Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 MANSAP LMANLARINA BR ÖRNEK: BARTIN LMANI A SAMPLE TO THE ESTUARY PORTS: THE PORT OF BARTIN Vedat KARADENZ Özet Bartın Limanı, Batı Karadeniz Bölümü nde aynı adı taıyan ırmaın denize döküldüü yerde kurulmu bir mansap limanıdır. Ereli Liman ından sonra Batı Karadeniz in yük hacmi en fazla olan ikinci limanıdır. Bartın Çayı ve kolları tarafından açılmı vadilerle iç kısımlara kolaylıkla balanabilen liman, ç Anadolu Bölgesi ne en yakın liman konumundadır. Karadeniz kıyı dalarını uygun yerlerinde aan iki ayrı yolla ülkemizin iç kesimlerine balanmaktadır. Bu yollardan biri, Devrek-Mengen üzerinden geçerek Yeniçaa da ülke trafiinin en youn olduu stanbul-ankara yoluna kavuur. kincisi ise, Bartın ı Safranbolu-Karabük üzerinden Gerede de Ankara-stanbul karayoluna balar. Limanın yıllık kapasitesi 2 milyon olup, 2008 yılı itibariyle yük hacmi ton olarak gerçeklemitir. Bartın Kurtköy deki Organize Sanayi Bölgesi nde kurulacak olan yeni fabrikalarla yük hacmimin artması beklenmektedir. Bartın Belediyesi tarafından iletilen limanda gemi trafiinde younluk yaanmaktadır. Bu amaçla giri kapısından askeri limana doru 100 metrelik bir kısmın rıhtıma dönütürülmesi ve Ro Ro iskelesi için çalımalar balatılmıtır. Ro-Ro rıhtımıyla birlikte limandaki yük trafiinin artacaı beklenmektedir. Anahtar Kelimeler: Bartın Çayı, Mansap Limanı, Rıhtım, Denizyolu Ulaımı. Abstract The port of Bartın is an estuary port which established in the place in which the river is spilled to the sea called same name in the West Black Sea Region. t is the second port which lood volumeis the most in the West Black Sea after the Ereli Port. The port, which can easily connect to inner parts with the valleys being opened by Bartın River and its tributaries, is the nearest port of the Central Anatolia. t is joined to the inner regions of our country with the two ways which pass in the suitable places the mountains of The Blacksea coast. One of these roads, reaches the road of stanbul-ankara, in which the country traffic is very crowded, in Yeniçaa by passing the road of Devrek-Mengen. The second also connect Bartın to the road of Ankara-stanbul in Gerede from the road of Safranbolu-Karabük. The annual capacity of the port is 2 million ton and in 2008 the lood volume realized as However it is expected the arising of the port lood volume with the new factories which vill be established in the Organized ndustrial Zone in Kurtköy, Bartın. There is a density in the ship transportation traffic in the port which is employed by the municipality of Bartın. Then, it was started the works fort he scoffold of Ro-Ro and to change as a dock of a part for 100 metres towards from the enter gate to the military port. t is expected the increasing of the lood traffic in the port together with the Ro-Ro dock. Key Words: Bartın River, Estuary Port, Dock, Maritime Transport. Giri Dr., Erzincan üniversitesi Eitim Fakültesi Sosyal Bilgiler ABD.

2 292 Genel anlamı ile insan ya da eyanın bir yerden baka bir yere hareketi olarak ifade edilen ulaım faaliyeti, dünyanın çeitli bölgeleri arasındaki ilikilerin kurulup gelitirilmesinde ve corafi görünümün deimesinde üphesiz önemli rol oynamaktadır. Bu bakımdan ulaım sektörleri arasında liman ehirlerini ortaya çıkarmaları ya da ehirlere liman ilevini kazandırarak gerek ekonomik ve sosyal yapılar gerekse ekillerini, planlarını etkilemede denizyolları ayrı bir yere sahiptir (Tümertekin, 1987: 67). Ulaım faaliyetleri içerisinde aır ve hacimli maddelerin taınmasında denizyollarının en ucuz ve kolay taımacılık olması çok eski dönemlerden beri bu ulatırma faaliyetinin önemini korumasına neden olmutur (Koday, 1998: 215). Denizyolu ulaımındaki gelimelere balı olarak eskiden gemilerin urak yeri anlamında kullanılan liman kavramı da deiiklie uramıtır (Bekdemir-Güner, 1999: 601). Çada limanlar, karanın denize açıldıı, denizaırı ülkelerle irtibat kurduu, gemilerin barındıı, bölgeler, ülkeler ve kıtalar arasında çeitli ihtiyaçlara yönelik malların yükleme ve boaltmasının yapıldıı beeri tesislerdir (Akova, 1996: 220). Gerçekten de limanları günümüzde sadece deniz alanı olarak deil, gerisindeki kara ile birlikte düünmek gerekir. Çok defa mendireklerle (doal limanlar hariç) rüzgarlara ve dalgalara karı iyi bir ekilde korunmu, kara, su ve demiryolları vasıtasıyla iç kısımlarla ulaımı güçlü olan limanlar, aynı zamanda deniz ticaretinin önemli olduu yerlerdir. Limanların kurulu yeri seçiminde çeitli corafi etmenler etkili olmaktadır. Kurulu yeri olarak doal bir koy, haliç veya nehir azını seçen limanlar olduu gibi, dalgakıranlarla korunan açık deniz limanları da vardır. Limanların kurulu yeri seçiminde kıyının art bölgesinin geni olması göz önüne alınır. Kıyı gerisindeki yüzey ekillerinin ulaımda kolaylık salaması, kıyı ile iç kesimler arasındaki mal ve hizmet akıını rahat salayacaından limanın hinterlandının geni olmasını salar. Bununla beraber limandaki derinliin demirlemek ve manevra yapmak için uygun olması gerekir. Demirlemek için en uygun derinlik -10 m olarak kabul edilir (Doaner, 1991: ). Bartın limanında derinlik -7 ile -8 metre arasında deimektedir. Bir limanın kurulmasında fiziki koulların yanı sıra beeri ve ekonomik faktörler de etkilidir. Corafi keifler, buharlı gemilerin ortaya çıkıı, dünya nüfusunun artması ve açık ekonomi sistemine geçilmesi 15. yüzyıla kadar sahillere balı olarak sürdürülen denizcilik faaliyetlerinde büyük deiikliklere neden olmutur. Küreselleen dünyada sanayi faaliyetleri büyük oranda enerji ve hammaddeye ihtiyacına dayanmaktadır. Böylece limanlar kıtalararası ve dahilindeki malların toplandıı ve gönderildii, deniz ile kara ve demiryollarının düümlendii noktalar olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim sanayi devrimiyle beraber ham ve mamul madde mübadelesi ülke ve kıta sınırlarını aarak kıtalararası boyutlara ulamıtır (Göney, 1995: ). Kıyılarında irili ufaklı birçok liman bulunan ülkemizde deniz ulatırması oldukça önemlidir. Bu limanlardan biri de Batı Karadeniz bölümünde aynı adı taıyan ırmaın aız kısmında kurulan ve yıllık 2 milyon ton yükleme-boaltma kapasitesine sahip olan Bartın Limanı dır. Bu çalımada, gelecekte Karadeniz Ekonomik birlii çerçevesinde Karadeniz e komu ülkelerle ticari ilikilerde önemli giriçıkı kapılarından biri olabilecek bu limanın özellikleri ele alınacaktır. Liman ve Yakın Çevresinin Doal Çevre Özellikleri Bartın Limanı Karadeniz Bölgesi nin Batı Karadeniz Bölümü nde Bartın Çayı nın Karadeniz e döküldüü aız kısmında yer almaktadır (ekil 1, Fotoraf 1). Liman sahası; enlemi 41º 43 58N, boylamı 32º E olan Kadırga Burnu ve enlemi 41º N, boylamı 32º E olan Filyos mevkiinden kuzeye doru uzanan hatlar ile Türk karasuları ve bitiik bölgesini sınırlayan deniz alanıdır. Ülkemizin kuzeyinde yer alan Karadeniz, kıtalararası bir iç deniz olup, stanbul ve Çanakkale boazları aracılııyla Akdeniz e, Cebelitarık boazı ile de Atlas Okyanusu na balanmaktadır. Bugünkü eklini alıncaya kadar uzun ve karıık bir oluum dönemi geçiren bu deniz, geçmiteki büyük Tetis denizinin kalıntılarından biridir. Orta Miyosen in sonuna doru Hazar-Aral havzasıyla balantılı bu büyük içdeniz yava yava çekilerek Pliyosen de parçalanmı ve Kuvaterner deki buzul dönemlerinde çeitli deiiklere urayarak günümüzdeki halini almıtır (Ardel, 1975: ). Kuzey Anadolu da Alp hareketleriyle meydana gelmi kıvrımların daha sonraki epirojenik yükselmelerle özelliklerini kaybetmemi, antiklinal ve senklinallerle muhtelif tektonik yapılar hemen hemen esas hatlarını kaybetmeden yükselmilerdir. Bu nedenle Kuzey Anadolu Dalarını Karadeniz çukuruna balayan yamaç eimleri fazladır. Dolayısıyla kıyıdan denize doru açılınca derinlik birden bire

3 293 artmaktadır. Karadeniz kıta yamacının genel olarak akarsu vadileri tarafından parçalanmı olması da bunu kanıtlamaktadır. Genel olarak stanbul Boazı ndan Kızılırmak azına kadar olan sahada 2000 m derinlie, yani taban kesimine kadar uzanan vadiler yer almaktadır. Akarsu vadilerinin bu kadar fazla derinlie ulamaları, Karadeniz havzasının torbalamı, yani çökmü olduunu açıkça ortaya koymaktadır (Atalay, 1997: 97-98). ekil 1: Konum Haritası Fotoraf 1: Bartın Limanı ndan bir görünüm

4 294 Bartın limanı nın yer aldıı Karadeniz in güney kıyıları, daların denize paralel olarak uzandıı Pasifik kıyı tipindedir. Bu kesimde daların kıyıya paralel uzanmaları Anadolu yarımadasının kuzey kenarının tektonik hareketlerle ekillenmi olmasıyla ilgilidir. üphesiz Kuzey Anadolu da strüktür hatlarıyla kıyı çizgisinin bütün kıyı boyunca tam bir paralellik gösterdii söylenemez. Fakat Karadeniz in güneyinde yükselen bu dalık bölgenin, Miyosen den sonra büyük çaplı deformasyon hareketlerine uraması, ana hatlarıyla Pasifik kıyı tipinin belirmesine imkan hazırlamıtır. Bu durum Kuzey Anadolu kıyılarının falezli yüksek kıyı tipine sahip olmasına neden olmutur (nandık, 1958: 51-53). Bu nedenle Karadeniz kıyılarında kuytu liman karakterine sahip girinti ve çıkıntılar çok az olup, alçak kıyılar genellikle akarsular tarafından açılan vadiler ya da birikinti ekillerinden meydana gelmektedir. Limanın yakın çevresi, Bartın Çayı vadisi ve çevresindeki engebeli dalık arazilerden meydana gelmektedir. Bartın ili kıyıları küçük plajlar dıında yüksek falezli kıyılardan olumaktadır. Bu engebeli arazi yer yer küçük dereler tarafından parçalanmıtır. Nitekim iç kesimlerle ulaım bata Bartın çayı ve kolları olmak üzere bu derelerin açmı oldukları vadilerden salanmaktadır. Nitekim liman Karadeniz kıyı dalarını uygun yerlerinde aan iki ayrı yolla ülkemizin iç kesimlerine balanmaktadır. Bu yollardan biri; Devrek-Mengen üzerinden geçerek dalık kesimi Dorukhan geçidinde aar ve Yeniçaa da ülke trafiinin en youn olduu stanbul-ankara yoluna kavuur. kincisi ise; Ahmet Usta Geçidi nden aarak Bartın ı Safranbolu-Karabük üzerinden Gerede de Ankara-stanbul karayoluna balar. Bartın bunların dıında Karadeniz kıyısını takip eden yollarla da bir taraftan Zonguldak-Ereli-Akçakoca-Kandıra-ile üzerinden stanbul a balandıı gibi dier taraftan douya doru Karadeniz kıyılarını takip eden bir yolla da Kurucaile-Cide-nebolu-Sinop-Samsun-Trabzon üzerinden Sarp sınır kapısına ulamaktadır. Deniz ulaımını etkileyen iklim koullarından en önemlisi kukusuz rüzgarlardır. Karadeniz üzerinden gelen rüzgarlara açık olan liman ve çevresinde hakim rüzgar yönü batı-kuzeybatı olup, özellikle sel ve takın dönemlerinde saanak yaılarla birlikte kıyıda meydana gelen akıntı sistemleri ulaımı büyük ölçüde etkilemektedir. Ortalama rüzgar hızı yıllık 1.4 m/sn, en hızlı esen rüzgarın hızı 25.1 m/sn kadardır. Limanın Kurulu ve Geliimi Özellikle Türklerin eline geçtikten sonra önem kazanmaya balayan Bartın ın yerinde Ortaça da Parthenia adı verilen bir ehrin varlıından söz edilmektedir. Bu küçük ehir çok yakınındaki tarihi merkez olan Amasra nın gölgesinde kalmı ve günümüzdeki il toprakları da bu önemli ehirle birlikte elden ele geçmitir. Anadolu nun iç kısımları Hitit idaresindeyken Karadeniz kıyılarının da Hititlerle devamlı mücadele halindeki Kakalar adlı bir kavmin elinde olduu bilinmektedir. M.Ö VII. yüzyılda yonyalılar Amasra çevresinde koloniler kurmular ve muhtemelen doal bir liman durumundaki Bartın çayı azını da kullanmılardır. Bizans döneminde Bitinya eyaleti sınırları içinde kalan Bartın ve çevresi, Bizans döneminde Paflagonya Teması uzun bir süre bu imparatorluun egemenliinde kalmıtır. Fatih Sultan Mehmet döneminde 1461 yılında Amasra ile beraber Bartın ve çevresi de kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmıtır (Tuncel, 1992: 87-89). XVII. yüzyılda buradan geçen Evliya Çelebi Bartın da ve Bartın çayı azında kalyonlar yapıldıını ve buradan stanbul a ve baka yerlere bata kereste olmak üzere bazı ticari eyaların gönderildiini ifade etmektedir. XIX yüzyılda 1867 yılında kaza haline getirilen Bartın da 1876 da ise belediye tekilatı kurulmutur. Nitekim bu dönemde stanbul ile düzenli vapur seferleri balamı ve Bartın çevresinin önemli ticaret maddelerinden olan kereste ve yumurta limandan gemilerle çeitli yerlere gönderilmitir (Evliya Çelebi, 1986: 71). XX. Yüzyıl balarında da ehrin ticaret merkezi ve gemi ina yeri olarak önem taıdıı görülmektedir. Bartın da 1950 li yıllardan sonra kereste, kiremit ve çimento fabrikalarının devreye girmesi, 1969 yılında yeni bir kereste fabrikası ve kaıt sanayinin kurulması ve 1967 yılında çada limanın yapılması ticaretin gelimesinde önemli rol oynamıtır li yıllardan sonra bu limandan fırınlanmı kereste, çimento ve tula, konserve ve su ürünleri bata olmak üzere çeitli ürünler ihraç edilmektedir. Ticari faaliyetlerin gelimesi ehrin nüfusunu artırmı ve bu durum doal olarak limandaki yük trafiini de artırmıtır (Tuncel, 1992: 87-89). Bartın çayının ehrin bulunduu yerden Karadeniz e kadar olan kesiminde (yaklaık 10 km) çeitli büyüklükte deniz taıtlarının buraya kadar sokulmasına imkan vermesi Bartın ı ülkemizin tek nehir

5 295 limanı durumuna getirmitir. Ancak çevredeki bitki örtüsünün tahribi, zaman zaman meydana gelen sel olayları ve yaz aylarında Bartın çayının sulama amacıyla kullanılması gibi nedenlere alı olarak ırmak üzerinde tarama faaliyetlerine ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Ayrıca çayın Karadeniz e döküldüü boaz mevkiinde meydana gelen fırtınalarla tarama faaliyetleri ile açılan boazın tekrar tıkanması Bartın ın günümüz artlarında çevre iskele ve limanlarla balantısının devamının ancak bir limanla salanılacaı düünülmü ve 1960 yılında boaz mevkiinde inaatına balanılmıtır (Emirolu, 1967: ). naatı 1965 yılında tamamlanan Bartın Limanı nın tarih ve 6/6548 sayılı bakanlar kurulu kararı ile askeri hizmetlere ayrılan bölümleri dıında kalan kısımlarının kullanımı Bartın belediyesince yapılmaktadır. Bakanlar kurulunun tarih ve 2136 sayılı kararıyla da yabancı gemilerin giriine açılmıtır. Halen 2004 yılında yürürlüe giren Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik (ISPS * ) kod çerçevesinde güvenlik seviyesi 1 olan liman gerekli sertifikasyonu yapılmı olarak belli cins gemiler için uluslar arası deniz trafiine açıktır. Limanın Teknik Özellikleri Bartın limanı aynı adı taıyan ırmaın Karadeniz e döküldüü aız kısmında kurulmu bir mansap * limanıdır (ekil 2). Nehir yataının 1500 metrelik kısmının yeri deitirilmi ve eski yatak doldurulmutur. Liman alanı yaklaık m² olup, dou tarafında 400 metre uzunlukta 21 metre genilikte paraboloid kesitli beton kaplamalı denizaltı sıınakları ina edilmitir (Fotoraf 2). ekil 2: Bartın Liman sahası ve arazi kullanım özellikleri (www.bartinbelediyesi.com adresinden deitirilerek yapılmıtır.) Bartın Limanı, Bartın Irmaı ve Bartın Deniz Üs Komutanlıı arasında yer almakta; 480 metre boyunda tek bir rıhtıma sahiptir. Su derinlii -8 metre olup, maksimum 7.5 metre drafta sahip gemiler limana güvenli giri ve çıkı yapabilmektedirler. Manevra sahası 300 m olan limanın dousunda askeri * 11 Eylül 2001 tarihinde ABD de meydana gelen terör eylemlerinin ardından, Kasım 2001 de yapılan ve ülkemizin de üyesi olduu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) nün 22. Genel Kurul toplantısına, denizde ve denizden olabilecek terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla yeni tedbirlerin denizcilik sektörüne getirilmesi teklif edilmitir. Bu amaçla, 12 Aralık 2002 tarihinde SOLAS Diplomatik Konferansı toplanmıtır. Deniz yoluyla olabilecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik tedbirler SOLAS 74 Bölüm 11 e kabul edilen deiiklik (11-1) ve ilavelerle (11-2), Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik (ISPS) Kod u olarak eklenmi ve 01 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüe girmesi tüm akit devletlerce kabul edilmitir. * Mansap: Akarsu azı anlamına gelmektedir.

6 296 liman batısında da Bartın Çayı ile sınırlandırıldıından yatay yönde gelimesi güçtür. Ancak ÇED aamasında olan Ro-Ro iskelesi bittiinde liman kapasitesine olumlu katkı salayacaktır. Fotoraf 2: Denizaltı sıınaklardan bir görünüm Bartın Limanı 820 metre uzunluunda ana dalgakıran (kuzey mendirei) ve = 580 metre uzunluunda tali dalgakıranla (güney mendirei) korunmaktadır (Fotoraf 3). Tali dalgakıran iki kısımdan olumaktadır. Bunlar dere akıını tanzim eden 480 metre uzunluunda tanzim duvarı ve liman korumasının salanmasında ana dalgakırana yardımcı 100 metre uzunluunda liman duvarıdır. Liman içinde 220 metre uzunluunda ticari eya rıhtımı, 60 metre uzunluunda bir yanama yeri ve derenin derive edildii kanalda 40 metre uzunluunda bir motor iskelesi ina edilmitir. Rıhtıma aynı anda 2 adet 5-6 bin tonluk gemi veya 6 adet tonluk motor yanaabilmektedir.

7 297 Fotoraf 3: Bartın Limanı kuzey mendirei ve deniz feneri Limanda tarih ve sayılı Ulatırma Bakanlıı yönetmeliine göre; iskele, rıhtım, tesis ve iyerlerine yanaacak, amandıralara balanacak veya buralardan ayrılacak 1000 GRT ve daha büyük Türk ticaret gemileri ile 150 GRT üzerindeki yabancı gemiler, kılavuz kaptan almak zorundadırlar. Ayrıca iskele, rıhtım, tesis ve i yerlerine yanaan, amandıralara balayan ya da buralardan ayrılan GRT daki gemiler (16 ton) çekme kuvvetinde bir römorkör, GRT arasındaki gemiler (18 ton) çekme kuvvetinde iki römorkör, GRT arasındaki gemiler (27 ton) çekme kuvvetinde iki ya da (18 ton) çekme kuvvetinde üç römorkör, GRT dan büyük gemiler (30 ton) çekme kuvvetinde iki ya da (20 ton) çekme kuvvetinde üç römorkör almak zorundadır. Limanda tek römorkör ile hizmet verilmekte, çift römorköre tabi 5000 Grt üzeri gemilerin yanaıpayrılmalarında Zonguldak ya da Kdz. Ereli Limanlarından römorkör emin edilmektedir. kinci römorkör temininde yaanan sıkıntılar sebebiyle zaman zaman Ordino * iptalleri söz konusu olabilmektedir. Bartın Limanı Bartın Belediyesince iletilmekte tahmil-tahliye ileri ise 3. ahıslarca yürütülmektedir. Yapılan yazımalar sonucu tahmil tahliye iini yapan 3. ahısların statüsü Belediye Meclis kararı sonucu sözlemeye balanarak disipline edilmektedir. Liman Bakanlıının ulaım ihtiyacı Denizcilik Müstearlıınca hizmet alımı yöntemi ile kiralanan araç ile salanmaktadır. Liman iletmede yük elleçleme amacıyla kullanılan 3. ahıslara ait maksimum 90 ton kaldırma kapasiteli 9 adet mobil vinç ve 5 adet forklift bulunmaktadır. Limanların en önemli ilevlerinden biri olan ambarlama hizmetleri, Bartın Limanı nda toplam alanı 1500 m² ve hacmi 9000 m olan 2 adet kapalı çelik ambar ve 2000 m² lik açık alanda yapılmaktadır. Bartın limanı idari sınırları içinde yer alan iki adet tersane ve tekne imal yeri bulunmaktadır. Bunlardan birinde daha çok ahap yat ina ve tadilat ileri dierinde ise, çelik balıkçı tekneleri aırlıklı olmak üzere her cins tekne ina, tadilat ve bakım onarım ileri yapılmaktadır. Her iki tesiste 40 metre tekne boyuna kadar imalat, tadilat ve bakım onarım ileri yürütülmekte olup, ina, tadilat ve bakım onarım yapılan tekne sayısı yıllara göre deimektedir. Bartın limanının gerisinde ırmak kenarında konulanmı olan Güvengaz A.. ye ait petrol depolama tesisi bulunmakla birlikte henüz faaliyete geçmemitir. Bartın Limanında Yük ve Yolcu Taımacılıı Yük ve yolcu taımacılıında uluslar arası liman olarak hizmet veren Bartın limanı, aynı zamanda yük ve yolcu giri-çıkı gümrük kapısıdır. Bartın Limanı aracılııyla Bartın Deresi nin iki yakasında bulunan çimento, kâıt torba, tula vb. fabrikaların deniz balantıları salanmakta, ayrıca askeri amaçlarla da kullanılmaktadır. Liman tarihinde yürürlüe giren Denizcilik Müstearlıı Tara Tekilatı Çalıma Usul ve Esasları Yönetmelii ne göre 2.sınıf hizmet bölgesi olarak belirlenmitir. Bu nedenle hiç uluslar arası gemi trafii bulunmayan 3.sınıf bir liman ile aynı kadroya sahip bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda, yapımı düünülen Ro-Ro rıhtımıyla birlikte Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Türkî Cumhuriyetlere, özellikle Ege ve Akdeniz den ihraç edilen malların ulatırılması salanacaktır. Bartın Limanı nda yük ve yolcu taımacılıı hem ulusal hem de uluslar arası limanlar arasında yapılmaktadır. Limana genellikle Karadeniz kıyısındaki ülkelerden mal gelmekte ve ihraç malları da bu ülkelere gönderilmektedir. Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya bu ülkeler arasında bata gelmektedir. Limana gelen gemi sayıları ele alındıında ( arası) yıldan yıla farklılıklar olmakla beraber son yıllarda 500 adetten fazla geminin giri-çıkı yaptıı dikkati çekmektedir. Yılda 1000 gemi kabul kapasitesi bulunan liman %50 kapasite ile çalımaktadır. Nitekim 1999 yılında 343, 2005 yılında 421, 2008 yılında 535 gemi limanda yükleme-boaltma faaliyetinde bulunmutur (Tablo 1, ekil 3). Giri-çıkı yapan gemi sayısının en az olduu yıl 2002 (224 gemi), en fazla olduu yıl ise 2006 (548 gemi) yılıdır. Bartın Limanı nda yük taımacılıı hem kabotaj hem de uluslar arası yük taımacılıı eklinde yapılmaktadır. Limanda 1997 yılı hariç tutulursa yüklemenin daha çok yapıldıı görülmektedir. Yükleme * thalatçı firmanın varı limanına yanamı olan yükünün gümrüklerde ithalat ilemlerini gerçekletirebilmesi için gerekli olan, ithalatçının nakliyeciye ibraz ettii orijinal konimentolar karılıında verilen, yük teslim evrakıdır.

8 298 yapılan gemiler içerisinde yabancı bayraklı gemilerin çounlukta olması Bartın Limanı na daha çok ihraç limanı özellii kazandırmaktadır (Fotoraf 4). Bu durum çevredeki tarım ve sanayi ürünlerinin büyük ölçüde yurt içi ve yurt dıına pazarlanmasında denizyolunun ve dolayısıyla limanın tercih edildiini göstermektedir. Tablo 1: Bartın Limanı nda yükleme-boaltma yapan gemilerin yıllara göre durumu ( ) Yıllar Türk Bayraklı Yabancı Bayraklı Toplam * ** Kaynak: Bartın Liman letme Müdürlüü ve Denizcilik Müstearlıı verilerinden yararlanılarak hazırlanmıtır. ekil 3: Bartın Limanı nda yükleme-boaltma yapan gemilerin yıllara göre durumu Fotoraf 4: Rıhtımda yükleme yapan bir gemi ve kamyonlardan bir görünüm * 2003 yılı verileri son 6 ayın verileridir. ** 2009 yılı verileri son 6 ayın verileridir.

9 299 Bartın Limanı ndaki yük hareketlerini yıllar itibariyle ( ) ele aldıımızda, bütün yıllar 500 bin tonun üzerinde olduu dikkati çekmektedir. Bu dönemde en fazla yük boaltılması ( ton) 1997 yılında, en fazla yükleme ise ( ton) 2008 yılında gerçeklemitir (Tablo 2, ekil 4). Tablo 2: Bartın Limanı nda yükleme-boaltma ve transit yük miktarları ( ) Yıllar Yükleme Boaltma Transit Genel Toplam * Kaynak: Denizcilik Müstearlıı verilerinden derlenmitir. ekil 4: Bartın Limanı nda yükleme-boaltma ve transit yük miktarları ( ) Yıllık 2 milyon ton yükleme-boaltma kapasitesinin olduu limanda henüz tam kapasite ile hizmet verilememektedir. Ancak son yıllarda 1 milyon tonun üzerine çıkan yük hacminin gelecekte Bartın Organize Sanayi Bölgesi nde kurulacak olan yeni fabrikalarla daha da artacaını söyleyebiliriz. Nitekim inaatı tamamlanmak üzere olan Karadeniz Bölgesinin en büyük özel sektör demir çelik fabrikası Mescier Demir-Çelik Sanayi Bartın Organize Sanayi Bölgesi nde yakında üretime balayacaktır. Alanı yaklaık 55 bin m 2 olan ve 40 milyon dolar yatırım yapılan bu fabrika yörede 400 kiiye i imkanı salayacaktır. Bartın Limanı ndaki yükleri ithalat, ihracat, kabotaj ve transit ticaret olmak üzere 4 grupta ele alabiliriz. Nitekim 2008 yılında yükleme yapılan ton yükün % 20.6 sını (151,400 ton) kabotaj, %79.4 ünü (581,518 ton) ihraç edilen yükler olutururken, boaltılan ton yükün %88.8 ini ( ton) ithal %11.2 sini (38,113 ton) ise kabotaj yükleri oluturmaktaydı. Bartın Limanı na gerek yurt içinden gerekse yurt dıından çeitli mallar gelmektedir (Tablo 3). Limana gelen balıca ithal mallarını kütük demirler (limana en fazla gelen yüktür), aaç parçacıkları ve yongaları, briketlenmi ve briketlenmemi takömürü, kaıt hamuru, kaolin ve kaolinli killer, köebent demirler oluturmaktadır. hraç ürünleri arasında portland çimento (limandan en fazla yüklenen yüktür), profil * 2009 yılı verileri ilk 6 ayın verileridir. Transit yük miktarıyla ilgili herhangi bir bilgi edinilememitir.

10 300 demir, portakal, mandalina, limon, kireç, inaat ilerinde kullanılan alçılar, inaat amaçlı tulalar, diatomit, inaat amaçlı sıva alçısı ürünleri yer almaktadır. Limandan yurt içine mermer ve dier kalkerli süsleme taları, briketlenmemi takömürü, kireç ve cüruf gönderilmekte, yurt içinden ise klinker, kütük demir gelmektedir. Görüldüü gibi, limana gelen mallar genellikle Bartın daki fabrikaların hammadde ihtiyacına yönelik ürünlerden oluurken, limandan ihraç edilen mallar bölgedeki tarım ürünleri ve mamul maddelerden meydana gelmektedir. Tablo 3: Bartın Limanı nda eya cinslerine göre yük taımacılıı (2008) Eya Cinsleri Yükleme (ton) Boaltma (ton) Toplam (ton) Aaç Parçacıkları ve Yongaları Beyaz Çimento Bira (Malttan yapılmı) Briketlenmi Kömür Cüruf Diatomit Greyfurt ve Pomelo naat Amaçlı Sıva Alçısı Ürünleri naat Amaçlı Tulalar, Bloklar, Karolar naat Demiri naat lerinde Kullanılan Alçılar Kaıt Hamuru Kaıt Hamurunda Kullanılacak Tomruklar ve Odunlar Kaolin ve Kaolinli Killer Kireç Klinker Kok ve Yarı Kok Kömürü Köebent Demirler Kütük demir Limon Mandalina Mermer ve Di. Kalkerli Süsleme Ta veya Yapıtaları Portakal Portland Çimento Profil Demir/Boru Takömürü (Briketlenmemi) Tomruk Dier ürünler Toplam Kaynak: Bartın Liman letme Müdürlüü verilerinden derlenmitir. Bartın Limanı nda transit taımacılık yok denecek kadar azdır. Nitekim yılları arasındaki 13 yıllık dönemde sadece 1997 de 2330 ton, 2007 de 6977 ton ve 2008 de 1157 ton yük transit taımacılıa konu olmutur. Bartın Limanı nda yolcu taımacılıı yük taımacılıı kadar gelimemitir. Kruvaziyer gemilerle yapılan yolcu taımacılıı ile ilgili istatistikler 2008 yılından sonra tutulmaya balanmı olup, söz konusu yılda limana 8 adet kruvaziyer gemisi giri-çıkı yapmıtır. Bu gemilerle toplam 957 yolcu taınmıtır. SONUÇ VE ÖNERLER Bartın Limanı, Karadeniz kıyısında aynı adı taıyan ırmaın azında kurulmu ç Anadolu ya en yakın liman durumundadır. Yıllık 2 milyon ton elleçleme kapasitesine sahip olmasına ramen halen daha % 50 kapasiteyle çalımaktadır. Ülkemizin dier limanlarıyla karılatırıldıında teknik donanım, iletmecilik ve yük hacmi bakımından gerilerde yer aldıı görülmektedir. Bu nedenle Türk deniz ulatırmasında Bartın Limanı nın hak ettii yeri alabilmesi için birtakım teknik düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Almanya nın Avrupa Birlii dönem bakanlıını devralmasından sonra Türk taımacılarına yönelik vize süresini kısıtlaması beraberinde pek çok sorunu gündeme getirdi. Aynı ekilde Gümrük Birlii anlamasına ramen Bulgaristan ın AB ye girmesinin ardından Türkiye ye süre ve kota sınırlaması getirmesi de TIR taımacılarının elini kolunu baladı. Almanya ile Bulgaristan ın Türk taımacılara çıkarttıı bu zorluklar nedeniyle gündeme gelen Viking Tren Projesi kapsamında

11 301 deerlendirilmesi planlanan Bartın Limanı nın biran önce ve mutlak suretle geniletilmesi gerekmektedir. Bu proje, Türk ürünlerinin orta ve kuzey Avrupa ya Pendik veya Bartın limanı üzerinden nakledilmesini içeriyor. Bartın için çok büyük önem taıyan bu projeye göre; Türk TIR ları Bulgaristan dan karayolu ile taıma yerine kuzeyden indirilecek. TIR ların, kuzeyden gemilerle Ukrayna ya taınması ve Viking treni ile de Beyaz Rusya üzerinden Litvanya nın Klaipede Limanı na gidecek oradan da Avrupa ya feribot seferleriyle daıtılması amaçlanmaktadır. Türkiye den Bulgaristan a yılda 150 bin ila 175 bin TIR ın giri yaptıı dikkate alınırsa bu projenin hayata geçmesiyle Bartın ekonomisine çok büyük katkılar salayacaı kanısındayız. Dünya artık yükü ambara dökme yerine adrese teslim anlamına gelen konteynır usulü taımacılıı tercih etmektedir. Bartın Limanı nda konteynır taımacılıı mevcut deildir. Bu nedenle limanın çaımızın en önemli taıma yöntemlerinden biri olan konteynır taımacılıına uygun hale getirilmelidir. Bunun için antrepo denilen istifleme alanı (üstü kapalı veya açık) ve konteynır elleçlemeye uygun liman araç-gereçleri ile donatılarının kısa sürede temin edilmesi gerekmektedir. Bartın Limanı, Bartın ehir merkezine 14 km, Saltukova Havaalanına ve demiryoluna yaklaık 40 km uzaklıktadır. Bugün itibarıyla kara yolu dıında ulaım imkanı bulunmamaktadır. Hinterlandını geniletmesi için limanın hava ve demiryoluyla entegrasyonunun salanması gerekmektedir. Ayrıca liman sınırları içerisinde hizmet sunan kamu kuruluları ile bu hizmetten faydalanan her kesim için düzenli ulaım imkanı olmayıp, kendi imkanlarıyla salanmaktadır. Bartın sahip olduu doal güzelliklerle bütünleen, limandan ehrin merkezine kadar uzanan güzergâhta Amasra nkumu-mugada gibi turistik yerlerle balantılı tekne seferleri düzenlenmelidir. Bölgede bu büyük potansiyelin harekete geçirilmesi için lazım olan bir çok imkan zaten mevcuttur. Amasra da yerli-yabancı turist taımacılıı yapılmaktadır. Bu teknelerden birkaçı tekne açılır köprü boyutları da dikkate alınarak nehir yoluyla ehir merkezine kadar turlar düzenlenebilir. Nehir ve çevresinin de bu sayede biraz daha temiz tutulmasının tevik edilecei düünülebilir. Limanda gemi trafiinde younluk yaanmaktadır. Yükleme-boaltma yapmak için açıkta sırada bekleyen gemilerde yükün bozulma riski bulunmaktadır. Bunun nedeni gemilerin limana yanaacakları rıhtım yetersizliidir. Bu amaçla Bartın Liman Bakanlıı tarafından liman giri kapısından askeri limana doru 100 metrelik bir kısmın rıhtıma dönütürülmesi ve Ro Ro iskelesi için çalımalar balatılmıtır. ÇED aamasında olan bu iskele biran önce tamamlanmalı ve hizmete sokulmalıdır. Bartın Çayı nın derive edildii kesimde 40 metre uzunluunda bir motor iskelesi ina edilmitir. Irmak tarafına yapılacak ikinci iskele Karadeniz'e açılan nehirler yoluyla gelecek olan nehir gemileri için uygun olacaktır. Çünkü Bartın'dan yüklenen yükün Tuna ve Volga gibi nehirler yolu ile Avrupa'nın içlerine kadar ulaılabileceini düünürsek, Bartın limanının bu anlamda tercih edilebilir bir liman olacaını tahmin etmek güç olmayacaktır. Bunun için nehir üzerinde ve iskele kurulacak alanda gerekli fiziki iyiletirmeler yapılmalıdır. Limana gelen gemilerin atıklarının da ücret karılıında alınarak bertaraf tesisine gönderilmesi konusuna önem verilmelidir. Bu hem çevre açısından, hem de limana yakın olan nkum plajında kirlilik yaratılmaması ve turizm potansiyeli açısından önemlidir. Limanda ücreti karılıında pis su, sintine * suyu, kirli balast *, yakıt slacı *, katı slaç, slop *, atık ya, zehirli sıvı atık, yalı bezler ve plastik gibi çöplerin gemilerden alınarak Kocaeli'de bulunan zayda Bertaraf Tesisleri'ne gönderilmesi liman gelirlerini artıracaktır. Bartın Çayı nda zaman zaman meydana gelen takınlar ırmaın denize döküldüü kesimde kurulan limanı da etkilemektedir. Geçmite bugünkü limanın bulunduu yerden denize karıan ırmak azı, liman yapıldıktan sonra bugünkü yataına alınmıtır. Bartın ilinin birçok köyünde özellikle açmalar sonucu oluan orman tahribatı Bartın Çayı na su toplayan yaı havzalarında younlamıtır. Sürekli bir heyelan ve erozyon oluumuna neden olan bu durum, yaı sularını daha hızlı bîr ekilde yüzeysel akıa geçirerek, mevcut nehir yataının tasıma kapasitesini aan miktarlara ulamasına neden olmaktadır. * Gemi makine ve kazanlarının bulunduu kısmın zeminin altındaki genellikle ambar güvertesinin altında kalan ve gemi içinden sızan sularla makine ve kazan dairelerinden akan ya yakıtların toplandıı en alt kısım. * Gemiyi dengelemek ve çeitli yükleme koullarında dengesini salamak için geminin dip tanklarında taınan su; safra. * Gemilerin makine dairelerinde, yakıt tanklarında veya petrol tankerlerinin kargo tanklarında tortu ve/veya ya çökeltilerinden oluan çamur. * Gemilerde kargo tanklarının yıkanması sonucu oluan tank yıkama suları dahil, slop tanklarında biriken yalı su artıklarını ifade eder.

12 302 Ayrıca nehir yataı üzerinde kurulan sanayi tesisleri ve konutların kanalizasyon sistemlerinden çıkan katı ve sıvı atıklar, zaten dolu olan nehir yataının daha da dolmasına ve nehir suyunun denize boalmasını geciktirdii için takın riskini artırmaktadır. Bunun için öncelikle Bartın Irmaı'nın denize boaldıı yerin geniletilerek temizlenmesi gerekmektedir, Ayrıca nehir suyunun denize kolayca ulamasını salamak amacıyla yeni bir tahliye kanalının açılması takınları büyük oranda önleyecektir. Bartın nehir yataının, yaı havzalarından erozyon ile gelen çökeltinin tarama gemileri yardımıyla temizlenmesi gerekmektedir. Bartın ve Ulus Orman letmeleri, orman alanlarında etkin koruma önlemleri almanın yanı sıra ekolojik dengeyi gözeten üretim faaliyetlerine yönelmelidir. Ayrıca nehire su toplayan yaı havzaları içerisinde bulunan yüksek eimli ormanlık alanlarda üretim durdurulmalıdır (http://www.jmo.org.tr). Ayrıca Kocanaz Çayı üzerinde 1999 yılında inaatına balanan ve 2012 yılında bitirilmesi beklenen Kirazlıköprü Barajı ile 2010 yılında proje yapım ihalesinin yapılması planlanan Kozcaız barajlarının tamamlanmasıyla takınların büyük ölçüde kontrol altına alınması hedeflenmektedir. Yukarıda ifade ettiimiz gibi liman yapılmadan önce (1960 öncesi) Bartın Çayı bugünkü limanın bulunduu kesimden denize dökülmekteydi. Ancak Bartın Çayı nın Liman bölümündeki yatak özelliklerinin deitirilmesi, liman ve Bartın Çayının azının yöreyi etkileyen ve su fazlasına neden olan saanak yaılarla birlikte etkili olan en iddetli rüzgar yönüne (güneybatı) çevrilmesi, kıyı akıntı sisteminin (burada güney batıdan kıyıyı takiben kuzey dou yönünde, yani çevrilerek mansabı deitirilen Bartın Çayının boalımına engel olacak ekildedir) dikkate alınmaması gibi ihmaller sel ve takın afetlerinin Bartın da daha sıklıkla ve daha büyük iddetlerde meydana gelmesinde önemli etkisi olmaktadır. Nitekim 21 Mayıs 1998 sel ve takınında, Bartın daki takının çekilmesi, suyun Bartın limanındaki yol ve dier yapıları yıkıp, 1960 yılı (liman inaatı) öncesi doal akı imkanını bulduktan sonra gerçeklemitir (Turolu, 2005: 108). KAYNAKÇA AKOVA BALCI, Süheyla (1996). Mersin Limanı, Türk Corafya Dergisi, Sayı:31, s ARDEL, Ahmet ( ). Karadeniz in drolojisi, stanbul Üniversitesi Corafya Enstitüsü Dergisi, Cilt:2, Sayı:5-6, s ARDEL, Ahmet (1975). Hidrografya Okyanuslar ve Denizler, stanbul: stanbul Üniversitesi Corafya Enstitüsü Yayınları, Umumi Corafya Dersleri Cilt:2, Fasikül:1. ATALAY, brahim (1997). Türkiye Corafyası, zmir: Ege Üniversitesi Basımevi. ATALAY, brahim (2005). Genel Fiziki Corafya, zmir: META Basım Matbaacılık. AVCI, Meral-AVCI, Sedat (2001). Limanların Kıyı Alanları Üzerindeki Etkilerine Bir Örnek: Filyos Limanı Projesi, Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 01 Konferansı Bildiriler Kitabı: Haziran 2001, stanbul. s BEKDEMR, Ünsal-GÜNER, brahim (1999). Giresun Limanı ve Hinterlandı, Türk Corafya Dergisi, Sayı:34, s DOANER, Suna (1991). stanbul Limanı: Kurulu, Geliim ve levleri, stanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Corafya Enstitüsü Bülten, Sayı:8, s DOANAY, Hayati (1998). Türkiye Ekonomik Corafyası, Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları. DOANAY, Hayati (2005). Corafya ya Giri:1 Genel ve Fiziki Corafya Erzurum: Aktif Yayınevi. ERNÇ, Sırrı (2001). Jeomorfoloji II, stanbul, Der Yayınları. NANDIK, Hamit (1958). Türkiye Kıyılarına Genel Bakı, stanbul Üniversitesi Corafya Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, Sayı:9, s ZBIRAK, Reat (1992). Corafya Terimleri Sözlüü, stanbul: Milli Eitim Bakanlıı Yayınları, Öretmen Kitapları Dizisi. ZBIRAK, Reat (1996). Türkiye I, stanbul: MEB Yayınları, Öretmen Kitapları Dizisi. ZBIRAK, Reat (1996). Türkiye II, stanbul: MEB Yayınları, Öretmen Kitapları Dizisi. GÖNEY, Süha (1995). ehir Corafyası, stanbul: stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Corafya Bölümü Yayınları. KODAY, Saliha (1996). Derince Limanı, Ankara Üniversitesi, Türkiye Corafyası ve Aratırma Uygulama Merkezi III. Corafya Sempozyumu nda (15-19 Nisan 1996) Sunulmu Bildiri. KODAY, Saliha (1998). skenderun Limanı, Türk Corafya Dergisi, Sayı:33, s KODAY, Saliha (1999). Trabzon Limanı, Türk Corafya Dergisi, Sayı:34, s YILMAZ, Ali (2006). Samsun Limanı, Türk Corafya Dergisi, Sayı:45, s TANOLU, Ali (1944). Samsun Limanı ve Hinterlandı, 4. Samsun Meslek Haftası, s

13 303 TUNCEL, Metin (1992). Bartın, slam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, Cilt:5, s TUROLU, Hüseyin (2005). Bartın da Meydana Gelen Sel ve Takınlara Ait Zarar Azaltma ve Önleme Önerileri,.T.Ü. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, Haziran 2005, Bildiriler Kitabı, s: TÜMERTEKN, Erol (1987). Ulaım Corafyası, stanbul: stanbul Üniversitesi Corafya Enstitüsü Yayınları. Evliya Çelebi (1986). Seyahatname, stanbul: Üçdal Neriyat. Denizcilik Müstearlıı ve Bartın Liman letme Müdürlüü Çeitli Yıllara Ait statistiki Bilgiler

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULAIM CORAFYASI AÇISINDAN TÜRKYE DE

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DEMOKRAT PART KTDARININ LK YILLARINDA

Detaylı

Çanakkale boğazı doğu kıyılarında çevre dostu bir liman: Çanakkale Kepez Limanı

Çanakkale boğazı doğu kıyılarında çevre dostu bir liman: Çanakkale Kepez Limanı Cilt:5 Sayı:2 Yıl:2008 Çanakkale boğazı doğu kıyılarında çevre dostu bir liman: Çanakkale Kepez Limanı Okan Yaşar ** Özet Çanakkale Kepez Limanı; Marmara Bölgesi Güney Marmara Bölümü nde Çanakkale Boğazı

Detaylı

Halim AMLIOLU*** - 350 -

Halim AMLIOLU*** - 350 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ARDEEN(RZE) YÖRES NDE TELEFERK KURULUMU

Detaylı

ALİAĞA LİMANI (The Port of Aliağa)

ALİAĞA LİMANI (The Port of Aliağa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 81-116 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com ALİAĞA LİMANI (The Port of Aliağa) Dr. İlker EROĞLU Aliağa

Detaylı

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES:

Detaylı

S TRATEJ K P LAN 2007-2011 STRATEJ K PLAN 2007-2011. Haziran 2006 EYÜP BELED YE BA KANLI I

S TRATEJ K P LAN 2007-2011 STRATEJ K PLAN 2007-2011. Haziran 2006 EYÜP BELED YE BA KANLI I S TRATEJK P LAN 2007-2011 EYÜP BELEDYES STRATEJK PLAN 2007-2011 Haziran 2006 EYÜP BELEDYE BAKANLII 1 S TRATEJK P LAN 2007-2011 BAKAN DAN Halkımızın güven ve desteiyle 1994 yılından bu yana Eyüp ümüze hizmet

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri

Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri Aydın G. T. 1, Öüt K. S. 2 1 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma AD, Türkiye (gulsentaydin@gmail.com) 2 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma

Detaylı

BARTIN IRMAĞI ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TİCARİ ETKİNLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ. Yenal ÜNAL

BARTIN IRMAĞI ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TİCARİ ETKİNLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ. Yenal ÜNAL Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Aralık 2014 December 2014 Yıl 7, Sayı XX, ss. 271-283. Year 7, Issue XX, pp. 271-283. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh639 BARTIN IRMAĞI

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 DOAL VE KÜLTÜREL ÖZELLKLER LE LÜLETAI THE NATURAL AND CULTURAL

Detaylı

TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜ VE TOKAT L POTANSYEL

TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜ VE TOKAT L POTANSYEL T.C. GAZOSMANPAA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜ VE TOKAT L POTANSYEL Hazırlayan erife Güne Kaya ktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Danıman Doç. Dr. Birol Çetin TOKAT 2009 ii

Detaylı

TARH VE KÜLTÜRÜYLE YAKIN BELDEMZ KEMALPAA VE KRAZ FESTVAL

TARH VE KÜLTÜRÜYLE YAKIN BELDEMZ KEMALPAA VE KRAZ FESTVAL TARH VE KÜLTÜRÜYLE YAKIN BELDEMZ KEMALPAA VE KRAZ FESTVAL HAZIRLAYAN ÖRENCLER 7-C Güner Asrın Akdeniz Can Sargıner Gizem Akkoyun Kaan Demirer Ecem Nuray DANIMAN ÖRETMEN AYE GÜLLE ZMR 2011 ÇNDEKLER Giri

Detaylı

ENERJ RAPORU. Rapor koordinatörü :

ENERJ RAPORU. Rapor koordinatörü : ENERJ RAPORU 7. Kasım 2008 Sayın Enerji Bakanımız Hilmi GÜLER in 29 Eylül 2008 tarihindeki talimatları ile hazırlanan Enerji Raporu çalımasına gönüllü olarak katılanlar : Prof. Dr..Engin TÜRE Prof. Dr.

Detaylı

TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY

TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY Alper UZUN * Alpaslan ALAAOLU** Özet Mala karı ilenen suçlar mekânsal olarak farklı daılı kalıbına sahiptir. Bu çalımanın amacı; 2006 yılında

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

MURAT HAVZASI REHAB!L!TASYON PROJES! F!Z!B!L!TE RAPORU

MURAT HAVZASI REHAB!L!TASYON PROJES! F!Z!B!L!TE RAPORU MURAT HAVZASI REHABLTASYON PROJES FZBLTE RAPORU 1 ÇNDEKLER ÇNDEKLER 2 KISALTMALAR 7 1. PROJENN TANIMI VE KAPSAMI SAYFA 1.1. Projenin Adı 8 1.2. Projenin Gerekçesi 8 1.3. Projenin Amacı 9 1.4. Projenin

Detaylı

BULANCAK ACISU KAYA KLSES BULANCAK ACISU CAVE CHURCH Hasan BUYRUK

BULANCAK ACISU KAYA KLSES BULANCAK ACISU CAVE CHURCH Hasan BUYRUK Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BULANCAK ACISU KAYA KLSES BULANCAK ACISU

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

a) Yalnız I b) Yalnız II c) I, II d) II,III e) I, II,III 3. I. Toy II. Kurultay III. l (Cevap A)

a) Yalnız I b) Yalnız II c) I, II d) II,III e) I, II,III 3. I. Toy II. Kurultay III. l (Cevap A) (Bu sorular, sınava giren adaylar tarafından hatırlama usulü ile hazırlanmıtır. Kesinlik içermemektedir. Cevapların bir kısmı tartımalıdır. Görüleriniz için info@kpss.info ya mail yazabilirsiniz.) GENEL

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

ÖZET THE HINTERLAND OF İZMİR ALSANCAK PORT AND ITS LINK WITH THE ECONOMIC STRUCTURE OF IZMIR CITY

ÖZET THE HINTERLAND OF İZMİR ALSANCAK PORT AND ITS LINK WITH THE ECONOMIC STRUCTURE OF IZMIR CITY Dokuz Eylül Üniversitesi Cilt:2 Sayı:2 2010 İZMİR ALSANCAK LİMANI NIN ETKİ ALANI VE İZMİR KENTİNİN EKONOMİK YAPISI İLE BAĞI ÖZET Hitay BARAN 1 Çınar ATAY 2 İktisadi faaliyetlerin temel altyapı yatırımlarından

Detaylı

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 26: 11-41 Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri The Impact of Ports

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: 1307-9581 E-DEVLET UYGULAMALARI AÇISINDAN TÜRKYE NCELEMES VE BR MODEL ÖNERS

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

- 360 - Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant.

- 360 - Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 2 Volume: 5 Issue: 2 Bahar 202 Spring 202 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 307-958 GEÇ ORTAÇA AVRUPASINDA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TARIM TOPRAI AZ OLAN KIRSAL ALANLARDA

Detaylı

MERSİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ

MERSİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK III ÇEVRESEL ETKİ GENEL FORMATINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR) MERSİN İLİ,

Detaylı