UT157 Seçmeli Ders (Bed. Eğt UT158 Seçmeli Ders (Bed. Eğt Resim-Müzik) Toplam Toplam

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UT157 Seçmeli Ders (Bed. Eğt- 2 0 0 1 UT158 Seçmeli Ders (Bed. Eğt.- 2 0 0 1 Resim-Müzik) Toplam 23 23 30 Toplam 23 23 30"

Transkript

1 EK 1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret, Lojistik Ve İşletmecilik Ders Programı ( ) 1. YARIYIL 2. YARIYIL Kodu Dersin Adı T P K ECTS Kodu Dersin Adı T P K ECTS UT101 İktisada Giriş UT102 Lojistiğe Giriş UT103 İşletme Bil. Giriş I UT104 İşletme Bil. Giriş II UT105 Matematik I UT106 Ticari Matematik UT107 Genel Muhasebe I UT108 Genel Muhasebe II UT109 Hukukun Temel Kavramları UT110 Pazarlama Bilgilerine Giriş UT151 Türk Dili I UT152 Türk Dili II UT 153 Atatürk İ. İ. Tarihi UT154 Atatürk İ. İ. Tarihi UT155 Yabancı Dil (İng-Alm-Fra.) UT156 Yabancı Dil (İng-Alm Fra.) UT157 Seçmeli Ders (Bed. Eğt UT158 Seçmeli Ders (Bed. Eğt Resim-Müzik) Resim-Müzik) Toplam Toplam YARIYIL 4. YARIYIL Kodu Dersin Adı T P K ECTS Kodu Dersin Adı T P K ECTS UT201 Envanter Bilanço UT202 Dış Ticarete Giriş UT203 Yönetim ve Organizasyon UT204 Ticaret Hukuku UT205 İstatistik I UT206 İstatistik II UT207 Mikro Ekonomi UT208 Makro Ekonomi UT211 Borçlar Hukuku UT210 Pazarlama Yönetimi Seçmeli Ders (Alan İçi) Seçmeli Ders (Alan İçi) Toplam Toplam YARIYIL 6. YARIYIL Kodu Dersin Adı T P K ECTS Kodu Dersin Adı T P K ECTS UT301 Tedarik Zinciri Yönetimi UT302 Lojistik ve Dağıtım Yönetimi UT303 Uluslararası Pazarlama UT304 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi UT305 Maliyet Muhasebesi I UT306 Maliyet Muhasebesi II UT307 Türk Vergi Sistemi UT308 Lojistik Bilgi Sistemleri UT309 Mesleki Yabancı Dil I UT310 Mesleki Yabancı Dil II Seçmeli Ders (Alan İçi) Seçmeli Ders (Alan İçi) Staj I Staj I Toplam Toplam YARIYIL 8. YARIYIL Kodu Dersin Adı T P K ECTS Kodu Dersin Adı T P K ECTS UT401 Lojistik Planlama ve UT402 Lojistik Planlama ve Modelleme I Modelleme II UT403 Türk Dış Ticaret Rejimi ve UT404 Finansal Tablolar Analizi Gümrük Mevzuatı UT405 Küresel Girişimcilik UT406 Araştırma Yöntemleri UT407 Finansal Yönetim UT408 Stratejik Yönetim UT409 Uluslararası İşletmecilik UT410 Elektronik Ticaret Seçmeli Ders (Alan İçi) Seçmeli Ders (Alan İçi) Staj II Staj II Toplam Toplam TOPLAM KREDİ Öğrencilerin mezun olabilmesi için toplam 148 kredilik ders alması gerekmektedir. 2. Bir bölümün ders planındaki tüm dersler diğer bölüm için seçmeli derstir.

2 EK 2 Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslarası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Programı Ders İçerikleri: UT101 - İktisada Giriş I - (3 5) 1. YARIYIL İçeriği: Ekonomi kelimesinin tarihsel gelişim süreci ve anlamı iktisat biliminin doğuşu ve önemi, iktisadi düşüncenin evrimi iktisadi ekollerin tarihsel gelişimi, ekonomik kavramlar, ekonomi biliminin ana başlıkları, ana ve alt dallar, fiyat teorisi kavramı, fiyat teorisi nin kapsadığı konular, marjinal fayda, marjinal ürün kavramları, arz-talep, arz-talep kaymaları, elastikiyet kavramı, piyasalar, piyasa türleri, piyasaların işleyiş mekanizması, rekabet piyasaları, eksik rekabet piyasaları firma gelirleri, firma maliyetleri, firma dengesi, farklı piyasa türlerinde firma dengesi, makro iktisadın konu başlıkları, makro iktisadın iktisat teorisi içindeki yeri ve önemi, ekonomik güç. İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Yayınevi, : İktisada Giriş I, Engin Erdoğan, İktisada Giriş, İlker Parasız, Ezgi Yayınevi, İktisadın ABC si, İlker Parasız, Ezgi yayınevi, İktisat I, Richard G. Lipsey, Douglas D. Purvis, Peter O. Steiner, Paul N. Courant, Bilim Teknik, Economics, David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, Alkım Yayınevi, UT103 - İşletme Bil. Giriş I- (3 5) İçeriği: Üretim, finans, pazarlama, araştırma ve geliştirme, yönetim işlevlerine giriş ve fonksiyonlar arasındaki ilişkiler, örgütleme, pazarlama araştırması, iş dünyasının temelleri, iş dünyasının çevresel analizi, girişimcilik, ticari şirket şekilleri, sosyal sorumluluk ilkeleri. İşletme Bilimine Giriş, Şerif Şimşek, Eğitim Kitabevi, İşletme Bilimine Giriş, Soner Taslak ve Mehmet Kara, Murathan Yayınevi. Contemporary Business, Louis E.Boone, David L.Kurtz, Eighth Edition, South- Western College, UT105 Genel Matematik (3 5) İçeriği: Temel Matematik Bilgileri, Permütasyon ve Kombinasyon, Özdeşlikler ve Denklemler, Eşitsizlikler, Küme Teorisi, Fonksiyonlar ve Fonksiyonel İşlemler, Doğrusal Fonksiyonlar ve Uygulamaları, Doğrusal Olmayan Fonksiyonlar ve Uygulamaları, Diziler ve Seriler, Limit, Türev ve Uygulamaları, Grafik Çizimleri ve Uygulamaları Genel Matematik I, A. Sinan Çevik, Nobel Yayınları, Ankara, Matematik, Bayram S. Durucan H., Yöntem Yayıncılık, Anakara, Genel Matematik ve İktisatta Uygulanması Nakibe Uzgören, İstanbul, Yalkin Ofset, 1973.

