ULUSLARARASI TİCARET SÖZLEŞMELERİ. Av. Başak Ataman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI TİCARET SÖZLEŞMELERİ. Av. Başak Ataman"

Transkript

1 1 LLARARAI TİCARET ÖZLEŞMELERİ Av. Başak Ataman

2 2 içerik I. GENEL AÇIKLAMALAR II. LLARARAI TİCARi ÖZLEŞMELERDE ÖZLEŞME ÖNCEİ DİKKAT EDİLE- CEK HLAR 1. Müşteri Hakkında Bilgi ahibi Olmak 2. özleşme Yapma Ehliyeti 3. özleşme Yapma Yetkisi 4. Şekil Şartları III. LLARARAI TİCARİ ÖZLEŞMELERDE BLNMAI GEREKLİ NRLAR 1. özleşme Tarihi, Tarafların Tam nvanları, Adresleri 2. Malın Cinsi, Miktarı, Kalitesi 3. Malın Fiyatı 4. Ödeme Şekli, Yeri ve Zamanı 5. Malların Nakli 6. Malların Teslim Yeri ve Zamanı 7. igorta 8. Diğer Şartlar Malların Mülkiyeti Ticari Belgeler Denetim ve Gözetim Hakkı Yeniden İhraç Yasağı Teminatlar Fikri ınai Mülkiyet Hakları özleşmenin Yerine Getirileceği Zaman, özleşmenin İptali Beklenmedik Hal, Mücbir ebepler İhtilaflar Halinde ygulanacak Hukuk Masraflar ve Ücretleri Mülkiyet İntikali ve Devir Yürürlük Tarihi, Tarafların İmzası IV. ONÇ

3 3 I. GENEL AÇIKLAMALAR luslararası ticaret, farklı devletlerin vatandaşlığına sahip olan ya da farklı ülkelerde ikametgâhı, iş merkezi veya mutad meskeni bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasındaki mal ve hizmet değişimidir. Günümüzde uluslararası ticari sözleşmeleri düzenleyen uluslararası bir Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu veya uluslararası ticari sözleşmelerden doğan ihtilafları çözümleyecek bir uluslararası ticaret mahkemesi bulunmamaktadır. Bundan dolayı ticaret hukukunu ilgilendiren birçok konunun uluslararası anlaşmalarla kurallara bağlandığı görülmektedir. B irleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından 1980 yılında Viyana da imzalanan, luslararası Mal atım özleşmeleri Hakkındaki Birleşmiş Milletler Anlaşması (CIG- nited Nations Convention for the International ale of Goods) Viyana özleşmesi bu alanda önemli bir boşluğu doldurmuştur. Bu sözleşmeye birçok ülke katılarak sözleşme kurallarını iç hukuklarına uyarlamıştır. Türkiye nin Viyana özleşmesi ne katılımı 2 Nisan 2009 tarihinde onaylanmış ve 5870 sayılı onay kanunu 14 Nisan 2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Buna göre, Viyana özleşmesi 1 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Viyana özleşmesi nin yürürlüğe girmesi ile birlikte uygulama alanına giren konular bakımından uluslararası mal satımı sözleşmelerine uygulanacak yasal rejim halini almıştır. V iyana özleşmesi, farklı ülkelerde iş yerleri bulunan şahıslar arasındaki mal satış sözleşmelerinin yorumlanmasında, sözleşme yapan taraflar uygulanmasını özel olarak hariç tutmazlarsa, ülkelerin sözleşmenin imzacılarından olmaları veya uyuşmazlığın belirlenmesinde bir imzacı ülkenin hukukunun uygulanmasının seçilmiş olması kaydıyla uygulanmaktadır öncesinde Türkiye de bulunan girişimcinin özleşme ye taraf Devlet lerden biriyle mal satım sözleşmesi imzaladığı halde, özleşme de taraf Devlet hariç tutmadığı ya da uyuşmazlığın belirlenmesinde imzacı ülke hukuku seçildiği takdirde Viyana özleşmesi ihtilaflarda ve sözleşmenin yorumlanmasında uygulama alanı bulmaktaydı. Aksi halde, yani Türkiye de bulunan girişimcinin Viyana özleşmesi ne taraf olmayan bir ülkeyle mal satımı sözleşmesi imzalaması halinde Viyana özleşmesi uygulanmıyordu sonrasında Türkiye nin taraf devletlerden biri haline olması ile birlikte Viyana özleşmesi her iki tarafı korumayı amaçlayan hükümleriyle birlikte uygulanabilir hale gelmiştir. Viyana özleşmesi nin uygulandığı bir sözleşme yazılı olmak zorunda değildir ve hiçbir şekil şartına tabi değildir. luslararası bir ticari sözleşmede tarafların CIG yi kabul etmiş ülkelerde bulunmaları, CIG in tüm uyuşmazlık konularında uygulanacağı anlamına gelmez. özleşme nin birçok istisnası olup üye ülkelerin kendilerine, kendi vatandaşları söz konusu olduğunda bu anlaşmanın uygulanmasını sınırlama izni verilmiştir. M illetlerarası Ticaret Odası (İnternational Chamber of Commerce ICC) (MTO) ile NIDROIT (International Institute for the nification of Private Law) ve NCITRAL (nited Nation Commision on International Trade Law) gibi kuruluşlar, uluslararası ticaretle ilgili çeşitli konularda kurallar hazırlamaktadırlar. Ancak Türkiye nin de imzalamış olduğu Viyana özleşmesi, küreselleşen dünya ve piyasalarda, uluslararası ticaretle uğraşan girişimcilerin mal satım sözleşmelerinde yeknesak kuralların uygulanmasını sağlamak için getirilmiş ve şimdiye kadar yapılan bütün anlaşmalardan daha kapsamlı uygulama alanı bulan sözleşmedir. Viyana özleşmesi nin önemi, Türkiye sözleşmeye taraf devletlerden biri olduktan sonra oldukça artmıştır. Aşağıda bulacağınız açıklayıcı metin, Türkiye de uluslararası ticaretle ilgilenen girişimci müvekkillerimizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

4 4 II. LLARARAI TİCARİ ÖZ- LEŞMELERDE ÖZLEŞME ÖN- CEİ DİKKAT EDİLECEK H- LAR 1. Müşteri Hakkında Bilgi ahibi Olmak G irişimcinin ürününden daha fazla kar elde edebilmesi ve müşteri portföyünü genişletebilmesi amacıyla yurtdışı pazarına yönelerek kendine yeni satış alanları yaratması mümkündür. luslararası ticaretin yüksek kar getirileri yanında farklı ülkelerin hukuk kurallarından doğan uyuşmazlık problemleri ve önemli riskleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve en önemlisi; müşteri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Müşteri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaksızın yapılan sözleşmeler, sözleşme ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Müşterinin güvenilirliğine, şirketinin ödeme gücüne dair bilgi almadan uluslararası satım sözleşmeleri akdetmek oldukça risklidir. M üşteri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu hususta riskleri en aza indirebilmek için sözleşme yapmadan önce incelenmesi gerekenler; 1. Müşterinin tüzel kişiliği ve şirket merkezinin yeri, 2. Şirketin ve şirket yetkililerinin kaç yıldır iş hayatında yer aldığı, kaç personel çalıştırdığı, en önemli müşterilerinin kimler olduğu ve en çok kimlerden mal aldığı, yöneticilerinin tanınırlığı ve piyasadaki güvenilirliği 3. Şirketin yıllık cirosu, piyasadaki itibarı, ödeme sicili, aleyhinde dava açılmış olup olmadığı, açıldı ise kimin tarafından ve ne için dava edildiği ve dava sonucunun ne olduğu; 2. özleşme Yapma Ehliyeti B ir sözleşmenin sağlıklı olarak kurulabilmesi ve taraflar arasında geçerli ve bağlayıcı olabilmesi için taraf olanların sözleşme yapma ehliyetinin bulunması gerekir. özleşme yapma ehliyeti olmayan veya kısıtlı olan kimselerin yapacağı sözleşmeler geçerli ve bağlayıcı olmadığı için bu sözleşmeden haklar ve borçlar da doğmayacaktır. luslararası ticari sözleşmelerde müzakere safhasında ilgilinin hukukuna göre dava ehliyetine sahip olup olmadığının (dava edilebilirlik, davaya taraf olabilirlik) araştırılması gerekir. Aksi halde, yargı yoluna başvurulsa dahi, dava ret olunacaktır. luslararası ticaret farklı ülkelerde, farklı kültürlerde ve farklı hukuk sistemlerinde yaşayan kişiler arasında olduğu için tarafların öncelikle yapması gereken birbirlerinin sözleşme ehliyetine sahip olup olmadıklarını araştırmak olmalıdır. Ticari ilişkinin başlangıcında, görüşme safhasında veya sözleşme imzalanmadan önce taraflar birbirlerinden imza sirkülerini veya gerçek kişi ise yetki belgesini istemelidirler. Gerçek kişilerin hak ve fiil ehliyetine sahip olup olmadıkları, gerçek kişilerin vatandaşlığında bulundukları veya ikametgâh ya da mutat meskeninin bulunduğu ülke hukukuna göre belirlenir. Tüzel kişilerin (şirketler, vakıflar, dernekler) hak ve fiil ehliyetleri ise tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yer hukukuna veya kuruluş yeri hukukuna tabidir. Türk hukukunda gerçek kişilerin hak ve fiil ehliyeti ilgilinin milli hukukuna (vatandaşı olduğu ülkenin hukukuna) tabidir.

5 5 F akat aynı maddeye göre kendi milli hukukuna göre ehliyetsiz olan kişiler, Türk hukukuna göre ehil iseler, Türkiye de yaptıkları hukuki işlemle bağlıdırlar; yani, Türkiye de yaptıkları işlemler bakımından ehliyetlidirler. Anılan hükmün uygulanabilmesi için hukuki işlem yapıldığı anda yabancının Türkiye de bulunması şarttır. Türk hukukunda tüzel kişilerin hak ve fiil ehliyetleri ise, statülerindeki idare merkezinin hukukuna tabidirler. Ancak bu kuralın bir istisnası; herhangi bir tüzel kişinin fiili idare merkezinin (esas idare merkezi) Türkiye de olması halinde, Türk Hukukunun uygulanacağı belirtilmiştir. Bir tüzel kişinin idare merkezinin bir devletten diğer bir devlete taşınması halinde uygulanacak hukuk da değişir. 3. özleşme Yapma Yetkisi özleşme yapma yetkisi taraflar sözleşmeyi imzalamadan önce mutlaka kontrol edilmelidir. özleşme yapma ehliyeti bulunan (uygulanacak hukukun kanunlarına göre herhangi bir kısıtlama ya da engeli olmayan) kişilerin ayrıca sözleşme yapmaya yetkisi olup olmadığı araştırılmalıdır. özleşme imzalanacak taraftan yetki belgesi istenilmeli, ayrıca bu yetki ve içeriği ilgili kurumca onaylanmış olmalıdır. Bilgilerin doğruluğu o ülkenin resmi kurumlarından da teyit edilebilir. özleşme yapılan tarafın, sözleşme imzalandıktan sonra, yetkiye sahip olmadığı anlaşıldığında ortaya sözleşmenin kurulmadığı ve dava edilemez olduğu durumu çıkabilir. Yargı yolunu kapayan bu gibi durumların önüne geçebilmek için yabancı devlet veya devlet kuruluşları ile yapılan sözleşmelerde devlet veya devlet kuruluşunun aktif ve pasif dava ehliyetini haiz olduğu ve kendi ülkesinin kanunlarına göre sahip olduğu yargı muafiyetinden feragat ettiği ve herhangi bir uyuşmazlık halinde yargı muafiyetini ileri sürmeyeceğini belirten hükümlere sözleşmelerde yer verilmelidir. 4. Şekil Şartları luslararası yazılı bir ticari sözleşmenin hazırlanmasında, sözleşmeyi kaleme alan taraf her zaman daha güç lü pozisyona sahiptir. özleşmeyi yazan taraf, kendi lehine olan maddeleri öne çıkarmak isteyecek ve kendi ticari teamülünü sözleşmeye yansıtmak isteyecektir. Gerek ulusal gerekse de uluslararası ticaretle ilgili hukuk kurallarında kişilere sözleşme yapıp yapmamakta, istedikleri konuda ve istedikleri şekli seçerek sözleşme yapmakta, konusunda tam bir serbesti tanınmış olduğu bilinmekle beraber bu serbestinin kanuni yasaklamalar ile sınırlanmış olduğu da bilinmektedir. Taraflar, fiil ehliyetine sahip değilse, söz konusu sözleşme emredici hukuk kurallarına, kamu düzenine, genel ahlaka ve kişilik haklarına aykırı ise, şekle tabi olduğu halde buna uyulmamışsa, sözleşmedeki irade beyanları geçerli değilse, bu şekilde yapılan sözleşmeler geçerli olmayacaktır. Türkiye nin de tarafı olduğu Viyana özleşmesi uyarınca mal satım sözleşmeleri herhangi bir şekle tabi değildir. özleşmeler yazılı olmadan da yapılabilir. Ancak sözleşmenin yazılı yapılmasının ispat hukuku açısından büyük önemi vardır. Ayrıca uluslararası mal satım sözleşmelerinin matbu olarak basılmış halleri de mevcut olmakla beraber, tarafların iradeleri, talepleri, ticari işleyişleri her bir ülke ve her bir ticari işletmeye göre farklılık göstereceğinden özel olarak hazırlanması her zaman daha faydalıdır. Buna ek olarak, sözleşmelerde kullanılacak dil hususunda her iki tarafın da aşina olduğu dili seçmeleri, veya sözleşme iki farklı dilde hazırlanıyorsa mutlaka tercüman yardımı ile hazırlanması gereklidir. Bunun sebebi, ortaya çıkacak deyim veya termionoloji farklılıklarını ortadan kaldırılması veya yanlış yoruma sebebiyet verilmemesidir. V iyana özleşmesi nin 8. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tarafın iradesinin açıkça anlaşılamadığı hallerde sözleşmenin yorumunda taraflardan birinin beyanları ve diğer davranışları, karşı taraf ile aynı konumda makul bir kişinin aynı koşullarda buna vereceği anlama göre yorumlanır.

6 6 III. LLAR ARAI TİCARİ ÖZ- LEŞMELERDE BLNMAI GE- REKLİ NRLAR luslararası mal satım sözleşmeleri, bahsedildiği üzere, yazılı olmadan dahi yapılabilir ve bu halde bile geçerliliği ispatlanabilir. Ancak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları önceden önlemek ve riskleri en aza indirmek için yazılı sözleşme yapılıp, aşağıda belirtilen hususları taşıması her iki tarafın, özellikle de sözleşmeyi kaleme alan tarafın faydasına olacaktır. 1. özleşme Tarihi, Tarafların Tam nvanları ve Adresleri luslararası ticari sözleşmelerde sözleşme tarihi bir çok açıdan önem taşımaktadır. özleşmede sözleşme tarihinden 10 gün sonra mal teslimatı yapılacaktır gibi ifadeler varsa sözleşme tarihini açıkça belirlemek gerekir. Ayrıca; sözleşmelerde ülkeler arası yorum farklılıklarını önlemek amacıyla, sözleşme tarihi, sözleşmede yer alan tüm rakamla ifade edilen değerler gibi, yazı ile de ifade edilmiş olmalıdır. Örneğin; tarihi Türkiye de 8 Eylül 2014 anlamını taşımaktayken, Amerika da 9 Ağustos 2014 anlamını taşır. Bu hale tarihler, mutlaka gün, ay, yıl olarak, yazı ile de yazılmalıdır. Tarafların tam unvanları da sözleşme metninde yer almalıdır. luslararası sözleşmelere tarafların uyrukları da mutlaka eklenmelidir; Türk Kanunlarına göre kurulmuş ve faaliyet gösteren limited şirket gibi. T araflar sözleşmeye aksine bir hüküm koymamışlarsa sözleşmeye yazılan adres ödemenin yapılacağı veya ihbarnamenin yapılacağı adrestir. özleşmeye yazılacak adres mutlaka işyeri adresi olmalıdır. Eğer tarafların birden fazla iş adresi varsa sözleşmeye yazılacak adres iş yeri merkezi nin bulunduğu adres olmalıdır. 2. Malın Cinsi, Miktarı, Kalitesi luslararası satım sözleşmelerine konu olan malın cinsi, miktarı ve kalitesi mutlaka belirlenmiş olmalıdır. Malın cinsi ve kalitesinin sözleşmede tarifi zor ya da yetersiz olacaksa, teklif mektubuna veya ayrıca hazırlanmış plan, katalog vb. içeriklere atıf yapılabilir. Bu halde atıf yapılan içeriğin sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğu mutlaka belirtilmiş olmalı ve numaralandırılmış ek olarak sözleşmede yer almalıdır. Eğer satım sözleşmesine konu mal, standart kalitede değilse mutlaka kalitesi belirtilmiş olmalıdır. Aksi halde sözleşmenin yorumlanmasında standart kalite esas alınır. Bazı ülkelerin ölçü standartları Dünyada kabul gören standartlardan farklıdır. Bu nedenle miktar ifade edilirken uluslararası ölçülerin kullanılmasına dikkate etmek gerekmektedir. 3. Malın Fiyatı s özleşmeye konu olan mal için hangi bedelle satılacağı ve bu ödemenin hangi ülkenin parası ile yapılacağı açıkça ve net olarak tespit edilmelidir. özleşmede bütün mallar için ölçülen birim başına birim fiyat ve toplam bir fiyatın belirlenmesi gereklidir. Fiyatlar eğer iskonto veya tenzilat içeriyorsa bunun da oranları ile belirtilmesi gereklidir. luslararası ticarette fiyatı belirleyen esas unsur teslim şeklidir. ipariş ile yükleme zamanları arasında fazla zaman varsa alım-satıma konu olan malın maliyetinde, dolayısıyla fiyatında bir değişme söz konusu olabileceği durumlarda bazı esneklikler getirilebilir. Alıcı ve satıcı malın fiyatını tespit etmeden önce gizli maliyetleri de hesaplamak durumundadır. Her iki taraf da malın gerçek maliyetini tespit etmeli ve bu maliyet üzerinden kâr elde edebilme ihtimalleri varsa sözleşme yapılmalıdır.

7 7 Örneğin taşıma, boşaltma gibi maliyetleri, ithal veya ihraç gümrük masraflarını, sigorta ücretlerini ve diğer bütün masrafları hesaplayarak fiyat teklifi yapılmalıdır. onuç olarak malın fiyatı bütün masrafları ve riskleri içermelidir. Eğer sözleşme şekli, satıcının alıcıya bir fiyat teklifini içeriyor, alıcının da bu fiyatı kabul etmesiyle sözleşme tamamlanacaksa, bu teklifin ne kadar süre için geçerli olduğu da bildirilmelidir. V iyana özleşmesi madde 55 e göre özleşme, açıkça veya örtülü olarak semen belirlenmeksizin veya semenin belirlenmesini sağlayacak bir düzenleme içermeksizin geçerli olarak kurulmuşsa, aksine herhangi bir emare bulunmadıkça, tarafların sözleşmenin kurulduğu anda ilgili ticari branşta benzer koşullarda satılan aynı türden mallar için uygulanan cari fiyata örtülü olarak gönderme yapmış oldukları varsayılır. 4. Ödeme Şekli, Yeri ve Zamanı luslararası ticarette yer alan mal ve sektöre ait yerleşik gelenekler, ülkenin genel politikası, nakit ödeme gücü, ödeme yöntemlerinden hangisinin kullanılacağını belirlemektedir. Ancak, uluslararası ticari satım sözleşmelerinde kullanılan en yaygın ödeme şekli akreditiftir. Akreditif, finansal bir kurum tarafından, ismi geçen lehtara, belirtilen belgeleri ibraz etmesi karşılığında, belirtilen miktardaki ödemenin yapılması için düzenlenmiş bir belgedir. Aynı zamanda şartlı bir banka kredisidir. luslararası ticarette, vesikalı kredi (documantery credit), kredi mektubu (letter of credit, L/C), vesikalı kredi mektubu (documantery letter of credit), ticari kredi mektubu (commercial letter of credit) gibi çeşitli deyimlerle anılan akreditif, mal bedellerinin ödenmesi konusunda geliştirilmiş özel bir finansman tekniğidir. luslararası ticaret işlemlerinde sıkça kullanılan bu sistemde, ithalatçının ülkesindeki bir banka, ihracatçının ülkesindeki bir banka aracılığıyla belirli bir parayı ihracatçıya, istenilen vesaiki önceden saptanan bir süre içinde ibraz etmesi koşuluyla ödemeyi taahhüt etmektedir. Böylelikle ithalatçı ürünün istediği kalite ve durumda eline geçmesini garanti ederken, satıcı ise, mal bedelinin istediği zamanda ödeneceğinden emin olacaktır. ö demelerini geçmiş dönemlerde düzenli olarak yapmış bir alıcıyla şirketinizin kaldırabileceği riske göre açık hesap olarak çalışabilirsiniz. Fakat düzenli ödeme yapamamış bir alıcıyla daha garantili bir yöntemle çalışılmalıdır. Ödeme şartlarını belirlerken, alıcının hükümet onayı sağlamasının gerekip gerekmediği veya ülkesindeki bir finansal kurumdan ödeme aracı olan miktarı sağlayıp sağlayamayacağını da hesaba katmak gerekir. Viyana özleşmesi madde 57 uyarınca; Alıcı semeni belirli başka bir yerde ödemekle yükümlü değilse, bunu satıcıya; onun işyerinde, veya, ödemenin malların veya belgelerin verilmesi karşılığında yapılması gerekiyorsa, verme yerinde ödemesi gereklidir. özleşmenin kuruluşundan sonraki iş yeri değişikliğinden kaynaklanan ödemeye ilişkin ek masrafları satıcı taşır. Ö deme anına ilişkin düzenleme ise Viyana özleşmesi madde 58 de yapılmıştır. Buna göre; Alıcının semeni belirli başka bir anda ödeme yükümlülüğü yoksa, satıcının sözleşme veya bu Antlaşma uyarınca malları veya malları temsil eden belgeleri tasarrufuna hazır bulundurduğu anda ödemeyi yapması gerekir. atıcı, malların veya belgelerin verilmesini, ödemenin yapılması koşuluna bağlayabilir. özleşme, malların taşınmasını gerektiriyorsa, satıcı göndermeyi, malların veya malları temsil eden belgelerin alıcıya ancak semenin ödenmesi karşılığında verilmesi koşulu ile gerçekleştirebilir. Alıcı, semeni, malları muayene olanağına sahip olmadan önce ödemekle yükümlü değildir, meğerki taraftarca üzerinde anlaşılmış olan teslim veya ödeme usulleri buna olanak tanımasın.

8 8 5. Malların Nakli Malların taşınmasında özel bir taşıma yöntemi gerekiyorsa (örneğin soğuk hava vs. gibi) taşıyıcının tipinin tanımlanması faydalıdır. V iyana özleşmesi madde 32; satıcının malları taşıyıcıya vermiş olması, ancak mallar üzerlerine ayırt edici bir işaret konulmak suretiyle, taşıma belgeleriyle veya başka herhangi bir şekilde açıkça sözleşmeye tahsis edilmemişse, satıcının göndermeyi alıcıya bildirmesi ve malları özel olarak belirlemesi gerekliliğinden bahsetmiştir. Malların ambalajlanması hususunda ise; sözleşmede mutlaka malın niteliğine uygun şekilde ve mümkünse ambalajlanma biçimi belirtilerek ambalajlanması şartı konulmalıdır. 6. Malların Teslim Yeri ve Zamanı T aşıyıcıya, taşıma sözleşmesinde teslim aldığı malı alıcısına kadar taşınnin bu noktadan sonra alıcı tarafa geçmesi Malların teslimi, malların masraf ve riskleriması sırasında araç değiştirmek yetkisi verilebilir ya da satıcı tarafından nakliye- uyarınca satıcı malları başka bir yerde teslim açısından önemlidir. Viyana özleşmesi ciye teslim edilen eşyanın aynı taşıma aracıyla alıcının belirttiği varış yerine kadar ak- 1. atım sözleşmesi malların taşınmasını etmek zorunda değilse; tarma edilmeden taşınması kararlaştırılabilir. gerektiriyorsa, malları alıcıya ulaştırılmaları için ilk taşıyıcıya vermek, Eğer sözleşmede bu şekilde yapılacağı belirtilmişse, satıcı buna uymak ve malları aktarmasız göndermekle; taşıyıcı da, malı başka lerde, sözleşmenin, ferden belirlenmiş 2. Önceki bendin kapsamına girmeyen hal- bir aracı taşıyıcıya nakletmeden taşıma senedinde belirtilen adrese teslim etmekle yücak nev en belirlenmiş mallara veya imal mallara veya belirli bir stoktan karşılanakümlüdür. Ancak mücbir sebepler halinde edilecek veya üretilecek mallara ilişkin taşıyıcı malı başka bir adrese teslim edebilir. olması ve tarafların sözleşmenin kurulduğu sırada malların belirli bir yerde bulunduğunu veya orada imal edileceğini ya- T aşıyıcı, taşıma sırasında kendi yardımcılarının, taşımada kullandığı kişilerin ve ara taşıyıcıların fiil ve kusurla- malları bu yerde alıcının tasarrufuna hahut üretileceğini bilmeleri durumunda rından da sorumludur. Taşıma sırasında malın kaybı ve hasara uğramasından veya gön- 3. Diğer hallerde, sözleşmenin kurulduğu zır bulundurmak, derilene geç tesliminden doğan zararlardan sırada satıcının işyerinin bulunduğu yerde malları alıcının tasarrufuna hazır bu- da sorumludur. Taşıyıcı taşıma süresinde eşyanın zayi ve hasara uğraması veya geç lundurmakla yükümlüdür. tesliminden dolayı tazminle yükümlü olduğu zararlar için taşıyıcının sorumluluğu sigortası yaptırabilir. Taşıyıcı, kusuru bulunmayan Malların teslim zamanı ise; satıcı malları, nedenlerden ileri gelen zararlardan ise sorumlu değildir. ye dayanarak belirlenebilir bir tarih varsa 1. özleşme ile belirlenmiş veya sözleşme- bu tarihte, 2. özleşme ile belirlenmiş veya sözleşmeye dayanarak belirlenebilir bir zaman dilimi varsa, koşullardan tarih saptama yetkisinin alıcıda olduğu anlaşılmadıkça, bu zaman dilimi içinde herhang bir anda, 3. Diğer tüm hallerde, sözleşmenin kurulmasından itibaren makul bir süre içinde teslim etmek zorundadır. toklarda bulunan mallar için teslim zamanı önemli bir konu değilken, siparişe dayalı satışlarda özellikle ithalatçıyı zor durumda bırakabilecek durumlar söz konusu olabilir. Mallar, özellikle sözleşme anında sevkiyat için hazır değilse, sözleşmeye ihbar maddesi eklenebilir. Böylece satıcıdan, özellikle çabuk bozulma veya değerinin değişmesi özelliklerine sahip ise, malların teslim edilmeye ve teslim alınmaya ne zaman hazır olacağını alıcıya bildirmesi istenebilir.

9 9 7. igorta atıcı ile alıcı sigorta konusunda da anlaşama sağlamış olmalıdırlar. Hangi tür sigortanın istendiği, sigorta poliçesinde lehdar olarak kimin gösterileceği, hangi tarafın sigortayı ve ödemesini yapacağı ve bu sigortanın hangi tarihleri içereceği konusunda taraflar tam bir muvafakat içinde olmalıdır. İleride çıkabilecek her türlü risklere karşı riski üstlenen sigortayı yaptırmalıdır. igorta bedeli, satış sözleşmesi (yada fatura ve/veya gümrük beyannamesinde) görülen mal bedelinin %10 fazlası olmak durumundadır. 8. Diğer Şartlar 8.1.Malların Mülkiyeti Malların mülkiyetinin ne zaman alıcıya geçeceği hususu, bu noktadan sonra risk ve hasar alıcıya geçeceği için önem taşır. Genel kural, satıcının malları alıcıya teslim etmesiyle mülkiyetin alıcıya geçeceğidir Ticari Belgeler İthalat ve ihracat belgelerinin kim tarafından temin edileceği sözleşmede belirtilmelidir. luslararası ticarette genellikle satıcının ihracat belgelerini, alıcının da ithalat belgelerini hazırladığı bilinmektedir. Fakat taraflar isterse bu madde düzenlenirken, bu işlemlerin tamamını tek tarafa da yükleyebilirler. Ticari Belgeler (Commercial Documents) : Faturalar, çeki listesi, koli listesi, imalatçı analiz belgesi, kontrol-gözetim belgesi, gemi ölçü raporu. Resmi Belgeler (Official Documents): Dolaşım belgeleri, menşe şahadetnamesi, kontrol belgeleri, konsolosluk faturası, uygunluk belgesi, sağlık sertifikası, veteriner sertifikası, helal belgesi, koşer belgesi, radyasyon belgesi, boykot/ kara liste sertifikası, A.T.A karneleri. Taşıma Belgeleri (Transport Documents): Deniz konşimentosu, Özellikli konşimentolar, diğer konşimentolar. mektubu, sigorta poliçesi, sigorta sertifikası. Finansman Belgeleri (Financial Documents): Poliçe, bono, rehin İhracatçı, faturada belirtilen istihkakını ancak yukarıdaki belgeleri bankasına ibrazı halinde alabilir. Bu belgeler, satıcının bankası aracılığıyla alıcının bankasına iletildiği durumlarda, malın gümrükte beklemesi riski vardır. Bunun için satıcı söz konusu ticari belgelerin bir nüshasını takım halinde alıcıya göndermesi veya taşıyıcı aracılığıyla iletmesi, gümrüklerde beklerken malın değer kaybetmesi, zarara uğraması riskine karşı daha sağlıklı bir yoldur. luslararası ticarette yukarıda sayılan belgeler; sevkiyatı teyit etme, alıcıya sevkiyatı ihbar etme ve gümrük işlemleri için delil oluştururlar. özleşme ile faturaların alıcının ve satıcının ülkesindeki kanunlarda istenen özel şartlar varsa bunlara uygun olarak düzenlenmesi de şart koşulmalıdır. Malların sevkiyatı yapılmadan, hatta bir sözleşme yapılmadan önce, taraflardan birinin bu sevkiyatla ilgili uygun lisansları, kontrol belgelerini ve diğer izinleri sağlamış olmalıdır Denetim ve Gözetim Hakkı Günümüzde malların sözleşmede belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını tespit için bağımsız ve tarafsız uzman kişilerden oluşan gözetim şirketleri kurulmuştur. atıcının tek taraflı olarak hazırladığı kalite belgesinden ziyade, bu hususta uzmanlaşmış şirketler tarafından yapılacak kontrol ve denetim, alıcının sipariş ettiği malın istenilen özelliklerde olup olmadığının ve dolayısı ile sözleşmeye uygunluğunun garantisini sağlayacaktır. özleşmeye denetim ve gözetim şirketinden yardım alınacağı şartı konulduysa, bu husus alıcıya fayda sağlayacağından masraflar alıcıya yüklenebilir Yeniden İhraç Yasağı İhraç edilen malın başka ülkelere alıcı tarafından ihraç edilemeyeceği şartıdır. igorta Belgeleri (Insurance Documents): Flotan sigorta poliçesi, sigorta

10 Teminatlar atıcının sattığı maldaki üretim hatasını telafi edeceğini ve herhangi bir nedenle alıcıya karşı bu malla ilgili dava açıldığında alıcıyı savunacağını, ürettiği mallarla ilgili uzun bir süre yedek parça sağlayacağı gibi konularda teminat ve garantisini içeren şartlardır. Garantilerin süre ve kapsamı ayrıntılı olarak sözleşmede belirtilmelidir Fikri ınai Mülkiyet Hakları A lıcıya bu konuda bir hak verilecekse, hakların kapsamı açıkça sözleşmede belirtilmeli veya fikri sınai hakların devrine ilişkin ayrı bir sözleşmeye atıfta bulunulmalıdır. Alıcıya fikri sınai mülkiyet hakları açısından hak verilmeyecek ise; sözleşmeye bu konuda madde konulmalı ve alıcı, satıcının malları ile ilgili olarak kullanılan ticari markalar, ticari isimler, şirket isimleri, tasarımlar, patentler vb. gibi fikrî ve sınai hakları üzerinde tekel hakkı bulunduğunu kabul ettiğini, alıcıya bu konuda herhangi bir hak verilmediği, alıcının, satıcının mülkiyet haklarını kendi hakkı gibi kullanamayacağı ve herhangi bir ülkede kendi hakkı gibi kaydedemeyeceği hususları sözleşmeye dahil edilmelidir özleşmenin Yerine Getirileceği Zaman, özleşmenin İptali özleşmenin zamanında yerine getirilmemesinden doğan zararlar için tazminat veya cezai şart sözleşmede yer alabilir. Bu halde; zamanında gerçekleştirilmeyen ifaya yönelik olarak, eğer ifa öncelikliyse, taraflar birbirlerine sözleşmenin yerine getirilmesi (malın teslimi) için ek süre verebilirler. Ek süre verilmediği takdirde alıcı sözleşmede kararlaştırılan tazminatı ödemekle yükümlüdür. Viyana özleşmesi ne göre; Bir sözleşme tarafların salt anlaşması ile değiştirilebilir veya sonlandırılabilir. Her türlü değişiklik veya sona erdirme anlaşmasının, yazılı yapılması gerektiği hükmünü içeren sözleşme, başka şekilde bir anlaşmayla değiştirilemez veya ortadan kaldırılamaz. T arafların iradesi dışında ortaya çıkan bazı olaylar, sözleşmenin ifasını imkânsız hale getirebilir veya taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getirmesini zorlaştırabilir. Örneğin, savaşlar, iç karışıklıklar, deprem, sel gibi doğal olaylar veya hammadde fiyatlarında hiç beklenmeyen artışlar, siyasi ve ekonomik değişmeler, beklenmedik şekilde ortaya çıkan aşırı enflasyon ve devalüasyonlar uluslararası ticari ilişkilerin ifasını imkânsız kılabilir. Bu halde taraflar sözleşmenin sona erdirilmesini ya da sözleşmenin şartlarının tekrardan gözden geçirilmesini önceden kararlaştırıp sözleşmeye şart olarak ekleyebilirler. Bu gibi durumların mücbir sebep veya beklenmedik hal olarak kabul edilebilmesi için sebeplerin de sözleşmede tanımlanmış olması gerekir. Eğer tanımlanmamış ise, uygulanacak hukuka göre dava içerisinde tespit yapılır. Taraflar, her durumu mücbir sebep ya da beklenmedik hal olarak sözleşmede belirtmek yerine MTO (Milletlerarası Ticaret Odası) tarafından düzenlenen Mücbir ebep ve Beklenmeyen Hal kodlarından da yararlanabilirler. Böylece, uzunca mücbir sebep ve beklenmeyen hal klozları yazmak yerine MTO nun belirlediği klozlardan birini yazılarak, herhangi bir mücbir sebep veya beklenmeyen hal ortaya çıktığında, bu hallerin ihbar süresi ve şekli, sözleşmeye ve tarafların sorumluluklarına nasıl etki edeceği bu klozlara göre tespit edilecektir İhtilaflar Halinde luslararası ticari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde üç başvuru yolu vardır: 1. Taraflar aralarındaki uyuşmazlıkları kendi aralarında dostane ilişkilerle çözülmesi, 2. lusal mahkemelere başvurulması 3. Alternatif çözüm yollarına gidilmesi (arabuluculuk, tahkim) 8.8. Beklenmedik Hal ve Mücbir ebepler

11 ygulanacak Hukuk ve Mahkeme eçimi özleşme için uygulanacak hukuk ve mahkeme seçimi, ileride çıkacak uyuşmazlıkların taraflar arasında çözümlenemediği ve yargıya taşındığı hallerde önem arz etmektedir. Taraflar, uygulanacak hukuku sözleşme şartlarına paralel olarak seçmelidirler. Ayrıca, uygulanacak hukukun ülkesi ile mahkemenin bulunduğu ülke farklı olduğu takdirde, dava masraflarına ek olarak tercüme masrafları beklenmedik masraflar ortaya çıkabilecektir Masraflar ve Ücretleri Hukuki masrafların hangi tarafa yükletileceği sözleşmede açıkça yer almalıdır Mülkiyet İntikali ve Devir özleşmeye anlaşmanın sadece tarafları değil, bunların haleflerini, devredilenleri de bağlayacağı veya tarafların hiç bir şekilde diğer tarafın yazılı izni olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını ve borçlarını veya yükümlülüklerini başkasına devredemeyeceği şartının konulması gereklidir Yürürlük Tarihi, Tarafların İmzası özleşmede, sözleşmenin ne zaman yürürlüğe gireceği açıkça belirtilmeli ve tarafların ve varsa temsilcilerinin imzası yer almalıdır. özleşmenin sadece son sayfasına değil, her sayfasında imzanın olması gereklidir. özleşmeyi imzalayan her kişinin kimi temsil ettiğinin belirlenebilmesi için, imzalarının altına mutlaka isimleri de yazılmalı, tüzel kişilik adına imza atılıyorsa bu kişi ile tüzel kişi arasındaki ilişki ifade edilmeli ve her imzanın yanına tarih de atılmalıdır. Bir sözleşmenin hangi tarihten itibaren tarafları bağlayacağının tespiti o sözleşmedeki imzanın yanındaki tarihten belli olur. Bu bakımdan imzalanan her türlü belgede imza ile birlikte tarih de atılması unutulmaması gereken ilkelerden birisidir. Yukarıda belirtilen şartların yanında; tarafların sözleşmede nasıl değişiklik yapabilecekleri, ihbar şekilleri ve tarafların sözleşmeyle bağlandıklarını belirten ibare mutlaka yer almalıdır. Ayrıca; taraflar dilerlerse sözleşmeye ön şart olarak bir takım şartlar ekleyebilirler. sözleşmede alıcıya, ülkesindeki ilgili kurumdan ithalat lisansı çıkarması, satıcıya da, ihracat lisansı çıkarması ön şart koşulabilir. özleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bazı ön şartlar gerekiyorsa ve bu ön şart veya şartlar yerine getirilmezse sözleşmenin geçerli olmadığı ya da iptal edilmiş sayılacağı düşünülüyorsa, bu, açıkça sözleşmeye yazılmalı veya sözleşmenin sona ermesine yol açabilecek bütün ihtimallerin önceden tespit edilerek sözleşmeye dâhil edilmesi yararlı olacaktır. IV. ONÇ luslararası ticarette mal satım sözleşmelerinin hiç biri kusursuz ya da eksiksiz değildir. Ancak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları önceden önlemek, masrafları minimuma indirmek, riskleri önceden belirleyip azaltabilmek tarafların elindedir. özleşmenin iyi hazırlanmış olması, iyi bir hukukçunun elinden çıkmış olmasıyla birlikte, tarafların şartlarına ve çalışma yapısına uygun hazırlanmış olmasını ifade eder. özleşmede tek tarafa ağır şartlar yükletilmesi, her zaman avantajlı durumda olunduğu anlamına gelmez. Ağır şartlar, sözleşmenin tamamen veya kısmen yerine getirilmesini engelleyici nitelikteyse sözleşme hükmünü kaybeder ve geçersizlikle sonuçlanır. Buna mukabil, sözleşmeyi kaleme almayan tarafın da sözleşme müzakerelerinde, sözleşmedeki şartları iyi analiz edebilmesi için bir hukukçunun incelemesine ihtiyacı vardır. özleşmeyi kaleme almayan tarafın ekonomik gücüyle bağıntılı olarak kendisi için uygun şartları karşı tarafa kabul ettirebilmesi, sözleşmede buna uygun değişiklikler talep edebilmesi gereklidir. luslararası ticaret mal satım sözleşmeleri imzalayacak girişimciler için taraflar arası çıkarların doğru ve dengeli yerleştirildiği sözleşmeler, yazılı yapılmamış sözleşmeler veya matbu hazırlanmış sözleşmelere oranla çok daha güvenli ve az masraflı olacaktır. Av. Başak Ataman

12 12 Hakkımızda Av. Başak Ataman Şeyhsinan Mah. Omurtak Caddesi, Vakıf İş Merkezi, No:213, Çorlu, Tekirdağ Yukarıda bulacağınız açıklayıcı metin, müvekkillerimize genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, avukat-müvekkil ilişkisi kurma veya reklam amacı, hukuki danışmanlık-tavsiye amacı içermez. İşbu metin, izinsiz basılamaz veya çoğaltılamaz. İşbu metnin izinsiz çoğaltılması, dolaşımının sağlanması veya basılmasından dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. İşbu metin, güncel bilgiler esas alınarak

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Ticaret genel olarak iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir.

Detaylı

Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler - Ticari Doküman

Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler - Ticari Doküman Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler - Ticari Doküman Ticari Fatura: Dış ticaret işlemlerinde en önemli belgelerden biri ticari faturalardır. Faturalar malların gümrüklerden çekilebilmesi için

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

İHRACAT REHBERİ İHRACAT REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1

İHRACAT REHBERİ İHRACAT REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 İHRACAT REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 (1) Bkz. İhracat Planı Hazırlama Süreci dokümanı. Ayrıca; İhracatçılar, ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Ticaret Nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış

Detaylı

1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C)

1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C) AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ 1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C) İthalatçının bankası tarafından hazırlanan KÜŞAT MEKTUBU nda akreditifin dönülebilir ya da dönülemez olduğu belirtilir. Eğer bu konuda akreditif

Detaylı

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 DIŞ TİCARET KAVRAMI ve TARİHİ GELİŞİM 11 1.1. Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi 12 1.2. Uluslararası Ticaret Teorileri 13 1.2.1.Mutlak Üstünlükler Teorisi 13 1.2.2.Karşılaştırmalı

Detaylı

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ Dış ticaret, normal ticaret, bağlı ticaret, sınır ticareti ve serbest bölge ticareti olmak üzere sınıflandırılabilir. Normal Ticaret Normal ticaret,

Detaylı

DAĞITIM SÜRECİ. Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ

DAĞITIM SÜRECİ. Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Ünite 9 Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Dağıtım Yetki Belgeleri Yurt içi dağıtım yapmak isteyen firmaların faaliyette bulunabilmesi için öncelikle T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından faaliyet

Detaylı

Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri

Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri 3. BÖLÜM Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri, satış sözleşmesinde belirlenen kurallar ve uluslararası ticari uygulamalar çerçevesinde «1.Peşin Ödeme 2.Akreditifli

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık halinde

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI 1) Emtea ve Kıymet Sigortaları 2) Tekne Sigortaları Ticari Tekne Sigortaları Tekne İnşaat Sigortaları Yat Sigortaları 3) Sorumluluk Sigortaları Denizcilik Sektöründeki

Detaylı

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir.

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. HDI SİGORTA A.Ş. HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. 110 YILLIK SİGORTA TECRÜBESİ ALMAN SİGORTA DEVİNİN MALİ GÜCÜ HDI International AG (Talanx):

Detaylı

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU SERVİS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A- Kapanlar Otomotiv Ltd.Şti. Ozan Abay Cd.No:38 Salhane Bayraklı-İZMİR B- Müşteri MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU Müşterinin iş bu sözleşmede öngörülen ve tanımlanan şekilde

Detaylı

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Incoterms 2010 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ICC Milletlerarası Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkan Yardımcısı Incoterms Uzmanlar Grubu

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI EGE BÖLGE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI EGE BÖLGE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI EGE BÖLGE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ İhracat Kredi Sigortasının Fonksiyonları Teminat Fonksiyonu Ticari ve politik risklere karşı tahsilat güvencesi Hizmet Fonksiyonu Alıcı firmalar

Detaylı

Satış Sözleşmesi SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI:

Satış Sözleşmesi SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: Ünvanı: Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği İktisadi İşletmesi Adresi: Bosna Hersek Mahallesi Kamer Sokak Feriz Sitesi 8/4 Selçuklu/ KONYA Telefon: 332 241

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET ANTLAŞMALARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI (1980) [CISG]: ULUSLARARASI TİCARET ANTLAŞMALARINDA UYGULANACAK HUKUK

ULUSLARARASI TİCARET ANTLAŞMALARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI (1980) [CISG]: ULUSLARARASI TİCARET ANTLAŞMALARINDA UYGULANACAK HUKUK ULUSLARARASI TİCARET ANTLAŞMALARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI (1980) [CISG]: ULUSLARARASI TİCARET ANTLAŞMALARINDA UYGULANACAK HUKUK Zara Law Offices 111 John Street Suite 510, New York, NY 10038 Tel:

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

ÖDEME ŞEKİLLERİ (PAYMENT TERMS) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arclogistics.com

ÖDEME ŞEKİLLERİ (PAYMENT TERMS) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arclogistics.com ÖDEME ŞEKİLLERİ (PAYMENT TERMS) 1 Öncelikle ödeme şekillerinin ne anlam taşıdığından kısaca bahsetmekte yarar görüyoruz. Ödeme şekilleri; Uluslararası Ticarette; taraflar arasındaki para hareketinin milletlerarası

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

Uluslararası sözleşmeler ve risk azaltma yöntemleri

Uluslararası sözleşmeler ve risk azaltma yöntemleri Uluslararası sözleşmeler ve risk azaltma yöntemleri PINARAK AVUKAT BÜROSU - Avukat Servet Pinarak Engelbosteler Damm 7, 30167 Hannover / Almanya www.pinarak.com 1 Uluslararası sözleşmeler ve risk azaltma

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY TESLİM ŞEKİLLERİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY DIŞ TİCARET RİSKLERİ VE ÖDEME ŞEKİLLERİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/15) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 29.09.2017 tarih ve 28289294 sayılı yazısı (Türkiye - Faroe Adaları Serbest Ticaret Anlaşması) Sayı : 16934678-724.01.02/FO T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı :16934678-724.01.02/FO Konu :Türkiye - Faroe Adaları Serbest Ticaret Anlaşması 29.09.2017 / 28289294 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMA FİRMALARININ GÜMRÜKLEME REHBERİ

KLİNİK ARAŞTIRMA FİRMALARININ GÜMRÜKLEME REHBERİ KLİNİK ARAŞTIRMA FİRMALARININ GÜMRÜKLEME REHBERİ SUNUM İÇERİKLERİ Genel Bilgi İthalat işlemleri 1- İlaç ithalatı 2-Laboratuvar ekipmanları ve diğer eşyalar Geçici ithalat işlemleri İhracat işlemleri GENEL

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması ve farklı bakış

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

ÖDEME ŞEKİLLERİNE GENEL BİR BAKIŞ PEŞİN ÖDEME (CASH PAYMENT) PEŞİN ÖDEME-1 TAM GÜVEN ESASTIR. RİSK TAMAMEN İTHALATÇI ÜZERİNDEDİR. İHRACATÇI AÇISINDAN EN ELVERİŞLİ ÖDEME ŞEKLİ. SEVK GECİKMESİ, FAİZ GELİRİNİ

Detaylı

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini,

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini, TÜRKİYE DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN TÜRKİYE DE YERLEŞİK KİŞİLERE YAPACAKLARI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE AİT FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

G) TaĢıma Ücreti ÖdenmiĢ Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT)

G) TaĢıma Ücreti ÖdenmiĢ Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT) A) Ticari ĠĢletmede Teslim / Ex Works (EXW) B) TaĢıyıcıya Teslim / Free CARRIER (FCA) C) Gemi Doğrultusunda Teslim / Free Alongside Ship (FAS) D) Gemi Bordasında Teslim / Free on Board (FOB) E) Mal Bedeli

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ *Bu yazı nin taslak değişikliğinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ne olası etkilerini paylaşmak için hazırlanmıştır.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Neden İhracat Yapmalıyız?

Neden İhracat Yapmalıyız? Neden İhracat Yapmalıyız? Satış ve karları artırmak Dünya pazarlarından pay almak İç pazara olan bağımlılığı azaltmak Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak Rekabet gücünü artırmak Kimler İhracat Yapabilir?

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI Telekomünikasyon Kurumu Bilgilendirme Toplantısı 22 Mart 2005 Ankara 1 YASAL SÜREÇ 30 Temmuz 2001 DTM bünyesinde yapılan çalışmalar 14 Ocak 2002 Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ 1. DIŞ TİCARET VE TEORİSİ... 1 1.1. DIŞ TİCARET VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.2. DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ... 2 1.2.1. Yerli Üretimdeki Yetersizlik veya Fazlalıklar...

Detaylı

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 )

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) Bilindiği üzere, 02.12.2010 tarihli 27773 sayılı Resmi

Detaylı

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı www.muhasebenet.net sitesinde

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU

YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU Şirket Adı: YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU Lütfen tüm bölümleri eksiksiz olarak doldurunuz, gerekirse sayfa ilave ediniz. Lütfen tüm sorulara cevap veriniz. 1)MÜŞTERİ BİLGİLERİ Ticaret Siciline

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı :16934678-724.01.02/FO Konu :Türkiye - Faroe Adaları Serbest Ticaret Anlaşması 29.09.2017 / 28289294 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

Cayma Hakkı ve İade Süreç Bilgileri

Cayma Hakkı ve İade Süreç Bilgileri Cayma Hakkı ve İade Süreç Bilgileri Cayma hakkı nedir? 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ( Kanun ) gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak

Detaylı

İHRACATTA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL

İHRACATTA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL TA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL sefik@utided.org 1 TA TEMEL BİLGİLER Neler Öğreneceğiz Temel kavramlar Temel tanımlamalar En çok yapılan yanlışlar İhmal edilenler sefik@utided.org 2 TEKLİF >< FİYAT Teklif

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

23.Mayıs.2014

23.Mayıs.2014 Kanunum: Yeni Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onaylanan satış sonrası hizmet yeterlilik belgeleri onay tarihinden itibaren iki yıl geçerliğini koruyor. Tüketicilerin özel siparişleri doğrultusunda

Detaylı

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KONU İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi nin ( Sözleşme ) konusu, Satıcı nın, Alıcı ya (Tüketici ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün

Detaylı

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından:

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından: 05.03.2006 Pazar Sayı: 26099 (Asıl) Son Güncelleme: 07.03.2006 10:30 Yönetmelikler Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından:

Detaylı