KÜRESEL DÜNYADA KENTİN YENİ ROLÜ VE ANA AKSLAR DIŞINDA KALAN KENTLERDE DÖNÜŞÜMLER: BURDUR ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRESEL DÜNYADA KENTİN YENİ ROLÜ VE ANA AKSLAR DIŞINDA KALAN KENTLERDE DÖNÜŞÜMLER: BURDUR ÖRNEĞİ"

Transkript

1 I.BURDUR SEMPOZYUMU 1375 KÜRESEL DÜNYADA KENTİN YENİ ROLÜ VE ANA AKSLAR DIŞINDA KALAN KENTLERDE DÖNÜŞÜMLER: BURDUR ÖRNEĞİ Levin ÖZGEN * ÖZET Küreselleşmiş dünya tüm alanlarda yeni olgular ve kavramlar getirirken, temellendiği dayanaklar ve yarattığı sonuçlar ile bağlantılı olarak kent olgusunun da önemli değişmeler içine girmesine yol açtı. Kent bir yandan küreselleşmiş dünyanın kendini yerel üzerinden gerçekleştirmesinde ağların düğüm noktasını oluştururken, bir yandan da önceki dönemin bölge olgusuna denk düşen bir konum kazandı. Dönüşümlerin çeşitli aşamaları kentin ekonomik, sosyal, politik, kültürel ve fiziki tüm düzeylerinde yeni olgular ve mekanizmalar yaratır durumdadır. Ortaya çıkan yeni kentsel oluşum megakent, dünya kenti, küresel kent ve toplamında kent bölgesi ya da bölge kent gibi açıklamalarla yüz yüzedir. Dönüşümler farklı zaman dilimlerinde ve mekânlarda birbirine göre farklılıklar gösterir. Türkiye gibi ülkelerin büyük, sanayileşmiş ve merkezi konumdaki kentleri yeni oluşumları bir şekilde yaşamaya başlarken, henüz tarımsal kent olma niteliğini terk etmemiş ara kentler hem sınaî kent olarak gelişme olgusunun sorunlarını yaşamaktadır. Hem de yeni küreselleşmiş dünyanın kentsel dönüşümlerinin bazı etkileri ile karşı karşıyadır. Burdur böyle bir kenttir. Gelişmesine katkıda bulunacak şekilde mevcut durumunun gözlenmesi geleceği için öngörüler yapılabilmesine ortam hazırlar. 1. Sunuş Küresel dünyada her şey bir önceki dönemden köklü bir şekilde farklı hale geldi. Kent olgusu da küresel dünyada yeni bir konuma ve role sahip durumdadır. Bu konumun ve rolün farklı zaman ve mekân boyutlarında birbirinden de önemli farklılıklara sahip olacağı açıktır. Merkez konumda bulunan kentler çeşitli süreçleri bir arada ve iç içe yaşarken, özellikle merkezi alanlardan ve ana ulaşım akslarından uzakta yer alan coğrafyaların kentleri değişik olgularla yüz yüzedir. Bunların başında çevrelerinde yer alan bölgenin merkezi konumunda bulunan, ya da kentsel bölge içinde kalmış olan kentler gelir. Küresel dünyada kenti etkileyen süreçler üretim organizasyonu değişikliği, sektörel öncelik veya önem kademelenmesi değişikliği, kapital birikim süreçlerinin değişmesi ve tüm bunların mekânsal yerseçim ve dağılım kompozisyonlarının değişmesi olarak sayılabilir. Bunlar da bir başka düzlemde yeni olgu ve oluşumlarla etkileşim içindedir. Dünya çapında ülkeler arası işbölümünün değişmesi, zaman ve mekân boyutunu aşabilen iletişim ve ulaşım, bunlardan yükselen bir ağ oluşumu ve küresel-yerel etkileşimi, dünya pazarlarının mekân, rekabet ve kapasite olarak yeni özellikleri gibi başlıklar bunlarla bağlantılı olarak sıralanabilir. Açıktırki bu süreçler içinde yer alan sosyal aktörler de önceki döneme göre farklılaşacaktır. Yeni sosyal gruplaşmaların ve ilişkiler ağının oluşması kaçınılmazdır. Bütün bu oluşumlar içinden özelde merkezi alanlardan uzak coğrafyalarda yer alan kentlerin önünde önemli riskler, olasılıklar ve olanaklar vardır. Doğru seçimler yapılması ise kent sakinlerinin karar süreçlerine katılımına, ortak gelecek için alternatifler, öngörüler ve öneriler geliştirmelerine, dahası yoğun bir işbirliğine girebilmelerine sıkıca bağlıdır. Türkiye bütünü içinde merkez konumdaki kentlerin sayısından çok fazlası anılan bu konuma sahiptir. Bunların mevcut ve geçmiş durumlarının değerlendirilmesi, anılan süreçlerden nasıl etkilenmekte olduğuna ilişkin kestirimlerin yapılması ve geleceğe dönük geçerli bir kent vizyonu çizilebilmesi büyük bir öneme sahiptir. Bu kentler arasında Burdur, Isparta gibi kentleri de saymak olanaklıdır. Bu kentlerde çeşitli analizler sonucunda geliştirilecek kent vizyonu ve geleceğe dönük talip olunan rolün irdelenmesi önemli adım oluşturabilir. * Doç. Dr.,Süleyman Demirel Üniversitesi

2 1376 I.BURDUR SEMPOZYUMU Bu çalışmanın amacı, yapılacak geniş kapsamlı çalışmalara dönük adımlardan biri olarak yukarda değinilenlerin açılımını, bir bildiri kapasitesine uygun olarak yapabilmektir. Çünkü dünyadaki ve Türkiye deki gelişmeler dikkate alındığında daha geniş katılımlı çalışmaların, araştırmaların hızla yapılması gereği açık olarak görülebilir. Çalışmada sunuş kısmından sonra küreselleşmiş dünya ve kentin yeni rolüne ilişkin kuramsal bağlamda açılımlar getirildi. Çeşitli yaklaşımlar ışığında yaşanan dönüşümler ve sonuçları yerleştirildi. Buradan elde edilen bulgular Türkiye kentleri için değerlendirildi. Gelişmiş, göreli olarak sanayi sektörü belirginleşmiş ve merkezi konumda olan ve bu durumda olmayan kentler için gözlemler ortaya kondu. Bunlardan hareketle merkezi konumda bulunmayan bir kent örneği olarak Burdur kenti özel düzlemde ele alındı. Önce kent kısaca tanıtıldı. Ardından kuramsal düzlemdeki ve Türkiye kentleri genel çerçevelerindeki değerlendirmeler ile Burdur kentinin mevcut durumu kıyaslandı. Burada elde edilen yaklaşımlarla, küreselleşmiş dünyaya ilişkin benimsenecek tutumlara bağlı olarak, kentin ve benzeri kentlerin geleceğine ilişkin öngörülerde bulunulmaya çalışıldı. 2. Küreselleşmiş Dünya ve Kent Küreselleşme sürecinin getirisi ve sonucu olan küreselleşmiş dünyanın temelleri 1980li yıllar öncesinin değerlerinden kökten farklı olan yeni değerlere dayanır durumdadır. Küresel dünyada kenti etkileyen süreçler üretim organizasyonu değişikliği, sektörel öncelik veya önem kademelenmesi değişikliği, kapital birikim süreçlerinin değişmesi ve tüm bunların mekânsal yerseçim ve dağılım kompozisyonlarının değişmesi olarak sayılabilir. Bunlar da bir başka düzlemde yeni olgu ve oluşumlarla etkileşim içindedir. Dünya çapında ülkeler arası işbölümünün değişmesi, zaman ve mekân boyutunu aşabilen iletişim ve ulaşım, bunlardan yükselen bir ağ oluşumu ve küresel-yerel etkileşimi, dünya pazarlarının mekân, rekabet ve kapasite olarak yeni özellikleri gibi başlıklar bunlarla bağlantılı olarak sıralanabilir. Değişim ve dönüşüm düzlemleri genel olarak ilgili çevreler tarafından şu düzlemlerde yerleştirilir; * Küreselleşmiş dünyada kapitalin ve emeğin ulus üstü hareketinin ve kullanımının temel hedef olması, zaman ve mekân boyutlarının içeriğinde ve mekânsal yapılanmalarında önemli değişmeleri beraberinde getirmesi. Bu durum ulus devletlerin ve sınırların aşınması anlamını içerir. Ulus ülkeler ve devletler yerine küresel dünya ikame olmaktadır. Kapital ve emek akımları ve hareketleri küreselleşmiş dünya tarafından denetlenir ve yönlendirilir durumda olacaktır. Ulus devletin bunlar üzerindeki etkisi ve denetimi azalma eğilimine girecektir. Aynı zamanda küreselleşmiş dünya yerel üzerinden işleyen ağlara dayandığı için yerelin mekânsal aktörleri ve organizasyonları yeni süreçlerle karşı karşıyadır. Bunlar kentin de yeni olgular ve süreçlerle yüz yüze kalmasını getirir. * Hem bağlı olarak, hem de yukarda zikredilen süreci üreterek ortaya çıkan temel olgu emek sürecinin ve üretim organizasyonunun köklü bir şekilde değişmesidir. Değişme iki düzeyde gerçekleşti denebilir. Önce emek sürecindeki emeğin rolü ve konumu, kapitalin yeni bir organizasyon felsefesi ve teknoloji ikamesiyle geriletildi. İşgücünün sayısal ve beceri kompozisyonları değiştirildi. Peşinden iş süreci alt parçalara bölünerek, üretim, yalnızca yatay işbölümü yerine yatay, düşey ve çapraz olmak üzere çok yönlü işbölümü ve işbirlikleri içinden gerçekleştirilebilir hale getirildi. Bağlı olarak işin rutinleştirilmesi ve yeni teknolojik olanakların da yardımıyla üretim organizasyonunda imalat bloku basitleşip, önem yitirdi. Her yerde ve her tür emek ile gerçekleştirilebilir hale geldi. Sonuçta üretimin tasarım / mühendislik ve pazarlama / pazarlama sonrası hizmet blokları önem kazandı (Scott. 1988, Eraydın. 1992, Özgen a, b) Bu dönüşümün iki sonucundan bahsedilebilir. Birinci olarak toplumsal yapıda emek ve çalışanlar kitlesi tarafından oluşturulan sosyal grupların sosyal yapıda tuttuğu yer, konum ve sosyoekonomik kazanımlar önem yitirdi ve bir süre sosyal homojenleştirme yaşandı. İkinci olarak ise sanayi ekonomik etkinlik olarak öncülük rolünde aşınma yaşarken, hizmet sektörü özel bir önem kazanmaya başladı. Özelde ise uygarlığın, yaşamın temel yerleşme birimlerinden biri olan ve sanayileşme ile özdeşleşen kentleşme, sanayi tarafından değil, hizmet sektörü tarafından yönlendirilir oldu. Sınaî kapitalin yanı sıra mali ve ticari kapital akımları ve mekânsal organizasyonları ön plana çıktı. Kentsel alan üzerinde etkileri ve belirleyici rolü arttı. Kısa süreli homojenleştirmenin ardından sosyal yapıda kente özgü heterojenleşme giderek daha karmaşık hale geldi. Kapitale ve emeğe, kent ve kır ayrımına dayalı sosyal tabakalaşma hizmet sektörü ile tasarım / mühendislik ve pazarlama / pazarlama sonrası hizmet bloklarının ve bağlı ekonomik etkinliklerin sosyal profili tarafından oluşturulmaya başladı. İşsizlik hızla yükselir ve gelir dağılımındaki eşitsizlik yoksulluğu arttırıp genişlerken, hizmet sektörünün kendine özgü olarak her tür emeği istihdam edebilme kapasitesi, kentin sosyal yapılanmasında karmaşık mekanizmaların, sosyal rolü kaygan aktörlerin ve grupların ve bunların etkinlikleri ile bu etkinliklerin gerçekleştirildiği mekânsal oluşumların artmasına ortam hazırladı (Frankel (1987), Hirst ve Thompson (1996)).

3 I.BURDUR SEMPOZYUMU 1377 Küreselleşmiş dünyanın değerlerinden bir başkası, kendini yerel üzerinden gerçekleştiriyor olmasıdır. Yerel, küresel ağların düğüm veya temas noktası durumundadır. Yerel değerler ve dinamikler, küreselleşmiş dünyanın kendini yeniden üretebilmesinde temel aktörler konumundadır. Bu durumda yerele ait bilginin, teknik teknolojik birikimin ve buluşçuluk kapasitesinin, doğal tarihi coğrafi ekolojik kültürel değerlerin küreselleşmiş dünya için özel önemleri ve anlamları oluşmaktadır. Bu süreç içinde önceki dönemin ulusal kalkınma etkinliklerinde özel bir yeri olan bölge, coğrafi ve içerik olarak yerel ile yerelin yerleşme birimi olan kent düzlemi ile örtüşmektedir. Zikredilen olgu ve oluşumlar yerleşme birimi olarak kentin hem kavramsal olarak, hem içerik ve örgütlenme açısından değişmesini getirir durumdadır. En azından 2000li yıllarda kent ve kentleşme olgusu artık önceki dönemin değerleri içinden kavranabilir ve açıklanabilir, onlarla ele alınabilir değildir. 3. Kent ve Kentleşmede Dönüşümler Kent ve kentleşme olguları, yerleşmelerin içerik ve biçiminin oluşmasında kapital birikimi mekanizmaları, kapital türleri, teknolojik değişmelerin ve gelişmelerin belirleyicilikleri, içyapılarının farklılaşması, kentsel ekonomik etkinliklerin mekânsal dağılımı ve kentlerin birbirlerine göre konumu gibi çerçevelerdeki öngörülerle yönlendirilebilir. Bu öngörülerin inşa edilebilmeleri sayılanların mevcut özelliklerinin ortaya konması ile sıkıca ilişkilidir. Kent genel olarak belirli bir nüfus büyüklüğünün, kırsal özelliklerini kaybetmiş geniş araziler üzerinde, çeşitlenmiş ekonomik etkinlikleri gerçekleştirerek yerleştiği bir insan yerleşimi birimi olarak tanımlanır. Bu yerleşme kırsal alandaki nüfusun tersine heterojen nüfus barındıran, tarımsal arazinin farklı ekonomik değerler üreten kentsel araziye dönüştüğü ve kapital birikiminin tarım dışı ekonomik etkinlikler içinden oluşarak, yoğunlaştığı, sürekli devindiği varsayılan canlı bir organizma olarak açımlanır. Kent sanayi devriminden 1980li yılların başına kadar gelen süre içinde sanayi sektörünün devinimleriyle içerik ve biçim kazanan, yine onun mekânsal talepleriyle oluşan mekânsal organizasyona, fiziksel oluşum ve yapılaşmaya sahip bir yerleşme birimidir. Sanayileşme olgusu kenti ve kentleşmeyi yönetir durumdadır. Diğer deyişle sanayinin gelişme eğilimleri kente ve kentleşmeye yön veren, onları belirleyen temel dinamiktir. Sanayileşmenin ekonomik yapılanmasına açılımlar sağlayan felsefi, düşünsel, siyasal, bilimsel, sosyal ve kültürel çerçeveleri de kentin ve kentlinin yaşam anlayışını ve normlarını kurgulayan değerler üretir. Kentin sosyal yapısı da, nüfus değerleri ve özellikleri de sanayi sektörünün emek süreci ve üretim organizasyonu ve bunlara dayanan kapital birikim süreçleri içinde belirlenen sosyal gruplaşma, katmanlaşma ve ilişkiler üzerinden kurulur. Sanayinin yönlendirici rolüne bağlı kentsel gelişme pratikleri kentleşmeye yön verir. Diğer yandan ölçek ekonomilerine göre örgütlenmiş üretim organizasyonunda kitlesel ve seri üretim hedef olduğu için, kalabalık bir çalışan kitlesinin başat olduğu sosyal yapının taleplerine göre kentsel mekân organizasyonu biçimlenir. Özelde ise bunların konut gereksinimleri ile sanayinin üretim ve bağlı etkinliklerine ait mekânlarının özellikleri, bunların kentsel mekânda ucuzluk, erişilebilirlik, ulaşım olanakları gibi üstünlüklere göre belirlenen yerseçim ölçütleri, kentsel dokunun, yapılaşmanın, özel ve kamu olmak üzere kentsel alan kullanım değerleri, kent makro formunun biçimlenmesinde güçlü etkilere sahiptir. Ulus devletin önder konumu, kamu yararının gözetilmesi gereği kent merkezlerinin önem taşımasında, fiziki biçimlenmesinde ve yapılaşmasında rol oynar. Bütün bunlar kapsamlı planlama anlayışı içinde kent bütünü gözetilerek yönlendirilir. Bu düzlemlere dayalı olarak ulusal sınırlarıyla tanımlanan bir ülkenin kentleri arasında kademelenmeler, işbölümü ve ilişkiler oluşur. Belirli büyüklükler çerçevesinde ulusal coğrafya üzerinde belirli bir büyüklük dağılımı sergilerler. Küreselleşmiş dünyanın getirisi olan ve yukarda zikredilen olgu ve oluşumlar, yeni emek sürecinin ve üretim organizasyonunun yaygınlaşması, giderek mali kapital etkinliklerinin, sigortacılık, taşımacılık gibi yeni hizmet işlerinin ve gayrimenkul yatırımlarının ve ilgili hizmetlerin genişlemesine yol açması doğaldır. Bu durum peşi sıra yeni mekânsal gelişmeleri, kent mekânının jeopolitik ekonomisinin yeniden yapılanmasını, sanayinin küresel pazarlara dönük ve farklı stratejilerle yeniden organize olmasını getirdi. Sanayi bazı kentleri terk ederken, yöneldiği yeni alanlarda özel sanayi odakları yarattı. Kentsel mekânda sosyal ve mekânsal eşitsizlikler ortaya çıktı. Sosyal yapıda sanayinin yeni üretim organizasyonu içinde uzmanlaşmış teknik eleman ve benzeri personel ile düz becerili işgücü uç kutuplar yaratırken aradaki sosyal katmanlar hızla ortadan kalkma eğilimine girdi. İşsizlik, yoksulluk, gelir adaletsizlikleri hızla arttı. Kent mekânında ekonomik, politik ve kültürel düzlemlerde heterojenleşme genişledi. Kapitalin küresel mekân üzerinde özgürce yatırıma yönelmesi, böyle bir olanağı bulması, göçleri arttırdı. Yanı sıra yerel kapital emek ilişkilerini ve bağlı olarak kent mekânını yeniden biçimlendirmeye başladı. Sanayi yeni hedefleri ve üretim organizasyonuna uygun yer seçme, kentsel

4 1378 I.BURDUR SEMPOZYUMU mekânlardan uzaklaşma eğilimine girdi. Kentlerin uçlarındaki mekânlarından kente daha uzak bölgelere yöneldi. Bu durumda kent içinde ve uçlarında sınıfsal mekânsal ayrışma yeniden biçimlenmeye başladı denebilir. Diğer yanda ise artık kırsal özelliklerini yitirmekte olan kent bölgelerinde yeni odaklar yarattı. Peşi sıra konut alanlarını da çekerek önceki dönemin banliyö tipi yerleşmelerinden farklı konut yerleşmelerinin doğmasına neden oldu (Tekeli ve diğerleri. 2004). Küreselleşme, küresel olanın yereli içermesi, onun üzerinde denetim kurması, yönlendirici etkiye sahip olması, yerelin küresele katılması, onun talepleri doğrultusunda devinmesi anlamında olduğundan, küreselleşme ve yerelleşme bir bütün süreç olarak işlemektedir. Sonuçta kentsel etkinliklerin tümü kent mekânlarını ya terk ederek yereli oluşturan coğrafya üzerine saçılmakta, ya da kent mekânlarını değişime yönlendirmektedir. Önceki dönemin kentine özgü metropoliten alanın merkezi konumundaki, ya da çevresindeki kırsal alanlar ve daha küçük yerleşmeler tarafından oluşturulan etki alanının odağı durumundaki kentin, giderek kentsel bölge, ya da bölgesel kent haline dönüşmekte olduğu öne sürülür (Tekeli ve diğerleri. 2004). Aynı süreç içinde iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklarla kent merkezinde yer almak zorunda olan sanayinin araştırma ve geliştirme (ar+ge) etkinlikleri bu bağımlılıktan özgürleşti. İlgili hizmet kuruluşlarını da yanında çekerek kentsel bölgede yer tutma eğilimine girdi. Böylece önceki dönemde çoğunlukla sanayinin üretim birimleri konutları da çekerek banliyölerde yerleşmiş ve bunların ar+ge etkinlikleri kentlerin merkezi semtlerinde yerleşmeyi yeğlemişken, küreselleşmiş dünyada sanayi ile ar+ge etkinlikleri arasındaki ilişki kentsel bölgeye yayılma eğilimi içinde oldu. Aynı zamanda bu sayede sanayi ve ar+ge kuruluşları arasındaki işbirliği arttı. İmalatın alt parçalara ayrılıp aynı yerde tamamlanma zorunluluğunun ortadan kalkması, bu zorunluluğun var olduğu dönemde aynı yerde çok sayıda işçinin bir arada çalışması zorunluluğuna ve konutlarının, çalışma yerlerine kolay ulaşabilmelerine göre yapılaşmasından kaynaklanan konumunun ve kentlerin kolay erişilebilir kesimlerinde yerleşmenin gerekçelerini ortadan kaldırmış oldu. Kent merkezinde ya da çeperlerinde yerleşmiş bulunan her türlü kentsel etkinlik, ucuz altyapı ve arazi olanakları, trafik, otopark, hız sınırlaması, maliyeti yüksek ulaşım gibi kent içinde çözümsüz hale gelen sorunların yokluğu nedeniyle giderek kentsel bölge ya da kent bölgesi içinde saçılarak yerleşmeye yöneldi. Böylece artık kent kır ayrımı olmayan, kentsel özellikleri ağır basan yayılma desenleri ortaya çıktı. İşyerlerinin kentsel bölgeye yayılmasının ardından konutun da gelmesiyle, bu işyerlerinde çalışanlarda bir yanda özel araç sahipliliği yaygınlaştı. Diğer yanda düşük yoğunluklu konut yerleşme desenleri ortaya çıktı. Ulaşımda karayolunun başat hale gelmesi, yeni iletişim olanakları, banliyö yerleşmelerine hizmet veren demiryollarına bağımlılığın azalmasını, giderek özel konut yerleşmelerinin artmasını getirdi. Tüm olgu ve oluşumlar iki uçta değişmeler getirir durumdadır; Bir yanda artık tümüyle kentsel özellikler sergileyen, yer yer il ölçeğine kadar genişleyebilen alanlar üzerinde oluşan kent bölgesi, diğer uçta ise sanayi kentinin kendi içindeki mekânsal organizasyonundaki değişmeler. Kent merkezleri konut yerleşmelerinden tümüyle temizlenip, yerine hizmet etkinliklerinin taleplerine uygun yerleşimler geldi. Kentin saçaklarında sanayinin boşalttığı alanlar hizmet etkinliklerinin depo benzeri lojistik kısımlarınca dolduruldu. Toplamda kent, mevcut olanla bölgesi içinde yayılmış etkinliklerin ve mekânların toplamı haline geldi. Büyüklükleri arttı. Kentsel bölgeler dışında kalan kentler sönme riski ile karşı karşıya kaldı. Sonuçta ortaya çıkan kentler Megakent, Dünya Kenti ve Küresel Kent gibi terimlerle adlandırılmaya başladı. Dünya nüfusunun büyük kısmının kentsel nüfusu oluşturma eğiliminde olması, kentlerin devasa büyümeleri Megakent adlandırmasıyla özdeştir. Azman Kent veya Ur Kent terimleri de hem yoğunlaşmayı, hem de yayılmayı içeren bu cesameti anlatmaya yöneliktir. Küreselleşme sürecinde kentleşme oranı önceki dönemlerden çok hızlıdır. Giderek kırsal alanlar yok olmakla yüz yüzedir. Dünya Kenti tanımlaması, kentin dünya çapındaki rolünü uluslararası, giderek ulus üstü işbölümünün mekânsal organizasyonuna dayanarak tanımlar. Kentler, küresel ağlar üzerinden zaman ve mekân boyutunu aşarak dolaşan kapitalin ana üssü konumundadır. Aralarında kapitalin stratejilerine ve hedeflerine bağlı olarak hiyerarşik kademelenme, uzmanlaşma ve işbölümü oluşur (Friedmann. 1998). Küresel Kent tanımı ise küresel çapta sürdürülen ekonomik etkinliklerin yönetimini ve bağlı özel hizmet işlerinin gerçekleştirilmesini üstlenen, bunların mekân ve zaman boyutlarını aşan işlevlerine bağlı olarak hizmet çapı genişleyen kenttir. Sınırları aşan küresel kent ağları içinde yer alır. Diğer deyişle küresel kent bir ağın parçası olarak var olur. Tek bir küresel kent olmaz. Küresel kentler ağı söz konusudur. Bu kentlerin kilit konumundaki sektörü ise yüksek düzeyde uzmanlaşmış ve ağlar şeklinde örgütlenmiş özel üretken hizmet sektörüdür (Sassen. 1991) Kısa tanımları içinde küreselleşmiş dünyaya özgü kenti tanımlayan bu açıklamalar, bir bakıma yeni kentin çeşitli yönlerini ortaya koyar gibidir. Hepsi bir arada ele alınabilir ve yeni kent oluşumunun çeşitli özellikleriyle açıklanması olanaklı olur. Buna göre küreselleşmiş dünyanın kenti devasa büyüklükte, diğerleriyle arasında oluşan belirli bir hiyerarşi ve işbölümü çerçevesinde kapitalin ana üssü olma konumunda bulunan ve

5 I.BURDUR SEMPOZYUMU 1379 küresel düzlemde yürüyen ekonomik etkinliklerin yönetiminde rolü bulunan ve eski kent dokusu ve makroformu üzerinde, bu dinamiklere bağlı olarak ortaya çıkan mekânsal organizasyona ve yapılaşmaya sahip bir insan yerleşimidir. Böyle bir kentin kapsamlı ve belirli bir süreyi kapsayacak şekilde hazırlanan planlarla yönetilmesi olanaklı değildir. Yerine birden fazla alternatifi içeren, gerektiğinde çeşitli parçaları ve düzlemleri değiştirilebilecek şekilde esnek olabilen stratejik planların hazırlanması zorunluluğu doğar. Aynı zamanda kent küresel ağların temas noktası olan yereli temsil ettiği için küresel dünyada yarışabilir olmak durumundadır. Bunu da sağlamak üzere kentlinin katılımına da olanak veren kentsel tasarım, mevzi planlar ve tarihi dokuların ve yapıların korunması, yeni işlevlerle yaşatılması işleri özel bir önem kazanır. Genelde ortaya konan bu tablo Batı dünyasının kentleri için geçerlidir. 1950li yıllar sonrasında henüz tamamlanmamış bir sanayileşme ve kentleşme olgusu yaşamış ve 1990lı, 2000li yıllarda küreselleşme süreci ve getirdiği olgular ile yüz yüze kalan Türkiye benzeri ülkelerin özellikle gelişmiş, sanayileşmiş, merkez kentleri için de geçerli görülebilir. Yine de aralarında önemli farklar olması kaçınılmazdır. Merkez konumda bulunmayan ara kentlerde ise bu farklılık çok daha karmaşıktır. Önceki dönem ile küreselleşme sürecinin olgularının karmaşık etkileşiminden oluşan farklı olgular ve oluşumların ortaya çıkması doğaldır. 4. Küreselleşme Sürecinde Türkiye de Kentler ve Ara Kent Olarak Burdur Örneği Türkiye, sanayi kenti ile Cumhuriyet dönemi ve Modernite projesinin pratikleri içinde tanıştı. 1950li yıllara kadar ağırlıklı olarak geleneksel Anadolu kenti olan ve tarımsal ekonomik etkinliklerin ağır bastığı kentlerinde kent merkezi, devlet öncülüğünde karma ekonomik yapılanmanın dayandığı ithal ikamesi ve refah politikaları içinden kamu yapılarıyla ve merkezi otoritenin temsiliyeti ağırlıklı olarak biçimlendi. Merkezin hemen yakın çevresi konut alanları, basit ticari etkinliklere ait mekânlar, pazarlar, basit imalata ve el zanaatlarına ait alanlarla çevriliydi. Kentlerin yakın çevreleri kenti besleyen tarımsal etkinliklerin sürdürüldüğü etki alanını oluşturuyordu. Kent tarımsal ürünün toplandığı, dağıtıldığı merkez durumundaydı. 1950li yıllardan itibaren kentleşme sanayileşme ile özdeşleşmeye başladı. Kent ortak sınaî üretim ve tüketim mekanı olurken sanayinin iç yapısına ve kapital gücüne bağlı olarak ekonomik etkinlikler kentsel mekanda yer değiştirmeye yöneldi. Sanayi kentin saçaklarında ana akslar üzerinde yer alırken konut alanlarını da yanına çekti. Sanayide çalışanların konut gereksiniminin karşılanması doğrultusunda bir yanda banliyöler oluşurken, bir yanda da gecekondular kenti kuşattı. Hemen bu dokuların içinden itibaren kırsal yaşam ve yapı varlığını korudu (Tekeli. 2001). 1980li yıllara kadar sanayi ve konut yapılaşması kırsal alanlar üzerindeki yayılmasını ve işgalini sürdürdü. Aynı zamanda kendi içinde, bir yandan yoğunlaşıp yükseldi, kendi üstüne kapandı. Bir yandan da 1920li 1930lu yıllar öncesinden beri varlığını sürdüren geleneksel tarihi dokuları ve yapıları, giderek Cumhuriyet ile özdeşleşen modernist mekânları ve yapıları, yozlaşmaya ya da yok olmaya zorladı. 1990lı 2000li yıllarda ise küreselleşmenin getirileri ile yüz yüze kaldı. Türkiye ithal ikamesine dayalı ekonomik, politik ve sosyal yapısını terk edip, ihracata dönük yapılanmaya başladıkça, bağlı olarak ulusal devlet değerleri aşındıkça, sanayi küreselleşme sürecinin getirilerine uygun olarak yeni bir üretim ve yarışabilirlik organizasyonuna girdikçe, hizmet sektörü önem kazandıkça, özellikle merkezi konumda olan gelişmiş kentlerde yeni oluşumlar ortaya çıkmaya başladı. Çünkü küreselleşmiş dünya tüm kentleri ağlara eklemlenmeye zorlar bir dinamizme sahiptir. Bu süreç kentten kente farklılık gösterir. Ancak bazı kentler daha fazla farklılığa sahiptir. 1990lı 2000li yıllarda ortaya çıkan kırsal yapıların kaybolmasını, aşırı kalabalıklaşmayı, hizmet, ticaret ve sanayinin merkezi olma rolü ile nitelenen dünya kenti, küresel kent veya megakent olma süreçleri İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep gibi birkaç kentte değişen dozlarda ayırt edilebilir. Çoğu kentinde ise bir önceki dönemlerin süregelen dönüşümleri ile küreselleşmenin getirisi olguların etkileri karmaşık süreçler oluşturur durumdadır. Yine de Türkiye, 2000li yıllarda Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinin baskısı ile de kentlerinin yüz yüze olduğu küresel oluşumları göğüsleyecek yasal ve kurumsal düzenlemelere yöneldi. Bunlar bölgesel gelişmenin yeni içeriği, bölge ve kent düzeylerinin denk hale gelmesi, kent bölgesi / bölge kent oluşumu ve bunların kent içi etkileri gibi düzlemlerle ilgilidir. Bir yanda kamu ve özel, merkezi ve yerel otorite ilişkilerini, güç dengelerini yeniden tanımladı. Öte yandan yeni kentsel ve bölgesel gelişmeye yön vermiş oldu. Bunlardan yerel yönetimler reformu çerçevesinde ele alınan Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdareler Kanunu kenti, yetki sahiplerini ve yönetimini il düzeyinde tanımlar durumdadır. Diğer bir deyişle kentin yönetim sınırları il düzeyine çıkartılmış oldu. Bu arada kentin içinde ortaya çıkan değişmelerle ilgili olarak kısmi kentsel dönüşümleri olanaklı hale getiren, kentsel yenileme, dönüşüm ve iyileştirip koruma etkinlikleri bütüncül planlama yaklaşımlarının önüne geçti. Kentsel tasarım projeleri ve koruma, çevre düzenleme etkinliklerine ortam sağlayan Yıpranan Kent Dokularının Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun da yasalaştı. Bunları takiben Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu henüz tasarı halinde olmakla birlikte yetki sınırlarını ve kent içinde yürütülecek düzenlemelerde öncelikleri ve kapsamı

6 1380 I.BURDUR SEMPOZYUMU belirler durumdadır. Düzenlemelerin ortak özelliği yeni bir kent ve yönetimi anlayışını pratiğe aktarmaya başlaması, belediyelerin sorumluluk alanını il düzeyine çıkarması, kentlinin katılımını sağlamaya dönük kent konseyi gibi oluşumlara ortam yaratmasıdır. Böylece yerelin harekete geçirilmesi hedef durumundadır. Ancak Türkiye de kentlerin büyük bir çoğunluğu henüz tarımsal kent durumundan sanayileşmeye yeni yeni geçmekte olan, tarım ve hayvancılık etkinliklerinin yanı sıra orta ve küçük boy sanayi kuruluşlarının ağırlıkta olduğu bir sınaî yapıya sahip kentlerdir. Bu kentler henüz 1950li yıllar sonrasındaki kentleşme sürecini yaşar durumdadır. Dolayısıyla bu kentlerde başka sorunlar, başka olanaklar söz konusudur. Burdur da bu kentler arasındadır. Burdur 2000li yıllar itibariyle, bölgesindeki tarım ve hayvancılık etkinliklerinin merkezi durumunda olan bir ekonomik yapıya sahip küçük bir kenttir. Uzun süreler içinden nüfus büyümesi durağanlık gösteren, bağlı olarak kentleşme oranı da Türkiye ortalamasına göre düşük bir yerleşimdir. İçinde yer aldığı coğrafya ve iklim özellikleri üstünlük oluşturmakla birlikte, arazi yapısı ve zemin emniyeti bakımından sorunlu durumdadır. Doğal üstünlükleri yüksektir. Uzun süreler yerleşme alanı ve merkezi olması bakımından tarihi ve kültürel zenginlikleri de çoktur. Sosyoekonomik gelişmişlik indeksi sıralamasında Türkiye ortalamasına yakın değerlere sahiptir. 3. derece gelişmiş iller arasında yer alan ilin merkezi konumundadır. Tarıma dayalı ekonomik yapı başattır. Bağlı olarak tarıma dayalı sanayide kısmi bir gelişme eğiliminden bahsedilebilir. Kent çevresinde ve ile dağılmış durumda ile ve bölgesel ölçeğe üretim yapan sanayi yerleşmeleri vardır. Kent içinde küçük imalat yatırımları yoğundur. Bunlar genel olarak Küçük ve Orta Boy İşletmelere özgü sorunlar yaşarlar. Bir anlamda tarım makineleri üreten sanayi ve inşaat sektörüne dönük metal sanayi olmak üzere 2 dalda uzmanlaşmış yeni sanayileşmekte olan bir kenttir. Sağlık ve eğitim sektöründe gelişme düzeyi yüksektir. Bunlara ek olarak kentsel alanda ve yakın çevresinde meyvecilik, sebzecilik gibi bir anlamda karma arazi kullanımı esasına dayanan yapılanma söz konusudur. Durağan sosyoekonomik yapı ve kentleşme ile bağlantılı olarak yine durağan bir inşaat sektörüne sahiptir. Bu nedenle kentte hızlı bir yapılaşmadan ve kentsel büyümeden söz edilemez. Buna karşın kentin içinden bazı kırsal etkinlikler sürdüren konut birimlerinin yakın çevrede bulunan düz tarımsal alanlara, özelde ise kent ile Burdur gölü arasında kalan gevşek zeminli ve doğal zenginlik özelliği gösteren alanlara saçılması gözlenir. Bunların toplamında Burdur kenti 2000li yıllar itibariyle bir ana aksa asılı olarak oluşan tarihi kent merkezinin dışında, kamusal ve ticari bir başka merkez ve bunların çevresinde ana hatlarıyla doğrusal olarak göl kenarında yayılmış bir makroform sergiler. Yerleştiği arazi kendi içinde engebelidir. Yanı sıra önemli bir deprem alanıdır. Kentin tarihinde çeşitli depremlerin önemli can ve mal kaybına yol açtığı da bilinir. Arazinin yapısı ile de bağlantılı olarak kentsel doku boşlukludur. Kentsel alan ve kentsel yaşam kalitesinin düzeylerinde de henüz sorunlar vardır. Kentsel alanda tarihi yapılar önemli bir yapı stoku oluşturacak kapasiteye sahiptir. Genel olarak tarım kenti ile sanayi kenti olma süreçlerinin sorunlarını aynı anda yaşar. Bünyesinde bulundurduğu yüksek eğitim kurumu ve askeri kurumlar nedeniyle kentin yerlisine eklemlenen bir yabancı nüfus sürekli olarak vardır ve Burdur kenti için bir pazar ve yatırım alanı olarak algılanır. Bu bağlamda kısmen hizmet sektörünün oluşmaya başladığı, bunların oluşturduğu konut talebinin inşaat sektörünü harekete geçirici bir rol oynadığı düşünülebilir. Bu genel bilgiler ışığında Burdur kentinin küreselleşme sürecinin getirdiği yeni olgular karşısında bir yerel olarak durumu SWOT analizine konu edilebilir. Buna göre Burdur kentinin üstünlükleri ve zayıf yanları aşağıdaki gibi yerleştirilebilir; Üstünlükler Durağan nüfus ve kentleşme Küçük kent oluş Tarım ve hayvancılık Karma kentsel alan kullanımı Tarihi kent merkezi Kara, hava ve demir yolları Antalya ve diğer merkezlere yakınlık Üniversite Zayıflıklar Durağan ekonomik yapı Gevşek zemin, yüksek deprem riski Tarımsal ürüne dayalı sanayilerin yokluğu Göl kıyısı boyunca saçılma ve yayılma Sınaî gelişme yetersizliği Dinamik hizmet sektörü Karayolu ile sınırlanmış olma Teknik, teknolojik kapasite düşüklüğü Küreselleşmenin getirilerinin Türkiye coğrafyasında kademeli yayılmasına bağlı olarak Burdur kentinde hizmet sektörünün ön plana geçme olasılığı bir risk olarak görülebilir. Bu durumda tarımsal ve hayvancılık etkinliklerine de yön vermesi, sınaî gelişmeyi ise gölgelemesi olasıdır. Üniversite ve askeri kurumların genişlemesine bağlı olarak konut talebinin artması da bir diğer risk olabilir. Ya da yatırımların çoğunluğunun gayrı menkule yönelerek yapı sunumu üzerinde bir baskı yaratması olasıdır. Bu durumda inşaat sektörünün şişmesi, kentleşmenin hızlanması yapılaşmanın yayılması ve yükselmesi beklenebilir. Bunlar, mevcut fiziki, sosyal, kültürel altyapı ve yaşam kalitesi düzeyine ilişkin sorunları arttırıcı rol oynayabilir. Hâlihazırda kentin

7 I.BURDUR SEMPOZYUMU 1381 asılı olduğu ana ulaşım akslarının dışına çıkış süreci hızlanıp genişleyebilir. Turizmin yönlendirmesiyle, tek yapı ölçeğinde ve kent dışı kaynaklarla koruma ve yeniden düzenleme müdahaleleri kentsel bütünlüğün kaçırılmasında etkin olabilir. Küresel olgular ve Burdur kentine ilişkin veriler karşısında olası değişmelere hazırlıklı olmak için öncelikle kamu ve özel sektör ve kent sakinlerinin tümünü kucaklayabilen yönetişim mekanizmalarının geliştirilmesinde yarar olacaktır. Yasal düzenlemelerden de kaynaklanan zorunluluklarla bir kent konseyinin oluşturulması, burada kent vizyonunun ne olacağının bütün tarafların katılımıyla tartışılarak belirlenmesi, kentin geleceğine ilişkin öngörülerin inşası yerinde olabilir. Veriler Burdur kentinin hâlihazırdaki durağan yapısının iyi kullanılabildiğinde bir üstünlük şeklinde yorumlanmasını getirmektedir. Bunun üzerinde mevcut yapının egemen ekonomik dinamikleri dikkate alınarak, kentte yer yer bahçe tarımına izin veren karma kentsel alan kullanımının yerinde olacağı düşünülebilir. Bu durum kentin yükselmesini ve katı kentsel dokular halinde bir makroforma yönelmesini önleyici rol oynayabilir. Yanı sıra doğal tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, bunu destekleyen ar+ge ve teknolojik buluşçuluk mekanlarının hazırlanması, bunlara dayalı gıda ve tekstil konfeksiyon sanayi dallarının desteklenmesi isabetli olabilir. Bununla ilişkili olarak gölün kentle arasında kalan işgal edilmiş kıyılarının yapılardan temizlenmesi, bir yeşil kuşak olarak düzenlenmesi, buralarda kısmen doğal tarım ve hayvancılığa izin verilmesi düşünülebilir. Bu kuşak aynı zamanda alternatif turizm için de kullanılabilir. Bu hazırlıklar ve oluşumlar içinde üniversite özel bir önem ve yer kazanacaktır. Üniversite kent tarım sanayi arasında verimli işbirliklerinin geliştirilmesinden doğacak sinerji her aktörün gelişme dinamizmini arttırıcı da olabilecektir. Kent içinde mevcut durumda atıl olan yapı stokunun kentsel doku bütünlüğü içinde korunması ve yenilenmesi kent vizyonunun güçlenmesine katkı sağlayabilecektir. Tarihi kent merkezi ile yeni merkez arasında yaya sirkülâsyonu ve yeşil ağırlıklı düzenlemeler kentin uzun ömürlü gelişmesinde bir kimlik oluşumuna zemin hazırlayabilecektir. Yüksekliği artmayacak yapılaşma için ise Burdur kentinin tarihi dokusundan ve yapılarından taklide kaçmaksızın çağdaş yorumlarla elde edilecek özellikler ve ögeler yapılaşma için kılavuz oluşturulmasında katkı sağlayıcı olacaktır. Kentin ana aksların dışına kaçma eğiliminin de denetim altına alınması yaralı olacaktır. 5. Sonuç Yerine Burdur kenti özelinde ileri sürülen öngörüler küreselleşme sürecinin kent olgusu için getirileri karşısında yapılabilecek temel işlerdendir. Bunlar benzer konumdaki kentlerin tümü için geliştirilebilir ve çeşitlendirilebilir. Önemli olan küreselleşme sürecinin kente, özelde ise Türkiye gibi ülkelerin kentlerine neleri dayattığının iyi kavranabilmesi, gerekli hazırlıkların yapılabilmesidir. Çünkü küreselleşmiş dünya tüm pazarları bütünleştirip kesintisiz mekân ve zaman boyutu üzerinde engelsiz devinirken bir yandan da Burdur gibi kentleri, Türkiye gibi ülkeleri hazırlıksız yakalamakta onların yerel dinamiklerini yalnızca kendi hedefleri doğrultusunda içermeye, kendine eklemlemeye çalışmaktadır. Önemli olan içinde yaşanılacak kentlerin ve ülkelerin geleceğine ilişkin kararların ve seçmelerin buralarda yaşamakta olan insanlar ve yerel aktörler tarafından yapılabilmesidir. Kaynakça Eraydın, A Post-Fordizm ve Değişen mekânsal Öncelikler. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yaynı. Frankel, B. 1991(1987). Sanayi Sonrası Ütopyalar. Çeviren; K. Durand. Ayrıntı Yayınevi, 35, İnceleme Dizisi, 19, İstanbul (Basil Blackwell Publication) Friedmann, J The World City Hypothesis Development and Change. 17, sy Hirst, P., Thompson, G (1996). Küreselleşme Sorgulanıyor. Çevirenler; Ç. Erdem, E. Yücel. Birinci Baskı, Dost Kitabevi Yayınları, Eylül, Ankara. (Blackwell Publication) Özgen, L a. Ölçek Ekonomilerinde Değişmeler ve Alan Ekonomileri. İktisat. Yıl. 30, sayı , Ekim, Kasım. Özgen, L b. Taşeron Üretim ve Taşeron İlişkiler Üzerine. Birikim. 62, Haziran Sassen, S The Global City; New York, London, Tokyo. Princeton University Pres, Princeton NJ. USA. Scott, A. J Flexible Production Systems and regional Development; the Rise of Industrial Spaces in North America and Western Europe. International Journal of Urban and Regional Research, 12, sy Tekeli, İ Modernite Aşılırken Kent Planlaması. İmge Yayınevi. 1. Baskı, Nisan, Ankara. Tekeli, İ., Türel, A., Eraydın, A., Berkman, G., Şengül, T., Babalık, E Yerleşme Bilimleri / Çalışmaları İçin Öngörüler. 1. Taslak. Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara.

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK...

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... 1 Kalkınma Ekonomisine Olan Güncel İlgi... 1 Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi... 1 Büyüme ve Kalkınma... 1 Kalkınma Terminolojisi... 2 Dünyada Gelir

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Çalışma alanları. 19 kasım 2012

Çalışma alanları. 19 kasım 2012 Çalışma alanları 19 kasım 2012 Çalışma alanları Hizmet alanları Sanayi alanları Tarım tarımsal üretim tarım+ticaret kenti Sanayi imalat sanayi atölyeden hafif sanayi fabrikaya ağır sanayi seri üretim (fordizm)

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER Örnek 1 EEB Raporu Bu araştırma konusunun güncelliği, önemi ve yapacağı katkı 1. 1.1. Bölgesel Gelişme Yaklaşımı Bölge olgusunun tanımı ve rolü, Dünyada özellikle 1970 lerin

Detaylı

KÜRESEL DÜNYA, BÖLGE, TÜRKİYE; NUTS; ANTALYA, ISPARTA, BURDUR ÖRNEĞİ

KÜRESEL DÜNYA, BÖLGE, TÜRKİYE; NUTS; ANTALYA, ISPARTA, BURDUR ÖRNEĞİ 1382 I.BURDUR SEMPOZYUMU KÜRESEL DÜNYA, BÖLGE, TÜRKİYE; NUTS; ANTALYA, ISPARTA, BURDUR ÖRNEĞİ Levin ÖZGEN * Özet Küreselleşme sürecinin getirdiği yeni olgulardan biri de bölgesel gelişme etkinliğinin içeriğinin

Detaylı

Türkiye de Kentleşme

Türkiye de Kentleşme Türkiye de Kentleşme Türkiye de kentleşme, genel nitelikleri itibariyle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kentleşme süreçlerine benzer. Kırsaldan kentlere yönelen nüfus hareketleri, kentleşmenin

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES. Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org.

TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES. Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org. TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org.tr ÖZET Kısa adı KENTGES olan Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı

BSTB: Kümelenme Destek Programı BSTB: Kümelenme Destek Programı ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞE GİDEN YOLDA KÜMELENME: ADANA-SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENME TOPLANTISI 11/12/2012 1 Küme ne değildir? Net bir tanım yapmak mümkündür ancak bu yönde

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME

Detaylı

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1 ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1- Genel Olarak Bir ekonominin başarı ölçütlerinden birisi de istihdam yaratma kapasitesidir.

Detaylı

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALANSAL UYGULAMALAR 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İsmail TÜZGEN Şehir Plancısı 6306

Detaylı

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT veya GZFT SWOT ANALİZİ SWOT Analizi; kuvvetli olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. SWOT Analizi Nedir? İncelenen Kişinin,

Detaylı

Farklı Sistemlerde Kentleşme

Farklı Sistemlerde Kentleşme Farklı Sistemlerde Kentleşme Farklı Sistemlerde Kentleşme Kentleşme ve kent planları farklı ekonomik sistemlere göre değişebilir. Kapitalist ve sosyalist ülkelerin kentleşme biçimleri, (keskin olmamakla

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM Prof. Dr. Yusuf ALPER 1. GENEL OLARAK İSTİHDAM Ekonomik faaliyetin toplumsal açıdan en önemli ve anlamlı sonuçlarından birini, yarattığı istihdam kapasitesi oluşturur.

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Küresel Eğilimler ve Türkiye economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Küresel Eğilimler ve Türkiye Güven Sak Ankara, 22 Kasım 2006 Küresel Eğilimler ve Türkiye Slide 2 Gündem Dünyaya ne oluyor? Dünyada

Detaylı

Bölüm - 1 GARDEN CITY. (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bölüm - 1 GARDEN CITY. (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm - 1 GARDEN CITY (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü BAHÇE ŞEHİR Ebenezer Howard Tomorrow: A peaceful path to reform

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın Bu çalışma, 1. Yılını tamamlayan Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği ni tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Grafik Tasarım / Emel Karadeniz, Craft

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

DAHA YAŞANABİLİR ŞEHİRLER İÇİN..

DAHA YAŞANABİLİR ŞEHİRLER İÇİN.. DAHA YAŞANABİLİR ŞEHİRLER İÇİN.. ÇİĞDEM ÇÖREK ÖZTAŞ KENTSEL GELİŞİM VE ERİŞİLEBİLİRLİK PROJELERİ YÖNETİCİSİ WRI Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezi tarafından hazırlanmıştır ULAŞIM VE KENTSEL ARAZİ KULLANIMI

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (Taslak Rapor Özeti) Faruk Aydın Hülya Saygılı Mesut Saygılı Gökhan Yılmaz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok

Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İÇERİK Şehir ve Bölge Planlama Lisans Eğitiminde Bölge Planlamanın yeri Bölge Planlamaya yönelik

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Ne kadar 2/B arazisi var?

Ne kadar 2/B arazisi var? 2/B BARIŞ PROJESİ 2 2/B NEDİR? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olması nedeniyle 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırları

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Kümelenme ve Uluslararasılaşma Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Gündem Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA ANADOLU NUN ORTASINDA BİR YILDIZ OLARAK PARLAYACAK KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik

Detaylı

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ GAP BÖLGESİ ULAŞIM VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ (Türkçe ve İngilizce); Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (TBDST - Temel Mühendislik, Dapta Mühendislik, Su-Yapı Mühendislik ve Danışmanlık,

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T + U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T + U Saat Kredi AKTS Ders Kodu Yarıyıl T + U Saat Kredi AKTS BÖLGESEL İKTİSAT VE KALKINMA Ön Koşul Dersleri DERS BİLGİLERİ ECON 584 2 veya 3 3 + 0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

KENTTE YAŞAMAK HAKLAR VE SORUMLULUKLAR. PROF. DR. HASAN ERTÜRK herturkulu@hotmail.com

KENTTE YAŞAMAK HAKLAR VE SORUMLULUKLAR. PROF. DR. HASAN ERTÜRK herturkulu@hotmail.com KENTTE YAŞAMAK HAKLAR VE SORUMLULUKLAR PROF. DR. HASAN ERTÜRK herturkulu@hotmail.com KENT NEDİR? KENTLER TARİHİN DEĞİŞİK DÖNEMLERİNDE FARKLI SOSYO-EKONOMİK İŞLEVLER ÜSTLENMİŞLERDİR. MEDİNE KARYE CİTE POLİS

Detaylı

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER SİVAS İMALAT SANAYİİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi sanayimizin niteliğine ve niceliğine ilişkin sağlıklı bir envanterin bulunmamasıdır. Bu

Detaylı

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Dr. Ergüder CAN İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri -19 Kasım 2009- Kalkınma Politikalarındaki Değişim Yönetimden Yönetişime Merkeziyetçi yaklaşımdan

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI NIN MARUZ KALDIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI NIN MARUZ KALDIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI NIN MARUZ KALDIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr.Şehir Pl.Mehmet ÇAKILCIOĞLU Y.Şehir Pl.Sema REYHAN Y.Şehir Pl.Timuçin KURT İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü

Detaylı

GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE OLUŞTURULMASI

GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE OLUŞTURULMASI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE A. Erdoğan 1, S. Meriç 2 1 Dr,

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER... ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

Dünya Bankası nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı ve Türkiye Deneyimleri. Halil AGAH Ankara, 2012

Dünya Bankası nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı ve Türkiye Deneyimleri. Halil AGAH Ankara, 2012 Dünya Bankası nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı ve Türkiye Deneyimleri Halil AGAH Ankara, 2012 1 DB nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı İÇERİK DB nın Kalkınma Yaklaşımı DB nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı Uygulamalardan

Detaylı

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer TARİHİ KENT DOKUSUNUN DÖNÜŞÜM BASKISI

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi Verimlilik ve Toplam Kalite Yönetimi 10 Nisan 2010 Hatice EKSEN Uzman MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Ülke ekonomisinin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Su Kaynakları Yönetimi ve Planlama Dursun YILDIZ DSİ Eski Yöneticisi İnş Müh. Su Politikaları Uzmanı. Kaynaklarımız ve Planlama 31 Mayıs 2013

Su Kaynakları Yönetimi ve Planlama Dursun YILDIZ DSİ Eski Yöneticisi İnş Müh. Su Politikaları Uzmanı. Kaynaklarımız ve Planlama 31 Mayıs 2013 Su Kaynakları Yönetimi ve Planlama Dursun YILDIZ DSİ Eski Yöneticisi İnş Müh. Su Politikaları Uzmanı Kaynaklarımız ve Planlama 31 Mayıs 2013 21. Yüzyılda Planlama- Kaynaklarımız Su KaynaklarıYönetimi ve

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Kent ve İnsan İlişkisi Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Akış 1. İnsan ve Mekan İlişkisi 2. Kent olarak Çerkezköy 3. Sonuç Çalışma ve mekan Temel konular Isıve aydınlatma Açık ofisler Maliyet

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

PEST ANALİZİ. Necmettin Oktay Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006

PEST ANALİZİ. Necmettin Oktay Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 PEST ANALİZİ Necmettin Oktay Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 Makro Çevre ve PEST Analizi Kurum içi Rakipler Sektör Makro Gözlenecek Çevre 3 Çevre analizi (PEST) Planlama Takımının Gözleyeceği

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Seferihisar

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

PROJEYE ORTAK KURULUŞLARINA AİT BİLGİLER

PROJEYE ORTAK KURULUŞLARINA AİT BİLGİLER PROJEYE ORTAK KURULUŞLARINA AİT BİLGİLER 1. TÜBİTAK (Destekleyici Kuruluş) TÜBİTAK, özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı araştırmaları düzenlemek, koordine etmek ve özendirmek amacıyla 1963

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Tekstil Sektörü

Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Tekstil Sektörü Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Tekstil Sektörü 30.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Bu raporun içeriği Özel İhtisas Komisyonu toplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı