KÜRT S NEMASININ YOLU AÇIK. Londra Kürt Film Festivali Kordinatörü Mustafa Gündo du ile yapt m z röportaj sayfa 20 de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRT S NEMASININ YOLU AÇIK. Londra Kürt Film Festivali Kordinatörü Mustafa Gündo du ile yapt m z röportaj sayfa 20 de"

Transkript

1 Londra Kürt Film Festivali Kordinatörü Mustafa Gündo du ile yapt m z röportaj sayfa 20 de 27 Ekim / Cotmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 185 Tel: ngiltere genelinde uzun süredir devam eden posta çal flanlar n n grevi flimdiye kadar 30 milyon mektup ve kargonun gecikmesine neden oldu. Royal Mail yetkilileri ile posta servisi çal flanlar sendikas aras nda, maafllar ve servisin "yenilenmesine" iliflkin görüflmeler ise devam ediyor. Anlaflmaya var - lamamas durumunda postac lar n bu hafta perflembe gününden itibaren 3 gün daha grev yapmas öngörülüyor. Devam sayfa 3 te KÜRT S NEMASININ YOLU AÇIK POSTA GREV NDEN DOLAYI 30 M LYON MEKTUP GEC KT Arac de il avukat z Yeni ve küçük bir firma de iliz 60 kiflilik Türkçe konuflan hukukçu ekibe sahibiz Son bir y lda sadece Türkçe konuflan müvekkillerimize 12 milyon tazminat ald k 20 y ll k geçmifli olan bir firmay z Ayfer Orhan toplumlar m zdan destek bekliyor sayfa 4 te Londra da savafl karfl tlar ndan büyük protesto yürüyüflü sayfa 3 te Türk: Divê Silopî jî, stanbul jî bo aflitî tevbigerin R.27 Telgraf'a Facebook'tan ulafl n sayfa 2 de Irkç BNP lideri protestolara ra men BBC'de konufltu sayfa 9 da Faik Bulut: Kürt Aç l m iç ve d fl dinamiklerin sonucu sayfa 18 de NEDEN LEVENES AVUKATLIK BÜROSU? Trafik kazalar nda an nda araba temin edilir ster Londra da ikamet edin, ister Londra d fl arad n z gün ziyaretinize geliriz fl kazalar nda uzman hukukçu ekibimiz vard r Eski ve yeni dosya transferi yap l r Firma orta ve avukatlar Sefaret Yaman ve fiadiye Arslan Trafik Kazalar flyeri kazalar Belediye evi kazalar Sald r olaylar Süpermarkette olan kazalar Yolda kayma düflme Uçakta, gemide olan kazalar Ashley House, High Road, Wood Green, London N22 8HF

2 2 Kültür sanat dünyas T. S. Eliot ödüllendirecek Britanya n n prestijli ödüllerinden T.S. Eliot fiiir Ödülü adaylar aç kland. 10 kiflilik listeden kazanan, 18 Ocak 2010 tarihinde aç klanacak ve 15 bin pound ödülü almaya hak kazanacak y l ndan beri verilen T. S. Eliot fiiir Ödülü, ngiltere ve rlanda da ilk kez yay mlanm fl fliir kitaplar na veriliyor. Jüri Baflkan Simon Armitage, yapt aç klamada hayal kurabilen ve cesur olan flairlerin aday olarak seçildi ini belirtti. Armitage d fl nda Colette Bryce ve Penelope Shuttle dan oluflan jüri, aday eserleri 98 kitap aras ndan seçti. Jüri baflkan, bu y l n adaylar n n modern fliirin geniflli ini ve canl l n yans tt n söyledi ve eser sahiplerinin cesaret ve bütünlük sahibi oldu unu düflündü ünü de sözlerine ilave etti. Kafka n n Dava s bitmez Franz Kafka n n el yazmas, 1988 y l nda Sotheby s de düzenlenen bir aç k art rmada yaklafl k 2 milyon dolara Alman Hükümeti ad na çal flan bir kitap sat c s n n olmufltu ve o günden bu yana da Marbach Modern Edebiyat Müzesi nde muhafaza ediliyordu. fiimdiyse, srail de yay mlanm fl tüm eserleri kendi bünyesinde toplayan srail Ulusal Kütüphanesi, Franz Kafka n n yak n arkadafl ve ayn zamanda vasiyetini icra eden kifli Max Brod un istedi i üzerine Dava n n orijinal el yazmas n n srail e geri verilmesi gerekti ini söylüyor. Kafka n n bugüne kadar bilinmeyen el yazmalar n n, çizimlerinin ve mektuplar n n srail in baflkenti Tel Aviv de ortaya ç kmas - n n ard ndan, srail Ulusal Kütüphanesi aylard r bu eserlerin kendilerine ait oldu unu belirterek mahkemelerde hakk n savunuyor. Telgraf'a Facebook'tan ulafl n Gazeteniz Telgraf, internetin en popüler iletiflim a Facebook'ta. Telgraf' n Facebook sayfas na aç ld ktan k sa süre sonra bine yak n üye kat ld. Londra'daki geliflmelerden haberdar olmak için siz de hemen üye olun... L ondra'daki tek Türkçe ve Kürtçe gazete Telgraf'a art k internetin en popüler sosyal iletiflim a Facebook'tan da ulaflabilirsiniz. Londra'da yaflayan Kürt, Türk ve K br sl Türk toplumundaki son geliflmeleri, derneklerin çal flmalar n, konser ve tiyatro gibi kültür sanat etkinlikleriyle ngiltere genelinde yaflanan son siyasi ve ekonomik geliflmelere Telgraf' n Facebook sayfas ndan ulaflmak mümkün. Gazetemizin Facebook F arkl tarz yla dikkat çeken ünlü Alman DJ- Prodüktör Shantel, 4 Kas m da Camden da bulunan Koko da büyük bir konser vermeye haz rlan - yor. Geçen y lki Londra ç - karmas hala haf zalardan silinmeyen baflar l müzisyen, grubu Bucovina Club Orkestar ile birlikte ünlü gece klubü Koko da unutulmaz bir müzik ve sahne gösterisine imza atacak. Son albümü Planet Paprika ile geçti imiz haftalarda Türkiye Yabanc Albümler Listesi nde 1 numara olan Shantel in Londra konseri, 40 günlük Avrupa turnesinin tek ngiltere aya. Özellikle son 3 y ld r Türkiye gece hayat n n vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Shantel, Londra dan sonra 3 gece de stanbul Babylon da sahne alacak. Albümlerinin yan nda yapt baflar l film müzikleriyle de uluslararas müzik çevrelerinden övgüler alan ünlü Alman müzisyen, sayfas na birkaç gün içinde bine yak n üye kaydoldu. Okurlar m z, böyle bir sayfan n gereklili inin alt - n çizerek tebrik mesajlar gönderdi. Facebook sayfas üzerinden Telgraf'la iletiflime geçmek de bundan böyle daha kolay. Sayfan zdan gönderece iniz tüm mesajlara an nda yan t veriliyor. Gazeteye haber, ilan veya reklamla ilgili mesajlar da Facebook üzerinden ulaflt r labiliyor. Öte yandan Telgraf' n Facebook sayfas üzerinden Borat ve Fatih Ak n n Cannes ödüllü Yaflam n K y s ndan n film müziklerine de imza atm flt. Editor... Reporter... Reporter... Ahmet Adar Hasan Uflak Haca Cheko Londra'da veya Türkiye'deki ortak tan d klar n - z da bulman z olas... Hemen üye olun, Londra'daki Kürt, Türk ve K br sl Türk toplumun iletiflim a na siz OSMANLI KÜLTÜRÜNDEN ETK LENEN ALMAN MÜZ SYEN DJ Shantel ya da as l ad yla Stefan Hantel in as l kökleri uzun bir dönem Osmanl hakimiyeti alt nda bulunan, bugünse Romanya ve Ukrayna aras nda bölünmüfl durumdaki Bucovina bölgesine dayan yor. Bugün kültürlerin birbirleri hakk nda çok fazla fley bilmemesini bir paradoks olarak de erlendiren baflar l müzisyen, farkl kültürleri biraraya getirme vizyonunun ailesinden kendisine mi- de kat l n. Gazetemize ulaflabilece iniz di er adresler flöyle: Shantel, 4 Kas m da Londra da Balkan, Türk ve Rum ezgilerini elektronik/disko ritimlerle birlefltirerek yaratt farkl tarz yla dikkat çeken ünlü Alman DJ- Prodüktör Shantel, 4 Kas m da Londra da sahne al yor. ras kald n belirtiyor. Shantel in 4 Kas m da Camden daki Koko da verece i konserin biletleri 16 + booking fee (rezervasyon ücreti) karfl l online web adresinden ya da kredi kart yla no lu telefondan temin edilebilir. Genel bilgi için: Published by... Fez LTD Printed by... Newsquest Designed by... Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas 2009'un en iyi vahfli yaflam foto rafç s Rodriguez Veolia 2009'un En yi Vahfli Yaflam Foto rafç s yar flmas - n, Jose Luis Rodriguez'in "Avlanan ber Kurdu" foto raf kazand. BBC Wildlife dergisi ve Ulusal Tarih Müzesi taraf ndan ortaklafla düzenlenen "Veolia En yi Vahfli Yaflam Foto rafç - s " ödülüne ulaflan Rodriguez'in "Avlanan ber Kurtu" foto raf için "gerçek olamayacak kadar güzel" yorumu yap ld. Foto rafç Rodriguez foto raf n kesinlikle bir aldatmaca olmad na yemin etti. ber kurdunu, spanya'da foto raflad n anlatan Rodriguez, ödülü almaktan memnun oldu unu söyledi. Yar flmaya kat lan di er foto raflar ise "Avlanan ber Kurdu"nun gölgesinde kalmaktan kurtulamad. Veolia'n n sponsor oldu u yar flmada "En yi Genç Vahfli Yaflam Foto rafç s " ise ngiliz Fergus Gill seçildi. Gill'e ödülü getiren foto raf "Sar Kiraz Kufllar n n Dövüflü" ad n tafl - yor. Yüzy ll k Yaln zl k izlenmifl Meksika istihbarat örgütünün y llard r Küba ajan olarak niteledi i Gabriel Garcia Marquez in telefonlar n dinletti i ve ünlü yazar izletti i ortaya ç kt. Guardian n haberine göre, Yüz Y ll k Yaln zl k roman n n yazar n n solculu- unu ve Castro yla olan yak nl - n tehlikeli bulan Meksika istihbarat, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Kolombiyal yazar 1967 de ailesiyle birlikte Meksika ya tafl nmas ndan bafllayarak izlemeye ald. Marquez in, Küba n n Prense Latina haber ajans n n müdürü Jorge Timossi yle yapt bir telefon konuflmas nda, K rm z Pazartesi adl roman n n telif haklar n Küba hükümetine b rakt n söyledi i, bu konuflman n da Meksika istihbarat nca kayda geçirildi i bildirildi. Bu kayda dayan larak, Meksika istihbarat örgütünün bir belgesinde, Marquez in Küba n n hizmetinde bir ajan oldu unun belirtildi- i ortaya ç kt.

3 Savafla Son Koalisyonu taraf ndan düzenlenen protesto yürüyüflüne yaklafl k on bin kifli kat ld. Hasan Uflak Telgraf Gazetesi L ondra da yaklafl k on bin kifli protesto yürüyüflü düzenleyerek ordunun Afganistan dan çekilmesini istedi. Savafla Son Koalisyonu taraf ndan organize edilen protesto yürüyüflü 24 Ekim Cumartesi günü yap ld. Günün erken saatlerinden itibaren Hyde Park ta toplanan göstericiler saat da harekete geçtiler. Hyde Park n Marble Arche köflesinden yürüyüfle geçen göstericiler Park Lane boyunca yürüdükten sonra Piccadilly Circus a ilerlediler ve oradan da gösteri alan olarak düzenlenen Trafalgar Square e ulaflt - lar. PARALARI SAVAfiA DE L E T ME YATIR Savafla Son Koalisyonu taraf ndan organize edilen 3 Londra da savafl karfl tlar ndan büyük protesto yürüyüflü Son günlerde Afganistan da artan asker ölümlerinin tansiyonu iyice yüksekti i ngiltere de savafl karfl tlar ordunun Afganistan dan çekilmesi için protestolar n artt rd. Londra da Savafla Son Koalisyonu taraf ndan düzenlenen protesto yürüyüflüne yaklafl k on bin kifli kat ld. Savafla gitmedi i için yarg lanan askerler ile savafltan dönen askerlerin de kat ld yürüyüflte Afganistan a özgürlük istendi. savafl karfl t protesto yürüyüflü bir çok grup taraf ndan da desteklendi. Sendikalar, ö renci birlikleri ve çeflitli dernekler yüyüyüfle genifl kat l m sa lad lar. Her hangi bir kuruma üye olmayan çok say da kiflinin de kat ld yürüyüfl her kesim taraf ndan desteklendi. Üniversite ö rencilerinin yo un kat l m sa lamas ise dikkat çekti. Trafalgar Square i dolduran göstericiler att klar sloganlarla seslerini Parlementoya ulaflt mak istediler. Gösteride s k s k Terörist Brown, Paralar savafla de il e itime yat r, Ordu eve dön gibi sloganlar at ld. ngiltere genelinde Royal Mail flirketinin 10 binlerce çal flan önceki hafta Perflembe günü ifl b rakma eylemi yapt. Çal flanlar ifl imkanlar - n n kötüye gitmesini ve ifl yerinde gündemde olan yeniden yap land rma sonucu karfl laflt klar düflük ücretleri protesto ettiler. Perflembe sabah yaklafl k 42 bin çal flan 24 saat boyunca ifl b rak rken, Cuma günü 78 bin kifli daha greve destek verdi. Royal Mail yetkilisi ise konuya dair yapt aç klamada yeniden yap lanman n kaç - n lmaz oldu unu savundu. Ücretlerinin art r lmas, çal flma koflullar - n n iyilefltirilmesi, iflten atma ve özellefltirme planlar n n durdurulmas talepleriyle ifl durduran posta iflçileri grevlerinin ikinci gününde 120 bin iflçi, haklar için kap lar çalmad, mektuplar iletmedi. Grevci iflçiler iflyerlerinin önlerine Hizmet sizinse, ifl bizim, Haklar m z koruyaca z yaz - SAVAfi KARfiITI ASKERLER Trafalgar Square de Savafla Son Koalisyonu temsilcilerinin yan s ra eski askerler ve savafl karfl t askerler de konuflma yapt - lar. Savafla gitmedi i için hakk nda dava aç lan ve 2 y l hapis cezasi ile karfl karfl ya olan Joe Glenton savaflta yaflad klar n anlatt. Glenton Ben askerim savafla aitim ve savafla gitmem istendi ama ben kimseyi öldürmek istemiyorum. Bu nedenle yarg - l pankartlar ast. Grevin bu hafta içinde sürmesi durumunda adresine ulaflamayan mektup say s n n yüz milyonu bulmas bekleniyor. lan yorum ve belki de iki y l hapis cezas alaca m dedi. Eski bir asker olan Paul McGunk ise neden Afganistan da olduklar n sordu ve cevap bulamad - n söyledi. Yap lan anketlere göre ngiltere de halk n %84 ü Afganistan daki savafl n kazan lamayaca n düflünürken %62 si de ordunun geri çekilmesini istiyor. Posta grevinden dolay 30 milyon mektup gecikti ngiltere genelinde uzun süredir devam eden posta çal flanlar n n grevi flimdiye kadar 30 milyon mektup ve kargonun gecikmesine neden oldu. Geçen hafta itibariyle yüz bine yak n çal flan greve gitti. YEN GREV DALGASI KAPIDA Royal Mail yetkilileri ile posta servisi çal flanlar sendikas aras nda, maafllar ve servisin "yenilenmesine" iliflkin görüflmeler devam ediyor. Anlaflmaya var lamamas durumunda ise postac - lar n bu hafta perflembe gününden itibaren 3 gün daha grev yapmas öngörülüyor. "Royal Mail"de iki y ldan bu yana ülke genelinde grev yap lm yordu.

4 4 flçi Partisi Hamel Hamstead milletvekili aday Ayfer Orhan Hamza Aktan Telgraf Gazetesi flçi Partisi ile Muhafazakar Parti aras nda Hamel Hamstead daki oy fark - n n yaln zca 83 oldu unu vurgulayan Orhan, toplumun deste ine ihtiyac oldu unu vurguluyor. Seçim kampanyas na destek isteyen flçi Partisi aday Orhan, seçilmemi istiyorsan z destek vereceksiniz, istemiyorsan z bir befl sene daha yeni bir aday n z n ç kmas n bekleyeceksiniz diyor... - Hamel Hamstead de kazanma ihtimaliniz nedir? Biz o bölgede 2005 y l nda 400 oy fark yla kaybettik. Daha önce flçi Partisi nin elindeydi. fiimdi ise bölgelerin s n rlar de iflti ve Hamel Hamstead ta da bu nedenle oy oranlar nda farkl - l klar olufltu. fiimdi Muhafazakarla aram zdaki oy fark 83 e düflmüfl durumda. flçi Partisi ve bu ülke normal bir durumda olsa, ekonomik kriz olmasa, ben kesin olarak kazan rd m. Ancak flu anda yaflanan tart flmalar ve krizin de etkisiyle biraz s k nt l görünüyor. Ancak flçi Partisi iktidar olmazsa bile benim büyük bir flans m var kazanmak için. - Kürt, Türk veya K br sl Türk nüfusu ne oranda o bölgede? Asl nda daha çok Kürt arkadafllar m z var. O bölgede çok çal flan Kürt var. Fakat san r m önemli bir k sm o bölgede kay tl de iller. Ya Hackney den ya da Islington dan geliyorlar. Benim halk m za mesaj m flu: E er Hamel Hamstead da yafl yorsan z, çal fl - yorsan z kayd n z da oraya kayd r n ki, oy kullanabileseniz. Bunu yaparlarsa kazanma ihtimalimiz çok daha artacak. 'NASIL OLSA KAZANMA- YACAKLAR' DEMEY N - flçi Partisi nin ülke genelindeki durumu nas l? Son anketler neyi gösteriyor? Anketlere bak lacak olursa epeyce gerideyiz. Muhafazakar parti daha ileride. fiimdi çok daha ciddi bir baflka problemimiz var; BNP. Geçen gün partinin baflkan Nick Griffin BBC ye kat ld. Ben alt y l önce gelecekler diye uyarm flt m ki, geliyorlar da. Köylerde, k rsal yerlerde çok ciddi çal flmalar yap - yorlar. Benim bölgemdeki köylerde bile çal fl yorlar. fiimdi milletvekili ç karmaya çal fl yorlar, e er dikkat etmezsek bunu da baflaracaklar. Biz flçi Partisi olarak bütün birimlerde buna karfl çal fl yoruz. Kad n-erkek eflitli inin sa lanmas anlam nda çok çal flmam z oldu, rkç l k-yabanc düflmanl karfl s nda e itim projelerimiz var. - flçi Partisi için seçimlere yak n bir dönemde mevcut durumdan farkl bir sonuç ç kabilir mi? Bir sürpriz mesela? ngilizlerin bir atasözü var; bir hafta politika için çok uzun süredir diye. Biz çal flmalar m za ayn ciddiyetle devam ediyoruz ve e er bu flekilde çal flmalar m z sürdürürsek bu halk tekrar kazanaca m za, onlar n güvenini tekrar elde edece imize inan yorum. Öte yandan gazetelerin deste- ine de ihtiyac m z var. Halk n bunlar zaten kazanmayacak, bunlara neden oy vereyim diye düflünmemesi gerekiyor. Tam tersine oy vereyim ki kazans nlar demesi gerekir. MUHAFAZAKAR KT DAR B Z M Ç N DE OLUMSUZ - Türk, Kürt ve K br sl Türk toplumda flçi Partisi ne bak fl nas l? flçi Partisi nas l olsa kaybedecek gibi bir görüfl dillendiriliyor mu? Evet bunu görüyoruz. Muhafazakar Parti nin propogandas sonucu ngiltere nin birçok yerinde oldu- u gibi bizim toplumumuzda da bu görüfl var. Ama bu fluna benziyor; bir yere t rmanmaya çal fl rs n, altta bulunan kifli sana; ç kamayacaks n, ç kamayacaks n, ç kamayacaks n der, sen de bundan etkilenirsin. Bizimse görevimiz kazanaca m z halka inand rmam z. Tabii Muhafazakar partiye oy vermekle flçi Partisi ne oy vermek aras nda da lar kadar fark var, halk m z n bunu da unutmamas laz m. - Peki Muhafazakarlar n iktidara gelmesi göçmen toplumlar için ne anlama gelecek? Bu toplumlar nas l etkileyecek? Muhafazakarlar iktidara gelirse bizim gibi toplumlar için flartlar daha kötü olacak. En basitinden yafll lara Ayfer Orhan toplumlar m zdan destek bekliyor Önümüzdeki y l yap lacak genel seçimlerde toplumlar m zdan milletvekili olmas beklenen tek isim olan Ayfer Orhan, seçilme ihtimalinin yüksek oldu u bir bölge olan Hamel Hamstead daki çal flmalar n aral ks z sürdürüyor. sa lanan bedava seyahat hakk n ellerinden alacaklar. Yafll lar m z memleketin her taraf na istedikleri zaman gidebiliyorlar ama bu haklar ellerinden al nacak. Bir de onlar n döneminde yafll lara verilen bizim dönemimizde 450 Pound a kadar ç kan yafll ayl n s f ra çekecekler. E itim ve sa l k bütçelerini düflürecekler. Bir anlamda Thatcher dönemine geri döndürecekler. flçi Partisi olarak yapt - m z bütün sol projelerimizi ters yüz edecekler. Bir baflka önemli konu da flu ki; Muhafazakarlarda her zaman rkç l k daha fazla olur. fiimdiden söyleyeyim; seçime yak n bir dönemde hükümeti kand r p yolsuzluk yapm fl bir zavall y bulacaklar ve o da etnik kimlikli olacak ki, toplumda bu imaj yayabilsinler. EV SORUNUNA ÖNCEL K VERECE M - Sizin milletvekili seçilmenizin Türkiyeli, K br sl toplum için önemi ne olacak ve siz nelere öncelik vermeyi düflünüyorsunuz? Bana en çok ev konular nda baflvurular oluyor. Evsiz kalan çok say da insan m z var. Yeni geldi i için evleri olmayanlar var. Bu nedenle ev sorununa yönelik çözümler gelifltirmek istiyorum, kanunlar n daha fazla insan kapsamas için çal flmalar yapmay planl yorum. Eski fabrikalar konut olarak yapmak gibi bir plan m da var. Fakat öte yandan, benim seçilmemle birlikte halk m z n da parlamentoda bir sesi olmufl olur. fiu anda toplumumuzda çok say da lider kifli var fakat yukar da kap lar açabilecek kimsemiz yok. Bize kap lar açmalar için baflka milletvekillerine muhtac z. Parlamentoya misafir olarak de il ev sahibi olarak girelim diyorum. Bu aç dan da çok önemli. Ayn zamanda Türkiye, Avrupa Birli i, K br s konular nda daha içeriden bilgiye sahip birinin parlamentoda olmas çok önemli olacakt r bizim için. - Türkiyeli toplumun sosyal ve ekonomik birçok problemi var. Gençlerde çetelere yönelme gibi bir durum da var... Bu sorunlar n çözümü ve toplumun siyasete daha fazla dahil edilmesi için ne gerekiyor? Bizim halk m z n en büyük sorunlar ndan biri nereye gideceklerini ve kime baflvuracaklar n bilmiyor olmalar. Nas l konuflacaklar n, ne isteyeceklerini, ne istemeyeceklerini tam olarak bilemiyorlar. Bu aç dan e itimin üzerinde durmak laz m. Toplumda bir dereceye kadar rol modelimiz var. Daha da dikkat çekecek rol modelleri gerekiyor. Gençlerin o kifli veya kiflilere bak p onu takip etmeleri gerekiyor. TOPLUM SEÇ M KAZANDIRMAK Ç N NE YAPIYOR? - Bu seçimler özelinde toplumun neye dikkat etmesi gerekiyor? Nas l bir ça r yapacaks n z? Bana her zaman flöyle sorular geliyor: Seçildi- inde ne yapacaks n? Bence bu soruyu flöyle sormak laz m: Toplum bu seçimi kazanmak ve kazand rmak için ne yapacak? Ayfer han m seni destekleyece iz demek yeterli de ildir. Çünkü bu ülkede belki 400 bin Türk-Kürt ve K br sl Türk vard r hepsi de destekler beni ama bu yeterli de ildir... Fiilen de bir fleyler yapmak gerekiyor... E er Ayfer Orhan n seçim bölgesinde oturuyorsam gider ona oy veririm, onun bölgesinde kay tl de il ama çal fl yorsam o bölgeye kayd m yapt ray m, ama o bölgede de de ilsem, hafta da en fazla bir-iki saatimi ay r p Ayfer Orhan a destek için onun bölgesinde broflür da - tay m. Onu da yapam - yorsam; elimi cebime koyaca m, Ayfer Orhan n kampanyas na maddi destekte bulunaca m ki; Ayfer Orhan seçim kampanyas n n giderlerini karfl layabilsin... Bizim Muhafazakarlarla aram zda sadece 83 oy fark var flimdi. E er seçilmemi istiyorsan z destek vereceksiniz, istemiyorsan z bir befl sene daha yeni bir aday n z n ç kmas n bekleyeceksiniz...

5 5

6 6

7 Charalambous tan Telgraf Gazetesi ne ziyaret Muhafazakar Parti Edmonton milletvekili aday Andrew Charalambous gazetemizi ziyaret ederek çal flanlarla görüfltü. Seçim kampanyas n bafllatmaya haz rlanan Charalambous, Telgraf gazetesinin Kürt ve Türk toplumlar içinde çok önemli bir rol oynad n söyledi. M uhafazakar Parti Edmonton bölgesinden milletvekili aday Andrew Charalambous 20 Ekim Sal günü dan flman Mike Ferret ile gazetemizin Haringey de bulunan bürosunu ziyaret etti. Gazetemizin yetkililerinden brahim Do ufl ile bir süre görüflen Muhafazakar Partililer Kürt ve Türk toplumunun yaflad - sorunlar konusunda bilgi ald lar. Charalambous seçim bölgesi olan Edmonton da yaflayan Kürt ve Türk toplumlar n tan - d n ve daha iyi tan mak istedi ini söyledi. Uzun y llardan bu yana emlak piyasas nda olan Andrew Charalambous toplumlar - m za mensup bir çok kifli ile ifli nedeniyle tan d n ve onlarla iyi iliflkiler içinde oldu unu söyledi. Edmonton da yaflayan toplumlar m za daha iyi hizmet vermek ve gazetemizin bu konulardaki deneyimlerinden yararlanmak istedi ini kaydeden Charalambous, K br s l olmas nedeniyle toplumlar - m z daha iyi anlad n, ancak daha ö renilecek çok fley oldu unu söyledi. TELGRAF ÇOK ÖNEML ROL OYNUYOR Toplumlar m z n geliflimi için baz kurumlar n çaba sarfetti ini, bunlardan birinin de Telgraf Gazetesi oldu unu ve çok önemli bir rol üstlendi ini belirten Charalambous, Telgraf Kürt ve Türk toplumlar n n ayd nlanmas nda önemli bir rol oynuyor. Gerçeklerde srar etmesi ve daha toplumcu bir yay n politikas izlemesi onun hizmet yapmadaki srar n n bir kan t d r. Daha çok hizmet yapaca na inan yorum ve bu tür kurumlar n daha ço almas için de her türlü deste i yapaca z dedi. Kürt ve Türk toplumunun etkinliklerine de kat lmak istedi ini ve onlara daha çok hizmet yapmak için yak ndan tan mak istedi ini belirten Charalambous, parlementoya seçilmesi halinde toplumlar m z için neler yapabilece i konusunda sivil toplum kurulufllar yla sürekli irtibat halinde olaca n n alt n çizdi. Görüflmede gazetemizin yetkililerinden brahim Do ufl ise toplumlar m z n sorunlar ve çal flmalar hakk nda bilgiler vererek, toplumlar - m z n e itim, sa l k, konut ve ekonomik sorunlar n n çözümü için destek istedi. Muhafazakar Parti Edmonton milletvekili aday Andrew Charalambous ve brahim Do ufl 7

8 8 Bar fl için somut ad mlar gerekli Merkezi Almanya n n Köln kentinde bulunan Avrupa Bar fl Meclisi nin ngiltere aktivistleri geçti imiz hafta Türkiye ye giden Bar fl Gruplar ve demokratik aç l m sürecine iliflkin Haringey Lemon Cafe de bir araya gelerek bir aç klama yapt lar. A ralar nda gazeteciyazar Koray Düzgören, Türkiye Bar fl Meclisi kurucular ndan Do an Genç ve gazetemizin yazarlar ndan avukat Ali Has n da yer ald - ABM üyeleri Haringey Lemon Cafe de bir araya gelerek son süreci de erlendirdi. Toplant sonunda ABM taraf ndan yap - lan aç klamada Kürtlerin taleplerinin hiç bir demokratik devlet için kabul edilemez talepler olmad ve bu taleplerin gerçekleflmesi için öncelikle çat flmas z ve karfl - K uzey Londra Toplum Merkezi salonunda kitap okurlar na sunulan kitaplar iki gün süre ile raflarda kald lar. Çok çeflitli kitaplar n okuyuculara sunuldu u kitap günlerinde panel, söylefli ve imza günü gibi etkinlikler de yap ld. Kitap günleri kapsam nda Araflt rmac -yazar Faik Bulut un konuflmac olarak kat ld Kürt Aç l - l kl güvene dayal bir ortam n sa lanmas gerekti- i kaydedildi. Türkiye ye giden grup üyelerinin serbest b rak lmalar n önemsendiklerinin alt n çizen ABM nin konuyla ilgili aç klamas flöyle: Kandil ve Maxmur dan iki Bar fl ve Demokratik Çözüm Grubu üyelerinin Türkiye ye gelmesiyle birlikte, aylardan beri sözü edilen, ama içeri i kimse taraf ndan do ru dürüst anlafl lmayan demokratik aç l m süreci yeni bir aflamaya girdi. Bar fl ve Demokratik Çö- m, Türkiye ve Ortado- u konulu bir panel de düzenlendi. Program kapsam nda yap lan bir baflka söyleflinin konu u ise fiair ve Yazar Tevfik Tafl t. Sanat ve politika üzerine yap lan sohbette sanat severler tart flma imkan buldular. Kitap günleri tiyatro ile sona erdi. Program kapsam nda Madenkefl Aileler ad nda bir oyun sergilendi. züm Grubu üyelerinin serbest b rak lmas, küçük ama o denli önemli bir ad md r. Bunu bar fl yönünde at lan somut bir ad m olarak de erlendirmekteyiz. Türkiye hükümeti flimdi de rkç ve gerici çevrelerin bask s alt na girmeden bundan sonraki somut ad mlar atma cesaretini göstermelidir. Avrupa Bar fl Meclisi hiç bir politik ay r m gözetmeden bundan sonra at lacak olan somut bar fl ad mlar n destekleyecektir. Bu önemli ad m mutlaka de erlendirilmelidi. Bu geliflmenin ard ndan h zl geliflmelerin gündeme gelmesini gerçekçi düflünen hiç kimse beklemiyor. Geliflmeler yavafl, sanc l ve kimi kez geri dönüfllerle dolu olarak sürecektir. Önemli olan geliflmenin yönüdür, ileriye do ru olmas d r. Kürtler demokratik taleplerini bir mektupla hükümete ilettiler. Bu talepler hiç bir demokratik devlet için kabul edilemez talepler de ildir. Bu taleplerin gerçekleflebilmesi için öncelikle çat flmas z ve karfl l kl güvene dayal bir ortama ihtiyaç vard r. Askeri operasyonlar n sürdü ü, gittikçe daha fazla say da DTP linin tutukland bir ortamda hiç bir olumlu çözüm üretilemez. Bar fl ve Demokratik Çözüm Grubu nun giriflimini destekliyor, hükümeti ve ilgili tüm çevreleri bar fl için at lm fl bu önemli ad m gereken flekilde de erlendirmeye ça r yoruz. Kitap günlerine yo un ilgi Kuzey Londra Toplum Merkezi taraf ndan 24 ve 25 Ekim tarihlerinde düzenlenen kitap günlerine kitap okurlar yo un ilgi gösterdi. Londra'daki Türkçe gazeteler aras na bir yenisi daha eklendi Londra'da Türkçe yay nlanan gazeteler aras na The Turkish Times da kat ld. Cuma günleri Türkçe ve ngilizce olarak yay nlanacak gazete ücretsiz olarak da t lacak. Londra'da Türkçe yay nlanan gazeteler aras na The Turkish Times ad yla yeni bir gazete daha kat ld. Gazetenin daha çok sektör haberlerine a rl k verilece i belirtildi. Gazetenin künyesinde yönetim kurulu "Mahir K l ç, F rat Mayil, Bülent Alver ve Umut Yücebafl" olufltu u belirtildi. Ayr ca Yaz flleri'nde Faruk Eskio lu, Alpaslan Düven, Canan Ç nar ve Suzan Do an yer ald. Gazetenin tasar m ve organizatörlü ünü ise Ayflen pek üslendi. The Turkish Times n ilk say s ndaki tan t m yaz s ndan baz bölümler flöyle: "Londra'da Türkçe konuflan toplum ve içinde yaflad renkli mozayi e yönelik olarak yay n hayat na bafllayan The Turkish Times'tan merhaba... The Turkish Times, objektif ve etik kurallara uyan bir habercilik yapacak. Türkçe yay nlanan di er gazetelerden farkl olarak sektör haberlerini öne ç karacak ve esnaf n sorunlar n mercek alt na almaya çal flacak.ça dafl gazetecilik ilkelerine sad k kalacak. Savafla, fliddete, ayr mc l - a, rkç l a, küreselleflme ve her türlü sömürüye karfl ç kacak. Topluluklar ve uluslar aras nda nefreti, düflmanl körükleyici yay ndan kaç nacak. Bar fl, uluslar n ve halklar n kardeflli ini ve eflitli- ini savunacak. Ulusal ba ms zl k ve demokrasiyi vazgeçilmez ilke olarak kabul ederek nsan Haklar Evrensel Bildirgesi'nde ve Helsinki Konferans karar nda belirtilen ilkeleri savunacak. ngiltere tarihinin en uzun durgunlu unda ngiltere ekonomisi y l n üçüncü çeyre inde beklentilerin aksine yüzde 0.4 darald. ngiltere ekonomisindeki daralma alt çeyrektir devam ediyor. Ülke ekonomisi Temmuz-Eylül döneminde beklentilerin aksine yine daralma yaflad. Ekonominin yüzde 0.2 büyüyerek durgunluktan ç kmas bekleniyordu. ngiltere ekonomisi böylece arka arkaya alt çeyrek küçülmüfl oldu. Bu, ülke tarihinin en uzun soluklu durgunlu una iflaret ediyor. Di er yandan ülke ekonomisi y ll k bazda yüzde 5.2 darald. ngiltere ikinci çeyrekte de yüzde 0.6 daralm flt. Bu arada, Münih merkezli ekonomik araflt rma kuruluflu Ifo, Alman ifl dünyas e ilim endeksinin Ekim'de 91.9 de erini ald n aç klad. Kuruluflun yaklafl k 7 bin flirket aras nda yapt anket sonucu aç klad ifl dünyas e ilim endeksi, Eylül ay nda 91.3 de erini alm flt. Ekonomistler endeksin 92 de erini almas n bekliyorlard. Afl r alkolden saatte bir kifli hayat n kaybedecek Alkol ve Sa l k Araflt rma Birimi'nin yapt bir çal flmada ngiltere'de afl r alkol tüketimi nedeniyle önümüzdeki on y l içinde her bir saatte bir kiflinin hayat n kaybedebilece i ortaya ç kt. Alkol ve Sa l k Araflt rma Birimi'nin çal flmas nda ngiltere'de alkol tüketimiyle alkole ba l ölümler aras ndaki ba incelendi. Bunun sonucunda haz rlanan rapor, afl r alkol kullan m yüzünden 2019 y l na gelindi inde 90 bin 800 kiflinin ölmüfl olabilece ini ortaya koydu Ulusal Sa l k Sigortas NHS'in verilerine göre Britanya vatandafllar n n alkollü ürünleri al m gücü, geçen y l 1980 y l na k - yasla yüzde 75 daha yüksekti. Bar sahipleri ise bu verileri kabul etmiyor ve alkol tüketiminin, 2009'un ilk yar s nda kifli bafl na yüzde 8'den fazla düfltü ü yolundaki verilere dikkat çekiyorlar. ngiltere'de erkeklerin üçte biri, kad nlar n ise beflte biri, hükümetin tavsiye etti i ölçünün üzerinde alkol tükettiklerini söylüyor.

9 Irkç BNP lideri protestolara ra men BBC'de konufltu Aylar süren tart flmalar n ard ndan rkç BNP'nin lideri Nick Griffin BBC'de Question Time program na kat ld. Konuflmac lar ve izleyicilerin protestolar yla karfl laflan Griffin, Amerika Birleflik Devletleri'ndeki beyaz rk n üstünlü ünü savunan Ku Klux Klan örgütünü savundu. ngiltere'de afl r sa Ulusal Parti'nin lideri Nick Griffin'in de konuk oldu u tart flma program Question Time, çok yo un tepkilere ra men önceki hafta Perflembe akflam BBC'de yay nland. Griffin'i davet etti i için yüzlerce kifli BBC'nin merkez binas - n n önünde toplanarak protesto gösterileri düzenledi. BBC binas n n içine girmeyi baflaran baz göstericiler zor kullan - larak d flar ç kar ld. Önceki Perflembe günü sabah saatlerinde bafllayan protestolar program n yay nland gece saatlerine kadar sürdü. KU KLUX KLAN'I SAVUNDU BNP lideri Griffin, programda slam'a yönelik suçlamalar dile getirerek Amerika Birleflik Devletleri'ndeki beyaz rk n üstünlü ünü savunan Ku Klux Klan örgütünü savundu. Griffin bir dinleyicinin, "Bir konuflman zda slam' habis ve tehlikeli bir inanç olarak tan mlad n z, niçin?" sorusu üzerine slam' n iyi taraflar olabilece ini ancak " ngiltere toplumunun temel de erleriyle uyuflmad - n " söyledi. " ngiliz" olmay etnik kökenle tan mlayan Griffin, bir soru üzerine Amerika'daki Ku Klux Klan örgütü'nün lideri David Duke ile bir toplant da biraraya geldi- ini kabul etti ve Duke'u "tamamen zarars z, fliddete karfl bir insan" diye tan mlad. YÜZLERCE fi KAYET BBC'de yay nlanan programla ilgili olarak BNP'ye karfl tarafl olundu u yolunda 240, BNP liderinin programa ç kar lmamas gerekti ini söyleyen 100'ü aflk n flikayet geldi- i aç kland. Nick Griffin, stüdyoya girerken hem yuhalamalar hem de alk fllarla karfl land. Griffin görüfllerini milyonlar n paylaflt n, ayr ca söylendi i gibi Nazi olmad - n söyledi. Griffin, yaflasayd ngiltere'nin kinci BNP'nin lideri Nick Griffin Dünya Savafl s ras ndaki lideri Winston Churchill'in de Ulusal Parti'yi destekliyor olaca n iddia etti inde ve iki erke- in öpüfltü ünü görmenin tüylerini ürpertti ini söyledi inde de izleyicilerin ço unlu unun aleyhte tezahüratlar na hedef oldu. Griffin'e ayr - ca izleyicilerden ve di er konuflmac lardan, beyaz olmayan ngiltere vatandafllar n n gönüllü olarak ülkelerine gönderilmesi gibi parti politikalar, ay- 9 r ca Yahudi soyk r m n reddetmesi nedeniyle sert tepkiler geldi. BBC UTANÇ DUYMALI Öte yandan BBC'ye yönelik sert suçlamalar programdan sonra da devam etti: ngiltere'nin Galler'den sorumlu Devlet Bakan Peter Hain, "BBC, rkç ve faflist bir partiye, kirli tarihinin en büyük iyili ini yapm fl olmaktan utanç duymal d r" dedi.adalet Bakan Jack Straw ise, geçen haftan n BNP aç s ndan feci bir hafta oldu unu çünkü ilk defa görüfllerinin aç kça kamuoyu önünde enine boyuna sorguland n söyledi. Muhafazakar Parti'den Barones Warsi de, Griffin'in "belli gruplardan insanlara duydu u nefret d fl nda siyasi bir görüflü bulunmad n n aç kça görüldü ünü" söyledi. Liberal Demokratlar temsilen tart flmaya kat lan Chris Huhne ise, "Bence yapt konuflmalardan sonra program seyreden herkesin gözünde itibar ciddi flekilde sars lm flt r" diye konufltu.

10 10 lkokullarda rkç l k ve homofobi Islington'daki ilkokullarda yap lan araflt rma ö rencilerin yar s ndan fazlas n n baflka ö rencilerin fiziksel fliddetine maruz kald n gösterdi. Araflt rmaya göre, çocuklar aras nda rkç l k yükseldi, homofobi ise hala ciddi bir sorun. Chestnuts'ta aileler günü Türkiyeli toplumdan çocuklar n yo un olarak ö renim gördü ü Haringey'deki Chestnuts Primary School geçen hafta geleneksel veliler günüyle ö rencilerin ailelerini biraraya getirerek e lenceli bir geceye imza att. H er y l velileri keyifli bir etkinlikle bir araya getiren Black Boy Lane üzerinde bulunan Chestnuts Primary School, bu y lki toplant s n önceki hafta Perflembe akflam çok kalabal k bir veliler toplulu uyla gerçeklefltirdi. Yaklafl k 500 velinin kat ld gecede Çin'den Afrika'ya, Do u Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye birbirinden farkl kültürlerden aileler bir araya gelerek e lendi. Farkl kültürlerin mutfaklar ndan yemeklerin de sergilendi i gecede müzik eflli inde danslar da edildi. Okulun ö retmenlerinden Esin Çakmak, çok uluslu bir okul olan Chestnuts'un bu kültürleri bir araya getirmek ve bu kültürlerin bir arada yaflayabileceklerini göstermek istediklerini söyledi. Özellikle Kürt toplumundan velilerin okulla ilgilerini dil problemi nedeniyle sa lamakta zorluk çektiklerini belirten Çakmak, fakat bu etkinlikle bunu biraz de ifltirebildi imizi düflünüyorum. Etkinli imize en fazla Kürt aileler ilgi gösterdi. ngilizce zorlu u nedeniyle ailelerimiz okul çal flmalar na kat lam yorlard ama son zamanlardaki çal flmalar m zla ailelerin ilgisini bu yöne çekebildik dedi. Chestnuts' n e itim yöntemi ve deneyimli ö retmenleri sayesinde ö renciler çok önemli bir okul haline geldi ini belirten Çakmak, toplumumuzdan ailelerin çocuklar için bu okulu rahatl kla tercih edebilece ini belirtti. Ö rencilere yarat c yöntemlerle derslerin verildi ini vurgulayan Çakmak, çok dillili e önem veren bir okul olarak da Chestnuts'un Türkiyeli toplumun dikkate almas gereken bir okul oldu unu ifade etti. Black Boy Lane- London N15 3 AS adresinde bulunan Chestnuts Primary School'un iletiflim bilgileri flöyle: Tel: I slington Belediyesi, s - n rlar içindeki ilk okullarda yapt rkç - l k ve homofobiye yönelik araflt rmas nda çarp c sonuçlar elde etti. Araflt rmaya göre y llar aras nda ilkokullarda 785 rkç l k vakas na rastland. Ayn zaman dilimi içinde 283 homofobi olay tespit edildi. Araflt rmaya göre geçen y l n Sonbahar aylar yla karfl laflt - r ld nda homofobi vakalar nda bir azalma yaflan yorken rkç l k vakalar nda tersi flekilde bir dalgalanma görülüyor. Ö RENC LER N YARISI fi KAYETÇ Araflt rmaya göre neredeyse ö rencilerin yar - s ndan fazlas baflka ö renciler taraf ndan kabaday ca hareketlere maruz kald klar n bildirdi. Islington belediyesi araflt rman n sonunda okullara bu yönde e itim yard - m vermeye karar verdi. Belediye Meclis üyesi Andrew Cornwell, zorbal k veya day lanma ülkenin genelinde oldu u gibi Islington'da da baflta gelen problemlerden. Ö rencilerin yar s ndan fazlas buna dair en az bir kez bir sorun yaflad klar n söylüyor. Fakat bu üzücü durum karfl s nda verebilece imiz güzel bir haber var, o da bu yönde önemli giriflimlerde bulunacak olmam z. Umar m bu raporla birlikte Islington'daki tüm okullardaki sorunlar n çözümü kolaylafl r dedi. KÜRT-TÜRK Ö RENC LER Irk iliflkileri hakk nda çal flma yapan uzmanlar da rkç yönelimlerin ve kabaday ca hareketlerin okullardaki bafll ca problemlerden oldu unu söylediler. Uzmanlar, rk çat flmas n n yaln zca beyazlar ve siyahlar aras nda de il, Kürt ve Türk çocuklar aras nda da ve- PER REKLAMCILIK VE DANIfiMANLIK SERV S ya Afro-Caribbeanlarla Somalililer aras nda da görülebildi inin alt n çizdi. Islington'daki Somali toplumundan Yussuf Ahmed, bazen çocuklar sadece birbirlerini tehdit ediyorlar. Fakat ayn zamanda bu rkç l k da oluyor. Bu sadece beyaz çocuklarda görülmüyor. Bazen Somalili çocuklar di er siyah çocuklar hakk nda bize flikayette bulunuyorlar dedi. GAY KEL MES HAKARET OLARAK KULLANILIYOR Gay haklar savunucular ndan Jack Gilbert de araflt rman n sonuçlar yla ilgili de erlendirmesinde homofobiye yönelik olaylarda art fl yafland - n söyleyemeyiz ancak gençlerin argosunda 'gay' kelimesi halen afla- lay c bir anlamda kullan l yor. Bu da u rafl lmas gereken bir konu dedi. >> De iflen ifl piyasas nda yerinizi almak >> fl yerinizi gelifltirmek Ve >> GEL R N Z Art rmak için, bizi aray n Televizyon, Radyo ve Gazete reklamc l alan nda uzman isim Gol atma s ras sizde PER REKLAMCILIK VE DANIfiMANLIK SERV S Tel: Mob:

11 11

12 12

13 Refugee Forumu'ndan etkinlikler dizisi Hackney Refugee Forum, 4 Kas m, 13 Kas m ve 1 Aral k tarihlerinde toplumumuzu yak ndan ilgilendiren sorunlar n tart fl laca etkinlikler düzenleyecek. B aflkanl n Ali R za Aksoy'un yapt Hackney Refugee Forum, önümüzdeki ay boyunca bir dizi etkinlik düzenleyecek. Türkiyeli toplumun en büyük sorunlar ndan biri olan intihar olgusu, Forum'un ilk toplant s nda tart fl lacak. Konferans ve atölye çal flmas olarak düzenlenecek etkinlikte sorunun çözümü konusunda görüfller sunulacak. 4 Kas m sabah saat 9.30 da 'Holly Street E8 adresinde' deki Queens Bridge Sports Hall'da yap lacak ve tüm gün sürecek etkinlikte ak l sa l tart fl lacak. 13 Kas m'da düzenlenecek forumun ikinci etkinli inde forumun y ll k kongresi yap lacak. Kongre saat aras nda 5 Tyssen Street E8 2LY' adresindeki Hackney Carers Centre'de yap lacak. Kongrenin ana konusu ' lticac lar ve Ev Sorunlar ' olarak belirlendi. 1 Aral k'taki etkinlik ise Toplumlar m z gelifltirme bafll alt nda düzenlenecek. 1 Aral k saat 9.30 da bafllayacak olan toplant Finsbury Canver'den temel güvenlik önlemleri uyar s Geçen hafta sonu saatlerin bir saat geri al nmas nedeniyle Haringey Belediye Meclis Üyesi Nilgün Canver, Haringeylilere güvenlik uyar s nda bulundu. H aringey Belediyesi Toplum Güvenli i baflkan Nilgün Canver, Haringey sakinlerine Home Office'in suçlardan kaynakl güvenlik sorunlar na karfl önerilerini dikkate alma ça r - s nda bulundu. Canver, genelde suç oran azal yor ve Haringey yaflamak ve çal flmak için güvenli bir bölge. Fakat yine de insanlar n kendilerini güvende k lmalar n sa layacak bir tak m basit fleyler de yok de il. Özellikle ifl saatlerinden sonra eve giderken. Canver, k fl önerileri aras nda gece saatlerinde ayd nl k yerlerde yürünmesi, de erli eflyalar n tek bir yerde toplanmamas ve bu saatlerde lisans olan taksilere binilmesi gibi öneriler s ralad. Parktaki, North London Mosque Hall'de yap lacak. Konferans Islington Refugee Forum ile birlikte gerçeklefltirilecek. Hackney ve Islington belediyesinden konuflmac - lar toplumlar m z gelifltirme yollar üzerinde öneriler sunacak. Ali R za Aksoy bütün toplant lar n ücretsiz izlenebilece ini belirterek, ilticac ve göçmenlere yard mc olmak ve birlikte çal flmak istiyen herkese Forum'un kap s n n aç k oldu unu vurgulad. Etkinlikler hakk nda daha fazla bilgiye fluradan ulaflmak mümkün: Tel: Web: / Adres: Room 18, Springfield House- 5 Tyssen Street- London E8 2LY 13 Hackney Refugee Forum Baflkan Ali R za Aksoy

14 14 DTP: CHP ve MHP rkç sald r lar körüklüyor Bar fl ve Demokratik Çözüm Gruplar n n karfl lanmas na yönelik yap lan aç klamalar de erlendiren DTP Eflbaflkan Ahmet Türk, bütün dünyan n dikkatle izledi i bu tabloyu özünden sapt rmaya çal flan ve bir flov olarak gören yaklafl mlar, büyük bir talihsizlik olarak de erlendirdi. D TP Eflbaflkan Ahmet Türk siyasi parti liderlerinin kulland dilin, bar fl grubunun geliflini bir gerilim kayna olarak göstermek isteyen, buradan hareketle de ortam k flk rt p, süreci provoke etmeye çal flan bir tak m odaklar besledi ine dikkat çekerek, CHP ve MHP nin kol kola rkç l k yapt n söyledi. Hükümeti de elefltiren Türk, Baflbakan Erdo an n, DTP yi gerilim kayna olarak göstermeye çal flarak, bafllang çtaki olumlu yaklafl m n terk etme e ilimine girdi ine iflaret etti. DTP Eflbaflkanlar Ahmet Türk ve Emine Ayna, milletvekilleri ile birlikte DTP Genel Merkezi önünde son geliflmelere iliflkin aç klama yapt. Bar fl Gruplar n n gelifliyle t - kanm fl siyasetin önünü açmaya yönelik at lan tari- A vrupa dan gitmesi beklenen bar fl grubunun Türkiye ye giriflinin Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile Genelkurmay Baflkan Org. Baflbu aras nda yap lan hi nitelikteki bu ad m, DTP olarak, bar fla ve demokrasiye olan inanc n, aray fl n ve samimiyetin göstergesi olarak tan mlad klar n ve oldukça önemli bulduklar n belirten Türk, Bu ad m, Kürt meselesinin demokratik ve bar flç l çözümü aç s ndan yeni bir dönemi ifade etmektedir dedi. Bu yeni dönemin, yüz binlerce insan n bar fl ve özgürlük için ortaya koymufl oldu u coflku ve sevgi selinden aç kça anlafl ld na iflaret eden Türk, Halk m z n sayg ya de er bu bar fl coflkusu ve heyecan, bizlere bir kere daha bar fl ve demokratik çözüm konusundaki sorumluluklar m - z hat rlatm fl, temsiliyet görevimizin önemini ortaya koymufltur diye kaydetti. Türk, Bar fl Gurubu nun gelifli s ras nda yaflanan ve bir bayram hava- görüflmeden sonra engellendi i bildirildi. Milliyet Gazetesi yazar Fikret Bila, dün yay nlanan yaz s nda Maxmur ve Kandil den gelen bar fl gruplar n n s na dönüflen geliflmelerin, bu nedenle bir kez daha do ru okunmas n ve do ru anlafl lmas n diledi. HALKI KIfiKIRTMAYA DEVAM ED YORLAR Bütün dünyan n dikkatle izledi i bu tabloyu özünden sapt rmaya çal flan ve bir flov olarak gören yaklafl mlar, büyük bir talihsizlik olarak de erlendiren Türk, Mütevazi bir bar fl ad m n bile, kahramanl k, teslim olma, teslim alma, yenme yenilme gibi k flk rt c bir savafl diliyle tan mlamak, ancak ve ancak toplumun bar fl ve huzur taleplerine karfl sorumluluk duymayan siyasetçilerin ifli olabilir dedi. Türk, bu siyasetçilerin, ayr cal kl konumlar n ve iktidarlar n halen savaflç söylemlerle sürdürmeye çal flt klar n ve halk sürekli olarak kutuplaflt rmaya ve k flk rtmaya devam ettiklerini söyledi. EMPAT KURMAYA ÇA IRDI Halk n at lan bu ad m büyük bir coflkuyla sahiplenmesinin, Kürtlerin bar fla kenetlendi ini apaç k gösterdi ine iflaret eden Türk, Kürtlerin bu bar flç l tavr - n n, baflta hükümet olmak üzere herkes taraf ndan do ru de erlendirilmesini istedi. E er Bölge deki geliflmelere objektif bir gözle bak l r ve gerçekten bir empati kurulursa, halk n Habur dan girifl tarzlar ve sonras nda yaflanan görüntülerin, Avrupa dan gelecek olan grubun durdurulmas - na yol açt n öne sürdü. bu coflkusunun, y llard r çekti i ac larla ve zd raplarla do ru orant l oldu- unun görülece ini ifade eden Türk, bu ad m n siyasi liderler taraf ndan do ru ele al nmad n belirtti. Siyasi parti liderlerinin kulland dilin, bar fl grubunun geliflini bir gerilim kayna olarak göstermek isteyen, buradan hareketle de ortam k flk rt p, süreci provoke etmeye çal flan bir tak m odaklar besledi ine dikkat çeken Türk, flöyle devam etti: Bar fl grubunun geliflini sloganlara ve üzerlerindeki k yafetlere kadar indirgeyen dar ufuklu ve k s r yaklafl mlar, bu ad m özünden boflaltmaya dönük bir amac ortaya koymaktad r. Bu milliyetçi yaklafl mlar, as l görülmesi gereken bar fl ve demokratik çözüm boyutunu geri planda b rakmak, k flk rt c nitelikte haber ve yorumlar n önünü aç p y llard r Bölge deki geliflmelerden bihaber tutulan kamuoyunu yanl fl yönlendirmekten baflka bir fley de ildir. Çok aç kt r ki, milliyetçili i, rkç l ve militarizmi kendisine k lavuz edinen, savafl rantç s bir tak m siyasi odaklar, toplumun bu bar fl yürüyüflünden olabildi- ince korkmufl ve bir an önce provokasyonlar ç - karman n pefline düflmüfllerdir. Grubun gidiflini kritik görüflme engelledi iddias Avrupa dan 28 Ekim de gitmesi beklenen bar fl grubunun Türkiye ye giriflinin Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile Genelkurmay Baflkan Org. Baflbu aras nda yap lan görüflme ard ndan al nan kararla engellendi i belirtildi. Bila, Bu karar n, Baflbakan Erdo an ile Genelkurmay Baflkan Org. Baflbu un telefonla yapt klar görüflmede birlikte al nd kulislere yans d dedi. Sefaret Yaman Direct number: NHS Reçetelerindeki Hatalar Geçen haftaki yaz mda GP ve NHS hastanelerine karfl, hastanelerin ya da GP lerin ihmallerinden kaynakl aç labilecek davalar üzerinde durmufltum. Bu haftaki yaz mda, NHS birimleri ya da özel eczanelerin vermifl olduklar reçeteler ve bu reçetelerdeki hatalardan kaynaklanan sorunlar üzerine aç labilecek davalar üzerinde durmak istedim. NHS den yap lan aç klamaya göre son dönemlerde ilaç reçetelerinde yap lan hata ve yanl fll klar n artt kaydedilmektedir. Yanl fl reçete ve ilaç verilmesi nedeniyle NHS e karfl baflvuru yapanlar n say s nda büyük bir art fl görülmektedir. Geçen iki y lda bu ihmallerin iki kat na ç kt belirtilmektedir. Yanl fl reçete verilmesinde en yayg n olan hatalar yanl fl doz, eksik doz ilaç verilmesi, reçeteye göre ilaç veriminin zaman nda olmamas ya da gecikmesi, yanl fl ilaç ve yanl fl hastan n isminin yaz lmas gibi hatalard r. Yayg n hatalardan biri de isim benzerlikleri durumlar nda yanl fl insanlara yanl fl ilac n verilmesi ve kiflinin ald ilac kullanarak ciddi sa l k sorunlar yla karfl laflmas d r. Dozaj hatas olarak verilen örneklerin bafl nda ise örne in 10mg al nmas gereken ilaç n 100mg verilmesi durumlar gelmektedir. Ayr ca isim benzerli i gösteren ilaçlar aras nda yanl fl olan n n hastaya verilmesi de söz konusudur y l nda yanl fl reçete verilmesine dayal ihmallerin say s 36,335 iken bu rakam 2006 y l nda 64,678 ve 2007 y l nda 86,085 e yükselmifltir y l içerisinde yanl fl reçetelere iliflkin NHS e yap lan raporlar n say s 860,000. Yanl fl verilen reçetelerden ötürü ma dur olanlar n yaklafl k 100 kadar ciddi sa l k sorunlar ya da ölümle sonuçlanm fl ancak %96 s daha az zarar verici olmufltur. Bunlar NHS in resmi kay tlar nda verilen rakamlar. Yine kay tlara göre yap lan her 10 yanl fll ktan ancak bir tanesi ma dur olanlar taraf ndan rapor edilmektedir. E er size ilaç veren eczane, NHS hastaneleri bünyesinde çal flan eczane ise ve ald n z ilaçtan dolay rahats z olmufl ve belli bir tedaviyi alm flsan z, NHS hastanelerine karfl dava açabilirsiniz. Bu davan z açabilmek için sizin yanl fl ilaçtan ötürü meydana gelen rahats zl n z n en az 4 haftal k tedaviyi gerektiren türden olmas gerekir. E er yanl fl ilac ald n z yer özel eczaneler ise bu durumda onlara karfl da dava açabilirsiniz. Davan z yanl fl ilac kullan p da yan etkilerini gördü ünüz tarihten itibaren 3 y l içerisinde açmal s n z. NHS hastanelerine karfl bu yönlü bir hatadan kaynakl flikayette de bulunabilirsiniz. fiikayette bulunmak için yanl fl verilen reçeteden ötürü bir zarar görmüfl olman z flart de ildir. Hoflnut olmad n z bir durumu bildirip flikayet edebilirsiniz. Bu flikayetinizi e er ortada ciddi bir sa l k probleminiz ya da tahribat olmad ysa da yapabilirsiniz. Yapaca n z flikayetin olaydan ya da olay n sebebini ö rendi iniz tarihten itibaren bir y l içinde yapman z en idealidir. fiikayetinizin sonucunda NHS birimlerinin size bir aç klama yapmas ve e er ortada bir kusur tespit edilmifl ise sizden özür dilenmesi ya da e er bir kayb n z olmufl ise bunun telafisi yoluna gidilir. E er yap lan yanl fll k sonucu a r bir kayb n z ya da ma duriyetiniz olmufl ise bu durumda flikayet etmeye gerek kalmadan direkt dava açabilirsiniz. Ancak davan z açmadan önce mutlaka uzman bir birimden bu yönlü bir görüfl almal s n z.

15 15

16 16 Vatikan dan Marx aç l m Vatikan; Galileo, Darwin ve Oscar Wilde dan sonra bu sefer de Karl Marx a hakk n verdi. Filozofun çal flmalar n n bugün de geçerli oldu u belirtildi. V atikan gazetesi L Osservatore Romano, Marx n kapitalizm elefltirilerinde vurgulad yabanc laflma n n, flimdi bile, ekonomik ve siyasi karar mekanizmalar ndan d fllanm fl olan insanl n büyük bir kesimi taraf ndan hissedildi ini yazd. Alman Ça dafl Felsefe Tarihi profesörü George Sans n kaleme ald makalede, insanl k, ihtiyaçlar ve do al çevresi aras nda yeni bir uyum oluflturmaya çal fl rken Marx n çal flmalar n n bugün de anlaml oldu- unu yazd. Marx n teorilerinin, kapitalist toplumlardaki gelir eflitsizli- i konusunu aç klamaya yard mc olaca n söyleyen Sans, Kendimize sormal y z, Marx n bahsetti i yabanc laflma biçimleri acaba kapitalist D emokrat Parti nin Genel Baflkan ve Lefkofla Milletvekili Serdar Denktafl, Ulusal Birlik Partisi hükümetine s navla vatandafll k verilmesi önerisinde bulundu. DP Genel Baflkan Denktafl, KKTC de yay mlanan Havadis gazetesine verdi i demeçte, UBP hükümetini vatandafll k verme konusunda sistemin kökeninde mi bulunuyor? E er para asl nda kendi kendine ço alm yorsa, refah n bir avuç insanda toplanmas n nas l aç klayaca- z diye yazd. Marx n entelektüel miras n n, hassas olmaya ça - rarak, htiyac m z olan kalabal k nüfus de il, e itimli ve kültürlü nüfustur dedi. Vatandafll k konusunda bugüne kadar tart fl lmayan bir öneri yapan Serdar Denktafl, Vatandafll k kurallar na K br s Türk kültürüne, toplumuna uyum k stas n da koymam z laz m diye konufltu. 20. yüzy l n komünist rejimlerinin suiistimali yüzünden zarar gördü- ünü öne süren Sans, Filozof Marx a, Marksizm kadar zarar veren bir baflka fley daha olmam flt r demek, abart olmaz dedi. Bir zamanlar d fllanan bu tarihsel figürlerin, Vatikan için yeniden de er kazanmas, bir sonraki flahsiyetin kim olaca konusunda merak uyand r yor. Geçen y l Vatikan, Dünya n n, Ay n etraf nda döndü ünü söyleyen Galileo nun yarg lanmas ndan ötürü, bir özür olarak, astronomun heykelini dikmiflti. Bir yetkili Darwin in evrim teorisinin H ristiyan inanc yla ba daflt n savunmufl, geçen temmuzda da, yine L Osservatore Romano da yay mlanan bir yaz da, Vatikan bu sefer rlandal eflcinsel yazar Oscar Wilde a kucak açarak, Wilde n yerleflik ahlak normlar n d fllar görünerek, gerçekte hakl ile haks z, do ru ile yanl fl sorgulad n yazm flt. Denktafl: KKTC ye vatandafll k s navla olsun KKTC de Demokrat Parti lideri Serdar Denktafl Avustralya, Kanada gibi göçmenleri özel bir eleme sürecinden geçiren ülkelerin aras na Kuzey K br s n da dahil olmas n önerdi. ran da muhaliflere büyük gözalt ran da reformcu bir gruba ait internet sitesi, perflembe akflam muhaliflerin topland bir eve yap lan bask nda en az 30 muhalifin gözalt na al nd n duyurdu. B as lan evdeki toplant ya kat lanlardan bir kad n, BBC Farsça servisine güvenlik güçlerinin gözalt na ald kifli say s n n 60 a varabilece ini söyledi. BBC ye konuflan muhalif, önde gelen reformculardan fiahab Tabatabai nin bir akrabas n n evinde birlikte namaz k lmak üzere topland klar n kaydetti. ran da, Mahmud Ahmedinejad n yeniden seçildi i oylamaya hile kar flt n öne süren yüzbinlerce kifli günlerce sokaklara dökülmüfltü. Güvenlik güçleriyle göstericiler aras nda ç kan en az otuz kifli ölmüfl ve muhalefet yanl s yüzlerce gazeteci ve reformcu lider gözalt na al nm flt. Gözalt na al - nanlardan baz lar, halen gruplar halinde yarg lan yor. Ali Has HUKUK KÖfiES Bar fl Süreçleri Hiç Bir Zaman K sa Bir Sürede Sonunçlanmam flt r Bilindi i gibi Türkiye de Kürt sorunu ile ilgili son günlerde önemsenmesi gereken geliflmeler oldu. Kürt gerillalar n Türkiye ye bar fl gruplar halinde tutuklanmadan girebilmeleri Türkiye nin sorun ile ilgili bir mentalite de iflikli ine geçti inin somut bir yans mas d r de Amerikal Neil Armstrong aya iniflinde kurdu- u meflhur cümle flöyle idi;...bu insan için küçük bir ad m ama insanl k için kilometre tafl kadar büyük bir ad md r.... Türkiye deki geliflmeleri de böyle de- erlendirmek yerindedir diye düflünüyorum. Kürt sorunun çözümüne yönelik geliflmeler ve son günlerde at lan ad mlar küçük görülebilinir ama Türkiye devleti ve halklar için kilometre tafl niteli indedirler. Y llard r taraflar n çektikleri asl nda gösterilen reaksiyonlarda kendini iyi yans tm flt r. Kürt taraf n n y llard r gördü ü zulümlerden dolay bar fla olan özlemi mükemel bir flekilde sokaklara döküldü ve binlerce, yüz binlerce insan bar fl ad na gelen gerillar ve Maxmur kamp ndan gelen grup üyelerine bar fla olan umutlar n ve özlemlerini yans tt. Bu reaksion bar fla duyulan özlem karfl s nda asl nda çok normaldir. Türk taraf n n da (baz provokatif faflist guruplar n hariçinde) bu coflkuya gösterdi i tepkileri normal karfl lamak gerekir diye düflünüyorum. Türk halk na y ll lard r Kürtlerin bölücü, gerilar n da birer canavar oldu u afl land. Sorunun tarihsel önemi, sosyolojik boyutlar ve de politik ve hukuki haklar do rultusundaki önemi hiç bir zaman anlat lmad. Bu hem devletin asimilasyon politikas n n bir parças idi hem de devletin piskolojik savafl dedi- imiz savafl do rultusunda kuland medyan n tarafl bir flekilde manipüle etmesi ile gelifltirildi. Objektif bir bak fl ile iki taraf n gösterdi i reaksyonu adeta m klant s n z t taraflar gibi oldu unu görmek mümkündür. Burada unutulmams gereken hususun her iki taraf için bu reaksyonlar n normal oldu unu analizidir. Çünkü ancak reaksyonlar normal bir düzeye indirgedi imiz zaman karfl tarafa kendi derdimizi anlatabiliriz. Bar fl süreçlerinde duygular m za yer vermemiz do ru de il diye düflünüyorum. Çünkü bu sadece süreci t kamak olur. Türkiye de flüphesiz Kürtler sürekli ezilen taraf olmufltur. Bunu anlamak için yüz y llar n tarihçesine bakmak zorunda de iliz. PKK nin oluflum sebeplerini inceledi imiz zaman çok net bir flekilde Kürtlere y llard r edilen zulümleri anlamam z mümkündür. Ya da daha da basiti Türkiye nin bat s ndan do usuna do ru bir yolculuk yapmak bu iki halk aras nda farklar görmemiz için yeterlidir. Ayn zamanda Kürtlerin flu ya da bu flekilde hiç bir zaman bar fl ve huzuru görmedikleri de do ru bir tespittir. Böyle düflündü ümüz zaman Kürt halk n n gelen bar fl gruplar na gördü ümüz coflu ile sahiplenmesi gayet normaldir. Bu sahiplenme ayn zamanda Kürt sorunun bir ekonomik ya da sosyal sorundan ziyade politik bir sorun oldu unu birkez daha teyit etmifltir. Dolay s ile bundan ç karabilece imiz sonuç gördü ümüz sahiplenme ile Kürt halk asl nda vurgulad nokta Kürt halk n n PKK oldu udur. Dünyada görülen örnekler gibi (Kuzey rlanda, Güney Afrika, Hindistan ve Filistin) bar fl süreçleri hiç bir zaman k sa bir sürede sonunçlanmam flt r. Yani Kürtler ve de Türkler içinde bu sürecin sanc l ve uzun bir süreç olaca kaç n lmaz oldu u kesindir. Bu ba lamda flu anda yapabilece imiz, at lan bu ad mlar n sammiyetini anlay p ve bar fl guruplar n çal flmalar nda baflar dilememiz olur.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Devir, sanal itibar devri!

Devir, sanal itibar devri! Devir, sanal itibar devri! Gerçek hayattaki itibarınız kadar, sanaldaki itibarınızın da iyi olması gerekiyor. Sanal itibar ile gerçek itibarın birbirini tamamladığı çağımızda, bir anlamda her şey Google

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı