SOSYAL GÜVENL K HUKUKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENL K HUKUKU"

Transkript

1 I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ali R za OKUR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Nurflen CAN KL O LU Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENL K HUKUKU 5510 say l Kanuna ve de iflikliklerine göre haz rlanm fl 13. Bas

2 II Yay n No : 2333 Hukuk Dizisi : Bas - Nisan STANBUL 13. Bas - Ekim STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da- t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Kahraman Neflriyat Ofset San. Tic. Ltd. fiti. (Sertifika No: 12084) Yüzy l Mah. Matbaac lar Cad. Atahan No: 34 K: 4 Ba c lar/ stanbul (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak No. 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ÖNSÖZ Sosyal Güvenlik Hukukunun Nisan 2009 da yay nlad m z 12. bask s, ö rencilerimizin ve di er hukuk çevrelerinin yo un ilgisi nedeniyle yine k - sa sürede tükenmifltir. Yazarlar için mutluluk kayna olan bu durum, 13. bask y haz rlama sorumlulu unu da beraberinde getirmifltir. Özellikle Sosyal Güvenlik alan nda kitap yazmak, kum üzerine yaz yazmaya ya da flato infla etmeye benzer; hukukçu olarak karmafl k konular aç kl a kavuflturman n sevincini yaflarken, mevzuat de ifliklikleri veya yarg kararlar yla gelen her yeni dalga, bir süre önce yaz lm fl olanlar bir ölçüde anlams z k lar ve görkemli oldu u san lan kumdan flatoyu bir anda yok eder. Kitab m z n öteki bask lar gibi 12. bask s da bu yazg y paylaflm flt r. Gerçekten, kamuoyunda genifl yank uyand ran tarihli 4447 say l flsizlik Sigortas Kanunu nun getirdi i önemli de iflikliklerin henüz tam olarak sonuçlar de erlendirilmeden, çok say da KHK (616, 617, 618, 619) yürürlü e konulmufl, bunlar n dayand yetki yasas n n Anayasa Mahkemesi taraf ndan iptali üzerine ortaya ç kan yasal bofllu u gidermek amac yla 2003 y l nda 4904, 4947, 4956, 4958 say l yasalar ç kar lm flt r. Bu de- iflim rüzgar, 2004 de de devam etmifl, 5073 ve 5198 say l Yasalar yürürlü- e konularak, sosyal güvenlik alan nda önemli de ifliklikler öngörülmüfltür. Ancak mevzuattaki bu de iflim rüzgar, k sa bir süre sonra f rt naya dönüflmüfl ve Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde çok daha köklü de ifliklikleri öngören ve isabetli bulmad m z (bu konudaki ayr nt l de erlendirmelerimiz için bkz. 8), Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform veya Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yap land rma tart flma ve çal flmalar bafllat lm flt r. Sosyal Güvenlik Kurumlar n n aç klar n n her y l ç gibi büyümesi ve zorunlu olarak bu aç klar n genel bütçeden yap lan transferlerle kapat lmaya çal fl lmas, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n, sistemin sorunlar - na çözüm getirmek amac yla, belirtilen reform kapsam nda yeni bir sosyal güvenlik modeli aray fl na yöneltmifltir. Söz konusu model tek çat ve tek yasa modeli olarak adland r lmakta, bu modelde mevcut sosyal güvenlik kurulufllar tümüyle ortadan kald r larak, tek bir sosyal güvenlik kurumuna dönüfltürülmekte ve sosyal güvenlik haklar da tek bir yasa içinde düzenlenmektedir. Kitapta ayr nt lar n aç klad m z bu reform kapsam nda, kurumsal yap da tek çat esas n öngören 5502 say l Sosyal Güvenlik Kurumu Kanu-

4 IV nu (RG, , 26173) yürürlü e girmifl ve bu Yasa ile mevcut sosyal güvenlik kurumlar n n (Sosyal Sigortalar Kurumu, Ba -Kur ve T.C. Emekli Sand ) tüzel kiflilikleri sona erdirilmifl ve tümünün malvarl Sosyal Güvenlik Kurumu na devredilmifltir. Primli rejim kapsam ndaki sosyal güvenlik haklar aç s ndan ise, Tek Yasa olarak, tarihinde 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu kabul edilmifltir (RG., , 26200). Ancak, bu Yasan n baz önemli maddeleri, Anayasa Mahkemesinin tarihli karar yla (E.2006/111, K. 2006/112, RG , 26392/5.M) iptal edilmifl ve birçok hükmünün yürürlü ü durdurulmufltur. Bu geliflme üzerine, Yasan n yürürlük tarihi birçok kez ertelenmifl, Anayasa Mahkemesi karar do rultusunda, 5510 say l Yasada toplam 283 de ifliklik öngören yasalar kabul edilmifl (5655, 5754, 5763, 5797, 5838) ve nihayet bu de ifliklikler kapsam nda Yasan n baz hükümlerinin farkl tarihlerde ( ; ; ) ve geri kalan hükümlerinin ise 2008 y l Ekim ay bafl nda yürürlü e girece i hüküm alt na al nm fl (m.108) ve bu tarih itibariyle Yasa yürürlü e girmifltir. Ancak, 5510 say l Kanun ile de hedeflenen amaca ulaflmada baflar l olunamam fl, Ekim 2008 de yürürlü- e giren bu Kanunda, 12 de iflik Kanunla (5655, 5754, 5763, 5774, 5787, 5838, 5917, 5921, 5947, 5951, 5997, 6009 say l kanunlar ) bugüne kadar toplam 299 de ifliklik yap lm flt r say l Yasa tüm hükümleriyle yürürlü e girmifl bulunmakla birlikte, Sosyal Güvenlik Sisteminde reform ile hedeflenen sosyal güvenlik haklar aç s ndan tek yasa esas, ne yaz k ki gerçeklefltirilememifltir. Çünkü, 5510 say l Yasa, öngördü ü çok say daki geçifl hükmü yan nda, 506, 2925, 1479 ve 5434 say l Yasalar n birçok hükmünü yürürlükte b rakm flt r. Özellikle devlet memurlar ve di er kamu görevlilerinin 5510 ve 5434 say l yasalara tabi olmalar aç s ndan çok önemli bir ay r m yap lm flt r. Gerçekten, 5510 say l Yasan n yürürlü ünden önce 5434 say l Yasan n kapsam nda olan devlet memurlar ve di er kamu görevlileri hakk nda, eskiden oldu- u gibi 5434 say l Yasan n uygulanmas esas benimsenmifltir. Böylece, baz hükümleri d fl nda yürürlükten kald r lm fl olan 5434 say l Yasan n bu kategoride yer alan devlet memurlar hakk nda aynen ve uzun süre uygulanmaya devam edilmesi söz konusu olmaktad r. Yasa yapma tekni i aç s ndan ortaya ç kan bu çeliflki d fl nda, devlet memurlar aras nda farkl yasalara tabi olma yönünden de, Anayasa hükümlerine ve Anayasa Mahkemesinin kararlar na aç kça ayk r düflen çok ciddi bir eflitsizlik yarat lm fl bulunulmaktad r. Tüm bu yasal düzenlemeler dikkate al nd nda, sosyal güvenlik haklar aç s ndan 5510 say l Yasa d fl nda, an lan di er yasalar n çok say daki hükmü ile bu Yasan n yürürlü ünden önce devlet memuru olanlar aç s ndan 5434 say l Yasan n yürürlükten kald r lm fl tüm hükümlerinin uygulanmas söz konusu olacakt r. Bu olgu, mevzuat da n kl n ortadan kald rarak, tek yasa ile sigortal lar aras ndaki norm ve standart birli ini sa lama ama-

5 V c yla gerçeklefltirilmek istenen reformun ne denli baflar s z oldu unu ve yeni bir mevzuat karmafl kl n ortaya ç kard n çok aç k olarak gözler önüne sermektedir. Bundan daha da önemli olarak, sosyal güvenlik sisteminde reform yap larak, kara delik olarak nitelendirilen sosyal güvenlik kurumlar n n bütçe aç klar n giderme hedefine de, ne yaz k ki, ulafl lamam flt r. Gerçekten, 2009 Y l Program na göre, 2009 y l nda sosyal güvenlik kurulufllar n n toplam gelirlerinin 81,3 milyar TL, toplam giderlerinin 102,8 milyar TL ve gelir gider fark n n 21,4 milyar TL olmas öngörülmektedir. GSYH ya oran olarak, gelirlerin yüzde 7,32, giderlerin yüzde 9,21 ve aç n yüzde 1,92; 2010 y l nda ise, sosyal güvenlik kurulufllar n n toplam gelirlerinin 83,6 milyar TL, toplam giderlerinin 115,4 milyar TL ve gelir gider fark - n n 31,8 milyar TL olmas öngörülmüfltür. Buna göre, GSYH ya oran olarak, gelirlerin %8,13; giderlerin %11,22 ve aç n %3,09 olmas hedeflenmifltir (DPT 2010 Y l Program, 68). Sosyal güvenlik reformunun, özellikle sa l k harcamalar ndaki sürekli art fl nedeniyle gelecek y llarda da bu tabloyu de ifltiremeyece i söylenebilir. Kitab m z n bu yeni bas s n haz rlarken mevzuattaki geliflmeler, kurumsal yap da tek çat esas n öngören 5502 say l Yasa yan nda, 5510 say - l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasas n n genel sistemati i esas al narak, k sa ve uzun vadeli sigorta kollar ile genel sa l k sigortas ayr nt l bir biçimde aç klanm flt r. Kitab n 1-8, 12-14, 20-21, paragraflar Prof. Dr. A. Güzel; 22-24, paragraflar Prof. Dr. A.R. Okur; 9-11, paragraflar ise Doç. Dr. N. Caniklio lu taraf ndan kaleme al nm flt r. Kitab n sistemati inde ve metnin kaleme al n fl nda, ö rencilerimize, Sosyal Güvenlik Hukukunun temel esaslar n ö retmek amac ön planda tutulmufltur. Bu nedenle, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, karmafl k yap s na karfl n, bir bütün içinde ele al n p incelenmifltir. Onüçüncü bask haz rlan rken Ekim 2010 tarihine kadar olan mevzuat de ifliklikleri, yarg kararlar ve yeni yay nlar dikkate al nm fl, kitap tümüyle gözden geçirilerek, baz bölümler yeniden kaleme al nm flt r. Bu bask daki üstün çaba ve desteklerinden dolay de erli çal flma arkadafllar m z, Yard. Doç. Dr. Arzu Arslan Ertürk, Yard. Doç. Dr. Saim Ocak, Ö r. Gör. Dr. Ercüment Özkaraca ya, Araflt rma Görevlileri Deniz Ugan, pek Kocagil ve Canan Ünal a; kitab n dizgi ve sayfa düzenlemelerini, her zaman oldu u gibi bu kez de büyük bir titizlik ve özveriyle gerçeklefltiren Feridun K l nç ile bas m ve yay m sa layan Beta Bas m Yay m Da t m A.fi.nin de erli yöneticisi Seyhan Satar baflta olmak üzere, kitab n bask hizmetinde eme i geçen tüm çal flanlara, ayr ayr teflekkür borçluyuz. Ekim 2010 Ali GÜZEL Ali R za OKUR Nurflen CAN KL O LU

6 VII Ç NDEK LER B R NC KISIM SOSYAL GÜVENL K HUKUKUNA G R fi Birinci Bölüm SOSYAL GÜVENL K KAVRAMI VE TAR HSEL GEL fi M 1. Sosyal Güvenlik Kavram...1 I. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Riskler Genel Olarak Ortaya Ç k fl Nedenlerine Göre Sosyal Riskler Sonuçlar na Göre Sosyal Riskler...3 II. Genifl Anlamda Sosyal Güvenlik Sosyal Güvenlik ve Bireysel Ekonomik Güvence Sosyal Güvenli in Önleyici Fonksiyonu Sosyal Güvenlik ve Kiflili in Gelifltirilmesi...7 III. Dar Anlamda Sosyal Güvenlik...7 IV. Geleneksel Koruma Tekniklerinin Yetersizli i ve Özgün Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Kaç n lmazl Geleneksel Koruma Teknikleri Özgün Sosyal Güvenlik Sistemlerinden Ba ms z Sosyal Güvenlik Hukukuna Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Tarihsel Geliflimi...14 I. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Bat Ülkelerindeki Tarihsel Geliflimi...15 A. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Oluflumunu Haz rlayan Ekonomik ve Sosyal Koflullar...15 B. lk Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Özellikleri fl Kazalar ve Meslek Hastal klar n n Do urduklar Zarar n Tazminine liflkin lk Sistemler lk Sosyal Sigorta Sistemleri Aile Yard mlar n Öngören lk Sistemler...20 C. Ça dafl Sosyal Güvenlik Düflüncesine Öncülük Eden Sistemler A ustos 1935 Tarihli A.B.D. Sosyal Güvenlik Yasas n n Öngördü ü Sistem Yeni Zelanda n n Sosyal Güvenlik Sistemi Yeni Bir Sosyal Güvenlik Kuram : Beveridge Raporu...24 II. Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Tarihsel Geliflimi...25

7 VIII 1. Osmanl mparatorlu u Dönemi Cumhuriyetin lan ndan Önceki Büyük Millet Meclisi Hükümeti Dönemi Cumhuriyet Dönemi Uluslararas Hukukta ve Avrupa Hukukunda Sosyal Güvenlik...37 I. Uluslararas Hukuk Belgelerinde Yeni Bir Sosyal Güvenlik Anlay fl...37 II. nsan Haklar Evrensel Bildirisi...38 III. Sosyal Güvenli in Asgari Normlar na liflkin Uluslararas Çal flma Örgütünün 102 Say l Sözleflmesi...39 IV. Avrupa Konseyi Çerçevesinde Oluflturulan Sosyal Güvenlik Belgeleri Avrupa Sosyal fiart Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu ve Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleflmesi...42 V. Avrupa Birli i Sosyal Güvenlik Hukuku Kurucu Antlaflmalarda Sosyal Güvenlik Avrupa Birli i Temel Haklar fiart Sosyal Güvenlik Alan ndaki Tüzükler...46 VI. ki Tarafl Sosyal Güvenlik Sözleflmeleri...48 kinci Bölüm SOSYAL GÜVENL N ÇA DAfi E L MLER ve BOYUTLARI 4. Sosyal Güvenli in Ça dafl lke ve E ilimleri...51 I. lke ve E ilimleri Yönlendiren Etkenler...51 II. Sosyal Güvenli in Yayg nlaflt r lmas Kifliler Aç s ndan Kapsam n Geniflletilmesi Sosyal Riskler Aç s ndan Kapsam n Geniflletilmesi...54 III. Yönetim ve Tekniklerde Bütünlük Yönetimde Teklik Tekniklerde Bütünlük...55 IV. Devletin Sosyal Güvenli in Finansman na Kat lmas Sosyal Güvenli in Boyutlar...57 I. Toplu Bak fl...57 II. Sosyal Güvenlik ve Ekonomi Ülkelerin Ekonomik Geliflmifllik Düzeylerinin Sosyal Güvenlik Sistemlerine Etkisi Ekonomik Konjonktürün Sosyal Güvenlik Sistemlerine Etkisi Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Ekonomik Yap Üzerindeki Etkileri...61 III. Sosyal Güvenlik ve Demografi Demografik Verilerin Sosyal Güvenlik Sistemlerine Etkisi Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Demografik Yap ya Etkisi...64 IV. Sosyal Güvenlik ve Sosyoloji Sosyolojik Verilerin Sosyal Güvenlik Sistemlerine Etkisi Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Sosyolojik Verilere Etkisi Sosyal Güvenli in Finansman...68 I. Finansman Kaynaklar...68

8 IX 1. flçi ve flverenlerin Sosyal Güvenli in Finansman na Kat lmalar Devletin Ulusal Bütçeden Sosyal Güvenli in Finansman na Katk s Finansman Kayna Olarak Vergiler...72 II. Finansman Yöntemleri Kapitalizasyon (Fon Biriktirme) Yöntemi Da t m Yöntemi Sosyal Güvenlik Hukukunun Kaynaklar ve Hukuk Sistemi çindeki Yeri...75 I. Sosyal Güvenlik Hukukunun Kaynaklar Yasama Kaynaklar Yürütme Kaynaklar Yarg Kararlar...77 II. Sosyal Güvenlik Hukukunun Hukuk Sistemi çindeki Yeri Sosyal Güvenli in Kamu Hukuku çinde Yer Almas Sosyal Güvenlik Hukuku ile fl Hukuku Aras ndaki liflki Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform...79 I. Genel Bilgi...79 II. Reformun Gerekçeleri ve Öngörülen Model Aç s ndan De erlendirilmesi Reformun Gerekçeleri ve Öngörüleri Reformun Gerekçeleri ve Etkinli i Aç s ndan De erlendirilmesi...82 III. Reform Kapsam nda Gerçeklefltirilen Yasal Düzenlemelerin Temel Esaslar Kurumsal Yap da Tek Çat Esas : 5502 Say l Sosyal Güvenlik Kurumu Yasas Sosyal Sigorta Haklar Aç s ndan Tek Yasa Esas : 5510 Say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasas Primsiz Ödemeler Aç s ndan Tek Yasaya Do ru...90 K NC KISIM TÜRK SOSYAL GÜVENL K HUKUKUNDA SOSYAL S GORTALAR Birinci Bölüm SOSYAL S GORTALARIN UYGULANMA ALANI - YÖNET M F NANSMANI (PR MLER) 9. Sosyal Sigortalar n Uygulanma Alan...91 I. Kifliler Aç s ndan Uygulanma Alan...92 A. Toplu Bak fl...92 B. Sigortal Say lanlar fl Sözleflmesine Göre Çal flan Sigortal lar (m.4/i, a) Ba ms z Çal flanlar (m.4/i, b) Devlet Memurlar ve Di er Kamu Görevlileri (m.4/i, c) C. Sigortal Say lmayanlar flverenin Ücretsiz Çal flan Efli Konut çinde Yap lan fllerde Çal flanlar Ev Hizmetlerinde Çal flanlar Askerlik Hizmetlerini Er ve Erbafl Olarak Yapmakta Olanlar le Yedek Subay Okulu Ö rencileri...120

9 X 5. Kendi Ülkelerinde Sigortal Olan Yabanc lar Yap m ve Üretim fllerinde Çal flan Ö renciler Sa l k Kurumlar nda fle Al flt r lmakta Olan Hasta veya Sakatlar Ba ms z Çal flanlar ve Devlet Memurlar ndan 18 Yafl ndan Küçük Olanlar Tar m fllerinde Süreksiz fllerde Çal flanlarla Tar msal Faaliyette Bulunup Ayl k Geliri Düflük Olanlar Ba ms z Çal flanlardan Ayl k Geliri Düflük Olanlar Kamu darelerinin D fl Temsilciliklerinde stihdam Edilenler D. K smen Sigortal Say lanlar Hükümlü ve Tutuklular Ç raklar ve flletmelerde Mesleki E itim Gören Ö renciler Stajyerler Üniversitede K smi Zamanl Olarak Çal flt r lan Ö renciler Harp Malulleri ile Vazife Malulü Olanlar Kursiyerler Yurt D fl na Çal flmak Üzere Gönderilenler say l Kanun Gere ince fl Kayb Tazminat Alanlar Sosyal Güvenlik Kurumlar ndan Malullük veya Emekli Ayl Almakta Olanlar E. Sigortal l k Hallerinin Çak flmas Zorunlu Sigortal l k Hallerinin Çak flmas Zorunlu Sigortal l k ile ste e Ba l Sigortal l n Çak flmas Yasal Düzenlemeye Uygun Olmayan Sigortal l k Hali ve Türü çin Prim Ödenmesi F. Sigortal l n Bafllang c : Zorunluluk lkesi Zorunluluk lkesi Sigortal l n Bafllang c Sigortal lar n Kuruma Bildirilmesi G. Sigortal l k Süresi ve Sigortal l k Niteli inin Sona Ermesi Sigortal l k Süresi Sigortal l k Niteli inin Sona Ermesi Özel düzenleme: Hastal k ve Anal k Hükümlerinde Sigortal l k Niteli inin Yitirilmesi Sigortal l k Niteli inin Sona Erdi inin Kuruma Bildirilmesi Bildirim Yükümlülü ünün Yerine Getirilmemesinin Yapt r m H. Sigortal l k Sürelerinin Birlefltirilmesi Say l Kanundan Önceki Dönem Say l Kanun Dönemi I. ste e Ba l Sigortal l k Genel Olarak ste e Ba l Sigortadan Yararlanma Koflullar ste e Ba l Sigortal l n Bafllamas ve Sona Ermesi Primlerin Ödenmesi ste e Ba l Sigortal l n Sonuçlar Sigortal n n Aile Bireyleri Bakmakla Yükümlü Olunan Kimseler Hak Sahipleri

10 XI J. flveren, flveren Vekili ve Alt flveren Kavramlar flveren flveren Vekili Alt flveren II. Yer Aç s ndan Uygulanma Alan flyeri Kavram flyerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna Bildirilmesi Sosyal Sigortalar n dari Yönetimi I. Genel Olarak II. Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yap lanma III. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Olarak Kurumun Organlar IV. Sosyal Sigortalarda Denetim Mekanizmas D fl Denetim ç Denetim Yarg sal Denetim Sosyal Sigorta Yüksek Sa l k Kurulu V. Sosyal Sigortalar Kurumunun Hukuksal Yap s Kurum Tüzel Kiflili inin Hukuksal Niteli i Kurumun fllemleri ve Malvarl Sosyal Sigortalar n Finansman Kayna Olarak Primler I. Prim Kavram ve Prim Oranlar Prim Kavram Prim Oranlar II. Prim Matrah n n Hesaplanmas Primlerin Hesab nda Esas Al nacak Kazançlar Prim Matrah na Dahil Edilmeyecek Kazançlar III. Sigortal n n Günlük Kazanc n n Belirlenmesi ve S n rlar Günlük Kazanc n Belirlenmesine liflkin Temel Esaslar Ayn Zamanda Birden Fazla flverenin flinde Çal flan Sigortal n n Primlerinin Hesaplanma Yöntemi Günlük Kazanc n Alt ve Üst S n r IV. Ayl k Prim ve Hizmet Belgesi, Kuruma Gönderilmesi ve Gönderilmemesinin Yapt r m Ayl k Prim ve Hizmet Belgesi Ayl k Prim ve Hizmet Belgesinin Kurumca Re sen Düzenlenmesi ve Primlerin Re sen Hesaplanmas Ayl k Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma Verilmemesinin Yapt r m : dari Para Cezas Sigortal Hizmetlerin (Sigortal l n) Tespiti V. Primlerin Ödenmesi ve Ödenmemesinin Yapt r m Prim Ödeme Yükümlüleri Primlerin Ödenme Süresi...282

11 XII 3. Primlerin Ödenmesine liflkin Esaslar ve Tahsilat Kolaylaflt r c Düzenlemeler Sosyal Sigorta Primlerinde Teflvikler Primleri ve dari Para Cezalar n Süresinde Ödememenin Yapt r m : Gecikme Cezas ve Zamm ile Müteselsil Sorumluluk flverenlerin Prim Borçlar n n Ertelenmesi ve Yeniden Yap land r lmas (Taksitlendirilmesi) Kamu Kurulufllar nca hale Yoluyla Yapt r lan fllerde flverenlerin Kuruma Borcu Olmad n n Araflt r lmas ve Prim Borcunun Hakedifllerden Kesilmesi haleli fller ile Özel Bina nflaat flyerleri çin Asgari flçilik Tespiti ve lifliksizlik Belgesi Verilmesi Prim Borçlar nda Zamanafl m Yersiz Al nan Primlerin Geri Verilmesi kinci Bölüm SOSYAL S GORTA TÜRLER Birinci Alt Ay r m K sa Vadeli Sigorta Türleri 12. fl Kazas ve Meslek Hastal Sigortas I. fl Kazalar ve Meslek Hastal klar n n Ürkütücü Boyutlar ve Önleyici Tedbirlerin Kaç n lmazl fl Kazalar ve Meslek Hastal klar n n Ürkütücü Boyutlar fl Kazalar ve Meslek Hastal klar n n Bafll ca Nedenleri Kazalar Önleyici Tedbirlerin Kaç n lmazl II. fl Kazas ve Meslek Hastal Kavramlar A. fl Kazas Kavram Genel Olarak fl Kazas n n Tan m fl Kazas n n Unsurlar fl Kazas n n Kuruma Bildirilmesi ve Kurum Taraf ndan Soruflturulmas B. Meslek Hastal Meslek Hastal Kavram Meslek Hastal n Saptama Yöntemi III. Sigortal ya ve Hak Sahiplerine Sa lanan Yard mlar A. Sigortal ya Yap lacak Yard mlar Sa l k Yard mlar Parasal Yard mlar B. Sigortal n n Ölümü Halinde Hak Sahiplerine Yap lan Parasal Yard mlar Cenaze Giderlerinin Ödenmesi Efl ve Çocuklara Gelir Ba lanmas Evlenme Ödene i Sigortal n n Ana ve Babas na Gelir (Ölüm Geliri) Ba lanmas Hak Sahiplerinin Gelirlerinin Bafllang c, Kesilmesi ve Yeniden Ba lanmas...374

12 XIII IV. fl Kazas veya Meslek Hastal Nedeniyle flveren ve Üçüncü Kiflilerin Sosyal Sigortalar Kurumu Karfl s ndaki Sorumlulu u A. flverenin Sosyal Güvenlik Kurumu Karfl s ndaki Sorumlulu u SSGSSK. m. 21 Çerçevesinde flverenin Sorumlulu u Yasal Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen flverenin Kurum Karfl s ndaki Sorumlulu u B. Üçüncü Kiflilerin Kurum Karfl s ndaki Sorumlulu u Hastal k Sigortas I. Genel Olarak II. Sigortal ya Sa lanan Yard mlar A. Sa l k Yard mlar B. Geçici fl Göremezlik Ödene i Hak Kazanma Koflullar Miktar ve Ödenmesi Geçici flgöremezlik Ödene inin Verilmemesi, Geri Al nmas veya Azalt lmas III. Sigortal n n Hastal Nedeniyle flverenin ve Üçüncü Kiflinin Sorumlulu u flverenin Kurum Karfl s ndaki Sorumlulu u Üçüncü Kiflinin Kurum Karfl s ndaki Sorumlulu u Anal k Sigortas I. Genel Olarak II. Sigortal Kad na veya Sigortal Erke in Sigortal Olmayan Kar s na Sa lanan Yard mlar ve Koflullar Sa l k Hizmetleri Emzirme Ödene i Geçici fl Göremezlik Ödene i kinci Alt Ay r m Uzun Vadeli Sigorta Türleri 15. Malullük Sigortas I. Genel Olarak II. Malullük Ayl Ayl k Ba lama Koflullar Ayl n Hesaplanma Yöntemi Ayl klar n Bafllang c, Ödenmesi ve Alt S n r Ayl n De iflmesi Ayl n Kesilmesi ve Yeniden Bafllamas Gelir ve Ayl klar n Birleflmesi III. Devlet Memurlar ve Di er Kamu Görevlileri Aç s ndan Özel Malullük Durumlar : Vazife Malullü ü ve Harp Malullü ü Vazife Malullü ü Harp Malullü ü IV. Malullük Ayl Alanlara Sa lanan Di er Yard mlar Sa l k Yard m fle Al flt rma (Rehabilitasyon) Sosyal Yard m Zamm...452

13 XIV 4. Yol Paras ve Zorunlu Giderler Devlet Memurlar na (m.4/i, c) Özgü Bir Yard m: Emekli kramiyesi Ödenmesi V. Kurumun Ba lad Malullük Ayl n Üçüncü Kiflilere Rücuu Yafll l k Sigortas I. Yafll l k Sigortas n n Amac II. Yafll l k Sigortas Yard m : Yafll l k Ayl A. Yafll l k Ayl Koflullar Belirli Bir Yafl n Doldurulmas ve Prim Ödeme Gün Say s n n Tamamlanmas Sigortal n n fline veya Sa l k Durumuna Ba l Olarak Yafl ve Prim Ödemeye liflkin Özel Koflullar flten Ayr lma Sigortal n n Kuruma Baflvurmas B. Koflullar Etkileyen Nedenler Yaflla lgili Olanlar Primle lgili Olanlar Sigortal l k Süresi ve Prim Ödeme Gün Say s n Etkileyen Nedenler C. Yafll l k Ayl n n Hesaplanmas Genel Olarak Ortalama Ayl k Kazanç Yafll l k Ayl Oran Yafll l k Ayl n n Hesab nda Geçifl Hükümleri Ayl n Bafllang ç Tarihine Göre Güncelleme D. Yafll l k Ayl na liflkin Özel Düzenlemeler: Baz Kamu Görevlilerinin Yafll l k Ayl klar Cumhurbaflkan, TBMM Baflkan ve Baflbakana Ayl k Ba lanmas Yafl Haddinden, Kadrosuzluk ya da Disiplin Nedeniyle Resen Yafll l k Ayl Ba lanacak Haller E. Yafll l k Ayl n n Ödenmesi Kurumca Yap lacak Yafll l k Ayl Tahsis fllemleri Yafll l k Ayl n n Bafllang c ve Ödenme Dönemleri Avans Ödenmesi Yafll l k Ayl n n Bildirimi Yafll l k Ayl n n Alt S n r ve Art r lmas De iflen Gelir ve Ayl klar n Bafllang c Yersiz Ödemelerin Geri Al nmas Yafll l k Ayl n n Devir ve Haciz Yasa F. Yafll l k Ayl n n Kesilmesi ve Yeniden Ba lanmas Genel Kural Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çal flma G. Gelir ve Ayl klar n Birleflmesi III. Toptan Ödeme IV. Yafll l k Ayl Alanlara Sa lanan Öteki Yard mlar Sa l k Yard m Sosyal Yard m Zamm Kamu Görevlilerine liflkin Özel Bir Yard m: Emekli kramiyesi Ödenmesi...552

14 XV V. Tar m fllerinde Çal flanlara Ba lanacak Yafll l k Ayl Yafll l k Ayl na Hak Kazanma Koflullar Yafll l k Ayl Geçifl Dönemi Özel Koflullar Ölüm Sigortas I. Genel Olarak II. Ölüm Sigortas Temel Yard m : Ölüm Ayl Ölüm Sigortas Yard mlar ndan Yararlanacaklar Ölüm Ayl n n Koflullar Ölüm Ayl na Esas Olacak Sigortal Ayl Ayl n Hak Sahipleri Aras nda Paylaflt r lmas Hak Sahiplerinin Kuruma Baflvurmas Ölüm Ayl n n Bafllang c Ölüm Ayl n n Ödenmesi Ayl klar n Alt ve Üst S n r Ölüm Ayl klar n n Art r lmas, Kesilmesi ve Yeniden Ba lanmas ile Yoklama fllemleri Ayl klar n Birleflmesi Ölüm Ayl n n Avans Olarak Ödenmesi ve Haciz Yasa Yersiz Ödemelerin Geri Al nmas III. Ölüm Sigortas ndan Sa lanan Di er Yard mlar Toptan Ödeme Evlenme Ödene i Cenaze Ödene i Sa l k Yard m Sosyal Yard m Zamm Kamu Görevlisinin Ölümü Halinde Özel Bir Yard m: Emekli kramiyesi IV. Kurumun Ba lad Ölüm Ayl n Üçüncü Kiflilere Rücuu Üçüncü Bölüm 5510 SAYILI YASADAN ÖNCE S GORTALI OLAN KAMU GÖREVL LER NE UYGULANACAK HÜKÜMLER Say l Emekli Sand Kanunundan Kaynaklanan Haklar I. Genel Olarak II. Emekli Sand fltirakçilerine Ayl k Ba lanmas Emekli Ayl Malullük Ayl Dul ve Yetim Ayl Ayl k Alanlarla lgili Ortak Kurallar Ayl klar n Alt S n r III. Toptan Ödeme IV. Keseneklerin Geri Verilmesi Devlet Memuru ve Di er Kamu Görevlilerinin 657 Say l Kanundan Kaynaklanan Haklar I. Hastal k zni II. Aile Yard m ve Do um Yard m Ödene i III. Ölüm Yard m

15 XVI Dördüncü Bölüm fis ZL K S GORTASI 20. flsizlik Sigortas n n Kapsam -Yönetimi-Finansman I. Genel Olarak flsizli in Bireysel ve Toplumsal Etkileri flsizlik ve Sosyal Güvenlik flsizlik Sigortas n n Amac ve Özellikleri II. flsizlik Sigortas n n Kapsam Sigortal Say lanlar Sigortal Say lmayanlar Sigortal lar n Tescili flsizlik Sigortas Aç s ndan flveren, flveren Vekili ve flyeri Kavramlar III. flsizlik Sigortas n n Yönetimi ve Finansman dari Yönetimi Finansman (Gelir) Kaynaklar ve Finansman Yöntemi flsizlik Sigortas Yard mlar I. flsizlik Ödene i flsizlik Ödene ine Hak Kazanma Koflullar flsizlik Ödene inin Miktar ve Ödenme Süresi II. Geçici flsizlik Halinde flçilere K sa Çal flma Ödene i Verilmesi III. Ücret Garanti Fonundan Ücret Ödemesi Yap lmas IV. Sigorta Primlerinin Ödenmesi V. fl Bulma ve Mesleki E itim Yard m ÜÇÜNCÜ KISIM GENEL SA LIK S GORTASI 22. Temel Bilgiler I. Sa l k ve Hastal k II. Sa l k Hakk ve Yaflam Hakk Anayasas nda Sa l k Hakk Anayasas nda Sa l k Hakk Anayasa Mahkemesi Kararlar nda Sa l k Hakk III. Sa l k Hizmetleri Tan m Sa l k Hizmetlerinin Özellikleri Sa l k Hizmetlerinin Çeflitleri Sa l k Hizmetlerinin Geliflimi Sa l k Hizmetlerinin Örgütlenmesi Sa l k Hizmetine Kat lanlar n Hak ve Sorumluluklar IV. Sa l k Sistemleri Ulusal Sa l k Sistemi Hastal k Sigortas Sistemi Liberal Sa l k Sistemi Sa l k Sistemlerinde Reform Uygulamalar Türkiye nin Sa l k Sistemi I. Genel Bilgiler...721

16 XVII II. Genel Sa l k Sigortas na Geçifl Tarihçe Genel Sa l k Sigortas Kanun Taslak ve Tasar lar Kanunun Haz rlan fl Genel Sa l k Sigortas I. Genel Sa l k Sigortas n n Kapsam II. Kapsam D fl nda Kalanlar III. Genel Sa l k Sigortal s n n Tescili Bildirimsiz (Kendili inden) Tescil Bildirimli Tescil IV. Genel Sa l k Sigortas ndan Yararlanma V. Kapsamdaki Sa l k Hizmetleri Koruyucu Sa l k Hizmetleri Hastal k Halinde Sa l k Yard m Anal k Halinde Sa l k Yard mlar A z ve Difl Tedavisi Di er Sa l k Yard mlar VI. Sa l k Yard mlar n n Belirlenmesi VII. Yurtd fl nda Tedavi Yurtd fl nda Tedavi Olana ndan Yyararlanabilecekler Gruplar Aras ndaki Farkl l klar VIII. Sa l kla lgili Di er Yard mlar Yol Gideri ve Gündelik Refakatçi Gideri Yol, Yatak, Yemek Giderlerinin Saptanmas IX. Kapsam D fl ndaki Sa l k Hizmetleri Estetik Amaçl Sa l k Hizmetleri Sa l k Bakanl nca zin veya Ruhsat Verilmeyen Sa l k Hizmetleri Yabanc lar n Kronik Hastal klar X. Sa l k Yard mlar n n Koflullar Prim Koflulu Kimlik Bildirimi XI. Sa l k Hizmet Bedelleri Sa l k Hizmetleri Fiyatland rma Komisyonu Gündelik, Yol, Yatak ve Yemek Giderleri Di er Sa l k Hizmetleri XII. Sa l k Hizmetlerinin Sunumu Sa l k Hizmet Sunucular Sa l k Hizmet Bedellerinin Sunuculara Uyumu XIII. Kat l m Pay Kat l m Pay Al nacak Sa l k Hizmetleri Kat l m Pay Al nmayacak Durumlar Kat l m Paylar n n Tahsili Kat l m Pay adesi XIV. Hizmet Basamaklar ve Sevk Zinciri Resmi Sa l k Kurulufllar...770

17 XVIII 2. Özel Sa l k Kurulufllar Basamakland r lamayan Sa l k Kurulufllar XV. Sa l k Hizmetlerinin Sunumu ve lave Ücret Kamu D fl ndaki Sa l k Kurulufllar nda lave Ücret Kamu Sa l k Hizmeti Sunucular nda lave Ücret lave Ücretlerin Saptanmas lave Ücret Al nmayacak Haller XVI. Sa l k Hizmet Sunucular n n S n fland r lmas XVII. Sa l k Hizmet Sunucular n n Duyurulmas XVIII. Genel Sa l k Sigortas nda Sorumluluk flverenin Sorumlulu u Sigortal n n Sorumlulu u Üçüncü Kiflinin Sorumlulu u XIX. Kay t, Bildirim Zorunlulu u ve Gizlilik XX. Kurumun Denetim Yetkisi XXI. Yapt r mlar dari Para Cezas dari Yapt r mlar ve Fesih Di er Yapt r mlar XXII. De erlendirme Türkçe Aç s ndan Sistematik Aç dan Norm ve Standart Birli i Aç s ndan ç At flar Aç s ndan Normlar Hiyerarflisi Aç s ndan DÖRDÜNCÜ KISIM B REYSEL EMEKL L K - TASARRUF VE YATIRIM S STEM 25. Genel Bilgi I. Sosyal Güvenlikte Bireysel Tasarruf ve Özel Sigorta Tekni i II. Bireysel Emeklilik Modelleri III. Emeklilik Fonlar Konusunda Yabanc Ülke Deneyimleri ve Sisteme Yönelik Elefltiriler Yabanc Ülke Deneyimleri Sisteme Yönelik Elefltiriler Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Kurumsal Yap s ve Bireysel Emeklilik Koflullar I. Kurumsal Yap Emeklilik fiirketi Bireysel Emeklilik Arac lar II. Emeklilik Yat r m Fonlar ve Portföy Yöneticileri III. Denetim ç Denetim Ba ms z D fl Denetim IV. Bireysel Emeklilik Sisteminde Tan nan Vergi Avantajlar...796

18 XIX V. Bireysel Emeklilik Sistemine Kat lma ve Emeklilik Ayl na Hak Kazanma Koflullar Bireysel Emeklilik Sisteminin Kifliler Aç s ndan Kapsam Emeklilik Sözleflmesi VI. Emeklili e Hak Kazanma Koflullar ve Emeklilik Seçenekleri Emeklili e Hak Kazanma Koflullar Emeklilik Seçenekleri BEfi NC KISIM TÜRK SOSYAL GÜVENL K HUKUKUNDA PR MS Z REJ M (SOSYAL YARDIM VE SOSYAL H ZMETLER) 27. Genel Bilgiler ve Sosyal Yard mlar I. Genel Bilgiler II. Primsiz Rejimle ilgili Tasar lar ve Kanunlar Primsiz Ödemeler Kanunu Tasar Tasla Sosyal Yard mlar ve Primsiz Ödemeler Kanunu Tasar s Tasla Sosyal Hizmetler ve Yard mlar Hakk nda Kanun Tasar s Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu III. Sosyal Yard mlar Ülkeye Hizmeti Geçmifl Vatandafllar Korumaya Yönelik Yard mlar Muhtaç Vatandafllar Korumaya Yönelik Yard mlar Ö retmenli i Desteklemeye Yönelik Yard mlar Konut Edindirmeye Yönelik Yard mlar Baflar l Sporcular Desteklemeye Yönelik Yard mlar Sosyal Hizmetler I. Genel Olarak II. Muhtaç, Çocuk, Sakat ve Yafll lara Sa lanan Sosyal Hizmetler say l Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Özel E itim Hakk nda 573 Say l KHK III. Sa l k Hizmetleri say l Kanun say l Kanun say l Kanun IV. Konut Edindirme Hizmeti Bibliyografya...843

19 XXI KISALTMALAR AB : Avrupa Birli i ABD : Ankara Barosu Dergisi ad-rg : Ad geçen Resmi Gazete agm : ad geçen makale agr : ad geçen rapor AISS : Association Internationale de la Sécurité Sociale Amme Alacaklar Tahsil Yön. : Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanuna Göre Kullan lacak Yetkilere liflkin Yönetmelik art : Article AY M : Aysekir Yüksek dare Mahkemesi AYM : Anayasa Mahkemesi AYMKD : Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi Ba -Kur : Esnaf ve Sanatkarlar ve Di er Ba ms z Çal flanlar Sosyal Sigortalar Kanunu BD : Baro Dergisi BKK : Bakanlar Kurulu Karar bkz. : bak n z C : Cilt CSS : Code de la Sécurité Sociale Dan. : Dan fltay Dan D. : Dan fltay Dergisi de. : de iflik D E : Devlet statistik Enstitüsü dn : Dipnot DPT : Devlet Planlama Teflkilat E : Esas Fiili Hizmet Yön. : Fiili Hizmet Süresi Zamm Uygulamas n n Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik geç. : geçici Gelir/Ayl k Ödeme Teb. : Gelir/Ayl k Ödeme ve Yoklama fllemleri Hakk nda Tebli GSMH : Gayri Safi Milli Has la GSS Y : Genel Sa l k Sigortas fllemleri Yönetmeli i Güç Kayb Yön. : Çal flma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb Oran Tespit fllemleri Yönetmeli i Hak Edifl Yön. : Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ve dari Para Cezas Borçlar n n Hakedifllerden Mahsubu, Ödenmesi ve lifliksizlik Belgesinin Aranmas Hakk nda Yönetmelik HD : Hukuk Dergisi BD : stanbul Barosu Dergisi HD : fl Hukuku Dergisi HSGHD : fl Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuk Dergisi HU : fl Hukuku Uygulamas K D : lmi ve Kazai çtihatlar Dergisi

20 XXII LO : International Labour Office ste e Ba l Teb. : ste e Ba l Sigorta fllemleri Hakk nda Tebli fikur : Türkiye fl Kurumu Genel Müdürlü ü flyeri Tescili Teb. : 5510 Say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu Uyar nca flyerlerinin Tesciline liflkin Usul Ve Esaslar Hakk nda Tebli ZBD : zmir Barosu Dergisi K : Karar Kamu Elemanlar Denetim Yön. : Kamu darelerinin Denetim Elemanlar nca Yap lacak Tespitler Hakk nda Yönetmelik Kamu Maluliyet Teb. : Kamu Görevlilerinin Maluliyet fllemleri Hakk nda Tebli Karfl. : Karfl laflt r n z KHK : Kanun Hükmünde Kararname K sa Vadeli Sigorta Kollar Teb. : K sa Vadeli Sigorta Kollar Uygulama Tebli i Kültür Prim Teflvik Yön. : Kültür Yat r m ve Giriflimlerine Gelir Vergisi Stopaj, Sigorta Primi flveren Pay ve Su Bedeli ndirimi le Enerji Deste i Uygulamas na Dair Yönetmelik m. : madde MYÖ : Malullük, yafll l k, ölüm No. : Numara Peflin Sermaye De erleri Teb. : fl Kazas ve Meslek Hastal Sigortas Bak m ndan flverenin, Üçüncü Kiflilerin ve Sigortal lar n Sorumlulu u ile Peflin Sermaye De erlerinin Hesaplanmas yla lgili fllemler Hakk nda Tebli Rev. fran. Aff. Soc. : Revue française des Affaires Sociales Rev. nt. Trav. : Revue Internationale du Travail Rev. nt. Séc. Soc : Revue nternationale de Sécurité Sociale RG : Resmi Gazete s. : sayfa S. : Say SGKurumu : Sosyal Güvenlik Kurumu SGDD : Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi SGDP : Sosyal Güvenlik Destek Primi SS Y : Sosyal Sigorta fllemleri Yönetmeli i SSGSSK : Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu SSK. : Sosyal Sigortalar Kanunu SSKK : Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu SSKurumu : Sosyal Sigortalar Kurumu SSS T : Sosyal Sigorta Sa l k fllemleri Tüzü ü SSYSK. Yön. : Sosyal Sigorta Yüksek Sa l k Kurulunun Görev, Yetki, Çal flma Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik. UÇÖ : Uluslararas Çal flma Örgütü t : tarih TEFE : Toptan Eflya Fiyat Endeksi TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi Tekstil flv. D. : Tekstil flveren Dergisi TÜFE : Tüketici Fiyat Endeksi T.C. : Türkiye Cumhuriyeti Uyuflm. Mah : Uyuflmazl k Mahkemesi vd : ve devam

21 XXIII Y : Y l Yarg. : Yarg tay Yarg. 10 HD. : Yarg tay Onuncu Hukuk Dairesi YHGK : Yarg tay Hukuk Genel Kurulu YHD : Yasa Hukuk Dergisi YKD : Yarg tay Kararlar Dergisi : Yurtd fl nda Geçen Sürelerin Borçland r lmas Ve De erlendirilmesine liflkin Yönetmelik

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI. SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU

Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI. SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU 1 Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU Son de ifliklikler ve her madde için ayr ayr yürürlük tarihleriyle birlikte

Detaylı

YENİ SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

YENİ SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi İİBF İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi YENİ SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sosyal

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI M. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası I Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 1. Sosyal Güvenlik Kavramı 1 I. Sosyal güvenlik ve sosyal riskler 2 1. Genel

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. Ali GÜZEL Prof. Dr. Ali Rıza OKUR Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler 41) Ba -Kur Mevzuat Uyar nca Kimler Sigortal Say l r? 1479 Say l Kanun Uyar nca; Kanunla ve Kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK EMEKLİLİK SİSTEMİNDE SOSYAL SİGORTA YARDIMLARINDAN YARARLANANLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK EMEKLİLİK SİSTEMİNDE SOSYAL SİGORTA YARDIMLARINDAN YARARLANANLAR İÇİNDEKİLER SUNUŞ 5 ÖNSÖZ 7 TEŞEKKÜR 11 İÇİNDEKİLER 13 TABLOLAR 19 KISALTMALAR 21 GİRİŞ 23 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK EMEKLİLİK SİSTEMİNDE SOSYAL SİGORTA YARDIMLARINDAN YARARLANANLAR I. Genel olarak 33 II. Yaşlılık

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (I) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü 1. G R fi G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Dr. Sibel GÖK Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal EKONOM K KR Z N ÇALIfiANLAR ÜZER NDEK

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

K amuoyunda sosyal güvenlik reformu olarak adland r lan 5510 say l

K amuoyunda sosyal güvenlik reformu olarak adland r lan 5510 say l mali ÇÖZÜM 179 ÖLÜM, DO UM VE EVLENME YARDIMLARINDA 5754 SAYILI KANUNLA YAPILAN DE fi KL KLER Resul KURT* I. G R fi K amuoyunda sosyal güvenlik reformu olarak adland r lan 5510 say l Sosyal Sigortalar

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI i Prof. Dr. Süheyl DONAY Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan fltay Kararlar le Karfl laflt rmal Olarak ii Yay n No : 1999 Hukuk Dizisi : 933 1. Bas Haziran 2008

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Arafl. Gör. C. Salih fiah N Z Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi TÜRK MEDEN HUKUKUNDA ZARUR MECRA RT FAKI Ya r g t a y n ç t i h a t l a r i l e B i

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT

MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT Prof. Dr. Nuray EKfi stanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Baflkan Yay n No : 2272 Hukuk Dizisi : 1078 1. Bas -

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

KAT MÜLKİYETİ KANUNU 6 19 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kavramlar Tapu Kanunu Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun (3091 sayılı Kanun) Tebligat Kanunu Gecekondu Kanunu Afet Sigortaları Kanunu Afet

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

DANIfiTAY DAVA DA RELER N N VE DAR DA REN N GÖREV PAYLAfiIMI

DANIfiTAY DAVA DA RELER N N VE DAR DA REN N GÖREV PAYLAfiIMI DANIfiTAY DAVA DA RELER N N VE DAR DA REN N GÖREV PAYLAfiIMI 245 Dan fltay Dava Dairelerinin ve dari Dairenin Görev Paylafl m DANIfiTAY DAVA DA RELER N N VE DAR DA REN N GÖREV PAYLAfiIMI Aç klama : Dan

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU I Avukat OSMAN OY GENEL VE MADDE GEREKÇEL 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU VE 4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTE KALAN MADDELER Yay n No : 1619 Hukuk Dizisi : 720 1. Bas - Aral k 2005 - STANBUL ISBN

Detaylı

5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR

5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR KASIM 2006 1 I. GİRİŞ Bilindiği üzere, 13.04.2006

Detaylı

TÜRK M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

TÜRK M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku E. Ö retim Üyesi Prof. Dr. Cemal fianli stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Ö retim Üyesi TÜRK

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Son De iflikliklere Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER MUHASEBES

Detaylı

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA Ekonom Sözlüğü Erhan ARDA İSTANBUL-2008 Yay n No : 2043 Sözlük Dizisi : 11 II. Bas Ekim 2008 ISBN 978-975 - 295-940 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da-

Detaylı

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI I Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI II III Yay n No : 2029 Hukuk Dizisi : 947 1. Bask - Ocak 2007 - STANBUL

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU MEVZUATI

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU MEVZUATI Prof. Dr. Murat ŞEN Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU MEVZUATI Prof. Dr. Murat ŞEN Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

İçindekiler 3. 5510 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR... 27 9. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ... 68

İçindekiler 3. 5510 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR... 27 9. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ... 68 İçindekiler Önsöz...7 2. Baskıya Önsöz... 9 Özgeçmiş... 11 Kısaltmalar... 19 1. 4/1-a KAPSAMINDA SAYILAN SANATÇI LİSTESİ...21 2. 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU NUN GEÇİCİ 20'İNCİ MADDESİNE TABİ ÖZEL

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 1.ÇALIŞMA HUKUKU... 3 2. ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR... 4 I- MİLLİ ÇALIŞMA HUKUKU KURULUŞLARI...

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı