GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 Çevre için bugün araba kullanmay n GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ISSN Bakanl k ile Gazi, arazi yüzünden mahkemelik oldu Yüksek Ö retmen Okulu olarak kullan lmak üzere 1990 tarihli ifllemle Gazi Üniversitesi Rektörlü- ü'ne, daha sonra Milli E itim Bakanl 'na (MEB) tahsis edilen Gazi Mahallesi'ndeki 65 bin 350 metre kare yüz ölçümlü tafl nmaz nedeniyle iki kurum daval k oldu. Dan fltay' n karar do rultusunda; Maliye Bakanl, hangi kurumun tafl nmaza daha çok ihtiyac bulundu unu tespit ettikten sonra tahsis konusunda karar verecek. HABER 18 DE HABER 16 DA GÜNLÜK S YAS GAZETE HABER 16 DA Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, Ankara'da metro çal flmalar nedeniyle kapat lan nönü Bulvar 'yla ilgili, ''Meclis güzergah ndaki yolun aç lmas Ekim sonu gibi planlan yor ama arkadafllar daha önce aç lmas için ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Hedefimiz Ekim sonundan önce açmak'' dedi. YARIN 22 EYLÜL 2012 CUMARTES F YATI: 25 Kr HABER 18 DE Hayali al flverifl siteleri DOLANDIRIYOR Araç kullan m n n çevreye olumsuz etkilerine dikkati çekmek için birçok ülkede 22 Eylül'de kutlanan ''Dünya Arabas z Seyahat Günü'' için Türkiye'den de destek bekliyor. nönü Bulvar, planlanan tarihten önce trafi e aç lacak Cazip tekliflerle tüketicileri üye yapan hayali al flverifl sitelerinin, kiflilerin al flverifl yapmas ndan sonra ortadan kayboldu u belirtilerek, doland r c l a karfl tüketiciler uyar ld. Çünkü al flverifl yapt ktan sonra tüketici ne siparifline ne de firmaya ulaflabiliyor. KPSS heyecan Ortaö retim ve ön lisans düzeyinde yap lan Kamu Personel Seçme S nav (KPSS), bugün ve yar n gerçeklefltirilecek. Ölçme Seçme ve Yerlefltirme Merkezi'nce (ÖSYM), 159 il ve ilçe merkezinde ve Lefkofla'da, bugün ön lisans ve yar n ortaö retim düzeyinde olmak üzere iki oturumda yap lacak. HABER 15 DE BEfi KTAfi HENTBOL DE KUPALARA AMBARGO KOYDU... Haberi 30 da DÜNYA K NC S GENÇ DESTEK BEKL YOR... Haberi 31 de D NÇER: Ö RETMENL K Ç N KPSS YETMEYECEK Haberi 19 da

2 2 YARIN Sinema Bu hafta vizyona 5 yeni film girdi STANBUL - Bu hafta biri yerli yap m 5 yeni film vizyona girdi. Yönetmenli ini ve senaristli ini Yeflim Ustao lu'- nun yapt haftan n yerli yap m ''Araf'' n yap mc l n Serkan Çakarer üstlendi. Özcan Deniz, Nihal Yalç n, Neslihan Atagül, Yasemin Conka, Erol Babao lu, Can Baflak, Feride Karaman, Ilgaz Kocatürk ve Bar fl Hac han' n rol ald filmin konusu flöyle: ''Zehra ve Olgun, bir otoban üstünde kurulu, her fleyin gelip geçici akarak yafland, devasa bir benzin istasyonunda, 24 saatlik vardiya usulüyle, hiç de iflmeyen bir monotonlukta, sanki bir gün hayatlar n n birden bire de ifliverece i beklentisi ve hayalinde çal flarak yaflarlar. Bir gün aniden beliriveren bu beklenti acaba onlar arafta kalmaktan ç karabilecek midir?'' -''Vur ve Kaç''- Dax Shepard' n yönetti i ''Vur ve Kaç'' filminin oyuncular aras nda Bradley Cooper, Kristen Bell, Kristin Chenoweth, Michael Rosenbaum, Joy Bryant, David Koechner, Ryan Hansen, Tom Arnold, Beau Bridges, Steve Agee, Carly Hatter ve Cameron Cruz yer al yor. Kaliforniya'da küçük bir kasabada k z arkadafl Annie ile yaflayan eski banka soyguncusu Charlie'nin maceras n konu alan filmde, k z arkadafl na yard mc olmak için onunla Los Angeles'e gitmeye karar veren Charlie'nin pefline, Annie'nin eski sevgilisinin, eski suç ortaklar n ve ABD Koruma Polis fiefini takt ktan sonra bafllayan takibi anlat l yor. -''Ay Teddy''- Çocukluk hikayesi gerçekleflen ve oyuncak ay s canlanan bir yetiflkin hikayesinin anlat ld ''Ay Teddy'' sevimli bir ay ve onun sahibi ile aras nda geçen hikayeyi anlat yor. Family Guy' n yarat c s Seth Macfarlane, mizah anlay fl n, hem yazd, hem yönetti i, hem de seslendirdi i filmde beyazperdeye aktar yor. Canl - aksiyon animasyon komedi türündeki filmde, John Bennet (Mark Wahlberg) isimli bir yetiflkinin çocukluk dile i sonucu canlanan ve sürekli el üstünde tutulan yaramaz oyuncak ay s yla olan hikayesi izlenebilecek. -''Aflk n Ömrü 3 Y ld r''- Frederic Beigbeder'in, ayn adl roman ndan, yazar n kendisi taraf ndan uyarlan p, yönetilen ''Aflk n Ömrü 3 Y ld r'', iliflkiler, aflk ve hayat üzerine e lenceli bir romantik komedi. Louise Bourgoin, Frederique Bel, Joey Starr, Valerie Lemercier, Anny Duperey, Thomas Jouannet, Elisa Sednaoui, Nicolas Bedos, Pom Klementieff, Christophe Bourseiller, Bernard Menez ve Jonathan Lambert'in rol ald filmde, edebiyat elefltirmeni olan Marc Marronnier, kar s taraf ndan baflar l bir yazar için terk edilmesinin ard ndan aflk ve iliflkiler üzerine alayc bir kitap yazd s rada tan d genç, dayan lmaz ve ulafl lmaz Alice ile yaflad klar anlat l yor. -''Tehlikeli Takip'' David Ayer' n yaz p yönetti i ''Tehlikeli Takip'' (End Of Watch), filminin oyuncular aras nda Jake Gyllenhaal, Anna Kendrick, Natalie Martinez, America Ferrera, Michael Pena, Frank Grillo, Kristy Wu, Fernando Lara, Gene Hong, Cody Horn, Cynthia Harmon ve Mckinley Freeman yer al yor. Los Angeles polis departman nda çal flan iki genç polis olan Zavala ve Teylor' n bir operasyondaki kefliflerinden sonra uyuflturucu mafyas n n hedefi haline gelmelerini konu alan film, dostlu un, ailenin ve cesaretin önemini anlat yor. (AA)

3 ANKARA - Hande lbeyi Canca - Ölçme, Seçme ve Yerlefltirme Merkezi nin (ÖSYM) geçen y l boyunca yapt ve yaklafl k 5,5 milyon aday n kat ld s navlar n maliyeti 189 milyon 922 bin 739 liray buldu. ÖSYM nin Prof. Dr. Ali Demir baflkanl ndaki ilk faaliyet raporu yay mland ÖSYM Faaliyet Raporu nda kurum hakk nda genel bilgilere, amaç ve hedeflere, faaliyetlere iliflkin bilgilere yer veriliyor. Raporda, 2012 ve sonras nda gerçeklefltirilmesi planlanan hedefler yer al yor. Adaya odakl bir yap n n amaçland belirtilen raporda, internet üzerinden tüm aday ifllemlerinin gerçeklefltirilebilmesi, adaylar üzerinden s nav güvenli i bask s n n kald r lmas için teknolojik çözümlerin üretilmesi, s nav standardizasyonun sa lanmas ve s nav analizlerinin standardize edilmesiyle aday bilgilendirme sisteminin kurulmas n n amaçland kaydedildi. Elektronik ifllevselli in art r lmas n n da amaçland vurgulanan raporda, soru bankas ve elektronik test oluflturma sisteminin gerçeklefltirilmesi, s nav evrak n n tüm hareketlerini izleyebilen ve geriye do ru hatalar n kayna na ulaflmay mümkün k lan bir sistemin kurulmas, elektronik s nav sisteminin oluflturulmas n n planland na iflaret edildi. Rapora göre, herkes için her yerde olmay amaçlayan ÖSYM, Türkiye nin de iflik bölgelerinde temsilciliklerin aç lmas, her ilde bir s nav merkezinin oluflturulmas ve uluslararas s nav yapabilmek için giriflimlerde bulunmak için çal flacak. ÖSYM nin gelir ve gideri y l nda Yüksekö retime Geçifl S nav (YGS), Lisans Yerlefltirme S navlar (LYS), Kamu Personeli Seçme S nav (KPSS), T pta Uzmanl k E itimi Girifl S nav (TUS), Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit S nav (KPDS), Akademik Personel ve Lisansüstü E itimi Girifl S nav (ALES), Dikey Geçifl S nav (DGS), kurum s navlar, Üniversiteleraras Kurul Yabanc Dil H CR RUM msak : kindi : Yaflam Zilkade 9 6 Eylül 3 Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN ÖSYM nin geçen y lki s nav maliyetleri 190 milyonu buldu S nav (ÜDS), Jandarma Okullar Komutanl Uzman Jandarma Okulu Girifl S nav (JANU), Türk Silahl Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Haz rlama Okulunda Ö renim Görecek Ö rencileri Seçme S nav (ALS), Jandarma Okullar Komutanl Jandarma Astsubay Temel Kursu Girifl S nav (JANA) için adaylardan al nan k lavuz ve s nav ücretleri, ÖSYM nin parasal kayna n oluflturdu. ÖSYM nin 2011 y l sonunda geliri 191 milyon 8 bin 224 lira gerçekleflti. Kurumun 2011 y l gider bütçesi ise y l içinde yap lan tüm s navlarda kullan lan testlerin haz rlanmas, gizlilik esas na uyularak soru kitapç klar n n bas lmas, paketlenmesi, nakliyesi, s nav uygulamalar na iliflkin her türlü organizasyon, s nav sonuçlar n n de erlendirilmesi ve adaylara duyurulmas gibi cari harcamalarla yat r m harcamalar n kaps yor. Merkezin 2011 y l ndaki gideri ise 250 milyon 625 bin 181 lira gerçekleflti. S nav giderleri ÖSYM, 2011 y l nda gerçeklefltirilen s navlar için toplam 189 milyon 922 bin 739 lira harcamada bulundu. Merkezin yapt maliyeti en yüksek s navlar, üniversiteye girifl s navlar oluflturdu. LYS nin befl oturumu için 35 milyon 752 bin 420 lira, YGS için ise 32 milyon 399 bin 834 lira harcama yap ld. S navlarda görevliler için ödenen ücretler 83 milyon 896 bin 188 lira olarak belirlenirken, soru haz rlama ücreti olarak 1 milyon 370 bin 692 lira ödendi. ÖSYM taraf ndan yap lan di er s navlar ve giderleri ise flöyle: ÜDS- 2 Dönem 2 milyon 461 bin 885 TL, TUS-2 Dönem 500 bin 700 TL, KPDS-2 Dönem 3 milyon 115 bin 677 TL, ALES-2 Dönem 9 milyon 136 bin 684 TL, KPSS-Lisans-4 oturum 16 milyon 740 bin 534 TL, DGS 1 milyon 955 bin 160 TL, di er s navlar ve giderleri ise 2 milyon 592 bin 960 TL. Soru haz rlama ve denetlemede 700 akademik personel Raporda ÖSYM nin yapt s navlarda kullan lan soru say lar na da yer verildi. Geçen sene tüm s navlar için 21 bin 902 soru haz rland, 16 bin 783 ü denetimden geçerken, 10 bin 670 soru da testlerde yer ald. Sorular n 14 ü de iptal edildi. Geçen y l soru haz rlama ve denetlemede 700 akademik personel görev ald. Yaz l m çal flmalar n n devam etti i belirtilen raporda, soru bankas yaz l m projesi için çal flmalar n bafllat ld, güvenlik alt yap s konusunda araflt rmalar n yap ld da kaydedildi. Raporda, ÖSYM nin kuruluflundan bu yana yapt tüm s nav ve yerlefltirme verilerinin saklanmas ve eriflimin sa lanmas yönünde de bir sistemin kurulmas için çal flmalar n bafllat ld ifade edilerek, y llar aras nda yaklafl k bin 300 e yak n s nav n yap ld belirtildi. (AA) zmir de, Meksika devrimi lideri Zapata n n büstü aç ld ZM R - zmir de, Meksika devrimi lideri Emiliano Zapata n n büstü aç ld. Meksika n n ba ms zl n n 200, devriminin 100. y ldönümü nedeniyle Alsancak taki Meksika Soka nda tören düzenlendi. Törene kat lan Meksika n n Ankara Büyükelçisi Jaime Garcia Amaral, ülkesi ile Türkiye aras ndaki iliflkilere önem verdi ini, Zapata n n büstünün aç l fl n n iki ülke aras ndaki iliflkiler aç s ndan önemli bir yere sahip oldu unu belirtti. Zapata n n bir halk kahraman oldu unu, devrimde topraklar, iflleyenlere da tarak halk insan oldu unu gösterdi ini kaydeden Amaral, Büyükelçilik olarak Türkiye ile iliflkilerin geliflmesi için çok büyük gayret ediyoruz dedi. Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan ise büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ün Meksika da heykeli bulundu unu belirterek, etkinli in evrensel kültür, sanat, sevgi, bar fl buluflmas oldu unu dile getirdi. Konuflmalar n ard ndan Zapata n n büstü aç ld. Etkinli e zmir Vali Vekili Ardahan Totuk, CHP zmir Milletvekili Alaattin Yüksel, AK Parti zmir l Baflkan Ömer Cihat Akay ile vatandafllar kat ld. (AA)

4 4 YARIN Karagöl dört mevsim güzel ARTV N - Bayram Sarayo lu - Artvin in Borçka ilçesinde bulunan ve do al güzelli iyle ünlü Karagöl, dört mevsim ziyaretçilerini bekliyor. Do u Karadeniz in sakl cennetlerinden biri olan ve 1800 lü y llar n bafl nda heyelan n bir derenin önünü kapatmas yla oluflan, ilçeye 27 kilometre uzakl ktaki Karagöl, muhteflem güzelli inin yan nda çevresindeki zengin bitki örtüsü ve hayvan çeflitlili iyle do a tutkunlar n n ilgisini çekiyor. Geçen y l yaklafl k 30 bin kiflinin ziyaret etti i Karagöl, konuklar na her mevsim ayr bir güzellik yaflat yor. Borçka Kaymakam Fatih K z ltoprak, bar nd rd renk cümbüflüyle Karagöl ün do a harikas bir yer oldu unu belirterek, baharda tazelenen do an n uyan fl n görmek, k fl n so u unda huzurun tad ile s nmak, sonbaharda a açlar n düflen yapraklar yla yapt ayr l k dans n izlemek, yaz n kavurucu s ca nda serinletici Karagöl havas n içine çekmek isteyen herkesi Karagöl ü görmeye davet etti. Karagöl ün her dönem farkl bir büyüsünün oldu una inand dile getiren K z ltoprak, flunlar söyledi: Karagöl ün de içinde bulundu u 368 hektarl k alan, Çevre ve Orman Bakanl nca 2002 y l nda Tabiat Park haline getirilerek do a turizmi aç s ndan daha da cazip hale geldi. Kaymakaml k olarak ilçemizin kalk nmas n desteklemek ve tan t m m z hem yerel hem ulusal bas nda daha güçlü yapabilmek için Borçka Macahel-Karagölü Keflfetmek Laz m Projesi ni hayata geçirmeye çal flt k. Proje çal flmalar ve tan t m faaliyetleriyle ilçemize gelen turist say s artm flt r. lçe merkezinden yaklafl k 25 kilometre uzakl ktaki Karagöl ün yolunun yaklafl m 3 kilometrelik k sm na, geçen y l Do u Karadeniz Kalk nma Ajans kaynaklar yla do al parke tafl döflenerek yolun konforunu art rd klar n da kaydeden K z ltoprak, Do an n dengesini ve bütünlü ünü bozmadan do aseverlere daha iyi hizmet verebilmek ad na yapt m z çal flmayla ulafl m flartlar n n etkisini bir nebze de olsa k rd m z düflünüyorum dedi. Turizm -Foto raf tutkunlar n n u rak yeri- stanbul dan Karagöl e gelen amatör foto rafç lar, Karagöl ün güzelli ini daha önce foto raflardan gördüklerini belirterek, bu güzellikleri canl olarak görmek ve foto raflamak amac yla bölgeye geldiklerini söyledi. stanbul da bir kamu kurumunda çal flan smail Yavuz ise her y l iznini ülkenin de iflik tatil yerlerinde geçirdi ini ifade ederek, bu y l ise Do u Karadeniz i tercih etti ini kaydetti. Karagöl ün güzelli ini daha önce televizyon ve gazetelerden takip etti ini anlatan Yavuz, Karagöl ün do al güzelli i beni büyüledi. Gerçekten buras inan lmaz bir yer. Yeflilin her tonunu gördüm, sisli hava göle farkl bir güzellik kat yor. Bir günde 4 mevsimi yaflad k. Göle ulafl m sa layan yolun konforu art r lm fl. Her fley çok do al. Sadece konaklama tesisi yok. fiayet yöre uygun ahflap bungalov tipi evler veya oteller yap l rsa buras adeta ziyaretçi ak n na u rar diye konufltu. (AA) Bodrum da Heykel Park oluflturuldu MU LA - Gökmen Yüce - Aralar nda yabanc lar n da bulundu u 60 heykelt rafl n 10 y l boyunca yapt 60 heykel, Bodrum un Turgutreis beldesinde bulunan tarihi Aspat Kalesi eteklerindeki aç k alanda sergilenecek. Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil Tarih Co rafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Baflkan Prof. Dr. K ymet Giray, AA muhabirine yapt aç klamada, yaklafl k 10 y l önce bafllat lan çal flma kapsam nda aralar nda talyan, Alman, Japon, Frans z, Özbek ve Yunan sanatç lar n da oldu u 60 heykelt rafl n tarihi Aspat Kalesi eteklerindeki aç k alanda 60 heykel çal flmas yapt n söyledi. Heykelt rafllar n çal flmalar nda Mu la bölgesinde üretilen mermerleri kulland n anlatan Giray, 10 y ldan bu yana yer y l yaz aylar nda heykelt rafllar n bölgeye gelerek heykellerini yapt klar n, bir heykelin yap m n n 3 haftada tamamland n kaydetti. Her heykelt rafl n bir heykel yapt n, heykellerin bu y l tamamland n bildiren Giray, Bodrum un antik dönemdeki kültürel yap s üzerine ça dafl yeni ifller koymaya çal flt klar n, Aspat bölgesini ça dafl sanat müzesi haline getirmek istediklerini ifade etti. Aspat bölgesinde Aç k hava heykel park ve Bodrum için sanat merkezi oluflturduklar n anlatan Giray, Amac m z Bodrum Aspat özel kültür merkezi yapmak ve dünyada örnekleri olan heykel park na dönüfltürmek. Özel mülkiyet olan alan Bodrum a kültür merkezi olarak haz rlamak istiyoruz. Önümüzdeki y llarda da bu çal flmalar m z sürdürece iz dedi. Giray, heykellerin d fl nda 60 ressam n yapt 120 resmin de aç k alanda bulunan atölyede sergilenece ini bildirerek, heykel ve resimlerin alana yerlefltirme iflleminin tamamland n kaydetti. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasar m ve Mimarl k Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Ercan Sa lam ise Ad m isimli çal flmas yla aç k hava heykel park na kat ld n, çal flmas nda bireysel ilerlemenin ne kadar zor oldu unu anlatmaya çaba gösterdi ini söyledi. (AA)

5 YARIN 5 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. VIII. XI Yüzy llar aras nda Türkistan da, Güneydo u Avrupa ve Balkanlarda yaflam fl olan bir Türk kavmi. 2. Bir fleyin elden ele geçmesi. Bir nota. 3. Türk müzi inde bir makam. Geminin, zinciri toplay p demirini kald rmaya haz r bulunmas. 4. Görkem, heybet. 5. Harmani. Binek hayvan. 6. Foto raf duyarl l n belirten say sal de er. Bayrak. 7. Kum fal. Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuflu. 8. Nezir. Çölde esen rüzgâr. 9. Arnavutluk un para birimi. Askerin su kab. 10. Bir renk. En uzun yaya koflusu. 11. Bir ifli yapma, yerine getirme. Do um iflini yapt ran kad n. 12. Genifllik. Olta ipi. 13. Yapay. Kaz Da lar na mitolojik devirlerde verilen ad. 14. Bildirme yaz s, mesaj. Bafll ca, temel niteli inde olan, esasi. 15. Rutubet. nsan öldüren kimse, cani. 16. Meflgul etme. Hayat arkadafl. 17. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. Derebeylik Japonya s nda paryalar kast Taflla oynanan bir flans oyunu. Haz rlanan çay n renk ve koku bak m ndan istenilen durumu. 19. Küçük kanal. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. 20. Güney Afrika n n plaka iflareti. Bir konuda direnme, ayak direme. Yukar dan afla ya: 1. Bir birli e verilen ve a zdan a za yay lan komut. Et oburlar n geliflmifl dönemlerinde ba rsaklar nda yaflayan tenya türü. 2. Bir göz rengi. F r nlar temizlemekte kullan lan ucu bezli sopa. Tah l n tarladaki ad. Romanya n n para birimi. Y lan n deri de ifltirirken att deri. 3. Güç bir durumdan kurtulmaya çal flmak. Sema eden, dönen dervifl. 4. Ucuna do ru geniflleyen etek. Bayram. Dördüncü zamanda Avrupa ve Asya da yaflam fl, flimdi ancak fosili bulunan iri, k ll bir hayvan. Bir mevsim. 5. Soru sözü. ki fley aras n hafifçe açma. Piyasada etki ya da tepki. Bir nota. 6. Dul kad nlar. Bal kesir ilinin eski ad. Bir ifli yapmaya haz r. 7. Çobanlar n giydi i çuhadan yap lm fl üstlük. Ba ml, ba l. Soyundan gelinen kimse. Hitit. 8. Köpek. Pingpong. laç, merhem. 9. Güç, kudret. Betondan, dört köfle döfleme tafl. Hak ve hukuka uygunluk. Bir nota. 10. Elektrik ak - m n n fliddetini azalt p ço altmaya yarayan araç. Engel. Alüminyumun simgesi. Tan k. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi Bakan Y ld z: Nükleer santral yap m nda bir ülke yar fl d fl olabilir PAR S - Distribütörlü ünü Konyal Saat in yapt Zenith, Paris te düzenlenen geceyle görücüye ç kt. Musee des Arts et Metiers deki geceye genifl bir davetli kitlesi ifltirak ederken, Konyal saatin yeni markas davetlilerden tam not ald. Geceye Konyal Saat Genel Müdürü rfan Nalçac ile flirket yetkilileri de kat ld y l nda kurulan Konyal Saat, 2001 y - l nda hayata geçirdi i Konyal Saat Ma azalar Zinciri Projesi'yle ma aza say s n art r yor y l nda Türkiye'nin ilk saat fabrikas n kuran firma, Zenith, Nacar, Movado, Ice Watch, ve Carrera gibi pek çok markan n Türkiye distribütörlü- ünü 14 ma azas yla yap yor.(cha) KAYSER - Taner Y ld z, Kayseri de düzenlenen 1. Uluslararas fieker Pancar Sempozyumu na kat ld. Y ld z, programa gelifli s ras nda gazetecilerin sorular n cevaplad. Sinop a kurulacak nükleer santralle ilgili soruya Y ld z, teklif veren Japonya, Kanada, Güney Kore ve Çin firmalar ndan birisinin yar fl d fl kalabilece ini belirtti. Santral kurulumuyla ilgili Japonya da yaflanan Fukuflima kazas ndan sonra bir y ll k gecikme oldu unu belirten Y ld z, bunun karar n verip bu aç klamay da yapm fl olmak gerekti ini söyledi. Türkiye nin büyüme rakamlar, enerji sektöründeki tüketim rakamlar bunu zorunlu k l yor. diyen Y ld z, Bu yüzden dün Kanada n n kendi firmas yla birlikte bir toplant yapt k. Bu toplant da kendi firmalar n n verece i teklif üzerinde bir görüflme oldu. Bugün teknik ekipler bir görüflme daha yapacak. Hangi firma öne ç kar bilemiyorum ama zannediyorum bu ay n sonuna kadar bir ülke yar fltan kopmufl olabilir. Bunu yine kamuoyu ile paylaflaca z. Bildi iniz gibi Çin, Japonya, Güney Kore ve Kanada firmalar Sinop için tekliflerini haz rl yorlar. Hangi firma ön plana ç kar bilemiyoruz ama hangi firma bu yar fl n d fl nda kal r belki belli olacakt r. Bu yüzden önemli bir müzakere süreci içindeyiz. fleklinde konufltu. Hamitabat Santrali'nin özellefltirilmesiyle ilgili bir soruyu da cevaplayan Bakan Y ld z, buras n n özellefltirme sektörüyle ilgili yap - lan santrallerin bafl nda yer ald - n söyledi. 4 firman n ön yeterlili i geçti ini belirten Y ld z, Bu firmalara tavsiyemiz, Trakya daki bu santralin ra bet görece idir. Tabi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Sinop a kurulmas na karar verilen nükleer santralin yap - m yla ilgili bir ülkenin yar fl d fl olabilece ini aç klad. ki makul ve uygun bir fiyatla. Enerji sektörünün gerek özellefltirme ve gerekse kaliteli ve kesintisiz yat r mlar sürecek. AK Parti Hükümeti'nin son 10 y ll k döneminde yüzde 34 ler seviyesinde ald - m z özel sektör üretimini yüzde 60 lar düzeyine ç karm fl durumday z. K sa zamanda bunu yüzde 75 lere tafl m fl olaca z. O yüzden bu santralin özellefltirilmesi son derece önemli. diye konufltu.(cha) Konyal Saat, Zenith i Paris'te tan tt Putin: Sberbank a on y l önce yatan 100 dolar, flimdi 3700 dolar oldu MOSKOVA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaflkan Nursultan Nazarbayev le ortak düzenledi i ifl forumunda Sberbank n yüzde 7,58 hissesinin 5,2 milyar dolara sat lmas n çok büyük bir baflar olarak de- erlendirdi. Kazakistan n Pavlodar bölgesinde iki ülke ifl dünyas n n temsilcileri ile gerçekleflen forumda konuflan Putin, Son on y l içinde yap lan en karl yat - r m. On y l önce Sberbank tan 100 dolarl k ka t al m yapan, flimdi 3700 dolara ulaflt. Çok verimli bir yat r m. Bu bizim bankac l k sektörümüzün büyük bir potansiyele sahip oldu unu gösteriyor. dedi. Putin, Nazarbayev le ikili ve heyetler aras görüflmeler yapt. novasyon, ileri teknoloji, ortak otomobil üretimi gibi alanlarda iflbirli i yapan iki ülke bir dizi anlaflma imzalad. Putin görüflmelerde iki ülke ekonomilerinin de çeflitlendirilmesinin önemine de indi. Ka sivil helikopter üretimini ele alan iki ülke nanoteknoloji alan nda da bilgi paylafl m yapacak. Belarus la birlikte Tek Ekonomik Alan ve Gümrük Birli i içinde olan iki ülke eski Sovyet co rafyas nda bölgesel geliflimlerde öncü rolü oynuyor. Rusya lideri Kazakistan temaslar n n ard ndan K rg zistan a geçti. (CHA)

7 Ekonomi MOSKOVA - Rusya Federal statistik Servisi (Rosstat) verilerine göre iflsizlik A ustos ay nda yüzde 5,2 ye kadar geriledi. A ustos ay n n sonunda iflsiz say s bir önceki aya göre 169 bin daha azalarak 3 milyon 955 bine düfltü. Ekonomik kriz sürecinde tavan yapan iflsizlik fiubat 2009 da 7 milyona kadar ç km flt. Rusya da kay tl iflsiz say s ise Temmuz sonuna göre 14 bin daha azalarak 1,1 milyona geriledi. flsizlerin 900 bini sosyal fonlardan yararlanabiliyor. Rusya ekonomisine bir olumlu geliflme de gelir seviyesinde yaflanan art flta oldu. Rosstat verilerine göre A ustos ay nda yüzde 7,2 artan ücretler ortalama 22 bin 707 rubleye (750 dolar) ç kt. Ücretler Temmuz da yüzde 2,2, Haziran da da yüzde 3 artm flt. (CHA) YARIN Rusya ekonomisinden pembe tablo; iflsizlik azald, gelirler artt 7 Süper zenginler biraz' fakirleflirken, Alman halk servetine servet katt FRANKFURT - Dünya finans piyasalar nda yaflanan çalkant lar n süper zengin' olarak bilinen 187 bin kiflinin biraz' fakirleflmesine neden oldu u ve geçen y l bu kesimin elinde bulunan servetin yüzde 1,8 azald ortaya ç kt. Di er yandan Almanya'daki bireysel nakdi birikimlerin ise tam aksine her geçen gün artt ve Alman hanelerinin sahip oldu u brüt birikimlerin önceki y la göre yüzde 1,3 artarak 4 trilyon 715 milyar euroya yükseldi i belirlendi. Singapur merkezli araflt rma kuruluflu Wealth-X'in Dünya Ultra Refah Raporu' ad yla haz rlad rapora göre, serveti en az 30 milyon Amerikan Dolar olan süper zenginlerin say s 187 bin 380 kifliye ç - karken, bu kesimin sahip oldu u servetin toplam, 25,8 trilyon Amerikan Dolar 'na (19,6 trilyon euro) geriledi. Ancak bu mebla yine de dünyan n en büyük iki ekonomisine sahip olan ABD ve Çin'in gayri safi yurt içi has lalar n n toplam n geçiyor. Buna karfl l k Alman sigorta devi Allianz' n haz rlad Küresel Refah Raporu' ise Alman halk n n flimdiye de in hiç olmad kadar zenginleflti ini gözler önüne serdi. Üstelik haz rlanan raporda Alman halk n n gayrimenkul ve yasal emeklilik alacaklar türünden birikimleri hesaplamalara dahil edilmedi. Fakat öte yandan ayn raporda tüketici fiyatlar nda yaflanan art fla ba l olarak birikimlerin yüzde 2,3 oran nda de er kaybetti ine iflaret edildi. Bu arada raporda dünya genelindeki bütün hanelerin sahip oldu u bireysel servetin ise 100,3 trilyon euroya ulaflt belirtildi. (CHA) Almanya'da sa l k fonlar nda biriken fazla para vatandafla iade edilecek Almanya'da bir yandan hastal k kasalar ve sa l k fonlar nda biriken prim fazlas n n nas l de erlendirilece ine iliflkin tart flmalar sürerken, di er yandan ülkenin en büyük resmi hastal k kasalar ndan Techniker Krankenkasse (TK) prim geri ödemelerine bafllayaca n duyurdu. BERL N - Halen sa l k sisteminde 11,5 milyar eurosu hastal k kasalar na ait olmak üzere 20 milyar euroyu aflan miktarda prim fazlas birikmifl bulunuyor. Üstelik hastal k kasalar bu duruma ra men 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren sigortal lardan yap lacak kesintileri art rmay planl yor. TK gelecek y ldan itibaren her üyesine 120 euroya varan prim geri ödemesi yapaca n aç klad. TK Baflkan Dr. Jens Baas konu hakk nda Bild Online'a yapt aç klamada, Bu geri ödemeler sayesinde kasam za yo un bir talep gösterilmesini de umuyorum. Techniker Krankenkasse'ye flimdi geçenler 2013 y l nda yap lacak prim ödemelerinden yararlanabilecek. ifadelerini kulland. Geri ödenecek primlerin yüksekli inin henüz netleflmedi ini belirten Baas, her halükarda küçük hastal k kasalar n n ödedi i 60 euronun üzerinde bir mebla n söz konusu olaca n, ancak miktar n 120 eur'yu geçmeyece ini kaydetti. Sigortal - lara bu primleri yine kendi sa l klar için harcamalar n tavsiye eden Dr. Jens Baas, Primlerin difl tafl temizli i ya da spor merkezlerindeki kurslar için harcanmas yerinde olur. dedi. Techniker Krankenkasse'nin fiefi Dr. Jens Baas prim geri ödemelerinin banka havalesi ya da çekle yap labilece ini kaydetti. TK'n n yapaca ödemeler Federal Sigorta Dairesi Hastal k Kasalar n Denetleme Kurulu'nun izin verdi inden fazla gelir elde etmesinden kaynaklan yor. TK'n n prim ödemelerinden eski müflterilerin yan s ra bu kasaya yeni geçen ve buradaki sigortal l k süresi iki ay geçen müflteriler de yararlanabilecek. Ancak TK'dan ya da di er hastal k kasalar ndan prim geri ödemesi alan veya alacak olan sigortal lar n bu ödemelerin vergiye tabi oldu unu unutmamas gerekiyor. TK Yönetim Kurulu ödemelerin detaylar hakk ndaki nihai karar n 12 Ekim'de yapaca özel oturumda belirleyecek. TK'n n ülke genelinde yaklafl k 8 milyon üyesi bulunuyor. Fakat prim ödemeden efli ya da ebeveyni üzerinden ücretsiz olarak aile sigortas na dahil olanlara herhangi bir ödeme yap lmayaca için prim ödemeleri geriye kalan 6 milyon üyeye yap lacak. Toplamda 600 milyon euroya yak n geri ödeme yap lacak olan sigortal - lar n herhangi bir baflvuruda bulunmalar gerekmiyor. Koalisyon hükümetinin büyük orta- H ristiyan Demokratlar n Sa l k Politikalar Sözcüsü Jens Spahn yap lacak ödemeler hakk nda, Techniker Krankenkasse bu alanda olumlu bir örnek oldu. Bunun sa l k sektöründeki rekabete de katk s olacak. diye konufltu.

8 8 YARIN Ekonomi TMO'dan 13 ile 300 bin ton kapasiteli depo G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker, 11 ilde 13 ayr noktada faaliyete geçecek olan 300 bin ton kapasiteli deponun temelini Diyarbak r'dan att. D YARBAKIR - Eker, ayr ca Diyarbak r daki GAP Uluslararas Tar msal Araflt rma ve E itim Merkezi yeni binas n ve Kalite Teknoloji Laboratuvar n da hizmete açt. Diyarbak r n Bismil lçesinde efl zamanl görüntülü ba lant kurularak gerçeklefltirilen törenle Toprak Mahsulleri Ofisinin(TMO) stok kapasitesine artt rmaya yönelik 11 ilde 13 ayr noktada kurulacak depolar n temeli at ld. Bismil (Diyarbak r), Besni (Ad yaman), fiereflikoçhisar (Ankara), Sar kaya (Yozgat), Nurda (Gaziantep), Babaeski (K rklareli), Çorum, Çank r, Karap nar-yunak-çumra (Konya), Mucur (K rflehir) ve Viranflehir (fianl urfa) olmak üzere toplam 11 ilde temeli at lan depolar gelecek y l sonunda hizmete girecek. Bakanl k 11 ilde, 13 ayr noktada yap lmas planlanan söz konusu hububat depolama tesisi için 106 milyon lira kaynak ay rd. 150 ton/saat al m ve boflaltma kapasiteli depolar ürünün sa l kl olarak muhafazas n sa layacak flekilde, havaland rma, s kontrol ve toz toplama sistemine sahip olacak. Ayr ca proje kapsam nda ihtiyaç olan yerlerde, depolarla ba lant l 50 ton/saat kapasiteli m s r kurutma tesisi, çiftçi dinlenme evi, elektronik vas ta baskülü, al m binas, hizmet binas, sirkülasyon yollar ve park alanlar da infla edilecek. Temel atma töreninde konuflan Bakan Eker, Dicle Havzas nda yap lacak hububat deposu yerinin bu day üretiminin dünyada ilk kez yap ld yer oldu unun alt n çizdi. Eker, bir yandan yat r m, di er yandan da üretimi teflvik ettiklerini söyledi. TMO nun depo kapasitesine 5 y l içerisinde 1,5 milyon ton ilave kapasite kazand racaklar na belirten Mehdi Eker, 300 bin ton kapasiteli bu depolar son teknolojiye sahip olacak. Türkiye'de TMO'ya ait 4 milyon ton, özel sektöre ait ise 13 milyon tonluk depo var. Üretim kapasitemiz göre yaklafl k 6-7 milyon ton daha ilave depoya sahip olmam z gerekiyor. 5 y ll k süre içerisinde bunun 1,5 milyon tonunu yapaca z." fleklinde konufltu. Teknolojik laboratuvarlar dünyaya hizmet verecek Türkiye'nin uluslararas ölçekte hizmet verecek tar msal araflt rma enstitüsünün yeni hizmet binas da Diyarbak r da aç ld. Konya ve zmir'den sonra 3 temel araflt rma enstitüsünden biri olan GAP Uluslararas Tar msal Araflt rma ve E itim Merkezi nin temeli Bakan Eker taraf ndan bir y l önce at lm flt. Laboratuvar n aç l fl nda konuflan Bakan Eker merkezin sadece bölgeye de il, Ortado u, Afrika, Kafkas ülkelerine kadar çok genifl bir co rafyada tar m ve hayvanc l n gelifltirilmesiyle ilgili hizmet üretece ini kaydetti. Tar msal üretimin miktar ve kalite olarak gelifltirilmesi için en çok ihtiyaç hissedilen alan n araflt rma, gelifltirme faaliyetleri oldu unu vurgulayan Bakan Eker, araflt rma gelifltirme faaliyetlerinin daha önce 11 milyon lira olan kayna n n bugün 126 milyon liraya ç kard klar - n anlatt. 6 milyon liraya mal olan merkezde, bugüne kadar ekmeklik ve makarnal k bu day, k rm z mercimek, nohut ve pamuk çeflitlerinin gelifltirildi ini belirten Bakan Eker, gelifltirilen baz çeflitlerin dekar bafl na 800 kilograma kadar verim verebilen üstün kabiliyete sahip oldu una dikkat çekti. Bakan Eker, Diyarbak r program çerçevesinde Bismil ilçesine ba l Tepe beldesinde yap m tamamlanan 18 yatakl Tepe Devlet Hastanesi'nin aç l fl törenine kat ld. Bakan Eker burada yapt konuflmada da geçmiflte Tepe beldesinde hastane olmad için bir çok hastan n tedavi edilemedi ini ve nedenle yaflam n yitirdi ine tan k oldu unu söyledi. Yap m tamamlanan hastanenin, beldenin yan s - ra Savur'dan gelecek hastalara da hizmet sunaca n vurgulayan Bakan Eker, hastanede 8'i hekim olmak üzere toplam 27 personelin görev yapaca n sözlerine ekledi.(cha) Fethiyeli ifladamlar Hindistan'a aç l yor MU LA - Avrupa pazar n n d fl na ç kmak turizm ve ticaret alan nda ba lant lar sa lamak amac yla Mu la'n n Fethiye ilçesinden 25 ifladam Hindistan'a gidiyor. ngilizler pazar nda yaflanan daralma ile turizmcilerin gözünü Asya ülkelerine çevirmesi Fethiye'deki ticaret ak fl na yeni boyut kazand rd. Yeni pazarlar bulunmas yönünde çal flma bafllatan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odas (FTSO), Çin'in ard ndan Hindistan'a aç l yor. Geçti imiz y l Çin'e giderek burada incelemelerde bulunan FTSO, 25 kiflilik heyetle Hindistan'da pazar araflt rmas yapacak. 25 Eylül'de Fethiye'den hareket edecek heyet, 1 Ekim'de dönüfl yapacak. Bu sürede Delhi Ticaret ve Sanayi Odas üyeleri ile bir araya gelecek FTSO üyeleri, daha sonra MMM12, Delhi Build 2012, Delhi nterios ve lluminexindia 2012 fuarlar n gezecek. Masraflar n n yar s KOSGEB deste i ile karfl lanan Hindistan'a gidecek 25 ifladam için bilgilendirme ve Hindistan` tan t c toplant düzenlendi. FTSO Yönetim Kurulu Baflkan Akif Ar can toplant ya kat lan ifladamlar na Hindistan gezisi ve önemi hakk nda bilgiler verdi. Hindistan` n genel ticari durumunu ve yabanc yat r mc lar için sunulan teflvikleri hakk nda üyeleri bilgilendiren Ar can, Fethiye'nin art k kendi kabu unun d fl na ç kmas gerekti ini söyledi. D flar da olup biten geliflmeleri buraya tafl mak ve yeni pazarlar oluflturulmas için bu ziyaretin önemli oldu una de inen Ar can, "Art k ngiliz, Rusya veya Alman pazar nda daralma yafland zaman ifladamlar ve turizmcilerin kara kara düflünüp durmas n n anlam yok. Kendimize yeni pazarlar açmal y z. Yeni ülkelerle yeni ifl anlaflmalar yaparak çevremizi geniflletmeliyiz." dedi. Bilgilendirme konuflmas n n ard ndan Hindistan`a gidecek ifladamlar için bafll ca risk oluflturan hastal klar ve tatbik edilmesi gerekli afl lar hakk nda bilgiler verildi. 25 Eylül'de Fethiye'den ayr lacak ekibin bafll ca gezi program flu flekilde olufluyor: 26 Eylül 2012`de yerel saat ile de Yeni Delhi Gandi Uluslararas Hava Liman `na var fl. (CHA)

9 Ekonomi 9 Akkaraman koyun rk slah çal flmas bafllat ld MALATYA - Malatya n n Yaz han ilçesinde Halk Elinde Islah Projesi kapsam nda 6 bin 300 akkaraman koyun rk slah çal flmas bafllat ld. Proje sonunda Anadolu koyunu olarak da bilinen akkaraman koyunu say s n n, bu rka ait ürünlerin miktar ve kalitesinin artmas hedefleniyor. Malatya Dam zl k Koyun ve Keçi Yetifltiricileri Birli i Baflkan hsan Ak n, bir süredir haz rl klar n yapt klar "Halk Elinde Islah Projesi"nin Yaz han'da hayata geçirilmeye bafllad n bildirdi. Ak n, yapt yaz l aç klamada, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Tar msal Araflt rmalar ve Politikalar Genel Müdürlü ü'ne sunduklar projenin kabul edildi ini belirtti. Yaz han ilçesinde uygulanacak projenin protokolünü lçe G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü'nde imzalad klar - n ifade eden Ak n, lçe Müdürü Selami Aygün taraf ndan imzalanan protokol kapsam nda, yerli rk olarak bilinen akkaraman koyunu üretimi yapan 29 yetifltiricinin desteklenece ini kaydetti. Destek kapsam nda 6 bin 300 küçükbafl hayvan n olaca n kaydeden Ak n, "Proje kapsam nda 350 bin TL bütçe ayr ld. Projeyle Anadolu koyunu olarak bilinen akkaraman rk n n et ve süt verimini art rmay amaçl yoruz. Yetifltirici bu deste i ald nda dam zl k hayvan n ay rmak, süt ve et üretimini art rmak zorunda. Yetifltiricilerimiz elindeki dam zl k hayvan n artt r lmas, kuzu kilogram art - r m n n yükseltilmesi, süt veriminin artt - r lmas, ikizlik oran n n ço alt lmas, hastal klar n zaman nda teflhisi tedavisi ve bir çok konuda yetifltiriciyi e itici ö retici gelifltirici ekonomisine katk sunucu ve maddi anlamda destekleyici bir projedir. Bu projenin amac na hizmet etmesi ve devam noktas nda, Malatya da her ilçede en az ndan bir proje olmak üzere bunlar yayg n hale getirmek için gerekli çal flmalar yapaca z.(cha) Bakan Faruk Çelik: Taraflar Toplu fl Yasas 'nda mutabakat sa lad ANKARA - Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n, Resmi Konut ta iflçi ve iflveren temsilcileriyle gerçeklefltirdi i görüflmesi sona erdi. Erdo an n, TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Türk- fl Genel Baflkan Mustafa Kumlu, Hak- fl Genel Baflkan Mahmut Arslan ve T SK Baflkan Tu rul Kudatgobilik'i kabul etti i görüflmede Toplu fl Yasas ile ilgili taraflar aras nda mutabakat sa land belirtildi. Görüflmeye kat lan ve Resmi Konut tan ayr l rken gazetecilere aç klamada bulunan Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik Toplu fl Yasas ile ilgili de erlendirmeler bir kez daha yap ld ve taraflarla mutabakat sa land. dedi. Aç klamas nda TBMM aç l r aç lmaz tasar n n gündeme al nmas konusundaki taleplerin Baflbakan'a iletildi ini belirten Çelik, Baflbakan n da konuyu not etti ini ve bu mutabakattan memnuniyet duydu unu aktard. Çal flma Bakan, görüflmenin ilgili konfederasyonlar n talebi üzerine gerçekleflti ini ifade ederek, flu an itibar yla toplu sözleflme yapabilmek için bin 600 civar nda yetki talebi oldu unu aktard. Toplu fl liflkileri Yasas ç kmad için yetki veremediklerini vurgulayan Çelik, Bir an önce Toplu fl liflkileri Yasas 'n n ç kmas gerekiyor. Bugün itibar yla yaklafl k 340 bin iflçiyi ilgilendiren son derece önemli bir görüflmeyi bugün Say n Baflbakan m zla gerçeklefltirmifl olduk fleklinde konufltu. Bakan Çelik, flöyle devam etti: Meclisin aç lmas yaklaflt. Toplu sözleflme yapamayan iflçilerin say - s 350 binlere yaklaflm fl bulunuyor. Yasa ç kmadan bu karmafl k durumu çözmek mümkün de il. Bu düzenleme üç kez ertelenmiflti. Son kez de ertelenmiflti. O günden bugüne toplu sözleflme imkan yapma imkan bulam yor sendikalar m z. Rakamlar n fleffaf, gerçekçil rakamlara dönüflmesi gerekiyor. SGK verileri çerçevesinde çal flan 11 milyon iflçi varken bakanl k kay tlar nda 5 milyon 400 iflçi görünüyor. Yüzde 60 örgütlenmeden bahsederken asl nda örgütlü sendikal say s yüzde 9 da oldu u gerçekleri var. Bu gerçeklerin izah nda zorland m z hususlar n bu yasal düzenlemenin gerçekleflmesine ba l oldu u bilinciyle bu çal flmalar sürdürüyor idik bugüne kadar. Ne yaz k ki taraflar aras nda nihai bir mutabakat sa lanamad için Baflbakan m z da YARIN Toplu fl Yasas 'nda mutabakat sa land. Kanun tasla, Meclis aç ld nda görüflülecek ilk konular aras nda yer alacak. mutabakat flart n n her konuda oldu u gibi önemsiyor. Bu çerçevede mutabakat sa lay n gelin demifllerdi. Bugün de taraflarla büyük ölçüde bu mutabakat sa land. Umar m TBMM aç l r aç lmaz toplu ifl iliflkileri yasas meclisin ilk s ralar nda yer al r. Sistemde mutabakat sa lad m z husus, geçiflli bir sistem. Yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 fleklinde ana baraj yüzde 3 olacak. lk dört y l için yüzde 1, daha sonraki iki y l için yüzde 2, nihai baraj da yüzde 3 olarak yasada yer alacak. Di er ayr nt lar da mutabakat sa lan nca söyleyebilirim. Baflbakan Erdo an n Memur- Sen Genel Baflkan Ahmet Gündo du ile de görüfltü ünü aktaran Faruk Çelik, Gerek memurlar m - z n son yapt m z düzenlemeler, eflit ifle eflit ücret çerçevesinde att - m z ad mlar, gerek milli e itim sahas ndaki olumlu geliflmeler ile ilgili de erlendirmelerin yan nda ö retmenlerimizin talepleri do rultusunda da Memur-Sen Genel baflkan n baflbakan na bir sunumu oldu. Baflbakan m z Memur-Sen Baflkan n dinlediler. Gerekli görüflmeyi birlikte gerçeklefltirmifl olduk. dedi. (CHA) Öztiryaki: Birim alanda daha fazla gelir getirecek ürüne yönelmek flart KARAMAN - Karaman G - da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Mehmet Öztiryaki, tar m sektöründeki canlanman n, birim alanda daha fazla gelir getirecek ürünlere yönelmeyle mümkün olabilece ini söyledi. Karaman n Çatak köyünü ziyarette konuflan Mehmet Öztiryaki, Göksu Havzas 'ndaki üreticilere bölgenin iklim flartlar na göre sera yap lmas n önererek, Antep f st ve kiraz üretiminin de gerekli altyap n n haz rlanarak yap labilece ine dikkat çekti. Öztiryaki, ziyaretinde üreticilerin il müdürlü ünün teknik elemanlar ile hareket etmelerinin önemine de inerek, Karaman n Sar veliler ve Baflyayla ilçelerindeki kiraz üreticilerinin 1 dekarda elde etti i 2 bin 4 bin lira aras ndaki geliri örnek gösterdi.(cha)

10 10 YARIN Ekonomi STANBUL - Yönetim ve pazarlama alan nda faaliyet gösteren Marketing & Management nstitute (MMI) Türkiye Baflkan Günseli Özen Ocako lu, söz konusu sitelerin, insan sa l n tehdit eden su damacanalar gibi iffla edilmesini istedi. Bu y l yedincisi düzenlenen ve 2 gün süren nteraktif Pazarlama Zirvesi sona erdi. Alan nda uzman isimlerin sunumlar yapt - zirve ile ilgili Cihan'a de erlendirmelerde bulunan MMI Türkiye Baflkan olan Marketing Türkiye Genel Yay n Yönetmeni Günseli Özen Ocako lu, e-ticaretin geliflme potansiyeline de inerek, sektör büyüklü ünün gelecek sene 24 milyar TL ye ulaflmas n beklediklerini kaydetti. Bu arada internette pek çok sitenin ticari olmamas na ra men, böyle davrand na dikkat çeken Ocako lu, flöyle konufltu: "Bu durumdan vatandafl n Ocako lu: Sa l ks z damacanalar gibi sahtekar siteler de iffla edilsin E-ticaretin yayg nlaflmaya bafllamas ile birlikte sanal alemde boy gösteren pek çok sitenin 'ticari' olmamas na ra men kendisni böyle göstermesi tepki topluyor. madur olma ihtimali yüksek. Sa l k Bakanl 'n n, insan sa l - n tehdit eden su damacanalar n iffla etti i gibi yetkili makamlar n, güvenli olmayan ve kendisini ticari site gibi gösteren siteleri tespit edip halka aç klamas gerek. Vatandafl n güvenli ticari internet sitesini ay rt etmesi flimdilik mümkün de il. Kanun koyucunun bunu denetleyecek bir mekanizmas olmas laz m." nteraktif Pazarlama zirvesine kat lan stanbul Ticaret Üniversitesi ( TÜCÜ) Rektörü Naz m Ekren de üniversitelerde ifl dünyas yla ilgili araflt rma ve uygulama merkezi kurmak istediklerini bildirdi. navasyon ve giriflimcilik konusunda özellikle Ar-Ge yat - r mlar yüksek olan birkaç flirketle görüfltüklerini belirten Ekren, fiirketlerden ald m z sinyalleri üniversitemizde bir araflt rma uygulama merkezi kurarsak özel sektör ve piyasada akademik bilgiyi buluflturmay sa layaca m z bir yap ya kavuflaca - n gördük." dedi. Böyle bir yap için Yüksek Ö renim Kurulu (YÖK) ndan da onay ald klar n vurgulayan Ekren, bu flekilde ifl dünyas ile üniversiteler aras nda nas l bir iliflki kurulmas gerekti- ini, ekonomiye yarar sa layacak politikalar birlikte belirleyebileceklerini dile getirdi. Avea Dijital Pazarlama Yöneticisi Ömer Lütfi Diri ise ak ll telefon say s n n art fl na paralel olarak 3G kullan c say s n n 38 milyona yükseldi ine dikkat çekti. Bu art fl Türkiye deki kullan - c lar n mobil internete olan ihtiyac ndan kaynakland n belirten Diri, bu sebeple mobilitenin oldu u yerde dijital pazarlaman n da oldu una iflaret etti ve dijital sektör içinde olmaya devam edeceklerini kaydetti. (CHA) Rum sa l k sistemi çöküyor LEFKOfiA - Rum sa l k sisteminin 'tepe taklak' yuvarlanmakta oldu u ve sektördeki istisnas z bütün taraflar n 'çöküyoruz' beyan nda bulundu u bildirildi. Rum Fileleftheros gazetesi, ekonomik kriz dolay s yla hastalar n ak n etti i Rum devlet hastanelerinin kapasite s n rlar n aflt n, özel hastanelerin ise iflsizlikten kap lar na kilit vurma noktas na geldiklerini yazd. Gazete, özel eczanelerin ayakta kalabilme konusunu gündeme getirdiklerini kaydetti. Yine ayn gazete, devlet hastanelerinde çal flan doktor ve hemflirelerin kapasitelerini aflan say da hastayla (günde bir doktora 70 hasta) ilgilenmek zorunda kald klar ndan flikayet ederek hasta hayatlar n n tehlikede oldu u uyar s nda bulunduklar n yazd. Haberde özel hastanelerin ve eczanelerin de ekonomik kriz nedeniyle hastalar n, neredeyse bedava sa l k hizmeti veren devlet hastanelerine yönelmesinden dolay ifl azl yaflad klar ndan ve kap lar na kilit vurma noktas na geldiklerinden flikayet ettikleri belirtildi. Halen Rum taraf nda faaliyet gösteren en büyük özel hastanelerden birinin ekonomik darbo azdan dolay kap s na kilit vurma tehlikesiyle karfl karfl ya geldi ine iflaret eden gazete özel hastanelerin, Rum Yönetimi nin sa l k ücretlerini art r p özel sektörden sa l k hizmeti sat n almas n, özel eczaneler zararlar n n telafisine yönelik tedbir al nmas n istedi ini kaydetti. (CHA) Rusya, Akkuyu nükleer santral lisans n 2014 sonunda al yor MOSKOVA - Türkiye nin yar m yüzy ll k hayali nükleer santralle ilgili inflaat aflamas na gelindi. Mersin Akkuyu da infla edilecek ilk nükleer santralle ilgili lisans Rus enerji flirketi Akkuyu NPP Elektrik Üretim firmas na 2014 sonunda verilecek. fiirket Baflkan Aleksandr Superfin yapt aç klamada, Lisans ald ktan sonra, reel inflaat sürecine geçiyoruz. Temel at lacak ve di er beton çal flmalar na bafll - yoruz. dedi. Türkiye de infla edilecek nükleer santralle ilgili planlanan takvimin düzenli bir flekilde iflledi ini ifade eden Superfin, nflaat yap lacak alanla ilgili mühendislik çal flmalar alt hafta içinde tamamlan yor. Sonras nda analiz süreci bafllayacak. Gelecek y l n ortas nda Çevresel Etki De erlendirme (ÇED) raporuna da alm fl oluruz. de erlendirmesinde bulundu. Projede önemli konulardan birinin maliyetlerin optimize edilmesi oldu una de inen Rus yetkili, Dört ünite nükleer santralle ilgili nominal maliyeti biz 20 milyar dolar olarak aç klam flt k, revize maliyeti de 18,7 milyar dolara kadar çekilebilir." bilgisini verdi. Plan çerçevesinde daha fazla maliyetlerin düflmesinin de muhtemel oldu una de inen Superfin e göre, gelecek y l n ortas nda rakamlar daha netleflecek. Dünyada ilk kez gerçekleflen yat r mla Rus nükleer enerji flirketi Rosatom santralin yüzde 93 üne sahip olacak. Atomstroyexport ve Rus enerji flirketi Inter RAO UES ise kalan yüzde 7 lik hisseyi paylafl - yor. Türkiye den özel flirketlerin de projeye ortak olabilmeleri yönünde çal flmalar var y llar nda tamamlanmas planlanan Akkuyu nükleer santrali her biri 1200 megavat olmak üzere 4 ayr üniteden oluflacak. Türkiye projenin tamamlanmas n n ard ndan 15 y l boyunca elektrik al m n taahhüt ediyor. Anlaflmaya göre, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim fiirketi (TE- TAfi) proje flirketinden santralde üretilmesi planlanan elektri in ünite 1, ünite 2 için yüzde 70'ine ve ünite 3, ünite 4 için yüzde 30'una karfl l k gelen sabit miktarlar n, her bir güç ünitesinin ticari iflletmeye al nma tarihinden itibaren 15 y l boyunca KDV hariç 12,35 ABD senti/kwh fiyattan sat n almay garanti edecek.(cha)

11 Ekonomi 11 YARIN G da iflletmeleri kay t alt na al nacak YOZGAT - Yozgat G da, Tar m ve Hayvanc - l k l Müdürü Ziyaettin Özdemir, ilde faaliyetini sürdüren g da iflletmelerinin kay t alt na al naca n söyledi. Ziyaettin Özdemir, yapt aç klamada, 5996 Say l Kanunu'nun yürürlü- e girmesiyle birlikte g da iflletmelerinin faaliyeti ile ilgili kay t ifllemlerini yapt rmalar gerekti ini kaydetti. Kay t ifllemlerini yapt rmayan iflletmelere yasal yapt r mlar ve idari para ceza uygulanaca n belirten Özdemir, "Müdürlük olarak hiçbir g da iflletmecisinin cezai iflleme maruz kalmas n istemiyoruz. Market, manav, kasap, lokanta, dönerci, pastane ve f r n gibi g da iflletmelerinin en k sa zamanda ifl yeri açma ve çal flma ruhsatlar n n asl ile birlikte müdürlü ümüze baflvurmalar gerekir." dedi. Bu y l n 6 ayl k döneminde 784 iflletmenin kontrol ve denetiminin yap ld n söyleyen Özdemir, "Amac m z Çiftlikten Çatala G da Güvenirli i yaklafl m ile tüketicimizin korunmas ve tüketiciye güvenilir g da sunulmas. Ayr ca okullar n aç lmas yla birlikte okul kantinlerimiz ve okul etraf ndaki market ve dönercilerin denetimleri art r lacakt r. Gelece imizin teminat olan çocuklar m za sa l kl g da yedirmek için bu tür çal flmalar m z devam edecek." ifadelerini kulland. Özdemir, tüketicilerin tüm g da ile ilgili flikâyetlerini bakanl n 'Alo G da 174' nolu telefon hatt n arayarak, bildirmelerini istedi. (CHA) Aktar ve baharatç lar denetimden geçti STANBUL - stanbul l Sa l k Müdürlü ü ekipleri, aktar ve baharatç larda sat lan ürünlerin nizamnamelere uygunlu unu belirlemek ve tüketicilerin sa l klar n n korunmas amac yla denetim yapt. l Sa l k Müdürü Prof. Dr. Ali hsan Dokucu, alternatif t p uygulamalar nda önemli bir yeri olan aktar ve baharatç lardaki ürünlerin yeni düzenlemelere uygunlu unun test edildi ini belirtti. stanbul daki aktar ve baharatç lar n önemli bir bölümünün bulundu u M s r Çarfl s nda bugün denetim hareketlili i yafland. l Sa l k Müdürlü ü, Prof.Dr. Ali hsan Dokucu nun da yer ald bir ekiple ifl yerlerini denetime ç kt. Denetim için gelen KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ekibi karfl lar nda gören esnaf ilk flaflk nl n att ktan sonra görevlilerin sorular na cevap verdi. Bizzat Dokucu taraf ndan yap - lan denetimde ifl yerlerinde sat - lan baharat ve di er bitkisel ürünlerin bulundurulma ve sat lma flekli, üzerinde bulunmas gereken isimler ve olmamas gereken etiketlerle ilgili inceleme yap ld. Dokucu ve beraberindeki görevliler aktar ve baharatç lara girerek hem bilgi verdi hem de aksakl klar n nas l düzeltilmesi gerekti ini anlatt. Esnaf ile sohbet eden Dokucu, mevzuatta yer alan düzenlemelerin esnaf taraf ndan yerine getirilmesi için yaklafl k 2 ayl k bir süre bulundu unu belirtti.(cha)

12 12 YARIN Ekonomi Burdur un ekonomisi mermer ve sütle geliflecek BURDUR - Günlük 800 ton süt üreten ve 5 bin metreküp mermer ç karan Burdur, neredeyse hiç ifllem yapmadan sat yor. Özel bir banka taraf ndan MA- KÜ konferans salonunda düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri'nde Burdur un ekonomik durumu masaya yat r ld. Toplant da, Burdur un mermercilik, hayvanc l k, turizm baflta olmak üzere sosyal ve ekonomik geliflme alanlar, uzmanlar n katk s yla farkl boyutlarda tart fl ld. Panelde konuflan Garanti Bankas Genel Müdürü Nafiz Karadere, Burdur un farkl iklim, kültür ve arkeolojik dönem uygarl klar - n n bulufltu u bir kavflak noktas oldu una dikkat çekti. Bu de erli tarih miras n ve do al güzellikleri, alternatif turizm yöntemlerini de göz önüne alarak ekonomiye katman n yollar n n aranmas gerekti ini belirten Nafiz Karadere, Bölgenin bir di er do al zenginli i mermer yataklar. Katma de- eri daha yüksek olan ifllenmifl mermer üretimine a rl k verilmesi gerekir. Di er taraftan, 140 bin kültür s r ve günlük 800 ton süt üretimiyle, Türkiye de ilk 10 il aras nda yer alan Burdur, hayvanc l k konusunda da önemli f rsatlar sunuyor. dedi. Mermercili in geliflimi hakk nda konuflan Tureks Mermercilik Yönetim Kurulu Baflkan Osman Cavit Turunç, kat l mc lara Burdur da mermercili in geliflme alanlar n anlatt. Tire Süt Kooperatifi Baflkan Mahmut Eskiyörük ise hayvanc l k ve süt s rc l alan nda Türkiye de ilk 10 il aras nda yer alan Burdur un bu alanlarda sahip oldu u f rsatlar ele alan bir sunum yapt. Burdur un do al, kültürel, arkeolojik zenginliklerine dikkat çeken Turizm Yat r mc lar Derne i Baflkan Turgut Gür, turizmde Isparta-Antalya-Burdur kümelenme modelinin, Burdur a olas katk lar na de indi. Hayvanc l kta uzun y llard r uygulanan yanl fl politikalar n ve yem fiyatlar ndaki art fl n Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MA- KÜ)'nde düzenlenen panelde Burdur ekonomisinin mermeri ve sütü iflleyerek geliflece i belirtildi. hayvan yetifltiricilerini kesim politikas na sürükledi ini vurgulayan Burdur Ticaret ve Sanayi Odas (BUTSO) Baflkan Yusuf Keyik, bu durumun da genel hayvan say s nda ani düflüfllere yol açarak, telafisi 5 y l süren hayvan ve ürün azalmas na yol açt n dile getirdi. Burdur daki kültürel varl klar ve bu kültürel varl klar n ortaya ç kar lmas gerekti ini söyleyen Burdur Belediye Baflkan Sebahattin Akkaya tarihi eserlerin korunmas anlam nda nerelere gelindi i ile ilgili gelinen nokta üzerinde durdu. Madencili in Türkiye de önemli bir sorun oldu unu vurgulayan Burdur Valisi Nurettin Y lmaz flöyle konufltu: Maden sahalar kurumlarca ilgili kanun çerçevesinde kontrol alt nda tutulmal d r. Bu konuyla ilgili s k nt lar Ankara ya aktar yoruz. Maden kanununun s k nt lar n n giderilmesiyle ilgili bir çal flma yap - yoruz. (CHA) Türkiye'nin üretti i ilk tramvay Almanya'da görücüye ç kt BURSA - Türkiye'nin, Bursa Büyükflehir Belediyesi'nin öncülü ünde Durmazlar Makine taraf ndan gelifltirilen ilk yerli tramvay ' pekböce i', dünyan n en büyük rayl sistemler fuar Innotrans 2012'de uluslararas arenaya ç kt. Fuar ziyaretçilerinin büyük ilgi gösterdi i tramvay n birçok testten baflar yla geçti i bildirildi. Almanya'n n Berlin kentinde iki y lda bir düzenlenen ve bu sene 11'inci kez düzenlenen Innotrans 2012 Fuar 'na, Türkiye'nin ilk tramvay markas pekböce i damgas n vurdu. Siemens, Bombardier ve Alstom gibi güçlü markalarla dünya çap nda rekabet etmeye haz rlanan ve dünyan n 7. tramvay markas olan pekböce i büyük ilgi görüyor. Tasar m, mekanik aksamlar ve dijital teknolojileri de dahil olmak üzere tamam Durmazlar Makine taraf ndan gelifltirilen pekböce i, 56 kiflilik bir Ar-Ge ve 60 kiflilik bir üretim ekibinin 2,5 y l süren yo un çal flmalar sonucu tamamland. Kapasitesi 250 kifli olan ve tam doluyken yüzde 8.2'lik e imi t rmanabilen tramvay n 'Bogie' olarak adland r lan yürüyen aksam da ayn ekibin imzas n tafl yor. Geliflmifl teknolojiye ihtiyaç duyan 'Bogie' üretimi flu anda Türkiye de dahil sadece 6 ülkede gerçeklefltirilebiliyor. pekböce i'nin güvenlik sistemleri de son derece geliflmifl bir teknolojiye sahip. 5 ayr fren modülü, yüklü halde 50 tonu geçen arac n acil durumlarda maksimum 46 metrede durmas n sa l yor. Modüllerden herhangi birinin ar - zalanmas durumunda ise ek koruma sistemleri devreye giriyor. Durmazlar Makine k sa vadede y lda 100 adet tramvay üretmeyi hedefliyor.(cha)

13 D fl Haberler YARIN 13 Pasifik uzmanlar na göre; Çin-Japon gerginli inin sebebi do al zenginlikler Japonya'n n "Senkaku", Çin'in ise "Diaoyü" ismini verdi i insans z ada parçac klar nedeniyle gerilen Japonya-Çin iliflkilerini de erlendiren Pasifik uzmanlar, bölgedeki do al kaynaklar n varl n n yan nda iki ülkede artan milliyetçili in de gerilimi t rmand rd görüflünde. Rusya: ABD Uluslararas Kalk nma Ajans, Rusya'daki siyasi süreci etkilemeye çal fl yor MOSKOVA - Rusya, ABD Uluslararas Kalk nma Ajans 'na (USAID) Rusya'daki faaliyetlerini sonland rmas için 1 Ekim'e kadar süre verdi. Rusya D fliflleri Bakanl Sözcüsü Aleksandr Lukaflenko, USAID'in Rusya'daki siyasi süreci etkilemeye çal flt n belirtti. Moskova'da bas n mensuplar - na aç klamada bulunan Lukaflenko, flunlar söyledi: "USAID Rusya'daki sivil toplum örgütlerini, siyasi süreci ve belli aflamalarda seçimleri etkilemeye yönelik çal flmalarda bulunuyor. Özellikle Kuzey Kafkasya bölgesindeki faaliyetleri konusunda, birçok soru iflaretleri var. Bu konuda ABD'li muhataplar m z daha önce uyard k." Lukafleviç ayr ca, USAID'e çal flmalar n sonland rmas için 1 Ekim'e kadar süre verildi ini aç klarken, üçüncü ülkelerde birlikte çal flmaya devam edebileceklerini belirtti. ABD D fliflleri Bakanl Sözcüsü Victoria Nuland, kararla ilgili yapt aç klamada, USAID'in faaliyetlerine fiziki olarak son verece ini ancak ülkedeki insan haklar, demokrasi ve sivil toplum örgütlerini desteklemeye devam edece ini belirtti.(a.a) ANKARA - Uzmanlar, tarafs z bir görüntü vermeye çal flan ABD'nin Japonya'dan yana daha net bir tav r koymak zorunda kalaca görüflünde. Güney Çin Denizi'nde, Japonya'n n do usunda, Tokyo-Pekin aras nda egemenlik tart flmas na konu olan adalar sorununda, taraflar n kararl tutumlar nedeniyle gerginlik art yor. htilafl adalar meselesi, Eylül 2010'da bir Çin bal kç teknesinin Japon sahil güvenlik teknesiyle gerginlik yaflamas ve Çinli kaptan n tutuklanmas yla s nm flt. Tokyo yönetiminin ihtilafl adalar, bu adalar n mülkiyetine sahip oldu u iddia edilen bir Japon aileden sat n ald n aç klamas yla birlikte Çin hükümeti tepkilerini sertlefltirirken, Japonya ile ortak güvenlik anlaflmas olan ABD'nin ataca ad mlar da me Gerginli i AA muhabirine de erlendiren Pasifik uzmanlar, sorunun yak n zamanda çözüme kavuflturulamayaca na iflaret etti. "Lahey'e gitmedikleri sürece çözüm zor" ABD'nin önde gelen düflünce kurulufllar ndan Stratejik ve Uluslararas Araflt rmalar Merkezi (CSIS) Pasifik Bölgesi Baflkan Ralph Cossa, ihtilafl adalar n Tokyo Valili i taraf ndan sat n al nmas n n ard ndan Çin'in geliflmeleri "yumruklar n s karak" izledi ini ve tepkilerini kontrol alt nda tutmak için çok dikkatli hareket etti ini söyledi. 1970'li y llarda adalar çevresinde do al kaynaklar n varl n n tespit edilmesiyle taraflar aras nda ilk sorunlar n bafl gösterdi- STANBUL - Suriye Ulusal Konseyi (SUK) Türkiye temsilcisi Halit Hoca, SUK'a kat lanlar n say s n n, bir sonraki toplant da 400'e ç kaca n belirterek, ''Bu geçici hükümet için önemli somut ad mlardan biri'' dedi. AA muhabirine aç klama yapan Halit Hoca, 10 Ekim'de Katar'da gerçekleflecek toplant da SUK'a 115 yeni üyenin kat laca - n söyledi. Mevcut üye say s n n 285 oldu unu belirten Hoca, yeni kat l mlar ile toplam say n n 400'e ç kaca n aç klad. Hoca SUK'a yeni kat lacaklar n, Kahire toplant s nda al nan 'Yol Haritas ' ve 'Milli Misak' kararlar n imzalayan ancak ini kaydeden Cossa, "Problem adalardaki do al kaynaklara ulaflabilme noktas nda ortaya ç km flken, sorunun temelinde 'ulusal gurur' da yat yor. Japonlar kesinlikle adalar Çinlilere veya Tayvanl lara verme niyetinde de il. Çinliler ise flu anki durumun kendilerini Japonlar karfl s nda küçük düflürdü- üne inan yor ve mevcut durumu kesinlikle kabul etmeyeceklerini söylüyorlar" dedi. Sorunun basit bir çözümü olmad n ifade eden Cossa, Japonlar n ortada bir problem oldu unu düflünmediklerine iflaret etti. Cossa, "Japonlar adalar n denetimini b rakmad klar veya çözüm için Lahey Ulaslararas Adalet Divan 'na gitmedikleri sürece uygun bir çözüm bulmak zor. Yap lmas gereken en iyi fley sorunun daha fazla büyümeden taraflar n kendi aras nda çözülmesi" diye konufltu. Çin'in Japonya'ya bask uygularken dikkatli olmas gerekti ini vurgulayan Cossa, ABD'nin Japonya ile olan ortak güvenlik antlaflmas gere i konuya otomatik olarak müdahil olaca n dile getirdi. Cossa, flunlar söyledi: "ABD kesinlikle konuya kay ts z de il. Japonya ile yürürlükte olan güvenlik anlaflmas, ABD'nin Japonya'y ve Japon topraklar n koruma noktas nda yard m etmesini öngörüyor. ABD bu adalar 1972'de Tokyo yönetimine devretti inden beri söz konusu adalar, aç k bir flekilde Japonya taraf ndan idare edilmektedir. ABD hukuki olarak müdahil olmasa dahi adalar Japonya taraf ndan idare edildi i sürece, antlaflma gere i otomatik olarak konuya müdahil olmufl olacakt r." (A.A) Suriye Ulusal Konseyi üye say s 400'e yükselecek SUK'ta yer almayanlardan olufltu unu kaydetti. '' Yeni kat l mlar n olaca toplant, geçifl hükümetinin kurulmas için en önemli somut ad mlardan biri'' ifadelerini kullanan Hoca, SUK'un 'siyasiler', sahada bar flç l eylem düzenleyen 'aktivistler' ve 'direniflçiler' olmak üzere bafll ca 3 ana gruptan meydana geldi ini belirtti. Esed rejiminden ciddi kopmalar sonucu, rejimden ayr lan siyasiler ve askerlerin de dördüncü bir grup teflkil etti ine dikkati çeken Halit Hoca, SUK'un Alevi, Sünni, Dürzi gibi Suriye'de bulunan tüm etnik ve dini oluflumlar temsil etti ini dile getirdi.(a.a)

14 14 YARIN D fl Haberler Suriye'deki g da s k nt s büyüyor Suriye'de devam eden çat flmalar nedeniyle ülke genelinde yaflanan g da s k nt s n n gün geçtikçe artt bildirildi. STANBUL - Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Halep'in merkezine ve k rsallar na yak t girifline izin verilmedi ini, un gibi temel g da maddelerinin ve t bbi malzemenin kente sokulmad n ve bölgede uygulanan elektrik kesintisi nedeniyle hastanelerde hiçbir hizmetin verilemedi ini belirtti. S k nt l günler geçiren Suriye halk, çözüm olarak düne kadar Türkiye'ye aç lan iki kap dan biri olan ve daha güvenli görülerek tercih edilen Akçakale Gümrük Kap - s 'ndan geçifl yaparak özellikle g da ve temizlik ürünlerini temin edip tekrar ülkesine dönüyordu. Geçici bir çözüm olan bu yönteme de yaln zca Halep ve dlib k rsal ndaki halk baflvurabiliyordu. Öte yandan ülkenin iç STANBUL - Kudüs ve Civar ndaki Osmanl Miras n Koruma ve Yaflatma Derne i'nin (M RA- SIMIZ-DER) davetiyle Türkiye'ye gelen, srail'deki Filistinlilerin kurdu u 1948 Filistin slami Hareketi'nin lideri fieyh Raid Salah, Suriye ve srail'de yaflanan olaylar AA'ya de erlendirdi. AA muhabirinin sorular n cevaplayan Salah, 1948 y l nda bafllayan Filistin direniflinden bu yana mescit ve kabirlerin maruz kald sald r lar ile özelde kesimlerinde yer alan Hama, Humus, Rastan ve Deyr-i Zor'da yaflanan g - da s k nt s ise muhaliflerin çabalar yla giderilmeye çal fl l yor. SRGC, devletin iflletti- i ekmek f r nlar ndaki üretimin baz bölgelerde kas tl olarak durduruldu- unu, baz bölgelerde ise Mescid-i Aksa'n n zor durumunu anlatmak için Türkiye'de bulunduklar n belirtti. Salah, srail'in dini ve tarihi eserlere yönelik politikalar na iliflkin ''Birfleva (Bi'r Seba) Camisi, maalesef srail yönetimi taraf ndan müze olarak kullan lmaktad r. Camide, içinde putlar n da bulundu u tarihi eserler oldu u bilinmektedir. Bu da Müslümanlar n kutsal de erlerine yap - lan sayg s zl kt r. Caminin bu durumundan kurtulabilmesi için tek çözüm; Müslümanlara ibadete aç lmas d r. Ancak bu durumda cami kendi öz benli ine kavuflabilir. Bunun d fl nda yavafllat ld n belirterek, bu yöntemle Esed yönetiminin ''Suriye halk n terbiye etmeye çal flt ''n savunuyor. Birçok kentte çat flmalardan ve askeri operasyonlardan dolay dükkanlar n kepenk kapatmas ise ekmek d fl ndaki di er temel g da maddelerine ulafl m zorlaflt r yor. Öte yandan Birlemifl Milletler G da ve Tar m Teflkilat 'ndan (FA- O) yap lan aç klamada, g - da s k nt s sebebiyle 1,5 milyon Suriyelinin tehdit alt nda oldu u ve birçok bölgede g da, su ve yak t bulman n giderek imkans z hale geldi i belirtiliyor. (A.A) 1948 Filistin slami Hareket Lideri Salah; Suriye rejimi, meflruiyetini yitirdi getirilen tüm çözümler, zalimcedir ve kabul edilemezdir'' diye konufltu. (A.A) Gazze'de hayat 8 y l içinde tamamen durabilir GAZZE - Filistinli uzmanlar, gerekli önlemler al nmad takdirde önümüzdeki 8 y l içinde Gazze'de hayat n durma noktas na gelece ini savunarak hükümetten, yaflanmas muhtemel afetler için acil durum projeleri haz rlamas n istedi. BM Filistinli Mültecilere Yard m ve Çal flma Örgütü'nün (UNRWA) a ustos ay nda yay mlad ''2020'de Gazze yaflanabilecek bir yer mi?'' bafll kl rapora dikkati çeken uzmanlar, Gazze hükümetinin uluslararas sivil toplum kurulufllar yla iflbirli i yaparak derhal harekete geçmemesi durumunda raporda iflaret edilen bütün tehlikelerin gerçekleflece ini belirtti. Nüfus art fl, içme suyunun azalmas ve kirlenmesi, iflsizlik oran n n artmas, sa l k sektörünün çökmesi, sanayi ve ekonominin durmas nedenleriyle Gazze'ye trajik bir gelecek çizilen UNRWA raporunda, söz konusu tablonun en büyük nedeni olarak srail'in 2006 y l ndan bu yana uygulad abluka gösteriliyor. Gazze Planlama Bakanl Sektörel Koordinasyon Genel Müdürü timad et-tarflavi, UNRWA'n n raporunun büyük ölçüde do ru oldu unu, bakanl klar n n bir süre önce sivil toplum kurulufllar yla iflbirli i yaparak Gazze'deki sorunlar çözmek amac yla ulusal proje çal flmas bafllatt n söyledi. Gazze'nin, sanayi ve ticaret alan nda M s r ile serbest bölge haz rl aflamas nda olmas n, srail ablukas n n k r ld n gösteren iflaretlerden biri olarak de erlendiren Tarflavi, ''Gazze'nin abluka alt nda kalmas uzak bir ihtimal'' dedi. Serbest ticaret bölgesinin tünel sorununu ortadan kald raca- n ve iflsizli i büyük ölçüde azaltarak ekonomiyi düzeltece ini savunan Tarflavi, Filistin hükümetinin Gazze'deki tar m ve sanayinin iyilefltirilmesi için M s r ile ortak çal flma yürüttü ünü kaydetti. (A.A)

15 Ankara YARIN Hayali al flverifl siteleri DOLANDIRIYOR Cazip tekliflerle tüketicileri üye yapan hayali al flverifl sitelerinin, kiflilerin al flverifl yapmas ndan sonra ortadan kayboldu u belirtilerek, doland r c l a karfl tüketiciler uyar ld. HABER MERKEZ - Çünkü al flverifl yapt ktan sonra tüketici ne siparifline ne de firmaya ulaflabiliyor. fiikayetvar.com'a gelen flikayetlere göre, birçok internet sitesi ürünlerin sadece foto raflar n yay nlayarak tüketicileri doland r yor. Foto raflar n gördükleri ürünleri sat n almak isteyen tüketici, al flveriflini yap yor ve as l flikayet burada bafll yor. Çünkü al flverifl yapt ktan sonra tüketici ne siparifline ne de firmaya ulaflabiliyor. Hangi sitelerden al flverifl yapmal? Gelen flikayetler üzerine aç klama yapan fiikayetvar.com yöneticisi Dr. Ömer Deveci, sanal al flverifl sitelerinin benzerlerini yaparak tüketicilerin doland r ld na dikkat çekti. Deveci, flu uyar larda bulundu: 15 "Al flverifl esnas nda anne k zl k soyad ve kart flifresi kesinlikle söylenmemeli. Yasal olarak çal flan sitelerde bu bilgiler kesinlikle sorulmaz. Al flverifl siteleri flikayet edilebilmesi için bir flirket bünyesinde olmas ve oda sicil kayd n n bulunmas gerekir. fiirket bünyesindeki internet sitelerine SanalPost (Online Kredi Kart Sistemi) hizmeti sunmaktad r. Verilen Sanalpost hizmetinde flirket hesaplar esas al nd ndan, al flverifl yapaca - n z internet sitesinin ödeme flekillerini inceleyip, site üzerinde Online Kredi Kart Ödeme sisteminin olup, olmad na dikkat ediniz. EFT ödemelerinde verilen hesap bilgilerinin flirket hesap bilgileri olup, olmad na dikkat ediniz. Al flverifl yapaca n z sitede, ilgili sat fl yapan kurumun aç k adres ve iletiflim bilgilerinin bulunup bulunmad na önemle dikkat ediniz." Aldatt n düflündü ü efline kurflun ya d rd ANKARA - Baflkent te iddialara göre kar s n n kendisini aldatt ndan flüphelenen öfkeli koca dehflet saçt. Kavgay ay rmak isteyen o lunu odaya kilitleyen koca, eflini tabancayla 9 kurflun s karak öldürdü. Olay, Mamak fiahintepe Mahallesi 648 Sokak ta meydana geldi. Al nan bilgiye göre, efli Zülfiye Öztürk'ün (36) kendisini aldatt ndan flüphelenen Musa Öztürk(42), boflanma karar ald. 18 yafl nda bir çocuk sahibi olan inflaat ustas Musa Öztürk ile hastanede çal flan temizlik görevlisi Zülfiye Öztürk bir süre sonra boflanma karar ndan vazgeçti. Kar -koca birlikte yaflamaya devam etti. Aldat ld kuflkusundan bir türlü kurtulamayan Musa Öztürk ile efli destek almak için psikologa gitti. Bir süre tedavi gören çift aras ndaki anlaflmazl k yeniden nüksetti. kili önceki gün o ullar n n gözü önünde evde kavga etmeye bafllad. Musa Öztük, eflini darp ettikten sonra kavgay ay rmaya çal flan o lunu odas - na kilitledi. Daha sonra ruhsats z tabancas na davranan koca, efline kurflun ya d rd. A r yaralanan kad n hayat n kaybetti. Eflini 9 kurflunla öldüren koca yakalanarak adliyeye sevk edildi. Zanl ç kar ld mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen kad n n komflular olay n k skançl k nedeniyle yafland n belirtti. Öte yandan Mamak'ta bir araya gelen kad nlar, Zülfiye Öztürk'ün öldürülmesini protesto etti. Kad nlar, Öztürk'ün evinin önüne yapt klar aç klamada cinayeti k nad. Çevre binalarda oturan baz vatandafllar n da evlerinin balkonundan eyleme destek verdi i görüldü. (CHA)

16 16 YARIN ANKARA - Yüksek Ö retmen Okulu olarak kullan lmak üzere 1990 tarihli ifllemle Gazi Üniversitesi Rektörlü ü ne, daha sonra Milli E itim Bakanl na (MEB) tahsis edilen Gazi Mahallesi ndeki 65 bin 350 metre kare yüz ölçümlü tafl nmaz nedeniyle iki kurum daval k oldu. Dan fltay n karar do rultusunda; Maliye Bakanl, hangi kurumun tafl nmaza daha çok ihtiyac bulundu unu tespit ettikten sonra tahsis konusunda karar verecek. Gazi Üniversitesi Rektörlü ü, Gazi Mahallesi ndeki 65 bin 350 metre kare yüz ölçümlü tafl nmaz n, Gazi Üniversitesi Rektörlü ü ne tahsisin kald r larak, Milli E itim Bakanl na tahsis edilmesine iliflkin 3 Kas m 2004 tarihli Maliye Bakanl iflleminin iptali istemiyle dava açt. Ankara 6. dare Mahkemesi nce, dava konusu tafl nmaz n 1990 y l nda Gazi Üniversitesi ne tahsis edilmesine ra men, 1962 y l ndan bu yana fiilen Milli E itim Bakanl nca kullan ld, hizmete uygun onar m ve tadilat yap lmas dolay s yla Gazi Üniversitesi Rektörlü ü nce tahsis amac na uygun kullan lmad, bu nedenle Maliye Bakanl - na tan nan yetki çerçevesinde kamu yarar ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak Milli E itim Bakanl na tahsis edilmesinde hukuka ve mevzuata ayk r l k bulunmad gerekçesiyle davay reddetti. Davac Gazi Üniversitesi, tafl nmaz n, 1990 da kendilerine tahsis edildi ini, tahsis amac n n ortadan kalkmad - n, tafl nmaz n baflka bir kamu kurumu taraf ndan kullan l yor olmas n n, tahsisin kald r lmas için yeterli bir neden oluflturmad n, Gazi Üniversitesi nin artan ö renci say s nedeniyle bina ve tesise ihtiyac bulundu unu belirterek, karar temyiz etti. Dan fltay bozdu Temyiz istemini görüflen Dan fltay 10. Dairesi, dare Mahkemesi nin karar n bozdu. Daire nin karar nda, 178 say l Maliye Bakanl n n Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname nin, Hazine nin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu alt ndaki yerlerin kamu hizmetinde kullan lmak üzere kamu kurulufllar na tahsis edilmesine olanak tan d belirtildi. Bu konuda yetkili kurum Maliye Bakanl n n, tahsis ifllemini yaparken ihtiyaç de erlendirmesi yapt ve bunun sonucuna göre tahsis ifllemini gerçeklefltirdi i ifade edilen kararda, tahsisin kald r lmas veya tafl nmaz n baflka bir idareye tahsisinin söz konusu oldu u durumlarda da bu de erlendirmenin yap - laca kaydedildi. Kararda, Bir kamu kurulufluna yap lan tahsis amac n n ortadan kalkt veya bu amac n gerçeklefltirilmesinin olanaks z hale geldi i saptanmad sürece, tahsisin kald r lamayaca aç kt r. Zira, tahsis amac n n varl n sürdürdü- Ankara Bakanl k ile Gazi, arazisi yüzünden mahkemelik olduk Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, bugüne kadar mesleki e itim konusunda Türkiye de ihmalkarl klar oldu unu belirterek, Bir tak nt yüzünden, imam hatip tak nt s yüzünden tüm mesleki e itim tahrip edildi. Halbuki her fleyi yerli yerine koymak mümkündü. Öyle bir tak nt ya ihtiyaç yoktu dedi. KPSS heyecan ANKARA - Ortaö retim ve ön lisans düzeyinde yap lan Kamu Personel Seçme S nav (KPSS), bugün ve yar n gerçeklefltirilecek. Ölçme Seçme ve Yerlefltirme Merkezi nce (ÖSYM), 159 il ve ilçe merkezinde ve Lefkofla da, bugün ön lisans ve 23 Eylül Pazar günü ortaö retim düzeyinde olmak üzere iki oturumda yap lacak. S navlar saat da bafllayacak. Adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru için 120 dakika süre verilecek. Beklenenin üzerinde baflvuru yap lmas nedeniyle iki ayr günde yap lmas na karar verilen s nava, ön lisans düzeyinde 743 bin 570, ortaö retim düzeyinde ise 2 milyon 45 bin 962 aday olmak üzere toplam 2 milyon 789 bin 532 aday girecek. Adaylar, s nava girifl belgelerini, TC kimlik numaras ve flifreleriyle ÖSYM nin internet adresinden edinebilecek. Belgenin üzerinde aday n s nava girece i ü ve bu amaca yönelik hizmetlerin gerçeklefltirilmesinin olanakl oldu u durumlarda tahsisin kald r lmas, bu kanun hükmüne ve kamu hizmeti gereklerine ayk r düflecektir ifadesi kullan ld. Maliye MEB e verdi merkez, bina, salon bilgileriyle aday n foto raf yer alacak. Adaylar n, internetten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah-beyaz ç kt lar n s navda yanlar nda bulundurmalar gerekiyor. Belgenin arka yüzünde herhangi bir yaz, resim, iflaret bulunan aday n s nav geçersiz say lacak. S nava girifl belgesi yan nda olmayan adaylar s nava al nmayacak. Adaylar n, s nav günü en az 1 saat önce, s nava girecekleri binan n kap - s nda haz r bulunmalar gerekiyor. Tafl nmaz n, yüksek ö retmen okulu olarak kullan lmak üzere 1990 tarihli ifllemle Gazi Üniversitesi Rektörlü ü ne tahsis edildi i hat rlat lan kararda, Milli E itim Bakanl n n ise tafl nmaz n Bakanl klar ad na tahsisli iken görüfl al nmadan hatal düzenlenen tutanak esas al narak Gazi Üniversitesi Rektörlü ü ad na tahsis edildi i ve hizmet binas temininde zorluklarla karfl lafl ld gerekçesiyle, bu yerin yeniden bakanl klar ad na tahsis edilmesini istedi i belirtildi. Kararda, Maliye Bakanl nca da üzerinde Milli E itim Bakanl na ait hizmet binas ve tesislerin bulundu u, Bakanl kça hizmete uygun onar m yap lmas nedeniyle, bina ve tesislerin derslik, laboratuvar ve yurt binas özelli- ini kaybetti i, ayr ca, Bakanl n tafl nmaza ihtiyac n n da bulundu u gerekçesiyle Gazi Üniversitesi ne tahsisin kald - r larak, an lan yerin, Milli E itim Bakanl hizmetlerinde kullan lmak üzere Bakanl a tahsisinin yap ld kaydedildi. Gazi Üniversitesi Rektörlü ü nün, 1990 da, yüksek ö retmen okulu olarak kullan lmak üzere kendisine tahsis edilen tafl nmaz fiilen kullanmad veya kullanamad n n sabit oldu u vurgulanan kararda, Ancak, mahallinde düzenlenen tarihli tutanak ile fiili durumu tespit edilen tafl nmaz n, tahsis amac da belirtilmek suretiyle Gazi Üniversitesi Rektörlü ü ad na mevzuata uygun bir flekilde tahsis edildi i ve bu tarih itibar yla ortada hukuki geçerlili i tart flmas z bir tahsis iflleminin var oldu u flüphesizdir ifadesi yer ald. Üniversitenin gelifltirilmesi yasal gereklilik Kararda, tüm yüksekö retim kurumlar nda oldu u gibi davac Üniversitenin gelifltirilmesi, veriminin art r lmas, geniflletilmesi, çevre ve uygulama alan ihtiyaçlar n n karfl lanmas ve genel bütçeye dahil kamu kurum ve kurulufllar na tan nan mali muafiyetler, istisnalar ve di er mali kolayl klardan aynen yararland r lmas n n yasal bir gereklilik oldu u vurguland. Kararda, flu tespitler yap ld : Davac Üniversiteye tahsisi yap lan tafl nmaz n konumu itibar yla Üniversitenin merkez kampüsü ile di er fakültelerinin yo un bulundu u alanda yer ald -, e itim hizmetlerinin birlikte yürütülmesi iste inden hareketle söz konusu tafl nmaza an lan Üniversitenin ihtiyac - n n bulundu u ve bu ba lamda Üniversiteye yap lan tahsis amac n n ortadan kalkmad ve bu amaca yönelik hizmetin gerçeklefltirilmesinin ise olanakl oldu u aç kça görülmektedir.(aa) Adaylar n s nava girebilmesi için s - nava girifl belgesinden baflka, nüfus cüzdan veya pasaportlar n n da yanlar nda bulundurma zorunlulu u bulunuyor. Sadece zorunlu askerlik görevini ifa edenler ve askeri ö renciler için askeri kimlik belgesi, nüfus cüzdan veya pasaport yerine kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartlar gibi di er tüm belgeler s nava girifl için geçerli belgeler say lmayacak.(cha)

17 17 Ankara YARIN Büyükflehir çocuk kulüpleri minikleri okula haz rl yor Ankara Büyükflehir Belediyesi Çocuk Kulüpleri, üyelerinin zihinsel, bedensel ve ruhsal geliflimine destek sa lamak amac yla çal flmalar n sürdürüyor. ANKARA - Aktepeli minikler de ilçelerindeki Çocuk Kulübü nde okul öncesi e itimle okul hayat na al flt rma yap yor. Okul öncesi e itime ücretsiz katk sunan ana s - n f e itim ve ö retim y l na 130 üyeyle bafllad. Haftan n üç günü sabah ve ö leden sonra olmak üzere 4 grup ile hizmet veren anas n flar, belirli ilkelerle yoluna devam ediyor. Özel haz rlanan ana s n f yelekleri ile e itim gören minikler, oyuncaklarla oynarken e itimin ilk aflamalar na da ad m at - yor. Bu y l Mart 2007 sonras ve 2008 do umlulara hizmet veren ana s n flar, 3 dönemdir yo un bir ilgiyle çal flmalar n sürdürüyor. Bir üye ö renci, haftan n 3 günü 3'er saat e itim alabiliyor. Kulübe üye olmak için 2 vesikal k foto raf ve 1 adet kimlik fotokopisi ile baflvurmak yeterli oluyor. Çocuk Kulübü nde anas - n f d fl nda ilkö retim 1. s n f ve üstü s n flara bilgisayar, matematik, ngilizce, satranç, diksiyon, okuma yazma, masa tenisi, h zl okuma ve drama branfllar nda etüt deste i veriliyor. lkö retime haz r olman n flartlar ndan birinin çocu un kendi yafl na uygun geliflim düzeyine eriflmesi oldu unu belirten ana s n f e itmenleri, "Buna paralel olarak ilkokula bafllayacak her çocu- un baz temel al flkanl klar kazanm fl olmas flart. Okul öncesi e itim bu becerilerin kazan lmas nda ANKARA - Ankara Büyükflehir Belediyesinin ev sahipli inde gerçeklefltirilen '2012 Çin Kültür Y l ' etkinliklerinde Çinli sanatç lar, gösterileriyle Baflkentlilere unutulmaz bir gece daha yaflatt. Türkiye de 'Çin Kültür Y - l ' ilan edilmesinin ard ndan Çin Halk Cumhuriyeti nin, kültürü, tarihi, müzi i, resmi, turizmi, ekonomisi gibi birçok farkl özelli i, bir y la yak n süredir devam eden etkinler çevresinde tan t l yor. Çin kültürünün tan t m kapsam nda düzenlenen etkinliklerin bir aya na da Ankara Büyükflehir Belediyesi ev sahipli i yapt. Ankara n n kardefl flehri Pekin den gelen Pekin Opera ve Bale Tiyatrosu sanatç lar ile akrobasi toplulu u akrobatlar, birbirinden estetik ve bir o kadar da ustal k isteyen gösterileriyle kendi kültürlerini Baflkentlilere sergiledi. Gençlik Park Tiyatro Salonu nda, iki gece üst üste gerçeklefltirilen gecede Baflkentliler geleneksel müzikten dans önemli bir rol oynar. Biz de üyelerimizin bu do rultuda Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, milli ve manevi de erlere ba l, kendine güvenen, çevresiyle iletiflim kurabilen, dürüst, ilkeli, ça dafl düflünceli, hak ve sorumluluklar n bilen, sayg l ve kültürel çeflitlilik içinde hoflgörülü bireyler olarak yetiflmelerine katk sunmak için çabal yoruz." diye konufltu. (CHA) Ankara'da Çinli sanatç lar n gösterileri ilgi gördü flovlar na, kung-fudan savafl gösterisine, tabak çevirmeden bisiklet akrobasisine kadar Çinli sanatç - lar n sunduklar birbirinden ilginç flovlar büyük be eni ile izledi. Hepsi birbirinden de iflik 12 farkl grubun gerek geleneksel gerekse modern giysiler içinde dans, müzik, tiyatro ve akrobasi gibi birbirinden güzel performanslar n hayranl k ve merak içinde izleyen Baflkentliler, farkl bir kültürü tan man n keyfini yaflad. (CHA) Gölbafl Rauf Denktafl Yar Olimpik Kapal Yüzme Havuzu hizmete aç l yor ANKARA - Gölbafl Belediyesi nin yapt rd prestij projeler aras nda yer alan Rauf Denktafl Kapal Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi ile içinde dü ün salonu ve yafll lar evinin bulundu u Bahçeli Park, bugün düzenlenecek törenle hizmete aç l yor. Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaflkan Rauf Denktafl n ad verilen havuz ve spor merkezi ile Bahçeli Park n n aç l fllar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baflkan Devlet Bahçeli ile Rauf Denktafl n o lu Serdar Denktafl taraf ndan yap lacak. Bahçeli Park n n aç l fl saat da, kapal spor salonunun aç l fl ile flelalelin temel atma töreni ise saat de gerçeklefltirilecek. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, ilçeye de er katan projelerin birer birer hizmete aç ld n belirterek, Gölbafl l lar istedi, biz de yapt k. Kapal spor salonumuzun ve Bahçeli Park m z n yan s ra modern dü ün salonumuz ve yafll lar evimiz Gölbafl l vatandafllar m za hay rl olsun. dedi. ki prestij projenin büyük bir ihtiyaca cevap verece ini söyleyen Baflkan Yakup Odabafl, Gölbafl n her geçen gün daha da yaflanabilir bir flehir yapabilmek için vargüçleriyle çal flt klar n belirtti. Odabafl, Gölbafl m z cazibe merkezi yapabilmek için çal flmalar m z aral ks z devam ettiriyoruz. Dü ün salonu ve yafll lar evinin de bulundu u Bahçeli Park ile havuz ve spor merkezinin aç lmas ile Gölbafl bir büyük eksi ini tamamlam fl olacak. diye konufltu. (CHA)

18 18 YARIN Ankara nönü Bulvar planlanan tarihten önce trafi e ç kacak Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, Ankara da metro çal flmalar nedeniyle kapat lan nönü Bulvar yla ilgili, Meclis güzergah ndaki yolun aç lmas Ekim sonu gibi planlan yor ama arkadafllar daha önce aç lmas için ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Hedefimiz Ekim sonundan önce açmak dedi. ANKARA - Araç kullan m n n çevreye olumsuz etkilerine dikkati çekmek için birçok ülkede 22 Eylül de kutlanan Dünya Arabas z Seyahat Günü için Türkiye den de destek bekliyor. Çevre ve fiehircilik Bakanl da bu kapsamda araç kullan m n n azalt lmas için 81 ilde bisiklet yolu projesini hayata geçirmeye haz rlan yor. Çevre Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Bafl, AA muhabirine yapt aç klamada, Bakanl k olarak ana hedeflerinin, daha temiz çevre, daha temiz toplum, daha rahat solunabilir hava, daha temiz içilebilen su olgusunu hayata geçirmek oldu unu söyledi. Hava kirlili inin önlenmesi için de toplu tafl ma araçlar ya da bisiklet kullan m n özendirmeyi istediklerini dile getiren Bafl, 22 Eylül Dünya Arabas z Seyahat Günü de kontaklar n kapat ld, karbondioksit sal n - m n n en aza indirilmeye çal fl ld, daha temiz bir havan n solunmak istendi i bir gün. Bakanl k olarak bu güne destek veriyoruz diye konufltu. Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo- an Bayraktar n talimat yla bu kapsamda 81 ilde bisiklet yolu ve çevreci sokak projesini bafllatacaklar n anlatan Bafl, tüm belediyelere konuyla ilgili yaz lar n gönderildi ini bildirdi. Belediyelerin bisiklet yolu için projeler haz rlad n ifade eden Bafl, ANKARA - Bakan Y ld r m, Romanya Ulaflt rma ve Altyap Bakan Ovidiu oan Silaghi ve beraberindeki heyeti makam nda kabul etti. Y ld r m, burada yapt konuflmada, iki ülke aras nda özellikle son y llarda gerçekleflen üst düzey ziyaretlerle iliflkilerin güçlenerek, iki ülke ticaretindeki rakamlara da yans d n, 2011 sonu itibariyle 6,6 milyar dolar seviyelerine ulaflt n kaydetti. ki ülke aras ndaki ulafl m imkanlar n n gelifltirilmesiyle bu rakamlar n çok daha yüksek seviyelere ç kaca n ifade eden Y ld - r m, konuk bakan n ziyareti kapsam nda Romanya ile iliflkilerin nas l daha ileriye tafl nabilece ini de erlendireceklerini söyledi. Romanya n n Balkanlar da Türkiye nin en önemli müttefik ülkelerinin bafl nda geldi ini belirten Y ld r m, bafl ndan beri Romanya n n, Türkiye nin Avrupa Birli i üyeli i konusunda samimi deste ini sürdürdü ünü, Türkiye nin Avrupa Birli i ile ortak projelerde Romanya yla da birlikte çal flmay arzu etti ini dile getirdi. Bakan Y ld r m, geniflleyen Avrupa n n ulafl m a n n Romanya ve Türkiye üzerinden Orta Do- u ya devam etmesini sa layacak önemli projeler oldu unu düflündüklerini ifade etti. Türkiye nin Karadeniz Ekonomik flbirli i nin dönem baflkan oldu unu an msatan Y ld r m, bu çerçevede Kas m ay içerisinde zmir de Bakanlar düzeyinde bir toplant gerçeklefltirmeyi planlad klar n bildirdi ve konuk bakan buraya davet etti. Bakan Silaghi de iki ülke aras ndaki iliflkilerin geliflmesinde Bakan Y ld r m n büyük katk s oldu- unu belirtti. Türkiye nin Romanya n n ihracat nda 4 üncü, ithalat s ralamas nda ise 9 uncu s rada yer ald n ifade eden Silaghi, Türkiye nin Avrupa Birli i üyesi olmas nda siyasi ve ticari manada menfaatimiz var. O yüzden karma komisyonlar s ras nda özellikle ulaflt rma konusunda beraber çal - fl p, projeler üretmemiz gerekiyor. Çünkü bu ortak projeler Türkiye yi de Avrupa ya yak nlaflt racak dedi. bunlar n oluflturduklar komisyonda de erlendirilece ini, uygun olan, baflar l projeleri Bakanl n finanse ederek hayata geçirece ini kaydetti. Sakarya, Konya, Kocaeli zmit, Yalova Alt nova gibi baz belediyelerin bisiklet yolu konusunda güzel çal flmalar yapt n belirten Bafl, Belediye baflkanlar m z n, Dünya Arabas z Seyahat Günü vas tas yla bu çal flmalar n biraz daha öne ç kar p, projelerini h zland rmas n bekliyoruz dedi. Bu özel güne Türkiye den de destek verilmesini isteyen Bafl, Her araç, do aya sal nan karbondioksidin artmas demektir. Egzozdan ç kan her milimetreküp gaz, ci erlerimize nönü Bulvar n n Ekim sonunda aç lmas planlan yor Toplant da gazetecilerin sorular n yan tlayan Bakan Y ld r m, metro çal flmalar nedeniyle kapat l lan nönü Bulvar yla ilgili, Meclis güzergah ndaki yolun aç lmas Ekim sonu gibi planlan yor ama arkadafllar daha önce aç lmas için ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Hedefimiz ekim sonundan önce açmak dedi. Bakan Y ld r m, yerel seçim takviminin öne al nmas n n metro çal flmalar n etkileyip etkilemeyece inin sorulmas üzerine flunlar kaydetti: Ankara metrolar nda 2 hatt n, Bat kent-sincan ile K z lay-çayyolu hatlar n n 2013 sonunda tamamlanmas hedeflenmiflti. Ayn flekilde Marmaray ile Ankara- stanbul H zl Treninin 2013 sonu itibariyle tamamlanmas n hedefliyoruz. Seçimlerin öne al nmas yla birlikte burada ne yapabiliriz, onun çal flmas n yap yoruz. Hizmetler seçime yönelik yap lmaz, vatandafllar m z n ihtiyaçlar - n gidermeye yöneliktir. Seçimler gelip, geçicidir ama hizmetler kal - c d r. Bütün ekibim bu anlay flla gece gündüz çal fl yor. (AA) Çevre için, bugün araba kullanmay n zehir olarak giriyor. Ne kadar az araç kullan rsak, o kadar sa l kl bir havay teneffüs ederiz fleklinde konufltu. Mehmet Bafl, flunlar kaydetti: Bugünün d fl nda da vatandafllardan talebimiz, arzumuz, ifle gidip gelirken mümkünse yürüsünler, bisiklet kullans nlar. Mümkün de ilse toplu tafl ma araçlar n tercih etsinler. Bu da olmuyorsa kendi araçlar yla ifle gidip gelirken, ifl yerleri ayn bölgedeyse, yak n oturduklar arkadafllar, komflular n da yanlar na als nlar. Tek araçla gidip gelmenin hem tasarruf hem çevre hem de toplum sa l aç s ndan daha çok fayda sa layaca n unutmas nlar. (AA)

19 Polis okula ö rencilerden e itime destek AYDIN - ncirliova ilçesine ba l Acarlar beldesindeki Fatih Sultan Mehmet lkö retim Okulu, Ayd n Polis Meslek Yüksekokulu personeli ve ö rencilerince yap lan bak m onar m çal flmalar yla yeni e itim ö retim y l - na tertemiz olarak ''merhaba'' dedi. Toplumda polis sevgisi ve olumlu imaj n geliflmesine katk da bulunmak amac yla Ayd n Polis Meslek E itim Merkezi Müdürlü ü taraf ndan hayata geçirilen proje ile ncirliova ilçesi Acarlar beldesindeki Fatih Sultan Mehmet lkö retim Okulu'nun eskiyen masa, s ra ve kap lar, Ayd n Polis Meslek Yüksekokulu personeli ve ö rencileri taraf ndan bak m ve onar mdan geçirilerek yeni e itim ö retim y l na haz r hale getirildi. Ayd n Polis Meslek E itim Merkezi Müdürü Ramazan Erdo an, AA muhabirine yapt aç klamada, ortaya konulan bu tür çal flmalar n, polisin halk aras ndaki imaj n gelifltirme aç - s ndan çok faydal oldu unu söyledi. Yap lan çal flma ile okulun e itim ö retim y l öncesinde haz r hale getirilmifl oldu unu ifade eden Erdo an, ''Bu tür çal flmalar n hem ö renci hem de velilere yans malar olacak. Veliler buradaki masa ve s ralar n bir dönem önce çok kötü iken flimdi çok güzel görünmelerinin sebebini mutlaka sorgulayacak. Polis okulu personeli ve polislerimizin yapt klar yararl ifli fark edecek. Bu hizmetin ö rencilerimizin akl nda kalmas bile bizim için yeterli'' dedi. Fatih Sultan Mehmet lkö retim Okulu Müdür Yard mc s Metin Hilal ise okulun y pranm fl durumdaki masa, s ra ve kap lar n n, çal flmalar sonucunda bambaflka bir görünüm kazand n dile getirdi. Okullar n n yeni e itim ö retim y - l na haz rlanmas nda kendilerine verdikleri destekten dolay polis okulunun yöneticileri, personeli ve ö rencilerine teflekkür eden Hilal, ''Yap lan çal flma kesinlikle bölgedeki polis imaj n olumlu yönde etkiledi ve güçlendirdi'' dedi. Okulun bulundu u Hürriyet Mahallesi'nin muhtar Zeki Birer de okulda sürdürülen çal flmalar boyunca polis ve çocuklar n kaynaflt na dikkat çekerek, ''Çocuklar m z ile polisler aras nda çok güzel bir kaynaflma oldu. Çocuklar m z polisi çok seviyor. Bu ifli yapt klar için çok teflekkür ediyoruz'' dedi. (AA) E itim YARIN Ö retmenlik için KPSS yetmeyecek ESK fieh R - Milli E itim Bakan Ömer Dinçer, ''Benim tahminim, en geç 3 y l içerisinde Türkiye'de Milli E itim Bakanl 'n n ihtiyaç duydu u ö retmenlerin norm kadrolar doldurulmufl olacak'' dedi. Dinçer, Eskiflehir l Milli E itim Müdürlü ü'nde ilçe milli e itim müdürleriyle yapt toplant n n ard ndan gazetecilerin sorular n yan tlad. Dinçer, bir gazetecinin ''Toplant hakk nda bir de erlendirme yapar m s n z?'' sorusu üzerine, Eskiflehir'in hakikaten e itimde hem altyap itibariyle hem de e itim niteli i itibariyle oldukça iyi konumda oldu unu kaydetti. Eskiflehir'de derslik bafl na ö renci say s n n ortalama 23 oldu unu ifade eden Dinçer, flöyle konufltu: '' lkokul, ortaokul ve lise olarak ay rd m z zaman, Türkiye ortalamas n n alt nda bir yap ya sahip. Fiziki flartlar m z oldukça iyi gözüküyor. Son yapt m z atamalarla ö retmen ihtiyaçlar m z n önemli bir k sm n karfl lam fl z. Bu vesileyle çok büyük ihtimalle art k, giderek daha azalan say da ücretli ö retmen olacak ve onun yerine kadrolu ö retmenlerimiz iflbafl nda olacaklar. Ayr ca merkezde il emrinde bulunan ö retmenlerin görevlendirilmeleri suretiyle büyük bir ihtiyac karfl lam fl görünüyoruz. Önümüzdeki dönemde biz, Eskiflehir'in ulusal düzeydeki baflar lar n n artaca n tahmin ediyoruz. Onun d fl nda baz sorunlar m z vard, onlar da gözden geçirdik. Zannediyorum onlar da çözmek için gerekli tedbirler için f rsat m z olacak.'' Bir gazetecinin ''Yeni e itim ö retim y l n n bafllamas n n üzerinden 3 gün geçti. fiikayetler var m?'' sorusu üzerine Dinçer, ''Yeni e itim sistemiyle alakal hem ulusal düzeyde ama özellikle Eskiflehir perspektifinden bakt m zda ciddi bir sorun gözükmüyor. Yeni kay da bakt m zda yaklafl k 4 bin ö renci art fl oldu. 60 ila 66 ay aras nda da bizim tahminimizin üstünde, bu ilde de ö renci gelmifl. Bu sene 1'inci s n fa 13 bin 191 ö rencimiz kay t olmufl. Geçen y l 9 bin 802 ö rencimiz kay t olmufltu. Yaklafl k yüzde 26 oran nda bir art fl var. Ama 60 ila 66 ay aras nda da bin 244 ö rencimiz gönüllü olarak e itime kat l yor, 581 ö rencimizde rapor alm fl. Raporlar n pek ço unun incelenmesi durumunda da gördü ümüz fley hakikaten çocuklar m z n fiziki özelliklerinin e itimlerini bir y l sonraya b rakmalar n gerektiriyor. Eskiflehir'de ideolojik rapor alma e ilimi yok'' diye konufltu. Dinçer, ''E itim Fakültesi mezunlar n n ilerleyen dönemde KPSS'den muaf tutulmas gibi bir düflünce var m?'' sorusuna da, ''Hay r tam aksine KPSS'nin üzerine bir de alan s nav yapaca z. Dolay s yla ö retmenlerimizi seçerken daha dikkatli ve daha etkin bir süreci bafllatmak için haz rl k yap yoruz'' yan t n verdi. Bir gazetecinin ''Branfl ö retmenlerinin eksikleriyle ilgili zaman zaman flikayetler oluyor. Bunlar zamanla giderilecek mi?'' sorusu üzerine Bakan Dinçer, flunlar söyledi: ''Bizim ö retmen 19 ihtiyac m z, aç m z var. Afla yukar yeni e itim sistemiyle birlikte 160 bin civar nda ö retmene ihtiyac m z vard. Geçti imiz hafta içinde 40 bin ö retmenimizin atamas n yapt k. fiimdi yaklafl k 120 bin ö retmeni bundan sonra özellikle de liselerde okullaflma oranlar n n yüzde 100'e ç kmas halinde ihtiyac m z olacak. Bunu da hükümetimiz zaman içinde bize ne kadar kadro verirse atayarak telafi etmeye çal flaca z. Benim tahminim en geç 3 y l içerisinde Türkiye'de Milli E itim Bakanl 'n n ihtiyaç duydu u ö retmenlerin norm kadrolar doldurulmufl olacak. Ama buna karfl n her y l emekli olan yahut da ayr lan ö retmenlerimizin yerine cüzi miktarda ö retmen ihtiyac m z olacak. Onlar da y ll k olarak karfl layarak bundan sonra çok ciddi anlamda bir ö retmen ihtiyac duymayaca z. Önümüzdeki bir kaç y ll k sürede Türkiye'de hem altyap eksikli i önemli oranda giderilmifl olacak hem ö retmen eksikli i hem de bundan sonra Türkiye'deki f rsat eflitli ini biz çok daha iyi bir flekilde sa lam fl olaca z.'' Konuflman n ard ndan Bakan Dinçer, ilçe milli e itim müdürleriyle hat ra foto raf çektirdi. (AA)

20 20 YARIN MU LA - Tarihten günümüze Yörüklerin kulland klar eflyalar bünyesinde bar nd ran Türkiye'nin ilk özel Yörük Müzesi, Mu la'n n Fethiye ilçesinde yeniden aç ld. Nisan ay nda kundaklanma sonucu yanan müzede 7 binden fazla eser bulunuyor. smail Uzuno lu taraf ndan Mu la, Antalya ve Ayd n Yörüklerinin kulland eflyalar n toplanmas yla oluflturulan ve 300 y ll k tarihi yans tan objelerin yer ald müze, nisan ay nda kundaklanm flt. Olay sonras nda müzenin büyük bölümü yanm fl, failleri ise tutuklanarak cezaevine konulmufltu. Olay n ard ndan 6 ay gibi k sa süre geçtikten sonra Yörük Müzesi yeniden aç ld. Yang ndan arta kalan malzemeler ve depoda sergilenmeyi bekleyen di er eserler kullan larak hizmet vermeye bafllayan müzede 7 binden fazla eser bulunuyor. Yörüklerin yaflant lar n n görsellerle canland r ld, kalayc dan, semerciye, çanc dan, e erciye, demirciden, de irmenciye kadar farkl tarzda yaflant lar n anlat ld müzede yayla göçü de bal mumundan heykellerle canland r l yor. Tamamen ücretsiz olan Yörük Müzesi'nin aç l fl Fethiye Belediye Baflkan Behçet Saatc, AK Parti lçe Baflkan Mustafa Ali Türkan ve vatandafllar n kat l m ile gerçekleflti. Aç l flta konuflan smail Uzuno lu, Yörük memleketi olan Fethiye'de böyle bir müzenin hobi de il bir gereklilik oldu unu söyledi. Nisan ay nda yaflanan olay sonras nda müzedeki baz eflyalar kaybettiklerini hat rlatan Uzuno lu, "Atalar m zdan ADANA -Adana Büyükflehir Belediyesi taraf ndan bu y l 19.su düzenlenen Uluslararas Alt n Koza Film Festivali kapsam nda Elfe Uluç un ilk uzun metrajl filmi olan Aziz Ayfle nin galas gerçeklefltirildi. Real AVM içerisindeki Kültür Sanat Kundaklanan Yörük Müzesi yeniden aç ld bu güne kadar gelen ve özenle toplad m z eserler ç kan yang nda yan p kül oldu. Bu evlat kaybetmek gibi bir fleydi. Ama biz pes etmedik; köy köy, da tafl demeden dolaflarak toplad m z eserleri sergilemeye devam ediyoruz. Depolar m zda sergilenmeyi bekleyen di er eserleri yeniden dizayn ederek gün yüzüne ç kard k. Bu konuda bize destek olan herkese çok teflekkür ediyorum." dedi. (CHA) Aziz Ayfle nin galas Adana'da yap ld Cinemaximum da gerçeklefltirilen galaya, film ekibinin yan s ra sinema dünyas ndan çok say da kifli kat ld. Vatandafllar n tüm salonu doldurdu u galada, baz vatandafllar yer bulamay nca filmi merdivenlerden izledi. Aziz Ayfle nin baflrolünde Feride Çetin öne ç karken, Engin Altan Düzyatan, Esmeray, fienol Küçüky ld r m, Orhan Edip Ertürk, Cenk Sözeri ve Melikflah Yard mc da filmde yer alan isimler aras nda bulunuyor. Real AVM içerisindeki Cinemaximum daki filmin gösteriminin ard ndan, oyuncu kadrosu sahneye ç karak seyircilerle söylefli gerçeklefltirirken, sinemaseverler Melikflah Yard mc ya büyük ilgi gösterdi. (CHA) Opera ve balede yeni sezonda sanatç lar performans na göre ayr lacak ANKARA - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Rengim Gökmen, Kültür ve Turizm Bakanl na ba l Devlet Tiyatrolar, Güzel Sanatlar Genel Müdürlü ü ile Opera Bale Genel Müdürlü ü sanatç lar için performans düzenlemesi üzerinde çal flt klar n söyledi. Gökmen, buna göre çok çal flan, üreten, zor görevlerde bulunan sanatç lar n ödüllendirilmesi, motivasyonu düflük veya daha az yetene i bulunan sanatç n n ise normal standartlarda tutulmas sisteminin önümüzdeki sezon geçerli olmas için çal flt klar n belirtti. Gökmen, standartlar düfltü ü için emekli olmayan sanatç lar n emeklilik flartlar n n düzeltilmesinin de yeni çal flma kapsam nda oldu unu kaydetti. Genel Müdür Gökmen, düzenledi i bas n toplant s nda Devlet Opera ve Balesi nin sanat sezonunu aç klad. Toplant da, gazetecilerin sorular n da yan tlayan Gökmen, kapat lmas veya özellefltirilmesi gündeme gelen sanat kurumlar ile ilgili yeni bir çal flma içinde olduklar n ifade etti. Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay n talimat ile sanat kurumu yöneticileri olarak bir arada çal flt klar n anlatan Gökmen, Performansa dayal bir sistemin kurulmas için zaten son 3 y ld r çal fl yoruz. Son olaylarla al nan bir karar de il. Ancak Bakan m z n son talimat ile yeni sistemi planlad k. Buna göre, çok çal flan sanatç n n ödüllendirilmesi, az çal flan veya yetene i az olan sanatç n n ayn standartta tutulmas n içeriyor performans düzenlemesi. Ayr ca kurumdaki sanatç lar emekli olduktan sonra düflen standartlar dolay s ile emekli olmuyor bu da kurumlarda sanatç ak fl n zorlaflt r yor. Emeklilik standartlar n iyi bir seviyeye çekerek yeni sanatç lar n önünün aç lmas da çal flt m z konular aras nda. Y llard r kurumlarda çal flan ancak sözleflmeli olan sanatç lar n durumu da gözden geçiriliyor. Yeni sistem üzerinde çal flmaya devam ediyoruz. dedi. (CHA)

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur TES- fi Genel Baflkan ve TÜRK- fi Genel Sekreteri Mustafa Kumlu, 27 Ocakta yapt bas n aç klamas nda yaflanan do algaz krizinin hatal

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı