1.GENEL DÜZENLEME TARĠHĠ 09.04.2013 T.C. KĠMLĠK NO 65665336246 ÜNVANI ADI SOYADI DOÇ. DR. Z. NURDAN BAYSAL DOĞUM YERĠ ve TARĠHĠ KĠLĠS - 06.02.1971 GSM 05322236663 E-POSTA znbaysal@marmara.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Tarih Yer Görev. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Tarih Yer Görev. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doç. Dr. Nurgül BOZKURT Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (430) KÜTAHYA FOTO Cep Telefonu: Telefon: (074)6503 Faks:(074)65057

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : NURETTİN GÜLMEZ Doğum Tarihi : 18.03.1962 Doğum Yeri : Demirci/MANİSA Unvanı : Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Lisans Tarih Bölümü

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

10/11/2014 22/11/2014 TARĠHLERĠNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL EĞĠTĠMĠ UYGULAMA ÇĠZELGESĠ

10/11/2014 22/11/2014 TARĠHLERĠNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL EĞĠTĠMĠ UYGULAMA ÇĠZELGESĠ 10/11/2014 22/11/2014 TARĠHLERĠNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL Ġ UYGULAMA ÇĠZELGESĠ ĠN ADI : Aday Memur Eğitimi UYGULANACAĞI YER :Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ZAMANI : 10/11/2014 21/11/2014 (Temel

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 1964 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ali Ahmetbeyoğlu, 1976 yılında Kayseri Namık Kemal İlkokulu ndaki, 1979 yılında Kayseri 50. Dedeman Ortaokulu ndaki, 1982 yılında ise

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Fevzi TOPSOY Adres : Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Telefon : 0 342 211 66 66 6942 E-posta : fevzi.topsoy@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Yrd.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara)

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU 2. Doğum yeri ve tarihi: DT, Gulca 3. Çalıştığı kurum: T.C. Beykent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Unvanı: Yar.Doç.Dr. 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

Trakya 2003. ÖZTÜRK, Y., 1996. Kahramanmaraş İlinde İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Tespiti Üzerine Bir Araştırma,

Trakya 2003. ÖZTÜRK, Y., 1996. Kahramanmaraş İlinde İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Tespiti Üzerine Bir Araştırma, 1. Adı Soyadı: Yunus ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi: 09/01/1962 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yapı Eğitimi Gazi 1987 Yüksek Yapı Eğitimi Gazi 1996 Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Degree Department University Year Marketing and PhD. Erciyes University 2006 Production Management Master Marketing Erciyes University 1999

Degree Department University Year Marketing and PhD. Erciyes University 2006 Production Management Master Marketing Erciyes University 1999 RESUME Address Mustafa ġimģek Bulvarı Er-as Apt. Kat.9 no.8 38040 Melikgazi - KAYSERI Cell Phone: 053 373 79 63 E-mail: sbabayigit@ meliksah.edu.tr semaby@yahoo.com 1. Name Lastname : Sema BABAYĠĞĠT. Date

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ email: ertan.gokmen@cbu.edu.tr Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji İstanbul Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Sabahattin GÜLLÜLÜ 2. Doğum Tarihi: 17.02.1940. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji İstanbul Üniversitesi 1962-1967 Doktora Sosyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI SAYISI: 2011 / 23

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI SAYISI: 2011 / 23 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2011 TOPLANTI SAYISI: 2011 / 23 Fakültemiz Yönetim Kurulu 22.09.2011 PerĢembe günü Saat 13.30 da Dekan Prof. Dr.

Detaylı

Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK

Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. I-XV, ANKARA-TURKEY Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK ÖZ GEÇMĠġĠ VE YAYINLARINDAN BAZILARI

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahir Kalfa 2. Doğum Tarihi : 08.04.1966 3. Unvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : 30.03.1974 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu. Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Fakültesi www.arel.edu.tr. Adı Soyadı : Ahmet Süreyya KOÇTÜRK. Doğum Tarihi : 4/06/95 3. Unvanı : Yard.Doç.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ SAMSUN EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ. BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI : Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Programları ve Öğretimi

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ SAMSUN EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ. BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI : Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Programları ve Öğretimi ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ SAMSUN EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ADI VE SOYADI : Murat GÖKALP UNVANI : Yard. Doç. Dr. BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI : Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Programları ve Öğretimi DOĞUM YERĠ : Ağrı ADRES

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Erol ÖZDEN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Resim_İş Bl. Resim-İş Öğr. Marmara Üniversitesi 1984 Yüksek Lisans (2809 Sayılı Kanunun Geçici Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Kredisi

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Kredisi SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ Ders Kodu Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/ SYZD 10002 Nicel AraĢtırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR 3 0 3 SYZD 10004 Bilimsel

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Anabilim Dalı Öğrenim Durumu LĐSANS Üniversite Üniversitesi Akademik Birim : âhiyat Fakültesi Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LĐSANS DOKTORA Doğum Yeri ve Tarihi : Erzurum / 8.09.968

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ

Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ Anabilim Dalı : Din Sosyolojisi Doğum Yeri ve Tarihi : Pötürge 9 Tel (Cep) : Tel (İş) : (0) 0 Faks : (0) E-posta () : recepvardi@yahoo.com.tr E-posta () : recep.vardi@bozok.edu.tr

Detaylı

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi www.arel.edu.tr 1. Adı Soyadı : Pınar EREN 2. Doğum Tarihi : 30.03.1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. İletişim : İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

abhackali@yahoo.com, abdurrahman.hackali@giresun.edu.tr Lisans : Ġlahiyat Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992

abhackali@yahoo.com, abdurrahman.hackali@giresun.edu.tr Lisans : Ġlahiyat Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI Kişisel Bilgiler Ünvanı : Adı Soyadı : Görevi : Birimi : Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI Dekan Ġslami Ġlimler Fakültesi Bölüm : Anabilim Dalı : Ġslâm Hukuku İletişim Bilgileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hülya ÜNLÜ Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü İdari Görevi Yabancı Dil E-mail : AraĢtırma Görevlisi : 60 (IELTS) : hulu.unlu@gmail.com hulya.unlu@gedik.edu.tr

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burak KÜÇÜK 2. Doğum Tarihi: 06.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı