GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 Çevre için bugün araba kullanmay n GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ISSN Bakanl k ile Gazi, arazi yüzünden mahkemelik oldu Yüksek Ö retmen Okulu olarak kullan lmak üzere 1990 tarihli ifllemle Gazi Üniversitesi Rektörlü- ü'ne, daha sonra Milli E itim Bakanl 'na (MEB) tahsis edilen Gazi Mahallesi'ndeki 65 bin 350 metre kare yüz ölçümlü tafl nmaz nedeniyle iki kurum daval k oldu. Dan fltay' n karar do rultusunda; Maliye Bakanl, hangi kurumun tafl nmaza daha çok ihtiyac bulundu unu tespit ettikten sonra tahsis konusunda karar verecek. HABER 18 DE HABER 16 DA GÜNLÜK S YAS GAZETE HABER 16 DA Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, Ankara'da metro çal flmalar nedeniyle kapat lan nönü Bulvar 'yla ilgili, ''Meclis güzergah ndaki yolun aç lmas Ekim sonu gibi planlan yor ama arkadafllar daha önce aç lmas için ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Hedefimiz Ekim sonundan önce açmak'' dedi. YARIN 22 EYLÜL 2012 CUMARTES F YATI: 25 Kr HABER 18 DE Hayali al flverifl siteleri DOLANDIRIYOR Araç kullan m n n çevreye olumsuz etkilerine dikkati çekmek için birçok ülkede 22 Eylül'de kutlanan ''Dünya Arabas z Seyahat Günü'' için Türkiye'den de destek bekliyor. nönü Bulvar, planlanan tarihten önce trafi e aç lacak Cazip tekliflerle tüketicileri üye yapan hayali al flverifl sitelerinin, kiflilerin al flverifl yapmas ndan sonra ortadan kayboldu u belirtilerek, doland r c l a karfl tüketiciler uyar ld. Çünkü al flverifl yapt ktan sonra tüketici ne siparifline ne de firmaya ulaflabiliyor. KPSS heyecan Ortaö retim ve ön lisans düzeyinde yap lan Kamu Personel Seçme S nav (KPSS), bugün ve yar n gerçeklefltirilecek. Ölçme Seçme ve Yerlefltirme Merkezi'nce (ÖSYM), 159 il ve ilçe merkezinde ve Lefkofla'da, bugün ön lisans ve yar n ortaö retim düzeyinde olmak üzere iki oturumda yap lacak. HABER 15 DE BEfi KTAfi HENTBOL DE KUPALARA AMBARGO KOYDU... Haberi 30 da DÜNYA K NC S GENÇ DESTEK BEKL YOR... Haberi 31 de D NÇER: Ö RETMENL K Ç N KPSS YETMEYECEK Haberi 19 da

2 2 YARIN Sinema Bu hafta vizyona 5 yeni film girdi STANBUL - Bu hafta biri yerli yap m 5 yeni film vizyona girdi. Yönetmenli ini ve senaristli ini Yeflim Ustao lu'- nun yapt haftan n yerli yap m ''Araf'' n yap mc l n Serkan Çakarer üstlendi. Özcan Deniz, Nihal Yalç n, Neslihan Atagül, Yasemin Conka, Erol Babao lu, Can Baflak, Feride Karaman, Ilgaz Kocatürk ve Bar fl Hac han' n rol ald filmin konusu flöyle: ''Zehra ve Olgun, bir otoban üstünde kurulu, her fleyin gelip geçici akarak yafland, devasa bir benzin istasyonunda, 24 saatlik vardiya usulüyle, hiç de iflmeyen bir monotonlukta, sanki bir gün hayatlar n n birden bire de ifliverece i beklentisi ve hayalinde çal flarak yaflarlar. Bir gün aniden beliriveren bu beklenti acaba onlar arafta kalmaktan ç karabilecek midir?'' -''Vur ve Kaç''- Dax Shepard' n yönetti i ''Vur ve Kaç'' filminin oyuncular aras nda Bradley Cooper, Kristen Bell, Kristin Chenoweth, Michael Rosenbaum, Joy Bryant, David Koechner, Ryan Hansen, Tom Arnold, Beau Bridges, Steve Agee, Carly Hatter ve Cameron Cruz yer al yor. Kaliforniya'da küçük bir kasabada k z arkadafl Annie ile yaflayan eski banka soyguncusu Charlie'nin maceras n konu alan filmde, k z arkadafl na yard mc olmak için onunla Los Angeles'e gitmeye karar veren Charlie'nin pefline, Annie'nin eski sevgilisinin, eski suç ortaklar n ve ABD Koruma Polis fiefini takt ktan sonra bafllayan takibi anlat l yor. -''Ay Teddy''- Çocukluk hikayesi gerçekleflen ve oyuncak ay s canlanan bir yetiflkin hikayesinin anlat ld ''Ay Teddy'' sevimli bir ay ve onun sahibi ile aras nda geçen hikayeyi anlat yor. Family Guy' n yarat c s Seth Macfarlane, mizah anlay fl n, hem yazd, hem yönetti i, hem de seslendirdi i filmde beyazperdeye aktar yor. Canl - aksiyon animasyon komedi türündeki filmde, John Bennet (Mark Wahlberg) isimli bir yetiflkinin çocukluk dile i sonucu canlanan ve sürekli el üstünde tutulan yaramaz oyuncak ay s yla olan hikayesi izlenebilecek. -''Aflk n Ömrü 3 Y ld r''- Frederic Beigbeder'in, ayn adl roman ndan, yazar n kendisi taraf ndan uyarlan p, yönetilen ''Aflk n Ömrü 3 Y ld r'', iliflkiler, aflk ve hayat üzerine e lenceli bir romantik komedi. Louise Bourgoin, Frederique Bel, Joey Starr, Valerie Lemercier, Anny Duperey, Thomas Jouannet, Elisa Sednaoui, Nicolas Bedos, Pom Klementieff, Christophe Bourseiller, Bernard Menez ve Jonathan Lambert'in rol ald filmde, edebiyat elefltirmeni olan Marc Marronnier, kar s taraf ndan baflar l bir yazar için terk edilmesinin ard ndan aflk ve iliflkiler üzerine alayc bir kitap yazd s rada tan d genç, dayan lmaz ve ulafl lmaz Alice ile yaflad klar anlat l yor. -''Tehlikeli Takip'' David Ayer' n yaz p yönetti i ''Tehlikeli Takip'' (End Of Watch), filminin oyuncular aras nda Jake Gyllenhaal, Anna Kendrick, Natalie Martinez, America Ferrera, Michael Pena, Frank Grillo, Kristy Wu, Fernando Lara, Gene Hong, Cody Horn, Cynthia Harmon ve Mckinley Freeman yer al yor. Los Angeles polis departman nda çal flan iki genç polis olan Zavala ve Teylor' n bir operasyondaki kefliflerinden sonra uyuflturucu mafyas n n hedefi haline gelmelerini konu alan film, dostlu un, ailenin ve cesaretin önemini anlat yor. (AA)

3 ANKARA - Hande lbeyi Canca - Ölçme, Seçme ve Yerlefltirme Merkezi nin (ÖSYM) geçen y l boyunca yapt ve yaklafl k 5,5 milyon aday n kat ld s navlar n maliyeti 189 milyon 922 bin 739 liray buldu. ÖSYM nin Prof. Dr. Ali Demir baflkanl ndaki ilk faaliyet raporu yay mland ÖSYM Faaliyet Raporu nda kurum hakk nda genel bilgilere, amaç ve hedeflere, faaliyetlere iliflkin bilgilere yer veriliyor. Raporda, 2012 ve sonras nda gerçeklefltirilmesi planlanan hedefler yer al yor. Adaya odakl bir yap n n amaçland belirtilen raporda, internet üzerinden tüm aday ifllemlerinin gerçeklefltirilebilmesi, adaylar üzerinden s nav güvenli i bask s n n kald r lmas için teknolojik çözümlerin üretilmesi, s nav standardizasyonun sa lanmas ve s nav analizlerinin standardize edilmesiyle aday bilgilendirme sisteminin kurulmas n n amaçland kaydedildi. Elektronik ifllevselli in art r lmas n n da amaçland vurgulanan raporda, soru bankas ve elektronik test oluflturma sisteminin gerçeklefltirilmesi, s nav evrak n n tüm hareketlerini izleyebilen ve geriye do ru hatalar n kayna na ulaflmay mümkün k lan bir sistemin kurulmas, elektronik s nav sisteminin oluflturulmas n n planland na iflaret edildi. Rapora göre, herkes için her yerde olmay amaçlayan ÖSYM, Türkiye nin de iflik bölgelerinde temsilciliklerin aç lmas, her ilde bir s nav merkezinin oluflturulmas ve uluslararas s nav yapabilmek için giriflimlerde bulunmak için çal flacak. ÖSYM nin gelir ve gideri y l nda Yüksekö retime Geçifl S nav (YGS), Lisans Yerlefltirme S navlar (LYS), Kamu Personeli Seçme S nav (KPSS), T pta Uzmanl k E itimi Girifl S nav (TUS), Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit S nav (KPDS), Akademik Personel ve Lisansüstü E itimi Girifl S nav (ALES), Dikey Geçifl S nav (DGS), kurum s navlar, Üniversiteleraras Kurul Yabanc Dil H CR RUM msak : kindi : Yaflam Zilkade 9 6 Eylül 3 Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN ÖSYM nin geçen y lki s nav maliyetleri 190 milyonu buldu S nav (ÜDS), Jandarma Okullar Komutanl Uzman Jandarma Okulu Girifl S nav (JANU), Türk Silahl Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Haz rlama Okulunda Ö renim Görecek Ö rencileri Seçme S nav (ALS), Jandarma Okullar Komutanl Jandarma Astsubay Temel Kursu Girifl S nav (JANA) için adaylardan al nan k lavuz ve s nav ücretleri, ÖSYM nin parasal kayna n oluflturdu. ÖSYM nin 2011 y l sonunda geliri 191 milyon 8 bin 224 lira gerçekleflti. Kurumun 2011 y l gider bütçesi ise y l içinde yap lan tüm s navlarda kullan lan testlerin haz rlanmas, gizlilik esas na uyularak soru kitapç klar n n bas lmas, paketlenmesi, nakliyesi, s nav uygulamalar na iliflkin her türlü organizasyon, s nav sonuçlar n n de erlendirilmesi ve adaylara duyurulmas gibi cari harcamalarla yat r m harcamalar n kaps yor. Merkezin 2011 y l ndaki gideri ise 250 milyon 625 bin 181 lira gerçekleflti. S nav giderleri ÖSYM, 2011 y l nda gerçeklefltirilen s navlar için toplam 189 milyon 922 bin 739 lira harcamada bulundu. Merkezin yapt maliyeti en yüksek s navlar, üniversiteye girifl s navlar oluflturdu. LYS nin befl oturumu için 35 milyon 752 bin 420 lira, YGS için ise 32 milyon 399 bin 834 lira harcama yap ld. S navlarda görevliler için ödenen ücretler 83 milyon 896 bin 188 lira olarak belirlenirken, soru haz rlama ücreti olarak 1 milyon 370 bin 692 lira ödendi. ÖSYM taraf ndan yap lan di er s navlar ve giderleri ise flöyle: ÜDS- 2 Dönem 2 milyon 461 bin 885 TL, TUS-2 Dönem 500 bin 700 TL, KPDS-2 Dönem 3 milyon 115 bin 677 TL, ALES-2 Dönem 9 milyon 136 bin 684 TL, KPSS-Lisans-4 oturum 16 milyon 740 bin 534 TL, DGS 1 milyon 955 bin 160 TL, di er s navlar ve giderleri ise 2 milyon 592 bin 960 TL. Soru haz rlama ve denetlemede 700 akademik personel Raporda ÖSYM nin yapt s navlarda kullan lan soru say lar na da yer verildi. Geçen sene tüm s navlar için 21 bin 902 soru haz rland, 16 bin 783 ü denetimden geçerken, 10 bin 670 soru da testlerde yer ald. Sorular n 14 ü de iptal edildi. Geçen y l soru haz rlama ve denetlemede 700 akademik personel görev ald. Yaz l m çal flmalar n n devam etti i belirtilen raporda, soru bankas yaz l m projesi için çal flmalar n bafllat ld, güvenlik alt yap s konusunda araflt rmalar n yap ld da kaydedildi. Raporda, ÖSYM nin kuruluflundan bu yana yapt tüm s nav ve yerlefltirme verilerinin saklanmas ve eriflimin sa lanmas yönünde de bir sistemin kurulmas için çal flmalar n bafllat ld ifade edilerek, y llar aras nda yaklafl k bin 300 e yak n s nav n yap ld belirtildi. (AA) zmir de, Meksika devrimi lideri Zapata n n büstü aç ld ZM R - zmir de, Meksika devrimi lideri Emiliano Zapata n n büstü aç ld. Meksika n n ba ms zl n n 200, devriminin 100. y ldönümü nedeniyle Alsancak taki Meksika Soka nda tören düzenlendi. Törene kat lan Meksika n n Ankara Büyükelçisi Jaime Garcia Amaral, ülkesi ile Türkiye aras ndaki iliflkilere önem verdi ini, Zapata n n büstünün aç l fl n n iki ülke aras ndaki iliflkiler aç s ndan önemli bir yere sahip oldu unu belirtti. Zapata n n bir halk kahraman oldu unu, devrimde topraklar, iflleyenlere da tarak halk insan oldu unu gösterdi ini kaydeden Amaral, Büyükelçilik olarak Türkiye ile iliflkilerin geliflmesi için çok büyük gayret ediyoruz dedi. Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan ise büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ün Meksika da heykeli bulundu unu belirterek, etkinli in evrensel kültür, sanat, sevgi, bar fl buluflmas oldu unu dile getirdi. Konuflmalar n ard ndan Zapata n n büstü aç ld. Etkinli e zmir Vali Vekili Ardahan Totuk, CHP zmir Milletvekili Alaattin Yüksel, AK Parti zmir l Baflkan Ömer Cihat Akay ile vatandafllar kat ld. (AA)

4 4 YARIN Karagöl dört mevsim güzel ARTV N - Bayram Sarayo lu - Artvin in Borçka ilçesinde bulunan ve do al güzelli iyle ünlü Karagöl, dört mevsim ziyaretçilerini bekliyor. Do u Karadeniz in sakl cennetlerinden biri olan ve 1800 lü y llar n bafl nda heyelan n bir derenin önünü kapatmas yla oluflan, ilçeye 27 kilometre uzakl ktaki Karagöl, muhteflem güzelli inin yan nda çevresindeki zengin bitki örtüsü ve hayvan çeflitlili iyle do a tutkunlar n n ilgisini çekiyor. Geçen y l yaklafl k 30 bin kiflinin ziyaret etti i Karagöl, konuklar na her mevsim ayr bir güzellik yaflat yor. Borçka Kaymakam Fatih K z ltoprak, bar nd rd renk cümbüflüyle Karagöl ün do a harikas bir yer oldu unu belirterek, baharda tazelenen do an n uyan fl n görmek, k fl n so u unda huzurun tad ile s nmak, sonbaharda a açlar n düflen yapraklar yla yapt ayr l k dans n izlemek, yaz n kavurucu s ca nda serinletici Karagöl havas n içine çekmek isteyen herkesi Karagöl ü görmeye davet etti. Karagöl ün her dönem farkl bir büyüsünün oldu una inand dile getiren K z ltoprak, flunlar söyledi: Karagöl ün de içinde bulundu u 368 hektarl k alan, Çevre ve Orman Bakanl nca 2002 y l nda Tabiat Park haline getirilerek do a turizmi aç s ndan daha da cazip hale geldi. Kaymakaml k olarak ilçemizin kalk nmas n desteklemek ve tan t m m z hem yerel hem ulusal bas nda daha güçlü yapabilmek için Borçka Macahel-Karagölü Keflfetmek Laz m Projesi ni hayata geçirmeye çal flt k. Proje çal flmalar ve tan t m faaliyetleriyle ilçemize gelen turist say s artm flt r. lçe merkezinden yaklafl k 25 kilometre uzakl ktaki Karagöl ün yolunun yaklafl m 3 kilometrelik k sm na, geçen y l Do u Karadeniz Kalk nma Ajans kaynaklar yla do al parke tafl döflenerek yolun konforunu art rd klar n da kaydeden K z ltoprak, Do an n dengesini ve bütünlü ünü bozmadan do aseverlere daha iyi hizmet verebilmek ad na yapt m z çal flmayla ulafl m flartlar n n etkisini bir nebze de olsa k rd m z düflünüyorum dedi. Turizm -Foto raf tutkunlar n n u rak yeri- stanbul dan Karagöl e gelen amatör foto rafç lar, Karagöl ün güzelli ini daha önce foto raflardan gördüklerini belirterek, bu güzellikleri canl olarak görmek ve foto raflamak amac yla bölgeye geldiklerini söyledi. stanbul da bir kamu kurumunda çal flan smail Yavuz ise her y l iznini ülkenin de iflik tatil yerlerinde geçirdi ini ifade ederek, bu y l ise Do u Karadeniz i tercih etti ini kaydetti. Karagöl ün güzelli ini daha önce televizyon ve gazetelerden takip etti ini anlatan Yavuz, Karagöl ün do al güzelli i beni büyüledi. Gerçekten buras inan lmaz bir yer. Yeflilin her tonunu gördüm, sisli hava göle farkl bir güzellik kat yor. Bir günde 4 mevsimi yaflad k. Göle ulafl m sa layan yolun konforu art r lm fl. Her fley çok do al. Sadece konaklama tesisi yok. fiayet yöre uygun ahflap bungalov tipi evler veya oteller yap l rsa buras adeta ziyaretçi ak n na u rar diye konufltu. (AA) Bodrum da Heykel Park oluflturuldu MU LA - Gökmen Yüce - Aralar nda yabanc lar n da bulundu u 60 heykelt rafl n 10 y l boyunca yapt 60 heykel, Bodrum un Turgutreis beldesinde bulunan tarihi Aspat Kalesi eteklerindeki aç k alanda sergilenecek. Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil Tarih Co rafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Baflkan Prof. Dr. K ymet Giray, AA muhabirine yapt aç klamada, yaklafl k 10 y l önce bafllat lan çal flma kapsam nda aralar nda talyan, Alman, Japon, Frans z, Özbek ve Yunan sanatç lar n da oldu u 60 heykelt rafl n tarihi Aspat Kalesi eteklerindeki aç k alanda 60 heykel çal flmas yapt n söyledi. Heykelt rafllar n çal flmalar nda Mu la bölgesinde üretilen mermerleri kulland n anlatan Giray, 10 y ldan bu yana yer y l yaz aylar nda heykelt rafllar n bölgeye gelerek heykellerini yapt klar n, bir heykelin yap m n n 3 haftada tamamland n kaydetti. Her heykelt rafl n bir heykel yapt n, heykellerin bu y l tamamland n bildiren Giray, Bodrum un antik dönemdeki kültürel yap s üzerine ça dafl yeni ifller koymaya çal flt klar n, Aspat bölgesini ça dafl sanat müzesi haline getirmek istediklerini ifade etti. Aspat bölgesinde Aç k hava heykel park ve Bodrum için sanat merkezi oluflturduklar n anlatan Giray, Amac m z Bodrum Aspat özel kültür merkezi yapmak ve dünyada örnekleri olan heykel park na dönüfltürmek. Özel mülkiyet olan alan Bodrum a kültür merkezi olarak haz rlamak istiyoruz. Önümüzdeki y llarda da bu çal flmalar m z sürdürece iz dedi. Giray, heykellerin d fl nda 60 ressam n yapt 120 resmin de aç k alanda bulunan atölyede sergilenece ini bildirerek, heykel ve resimlerin alana yerlefltirme iflleminin tamamland n kaydetti. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasar m ve Mimarl k Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Ercan Sa lam ise Ad m isimli çal flmas yla aç k hava heykel park na kat ld n, çal flmas nda bireysel ilerlemenin ne kadar zor oldu unu anlatmaya çaba gösterdi ini söyledi. (AA)

5 YARIN 5 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. VIII. XI Yüzy llar aras nda Türkistan da, Güneydo u Avrupa ve Balkanlarda yaflam fl olan bir Türk kavmi. 2. Bir fleyin elden ele geçmesi. Bir nota. 3. Türk müzi inde bir makam. Geminin, zinciri toplay p demirini kald rmaya haz r bulunmas. 4. Görkem, heybet. 5. Harmani. Binek hayvan. 6. Foto raf duyarl l n belirten say sal de er. Bayrak. 7. Kum fal. Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuflu. 8. Nezir. Çölde esen rüzgâr. 9. Arnavutluk un para birimi. Askerin su kab. 10. Bir renk. En uzun yaya koflusu. 11. Bir ifli yapma, yerine getirme. Do um iflini yapt ran kad n. 12. Genifllik. Olta ipi. 13. Yapay. Kaz Da lar na mitolojik devirlerde verilen ad. 14. Bildirme yaz s, mesaj. Bafll ca, temel niteli inde olan, esasi. 15. Rutubet. nsan öldüren kimse, cani. 16. Meflgul etme. Hayat arkadafl. 17. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. Derebeylik Japonya s nda paryalar kast Taflla oynanan bir flans oyunu. Haz rlanan çay n renk ve koku bak m ndan istenilen durumu. 19. Küçük kanal. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. 20. Güney Afrika n n plaka iflareti. Bir konuda direnme, ayak direme. Yukar dan afla ya: 1. Bir birli e verilen ve a zdan a za yay lan komut. Et oburlar n geliflmifl dönemlerinde ba rsaklar nda yaflayan tenya türü. 2. Bir göz rengi. F r nlar temizlemekte kullan lan ucu bezli sopa. Tah l n tarladaki ad. Romanya n n para birimi. Y lan n deri de ifltirirken att deri. 3. Güç bir durumdan kurtulmaya çal flmak. Sema eden, dönen dervifl. 4. Ucuna do ru geniflleyen etek. Bayram. Dördüncü zamanda Avrupa ve Asya da yaflam fl, flimdi ancak fosili bulunan iri, k ll bir hayvan. Bir mevsim. 5. Soru sözü. ki fley aras n hafifçe açma. Piyasada etki ya da tepki. Bir nota. 6. Dul kad nlar. Bal kesir ilinin eski ad. Bir ifli yapmaya haz r. 7. Çobanlar n giydi i çuhadan yap lm fl üstlük. Ba ml, ba l. Soyundan gelinen kimse. Hitit. 8. Köpek. Pingpong. laç, merhem. 9. Güç, kudret. Betondan, dört köfle döfleme tafl. Hak ve hukuka uygunluk. Bir nota. 10. Elektrik ak - m n n fliddetini azalt p ço altmaya yarayan araç. Engel. Alüminyumun simgesi. Tan k. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi Bakan Y ld z: Nükleer santral yap m nda bir ülke yar fl d fl olabilir PAR S - Distribütörlü ünü Konyal Saat in yapt Zenith, Paris te düzenlenen geceyle görücüye ç kt. Musee des Arts et Metiers deki geceye genifl bir davetli kitlesi ifltirak ederken, Konyal saatin yeni markas davetlilerden tam not ald. Geceye Konyal Saat Genel Müdürü rfan Nalçac ile flirket yetkilileri de kat ld y l nda kurulan Konyal Saat, 2001 y - l nda hayata geçirdi i Konyal Saat Ma azalar Zinciri Projesi'yle ma aza say s n art r yor y l nda Türkiye'nin ilk saat fabrikas n kuran firma, Zenith, Nacar, Movado, Ice Watch, ve Carrera gibi pek çok markan n Türkiye distribütörlü- ünü 14 ma azas yla yap yor.(cha) KAYSER - Taner Y ld z, Kayseri de düzenlenen 1. Uluslararas fieker Pancar Sempozyumu na kat ld. Y ld z, programa gelifli s ras nda gazetecilerin sorular n cevaplad. Sinop a kurulacak nükleer santralle ilgili soruya Y ld z, teklif veren Japonya, Kanada, Güney Kore ve Çin firmalar ndan birisinin yar fl d fl kalabilece ini belirtti. Santral kurulumuyla ilgili Japonya da yaflanan Fukuflima kazas ndan sonra bir y ll k gecikme oldu unu belirten Y ld z, bunun karar n verip bu aç klamay da yapm fl olmak gerekti ini söyledi. Türkiye nin büyüme rakamlar, enerji sektöründeki tüketim rakamlar bunu zorunlu k l yor. diyen Y ld z, Bu yüzden dün Kanada n n kendi firmas yla birlikte bir toplant yapt k. Bu toplant da kendi firmalar n n verece i teklif üzerinde bir görüflme oldu. Bugün teknik ekipler bir görüflme daha yapacak. Hangi firma öne ç kar bilemiyorum ama zannediyorum bu ay n sonuna kadar bir ülke yar fltan kopmufl olabilir. Bunu yine kamuoyu ile paylaflaca z. Bildi iniz gibi Çin, Japonya, Güney Kore ve Kanada firmalar Sinop için tekliflerini haz rl yorlar. Hangi firma ön plana ç kar bilemiyoruz ama hangi firma bu yar fl n d fl nda kal r belki belli olacakt r. Bu yüzden önemli bir müzakere süreci içindeyiz. fleklinde konufltu. Hamitabat Santrali'nin özellefltirilmesiyle ilgili bir soruyu da cevaplayan Bakan Y ld z, buras n n özellefltirme sektörüyle ilgili yap - lan santrallerin bafl nda yer ald - n söyledi. 4 firman n ön yeterlili i geçti ini belirten Y ld z, Bu firmalara tavsiyemiz, Trakya daki bu santralin ra bet görece idir. Tabi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Sinop a kurulmas na karar verilen nükleer santralin yap - m yla ilgili bir ülkenin yar fl d fl olabilece ini aç klad. ki makul ve uygun bir fiyatla. Enerji sektörünün gerek özellefltirme ve gerekse kaliteli ve kesintisiz yat r mlar sürecek. AK Parti Hükümeti'nin son 10 y ll k döneminde yüzde 34 ler seviyesinde ald - m z özel sektör üretimini yüzde 60 lar düzeyine ç karm fl durumday z. K sa zamanda bunu yüzde 75 lere tafl m fl olaca z. O yüzden bu santralin özellefltirilmesi son derece önemli. diye konufltu.(cha) Konyal Saat, Zenith i Paris'te tan tt Putin: Sberbank a on y l önce yatan 100 dolar, flimdi 3700 dolar oldu MOSKOVA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaflkan Nursultan Nazarbayev le ortak düzenledi i ifl forumunda Sberbank n yüzde 7,58 hissesinin 5,2 milyar dolara sat lmas n çok büyük bir baflar olarak de- erlendirdi. Kazakistan n Pavlodar bölgesinde iki ülke ifl dünyas n n temsilcileri ile gerçekleflen forumda konuflan Putin, Son on y l içinde yap lan en karl yat - r m. On y l önce Sberbank tan 100 dolarl k ka t al m yapan, flimdi 3700 dolara ulaflt. Çok verimli bir yat r m. Bu bizim bankac l k sektörümüzün büyük bir potansiyele sahip oldu unu gösteriyor. dedi. Putin, Nazarbayev le ikili ve heyetler aras görüflmeler yapt. novasyon, ileri teknoloji, ortak otomobil üretimi gibi alanlarda iflbirli i yapan iki ülke bir dizi anlaflma imzalad. Putin görüflmelerde iki ülke ekonomilerinin de çeflitlendirilmesinin önemine de indi. Ka sivil helikopter üretimini ele alan iki ülke nanoteknoloji alan nda da bilgi paylafl m yapacak. Belarus la birlikte Tek Ekonomik Alan ve Gümrük Birli i içinde olan iki ülke eski Sovyet co rafyas nda bölgesel geliflimlerde öncü rolü oynuyor. Rusya lideri Kazakistan temaslar n n ard ndan K rg zistan a geçti. (CHA)

7 Ekonomi MOSKOVA - Rusya Federal statistik Servisi (Rosstat) verilerine göre iflsizlik A ustos ay nda yüzde 5,2 ye kadar geriledi. A ustos ay n n sonunda iflsiz say s bir önceki aya göre 169 bin daha azalarak 3 milyon 955 bine düfltü. Ekonomik kriz sürecinde tavan yapan iflsizlik fiubat 2009 da 7 milyona kadar ç km flt. Rusya da kay tl iflsiz say s ise Temmuz sonuna göre 14 bin daha azalarak 1,1 milyona geriledi. flsizlerin 900 bini sosyal fonlardan yararlanabiliyor. Rusya ekonomisine bir olumlu geliflme de gelir seviyesinde yaflanan art flta oldu. Rosstat verilerine göre A ustos ay nda yüzde 7,2 artan ücretler ortalama 22 bin 707 rubleye (750 dolar) ç kt. Ücretler Temmuz da yüzde 2,2, Haziran da da yüzde 3 artm flt. (CHA) YARIN Rusya ekonomisinden pembe tablo; iflsizlik azald, gelirler artt 7 Süper zenginler biraz' fakirleflirken, Alman halk servetine servet katt FRANKFURT - Dünya finans piyasalar nda yaflanan çalkant lar n süper zengin' olarak bilinen 187 bin kiflinin biraz' fakirleflmesine neden oldu u ve geçen y l bu kesimin elinde bulunan servetin yüzde 1,8 azald ortaya ç kt. Di er yandan Almanya'daki bireysel nakdi birikimlerin ise tam aksine her geçen gün artt ve Alman hanelerinin sahip oldu u brüt birikimlerin önceki y la göre yüzde 1,3 artarak 4 trilyon 715 milyar euroya yükseldi i belirlendi. Singapur merkezli araflt rma kuruluflu Wealth-X'in Dünya Ultra Refah Raporu' ad yla haz rlad rapora göre, serveti en az 30 milyon Amerikan Dolar olan süper zenginlerin say s 187 bin 380 kifliye ç - karken, bu kesimin sahip oldu u servetin toplam, 25,8 trilyon Amerikan Dolar 'na (19,6 trilyon euro) geriledi. Ancak bu mebla yine de dünyan n en büyük iki ekonomisine sahip olan ABD ve Çin'in gayri safi yurt içi has lalar n n toplam n geçiyor. Buna karfl l k Alman sigorta devi Allianz' n haz rlad Küresel Refah Raporu' ise Alman halk n n flimdiye de in hiç olmad kadar zenginleflti ini gözler önüne serdi. Üstelik haz rlanan raporda Alman halk n n gayrimenkul ve yasal emeklilik alacaklar türünden birikimleri hesaplamalara dahil edilmedi. Fakat öte yandan ayn raporda tüketici fiyatlar nda yaflanan art fla ba l olarak birikimlerin yüzde 2,3 oran nda de er kaybetti ine iflaret edildi. Bu arada raporda dünya genelindeki bütün hanelerin sahip oldu u bireysel servetin ise 100,3 trilyon euroya ulaflt belirtildi. (CHA) Almanya'da sa l k fonlar nda biriken fazla para vatandafla iade edilecek Almanya'da bir yandan hastal k kasalar ve sa l k fonlar nda biriken prim fazlas n n nas l de erlendirilece ine iliflkin tart flmalar sürerken, di er yandan ülkenin en büyük resmi hastal k kasalar ndan Techniker Krankenkasse (TK) prim geri ödemelerine bafllayaca n duyurdu. BERL N - Halen sa l k sisteminde 11,5 milyar eurosu hastal k kasalar na ait olmak üzere 20 milyar euroyu aflan miktarda prim fazlas birikmifl bulunuyor. Üstelik hastal k kasalar bu duruma ra men 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren sigortal lardan yap lacak kesintileri art rmay planl yor. TK gelecek y ldan itibaren her üyesine 120 euroya varan prim geri ödemesi yapaca n aç klad. TK Baflkan Dr. Jens Baas konu hakk nda Bild Online'a yapt aç klamada, Bu geri ödemeler sayesinde kasam za yo un bir talep gösterilmesini de umuyorum. Techniker Krankenkasse'ye flimdi geçenler 2013 y l nda yap lacak prim ödemelerinden yararlanabilecek. ifadelerini kulland. Geri ödenecek primlerin yüksekli inin henüz netleflmedi ini belirten Baas, her halükarda küçük hastal k kasalar n n ödedi i 60 euronun üzerinde bir mebla n söz konusu olaca n, ancak miktar n 120 eur'yu geçmeyece ini kaydetti. Sigortal - lara bu primleri yine kendi sa l klar için harcamalar n tavsiye eden Dr. Jens Baas, Primlerin difl tafl temizli i ya da spor merkezlerindeki kurslar için harcanmas yerinde olur. dedi. Techniker Krankenkasse'nin fiefi Dr. Jens Baas prim geri ödemelerinin banka havalesi ya da çekle yap labilece ini kaydetti. TK'n n yapaca ödemeler Federal Sigorta Dairesi Hastal k Kasalar n Denetleme Kurulu'nun izin verdi inden fazla gelir elde etmesinden kaynaklan yor. TK'n n prim ödemelerinden eski müflterilerin yan s ra bu kasaya yeni geçen ve buradaki sigortal l k süresi iki ay geçen müflteriler de yararlanabilecek. Ancak TK'dan ya da di er hastal k kasalar ndan prim geri ödemesi alan veya alacak olan sigortal lar n bu ödemelerin vergiye tabi oldu unu unutmamas gerekiyor. TK Yönetim Kurulu ödemelerin detaylar hakk ndaki nihai karar n 12 Ekim'de yapaca özel oturumda belirleyecek. TK'n n ülke genelinde yaklafl k 8 milyon üyesi bulunuyor. Fakat prim ödemeden efli ya da ebeveyni üzerinden ücretsiz olarak aile sigortas na dahil olanlara herhangi bir ödeme yap lmayaca için prim ödemeleri geriye kalan 6 milyon üyeye yap lacak. Toplamda 600 milyon euroya yak n geri ödeme yap lacak olan sigortal - lar n herhangi bir baflvuruda bulunmalar gerekmiyor. Koalisyon hükümetinin büyük orta- H ristiyan Demokratlar n Sa l k Politikalar Sözcüsü Jens Spahn yap lacak ödemeler hakk nda, Techniker Krankenkasse bu alanda olumlu bir örnek oldu. Bunun sa l k sektöründeki rekabete de katk s olacak. diye konufltu.

8 8 YARIN Ekonomi TMO'dan 13 ile 300 bin ton kapasiteli depo G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker, 11 ilde 13 ayr noktada faaliyete geçecek olan 300 bin ton kapasiteli deponun temelini Diyarbak r'dan att. D YARBAKIR - Eker, ayr ca Diyarbak r daki GAP Uluslararas Tar msal Araflt rma ve E itim Merkezi yeni binas n ve Kalite Teknoloji Laboratuvar n da hizmete açt. Diyarbak r n Bismil lçesinde efl zamanl görüntülü ba lant kurularak gerçeklefltirilen törenle Toprak Mahsulleri Ofisinin(TMO) stok kapasitesine artt rmaya yönelik 11 ilde 13 ayr noktada kurulacak depolar n temeli at ld. Bismil (Diyarbak r), Besni (Ad yaman), fiereflikoçhisar (Ankara), Sar kaya (Yozgat), Nurda (Gaziantep), Babaeski (K rklareli), Çorum, Çank r, Karap nar-yunak-çumra (Konya), Mucur (K rflehir) ve Viranflehir (fianl urfa) olmak üzere toplam 11 ilde temeli at lan depolar gelecek y l sonunda hizmete girecek. Bakanl k 11 ilde, 13 ayr noktada yap lmas planlanan söz konusu hububat depolama tesisi için 106 milyon lira kaynak ay rd. 150 ton/saat al m ve boflaltma kapasiteli depolar ürünün sa l kl olarak muhafazas n sa layacak flekilde, havaland rma, s kontrol ve toz toplama sistemine sahip olacak. Ayr ca proje kapsam nda ihtiyaç olan yerlerde, depolarla ba lant l 50 ton/saat kapasiteli m s r kurutma tesisi, çiftçi dinlenme evi, elektronik vas ta baskülü, al m binas, hizmet binas, sirkülasyon yollar ve park alanlar da infla edilecek. Temel atma töreninde konuflan Bakan Eker, Dicle Havzas nda yap lacak hububat deposu yerinin bu day üretiminin dünyada ilk kez yap ld yer oldu unun alt n çizdi. Eker, bir yandan yat r m, di er yandan da üretimi teflvik ettiklerini söyledi. TMO nun depo kapasitesine 5 y l içerisinde 1,5 milyon ton ilave kapasite kazand racaklar na belirten Mehdi Eker, 300 bin ton kapasiteli bu depolar son teknolojiye sahip olacak. Türkiye'de TMO'ya ait 4 milyon ton, özel sektöre ait ise 13 milyon tonluk depo var. Üretim kapasitemiz göre yaklafl k 6-7 milyon ton daha ilave depoya sahip olmam z gerekiyor. 5 y ll k süre içerisinde bunun 1,5 milyon tonunu yapaca z." fleklinde konufltu. Teknolojik laboratuvarlar dünyaya hizmet verecek Türkiye'nin uluslararas ölçekte hizmet verecek tar msal araflt rma enstitüsünün yeni hizmet binas da Diyarbak r da aç ld. Konya ve zmir'den sonra 3 temel araflt rma enstitüsünden biri olan GAP Uluslararas Tar msal Araflt rma ve E itim Merkezi nin temeli Bakan Eker taraf ndan bir y l önce at lm flt. Laboratuvar n aç l fl nda konuflan Bakan Eker merkezin sadece bölgeye de il, Ortado u, Afrika, Kafkas ülkelerine kadar çok genifl bir co rafyada tar m ve hayvanc l n gelifltirilmesiyle ilgili hizmet üretece ini kaydetti. Tar msal üretimin miktar ve kalite olarak gelifltirilmesi için en çok ihtiyaç hissedilen alan n araflt rma, gelifltirme faaliyetleri oldu unu vurgulayan Bakan Eker, araflt rma gelifltirme faaliyetlerinin daha önce 11 milyon lira olan kayna n n bugün 126 milyon liraya ç kard klar - n anlatt. 6 milyon liraya mal olan merkezde, bugüne kadar ekmeklik ve makarnal k bu day, k rm z mercimek, nohut ve pamuk çeflitlerinin gelifltirildi ini belirten Bakan Eker, gelifltirilen baz çeflitlerin dekar bafl na 800 kilograma kadar verim verebilen üstün kabiliyete sahip oldu una dikkat çekti. Bakan Eker, Diyarbak r program çerçevesinde Bismil ilçesine ba l Tepe beldesinde yap m tamamlanan 18 yatakl Tepe Devlet Hastanesi'nin aç l fl törenine kat ld. Bakan Eker burada yapt konuflmada da geçmiflte Tepe beldesinde hastane olmad için bir çok hastan n tedavi edilemedi ini ve nedenle yaflam n yitirdi ine tan k oldu unu söyledi. Yap m tamamlanan hastanenin, beldenin yan s - ra Savur'dan gelecek hastalara da hizmet sunaca n vurgulayan Bakan Eker, hastanede 8'i hekim olmak üzere toplam 27 personelin görev yapaca n sözlerine ekledi.(cha) Fethiyeli ifladamlar Hindistan'a aç l yor MU LA - Avrupa pazar n n d fl na ç kmak turizm ve ticaret alan nda ba lant lar sa lamak amac yla Mu la'n n Fethiye ilçesinden 25 ifladam Hindistan'a gidiyor. ngilizler pazar nda yaflanan daralma ile turizmcilerin gözünü Asya ülkelerine çevirmesi Fethiye'deki ticaret ak fl na yeni boyut kazand rd. Yeni pazarlar bulunmas yönünde çal flma bafllatan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odas (FTSO), Çin'in ard ndan Hindistan'a aç l yor. Geçti imiz y l Çin'e giderek burada incelemelerde bulunan FTSO, 25 kiflilik heyetle Hindistan'da pazar araflt rmas yapacak. 25 Eylül'de Fethiye'den hareket edecek heyet, 1 Ekim'de dönüfl yapacak. Bu sürede Delhi Ticaret ve Sanayi Odas üyeleri ile bir araya gelecek FTSO üyeleri, daha sonra MMM12, Delhi Build 2012, Delhi nterios ve lluminexindia 2012 fuarlar n gezecek. Masraflar n n yar s KOSGEB deste i ile karfl lanan Hindistan'a gidecek 25 ifladam için bilgilendirme ve Hindistan` tan t c toplant düzenlendi. FTSO Yönetim Kurulu Baflkan Akif Ar can toplant ya kat lan ifladamlar na Hindistan gezisi ve önemi hakk nda bilgiler verdi. Hindistan` n genel ticari durumunu ve yabanc yat r mc lar için sunulan teflvikleri hakk nda üyeleri bilgilendiren Ar can, Fethiye'nin art k kendi kabu unun d fl na ç kmas gerekti ini söyledi. D flar da olup biten geliflmeleri buraya tafl mak ve yeni pazarlar oluflturulmas için bu ziyaretin önemli oldu una de inen Ar can, "Art k ngiliz, Rusya veya Alman pazar nda daralma yafland zaman ifladamlar ve turizmcilerin kara kara düflünüp durmas n n anlam yok. Kendimize yeni pazarlar açmal y z. Yeni ülkelerle yeni ifl anlaflmalar yaparak çevremizi geniflletmeliyiz." dedi. Bilgilendirme konuflmas n n ard ndan Hindistan`a gidecek ifladamlar için bafll ca risk oluflturan hastal klar ve tatbik edilmesi gerekli afl lar hakk nda bilgiler verildi. 25 Eylül'de Fethiye'den ayr lacak ekibin bafll ca gezi program flu flekilde olufluyor: 26 Eylül 2012`de yerel saat ile de Yeni Delhi Gandi Uluslararas Hava Liman `na var fl. (CHA)

9 Ekonomi 9 Akkaraman koyun rk slah çal flmas bafllat ld MALATYA - Malatya n n Yaz han ilçesinde Halk Elinde Islah Projesi kapsam nda 6 bin 300 akkaraman koyun rk slah çal flmas bafllat ld. Proje sonunda Anadolu koyunu olarak da bilinen akkaraman koyunu say s n n, bu rka ait ürünlerin miktar ve kalitesinin artmas hedefleniyor. Malatya Dam zl k Koyun ve Keçi Yetifltiricileri Birli i Baflkan hsan Ak n, bir süredir haz rl klar n yapt klar "Halk Elinde Islah Projesi"nin Yaz han'da hayata geçirilmeye bafllad n bildirdi. Ak n, yapt yaz l aç klamada, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Tar msal Araflt rmalar ve Politikalar Genel Müdürlü ü'ne sunduklar projenin kabul edildi ini belirtti. Yaz han ilçesinde uygulanacak projenin protokolünü lçe G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü'nde imzalad klar - n ifade eden Ak n, lçe Müdürü Selami Aygün taraf ndan imzalanan protokol kapsam nda, yerli rk olarak bilinen akkaraman koyunu üretimi yapan 29 yetifltiricinin desteklenece ini kaydetti. Destek kapsam nda 6 bin 300 küçükbafl hayvan n olaca n kaydeden Ak n, "Proje kapsam nda 350 bin TL bütçe ayr ld. Projeyle Anadolu koyunu olarak bilinen akkaraman rk n n et ve süt verimini art rmay amaçl yoruz. Yetifltirici bu deste i ald nda dam zl k hayvan n ay rmak, süt ve et üretimini art rmak zorunda. Yetifltiricilerimiz elindeki dam zl k hayvan n artt r lmas, kuzu kilogram art - r m n n yükseltilmesi, süt veriminin artt - r lmas, ikizlik oran n n ço alt lmas, hastal klar n zaman nda teflhisi tedavisi ve bir çok konuda yetifltiriciyi e itici ö retici gelifltirici ekonomisine katk sunucu ve maddi anlamda destekleyici bir projedir. Bu projenin amac na hizmet etmesi ve devam noktas nda, Malatya da her ilçede en az ndan bir proje olmak üzere bunlar yayg n hale getirmek için gerekli çal flmalar yapaca z.(cha) Bakan Faruk Çelik: Taraflar Toplu fl Yasas 'nda mutabakat sa lad ANKARA - Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n, Resmi Konut ta iflçi ve iflveren temsilcileriyle gerçeklefltirdi i görüflmesi sona erdi. Erdo an n, TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Türk- fl Genel Baflkan Mustafa Kumlu, Hak- fl Genel Baflkan Mahmut Arslan ve T SK Baflkan Tu rul Kudatgobilik'i kabul etti i görüflmede Toplu fl Yasas ile ilgili taraflar aras nda mutabakat sa land belirtildi. Görüflmeye kat lan ve Resmi Konut tan ayr l rken gazetecilere aç klamada bulunan Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik Toplu fl Yasas ile ilgili de erlendirmeler bir kez daha yap ld ve taraflarla mutabakat sa land. dedi. Aç klamas nda TBMM aç l r aç lmaz tasar n n gündeme al nmas konusundaki taleplerin Baflbakan'a iletildi ini belirten Çelik, Baflbakan n da konuyu not etti ini ve bu mutabakattan memnuniyet duydu unu aktard. Çal flma Bakan, görüflmenin ilgili konfederasyonlar n talebi üzerine gerçekleflti ini ifade ederek, flu an itibar yla toplu sözleflme yapabilmek için bin 600 civar nda yetki talebi oldu unu aktard. Toplu fl liflkileri Yasas ç kmad için yetki veremediklerini vurgulayan Çelik, Bir an önce Toplu fl liflkileri Yasas 'n n ç kmas gerekiyor. Bugün itibar yla yaklafl k 340 bin iflçiyi ilgilendiren son derece önemli bir görüflmeyi bugün Say n Baflbakan m zla gerçeklefltirmifl olduk fleklinde konufltu. Bakan Çelik, flöyle devam etti: Meclisin aç lmas yaklaflt. Toplu sözleflme yapamayan iflçilerin say - s 350 binlere yaklaflm fl bulunuyor. Yasa ç kmadan bu karmafl k durumu çözmek mümkün de il. Bu düzenleme üç kez ertelenmiflti. Son kez de ertelenmiflti. O günden bugüne toplu sözleflme imkan yapma imkan bulam yor sendikalar m z. Rakamlar n fleffaf, gerçekçil rakamlara dönüflmesi gerekiyor. SGK verileri çerçevesinde çal flan 11 milyon iflçi varken bakanl k kay tlar nda 5 milyon 400 iflçi görünüyor. Yüzde 60 örgütlenmeden bahsederken asl nda örgütlü sendikal say s yüzde 9 da oldu u gerçekleri var. Bu gerçeklerin izah nda zorland m z hususlar n bu yasal düzenlemenin gerçekleflmesine ba l oldu u bilinciyle bu çal flmalar sürdürüyor idik bugüne kadar. Ne yaz k ki taraflar aras nda nihai bir mutabakat sa lanamad için Baflbakan m z da YARIN Toplu fl Yasas 'nda mutabakat sa land. Kanun tasla, Meclis aç ld nda görüflülecek ilk konular aras nda yer alacak. mutabakat flart n n her konuda oldu u gibi önemsiyor. Bu çerçevede mutabakat sa lay n gelin demifllerdi. Bugün de taraflarla büyük ölçüde bu mutabakat sa land. Umar m TBMM aç l r aç lmaz toplu ifl iliflkileri yasas meclisin ilk s ralar nda yer al r. Sistemde mutabakat sa lad m z husus, geçiflli bir sistem. Yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 fleklinde ana baraj yüzde 3 olacak. lk dört y l için yüzde 1, daha sonraki iki y l için yüzde 2, nihai baraj da yüzde 3 olarak yasada yer alacak. Di er ayr nt lar da mutabakat sa lan nca söyleyebilirim. Baflbakan Erdo an n Memur- Sen Genel Baflkan Ahmet Gündo du ile de görüfltü ünü aktaran Faruk Çelik, Gerek memurlar m - z n son yapt m z düzenlemeler, eflit ifle eflit ücret çerçevesinde att - m z ad mlar, gerek milli e itim sahas ndaki olumlu geliflmeler ile ilgili de erlendirmelerin yan nda ö retmenlerimizin talepleri do rultusunda da Memur-Sen Genel baflkan n baflbakan na bir sunumu oldu. Baflbakan m z Memur-Sen Baflkan n dinlediler. Gerekli görüflmeyi birlikte gerçeklefltirmifl olduk. dedi. (CHA) Öztiryaki: Birim alanda daha fazla gelir getirecek ürüne yönelmek flart KARAMAN - Karaman G - da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Mehmet Öztiryaki, tar m sektöründeki canlanman n, birim alanda daha fazla gelir getirecek ürünlere yönelmeyle mümkün olabilece ini söyledi. Karaman n Çatak köyünü ziyarette konuflan Mehmet Öztiryaki, Göksu Havzas 'ndaki üreticilere bölgenin iklim flartlar na göre sera yap lmas n önererek, Antep f st ve kiraz üretiminin de gerekli altyap n n haz rlanarak yap labilece ine dikkat çekti. Öztiryaki, ziyaretinde üreticilerin il müdürlü ünün teknik elemanlar ile hareket etmelerinin önemine de inerek, Karaman n Sar veliler ve Baflyayla ilçelerindeki kiraz üreticilerinin 1 dekarda elde etti i 2 bin 4 bin lira aras ndaki geliri örnek gösterdi.(cha)

10 10 YARIN Ekonomi STANBUL - Yönetim ve pazarlama alan nda faaliyet gösteren Marketing & Management nstitute (MMI) Türkiye Baflkan Günseli Özen Ocako lu, söz konusu sitelerin, insan sa l n tehdit eden su damacanalar gibi iffla edilmesini istedi. Bu y l yedincisi düzenlenen ve 2 gün süren nteraktif Pazarlama Zirvesi sona erdi. Alan nda uzman isimlerin sunumlar yapt - zirve ile ilgili Cihan'a de erlendirmelerde bulunan MMI Türkiye Baflkan olan Marketing Türkiye Genel Yay n Yönetmeni Günseli Özen Ocako lu, e-ticaretin geliflme potansiyeline de inerek, sektör büyüklü ünün gelecek sene 24 milyar TL ye ulaflmas n beklediklerini kaydetti. Bu arada internette pek çok sitenin ticari olmamas na ra men, böyle davrand na dikkat çeken Ocako lu, flöyle konufltu: "Bu durumdan vatandafl n Ocako lu: Sa l ks z damacanalar gibi sahtekar siteler de iffla edilsin E-ticaretin yayg nlaflmaya bafllamas ile birlikte sanal alemde boy gösteren pek çok sitenin 'ticari' olmamas na ra men kendisni böyle göstermesi tepki topluyor. madur olma ihtimali yüksek. Sa l k Bakanl 'n n, insan sa l - n tehdit eden su damacanalar n iffla etti i gibi yetkili makamlar n, güvenli olmayan ve kendisini ticari site gibi gösteren siteleri tespit edip halka aç klamas gerek. Vatandafl n güvenli ticari internet sitesini ay rt etmesi flimdilik mümkün de il. Kanun koyucunun bunu denetleyecek bir mekanizmas olmas laz m." nteraktif Pazarlama zirvesine kat lan stanbul Ticaret Üniversitesi ( TÜCÜ) Rektörü Naz m Ekren de üniversitelerde ifl dünyas yla ilgili araflt rma ve uygulama merkezi kurmak istediklerini bildirdi. navasyon ve giriflimcilik konusunda özellikle Ar-Ge yat - r mlar yüksek olan birkaç flirketle görüfltüklerini belirten Ekren, fiirketlerden ald m z sinyalleri üniversitemizde bir araflt rma uygulama merkezi kurarsak özel sektör ve piyasada akademik bilgiyi buluflturmay sa layaca m z bir yap ya kavuflaca - n gördük." dedi. Böyle bir yap için Yüksek Ö renim Kurulu (YÖK) ndan da onay ald klar n vurgulayan Ekren, bu flekilde ifl dünyas ile üniversiteler aras nda nas l bir iliflki kurulmas gerekti- ini, ekonomiye yarar sa layacak politikalar birlikte belirleyebileceklerini dile getirdi. Avea Dijital Pazarlama Yöneticisi Ömer Lütfi Diri ise ak ll telefon say s n n art fl na paralel olarak 3G kullan c say s n n 38 milyona yükseldi ine dikkat çekti. Bu art fl Türkiye deki kullan - c lar n mobil internete olan ihtiyac ndan kaynakland n belirten Diri, bu sebeple mobilitenin oldu u yerde dijital pazarlaman n da oldu una iflaret etti ve dijital sektör içinde olmaya devam edeceklerini kaydetti. (CHA) Rum sa l k sistemi çöküyor LEFKOfiA - Rum sa l k sisteminin 'tepe taklak' yuvarlanmakta oldu u ve sektördeki istisnas z bütün taraflar n 'çöküyoruz' beyan nda bulundu u bildirildi. Rum Fileleftheros gazetesi, ekonomik kriz dolay s yla hastalar n ak n etti i Rum devlet hastanelerinin kapasite s n rlar n aflt n, özel hastanelerin ise iflsizlikten kap lar na kilit vurma noktas na geldiklerini yazd. Gazete, özel eczanelerin ayakta kalabilme konusunu gündeme getirdiklerini kaydetti. Yine ayn gazete, devlet hastanelerinde çal flan doktor ve hemflirelerin kapasitelerini aflan say da hastayla (günde bir doktora 70 hasta) ilgilenmek zorunda kald klar ndan flikayet ederek hasta hayatlar n n tehlikede oldu u uyar s nda bulunduklar n yazd. Haberde özel hastanelerin ve eczanelerin de ekonomik kriz nedeniyle hastalar n, neredeyse bedava sa l k hizmeti veren devlet hastanelerine yönelmesinden dolay ifl azl yaflad klar ndan ve kap lar na kilit vurma noktas na geldiklerinden flikayet ettikleri belirtildi. Halen Rum taraf nda faaliyet gösteren en büyük özel hastanelerden birinin ekonomik darbo azdan dolay kap s na kilit vurma tehlikesiyle karfl karfl ya geldi ine iflaret eden gazete özel hastanelerin, Rum Yönetimi nin sa l k ücretlerini art r p özel sektörden sa l k hizmeti sat n almas n, özel eczaneler zararlar n n telafisine yönelik tedbir al nmas n istedi ini kaydetti. (CHA) Rusya, Akkuyu nükleer santral lisans n 2014 sonunda al yor MOSKOVA - Türkiye nin yar m yüzy ll k hayali nükleer santralle ilgili inflaat aflamas na gelindi. Mersin Akkuyu da infla edilecek ilk nükleer santralle ilgili lisans Rus enerji flirketi Akkuyu NPP Elektrik Üretim firmas na 2014 sonunda verilecek. fiirket Baflkan Aleksandr Superfin yapt aç klamada, Lisans ald ktan sonra, reel inflaat sürecine geçiyoruz. Temel at lacak ve di er beton çal flmalar na bafll - yoruz. dedi. Türkiye de infla edilecek nükleer santralle ilgili planlanan takvimin düzenli bir flekilde iflledi ini ifade eden Superfin, nflaat yap lacak alanla ilgili mühendislik çal flmalar alt hafta içinde tamamlan yor. Sonras nda analiz süreci bafllayacak. Gelecek y l n ortas nda Çevresel Etki De erlendirme (ÇED) raporuna da alm fl oluruz. de erlendirmesinde bulundu. Projede önemli konulardan birinin maliyetlerin optimize edilmesi oldu una de inen Rus yetkili, Dört ünite nükleer santralle ilgili nominal maliyeti biz 20 milyar dolar olarak aç klam flt k, revize maliyeti de 18,7 milyar dolara kadar çekilebilir." bilgisini verdi. Plan çerçevesinde daha fazla maliyetlerin düflmesinin de muhtemel oldu una de inen Superfin e göre, gelecek y l n ortas nda rakamlar daha netleflecek. Dünyada ilk kez gerçekleflen yat r mla Rus nükleer enerji flirketi Rosatom santralin yüzde 93 üne sahip olacak. Atomstroyexport ve Rus enerji flirketi Inter RAO UES ise kalan yüzde 7 lik hisseyi paylafl - yor. Türkiye den özel flirketlerin de projeye ortak olabilmeleri yönünde çal flmalar var y llar nda tamamlanmas planlanan Akkuyu nükleer santrali her biri 1200 megavat olmak üzere 4 ayr üniteden oluflacak. Türkiye projenin tamamlanmas n n ard ndan 15 y l boyunca elektrik al m n taahhüt ediyor. Anlaflmaya göre, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim fiirketi (TE- TAfi) proje flirketinden santralde üretilmesi planlanan elektri in ünite 1, ünite 2 için yüzde 70'ine ve ünite 3, ünite 4 için yüzde 30'una karfl l k gelen sabit miktarlar n, her bir güç ünitesinin ticari iflletmeye al nma tarihinden itibaren 15 y l boyunca KDV hariç 12,35 ABD senti/kwh fiyattan sat n almay garanti edecek.(cha)