3 İktisatçı İçin Matematik ve İstatistik, Gerhard Tinter (çev. Erdoğan Alkin), İstanbul, Sermet Matbaası, İktisat ve İstatistik İçin Matematik, Tevfik Çavdar, Ankara, TODAİE Yayını, UT107- Genel Muhasebe I - (3 5) İçeriği: İktisadi Faaliyetler ve Muhasebe, Muhasebe: Tanım, Kavram ve Fonksiyonları, Mali Tablolar: Bilanço ve Gelir Tabloları, Bilanço ve Kârın Hesaplanması, Hesap Kavramı ve İşleyişi, Kayıt Yöntemleri, Hesap ve Bilanço İlişkisi, Muhasebede Kayıt Araçları: Yevmiye Defteri, Büyük Defter, Envanter Defteri, Muhasebe Süreci: Dönem Başı-Dönem İçi İşlemleri ve Mizanlar, Dönem Sonu İşlemleri, Ülkemizde Kayıt Nizamı, İspat Edici Belgeler, Muhasebe Süreci İle İlgili Örnek Çözümler, Bilanço ve Gelir Tablosu İlkeleri, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Ülkemizde Tekdüzen Hesap Planı, Aralıklı ve Devamlı Envanter Yöntemleri, Katma Değer Vergisi ve Muhasebeleştirilmesi, Özel Tüketim ve Özel İletişim Vergileri. : Genel Muhasebe, Mikail Erol, Doğuş Matbaası, Biga, Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Kitabevi, Ankara, UT109 Hukukun Temel Kavramları (3 5) İçeriği: Hukuk düzeni kamu düzeni, düzenleyici hukuk kuralları ve hukuk kurallarının analizi, hukukun ideali: adalet hakkaniyet kavramları, hukukun kaynakları (kanun ve örf adet hukuku) konuları öğretilmektedir. Genel Hukuk Bilgisi, Hamit Palabıyık, Hikmet Yavaş ve Mustafa Görün, Pozitif Yayınevi, Ankara, Hukukun Temel Kavramları, Kemal Gözler, Ekin Kitabevi. Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, A. Şeref Gözübüyük, 16. Basım, Ankara, Turhan Kitabevi, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ömer Anayurt, 3. Baskı, Ankara, Seçkin Kitabevi, Hukuk Başlangıcı, Necip Bilge, Ankara, Understanding Law, N. Adams and R. Brownswad, First Edition, Fontana Press, London, Kişiler Hukuku Dersleri (Gerçek ve Tüzel Kişiler), Kemal Oğuzman ve Özer Seliçi, Ankara, Filiz Kitabevi, Türk Dili I İçeriği: Dil Nedir, Dilin Doğuşuyla İlgili Teoriler, Dil-kültür-Ulus İlişkisi; Dil Devrimi, Türk Dil Kurumu ve Çalışmaları; Dünya Dilleri, Dil Aileleri, Türkçenin Dünya Dilleri İçindeki

4 Yeri; Türkiye Türkçemsinin Özellikleri: Ses-Biçim-Cümle Özellikleri; Yazım Kuralları; Noktalama İşaretleri. Üniversiteler İçin Türk Dili, Abdurrahman Güzel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, No:1. Türk Dili Yazılı Anlatım Sözlü Anlatım, ÇOMÜ Komisyon. Türkçe El Kitabı, Tuncer Gülensoy. Dilbilimi, Nesrin Bayraktar. Türk Dil Bilgisi, Muharrem Ergin. Türkçede Söz Dizimi, Leyla Karahan. Yazılı Anlatım, Hüseyin Ağca. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I İçeriği: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Türk Kurtuluş Savaşını anlamak, Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasıyla başlayan ve yurdun işgallerden kurtarılmasından sonra ülkenin çağdaş ülkeler seviyesine çıkarılmasını amaçlayan inkılâplar dönemini içerir. Birinci yarıyılda Osmanlı Devletinin son yıllarından Lozan Antlaşmasına kadar geçen süre anlatılmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Milli Mücadele Dönemi), İstanbul Nutuk, Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, İstanbul Atatürk, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I-III, V, Ankara Atatürk, Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV, Ankara Türk İnkılâp Tarihi, Hamza Eroğlu, Ankara Atatürk Devrimi: Bir Çağdaşlaşma Modeli, Suna Kili, Ankara Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Ahmet Mumcu, İstanbul Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Azmi Süslü (ve diğerleri), 2 cilt, Ankara Türk Devrimi: Tarihi Anlamı ve Felsefi Temeli, Taner Timur, Ankara Türk Devrim Tarihi, Şerafettin Turan, 5 cilt, Ankara Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, Tarih IV, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, İstanbul Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, c.i, YÖK Yayını Yabancı Dil I (İng-Alm-Fra.) İçeriği: Yabancı Dil I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, yabancı dile ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil

5 öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin yabancı dil bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar. Campus Life Student's Book. Campus Life Workbook. Essential Grammar in Use. Seçmeli Ders (Bed. Eğt-Resim-Müzik) Beden Eğitimi (2-0) 0 İçeriği: Beden Eğitimi ve Sporun önemini kavrama, spor branşları hakkında bilgi edinme, sağlıklı yaşam için spor yapma alışkanlıkları kazanma, zararlı alışkanlıklardan korunma. Branş Federasyonları ve Olimpiyat Komitesi Yayınları. Resim (2-0) 0 İçeriği: Resmin doğuşu ve gelişimi, Sanat kavramı, sanatın doğuşu ve gelişimi, Sanatın gerekliliği, sanatçının özellikleri, sanat eseri kriterleri, Güzel Sanatların tarihsel gelişimi ve çeşitleri, Güzel Sanatların kapsamında yer alan sanat kolları, Ülkemizdeki cumhuriyet dönemi öncesinde güzel sanatların ve cumhuriyet döneminde Güzel Sanatların gelişimi, Resim tarihinin çeşitli dönemlerinde değişik malzemeler üzerinde gerçekleştirilen eserlerin görsel açıklamaları, Resim sanatında plastik öğeler olan bölümler anlatılarak bu bölümlerin uygulamaları yapılır. Temel Tasarım, Hulusi Güngör, İstanbul, Grafikte Temel Tasarım, Hatice Aslan Odabaşı, İstanbul, Resim-1, Mümtaz Işıngör, Erol Eti, Ankara, Çizginin Gücü (Büyük Ressamlardan Desenler), Haydar Çelik, Nesrin Çelik, Troya yayıncılık, İstanbul Çizim ve Resim Sanatı, Jose M. Paramo, Remzi Kitabevi, İstanbul, Sanatsal Anatomi, Burne Hogart, (Çev. Burhan Bolan),Troya Yay., İstanbul, Müzik (2-0) 0 İçeriği: Sanat ve Müzik Nedir? Müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, genel müzik teorisi hakkında genel kültür, Türk ve Dünyadaki çeşitli müzikler hakkında genel bilgi ve örnekler. Türk Müziği (Klasik Türk Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği), Klasik Batı Müziği ve güncel popüler müzik ile ilgili genel kültür verilir. Toplu ses eğitimi ve repertuar çalışmaları yapılır.

6 Büyük Türk Müziği Ansiklopedisi, Yılmaz Öztuna, Kült. Bakanlığı Yay. Türk Müziği Tarihi, Nazmi Özalp, MEB Yay. Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler, Cinuçen Tanrıkorur, Ötüken Yay. Müzik Tarihi, Müzik Ansiklopedisi, Ahmet Say.

7 UT102 Lojistiğe Giriş - (3 5) 2. YARIYIL İçeriği: Modern lojistik kavramı ve Uluslararası lojistiğin temel bileşenleri, 3. Parti ve 4. Parti lojistik kavramı ve modern lojistik faaliyetler içerisindeki yeri. Tedarik zinciri yönetimi kavramı, lojistiğin bu süreç içerisindeki yeri, ulusal ve uluslar arası taşımacılık türleri ve taşıma türünün belirlenmesinde temel kriterler. Lojistik Temel Kavramlar (Lojistiğe Giriş) Mehmet Tanyaş ve Köksal Hazır, Çağ Üniversitesi Yayınları, Ankara, İşletme Bilimine Giriş, Şerif Şimşek, Eğitim Kitabevi, İşletme Bilimine Giriş, Ali Akdemir, 2012 İşletme Bilimine Giriş, Soner Taslak ve Mehmet Kara, Murathan Yayınevi. UT104 - İşletme Bil. Giriş II - (3 5) İçeriği: İşletmecilik sistemi (iş dünyasının karşılaştığı temel sorunlar, sosyal sorumluluk ve iş etiği, girişimcilik ve küçük işletmecilik), yönetim ve organizasyon (yönetim, etkin organizasyonların yaratılması, işletmecilikte beşeri ilişkiler yaklaşımı), insan kaynakları ve üretim (insan kaynakları yönetimi, endüstriyel ilişkiler, üretim yönetimi), pazarlama (pazarlama yönetimi, ürün ve fiyatlandırma, dağıtım stratejileri, promosyon stratejileri), finansal yönetim (para, banka ve kredi sistemi, finansal yönetim, risk yönetimi) verimlilik yönetimi, örgüt geliştirme, kariyer planlama. İşletme Bilimine Giriş, Şerif Şimşek, Eğitim Kitabevi, İşletme Bilimine Giriş, Soner Taslak ve Mehmet Kara, Murathan Yayınevi. Contemporary Business, Louis E.Boone, David L.Kurtz, Eighth Edition, South- Western College, UT106 Ticari Matematik - (3 5) İçeriği: Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Kısmi Türev, Çok Değişkenli Fonksiyonların İktisadi Uygulamaları, Belirsiz İntegral ve İktisada Uygulanması, Belirli İntegral ve İktisada Uygulanması, Vektörler, Matrisler ve Matrislerde Temel Aritmetik İşlemler, Matrisin Determinantı, Tersi, Ters Matrisin Kullanıldığı Yerler, Doğrusal Denklem Sistemleri, Homojen Doğrusal Denklem Sistemleri İktisatçı İçin Matematik ve İstatistik, Gerhard Tinter (çev. Erdoğan Alkin), İstanbul, Sermet Matbaası, 1971.

8 Matematik, Bayram S. Durucan H., Yöntem Yayıncılık, Anakara, Genel Matematik ve İktisatta Uygulanması Nakibe Uzgören, İstanbul, Yalkin Ofset, İktisat ve İstatistik İçin Matematik, Tevfik Çavdar, Ankara, TODAİE Yayını, UT108 - Genel Muhasebe II - (3 5) İçeriği: Ticari Mallar Hesabının İşleyişi, Devamlı Envanter Yöntemi, Aralıklı Envanter Yöntemi, Stok Değerleme Yöntemleri, Giderler ve Gelirlerde Dönem Ayrımı, Mali Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi, Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi, Amortisman Yöntemleri, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Özkaynaklar, Gelir Tablosu Hesapları, Maliyet Hesaplarının İşleyişi ve Kapatılması, Dönem Sonu İşlemler, Kapanış İşlemleri, Kesin Mizan, Mali Tabloların Düzenlenmesi, Genel Uygulama. : Genel Muhasebe, Mikail Erol, Doğuş Matbaası, Biga, Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Kitabevi, Ankara, UT110 Pazarlama Bilgilerine Giriş - (3 5) İçeriği: Pazarlamanın tanımı ve kapsamı / Pazarlama yönetimi ve Pazarlama Planlaması/ Pazarlama Bilgi Sistemi/ Stratejik Pazarlama Yönetimi/ Pazar Bölümlendirmesi ve Hedef Pazar Seçimi/ Pazarlama Karması/ Ürün Politikaları/ Fiyat Politikaları/ Tedarik Zinciri ve Dağıtım Politikaları/ Bütünleşik Pazarlama İletişimi : Pazarlama Araştırmaları, E. Gegez, Beta 'Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş Pazarlama Araştırmaları, K. Kurtuluş, Literatür Yayıncılık Türk Dili II İçeriği: Konuşmanın Özellikleri: Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar, Etkili Konuşma; Dinleme: Dinlemede Uyulması Gereken Kurallar; Okuma: Anlayarak Okuma, Eleştirel Okuma; Yazın Türleri: Öykü, Roman, Makale, Deneme, Şiir, Tiyatro. Türk Dili Yazılı Anlatım Sözlü Anlatım, ÇOMÜ Komisyon. Türkçe El Kitabı, Tuncer Gülensoy. Türk Dil Bilgisi, Muharrem Ergin. Türkçede Söz Dizimi, Leyla Karahan. Yazılı Anlatım, Hüseyin Ağca.

9 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II İçeriği: Meclis-i Mebusan'ın açılışı ve Misak-ı Milli'nin Kabulü, İstanbul'un işgali, T.B.M.M. açılışı, Sevr Barış Antlaşması, İstiklal Mahkemeleri, 23 Nisan 1920 Sonrası Milli Mücadele Hareketi, Doğu Cephesi Harekatı, I.İnönü Zaferi, İlk Anayasanın Kabulü, II. İnönü Zaferi, Kütahya-Eskişehir Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi, Ankara Antlaşması, Büyük Taarruz, Saltanatın Kaldırılması, Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması, Cumhuriyetin İlanı, Hilafetin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Cumhuriyetin İlanından Sonra Yapılan İnkılaplar, Yapılan İnkılaplara Duyulan Tepkiler, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, Dönemi Türk Dış Politikası, Arası Türk Dış Politikas,, Atatürk İlkelerinin Açıklanması. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Milli Mücadele Dönemi), İstanbul Nutuk, Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, İstanbul Atatürk, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I-III, V, Ankara Atatürk, Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV, Ankara Türk İnkılâp Tarihi, Hamza Eroğlu, Ankara Atatürk Devrimi: Bir Çağdaşlaşma Modeli, Suna Kili, Ankara Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Ahmet Mumcu, İstanbul Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Azmi Süslü (ve diğerleri), 2 cilt, Ankara Türk Devrimi: Tarihi Anlamı ve Felsefi Temeli, Taner Timur, Ankara Türk Devrim Tarihi, Şerafettin Turan, 5 cilt, Ankara Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, Tarih IV, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, İstanbul Yabancı Dil (İng-Alm-Fra.) II İçeriği: Bu ders Yabancı Dil I dersinin devamı niteliğindedir ve orta düzeyde yabancı dil konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir. Campus Life Student's Book. Campus Life Workbook. Essential Grammar in Use.

10 Seçmeli Dersler (Bed. Eğt.-Resim-Müzik) Beden Eğitimi (2-0) 0 İçeriği: Beden Eğitimi ve Sporun önemini kavrama, spor branşları hakkında bilgi edinme, sağlıklı yaşam için spor yapma alışkanlıkları kazanma, zararlı alışkanlıklardan korunma. Branş Federasyonları ve Olimpiyat Komitesi Yayınları. Resim (2-0) 0 İçeriği: Resmin doğuşu ve gelişimi, Sanat kavramı, sanatın doğuşu ve gelişimi, Sanatın gerekliliği, sanatçının özellikleri, sanat eseri kriterleri, Güzel Sanatların tarihsel gelişimi ve çeşitleri, Güzel Sanatların kapsamında yer alan sanat kolları, Ülkemizdeki cumhuriyet dönemi öncesinde güzel sanatların ve cumhuriyet döneminde Güzel Sanatların gelişimi, Resim tarihinin çeşitli dönemlerinde değişik malzemeler üzerinde gerçekleştirilen eserlerin görsel açıklamaları, Resim sanatında plastik öğeler olan bölümler anlatılarak bu bölümlerin uygulamaları yapılır. Temel Tasarım, Hulusi Güngör, İstanbul, Grafikte Temel Tasarım, Hatice Aslan Odabaşı, İstanbul, Resim-1, Mümtaz Işıngör, Erol Eti, Ankara, Çizginin Gücü (Büyük Ressamlardan Desenler), Haydar Çelik, Nesrin Çelik, Troya yayıncılık, İstanbul Çizim ve Resim Sanatı, Jose M. Paramo, Remzi Kitabevi, İstanbul, Sanatsal Anatomi, Burne Hogart, (Çev. Burhan Bolan),Troya Yay., İstanbul, Müzik (2-0) 0 İçeriği: Sanat ve Müzik Nedir? Müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, genel müzik teorisi hakkında genel kültür, Türk ve Dünyadaki çeşitli müzikler hakkında genel bilgi ve örnekler. Türk Müziği (Klasik Türk Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği), Klasik Batı Müziği ve güncel popüler müzik ile ilgili genel kültür verilir. Toplu ses eğitimi ve repertuar çalışmaları yapılır. Büyük Türk Müziği Ansiklopedisi, Yılmaz Öztuna, Kült. Bakanlığı Yay. Türk Müziği Tarihi, Nazmi Özalp, MEB Yay. Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler, Cinuçen Tanrıkorur, Ötüken Yay. Müzik Tarihi, Müzik Ansiklopedisi, Ahmet Say.

11 UT201 - Envanter Bilanço - (3 5) 3. YARIYIL İçeriği: Envanter kavramı, envanter çeşitleri, envanter değerleme yöntemleri, dönen varlıklarla ilgili envanter işlemleri, duran varlıklarla ilgili envanter işlemleri, pasif hesaplarla ilgili envanter ve değerleme işlemleri, gelir ve gider hesaplarıyla ilgili dönem sonu işlemleri, mali tabloların hazırlanması. Envanter, Ümit Gücenme, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa, Çözümlü Envanter Bilanço Problemleri Yazarı, Sedat Ünalan & Yurdakul Çaldağ &M.Sayarı, Yayınevi: A.İ.T.İ.A, Ankara. UT203 - Yönetim ve Organizasyon - (3 5) İçeriği: Yönetim Tanımı; Yönetim Sürecinin Temel Özellikleri; İşletmeler İçin Önemi; Benzer Kavramlarla Karşılaştırma; Yönetim Biliminin Gelişimi; Modern Yönetim Akımları; Yönetim Düşüncesi ve Örgüt Kuramı; Karşılaştırma ve Değerlendirme; Yönetim Sistemi; Yönetimde Karar Alma; Yetki ve Güç Kavramları; Özellikleri; Yetki Göçerimi; Organizasyon Kavramı: Özellikleri, İlkeleri, Organizasyon süreci ve planlama süreci ile karşılaştırma, Bölümlendirme, Kadrolama; Özellikleri, Kadrolama süreci; Yöneltme: Özellikleri, Yöneltme süreci; Organizasyon Yapıları; Klasik Yaklaşımdan Günümüze Organizasyon Yapılarındaki Değişim; Karşılaştırma; Koordinasyon; Denetim: Özellikleri, Denetim süreci. : Ali Akdemir, "İşletmeciliğin Temel Bilgileri" Erol EREN, "Yönetim ve Organizasyon" UT205 - İstatistik I - (3 5) İçeriği: Temel istatistiksel kavramlar ve yöntemler, iktisat alanına özel örnek ve uygulamalarla öğrenciye kavratılmaya çalışılır. Dersin amacı olasılık fonksiyonları, örnekleme yöntemleri, örnekleme dağılımları, aritmetik ortalamalar, varyans, standart sapma, en-küçük kareler yöntemi ve korelasyon gibi istatistiğin temel kavramlar yanında ayrıca öğrenciler güven aralığı ve hipotez testlerinin nasıl yapıldığını da uygulamalı olarak öğreneceklerdir. İstatistik: Metodları ve Uygulamaları, Fazıl Güler, (2. Baskı), İstanbul, Beta Yayınları, İktisatçı İçin Matematik ve İstatistik, Gerhard Tinter (Çev. Erdoğan Alkin), İstanbul, Sermet Matbaası, İktisat ve İstatistik İçin Matematik, Tevfik Çavdar, Ankara, TODAİE Yayını, 1975.

12 UT207 - Mikro Ekonomi I - (3 5) İçeriği: Temel kavramlar, arz ve talep, fiyat esnekliği, tüketici davranışları teorisi, tüketici talep analizi, üretim teorisi, üretim maliyetleri, üretim ve firma teorisine ilişkin alternatif modeller (satış maksimizasyon modeli, büyüme maksimizasyon modeli, fayda maksimizasyon modeli gibi), ekonomik etkinlik. : Mikro Ekonomi, Z. Dinler, Ekin Kitapevi, Bursa, : Mikro İktisat, Erdal M. Ünsal, İmaj Yayıncılık, Ankara, Mikro İktisat, Orhan Türkay, Ankara Üniversitesi SBF Yayını, UT Borçlar Hukuku - (3 5) İçeriği: Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları. Borçların doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları. Sözleşmeler, sözleşmelerin meydana gelmesi, sözleşmelerde şekil, sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin ve temsil. Haksız fiiller. Sebepsiz zenginleşme. Borçların hükümleri ve üçüncü şahıslara etkisi, müteselsil borçlar, şarta bağlı borçlar, alacağın temliki, borcun nakli, borçların sona ermesi, özel borç ilişkileri : Fikret Eren, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul, Safa Reisoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, : Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7.b., Ankara Aydın Aybay, Borçlar Hukuku Dersleri, 12.b., İstanbul-2000 Ercan Akyiğit, Borçlar Hukuku, Sakarya İbrahim Kaplan, Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Hükümler, 3.b., Ankara-2003 Kemal Oğuzman / Turgut Öz, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 4.b., İstanbul Şener Akyol, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul-1995 Turgut Akıntürk, Borçlar Hukuk, Genel Hükümler, Özel Borç İlişkileri, 10.b., İstanbul Seçmeli Ders (Alan İçi)

13 UT202 - Dış Ticarete Giriş - (3 5) 4. YARIYIL İçeriği: Dış ticaret nedir? İç ve Dış Ticaret arasındaki farklar, gelişim nedenleri, tarafları ve riskleri. Dış Ticarette ödeme şekilleri/ Dış ticarette teslim şekilleri INCOTERMS 2000/ Dış ticarete konu olan belgeler. Türkiye Ekonomisi, Koray Başol, Anadolu Universitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye Ekonomisi, Hüseyin Şahin, Ezgi Kitabevi, Bursa, Türkiye Ekonomisi, İlker Parasız, Ezgi Kitabevi, Bursa, UT204 - Ticaret Hukuku - (3 5) İçeriği: Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret unvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler. Ticari İşletme Hukuku, Sami Karahan, Mimoza Yayınları, Konya, Ticaret Hukuku Ders Notları, Yusuf Yiğit, Biga, UT206 - İstatistik II - (3 5) İçeriği: Tesadüf örnekleri; örnek ortalaması ve varyans; Chebychev teorisi, büyük sayılar kanunu; Merkezi Limit Teorisi; tahmin etme, çeşitli tahmin ediciler; yeterlik, güven aralığı hipotez testi; regresyon ve varyans analizleri. İstatistik: Metodları ve Uygulamaları, Fazıl Güler, (2. Baskı), İstanbul, Beta Yayınları, İktisatçı İçin Matematik ve İstatistik, Gerhard Tinter (Çev. Erdoğan Alkin), İstanbul, Sermet Matbaası, İktisat ve İstatistik İçin Matematik, Tevfik Çavdar, Ankara, TODAİE Yayını, UT208 - Makro Ekonomi II - (3 5) İçeriği: Ekonomik faaliyetlerin ölçülmesi; milli gelir; "Klasik" ve "Modern" gelir ve istihdam teorileri; mal ve para piyasaları genel dengesi; uluslararası ticaretin etkileri; Ekonomik faaliyette dalgalanma ve büyüme; toplam gelir dağılımı.

14 Makro İktisat, Kemal Yıldırım, Doğan Kahraman, Murat Taşdemir, Seçkin Yayınevi, Eskişehir, Makro Ekonomi, Parasız İlker, Ezgi Kitabevi, Bursa, Makro İktisat, Uluatam, Özhan, Savaş Yayınları, Ankara, Makro İktisat, Erdal M. Ünsal, İmaj Yayıncılık, Ankara, Economics, Begg, David, Fischer Stanley ve Dornbusch Rudiger, 6th Edition, McGraw-Hill, London, UT210 - Pazarlama Yönetimi - (3 5) İçeriği: Pazarlama yönetimi kavramı esasları. Stratejik planlama ve pazarlama ilişkisi, pazarlama örgütünün planlanması ve oluşturulması, pazarlama programlarının geliştirilmesi. Pazarlama ürün fiyat dağıtım ve tutundurma yöntemi, faaliyetlerinin kontrolü. Örnek olay çalışmaları. : Pazarlama Araştırmaları, E. Gegez, Beta 'Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş Pazarlama Araştırmaları, K. Kurtuluş, Literatür Yayıncılık Seçmeli Ders (Alan İçi)

15 5. YARIYIL UT301 - Tedarik Zinciri Yönetimi - (3 5) İçeriği: Lojistik İşlem Alanları, Tedarik Zinciri Stratejisi ve Konumlandırılması, Katma Değer Sağlayıcı Hizmetler, Sipariş Yönetimi, Talep Tahmini, Bütünleşik Planlama, Satın Alma, Depo ve Stok Yönetiminin İleri Konuları ve Dağıtım Alanları : Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Yöntem Ve Kavramları, Ruhet GENÇ, Detay Yayıncılık, 2009 UT303 - Uluslararası Pazarlama - (3 5) İçeriği: Dünya Ticaretinin Tarihi ve Gelişmesi, Uluslararası Pazarlamanın Kültürel Ekonomik Politik ve Hukuki Çevresi, Pazar Seçimi, İhracat İşlemleri, İhracat İçin Araştırma ve İhracatın Örgütlenmesi, Yabancı Pazarlarda Dağıtım, Promosyon ve Fiyatlandırma. : Karafakioğlu, Mehmet, (2000), Uluslararası Pazarlama Yönetimi, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. : Akat, Ömer, (2003) Uluslararası pazarlama (Karması ve Yönetimi), Bursa, Ekin Yayıncılık. Kozlu, Cem, (2001) Uluslararası Pazarlama (İlkeler ve Uygulamalar), İstanbul; T.İş Bankası Yay. Cengiz, Emrah, (2002) Uluslar arası Pazarlamada Promosyon, İstanbul, Der Yayınları. Cengiz, Emrah, Gegez, Ercan, Arslan, Müge, Pırtini, Serdar, Tığlı, Mehmet, (2003) Uluslar arası Pazarlara Giriş Stratejileri, İstanbul, Der Yayınları. UT305 - Maliyet Muhasebesi I - (3 5) İçeriği: Maliyet içerikleri, maliyet hesaplama fonksiyonları, maliyet sistemleri, Üretim maliyeti ve nakit akışı; üretilen ve satılan malların maliyet bilançosu, Tek düzen hesap sistemine göre maliyet hesaplama süreci, Maliyetleri sınıflandırma, Materyallerin sınıflandırılma maliyeti ve kontrolleri, İşçilik giderleri, sınıflandırılması ve kontrolü, Genel giderler, özellikleri ve planlama, üretim ve hizmet merkezleri, Genel giderleri ayırma, sipariş maliyeti, Süreç maliyeti, Vaka çalışmaları. Maliyet Muhasebesi, Mikail Erol, Orion Kitabevi Maliyet Muhasebesi Ders Notları, Ahmet Vecdi Can, Sakarya Kitabevi.

16 UT307 - Türk Vergi Sistemi - (3 4) İçeriği: Vergi Hukukunun Temel Kavramları, Türk Vergi Sisteminin Temel Vergilerinden Olan Gelir Vergisinin Analizi, Bu Vergi, öncelikle teorik olarak ele alınıp, daha sonra uygulamaya ilişkin problemler incelenmektedir. Vergi sistemimizdeki diğer temel Vergiler de aynı sistematik çerçevede incelenmeye çalışılmaktadır. Türk Vergi Sistemi, Doğan Şenyüz, Adnan Gerçek ve Mehmet Yüce, Ekin Yayıncılık. Yaklaşım Dergisi Vergi Sorunları Dergisi Mali Pusula Dergisi UT309 - Mesleki Yabancı Dil I - (3 4) İçeriği: Günümüz iş dünyasında kullanılan ingilizce terminolojisinin ve ingilizce temel seviyesinin üzerindeki orta-öncesi seviyedeki ingilizce yapıları ile ilgili konuların işlendiği derstir. Oxford Business Basics Grammar. Reader At Work _1, ODTÜ. Essential Grammar in Use, Cambridge Progress in English Grammar. Everyday Business English, Longman University Press. Oxford Living English Grammar, Oxford University Press. Seçmeli Ders (Alan İçi) Staj I

17 6. YARIYIL UT302 - Lojistik ve Dağıtım Yönetimi - (3 5) İçeriği: Lojistik ve dağıtım yönetiminin temeli, ürünlerin kullanıcılara ulaştırılmasında, farklı taşıma sistemlerinin önemi ve kapsamı, bunların yanında hukuk ve düzenlemeleri ve maliyet sistemi. Üretim süreci sonundan tüketiciye gelen bitirilmiş ürünün verimli hareketleriyle ilgili tüm yönetim aktiviteleri ve arz kaynağından üretimi sürecinin başına kadar kullanılan materyal hareketleri. Kapsamında bulunan başlıklar; nakliye ve taşımacılık, araç çizelgeleri, materyal toptancılığı, paketleme korunumu, stok kontrolü, tesis ve toptan satış alanı seçimi, tesis dizaynı, talep süreci, pazarlama tahmini ve müşteri servisi. : Kobu, Bülent (2006) Üretim Yönetimi, 13. baskı, İstanbul:Beta Basım, 602 sayfa : Keith Lockyer, Alan Muhlemann, and J.S. Oakland, Production and Operations Management, Prentice Hall, 6. ed. Top, Aykut 2006 Üretim Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara UT304 - Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi - (3 5) İçeriği: Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler ve Tek Düzen Hesap Planı; Döviz İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; İhracat Kredileri; Dış Ticarette Kullanılan Bazı Finansman Teknikleri ve Muhasebeleştirilmesi; Akreditifli ve Kabul Kredili İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; Peşin Ödemeli, Mal Mukabili ve Vesaik Mukabili İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; Menkul Kıymet ve Avans İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. Şirketler Muhasebesi, Sabri Bektöre, Eskişehir, A.Ü. Yayını, Şirketler Muhasebesi, S. Bektöre, Y. Benligiray, D. Aydın, Eskişehir, Financial Accounting and Corporate Reporting, K. R. Ferris, Boston, UT306- Maliyet Muhasebesi II - (3 5) İçeriği: Sipariş ve safha maliyet yöntemi ve uygulanışı, standart maliyet yönteminin uygulanması, üretim safhalarında birden çok mamul üretilmesi durumunda maliyetleme sorunları. Birleşik ve yan mamullerin maliyetleşmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması. Maliyet bilgilerinin raporlanmasi ve yönetim kararlarında kullanılması. Örnek problemler.

18 : Erdoğan, M. & Erdoğan, N. (1996), Muhasebede Bilgisayar Kullanımı, Eskişehir: Boyut Matbaacılık A.Ş. Önel, Sabri (2003), Bilgisayarlı Muhasebe (ETA for Windows), Ankara: Seçkin Sağçolak, Orhan & Sağçolak, Özkan (2004), Ticari Belgelerle Bilgisayarlı Muhasebe, Ankara: Seçkin. Lazol, İ. & Gürsoy, Y. (2003), Bilgisayarlı Muhasebe (I-II). Ekin Kitabevi. Feyiz, M.A., Bilgisayarlı Muhasebe, Rize: Akademi Yayınevi. Diğer bilgisayarlı muhasebe kitapları UT308 - Lojistik Bilgi Sistemleri - (3 4) İçeriği: Bilgi sistemlerinin tedarik zinciri ve lojistik fonksiyonlarındaki rolü. Strateji, tedarik zinciri ve bilgi sistemleri seçimi, MRP, DRP, ERP, tedarikçi ilişkileri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, bilgi sistemleri taşımacılık,/depolama/ dağıtım, karar destek sistemleri, izleme teknolojileri, RFID, EDI, elektronik ticaret, tedarik zinciri performans kriterleri. UT310 - Mesleki Yabancı Dil II - (3 4) İçeriği: Lojistik ve Uluslararası Ticaret konularında yabancı dilde okuma, anlama ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi, okuma parçalarının ve temel bazı metinlerin Türkçe çevirilerinin işlenmesi. Oxford Business Basics Grammar. Reader At Work _1, ODTÜ. Essential Grammar in Use, Cambridge Progress in English Grammar. Seçmeli Ders (Alan İçi) Staj I

19 7. YARIYIL UT401 - Lojistik Planlama ve Modelleme I - (3 5) İçeriği: Süreç tanımı, akış diyagramları, kapasite analizi, kapasite için yapılan yatırımların geri dönüşü, döngü süresi analizi, envanter yönetimi, sipariş erteleme, üretim kontrol, iş koordinasyonu, risk yönetimi, kalite yönetimi, süreç tasarımı ve reengineering, ürün geliştirme, proje yönetimi, satın alma. : Lojistik Yönetimi, Metin Çancı, Murat Erdal, Utikad Yayınları, 1. Baskı, Ocak 2009 UT403 - Türk Dış Ticaret Rejimi ve Gümrük Mevzuatı - (3 5) İçeriği: Türkiye de dış ticareti yöneten kanunlar. Türk hukukundaki uluslararası ticaret ile ilgili düzenleyici ve karşılık gerektiren kanunlar. Türkiye ile yapılan ticaretle ilgili birçok önemli konuda gerekli hukuki bilgi. Gümrük rejimi, ithalat-ihracat mevzuatı, menşe ile ilgili kurallar, gümrük değerlemesi, ticari kanunlar (anti-damping, anti-sübvansiyon ve ihtiyat), mamullerin satışı, ticaret finansmanı, deniz taşımacılığı, hizmet ticareti, ve Türkiye de yer almış olan dış ticaret ile ilgili ihtiyatların çözümlenmesi. : Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Feridun Kaya, Beta Yayınları,2011. Türkiye de Dış Ticaet İşlemleri ve Uygulaması, Utku Utkulu vd., Gazi Kitabevi, 2010 UT405 Küresel Girişimcilik - (3 4) İçeriği: Girişimcilik Kavramı; Girişimciliğin Temel Nitelikleri; Girişimciliğin İşlevleri; Girişimcilik Konusundaki Gelişmeler; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik, İş Planı ve İş Planının Hazırlanması; İş Kurma Süreci, İç ve Dış Girişimcilik, Teknolojik Yenilik ve Ekonomik Performans; Piyasa Ekonomisinde Girişimcilik ve Rekabet, Uluslararası Girişimcilik, Türkiye'de Girişimciliğin Gelişimi; Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkelerde Girişimcilik. : Girişimcinin El Kitabı, Türkiye İş Bankası yayınları, Richard Luecke. Girişimcilik Temel Kavramlar, Editör: Nazan Yelkikalan, Beta Yayınları, 2013 : Türkiye'de Kadım Girişimcilik, Prof. Dr. Necla ARAT,1993. Girişimcilik ve Küçük İşletme, Orhan KÜÇÜK. Girişimcilik, Dr.Uğur DOLGUN, UT407 - Finansal Yönetim - (3 5) İçeriği: Firmanın yatırım politikası, riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, duran varlıkların yönetimi, sermaye maliyeti, sermaye yapısı ve oluşumdaki kararlar, kısa, orta ve uzun vadeli finansman kaynakları, borç yönetimi, öz sermaye ile finansman, şirketlerde büyüme, füzyon ve holdingler, finansal yapıyı güçlendirici önlemler. Örnek uygulamalar.

20 : Ümit Gücenme, Mali Tablolar Analizi, Bursa : Nalan Akdoğan-Nejat Tenker, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Ankara UT409 - Uluslararası İşletmecilik - (3 4) İçeriği: Uluslararası işletmeye genel bakış; işletmelerin karşılaştığı ekonomik ve politik çevreler; işletmelerin karşılaştığı bireysel ve kültürel çevreler; uluslararası ticaret teorisi; ticaret üzerindeki devlet etkisi; dış yatırım nedenleri; çapraz uluslu anlaşmalar; çok ulusların etkisi; uluslararası işletme diplomasisi; detaylı yasal sorunlar. : Mutlu, E.C (2009) Uluslararası İşletmecilik Teori ve Uygulama Beta Basım Yayın. Seçmeli Ders (Alan İçi) Staj II

21 8. YARIYIL UT402 - Lojistik Planlama ve Modelleme II - (3 5) İçeriği: Lojistik sistemlerin tasarımı, envanter yönetimi, depo tasarımı ve operasyonları, tesis konumlandırılması ve yük taşımacılığında karşılaşılacak uzun, orta ve kısa vadeli kararlarda yöneylem araştırması teknikleri, Model kurma ve dogrusal programlama, simpleks yöntem, duyarlılık analizleri, ulaştırma modelleri, şebeke analizi, envanter modelleri : Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Yöntem ve Kavramları, Ruhet Genç, 2009 : Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi, M. Hakan Keskin, UT404 - Finansal Tablolar Analizi - (3 5) İçeriği: Finansal tabloların fonksiyonları, türleri, yapılarının anlaşılması, finansal analiz teknikleri, ve bu tekniklerle ulaşılan sonuçların yorumlanması. : Ümit Gücenme, Mali Tablolar Analizi, Bursa : Nalan Akdoğan-Nejat Tenker, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Ankara UT406 - Araştırma Yöntemleri - (3 5) İçeriği: Bilimin tanımı, bilimin amaçları ve özellikleri, bilimsel yöntem, bilimsel araştırma, araştırma probleminin belirlenmesi, çalışma hipotezlerinin geliştirilmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, verilerin toplanması, gözlem, anket, görüşme, analiz, yorum ve sonuçların sunulması, örnek bir araştırmanın yapılması. : Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, A. Hamdi İslamoğlu, Beta Yayınları, 2009 : Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Şadi Can Saruhan ve Ata Özdemirci, Beta Yayınları,2011. UT408 - Stratejik Yönetim - (3 4) İçeriği: Strateji, politika, uzun vadeli planlama, taktik, yöntem, stratejik yönetim, operasyonel yönetim ve program yönetimi, stratejik yönetimin süreç ve safhaları, stratejik analiz, amaç ve hedeflerin tanımlanması, stratejik alternatiflerin analizi. Belli başlı stratejiler, stratejilerin uygulanması ve başarı şartları, işletme politikalarının tespiti ve örgüt yapısını düzenlemesi ile vizyoner liderliğin özellikleri, stratejik kontrolün anlamı ve kapsamı ile kontrol teknikleri, kriz dönemlerinde yönetim, küçük işletmelerde stratejik yönetim, hizmet işletmelerinde ve kâr amacı gütmeyen örgütlerde yönetim gibi stratejik yönetimin diğer konuları.

22 : Ülgen, H, Mirze, S. K. (2007) İşletmelerde Stratejik Yönetim Arıkan Yayıncılık UT410 - Elektronik Ticaret - (3 4) İçeriği: Digital İmza, Şirketten Şirkete, Şirketten Müşteriye Uygulamalar, Finans Sektörü ve Reel Sektörde E-Ticaret Uygulamaları, E-Ticarette güvenlik ve uygulamalar, Home Office Yaklaşımları, E-Ticaretin Hukuki Durumu ve Gelişimi, Web, internet, bilgisayar şebekeleri, güvenlik, kullanılabilirlik, organizasyon, müşteri ilişkileri yönetimi, satış zinciri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, B2B ve B2C uygulamaları, yeni yaklaşımlar, e-ticaret kavramı ve gelişmesi, e-ticaret gerçeği, ekonomik değerlendirmeler, maliyet analizleri, fayda ve maliyetler, risk analizi, teknolojik temeller, donanım altyapısı, yazılım, e-ticarette sanal doku temelleri, web portalları, web programlama, web tabanlı veritabanı yönetimi, güvenlik, elektronik ödeme sistemleri, küreselleşme, yasal ve etik konular, e-ticaret çalışanları, başarı ölçümleri, marka yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, iş ortakları, katma değer zinciri, kurum kaynakları planlaması bu dersin konularını oluşturmaktadır. : Elektronik Ticaret ve Elektronik İş Uygulamalar, Modeller, Stratejiler, Erkan AKAR, Cantürk KAYAHAN, 2. Baskı, Mart Seçmeli Ders (Alan İçi) Staj II

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

Ders Programı ve İçerikleri

Ders Programı ve İçerikleri Ders Programı ve İçerikleri 1. Sınıf 1. Dönem İKT 101 İKTİSADA GİRİŞ-I (3+0) 3; AKTS:5 Bu derste iktisat bilimine ilişkin Temel Bilgiler: İktisadi Faaliyet, İktisat Biliminin Konusu, Yöntem ve Sistematik;

Detaylı

1. YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

1. YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri,

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

BİL 111 TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİL 111 TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİL 111 TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Bilgisayarın tanıtılması, donanım bilgisi, yazılım bilgisi, dosya ve klasör oluşturma, program seçme ve çalıştırma, yardım menüsü kullanımı, görsel ayarlar. ofis araçlarının

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

Yardımcı Ders Kitapları: Yardımcı Ders Kitapları:

Yardımcı Ders Kitapları: Yardımcı Ders Kitapları: İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞL101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı.

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

Ders Programı ve İçerikleri

Ders Programı ve İçerikleri Ders Programı ve İçerikleri 1. Sınıf 1. Dönem İKT 101 İKTİSADA GİRİŞ-I (3+0) 3; AKTS:5 Bu derste iktisat bilimine ilişkin Temel Bilgiler: İktisadi Faaliyet, İktisat Biliminin Konusu, Yöntem ve Sistematik;

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

ERZINCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZINCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ ERZINCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞ1402.101 Hukukun Temel Kavramları (3+0) Hukukun tanımı, Sosyal düzen ve kuralları, Hukuk

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

Mevlüt BALTA Daire Başkan

Mevlüt BALTA Daire Başkan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümü : İşletme+İşletme (İ.Ö.) Ders İçeriği (2008 yılında zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı okuyan veya 2009 yılında yeni kayıt

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892

Detaylı

Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral.

Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral. Lojistik Programı (METEB) Ders İçerikleri Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi- I Temel Kavramlar; Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar; Türk İnkılaplarının Hazırlık Dönemi ; Türk

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Yıl 1; Yarıyıl 1 No Ders Kodu 1. YARIYIL Ders Adı T U Kredi ECTS 1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.YARIYIL Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Batıda Aydınlanma ve Sanayileşme süreci onun sosyal

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı