BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler"

Transkript

1 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklarını, hizmetin özelliklerini esas alarak belirleyen usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 5/4/2001 tarih, 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü ve 12 nci maddesine ve 02/12/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen; ANT : Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesislerini, Bakanlık : Millî Savunma Bakanlığını, Başkan : Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Başkanını, Başkanlık : Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığını, Başkan Yardımcısı : Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Başkan Yardımcısını, Bölge Müdürlüğü: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Doğu ve Batı Bölge Müdürlükleri Merkezini, Depo Müdürlüğü: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan Depo Müdürlüklerini, Gerçekleştirme Görevlisi: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına ait giderleri bütçe ve gider Kanunlarına uygun olarak ödenebilir, gelirleri tahsil edilebilir duruma getiren, işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi, ödeme ve tahsilatı için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten kişi veya hizmet birimlerini, Harcama Talimatı: Kamu İhale Mevzuatına tabi olmayan bir giderin Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak iş veya hizmetin süresini, hukuki dayanaklarını, tutarını, kullanılabilir ödeneğini, tertibini, gerçekleşme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi, Harcama Yetkilisi: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı yetki limitleri çerçevesinde harcama yapma ve ödeme veya tahsilat talimatı veren yetkiliyi, İşletme Müdürlüğü: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan İşletme Müdürlüklerini, Merkez Teşkilatı: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının ana hizmet birimleri ile danışma,denetim ve yardımcı hizmet birimlerini, Muhasebe Yetkilisi: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı tarafından atanan veya görevlendirilen, muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu ve yöneticisi olan; Merkez Teşkilatında muhasebe şube müdürünü, taşra teşkilatında ise, bölge müdürlüğünde mali işler şube müdürünü, işletme ve depo müdürlüğünde muhasebe şeflerini, NATO : Kuzey Atlantik Antlaşması Organizasyonunu, POL : Petrol, yakıt ve yağlayıcılarını, 1

2 Taşra Teşkilatı: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bölge Müdürlükleri ile bağlı ünitelerini, Üst Yönetici: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanını, Yönetim Kurulu : Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Yönetim Kurulunu, ifade eder. Sorumluluk MADDE 4- (1) Merkez ve Taşra Teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Başkanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst yöneticiye karşı sorumludur. (2) Merkez ve Taşra Teşkilatının yönetim ve yürütme kademelerinde çalışan personel, bu Yönerge ile kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasından ve yerine getirilmesinden sorumludur. (3) Merkez ve Taşra Teşkilatının her kademedeki yöneticileri, amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurları yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur. İKİNCİ BÖLÜM Merkez Teşkilatı Merkez Teşkilatı MADDE 5- (1) Merkez Teşkilâtı; Yönetim Kurulu ve bu Kurula bağlı Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanlıkları, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Şube Müdürlüklerinden oluşur. a) Akaryakıt İkmal ve İşletme Dairesi Başkanlığı 1) Akaryakıt ve Madeni Yağ İkmal Şube Müdürlüğü 2) İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü 3) Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü b) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 1) Personel Şube Müdürlüğü 2) İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü 3) İnsan Kaynakları Planlama ve Geliştirme Şube Müdürlüğü c) Tedarik Dairesi Başkanlığı 1) Tedarik Şube Müdürlüğü 2) Stok Kontrol ve Malzeme Şube Müdürlüğü ç) Mali İşler Dairesi Başkanlığı 1) Muhasebe Şube Müdürlüğü 2) Plan Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğü d) Teftiş Kurulu Başkanlığı e) Hukuk Müşavirliği 2

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Akaryakıt İkmal ve İşletme Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüklerinin Görevleri Akaryakıt ve Madeni Yağ İkmal Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 6- (1) Akaryakıt ve Madeni Yağ İkmal Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Hazarda ve seferde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan ve Bakanlıkça protokol ve sözleşmeye bağlanmış olan veya Bakanlık tarafından Başkanlığın temin ile görevlendirildiği akaryakıt ve madeni yağları, sözleşme veya protokolde belirtilen yerlerden teslim alarak depolamak ve dağıtımını b) Rafinerilerden Türk Silahlı Kuvvetleri adına alınan yakıtların ANT, yüklenici, Deniz Kuvvetleri depolarına; gemi, boru hattı, vagon ve tanker ile alımını İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirmek, ödeme işlemlerinin gerçekleşmesi için Muhasebe Şube Müdürlüğüne bildirmek, c) Rafinerilerden alınan yakıtların faturalarını takip etmek, gerekli evrakları düzenleyerek ilgili Kuvvet Komutanlıklarına göndermek, ç) Sarnıçlı vagonlarla yakıt ikmalini meydana gelecek fire/fazlalıkların takibini yapmak, d) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bildirilen kontenjan ve kontenjan dışı akaryakıt taleplerinin, birliklere taşınması için gerekli işlemleri yapmak, yüklenici ile akaryakıt teslimat mutabakatını yapmak, e) Kuvvet komutanlıklarına yıl içinde teslim edilen ve stoklarda bulunan akaryakıt miktarlarının (Fire, zayiat ve fazlalık dahil) belirlenmesini ve Kuvvet Komutanlıkları ile yıl sonu akaryakıt mutabakatlarını yapmak, f) Akaryakıt stok durumunu düzenli olarak takip ederek haftalık stok raporlarını Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına göndermek, g) Bedeli Bakanlık tarafından ödenerek ANT depolarına ve yüklenici depolarına alınan, yüklenici tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri birlik ve kurumlarına taşınan akaryakıtlara karşılık olarak çıkış fişi ve Taşınır Mal İşlem Belgelerini kontrol etmek, taşıma miktarlarını yüklenici ile miktar ve tutar mutabakatı yaparak aylık taşımalar için yükleniciden Başkanlığa gönderilen faturayı bedeli ödenmek üzere Muhasebe Şube Müdürlüğüne göndermek, ğ) İhrakiyenin kontenjanlar dâhilinde tüketimi ve stoklarının takip işlemlerini yapmak, h) Millî Savunma Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında, hizmet bedeli ile ilgili evrakları düzenleyerek, Millî Savunma Bakanlığına ulaştırılmak üzere Muhasebe Şube Müdürlüğüne göndermek, ı) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve dış takviye kuvvetlerinin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını temin etmek için gerekli planlama ve uygulama çalışmalarını yürütmek ve denetlemek, i) Tanker filoları veya sivil nakliye ve petrol kuruluşları vasıtasıyla boru hattı dışındaki akaryakıt naklini j) Görev alanı ile ilgili ihtiyaca yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, k) Görev alanı ile ilgili bütçe teklifini hazırlamak, l) Görev alanı ile ilgili bütçe ödeneklerinin kontrolünü ve takibini yapmak, m) Görev alanı ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında ön mali kontrol yapmak, n) Görev alanı ile ilgili Daire Başkanının vereceği görevleri yapmak, İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 7 (1) İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) TSK nın akaryakıt ihtiyacına uygun olarak NATO Boru Hattı Sisteminin işletilmesini ve pompaj planlamasının yapılmasını sağlamak ve takip etmek, b) TSK için, yurt içi ve yurt dışı rafinerilerinden satın alınacak askeri akaryakıtların kalite kontrolünü ve stoklanan askeri yakıtların periyodik kalite kontrollerini zamanında yapmak ve yaptırmak, c) Ünitelerin akaryakıt stok durumunu takip etmek, gerekli durumlarda teknik inceleme yapmak, ç) Yakıt zayiatını takip etmek, ilgili birimlerle mutabakat 3

4 d) İhrakiye sistemi için gerekli teknik alt yapıyı oluşturmak, iyileştirici tedbirlerin alınmasını sağlamak ve takip etmek, e) Akaryakıt tesisleri, boru hatları ve sarnıçlı vagonların her türlü bakım, onarım ve korunmasına dair tüm hizmetleri planlamak, yürütmek ve denetlemek, f) NATO altyapı programı gereğince veya bütçeden askeri ihtiyaçlar için inşa edilmiş veya edilecek olan akaryakıt tesisleri ile boru hatlarını Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacına cevap verecek şekilde işletmek, g) Tesisleri harbe hazır bulundurmak, ğ) İhtiyaç duyulan akaryakıt tesislerinin ilgili birimlerle koordine edilerek kurulmasını h) Diğer kuruluşlara akaryakıt ile ilgili işletme ve bakım hizmetleri satışı yapmak, ı) Atıl kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla görevleri ile ilgili hizmet sunmak, hizmet fiyatlarını belirlemek ve gelir i) Boru hasarları, hırsızlık, istimlâk sahasına tecavüz ve geçiş izinlerine ilişkin işlemleri ilgili birimlerle koordine ederek yürütmek, j) Boru hatları, akaryakıt tesislerinin geliştirilmesi, değiştirilmesi veya modernizasyonu için etüt yapmak ve teklif hazırlamak, k) Tesislerle ilgili NATO projelerini takip etmek, l) Tesislerin kabul işlemlerine katılmak, m) NATO standartlarını ve dokümanlarını izlemek ve uygulamayı kontrol etmek, n) NATO denetlemelerini organize etmek, denetlemelere katılmak ve denetlemelerin sonuçlarını takip etmek, o) İşletme ve bakım onarım seviyesini yükseltecek, işgücü verimliliğini artıracak talimat ve doküman hazırlamak, uygulamayı takip etmek, ö) Akaryakıt tesislerine ilişkin yapılacak veya planlanacak faaliyetler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunmak, p) İmkanlar ölçüsünde TSK ya ait tesislerin bakım onarımları ve katodik koruma hususlarında teknik bilgi/eğitim vermek, ve/veya yardımcı olmak, r) NATO kaynaklarından yapılması mümkün olmayan, hizmetin gerektirdiği bina, altyapı inşaatı ve tadilat taleplerini inceleyerek değerlendirmek, yapmak veya yaptırmak, s) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu bina ve arazinin kiralanması, ve satın alınmasını sağlamak ş) Tesislerle ilgili gayrimenkullerin envanterini tutmak, işlemlerini takip etmek, t) NATO envanterinde kayıtlı taşınmazların, kullanım süre ve durumuna bağlı olarak gerektiğinde kayıt silme işlemlerini gerçekleştirmek, u) Görev alanı ile ilgili ihtiyaca yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, ü) Görev alanı ile ilgili bütçe teklifini hazırlamak, v) Görev alanı ile ilgili bütçe ödeneklerinin kontrolünü ve takibini yapmak, y) Görev alanı ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında ön mali kontrol yapmak, z) Görev alanı ile ilgili Daire Başkanının vereceği görevleri yapmak, Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 8 (1) Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Başkanlığın bilgi sistemi ile ilgili yazılım, donanım, altyapı, bilgi sisteminin güvenliği gibi gereksinimlerinin saptanarak giderilmesi, sistemlerin amaca uygun olarak modernize edilmesi, bilgi işlem konusundaki gelişmelerin izlenerek yeniliklerin uygulanması için gerekli çalışmaları yürütmek, b) Başkanlığın telli, telsiz ve data iletişimini kapsayan muhabere sistemleri ile ilgili işletme ve bakım hizmetlerini sistemlerin Başkanlık ihtiyaçları doğrultusunda modernize edilmesi, muhabere konusundaki gelişmelerin izlenerek yeniliklerin Başkanlığa kazandırılması için gerekli çalışmaları yürütmek, c) Başkanlıktaki bilgi sistemi, telli,telsiz muhabere sistemi, her türlü elektronik güvenlik, ses ve görüntü sistemleri, faks, internet sistemlerinin çalışması için gerekli önlemleri almak ve işletme, bakım,onarım hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülmesini sağlamak, ç) Bilgi sistemindeki, mevcut yazılım ve donanımla ilgili periyodik bakım onarım ve işletilmesi ile ilgili hizmet alımı için gerekli çalışmayı yaparak teknik şartnamesini hazırlamak ve bakım-onarım ve işletmesini yapmak/yaptırmak, 4

5 d) Ağ işletim sistemlerinin güncellenmesini ve donanımsal olarak güvenliklerini e) Data iletişim hatları ile muhabere hatlarının kesintisiz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bu konuda hizmet veren kurum ile koordineli çalışmak, f) Başkanlığın internet hizmetlerini yürütmek, web sayfasının tasarım, bakım ve güncellemesini yapmak, g) Bilgi sistemini bir bütün olarak merkezden yönetmek, ğ) Konusu ile ilgili teçhizatın kabul işlemlerine katılmak, h) Görev alanı ile ilgili ihtiyaca yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, ı) Görev alanı ile ilgili bütçe teklifini hazırlamak, i) Görev alanı ile ilgili bütçe ödeneklerinin kontrolünü ve takibini yapmak, j) Görev alanı ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında ön mali kontrol yapmak, k) Görev alanı ile ilgili Daire Başkanının vereceği görevleri yapmak, DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüklerinin Görevleri Personel Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 9 (1) Personel Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Memur ve işçi personelin atama, nakil, asalet tasdiki, terfi, izin, emeklilik, mal bildirimlerinin temini ve muhafazası ve benzeri özlük işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütmek, b) Personel alım işlemlerini, mevcut kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda yapmak, c) Memur ve işçi personelin disiplin işlemlerini yürütmek ve disiplin kurullarının raportörlüğünü yapmak, ç) İş mevzuatı ile ilgili işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek, d) İşçi personelin toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürütmek ve uygulamada ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi için öneride bulunmak, e) Başkanlığın bağlı bulunduğu işveren sendikası ile işçi sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, değişiklik teklifleri hazırlamak ve yeni sözleşmeyi uygulamak, f) Görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili işlemleri yapmak, g) Görev alanı ile ilgili ihtiyaca yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak ğ) Görev alanı ile ilgili bütçe teklifini hazırlamak, h) Görev alanı ile ilgili bütçe ödeneklerinin kontrolünü ve takibini yapmak, ı) Görev alanı ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında ön mali kontrol yapmak, i) Görev alanı ile ilgili Daire Başkanının vereceği görevleri yapmak, İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 10 (1) İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Merkez Teşkilatında görevli memur ve işçi personel ile yönetim ve denetim kurulu üyelerinin maaş ve diğer tahakkuk işlemlerini yapmak, b) Merkez Teşkilatında görevli memur ve işçi personelin icra kesintilerini yapmak, c) Merkez Teşkilatında genel evrak ve arşiv ile haberleşme hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini takip ve kontrol etmek, ç) Süreli evrakın zamanında işlemini yapmak, d) Merkez Teşkilatı ve birim arşiv hizmetlerini mevzuata uygun olarak yerine getirmek, e) Yönetim Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek, f) ANT Denetim Kurulu ile Teftiş Kurulu Başkanlığınca gönderilen teftiş ve denetim raporlarını, ilgili birimlerin görüşü doğrultusunda cevaplandırmak, g) Sosyal ve eğitim tesislerinin yönetim ile ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, ğ) Merkez Teşkilatında görevli taşıma hizmet araçlarının sevk ve idaresini sağlamak ile sigorta vergi, bakım ve onarım işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılmasını takip edip, bakım onarım işlerini yaptırmak, 5

6 h) Merkez Teşkilatı hizmet binasının elektrik, su doğalgaz gibi tesisatlarının düzenli bir şekilde çalışmalarını küçük çaplı bakım onarım ihtiyaçlarını tespit edip, temin edilmesine ilişkin işlemlerini mutemet avansı limitleri dahilinde yapmak, ı) Merkez Teşkilatının su, doğalgaz ve elektrik faturalarının kontrolünü yapmak ve zamanında ödenmesini i) Merkez Teşkilatı tesislerinin işletilmesi, temizlik, tabldot, personel taşımacılığı, lojman, çay ocakları, spor ve benzeri faaliyetlerle ilgili işlem ve hizmetleri yürütmek, j) Başkanlığın basın, yayın ve halkla ilişkiler görevini yürütmek, k) Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri planlamak, düzenlemek, l) Görev alanı ile ilgili ihtiyaca yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, m) Görev alanı ile ilgili bütçe teklifini hazırlamak, n) Görev alanı ile ilgili bütçe ödeneklerinin kontrolünü ve takibini yapmak, o) Görev alanı ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında ön mali kontrol yapmak, ö) Görev alanı ile ilgili Daire Başkanının vereceği görevleri yapmak, İnsan Kaynakları Planlama ve Geliştirme Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 11 (1) İnsan Kaynakları Planlama ve Geliştirme Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Başkanlığın amaçlarına ulaşmasını sağlayacak insan kaynakları gereksinimlerini belirlemek ve bu gereksinimlerin yerine getirilmesi amacıyla öneriler geliştirerek, personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, b) Başkanlık içinde olası kariyer yerlerini gösteren kariyer haritalarını çıkararak kariyer planlarını yapmak ve bunları çalışanlara duyurmak, c) Başkanlık personelinin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için araştırma, inceleme ve görüşmeler yoluyla bilgi toplanmasını, belirlenen eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim planlarının hazırlanmasını sağlayarak Başkana sunmak ve uygulanması için gerekli faaliyetleri planlamak, ç) Başkanlık içinde ve dışında gerçekleştirilen mesleki eğitim, kurs, seminer, konferans, panel gibi faaliyetlerin duyurulmasını ve personelin katılımının sağlanmasını takip etmek, d) Başkanlığa yeni alınan personelle ilgili oryantasyon çalışmalarını yürütmek, e) Görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitim ve sınav işlemlerini yürütmek, f) Başkanlığa gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırmak, g) Başkanlığın yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, ğ) Daire Başkanlığını ilgilendiren mevzuatı hazırlamak, gerektiğinde değiştirmek, h) Görev alanı ile ilgili ihtiyaca yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak ı) Görev alanı ile ilgili bütçe teklifini hazırlamak, i) Görev alanı ile ilgili bütçe ödeneklerinin kontrolünü ve takibini yapmak, j) Görev alanı ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında ön mali kontrol yapmak, k) Görev alanı ile ilgili Daire Başkanının vereceği görevleri yapmak, 6

7 BEŞİNCİ BÖLÜM Tedarik Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüklerinin Görevleri Tedarik Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 12 (1) Tedarik Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Merkez Teşkilatının Harcama birimince Üst Yöneticiden alınacak onaya istinaden, İhale yetkisiyle sınırlı olarak Tedarik Daire Başkanlığına yetki devri yapılan Başkanlığın ihtiyacı olan akaryakıt, madeni yağ, silah, araç, gereç, demirbaş, yedek parça ile mal ve hizmet alımı, yapım işi, danışmanlık hizmet alımları ihalelerini yürürlükteki ihale mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek ve tüm ihale işlemlerini yürütmek, b)idari şartname ve sözleşme taslağının hazırlanmasında görev almak, c)sözleşmeyi uygulanmak üzere Harcama Birimi Yetkilisine göndermek, ç)taahhüt dosyasında olması gereken ihale ile ilgili evrakları giderleri gerçekleştirmek üzere harcama birimine göndermek, d)doğrudan teminlerde; harcama biriminden gelen talep doğrultusunda alımla ilgili piyasa fiyat araştırmasını yapmak, yaklaşık maliyeti ve alıma ilişkin gerek duyulan dokümanları ihtiyaç birimleri ile koordineli hazırlamak, yüklenici ile sözleşme imzalanmış ise, sözleşmeyi ve taahhüt dosyası evraklarını giderleri gerçekleştirmek üzere harcama birimine göndermek, e) Harcama biriminin Bölge, İşletme ve Depo Müdürlüğünün olduğu mal ve hizmet alımı, yapım işi, danışmanlık hizmet alımları ihaleleri ile ilgili talepleri ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere değerlendirmek ve Üst Yöneticiden alınacak onay ile yetki devri yapılan ihalelerin gerçekleştirilmesini f) Yurt dışından temin edilecek yedek malzemenin NAMSA (NATO İkmal ve Bakım Teşkilatı) kanalıyla tedarikini yapmak ve NAMSA ile mutabakat işlemlerini yürütmek, ödemeye esas belgeleri hazırlayarak ödemenin gerçekleştirilmesi için ilgili harcama birimine göndermek, g) Harcama yetkilisinin onayı ile; ihtiyacına ilişkin teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, ğ) Görev alanı ile ilgili ihtiyaca yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, h) Görev alanı ile ilgili bütçe teklifini hazırlamak, ı) Görev alanı ile ilgili bütçe ödeneklerinin kontrolünü ve takibini yapmak, i) Görev alanı ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında ön mali kontrol yapmak, j) Görev alanı ile ilgili Daire Başkanının vereceği görevleri yapmak, Stok Kontrol ve Malzeme Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 13 (1) Stok Kontrol ve Malzeme Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Merkez ve Taşra Teşkilatının elinde bulunan taşınır malları ilgili mevzuata göre kayıt altına almak/aldırmak, depolamak/depolatmak ihtiyaç birimlerine teslim etmek/ettirmek taşınır malların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanımını b) Merkez Teşkilatı için giriş çıkış işlemlerini yapmak, envanterini tutmak, muhasebe kayıtlarına alınmak üzere Muhasebe Şube Müdürlüğüne bildirmek, c) Merkez Teşkilatı envanterinde bulunan taşınır malların kadro/ mevcut/hek durumunu incelemek ve ilgili birimlerle koordineli olarak ihtiyaçları tespit etmek, ç) Taşra Teşkilatı envanterinde bulunan Başkanlık Merkezince temini istenen taşınır malların (araç, gereç, silah, demirbaş, işletme yedekleri gibi), asgari stok seviyesi/kadro/ mevcut/hek vb.durumunu inceleyerek/inceleterek ilgili birimlerle koordineli olarak ihtiyaçları tespit etmek, d) Başkanlığın yatırım programı ile ilgili yazışmalarını yürütmek, alımı planlanan taşıtlar için gerekli yazışmaları yapmak ve yatırım programında ödenek ayrılmasını ödenek tahsis edilenlerin temini için gerekli işlemleri yapmak, e) Merkez Teşkilatının demirbaş ve sarf malzemelerinin alımını yapmak/yaptırmak, f) Alımı yapılan taşıtların dağıtım işlerini, üniteler arası transferini yapmak, g) Bölgelerde yapılan depo giriş çıkış işlemlerini izlemek ve gerektiğinde bölgeler arasında malzeme transferinin yapılmasını ğ) Başkanlığın malzeme kadrolarını güncellemek, 7

8 h) Ekonomik ömrünü doldurmuş veya kullanılma imkanı kalmayan her türlü taşınır mal için (taşıt, araç-gereç, silah, makine ve teçhizatları vb.) hurdaya ayırma, kayıtlardan çıkarma ve hibe işlemlerini mevzuata uygun olarak yapmak/yapılmasını ı) Merkez Teşkilatı envanterinde bulunan taşınır malların sayım işlemlerini yapmak, yapılmasını sayımı yapılan taşınır malların muhasebe kayıtları ile mutabakatını i) Yıl sonunda taşra teşkilatındaki taşınır malların envanter kayıtları ile Muhasebe Şube Müdürlüğü kayıtlarının karşılaştırılmasını ve mutabakatını j) Taşınır mallar ile ilgili mevzuat takibini ve düzenlemeleri yapmak, k) Görev alanı ile ilgili ihtiyaca yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, l) Görev alanı ile ilgili bütçe teklifini hazırlamak, m) Görev alanı ile ilgili bütçe ödeneklerinin kontrolünü ve takibini yapmak, n) Görev alanı ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında ön mali kontrol yapmak, o) Görev alanı ile ilgili Daire Başkanının vereceği görevleri yapmak, ALTINCI BÖLÜM Mali İşler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüklerinin Görevleri Muhasebe Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 14 (1) Muhasebe Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Merkez Teşkilatının ara dönem ve dönem sonu muhasebe işlemlerini kanun, yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak yapmak, b) Aylık mizanların kontrollerini yapmak, c) Merkez Teşkilatının gelir ve alacaklarını tahsil, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödeme işlemlerini zamanında, doğru olarak yapmak ve borçlarını süresi içerisinde yatırmayanlar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanması yönünden ilgili birime göndermek, ç) Merkez Teşkilatının hizmetleri bedeli karşılığı olarak ilgili birimlerden gelen bilgi ve belgelere uygun şekilde kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuata uygun olarak fatura düzenlemek ve parasal karşılığının tahsilâtı için gerekli işlemleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak, d) Muhasebe ile ilgili mevzuatta belirtilen defterleri tutmak, mizan, bilanço ve diğer mali tablolar ile ilgili çalışmaları yapmak ve sonuçları ilgili yerlere sunmak, e) Merkez Teşkilatının banka hesaplarında bulunan paraların günlük ve aylık değerlendirilmeleri için yapılan işlemlerin mevzuat ve ekonomik değerlendirme yönünden uygunluğunu takip ve kontrol etmek, f) Merkez Teşkilatı muhasebe kayıtlarına alınan vergi ve diğer kanuni ödemeleri ilgili kurumlara yasal süreleri içerisinde ödemek, g) Merkez Teşkilatındaki her türlü tahsilât ve ödeme işlemlerini yürürlükte bulunan ANT Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak yapmak, ğ) Gerçek ve tüzel kişilerden alınan teminatları muhasebeleştirmek; takip ve kontrolünü h) Merkez Teşkilatı kıymetlerinin, kayda tabi varlık ve stoktaki malzemelerin muhasebe kaydını yapmak, ı) Merkez Teşkilatındaki ödemelerle ilgili hesap ve belgeleri iç ve dış denetime hazır bulundurmak, i) Başkanlık gelirlerini ve mali kaynaklarını en iyi şekilde yönetmek, j) Teminatların iadesi, irat kaydı, yüklenicilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ndan ilişiksiz belgesi getirmesi işlemlerini ve diğer SGK işlemleri içerisinde yer alan Muhasebe Şube Müdürlüğünü ilgilendiren işlemleri harcama birimleriyle koordineli olarak yürütmek, k) Görev alanı ile ilgili ihtiyaca yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, l) Mali istatistiklerin hazırlanmasını m) Görev alanı ile ilgili Daire Başkanının vereceği görevleri yapmak, 8

9 Plan Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 15 (1) Plan Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Başkanlığın yıllık ve uzun vadeli bütçelerini, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata göre hazırlamak, kontrol etmek, yetkili mercilerin onayı ile Merkez ve Taşra Teşkilatına göndermek, b) Bütçe uygulama direktifine bağlı olarak Başkanlığın fiili giderlerinin bütçeye uygunluğunu takip etmek ve gerektiğinde yıl içerisinde bütçe revizyon çalışmalarını yapmak, c) Onaylanan Merkez ve Taşra Teşkilatı bütçelerinin yılı içerisinde kontrolünü yapmak, uygulanmasını izlemek, ödenek dışı harcamaları tespit etmek ve önlemek. Bütçe ödenekleri ile ilgili değişiklik tekliflerini (aktarma, ek ödenek talepleri) değerlendirmek, yetkili mercilerin kararlarını almak, ç) Tüm harcama birimlerinin ödenek durumunu analiz etmek, d) Vergi mevzuatı ve konusu ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ gibi konulardaki gelişmeleri takip etmek ve değişikliklere uygun olarak gerekli işlemleri yapmak, e) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına göre verileri toplamak, değerlendirmek, f) Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye, harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, g) Ay sonlarında alınan muhasebe kayıtlarına göre planlanan ve gerçekleşen verilere göre bütçe tablolarını zamanında ve doğru olarak hazırlamak, ğ) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, h) Başkanlığın mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin yıllık icmal cetvellerini düzenlemek, ı) Görev alanı ile ilgili ihtiyaca yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, i) Görev alanı ile ilgili Daire Başkanının vereceği görevleri yapmak, YEDİNCİ BÖLÜM Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüklerinin Görevleri Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 16 (1) Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Bölge Müdürlüğünün amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak yakın, orta ve uzak vadede insan kaynakları gereksinimlerinin belirlenmesi için çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları takip ve kontrol etmek, b) Bölge Müdürlüğü hedefleri ve personel talepleri ile uyumlu bir şekilde, eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarının ilgili birimlerle koordine edilerek yapılmasını sağlamak ve çalışmaları takip etmek, c) Memur ve işçi personelin özlük işleri, nakli, emeklilik, derece ve kademe, terfi, yıllık ve mazeret izinleri, disiplin işlemlerini yürütmek ve takip etmek, ç) İş mevzuatı ile ilgili işlemlerin yürütülmesini d) Bölge Müdürlüğünde görevli memur ve işçi personel maaşları ile harcırah, arazi tazminatı vb. tahakkuk işlemlerini yapmak, e) Bölge Müdürlüğünde görevli memur ve işçi personelin icra kesintilerini yapmak, f) Başkanlık tarafından kabul edilen evrak ve dosya sisteminin 16/05/1988 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği ve Başkanlığın Standart Dosya Planına göre uygulanmasını g) Personelin lojman hizmetlerinden yararlanabilmesi ile ilgili işlemleri takip etmek, ğ) Bölge Müdürlüğü hizmet binasının elektrik, su, doğalgaz gibi tesisatlarının düzenli bir şekilde çalışmalarını küçük çaplı bakım onarım ihtiyaçlarını tespit edip, temin edilmesine ilişkin işlemlerin yapılmasına ilişkin talepte bulunmak, h) Bölge Müdürlüğünün su, doğalgaz ve elektrik faturalarının kontrolünü yapmak ve fatura bedellerinin ödenmesini elektrik faturalarında ise İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğünün koordinesi ve kontrolü ile fatura bedellerinin zamanında ödenmesini 9

10 ı) Hizmet satın alınması yoluyla gerçekleştirilen personel taşıma, özel güvenlik, temizlik ve yemek ihaleleri sonucunda alınan hizmetin sözleşmesine ve şartnamelere uygun olarak yapılmasını takip ve kontrol etmek ve hak ediş ödemelerini düzenlemek, i) Merkez Teşkilatı tarafından gönderilen denetim raporlarına verilecek cevapları ilgili birimlerle koordine ederek cevaplandırmak, j) Mevzuat ve sözleşme gereği tüm personele verilen melbusatların takip, kontrol ve isteğini yapmak, k) Bölge Müdürlüğünde ortaya çıkan atıkların kaynağına göre ayrıştırılmasını l) İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulmasını m) Görev alanı ile ilgili ihtiyaca yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, n) Görev alanı ile ilgili bütçe teklifini hazırlamak, o) Görev alanı ile ilgili bütçe ödeneklerinin kontrolünü ve takibini yapmak, ö) Görev alanı ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında ön mali kontrol yapmak, p) Bölge Müdürünce görevi ile ilgili verilen diğer işleri yapmak, Tedarik Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 17 (1) Tedarik Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Bölge Müdürlüğünün yetki limitleri içindeki akaryakıt, madeni yağ, demirbaş, yedek parça ile mal ve hizmet alımı, yapım işi, danışmanlık hizmet alımlarını yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ihaleye çıkılmak üzere gerekli hazırlıkları yapmak, ihaleyi gerçekleştirmek üzere tüm işlemlerin yürütülmesini takip ve kontrol etmek, b) İhaleli işlerde harcama yetkisinin devri durumunda Bölge İşletme ve Depo Müdürlüğünün taleplerini ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere Tedarik Dairesi Başkanlığına göndermek, Tedarik Dairesi Başkanlığının ANT Başkanından alacağı onay doğrultusunda işlemleri Kamu İhale mevzuatı çerçevesinde yürütmek, sözleşmeyi uygulanmak ve giderin gerçekleştirilmesi için harcama birimine göndermek. Sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkan sorunlarla ilgili olarak yürürlükteki ihale mevzuatı çerçevesinde görüş vermek, c) Bölge Müdürlüklerinde depo giriş çıkış işlemlerini yapmak, envanterini tutmak, muhasebe kayıtlarına alınmak üzere Mali İşler Şube Müdürlüğüne bildirmek, ç) Depo stok seviyelerini izlemek, asgari stok seviyesinin ( Kadro/Mevcut/HEK durumunu inceleyerek) altına düşen malzemeden temini gerekenleri ihtiyaç sahibi birimlere bildirmek, gerektiğinde bölgeler arası malzeme transferi için Merkez Teşkilatına teklifte bulunmak, d) Yetki limitleri dahilinde bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş taşınır malları HEK e (hurdaya) ayırmak ve kayıtlardan düşme işlemlerini yapmak, e) Taşıtların HEK e ayrılması için ve yeni taşıt talebi için Merkez Teşkilatına teklifte bulunmak, HEK e ayrılması uygun görülen taşıtların HEK işlemlerini yapmak, f) Kayıtları tamamlanmış taşınır malların ilgili birimlere dağıtımını g) Bölge Müdürlüğü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satın alınan her türlü taşınır malları kayıtlara almak, takip ve kontrol etmek, ğ) Yıl sonunda taşra teşkilatındaki taşınır malların envanter kayıtları ile Mali İşler Şube Müdürlüğü kayıtlarının karşılaştırılmasını ve mutabakatını h) Görev alanı ile ilgili ihtiyaca yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, ı) Bölge Müdürlüğünde ortaya çıkan atıkların kaynağına göre ayrıştırılmasını i) İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulmasını j) Görev alanı ile ilgili bütçe teklifini hazırlamak, k) Görev alanı ile ilgili bütçe ödeneklerinin kontrolünü ve takibini yapmak, l) Görev alanı ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında ön mali kontrol yapmak, m) Bölge Müdürünce görevi ile ilgili verilen diğer işleri yapmak, 10

11 Mali İşler Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 18 (1) Mali İşler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Bölge Müdürlüğü ve bağlı ünitelerinin bütçelerini plan ve program esaslarına göre hazırlamak, Bölge Müdürlüğü ve bağlı üniteleri bütçesine ilişkin harcama programını hazırlamak, harcama programı doğrultusunda gelir ve gider işlemlerini takip etmek, ödenek aktarma, ek ödenek talebi iş ve işlemlerini ilgili birimlerle koordine ederek yürütmek, b) Bölge ve bağlı ünitelerinin bütçe ödeneklerinin kullanılma durumlarını takip ve kontrol etmek, c) Bölge Müdürlüğü ara dönem ve dönem sonu muhasebe işlemlerinin kanun, yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak yapılmasını ç) Aylık mizan hazırlamak ve bunların kontrollerini yapmak, d) Bölge Müdürlüğü gelirleri ve alacaklarını tahsil etmek, yersiz ve fazla edilenleri ilgililerine iade etmek, giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek, e) Bölge Müdürlüğü kıymetlerinin, kayda tabi varlık ve stoktaki malzemelerinin muhasebe kaydının yapılmasını f) Bölge ve İşletme/Depo Müdürlüklerinde kullanılan kamu taşıtlarının kaza yapması durumunda, kaza fonuna ilişkin olarak Kaza Fonu Genel Esaslarına göre işlemleri yürütmek, g) Bölge Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınırlara ilişkin envanter kayıtlarını yapmak, ğ) Bölgenin banka hesaplarında bulunan paraların günlük ve aylık değerlendirilmeleri için yapılan işlemlerin mevzuat ve ekonomik değerlendirme yönünden uygunluğunu takip ve kontrol etmek, h) Gerçek ve tüzel kişilerden alınan teminatları muhasebeleştirmek; takip ve kontrolünü ı) Bölge Müdürlüğünün muhasebe kayıtlarından alınan vergi ve diğer kanuni ödemelerinin ilgili kurumlara yasal süreleri içerisinde ödenmesini i) Teminatların iadesi, irat kaydı, yüklenicilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ndan ilişiksiz belgesi getirmesi işlemlerini ve diğer SGK işlemleri içerisinde yer alan Muhasebe Şube Müdürlüğünü ilgilendiren işlemleri harcama birimleriyle koordineli olarak yürütmek, j) Görev alanı ile ilgili ihtiyaca yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, k) Bölge Müdürlüğünde ortaya çıkan atıkların kaynağına göre ayrıştırılmasını l) İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulmasını m) Görev alanı ile ilgili bütçe teklifini hazırlamak, n) Görev alanı ile ilgili bütçe ödeneklerinin kontrolünü ve takibini yapmak, o) Görev alanı ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında ön mali kontrol yapmak, ö) Bölge Müdürünce görevi ile ilgili verilen diğer işleri yapmak, Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 19 (1) Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Bölge Müdürlüğü ve bağlı ünitelerinin bilgi sistemi ile ilgili yazılım, donanım, altyapı, bilgi sisteminin güvenliği ile muhabere sistemleri ve her türlü elektronik güvenlik, ses ve görüntü sistemleri, faks, internet sistemlerinin Merkez Teşkilatı tarafından bildirilen talimatlar doğrultusunda kesintisiz bir şekilde çalışmasını b) Bölge Müdürlüğü ve bağlı ünitelerinin bilgi-işlem konusu ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı gibi gereksinimlerinin saptanarak giderilmesi, sistemlerin amaca uygun olarak modernize edilmesi, bilgi işlem ve elektronik konusundaki gelişmelerin izlenerek yeniliklerin uygulanması için yapılacak çalışmaları Merkez Teşkilatına sunmak, c) Bölge Müdürlüğü ve bağlı ünitelerinin bilgi-işlem hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi ve birimlerin sistemden en üst düzeyde yararlanması için, yazılım modülleriyle ilgili kullanıcıya destek sistemdeki iletişim ağları sorunlarını gidermek, ç) Bilgi sistemindeki yazılımların iyileştirilmesi için Merkez Teşkilatı ile koordineli bir şekilde çalışmak, d) Bölge Müdürlüğü ve bağlı ünitelerinin telli, telsiz ve data iletişimini kapsayan muhabere sistemleri ile ilgili gereksinimlerin saptanarak giderilmesi, sistemlerin bölge ihtiyaçları doğrultusunda modernize edilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesini 11

12 e) Bölge Müdürlüğü ve bağlı ünitelerinin telli, telsiz muhaberesi ile internet hatlarının işletme ve bakım hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülmesini f) Görev alanı ile ilgili ihtiyaca yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, g) Bölge Müdürlüğünde ortaya çıkan atıkların kaynağına göre ayrıştırılmasını ğ) İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulmasını h) Görev alanı ile ilgili bütçe teklifini hazırlamak, ı) Görev alanı ile ilgili bütçe ödeneklerinin kontrolünü ve takibini yapmak, i) Görev alanı ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında ön mali kontrol yapmak, j) Bölge Müdürünce görevi ile ilgili verilen diğer işleri yapmak, İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 20 (1) İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Merkez Teşkilatının talimatlarına uygun olarak, akaryakıt pompaj işlemini üniteler arası koordinasyonu sağlayarak yürütmek ve sonuçlarını takip ve kontrol etmek, b) Boru hattı ve tesislerinde bulunan akaryakıtın düzenli olarak ölçülerek kaydedilmesini, stok miktarının kontrol altında tutulmasını ve gerektiğinde takviye edilmesini c) Ünitelerdeki akaryakıt ölçüm kayıtlarının ve tanklarda bulunan akaryakıt miktarlarının kontrol edilerek karşılaştırılmasını ve sonuçlarının denetlenmesini ç) Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan akaryakıtların belirlenen periyotlarda kalite kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve kalitesi uygun olmayan yakıtların kalitesini iyileştirici işlemleri yapmak, d) Akaryakıt pompajı sonrasında, limiti aşan fire/fazlalık miktarlarının belirlenmesi durumunda, işletme/depo müdürlükleri tarafından düzenlenen fire/fazlalık fişlerinin incelenmesini ve belirlenen durumla ilgili bilgilerin Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte Merkez Teşkilatına iletilmesini e) Boru hattında meydana gelen hırsızlık ve hasarları takip etmek, onarımından sonra test çalışmasının yapılmasını, akaryakıt zayiat miktarının işletme/depo müdürlükleri ile koordineli olarak tespit edilmesini ve kayıtlara geçirilmesini f) Sarnıçlı vagonların bakım onarımlarının yapılmasını g) Bölge Müdürlüğüne bağlı ünitelerde bulunan makine ve teçhizatın bakım, onarım ve revizyon işlerinin düzenli olarak yapılmasını ğ) Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan binaların bakım, onarım ve yeni yapım işlerinin mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılması ile kontrol işlemlerinin yürütülmesini h) Bölge Müdürlüğü ve bağlılarında bulunan taşınmaz mallarla ilgili işlemleri yürütmek, ı) Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan boru hatları ve arazi kadastro çalışmalarında yer tespiti ve ölçüm işlemlerinin yapılmasını i) Bakım onarım faaliyetlerinde kullanılan malzemelerin sarf belgelerini, talimatlara uygunluk yönünden takip ve kontrol etmek, j) Wardam II Harp Hasar Teçhizatlarının kurulması, çalıştırılması ve eğitimlerini vermek ve bu teçhizatı her an hizmet verebilecek şekilde muhafazasını k) Bölge Müdürlüğündeki tüm araçların kaza, bakım onarım, sevk ve idare işleri ile tüm araçların sigorta ve vergi işlemlerini zamanında yapmak, l) Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan boru hatları, sarnıçlı vagon ve tesislerin geliştirilmesi, değiştirilmesi ve modernizasyonu için etüt yapılmasını ve teklif hazırlanmasını m) Bakanlık İnşaat Emlak Bölge Başkanlıklarınca taşra teşkilatında ve boru hattında yürütülen işlerin takip ve koordinasyonunu n) NATO heyetleri tarafından yapılan denetlemelere katılmak ve denetlemelerin sonuçlarını takip etmek, o) Görev alanı ile ilgili ihtiyaca yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, ö) Bölge Müdürlüğünde ortaya çıkan atıkların kaynağına göre ayrıştırılmasını p) İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulmasını r) Görev alanı ile ilgili bütçe teklifini hazırlamak, s) Görev alanı ile ilgili bütçe ödeneklerinin kontrolünü ve takibini yapmak, ş) Görev alanı ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında ön mali kontrol yapmak, 12

13 t) Bölge Müdürünce görevi ile ilgili verilen diğer işleri yapmak, SEKİZİNCİ BÖLÜM İşletme Müdürlüğünün Görevleri MADDE 21- (1) İşletme Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Hizmetin ve bağlılığın gereği olarak Bölge Müdürlüğü ile yakın işbirliğinde bulunmak, b) Sorumluluk sahasındaki boru hatları ve tüm ünitelerin Merkez Teşkilatı veya Bölge Müdürlüğü tarafından verilecek emirler doğrultusunda işletilmesini işletmeyi yakından ve sürekli olarak izlemek, c) Sorumluluğundaki sistem, tesis ve boru hatlarının sürekli hizmete hazır olması için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve temini için Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, ç) Sorumluluğundaki sistem, tesis, boru hatları ve tankların bakımını, korunmasını ve güvenliğini idare etmek, bakım ve onarım faaliyetlerine yardımcı olmak, d) Akaryakıt stok durumunun düzenli olarak takip ve kontrolünü e) Boru hattı ve tesislerinde bulunan akaryakıtın düzenli olarak ölçülerek kaydedilmesini f) Hava meydanlarında bulunan akaryakıt stok miktarının kontrol altında tutulmasını ve gerektiğinde takviye edilmesini g) Sorumluluğunda bulunan ünitelerdeki bütün akaryakıt hareketlerinin takip ve kontrolünü ğ) Akaryakıt pompajı sırasında, limiti aşan fire/fazlalık miktarlarının belirlenmesi durumunda, fire/fazlalık nedenlerinin araştırılarak işletme müdürlükleri tarafından düzenlenen fire/fazlalık fişlerinin Bölge Müdürlüğüne iletilmesini h) Boru hattında meydana gelen hırsızlık ve hasarların onarımından sonra test çalışmasının yapılmasını, akaryakıt zayiat miktarının doğru olarak tespit edilmesini ve kayıtlara geçirilmesini ı) Başkanlık tarafından askeri birlikler için tertip edilen kontenjanlara göre akaryakıt ikmal hizmetlerinin zamanında yürütülmesini sağlamak i) Bölge Müdürlüğü emrine göre rafineriden akaryakıt almak ve mutabakat yapmak, j) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyaçlarının planlandığı şekilde, zamanında, yerinde, istenilen miktarda ve uygun evsafta gerçekleştirilmesini k) Deniz terminallerine gemilerle gelen akaryakıtın tahliye ve ölçü kontrol işlemlerinin, talimatlara uygun olarak yapılmasını l) Vagon, tanker, dolum ve tahliye işlerinin zamanında ve aksaksız yürütülmesini temin için tedbirler almak, m) Sivil hava meydanlarına verilen akaryakıtlara ait evrakların kontrolünün yapılmasını ve ilgili bilgilerin Merkez Teşkilatına gönderilmesini n) Bağlı ünitelerini denetleyerek stok, her türlü akaryakıt hareketleri ve ünite güvenliği ile ilgili hususları kontrol etmek, o) Mal, para, akaryakıt ve muhasebe işlemlerinin doğru ve zamanında yürütülmesini ö) Bölge Müdürlüğü tarafından verilen işletme, bakım, emniyet, yangın ve sabotaj talimatlarının ünitelere dağıtılmasını ve uygulamasını p) Hava meydan ikmal birimlerinin meydan ve üs komutanlıklarının ihtiyacına göre mesai içi ve mesai dışındaki çalışmalarını takip etmek, r) Sorumluluğunda bulunan boru hatlarında oluşan her türlü hasarlarda zayiatın önlenmesi amacıyla zamanında gerekli önlemleri almak, s) Boru hatlarında düzenli olarak basınç takibinin yapılmasını ş) Memur ve işçi personelin özlük işleri, nakil, emeklilik, derece ve kademe terfi, yıllık ve mazeret izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek ve takip etmek, t) İş mevzuatı ile ilgili işlemlerin yürütülmesini u) İşletme/depo müdürlüklerinde görevli memur ve işçi personel maaşları ve diğer tahakkuk işlemlerini yapmak, 13

14 ü) Personelin sosyal ihtiyaç ve haklarının zamanında temininin ve dağıtımının yapılmasını v) Genel evrak, arşiv ve haberleşme biriminin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, süreli evrakın zamanında işleme konulmasını y) İşletme Müdürlüğü ve bağlılarının araç, mal, hizmet, ve yapım işleri ile ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, alımlarını gerçekleştirmek, z) İşletme Müdürlüklerinde her türlü taşınırların giriş çıkış işlemlerini yapmak, envanterini tutmak, İşletme Müdürlüklerinde depo giriş çıkış işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek, aa) İşletme Müdürlüğündeki tüm araçların sevk ve idaresini sigorta vergi, bakım ve onarım işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılmasını takip etmek, bakım onarım işlerini yaptırmak, HEK (hurdaya ayırma) işlemleri için Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, bb) İşletme Müdürlüğünün plan, program ve öngörülen bütçelerinin hazırlanmasını ve gerçekleşen dönemle ilgili gerekli araştırma ve rapor çalışmalarının düzenli olarak yapılmasını cc) İşletme ve bağlı ünitelerinin bütçe ödeneklerinin kullanılma durumlarını takip ve kontrol etmek, çç) İşletme Müdürlüğü ara dönem ve dönem sonu muhasebe işlemlerinin kanun, yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak yapılmasını dd) Aylık mizan hazırlamak ve bunların kontrollerini yapmak, ee) İşletme Müdürlüğünün her türlü tahsilatı ve ödemeyle ilgili işlemleri yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yapmak, ff) Gerçek ve tüzel kişilerden alınan teminatları muhasebeleştirmek; takip ve kontrolünü gg) İşletme Müdürlüğünün muhasebe kayıtlarından alınan vergi ve diğer kanuni ödemelerinin ilgili kurumlara yasal süreleri içerisinde ödenmesini ğğ) İşletme Müdürlüğü kıymetlerinin, kayda tabi varlık ve stoktaki malzemelerinin muhasebe kaydının yapılmasını hh) Mevzuat ve sözleşme gereği personele verilen melbusatların miat durumlarına göre takip ve kontrolünü yapmak, ıı) Sorumluluk sahasında, Bakanlık İnşaat Emlak Bölge Başkanlığınca taşra teşkilatı ve boru hatlarında yapılan işler ile ilgili Bakanlık İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı ile koordinasyonda bulunmak, ii) İşletme Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallarla ilgili işlemlerin yürütülmesini jj) İşletme müdürlüğü sorumluluk sahasında yer tespiti ve ölçüm gerektiren konularda tapu ve kadastro müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve şahıslarla koordinasyonu kk) Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını ll) Faaliyet alanı ile ilgili talimat ve doküman hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, mm)teminatların iadesi, irat kaydı, yüklenicilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ndan ilişiksiz belgesi getirmesi ve diğer SGK işlemlerini harcama birimleriyle koordineli olarak yürütmek, nn) Görev alanı ile ilgili ihtiyaca yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, oo) HEK işlemleri tamamlanan makine teçhizatlarının ve demirbaş malzemelerin ilgili mevzuata göre işlemlerini tamamlamak, öö)navlun ödemelerini yapmak, pp)bütün telli telsiz haberleşme sistemlerinin çalışır halde tutulmasını sağlamak amacıyla günlük periyodik kontrollerinin yapılmasını rr) İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulmasını ss) Görev alanı ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında ön mali kontrol yapmak, 14

15 DOKUZUNCU BÖLÜM Depo Müdürlüğünün Görevleri MADDE 22 (1) Depo Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Hizmetin ve bağlılığın gereği olarak Bölge Müdürlüğü ile yakın işbirliğinde bulunmak, b) Sorumluluk sahasındaki boru hatları ve tüm ünitelerin Merkez Teşkilatı veya Bölge Müdürlüğü tarafından verilecek emirler doğrultusunda işletilmesini işletmeyi yakından ve sürekli olarak izlemek, c) Sorumluluğundaki sistem, tesis ve boru hatlarının sürekli hizmete hazır olması için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve temini için Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, ç) Sorumluluğundaki sistem, tesis, boru hatları ve tankların bakımını, korunmasını ve güvenliğini idare etmek, bakım ve onarım faaliyetlerine yardımcı olmak, d) Akaryakıt stok durumunun düzenli olarak takip ve kontrolünü e) Boru hattı ve tesislerinde bulunan akaryakıtın düzenli olarak ölçülerek kaydedilmesini f) Hava meydanlarında bulunan akaryakıt stok miktarının kontrol altında tutulmasını ve gerektiğinde takviye edilmesini g) Ünitelerdeki akaryakıt ölçüm kayıtlarının ve tanklarda bulunan akaryakıt miktarlarının kontrol edilerek karşılaştırılmasını ve sonuçlarının denetlenmesini ğ) Akaryakıt pompajı sırasında, limiti aşan fire/fazlalık miktarlarının belirlenmesi durumunda, fire/fazlalık nedenlerinin araştırılarak işletme müdürlükleri tarafından düzenlenen fire/fazlalık fişlerinin Bölge Müdürlüğüne iletilmesini h) Boru hattında meydana gelen hırsızlık ve hasarların onarımından sonra test çalışmasının yapılmasını, akaryakıt zayiat miktarının doğru olarak tespit edilmesini ve kayıtlara geçirilmesini ı) Başkanlık tarafından askeri birlikler için tertip edilen kontenjanlara göre akaryakıt ikmal hizmetlerinin zamanında yürütülmesini i) Bölge Müdürlüğü emrine göre rafineriden akaryakıt almak ve mutabakat yapmak, j) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyaçlarının planlandığı şekilde, zamanında, yerinde, istenilen miktarda ve uygun evsafta gerçekleştirilmesini k) Vagon, tanker, dolum ve tahliye işlerinin zamanında ve aksaksız yürütülmesini temin için tedbirler almak, l) Sivil hava meydanlarına verilen akaryakıtlara ait evrakların kontrolünün yapılmasını ve ilgili bilgilerin Merkez Teşkilatına gönderilmesini m) Bağlı ünitelerini denetleyerek stok, her türlü akaryakıt hareketleri ve ünite güvenliği ile ilgili hususları kontrol etmek, n) Mal, para, akaryakıt ve muhasebe işlemlerinin doğru ve zamanında yürütülmesini o) Bölge Müdürlüğü tarafından verilen işletme, bakım, emniyet, yangın ve sabotaj talimatlarının ünitelere dağıtılmasını ve uygulamasını ö) Hava meydan ikmal birimlerinin meydan ve üs komutanlıklarının ihtiyacına göre mesai içi ve mesai dışındaki çalışmalarını takip etmek, p) Depo Müdürlüğüne bağlı tüm personelin tayin, terfi, nakil ve performans değerlendirme konusu ile ilgili işlemlerinin doğru ve zamanında yapılmasını r) Sorumluluğunda bulunan boru hatlarında oluşan her türlü hasarlarda zayiatın önlenmesi amacıyla zamanında gerekli önlemleri almak, s) Boru hatlarında düzenli olarak basınç takibinin yapılmasını ş) Memur ve işçi personelin özlük işleri, nakil, emeklilik, derece ve kademe terfi, yıllık ve mazeret izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek ve takip etmek, t) İş mevzuatı ile ilgili işlemlerin yürütülmesini u) Depo müdürlüklerinde görevli memur ve işçi personel maaşları ve diğer tahakkuk işlemlerini yapmak, ü) Personelin sosyal ihtiyaç ve haklarının zamanında temininin ve dağıtımının yapılmasını v) Genel evrak, arşiv ve haberleşme biriminin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, süreli evrakın zamanında işleme konulmasını 15

16 y) Depo Müdürlüğü ve bağlılarının araç, mal, hizmet, ve yapım işleri ile ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, alımlarını gerçekleştirmek, z) Depo Müdürlüklerinde her türlü taşınırların giriş çıkış işlemlerini yapmak, envanterini tutmak, Depo Müdürlüklerinde depo giriş çıkış işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek, aa) Depo Müdürlüğündeki tüm araçların sevk ve idaresini sigorta vergi, bakım ve onarım işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılmasını takip etmek, bakım onarım işlerini yaptırmak, HEK (hurdaya ayırma) işlemleri için Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, bb) Depo Müdürlüğünün plan, program ve öngörülen bütçelerinin hazırlanmasını ve gerçekleşen dönemle ilgili gerekli araştırma ve rapor çalışmalarının düzenli olarak yapılmasını cc) Depo ve bağlı ünitelerinin bütçe ödeneklerinin aylık ve yıllık kullanılma durumlarını izleyerek ödenek dışı harcamalarını önlemek, çç) Depo Müdürlüğü ara dönem ve dönem sonu muhasebe işlemlerinin kanun, yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak yapılmasını dd) Aylık mizan hazırlamak ve bunların kontrollerini yapmak, ee) Depo Müdürlüğünün her türlü tahsilatı ve ödemeyle ilgili işlemleri yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yapmak, ff) Gerçek ve tüzel kişilerden alınan teminatları muhasebeleştirmek; takip ve kontrolünü gg) Depo Müdürlüğünün muhasebe kayıtlarından alınan vergi ve diğer kanuni ödemelerinin ilgili kurumlara yasal süreleri içerisinde ödenmesini ğğ) Depo Müdürlüğü kıymetlerinin, kayda tabi varlık ve stoktaki malzemelerinin muhasebe kaydının yapılmasını hh) Depo Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin yılllık icmal cetvellerini düzenlemek, ıı) Mevzuat ve sözleşme gereği personele verilen melbusatların miat durumlarına göre takip ve kontrolünü yapmak, ii) Sorumluluk sahasında, Bakanlık İnşaat Emlak Bölge Başkanlığınca taşra teşkilatı ve boru hatlarında yapılan işler ile ilgili Bakanlık İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı ile koordinasyonda bulunmak, jj) Depo Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallarla ilgili işlemlerin yürütülmesini kk) İşletme müdürlüğü sorumluluk sahasında yer tespiti ve ölçüm gerektiren konularda tapu ve kadastro müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve şahıslarla koordinasyonu ll) Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını mm) Faaliyet alanı ile ilgili talimat ve doküman hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, nn)teminatların iadesi, irat kaydı, yüklenicilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ndan ilişiksiz belgesi getirmesi ve diğer SGK işlemlerini harcama birimleriyle koordineli olarak yürütmek, oo) Görev alanı ile ilgili ihtiyaca yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, öö) HEK işlemleri tamamlanan makine teçhizatlarının ve demirbaş malzemelerin ilgili mevzuata göre işlemlerini tamamlamak, pp)navlun ödemelerini yapmak, rr) İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulmasını ss) Görev alanı ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında ön mali kontrol yapmak, 16

17 ONUNCU BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan hususlar MADDE 23- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 24- (1) Bu Yönerge onayı müteakip yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 25 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür. 17

2 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28130 YÖNETMELİK

2 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28130 YÖNETMELİK 2 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28130 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığından: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ Hasan ASLAN Daire Başkanı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yerine getirmek. Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Örgüt Şeması STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI BÜTÇE VE PERFORMANS MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KESİN

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Erhan TÜMER 1) İl Müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ. Görevleri

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ. Görevleri Sayfa 1 / 7 Adı Soyadı Seçil SEVER Görev Unvanı Kadro Unvanı Görevleri 5018 Sayılı Kanun Gereğince Gerçekleştirme Görevlisi Görevlerini 2547 Sayılı Kanun Gereğince Belirlenen Görevleri Kurulu Kararları

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE Sıra No :GMKA/ Birim Yönerge/12 Revizyon No : 1 Tarih : 26 /09//2011 Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Sivil Savunma

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı