UT157 Seçmeli Ders (Bed. Eğt UT158 Seçmeli Ders (Bed. Eğt Resim-Müzik) Toplam Toplam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UT157 Seçmeli Ders (Bed. Eğt- 2 0 0 1 UT158 Seçmeli Ders (Bed. Eğt.- 2 0 0 1 Resim-Müzik) Toplam 23 23 30 Toplam 23 23 30"

Transkript

1 EK 1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret, Lojistik Ve İşletmecilik Ders Programı ( ) 1. YARIYIL 2. YARIYIL Kodu Dersin Adı T P K ECTS Kodu Dersin Adı T P K ECTS UT101 İktisada Giriş UT102 Lojistiğe Giriş UT103 İşletme Bil. Giriş I UT104 İşletme Bil. Giriş II UT105 Matematik I UT106 Ticari Matematik UT107 Genel Muhasebe I UT108 Genel Muhasebe II UT109 Hukukun Temel Kavramları UT110 Pazarlama Bilgilerine Giriş UT151 Türk Dili I UT152 Türk Dili II UT 153 Atatürk İ. İ. Tarihi UT154 Atatürk İ. İ. Tarihi UT155 Yabancı Dil (İng-Alm-Fra.) UT156 Yabancı Dil (İng-Alm Fra.) UT157 Seçmeli Ders (Bed. Eğt UT158 Seçmeli Ders (Bed. Eğt Resim-Müzik) Resim-Müzik) Toplam Toplam YARIYIL 4. YARIYIL Kodu Dersin Adı T P K ECTS Kodu Dersin Adı T P K ECTS UT201 Envanter Bilanço UT202 Dış Ticarete Giriş UT203 Yönetim ve Organizasyon UT204 Ticaret Hukuku UT205 İstatistik I UT206 İstatistik II UT207 Mikro Ekonomi UT208 Makro Ekonomi UT211 Borçlar Hukuku UT210 Pazarlama Yönetimi Seçmeli Ders (Alan İçi) Seçmeli Ders (Alan İçi) Toplam Toplam YARIYIL 6. YARIYIL Kodu Dersin Adı T P K ECTS Kodu Dersin Adı T P K ECTS UT301 Tedarik Zinciri Yönetimi UT302 Lojistik ve Dağıtım Yönetimi UT303 Uluslararası Pazarlama UT304 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi UT305 Maliyet Muhasebesi I UT306 Maliyet Muhasebesi II UT307 Türk Vergi Sistemi UT308 Lojistik Bilgi Sistemleri UT309 Mesleki Yabancı Dil I UT310 Mesleki Yabancı Dil II Seçmeli Ders (Alan İçi) Seçmeli Ders (Alan İçi) Staj I Staj I Toplam Toplam YARIYIL 8. YARIYIL Kodu Dersin Adı T P K ECTS Kodu Dersin Adı T P K ECTS UT401 Lojistik Planlama ve UT402 Lojistik Planlama ve Modelleme I Modelleme II UT403 Türk Dış Ticaret Rejimi ve UT404 Finansal Tablolar Analizi Gümrük Mevzuatı UT405 Küresel Girişimcilik UT406 Araştırma Yöntemleri UT407 Finansal Yönetim UT408 Stratejik Yönetim UT409 Uluslararası İşletmecilik UT410 Elektronik Ticaret Seçmeli Ders (Alan İçi) Seçmeli Ders (Alan İçi) Staj II Staj II Toplam Toplam TOPLAM KREDİ Öğrencilerin mezun olabilmesi için toplam 148 kredilik ders alması gerekmektedir. 2. Bir bölümün ders planındaki tüm dersler diğer bölüm için seçmeli derstir.

2 EK 2 Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslarası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Programı Ders İçerikleri: UT101 - İktisada Giriş I - (3 5) 1. YARIYIL İçeriği: Ekonomi kelimesinin tarihsel gelişim süreci ve anlamı iktisat biliminin doğuşu ve önemi, iktisadi düşüncenin evrimi iktisadi ekollerin tarihsel gelişimi, ekonomik kavramlar, ekonomi biliminin ana başlıkları, ana ve alt dallar, fiyat teorisi kavramı, fiyat teorisi nin kapsadığı konular, marjinal fayda, marjinal ürün kavramları, arz-talep, arz-talep kaymaları, elastikiyet kavramı, piyasalar, piyasa türleri, piyasaların işleyiş mekanizması, rekabet piyasaları, eksik rekabet piyasaları firma gelirleri, firma maliyetleri, firma dengesi, farklı piyasa türlerinde firma dengesi, makro iktisadın konu başlıkları, makro iktisadın iktisat teorisi içindeki yeri ve önemi, ekonomik güç. İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Yayınevi, : İktisada Giriş I, Engin Erdoğan, İktisada Giriş, İlker Parasız, Ezgi Yayınevi, İktisadın ABC si, İlker Parasız, Ezgi yayınevi, İktisat I, Richard G. Lipsey, Douglas D. Purvis, Peter O. Steiner, Paul N. Courant, Bilim Teknik, Economics, David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, Alkım Yayınevi, UT103 - İşletme Bil. Giriş I- (3 5) İçeriği: Üretim, finans, pazarlama, araştırma ve geliştirme, yönetim işlevlerine giriş ve fonksiyonlar arasındaki ilişkiler, örgütleme, pazarlama araştırması, iş dünyasının temelleri, iş dünyasının çevresel analizi, girişimcilik, ticari şirket şekilleri, sosyal sorumluluk ilkeleri. İşletme Bilimine Giriş, Şerif Şimşek, Eğitim Kitabevi, İşletme Bilimine Giriş, Soner Taslak ve Mehmet Kara, Murathan Yayınevi. Contemporary Business, Louis E.Boone, David L.Kurtz, Eighth Edition, South- Western College, UT105 Genel Matematik (3 5) İçeriği: Temel Matematik Bilgileri, Permütasyon ve Kombinasyon, Özdeşlikler ve Denklemler, Eşitsizlikler, Küme Teorisi, Fonksiyonlar ve Fonksiyonel İşlemler, Doğrusal Fonksiyonlar ve Uygulamaları, Doğrusal Olmayan Fonksiyonlar ve Uygulamaları, Diziler ve Seriler, Limit, Türev ve Uygulamaları, Grafik Çizimleri ve Uygulamaları Genel Matematik I, A. Sinan Çevik, Nobel Yayınları, Ankara, Matematik, Bayram S. Durucan H., Yöntem Yayıncılık, Anakara, Genel Matematik ve İktisatta Uygulanması Nakibe Uzgören, İstanbul, Yalkin Ofset, 1973.

3 İktisatçı İçin Matematik ve İstatistik, Gerhard Tinter (çev. Erdoğan Alkin), İstanbul, Sermet Matbaası, İktisat ve İstatistik İçin Matematik, Tevfik Çavdar, Ankara, TODAİE Yayını, UT107- Genel Muhasebe I - (3 5) İçeriği: İktisadi Faaliyetler ve Muhasebe, Muhasebe: Tanım, Kavram ve Fonksiyonları, Mali Tablolar: Bilanço ve Gelir Tabloları, Bilanço ve Kârın Hesaplanması, Hesap Kavramı ve İşleyişi, Kayıt Yöntemleri, Hesap ve Bilanço İlişkisi, Muhasebede Kayıt Araçları: Yevmiye Defteri, Büyük Defter, Envanter Defteri, Muhasebe Süreci: Dönem Başı-Dönem İçi İşlemleri ve Mizanlar, Dönem Sonu İşlemleri, Ülkemizde Kayıt Nizamı, İspat Edici Belgeler, Muhasebe Süreci İle İlgili Örnek Çözümler, Bilanço ve Gelir Tablosu İlkeleri, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Ülkemizde Tekdüzen Hesap Planı, Aralıklı ve Devamlı Envanter Yöntemleri, Katma Değer Vergisi ve Muhasebeleştirilmesi, Özel Tüketim ve Özel İletişim Vergileri. : Genel Muhasebe, Mikail Erol, Doğuş Matbaası, Biga, Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Kitabevi, Ankara, UT109 Hukukun Temel Kavramları (3 5) İçeriği: Hukuk düzeni kamu düzeni, düzenleyici hukuk kuralları ve hukuk kurallarının analizi, hukukun ideali: adalet hakkaniyet kavramları, hukukun kaynakları (kanun ve örf adet hukuku) konuları öğretilmektedir. Genel Hukuk Bilgisi, Hamit Palabıyık, Hikmet Yavaş ve Mustafa Görün, Pozitif Yayınevi, Ankara, Hukukun Temel Kavramları, Kemal Gözler, Ekin Kitabevi. Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, A. Şeref Gözübüyük, 16. Basım, Ankara, Turhan Kitabevi, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ömer Anayurt, 3. Baskı, Ankara, Seçkin Kitabevi, Hukuk Başlangıcı, Necip Bilge, Ankara, Understanding Law, N. Adams and R. Brownswad, First Edition, Fontana Press, London, Kişiler Hukuku Dersleri (Gerçek ve Tüzel Kişiler), Kemal Oğuzman ve Özer Seliçi, Ankara, Filiz Kitabevi, Türk Dili I İçeriği: Dil Nedir, Dilin Doğuşuyla İlgili Teoriler, Dil-kültür-Ulus İlişkisi; Dil Devrimi, Türk Dil Kurumu ve Çalışmaları; Dünya Dilleri, Dil Aileleri, Türkçenin Dünya Dilleri İçindeki

4 Yeri; Türkiye Türkçemsinin Özellikleri: Ses-Biçim-Cümle Özellikleri; Yazım Kuralları; Noktalama İşaretleri. Üniversiteler İçin Türk Dili, Abdurrahman Güzel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, No:1. Türk Dili Yazılı Anlatım Sözlü Anlatım, ÇOMÜ Komisyon. Türkçe El Kitabı, Tuncer Gülensoy. Dilbilimi, Nesrin Bayraktar. Türk Dil Bilgisi, Muharrem Ergin. Türkçede Söz Dizimi, Leyla Karahan. Yazılı Anlatım, Hüseyin Ağca. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I İçeriği: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Türk Kurtuluş Savaşını anlamak, Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasıyla başlayan ve yurdun işgallerden kurtarılmasından sonra ülkenin çağdaş ülkeler seviyesine çıkarılmasını amaçlayan inkılâplar dönemini içerir. Birinci yarıyılda Osmanlı Devletinin son yıllarından Lozan Antlaşmasına kadar geçen süre anlatılmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Milli Mücadele Dönemi), İstanbul Nutuk, Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, İstanbul Atatürk, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I-III, V, Ankara Atatürk, Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV, Ankara Türk İnkılâp Tarihi, Hamza Eroğlu, Ankara Atatürk Devrimi: Bir Çağdaşlaşma Modeli, Suna Kili, Ankara Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Ahmet Mumcu, İstanbul Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Azmi Süslü (ve diğerleri), 2 cilt, Ankara Türk Devrimi: Tarihi Anlamı ve Felsefi Temeli, Taner Timur, Ankara Türk Devrim Tarihi, Şerafettin Turan, 5 cilt, Ankara Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, Tarih IV, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, İstanbul Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, c.i, YÖK Yayını Yabancı Dil I (İng-Alm-Fra.) İçeriği: Yabancı Dil I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, yabancı dile ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil

5 öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin yabancı dil bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar. Campus Life Student's Book. Campus Life Workbook. Essential Grammar in Use. Seçmeli Ders (Bed. Eğt-Resim-Müzik) Beden Eğitimi (2-0) 0 İçeriği: Beden Eğitimi ve Sporun önemini kavrama, spor branşları hakkında bilgi edinme, sağlıklı yaşam için spor yapma alışkanlıkları kazanma, zararlı alışkanlıklardan korunma. Branş Federasyonları ve Olimpiyat Komitesi Yayınları. Resim (2-0) 0 İçeriği: Resmin doğuşu ve gelişimi, Sanat kavramı, sanatın doğuşu ve gelişimi, Sanatın gerekliliği, sanatçının özellikleri, sanat eseri kriterleri, Güzel Sanatların tarihsel gelişimi ve çeşitleri, Güzel Sanatların kapsamında yer alan sanat kolları, Ülkemizdeki cumhuriyet dönemi öncesinde güzel sanatların ve cumhuriyet döneminde Güzel Sanatların gelişimi, Resim tarihinin çeşitli dönemlerinde değişik malzemeler üzerinde gerçekleştirilen eserlerin görsel açıklamaları, Resim sanatında plastik öğeler olan bölümler anlatılarak bu bölümlerin uygulamaları yapılır. Temel Tasarım, Hulusi Güngör, İstanbul, Grafikte Temel Tasarım, Hatice Aslan Odabaşı, İstanbul, Resim-1, Mümtaz Işıngör, Erol Eti, Ankara, Çizginin Gücü (Büyük Ressamlardan Desenler), Haydar Çelik, Nesrin Çelik, Troya yayıncılık, İstanbul Çizim ve Resim Sanatı, Jose M. Paramo, Remzi Kitabevi, İstanbul, Sanatsal Anatomi, Burne Hogart, (Çev. Burhan Bolan),Troya Yay., İstanbul, Müzik (2-0) 0 İçeriği: Sanat ve Müzik Nedir? Müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, genel müzik teorisi hakkında genel kültür, Türk ve Dünyadaki çeşitli müzikler hakkında genel bilgi ve örnekler. Türk Müziği (Klasik Türk Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği), Klasik Batı Müziği ve güncel popüler müzik ile ilgili genel kültür verilir. Toplu ses eğitimi ve repertuar çalışmaları yapılır.

6 Büyük Türk Müziği Ansiklopedisi, Yılmaz Öztuna, Kült. Bakanlığı Yay. Türk Müziği Tarihi, Nazmi Özalp, MEB Yay. Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler, Cinuçen Tanrıkorur, Ötüken Yay. Müzik Tarihi, Müzik Ansiklopedisi, Ahmet Say.

7 UT102 Lojistiğe Giriş - (3 5) 2. YARIYIL İçeriği: Modern lojistik kavramı ve Uluslararası lojistiğin temel bileşenleri, 3. Parti ve 4. Parti lojistik kavramı ve modern lojistik faaliyetler içerisindeki yeri. Tedarik zinciri yönetimi kavramı, lojistiğin bu süreç içerisindeki yeri, ulusal ve uluslar arası taşımacılık türleri ve taşıma türünün belirlenmesinde temel kriterler. Lojistik Temel Kavramlar (Lojistiğe Giriş) Mehmet Tanyaş ve Köksal Hazır, Çağ Üniversitesi Yayınları, Ankara, İşletme Bilimine Giriş, Şerif Şimşek, Eğitim Kitabevi, İşletme Bilimine Giriş, Ali Akdemir, 2012 İşletme Bilimine Giriş, Soner Taslak ve Mehmet Kara, Murathan Yayınevi. UT104 - İşletme Bil. Giriş II - (3 5) İçeriği: İşletmecilik sistemi (iş dünyasının karşılaştığı temel sorunlar, sosyal sorumluluk ve iş etiği, girişimcilik ve küçük işletmecilik), yönetim ve organizasyon (yönetim, etkin organizasyonların yaratılması, işletmecilikte beşeri ilişkiler yaklaşımı), insan kaynakları ve üretim (insan kaynakları yönetimi, endüstriyel ilişkiler, üretim yönetimi), pazarlama (pazarlama yönetimi, ürün ve fiyatlandırma, dağıtım stratejileri, promosyon stratejileri), finansal yönetim (para, banka ve kredi sistemi, finansal yönetim, risk yönetimi) verimlilik yönetimi, örgüt geliştirme, kariyer planlama. İşletme Bilimine Giriş, Şerif Şimşek, Eğitim Kitabevi, İşletme Bilimine Giriş, Soner Taslak ve Mehmet Kara, Murathan Yayınevi. Contemporary Business, Louis E.Boone, David L.Kurtz, Eighth Edition, South- Western College, UT106 Ticari Matematik - (3 5) İçeriği: Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Kısmi Türev, Çok Değişkenli Fonksiyonların İktisadi Uygulamaları, Belirsiz İntegral ve İktisada Uygulanması, Belirli İntegral ve İktisada Uygulanması, Vektörler, Matrisler ve Matrislerde Temel Aritmetik İşlemler, Matrisin Determinantı, Tersi, Ters Matrisin Kullanıldığı Yerler, Doğrusal Denklem Sistemleri, Homojen Doğrusal Denklem Sistemleri İktisatçı İçin Matematik ve İstatistik, Gerhard Tinter (çev. Erdoğan Alkin), İstanbul, Sermet Matbaası, 1971.

8 Matematik, Bayram S. Durucan H., Yöntem Yayıncılık, Anakara, Genel Matematik ve İktisatta Uygulanması Nakibe Uzgören, İstanbul, Yalkin Ofset, İktisat ve İstatistik İçin Matematik, Tevfik Çavdar, Ankara, TODAİE Yayını, UT108 - Genel Muhasebe II - (3 5) İçeriği: Ticari Mallar Hesabının İşleyişi, Devamlı Envanter Yöntemi, Aralıklı Envanter Yöntemi, Stok Değerleme Yöntemleri, Giderler ve Gelirlerde Dönem Ayrımı, Mali Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi, Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi, Amortisman Yöntemleri, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Özkaynaklar, Gelir Tablosu Hesapları, Maliyet Hesaplarının İşleyişi ve Kapatılması, Dönem Sonu İşlemler, Kapanış İşlemleri, Kesin Mizan, Mali Tabloların Düzenlenmesi, Genel Uygulama. : Genel Muhasebe, Mikail Erol, Doğuş Matbaası, Biga, Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Kitabevi, Ankara, UT110 Pazarlama Bilgilerine Giriş - (3 5) İçeriği: Pazarlamanın tanımı ve kapsamı / Pazarlama yönetimi ve Pazarlama Planlaması/ Pazarlama Bilgi Sistemi/ Stratejik Pazarlama Yönetimi/ Pazar Bölümlendirmesi ve Hedef Pazar Seçimi/ Pazarlama Karması/ Ürün Politikaları/ Fiyat Politikaları/ Tedarik Zinciri ve Dağıtım Politikaları/ Bütünleşik Pazarlama İletişimi : Pazarlama Araştırmaları, E. Gegez, Beta 'Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş Pazarlama Araştırmaları, K. Kurtuluş, Literatür Yayıncılık Türk Dili II İçeriği: Konuşmanın Özellikleri: Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar, Etkili Konuşma; Dinleme: Dinlemede Uyulması Gereken Kurallar; Okuma: Anlayarak Okuma, Eleştirel Okuma; Yazın Türleri: Öykü, Roman, Makale, Deneme, Şiir, Tiyatro. Türk Dili Yazılı Anlatım Sözlü Anlatım, ÇOMÜ Komisyon. Türkçe El Kitabı, Tuncer Gülensoy. Türk Dil Bilgisi, Muharrem Ergin. Türkçede Söz Dizimi, Leyla Karahan. Yazılı Anlatım, Hüseyin Ağca.

9 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II İçeriği: Meclis-i Mebusan'ın açılışı ve Misak-ı Milli'nin Kabulü, İstanbul'un işgali, T.B.M.M. açılışı, Sevr Barış Antlaşması, İstiklal Mahkemeleri, 23 Nisan 1920 Sonrası Milli Mücadele Hareketi, Doğu Cephesi Harekatı, I.İnönü Zaferi, İlk Anayasanın Kabulü, II. İnönü Zaferi, Kütahya-Eskişehir Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi, Ankara Antlaşması, Büyük Taarruz, Saltanatın Kaldırılması, Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması, Cumhuriyetin İlanı, Hilafetin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Cumhuriyetin İlanından Sonra Yapılan İnkılaplar, Yapılan İnkılaplara Duyulan Tepkiler, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, Dönemi Türk Dış Politikası, Arası Türk Dış Politikas,, Atatürk İlkelerinin Açıklanması. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Milli Mücadele Dönemi), İstanbul Nutuk, Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, İstanbul Atatürk, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I-III, V, Ankara Atatürk, Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV, Ankara Türk İnkılâp Tarihi, Hamza Eroğlu, Ankara Atatürk Devrimi: Bir Çağdaşlaşma Modeli, Suna Kili, Ankara Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Ahmet Mumcu, İstanbul Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Azmi Süslü (ve diğerleri), 2 cilt, Ankara Türk Devrimi: Tarihi Anlamı ve Felsefi Temeli, Taner Timur, Ankara Türk Devrim Tarihi, Şerafettin Turan, 5 cilt, Ankara Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, Tarih IV, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, İstanbul Yabancı Dil (İng-Alm-Fra.) II İçeriği: Bu ders Yabancı Dil I dersinin devamı niteliğindedir ve orta düzeyde yabancı dil konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir. Campus Life Student's Book. Campus Life Workbook. Essential Grammar in Use.

10 Seçmeli Dersler (Bed. Eğt.-Resim-Müzik) Beden Eğitimi (2-0) 0 İçeriği: Beden Eğitimi ve Sporun önemini kavrama, spor branşları hakkında bilgi edinme, sağlıklı yaşam için spor yapma alışkanlıkları kazanma, zararlı alışkanlıklardan korunma. Branş Federasyonları ve Olimpiyat Komitesi Yayınları. Resim (2-0) 0 İçeriği: Resmin doğuşu ve gelişimi, Sanat kavramı, sanatın doğuşu ve gelişimi, Sanatın gerekliliği, sanatçının özellikleri, sanat eseri kriterleri, Güzel Sanatların tarihsel gelişimi ve çeşitleri, Güzel Sanatların kapsamında yer alan sanat kolları, Ülkemizdeki cumhuriyet dönemi öncesinde güzel sanatların ve cumhuriyet döneminde Güzel Sanatların gelişimi, Resim tarihinin çeşitli dönemlerinde değişik malzemeler üzerinde gerçekleştirilen eserlerin görsel açıklamaları, Resim sanatında plastik öğeler olan bölümler anlatılarak bu bölümlerin uygulamaları yapılır. Temel Tasarım, Hulusi Güngör, İstanbul, Grafikte Temel Tasarım, Hatice Aslan Odabaşı, İstanbul, Resim-1, Mümtaz Işıngör, Erol Eti, Ankara, Çizginin Gücü (Büyük Ressamlardan Desenler), Haydar Çelik, Nesrin Çelik, Troya yayıncılık, İstanbul Çizim ve Resim Sanatı, Jose M. Paramo, Remzi Kitabevi, İstanbul, Sanatsal Anatomi, Burne Hogart, (Çev. Burhan Bolan),Troya Yay., İstanbul, Müzik (2-0) 0 İçeriği: Sanat ve Müzik Nedir? Müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, genel müzik teorisi hakkında genel kültür, Türk ve Dünyadaki çeşitli müzikler hakkında genel bilgi ve örnekler. Türk Müziği (Klasik Türk Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği), Klasik Batı Müziği ve güncel popüler müzik ile ilgili genel kültür verilir. Toplu ses eğitimi ve repertuar çalışmaları yapılır. Büyük Türk Müziği Ansiklopedisi, Yılmaz Öztuna, Kült. Bakanlığı Yay. Türk Müziği Tarihi, Nazmi Özalp, MEB Yay. Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler, Cinuçen Tanrıkorur, Ötüken Yay. Müzik Tarihi, Müzik Ansiklopedisi, Ahmet Say.

11 UT201 - Envanter Bilanço - (3 5) 3. YARIYIL İçeriği: Envanter kavramı, envanter çeşitleri, envanter değerleme yöntemleri, dönen varlıklarla ilgili envanter işlemleri, duran varlıklarla ilgili envanter işlemleri, pasif hesaplarla ilgili envanter ve değerleme işlemleri, gelir ve gider hesaplarıyla ilgili dönem sonu işlemleri, mali tabloların hazırlanması. Envanter, Ümit Gücenme, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa, Çözümlü Envanter Bilanço Problemleri Yazarı, Sedat Ünalan & Yurdakul Çaldağ &M.Sayarı, Yayınevi: A.İ.T.İ.A, Ankara. UT203 - Yönetim ve Organizasyon - (3 5) İçeriği: Yönetim Tanımı; Yönetim Sürecinin Temel Özellikleri; İşletmeler İçin Önemi; Benzer Kavramlarla Karşılaştırma; Yönetim Biliminin Gelişimi; Modern Yönetim Akımları; Yönetim Düşüncesi ve Örgüt Kuramı; Karşılaştırma ve Değerlendirme; Yönetim Sistemi; Yönetimde Karar Alma; Yetki ve Güç Kavramları; Özellikleri; Yetki Göçerimi; Organizasyon Kavramı: Özellikleri, İlkeleri, Organizasyon süreci ve planlama süreci ile karşılaştırma, Bölümlendirme, Kadrolama; Özellikleri, Kadrolama süreci; Yöneltme: Özellikleri, Yöneltme süreci; Organizasyon Yapıları; Klasik Yaklaşımdan Günümüze Organizasyon Yapılarındaki Değişim; Karşılaştırma; Koordinasyon; Denetim: Özellikleri, Denetim süreci. : Ali Akdemir, "İşletmeciliğin Temel Bilgileri" Erol EREN, "Yönetim ve Organizasyon" UT205 - İstatistik I - (3 5) İçeriği: Temel istatistiksel kavramlar ve yöntemler, iktisat alanına özel örnek ve uygulamalarla öğrenciye kavratılmaya çalışılır. Dersin amacı olasılık fonksiyonları, örnekleme yöntemleri, örnekleme dağılımları, aritmetik ortalamalar, varyans, standart sapma, en-küçük kareler yöntemi ve korelasyon gibi istatistiğin temel kavramlar yanında ayrıca öğrenciler güven aralığı ve hipotez testlerinin nasıl yapıldığını da uygulamalı olarak öğreneceklerdir. İstatistik: Metodları ve Uygulamaları, Fazıl Güler, (2. Baskı), İstanbul, Beta Yayınları, İktisatçı İçin Matematik ve İstatistik, Gerhard Tinter (Çev. Erdoğan Alkin), İstanbul, Sermet Matbaası, İktisat ve İstatistik İçin Matematik, Tevfik Çavdar, Ankara, TODAİE Yayını, 1975.

12 UT207 - Mikro Ekonomi I - (3 5) İçeriği: Temel kavramlar, arz ve talep, fiyat esnekliği, tüketici davranışları teorisi, tüketici talep analizi, üretim teorisi, üretim maliyetleri, üretim ve firma teorisine ilişkin alternatif modeller (satış maksimizasyon modeli, büyüme maksimizasyon modeli, fayda maksimizasyon modeli gibi), ekonomik etkinlik. : Mikro Ekonomi, Z. Dinler, Ekin Kitapevi, Bursa, : Mikro İktisat, Erdal M. Ünsal, İmaj Yayıncılık, Ankara, Mikro İktisat, Orhan Türkay, Ankara Üniversitesi SBF Yayını, UT Borçlar Hukuku - (3 5) İçeriği: Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları. Borçların doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları. Sözleşmeler, sözleşmelerin meydana gelmesi, sözleşmelerde şekil, sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin ve temsil. Haksız fiiller. Sebepsiz zenginleşme. Borçların hükümleri ve üçüncü şahıslara etkisi, müteselsil borçlar, şarta bağlı borçlar, alacağın temliki, borcun nakli, borçların sona ermesi, özel borç ilişkileri : Fikret Eren, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul, Safa Reisoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, : Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7.b., Ankara Aydın Aybay, Borçlar Hukuku Dersleri, 12.b., İstanbul-2000 Ercan Akyiğit, Borçlar Hukuku, Sakarya İbrahim Kaplan, Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Hükümler, 3.b., Ankara-2003 Kemal Oğuzman / Turgut Öz, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 4.b., İstanbul Şener Akyol, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul-1995 Turgut Akıntürk, Borçlar Hukuk, Genel Hükümler, Özel Borç İlişkileri, 10.b., İstanbul Seçmeli Ders (Alan İçi)

13 UT202 - Dış Ticarete Giriş - (3 5) 4. YARIYIL İçeriği: Dış ticaret nedir? İç ve Dış Ticaret arasındaki farklar, gelişim nedenleri, tarafları ve riskleri. Dış Ticarette ödeme şekilleri/ Dış ticarette teslim şekilleri INCOTERMS 2000/ Dış ticarete konu olan belgeler. Türkiye Ekonomisi, Koray Başol, Anadolu Universitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye Ekonomisi, Hüseyin Şahin, Ezgi Kitabevi, Bursa, Türkiye Ekonomisi, İlker Parasız, Ezgi Kitabevi, Bursa, UT204 - Ticaret Hukuku - (3 5) İçeriği: Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret unvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler. Ticari İşletme Hukuku, Sami Karahan, Mimoza Yayınları, Konya, Ticaret Hukuku Ders Notları, Yusuf Yiğit, Biga, UT206 - İstatistik II - (3 5) İçeriği: Tesadüf örnekleri; örnek ortalaması ve varyans; Chebychev teorisi, büyük sayılar kanunu; Merkezi Limit Teorisi; tahmin etme, çeşitli tahmin ediciler; yeterlik, güven aralığı hipotez testi; regresyon ve varyans analizleri. İstatistik: Metodları ve Uygulamaları, Fazıl Güler, (2. Baskı), İstanbul, Beta Yayınları, İktisatçı İçin Matematik ve İstatistik, Gerhard Tinter (Çev. Erdoğan Alkin), İstanbul, Sermet Matbaası, İktisat ve İstatistik İçin Matematik, Tevfik Çavdar, Ankara, TODAİE Yayını, UT208 - Makro Ekonomi II - (3 5) İçeriği: Ekonomik faaliyetlerin ölçülmesi; milli gelir; "Klasik" ve "Modern" gelir ve istihdam teorileri; mal ve para piyasaları genel dengesi; uluslararası ticaretin etkileri; Ekonomik faaliyette dalgalanma ve büyüme; toplam gelir dağılımı.

14 Makro İktisat, Kemal Yıldırım, Doğan Kahraman, Murat Taşdemir, Seçkin Yayınevi, Eskişehir, Makro Ekonomi, Parasız İlker, Ezgi Kitabevi, Bursa, Makro İktisat, Uluatam, Özhan, Savaş Yayınları, Ankara, Makro İktisat, Erdal M. Ünsal, İmaj Yayıncılık, Ankara, Economics, Begg, David, Fischer Stanley ve Dornbusch Rudiger, 6th Edition, McGraw-Hill, London, UT210 - Pazarlama Yönetimi - (3 5) İçeriği: Pazarlama yönetimi kavramı esasları. Stratejik planlama ve pazarlama ilişkisi, pazarlama örgütünün planlanması ve oluşturulması, pazarlama programlarının geliştirilmesi. Pazarlama ürün fiyat dağıtım ve tutundurma yöntemi, faaliyetlerinin kontrolü. Örnek olay çalışmaları. : Pazarlama Araştırmaları, E. Gegez, Beta 'Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş Pazarlama Araştırmaları, K. Kurtuluş, Literatür Yayıncılık Seçmeli Ders (Alan İçi)

15 5. YARIYIL UT301 - Tedarik Zinciri Yönetimi - (3 5) İçeriği: Lojistik İşlem Alanları, Tedarik Zinciri Stratejisi ve Konumlandırılması, Katma Değer Sağlayıcı Hizmetler, Sipariş Yönetimi, Talep Tahmini, Bütünleşik Planlama, Satın Alma, Depo ve Stok Yönetiminin İleri Konuları ve Dağıtım Alanları : Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Yöntem Ve Kavramları, Ruhet GENÇ, Detay Yayıncılık, 2009 UT303 - Uluslararası Pazarlama - (3 5) İçeriği: Dünya Ticaretinin Tarihi ve Gelişmesi, Uluslararası Pazarlamanın Kültürel Ekonomik Politik ve Hukuki Çevresi, Pazar Seçimi, İhracat İşlemleri, İhracat İçin Araştırma ve İhracatın Örgütlenmesi, Yabancı Pazarlarda Dağıtım, Promosyon ve Fiyatlandırma. : Karafakioğlu, Mehmet, (2000), Uluslararası Pazarlama Yönetimi, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. : Akat, Ömer, (2003) Uluslararası pazarlama (Karması ve Yönetimi), Bursa, Ekin Yayıncılık. Kozlu, Cem, (2001) Uluslararası Pazarlama (İlkeler ve Uygulamalar), İstanbul; T.İş Bankası Yay. Cengiz, Emrah, (2002) Uluslar arası Pazarlamada Promosyon, İstanbul, Der Yayınları. Cengiz, Emrah, Gegez, Ercan, Arslan, Müge, Pırtini, Serdar, Tığlı, Mehmet, (2003) Uluslar arası Pazarlara Giriş Stratejileri, İstanbul, Der Yayınları. UT305 - Maliyet Muhasebesi I - (3 5) İçeriği: Maliyet içerikleri, maliyet hesaplama fonksiyonları, maliyet sistemleri, Üretim maliyeti ve nakit akışı; üretilen ve satılan malların maliyet bilançosu, Tek düzen hesap sistemine göre maliyet hesaplama süreci, Maliyetleri sınıflandırma, Materyallerin sınıflandırılma maliyeti ve kontrolleri, İşçilik giderleri, sınıflandırılması ve kontrolü, Genel giderler, özellikleri ve planlama, üretim ve hizmet merkezleri, Genel giderleri ayırma, sipariş maliyeti, Süreç maliyeti, Vaka çalışmaları. Maliyet Muhasebesi, Mikail Erol, Orion Kitabevi Maliyet Muhasebesi Ders Notları, Ahmet Vecdi Can, Sakarya Kitabevi.

16 UT307 - Türk Vergi Sistemi - (3 4) İçeriği: Vergi Hukukunun Temel Kavramları, Türk Vergi Sisteminin Temel Vergilerinden Olan Gelir Vergisinin Analizi, Bu Vergi, öncelikle teorik olarak ele alınıp, daha sonra uygulamaya ilişkin problemler incelenmektedir. Vergi sistemimizdeki diğer temel Vergiler de aynı sistematik çerçevede incelenmeye çalışılmaktadır. Türk Vergi Sistemi, Doğan Şenyüz, Adnan Gerçek ve Mehmet Yüce, Ekin Yayıncılık. Yaklaşım Dergisi Vergi Sorunları Dergisi Mali Pusula Dergisi UT309 - Mesleki Yabancı Dil I - (3 4) İçeriği: Günümüz iş dünyasında kullanılan ingilizce terminolojisinin ve ingilizce temel seviyesinin üzerindeki orta-öncesi seviyedeki ingilizce yapıları ile ilgili konuların işlendiği derstir. Oxford Business Basics Grammar. Reader At Work _1, ODTÜ. Essential Grammar in Use, Cambridge Progress in English Grammar. Everyday Business English, Longman University Press. Oxford Living English Grammar, Oxford University Press. Seçmeli Ders (Alan İçi) Staj I

17 6. YARIYIL UT302 - Lojistik ve Dağıtım Yönetimi - (3 5) İçeriği: Lojistik ve dağıtım yönetiminin temeli, ürünlerin kullanıcılara ulaştırılmasında, farklı taşıma sistemlerinin önemi ve kapsamı, bunların yanında hukuk ve düzenlemeleri ve maliyet sistemi. Üretim süreci sonundan tüketiciye gelen bitirilmiş ürünün verimli hareketleriyle ilgili tüm yönetim aktiviteleri ve arz kaynağından üretimi sürecinin başına kadar kullanılan materyal hareketleri. Kapsamında bulunan başlıklar; nakliye ve taşımacılık, araç çizelgeleri, materyal toptancılığı, paketleme korunumu, stok kontrolü, tesis ve toptan satış alanı seçimi, tesis dizaynı, talep süreci, pazarlama tahmini ve müşteri servisi. : Kobu, Bülent (2006) Üretim Yönetimi, 13. baskı, İstanbul:Beta Basım, 602 sayfa : Keith Lockyer, Alan Muhlemann, and J.S. Oakland, Production and Operations Management, Prentice Hall, 6. ed. Top, Aykut 2006 Üretim Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara UT304 - Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi - (3 5) İçeriği: Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler ve Tek Düzen Hesap Planı; Döviz İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; İhracat Kredileri; Dış Ticarette Kullanılan Bazı Finansman Teknikleri ve Muhasebeleştirilmesi; Akreditifli ve Kabul Kredili İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; Peşin Ödemeli, Mal Mukabili ve Vesaik Mukabili İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; Menkul Kıymet ve Avans İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. Şirketler Muhasebesi, Sabri Bektöre, Eskişehir, A.Ü. Yayını, Şirketler Muhasebesi, S. Bektöre, Y. Benligiray, D. Aydın, Eskişehir, Financial Accounting and Corporate Reporting, K. R. Ferris, Boston, UT306- Maliyet Muhasebesi II - (3 5) İçeriği: Sipariş ve safha maliyet yöntemi ve uygulanışı, standart maliyet yönteminin uygulanması, üretim safhalarında birden çok mamul üretilmesi durumunda maliyetleme sorunları. Birleşik ve yan mamullerin maliyetleşmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması. Maliyet bilgilerinin raporlanmasi ve yönetim kararlarında kullanılması. Örnek problemler.

18 : Erdoğan, M. & Erdoğan, N. (1996), Muhasebede Bilgisayar Kullanımı, Eskişehir: Boyut Matbaacılık A.Ş. Önel, Sabri (2003), Bilgisayarlı Muhasebe (ETA for Windows), Ankara: Seçkin Sağçolak, Orhan & Sağçolak, Özkan (2004), Ticari Belgelerle Bilgisayarlı Muhasebe, Ankara: Seçkin. Lazol, İ. & Gürsoy, Y. (2003), Bilgisayarlı Muhasebe (I-II). Ekin Kitabevi. Feyiz, M.A., Bilgisayarlı Muhasebe, Rize: Akademi Yayınevi. Diğer bilgisayarlı muhasebe kitapları UT308 - Lojistik Bilgi Sistemleri - (3 4) İçeriği: Bilgi sistemlerinin tedarik zinciri ve lojistik fonksiyonlarındaki rolü. Strateji, tedarik zinciri ve bilgi sistemleri seçimi, MRP, DRP, ERP, tedarikçi ilişkileri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, bilgi sistemleri taşımacılık,/depolama/ dağıtım, karar destek sistemleri, izleme teknolojileri, RFID, EDI, elektronik ticaret, tedarik zinciri performans kriterleri. UT310 - Mesleki Yabancı Dil II - (3 4) İçeriği: Lojistik ve Uluslararası Ticaret konularında yabancı dilde okuma, anlama ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi, okuma parçalarının ve temel bazı metinlerin Türkçe çevirilerinin işlenmesi. Oxford Business Basics Grammar. Reader At Work _1, ODTÜ. Essential Grammar in Use, Cambridge Progress in English Grammar. Seçmeli Ders (Alan İçi) Staj I

19 7. YARIYIL UT401 - Lojistik Planlama ve Modelleme I - (3 5) İçeriği: Süreç tanımı, akış diyagramları, kapasite analizi, kapasite için yapılan yatırımların geri dönüşü, döngü süresi analizi, envanter yönetimi, sipariş erteleme, üretim kontrol, iş koordinasyonu, risk yönetimi, kalite yönetimi, süreç tasarımı ve reengineering, ürün geliştirme, proje yönetimi, satın alma. : Lojistik Yönetimi, Metin Çancı, Murat Erdal, Utikad Yayınları, 1. Baskı, Ocak 2009 UT403 - Türk Dış Ticaret Rejimi ve Gümrük Mevzuatı - (3 5) İçeriği: Türkiye de dış ticareti yöneten kanunlar. Türk hukukundaki uluslararası ticaret ile ilgili düzenleyici ve karşılık gerektiren kanunlar. Türkiye ile yapılan ticaretle ilgili birçok önemli konuda gerekli hukuki bilgi. Gümrük rejimi, ithalat-ihracat mevzuatı, menşe ile ilgili kurallar, gümrük değerlemesi, ticari kanunlar (anti-damping, anti-sübvansiyon ve ihtiyat), mamullerin satışı, ticaret finansmanı, deniz taşımacılığı, hizmet ticareti, ve Türkiye de yer almış olan dış ticaret ile ilgili ihtiyatların çözümlenmesi. : Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Feridun Kaya, Beta Yayınları,2011. Türkiye de Dış Ticaet İşlemleri ve Uygulaması, Utku Utkulu vd., Gazi Kitabevi, 2010 UT405 Küresel Girişimcilik - (3 4) İçeriği: Girişimcilik Kavramı; Girişimciliğin Temel Nitelikleri; Girişimciliğin İşlevleri; Girişimcilik Konusundaki Gelişmeler; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik, İş Planı ve İş Planının Hazırlanması; İş Kurma Süreci, İç ve Dış Girişimcilik, Teknolojik Yenilik ve Ekonomik Performans; Piyasa Ekonomisinde Girişimcilik ve Rekabet, Uluslararası Girişimcilik, Türkiye'de Girişimciliğin Gelişimi; Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkelerde Girişimcilik. : Girişimcinin El Kitabı, Türkiye İş Bankası yayınları, Richard Luecke. Girişimcilik Temel Kavramlar, Editör: Nazan Yelkikalan, Beta Yayınları, 2013 : Türkiye'de Kadım Girişimcilik, Prof. Dr. Necla ARAT,1993. Girişimcilik ve Küçük İşletme, Orhan KÜÇÜK. Girişimcilik, Dr.Uğur DOLGUN, UT407 - Finansal Yönetim - (3 5) İçeriği: Firmanın yatırım politikası, riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, duran varlıkların yönetimi, sermaye maliyeti, sermaye yapısı ve oluşumdaki kararlar, kısa, orta ve uzun vadeli finansman kaynakları, borç yönetimi, öz sermaye ile finansman, şirketlerde büyüme, füzyon ve holdingler, finansal yapıyı güçlendirici önlemler. Örnek uygulamalar.

20 : Ümit Gücenme, Mali Tablolar Analizi, Bursa : Nalan Akdoğan-Nejat Tenker, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Ankara UT409 - Uluslararası İşletmecilik - (3 4) İçeriği: Uluslararası işletmeye genel bakış; işletmelerin karşılaştığı ekonomik ve politik çevreler; işletmelerin karşılaştığı bireysel ve kültürel çevreler; uluslararası ticaret teorisi; ticaret üzerindeki devlet etkisi; dış yatırım nedenleri; çapraz uluslu anlaşmalar; çok ulusların etkisi; uluslararası işletme diplomasisi; detaylı yasal sorunlar. : Mutlu, E.C (2009) Uluslararası İşletmecilik Teori ve Uygulama Beta Basım Yayın. Seçmeli Ders (Alan İçi) Staj II

21 8. YARIYIL UT402 - Lojistik Planlama ve Modelleme II - (3 5) İçeriği: Lojistik sistemlerin tasarımı, envanter yönetimi, depo tasarımı ve operasyonları, tesis konumlandırılması ve yük taşımacılığında karşılaşılacak uzun, orta ve kısa vadeli kararlarda yöneylem araştırması teknikleri, Model kurma ve dogrusal programlama, simpleks yöntem, duyarlılık analizleri, ulaştırma modelleri, şebeke analizi, envanter modelleri : Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Yöntem ve Kavramları, Ruhet Genç, 2009 : Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi, M. Hakan Keskin, UT404 - Finansal Tablolar Analizi - (3 5) İçeriği: Finansal tabloların fonksiyonları, türleri, yapılarının anlaşılması, finansal analiz teknikleri, ve bu tekniklerle ulaşılan sonuçların yorumlanması. : Ümit Gücenme, Mali Tablolar Analizi, Bursa : Nalan Akdoğan-Nejat Tenker, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Ankara UT406 - Araştırma Yöntemleri - (3 5) İçeriği: Bilimin tanımı, bilimin amaçları ve özellikleri, bilimsel yöntem, bilimsel araştırma, araştırma probleminin belirlenmesi, çalışma hipotezlerinin geliştirilmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, verilerin toplanması, gözlem, anket, görüşme, analiz, yorum ve sonuçların sunulması, örnek bir araştırmanın yapılması. : Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, A. Hamdi İslamoğlu, Beta Yayınları, 2009 : Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Şadi Can Saruhan ve Ata Özdemirci, Beta Yayınları,2011. UT408 - Stratejik Yönetim - (3 4) İçeriği: Strateji, politika, uzun vadeli planlama, taktik, yöntem, stratejik yönetim, operasyonel yönetim ve program yönetimi, stratejik yönetimin süreç ve safhaları, stratejik analiz, amaç ve hedeflerin tanımlanması, stratejik alternatiflerin analizi. Belli başlı stratejiler, stratejilerin uygulanması ve başarı şartları, işletme politikalarının tespiti ve örgüt yapısını düzenlemesi ile vizyoner liderliğin özellikleri, stratejik kontrolün anlamı ve kapsamı ile kontrol teknikleri, kriz dönemlerinde yönetim, küçük işletmelerde stratejik yönetim, hizmet işletmelerinde ve kâr amacı gütmeyen örgütlerde yönetim gibi stratejik yönetimin diğer konuları.

22 : Ülgen, H, Mirze, S. K. (2007) İşletmelerde Stratejik Yönetim Arıkan Yayıncılık UT410 - Elektronik Ticaret - (3 4) İçeriği: Digital İmza, Şirketten Şirkete, Şirketten Müşteriye Uygulamalar, Finans Sektörü ve Reel Sektörde E-Ticaret Uygulamaları, E-Ticarette güvenlik ve uygulamalar, Home Office Yaklaşımları, E-Ticaretin Hukuki Durumu ve Gelişimi, Web, internet, bilgisayar şebekeleri, güvenlik, kullanılabilirlik, organizasyon, müşteri ilişkileri yönetimi, satış zinciri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, B2B ve B2C uygulamaları, yeni yaklaşımlar, e-ticaret kavramı ve gelişmesi, e-ticaret gerçeği, ekonomik değerlendirmeler, maliyet analizleri, fayda ve maliyetler, risk analizi, teknolojik temeller, donanım altyapısı, yazılım, e-ticarette sanal doku temelleri, web portalları, web programlama, web tabanlı veritabanı yönetimi, güvenlik, elektronik ödeme sistemleri, küreselleşme, yasal ve etik konular, e-ticaret çalışanları, başarı ölçümleri, marka yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, iş ortakları, katma değer zinciri, kurum kaynakları planlaması bu dersin konularını oluşturmaktadır. : Elektronik Ticaret ve Elektronik İş Uygulamalar, Modeller, Stratejiler, Erkan AKAR, Cantürk KAYAHAN, 2. Baskı, Mart Seçmeli Ders (Alan İçi) Staj II

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Muhasebe I GEM 117 1 3 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Muhasebe I GEM 117 1 3 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Genel Muhasebe I GEM 117 1 3 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ŞİRKETLER MUHASEBESİ Ders No : 0020050029 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa daki gelişmeler,

Detaylı

DERSTE KAZANDIRILACAK ÖZELLİKLER KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR

DERSTE KAZANDIRILACAK ÖZELLİKLER KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR PROGRAM ADI TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERSİN KODU TUR / TRO 169 DERSİN ADI TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE DENETİMİ DERSİN SORUMLUSU ÖĞR. GÖR. MELTEM BOZKURT DERSİN TÜRÜ Zorunlu x Seçmeli EĞİTİM DİLİ

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral.

Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral. Lojistik Programı (METEB) Ders İçerikleri Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi- I Temel Kavramlar; Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar; Türk İnkılaplarının Hazırlık Dönemi ; Türk

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞLETME BÖLÜMÜ 2014-2015 Öğretim Yılından Başlamak Üzere Uygulanacak Ders Programı I.Yıl 131211133 İşletme Bilimine Giriş I (S)

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENVANTER BİLANÇO Ders No : 0000500 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS DOSYASI İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ 2016-2017 GÜZ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ Türkçe

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. Yarıyıl II. Yarıyıl Seçmeli (4 ders) 32 AKTS ULTF 570 Seminer 4 AKTS III. Yarıyıl ULTF 560 Bitirme Projesi 14 AKTS Seçmeli

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Birinci Sınıf Güz Yarıyılı (1. Dönem) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 1. Kavramsal Açıklamalar, 2. Osmanlı İmparatorluğu nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi,

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ Dersin Kodu Dersin Adı Desin Kodu Dersin Adı I.Yarıyıl T P K AKTS II.Yarıyıl T P K AKTS Türk Dili I 2 0 2 2 Türk Dili II 2 0 2 2 A.İ.İ.T.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Türkçe Lisans Zorunlu Bülent

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri 1. YARIYIL YLS 101-Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu Sağlık yönetimi / işletme yönetiminin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Ders No : 0690160035 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara UFUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara PROGRAM AMAÇLARI 1. İşletmecilik alanı ile ilgili temel bir bakış açısı kazanılması. 2. İşletme biliminin temel

Detaylı

Doktora. 2. yıl Bahar / 4. yarıyıl DERS ÖĞRETİM PLANI. Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı

Doktora. 2. yıl Bahar / 4. yarıyıl DERS ÖĞRETİM PLANI. Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI FAKÜLTESİ UYGULAMALI BİLİMLER BÖLÜMÜ PROGRAMI BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER Y.O. LOJİSTİK BİRİNCİ YIL 1

Detaylı

İşletme Bilimlerine Giriş, M. Şerif ŞİMŞEK, Güney Ofset, Konya, 2001. Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk, Ankara, Türkmen Kitapevi, 2008.

İşletme Bilimlerine Giriş, M. Şerif ŞİMŞEK, Güney Ofset, Konya, 2001. Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk, Ankara, Türkmen Kitapevi, 2008. İŞLETME BÖLÜMÜNÜN AÇTIĞI DERSLER VE İÇERİKLERİ İŞL 101 İŞLETMEYE GİRİŞ-I (3+0) 3; AKTS:5 Dersin Tanıtımı ve İşletme Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar / İşletmelerin Amaç ve Araçları ile Ekonomi Içindeki

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA İLKELERİ Ders No : 00005000 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ KOOPERATİFÇİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ KOOPERATİFÇİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ KOOPERATİFÇİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-100 GENEL İŞLETME - 3+0=3 / AKTS 3 İşletme ve işletmecilik

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştrıma konusu ve hipotezni

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

DERS PROFİLİ. Finansal Muhasebe MAN211 Güz 1 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Finansal Muhasebe MAN211 Güz 1 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Finansal Muhasebe MAN211 Güz 1 3+0+0 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) : İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan

Detaylı

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Dönem Bölümü Programı Şube Ders Kodu 2013-2014 İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Böl/Sınıf DERSLER T U K DERSİ YÜRÜTECEK ÖĞRETİM ELEMANI G EKO EKO/1.S N.Ö. 1.Şb. 111611101 İstatistik I 3 0 3 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu LOJ229 YABANCI DİL III Yarıyıl Kodu Adı T+U 3 LOJ229 Kredi AKTS 3 3 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksekokul Dersin Staj Durumu

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Para Banka Ders No : 0690160064 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Adı : GENEL MUHASEBE I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 6. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL MUHASEBE I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 6. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL MUHASEBE I Ders No : 0350040004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa daki gelişmeler,

Detaylı

TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ YARIYIL TÜRKÇE I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Kodu

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kodu DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 4 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve AITB191 İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 İnkılap tarihinin

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mikro İktisat MİK

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mikro İktisat MİK DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İktisat MİK213 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TİCARET HUKUKU Ders No : 0020050026 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

DERS PROFİLİ. MAN445 Güz 1 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. MAN445 Güz 1 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Ithalat ve İhracat Yönetimi MAN445 Güz 1 3+0+0 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Yüce

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 6 6 ENM 102 Matematik II 4 0 6 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

DERS PROFİLİ. Finansal Muhasebe MAN 211 3 Güz 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Finansal Muhasebe MAN 211 3 Güz 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Finansal Muhasebe MAN 211 3 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Yrd. Doç.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ

İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ 04 OCAK PAZARTESİ İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI TARİH SAAT DERSLİK DERS BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ İNG101 İNGİLİZCE I PSK Okt. Esra CAN İŞL 305 MALİYET

Detaylı

11127 GENEL MUHASEBE -I M

11127 GENEL MUHASEBE -I M Kodu I. Yarıyıl Dersin Adı 91101 TÜRK DİLİ-I Fert ve millet hayatında dilin önemi. Dilbilgisinin sözcük ve cümlelerin neler olduğunu ve iletişim açısından önemi. Kelimelerin oluşumlarını, çeşitlerini,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Bilgisayarlı Muhasebe-I Ders No : 0690160057 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ VE İÇERİKLERİ 3.4.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ VE İÇERİKLERİ 3.4. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ VE İÇERİKLERİ 3.4.2017 T: Teori, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Yerel Kredi,

Detaylı