RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2011 Rize Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dekanlığı

2 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 I-GENEL BĠLGĠLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 6 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel YAPI Örgüt Yapısı: Birim TeĢkilat ġeması Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Akademik Personel Ġdari Personel Sunulan Hizmetler: Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi: II. AMAÇ VE HEDEFLER A. Birim Amaç ve Hedefleri B. Temel Politikalar ve Öncelikler: III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. Mali Bilgiler: B. Performans sonuçları tablosu: IV..KURUMSAL.KABĠLĠYET.VE.KAPASĠTENĠN.DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. Güçlü Yönler: B. Zayıflıklar: C. Değerlendirme: V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER: ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 SUNUġ Birimimiz 2011 Faaliyet Raporu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi topluma karģı sorumluluklarımızdan birisi olarak gören bir anlayıģla hazırlanmıģtır Bu Faaliyet Raporunun yayımlanmasının yasal dayanağını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi teģkil etmektedir. Bu maddeye göre kamu kuruluģlarının yıllık faaliyet raporlarını bilgi iletiģim teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunmaları gerekmektedir. Yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu rapor web sitemizde yayımlanmıģtır. Fakültemizin, stratejik planda belirtilen hedeflerini gerçekleģtirmek için azim ve kararlılık içerisinde çalıģacağından ve uygarlık yolunda yorulmadan ilerleyeceğinden kuģku duymuyorum. Fakültemizin 2011 yılında yürütmüģ olduğu faaliyetlerin yer aldığı bu raporda, öncelikle Fakültemizin misyonu, vizyonu, stratejik amaçları ve bu amaçlara yönelik stratejik hedefleri sunulmuģtur. Raporda ayrıca Fakültemizin güçlü ve zayıf yönleri ortaya konmuģ ve 2011 yılında yürütmüģ olduğu faaliyetler, Rize Üniversitesi Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzunda öngörülen baģlıklar takip edilerek belirtilmeye çalıģılmıģtır Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen bütün çalıģma arkadaģlarıma teģekkür ederim. Prof. Dr. Süleyman MOLLAĠBRAHĠMOĞLU Dekan 3

4 I-GENEL BĠLGĠLER Rize Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, gün ve 3837 sayılı kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlı olarak kurulmuģ olup, Eğitim-Öğretim yılında Temel Ġslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile Ġslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç akademik bölümle eğitim öğretime baģlamıģtır. Bu tarihten eğitim öğretim yılına kadar, Ġl Özel Ġdaresi ne tahsisli olup Rektörlük tarafından kiralanan 745 m2 arsa üzerindeki bina ile yine Ġl Özel Ġdare Binası nın 3. katındaki ek dersliklerde hizmet vermiģtir eğitim öğretim yılından itibaren ise eğitim-öğretimine, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Üniversitemize tahsis edilen Rize Ġli, Merkez Ġlçesi, Müftü Mahallesi nde bulunan 30 pafta, 193 ada, 3. Parseldeki Binası nda devam etmektedir. ġu anda Fakültemize ait toplam saha m2dir. Tahsisi yapılan alan üzerinde, öğrencilere rekreasyon ve spor yapma imkanının sağlanması için voleybol, basketbol ve hentbol gibi sporların yapılabileceği çok amaçlı spor sahası yapılmıģtır. Ayrıca Fakültemiz öğrencilerinin uygulama yapmalarına ve mahallenin ihtiyacını karģılamasına yönelik olarak inģaatına baģlanılan İlahiyat Fakültesi Camii tarihinde T.C. BaĢbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın katılımlarıyla ibadete açılmıģtır. Fakültenin eğitim-öğretimi için son derece önemli olan fakülte kütüphanesi kurma çalıģmalarına ilk yıldan itibaren önem verilmiģ olup; çeģitli kiģi, kurum ve kuruluģların katkılarıyla kütüphane iyi bir konuma gelmiģtir yılı sonu itibarıyla fakülte kütüphanesindeki kitap sayısı takım olarak e, cilt olarak da ulaģmıģtır. BaĢlangıçta 3 öğretim elemanı ile açılan fakültemiz, Ģu anda 8 Profesör, 7 Doçent, 10 Yardımcı Doçent, 9 Öğretim Görevlisi, 2 Yabancı Uyruklu Yardımcı Doçent ve 17 AraĢtırma Görevlisi olmak üzere toplam 53 Öğretim elemanına sahiptir. 4

5 eğitim- öğretim yılında 32 öğrenci ile eğitim öğretime baģlayan Fakültemiz, eğitim-öğretim yılında da 100 öğrenci ile II. Öğretime baģlamıģ olup eğitim-öğretim yılında toplam 709 öğrenci ile faaliyetine devam etmektedir yılında ilk mezunlarını veren Fakültemiz, bu güne kadar 240 Erkek, 226 Kız öğrenci olmak üzere toplam 466 öğrenci mezun etmiģtir. A-Misyon ve Vizyon Misyon : Fakültemiz; Temel Ġslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, Ġslam Tarihi ve Sanatları alanlarında araģtırmalar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimi ve aktarımı sağlamayı; Örgün ve yaygın din eğitimi ile dinî-moral hizmetlere yönelik olarak, toplumdaki inanç farklılıklarını ve laikliği dikkate alan bir yaklaģımla, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Ülkesini, milletini ve mesleğini seven, Toplumuna ve insanlığa yararlı olma idealini özümsemiģ, Sistematik, tutarlı ve eleģtirel düģünebilen, Ġnsanlara empati ile yaklaģabilen, Etik ve estetik değerlere sahip, Ġnançlı, bilgili, aydın ve mesleki açıdan yetkin ilahiyatçılar yetiģtirmeyi görev edinmiģtir. Vizyon : Temel Ġslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile Ġslam Tarihi ve Sanatları alanlarında ürettiği bilgi ve değerleri ulusal ve uluslar arası sahaya taģıyan ve o düzeyde paylaģan; 5

6 Klasik ve çağdaģ bilgi ve düģüncelerle donatılmıģ olarak yetiģtirdiği ilahiyatçılar, din eğitimcileri ve yetkin din görevlileri örnek gösterilen; Grup çalıģmasını teģvik eden, katılımcı ve paylaģımcı bir yönetime sahip; Ülkemizin din eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik çalıģmalar yapan; Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiģ; Sürekli olarak kendisini yenileyen ve mensubu olmaktan onur duyulan seçkin bir ilahiyat fakültesi olmaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar: B.1) Dekan: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisidir. Dekan, fakülte kurullarına baģkanlık eder. Fakülte kurullarının kararlarını uygular ve fakülte birimleri arasında düzenli çalıģmayı sağlar. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirir. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevi yapar. Mali bütçe yönünden Harcama Yetkilisi görevini yürütür. Fakültenin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karģı birinci derecede sorumludur.(2547 SK.,Md.16-a) B.2) Dekan Yardımcısı: Dekanın kendisine çalıģmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından seçilir. Dekanın görevli, izinli olduğu süre içerisinde dekanlık makamına vekalet eder. (2547 SK.,Md.16-a) 6

7 B.3) Fakülte Sekreteri: Fakültede dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün baģında bulunur. Fakültenin büro ve iç hizmet görevlerini yürütür. Mali bütçe yönünden Gerçekleştirme Memurluğu görevini yürütür. Fakülte kurullarının raportörlük görevini yürütür.(2547 SK.,Md.51/b) B.4) Bölüm BaĢkanı: Bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araģtırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir Ģekilde yürütülmesinden sorumludur. (2547 Sk., Md.21 B.5) Fakülte Kurulu : Fakülte kurulu dekanın baģkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin baģkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl içinde fakültedeki profösörlerin kendi aralarından seçecekleri üç; doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki; yardımcı doçentlerinde kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluģur. Görevleri : Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan program ve eğitim takvimini kararlaģtırmak, Fakülte Yönetim kuruluna üye seçmek ve kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. B.6) Fakülte Yönetim Kurulu : Fakülte Yönetim kurulu dekanın baģkanlığında üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluģur. Görevleri : Fakülte kurulunun kararları ile tespit edilen esasların uygulamasında dekana yardımcı olmak, Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak. Fakültenin yatırım program ve bütçe tasarısını hazırlamak, Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili bütün iģlerde karar almak, öğrenci kabulü, ders intibakları ve çıkarmaları ile ilgili eğitim-öğretim ve sınavlara ait iģlemler hakkında karar vermek; kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. 7

8 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel YAPI S.N. MEVCUT FĠZĠKĠ KAPALI ALANLAR m2 * Enstitü, Fakülte, YO, MYO, SMYO, ve Tüm Birimler 1 Rize Ü. Ġlahiyat Fak. 2 (*) Ġdari Binalar EĞĠTĠM ALANI Derslik Labora tuar SOSYAL ALAN Kantin /Kafe vb. Lojma n Yur tlar Sirkil asyo n Alanı SPOR ALANLARI Açık Spor Tesis leri Kap alı spo r Tesi sler i Topla m TOPLAM Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Rize Üniversitesi ne tahsis edilen Rize Ġli, Merkez Ġlçesi, Müftü Mahallesi nde bulunan 30 pafta, 193 ada, 3. Parseldeki Binada devam etmektedir. ġu anda Fakültemize ait toplam saha m2dir Rize Üniversitesi TaĢınmazlarının Dağılımı * YerleĢke Adı Ġlahiyat Fakültesi Mülkiyet Durumuna Göre TaĢınmaz Alanı (m2) Üniversite Maliye Haz. Diğer Toplam (m2) Açıklama Toplam

9 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Rize Üniversitesi ne tahsis edilen Rize Ġli, Merkez Ġlçesi, Müftü Mahallesi nde bulunan 30 pafta, 193 ada, 3. Parseldeki Binada devam etmektedir. ġu anda Fakültemize ait toplam kapalı mekanların metresi aģağıdaki gibidir Rize Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı * YerleĢke Adı Kaplı Alan Miktarı (m2) Toplam (m2) Üniversite Maliye Hazine. Ġlahiyat Fakültesi Fakültemize ait, derslik, laboratuar, yemekhane, kantin, kütüphane, ofisler ve hocaların çalıģma alanlarının metresi aģağıdaki gibidir Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı * Hizmet Alanı Derslik Laboratuar Diğer Toplam Ġlahiyat Fakültesi Toplam TAġINIR MALZEME LĠSTESĠ 1.5. TAġINIR MALZEME LĠSTESĠ DAYANIKLI TAġINIRLAR Ölçü Birimi Miktar Tutarı Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve 4.904,30 Adet 3 Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve 62,00 Adet 1 Aletleri 255 DemirbaĢlar Grubu DöĢeme ve MefruĢat Grubu DöĢeme DemirbaĢları Temsil ve Tören DemirbaĢları Adet 10 81,38 9

10 Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Adet , Bilgisayar Çevre Birimleri Adet , Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet , HaberleĢme Cihazları Adet , Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet , Aydınlatma Cihazları Adet 1 1, Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet 7 105, Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Adet , Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Adet 7 40, Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Adet , Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet Kütüphane DemirbaĢları Grubu , , Kütüphane Mobilyaları Adet Basılı Yayınlar Adet , Eğitim DemirbaĢları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Adet , Spor Amaçlı Kullanılan DemirbaĢlar Grubu Salon Sporlarında Kullanılan DemirbaĢlar Adet 5 574, Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı DemirbaĢlar Grubu Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Adet , Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve 727,70 Adet 27 Araçları DemirbaĢ Niteliğindeki Süs EĢyaları Vitrinde Sergilenen EĢyaları Duvarda Sergilenen Süs EĢyaları Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs EĢyaları 10

11 1.6. Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler Fakültemize ait, dersliklerin bir kısmı bileģtirilmiģ olup derslik sayısı gelecek yıllara cevap verecek Ģekilde düzenlenmiģ olup aģağıdaki gibidir Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Anfi (Adet) Sınıf(Adet) Bilgisayar Lab(Adet) Diğer Lab (Adet) 0 50 KiĢilik KiĢilik KiĢilik Toplam Toplam (Adet) Sınıflardan bir Görünüm. 11

12 Fakültemize ait, servis, büro, çalıģma odaları ve diğer hizmet alanları sayısı; topladığı metresi aģağıdaki gibidir Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağilimi Alt Birim Ofis Sayısı m 2 Açıklamalar Servis ÇalıĢma Odası Diger Toplam Fakültemize ait, derslik ve laboratuar araçlarının fiziki durumu ders araç ve gereçleri aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir Derslik ve Anfilerin Fiziki Durum Tablosu Derslik Sayısı (anfi+sınıf) Dersliklerin Toplam Kapasitesi I.Öğretim Öğrenci Sayısı 394 Dersliklerin Doluluk Oranı % (C/B*100) 71 (E) Projeksiyon cihazı olan derslik sayısı Dersliklerdeki Projeksiyon Cihaz oranı% (A/E*100) (F) Akıllı tahta olan derslik sayısı Dersliklerdeki Akıllı tahta oranı% (A/F*100) Sosyal Alanlar. Fakültemize ait, yemekhane ve kantin 2011 yılında restore edilmiģ olup, kapasitesi ve fiziki durumu aģağıdaki tablodaki gibidir Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasitesi (KiĢi) Öğrenci Yemekhanesi Pers. Yemekhanesi Kantin+Kafeterya Toplam

13 Fakültemiz bahçesinde, öğrencilere rekreasyon ve spor yapma imkanının sağlanması için voleybol, basketbol ve hentbol gibi sporların yapılabileceği çok amaçlı spor sahası yapılmıģtır Spor Tesisleri Bölümler Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Açıklamalar Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri (Etrafı Tel örgülü) Toplam Fakültemize ait, 50 kiģilik toplantı salonu ve 370 kiģilik konferans salonu bulunmaktadır Toplantı-Konferans Salonları Kapasitesi Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam 0 50 KiĢilik Üzeri KiĢilik 1 1 Toplam

14 2. Örgüt Yapısı: Birim TeĢkilat ġeması Dekan Prof. Dr. Süleyman MOLLAİBRAHİMOĞLU Bölüm Başkanları 1-Prof.Dr. Abdurrahman HAÇKALI (T.İ.B.) 2-Prof.Dr.Ali AKDOĞAN (F.D.B.) 3-Doç.Dr.Nebi GÜMÜŞ (İ.T.S. B) Dekan Yardımcıları 1- Doç. Dr. Hüseyin KARAMAN 2-Yrd. Doç. Dr. M. Süheyl ÜNAL Fakülte Sekreteri Yusuf KAR Dekan Sekreteri Bölüm Sekreteri Personel İşleri ve Evrak Kayıt Ayniyat ve Maaş İşleri Öğrenci İşleri Kütüphane İşleri 14

15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar Fakültemizde bilgisayarların idari amaçlı, eğitim amaçlı ve araģtırma amaçlı olarak dağılımı aģağıdaki tabloda gösterildiği gibidir Yazılım ve Bilgisayarlar Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Toplam Masa Üstü Bilgisayar TaĢınabilir Bilgisayar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Öğrencilere daha yaralı olması açısından, derslerin görsel olarak öğrencilerimize aktarılması için gerkli bilgi ve teknojik kaynaklarımız aģağıdaki gibidir Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı Toplam Projeksiyon Slâyt Makinesi 1 1 Tepegöz Episkop 1 1 Barkot Yazıcısı 1 1 Baskı Makinesi 1 1 Fotokopi Makinesi Faks 1 1 Televizyonlar Tarayıcılar

16 4- Ġnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel 1993 yılında 3 öğretim elemanı ile açılan fakültemizin Akadik kadro doluluk durumu aģağıdaki gibidir Akademik Personel Unvan Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların..Ġstihdam ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğr.Görevli si ArĢ.Gör.Gör Toplam Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı Eğitim-öğretim yılından itibaren II. Öğretimde Arapça derslerini vermek üzere Mısır uyruklu 2 Öğremit Üyesi ile sözleģme yapılmıģtır Yabancı Uyruklu Akademik Personel Unvan Geldiği Ülke Bağlı Olduğu Bölüm KiĢi Sayısı Yrd. Doçent Mısır Temel Ġslam Bilimleri Toplam Diğer Üniversitelerde- Kurumlarda Görevlendirilen Akademik Personel 2008 Yılında Doç. Dr. Ġbrahim Hilmi KARSLI Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Din ĠĢleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçilmiģ olup halen süresi devam etmektedir. 2 16

17 Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde- Kurumlarda Görevlendirilen Akademik Personel (2547 Sk., 35 Md., 38 Md., vb.) Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Görevlendirildiği Kurum-Üniversite KiĢi Sayısı Doçent AraĢtırma Gör. Temel Ġslam Bilimleri TemelĠ.Bilimleri Temel Ġ.Bilimleri Ġslam T. ve Sanatları Diyanet ĠĢleri BaĢkanlğı Marmara Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Toplam Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 1993 Yılında 3 Öğretim Elemanı ile eğitim-öğretime baģlayan Fakültemizin akademikpersonel sayısı ve yaģ profili aģağıdaki gibidir Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı KiĢi Sayısı 23 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ yaģ Yüzde Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı yaģ üzeri 1993 Yılında 3 Öğretim Elemanı ile eğitim-öğretime baģlayan Fakültemizin akademikpersonel sayısı ve hizmet süresi aģağıdaki gibidir Akademik Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Fakültemizden yılları arısı çeģitli nedenlerden dolayı ayrılan akademik personelimizaģağıdaki gibidr. 17

18 FAKÜLTEMĠZDEN AYRILAN AKADEMĠK PERSONELĠN DAĞILIMI Ünvanı Adı Soyadı Birimi Nedeni Doç.Dr. Yunus MACĠT Ġlahiyat Fakültesi Naklen Doç.Dr. Mustafa ALICI Ġlahiyat Fakültesi Naklen Doç.Dr. Kemal YILDIZ Ġlahiyat Fakültesi Naklen Doç.Dr. Ahmet ALBAYRAK Ġlahiyat Fakültesi Naklen Doç.Dr. H.Ahmet ÖZDEMĠR Ġlahiyat Fakültesi Naklen Yrd. Doç. Dr. Cengiz BATUK Ġlahiyat Fakültesi Naklen Ġdari Personel 2011 Yılı idari personelin kadro doluluk oranına göre durumu aģağıdaki gibidir Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hiz. Sınıfı Toplam ĠDARĠ PERSONELĠN KADROLARA GÖRE DAĞILIMI * KADRO UNVANI ADET KADRO ÜNVANI ADET Fakülte Sekreteri 1 Daktilograf - ġef - Memur - Bilgisayar ĠĢletmeni 6 Bekçi - ġoför 1 TOPLAM Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin eğitim durumu ve yüzdelik oranları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. 18

19 Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Yüzde Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin hizmet süreleri ve yüzdelik oranları aģağıdaki tabloda gösteridiği gibidir Ġdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari Personelin yaģı ve yüzdelik oranları aģağıdaki tabloda gösterildiği gibidir Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 23 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ yaģ KiĢi Sayısı Yüzde yaģ üzeri Fakültemizden 2011 yılında ayrılarak çeģitli bölümlere geçiģ yapan idari personelimiz aģağıda gösterildiği gibidir ÜNĠVERSĠTEMĠZDEN AYRILAN ĠDARĠ PERSONEL LĠSTESĠ Ünvanı Adı Soyadı Birimi Nedeni ġef Hasan GÜLEK Rize Meslek Yüksekokulu Yüksek Okul Skr. Bilg.ĠĢletmeni NeĢe ÖZTÜRK Sosyal BilimlerEnstitüsü Enstitü Sekreteri Bilg.ĠĢletmeni Kerim UZUN Sosyal Bilimler Bilgisayar Enstitüsü ĠĢletmeni 19

20 ĠĢçiler ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyona Göre) Dolu BoĢ Toplam 2-2 Toplam Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 23 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ yaģ KiĢi Sayısı Yüzde yaģ üzeri ÇALIġANLARIN KADIN ERKEK PERSONEL DAĞILIM SAYILARI* Kadın Erkek Toplam K % E % Akademik Personel Ġdari Personel Toplam HĠZMET ALIMI YOLUYLA ÇALIġAN ÖZEL GÜVENLĠK ELEMANI VE TEMĠZLĠK ELEMANI SAYISI Özel Güvenlik Elemanı Sayısı 5 Özel Temizlik Elemanı Sayısı 5 20

21 ArtıĢ % ArtıĢ % ArtıĢ % 5- Sunulan Hizmetler: Eğitim-Öğretim, bilimsel araģtırma ve incelemelerin yanında kamuya açık sosyal ve kültürel faaliyetlere (Sempozyum, Panel, Konferans v.b.) önem verilmektedir. 5.1.Eğitim Hizmetleri YILLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI VE ARTIġ ORANLARI * BĠRĠM / BÖLÜM ADI 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Ġlahiyat Fakültesi TOPLAM Öğrenci Sayıları * Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam E. K. Top. E. K. Top. K. E. Ġlahiyat Fakültesi Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı * Birimin Adı Ġlahiyat Fakültesi I. Öğretim II. Öğretim I. ve II. Öğretim Toplamı (a) E. K. Toplam E. K. Toplam Sayı Yüzde* % 81 *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına(a) oranı 21

22 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı * Birimin Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu YerleĢen Kayıt Yaptıran BoĢ Kontenjan Doluluk Oranı Ġlahiyat Fakültesi % Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı * Anabilim Dalı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı TIB. Y.Lisans FDB. Y.Lisans ĠTS Y.Lisans Toplam Toplam Yatay GeçiĢle Eğitim- Öğretim Yılında Üniversiteye Gelen, Üniversiteden Ayrılan, Kurum Ġçi GeçiĢ Yapan Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri Kurum DıĢı Kurum Ġçi Gelen Giden Gelen Giden Üniversiteden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı (Yatay GeçiĢ DıĢındaki Nedenlerle) Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Sayısı Kendi Ġsteğiyle Öğr. Ücr. Ve Katkı payı Yat. BaĢarısızlık (Azami Süre) Yük. Öğ. Çıkarma Diğer Toplam

23 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN SAYISI VE BÖLÜMLERĠ 2010 Yılı 2011 Yılı Bölümü Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam ĠlahiyatFakültesi Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar * Yük. Öğ. Çıkarma 2 Yarı Yıl Uzakl. 1 Yarı Yıl Uzakl. 1 Hafta- 1 Ay Arası Uzakl. Kınama Uyarm a Toplam YILLARA GÖRE MEZUN OLAN ÖĞRENCĠ SAYILARI Yılı Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı KIZ ERKEK TOPLAM ÖĞRENCĠ SAYISI Ġdari Hizmetler Beslenme, Sağlık, Spor Hizmetleri ÖĞRENCĠYE VE PERSONELE SUNULAN BARINMA, YEMEK VE SAĞLIK HĠZMETLERĠ Yemek Barınma Hizmeti Sağlık Hizmetleri Hizmetleri Barınma Hizmetinden Yararlanan KiĢi Sayısı Ortalama Barınma Hizmeti Süresi/Gün Oda BaĢına KiĢi Sayısı Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlananların Sayısı Mediko dan 2. ve 3. Basamak Sevk Edilenlerin Sayısı Öğrenci Personel TOPLAM

24 DĠĞER SOSYAL FAALĠYETLER Öğrenci Kulübü Sayısı Üye Sayısı 2010 Yılı 2011 Yılı ArtıĢ Oranı % 2010 Yılı 2011 Yılı ArtıĢ Oranı % Öğrenci Kulüpleri Mezun Öğrenciler Kulübü TOPLAM SPORCU BĠLGĠLERĠ Katılınan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan KiĢi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Öğrenci Personel TOPLAM TOPLAM Öğrencilere Yönelik Düzenlenen Sportif ve Kültürel Etkinlikler Etkinliğin Adı Eğitim amaçlı teknik gezi Düzenlenme Tarihi Katılan Öğrenci Sayısı Eğitim amaçlı teknik gezi ÖĞRENCĠLERE YÖNELĠK DÜZENLENEN SPORTĠF VE KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER 2010 Yılı 2011 Yılı Düzenlenen Etkinlik Sayısı Katılan Öğrenci Sayısı Düzenlenen Etkinlik Sayısı Katılan Öğrenci Sayısı

25 Kısmi Zamanlı ÇalıĢan Öğrenci Sayıları ÇalıĢtığı Birim Okuduğu Bölüm Kısmi Zamanlı ÇalıĢan Öğrenci Sayısı Kütüphane Bilgisayar Laboratuarı Ġlahiyat Fakültesi 4 Ġlahiyat Fakültesi 3 Büro Ġlahiyat Fakültesi KISMĠ ZAMANLI ÇALIġAN ÖĞRENCĠ SAYISI 2010 Yılı 2011 Yılı ArtıĢ Oranı % Kütüphane Hizmetleri Fakültenin eğitim-öğretimi için son derece önemli olan fakülte kütüphanesi kurma çalıģmalarına ilk yıldan itibaren önem verilmiģ olup; çeģitli kiģi, kurum ve kuruluģların katkılarıyla kütüphane iyi bir konuma gelmiģtir yılı sonu itibarıyla fakülte kütüphanesindeki kitap sayısı takım olarak e, cilt olarak da ulaģmıģtır Kütüphane Kaynakları Bölümü Kitap Periyodik Yayın Elektronik Yayın Diğerleri Toplam Sosyal Toplam

26 Fakültemiz kütüphanisenden bir görünüm Yıllara Göre Kitap Sayıları Toplam Diğer Hizmetler Evrak Sayıları ArtıĢ veya AzalıĢ Oranı Gelen Evrak Giden Evrak

27 1.1.1 Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı (Üniversite Öğretim Üyeleri veya İdari Kesim Tarafından Düzenlenen) FAALĠYET TÜRÜ Fakülte Enstitü Y.Okul Meslek Y.Okulu Ġdari Birimler Konferans 4 4 Panel 1 1 TOPLAM Seminer Toplam Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi: Yürütülen mali iģlemlerde süreç kontrolü yapılmaktadır. Süreç kontrolünde, her bir iģlem daha önceki iģlemlerin kontrolünü içerecek Ģekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî iģlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları iģlemden önceki iģlemleri de kontrol ederler. Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarģik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleģtirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleģtirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca bir mali iģlemin gerçekleģtirilmesinde görevli olanların sorumluluğunun belirlenmesinde, bu görevlilerin yetkili ve görevli olması ve yapılan giderin de görevlilerce düzenlenen belgeye dayanıyor olması hususlarına bakılmaktadır. Ödeme emri belgesine eklenmesi gereken taahhüt ve tahakkuk iģlemlerine iliģkin fatura, beyanname, tutanak gibi gerçekleģtirme belgelerini düzenleyen veya bu belgeleri kabul eden gerçekleģtirme görevlileri, bu 27

28 görevleriyle ilgili olarak yapmaları gereken iģ ve iģlemlerle sınırlı olarak sorumludurlar. Mevzuatına göre oluģturulan kurul, komisyon tarafından düzenlenen keģif, rapor, tutanak, karar veya ödemeye esas benzeri belgelerden doğacak sorumluluğa, iģlemi gerçekleģtiren ve belgeyi düzenleyip imzalayan kurul üyeleri de dahildir. Ayrıca Fakültenin amaçlarına, hedeflerine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını temin için, yapılan yazıģmalar ve tanzim edilen tahakkuk evrakı kontrol edilmektedir. Kontrol edilen tahakkuk evrakı üzerine Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür. KaĢesi vurulmaktadır. Diğer Hususlar: Ülkemizin ilmi, kültürel ve sosyal yönden ilerleme ve geliģmesini ilgilendiren diğer kuruluģlarla iģbirliğini en üst seviyeye çıkarmak için çalıģılmaktadır. II. AMAÇ VE HEDEFLER A. Birim Amaç ve Hedefleri Amaç 1: Dinamik, Yenilikçi, GiriĢimci ve Ġnsan Odaklı Bir Fakülte Olmak. Hedef 1: 2014 yılına kadar en az birkaç kez farklı anabilim dallarıyla ilgili sempozyum veya panel düzenlenmesi, Hedef 2: Ulusal ve uluslararası dergilere ve kitaplara internetten eriģimin sağlanması, Hedef 3: Ġlahiyat Fakültelerindeki anabilim dallarının kendi aralarında yapacakları istiģare toplantılarına ev sahipliği yapılması, Amaç 2: Fakültenin fiziksel ve teknolojik altyapısını geliģtirmek. Hedef 1: Fakülte dersliklerinin modern biliģim teknolojilerinin rahatça kullanılabileceği altyapıya sahip hale getirilmesi, Hedef 2: Hazırlık sınıfı ile ilgili Yabancı Dil Laboratuarının kurulması, 28

29 Hedef 3: 2014 yılına kadar fakülte dersliklerinin modern bir fakülte havası oluģturacak tarzda daha rahat ve kullanıģlı, öğrencilerin yaģ ve fiziksel durumlarına uygun sandalye ve masa gibi oturma düzenekleriyle donatılması, Amaç 3: Nitelikli elemanlar yetiģtirmek için eğitimin kalitesini artırmak. Hedef 1: Lisans eğitim-öğretim programlarının sürekli olarak geliģmelerinin sağlanması, Hedef 2: 2014 yılı sonuna kadar öğretim üyelerinin dersleri ile ilgili faaliyetlerini elektronik ortamda öğrencilerle paylaģılmasının sağlanması, Hedef 3: Ders içeriklerinin geliģen Ģartlara göre her yıl güncellenmesinin sağlanması, Hedef 4: Yeni geliģmeler doğrultusunda eğitim ve öğretim metotlarının geliģtirilmesine çalıģılması, Hedef 5: Öğrencilere anketler uygulayarak eğitim öğretimdeki aksaklıkların tespit edilip giderilmesi, baģarılı yönlerin desteklenmesi, Hedef 6: artırılması, Öğrenci-öğretim elemanı iletiģiminin ve etkileģiminin Hedef 7: Eğitim-öğretim programlarının belirli aralıklarla ve paydaģların da katılımıyla değerlendirilmesi, sürekli iyileģtirilmesi ve geliģtirilmesi için mekanizma kurulması. Amaç 4: Bilimsel AraĢtırma ve Yayınları Desteklemek. Hedef 1: 2014 yılına kadar her öğretim üyesinin hakemli bir dergide yılda en az 1-2 yayın yapmasının teģvik edilmesi, Hedef 2: Öğretim üyelerinin yurtiçi ve yurtdıģı projelerde görev almasının desteklenmesi, Hedef 3: 2014 yılına kadar Yükseköğretim Kurulu nun belirlemiģ olduğu kriterlere uygun bir Fakülte Dergisinin çıkarılmasına çalıģılması, Amaç 5: Türkçenin Bilim Dili Olarak GeliĢtirilmesini Esas Alırken, Yeterli Düzeyde Yabancı Dil Öğrenimini Sağlamak. Hedef 1: Öğretim elemanlarını yabancı dil konusunda, kendilerini geliģtirebilmeleri için yurtdıģına gönderme imkânlarının oluģturulması, Hedef 2: Erasmus gibi uluslar arası düzeyde öğretim elemanı ve öğrenci değiģimine imkân tanıyan bir takım organizasyonlardan öncelikle yabancı dili zayıf öğretim elemanlarının yararlandırılması, Amaç 6: Akademik personele yönelik fizikî, teknik ve sosyal imkânları geliģtirmek. 29

30 Hedef 1: Öğretim elemanlarının çalıģma masası, koltuk, kütüphane gibi fiziki eksikliklerinin tamamlanması, Hedef 2: Bilgisayarı olmayan öğretim elemanlarına bilgisayar verilmesi, Hedef 3: Yurtiçi ve yurtdıģında düzenlenen sempozyum vb. akademik toplantılara öğretim üyeleri nezdinde katılımlarının teģvik edilmesi, desteklenmesi, Hedef.4:.Fakülte Kütüphanesinin Temel Ġslam Bilimleri ve Ġslam Sanatları ve Tarihi bölümlerinin yanı sıra özellikle Felsefe ve Din Bilimleri bölümüyle ilgili zengin bir içeriğin kazandırılması. Bu bağlamda sadece Türkçe kaynaklar değil, Ġngilizce kaynakların da temin edilme yoluna gidilmesi, Amaç 7: ÇalıĢanların iģ verimini ve memnuniyetini artırmak. Hedef 1: Akademik ve idari personelin motivasyonunu artırmaya yönelik ve bağlılığını destekleyen olumlu bir kurumsal iklimin yaratılması, Hedef 2: Üniversite çalıģanları arasındaki iliģkilerin geliģtirilmesi, Hedef 3: Akademik ve idari personel çalıģma mekanlarının fiziksel standartların geliģtirilmesi, Hedef 4: Fakültede Ģeffaf ve çalıģanların sorunlarına duyarlı yönetim yapısının geliģtirilmesi, Hedef 5: artırılması, Ġç paydaģların yönetime katkılarının ve katılımlarının Hedef 6: Akademik ve idari personelin iģe ve kuruma yönelik tutum ve düģüncelerini tespit etmeye yönelik durum tespiti çalıģmalarının gerçekleģtirilmesi ve bunun sonucunda olumsuz etki yapan faktörlerin giderilmesi, Amaç 8: Öğrencilerin kiģisel, sosyal ve akademik geliģimini desteklemek. Hedef 1: Öğrencilerin akademik geliģimini sağlayacak öğrenme ortamlarının oluģturulması, Hedef 2: Öğrencilerin kiģisel ve sosyal geliģimlerinin desteklenmesi, Hedef 3: Öğrencilerin aktif olarak katıldığı konferans, seminer, panel gibi etkinliklere önem verilmesi, desteklenmesi ve özendirilmesi, Hedef 4: kolaylaģtırılması, Yeni gelen öğrencilerin fakülte ortamına uyumlarının Hedef 5: Yeni mezunlara lisansüstü eğitim programı ve iģ baģvurusu yapma, seçeneklerini değerlendirme ve karar verme sürecinde etkin destek sağlanması, 30

31 Hedef 6: artırılması, Öğrencilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımının Hedef 7: Dönem sonlarında fakülte öğrencilerinin derslerde ve ders dıģı zamanlarında hazırladıkları, hat, ebru, minyatür ve resimlerini sergileyebilmeleri için imkân sağlanması, Hedef 8: Öğrencilerden gelecek olan talepler doğrultusunda fakültenin misyon ve vizyonuna uygun öğrenci kulüplerinin oluģturulması, Hedef 9: Verimli çalıģma yöntemleri hakkında aktif bir tarzda uygulamalı bilgi ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi, Amaç 9: Öğrenci kontenjanını artırmak. Hedef 1: Ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni bölümlerin açılması, Hedef 2: Bölgesel yakınlığımız ve tarihsel bağlarımız olan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri nden öğrenci kabul edilmesi için çalıģmaların yapılması, Hedef 3: Öğrenci sayısının artmasına paralel olarak öğretim elemanı ve araģtırma görevlisi sayısının da artırılması. Amaç 10: Toplumsal hizmetleri geliģtirmek. Hedef 1: edilmesi, Toplumun öncelikli sorunlarına iliģkin araģtırmaların teģvik Hedef 2: Toplumu bilgilendirmek için konferans, panel gibi faaliyetlerin yapılması. B-Temel Politikalar ve Öncelikler: a) Fakültenin amaç ve hedeflerin gerçekleģtirilmesinde, öncelikle fiziki mekanın hizmetteki önemi dikkate alınarak hizmet binasının dıģ kaplamasını, çevre düzenlemesini tamamlamak, b) Akademik ve idari personel eksiğini tamamen gidermek. c) Kütüphane hizmetleri bakımından önde olan, görsel araç-gereçlerle desteklenmiģ daha verimli bir eğitim teknolojisine sahip olmak. d) Lisansüstü eğitimde doktora programını baģlatmak. e) Öğrencilerin mediko-sosyal (iaģe, dinlenme, spor vb.)hizmetlerden en geniģ Ģekilde yararlanmalarını sağlayacak alt yapının tamamlanması, 31

32 f) Ulusal ve uluslararası seviyede konferans, sempozyum, seminer v.b. sosyal ve kültürel faaliyetlerle ve yaptığı yayınlarla daha geniģ bir kitleye hitap edebilmek. III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. Mali Bilgiler: Bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin formlar iliģiktedir. Bütçe Giderleri 2011 BÜTÇE BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ 2011 GERÇEKLEġME TOPLAMI GERÇEK. ORANI BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 02 - SOSYAL GÜVENLĠK KUR. DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ TL. TL. % , , , , , , , ,29 88 HAZĠNE YARDIMI Bütçe Ödeneği Serbest Ödenek GerçekleĢm e Durumu Kesin Harcama Kalan Ödenek 01- Personel Giderleri , ,54 348, Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,13 51, , , ,71 Toplam , , ,04 32

33 1.2 ÖZ GELĠR ÖZ GELĠR Bütçe Ödeneği Ġkinci Öğretim Toplam Serbest Ödenek (b) GerçekleĢme Durumu% (a*100)/b Kesin Harcama(a) Kalan Ödenek , ,81 759,35 Açıklama 1.4.EKONOMĠK SINIFLANDIRMA BAZINDA YAPILAN HARCAMALAR Ekonomik Kod 2011 Yılı Harcama Ekonomik Sınıflandırmanın Adı I II III IV Tutarı Temel MaaĢlar , Zamlar ve Tazminatlar , Ödenekler , Sosyal Haklar , Ek ÇalıĢma KarĢılıkları , Yabancı Uyruklu Ücretleri , Sosyal Güvenlik Pirimi Ödemeleri , Sağlık Pirimi Ödemeleri , Sosyal Güvenlik Pirimi Ödemeleri , Kırtasiye Alımları , Büro Malzemesi Alımları 424, Su Alımları 479, Temizlik Malzemesi Alımları 2.725, Elektrik Alımları 9.451, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 4.028, Yuriçi Sürekli Görev Yollukları , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 3.086, Bilgiye Abonelik Giderleri 156, Makine Teçhizat Bakım ve Onarım 02 Giderleri 1.652, Okul Bakım ve Onarım Giderleri 2.872, ĠHALE KANUNU ÇERÇEVESĠNDE YAPILAN ALIMLAR Ġhale Türü Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım ĠĢi Sayı Tutar Sayı Tutar Sayı Tutar Doğrudan Temin , , Pazarlık Açık Ġhale Diğeri ,

34 1.1.Faaliyet Bilgileri: Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı (Üniversite Öğretim Üyeleri veya İdari Kesim Tarafından Düzenlenen) FAALĠYET TÜRÜ Fakülte Enstitü Y.Okul Meslek Y.Okulu Ġdari Birimler Konferans 2 2 Panel 1 1 Eğitim Semineri 2 2 Seminer - Toplam 5 5 TOPLAM Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantılara Katılan Sayısı (Üniversite ve Diğer Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen toplantılara Öğretim Elemanı/İdari Personel katılımı) FAALĠYET TÜRÜ Sempozyum ve Kongre Fakülte Enstitü Y.Okul Meslek Y.Okulu Ġdari Birimler 9 6 Konferans Panel 1 1 Seminer Ġlmi Toplantı SöyleĢi 4 4 Toplam TOPLAM Sporcu Bilgileri Katılınılan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan KiĢi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Öğrenci Personel Toplam Toplam 34

35 1.2. Yayınlarla Ġlgili Faaliyet Bilgileri Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Öğretim Üyesi ve Diğer Öğretim Elemanları BaĢına DüĢen Yayın Sayıları Uluslar Arası Makale Ulusal Makale Uluslar Arası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap Toplam Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı YILLAR UNVAN KİTAP Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap 1-3 Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap 2 - editörlüğü Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan ders kitabı 1 Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm TanınmıĢ ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç) TanınmıĢ ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç) editörlüğü TanınmıĢ ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta (ders kitabı hariç) bölüm Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan ders kitabı 1 MAKALE Uluslararası hakemli dergi Uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergiler 2 Ġlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergiler - 35

36 Uluslararası hakemsiz dergi 13 Ulusal hakemli dergi Ulusal hakemsiz dergi 3 Atıf sayısı BİLDİRİ Uluslararası Poster Bildiri 1 Uluslararası Sözlü Bildiri Ulusal Poster Bildiri 1 Ulusal Sözlü Bildiri ÖDÜLLER 1 Uluslararası Ödül 1 Ulusal Ödül Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı PROJELER 2011 Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Ġçinde Eklenen Proje Toplam Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek YTL DĠĞER Toplam Doç.Dr. ġevket TOPAL M.S. X ve XI. yy. larda Ġslam Dünyasında Yorum Bilimle Ġlgili Yazılan Telif Eserlerin Ġçerik Açısından KarĢılaĢtırmalı Olarak Günümüz Bilim Dünyasına Aktarılması konulu projeye yöneticiliğini yürütmektedir. B. Performans sonuçları tablosu: 1. Fiziki Alt Yapı çalıģmaları, inģaat-onarım K O N U Fiziki GerçekleĢme Kaynak Öğrenci lavobalarının onarımı %100 Üniv. Bütçesi Personel Yemekhanesi ve kantin %100 Üniv. Bütçesi 36

37 2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Bazı bilgi bankaları ve elektronik veri tabanlarına eriģim aboneliği yapılmıģtır. Fakülte dersliklerinin modern biliģim teknolojilerinin rahatça kullanılabileceği alt yapıya sahip hale getirilmesi için akıllı tahta ve projeksiyon cihazları satın alınmıģtır. Fakültemiz sınıfları, öğrencilerinin daha rahat bir ortamda eğitimöğretimlerini yapmaları ve modern bir fakülte havası oluģturmak için yaģ ve fiziksel durumları ile eğitim öğretime uygun rahat ve kullanılıģlı sandalye, masa gibi oturma düzenekleriyle donatılmıģtır Her sınıfa bir bilgisayar ve projeksiyon cihazı ile ses kolonları konmak suretiyle öğretim elemanlarının dersleri görsel ve iģitsel malzemelerle iģlemesine zemin hazırlanmıģtır. Hazırlık sınıfının açılması ve öğrenci kontejanlarındaki artıģ göz önüne alınarak rehberlik ve danıģmanlık hizmetleri ile bölüm baģkanlıkları ve akademik kurullarca yapılan ortak çalıģmalara önem verilmiģtir Yınıda olduğu gibi 2011 Eğitim-Öğretim yılında da öğretim üyeleri derslerle ilgili faaliyetlerini elektronik ortamda hazırlayarak öğrencilere sunmuģlardır. Öğrencilere anketler uygulamak suretiyle eğitim-öğretimdeki aksaklıklar tespit edilmiģ ve gerekli uyarılar yapılarak önlemler alınmıģtır. Eğitim-Öğretim programlarının iyileģtirilmesi için belirli aralıklarla ve tarafların katılımı da sağlanarak toplantılar düzenlenmiģtir. Fakültemiz öğretim elemanları, bilimsel çalıģma ve yayınların artırılması, araģtırma projelerinin çoğaltılması için teģvik edilmiģtir. Fakültemiz akademik ve idari personelinin yemekhanesi öğrenci yemekhanesinden ayrılarak düzenlenmiģtir. 37

38 Fakültemiz öğrenci WC ve lavobalarıyeniden restore edilerek düzenlenmiģtir. 3. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi: Eğitim-öğretimle ilgili veriler her yıl Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığınca bilgisayar ortamında tespit edilip birimlere bildirilmektedir. Diğer taraftan gerek bilimsel çalıģma ve yayınlara ait veriler, gerekse ölçüme dayalı fiziki alt yapı, inģaat-onarım çalıģmaları sayısal verilere dayandığından objektif bir özellik taģımaktadır. IV..KURUMSAL.KABĠLĠYET.VE.KAPASĠTENĠN.DEĞERLENDĠRĠLME SĠ A. Güçlü Yönler: Fakültemizin sağlam bir alt yapıya ve köklü bir geleneğe sahip olması, Kurumsal ve akademik yapılanmasını tamamlamıģ olması. Türk Devlet ve Topluluklarına Yakınlığı ve Avrasya daki Üniversitelerle Güç birliği Olanaklar Fakülte için tahsis edilen alanın m2 ye ulaģması, Fakültenin geliģmesi bakımından oldukça uygun bir ortam oluģturmaktadır. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı ile bölgesel iģbirliği imkânları: Rize de açılan Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı na bağlı eğitim merkezindeki faaliyetlere fakültemiz öğretim elemanları destek verebilirler. Ayrıca bölgede Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına bağlı Kur an Kurslarının yaygın olması dolayısıyla geniģ bir iģbirliği söz konusudur. Anabilim Dalları bazında öğretim üyesi (Yrd.Doç.,Dr.,Doç.Dr.,Prof.Dr.) ihtiyacının, bazı ihtiyaçların olmasına rağmen, büyük ölçüde giderilmiģ olması, Fakültemizde öğretim elemanı/öğrenci oranının çağdaģ kriterlere uygun olması ve bunun bilimsel aktivitemizi olumlu yönde etkilemesi, 38

39 Fakülte Kütüphanesi nin kırk bine yaklaģan kitap sayısıyla eģ değer fakülteler arasında geliģmiģ bir kütüphaneye sahip olması, Öğretim üyelerimizin literatürü internet vasıtası ile yakından takip imkânına sahip olması ve ders içeriklerinin dünya standartlarına uygunluğu, Ülkemizin değiģik üniversitelerinden gelen araģtırmacıların Fakültemizde Lisansüstü öğrenim yapmaları, yılından itibaren üniversitemizde hem devam eden öğrenciler, hem de mezun öğrenciler için pedagojik formasyon uygulamasının baģlaması. B. Zayıflıklar: Öğrenci ve öğretim elemanı sayılarındaki artıģ dolayısıyla hem öğretim elemanları için çalıģma odalarına, hem de öğrenciler için sınıflara ihtiyacın olması. Bütün fakültelerin bir arada bulunduğu bir yerleģke olmadığı için öğrencilerin üniversite havasını teneffüs etmekten uzak kalmaları, Bazı branģlarda öğretim elamanı ihtiyacının olması ve AraĢtırmaGörevlisi sayısının yetersiz olması Ġdari personelin yetersiz olması, Öğretim Elemanları ve öğrenciler için sosyal imkânların yetersizliği, Fakültemizin büyük yerleģim yerlerine uzak olması, fakültemizin öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından ilk sıralarda tercih edilmesi önünde önemli bir engeldir. Öğrenci profilinin kız ağırlıklı hale gelmesi, özel nitelik gerektiren bazı din hizmeti alanında birtakım problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bütün bölümlerde Doktora Programının olmaması. 39

40 C. Değerlendirme: Stratejik amaç ve hedeflere ulaģabilmek ve planlanan faaliyetlerin gerçekleģtirilebilmesi, bütçede ön görülen ödeneğin sağlanabilmesi ile yakından iliģkilidir. Bunun yanında, ortaya çıkabilecek beklenmedik birim fiyat artıģları ve enflasyon da bir risk faktörü olarak dikkate alınmalıdır. V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER: Eğitim-Öğretim ve yönetimdeki verimliliğin daha da üst seviyelere çıkarılabilmesi için; a) Mevcut kütüphanenin, süreli ve süresiz yayınlar yönüyle daha da geliģtirilmesi, b) Fakülte dergisi çıkarılarak bilimsel yayınların teģvik edilmesi, c) Fakültenin ihtiyaç duyduğu branģ ve alanlardaki akademik personel ihtiyacının karģılanması, d) Öğrenci kontenjanlarının artması, II. Öğretimin açılması ve idari personelin bir kısmının baģka fakültelere geçmesi sebebiyle oluģan idari personel açığının giderilmesi. e) Öğrenci ve öğretim elemanı sayısındaki artıģ dolayısıyla ortaya çıkan fiziksel mekân ihtiyacının giderilmesi. f) Öğrenci sayısının artması nedeniyle yeni bir fakülte binasının yapılması. 40

41 ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, benden önceki harcama yetkilisinden almıģ olduğum bilgiler harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 1 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 2[8] Prof.Dr.Süleyman MOLLAĠBRAHĠMOĞLU Dekan 1[7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. 2[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 41

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - -

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - - 2007 YILI RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU: ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU: ĠÇĠNDEKĠLER: I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon: 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla kurulan Rize Ġlahiyat Fakültesinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2011 Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 2011 SUNUġ Birimimiz 2010 Faaliyet Raporu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi topluma

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 2010 SUNUġ Birimimiz 2009 Faaliyet Raporu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi topluma

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

2015 YILI FAALĠYET RAPORU

2015 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUġ... 3 I-GENEL BĠLGĠLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2.

İÇİNDEKİLER SUNUġ... 3 I-GENEL BĠLGĠLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Rize 2013 1 İÇİNDEKİLER SUNUġ... 3 I-GENEL BĠLGĠLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:...

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.3 I- GENEL BĠLGĠLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU KONYA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...5

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Ocak 2015, Konya 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ. GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Rize 2016

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ. GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Rize 2016 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Rize 2016 SUNUŞ Birimimizin 2015 Faaliyet Raporu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi topluma

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2008 MALİ YILI İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2008 MALİ YILI İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU RİZE ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU Rize 2009 Rize Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2009 SUNUġ Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 03.07.1992 gün ve

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2015 MALİ YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2015 MALİ YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2015 MALİ YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1.SUNUŞ Geleceğe yapılacak en güzel yatırım, zihinsel, sosyal, sportif ve ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştirmektir. Bu

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU 2016 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/Ġdareye

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Sağlık Bilimleri Fak. Bölümü 2009 FAALİYET RAPORU Ankara 2009 1 1.1- Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler 1.1.1. Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Anfi Sınıf Bilgisayar Lab

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2010 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU

2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tekirdağ, Ocak 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART-2014 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2012-

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2012- SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2012- ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon, Vizyon ve Hedefler B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2012 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2015 YILI FAALĠYET RAPORU

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2015 YILI FAALĠYET RAPORU KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2015 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU... 3 I - GENEL BĠLGĠLER.4 1- Fiziksel Yapı 5 2- TeĢkilat Yapısı.6 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU - 1 - ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I- GENEL BĠLGĠLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..4 C- Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU RİZE 2017 1. SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından itibaren sürekli büyüyerek,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 2016 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz Yüksek lisans ve doktora eğitiminin gerektirdiği

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER KURULUŞ VE TARİHÇE Bakanlar Kurulunun 13.08.2012 tarihli kararına göre, Bartın Üniversitesinde İslami ilimler

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Mart 2012 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ 2016 YILI FAALĠYET RAPORU ÇANKIRI 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Rize 2017 İletişim Bilgileri Yabancı Diller Yüksekokulu Mahmut Hantal Eğitim Binası Fethiye Mah. Yalı Cd. No:1/1 İyidere/RİZE Tel: 0 464 223 40

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 Adana BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 1 Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Balcalı

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015 HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015 HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015 HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 5 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / YUMURTALIK MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5

Detaylı

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 4 İÇİNDEKİLER... 2 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik. Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik. Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ağrı İbrahim ÇeçenÜniversitesi 2016 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-

Detaylı