DALYAN TURÝZMÝNÝN SONUNU GETÝRÝR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DALYAN TURÝZMÝNÝN SONUNU GETÝRÝR"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: ÞUBAT 2015 CUMA SEÇMEN KÜTÜÐÜ LÝSTELERÝ ASKIYA ÇIKIYOR Adres deðiþikliði yapan kiþilerin askýya çýkan seçmen kütüðü listelerini veya adresinden TC numaralarý ile kontrol etmeleri gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu nun (YSK), yurtiçi ve yurtdýþý seçmen kütüðünün güncelleþtirilmesine iliþkin usul ve esaslarý belirleyen genelgeleri, Resmi Gazetede yayýmlandý. 7 Haziran da yapýlacak olan 25. Dönem Milletvekilliði genel seçimlerinde oy kullanacaklarýn listesi askýya çýkýyor. 7 Haziran da yapýlacak olan Milletvekilliði seçimlerinde son kayýtlara göre, Köyceðiz de 25 bin 495, Dalaman da 26 bin 119 ve Ortaca da 33 bin 751 kiþi olmak üzere 85 bin 365 seçmen oy kullanacak. Ýtiraz için son gün 27 Mart Adres deðiþikliði yapan kiþilerin askýya çýkan seçmen kütüðü listelerini veya adresinden TC numaralarý ile kontrol etmeleri gerekiyor. Buna göre, 7 Haziran da yapýlacak olan Milletvekilliði seçimi için Seçmen kütüðü listeleri 14 Mart Cumartesi günü saat 08.00'de askýya çýkacak, 27 Mart Cuma günü saat 17.00'de askýdan indirilecek. Aský listelerine seçmenler ve siyasi partiler ilan süresi içinde itiraz edebilecek. Seçmen niteliðini taþýyan vatandaþlar ancak kendileriyle ilgili itirazda bulunabilecek. Sandýk seçmen listelerinin kesinleþmesinden sonra seçmen bilgi kaðýtlarýnýn hazýrlanmasý ve daðýtýlmasý iþlemine 19 Nisan Pazar günü baþlanacak, daðýtým iþi en geç 1 Haziran akþamýna kadar bitirilecek. -Ömer Kundakçý Turizmin göbeðine Taþ ocaðý ÝZTUZU KUMSALI KURTARMA PLATFORMU NDAN UYARI: TÝCARÝ FAALÝYETÝN ENGELLENMESÝ DALYAN TURÝZMÝNÝN SONUNU GETÝRÝR Ortaca nýn Sarýgerme mahallesine aylýk 100 bin ton üretim kapasiteli beton üretme tesisi kuruluyor. Sahilinde endemik bitki türü Kum Zambaðý, ovasýnda leyleklerin konakladýðý, birçok kuþ türünün göç ve sulak alaný olarak bilinen, onlarca turistik otelin yer aldýðý Ortaca ya baðlý Sarýgerme-Mergenli-Güzelyurt mahallesi üçgenine II-A Grubu Maden (Kalker) Ocaðý, Kýrma Eleme ve Hazýr Beton Tesisi yapýlýyor. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Çevresel Etki Deðerlendirmesi Ýzin ve Denetim Genel Müdürlüðü resmi internet sitesinde projenin incelenip uygun bulunduðu ve ÇED sürecinin baþladýðý duyuruldu. Ýlgili sitenin, tarihli yapýlan duyurusu þu þekilde; MUÐLA ili ORTACA, ilçesi SARIGERME MAHALLESÝ mevkiindeki GÖÇAY ÝNÞAAT TAAHHÜT VE TÝCARET A.Þ. tarafýndan yapýlmasý planlanan II-A GRUBU MADEN (KALKER) OCAÐI, KIRMA ELEME VE HAZIR BETON TESÝSÝ projesi ile ilgili olarak MUÐLA Valiliðimize sunulan dosyayý PTD Dosyasý Çevresel Etki Deðerlendirmesi Yönetmeliði'nin 17. maddesi doðrultusunda incelenmiþ ve uygun bulunmuþ olup, projeye iliþkin ÇED süreci baþlamýþtýr. Ýlgililere ve kamuoyuna duyurulur TEMA Vakfý Fethiye temsilcisi Okyay Tirli sosyal paylaþým sitesi facebook hesabýndan, Bölgenin en büyük kalker tesisi. Ayda 100 bin ton beton üretecek nerede kullanacak bilgisi olan varmý diye sordu. -Ömer Kundakçý Çevre aktivisti Murat Demirci Sarýgerme Taþ Ocaðýný deðerlendirdi 3.SAYFADA TÝGEM den Valencia portakal ihalesi Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü (TÝGEM), Dalaman Ýþletmelerinde 2015 yýlý üretimi 3 bin 760 ton Valencia çeþidi portakal kilosu 40 kuruþ muhammen bedel ihale ile satýlacak. Dalaman Tarým Ýþletmesi Müdürlüðü, 2015 yýlý istihsali tahmini 3 bin 760 ton Valencia çeþidi portakal tofur (dalýnda) 20 parti halinde satýþý için 1 milyon 504 bin lira muhammen bedelle ihaleye çýkýyor. Ýhale, 05 Mart 2015 tarihinde açýk artýrma usulüyle gerçekleþtirilecek, Dalaman TÝGEM toplantý salonunda yapýlacak. Katýlým olmamasý veya teklif edilen fiyatlarý uygun görülmemesi halinde ihale 12 Mart 2015 tarihinde tekrarlanacak. Ýhaleye ait þartname mesai saatleri dahilinde TÝGEM'de (Karanfil Sok.No:62 Bakanlýklar/ ANKARA) Ýþletmesinde, Boztepe Tarým Ýþletmeleri Müdürlüðünde, Mersin, Antalya, Muðla Ve Ýzmir Ticaret Borsalarýnda, Ege, Antalya ve Akdeniz Ýhracatçýlar Birliklerinde görülebilecek. Ýztuzu Kumsalýný Kurtarma Platformu ÝKUP bir bildiri yayýnlayarak, Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce nin Ýztuzu Plajý'nda hiçbir ticari faaliyet, þezlong, þemsiye olmayacak. açýklamasýný doðru bulmadýklarýný açýkladý. Ýztuzu Kunsalýný Kurtarma Platformu ÝKUP bir bildiri yayýnlayarak, Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce nin Ýztuzu Plajý'nda hiçbir ticari faaliyet, þezlong, þemsiye olmayacak. açýklamasýný doðru bulmadýklarýný açýkladý. Özel Çevre Koruma Kurumu ÖÇKK nýn 1997 yýlýnda bilimsel veriler deðerlendirilerek kararlaþtýrdýðý ve bugüne kadar Ýztuzun daki doðal yaþama-insan kullanýmý dengesinde dünya standartlarýnda baþarý saðlayan projenin sürdürülmesi gerektiðini savundu. Bakanlýk tarafýndan savunulan kullanma biçiminin, hem doðal yaþama hem de Dalyan turizmine büyük darbe vuracaðý nedenleriyle açýklandý. ÝKUP bildirisinde þu görüþlere yer verildi: ÝZTUZU VE DALYANAÐZI KUMSALLARINDA TÝCARÝ FAALÝYETE ÝZÝN VERÝLMEMESÝ, ÞEZLONG VE ÞEMSÝYE KULLANIMININ KALDIRILMASIYLA ÝLGÝLÝ KAMUOYU DUYURUSU 29 Ocak 2015 tarihinde basýnda yer alan haberlere göre Çevre ve Þehircilik Bakaný Sayýn Ýdris Güllüce; Ýztuzu ihalesini iptal edeceðim. Yeni aldýðýmýz karar þu: Ýztuzu Plajý'nda hiçbir ticari faaliyet, þezlong, þemsiye olmayacak. Caretta'larý Muðla Üniversitesi'ne emanet edeceðiz. Gerekli protokolü imzalayacaðýz. Caný isteyen Ýztuzu Plajý'nda denize girebilir. Ama orasý carettalarýn sahasý olarak korunacak. Asla zarar verilmesine izin verilmeyecek dedi. Bu açýklamayý izleyen 3 hafta içerisinde konuyla ilgili yeni bir haber basýnda yer almadý. ÝKUP olarak Sayýn Bakaný nýn açýklamasýný Ýztuzu Kumsalýnýn ticari çýkarlar için feda edilmeyeceði doðrultusunda yorumlamak istiyoruz ve bunu destekliyoruz, alkýþlýyoruz. Ancak açýklamanýn ayrýntýlarýna girildiðinde katýlmadýðýmýz çok çok önemli konular var. Bunun için aþaðýdaki açýklamalarýmýzý kamuoyunun bilgisine sunmayý gerekli görüyoruz: KORUNAN ALANA ZARAR VERMEYEN TÝCARÝ FAALÝYETLER GEREKLÝDÝR Korunan alanlarýn yönetimine kaynak saðlayan, ancak korunan unsurlara hiçbir zarar vermeyen ticari etkinlikler dünyadaki en önemli korunan alanlarda bile önemli olanaklar olarak deðerlendirilmekte ve gerçekleþtirilmektedir. Yasalara aykýrý olmayan ve korumaya kaynak saðlamayý amaçlayan, ancak korunan unsurlara hiçbir olumsuz etki yapmayan tüm ticari etkinliklerin Ýztuzu ve Dalyanaðzý Kumsallarýnda da uygulanmasýnýn gerekli olduðunu düþünüyoruz. ÝZTUZU AYNI ZAMANDA Dinlence Kumsalýdýr Ýztuzu Kumsalý 1990 lý yýllarýn baþlarýndan beri, dünyada en iyi korunan deniz kaplumbaðalarýnýn üreme kumsalý olmasý yaný sýra, yerli ve yabancý ziyaretçilerin dinlenmesine ve zevk almasýna olanak saðlayan bir dinlence kumsalý olarak da ün kazanmýþtýr. Kullanmanýn koruma iþlevini önemli ölçüde etkilemediði bir korunan alan olarak ününü yýllar boyu korumuþ, dünyadaki en iyi kumsallardan birisi olarak günümüze kadar deðerlendirile gelmiþtir. ÖÇKK BÝLÝMSEL VERÝLERLE PLANLADI Ýztuzu ve Dalyanaðzý Kumsallarýnda ziyaretçilerin gereksinmelerini karþýlayan altyapý tesisleri (büfe, ilk yardým odasý, tuvalet, þezlong, þemsiye v.b.), 1990 lý yýllarýn baþýnda Dalyanaðzý, 1997 yýlýnda da Ýztuzu Kumsalýnda, o zamanlar Çevre Bakanlýðýmýz bünyesinde olan Özel Çevre Koruma Kurumu tarafýndan tasarlanmýþ ve yaptýrýlmýþtýr. Þezlong ve þemsiyelerin sayýlarý ve nerelere yerleþtirilecekleri, bilimsel veriler deðerlendirilerek kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu tesisler Dalyanaðzý Kumsalýnda 25 yýl, Ýztuzu Kumsalýnda da yaklaþýk 20 yýl Bakanlýk bünyesindeki Özel Çevre Koruma Kurumu tarafýndan iþletmecilere kiralanmýþ, korunan unsurlara önemli sayýlabilir olumsuz etkiler yapmadan kullanýlagelmiþtir. 4,5 km uzunluðundaki kumsalýn yaklaþýk yüzde onunun, kontrollü biçimde dinlence amaçlý kullanýlmasý ve buna olanak saðlamak için þezlong ve þemsiyelerin yerleþtirilmeleri, kaplumbaðalarýn üremesine olumsuz etki yapmadýðý gibi, kumsalýn çevresel ve ekolojik özelliklerinin korunmasýna önemli olumlu katkýlar yapmaktadýr. Ýztuzu Kumsalýnda yapýlan bilimsel çalýþmalar, kaplumbaða yuvalarýnýn ÝKUP TOPLANTI DÜZENLÝYOR Ýztuzu Kumsalý Kurtarma Platformu ÝKUP 28 Þubat 2015 Cumartesi günü saat de Yeþil Dalyan ekmek fýrýný yanýndaki toplantý salonunda Ýztuzu Kumsalý ile ilgili son geliþmeleri paylaþmak için toplantý düzenliyor. ÝKUP Basýn ve Medya Sorumlusu Seba Çobanoðlu: Toplantýda geliþmelerle ilgili basýn açýklamasý yapýlacaðý ve basýnýn sorularýnýn yanýtlanacaðý bildirildi. kumsal çizgisinden 10 ila 30 metre uzaklýk arasýnda kalan þeritte yoðunlaþtýðýný göstermiþtir. Kumsalýn dinlence amaçlý kullanýlan her iki ucunda da koruma önlemleri bu alanda yoðunlaþtýrýlmýþtýr. Bu alanda hiçbir þezlong ve þemsiye olmadýðý gibi, ziyaretçilerin havlularýný sermelerine bile izin verilmemektedir. PLANLAMA ÝLE DÜNYA ÇAPINDA BAÞARI DÜZEYÝ YAKALANDI Ýztuzu Kumsalýnda deniz kaplumbaðalarýnýn üremesi 1990 lý yýllarýn baþýndan beri çok iyi düzeyde yönetilmektedir. Yeni yuvalar ayný akþam belirlenmekte ve anýnda, tilki ve domuz gibi hayvanlarýn yuvalarý kazarak yumurtalara zarar vermemesi için kafesler içerisine alýnmaktadýr. Deniz suyu tarafýndan ýslatýlma olasýlýðý olan, kýyý çizgisinden 10 metre uzaklýktaki ilk þeritteki ve 30 metre uzaklýktan sonraki, þemsiye ve þezlonglarýn bulunduðu yerlerdeki yuvalar, ayný akþam daha güvenli yerlere taþýnmakta ve orada güvence altýna alýnmaktadýr. Bu nedenle þemsiye ve þezlonglar kaplumbaðalarýn üremelerine olumsuz etki yapmamaktadýr. Bunun kanýtý olarak, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzýn yaptýrdýðý araþtýrmalarýn raporlarýnda yer alan kaplumbaða yuvalama verilerine göz atmak yeterlidir lý yýllarýn baþýnda 200 lerde olan toplam yuva sayýsý, 2010 lu yýllarda 300 ü aþmýþ, 2013 yýlýnda bir rekor sayýya, 552 ye ulaþmýþtýr. Denize ulaþan yavru sayýsýnýn yuvalara býrakýlan toplam yumurta sayýsýna oraný 2006 yýlýnda % 19,22 iken, 2013 yýlýnda yüzde 68,11 e yükselmiþtir. Bu sayýlar kumsalda yuva yapan kaplumbaðalarýn, özellikle son yýllardaki korunmalarýnýn en üst düzeyde olduðunu, mevcut uygulamalarla dünya çapýnda çok önemli bir baþarý düzeyi yakalandýðýný göstermektedir. DEVAMI 4.SAYFADA

2 2 27 ÞUBAT 2015 CUMA HAMDÝ TOPÇUOÐLU KISA KESELÝM OYLAR ÞERO YA Oyunu (...) ye verecekmiþ. - Niye, diye soruyorum. - Ýyi partilidir, diyor. - Öyleyse benim oyum Þero'ya diyorum. Bu kez niye deme sýrasý onda. - Niyesi var mý, diyorum. Bana göre bu devirde Þero'dan daha iyi partili mi var. Baksana garibim gece gündüz partiden çýkmýyor. ÇÝÞ Aslanlar, çiþlerini býrakarak kendilerine yaþam bölgesi belirlerler. Oraya baþka bir hayvanýn girmesine asla izin vermezler. Kurtlar da böyledir. Bazý köpekler de her nereyi temiz bulsalar oraya bir iki damla çiþ býrakarak oranýn kendilerinin olduðunu sanýrlar. Çiþleri kokar; ama o yerler asla onlarýn olmaz. SÝYASET MUTFAÐI Türk siyaset mutfaðýnýn baþ aþçýlarý, aþçýlarý ve yamaklarý vardýr. Muðla, Ankara'ya baþ aþçý ya da aþçýlar gönderemediði sürece, siyaset sofrasýnda aç kalmaya devam edecektir. RÜÞVET "Adam, delegenin acýsýný, sevincini paylaþmýþ, altýnýný takmýþ. Delege elbette onu tercih edecektir." diyorsanýz,acýyý sevinci paylaþmayý anlarým da altýný anlamam ve "Bir baþka partinin seçmenine bir torba kömür için oyunu satýyorlar, deme hakkýnýz yoktur." derim. SANAT ve KADIN Biz sanatý severiz; Kadýnlarý da. Sanat da bize güzellik, incelik duygusu aþýlar; kadýnlar da. Ama ne kadýnsýz küfrümüz vardýr; ne içine tükürülmemiþ sanatýmýz. Aklýmýza esince de kadýna býçak, sanata balyoz sallamayý adamlýktan sayarýz. ZAYÝ Ortaca Nüfus müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. MEHMET CANBAZ T.C ORTACA DA VERGÝ HAFTASI ETKÝNLÝKLERÝ 23 Þubat 1 Mart tarihleri arasýnda kutlanan 26. vergi haftasý etkinlikleri çerçevesinde Ortaca Malmüdürlüðü tarafýndan çeþitli etkinlikler düzenlendi. 23 Þubat 1 Mart tarihleri arasýnda kutlanan 26. vergi haftasý etkinlikleri çerçevesinde Ortaca Malmüdürlüðü tarafýndan çeþitli etkinlikler düzenlendi. Ortaca Atatürk anýtýna çelenk koyarak haftaya baþlayan Malmüdürlüðü heyeti, baþta Ortaca Kaymakamlýðý ve Belediye baþkanlýðý olmak üzere Muðla Sanayi ve Ticaret Odasý Baþkanlýðý Ortaca Temsilciliði, Þöförler ve Otomobilciler Odasý, Esnaf Sanatkarlar Odasý, bazý mükellefler ve Muhasebeciler Odasý Ortaca Temsilciliðini ziyaret ettiler. Ortaca Þehit Er Gürsel Çelik Ortaokulunda ise, Vergi ve Vergi Haftasý ile ilgili konferans verildi. Muðla Vergi Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan kýrtasiye malzemeleri öðrencilere daðýtýldý. -TUNCAY KARAÇELÝK ORTACA ZABITASI FIRINLARI DENETLEDÝ Ortaca Belediyesi zabýta ekipleri ilçede faaliyet gösteren fýrýnlara yönelik denetim yaptý. Denetimde, iþletmeler Ýþyeri açma ruhsatlarý ile ilgili yönetmelik, iþyeri fiziksel þartlarý, ekipman ve personel hijyenleri konularýnda yapmýþ olduðu çalýþmalar kontrol edilerek, eksiklikleri olan iþletmelere yazýlý uyarý ve süre verildi. Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik, Zabýta ekiplerince yapýlan Ortaca Belediyesporda Urhan hoca dönemi Sezona Þoray Türeyen hoca ile baþlayan Ortaca Belediyespor yoluna eski hocasý Egemen Urhan ile devam ediyor. Kulüp yönetcileri Egemen Urhan ile sözleþme imzaladý. Egemen Urhan ile yapýlan imza törenine, Özkan Kalkan, Metin Yýldýrým, Soner Özdemir ve Kamil Akcabel katýldý. Egemen Urhan ayaðýnýn tozuyla takýmla antremanlara baþladý. Soner Aydýn denetimlerde özellikle iþletme sahipleri ve çalýþanlarýna yönelik eðitim çalýþmasýnýn da gerçekleþtirildiðini söyledi. Karaçelik, bu konularýn ceza ile deðil eðitim ile çözülebileceðini düþünüyoruz. Yapýlan çalýþmada tespit edilen eksiklerin çoðunun personelin ve iþletmecinin bilgisizliðinden, konuyu ciddiye almamasýndan kaynaklandýðýný gördük. Alýnmasý gereken hijyen önlemleri basit ama çok önemli hususlar. iþletmecilerimizin bunun bilincinde olmasý gerekmektedir. Halkýmýzýn saðlýklý gýdaya ulaþmasý için zabýta ekiplerimiz denetimlerine devam edecek. Tüketicilerin olumsuz durumlarý belediyemize bildirmesini ve alýþveriþ yaptýðý iþletmeler konusunda seçici olmasý iþletmeleri motive edecek, yaptýðýmýz çalýþmalara destek verecektir dedi. GEKA Ortaca da Bilgilendirdi Güney Ege Kalkýnma Ajansý, 09 Þubat 2015 tarihi itibariyle ilan ettiði Alternatif Turizm, Üretim ve Ticaret Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi ile Yenilenebilir Enerji mali destek programlarýna yönelik düzenlediði bilgilendirme toplantýsýný 24 Þubat 2015 Salý günü Ortaca Kent Konseyi toplantý salonunda yaptý. Alternatif Turizm, Üretim ve Ticaret Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi ile Yenilenebilir Enerji mali destek programlarýndan oluþan Proje Teklif Çaðrýsýyla ilgili ayrýntýlý bilgi almak isteyen potansiyel proje adaylarýna GEKA uzmanlarý tarafýndan programlarýn bütçesi ve içeriði, baþvuru koþullarý, örnek proje konularý ve proje baþvurusunun nasýl yapýlacaðýna dair detaylý bilgilendirme yapýlýrken katýlýmcýlarýn sorularý da cevaplandýrýldý. Güney Ege Kalkýnma Ajansý, 16 Þubat 2015 tarihinde Aydýn, Denizli ve Muðla da il merkezi ve 45 ilçede baþlattýðý, toplam bütçesi 25 milyon TL olan, Alternatif Turizm, Üretim ve Ticaret Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi ile Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programlarýndan oluþan 2015 yýlý Proje Teklif Çaðrýsý bilgilendirme toplantýlarýný 4 Mart ta tamamlayacak. -Ömer Kundakçý Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: ÞUBAT 2015 CUMA Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Sayfa editörü: Soner Aydýn Muhabir: Ömer Kundakçý Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 8,90 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. Büyükþehir Personeli Gülümsemenin Büyüsü Semineri nde Stres Attý Muðla Büyükþehir Belediyesi bünyesinde kurum içi ve kurum dýþý eðitim ve seminerler devam ediyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkanlýðý nýn kurum içinde çalýþanlar için düzenlediði Gülümsemenin Büyüsü seminerinde Psikolog- Eðitimci Kutay Ürkmen, katýlýmcýlara iki bölüm halinde gülümsemenin faydalarýný anlatan sunum yaptý. Gülmenin insan vücudu üzerindeki yararlarý, ikili iliþkilerdeki faydalarýný sunum ve videolarla izleyicilere anlatan Kutay Ürkmen, seminerin bazý bölümlerinde izleyicilere de roller vererek katýlanlara keyifli dakikalar yaþattý. Gülümsemenin Büyüsü konulu hizmet içi eðitim semineri programýnýn ikincisi Muðla Büyükþehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde 200 personelin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkaný Ali Zaðlý, seminerde yaptýðý konuþmada yoðun tempoda çalýþan belediye personelinin Gülümsemenin Büyüsü semineriyle farklý bir ortamda mesai arkadaþlarýyla zaman geçirdiðini, bu seminerle iþ hayatýnda ve özel hayatta güler yüzün ne kadar önemli olduðunu personellerine anlatmak istediklerini söyledi.

3 3 27 ÞUBAT 2015 CUMA Çevre aktivisti Murat Demirci Sarýgerme Taþ Ocaðýný deðerlendirdi Çevre aktivisti Murat Demirci tanýtým dosyasýnýn görünen halini incelediklerinde özellikle, gürültü ve kirlilik etkisinin gizlenecek derecede az gösterildiðini ve çevre için kaygýlarýný dile getirdi. Çevre aktivisti Murat Demirci tanýtým dosyasýnýn görünen halini incelediklerinde özellikle, gürültü ve kirlilik etkisinin gizlenecek derecede az gösterildiðini ve çevre için kaygýlarýný dile getirdi. Sarýgerme'de Göçay Ýnþaat (hilton otel sahibi ve turizm, inþaat ve enerji alanýnda faaliyet gösteren holding) tarafýndan yapýlmak istenen taþ ocaðý, kýrma-eleme tesisi ve beton santralý hakkýnda yayýnlanan proje tanýtým dosyasýna göre: - Taþ ocaðý alaný Sarýgerme'nin kuzeyindeki sýrtýný dayadaðý tepenin arkasýnda, Güvez mahallesinin güneyindeki tepede yer alýyor - Ruhsat alaný 500 dönüm, ocak sahasý 250 dönüm, tamamý ormanlýk alan; tesis sahasý 36 dönüm - Görünür rezerv 36 milyon ton, maks. kapasite yýlda 1 milyon ton (395 bin ton/yýl kýrma-eleme, 605 bin ton/yýl dolgu malzemesi) - Ruhsat izni 2022'ye kadar; proje ömrü 36 yýl bin ton/yýl hazýr beton üretimi - 2 günde bir dinamitle patlatma (Aylýk 12, Yýllýk 144 patlatma) ton günlük su tüketimi - Proje alanýnda 20 ton kapasiteli gömme yakýt deposu - Gerektiðinde tesis kapasitesinin artýrýlmasý için ÇED Yönetmeliði kapsamýnda gerekli baþvurular gerçekleþtirilecek. - "Sýnýr deðerlerin aþýlmasý halinde ses yutucu özellikte aðaçlarla alan çevresi aðaçlandýrýlabilir, ses perdesi (köpük bariyer gibi) yapýlabilir, araçlarýn ses çýkartan ünitelerine yalýtým yapýlabilir." - "Proje alaný turizm alaný deðildir. En yakýn turistik tesisler kuþ uçumu yaklaþýk 2 km mesafededir." (doðrusu: 1 km) - "Anýlan sahadaki iþletme faaliyetleri ve çýkan malzemenin nakli esnasýnda çevredeki arazilere zarar verilmesi halinde iþletme sahibi tarafýndan bütün zarar karþýlanacaktýr."...ve daha bir sürü cektir, caktýr... Rapor diyor ki: "En yakýn yerleþim birimi proje alanýnýn kuþ uçumu 800 m kuzeyinde Güvez Mahallesi konutlarý ve m güneydoðusunda bulunan Karameneyiþ Mahallesidir. Bu konutlarýn, faaliyetlerden kaynaklanacak tozdan etkilenmesi mümkün deðildir." Ben size olacaðýný söyleyeyim: Bakanlýk bu ÇED'i kabul edecek ve yýlýn 300 günü, - sabahlarý Sarýgerme'ye, öðleden sonralarý Güvez'e yukardan toz yaðacak; - yazýn denizden daðlara doðru bakan turistler, Sarýgerme üstlerinde toz bulutu görecek; - sabahtan akþama kadar sürekli kýrma, delme, yükleme, boþaltma, 2 güne bir de dinamitle patlama sesi olacak; - Hem harfiyat kamyonlarý hem de hazýr beton kamyonlarý, tepeden aþaðý Sarýgerme'ye inen toprak yoldan tozu topraða katarak bir aþaðý bir yukarý gidecek; - Havalimaný, yat limaný, golf sahasý derken taþ ocaðý ve beton santralý da eklenerek Dalaman'ýn turizm altyapýsý tamamlanmýþ olacak, maþallah, maþallah YOLCU DAN ÝÇ GÜVENLÝK PAKETÝNE ELEÞTÝRÝ YAÞANACAKLARI HAYAL BÝLE ETMEK GÜÇ CHP Muðla Milletvekili aday adayý Ömür Yolcu, Fethiye Demokrasi Platformu nun düzenlediði iç güvenlik yasa tasarýsý protesto eylemine destek verdi. Fethiye Günlükbaþý mahallesi Pazaryerinden toplanan, Fethiye Kültür Merkezi önüne kadar yürüyen eylemciler, yapýlan basýn açýklamasý ile iç güvenlik yasa tasarýsý protesto ettiler. Eyleme destek veren CHP Muðla Milletvekili aday adayý Ömür Yolcu, Mecliste görüþülmeye baþlanan Ýç güvenlik paketi nin yasalaþmasýndan sonra yaþanacaklarý hayal bile etmenin güç olacaðýný söyledi. Ýnsanlarýn en demokratik hakký olan gösteri yapma haklarý bu yasa tasarýsý ile ellerinden alýndýðýný dile getiren Ömür Yolcu, Baþörtüsü eylemlerini unutmadýk. Cuma namazlarýndan sonra gösteri yapanlar bugün iktidar koltuklarýnda göbeklerini kaþýyorlar. Daha düne kadar demokratik gösteri haklarýný kullananlara kurþun sýkan, Ethem Sarýsülük ü öldüren polis, sokak arasýnda Ali Ýsmail in döverek ölmesine neden olanlar, ekmek almaya giden Berkin Elvan ý vuranlar, bu tasarýnýn yasalaþmasýndan sonra yapacaklarýný hayal etmek bile güç olacaktýr dedi. Biraz ironi yaparsak bu tasarý yasalaþýrsa; evimizin içinde bile bir yanda 4 çocuk yapýn deyip, ardýndan da yatak odamýzda dolaþan iktidar anlayýþý ile sen makul þüphelisin diyen güvenlik güçleri karþý karþýya gelecek. Bu gidiþle kendi evimizde davetsiz misafirlerle yaþamak zorunda kalacaðýz. Bende onlara diyorum ki oðlum bak, evimden basýp gidin. -Soner Aydýn BAÞKAN KARAKUÞ TOBB YÖNETÝM KURULU NDA MUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karakuþ, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve baþladý. Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) nda üç dönemdir seçilerek göreve gelen ve Yönetim Kurulu Baþkanlýðý yapan Bülent Karakuþ, Þubat ayý içerisinde gerçekleþtirilen bir görevlendirme ile, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Baþkan Bülent Karakuþ, yeni görevinin ardýndan TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu nun Baþkanlýðýnda göreve baþlayarak Bursa da gerçekleþtirilen ilk toplantýya katýldý ve çalýþmalara baþladý. Konu ile ilgili açýklama yapan Baþkan Bülent Karakuþ þunlarý kaydetti: Sadece Muðla Ticaret ve Sanayi Odasýný temsilen deðil tüm diðer Muðla Odalarýný temsilen bu görevdeyim. Bu görev ile projeleri daha yakýndan takip etme fýrsatýmýz olacak. Gerek Odamýza, gerek Muðla da faaliyet gösteren diðer Odalara gerekse Muðla ya katký saðlayacak her türlü çalýþmanýn içinde bulunmaktan mutluluk duymaktayým. Bu görev süresince ilimizi ve bölgemizi TOBB un olanaklarýndan daha fazla yararlandýrmak öncelikli hedefimiz olacaktýr. Bu konuda destek veren ve iyi dileklerini ileten herkese teþekkürlerimi sunuyorum.

4 4 27 ÞUBAT 2015 CUMA Muðla UMKE 2015 Kýþ Kampýnda Saðlýk Bakanlýðýna ait gönüllü saðlýk personellerinden oluþan Muðla Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) nin personeli almýþ olduðu özel eðitimler ve donanýmlarý ile birlikte katýlmýþ olduklarý kamp ve tatbikatlarla sürekli kendini geliþtiriyor. Saðlýk Bakanlýðýnýn bilgisi ve onayý dahilinde Muðla Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 2015 Yýlý Faaliyet Planýnda yer alan "UMKE Kýþ Kampý ve Eðitimi" Þubat 2015 tarihleri arasýnda Kavaklýdere Gökçukur yaylasýnda yapýlýyor. Kampa Muðla dan 45, Elazýð dan 5 olmak üzere 50 kiþilik ekip katýlýyor. UMKE Ekiplerinin her türlü zor ve olumsuz doða þartlarýnda görev yapabilecek düzeye ulaþmalarýný saðlamak amacýyla, düzenlenecek olan üç günlük kamp süresince; personele; Kýþ þartlarýnda kampçýlýk/kamp malzemelerinin kullanýmý, Ekip çalýþmasý, Doðada hayatý idame ettirme, Olumsuz hava koþullarýna personelin adaptasyon ve motivasyonunun yükseltilmesi, Daðcýlýk ve Ýp Baðlama Teknikleri, Trekking (Uzun Doða Yürüyüþleri), Oryantiring (Doðada Yön Bulma), Hipotermi (Vücut ýsýnýn düþmesi) Vakasýna Týbbi Müdahale Eðitimleri veriliyor. Muðla Ýl Saðlýk Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, afetin ne zaman, hangi koþullarda oluþacaðý ve meydana geldiði bölgede ne þekilde tahribat býrakacaðý bilinmediði için her an göreve hazýr þekilde bekleyen UMKE ekiplerinin gerçekleþtirilecek bu tür eðitim kamp ve tatbikatlarla afet durumuna kendini yetiþtirmeye ve hazýrlamaya devam edeceði bildirildi. MARMARÝS TE; Geçmiþten Günümüze Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odasý turizm sezonu baþlarken, Geleneksel El Sanatlarý sergisi ile Marmaris halkýný buluþturdu. 21 Þubat 01 Mart tarihleri arasýnda açýk kalacak sergi her gün Saat arasý ziyaret edilebilecek. Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Þükrü Ayyýldýz Marmaris in geçmiþini günümüze taþýyan Geleneksel El Sanatlarý sergisi ile köklerimizle bir köprü kurulduðunu ve bu köprü ile turizm sektöründe, dünya ülkelerinden Marmaris e gelen insanlara yerinde tanýtýmýn gerçekleþtirildiðini söyledi. Geçmiþten günümüze temasýný iþleyen sergide, geleneksel halý dokumacýlýðý ve çini boyama sanatýnýn en güzel örneklerinin sergilenmesinin yaný sýra, deneyimli eðitmenlerin gözetiminde uygulamalý çalýþmalar yapmak mümkün. Serginin açýlýþýnda bir araya gelen Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Þükrü Ayyýldýz, Marmaris Ticaret Odasý Baþkaný Mehmet Baysal, Marmaris Þoförler Odasý Baþkaný Ýbrahim Tarým, Marmaris Esnaf Kefalet Odasý Baþkaný Mehmet Þencan ve Marmaris Kaymakamý Celalettin Yüksel, açýlýþ kokteylinde buluþtuklarý yuvarlak masa sohbetinde Marmaris için en iyi en güzeli nasýl ortak akýl kültürü içinde dayanýþarak, uyumlu bir iþbirliði ile hayata geçiririz üzerine konuþtular. Serginin açýlýþýný hep birlikte gerçekleþtiren Oda Baþkanlarý, Blue Port Yöneticisi Ayten Demir Bilgin ve Marmaris Kaymakamý Celalettin Yüksel bilahare Blue Port AVM ikinci katýnda bulunan, Kalimerhaba Derneði Marmaris Kültür Merkezi Aþkýn Resim Hali Karma Resim Sergisini ziyaret ettiler. Marmaris Kaymakamý Celalettin Yüksel Marmaris in geliþmesi adýna çaba gösteren herkesin takdir edilmesi gerektiðini söyleyerek Marmaris e yeni bir sanat galerisi kazandýrýldýðý için Kalimerhaba Derneði ne teþekkür etti ve sergiye emeði geçenleri kutladý. -Haber Merkezi SEDAT PEKER Ý YÝTÝRDÝK Deðerli gazeteci dostumuz Sedat Peker i yitirdik. Karþý Gazete'nin Genel Yayýn Yönetmeni, ulusal ve uluslararasý haber ajanslarýnda serbest gazeteci olarak hizmet veren, fotoðraf,haber, röportaj dallarýnda sayýsýz ödül sahibi hak habercisi Sedat Peker 23 Þubat 2015 Pazartesi günü Ýzmir de yaþamýný yitirdi. Aydýnlýk gazetesi, Yeni Sanat Dergisi, Milliyet, Demokrat Ege, Evrensel Gazetesi, Kordon TV, Radyo Beta ve Radyo Fon da da görev yapmýþ olan Peker in "Barýþ Hemen Þimdi", "Yollar", "Orada" ve hayvan haklarýna yönelik "Satýn Alma Sahiplen" adlý dört fotoðraf albümü yayýnlandý. Fotoðraf, haber, röportaj dallarýnda sayýsýz ödül aldý. Sokak Hayvanlarý ve Yuvarlak Çay için Ortaca ya geldi Sedat Peker, Türkan Daðdelen in sokak hayvanlarý için yaptýðý ölüm orucu eylemi ve Yuvarlak Çay HES mücadelesini duyurmak için Reuters Haber Ajansý muhabiri olarak Ortaca ya gelip bu mücadelelerin ulusal ve uluslararasý basýnda yer almasýný saðlamýþtý. Nerede bir hak mücadelesi varsa orada görev baþýnda olmasýna alýþtýðýmýz, mütevazi ve neþeli yapýsýyla bulunduðu yeri ýþýtan sevgili dostumuz, meslektaþýmýz ýþýklar içinde yatsýn. Ýç Güvenlik Paketi'ne insan zinciri oluþturarak "hayýr" dediler Fethiye'de bir grup, Ýç Güvenlik Paketi'ni protesto etmek için insan zinciri oluþturdu. Foça Mahallesi'ndeki Pazar Pazarý'nda toplanan Fethiye Demokrasi Platformu'na üye yaklaþýk 80 kiþi, pazarda vatandaþlara Ýç Güvenlik Paketi ile ilgili bildiri daðýttý. Bezlere "48 saat gözaltý", "bedenim bana ait dokunma", "cama kar topu attým öldürüldüm", "yargýsýz infaz", "zafer direnen emekçinin" yazýp üzerilerine giyen gruptakiler, suç teþkil ettiði öne sürülen sapan, bilye ve kaþkol taþýdý. Buradan yürüyüþe geçen gruptakiler insan zinciri oluþturarak Beþkaza Meydaný'na ulaþtý. Gruptakiler, taþýdýklarý sapan, bilye ve kaþkollarý meydanda yere býrakarak bir süre slogan attý. Grup adýna basýn açýklamasýný okuyan Mehmet Özcan Yýlmaz, Ýç Güvenlik Paketi'nin polis vazife salahiyetleri kanunu ile bazý kanunlarda deðiþiklik yapýlmasý yasa tasarýsý ile tasarýnýn kolluk amirlerine önleyici gözaltý yetkisi tanýdýðýný söyledi. En küçük bir olayda kolluða silah kullanma yetkisi verdiðini savunan Yýlmaz, vali ve kaymakamlara da kolluða kovuþturma ve soruþturma ayrýmý yapýlmadan doðrudan emir yetkisi tanýdýðýný belirtti. Yýlmaz, paketin ev, iþyeri, otomobil ve benzeri alanlarda arama yetkisini direk kolluða devrettiðini ifade ederek, "Gösterilerde yüzünü kýsmen yada tamamen kapatanlarý aðýr cezalar ile cezalandýrma öngörülüyor. Bu bireysel hak ve özgürlük bakýmýndan aðýr ihlalleri beraberinde getirecek tasarýnýn geri çekilmesini istiyoruz" dedi. Tasarýnýn kabul edilmesi halinde ifade hürriyeti, kiþi güvenliði, yaþam hakký ile birlikte bir çok alanda insan haklarý ihlalleri yaþanacaðý ileri süren Yýlmaz, polis devleti uygulamalarý ile güvenlik sorununun çözülemeyeceðini, bu tasarýnýn kabul edilmemesi çaðrýsýnda bulunduklarýný sözlerine ekledi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan gruptakiler, Beþkaza Meydaný'nda bir süre oturma eylemi yaptýktan sonra olaysýz þekilde daðýldý. ÝZTUZU KURTARMA PLATFORMU NDAN UYARI: TÝCARÝ FAALÝYETÝN ENGELLENMESÝ DALYAN TURÝZMÝNÝN SONUNU GETÝRÝR 1.SAYFADAN DEVAM KAÞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARMAYIN Dalyanaðzý ve Ýztuzu Kumsallarýnda þezlong ve þemsiyeler kaldýrýlýrsa bu uygulamanýn, kaplumbaðalarýn üremesine yapacaðý çok önemli olumsuz etkilerin yaný sýra, kumsalýn diðer özelliklerinin korunmasý ve çevre temizliði açýlarýndan da büyük sorunlara yol açmasý beklenmelidir. Kumsalýn her iki ucundaki þezlong ve þemsiyeler, biryandan ziyaretçilerin bu dar alanlara yoðunlaþmasýný (kumsalýn yüzde doksanýnýn kullanýlmamasýný ya da çok az kiþi tarafýndan kullanýlmasýný) saðlamakta, diðer yandan gölgede kalarak ýsý deðiþiminden etkilenme olasýlýðý olan yuvalarýn kolaylýkla belirlenmesini olanaklý kýlmaktadýr. Eðer þezlong ve þemsiyeler kaldýrýlýrsa ziyaretçiler kumsalýn tüm uzunluðunu kullanmaya baþlayacaktýr. Küçük Dalyan gibi birkaç aðaç bulunan bölgeler, saðladýklarý gölge nedeniyle yeni yoðunluk alanlarý olacaktýr. Ziyaretçiler istedikleri yerlere havlularýný serecek, yanlarýnda getirdikleri þemsiyeleri kumsala çakacaklardýr. Araþtýrma sonuçlarý Caretta c. caretta türü deniz kaplumbaðalarýnýn yuvalamak için kumsalýn tüm uzunluðunu kullandýðýný göstermektedir yýlý araþtýrma raporunda yer alan bilgilere göreyse Küçük Dalyan yöresi Yumuþak Baðalý Nil Kaplumbaðalarýnýn yuvalarýnýn yoðunlaþtýðý yerlerdir. Kumsalýn bu kesimlerinin kontrolsüz kullanýmlarý kuþkusuz hem Caretta larýn, hem de Nil Kaplumbaðalarýnýn yuvalarýna, üremelerine olumsuz etki yapacaktýr. Ziyaretçiler ayrýca, koruma altýnda olan kum zambaklarýný toplayacak, kumsalýn diðer ekolojik deðerlerine zarar vereceklerdir. Kimi ziyaretçiler getirdikleri yiyecek ve içeceklerin çöplerini kumsalda býrakacaktýr. 4.5 km uzunluðundaki kumsaldaki bu tür olumsuzluklarý engellemek için kaç kiþiden oluþacak bir denetleme ordusuna, bekçilere gerek vardýr? Bu bekçilerin aylýklarýný kim ödeyecektir? Dalyanaðzý ve Ýztuzu Kumsallarýnda þezlong ve þemsiye kullanýmýný yasaklama kararý, çok anlamlý deyimimizle hiç kuþkusuz kaþ yapayým derken göz çýkarmak la sonuçlanacaktýr. DALYAN TURÝZMÝNÝ ÖLDÜRÜR Dalyan, sahip olduðu eþik kumsalýnýn da katkýsýyla 1990 lý yýllardan baþlayarak ülkemizin az sayýdaki doða turizmi merkezlerinin önde gelenlerinden birisi olmuþtur. Dalyan halkýnýn önemli bir oraný geçimini turizmle iliþkili uðraþlardan saðlamaktadýr. Dalyanaðzý ve Ýztuzu Kumsallarýndaki günü birlik kullanýmý destekleyen altyapýnýn ortadan kaldýrýlmasý Dalyan ýn ziyaretçiler açýsýndan çekiciliðini azaltacak ve turizmi olumsuz etkileyecektir. Eðer bu karar uygulanýrsa karar verenler, bu olumsuzluðun da sorumlusu olacaklardýr. ÝKUP olarak bu karardan bir an önce vazgeçilmesini diliyor, bir dinlence kumsalý için olmazsa olmaz nitelikteki büfe, þemsiye ve þezlong gibi kullanýmlarýn, konunun uzmaný bilim insanlarýnýn da katkýlarýyla gerekiyorsa sayýlarýnýn ve yerlerinin yeniden belirlenerek ivedilikle uygulanmasýný istiyoruz. BÝRÝLERÝNÝN KAZANÇ KAPISI OLMAMALI Baþýndan beri ÝKUP olarak söylemimiz korunan alanlarda ticari faaliyetlerin yapýlmamasý deðildir. Doðal olarak korunan unsurlarý olumsuz etkileyebilir hiçbir ticari ya da ticari olmayan etkinliðe izin verilmemelidir. Ancak, korunan unsurlarla çeliþmeyen, hatta korumaya olumlu katký yapan ticari faaliyetlerin desteklenmesi ve geliþtirilmesi çok doðru bir yönetim kuralýdýr. Burada önemli olan ticari faaliyetlerden saðlanan kazancýn, torunlarýmýza aynen býrakmakla yükümlü olduðumuz bu çok deðerli doðal varlýklarýmýzýn daha iyi korunmasý ve geliþtirilmesi için kullanýlmasý, tüm vatandaþlarýmýza ait olan bu varlýklarýn kazanç kapýsý olarak görülmemesi ve kazançlarýn bazý kiþilerin ceplerine gitmemesidir. 27 YILDIR TANITIM KÝTAPÇIÐI HAZIRLANMADI Yaklaþýk 27 yýldýr Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Ýztuzu Kumsalýnýn fiziksel ve ekolojik özelliklerini, endemik bitki ve hayvan türlerini, nelerin ne amaçla korunduklarýný ziyaretçilerin bilgisine sunan bir kitapçýk bugüne kadar neden hazýrlanamamýþtýr? Kumsallardaki Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzýn tanýtým barakalarý neden birer tanýtým merkezleri olamamýþtýr? Ýztuzu ve Dalyanaðzý Kumsallarýndan elde edilecek kazançlar, öncelikle bu tür yayýnlarýn hazýrlanmasý ve bilgilendirme merkezlerinin etkin çalýþtýrýlmasý, yeni araþtýrmalar, koruma programlarý ve çevre yönetimi için kullanýlmalýdýr. -Ömer Kundakçý

5 5 27 ÞUBAT 2015 CUMA DUBLE KAZALARDA 2 ÖLÜ, 2 YARALI TALÝH KUÞU SEYDÝKEMER DE UÇACAK Milli Piyango nun 28 Þubat 2015 te gerçekleþtireceði çekiliþ Muðla nýn yeni ilçesi Seydikemer de gerçekleþtirilecek. Her ayýn 9,19 ve 29 unda gerçekleþen Milli Piyango çekiliþleri gelen talepler doðrultusunda zaman zaman piyango idaresi tarafýndan Anadolu nun çeþitli il ve ilçelerine taþýnarak yapýlýyor. Özellikle il ya da ya ilçelerini tanýtmak isteyen ve milli piyango idaresinin þartnamelerini getiren belediyeler, çekiliþe ev sahipliði yapýyor. Yeni ilçe Seydikemer de rutin belediye hizmetlerinin yaný sýra kültürel hizmetleriyle de dikkat çeken Seydikemer Belediyesi, Baþkan Yakup Otgöz ün giriþimleri ile milli piyangonun 28 Þubat çekiliþine ev sahipliði yapacak. Menekþe Mahallesinde ilk kez halkýn hizmetine açýlacak olan Seydikemer Spor Salonu nda yapýlacak çekiliþte Seydikemerliler i muhteþem bir konser bekliyor. Türk Halk Müziði Sanatçýsý Ýlkim Ýlk, Türk Pop Müziðinin güçlü sesi Berna Baþel ile hareketli türküleriyle TV ekranlarýndan da tanýdýðýmýz Ankaralý Ayþe lakaplý Ayþe Dinçer, katýlýmcýlarý coþturacak. 2 Milyonluk büyük ikramiyenin Seydikemer de belirleneceði çekiliþte programa katýlan vatandaþlara da ücretsiz kupon daðýtýlacak ve 5 kiþi LCD TV kazanacak. Serap Ülkü nün sunuculuðunu üstleneceði programda salonun dolma ihtimalini de hesaba katan Seydikemer Belediyesi, salon dýþýna 2 adet dev ekran yerleþtiriyor. Muðla-Fethiye karayolu Ortaca-Dalaman arasýnda yapýlan duble yol çalýþmalarý sýrasýnda ayný gün içerisinde meydana gelen trafik kazalarýnda 2 kiþi öldü, 2 kiþi yaralandý. Muðla-Fethiye karayolu Ortaca-Dalaman arasýnda yapýlan duble yol çalýþmalarý sýrasýnda ayný gün içerisinde meydana gelen trafik kazalarýnda 2 kiþi öldü, 2 kiþi yaralandý. 4 saat arayla 2 kiþi öldü Ýlk kaza, Yerbelen mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yerbelen Mahallesi Acarlar mevkisinde asfalt çalýþmasý nedeniyle tek þeride düþürülen duble yolda aracýný park ederek yaya olarak karþýya geçmek isteyen kamyon þoförü Bayram Büyükkör e (62) Þenol Akdað (40) idaresindeki 48 PA 052 plakalý otomobil çarptý. Kazada aðýr yaralanan Bayram Büyükkör olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Ortaca Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Bayram Büyükkör yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Ýkinci kaza ise, Ortaca Özel Yücelen Hastanesi önünde meydana geldi. Yaya olarak yolun karþýsýna geçmeye çalýþan Ortaca Yücelen Hastanesi Diyaliz Merkezinde þoförü Ercan Çakýr a (43) Murat Gökçeoðlu (33) idaresindeki 48 FK 796 plakalý otomobil çarptý. Aðýr yaralanan Çakýr kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybetti. Yaralamalý ve maddi hasarlý kaza Çalýþma yapýlmasý dolayýsý ile tek þeride düþürülen yolda birçok maddi hasarlý ve yaralamalý trafik kazalarý da yaþandý. Yerbelen mahallesi Özel Özalp koleji yakýnlarýnda meydana geldi. Yolun karþýsýna geçmeye çalýþan bir kiþiye otomobil çarptý. Kazada kimliði öðrenilemeyen bir kiþi yaralandý. Yaralýnýn kolunda ve ayaðýnda kýrýklar olduðu öðrenildi. Emekli Polis memuru Hüseyin Öçal ise Ortaca Hükümet konaðý karþýsýnda yaya olarak karþý tarafa geçmeye çalýþýrken sürücüsü ve plakasý belirlenemeyen kamyonun çarpmasý sonucu kolundan yaralandý. Sol kolunda kýrýklar tespit edilen Öçal ýn kolu alçýya alýndý. -Ömer Kundakçý MUSKÝ den Aðaç Hassasiyeti MUSKÝ ekipleri, Yeniköy de yapýmý devam eden içme suyu çalýþmalarýný 8 ila 10 yaþýndaki aðaçlara zarar vermeden sürdürüyor. Aðaçlara zarar vermeden kazý çalýþmalarýný yapan MUSKÝ ekipleri, toplamda 360 metre uzunluðunda boru hattý yapýmý gerçekleþtirecek. Muðla Büyükþehir Belediyesi bünyesinde çalýþmalarýný sürdüren Muðla Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü (MUSKÝ), Yeniköy mahallesinin içme suyu hattýnýn, yeni yapýlan futbol sahasýnýn altýndan geçmesi nedeniyle hattý yenileme çalýþmasýyla sahanýn etrafýndan geçiriyor. Futbol sahasýnýn altýnda kalan içme suyu hattý nedeniyle bölge halkýnýn susuz kalmamasý ve ileride oluþabilecek sorunlarý ortadan kaldýrmak amacýyla baþlatýlan çalýþmalar çerçevesinde MUSKÝ 3. Bölge Þube Müdürlüðü Su Kanal Ýþletme Þefliði ekipleri, toplam 360 metre uzunluðundaki yeni içme suyu hattýnýn yapýmýna baþladý. Saha çevresinde çalýþmalarýný sürdüren MUSKÝ ekipleri, bölgede bulunan 8 ila 10 yaþýndaki aðaçlara zarar vermeden 360 metre uzunluðundaki boru hattýný yer altýna yerleþtiriyor. 5 personel, 2 kepçe ve 1 kamyonla çalýþmalarýn devam EGE HABER ettiðini belirten MUSKÝ Genel Müdürü Baki Ülgen, ekiplerin bölgede aðaçlarýn olmasýndan dolayý titiz çalýþtýklarýný vurguladý. Bölge halkýnýn sorunsuz su ihtiyaçlarýný gidermesi için ekiplerin aralýksýz olarak çalýþmalarýný sürdürdüðünü belirten Ülgen, Arkadaþlarýmýz yaklaþýk 1 haftadýr bölgede çalýþmalarýný sürdürüyorlar. Çalýþma öncesi çevrede 8 ila 10 yaþ aralýðýnda bulunan aðaçlarýn olmasý nedeniyle bölgede bir takým incelemelerde bulunduk. Ýncelemeler sonucunda bölgedeki aðaçlara zarar vermeden yapýlacak olan iþlemin yol haritasýný çizerek çalýþmalarýmýza baþladýk. En kýsa sürede çalýþmalarýmýzý bitirerek bölgede yapýlan futbol sahasýnýn aktif hale gelmesini ve Menteþe halkýna hayýrlý olmasýný diliyoruz dedi. bayinizde & internette ortacahaber.com FETHÝYE HDP YE SALDIRI DAVASI SÜRÜYOR Fethiye'de, Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) ilçe baþkanlýðýnýn açýlýþý sýrasýnda yaþanan gerginlik ve parti tabelasýnýn indirilmesiyle sonuçlanan olaylarda 118 kiþi hakkýnda açýlan davanýn ikinci duruþmasý görüldü. 2.Asliye Ceza Mahkemesin'de görülen duruþmada, 9 Mart 2014'te yaþanan olaylarda siyasi haklarýn kullanýlmasýný engellemek, Toplantý ve Gösteri Yürüyüþleri Kanunu'na muhalefet, polise mukavemet ve mala zarar vermek gibi suçlardan dava açýlan 37 sanýðýn savunmasý alýndý. Duruþmaya, davacý avukatlarý ile HDP Fethiye Eþ Baþkanlarý Aslý Yantaþ ve Ayþe Coþkun katýldý. Avukat talebinde bulunmayan sanýklar duruþmada savunmalarýný yaptý. Sanýk Murat Cankaya, savunmasýnda, olay günü gösteri yapýlacaðýný duymasý üzerine olay yerine gittiðini anlattý. Amacýnýn, gösteriye katýlanlarý sakinleþtirmek ve polise mukavemet göstermelerini engellemek olduðunu savunan Cankaya, "Polise mukavemette bulunmakla suçlanýyorum. Ben hiç bir polise karþý gelmedim. Partinin açýlmasýna da karþý çýkmýþlýðým yok" dedi. HDP Fethiye Eþ Baþkaný Aslý Yantaþ Üniversite öðrencisi Ali Duman ise olay günü dersten çýktýðýný ve arkadaþlarýyla bir kafeye oturduðunu dile getirdi. Gelen sesler üzerine dýþarýya çýkýp göstericilerin arasýna gittiðini kaydeden Duman, bu sýrada atýlan biber gazýndan kaçarken polis tarafýndan gözaltýna alýndýðýný belirtti. Duman, olayla ilgisi olmadýðý halde 2 gün gözaltýnda tutulduðunu ifade etti. Duruþma, diðer sanýklarýnda dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. HDP Fethiye Eþ Baþkaný Aslý Yantaþ, duruþma sonrasýnda gazetecilere yaptýðý açýklamada, partilerinin Türkiye'nin bir çok yerinde olduðu gibi Fethiye'de de örgütlenmesini geçen yýl baþlattýðýný hatýrlattý. Geçen yýl ilçe örgütlerine yapýlan saldýrý sonucu sýkýntýlý bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Yantaþ, suçlularýn gerekli þekilde cezalandýrýlmasýný beklediklerini dile getirdi. "Yerleþik mekan bulamýyoruz" Yantaþ, suçlularýn gerekli þekilde cezalandýrýlmadýðý takdirde bir kaç gündür yaþadýklarý benzer saldýrýlarýn da önlenemeyeceðini, bu nedenle en kýsa zamanda bu davanýn sonuçlandýrýlmasýný istedi. Geçtiðimiz aylarda kongrelerini yaptýklarýný ve ilçe örgütünü oluþturduklarýna iþaret eden Yantaþ, "Yaþanan olay bizim ilçede yerleþik bir mekan bulmamýzý engelliyor. Bu nedenle þuanda bir ilçe binamýz yok. Bir yandan bunun olmasý için çaba sarf ederken, bir yandan da kesintisiz þekilde örgütlenme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" diye konuþtu. Olayýn geçmiþi Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak'ta 9 Mart 2014'te açýlýþý yapýlacak HDP Ýlçe Baþkanlýðý önünde toplanan grup parti bürosunu taþlamýþ, gerginliðin artmasý üzerine HDP tabelasý yerinden sökülmüþtü. Akþam saatlerinde de Taþyaka Mahallesi Baha Þýkman Caddesi'nde toplanan grup, HDP Ýlçe Baþkanlýðýna destek verdiði iddia edilen kiþiye ait pastaneyi taþlayarak zarar vermiþti.

6 6 27 ÞUBAT 2015 CUMA CHP MUÐLA MÝLLETVEKÝLÝ DEMÝR ADAY ADAYLIÐINI AÇIKLADI AK PARTÝ ADAY ADAYLARI SEYDÝKEMER DE HUZURA ÇIKTI Mestan Yayman Salih Gümüþ Yelda Erol Gökcen Ýsmail Baykal Karaca Özmen Balcý CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, CHP Muðla Ýl Baþkanlýðýnda genel seçimler için aday adaylýðýný açýkladý. Basýn toplantýsýna CHP Muðla Ýl Baþkaný Mürsel Alban, CHP Muðla Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Belkýs Bozacý, Muðla Büyükþehir Baþkan Vekili Cumhur Çoban, Menteþe Belediye Baþkaný Bahattin Gümüþ, Menteþe Ýlçe Baþkaný Erkan Aydýn, Menteþe Kadýn Kollarý Baþkaný Leyla Ersöz, Eski Ýl Genel Meclis Üyemiz Erol Kutlay, Eski Köyceðiz Belediye Baþkaný Salih Erbay, Kavaklýdere Ýlçe Baþkaný Zafer Akkaþ, belediye meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ve çok sayýda partili katýldý. Halkevleri'nden HDP açýklamasý: Barajý geçmesi için her türlü desteði sunacaðýz Nuçe TV deki Nabýz programýna katýlan Halkevleri Genel Sekreteri Nuri Günay, siyasal geliþmelere ve seçim gündemine iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Günay, henüz somut bir kararlarý olmamakla birlikte, HDP nin barajý geçmesi için ellerinden gelen desteði, katkýyý vereceklerini söyledi. "AKP, HDP'NÝN BARAJI GEÇMEMESÝ ÝÇÝN HER TÜRLÜ PROVOKASYONU YAPACAK" Ýç Güvenlik Yasasý nýn bu kadar kavga gürültü ile çýkarýlmasýnýn nedeni nedir?, Bir ay sonra yaþayacaðýmýz provakasyonlarýn mý göstergesidir? diye soran Günay, Kürt hareketinin mücadelesiyle kopartýlarak alýnan haklar olduðunu düþündüklerini, seçim sonrasýnda da böyle olacaðýný beklediklerini, Tayyip Erdoðan ve AKP Hükümeti nin HDP nin barajý geçmemesi için elinden gelen provakasyonu yapacaðýný, bütün verilerin bu yönde olduðunu belirtti. "HDP'NÝN BARAJI GEÇMESÝ ÝÇÝN ELÝMÝZDEN GELEN DESTEÐÝ SUNACAÐIZ" HDP ile Halkevleri arasýnda yapýlmakta olan görüþmelerle ilgili bir soruya ise Günay þöyle cevap verdi: "Bir dizi görüþme gerçekleþtirdik, bundan sonra da görüþmelerimiz devam edecek, biz de kendi örgütümüzle, üyelerimizle, yöneticilerimizle tartýþýyoruz. Biz bir seçim örgütü deðiliz, seçimlere bakýþýmýz da belli açýkçasý, bu açýdan da biraz da Kürt Hareketi ne benziyoruz, onlar da gücünü halk hareketinden alýyorlar, parlamentoyu da araçlardan biri olarak tarif ediyorlar, ama en temelli olarak görmüyorlar, birinci sýraya koymuyorlar, o yüzden bu baraj tartýþmasýna da böyle yaklaþtýklarýný düþünüyorum. "Bizim açýmýzdan da böyle, temel mücadele aslýnda sokak mücadelesidir. Ama bu koþullarda, yoðun seçim barajý, HDP nin parti olarak seçime girme kararý seçime yönelik tutumumuzu etkiliyor. Görüþmelerimiz devam ediyor, henüz somut bir tutum açýklamýþ deðiliz ama HDP nin yüzde on barajýný geçmesi için elimizden gelen katkýyý, desteði sunacaðýz." 28 Þubat Pazar günü temayülü yoklamasýnýn yapýlacaðý AK Parti de milletvekili aday adaylarý Seydikemer Teþekilatý ile bir araya gelerek destek istedi 28 Þubat Pazar günü temayülü yoklamasýnýn yapýlacaðý AK Parti de milletvekili aday adaylarý Seydikemer Teþekilatý ile bir araya gelerek destek istedi 34 Aday Adayý bulunan AK Parti de aday adaylarý Muðla nýn 13 ilçesinde teþkilatlarla bir araya gelerek temayül öncesi partililerden destek istiyor. Zaman zaman bireysel zaman da gruplar halinde teþkilatlara ve partililere ziyaretlerde bulunan aday adaylarýndan 14 isim önceki akþam Seydikemer deydi. Ýlçe Teþkilatýnýn Geniþletilmiþ Ýlçe Danýþma Toplantýsýnda katýlan aday adaylarý önce kendilerini tanýttý, sonra Muðla ya yönelik projelerinden baþlýklar sundu. Ýlçe Danýþma Toplantýsý ndan 2 saat önce partililerle yemekte buluþan Yusuf Kayacýk ve Elvan Göçer, Muðla nýn eksiklerini, Denizli ve Antalya ya göre geri kalmýþlýðýný örneklerle sýralayarak Muðla daki CHP hegemonyasýnýn kalkmasý gerektiðine vurgu yaptý. Ýlçe Baþkaný Ecz. Salih Gümüþ ün kýsa selamlama konuþmasýyla baþlayan Ýlçe Danýþma Toplantýsý nda söze ilk baþlayan deneyimli siyasetçi Seydikemer Belediye Baþkaný Yakup Otgöz, aday adaylarýna yönelik yaptýðý konuþmada AK Parti olmasaydý Yakup Otgöz bu gün burada olmazdý, sizler de olmazdýnýz. Önce temayül yapýlacak sonra genel merkez tarafýndan bir liste hazýrlanacak. Sizlerden ricam, listenin dýþýnda kaldýk diye partiye küsmemeniz, adayýn yanýn da olmanýz. Birlik ve beraberliðe her zamankinden daha çok ihtiyaç var diyerek aday adaylarýna çaðrýda bulundu. Ýl Baþkan yardýmcýsý Ozan Balcý nýn selamlama konuþmasýnda sonra aday adaylarýna 5 er dakikalýk konuþma sözü verildi. Kürsüye sýrasýyla Bekir Tavas, M. Yavuz Demir, Aysel Selçuk, Ahmet Kestepli, Muhittin Kayabaþ, Ýsmail Baykal, Karaca Özmen Balcý, Ramazan Yýldýrým, Bilal Selçuk, Yelda Erol Gökçe, Mestan Yayman, Ümran Akdokur þeklinde gelen aday adaylarý önce özgeçmiþlerini, sonra da seçilmeleri durumunda yapacaklarýný anlattýlar. Yeni anayasanýn yaný sýra Muðla nýn daha fazla hizmet alabilmesi için AK Parti ye ihtiyacý olduðunu belirten aday adaylarý, konuþmalarýn ardýnda birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi. Sendikacýlarýn adaylýk dayanýþmasý CHP Muðla Milletvekili aday adaylarý Maden-Ýþ sendikasý Yataðan eski þube baþkaný Süleyman Girgin ve Eðitim-Sen eski þube yöneticisi Ömür Yolcu, CHP Ortaca Kadýn Kollarý tarafýndan düzenlenen tanýtým toplantýsýna katýldý. Girgin ve Yolcu, toplantý öncesinde Ortaca da düzenlenen Özgecan Aslan cinayetine tepki yürüyüþüne katýldý. CHP Ortaca Kadýn Kollarý toplantýsýnda konuþan Süleyman Girgin, mücadeleyi ortaklaþtýrarak sürdüreceklerini söyledi. Süleyman Girgin Sendikalý deðil iþçiyim, Ömür arkadaþýmýz da ben de yýllarca çalýþanlarýn emek mücadelesinde birlikte yaptýk. Bizim gibi sendikacýlar köþe baþlarýnda mücadele alanlarýnda arkadaþlarýný terk etmediler. Bizler emek mücadelesinin iþçi memur olarak ayýrmadýk, bir bütün olarak gördük. Bizim mücadelemiz emekçinin, köylünün emeði ile geçinen herkesin hakký için oldu. Bu mücadeleyi ayný kararlýlýkla parlementoda da yapmak için destek istiyoruz dedi. Süleyman Girgin, sözlerini þöyle sürdürdü; AKP iktidarýnýn icraatlarýný Ermenek te, Soma da aramalýyýz, Özgecan ýn katledilmesinde, yere dökülmüþ portakal da, özelleþtirilmiþ iþyerlerinde görebiliriz. Gerek iþçi arkadaþlarýmdan, gerek ailemden ve büyüklerimden öðrendiðim bir þey var. Hiçbir zaman eðriye doðru demeyiz biz. Meclis kürsüsünden AKP nin siyasi parti deðil bir suç örgütü olduðunu ve bu Ülkenin yurtseverlerinin, devrimcilerinin, iþçilerinin öðrencilerinin bu suç örgütüyle yönetilmek istemediðini söylemek ve siyaseti sokakta,meydanda, tarlada ve fabrikalarda yapmak için aday adayý oldum. Kadýnlarýmýz ile birlikte mücadeleyi ortaklaþtýrarak AKP nin kokuþmuþ düzenine son vereceðiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarýna Ülkemizin acilen ihtiyacý vardýr. Haziran ruhu ile Haziran seçimlerinde CHP yi tek baþýna iktidar yapacaðýz. Ömür Yolcu ise, benim gibi mücadelenin içinden ve alanlardan gelen aday adayý arkadaþým Süleyman Girgin e baþarýlar diliyorum dedi. -Soner Aydýn Yakup Otgöz Ozan Balcý M.Yavuz Demir Ümran Akdokur Muhittin Kayabaþ Ramazan Yýldýrým

7 7 27 ÞUBAT 2015 CUMA MUÐLA ÝL HAYVANLARI KORUMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI ÝZTUZU PLAJI YÝNE, DÜNYA GÖZDESÝ Ve 'Þeriat Derneði' kuruldu; amaç 'zorla þeriatý öðretmek' Muðla Ýl Hayvanlarý Koruma Kurulu 2015 yýlý 1. Toplantýsý Vali Yardýmcýsý Ekrem Aylanç baþkanlýðýnda Muðla Valiliði 75. Yýl Toplantý Salonu nda yapýldý. Vali Yardýmcýsý Ekrem Aylanç ýn yaný sýra toplantýya Orman ve Su Ýþleri 4. Bölge Müdürü Rahmi Bayrak, Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, Büyükþehir Belediyesi Veteriner Ýþleri Müdürü Buket Kallem, daire müdürlükleri yetkilileri, ilçe belediye baþkanlýklarý ve hayvan haklarý derneklerinin temsilcileri katýldý. Toplantýda ana gündem maddesi olarak Hayvan Dostlarý Derneði (HAYDOS) tarafýndan yönetilen geçici hayvan bakýmevine ait mevcut sýkýntýlarýn giderilmesi hususu görüþülüp HAYDOS a ait bakýmevinin iþletilmesinin Dalaman Belediyesine devri, bakýmevindeki iþ ve iþlemlerinde 5199 sayýlý Kanun ve Yönetmelikleri çerçevesinde HAYDOS tarafýndan beraberce yürütülmesi konusunda mutabakata varýldý. Toplantýda; Yaban Hayatý Bilgi Sistemine düzenli veri giriþinin saðlanmasý konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yetki devri kapsamýnda Kaymakamlýklar tarafýndan belirlenen denetim elemanlarýnýn görev yapmalarýnýn saðlanmasý, ev ve süs hayvanlarýna verilecek eðitimin organizasyonu iþinin Muðla Büyükþehir Belediyesi ile ilgili Ýlçe Belediyeleri tarafýndan yapýlmasý, hayvan dövüþleri konusunda Ýl, Ýlçe Emniyet Müdürlükleri ile Ýl, Ýlçe Jandarma Komutanlýklarý tarafýndan saðlanan mevcut desteðin daha da arttýrýlmasý, veteriner hekimi olmayan Belediyelerde yeterli sayýda veteriner hekim istihdamýnýn saðlanmasý ve belediyelerde, Veteriner Ýþleri Müdürlüklerinin kurulmasýna öncelik verilmesi hususlarý görüþülerek karara baðlandý. AÝHM Türkiye nin Zorunlu Din Dersi Ýtirazýný Reddetti Hükümetin Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi nin (AÝHM) din derslerinin zorunlu olmaktan çýkarýlmasýný isteyen kararýna yaptýðý itiraz reddedildi. Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP) hükümeti, AÝHM in 16 Eylül 2014 te aldýðý karara 18 Aralýk 2014'te itiraz etmiþ ve davanýn mahkeme tarafýndan esastan yeniden görülmesini istemiþti. Mansur Yalçýn, Namýk Sofuoðlu, Serap Topçu, Ali Yüce, Ali Kaplan, Eylem Onat Karataþ, Hüseyin Kaya, Sevinç Ilgýn, Ýsmail Ilgýn, Cafer Aktan, Hakký Saygý, Kemal Kuzucu, Yüksel Polat ve Hasan Kýlýç, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi nin (AÝHS) eðitim hakký ný düzenleyen 1 numaralý Protokolünün 2. maddesinin ihlal edildiðini savunarak 2 Þubat 2011 de AÝHM e baþvuru yapmýþlardý. AÝHM de 16 Eylül 2014 te aldýðý kararda Türkiye, daha fazla geciktirmeden, ailelerin dini ve felsefi inançlarýný açýklamak zorunda býrakýlmadýklarý bir muafiyet sistemi gibi, sorunun giderilmesine dönük imkanlarý ortaya koymak zorundadýr tespitiyle Türkiye yi uyarmýþtý. (EKN) TripAdvisor isimli seyahat sitesi 2015 te Avrupa ve Dünya da en iyi plajlarýn listesini yayýnladý. Ortaca Dalyan daki Ýztuzu kumsalý artýk sadece Avrupa'da deðil, dünyada da en iyi gidilecek yerler arasýndaki listeye girdi. TripAdvisor isimli seyahat sitesi 2015 te Avrupa ve Dünya da en iyi plajlarýn listesini yayýnladý. Ortaca Dalyan daki Ýztuzu kumsalý artýk sadece Avrupa'da deðil, dünyada da en iyi gidilecek yerler arasýndaki listeye girdi. Ýztuzu, Avrupa da 5, Dünyada 20.nci TripAdvisor takipçileri, Dünya da seyahat eden milyonlarca turist tarafýndan en iyi gezilecek yerler arasýnda Dalyan Ýztuzu plajýný Avrupa da ilk 5 e, dünyada ise, ilk 20 ye seçti. TripAdvisor 2015 Top 25 Beaches in Europe listesine göre 2014 yýlýnda 8. Sýrada bulunan Dalyan Ýztuzu plajý 2015 yýlýnda Yunanistan ve Ýtalya gibi ülkeler arasýnda 5. sýrada yer aldý. Ýlk 25'te Türkiye'den Ýztuzu plajý dýþýnda 22. sýrada Antalya Kalkan daki Kaputaþ Plajý bulunuyor. TripAdvisor 2015 Top 25 Beaches in the World listesine göre ise, Dalyan Ýztuzu plajý; Küba, Brezilya, Florida, Ýtalya, Ýngiltere, Yunanistan, Kostarika, Mýsýr ve Tayland ýn aralarýnda bulunduðu ülkeler arasýnda 20. sýrada yer aldý. Liste Turizmcileri sevindirdi TÜRSAB Batý Akdeniz BYK Yönetim Kurulu Üyesi Dalyan Temsilcisi Mehmet Çobanoðlu Tripedvisor dünyadaki tüm seyahat severlerin kullanmýþ olduðu bir referans portalýdýr. Güvenilir bir portaldýr. Ýztuzu nun da dünyanýn 25 ülkeden 20. sýrada olmasý, Avrupa'da da 25 ülkeden 5. sýrada olmasý bizi gururlandýrdý dedi. Dalyan'a ortalama yýllýk 1 buçuk milyon konaklamalý, günübirlik olarak ise 3 bin tursit geldiðine iþaret eden Çobanoðlu, bölgemizin bir numaralý tur destinasyonudur. Bundan dolayý da buraya gelen turistlerin en çok önem vermiþ olduðu konu buranýn doðasýdýr, carettalar ve plajýdýr. Buranýn þimdiye kadar çok iyi korunduðunu ispatladý. Bundan sonrada biz bu þekilde korumayý ve korunmasý gerektiðini düþünüyoruz ifadelerini kullandý. Dalaman, Ortaca, Köyceðiz Turistik Otelciler ve Turizm Ýþletmecileri Birliði (DOKTOB) baþkaný Yücel Okutur, Dünya üzerinde hem turizm olacak, hem insanlar olacak, hem de yaþam olacak ve doðallýðý aynen korunacak, buna en iyi örnek Dalyan dýr ve ender yerlerden bir tanesi Ýztuzu dur. Çünkü bu kadar mükemmel korunan, doðallýðý hiç bozulmamýþ tek yer Ýztuzu olduðunu rahatlýkla söyleyebilirim dedi. Ýztuzu nun dünya çapýnda daha bir çok ödülü almayý hakettiðinin altýný çizen Okutur, Ýztuzu bölgemizde ve dünya üzerinde ekolojik denge olarak nadir bulunan bir yer. Tripedvisor tarafýndan açýklanan ilk beþin içerisinde Ýztuzu nun olmasý benim açýmdan hiç þaþýrtýcý deðil. Çünkü ben bu bölgede yaþýyorum ve yýllardýr buradayým. Burasý her zaman ilk üç ün içerisinde, ilk beþ in içerisinde yerini hak ediyor. Hatta her zaman birinci olacak olan bir yerdir diye konuþtu. -ÖMER KUNDAKÇI Van Erciþ'te kurulan derneðin, sýrasý ile Türkiye'nin birçok il ve ilçesine taþýnmasý planlanýyor Van'ýn Erciþ ilçesinde Þeriat Derneði kurularak yasallaþtý. Kendisini "din araþtýrmacýsý" olarak tanýtan derneðin kurucusu Recep Çalýþkan, Türkiye'de þeriatýn uygulanmadýðýný ve zorla da olsa þeriatý öðreteceklerini söyledi. Derneðin kurulmasý aþamasýndaki tutumundan dolayý geçtiðimiz günlerde merkeze alýnan eski Van Valisi Nezih Doðan'a teþekkür eden Çalýþkan, Þeriat Derneði'ni ilk olarak Erciþ'te kurduklarýný, derneklerini sýrasý ile Türkiye'nin birçok il ve ilçesine taþýyacaklarýný söyledi. Çalýþkan, Türkiye'de yapýlan ibadetlerin þeriata göre yapýlmadýðýný savunarak, yapacaklarý çalýþmalarla, Türkiye'yi þerileþtireceklerini ve þeriat kurallarýna göre hareket edeceklerini ifade etti. 'TÜRKÝYE'DE ÝBADETLER ÞERÝATA UYGUN YAPILMIYOR' Þeriatlaþmaya yönelik Türkiye'nin geldiði noktadan övgü ile bahseden Çalýþkan, Türkiye'de yapýlan ibadetlerin dinde olmadýðýný Müslümanlarýn guruplaþtýðýný iddia etti. Çalýþkan, Türkiye'deki þeriat anlayýþýný ilginç bir benzetme ile örneklendirerek þunlarý söyledi: "Eskide Avrupa'da kadýnlar çocuklarýný yatýrdýklarýnda uyumayan çocuklarýna 'Uyuyun Türkler geldi' þeklinde ifadeler kullanarak korkuturdular. Çünkü Türk deyince akla kesen, yakan, yýkan ve yaðmacý bir millet gelirdi. Çünkü Avrupalýlar Türkleri baþ kesen alikýran bir millet olarak tanýtmýþtý. Bu gün ayný þekilde þeriat tanýtýlýyor." ZORLA ÞERÝATI ÖÐRETECEÐÝZ' Bir insanýn eðitim düzeyi ne olursa olsun, þeriatý bilmemesi durumunda cahil olduðunu savunan Çalýþkan, "Ýnsanlara þeriatýn ne olduðunu biz anlatacaðýz. Bizler zorla da olsa insanlarý þeriatý tanýmasý konusunda çaba göstereceðiz" dedi. Türkiye'de ilk olarak Erciþ'te þeriat adýna dernek kurduklarýný hatýrlatan Çalýþkan, yurt içinde ve yurt dýþýnda dernek bünyesi altýnda þubeler kuracaklarýný aktardý. CHARLÝE HEBDO SALDIRISINA ÖVGÜ! Alevi, Þii ve benzeri mezheplerin oluþumuna tepki gösteren Çalýþkan, herkesin yaþayan bütün mezheplerin þeriat çatýsý altýnda toplanmasý gerektiðine vurgu yapan Çalýþkan, Fransa'daki karikatür dergisi Charlie Hepdo'yu basarak katliam gerçekleþtiren saldýrganlarý savunmayý da ihmal etmedi. Sokakta Ýslam'ýn her geçen gün biraz daha yok olduðunu savunan Çalýþkan, Charlie Hebdo dergisine yönelik yapýlan saldýrýyý meþrulaþtýran ifadeler kullanarak, Ýslam ülkelerinin ve devletlerinin yapmasý gerekeni Cherif ve Said Kouachi kardeþlerin yaptýðýný söyledi. Çalýþkan, "Ýslam peygamberine yapýlan saldýrýya karþý devlet ve ordu görevini yapmayýnca iþ vatandaþa düþtü" dedi. Kaynak: DÝHA'nýn bu haberi T24'ten alýnmýþtýr EGE HABER bayinizde & internette ortacahaber.com

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI

ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 02 OCAK 2015 YIL: 22 SAYI: 3434 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. HAFTANIN MAÇLARI KÖYCEÐÝZ BLD SPOR U-19 ORTACA BLD SPOR U-19 03 Ocak 2015 Cumartesi saat: 14:00 Köyceðiz Mehmet

Detaylı

DALYAN DA EYLEM. Dalyan da turizmi olumsuz yönde etkileyen hanutçuluða karþý eylem yapýldý.

DALYAN DA EYLEM. Dalyan da turizmi olumsuz yönde etkileyen hanutçuluða karþý eylem yapýldý. Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3468 Köyceðiz de trafik kazasý: 1 ölü, 4 yaralý Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 4 kiþi yaralandý. Edinilen

Detaylı

TAÞ OCAÐI NDAN VAZGEÇÝLDÝ MÝ?

TAÞ OCAÐI NDAN VAZGEÇÝLDÝ MÝ? Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi DÜNYA KADIN YÜRÜYÜÞÜ MUÐLA YA GELÝYOR EN BÜYÜK KADIN EYLEMÝ 14 MART TA Dünya Kadýn Yürüyüþü eyleminin Muðla ayaðýnda 14 Mart Cumartesi günü Doðanýn Gaspý ve Metalaþtýrýlmasý

Detaylı

DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ

DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3443 Ortaca da Giriþimcilik Eðitimi Nisan ayýnda yapýlacak Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) mali desteði ile kendi iþini

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3469 BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Ortaca Belediyespor un ilk kez katýlacaðý Bölgesel Amatör Lig'de 2015-2016 Sezonu Statüsü ve

Detaylı

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3445 UKOME 5. Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ ÝÇÝN YENÝ GÜZERGAHLAR HABERÝ 6.SAYFADA GELÝYOR. 2 AYLIK

Detaylı

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3447 SGK DAN SÜRE UZATIMI Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý elektrik kesintisi ile ilgili tahsilatta yaþanan aksaklýklarý gidermek

Detaylı

Aydýn da Kurtuluþ Satranç Turnuvasý 5-6 Eylül tarihlerinde Aydýn Gençlik Merkezi'nde 3 kategoride yapýldý. 4.SAYFADA CHP 92.

Aydýn da Kurtuluþ Satranç Turnuvasý 5-6 Eylül tarihlerinde Aydýn Gençlik Merkezi'nde 3 kategoride yapýldý. 4.SAYFADA CHP 92. Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3470 AYDIN DA KURTULUÞ SATRANÇ TURNUVASI Aydýn da Kurtuluþ Satranç Turnuvasý 5-6 Eylül tarihlerinde Aydýn Gençlik Merkezi'nde

Detaylı

BÖYLE ÝHALE GÖRÜLMEMÝÞTÝR

BÖYLE ÝHALE GÖRÜLMEMÝÞTÝR Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 05 ARALIK 2014 YIL: 22 SAYI: 3430 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Yataðan ve Milas ta enerji ve maden iþçileri özelleþtirmeye karþý süresiz eyleme baþladý. Genel Müdürlüðün

Detaylı

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi.

Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi. Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý Tasavvuf Geleneði ve Çorum da Son Devir Meþayýhý okurlarýyla buluþtu Gazetemiz köþe yazarý Eðitimci- Yazar Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý. Tasavvuf Geleneði ve Çorum

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3462 Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer, yayýmladýðý bayram mesajý ile vatandaþlarýn

Detaylı

ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME

ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 20.ORTACA FESTÝVALÝ BAÞLIYOR (16-24 Mayýs) Bu yýl 20.kez yapýlacak olan Ortaca Tarým, Çevre ve Turizm Festival halk konserlerinde 17 Mayýs akþamý Murat Baþaran, 19

Detaylı

Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý.

Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý. Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý. * HABERÝ 6 DA Hitit Üniversitesi Pithana ekibi, Shell Eco-marathon Avrupa

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

* HABERÝ 2 DE ÝHL de açýlan Destekleme ve Yetiþtirme Kursu devam ediyor. 200 yýllýk Kybele kabartmasý, define avcýlarýnýn hedefi haline geldi.

* HABERÝ 2 DE ÝHL de açýlan Destekleme ve Yetiþtirme Kursu devam ediyor. 200 yýllýk Kybele kabartmasý, define avcýlarýnýn hedefi haline geldi. Uslu, O zat haddini bilmeli TBMM Ýdari Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü nün teröre tepki yürüyüþünde yaptýðý konuþmada Ýskilipli Atýf Hoca'ya

Detaylı

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet'te görev deðiþimi Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet ten 4 bin 500 öðrenciye trafik eðitimi Asker adaylarýna duyuru Þubat 2014 er celbi

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE Çorum a 5 bin konut 450 milyon yatýrým Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Milletvekili Uslu yu ziyaret ÇORUM AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Finansman

Detaylı

* HABERÝ 8 DE. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma

* HABERÝ 8 DE. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma Vali Kara dan BÝK e iade-i ziyaret Hedefimiz Çorum u daha ileri taþýmak Vali Ahmet Kara dün Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum Þubesi ne iade-i ziyarette bulundu. Gazetecilik mesleðinin toplumun haber alma

Detaylı

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi.

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi. Gençler keþfe çýktýlar Arkadaþýmýz Recep Mebet, Çorum yerel basýný ve gazetecilik konusunda bilgiler verdi. Liseli gençlere yerel medyayý anlatan Recep Mebet: Yerel gazetecilik fikir ve gönül iþi * HABERÝ

Detaylı

* HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:1860) Kültür Sitesi park ihalesi tamam

* HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:1860) Kültür Sitesi park ihalesi tamam Tüfekle ÝHL de ikinci yas canýna Nurullah Ceyhan kýydý kalbine yenildi orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) Müdür Vekili Nurullah Ceyhan (56) kalp krizi sonucu vefat etti. orum un Oðuzlar ilçesinde bir

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Darýsý Saat Kulesi ne

Darýsý Saat Kulesi ne Anadolu nun þifreleri Hitit eserlerinde gizli Hitit dönemi eserleri, Anadolu tarihine ýþýk tutan bilgi ve belgeler içeriyor. ÇORUM Çorum daki arkeolojik kazýlarla gün yüzüne çýkarýlan Hitit dönemi eserleri,

Detaylı