Krize karfl kofluyor Ebam Nakliyat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Krize karfl kofluyor Ebam Nakliyat"

Transkript

1 VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR # Krize karfl kofluyor Ebam Nakliyat FH DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KAMYONUNUN ÖYKÜSÜ Gökdenizler fi M ZE VERD M Z DE ER ORTAYA ÇIKTI.

2

3 VOLVO KAMYON MAGAZ N 1/2009 Ç NDEK LER & L DERDEN 8 Güzel ve tehlikeli Norveç in bat k y lar nda, sürücüler, ekstrem sporcular n karfl laflt türden zor koflullarla mücadele etmek zorundad r. Mavi-yeflil fiyortlara uzanan karla kapl sarp kayal klar, yaln z güzellikleriyle de il, inan lmaz ölçüde tehlikeli yol koflullar yla da nefes kesicidir. 14 Rekabet mi, iflbirli i mi? Kamyon, gemi ve tren Avrupa yollar nda çevre ve trafik sorunlar na yönelik olarak, tafl mac l k türleri aras nda daha fazla koordinasyon kurulmas na yönelik talepler giderek art yor. Gelece in çözümü, belki de karma tafl mac l k çözümlerinin artmas nda yat yor. 22 Gökdenizler Otomotiv 2008 Volvo Star Workshop Mersin de 2005 y l ndan beri Volvo müflterilerine hizmet veren Gökdenizler Otomotiv in 10 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Volvo servisinin 2200 metrekare kapal alan nda, bir a r tafl t servisinin tüm birimleri bulunuyor. 24 Dünyan n en güçlü kamyonunun öyküsü Dünyan n en güçlü kamyonu: Volvo FH hp. Yeni D16 motorun ard ndaki ekip zoru baflararak, yak t tüketimini artt rmadan güçlü bir motorla daha düflük emisyon düzeylerini bir araya getirdi. D ER KONULAR: 5 VISTA VOLVO ACTION SERVICE 7 YOLDA 28 MAL YET AZALTAN TAKT KLER 30 KISACA VOLVO KAMYON MAGAZ N VOLVO TÜRK ÜRÜN, TEKNOLOJ VE HABER DERG S S. Yaz flleri Müdürü: Özlem Çopuro lu Tel: Sahibi: Ulf Magnusson Adres: Volvo Türk Ltd. Volvo fl Merkezi çerenköy mah. Engin Sok No:9 Kad köy stanbul Turkey Yay n Haz rl k: Maya Bas n Yay n ve Mat. Ltd. fiti. shakpafla Cad. Kutlugun Sk. No:9 st.-türkiye Tel: Bask : Esen Ofset Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n. 3 ayda bir yay mlan r. Say 12 Gelece e haz r m s n z? Tafl mac l k endüstrisi ile alakal herkes pazardaki daralmadan etkilenmifl durumda. Ancak bu sene ayn zamanda yeni f rsatlar ve gelecek için haz rl k yapma y l da olacak. Tüm sektörle birlikte biz de 2009 y l nda önceki y llara oranla daha düflük seviyede araç ve parça sat fl gerçekleflece ini öngörüyoruz. Y l n planlamalar n bu öngörüye göre oluflturduk. Bununla birlikte tüm tafl mac l k endüstrisi 2009 sonras y llara haz r olmal. Volvo nun da müflterileri için bugünden gelece e yönelik haz rl klar aral ks z sürüyor. Müflterilerimize, bugünleri idari yap lar n düzenleyerek, mesleki bilgilerini artt rarak, müflterilere ve pazara yak n olarak, geliflmeleri çok iyi takip etmelerini ve bu zor dönemin ard ndan ertelenmifl taleple birlikte karfl m za ç kacak ve giderek yükselecek güncel talepleri karfl layacak biçimde haz rlanmalar n öneriyoruz. fiunu unutmayal m ki hayat devam ettikçe tafl ma sektörüne olan ihtiyaç da devam edecektir. Volvo Kamyon olarak sektörün durgun geçirdi i bugünlerin ard ndan yaflayaca hareketli günler için ürün ve hizmetlerimizle haz r z. Bu sene Volvo Kamyon dan pek çok heyecan verici ürün haberleri duyacaks n z. Bunlardan biri, en son tan tt m z ürünümüz; dünyan n en güçlü kamyonu ünvan na sahip Volvo FH boyunca Volvo Kamyon un çeflitli aktivitelerinde biraraya gelece iz. Bu süre içinde Volvo Türk olarak ifllerinizde baflar lar diliyoruz. ULF MAGNUSSON Genel Müdür Volvo Türk 3 Volvo Kamyon Magazin dergisi T.C yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Fotograf ve bilgilerinin kullan m hakk Volvo Kamyon Magazin Dergisine aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz.

4 GÜNDEM fi DÜNYASI Volvo D13 motorun gücü 540 hp ye, torku 100 Nm artarak 2600 Nm ye ulaflt. Volvo D11 motorun gücü 450 hp'ye, torku 2150 Nm ye yükseldi. Volvo D7 de art k 340 hp güç,1300 Nm tork sunuyor. 4 Yeni motorlar daha az yak yor daha çok güç sunuyor Volvo Kamyon, müflterilerinin daha az yak t tüketen araç iste ini, yak t tüketimini %3 e, karbondioksit emisyonunu %40 a kadar azaltan, üstelik daha fazla güç sunan yeni motorlar ve flanz manlar ile karfl lamaya bafllad. Dünyan n en temiz motorlar olan Volvo nun yeni serisi, Euro5 emisyon flartlar n karfl l yor. Volvo, yak t tüketimini önemli ölçüde azaltmay ; I-Shift otomatik vites de ifltirmeli manuel flanz man sisteminin gelifltirilmesi ve motordaki yanmay optimize eden teknik de ifliklikler sayesinde baflard. Ayr ca motor güç aral da önemli ölçüde geniflledi. I-Shift flanz mana ve 13 litrelik motora sahip çekici ve kamyonlarda, önceki versiyona k yasla (Euro 5) yak t tüketimi yüzde üçe kadar azalt ld. 11 litrelik motorda ise yüzde iki civar nda yak t tasarrufu sa land. Böylece, EEV (Güçlendirilmifl Çevre Dostu Araç) normlar na göre uyarlanm fl modelleri de bulunan 13 ve 11 litrelik motorlarla donat lm fl Volvo FH ve Volvo FM kamyon ve çekiciler yak t tasarrufun hat r say l r geliflme kaydettiler. Volvo FE ve Volvo FL de bulunan 7 litrelik Volvo motoru da yeni bir versiyonla piyasaya sürülüyor. Konu ile ilgili olarak Volvo Kamyon CEO su Staffan Jufors: Yeni motor ve flanz manlar m z ile yak t verimlili i alan ndaki lider konumumuzu pekifltiriyor ve müflterilerimizin kârl l - n artt r yoruz dedi.

5 EURO4 UYGULAMADA EURO5 YOLDA TEKNELERE VOLVO KONFORU 2009 y l ile birlikte Türkiye'deki otomotiv üretici ve ithalatç lar için yeni bir dönem bafllad. Üretici ve ithalatç lar, art k Euro4 egzoz ve at k normlar n karfl layan araçlar üretmek veya ithal etmek durumunda. Bu arada 2009 y l nda, stokta bulunan ve Euro4 normlar na uygun olmayan tafl tlar da sat labilecek. Ticari tafl t üreticileri Euro4 ve Euro5 normlar n, flu anda Avrupa da SCR (Seçici katalitik indirgeme) veya EGR (Egzoz gaz n n tekrar sirküle edilerek yak lmas ve egzozdan ç kan emisyonun azalt lmas ) yöntemi ile karfl l yorlar fiubat 2009 tarihlerinde 300'ün üzerinde firman n kat ld, 200'ün üzerinde teknenin sergilendi i Avrasya Boat Show 2009 Fuar na, her biri bir servet de erinde olan teknelerin tafl nmas iflini güvenlikte bir numara olan Volvo markal kamyon ve çekiciler gerçeklefltirdi. Boat Show de üreticiler teknelerinin tafl nmas nda Volvo güvenli ini ve konforunu seçti. Dünyan n en büyük servis çal flanlar yar flmas VOLVO VISTA da bir Türk tak m da yar finalde! Volvo Kamyon ile Volvo Otobüs ün tamir ve servis personeli için düzenledi i dünya çap ndaki yar flma ve e itim program VISTA yar final aflamas nda. 5 k tadaki 7 noktada yap lan yar flma ve e itim program na 70 ülkeden 3500 tak m ile rekor say da kat l m gerçekleflti. Teorik içerikli 3 etab n ard ndan yaklafl k 150 tak m ve bu tak mlar oluflturan 600 kifli, bölgesel yar finallere geçti. Hem teorik bilgi, hem de uygulamalar içeren yar final etab n n Do u Avrupa bölgesi yar finallerinin çok çekiflmeli geçmesi bekleniyor. Vista Do u Avrupa bölgesi yar finallerine bu y l bir Türk tak m da kat l yor. Antakya Volvo Bayii Sa lam Otomotiv in tak m Sa lam 1 yar finalde; Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Rusya, Portekiz, srail, Yunanistan, S rbistan ve Makedonya dan toplam 19 tak ma karfl yar flacak. Bunlar aras ndan seçilecek 3 tak m, di er bölgelerden gelen 25 tak mla birlikte haziran ay nda sveç te Göteborg da düzenlenecek dünya finallerine kat lacak. Vista Genel Proje Yöneticisi Johanna Lundberg; Haziran ay nda Vista dünya flampiyonlar aç kland nda, yar flma için çok özverili ve istekli çal flan yar flmac lar m z, 300,000 saatlik ek bir e itim de alm fl olacaklar dedi. VOLVO KAMYON UN BAfiKANI VE CEO SU STAFFAN JUFORS DA: Volvo 50 y ldan uzun bir süredir teknisyenler için yar flmalar düzenliyor ve her seferinde kat l mc say s ndaki rekor k r yor. Vista, Volvo nun en yüksek kalitede müflteri hizmeti sunabilmesi için önemli bir ö e. Yar flmaya kat lanlar n gösterdi i flafl rt c özveri ile Vista; Volvo nun servis düzeyini yükseltmeye yard mc oluyor, en usta teknisyenleri belirliyor. Yar flman n yar finalleri ve dünya finalleri, bilgi ve becerinin gerçekten ciddi flekilde de erlendirildi i çok heyecanl aktivitelere sahne oluyor dedi. Volvo nun toplam hizmet anlay fl na büyük bir katk sa layan Vista, ayr ca içinde bulundu umuz ekonomik durgunluk döneminde, araç filosunu yenilemeyi erteleyen ve servis ihtiyaç artan Volvo müflterilerine; servis hizmetlerinde en yüksek kaliteyi yakalama olana sunuyor. Yedek parça personeli ve yöneticileri ile garanti bölümü çal flanlar n n da yar flma sayesinde uzmanl art yor. Volvo servis çal flanlar n n teorik ve pratik bilgileri Vista da soruna kadar s nan yor. 5

6 GÜNDEM ÜRÜNLER VOLVO ACTION SERVICE Ne olursa olsun yanınızdayız Gerektiği zaman ve gerektiği yerde doğru hizmet. Yeni ve geliştirilmiş Volvo Action Service, bu anahtar sözcüklerle özetlenebilir. Volvo Kamyon, önemli nakliye operasyonlarının gecikmelerden etkilenmemesini sağlamak için gerekli bütün desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Teknik bir sorun durumunda sürücünün gerekli desteği alması için tek bir telefon yeterlidir. HER DURUMDA, HER YERDE Volvo Action Service, yılın her günü ve günün her saatinde yol yardımı sağlar. Tek yapmanız gereken, telefon etmektir. Telefonunuzu yanıtlayan vaka sorumlusu, kamyonunuz yeniden yola çıkana kadar kaydınızı açık tutar. ONARIMLAR Onarımlar servis görevlileri tarafından sahada veya yerel yetkili serviste yapılır. Bütün teknisyenler alanlarında uzman olup, sürekli eğitim alırlar. TAŞIMACILIK Arıza, hastalık ya da bir aile sorunu nedeniyle aracını bırakmak zorunda kalan sürücünün evine gidebilmesi için her türlü hizmet verilir. DİL Dilinizi bilen koordinatörler mevcuttur. Gerektiğinde, koordinatörler, bir yerel teknisyen ya da polisle iletişim kurabilmeniz için tercüme de yapabilir. KİRALAMA Volvo Action Service, onarımın uzun süreceği durumlarda sorumluluklarınızı yerine getirebilmeniz için size treyler veya kiralık kamyon sağlayabilir. HUKUKİ YARDIM Volvo Action Service, sürücünün yerel yönetmeliklere ilişkin soruları konusunda ve yetkililerle sorun yaşaması halinde hukuki yardım sağlar. EKONOMİ Nerede yapılırsa yapılsın, servis ve onarım işlemleri ülkenizdekiyle aynı fi yattadır. Sürücünün parası yetersiz kalır veya beklenmedik masrafl ar çıkarsa, Volvo Action Service mali destek sağlar veya ilgili masrafl arı karşılar. Yeni servis araçlarımız ve üniformalarımız artık daha kolay farkediliyor. En önemlisi, yardım bir telefon kadar yakınınızda. 6 MÜŞTERİ ÖYKÜSÜ Artık mükemmel çalışıyor FRANS WESSELBORG, Hollanda daki Heijboer Transport şirketinin fi lo yöneticisi olarak Volvo Action Service ile çalışmalarını anlatıyor: Benim için en önemli unsurlar anında bilgi edinme ve hızlı servis. Kamyonlarımda yapılan işlemlere dair düzenli olarak bilgilendiriliyorum ve onarımlar hızla tamamlanıyor. Bu bizim için çok önemli. 115 kamyonla çalışıyoruz, müşterilerimize yükün miktarı ne olursa olsun 24 veya 48 saatte teslimat güvencesi veriyoruz ve sözümüzü tutmak zorundayız. WEB daha fazla bilgi için:

7 YOLDA GÜNDEM BEN M VOLVO M Volvo bir cankurtaran gibi fiah N SAYGIN, 49 Evli ve iki çocuk babas, Ulustrans, stanbul 26 y ld r her marka arac kulland m. Ulustrans ile skandinav ülkelerinden Balt k ülkelerine ve Birleflik Arap Emirlikleri ne kadar genifl bir co rafyada tafl mac l k yapt m. Bulgaristan'da bütün araçlar kar nedeniyle yolda kal rken, ben Volvo mla kar, k fl dinlemeden rahatl kla gittim. Hatta karda kalan bir arac da kendime ba lay p, onu da çektim. Benim Volvo'm çift çeker a r bir araba ve adeta bir dozer gibi zor anlarda herkesin yard m na kofluyor. Ben de her koflulda bana güç, güvenlik ve konfor sunan Volvo ma çok iyi bak yorum. Yola ç kmadan önce tüm kontrollerimi yap yorum. Ondan sonra da dünyan n neresine gidersem gideyim içim rahat oluyor, güvenle yol al yorum. Güvenlik için çekici ve römork ba lant s na dikkat! Karayolu tafl mac l n n bel kemi ini çekici + yar römork uygulamas oluflturuyor. Çekici ile yar römork ba lant s n n do ru yap lmas arac n performans n do rudan etkileyen bir faktör. 1Çekici ile yar römork aras ndaki mesafe iyi ayarlanmal. Römork önü ile çekici kabini arka k sm n n mümkün oldu unca yak n olmas aerodinamik olarak avantaj sa lar ve yar römorkun önünün kabinin arka bölümüne zarar vermesi önlenir. 2Kingpin in yerine oturdu undan tam olarak emin olunmal. Römork ba lama ve çözme ifli, her zaman ve her koflulda büyük bir dikkatle yapmal. Kingpin, çeki tablas üzerindeki çene mekanizmas na tam oturup kilitlendikten sonra yar römork ayaklar kald r lmal. 3Çeki tablas temiz tutulmal ve ya lama ifllemine dikkat edilmeli. Kamyon flasisine ve yar römorka uygulanan gres, iki birimin de ya lanarak kirlenmesine neden olur. Bu nedenle ya lama ifllemi yinelenece i zaman eski ya n kaz narak temizlenmesi gerekir. Ayr ca çeki tablas na uygulanan ya seçiminde dikkatli davranmak, hangi tip ya n kullan laca n bilerek uygulama yapmak gerekir. ACC AYARLANAB L R HIZ KONTROLÜ Volvo kamyon ve çekicilerin önemli güvenlik unsurlar ndan biri olan ACC, Sistemi trafik ak fl na kat lmay ve öndeki araç ile güvenli bir mesafeyi korumay sa layan radar temelli aktif bir h z kontrol sistemidir. Gaz ile frenlerin otomatik olarak kullan lmas arac l yla öndeki araçla sabit bir mesafeyi korur. ACC arac n önüne 30 metrelik mesafede büyük bir cisim girdi i takdirde sürücüyü uyaran bir çarp flma uyar sensörünü de içerir. Ayarlama aral 1-3 saniyedir. Yo un trafikte kullan lan uzun mesafe nakliye araçlar nda verimi artt r r. 7

8 8

9 Güzel ve tehlikeli Norveç in batı kıyılarında, sürücüler, ekstrem sporcuların karşılaştığı türden zor koşullarla mücadele etmek zorundadır. Mavi-yeşil fiyortlara uzanan karla kaplı sarp kayalıklar, yalnız güzellikleriyle değil, inanılmaz ölçüde tehlikeli yol koşullarıyla da nefes kesicidir. METİN ERIC LUNDEKRANS FOTOĞRAFLAR SÖREN HÅKANLIND 9

10 Strynfjellet sıradağının zirvelerinde hız sınırı 90 km/saat ve yol açık. Rolf Olav Tenden in araçları bu yolu çok sık kullanıyor. Burada kışın aşırı kardan dolayı kapalı olan, yalnız yazları hizmet veren bir kayak tesisi var. 10 Norveç in batı kıyılarında yer alan Nordfjorden fiyordunda kişilik nüfusuyla Stryn kasabası bulunur. Bu fiyortta, Rolf Olav Tenden, babasının 60 yıldan uzun bir süre önce kurduğu nakliye firmasını işletiyor. Bu yörenin çevresel özellikleri kamyonları çok fazla zorlar. Üç yaşın üstünde aracımız yok, diyor Rolf Olav Tenden. Volvo FH16, Strynfjellet yolunun henüz yarısını tırmandı, tam güç çalışan motor, Globetrotter kabinde titreşime neden oluyor. Håvard Nesje, Rolf Olav Tenden in 32 sürücüsünden biri. Soluk kesen vadiden geçerken, parlak mavi gökyüzüne yükselen karla kaplı bir kayalığa işaret ediyor. Burada kışın ciddi bir çığ tehlikesi olur. Biriken karın yarattığı çığa kapılan ağaçlar yolun üzerine devrilir. Böyle durumlarda bu yoldan geçmeyi kesinlikle istemezsiniz, diyor. Aşağıda, deniz seviyesindeki Nordfjorden de mevsim sonbaharken, 52 tonluk aracın dağın zirvesine doğru tırmandığı her metrede kış kendini biraz daha fazla hissettiriyor. Yol yüzeyindeki nem buza ve kara dönüşüyor. Kaygan zemin yüzünden tekerlekler zaman zaman kayıyor. Bu yolları bilmeyen ve doğru kamyon ya da donanıma sahip olmayan yabancı sürücüler bu yamaçlarda ciddi sıkıntılar yaşar. Lastikler yol tutuşunu kaybettiğinde araç yokuş aşağı geri kayar ve bir virajda kalır. Böyle durumlarda vadideki çekici servisleri kurtarma kamyonlarını gönderirler, diye açıklıyor. Ancak, Håvard sarp yamaçlarla nasıl başa çıkılacağını biliyor. Gösterge panelindeki bir düğmeye dokunmasıyla birlikte boginin arka dingili yol yüzeyinden 20 santimetre yükseliyor ve böylece ağırlığın daha büyük kısmı çekiş aksına aktarılıyor. Eğer bu manevra yeterince güvenli bir yol tutuşu sağlamazsa, tek seçenek, aracı durdurup reflektörlü trafik yeleğini giyerek kabinden çıkmak ve yasalara göre kışın Norveç te tüm sürücülerin taşıması zorunlu olan kar zincirlerini takmaktır. Lastiklere kar zinciri takıldıktan sonra, kamyonun yokuş yukarı tırmanması için artık bir engel kalmıyor. Håvard, Volvo FH16 sını kullanmaya başlayalı yaklaşık bir yıl oluyor. Bu benim hayallerimin kamyonuydu, gerçekten istediğim tek kamyondu, diyor. ROLF OLAV TENDEN nakliye şirketine yeni bir kamyon alacağı zaman, onu kullanacak sürücüyle konuyu ayrıntılarıyla görüşüyor. Hangi kamyonun satın alınacağına karar verilirken sürücünün fikri her zaman alınır. Aksi halde istediğimiz sonucu alamayız sonuçta kamyonu kullanacak kişi sürücüdür. Håvard için tek seçenek Volvo ydu, diyor Rolf Olav. Håvard ınki kesinlikle bilinçli bir seçimdi. Thor Tenden Transport ta işe başlamadan önce Volvo da teknisyen olarak çalışıyordu.

11 Norveç in buzlu yollarını aşabilmek için, kar zinciri bulundurmalısınız. Norveç in doğası gerçekten büyüleyici manzaralar sunuyor. AĞIR VASITA EHLİYETİMİ ALDIKTAN HEMEN SONRA, TAM DA BU YOLDA BİR KAMYONLA KARŞI KARŞIYA GELDİM. 19,5 METRELİK ARACIMLA YÜZ METREDEN FAZLA BİR MESAFEYİ GERİ GİTMEK ZORUNDA KALMIŞTIM. HÅVARD NESJE, THOR TENDEN TRANSPORT Direksiyonun başına geçme fikri bana giderek daha ilginç gelmeye başlamıştı. Bu nakliye firmasında çalışmaya başlayalı neredeyse dört yıl oluyor. Seferlerin gereği olarak Norveç yollarında yaklaşık yedi saat süren 450 kilometre uzaklıktaki başkent Oslo ya gitmesi gerekiyor. Bu seferlerin ilk ayağı, zorlu Strynfjellet ten geçen 15 numaralı yol. Zirveye ulaşmak için, Håvard ın toplam 10 kilometre uzunluğundaki üç tünelden geçmesi gerekiyor. Tünellerin planlarını yapanlar kaya yataklarının içinde yollarını açarken, bir gün buradan 4,20 metre yüksekliğinde ve 2,60 metre genişliğindeki Volvo FH16 ların geçeceğini muhtemelen düşünmemişlerdi. Dar tünellerin yüksekliği, Håvard ve kamyonunun geçmesine ancak izin veriyor. Bu tünellerden geçebilmek, karşıdan bir başka kamyon WEB HÅVARD I NORVEÇ İN EN ZORLU YOLUNDA İZLEYİN Web sitemizi ziyaret edin ve Norveç in batı kıyılarında çalışan sürücülerin bu son derece zorlu çalışma koşullarıyla nasıl mücadele ettiklerini görün. com.tr/volvokamyon gelmediği sürece mümkün olabiliyor. Tam da bugün karşıdan bir başka kamyon geliyor. Bu durum deneyimsiz sürücülerin başına geldiğinde genellikle biri tünelin taş tavanının altında sıkışıp kalır. Håvard ise her yana dikkat ediyor. Dikiz aynalarını kapatıyor, tavanda ve yanlarda sadece birkaç santimetre aralık bırakarak kamyonu ve kasayı sürtmeden geçmeyi başarıyor. Son klostrofobik tünelden de çıktığımızda Strynfjellet in deniz seviyesinden yaklaşık metre yükseklikteki zirvesine ulaşıyoruz. Dağın zirvesinde dümdüz uzanan yolun her iki tarafında, eriyen buzlardan oluşan ve donmuş yüzeyleri siyah çelik gibi parlayan iki göl yer alıyor. Håvard hızlandıkça, hafif hafif yağan kar kamyonu sarıyor. Burada sadece yazları açık olan bir kayak tesisi var kışın çok fazla kar oluyor, diyor Håvard ve gülerek ekliyor: Bu yamaçlardan kızlar bikiniyle kayıyor! YOKUŞ AŞAĞI İNİŞ, RÜYA GİBİ. Håvard ın FH16 sı kıvrımlı yollarda düzenli bir şekilde, neredeyse sessizce ilerleyerek Stryn e iniyor. Bu kamyonun motor freni mükemmel, piyasanın en iyisi. Norveç in dik bayırlarında mutlaka gerekli olan bir retarderim de var, diyor Håvard. Vadinin aşağısında birkaç çocuk yolun kenarına sıralanmış, el sallıyor ve Håvard dan korna çalmasını istiyor. Ne zaman bir kamyon geçse ben de yol kenarında böyle durup el sallardım. Kendimi bildim bileli hep bir teknisyen ya da kamyon sürücüsü olmayı istedim. Artık her iki işi de yapıyorum, diyor Håvard ve coşkuyla kornasını çalıyor. Dağdan geçen ve Norveç in daha kalabalık olan güney kesimine bağlanan 15 11

12 HÅVARD NESJE NİN KAMYONU Model: Volvo FH16, 6 2 Motor: 540 bg Aks aralığı: 4,6 metre Kasa: 52 m³, kenar açıklığıyla birlikte Römork: 64 m³, ön paneldeki kapılarla birlikte Toplam uzunluk: 19,5 metre Diğer özellikler: Cerli, I-Shift, Volvo Motor Freni, retarder ve güçlendirilmiş ilave dingil kaldırma sistemi 12

13 54 yaşındaki Rolf Olav Tenden, 33 yıldır kendi nakliye şirketini yönetiyor. STRYN NORVEÇ İSVEÇ BERGEN OSLO STOCKHOLM numaralı yol ve fiyorda olan yakınlık, Stryn de taşımacılık sektörünün oldukça gelişmesini sağlamış. Rolf Olav Tenden, iş almak için büyük nakliye firmalarıyla rekabet ediyor. İşlerimiz iyi gidiyor. Bununla birlikte büyük bir sorunumuz var: Norveç yolları gerçekten çok kötü, diyor. SÜRÜCÜ KOLTUĞUNUN YANINDAKİ pencerenin yalnızca birkaç santimetre ötesinde kayalıklar yükselirken, yolcu penceresi ile fiyorda inen boşluk arasındaki mesafe bundan bile kısa. Håvard, Norveç in en kötü yolu olduğu söylenen bu şeritte ilerliyor. Yolun bu kısmında birçok araç yuvarlanarak kendini suyun içinde buldu, diye açıklıyor. THOR TENDEN TRANSPORT 1947 de Thor Tenden tarafından kuruldu ve bugün 21 kamyonu ile 32 sürücüsü bulunuyor. Şirket, pencere camı ve merdivenden bileği taşı ve mezbaha atığına kadar her türlü ürünün Norveç in dört bir yanına nakliyesini gerçekleştiriyor de, 58 milyon NOK (6,5 milyon Avro) tutarında ciroya ulaşan firmanın karı 3,5 milyon NOK ( Avro) olarak gerçekleşti. Rota, Olden ve Innvik kasabaları arasında Nordfjorden boyunca 10 kilometre uzanıyor. Çukur ve tümseklerle dolu bu virajlı yol 1936 da yapılmış. Stryn den batıya giden tek yol bu ve Norveç in ikinci büyük kenti Bergen in giriş ve çıkış trafiği bu yoldan geçmek zorunda. Håvard ın görevlerinin çoğu da bu yolu kullanmasını gerektiriyor. Bu yolda iki araç karşılaştığında, birinin en yakın park yerine kadar geri gitmesi gerekiyor. Yazın turist akını başladığında, bazı günler gerçek bir kaos yaşanıyor. Yolun daraldığı kesimlerde iki aracın karşı karşıya gelmesi turist otobüsleri, kamyon ve arabalardan oluşan uzun kuyruklara yol açabiliyor. Böyle durumlarda bir polisin müdahale edip trafiği yönlendirmesi gerekiyor. Ağır vasıta ehliyetimi aldıktan sonraki ilk görevimde tam da bu yolda bir kamyonla karşı karşıya geldim. 19,5 metrelik aracımla yüz metreden fazla bir mesafeyi geri gitmek zorunda kalmıştım. Hiç de havaya girmemiştim, sizi temin ederim! Artık Håvard ın geri vites becerileri mükemmel düzeyde. Aracının her noktasının özelliklerini neredeyse sıra dışı bir beceriyle saptamış. Ne de olsa eğitimini Norveç in en kötü yollarında almış. Bugün Rolf Olav Tenden in firmasına bağlı 32 sürücü, pencere camı ve merdivenden bileği taşı ve mezbaha atığına kadar her ürünün Norveç in dört bir yanına taşıma işlerini yükleniyor. Benim için en önemli olan şey, iyi sürücülerle çalışmaktır onlar olmadan başarıdan söz edemeyiz, diyor Rolf Olav Tenden. 13

14 Rekabet mi, işbirliği mi? Kamyon, gemi ve tren Avrupa yollarında çevre ve trafik sorunlarına yönelik olarak, taşımacılık türleri arasında daha fazla koordinasyon kurulmasına yönelik talepler giderek artıyor. Geleceğin çözümü, belki de karma taşımacılık çözümlerinin artmasında yatıyor. METİN TOBIAS HAMMAR 14 Ortalama bir Avrupalıya trafik sıkışıklığı sözünü açtığınızda büyük olasılıkla kendinizi siyaset, çevre ve evle iş arasında kaybedilen saatlerle ilgili hararetli bir tartışmanın ortasında bulursunuz. Avrupa nın büyük kentlerinin içinde ve dışındaki kilometrelik yollarda kıtanın bütün yol ağının yaklaşık yüzde 10 u meydana gelen kronik trafik sıkışıklıkları olağan bir durum. Ekonomiler büyüyüp nüfus arttıkça trafik sorunları da büyüyor. AB, mevcut yetersiz altyapıyla ilgili bir şeyler yapılmadığı takdirde, trafik sıkışıklığının yarattığı maliyetin 2010 a kadar yılda 80 milyar Avro yu geçeceğini öngörüyor. Çevresel açıdan bakıldığında, durum şimdiden oldukça endişe verici: AB Komisyonu nun 2003 yılında hazırladığı Kavşaktaki AB başlıklı bir rapora göre, bugün AB deki karbondioksit emisyonlarının yaklaşık üçte biri ulaşım sektöründen kaynaklanıyor. Bu durum, hem AB Komisyonu nu hem de bir dizi özel kuruluşu tren ve denizyolu taşımacılığının kapsamını gözden geçirerek Avrupa nın ulaştırma sektörü için yeni gelişim alanları oluşturma fikrine yöneltti. İntermodal taşımacılık ürünlerin tüm Avrupa içinde taşınması için tren, gemi ve kamyonların kombine kullanımı son zamanlarda sektörün üzerinde sık durduğu bir kavram oldu. Göteborg Chalmers Teknoloji Üniversitesi entegre taşıma sistemleri profesörü Kent Lumsden: Avrupa da demiryolları da dahil olmak üzere hacimlerin düzenli olarak arttığını görüyoruz. İntermodal taşımacılık alanında bugün birkaç yıl öncesine göre çok daha fazla oyuncu hizmet sunuyor diyor. Bu eğilim, artan yakıt fiyatları ve otoyol vergileri ile taşımacılık sübvansiyonları gibi doğrudan siyasi girişimlerle de güçleniyor. Taşımacılık sübvansiyonları arasında en önemlisi, AB Komisyonu nun AB içinde deniz ve demiryolu taşımacılığına kaymayı desteklemek amacıyla başlattığı milyarlık Marco Polo projesidir. ÖTE YANDAN, KARMA taşımacılık uygulamalarının artmasının hem ekonomi hem de çevre açısından yararları konusundaki genel fikir birliğine rağmen, hala birçok kişi bu yöntemin teşvik edilmesinin uygulamada ne kadar kolay olabileceğini sorguluyor. Tüm taşımacılık yöntemleri yapı ve kapsamları bakımından farklılık gösteriyor ve hepsi de yapılarından kaynaklanan sınırlama ve sorunların kurbanı oluyor: Denizyolu yüksek kapasiteli ve sınırsız alan sağlayan bir taşımacılık yöntemi olmakla birlikte, limanlarda yükleme işi zaman ve büyük ekipmanlar gerektiriyor. Demiryolları yüksek enerji tasarrufu sağlayan, çevre dostu bir yöntem olmakla birlikte, geniş ölçekte işlevsel olabilmesi için kapasitenin önemli ölçüde arttırılması gerekiyor. Her iki taşımacılık yöntemi de uzun taşımacılık rotaları ile sağlanacak ölçek ekonomisi faydası sağlıyor.

15 15

16 KARMA TAŞIMACILIK, BİRDEN FAZLA TAŞIMACILIK TÜRÜNÜN KULLANILMASI ANLAMINA GELİR, BU DA BİR SİSTEMDEN DİĞERİNE KOLAYCA GEÇEBİLEN TAŞIYICILAR GEREKTİRİR. KENT LUMSDEN, ENTEGRE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ PROFESÖRÜ 16 Tek sorun, bunların kamyon taşımacılığına hangi oranda alternatif yaratabilecekleri. AB içinde yapılan incelemeler, 500 kilometre ve üstündeki rotalar için aktarma potansiyeli olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan, tüm Avrupa daki kamyonların en fazla yüzde üçü yüklerini bu kadar uzun mesafede taşıyor. Malların üçte ikisi 50 kilometreden daha Danimarka Taşımacılık Birliği ITD kısa mesafelere ulaştırılıyor, diyor Danimarka taşımacılık birliği ITD nin yardımcı müdürü ve IRU (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) intermodal taşımacılık uzman grubu üyesi Poul Bruun. Ve ekliyor: Kamyonlar Avrupa kentleri içinde ve arasında yerel dağıtım için kullanılıyor. Burada intermodal ulaştırma için büyük bir potansiyel yok. Ancak, Avrupa nın her yerinde artan mal hacminin taşınmasında deniz ve demiryolu kullanımının daha fazla pay sahibi olması gerekiyor. Her şey bir yana, diyor, Avrupa daki demiryolu ağı, intermodal taşımacılığın artmasını elverişli kılacak şekilde genişletilmelidir. Birçok bölgede demiryolu hatlarının yetersizliği darboğaza yol açıyor; büyük kentlerin çevresinde demiryolu trafiğini ticari açıdan elverişli olacak şekilde hızlandırmak için ikili hatlar yapılması gerekiyor. Ayrıca, bu kombine taşımacılık yaklaşımının daha geniş ölçekte kârlı olabilmesi için, başta tren ve kamyon KÜÇÜK ORTAK PAZAR Önümüzdeki on yıl içinde Avrupa da taşınan mal miktarının yüzde 50 oranında artması bekleniyor. Bugün, tren ve kamyon, nakliye pazarının çok küçük bir bölümü için rekabet ediyor. Karayolu taşımacılığı Demiryolu taşımacılığı Rekabet Hizmet, esneklik, hız Mesafe ve ağırlık arasında olmak üzere intermodal mal yükleme terminal sayısının önemli ölçüde artması da gerekli. Analistler, gerekli altyapı kurulduğu takdirde demiryolunun yakın gelecekte karayolu taşımacılığının önemli bir tamamlayıcısı olacağını öngörüyor. Alman taşımacılık devi Deutsche Bahn ın yan kuruluşu DB Intermodal ın başkanı Andreas Schulz: Avrupa karayolu taşımacılığının bir numarası doğal olarak kamyondur. Ancak, müşterilerimizin intermodal yönteme ilgisi de hızla artıyor. Daha fazla terminal ve geliştirilmiş demiryolu kapasitesiyle geleceğin en verimli uzun mesafe taşımacılığı çözümünün intermodal taşımacılık olacağına inanıyoruz diyor. Kent Lumsden, Entegre Taşımacılık Sistemleri Profesörü FAALİYETLERİNİ BÜTÜNÜYLE DEMİRYOLU tabanlı kombine taşımacılık yöntemiyle sürdüren DB Intermodal, intermodal taşımacılık sektöründe Avrupa nın en önemli oyuncularından biri. Haftada trenle 3 milyondan fazla konteyner taşıyan şirketin nakliye hacmi, kıta çapında günde kamyon kapasitesine karşılık geliyor. Avrupa da demiryolu tabanlı intermodal taşımacılıkta büyüme oranları son birkaç yılda çift basamaklı rakamlara ulaştı. Uzun vadede, daha uzun rotalardan edinilen mali etkinlik ile son birkaç kilometrenin esnekliğini birleştirerek treni daha kısa mesafe taşımacılıktaki rekabete de katmayı umuyoruz, diyor Andreas Schulz ve şöyle devam ediyor: Ancak, bu da sektör oyuncularının tutum değiştirmelerini gerektirecektir. Demiryollarının hala eski moda kaldığı ve esnek olmadığı düşünülüyor. Göteborg daki Chalmers Teknoloji Üniversitesi Entegre Taşımacılık Sistemleri Bölümü nden Profesör Kent Lumsden e göre intermodal taşımacılık tartışmaları aslında tek bir noktaya odaklanıyor: nakliye sektöründe standart üniter yük taşıyıcılarının artması. Bütün nakliye tiplerinde 20 ve 40 lık konteynerlerin kullanımının arttığını görüyoruz. İntermodal taşımacılık birden fazla taşımacılık yöntemini kullanmamız gerektiği anlamına geliyor. Bu da bir sistemden diğerine kolayca geçebilen yük taşıma ünitelerini gerektirir, diyerek sözlerine devam ediyor: Konteynerler bütün yükleri standart kargoya dönüştürüyor. Bu durumda neyi, nasıl yüklediğiniz fark etmiyor, yalnızca varış yeri önemli. Standart çözümlerle daha iyi kullanım oranları ve daha düşük maliyet elde ediyoruz. Bu da çevre ve trafik koşullarını otomatik olarak iyileştiriyor. Deniz taşımacılığında standart konteyner kullanımı uzun süre önce norm haline geldi. Kent Lumsden e göre, intermodal taşımacılık çözümlerinin başarılı olabilmesi için, aynı modüler yaklaşımın tren ve karayolu taşımacılığına da uygulanması önem taşıyor.

17 Asıl odak noktası, demiryollarını da karayolları kadar verimli kılarak bu ikisinin basit bir şekilde birleştirilmesinde yatıyor. Bu da yeni altyapı, terminal ve hatlar gerektiriyor. Demiryolu trafiğinin daha kısa mesafelere bölünmesini ve kamyon taşımacılığına bağlanmasını sağlamak için yeni trafik çözümleri ve daha gelişmiş bilgi sistemleri de gerekiyor. Bu da muhtemelen yakın bir gelecekte artan bir ivmeyle gerçekleştirilecek. VOLVO GROUP İÇİN BU TREND çoktandır beklenen bir şeydi. Volvo Group un nakliye politikalarından sorumlu Andreas Svenungsson, intermodal taşımacılığa genel bakışın önümüzdeki yıllarda kökten bir değişime uğramasını bekliyor. Şu anda daha iyi intermodal çözümlerin geliştirilmesi üzerinde çalışıyoruz. Bunun bir örneği, standart nakliye üniteleri temel alınarak geliştirilen EMS modüler sistemidir. Özellikle, kamyon ve treni birbirlerinin rakibi değil, tamamlayıcısı olarak görmemiz gerektiğine inanıyorum. Çeşitli taşımacılık yöntemlerinin avantajlarının hem tekil olarak hem de birbirlerine entegre edilerek optimal seviyede kullanılması, böylece sağladıkları verim ile sektörde ve bütün AB bünyesinde rekabete katkılarının en iyi şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. AB DE TAŞIMACILIĞIN GELİŞİMİ , , , , Milyar t/km Karayolu taşımacılığı Demiryolu taşımacılığı Denizyolu taşımacılığı KAYNAK: DG-TREN İSTATİSTİK CEP KİTABI

18 18

19 EBAM krize karfl kofluyor zmir ve Ege Bölgesi, tafl mac l n ve uluslararas ticaretin en önemli merkezlerinden. Bu bölgede EBAM Lojistik, nakliyenin Ege de parlayan yeni y ld z olarak yeni, bak ml ve full aksesuarl Volvo çekicileri ile krize ra men büyümesini sürdürüyor. HABER VE FOTO RAFLAR: M. VAH T MAHMATLI 19

20 20 zmir tafl mac l n ve uluslararas ticaretin en önemli kentlerinden biri. Sanayisi ve tar msal üretim hacmiyle zmir ve Ege Bölgesi geleneksel bir öneme sahip. Geçmiflte zmir ve Ege'nin kapasitesini tam anlam yla yans tamayan uluslararas karayolu tafl mac l firmalar, günümüzde büyük geliflmelere yön veriyorlar. EBAM Uluslararas Nakliyat ve Ticaret Ltd. fiti., zmir in uluslararas nakliyede parlayan y ld zlar ndan biri olarak geliflme h z ile dikkat çekiyor. Filosundaki yeni ve bak ml Volvolarla EBAM, geliflimini ekonomik kriz flartlar alt nda da sürdürüyor y l nda filosunu yeni Volvo çekiciler ile büyüten EBAM n Volvo ile olan diyalo u uzun y llara dayan yor. EBAM yöneticileri Ahmet Mutlubafl ve o lu Ali Mutlubafl, ayn zamanda Ege de uluslararas nakliyecilere yönelik servis iflletmecili i de yap yorlar. Yapt klar ifller nedeniyle EBAM yöneticileri; çekici ve kamyonlardaki teknik geliflmeleri yak ndan takip ediyorlar ve bu teknik geliflmelerin araç, sürücü ve tafl ma verimlili ine olan katk lar n iyi biliyorlar. EGE BÖLGES NDE NAKL YEC LER N hem ithalat hem ihracat yükleri oluyor. Bununla birlikte liman ve konteyn r tafl mac l n n yap s ve bu tafl malarda kullan lan çekicilerin genelde yafll araçlardan oluflmas, zmirli firmalar n uluslararas nakliye deneyimlerinde zorlay c oluyor. Fakat bütün bunlar nakliyeye duyulan ihtiyac, karayolu tafl mac l n n vazgeçilmezli ini ortadan kald rm yor. EBAM, iflte bu ihtiyaca cevap veriyor. SON 3 YILDIR SÜREKL BÜYÜYEN EBAM n yöneticileri, uluslararas tafl mac l kta geliflmelerinin en önemli s rr n n; müflteriye karfl dürüstlük oldu unu belirtiyorlar. Tabiki sadece dürüstlük yetmiyor. Ahmet Mutlubafl, nakliyenin araç ve ekipman yat r m d fl nda, çok büyük iflletme sermayesi gerektiren bir ifl oldu unu vurguluyor. Filo yönetimi ve personel yönetimi, sürücülere ve ailelerine karfl sorumluluklar n eksiksiz yerine getirilmesi, araçlar n teknik denetimlerinin tam yap lmas ve de özellikle yak t giderlerinin kontrolü çok önemli, diyor Ahmet Mutlubafl. Bu nedenle en iyi olan, birinci s n f bir markan n ifle en uygun araçlar n seçtiklerini belirtiyor ve sözlerini flöyle sürdürüyor: YEN ÇEK C LER M Z TÜRK YE YE GELM fi en aksesuarl arabalar. Volvo, uluslararas nakliyede üst s n f arabad r. Süper arabad r. Müflteri, arabana bak p notunu verir. Biz ilk 12 arabadan sonra sürekli ve düzenli yükü olan büyük firmalarla çal flmaya bafllad k. Bu arabalar da Volvo ydu. Bugün bütün Avrupa ya çal fl yoruz; spanya, Almanya, Belçika, Danimarka, Yunanistan, Hollanda, ngiltere, Avusturya, sviçre gibi...

21 EBAM Yöneticileri Ali Mutlubafl ve Ahmet Mutlubafl. Yüksek güce ve t rmanma performans na sahip olan, azami torkunun %60 n çal flt an üretmeye bafllayan 13 litrelik motorlarla donat lm fl Volvo FH 480 çekicilerin performans ve çok az vites de iflimi, her koflulda kolay sürüfl anlam na geliyor. Sonuçta araç çok daha iyi h zlan rken s k s k vites de ifltirme gereklili inin ortadan kalkmas, sürüfl özelliklerini iyilefltirirken yak t tüketimini de azalt yor. Güçlü motor ve yüksek ortalama h z ile sürüflün maliyeti daha da düflüyor. TAfiIMACILIKTA fiveren N TAfiIMACIYA güvenmesi gerekiyor. Verilen sözün tutulmas gerekiyor. Tafl ma sürelerinin iyi hesaplanmas, tutulmayacak sözlerin verilmemesi gerekiyor. Bugüne kadar biz bu tür taahhüt yapmad k. NAKL YEDE D KKAT ETMEM Z GEREKEN fiey; sa lam çal flmak, dürüst olmak. Ay n 1 i oldu u zaman bütün floförler EBAM IN VOLVO FH LARI KONFORDA BENZERS Z EBAM filosuna yeni eklenen 15 adet Volvo FH480 4x2 çekici; yeni gelifltirilmifl Globetrotter kabin ile otomatiklefltirilmifl manuel flanz man I-Shift donan ml. Benzersiz konfora sahip bu Volvo FH lar ile yüksek güç emrinizde, ortalama h z n z ve rampa t rmanma gücünüz daha yüksek. Kolay tepki veren 13 litrelik esnek motor, azami torkun %60 n çal flt anda üretmeye bafll yor. EBAM Nakliyat Volvo FH fioförü VOLVO F LOSUNU YEN LEYEN EBAM IN YÖNET C LER AHMET MUTLUBAfi VE AL MUTLUBAfi, EGE DE NAKL YEC LERE YÖNEL K SERV S filetmes LE TANINIYOR. bankadan paralar n çeker al r. Bizim flöförlerimiz de, yak nlar da güvence alt ndad r. Ben çal fl rken devletin ve Allah n yasaklar na uyulmas n isterim, arabamda bir flifle viski getirtilmesine bile müsaade etmem. Kaza yapt n, yata n üstünde viski var, k r ld üstüne döküldü... Kaskom var, CMR var, ama hepsi bofla gidebilir. Böyle oldu un zaman ifl seni koval yor. Ege Bölgesi nde prensipli çal flan dürüst firmalara ihtiyaç var. 51 araçl k filomuzda 40 adet Volvo çekici var. Arabalar n 27 si I-Shift'li ve her dönüflte bak ma girer. Volvolar 480 Bg, CF ler 430. Bu arabalar almam z n sebebi az yakmas. Tonajs z gidip geliyor, fazla yakm yoruz. Ask l dorse tafl mas yap yoruz. Frigo yük de var. Fakat biz zaman gelince frigofirik yapaca z. fiu anda maddi olarak frigorifik tafl malar daha kazançl, ama çekiciyi s rf so uk tafl maya ba lamak ve sezonda bofl kalmak anlaml de il. EBAM IN ARKASINDA SERV S DESTE olmas bizim avantaj m z. Elektronik gelifltikçe servisteki ifllemler de hassaslafl yor. Daha fazla iflçilik gerektiriyor. Sürücüleri dianostikle e itiyoruz. Memnunuz. Cruise kontrolüne özellikle rampa kullan mlar nda dikkat etmek gerekiyor. Araban n vites de ifltirme h z, sürücünün vites de ifltirme h z ndan çok yüksek ve kusursuz. Servisimiz oldu u için 5 y l dolan arabalar de ifltirmeyi düflünmüyoruz. Volvolar en az 8 y l kullan lmal, 4. y ldan sonra daha karl hale gelir. 21

22 22 Gökdenizler Otomotiv yönetimi periyodik toplant lar n önemine inan yor.

23 2008 Volvo Star Workshop Ödülü nün sahibi Gökdenizler Otomotiv oldu. Mersin de 2005 y l ndan beri Volvo müflterilerine hizmet veren Gökdenizler Otomotiv in 10 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Volvo servisinin 2200 metrekare kapal alan nda, bir a r tafl t servisinin tüm birimleri bulunuyor. flimize verdi imiz de er ortaya ç kt KAMYON VE ÇEK C dünyas nda iflletmeciler ve sürücüler en kaliteli ve güvenilir araçlar n Volvo oldu unda birlefliyorlar. Volvo sürücüleri, her y l binlerce kilometre yol katediyor. Volvo sahipleri, çekici ve kamyonlar n n de erini uzun y llar korumak istiyor. Volvo onlar n bu iste ini sat fl sonras hizmetleriyle cevapl yor. Volvo kamyonlara Mersin de 2005 y l ndan beri Gökdenizler Otomotiv sat fl sonras hizmeti veriyor. Örnek bir iflletme olan Gökdenizler, hizmette dördüncü y l n geride b rak rken, Volvo Star Workshop Ödülü nü de kazanan iflletme oldu. Konu ile ilgili sorular m z cevaplayan firma sahibi Abidin Gökdeniz, ald klar ödül ve çal flmalar ile ilgili olarak bize flunlar söyledi: Volvo Star Workshop; Volvo hizmet merkezlerinin Volvo standartlar na uygunlu u ve performans n n ölçülmesini sa layan kriterlerden oluflan bir de erlendirme sistemi. Volvo, servis hizmetlerinin tam ve eksiksiz yürütülmesi için bu kriterlere göre sürekli ölçme ve de erlendirme yap yor. De erlendirme sonuçlar, hizmetlerin operasyonel ve finansal olarak y ll k ölçülmü ile ortaya ç k - yor. Ölçümleme; parça, bayi gelifltirme ve stok yönetim sistemini kaps yor. Bu ana bafll klar n alt nda daha detayl alt bölümler bulunuyor. Biz bu bölümlerden ald m z puanlarla Volvo Star Workshop Ödülü nü kazand k. Servisimiz mimari ve fiziki yap s ile bölgemiz standartlar n yükselten özelliklerde. Mimari projesi Volvo standartlar nda olan tesisimiz, mevcut araç teknolojisi ile birlikte geliflen müflteri ihtiyaçlar n karfl layacak özelliklere sahip. Müflterilerimiz aras nda Mersin merkezli tafl mac lar n yan s ra Ortado u ve Avrupal tafl mac lar da bulunuyor. Servis kapasitesiniz nedir? Servisimiz mevcut durumda, ayl k 450 ila 650 araç girifl say s na sahiptir ve de her geçen ay girifl rakamlar yükselmektedir. Kapasitemiz ayda 1000 araç giriflini rahatl kla karfl layabilmektedir. Eksiksiz hizmet verecek donan ma ve personele sahibiz. fiasi düzeltme ve boya f r n m z ile AB D N GÖKDEN Z 47, Mersin Gökdenizler Otomotiv Kurucusu ve Yönetim Kurulu Baflkan tüm kaporta ve boya ifllemleri yüksek kalitede uygulanabilmektedir. Yedek parça bulunabilirlik oran m z % 97 ile Avrupa ortalamas n n da üzerindedir. Yedek parça bekleme sürelerini minimize etmifl durumday z. Bu noktaya gelmemizdeki etkenlerin bafl nda Volvo Otomotiv Türk ün ciddiyeti ve sürekli e itimleri gelmektedir. Servis çal flanlar n n say s, tecrübesi ve e itimi nedir? En önemli yat r m n insan oldu unun bilinci içindeyiz. Yetkin elemanlar n flirkete çekilmesi, e itilmesi ve tutulmas, motivasyonun ve kat l m n sürekli olarak artt r lmas, her çal flan n pozisyonu için do ru özelli e sahip olmas, personel politikam z oluflturmaktad r. Ekibimiz; 14 mekanik teknisyeni, 8 kaporta boya teknisyeni, 4 adet yedek parça çal flan, 2 formen, 2 müflteri temsilcisi, 1 atölye müdüründen oluflmaktad r. fiirketin genel iflleyifl takibini yapmakta olan yönetim kadrosunda ise Genel Müdüre ba l çal flan; Muhasebe, Yedek Parça ve Servis Müdürlerimiz bulunmaktad r. Servis ücretleriniz Avrupa ve efl de er servisler ile k yasland nda ne durumda? Servis ücretlerimiz, Avrupa da hizmet veren benzer servislerin hayli alt ndad r. Bu durum, bulundu umuz co rafya ve ekonomik durumun sonucudur. Ancak bölgemizde bulunan di er yetkili servisler ile eflde er ücretler uygulamaktay z. Ödül alman zda servisin yer ald bölge etkili oldu mu? Evet, bölgemiz Türkiye de en çok Volvo arac n oldu- u noktad r. Bu durum, bizlerin daha iyi hizmet verebilmek ad na gerekli altyap y oluflturmam z sa lad. Ancak altyap bu ödülü almam zdaki tek neden de ildir. Bölgemizde bulunan müflterilerimizin bizlere yaklafl m, yap lan anketlere duyarl l kla kat lmalar ve bizlere karfl göstermifl olduklar sadakatleri ile birlikte en do ru hizmeti, ilk seferde vermeyi düstur edinmifl olmam z da bu ödülü almam za vesile olmufltur. 23

24 24 Üç yıl süren geliştirme çalışmalarının sonunda, artık hazır: Volvo FH Fotoğrafçılar, kamyonun hak ettiği ilgiyi görmesi için çalışıyorlar.

25 Dünyanın en güçlü kamyonunun öyküsü Yaklaşık 3 yıllık çalışmanın sonunda artık hazır dünyanın en güçlü kamyonu: Volvo FH hp. Yeni D16 motorun ardındaki ekip zoru başararak, yakıt tüketimini arttırmadan güçlü bir motorla daha düşük emisyon düzeylerini bir araya getirdi. METİN FLORENCE OPPENHEIM FOTOĞRAFLAR PONTUS JOHANSSON Yeni kamyon, AB Euro 5 emisyon mevzuatına uygun, 16 litrelik 700 hp motorlu Volvo FH16. Bu kamyon, tüm dünyada en ağır nakliye görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış, son derece güçlü bir araç. Yeni D16 motorun Sorumlu Proje Müdürü Henrik Lindeberg, Bizden, hem daha güçlü hem de gelecek emisyon standartlarını karşılayan, ayrıca yakıt tüketimi ve diğer performans parametrelerinden ödün vermeyen bir motor geliştirmemiz istendi diye söze başlıyor. Gerçekten güçlü bir araca ihtiyaç duyan veya en zorlu çalışma koşullarında karşılarına çıkabilecek sorunlar karşısında gerekli emniyet önlemlerini talep eden müşteriler için bir ürün geliştirmeyi başardık. Yeni motor, iki yıldır piyasada bulunan 660 hp FH16 modelinden yola çıkılarak tasarlandı. Proje ekibinin ele aldığı en önemli sorunlardan biri, azaltılan emisyon değerleri ve yakıt tüketimi arasındaki dengenin sağlanmasıydı. Yüksek yanma sıcaklıklarında yakıt tüketimi azalsa da daha fazla NOx (azot oksit) emisyonu ortaya çıkıyordu. Bu yüzden çalışmalarımızın önemli bir kısmı yakıt tüketimini azaltacak teknik çözüm ve gelişmelere yönelik oldu, diyor Henrik Lindeberg. 25

26 Tanıtım fotoğrafları Göteborg da dev bir fotoğraf stüdyosunda çekildi. Parlak siyah zemin, ortaya mükemmel görüntüler çıkardı. Volvo FH güçlü olduğu kadar şık bir araç. D16G GÜÇLÜ, DAHA GÜÇLÜ, EN GÜÇLÜ hp 600 hp 700 hp Motor gücü (kw) Ekonomi Motor devri (dev/dk) Tork (Nm) 26 SCR, EGZOZ GAZLARINI SUYA DÖNÜŞTÜRÜR Volvo Kamyon, en iyi performans ve yakıt tasarrufu için Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) teknolojisini tercih ediyor. SCR, Euro 5 te belirlenen emisyon standartlarının karşılanması için en iyi seçenektir. SCR teknolojisi, SCR katalitik konverterinden geçip atmosfere salınmalarından önce egzoz gazlarına AdBlue olarak bilinen üre ve su karışımı bir madde ekler. Katalitik konverterde azot oksit (NOx) zararsız maddeler olan azot ve su buharına dönüştürülür. SCR teknolojisi pek çok fayda sağlar: Yüksek yakıt tasarrufu sağlar Bakım aralıklarını uzatır Yüksek ortam sıcaklığına daha az duyarlı olduğundan, yüksek seviyede güç çıkışı mümkün olur. Volvo Kamyon 2006 dan bu yana bazı özel müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla SCR ye paralel olarak sınırlı kapsamda EGR motorlar sunmaktadır. Yeni nesil motorların piyasaya sürülmesiyle birlikte, Volvo Kamyon Avrupa da yeni Euro 5 gerekliliklerini karşılamak üzere SCR ye odaklanacaktır. Henrik Ask, Proje Mühendislik Müdürü

27 YENİ FH16 İLE, AĞIR NAKLİYE VE UZUN MESAFE TAŞIMACILIK OPERATÖRLERİ BENZERSİZ BİR MOTOR GÜCÜ VE YAKIT TASARRUFU KOMBİNASYONUNA KAVUŞUYOR HENRIK ASK, D16 MOTORUN PROJE MÜHENDİSLİK MÜDÜRÜ Yeni D16 motorun sorumlu proje yöneticisi Henrik Lindeberg. Yeni Euro 5 egzoz emisyon gereklilikleri 1 Ekim 2009 da yürürlüğe giriyor. Ağırlaştırılan standartlar, daha önce Euro 3 ten Euro 4 e geçişle yüzde 30 azaltılan azot oksit (NOx) emisyonları üzerine odaklanıyor. NOx emisyonları Euro 5 ile yüzde 40 a yakın bir oranda azaltılıyor. Proje başladığında Euro 5 standartlarının henüz her açıdan son şeklini almamış olması, yeni motorla ilgili çalışmaları daha da zorlaştırıyordu. Emisyon seviyeleri belirlenmişti; ancak, emisyon seviyelerini etkileyen bir arıza belirlendiğinde onarımdan önce ne kadar süreyle sürüşe izin verilebileceği gibi, Araç Üstü Arıza Teşhis e ilişkin gereklilikler tam olarak değerlendirilmemiş veya kesinleşmemişti. Testlerin zamanında tamamlanması için süre oldukça dardı. ARTIK PARTİKÜL VE NOX SEVİYELERİ oldukça düşük. Bu nedenle Henrik Lindeberg, gelecekte emisyon seviyelerinin daha da azaltılması için çaba sarf edilmesinin gerekliliğini sorguluyor, çünkü bu da yakıt tüketimini olumsuz etkiliyor. Bunun yerine toplam yakıt tüketimine odaklanılacağına inanıyorum; bu, alternatif yakıtlarla birlikte emisyonları azaltacaktır. Volvo, geleceğin tüketicisinin taleplerini ve mevzuatların getireceği gereklilikleri karşılamak üzere yeni projelere şimdiden başlamış bulunuyor. Bu da doğal olarak teknik çözümlerin sayısını arttıracak. Ancak, bugün sağladığımızdan daha fazla güce ihtiyaç duyacak çok sayıda müşteri olmayabilir. Projenin çekirdek ekibi, yaklaşık üç yıldır birlikte çalışan yedi-sekiz kişilik bir gruptan oluşuyor. Ayrıca, projeye sonradan kalıcı olarak katılan 20 kadar çalışan da mevcut. Geliştirme süreci, üç yıl önce konsept çalışmalarıyla başladı. Neler gerekli idi? Elektronik sistemler, yazılım? Motor, araca nasıl entegre edilecekti? D16 motorun Proje Mühendislik Müdürü Henrik Ask, konu ile ilgili olarak; Değerlendirmeler yaptık ve en iyi özelliklerle mümkün olan en yüksek kaliteyi elde etmek için ihtiyacımız olan şeylerin bir listesini oluşturduk. Sonra isteklerimizi hangi teknolojilerin en iyi şekilde karşıladığını görmek için çeşitli çözümleri teste tabi tuttuk, dedi. YENİ MOTORUN yakıt tasarrufunu arttırmak için Euro 4 motorla birlikte kullanılmaya başlayan SCR Seçici Katalitik İndirgeme egzoz temizleme teknolojisini daha da ileri götürdüğünü vurguluyor. Yağlama sisteminde yağ sıcaklığını optimum seviyede tutarak sürtünme kayıplarının ve yakıt tüketiminin azaltılmasını sağlayan yeni bir termostat var. Yeni piston tasarımı ve yeni motor yağı türü de yakıt tüketiminin azalmasına katkıda bulunuyor. Bunlara ek olarak, VEB+ egzoz frenini tekerlek frenlerindeki yükü azaltan bir yardımcı fren geliştirdik. Elektronik kontrol sayesinde birçok hareketli parçadan kurtulmayı başardık. Bütün bunların sonucu daha fazla güvenlik, daha az ağırlık ve daha iyi kontrol sağlandı, diyor Henrik Ask. Yaklaşık bir buçuk yıl süren ürün geliştirme çalışmalarından sonra konsept tamamlandı ve ekip, ayrıntılara geçti. Mühendislerce üretilen prototipler, test araçlarına takılmadan önce laboratuar ortamında kapsamlı testlere tabi tutuldu. Ardından, son hali verilen kamyonun güvenilir ve sağlam olduğundan, ayrıca motor gücü ve yüksek emisyon standartlarını karşıladığından emin olmak amacıyla müşterilerin de katıldığı zorlu saha testleri yapıldı. HENRIK ASK DEVAM EDİYOR: ÖRNEĞİN, AVUSTRALYA DA UZUN KATARLAR İLE saha testleri gerçekleştirdik. Bunlar akaryakıt istasyonlarının kilometre arayla kurulduğu kötü yollarda, çöl sıcağında son derece uzun mesafeler kat eden, brüt ton ağırlığındaki araç kombinasyonları. Bunlar bize yapıcı geribildirim sağlayan paha biçilmez müşterilerdir. Diğer en zorlu saha testleri arasında kuzey İsveç teki uzun mesafe kereste taşımacılığı ile İspanya Sierra Nevada ve ABD deki Colorado dağlarında yapılan testler sayılabilir. Buralarda kamyonlar metreye varan yüksekliklerde, keskin soğukta aşırı zorlu koşullara tabi tutuldu. Müşteri tesislerinde yapılan testlerin de sonuçları olumluydu. Müşteriler bir önceki modelle arasındaki farklar kendilerine açıklanmadan yeni kamyonlarla deneme sürüşü yaptılar. Saha testleri ve geribildirimler son derece olumluydu. Bu olumlu tepkiler, proje grubunun istediği motor ve kamyonu yarattığının kesin kanıtı niteliğindeydi. Sonuç, hem projenin hem de Volvo nun, müşteri beklentilerinin yanı sıra Euro 5 standartlarıyla getirilen katı emisyon gerekliliklerini karşılamayı yakıt tüketimini arttırmadan başardığının kanıtıdır. Henrik Ask: Ağır nakliye ve uzun mesafe taşımacılık operasyonları yürüten müşteriler, yeni FH16 ile benzersiz bir motor gücü ve yakıt tüketimi kombinasyonuna kavuşuyor. Kamyon o kadar güçlü ki onları asla yarı yolda bırakmayacak diyor. WEB TV: PROJE EKİBİ İLE TANIŞIN Mühendisler, dünyanın en güçlü kamyonunun nasıl yaratıldığını anlatıyor: volvokamyon 27

28 28 Steve Sudgen, Filo Mühendisi, WH Malcolm, Paisley, İskoçya.

29 Maliyetleri azaltan taktikler Artan dizel fiyatları, 500 kamyonluk filoya sahip İskoç nakliye şirketi WH Malcolm ı yakıt tüketimini gözden geçirmeye itti. İşte yakıt tüketimini yüzde 12 azaltan şirketin başarı öyküsü. METİN KARIN AASE FOTOĞRAF MARK MCNULTY 1VOLVO KAMYON SÜRÜCÜ EĞİTİMİ 2006 YILINDA WH Malcolm yönetimi, yükselen yakıt masrafl arı konusunda harekete geçmeye karar verdi. Çeşitli alternatifl eri değerlendiren şirket, en etkili yöntemin sürücü eğitimi olduğunu gördü. Volvo, WH Malcolm ın ilk tercihiydi, bu nedenle fi lo mühendisi Steve Sugden, şirket sürücülerinin eğitimi konusunda yardım almak için Volvo Kamyon a başvurdu. İlk adım olarak 20 kamyon, Volvo Dynafl eet Operate ile donatıldı ve sürücülere Volvo eğitmenleri tarafından ekonomik sürüş eğitimi verildi. Çok kısa bir süre içinde sonuç alındı. Yakıt tüketimi düştü, ancak deneme süresi biter bitmez sürücüler eski sürüş alışkanlıklarına geri döndüler. Daha başka önlemler almanın gerekli olduğu açıktı. 2DEVAM MOTİVASYONU HATAMIZ, sürücü eğitiminin ilk dönemini tamamladıktan sonra sürücülerimizin bireysel performanslarını izlememek oldu, diyor Steve Sugden. Ölçülebilen şeylerin geliştirilebileceğine inanıyorum, Çalışmamızın devamı bu yaklaşımı temel aldı. Sürücülerin performansını ölçen raporlar düzenli olarak, herkesin görebileceği şekilde şirketin duyuru panosuna asıldı. Başlangıçta bazı sürücüler, kamyonlarında bir casus varmış ve izleniyorlarmış gibi bir duyguya kapıldı. Ancak eğitimi tamamlayıp bunu niçin yaptığımızı anladıklarında, bu hissin yerini gurur aldı, profesyonel yaklaşımlarını güçlendirdi. Dahası, bu süreç, herkesin kazanmaya çalıştığı bir yarışa dönüştü. 3ŞİRKET SÜRÜŞ DANIŞMANLARININ VERDİĞİ EĞİTİM WH MALCOLM ekonomik sürüş alanındaki eğitimlerini sürdürdü. İlk eğitimlerden farklı olarak, bu kez nakliye şirketi sürücülülerinden birkaçı Volvo Warwick tarafından şirket sürücü danışmanı olarak eğitildi. Eğitilen bu danışmanlar şirketin bütün sürücülerine eğitim verdi. Öte yandan, WH Malcolm daha ekonomik sürüş için sürücülerine herhangi bir mali teşvik vermemeyi tercih etti. Biz, sürücülerimize profesyonel bir biçimde çalışmaları için iyi bir ücret ödüyoruz ve bu, bir prim alsalar da almasalar da verimli bir sürüşü gerektiriyor. 4DYNAFLEET, DEĞERLENDİRME İÇİN BİR ÖN KOŞUL SONUÇLARI DEĞERLENDİREBİLMENİN ön koşulu Volvo Dynafl eet. Dynafl eet, bir sürücünün çeşitli alanlardaki bireysel performansını kolayca izlememize yarıyor. Böylece yakıt tüketiminin azaltılması için hangi alanlara yatırım yapmamız gerektiğini kısa sürede görebilmemizi sağlıyor. Sonuçta yakıt tüketiminde azalma kaydedildi. Önceleri her kamyon bir galon yakıtla ortalama 7,5 mil (yaklaşık 2,65 km/litre) gidebiliyorken bugün bu rakam 8,5 mpg (yaklaşık 3 km/litre) oldu, bu da yüzde 12 lik bir gelişme anlamına geliyor. Sonuç olarak, bu uygulama şirkete kamyon ve yıl bazında önemli miktarda tasarruf sağladı ve şirketin kârlılığını önemli ölçüde artırdı. Çok daha verimli çalışır hale geldik ve bu cihazı kullanmayı kesinlikle sürdüreceğiz. 29

Kalite ve h z birarada. fiimflek Ambalaj. Avrupa yollar nda. Müflterilerimizin gitti i her yere gideriz ALKOL NASIL ENGELLENEB L R?

Kalite ve h z birarada. fiimflek Ambalaj. Avrupa yollar nda. Müflterilerimizin gitti i her yere gideriz ALKOL NASIL ENGELLENEB L R? VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR # 2 2009 Kalite ve h z birarada fiimflek Ambalaj Avrupa yollar nda ALKOL NASIL ENGELLENEB L R? Müflterilerimizin gitti i her yere gideriz VOLVO PARTS TÜRK YE

Detaylı

VOLVO KAMYON. Volvo da lar tafl yor. Y lmazlar Madencilik. Volvo'nun yak t sorununa çözümü; Volvo kullan c lar için var z SENTET K YAKIT DME

VOLVO KAMYON. Volvo da lar tafl yor. Y lmazlar Madencilik. Volvo'nun yak t sorununa çözümü; Volvo kullan c lar için var z SENTET K YAKIT DME VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR # 3 2009 Volvo da lar tafl yor Y lmazlar Madencilik Volvo'nun yak t sorununa çözümü; SENTET K YAKIT DME Volvo kullan c lar için var z VFS F NANSAL K RALAMA A.fi.

Detaylı

fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM

fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 4 2008 fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM VOLVO FM11; YÜKSEK PERFORMANS, EKONOM VE I-SHIFT fianziman A IR NAKL YEN N ÇEK C S VOLVO ERDO ANLAR F LOSU VOLVO YA TERF

Detaylı

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 3 2007 VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ HAS BETON ÇAMURDA EN Y S VOLVO NUN NfiAAT KAMYONU GAMI DAHA GEN fi VE HER ZAMANK NDEN DAHA Y TAfiIMACILI IN P R TÜRKSPED 40

Detaylı

Dikkat! Misnak. Misnak Uluslararas Tafl mac l k. 700 beygir 180.000 bal k. Volvo araçlar ile ifller gününden önce tamam OLIVIER SPLINGART

Dikkat! Misnak. Misnak Uluslararas Tafl mac l k. 700 beygir 180.000 bal k. Volvo araçlar ile ifller gününden önce tamam OLIVIER SPLINGART VOLVO KAMYON VOLVO GROUP LTD. N N YAYINIDIR # 2 2011 Dikkat! Misnak Misnak Uluslararas Tafl mac l k 700 beygir 180.000 bal k OLIVIER SPLINGART Volvo araçlar ile ifller gününden önce tamam GÖKKAR MADENC

Detaylı

YENİ VOLVO FH, FH16VE FM11

YENİ VOLVO FH, FH16VE FM11 VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 2 2008 YENİ VOLVO FH, FH16VE FM11 YÜKSEK GÜVENL K, YÜKSEK DONANIM TAKIM HAL NDE KAL TE GRUP BETON TAR H VOLVO LE YAZILDI SA LIK TRANSPORT DÜNYADA KARBOND

Detaylı

ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO

ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 4 2007 ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO SIRMA GRUP GRÖNLAND DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASINDA NAKL YE METE TRANSPORT TAN KONTROL VE VER ML L K DÖNEM HERMANN

Detaylı

YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT

YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 1 2008 YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT KESK N KARTAL NEFES KESEN NAKL YE PERU DA DA LARA TIRMANIfi ÖZEL TAfiIMA S STEM ZOR filere TUTKUN ALTAN BAL KAMYONCULAR ÖZGÜVEN

Detaylı

Kur Savafllar. editör

Kur Savafllar. editör editör Kur Savafllar Günümüzdeki uluslararası ticaretin en önemli değişkenlerinin başında, ülkelerin paralarının birbiri karşısındaki değerini ifade eden çapraz kurlar geliyor. Sadece altın ve gümüş gibi

Detaylı

Türkiye de yeni bir uygulama oldu unu. zaman içerisinde uzun treylerin önünü açaca öngörüsünde bulundu. TESTLERİ BAŞARI İLE GEÇTİK

Türkiye de yeni bir uygulama oldu unu. zaman içerisinde uzun treylerin önünü açaca öngörüsünde bulundu. TESTLERİ BAŞARI İLE GEÇTİK 1 serin buyuk_layout 1 22.09.2011 19:40 Page 1 LOJISTIK SAYI: 59 F YATI: 50 KURUŞ KAMYONCU UYUYAMIYOR 4. Mersin 3. Lojistik ve Transport FUARI Türkiye nin en önemli lojistik firmalarının yolcu ve yük taşımacılığında

Detaylı

Demiryolu tafl mac l n n esas al nd projenin hayata geçmesi için herkesin deste ini isteyen Seda nflaat

Demiryolu tafl mac l n n esas al nd projenin hayata geçmesi için herkesin deste ini isteyen Seda nflaat sayfa 1 7/20/08 12:43 AM Page 1 Bulgaristan a uluslararas alanda ilk tepki! ulgarlar n 28 Haziran itibariyle uygulad kanunsuz geçifl ücreti uygulamas, stanbul da B 9 Temmuz tarihinde toplanan Karadeniz

Detaylı

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :37 Ocak 2008 Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan Budget ve AVIS Genel Müdür Yard mc s nan Ekici: Pazar Çok Büyüyecek ASF

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

TASIMACILAR UN RO RO YA REKABET KURULUNUN KESTİĞİ

TASIMACILAR UN RO RO YA REKABET KURULUNUN KESTİĞİ 1 okt ilan_layout 1 28.11.2012 19:13 Page 1 LOJ ST K SAYI: 75 F YATI: 50 KURUŞ OMSAN DA YENİ ATAMA Omsan da stratejik planlama ve pazarlama yöneticisi olarak görev yapan Faysal Yalınkılıç, Kasım 2012 tarihi

Detaylı

Yeni Audi A8. Hedefimiz Bu Y l 31.500 Araç Sat fl na Ulaflmak. Kia Venga Infiniti G37 Cabrio Dacia Duster

Yeni Audi A8. Hedefimiz Bu Y l 31.500 Araç Sat fl na Ulaflmak. Kia Venga Infiniti G37 Cabrio Dacia Duster TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 51 Temmuz 2010 Yeni Audi A8 51 Toyota Türkiye CEO su ve Yönetim Kurulu Üyesi: Ali Haydar Bozkurt: Hedefimiz Bu Y l 31.500 Araç Sat fl na Ulaflmak

Detaylı

AMERİKA NIN TERCİHİ DE ZF. kuruluflu olan Nova Bus a 328 adet yeni körüklü otobüs siparifli verdi.

AMERİKA NIN TERCİHİ DE ZF. kuruluflu olan Nova Bus a 328 adet yeni körüklü otobüs siparifli verdi. 1_Layout 1 16.09.2011 16:23 Page 1 OTOBÜS YOLCU EKREM ÖZCAN DAN TEMSA YA VEDA TURKCELL E MERHABA EYLÜL 2011 SAYI: 39 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com Temsa Global A.Ş de 6 yılı aşkın süredir pazarlama

Detaylı

ARALIK 2008 - SAYI 34. UND ve RODER in tepkileri sonuç verdi Baflbakan Erdo an. depo ya el koydu

ARALIK 2008 - SAYI 34. UND ve RODER in tepkileri sonuç verdi Baflbakan Erdo an. depo ya el koydu -sayfa 1 12/21/08 4:49 PM Page 1 Milyar dolarl k yat r m Araçlar canl bomba gibi! TÜVTURK ün toplant s nda, karayollar nda dolaflan araçlar n teknik yap - lar ile ilgili bilgi veren Kara Ulaflt rma Genel

Detaylı

Yeni Megane. Filo Pazar n Önemsiyoruz. Uzun Soluklu Planlamalar m z var. Hyundai i20 Lancia Ypsilon Sport Fiat Linea

Yeni Megane. Filo Pazar n Önemsiyoruz. Uzun Soluklu Planlamalar m z var. Hyundai i20 Lancia Ypsilon Sport Fiat Linea TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :45 Haziran 2009 Yeni Megane 45 Renault Mais Sat fl ve fiebeke Müdürü Merih Tüzün: Filo Pazar n Önemsiyoruz Hedef Filo Yönetici Direktörü Ersan Öztürk:

Detaylı

Biliflimle bilinçleniyoruz

Biliflimle bilinçleniyoruz editör Biliflimle bilinçleniyoruz Belki farkında değiliz ama tarihin en önemli dönüm noktalarından birisinde yaşıyoruz. Bir taşı cilalamayı başarmak yeni bir çağı başlatmış ise, internet de kesinlikle

Detaylı

Lojistikteki hızımızı pistlere de taşıyoruz

Lojistikteki hızımızı pistlere de taşıyoruz İş ortaklarımız için ayrı çözüm yolları üretebilen bir yapıya sahibiz. Ara vermeden gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile sağlıklı büyüyoruz. Sürdürülebilir lojistik ve çevreci yaklaşımımızı yaptığımız her

Detaylı

editörden Yaygın ve süreli yayın / ISSN NO: 1308-0199 Hüseyin Vatansever / editor@aramedya.com ARAMEDYA Uluslararası Yayıncılık Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına Hareketli Günler Ticari

Detaylı

Seat Ibiza. Sportourer. TOKKDER - FORD BULUfiMASI DO Ufi OTOMOT V, OTO K RALAMA SEKTÖRÜYLE BULUfiTU TOKKDER 2011 STRATEJ LER

Seat Ibiza. Sportourer. TOKKDER - FORD BULUfiMASI DO Ufi OTOMOT V, OTO K RALAMA SEKTÖRÜYLE BULUfiTU TOKKDER 2011 STRATEJ LER TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 54 Ocak 2011 Seat Ibiza Sportourer OYDER Yönetim Kurulu Baflkan H. fiükrü Il sal: Üyelerimizin Gurur Duyacaklar Bir Dernek Olmak stiyoruz TOKKDER

Detaylı

TASIMACILAR. Türk Nakliyecisi iki koldan s k flt

TASIMACILAR. Türk Nakliyecisi iki koldan s k flt 1 okt ilan.._layout 1 23.05.2012 23:09 Page 1 LOJ ST K SAYI: 68 F YATI: 50 KURUŞ GOODYEAR FORTUNE 500 LİSTESİNDE RİCH KRAMER Goodyear, Fortune Dergisi tarafından ABD nin en çok ciro yapan 500 şirketi listesi

Detaylı

HABERİ SAYFA 6 DA ALAYLI DAN OKULLUYA. Demirbaş Otomotiv kamyon satışına da hızlı başladı

HABERİ SAYFA 6 DA ALAYLI DAN OKULLUYA. Demirbaş Otomotiv kamyon satışına da hızlı başladı 1_Layout 1 19.05.2011 03:17 Page 1 LOJISTIK IRU GENEL SEKRETERi NDEN MAYIS 2011 SAYI: 55 F YATI: 50 KURUŞ DESTEK ÇAğRISI IRU Genel Sekreteri Martin Marmy; IRU nun taşımacılığın kolaylaşması için çalıştığını

Detaylı

Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z. Renault Megane Sport Tourer Peugeot 207 Hyundai Accent Era Porsche Boxter S ve Cayman S

Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z. Renault Megane Sport Tourer Peugeot 207 Hyundai Accent Era Porsche Boxter S ve Cayman S TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :46 A ustos 2009 46 GM Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z Brisa Pazarlama ve fl Gelifltirme Direktörü Gökhan

Detaylı

editörden Yaygın ve süreli yayın / ISSN NO: 1308-0199 Hüseyin Vatansever / editor@aramedya.com ARAMEDYA Uluslararası Yayıncılık Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına Seçimler Otobüs Satışlarına

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

TASIMACILAR. On numara ya kullan m n n ÖNÜNE GEÇ LEM YOR

TASIMACILAR. On numara ya kullan m n n ÖNÜNE GEÇ LEM YOR 1_Layout 1 03.08.2012 04:25 Page 1 BMC DE OTOBÜS YOLCU A USTOS 2012 SAYI: 52 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com MEHMET DEMİRPENÇE 20 YIL SONRA GELEN İSTİFA Türkiye nin ticari araç üreticilerinden BMC

Detaylı