11 Ekonomi 11 YARIN G da iflletmeleri kay t alt na al nacak YOZGAT - Yozgat G da, Tar m ve Hayvanc - l k l Müdürü Ziyaettin Özdemir, ilde faaliyetini sürdüren g da iflletmelerinin kay t alt na al naca n söyledi. Ziyaettin Özdemir, yapt aç klamada, 5996 Say l Kanunu'nun yürürlü- e girmesiyle birlikte g da iflletmelerinin faaliyeti ile ilgili kay t ifllemlerini yapt rmalar gerekti ini kaydetti. Kay t ifllemlerini yapt rmayan iflletmelere yasal yapt r mlar ve idari para ceza uygulanaca n belirten Özdemir, "Müdürlük olarak hiçbir g da iflletmecisinin cezai iflleme maruz kalmas n istemiyoruz. Market, manav, kasap, lokanta, dönerci, pastane ve f r n gibi g da iflletmelerinin en k sa zamanda ifl yeri açma ve çal flma ruhsatlar n n asl ile birlikte müdürlü ümüze baflvurmalar gerekir." dedi. Bu y l n 6 ayl k döneminde 784 iflletmenin kontrol ve denetiminin yap ld n söyleyen Özdemir, "Amac m z Çiftlikten Çatala G da Güvenirli i yaklafl m ile tüketicimizin korunmas ve tüketiciye güvenilir g da sunulmas. Ayr ca okullar n aç lmas yla birlikte okul kantinlerimiz ve okul etraf ndaki market ve dönercilerin denetimleri art r lacakt r. Gelece imizin teminat olan çocuklar m za sa l kl g da yedirmek için bu tür çal flmalar m z devam edecek." ifadelerini kulland. Özdemir, tüketicilerin tüm g da ile ilgili flikâyetlerini bakanl n 'Alo G da 174' nolu telefon hatt n arayarak, bildirmelerini istedi. (CHA) Aktar ve baharatç lar denetimden geçti STANBUL - stanbul l Sa l k Müdürlü ü ekipleri, aktar ve baharatç larda sat lan ürünlerin nizamnamelere uygunlu unu belirlemek ve tüketicilerin sa l klar n n korunmas amac yla denetim yapt. l Sa l k Müdürü Prof. Dr. Ali hsan Dokucu, alternatif t p uygulamalar nda önemli bir yeri olan aktar ve baharatç lardaki ürünlerin yeni düzenlemelere uygunlu unun test edildi ini belirtti. stanbul daki aktar ve baharatç lar n önemli bir bölümünün bulundu u M s r Çarfl s nda bugün denetim hareketlili i yafland. l Sa l k Müdürlü ü, Prof.Dr. Ali hsan Dokucu nun da yer ald bir ekiple ifl yerlerini denetime ç kt. Denetim için gelen KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ekibi karfl lar nda gören esnaf ilk flaflk nl n att ktan sonra görevlilerin sorular na cevap verdi. Bizzat Dokucu taraf ndan yap - lan denetimde ifl yerlerinde sat - lan baharat ve di er bitkisel ürünlerin bulundurulma ve sat lma flekli, üzerinde bulunmas gereken isimler ve olmamas gereken etiketlerle ilgili inceleme yap ld. Dokucu ve beraberindeki görevliler aktar ve baharatç lara girerek hem bilgi verdi hem de aksakl klar n nas l düzeltilmesi gerekti ini anlatt. Esnaf ile sohbet eden Dokucu, mevzuatta yer alan düzenlemelerin esnaf taraf ndan yerine getirilmesi için yaklafl k 2 ayl k bir süre bulundu unu belirtti.(cha)

12 12 YARIN Ekonomi Burdur un ekonomisi mermer ve sütle geliflecek BURDUR - Günlük 800 ton süt üreten ve 5 bin metreküp mermer ç karan Burdur, neredeyse hiç ifllem yapmadan sat yor. Özel bir banka taraf ndan MA- KÜ konferans salonunda düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri'nde Burdur un ekonomik durumu masaya yat r ld. Toplant da, Burdur un mermercilik, hayvanc l k, turizm baflta olmak üzere sosyal ve ekonomik geliflme alanlar, uzmanlar n katk s yla farkl boyutlarda tart fl ld. Panelde konuflan Garanti Bankas Genel Müdürü Nafiz Karadere, Burdur un farkl iklim, kültür ve arkeolojik dönem uygarl klar - n n bulufltu u bir kavflak noktas oldu una dikkat çekti. Bu de erli tarih miras n ve do al güzellikleri, alternatif turizm yöntemlerini de göz önüne alarak ekonomiye katman n yollar n n aranmas gerekti ini belirten Nafiz Karadere, Bölgenin bir di er do al zenginli i mermer yataklar. Katma de- eri daha yüksek olan ifllenmifl mermer üretimine a rl k verilmesi gerekir. Di er taraftan, 140 bin kültür s r ve günlük 800 ton süt üretimiyle, Türkiye de ilk 10 il aras nda yer alan Burdur, hayvanc l k konusunda da önemli f rsatlar sunuyor. dedi. Mermercili in geliflimi hakk nda konuflan Tureks Mermercilik Yönetim Kurulu Baflkan Osman Cavit Turunç, kat l mc lara Burdur da mermercili in geliflme alanlar n anlatt. Tire Süt Kooperatifi Baflkan Mahmut Eskiyörük ise hayvanc l k ve süt s rc l alan nda Türkiye de ilk 10 il aras nda yer alan Burdur un bu alanlarda sahip oldu u f rsatlar ele alan bir sunum yapt. Burdur un do al, kültürel, arkeolojik zenginliklerine dikkat çeken Turizm Yat r mc lar Derne i Baflkan Turgut Gür, turizmde Isparta-Antalya-Burdur kümelenme modelinin, Burdur a olas katk lar na de indi. Hayvanc l kta uzun y llard r uygulanan yanl fl politikalar n ve yem fiyatlar ndaki art fl n Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MA- KÜ)'nde düzenlenen panelde Burdur ekonomisinin mermeri ve sütü iflleyerek geliflece i belirtildi. hayvan yetifltiricilerini kesim politikas na sürükledi ini vurgulayan Burdur Ticaret ve Sanayi Odas (BUTSO) Baflkan Yusuf Keyik, bu durumun da genel hayvan say s nda ani düflüfllere yol açarak, telafisi 5 y l süren hayvan ve ürün azalmas na yol açt n dile getirdi. Burdur daki kültürel varl klar ve bu kültürel varl klar n ortaya ç kar lmas gerekti ini söyleyen Burdur Belediye Baflkan Sebahattin Akkaya tarihi eserlerin korunmas anlam nda nerelere gelindi i ile ilgili gelinen nokta üzerinde durdu. Madencili in Türkiye de önemli bir sorun oldu unu vurgulayan Burdur Valisi Nurettin Y lmaz flöyle konufltu: Maden sahalar kurumlarca ilgili kanun çerçevesinde kontrol alt nda tutulmal d r. Bu konuyla ilgili s k nt lar Ankara ya aktar yoruz. Maden kanununun s k nt lar n n giderilmesiyle ilgili bir çal flma yap - yoruz. (CHA) Türkiye'nin üretti i ilk tramvay Almanya'da görücüye ç kt BURSA - Türkiye'nin, Bursa Büyükflehir Belediyesi'nin öncülü ünde Durmazlar Makine taraf ndan gelifltirilen ilk yerli tramvay ' pekböce i', dünyan n en büyük rayl sistemler fuar Innotrans 2012'de uluslararas arenaya ç kt. Fuar ziyaretçilerinin büyük ilgi gösterdi i tramvay n birçok testten baflar yla geçti i bildirildi. Almanya'n n Berlin kentinde iki y lda bir düzenlenen ve bu sene 11'inci kez düzenlenen Innotrans 2012 Fuar 'na, Türkiye'nin ilk tramvay markas pekböce i damgas n vurdu. Siemens, Bombardier ve Alstom gibi güçlü markalarla dünya çap nda rekabet etmeye haz rlanan ve dünyan n 7. tramvay markas olan pekböce i büyük ilgi görüyor. Tasar m, mekanik aksamlar ve dijital teknolojileri de dahil olmak üzere tamam Durmazlar Makine taraf ndan gelifltirilen pekböce i, 56 kiflilik bir Ar-Ge ve 60 kiflilik bir üretim ekibinin 2,5 y l süren yo un çal flmalar sonucu tamamland. Kapasitesi 250 kifli olan ve tam doluyken yüzde 8.2'lik e imi t rmanabilen tramvay n 'Bogie' olarak adland r lan yürüyen aksam da ayn ekibin imzas n tafl yor. Geliflmifl teknolojiye ihtiyaç duyan 'Bogie' üretimi flu anda Türkiye de dahil sadece 6 ülkede gerçeklefltirilebiliyor. pekböce i'nin güvenlik sistemleri de son derece geliflmifl bir teknolojiye sahip. 5 ayr fren modülü, yüklü halde 50 tonu geçen arac n acil durumlarda maksimum 46 metrede durmas n sa l yor. Modüllerden herhangi birinin ar - zalanmas durumunda ise ek koruma sistemleri devreye giriyor. Durmazlar Makine k sa vadede y lda 100 adet tramvay üretmeyi hedefliyor.(cha)

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Gözler YAfi toplant s nda

Gözler YAfi toplant s nda GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gözler YAfi toplant s nda HABER 18 DE 1 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Yüksek Askeri

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Trafikte araç say s art yor

Trafikte araç say s art yor 24 A USTOS 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Çankaya da Engelsiz Okullar GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 17 DE Kad n e

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ö retmenler günü ilklerle kutlanacak HABER 18 DE 23 KASIM 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Trafik

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z

Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z HABER 18 DE 24 EK M 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Meclis,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk

Detaylı

Polisten, uyuflturucu çetelerine a r darbe

Polisten, uyuflturucu çetelerine a r darbe GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ak ll kameralar, flüpheli her olay takip edecek Gittikçe ak llanan kamera sistemleri; flüpheli

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı