TARIMDA ÖZELLEŞTĐRME (1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIMDA ÖZELLEŞTĐRME (1)"

Transkript

1 TARIMDA ÖZELLEŞTĐRME (1) Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI Türkiye de tarımda özelleştirme, yeni-liberal politikalarının bir sonucu olarak gündeme gelmiş ve tarımsal üretimi önemli ölçüde geriletmiştir. Türkiye de tarımsal KĐT (Kamu Đktisadi Teşekkülü) lerin işlevleri ve özelleştirmeleri ile ortaya çıkan sakıncalar, birbirini izleyen üç makale altında irdelenecektir. Özelleştirmenin Kökeni ve Amacı Batı ülkelerinde iç ve dış pazarın daralması ve sanayileşmiş ülkeler arasında rekabetin kızışması gibi nedenlerle, özellikle 1980 li yılların başından itibaren ekonomide bir durgunluk, hatta gerileme yaşandı. Tekelci sermayenin karlılığında ciddi düşüşler oldu. Bu bunalımı aşmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri nde Reagan, Britanya da Thatcher yönetimleri, öncelikle kendi ülkelerinde sosyal devlete karşı savaş açtılar. Bu bağlamda; Đşçi sendikaları etkisiz duruma getirilmeye çalışıldı. Ücretler ve sosyal amaçlı kamu harcamaları geriletildi. Varlıklı kesimlerin gelir vergileri düşürüldü. Kar marjları sabit olan kamu kurumları özelleştirilmeye başlandı. Bununla birlikte, uygulanan yeni bölüşüm politikaları ve bunun sonucu olarak ekonomik dengenin sermayenin lehine daha yüksek oranda değiştirilmesi, durgunluğu gideremedi. Bu nedenle, krizin çözümü için, sermaye, mal ve hizmetler stokunun başka ülkelere aktarılması, ancak özünde; çevre ya da gelişmekte olan ülkelerin ürettiği katma değerin eskisine oranla daha yüksek düzeyde denetlenmesi ve el konulması ndan başka bir şey olmayan yeni-liberal politikalar ın devreye sokulması gerçekleştirildi. Bu politikalara, kitleler için olumlu çağırışım yapacak bir terim de uyduruldu. Küreselleşme * denildi. Yeni-liberal politikalarla; Sermaye, mal ve hizmetler akışına çevre ulusal devletlerin koyduğu sınırlamalar gevşetildi ve azaltıldı. Sıcak para hareketlerine konan sınırlamalar kaldırıldı. Eskiyen teknoloji ve üretim birimleri, düşük ücretli çevre ülkelerine kaydırıldı. Çevre ülkelerinde menkul kıymet borsaları kuruldu. Sendikasızlaşmaya ivme verildi. Çevre ulus ülkelerinin de kamu şirketleri değişik araçlar kullanarak özelleştirilmeye başlandı, süreç devam ediyor. * Küreselleşme sözcüğü, doğal bir süreci çağrıştırıyor. Doğru değil. Burada, çevre ülkeler için bir edilgenlik var. Doğrusunun küreselleştirme olması gerekiyor.

2 Çevre ülkelerinde de özelleştirme, devletin küçültülmesi uygulamalarının bir aracı olarak devreye sokuldu. Bununla, devletin başlıca üç müdahale alanından çekilmesi istendi. Bu alanların başlıcaları şunlardı; Devletin piyasa malları üretimi, Devletin piyasayı düzenlemede kural koyucu işlevi, Devletin sosyal devletle ilgili kamu hizmetleri. Böylelikle, devletin bu alanlardan çekilmesi sağlanacak ve tekelci sermayeye yeni kar alanları açılacaktı. Devlet, sosyal niteliğinden uzaklaştırılarak, devlet-yurttaş ilişkisi yerine tüketici ilişkisi oluşacak ve yurttaşın devletle bağı, en alt düzeye inecekti. Bu uygulamalar ile ulus devletler ortadan kaldırılacak, dünya tekelci sermayenin açık bir pazarı durumuna dönüşecek ve kriz (geçici olarak) aşılacaktı. KĐT lerin Đşlevleri Bu amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilmeye çalışılan özelleştirme, KĐT lerin, özel sektöre devredilmesi ya da kapatılması şeklinde tanımlanabilir. Özelleştirmenin hedefi olan KĐT ler, Türkiye de emperyalizme karşı verilen mücadele ile kurulan Cumhuriyet döneminin ürünüdürler. Siyasal alanda kazanılan bağımsızlığın, ekonomik ve toplumsal alanda kalkınma ile korunabileceği yaklaşımının gereği olarak kurulmuşlardır. Türkiye de KĐT lerin başlıca işlevleri şunlar olmuştur. Sanayiyi ülke geneline yayma, Ara-malı ve üretim-malı üretimindeki boşluğu ve gecikmeyi kapatma, Đstihdam yaratma, Planlama ile ülkesel kaynakları üretime dönüştürme, Bölgesel kalkınma ile gelir dağılımında dengeyi ve sosyal adaleti sağlama, Kamuya yeni kaynaklar yaratma. KĐT ler bu işlevlerini gerçekleştirerek, işgücünü de üretim sürecinde eğitmişler ve çağdaş yaşam koşullarını yurt genelinde yaygınlaştırmışlardır. Kısaca, ülkenin hem üretim gücünü artırmışlar hem de Türkiye nin birliğini pekiştirmişlerdir. KĐT lerin varlığı, yurttaşların siyasal ve ekonomik karar sürecine katılmalarını sağlama açısından da önemli olmuştur. Bu şekilde, güçlü sermaye çevrelerinin kamu üzerinde etkisi, belli oranlarda dengelenmeye çalışılmıştır. Tarımsal KĐT ler Ne Đşe Yaradı? Türkiye, 1923 de emperyalizme karşı verdiği ulusal kurtuluş savaşı ndan galip çıktı. Ancak ülke, aç, yoksul ve hastalıklı idi. Bu nedenle cumhuriyet kurucuları, öncelikle üç beyaz gereksinimi; unu, şekeri ve bezi yurt içi kaynaklarla üretmek için tarımda devletçiliği esas aldılar. Tarımsal KĐT ler bu amaçla kuruldu. Tarımsal KĐT ler şu yararları sağladı; Tarımda verimliliği yükselterek önemli düzeyde üretim artışına neden oldular.

3 Kırsal kesimin alt yapısını ve hizmetlerini sağladılar, göreli zenginleştirilmesine katkıda bulundular. Kırsal kesimin eğitim düzeyini yükselttiler. Köylüyü ağaların ve yabancı güçlerin denetiminden kurtarmaya çalıştılar. Köylü ile devlet arasında bağı güçlendirerek, ulusal bütünlüğün pekiştirilmesinde rol oynadılar. Tarımsal KĐT ler ile kendine yeter duruma gelen Türkiye nin, besin güvencesi açısından da çökertilmesi gerekiyordu. Tarımsal KĐT lerin özelleştirilmesi de bu bağlamda gündeme geldi. Özelleştirme için KĐT ler karadelik ilan edildi ve bunların sanayi kitlerinde olduğu gibi, zararlı duruma gelmesi için ne gerekiyorsa yapıldı. Tarımda Özelleştirilen KĐT ler Tarımda özelleştirme kapsamına alınan KĐT ler işlevlerine göre; Girdi Üreten, Girdi Üreten+Dağıtan, Kredi Sağlayan, Fiyat Düzenleyici, Tarımsal Alt Yapı Hizmetleri Kurumları olarak sınıflandırılabilir. Girdi Üreten Kurumların Özelleştirilmesi Tarım Đşletmeleri Genel Müdürlüğü nün Özelleştirilmesi TĐGEM, ordunun ve gerektiğinde de halkın, özellikle buğday gereksinmesini karşılamak üzere, 1937 yılında Zirai Kombinaları olarak kuruldu yılında Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ) haline dönüştürüldü yılında ise, yine kamuya ait Hara ve Đnekhaneler ile DÜÇ birleştirildi ve TĐGEM ortaya çıktı. TĐGEM e bağlı Türkiye nin her yanına dağılmış 38 çiftlik vardır. TĐGEM, ülkenin sertifikalı tohum ve damızlık gereksinmesini karşılama, yetiştirme ve ıslah konularında çalışmalar yapma, teknik tarım konularında çiftçi ile işbirliğinde bulunma, çiftçilerden alınacak ürünleri değerlendirme gibi konularda görevlendirilmişlerdir. Şimdiki durumda bile Türkiye buğday ve arpa tohumluğunun %93-98 ini, yem bitkileri tohumluğunun ise yarısından fazlasını TĐGEM ler karşılamaktadır. Yetiştiricilere ise yılda 10 bin baş koyun, 2000 baş sığır damızlığı vermektedir. Dünya nın en iyi safkan Arap atı gen kaynağına sahiptir. TĐGEM, bu özellikleri nedeniyle stratejik bir tarım kuruluşudur. Ancak, özelleştirmek amacıyla yetersiz yatırımlar, kalitesiz ve aşırı personel istihdamı gibi etmenler ile karlılıkları azaltılmıştır. Bugün TĐGEM e bağlı çiftliklerin kimileri, daha önce benzeri olmayan bir uygulama ile 49 yıl gibi uzun süreli kiraya verilerek özelleştirilmektedir. Bu şekilde tarım arazilerinin bütünlüğü bozulmaktadır. Bu bütünlük bozulduğu taktirde bir araya getirilmesi artık olanaklı değildir. TĐGEM lerin özelleştirilmesi ile Türk çiftçisi de, sertifikalı tohumluk ve damızlık açısından dışa ve tekelci sermayeye bağımlı duruma getirilecektir. Türkiye Gübre Sanayi AŞ/Đstanbul Gübre Sanayi AŞ nin Özelleştirilmesi TÜGSAŞ, 1953 yılında Azot Sanayi TAŞ adıyla kuruldu, 1984 yılında şimdiki adını aldı. ĐGSAŞ ise 1971 yılında Đzmit te kuruldu. TÜGSAŞ, 1998 yılında özelleştirme kapsamına alındı. ĐGSAŞ ın satış sözleşmesi de 2004 tarihinde imzalandı. TÜGSAŞ ve ĐGSAŞ, Türkiye güre üretiminin neredeyse yarısını (%41) karşılıyordu. Bu nedenle ulusötesi gübre tekellerinin Türkiye ye sattıkları gübrenin fiyatını da önemli ölçüde denetleyebiliyorlar ve bu şekilde gübre fiyatlarında istikrar

4 sağlanabiliyordu. Kamu gübre kurumları, aynı zamanda, Makine ve Kimya Endüstrisi nin gereksinim duyduğu kimi maddeleri de (nitrik asit, amonyum nitrat gibi) yan ürün olarak üretebiliyordu. TÜGSAŞ ve ĐGSAŞ, uygulanan politikalarla, işletme sermayesini tüketmiş, teknik kapasitesini ve verimliliği artırıcı yatırımlara sokulmamış ve bunların sonucu olarak zarar ettirilmiştir. Kamunun gübre sektöründen çekilmesiyle, gübre fiyatları yükselmiş, fiyat istikrarı bozulmuş ve gübre dışalımı artmıştır. Fiyatların artışıyla birlikte Türkiye de gübre kullanımı da düşmüş ve üretim aşağıya çekilmiştir. Gübrede, yerli ve yabancı özel sermaye tekelciliği egemen olmuştur. Taşımacılık olumsuz etkilenmiştir. Yurt içi taşımalar demiryolu yerine, karayoluna aktarılmıştır. Silah sanayinin gereksinme duyduğu ham maddelerinin üretiminde, dışa bağımlılık gündeme gelmiştir. Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK) nun Özelleştirilmesi Türkiye Zirai Donatım Kurumu, 1943 yılında Donatım Kurumu olarak kuruldu. Kurumun çeşitli illerdeki işletmeleri 1999 yılından itibaren özelleştirildi. Sakarya Traktör Đşletmesi de 2003 de satıldı. TZDK nun görevleri arasında; tarımda kullanılan her türlü alet, makine ve gereçleri üretmek, ilacı, ilaç maddelerini, gübreyi, damızlık ve tohumluğu temin ederek satmak, alet ve aygıtlar için tamirhaneler kurmak ve bu işler için ticari ve sanayi işlere girmek gibi konular vardı. TZDK da, özelleştirme sürecinde yapılan kasıtlı uygulamalar ile zarar ettirildi. Bunlar arasında, gübre satışlarının en yoğun olduğu dönemlerde durdurulması, kurumun kullandığı kredilerin faiz oranlarının olağanüstü artırılması (%2 den %66 ya çıkarılması), alımlarda ihaleye giren şirketlerin bilerek yükümlülüklerini yerine getirememesi gibi konular sayılabilir. Kurumun özelleştirilmesiyle; Tarımsal girdilerin fiyatları arttı, fiyat istikrarı bozuldu Girdi fiyatları üzerinde devletin denetim gücü devreden çıkınca, bu alan iç ve dış sermayenin insafına ve çıkarına bırakıldı. Tarımsal etkinlik, vurguncuların denetimine girdi. Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nin denetiminde iç ve dış sermaye gruplarının Türkiye tarım pazarına el koyması amacıyla tarımda özelleştirmelerin yapıldığı, biliniyor. Bu bağlamda özelleştirme kapsamına alınan Tarımsal KĐT ler sırasıyla; Girdi Üreten, Girdi Üreten+Dağıtan, Kredi Sağlayan, Fiyat Düzenleyici, Tarımsal Alt Yapı Hizmetleri Kurumları olarak sınıflandırılabilir. Girdi Üreten + Dağıtan Kurumları nın Özelleştirilmesi Türkiye Şeker Fabrikaları nın Özelleştirilmesi Şeker Şirketi, 1925 yılında Şeker Đnhisar Kanunu gereği kuruldu yılına gelindiğinde, Türkiye de 25 inin sermayesinin tamamı devlete ait 27 adet şeker fabrikası vardı. Şeker fabrikalarının dışında, şirkete ait makine fabrikaları, elektromekanik aygıtlar fabrikası ve tohum üretim çiftliği (Sarımsaklı Tohum Üretim Çiftliği) vardı. TSFAŞ, 2000 ılında özelleştirme kapsamına alındı de Yeni Şeker Yasası çıktı. Şeker Yasası gereğince, Şeker Kurulu oluşturuldu.

5 TSFAŞ ın görevleri kapsamında; şeker pancarı üretiminde verimliliği artırmak için gübre, yarı fiyatlı tohum, ilaç gibi girdiler sağlama ve üretim aşamasında avans verme, kimi tarımsal hizmetleri ücretsiz ya da düşük ücretli bedellerle çiftçiye götürme (örneğin yayın çalışması, ekim ve hasat makinelerinin bakımı gibi), şeker pancarı alımlarını güvenli olarak yapma, şeker pancarı, şeker ve diğer fabrika çıktılarının (melas, etil alkol, posa gibi) fiyatlarını belirleme, bu ürünler bakımından iç pazarı koruma, hayvancılığı desteklemek amacıyla yaş posayı düşük ücretle ya da teslim edilen şeker pancarı ağırlığına göre bedavaya verme gibi konular sayılabilir. Özetle başta şeker olmak üzere diğer çıktıların fiyatlarını belirleme, dışsatımı ve dışalımı düzenleme görevini üstlenmişti. Şeker Şirketi nin ülke ekonomisine yapmış olduğu başlıca katkılar şunlardır; Şeker tarımı işgücü açısından önemlidir. 500 bin çiftçi ailesi pancar tarımından geçimini sağlar. 200 bin mevsimlik tarım işletmesi hasat döneminde çalışır. Şeker fabrikaları, daimi ve mevsimlik işçi istihdam eder. En önemli çıktısı şeker ile Türkiye şeker ve tatlandırıcı piyasasında egemen rol oynar. Yan ürün olan melas, maya, içki ve yem sanayisinin en önemli girdisidir. Rakı üretiminde kullanılan alkolün %70 girdisi, melastan elde edilir. Pancar posası, hayvan yetiştiriciliği ve besiciliğinde ucuz ve değerli bir yem kaynağıdır. Şeker tarımı, 1.7 milyar civarında kıraç arazinin, sulu tarım toprağına dönüşümünü gerçekleştirmiştir. Bunun getirisi, milyar ABD doları/yıldır. Şeker pancarı tarımı, taşımacılık sektöründe 25 milyar ton yük sağlamaktadır. Şeker pancarı çiftçisi, yarattığı katma değerlerle devlet bütçesine önemli kaynak yaratmaktadır. Çiftçi, kamunun kendine yaptığı desteğin karşılığını fazlasıyla kendisine geri vermekte, ayrıca şeker şirketine ait fabrikaların kurumlar vergisi ile devlet, önemli bir gelire sahip olmaktadır. Şeker Şirketi Şeker Pancarı Üretimini Nasıl Planlıyordu? Şirket, kendisine bağlı tarım birimleriyle şeker pancarı üreticisine belirlenen üretim miktarına göre en nitelikli girdileri ve tarım hizmetlerini ekimden hasadına kadar sağlıyordu. Bu bağlamda tohumluk yönünden dışa bağımlı olmamak için tohum ıslah çalışmaları da yapıyordu. Pancar üretim değerinin %40 ı avans, geriye kalanı ise teslimattan 2-3 ay içinde yapılıyordu. Ayrıca erken söküm tazminatı ve diğer primler dışında hayvancılığı desteklemek amacıyla yaş posa, düşük ücretle ya da teslim alınan şeker pancarı ağırlığına göre bedava veriliyordu. Yeni Şeker Yasası Ne Getiriyor ya da Götürüyor? Şeker pancarı, şeker ve yan ürünlerin fiyat belirlemesi, güdümlü oluşturulan şeker kuruluna veriliyor. Bu durum üretimi olumsuz olarak etkiliyor. Şeker fiyatlarında vergilerden meydana gelecek artışlar tüketiciye doğrudan yansıtılmaya başlanıyor. Bunun sonucu şeker ve tatlandırıcı piyasası zarar gelecek. Verimli çalışan fabrikaların özelleştirilmesiyle, özel kesime haksız bir kazanç aktarılmaya başlandı. Verimsiz arazilerde pancar üretimini desteklemek ve bu bağlamda istihdam yaratmak amacıyla kurulan fabrikaların kapatılmasıyla, üretim düşmeye başladı. Şeker pancarından elde edilen şeker üretimine getirilen kota ile üretim olumsuz etkilendi ve kimi dış ve iç güçlere haksız kazanç aktarılmaya başlandı

6 (Türkiye de nişasta bazlı tatlandırıcı kotası %15 e kadar çıkarıldı, oysa Avrupa Birliği nde bu kota %2 ler civarında). Şeker pancarı üretiminin düşmesiyle pancar çiftçisi fakirleşme sürecine girdi, işsizlik artmaya başladı, hayvansal üretim ve nakliye sektörü de zarar görecek. Şekerde var olan yeterlilik sona ermeye başladı, dışa bağımlılık şimdiden ortaya çıktı. Kredi Sağlayan Kurumların Özelleştirilmesi Kar marjının düşük ve sermaye birikiminin yetersiz olduğu Türkiye tarımında, tarımsal krediler büyük bir öneme sahiptir. Tarımsal kredilerde teşkilatlanmış en büyük kredi kaynağı, yakın dönemlere değin T.C.Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri idi yılından itibaren T.C. Ziraat Bankası nın özeleştirilmesi ve Tarım Kredi Kooperatifleri nin özerkleştirilmesi gündeme geldi. Ziraat Bankası nın Özelleştirilmesi Ziraat Bankası, 1888 yılında Ziraat Sandığı olarak kuruldu da Anonim Şirket e dönüştürüldü. Daha sonra 1937 yılında özel görev alanını tanımlayan bir düzenleme ile KĐT olarak Banka statüsüne kavuşturuldu ve Dünya Bankası ndan alınan kredinin yönlendirilmesiyle 2000 yılında özelleştirme kapsamına alındı. Ziraat Bankası nın temel işlevi, Türk çiftçisini kredi ile destekleyerek Türkiye tarımının geliştirilmesine katkıda bulunmaktı. Bu amaca yönelik olarak krediler doğrudan üreticilere, Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile bu kooperatifin ortaklarına, Tarım Satış Kooperatifleri ve birliklerine, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ne, tarımsal ürünlerin işlenmesi, pazarlanması ve dışsatımı ile uğraşan kamu kurum ve kuruluşlarına, kullandırılıyordu. Ziraat Bankası, kullanılabilir kaynaklarının büyük çoğunluğunu tarıma ayırmaktaydı. Örneğin yılları arasında bu oran, %85 civarındadır. Bu bağlamda, işletme ve yatırım kredileri olmak üzere üreticilere arazi edinme dahil, tarımsal üretimin bütün konularını kapsamak üzere kredi sağlıyordu. Aslında Türkiye deki tarımsal işletmelerin kredi kullanma ve borçluluk oranı yüksek değildir. Bu oran %2 10 düzeyinde değişim göstermiştir. Bunun nedeni, işletmelerin krediye gereksinim duymamaları değil, yeterli miktarda ve gereksinim duyulduğu zaman krediyi bulamamasından ileri gelmektedir. Đleri teknoloji ile tarım yapan ülkelerde borçlanma oranı %50 yi bulabilmektedir. Ziraat Bankası Nasıl Çökertildi? Diğer KĐT lerde olduğu üzere, Ziraat Bankası nın kamu görevinden meydana gelen görev zararları abartıldı ve saptırıldı. Bu doğrultuda her türlü araç kullanıldı. Örneğin, Ziraat Bankası nın döneminde pamuğa verdiği 315 milyon dolarlık prime, gerçeküstü boyutlarda faiz tahakkuk ettirildi (1997 yılında hazinenin Ziraat Bankası na yaptığı 712 milyon dolarlık ödemeye karşın, yıllık ortalama %128 faiz alındı). Borç 2000 yılı sonunda 11 milyar dolara çıkarıldı. Bu durum, özelleştirme yanlılarınca, görev zararının bir sonucu olarak gösterildi. Böylelikle, kamuoyundan iflas eden ve kapatılan özel bankaların Ziraat Bankası na devrinden meydana gelen zararları ile hazinenin iç borçlanma ihalelerinde faizleri aşağıya çekme yükünün Ziraat Bankası na verilmesi ile oluşan görev dışı zararları saklanmaya çalışıldı. Oysa Ziraat Bankası nın bu şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkan zararı

7 içinde, tarımsal destekleme ve kredilerinden kaynaklanan görev zararı, oldukça düşük kalmıştı. Ziraat Bankası, 2000 tarihinde çıkarılan 4603 sayılı bir yasayla, özelleştirilmesine olanak sağlayacak şekilde yapılandırmaya alındı. Ziraat Bankasının özelleştirilmesi ile; Tarım işletmelerinin büyük bir çoğunluğunun, oluşturulan küçük ve orta ölçekli işletmeler kredi kaynağından eskisinden daha yüksek düzeyde yoksun kalacaklar ve teşkilatlanmamış kredi piyasasına yönleneceklerdir. Tarımsal ürün fiyat desteği alamayacak çiftçiler, üretimden giderek kopacaklardır. Çağdaş tarım yöntemleri ve girdileri kullanmak isteyen çiftçi ve girişimciler, gerekli kredi ve projelendirme desteğinden mahrum kalacaklardır. Tarım Kredi Kooperatifleri nin Özerkleştirilmesi Tarım Kredi Kooperatifleri, 1924 yılında Đtibari Zirai Birlikler Kanunu ile kuruldu yılında Zirai Kredi Kooperatifleri ve 1935 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri adı ile etkinliklerini sürdürdü. Tarım Kredi Kooperatifleri kanununda, 1972 ve 1985 yıllarında da düzenlemeler yapıldı yılında çıkarılan bir yasayla özerk bir yapıya dönüştürüldü. Tarım Kredi Kooperatifleri nin temel işlevi; ortaklarının kısa (tohumluk, kimyevi gübre, bitki ve hayvan sağlığı ilaçları, hayvancılıkta işletme ve akaryakıt gibi) ve orta vadeli kredi (tarımsal işletmenin canlı ve cansız demirbaş unsurlarını oluşturan her türlü tarımsal araç gereç ile canlı hayvan kredileri gibi) gereksinmelerini karşılamaya yönelikti. Özerkleştirme kapsamına alınan Tarım Kredi Kooperatifleri ne, hazineden aktarılan kaynaklar da, Ziraat Bankası nın özelleştirilmesi ile kesilmiş bulunmaktadır. Bunun sonucunda, Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarına yeterince kredi veremez durumuna geleceklerdir. Diğer yandan özerklik, büyük toprak sahiplerine ayrıcalık getirecek, küçük üreticilerin ise uygulamalardan yeterince yararlanmasını engelleyecektir.

TÜRKİYE DE TARIMSAL KREDİ: SÖZLEŞMELİ TARIM VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEN KREDİ UYGULAMALARI *

TÜRKİYE DE TARIMSAL KREDİ: SÖZLEŞMELİ TARIM VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEN KREDİ UYGULAMALARI * TÜRKİYE DE TARIMSAL KREDİ: SÖZLEŞMELİ TARIM VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEN KREDİ UYGULAMALARI * Ahmet ÖZÇELİK 1 Erdoğan GÜNEŞ 1 M. Metin ARTUKOĞLU 2 ÖZET Türkiye de tarımın en önemli sorunlarının başında

Detaylı

TARIM ALANINDAKİ ÖZELLEŞTİRMELER

TARIM ALANINDAKİ ÖZELLEŞTİRMELER Baki Remzi SUİÇMEZ TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi TARIM ALANINDAKİ ÖZELLEŞTİRMELER 1. Giriş Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu ndan kalan enkaz üzerinde 1923 yılında kurulduğunda,

Detaylı

Beşinci Bölüm V. Tarımda Özelleştirme, Bağımlılaştırma, Yabancılaştırma ve Tasfiye Süreçleri

Beşinci Bölüm V. Tarımda Özelleştirme, Bağımlılaştırma, Yabancılaştırma ve Tasfiye Süreçleri 175 Beşinci Bölüm V. Tarımda Özelleştirme, Bağımlılaştırma, Yabancılaştırma ve Tasfiye Süreçleri Dünya ekonomisinde 1970 lerin başından bu yana gittikçe derinleşen ve yaygınlaşan bir yapısal kriz yaşanıyor.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE UYGULANAN TARIM POLİTİKALARI VE DESTEKLEME SİSTEMLERİ KONUSUNDA YAPILMASI GEREKENLER

AVRUPA BİRLİĞİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE UYGULANAN TARIM POLİTİKALARI VE DESTEKLEME SİSTEMLERİ KONUSUNDA YAPILMASI GEREKENLER Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 1 AVRUPA BİRLİĞİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE UYGULANAN TARIM POLİTİKALARI VE DESTEKLEME SİSTEMLERİ KONUSUNDA YAPILMASI GEREKENLER Osman TEKİNEL KSÜ, Ziraat

Detaylı

REKABET GÜCÜ ÖLÇÜMÜ VE ÖNEMİ: TÜRK TARIM SEKTÖRÜ İÇİN BİR ANALİZ

REKABET GÜCÜ ÖLÇÜMÜ VE ÖNEMİ: TÜRK TARIM SEKTÖRÜ İÇİN BİR ANALİZ 1 Özet REKABET GÜCÜ ÖLÇÜMÜ VE ÖNEMİ: TÜRK TARIM SEKTÖRÜ İÇİN BİR ANALİZ C. Yenal KESBİÇ * Ercan BALDEMİR ** Sibel DOĞAN *** Bu çalışmada, Türk tarım sektörünün uluslararası rekabet gücü düzeyi ortaya konulmaya

Detaylı

THE ROLE OF AGRICULTURAL SALES COOPERATIVES AND UNIONS IN THE FORMATION OF BUDGET DEFICITS IN TURKEY AND THE MARMARABIRLIK EXAMPLE

THE ROLE OF AGRICULTURAL SALES COOPERATIVES AND UNIONS IN THE FORMATION OF BUDGET DEFICITS IN TURKEY AND THE MARMARABIRLIK EXAMPLE Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 11, Sayı:3, Yıl: 2009, Sayfa: 31-52 ISSN: 1302-3284 TÜRKİYE DE KAMU AÇIKLARININ OLUŞUMUNDA TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN ROLÜ

Detaylı

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN ETİK SAYFASI Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, bu çalışmanın doğrudan

Detaylı

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ E. Günel 1, M.E. Çalışkan 2, A.İ.Tortopoğlu 3, N. Kuşman 4, K.M. Tuğrul 5, A. Yılmaz 6, Ö. Dede 7, M. Öztürk 6 ÖZET Geleneksel sınıflandırmaya göre nişasta ve şeker grubunda

Detaylı

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004)

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) EBRU AYYILDIZ (SAYIN) DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU Ankara,

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

ŞANLIURFA TARIM MASTER PLANI

ŞANLIURFA TARIM MASTER PLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI ŞANLIURFA TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ ŞANLIURFA TARIM MASTER PLANI MAYIS 2006 2 3 T.C. Tarım ve Köyişleri

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunlar uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

TÜRKİYE TARIM POLİTİKALARI, DARBOĞAZLAR VE ARAYIŞLAR. Panel Yöneticisi: Gülcan Eraktan 1

TÜRKİYE TARIM POLİTİKALARI, DARBOĞAZLAR VE ARAYIŞLAR. Panel Yöneticisi: Gülcan Eraktan 1 TÜRKİYE TARIM POLİTİKALARI, DARBOĞAZLAR VE ARAYIŞLAR Panel Yöneticisi: Gülcan Eraktan 1 Sayın Konuklar, Bayanlar, Baylar, Türkiye Ziraat Mühendisliği V.Teknik Kongresi çerçevesi içinde ele alınması planlanan

Detaylı

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TĠGEM) TOHUMCULUK SEKTÖR RAPORU

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TĠGEM) TOHUMCULUK SEKTÖR RAPORU 0 TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TĠGEM) TOHUMCULUK SEKTÖR RAPORU 1. GĠRĠġ... 2 2. Dünyada Tohumculuk Sektörünün Görünümü... 3 2.1 Dünya Tohumculuk Endüstrisinin GeliĢimi... 3 2.2 Dünya Tohumluk Ticareti...

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS i ÖZ Bu çalışmanın temel amacı devletin yeniden yapılanma süreci içerisinde önemli yer tutan özelleştirme uygulamaları sonucunda, el değiştiren kamu işletmelerinin durumlarını Nazilli Sümerbank örneği

Detaylı

VE GÜNCEL SORUNLARI *

VE GÜNCEL SORUNLARI * TÜRKİYE DE TARIMIN EKONOMİDEKİ YERİ VE GÜNCEL SORUNLARI * Doç. Dr. F. Aylan ARI ** ABSTRACT: AGRICULTURE S PLACE AND ITS ISSUES IN TURKISH ECONOMY Eventhough, today, nearly 1/3 rd of the population live

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI KAHRAMANMARAŞ 2006 II T.C. TARIM

Detaylı

TÜSİAD IN TARIM VE GIDA RAPORU NA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TÜSİAD IN TARIM VE GIDA RAPORU NA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TÜSİAD IN TARIM VE GIDA RAPORU NA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TÜSİAD: DTÖ ve AB Politikaları İle Tarımda Kendine Yeterlilik Mümkün Değil TÜSİAD tarafından hazırlanan Tarım ve

Detaylı

TÜRKĐYE DE TARIM POLĐTĐKALARINDAKĐ DÖNÜŞÜMÜN KAMU BÜTÇESĐ ve EKONOMĐ ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

TÜRKĐYE DE TARIM POLĐTĐKALARINDAKĐ DÖNÜŞÜMÜN KAMU BÜTÇESĐ ve EKONOMĐ ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ TÜRKĐYE DE TARIM POLĐTĐKALARINDAKĐ DÖNÜŞÜMÜN KAMU BÜTÇESĐ ve EKONOMĐ ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ Yrd. Doç Dr. Nazan Susam Doç.Dr. Ufuk Bakkal ÖZET Dünya ticaretinde tarımsal ürünlerin ve buna bağlı olarak tarım

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMDA KIRSAL KESİM ÖRGÜTLENMESİ

TÜRKİYE DE TARIMDA KIRSAL KESİM ÖRGÜTLENMESİ TÜRKİYE DE TARIMDA KIRSAL KESİM ÖRGÜTLENMESİ İ. Hakkı İNAN 1 - Bülent GÜLÇUBUK 2 Cemil ERTUĞRUL 3 - Erdoğan KANTÜRER 4 E. Argun BARAN 5, Özcan DİLMEN 6 ÖZET Az gelişmiş ülkelerdeki gibi, ülkemizde de tarım

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ Sayfa No DÜNYA ŞEKER DURUMU 1-3 SUNUŞ 4 DÜNYA DURUMU 4-9 ÜRETİM 10-11 TÜKETİM 12-14 FİYATLAR 15 TİCARET 15-16 İHRACAT 16-17 İTHALAT 18-21 AVRUPA BİRLİĞİ 22-23 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 24 HFCS ÜRETİMİ TÜRKİYE

Detaylı

Yıl Etkinlikleri ; PANEL

Yıl Etkinlikleri ; PANEL Haziran 2009 l Yıl: 9 l Sayı: 41 TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR Eğitime katılmak isteyen üyelerimiz Birliğimizle irtibata geçerek detaylı bilgilere ulaşabilirler. MAYINLI ARAZ LER Yabanc

Detaylı

TÜRKIYE'DE ÖZEllEŞTIRME UYGUlAMAlARININ TARIM SEKTÖRÜ IÇISINDAN DEGERlENDIRilMESI

TÜRKIYE'DE ÖZEllEŞTIRME UYGUlAMAlARININ TARIM SEKTÖRÜ IÇISINDAN DEGERlENDIRilMESI TMMOB ZİRAAT MÜHENDiSLERİ ODASI İZMİR SUBESi TÜRK-İŞ TEK GIDA-İŞ SENDİKASI EGE BÖLGE ŞUBESi TÜRKIYE'DE ÖZEllEŞTIRME UYGUlAMAlARININ TARIM SEKTÖRÜ IÇISINDAN DEGERlENDIRilMESI VE SOSYAl PiYASA EKONOMiSi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME AT Uzmanlık Tezi Semiha KÖROĞLU AT Uzman Yardımcısı

Detaylı

"GIDA HAKKI" TEMASINA FAO'NUN BAKIŞI

GIDA HAKKI TEMASINA FAO'NUN BAKIŞI "GIDA HAKKI" TEMASINA FAO'NUN BAKIŞI MELEK ÇAKMAK FAO Türkiye Temsilcisi Sayın Başkan; teşekkür ederim. Değerli katılımcılar; çok uzatmadan tamamlamaya çalışacağım konuşmamı Ünlü Brezilyalı doktor ve açlık

Detaylı

Özelleşme Aşamasındaki Bir Kuruluşumuz: ETİ KROM A. Ş.

Özelleşme Aşamasındaki Bir Kuruluşumuz: ETİ KROM A. Ş. Özelleşme Aşamasındaki Bir Kuruluşumuz: ETİ KROM A. Ş. Metalurji (Temmuz 2001, Sayı:126) Dergisinde Kromit Kaynaklarımızın Yağmalanması Amaçlanıyor başlığı altında yer alan yazımızda Özelleştirme İdaresi

Detaylı

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY. 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar:

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY. 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: IV - ÖZELLEŞTİRME ŞUBAT 1994 TÜGİAD, " YES " Avrupa Genç İşadamları

Detaylı