DALYAN TURÝZMÝNÝN SONUNU GETÝRÝR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DALYAN TURÝZMÝNÝN SONUNU GETÝRÝR"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: ÞUBAT 2015 CUMA SEÇMEN KÜTÜÐÜ LÝSTELERÝ ASKIYA ÇIKIYOR Adres deðiþikliði yapan kiþilerin askýya çýkan seçmen kütüðü listelerini veya adresinden TC numaralarý ile kontrol etmeleri gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu nun (YSK), yurtiçi ve yurtdýþý seçmen kütüðünün güncelleþtirilmesine iliþkin usul ve esaslarý belirleyen genelgeleri, Resmi Gazetede yayýmlandý. 7 Haziran da yapýlacak olan 25. Dönem Milletvekilliði genel seçimlerinde oy kullanacaklarýn listesi askýya çýkýyor. 7 Haziran da yapýlacak olan Milletvekilliði seçimlerinde son kayýtlara göre, Köyceðiz de 25 bin 495, Dalaman da 26 bin 119 ve Ortaca da 33 bin 751 kiþi olmak üzere 85 bin 365 seçmen oy kullanacak. Ýtiraz için son gün 27 Mart Adres deðiþikliði yapan kiþilerin askýya çýkan seçmen kütüðü listelerini veya adresinden TC numaralarý ile kontrol etmeleri gerekiyor. Buna göre, 7 Haziran da yapýlacak olan Milletvekilliði seçimi için Seçmen kütüðü listeleri 14 Mart Cumartesi günü saat 08.00'de askýya çýkacak, 27 Mart Cuma günü saat 17.00'de askýdan indirilecek. Aský listelerine seçmenler ve siyasi partiler ilan süresi içinde itiraz edebilecek. Seçmen niteliðini taþýyan vatandaþlar ancak kendileriyle ilgili itirazda bulunabilecek. Sandýk seçmen listelerinin kesinleþmesinden sonra seçmen bilgi kaðýtlarýnýn hazýrlanmasý ve daðýtýlmasý iþlemine 19 Nisan Pazar günü baþlanacak, daðýtým iþi en geç 1 Haziran akþamýna kadar bitirilecek. -Ömer Kundakçý Turizmin göbeðine Taþ ocaðý ÝZTUZU KUMSALI KURTARMA PLATFORMU NDAN UYARI: TÝCARÝ FAALÝYETÝN ENGELLENMESÝ DALYAN TURÝZMÝNÝN SONUNU GETÝRÝR Ortaca nýn Sarýgerme mahallesine aylýk 100 bin ton üretim kapasiteli beton üretme tesisi kuruluyor. Sahilinde endemik bitki türü Kum Zambaðý, ovasýnda leyleklerin konakladýðý, birçok kuþ türünün göç ve sulak alaný olarak bilinen, onlarca turistik otelin yer aldýðý Ortaca ya baðlý Sarýgerme-Mergenli-Güzelyurt mahallesi üçgenine II-A Grubu Maden (Kalker) Ocaðý, Kýrma Eleme ve Hazýr Beton Tesisi yapýlýyor. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Çevresel Etki Deðerlendirmesi Ýzin ve Denetim Genel Müdürlüðü resmi internet sitesinde projenin incelenip uygun bulunduðu ve ÇED sürecinin baþladýðý duyuruldu. Ýlgili sitenin, tarihli yapýlan duyurusu þu þekilde; MUÐLA ili ORTACA, ilçesi SARIGERME MAHALLESÝ mevkiindeki GÖÇAY ÝNÞAAT TAAHHÜT VE TÝCARET A.Þ. tarafýndan yapýlmasý planlanan II-A GRUBU MADEN (KALKER) OCAÐI, KIRMA ELEME VE HAZIR BETON TESÝSÝ projesi ile ilgili olarak MUÐLA Valiliðimize sunulan dosyayý PTD Dosyasý Çevresel Etki Deðerlendirmesi Yönetmeliði'nin 17. maddesi doðrultusunda incelenmiþ ve uygun bulunmuþ olup, projeye iliþkin ÇED süreci baþlamýþtýr. Ýlgililere ve kamuoyuna duyurulur TEMA Vakfý Fethiye temsilcisi Okyay Tirli sosyal paylaþým sitesi facebook hesabýndan, Bölgenin en büyük kalker tesisi. Ayda 100 bin ton beton üretecek nerede kullanacak bilgisi olan varmý diye sordu. -Ömer Kundakçý Çevre aktivisti Murat Demirci Sarýgerme Taþ Ocaðýný deðerlendirdi 3.SAYFADA TÝGEM den Valencia portakal ihalesi Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü (TÝGEM), Dalaman Ýþletmelerinde 2015 yýlý üretimi 3 bin 760 ton Valencia çeþidi portakal kilosu 40 kuruþ muhammen bedel ihale ile satýlacak. Dalaman Tarým Ýþletmesi Müdürlüðü, 2015 yýlý istihsali tahmini 3 bin 760 ton Valencia çeþidi portakal tofur (dalýnda) 20 parti halinde satýþý için 1 milyon 504 bin lira muhammen bedelle ihaleye çýkýyor. Ýhale, 05 Mart 2015 tarihinde açýk artýrma usulüyle gerçekleþtirilecek, Dalaman TÝGEM toplantý salonunda yapýlacak. Katýlým olmamasý veya teklif edilen fiyatlarý uygun görülmemesi halinde ihale 12 Mart 2015 tarihinde tekrarlanacak. Ýhaleye ait þartname mesai saatleri dahilinde TÝGEM'de (Karanfil Sok.No:62 Bakanlýklar/ ANKARA) Ýþletmesinde, Boztepe Tarým Ýþletmeleri Müdürlüðünde, Mersin, Antalya, Muðla Ve Ýzmir Ticaret Borsalarýnda, Ege, Antalya ve Akdeniz Ýhracatçýlar Birliklerinde görülebilecek. Ýztuzu Kumsalýný Kurtarma Platformu ÝKUP bir bildiri yayýnlayarak, Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce nin Ýztuzu Plajý'nda hiçbir ticari faaliyet, þezlong, þemsiye olmayacak. açýklamasýný doðru bulmadýklarýný açýkladý. Ýztuzu Kunsalýný Kurtarma Platformu ÝKUP bir bildiri yayýnlayarak, Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce nin Ýztuzu Plajý'nda hiçbir ticari faaliyet, þezlong, þemsiye olmayacak. açýklamasýný doðru bulmadýklarýný açýkladý. Özel Çevre Koruma Kurumu ÖÇKK nýn 1997 yýlýnda bilimsel veriler deðerlendirilerek kararlaþtýrdýðý ve bugüne kadar Ýztuzun daki doðal yaþama-insan kullanýmý dengesinde dünya standartlarýnda baþarý saðlayan projenin sürdürülmesi gerektiðini savundu. Bakanlýk tarafýndan savunulan kullanma biçiminin, hem doðal yaþama hem de Dalyan turizmine büyük darbe vuracaðý nedenleriyle açýklandý. ÝKUP bildirisinde þu görüþlere yer verildi: ÝZTUZU VE DALYANAÐZI KUMSALLARINDA TÝCARÝ FAALÝYETE ÝZÝN VERÝLMEMESÝ, ÞEZLONG VE ÞEMSÝYE KULLANIMININ KALDIRILMASIYLA ÝLGÝLÝ KAMUOYU DUYURUSU 29 Ocak 2015 tarihinde basýnda yer alan haberlere göre Çevre ve Þehircilik Bakaný Sayýn Ýdris Güllüce; Ýztuzu ihalesini iptal edeceðim. Yeni aldýðýmýz karar þu: Ýztuzu Plajý'nda hiçbir ticari faaliyet, þezlong, þemsiye olmayacak. Caretta'larý Muðla Üniversitesi'ne emanet edeceðiz. Gerekli protokolü imzalayacaðýz. Caný isteyen Ýztuzu Plajý'nda denize girebilir. Ama orasý carettalarýn sahasý olarak korunacak. Asla zarar verilmesine izin verilmeyecek dedi. Bu açýklamayý izleyen 3 hafta içerisinde konuyla ilgili yeni bir haber basýnda yer almadý. ÝKUP olarak Sayýn Bakaný nýn açýklamasýný Ýztuzu Kumsalýnýn ticari çýkarlar için feda edilmeyeceði doðrultusunda yorumlamak istiyoruz ve bunu destekliyoruz, alkýþlýyoruz. Ancak açýklamanýn ayrýntýlarýna girildiðinde katýlmadýðýmýz çok çok önemli konular var. Bunun için aþaðýdaki açýklamalarýmýzý kamuoyunun bilgisine sunmayý gerekli görüyoruz: KORUNAN ALANA ZARAR VERMEYEN TÝCARÝ FAALÝYETLER GEREKLÝDÝR Korunan alanlarýn yönetimine kaynak saðlayan, ancak korunan unsurlara hiçbir zarar vermeyen ticari etkinlikler dünyadaki en önemli korunan alanlarda bile önemli olanaklar olarak deðerlendirilmekte ve gerçekleþtirilmektedir. Yasalara aykýrý olmayan ve korumaya kaynak saðlamayý amaçlayan, ancak korunan unsurlara hiçbir olumsuz etki yapmayan tüm ticari etkinliklerin Ýztuzu ve Dalyanaðzý Kumsallarýnda da uygulanmasýnýn gerekli olduðunu düþünüyoruz. ÝZTUZU AYNI ZAMANDA Dinlence Kumsalýdýr Ýztuzu Kumsalý 1990 lý yýllarýn baþlarýndan beri, dünyada en iyi korunan deniz kaplumbaðalarýnýn üreme kumsalý olmasý yaný sýra, yerli ve yabancý ziyaretçilerin dinlenmesine ve zevk almasýna olanak saðlayan bir dinlence kumsalý olarak da ün kazanmýþtýr. Kullanmanýn koruma iþlevini önemli ölçüde etkilemediði bir korunan alan olarak ününü yýllar boyu korumuþ, dünyadaki en iyi kumsallardan birisi olarak günümüze kadar deðerlendirile gelmiþtir. ÖÇKK BÝLÝMSEL VERÝLERLE PLANLADI Ýztuzu ve Dalyanaðzý Kumsallarýnda ziyaretçilerin gereksinmelerini karþýlayan altyapý tesisleri (büfe, ilk yardým odasý, tuvalet, þezlong, þemsiye v.b.), 1990 lý yýllarýn baþýnda Dalyanaðzý, 1997 yýlýnda da Ýztuzu Kumsalýnda, o zamanlar Çevre Bakanlýðýmýz bünyesinde olan Özel Çevre Koruma Kurumu tarafýndan tasarlanmýþ ve yaptýrýlmýþtýr. Þezlong ve þemsiyelerin sayýlarý ve nerelere yerleþtirilecekleri, bilimsel veriler deðerlendirilerek kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu tesisler Dalyanaðzý Kumsalýnda 25 yýl, Ýztuzu Kumsalýnda da yaklaþýk 20 yýl Bakanlýk bünyesindeki Özel Çevre Koruma Kurumu tarafýndan iþletmecilere kiralanmýþ, korunan unsurlara önemli sayýlabilir olumsuz etkiler yapmadan kullanýlagelmiþtir. 4,5 km uzunluðundaki kumsalýn yaklaþýk yüzde onunun, kontrollü biçimde dinlence amaçlý kullanýlmasý ve buna olanak saðlamak için þezlong ve þemsiyelerin yerleþtirilmeleri, kaplumbaðalarýn üremesine olumsuz etki yapmadýðý gibi, kumsalýn çevresel ve ekolojik özelliklerinin korunmasýna önemli olumlu katkýlar yapmaktadýr. Ýztuzu Kumsalýnda yapýlan bilimsel çalýþmalar, kaplumbaða yuvalarýnýn ÝKUP TOPLANTI DÜZENLÝYOR Ýztuzu Kumsalý Kurtarma Platformu ÝKUP 28 Þubat 2015 Cumartesi günü saat de Yeþil Dalyan ekmek fýrýný yanýndaki toplantý salonunda Ýztuzu Kumsalý ile ilgili son geliþmeleri paylaþmak için toplantý düzenliyor. ÝKUP Basýn ve Medya Sorumlusu Seba Çobanoðlu: Toplantýda geliþmelerle ilgili basýn açýklamasý yapýlacaðý ve basýnýn sorularýnýn yanýtlanacaðý bildirildi. kumsal çizgisinden 10 ila 30 metre uzaklýk arasýnda kalan þeritte yoðunlaþtýðýný göstermiþtir. Kumsalýn dinlence amaçlý kullanýlan her iki ucunda da koruma önlemleri bu alanda yoðunlaþtýrýlmýþtýr. Bu alanda hiçbir þezlong ve þemsiye olmadýðý gibi, ziyaretçilerin havlularýný sermelerine bile izin verilmemektedir. PLANLAMA ÝLE DÜNYA ÇAPINDA BAÞARI DÜZEYÝ YAKALANDI Ýztuzu Kumsalýnda deniz kaplumbaðalarýnýn üremesi 1990 lý yýllarýn baþýndan beri çok iyi düzeyde yönetilmektedir. Yeni yuvalar ayný akþam belirlenmekte ve anýnda, tilki ve domuz gibi hayvanlarýn yuvalarý kazarak yumurtalara zarar vermemesi için kafesler içerisine alýnmaktadýr. Deniz suyu tarafýndan ýslatýlma olasýlýðý olan, kýyý çizgisinden 10 metre uzaklýktaki ilk þeritteki ve 30 metre uzaklýktan sonraki, þemsiye ve þezlonglarýn bulunduðu yerlerdeki yuvalar, ayný akþam daha güvenli yerlere taþýnmakta ve orada güvence altýna alýnmaktadýr. Bu nedenle þemsiye ve þezlonglar kaplumbaðalarýn üremelerine olumsuz etki yapmamaktadýr. Bunun kanýtý olarak, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzýn yaptýrdýðý araþtýrmalarýn raporlarýnda yer alan kaplumbaða yuvalama verilerine göz atmak yeterlidir lý yýllarýn baþýnda 200 lerde olan toplam yuva sayýsý, 2010 lu yýllarda 300 ü aþmýþ, 2013 yýlýnda bir rekor sayýya, 552 ye ulaþmýþtýr. Denize ulaþan yavru sayýsýnýn yuvalara býrakýlan toplam yumurta sayýsýna oraný 2006 yýlýnda % 19,22 iken, 2013 yýlýnda yüzde 68,11 e yükselmiþtir. Bu sayýlar kumsalda yuva yapan kaplumbaðalarýn, özellikle son yýllardaki korunmalarýnýn en üst düzeyde olduðunu, mevcut uygulamalarla dünya çapýnda çok önemli bir baþarý düzeyi yakalandýðýný göstermektedir. DEVAMI 4.SAYFADA

2 2 27 ÞUBAT 2015 CUMA HAMDÝ TOPÇUOÐLU KISA KESELÝM OYLAR ÞERO YA Oyunu (...) ye verecekmiþ. - Niye, diye soruyorum. - Ýyi partilidir, diyor. - Öyleyse benim oyum Þero'ya diyorum. Bu kez niye deme sýrasý onda. - Niyesi var mý, diyorum. Bana göre bu devirde Þero'dan daha iyi partili mi var. Baksana garibim gece gündüz partiden çýkmýyor. ÇÝÞ Aslanlar, çiþlerini býrakarak kendilerine yaþam bölgesi belirlerler. Oraya baþka bir hayvanýn girmesine asla izin vermezler. Kurtlar da böyledir. Bazý köpekler de her nereyi temiz bulsalar oraya bir iki damla çiþ býrakarak oranýn kendilerinin olduðunu sanýrlar. Çiþleri kokar; ama o yerler asla onlarýn olmaz. SÝYASET MUTFAÐI Türk siyaset mutfaðýnýn baþ aþçýlarý, aþçýlarý ve yamaklarý vardýr. Muðla, Ankara'ya baþ aþçý ya da aþçýlar gönderemediði sürece, siyaset sofrasýnda aç kalmaya devam edecektir. RÜÞVET "Adam, delegenin acýsýný, sevincini paylaþmýþ, altýnýný takmýþ. Delege elbette onu tercih edecektir." diyorsanýz,acýyý sevinci paylaþmayý anlarým da altýný anlamam ve "Bir baþka partinin seçmenine bir torba kömür için oyunu satýyorlar, deme hakkýnýz yoktur." derim. SANAT ve KADIN Biz sanatý severiz; Kadýnlarý da. Sanat da bize güzellik, incelik duygusu aþýlar; kadýnlar da. Ama ne kadýnsýz küfrümüz vardýr; ne içine tükürülmemiþ sanatýmýz. Aklýmýza esince de kadýna býçak, sanata balyoz sallamayý adamlýktan sayarýz. ZAYÝ Ortaca Nüfus müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. MEHMET CANBAZ T.C ORTACA DA VERGÝ HAFTASI ETKÝNLÝKLERÝ 23 Þubat 1 Mart tarihleri arasýnda kutlanan 26. vergi haftasý etkinlikleri çerçevesinde Ortaca Malmüdürlüðü tarafýndan çeþitli etkinlikler düzenlendi. 23 Þubat 1 Mart tarihleri arasýnda kutlanan 26. vergi haftasý etkinlikleri çerçevesinde Ortaca Malmüdürlüðü tarafýndan çeþitli etkinlikler düzenlendi. Ortaca Atatürk anýtýna çelenk koyarak haftaya baþlayan Malmüdürlüðü heyeti, baþta Ortaca Kaymakamlýðý ve Belediye baþkanlýðý olmak üzere Muðla Sanayi ve Ticaret Odasý Baþkanlýðý Ortaca Temsilciliði, Þöförler ve Otomobilciler Odasý, Esnaf Sanatkarlar Odasý, bazý mükellefler ve Muhasebeciler Odasý Ortaca Temsilciliðini ziyaret ettiler. Ortaca Þehit Er Gürsel Çelik Ortaokulunda ise, Vergi ve Vergi Haftasý ile ilgili konferans verildi. Muðla Vergi Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan kýrtasiye malzemeleri öðrencilere daðýtýldý. -TUNCAY KARAÇELÝK ORTACA ZABITASI FIRINLARI DENETLEDÝ Ortaca Belediyesi zabýta ekipleri ilçede faaliyet gösteren fýrýnlara yönelik denetim yaptý. Denetimde, iþletmeler Ýþyeri açma ruhsatlarý ile ilgili yönetmelik, iþyeri fiziksel þartlarý, ekipman ve personel hijyenleri konularýnda yapmýþ olduðu çalýþmalar kontrol edilerek, eksiklikleri olan iþletmelere yazýlý uyarý ve süre verildi. Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik, Zabýta ekiplerince yapýlan Ortaca Belediyesporda Urhan hoca dönemi Sezona Þoray Türeyen hoca ile baþlayan Ortaca Belediyespor yoluna eski hocasý Egemen Urhan ile devam ediyor. Kulüp yönetcileri Egemen Urhan ile sözleþme imzaladý. Egemen Urhan ile yapýlan imza törenine, Özkan Kalkan, Metin Yýldýrým, Soner Özdemir ve Kamil Akcabel katýldý. Egemen Urhan ayaðýnýn tozuyla takýmla antremanlara baþladý. Soner Aydýn denetimlerde özellikle iþletme sahipleri ve çalýþanlarýna yönelik eðitim çalýþmasýnýn da gerçekleþtirildiðini söyledi. Karaçelik, bu konularýn ceza ile deðil eðitim ile çözülebileceðini düþünüyoruz. Yapýlan çalýþmada tespit edilen eksiklerin çoðunun personelin ve iþletmecinin bilgisizliðinden, konuyu ciddiye almamasýndan kaynaklandýðýný gördük. Alýnmasý gereken hijyen önlemleri basit ama çok önemli hususlar. iþletmecilerimizin bunun bilincinde olmasý gerekmektedir. Halkýmýzýn saðlýklý gýdaya ulaþmasý için zabýta ekiplerimiz denetimlerine devam edecek. Tüketicilerin olumsuz durumlarý belediyemize bildirmesini ve alýþveriþ yaptýðý iþletmeler konusunda seçici olmasý iþletmeleri motive edecek, yaptýðýmýz çalýþmalara destek verecektir dedi. GEKA Ortaca da Bilgilendirdi Güney Ege Kalkýnma Ajansý, 09 Þubat 2015 tarihi itibariyle ilan ettiði Alternatif Turizm, Üretim ve Ticaret Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi ile Yenilenebilir Enerji mali destek programlarýna yönelik düzenlediði bilgilendirme toplantýsýný 24 Þubat 2015 Salý günü Ortaca Kent Konseyi toplantý salonunda yaptý. Alternatif Turizm, Üretim ve Ticaret Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi ile Yenilenebilir Enerji mali destek programlarýndan oluþan Proje Teklif Çaðrýsýyla ilgili ayrýntýlý bilgi almak isteyen potansiyel proje adaylarýna GEKA uzmanlarý tarafýndan programlarýn bütçesi ve içeriði, baþvuru koþullarý, örnek proje konularý ve proje baþvurusunun nasýl yapýlacaðýna dair detaylý bilgilendirme yapýlýrken katýlýmcýlarýn sorularý da cevaplandýrýldý. Güney Ege Kalkýnma Ajansý, 16 Þubat 2015 tarihinde Aydýn, Denizli ve Muðla da il merkezi ve 45 ilçede baþlattýðý, toplam bütçesi 25 milyon TL olan, Alternatif Turizm, Üretim ve Ticaret Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi ile Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programlarýndan oluþan 2015 yýlý Proje Teklif Çaðrýsý bilgilendirme toplantýlarýný 4 Mart ta tamamlayacak. -Ömer Kundakçý Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: ÞUBAT 2015 CUMA Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Sayfa editörü: Soner Aydýn Muhabir: Ömer Kundakçý Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 8,90 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. Büyükþehir Personeli Gülümsemenin Büyüsü Semineri nde Stres Attý Muðla Büyükþehir Belediyesi bünyesinde kurum içi ve kurum dýþý eðitim ve seminerler devam ediyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkanlýðý nýn kurum içinde çalýþanlar için düzenlediði Gülümsemenin Büyüsü seminerinde Psikolog- Eðitimci Kutay Ürkmen, katýlýmcýlara iki bölüm halinde gülümsemenin faydalarýný anlatan sunum yaptý. Gülmenin insan vücudu üzerindeki yararlarý, ikili iliþkilerdeki faydalarýný sunum ve videolarla izleyicilere anlatan Kutay Ürkmen, seminerin bazý bölümlerinde izleyicilere de roller vererek katýlanlara keyifli dakikalar yaþattý. Gülümsemenin Büyüsü konulu hizmet içi eðitim semineri programýnýn ikincisi Muðla Büyükþehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde 200 personelin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkaný Ali Zaðlý, seminerde yaptýðý konuþmada yoðun tempoda çalýþan belediye personelinin Gülümsemenin Büyüsü semineriyle farklý bir ortamda mesai arkadaþlarýyla zaman geçirdiðini, bu seminerle iþ hayatýnda ve özel hayatta güler yüzün ne kadar önemli olduðunu personellerine anlatmak istediklerini söyledi.

3 3 27 ÞUBAT 2015 CUMA Çevre aktivisti Murat Demirci Sarýgerme Taþ Ocaðýný deðerlendirdi Çevre aktivisti Murat Demirci tanýtým dosyasýnýn görünen halini incelediklerinde özellikle, gürültü ve kirlilik etkisinin gizlenecek derecede az gösterildiðini ve çevre için kaygýlarýný dile getirdi. Çevre aktivisti Murat Demirci tanýtým dosyasýnýn görünen halini incelediklerinde özellikle, gürültü ve kirlilik etkisinin gizlenecek derecede az gösterildiðini ve çevre için kaygýlarýný dile getirdi. Sarýgerme'de Göçay Ýnþaat (hilton otel sahibi ve turizm, inþaat ve enerji alanýnda faaliyet gösteren holding) tarafýndan yapýlmak istenen taþ ocaðý, kýrma-eleme tesisi ve beton santralý hakkýnda yayýnlanan proje tanýtým dosyasýna göre: - Taþ ocaðý alaný Sarýgerme'nin kuzeyindeki sýrtýný dayadaðý tepenin arkasýnda, Güvez mahallesinin güneyindeki tepede yer alýyor - Ruhsat alaný 500 dönüm, ocak sahasý 250 dönüm, tamamý ormanlýk alan; tesis sahasý 36 dönüm - Görünür rezerv 36 milyon ton, maks. kapasite yýlda 1 milyon ton (395 bin ton/yýl kýrma-eleme, 605 bin ton/yýl dolgu malzemesi) - Ruhsat izni 2022'ye kadar; proje ömrü 36 yýl bin ton/yýl hazýr beton üretimi - 2 günde bir dinamitle patlatma (Aylýk 12, Yýllýk 144 patlatma) ton günlük su tüketimi - Proje alanýnda 20 ton kapasiteli gömme yakýt deposu - Gerektiðinde tesis kapasitesinin artýrýlmasý için ÇED Yönetmeliði kapsamýnda gerekli baþvurular gerçekleþtirilecek. - "Sýnýr deðerlerin aþýlmasý halinde ses yutucu özellikte aðaçlarla alan çevresi aðaçlandýrýlabilir, ses perdesi (köpük bariyer gibi) yapýlabilir, araçlarýn ses çýkartan ünitelerine yalýtým yapýlabilir." - "Proje alaný turizm alaný deðildir. En yakýn turistik tesisler kuþ uçumu yaklaþýk 2 km mesafededir." (doðrusu: 1 km) - "Anýlan sahadaki iþletme faaliyetleri ve çýkan malzemenin nakli esnasýnda çevredeki arazilere zarar verilmesi halinde iþletme sahibi tarafýndan bütün zarar karþýlanacaktýr."...ve daha bir sürü cektir, caktýr... Rapor diyor ki: "En yakýn yerleþim birimi proje alanýnýn kuþ uçumu 800 m kuzeyinde Güvez Mahallesi konutlarý ve m güneydoðusunda bulunan Karameneyiþ Mahallesidir. Bu konutlarýn, faaliyetlerden kaynaklanacak tozdan etkilenmesi mümkün deðildir." Ben size olacaðýný söyleyeyim: Bakanlýk bu ÇED'i kabul edecek ve yýlýn 300 günü, - sabahlarý Sarýgerme'ye, öðleden sonralarý Güvez'e yukardan toz yaðacak; - yazýn denizden daðlara doðru bakan turistler, Sarýgerme üstlerinde toz bulutu görecek; - sabahtan akþama kadar sürekli kýrma, delme, yükleme, boþaltma, 2 güne bir de dinamitle patlama sesi olacak; - Hem harfiyat kamyonlarý hem de hazýr beton kamyonlarý, tepeden aþaðý Sarýgerme'ye inen toprak yoldan tozu topraða katarak bir aþaðý bir yukarý gidecek; - Havalimaný, yat limaný, golf sahasý derken taþ ocaðý ve beton santralý da eklenerek Dalaman'ýn turizm altyapýsý tamamlanmýþ olacak, maþallah, maþallah YOLCU DAN ÝÇ GÜVENLÝK PAKETÝNE ELEÞTÝRÝ YAÞANACAKLARI HAYAL BÝLE ETMEK GÜÇ CHP Muðla Milletvekili aday adayý Ömür Yolcu, Fethiye Demokrasi Platformu nun düzenlediði iç güvenlik yasa tasarýsý protesto eylemine destek verdi. Fethiye Günlükbaþý mahallesi Pazaryerinden toplanan, Fethiye Kültür Merkezi önüne kadar yürüyen eylemciler, yapýlan basýn açýklamasý ile iç güvenlik yasa tasarýsý protesto ettiler. Eyleme destek veren CHP Muðla Milletvekili aday adayý Ömür Yolcu, Mecliste görüþülmeye baþlanan Ýç güvenlik paketi nin yasalaþmasýndan sonra yaþanacaklarý hayal bile etmenin güç olacaðýný söyledi. Ýnsanlarýn en demokratik hakký olan gösteri yapma haklarý bu yasa tasarýsý ile ellerinden alýndýðýný dile getiren Ömür Yolcu, Baþörtüsü eylemlerini unutmadýk. Cuma namazlarýndan sonra gösteri yapanlar bugün iktidar koltuklarýnda göbeklerini kaþýyorlar. Daha düne kadar demokratik gösteri haklarýný kullananlara kurþun sýkan, Ethem Sarýsülük ü öldüren polis, sokak arasýnda Ali Ýsmail in döverek ölmesine neden olanlar, ekmek almaya giden Berkin Elvan ý vuranlar, bu tasarýnýn yasalaþmasýndan sonra yapacaklarýný hayal etmek bile güç olacaktýr dedi. Biraz ironi yaparsak bu tasarý yasalaþýrsa; evimizin içinde bile bir yanda 4 çocuk yapýn deyip, ardýndan da yatak odamýzda dolaþan iktidar anlayýþý ile sen makul þüphelisin diyen güvenlik güçleri karþý karþýya gelecek. Bu gidiþle kendi evimizde davetsiz misafirlerle yaþamak zorunda kalacaðýz. Bende onlara diyorum ki oðlum bak, evimden basýp gidin. -Soner Aydýn BAÞKAN KARAKUÞ TOBB YÖNETÝM KURULU NDA MUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karakuþ, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve baþladý. Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) nda üç dönemdir seçilerek göreve gelen ve Yönetim Kurulu Baþkanlýðý yapan Bülent Karakuþ, Þubat ayý içerisinde gerçekleþtirilen bir görevlendirme ile, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Baþkan Bülent Karakuþ, yeni görevinin ardýndan TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu nun Baþkanlýðýnda göreve baþlayarak Bursa da gerçekleþtirilen ilk toplantýya katýldý ve çalýþmalara baþladý. Konu ile ilgili açýklama yapan Baþkan Bülent Karakuþ þunlarý kaydetti: Sadece Muðla Ticaret ve Sanayi Odasýný temsilen deðil tüm diðer Muðla Odalarýný temsilen bu görevdeyim. Bu görev ile projeleri daha yakýndan takip etme fýrsatýmýz olacak. Gerek Odamýza, gerek Muðla da faaliyet gösteren diðer Odalara gerekse Muðla ya katký saðlayacak her türlü çalýþmanýn içinde bulunmaktan mutluluk duymaktayým. Bu görev süresince ilimizi ve bölgemizi TOBB un olanaklarýndan daha fazla yararlandýrmak öncelikli hedefimiz olacaktýr. Bu konuda destek veren ve iyi dileklerini ileten herkese teþekkürlerimi sunuyorum.

4 4 27 ÞUBAT 2015 CUMA Muðla UMKE 2015 Kýþ Kampýnda Saðlýk Bakanlýðýna ait gönüllü saðlýk personellerinden oluþan Muðla Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) nin personeli almýþ olduðu özel eðitimler ve donanýmlarý ile birlikte katýlmýþ olduklarý kamp ve tatbikatlarla sürekli kendini geliþtiriyor. Saðlýk Bakanlýðýnýn bilgisi ve onayý dahilinde Muðla Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 2015 Yýlý Faaliyet Planýnda yer alan "UMKE Kýþ Kampý ve Eðitimi" Þubat 2015 tarihleri arasýnda Kavaklýdere Gökçukur yaylasýnda yapýlýyor. Kampa Muðla dan 45, Elazýð dan 5 olmak üzere 50 kiþilik ekip katýlýyor. UMKE Ekiplerinin her türlü zor ve olumsuz doða þartlarýnda görev yapabilecek düzeye ulaþmalarýný saðlamak amacýyla, düzenlenecek olan üç günlük kamp süresince; personele; Kýþ þartlarýnda kampçýlýk/kamp malzemelerinin kullanýmý, Ekip çalýþmasý, Doðada hayatý idame ettirme, Olumsuz hava koþullarýna personelin adaptasyon ve motivasyonunun yükseltilmesi, Daðcýlýk ve Ýp Baðlama Teknikleri, Trekking (Uzun Doða Yürüyüþleri), Oryantiring (Doðada Yön Bulma), Hipotermi (Vücut ýsýnýn düþmesi) Vakasýna Týbbi Müdahale Eðitimleri veriliyor. Muðla Ýl Saðlýk Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, afetin ne zaman, hangi koþullarda oluþacaðý ve meydana geldiði bölgede ne þekilde tahribat býrakacaðý bilinmediði için her an göreve hazýr þekilde bekleyen UMKE ekiplerinin gerçekleþtirilecek bu tür eðitim kamp ve tatbikatlarla afet durumuna kendini yetiþtirmeye ve hazýrlamaya devam edeceði bildirildi. MARMARÝS TE; Geçmiþten Günümüze Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odasý turizm sezonu baþlarken, Geleneksel El Sanatlarý sergisi ile Marmaris halkýný buluþturdu. 21 Þubat 01 Mart tarihleri arasýnda açýk kalacak sergi her gün Saat arasý ziyaret edilebilecek. Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Þükrü Ayyýldýz Marmaris in geçmiþini günümüze taþýyan Geleneksel El Sanatlarý sergisi ile köklerimizle bir köprü kurulduðunu ve bu köprü ile turizm sektöründe, dünya ülkelerinden Marmaris e gelen insanlara yerinde tanýtýmýn gerçekleþtirildiðini söyledi. Geçmiþten günümüze temasýný iþleyen sergide, geleneksel halý dokumacýlýðý ve çini boyama sanatýnýn en güzel örneklerinin sergilenmesinin yaný sýra, deneyimli eðitmenlerin gözetiminde uygulamalý çalýþmalar yapmak mümkün. Serginin açýlýþýnda bir araya gelen Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Þükrü Ayyýldýz, Marmaris Ticaret Odasý Baþkaný Mehmet Baysal, Marmaris Þoförler Odasý Baþkaný Ýbrahim Tarým, Marmaris Esnaf Kefalet Odasý Baþkaný Mehmet Þencan ve Marmaris Kaymakamý Celalettin Yüksel, açýlýþ kokteylinde buluþtuklarý yuvarlak masa sohbetinde Marmaris için en iyi en güzeli nasýl ortak akýl kültürü içinde dayanýþarak, uyumlu bir iþbirliði ile hayata geçiririz üzerine konuþtular. Serginin açýlýþýný hep birlikte gerçekleþtiren Oda Baþkanlarý, Blue Port Yöneticisi Ayten Demir Bilgin ve Marmaris Kaymakamý Celalettin Yüksel bilahare Blue Port AVM ikinci katýnda bulunan, Kalimerhaba Derneði Marmaris Kültür Merkezi Aþkýn Resim Hali Karma Resim Sergisini ziyaret ettiler. Marmaris Kaymakamý Celalettin Yüksel Marmaris in geliþmesi adýna çaba gösteren herkesin takdir edilmesi gerektiðini söyleyerek Marmaris e yeni bir sanat galerisi kazandýrýldýðý için Kalimerhaba Derneði ne teþekkür etti ve sergiye emeði geçenleri kutladý. -Haber Merkezi SEDAT PEKER Ý YÝTÝRDÝK Deðerli gazeteci dostumuz Sedat Peker i yitirdik. Karþý Gazete'nin Genel Yayýn Yönetmeni, ulusal ve uluslararasý haber ajanslarýnda serbest gazeteci olarak hizmet veren, fotoðraf,haber, röportaj dallarýnda sayýsýz ödül sahibi hak habercisi Sedat Peker 23 Þubat 2015 Pazartesi günü Ýzmir de yaþamýný yitirdi. Aydýnlýk gazetesi, Yeni Sanat Dergisi, Milliyet, Demokrat Ege, Evrensel Gazetesi, Kordon TV, Radyo Beta ve Radyo Fon da da görev yapmýþ olan Peker in "Barýþ Hemen Þimdi", "Yollar", "Orada" ve hayvan haklarýna yönelik "Satýn Alma Sahiplen" adlý dört fotoðraf albümü yayýnlandý. Fotoðraf, haber, röportaj dallarýnda sayýsýz ödül aldý. Sokak Hayvanlarý ve Yuvarlak Çay için Ortaca ya geldi Sedat Peker, Türkan Daðdelen in sokak hayvanlarý için yaptýðý ölüm orucu eylemi ve Yuvarlak Çay HES mücadelesini duyurmak için Reuters Haber Ajansý muhabiri olarak Ortaca ya gelip bu mücadelelerin ulusal ve uluslararasý basýnda yer almasýný saðlamýþtý. Nerede bir hak mücadelesi varsa orada görev baþýnda olmasýna alýþtýðýmýz, mütevazi ve neþeli yapýsýyla bulunduðu yeri ýþýtan sevgili dostumuz, meslektaþýmýz ýþýklar içinde yatsýn. Ýç Güvenlik Paketi'ne insan zinciri oluþturarak "hayýr" dediler Fethiye'de bir grup, Ýç Güvenlik Paketi'ni protesto etmek için insan zinciri oluþturdu. Foça Mahallesi'ndeki Pazar Pazarý'nda toplanan Fethiye Demokrasi Platformu'na üye yaklaþýk 80 kiþi, pazarda vatandaþlara Ýç Güvenlik Paketi ile ilgili bildiri daðýttý. Bezlere "48 saat gözaltý", "bedenim bana ait dokunma", "cama kar topu attým öldürüldüm", "yargýsýz infaz", "zafer direnen emekçinin" yazýp üzerilerine giyen gruptakiler, suç teþkil ettiði öne sürülen sapan, bilye ve kaþkol taþýdý. Buradan yürüyüþe geçen gruptakiler insan zinciri oluþturarak Beþkaza Meydaný'na ulaþtý. Gruptakiler, taþýdýklarý sapan, bilye ve kaþkollarý meydanda yere býrakarak bir süre slogan attý. Grup adýna basýn açýklamasýný okuyan Mehmet Özcan Yýlmaz, Ýç Güvenlik Paketi'nin polis vazife salahiyetleri kanunu ile bazý kanunlarda deðiþiklik yapýlmasý yasa tasarýsý ile tasarýnýn kolluk amirlerine önleyici gözaltý yetkisi tanýdýðýný söyledi. En küçük bir olayda kolluða silah kullanma yetkisi verdiðini savunan Yýlmaz, vali ve kaymakamlara da kolluða kovuþturma ve soruþturma ayrýmý yapýlmadan doðrudan emir yetkisi tanýdýðýný belirtti. Yýlmaz, paketin ev, iþyeri, otomobil ve benzeri alanlarda arama yetkisini direk kolluða devrettiðini ifade ederek, "Gösterilerde yüzünü kýsmen yada tamamen kapatanlarý aðýr cezalar ile cezalandýrma öngörülüyor. Bu bireysel hak ve özgürlük bakýmýndan aðýr ihlalleri beraberinde getirecek tasarýnýn geri çekilmesini istiyoruz" dedi. Tasarýnýn kabul edilmesi halinde ifade hürriyeti, kiþi güvenliði, yaþam hakký ile birlikte bir çok alanda insan haklarý ihlalleri yaþanacaðý ileri süren Yýlmaz, polis devleti uygulamalarý ile güvenlik sorununun çözülemeyeceðini, bu tasarýnýn kabul edilmemesi çaðrýsýnda bulunduklarýný sözlerine ekledi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan gruptakiler, Beþkaza Meydaný'nda bir süre oturma eylemi yaptýktan sonra olaysýz þekilde daðýldý. ÝZTUZU KURTARMA PLATFORMU NDAN UYARI: TÝCARÝ FAALÝYETÝN ENGELLENMESÝ DALYAN TURÝZMÝNÝN SONUNU GETÝRÝR 1.SAYFADAN DEVAM KAÞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARMAYIN Dalyanaðzý ve Ýztuzu Kumsallarýnda þezlong ve þemsiyeler kaldýrýlýrsa bu uygulamanýn, kaplumbaðalarýn üremesine yapacaðý çok önemli olumsuz etkilerin yaný sýra, kumsalýn diðer özelliklerinin korunmasý ve çevre temizliði açýlarýndan da büyük sorunlara yol açmasý beklenmelidir. Kumsalýn her iki ucundaki þezlong ve þemsiyeler, biryandan ziyaretçilerin bu dar alanlara yoðunlaþmasýný (kumsalýn yüzde doksanýnýn kullanýlmamasýný ya da çok az kiþi tarafýndan kullanýlmasýný) saðlamakta, diðer yandan gölgede kalarak ýsý deðiþiminden etkilenme olasýlýðý olan yuvalarýn kolaylýkla belirlenmesini olanaklý kýlmaktadýr. Eðer þezlong ve þemsiyeler kaldýrýlýrsa ziyaretçiler kumsalýn tüm uzunluðunu kullanmaya baþlayacaktýr. Küçük Dalyan gibi birkaç aðaç bulunan bölgeler, saðladýklarý gölge nedeniyle yeni yoðunluk alanlarý olacaktýr. Ziyaretçiler istedikleri yerlere havlularýný serecek, yanlarýnda getirdikleri þemsiyeleri kumsala çakacaklardýr. Araþtýrma sonuçlarý Caretta c. caretta türü deniz kaplumbaðalarýnýn yuvalamak için kumsalýn tüm uzunluðunu kullandýðýný göstermektedir yýlý araþtýrma raporunda yer alan bilgilere göreyse Küçük Dalyan yöresi Yumuþak Baðalý Nil Kaplumbaðalarýnýn yuvalarýnýn yoðunlaþtýðý yerlerdir. Kumsalýn bu kesimlerinin kontrolsüz kullanýmlarý kuþkusuz hem Caretta larýn, hem de Nil Kaplumbaðalarýnýn yuvalarýna, üremelerine olumsuz etki yapacaktýr. Ziyaretçiler ayrýca, koruma altýnda olan kum zambaklarýný toplayacak, kumsalýn diðer ekolojik deðerlerine zarar vereceklerdir. Kimi ziyaretçiler getirdikleri yiyecek ve içeceklerin çöplerini kumsalda býrakacaktýr. 4.5 km uzunluðundaki kumsaldaki bu tür olumsuzluklarý engellemek için kaç kiþiden oluþacak bir denetleme ordusuna, bekçilere gerek vardýr? Bu bekçilerin aylýklarýný kim ödeyecektir? Dalyanaðzý ve Ýztuzu Kumsallarýnda þezlong ve þemsiye kullanýmýný yasaklama kararý, çok anlamlý deyimimizle hiç kuþkusuz kaþ yapayým derken göz çýkarmak la sonuçlanacaktýr. DALYAN TURÝZMÝNÝ ÖLDÜRÜR Dalyan, sahip olduðu eþik kumsalýnýn da katkýsýyla 1990 lý yýllardan baþlayarak ülkemizin az sayýdaki doða turizmi merkezlerinin önde gelenlerinden birisi olmuþtur. Dalyan halkýnýn önemli bir oraný geçimini turizmle iliþkili uðraþlardan saðlamaktadýr. Dalyanaðzý ve Ýztuzu Kumsallarýndaki günü birlik kullanýmý destekleyen altyapýnýn ortadan kaldýrýlmasý Dalyan ýn ziyaretçiler açýsýndan çekiciliðini azaltacak ve turizmi olumsuz etkileyecektir. Eðer bu karar uygulanýrsa karar verenler, bu olumsuzluðun da sorumlusu olacaklardýr. ÝKUP olarak bu karardan bir an önce vazgeçilmesini diliyor, bir dinlence kumsalý için olmazsa olmaz nitelikteki büfe, þemsiye ve þezlong gibi kullanýmlarýn, konunun uzmaný bilim insanlarýnýn da katkýlarýyla gerekiyorsa sayýlarýnýn ve yerlerinin yeniden belirlenerek ivedilikle uygulanmasýný istiyoruz. BÝRÝLERÝNÝN KAZANÇ KAPISI OLMAMALI Baþýndan beri ÝKUP olarak söylemimiz korunan alanlarda ticari faaliyetlerin yapýlmamasý deðildir. Doðal olarak korunan unsurlarý olumsuz etkileyebilir hiçbir ticari ya da ticari olmayan etkinliðe izin verilmemelidir. Ancak, korunan unsurlarla çeliþmeyen, hatta korumaya olumlu katký yapan ticari faaliyetlerin desteklenmesi ve geliþtirilmesi çok doðru bir yönetim kuralýdýr. Burada önemli olan ticari faaliyetlerden saðlanan kazancýn, torunlarýmýza aynen býrakmakla yükümlü olduðumuz bu çok deðerli doðal varlýklarýmýzýn daha iyi korunmasý ve geliþtirilmesi için kullanýlmasý, tüm vatandaþlarýmýza ait olan bu varlýklarýn kazanç kapýsý olarak görülmemesi ve kazançlarýn bazý kiþilerin ceplerine gitmemesidir. 27 YILDIR TANITIM KÝTAPÇIÐI HAZIRLANMADI Yaklaþýk 27 yýldýr Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Ýztuzu Kumsalýnýn fiziksel ve ekolojik özelliklerini, endemik bitki ve hayvan türlerini, nelerin ne amaçla korunduklarýný ziyaretçilerin bilgisine sunan bir kitapçýk bugüne kadar neden hazýrlanamamýþtýr? Kumsallardaki Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzýn tanýtým barakalarý neden birer tanýtým merkezleri olamamýþtýr? Ýztuzu ve Dalyanaðzý Kumsallarýndan elde edilecek kazançlar, öncelikle bu tür yayýnlarýn hazýrlanmasý ve bilgilendirme merkezlerinin etkin çalýþtýrýlmasý, yeni araþtýrmalar, koruma programlarý ve çevre yönetimi için kullanýlmalýdýr. -Ömer Kundakçý

5 5 27 ÞUBAT 2015 CUMA DUBLE KAZALARDA 2 ÖLÜ, 2 YARALI TALÝH KUÞU SEYDÝKEMER DE UÇACAK Milli Piyango nun 28 Þubat 2015 te gerçekleþtireceði çekiliþ Muðla nýn yeni ilçesi Seydikemer de gerçekleþtirilecek. Her ayýn 9,19 ve 29 unda gerçekleþen Milli Piyango çekiliþleri gelen talepler doðrultusunda zaman zaman piyango idaresi tarafýndan Anadolu nun çeþitli il ve ilçelerine taþýnarak yapýlýyor. Özellikle il ya da ya ilçelerini tanýtmak isteyen ve milli piyango idaresinin þartnamelerini getiren belediyeler, çekiliþe ev sahipliði yapýyor. Yeni ilçe Seydikemer de rutin belediye hizmetlerinin yaný sýra kültürel hizmetleriyle de dikkat çeken Seydikemer Belediyesi, Baþkan Yakup Otgöz ün giriþimleri ile milli piyangonun 28 Þubat çekiliþine ev sahipliði yapacak. Menekþe Mahallesinde ilk kez halkýn hizmetine açýlacak olan Seydikemer Spor Salonu nda yapýlacak çekiliþte Seydikemerliler i muhteþem bir konser bekliyor. Türk Halk Müziði Sanatçýsý Ýlkim Ýlk, Türk Pop Müziðinin güçlü sesi Berna Baþel ile hareketli türküleriyle TV ekranlarýndan da tanýdýðýmýz Ankaralý Ayþe lakaplý Ayþe Dinçer, katýlýmcýlarý coþturacak. 2 Milyonluk büyük ikramiyenin Seydikemer de belirleneceði çekiliþte programa katýlan vatandaþlara da ücretsiz kupon daðýtýlacak ve 5 kiþi LCD TV kazanacak. Serap Ülkü nün sunuculuðunu üstleneceði programda salonun dolma ihtimalini de hesaba katan Seydikemer Belediyesi, salon dýþýna 2 adet dev ekran yerleþtiriyor. Muðla-Fethiye karayolu Ortaca-Dalaman arasýnda yapýlan duble yol çalýþmalarý sýrasýnda ayný gün içerisinde meydana gelen trafik kazalarýnda 2 kiþi öldü, 2 kiþi yaralandý. Muðla-Fethiye karayolu Ortaca-Dalaman arasýnda yapýlan duble yol çalýþmalarý sýrasýnda ayný gün içerisinde meydana gelen trafik kazalarýnda 2 kiþi öldü, 2 kiþi yaralandý. 4 saat arayla 2 kiþi öldü Ýlk kaza, Yerbelen mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yerbelen Mahallesi Acarlar mevkisinde asfalt çalýþmasý nedeniyle tek þeride düþürülen duble yolda aracýný park ederek yaya olarak karþýya geçmek isteyen kamyon þoförü Bayram Büyükkör e (62) Þenol Akdað (40) idaresindeki 48 PA 052 plakalý otomobil çarptý. Kazada aðýr yaralanan Bayram Büyükkör olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Ortaca Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Bayram Büyükkör yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Ýkinci kaza ise, Ortaca Özel Yücelen Hastanesi önünde meydana geldi. Yaya olarak yolun karþýsýna geçmeye çalýþan Ortaca Yücelen Hastanesi Diyaliz Merkezinde þoförü Ercan Çakýr a (43) Murat Gökçeoðlu (33) idaresindeki 48 FK 796 plakalý otomobil çarptý. Aðýr yaralanan Çakýr kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybetti. Yaralamalý ve maddi hasarlý kaza Çalýþma yapýlmasý dolayýsý ile tek þeride düþürülen yolda birçok maddi hasarlý ve yaralamalý trafik kazalarý da yaþandý. Yerbelen mahallesi Özel Özalp koleji yakýnlarýnda meydana geldi. Yolun karþýsýna geçmeye çalýþan bir kiþiye otomobil çarptý. Kazada kimliði öðrenilemeyen bir kiþi yaralandý. Yaralýnýn kolunda ve ayaðýnda kýrýklar olduðu öðrenildi. Emekli Polis memuru Hüseyin Öçal ise Ortaca Hükümet konaðý karþýsýnda yaya olarak karþý tarafa geçmeye çalýþýrken sürücüsü ve plakasý belirlenemeyen kamyonun çarpmasý sonucu kolundan yaralandý. Sol kolunda kýrýklar tespit edilen Öçal ýn kolu alçýya alýndý. -Ömer Kundakçý MUSKÝ den Aðaç Hassasiyeti MUSKÝ ekipleri, Yeniköy de yapýmý devam eden içme suyu çalýþmalarýný 8 ila 10 yaþýndaki aðaçlara zarar vermeden sürdürüyor. Aðaçlara zarar vermeden kazý çalýþmalarýný yapan MUSKÝ ekipleri, toplamda 360 metre uzunluðunda boru hattý yapýmý gerçekleþtirecek. Muðla Büyükþehir Belediyesi bünyesinde çalýþmalarýný sürdüren Muðla Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü (MUSKÝ), Yeniköy mahallesinin içme suyu hattýnýn, yeni yapýlan futbol sahasýnýn altýndan geçmesi nedeniyle hattý yenileme çalýþmasýyla sahanýn etrafýndan geçiriyor. Futbol sahasýnýn altýnda kalan içme suyu hattý nedeniyle bölge halkýnýn susuz kalmamasý ve ileride oluþabilecek sorunlarý ortadan kaldýrmak amacýyla baþlatýlan çalýþmalar çerçevesinde MUSKÝ 3. Bölge Þube Müdürlüðü Su Kanal Ýþletme Þefliði ekipleri, toplam 360 metre uzunluðundaki yeni içme suyu hattýnýn yapýmýna baþladý. Saha çevresinde çalýþmalarýný sürdüren MUSKÝ ekipleri, bölgede bulunan 8 ila 10 yaþýndaki aðaçlara zarar vermeden 360 metre uzunluðundaki boru hattýný yer altýna yerleþtiriyor. 5 personel, 2 kepçe ve 1 kamyonla çalýþmalarýn devam EGE HABER ettiðini belirten MUSKÝ Genel Müdürü Baki Ülgen, ekiplerin bölgede aðaçlarýn olmasýndan dolayý titiz çalýþtýklarýný vurguladý. Bölge halkýnýn sorunsuz su ihtiyaçlarýný gidermesi için ekiplerin aralýksýz olarak çalýþmalarýný sürdürdüðünü belirten Ülgen, Arkadaþlarýmýz yaklaþýk 1 haftadýr bölgede çalýþmalarýný sürdürüyorlar. Çalýþma öncesi çevrede 8 ila 10 yaþ aralýðýnda bulunan aðaçlarýn olmasý nedeniyle bölgede bir takým incelemelerde bulunduk. Ýncelemeler sonucunda bölgedeki aðaçlara zarar vermeden yapýlacak olan iþlemin yol haritasýný çizerek çalýþmalarýmýza baþladýk. En kýsa sürede çalýþmalarýmýzý bitirerek bölgede yapýlan futbol sahasýnýn aktif hale gelmesini ve Menteþe halkýna hayýrlý olmasýný diliyoruz dedi. bayinizde & internette ortacahaber.com FETHÝYE HDP YE SALDIRI DAVASI SÜRÜYOR Fethiye'de, Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) ilçe baþkanlýðýnýn açýlýþý sýrasýnda yaþanan gerginlik ve parti tabelasýnýn indirilmesiyle sonuçlanan olaylarda 118 kiþi hakkýnda açýlan davanýn ikinci duruþmasý görüldü. 2.Asliye Ceza Mahkemesin'de görülen duruþmada, 9 Mart 2014'te yaþanan olaylarda siyasi haklarýn kullanýlmasýný engellemek, Toplantý ve Gösteri Yürüyüþleri Kanunu'na muhalefet, polise mukavemet ve mala zarar vermek gibi suçlardan dava açýlan 37 sanýðýn savunmasý alýndý. Duruþmaya, davacý avukatlarý ile HDP Fethiye Eþ Baþkanlarý Aslý Yantaþ ve Ayþe Coþkun katýldý. Avukat talebinde bulunmayan sanýklar duruþmada savunmalarýný yaptý. Sanýk Murat Cankaya, savunmasýnda, olay günü gösteri yapýlacaðýný duymasý üzerine olay yerine gittiðini anlattý. Amacýnýn, gösteriye katýlanlarý sakinleþtirmek ve polise mukavemet göstermelerini engellemek olduðunu savunan Cankaya, "Polise mukavemette bulunmakla suçlanýyorum. Ben hiç bir polise karþý gelmedim. Partinin açýlmasýna da karþý çýkmýþlýðým yok" dedi. HDP Fethiye Eþ Baþkaný Aslý Yantaþ Üniversite öðrencisi Ali Duman ise olay günü dersten çýktýðýný ve arkadaþlarýyla bir kafeye oturduðunu dile getirdi. Gelen sesler üzerine dýþarýya çýkýp göstericilerin arasýna gittiðini kaydeden Duman, bu sýrada atýlan biber gazýndan kaçarken polis tarafýndan gözaltýna alýndýðýný belirtti. Duman, olayla ilgisi olmadýðý halde 2 gün gözaltýnda tutulduðunu ifade etti. Duruþma, diðer sanýklarýnda dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. HDP Fethiye Eþ Baþkaný Aslý Yantaþ, duruþma sonrasýnda gazetecilere yaptýðý açýklamada, partilerinin Türkiye'nin bir çok yerinde olduðu gibi Fethiye'de de örgütlenmesini geçen yýl baþlattýðýný hatýrlattý. Geçen yýl ilçe örgütlerine yapýlan saldýrý sonucu sýkýntýlý bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Yantaþ, suçlularýn gerekli þekilde cezalandýrýlmasýný beklediklerini dile getirdi. "Yerleþik mekan bulamýyoruz" Yantaþ, suçlularýn gerekli þekilde cezalandýrýlmadýðý takdirde bir kaç gündür yaþadýklarý benzer saldýrýlarýn da önlenemeyeceðini, bu nedenle en kýsa zamanda bu davanýn sonuçlandýrýlmasýný istedi. Geçtiðimiz aylarda kongrelerini yaptýklarýný ve ilçe örgütünü oluþturduklarýna iþaret eden Yantaþ, "Yaþanan olay bizim ilçede yerleþik bir mekan bulmamýzý engelliyor. Bu nedenle þuanda bir ilçe binamýz yok. Bir yandan bunun olmasý için çaba sarf ederken, bir yandan da kesintisiz þekilde örgütlenme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" diye konuþtu. Olayýn geçmiþi Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak'ta 9 Mart 2014'te açýlýþý yapýlacak HDP Ýlçe Baþkanlýðý önünde toplanan grup parti bürosunu taþlamýþ, gerginliðin artmasý üzerine HDP tabelasý yerinden sökülmüþtü. Akþam saatlerinde de Taþyaka Mahallesi Baha Þýkman Caddesi'nde toplanan grup, HDP Ýlçe Baþkanlýðýna destek verdiði iddia edilen kiþiye ait pastaneyi taþlayarak zarar vermiþti.

6 6 27 ÞUBAT 2015 CUMA CHP MUÐLA MÝLLETVEKÝLÝ DEMÝR ADAY ADAYLIÐINI AÇIKLADI AK PARTÝ ADAY ADAYLARI SEYDÝKEMER DE HUZURA ÇIKTI Mestan Yayman Salih Gümüþ Yelda Erol Gökcen Ýsmail Baykal Karaca Özmen Balcý CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, CHP Muðla Ýl Baþkanlýðýnda genel seçimler için aday adaylýðýný açýkladý. Basýn toplantýsýna CHP Muðla Ýl Baþkaný Mürsel Alban, CHP Muðla Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Belkýs Bozacý, Muðla Büyükþehir Baþkan Vekili Cumhur Çoban, Menteþe Belediye Baþkaný Bahattin Gümüþ, Menteþe Ýlçe Baþkaný Erkan Aydýn, Menteþe Kadýn Kollarý Baþkaný Leyla Ersöz, Eski Ýl Genel Meclis Üyemiz Erol Kutlay, Eski Köyceðiz Belediye Baþkaný Salih Erbay, Kavaklýdere Ýlçe Baþkaný Zafer Akkaþ, belediye meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ve çok sayýda partili katýldý. Halkevleri'nden HDP açýklamasý: Barajý geçmesi için her türlü desteði sunacaðýz Nuçe TV deki Nabýz programýna katýlan Halkevleri Genel Sekreteri Nuri Günay, siyasal geliþmelere ve seçim gündemine iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Günay, henüz somut bir kararlarý olmamakla birlikte, HDP nin barajý geçmesi için ellerinden gelen desteði, katkýyý vereceklerini söyledi. "AKP, HDP'NÝN BARAJI GEÇMEMESÝ ÝÇÝN HER TÜRLÜ PROVOKASYONU YAPACAK" Ýç Güvenlik Yasasý nýn bu kadar kavga gürültü ile çýkarýlmasýnýn nedeni nedir?, Bir ay sonra yaþayacaðýmýz provakasyonlarýn mý göstergesidir? diye soran Günay, Kürt hareketinin mücadelesiyle kopartýlarak alýnan haklar olduðunu düþündüklerini, seçim sonrasýnda da böyle olacaðýný beklediklerini, Tayyip Erdoðan ve AKP Hükümeti nin HDP nin barajý geçmemesi için elinden gelen provakasyonu yapacaðýný, bütün verilerin bu yönde olduðunu belirtti. "HDP'NÝN BARAJI GEÇMESÝ ÝÇÝN ELÝMÝZDEN GELEN DESTEÐÝ SUNACAÐIZ" HDP ile Halkevleri arasýnda yapýlmakta olan görüþmelerle ilgili bir soruya ise Günay þöyle cevap verdi: "Bir dizi görüþme gerçekleþtirdik, bundan sonra da görüþmelerimiz devam edecek, biz de kendi örgütümüzle, üyelerimizle, yöneticilerimizle tartýþýyoruz. Biz bir seçim örgütü deðiliz, seçimlere bakýþýmýz da belli açýkçasý, bu açýdan da biraz da Kürt Hareketi ne benziyoruz, onlar da gücünü halk hareketinden alýyorlar, parlamentoyu da araçlardan biri olarak tarif ediyorlar, ama en temelli olarak görmüyorlar, birinci sýraya koymuyorlar, o yüzden bu baraj tartýþmasýna da böyle yaklaþtýklarýný düþünüyorum. "Bizim açýmýzdan da böyle, temel mücadele aslýnda sokak mücadelesidir. Ama bu koþullarda, yoðun seçim barajý, HDP nin parti olarak seçime girme kararý seçime yönelik tutumumuzu etkiliyor. Görüþmelerimiz devam ediyor, henüz somut bir tutum açýklamýþ deðiliz ama HDP nin yüzde on barajýný geçmesi için elimizden gelen katkýyý, desteði sunacaðýz." 28 Þubat Pazar günü temayülü yoklamasýnýn yapýlacaðý AK Parti de milletvekili aday adaylarý Seydikemer Teþekilatý ile bir araya gelerek destek istedi 28 Þubat Pazar günü temayülü yoklamasýnýn yapýlacaðý AK Parti de milletvekili aday adaylarý Seydikemer Teþekilatý ile bir araya gelerek destek istedi 34 Aday Adayý bulunan AK Parti de aday adaylarý Muðla nýn 13 ilçesinde teþkilatlarla bir araya gelerek temayül öncesi partililerden destek istiyor. Zaman zaman bireysel zaman da gruplar halinde teþkilatlara ve partililere ziyaretlerde bulunan aday adaylarýndan 14 isim önceki akþam Seydikemer deydi. Ýlçe Teþkilatýnýn Geniþletilmiþ Ýlçe Danýþma Toplantýsýnda katýlan aday adaylarý önce kendilerini tanýttý, sonra Muðla ya yönelik projelerinden baþlýklar sundu. Ýlçe Danýþma Toplantýsý ndan 2 saat önce partililerle yemekte buluþan Yusuf Kayacýk ve Elvan Göçer, Muðla nýn eksiklerini, Denizli ve Antalya ya göre geri kalmýþlýðýný örneklerle sýralayarak Muðla daki CHP hegemonyasýnýn kalkmasý gerektiðine vurgu yaptý. Ýlçe Baþkaný Ecz. Salih Gümüþ ün kýsa selamlama konuþmasýyla baþlayan Ýlçe Danýþma Toplantýsý nda söze ilk baþlayan deneyimli siyasetçi Seydikemer Belediye Baþkaný Yakup Otgöz, aday adaylarýna yönelik yaptýðý konuþmada AK Parti olmasaydý Yakup Otgöz bu gün burada olmazdý, sizler de olmazdýnýz. Önce temayül yapýlacak sonra genel merkez tarafýndan bir liste hazýrlanacak. Sizlerden ricam, listenin dýþýnda kaldýk diye partiye küsmemeniz, adayýn yanýn da olmanýz. Birlik ve beraberliðe her zamankinden daha çok ihtiyaç var diyerek aday adaylarýna çaðrýda bulundu. Ýl Baþkan yardýmcýsý Ozan Balcý nýn selamlama konuþmasýnda sonra aday adaylarýna 5 er dakikalýk konuþma sözü verildi. Kürsüye sýrasýyla Bekir Tavas, M. Yavuz Demir, Aysel Selçuk, Ahmet Kestepli, Muhittin Kayabaþ, Ýsmail Baykal, Karaca Özmen Balcý, Ramazan Yýldýrým, Bilal Selçuk, Yelda Erol Gökçe, Mestan Yayman, Ümran Akdokur þeklinde gelen aday adaylarý önce özgeçmiþlerini, sonra da seçilmeleri durumunda yapacaklarýný anlattýlar. Yeni anayasanýn yaný sýra Muðla nýn daha fazla hizmet alabilmesi için AK Parti ye ihtiyacý olduðunu belirten aday adaylarý, konuþmalarýn ardýnda birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi. Sendikacýlarýn adaylýk dayanýþmasý CHP Muðla Milletvekili aday adaylarý Maden-Ýþ sendikasý Yataðan eski þube baþkaný Süleyman Girgin ve Eðitim-Sen eski þube yöneticisi Ömür Yolcu, CHP Ortaca Kadýn Kollarý tarafýndan düzenlenen tanýtým toplantýsýna katýldý. Girgin ve Yolcu, toplantý öncesinde Ortaca da düzenlenen Özgecan Aslan cinayetine tepki yürüyüþüne katýldý. CHP Ortaca Kadýn Kollarý toplantýsýnda konuþan Süleyman Girgin, mücadeleyi ortaklaþtýrarak sürdüreceklerini söyledi. Süleyman Girgin Sendikalý deðil iþçiyim, Ömür arkadaþýmýz da ben de yýllarca çalýþanlarýn emek mücadelesinde birlikte yaptýk. Bizim gibi sendikacýlar köþe baþlarýnda mücadele alanlarýnda arkadaþlarýný terk etmediler. Bizler emek mücadelesinin iþçi memur olarak ayýrmadýk, bir bütün olarak gördük. Bizim mücadelemiz emekçinin, köylünün emeði ile geçinen herkesin hakký için oldu. Bu mücadeleyi ayný kararlýlýkla parlementoda da yapmak için destek istiyoruz dedi. Süleyman Girgin, sözlerini þöyle sürdürdü; AKP iktidarýnýn icraatlarýný Ermenek te, Soma da aramalýyýz, Özgecan ýn katledilmesinde, yere dökülmüþ portakal da, özelleþtirilmiþ iþyerlerinde görebiliriz. Gerek iþçi arkadaþlarýmdan, gerek ailemden ve büyüklerimden öðrendiðim bir þey var. Hiçbir zaman eðriye doðru demeyiz biz. Meclis kürsüsünden AKP nin siyasi parti deðil bir suç örgütü olduðunu ve bu Ülkenin yurtseverlerinin, devrimcilerinin, iþçilerinin öðrencilerinin bu suç örgütüyle yönetilmek istemediðini söylemek ve siyaseti sokakta,meydanda, tarlada ve fabrikalarda yapmak için aday adayý oldum. Kadýnlarýmýz ile birlikte mücadeleyi ortaklaþtýrarak AKP nin kokuþmuþ düzenine son vereceðiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarýna Ülkemizin acilen ihtiyacý vardýr. Haziran ruhu ile Haziran seçimlerinde CHP yi tek baþýna iktidar yapacaðýz. Ömür Yolcu ise, benim gibi mücadelenin içinden ve alanlardan gelen aday adayý arkadaþým Süleyman Girgin e baþarýlar diliyorum dedi. -Soner Aydýn Yakup Otgöz Ozan Balcý M.Yavuz Demir Ümran Akdokur Muhittin Kayabaþ Ramazan Yýldýrým

7 7 27 ÞUBAT 2015 CUMA MUÐLA ÝL HAYVANLARI KORUMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI ÝZTUZU PLAJI YÝNE, DÜNYA GÖZDESÝ Ve 'Þeriat Derneði' kuruldu; amaç 'zorla þeriatý öðretmek' Muðla Ýl Hayvanlarý Koruma Kurulu 2015 yýlý 1. Toplantýsý Vali Yardýmcýsý Ekrem Aylanç baþkanlýðýnda Muðla Valiliði 75. Yýl Toplantý Salonu nda yapýldý. Vali Yardýmcýsý Ekrem Aylanç ýn yaný sýra toplantýya Orman ve Su Ýþleri 4. Bölge Müdürü Rahmi Bayrak, Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, Büyükþehir Belediyesi Veteriner Ýþleri Müdürü Buket Kallem, daire müdürlükleri yetkilileri, ilçe belediye baþkanlýklarý ve hayvan haklarý derneklerinin temsilcileri katýldý. Toplantýda ana gündem maddesi olarak Hayvan Dostlarý Derneði (HAYDOS) tarafýndan yönetilen geçici hayvan bakýmevine ait mevcut sýkýntýlarýn giderilmesi hususu görüþülüp HAYDOS a ait bakýmevinin iþletilmesinin Dalaman Belediyesine devri, bakýmevindeki iþ ve iþlemlerinde 5199 sayýlý Kanun ve Yönetmelikleri çerçevesinde HAYDOS tarafýndan beraberce yürütülmesi konusunda mutabakata varýldý. Toplantýda; Yaban Hayatý Bilgi Sistemine düzenli veri giriþinin saðlanmasý konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yetki devri kapsamýnda Kaymakamlýklar tarafýndan belirlenen denetim elemanlarýnýn görev yapmalarýnýn saðlanmasý, ev ve süs hayvanlarýna verilecek eðitimin organizasyonu iþinin Muðla Büyükþehir Belediyesi ile ilgili Ýlçe Belediyeleri tarafýndan yapýlmasý, hayvan dövüþleri konusunda Ýl, Ýlçe Emniyet Müdürlükleri ile Ýl, Ýlçe Jandarma Komutanlýklarý tarafýndan saðlanan mevcut desteðin daha da arttýrýlmasý, veteriner hekimi olmayan Belediyelerde yeterli sayýda veteriner hekim istihdamýnýn saðlanmasý ve belediyelerde, Veteriner Ýþleri Müdürlüklerinin kurulmasýna öncelik verilmesi hususlarý görüþülerek karara baðlandý. AÝHM Türkiye nin Zorunlu Din Dersi Ýtirazýný Reddetti Hükümetin Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi nin (AÝHM) din derslerinin zorunlu olmaktan çýkarýlmasýný isteyen kararýna yaptýðý itiraz reddedildi. Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP) hükümeti, AÝHM in 16 Eylül 2014 te aldýðý karara 18 Aralýk 2014'te itiraz etmiþ ve davanýn mahkeme tarafýndan esastan yeniden görülmesini istemiþti. Mansur Yalçýn, Namýk Sofuoðlu, Serap Topçu, Ali Yüce, Ali Kaplan, Eylem Onat Karataþ, Hüseyin Kaya, Sevinç Ilgýn, Ýsmail Ilgýn, Cafer Aktan, Hakký Saygý, Kemal Kuzucu, Yüksel Polat ve Hasan Kýlýç, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi nin (AÝHS) eðitim hakký ný düzenleyen 1 numaralý Protokolünün 2. maddesinin ihlal edildiðini savunarak 2 Þubat 2011 de AÝHM e baþvuru yapmýþlardý. AÝHM de 16 Eylül 2014 te aldýðý kararda Türkiye, daha fazla geciktirmeden, ailelerin dini ve felsefi inançlarýný açýklamak zorunda býrakýlmadýklarý bir muafiyet sistemi gibi, sorunun giderilmesine dönük imkanlarý ortaya koymak zorundadýr tespitiyle Türkiye yi uyarmýþtý. (EKN) TripAdvisor isimli seyahat sitesi 2015 te Avrupa ve Dünya da en iyi plajlarýn listesini yayýnladý. Ortaca Dalyan daki Ýztuzu kumsalý artýk sadece Avrupa'da deðil, dünyada da en iyi gidilecek yerler arasýndaki listeye girdi. TripAdvisor isimli seyahat sitesi 2015 te Avrupa ve Dünya da en iyi plajlarýn listesini yayýnladý. Ortaca Dalyan daki Ýztuzu kumsalý artýk sadece Avrupa'da deðil, dünyada da en iyi gidilecek yerler arasýndaki listeye girdi. Ýztuzu, Avrupa da 5, Dünyada 20.nci TripAdvisor takipçileri, Dünya da seyahat eden milyonlarca turist tarafýndan en iyi gezilecek yerler arasýnda Dalyan Ýztuzu plajýný Avrupa da ilk 5 e, dünyada ise, ilk 20 ye seçti. TripAdvisor 2015 Top 25 Beaches in Europe listesine göre 2014 yýlýnda 8. Sýrada bulunan Dalyan Ýztuzu plajý 2015 yýlýnda Yunanistan ve Ýtalya gibi ülkeler arasýnda 5. sýrada yer aldý. Ýlk 25'te Türkiye'den Ýztuzu plajý dýþýnda 22. sýrada Antalya Kalkan daki Kaputaþ Plajý bulunuyor. TripAdvisor 2015 Top 25 Beaches in the World listesine göre ise, Dalyan Ýztuzu plajý; Küba, Brezilya, Florida, Ýtalya, Ýngiltere, Yunanistan, Kostarika, Mýsýr ve Tayland ýn aralarýnda bulunduðu ülkeler arasýnda 20. sýrada yer aldý. Liste Turizmcileri sevindirdi TÜRSAB Batý Akdeniz BYK Yönetim Kurulu Üyesi Dalyan Temsilcisi Mehmet Çobanoðlu Tripedvisor dünyadaki tüm seyahat severlerin kullanmýþ olduðu bir referans portalýdýr. Güvenilir bir portaldýr. Ýztuzu nun da dünyanýn 25 ülkeden 20. sýrada olmasý, Avrupa'da da 25 ülkeden 5. sýrada olmasý bizi gururlandýrdý dedi. Dalyan'a ortalama yýllýk 1 buçuk milyon konaklamalý, günübirlik olarak ise 3 bin tursit geldiðine iþaret eden Çobanoðlu, bölgemizin bir numaralý tur destinasyonudur. Bundan dolayý da buraya gelen turistlerin en çok önem vermiþ olduðu konu buranýn doðasýdýr, carettalar ve plajýdýr. Buranýn þimdiye kadar çok iyi korunduðunu ispatladý. Bundan sonrada biz bu þekilde korumayý ve korunmasý gerektiðini düþünüyoruz ifadelerini kullandý. Dalaman, Ortaca, Köyceðiz Turistik Otelciler ve Turizm Ýþletmecileri Birliði (DOKTOB) baþkaný Yücel Okutur, Dünya üzerinde hem turizm olacak, hem insanlar olacak, hem de yaþam olacak ve doðallýðý aynen korunacak, buna en iyi örnek Dalyan dýr ve ender yerlerden bir tanesi Ýztuzu dur. Çünkü bu kadar mükemmel korunan, doðallýðý hiç bozulmamýþ tek yer Ýztuzu olduðunu rahatlýkla söyleyebilirim dedi. Ýztuzu nun dünya çapýnda daha bir çok ödülü almayý hakettiðinin altýný çizen Okutur, Ýztuzu bölgemizde ve dünya üzerinde ekolojik denge olarak nadir bulunan bir yer. Tripedvisor tarafýndan açýklanan ilk beþin içerisinde Ýztuzu nun olmasý benim açýmdan hiç þaþýrtýcý deðil. Çünkü ben bu bölgede yaþýyorum ve yýllardýr buradayým. Burasý her zaman ilk üç ün içerisinde, ilk beþ in içerisinde yerini hak ediyor. Hatta her zaman birinci olacak olan bir yerdir diye konuþtu. -ÖMER KUNDAKÇI Van Erciþ'te kurulan derneðin, sýrasý ile Türkiye'nin birçok il ve ilçesine taþýnmasý planlanýyor Van'ýn Erciþ ilçesinde Þeriat Derneði kurularak yasallaþtý. Kendisini "din araþtýrmacýsý" olarak tanýtan derneðin kurucusu Recep Çalýþkan, Türkiye'de þeriatýn uygulanmadýðýný ve zorla da olsa þeriatý öðreteceklerini söyledi. Derneðin kurulmasý aþamasýndaki tutumundan dolayý geçtiðimiz günlerde merkeze alýnan eski Van Valisi Nezih Doðan'a teþekkür eden Çalýþkan, Þeriat Derneði'ni ilk olarak Erciþ'te kurduklarýný, derneklerini sýrasý ile Türkiye'nin birçok il ve ilçesine taþýyacaklarýný söyledi. Çalýþkan, Türkiye'de yapýlan ibadetlerin þeriata göre yapýlmadýðýný savunarak, yapacaklarý çalýþmalarla, Türkiye'yi þerileþtireceklerini ve þeriat kurallarýna göre hareket edeceklerini ifade etti. 'TÜRKÝYE'DE ÝBADETLER ÞERÝATA UYGUN YAPILMIYOR' Þeriatlaþmaya yönelik Türkiye'nin geldiði noktadan övgü ile bahseden Çalýþkan, Türkiye'de yapýlan ibadetlerin dinde olmadýðýný Müslümanlarýn guruplaþtýðýný iddia etti. Çalýþkan, Türkiye'deki þeriat anlayýþýný ilginç bir benzetme ile örneklendirerek þunlarý söyledi: "Eskide Avrupa'da kadýnlar çocuklarýný yatýrdýklarýnda uyumayan çocuklarýna 'Uyuyun Türkler geldi' þeklinde ifadeler kullanarak korkuturdular. Çünkü Türk deyince akla kesen, yakan, yýkan ve yaðmacý bir millet gelirdi. Çünkü Avrupalýlar Türkleri baþ kesen alikýran bir millet olarak tanýtmýþtý. Bu gün ayný þekilde þeriat tanýtýlýyor." ZORLA ÞERÝATI ÖÐRETECEÐÝZ' Bir insanýn eðitim düzeyi ne olursa olsun, þeriatý bilmemesi durumunda cahil olduðunu savunan Çalýþkan, "Ýnsanlara þeriatýn ne olduðunu biz anlatacaðýz. Bizler zorla da olsa insanlarý þeriatý tanýmasý konusunda çaba göstereceðiz" dedi. Türkiye'de ilk olarak Erciþ'te þeriat adýna dernek kurduklarýný hatýrlatan Çalýþkan, yurt içinde ve yurt dýþýnda dernek bünyesi altýnda þubeler kuracaklarýný aktardý. CHARLÝE HEBDO SALDIRISINA ÖVGÜ! Alevi, Þii ve benzeri mezheplerin oluþumuna tepki gösteren Çalýþkan, herkesin yaþayan bütün mezheplerin þeriat çatýsý altýnda toplanmasý gerektiðine vurgu yapan Çalýþkan, Fransa'daki karikatür dergisi Charlie Hepdo'yu basarak katliam gerçekleþtiren saldýrganlarý savunmayý da ihmal etmedi. Sokakta Ýslam'ýn her geçen gün biraz daha yok olduðunu savunan Çalýþkan, Charlie Hebdo dergisine yönelik yapýlan saldýrýyý meþrulaþtýran ifadeler kullanarak, Ýslam ülkelerinin ve devletlerinin yapmasý gerekeni Cherif ve Said Kouachi kardeþlerin yaptýðýný söyledi. Çalýþkan, "Ýslam peygamberine yapýlan saldýrýya karþý devlet ve ordu görevini yapmayýnca iþ vatandaþa düþtü" dedi. Kaynak: DÝHA'nýn bu haberi T24'ten alýnmýþtýr EGE HABER bayinizde & internette ortacahaber.com

8 8 27 ÞUBAT 2015 CUMA MUÐLA OKUL SPORLARI SATRANÇ TURNUVASI Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Mavi Çatý salonunda, Þubat tarihlerinde Okul Sporlarý Satranç turnuvasý 8 kategori ve 166 sporcunun katýlýmýyla yapýldý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü ve Milli Eðitim Müdürlüðü Okul Sporlarý biriminin faaliyet programýnda yer alan satranç turnuvasý Küçükler, Yýldýzlar, Gençler kategorilerinde yapýldý. Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarý düzenlenen törenle verildi. Ortaca Belediyespor Satranç antrenörü Hasan Güneþ, küçük kýzlar, yýldýz kýzlar ve genç kýzlar kategorisinden 2'þer sporcunun Mayýs ayýnda Antalya'da yapýlacak olan Okul Sporlarý Bölge Satranç Þampiyonasý'na katýlacak olmasýndan dolayý turnuvaya katýlýmýn üst düzeyde olduðunu söyledi. Güneþ, Antalya'da yapýlacak olan Okul Sporlarý Bölge Satranç Þampiyonasý'nda limizi ve okullarýmýzý temsil edecek olan sporcularýmýza þimdiden baþarýlar diliyoruz dedi. Muðla Okul Sporlarý Satranç Turnuvasýnda derece yapan sporcular ve okullarý þu þekildesýralandý. Minik Erkekler Kategorisi: 1.Yusuf Berk Kurtuluþ (Marmaris Þehit Ahmet Bener Ýlkokulu) 2. Ýlke Kaðan Köse (Muðla Türdü Ýlkokulu) 3. Fehmi Kuzey Yurdun (Marmaris Þehit Ahmet Bener Ýlkokulu) 4. Oðuzhan Sidekli(Muðla Türdü Ýlkokulu-Muðla Belediyespor Kulübü) 5. Mehmet Hamdi Nazlý (Fethiye Atatürk Ýlkokulu) 6.Mehmet Utkan Topaloðlu(Muðla Türdü Ýlkokulu) Minik Kýzlar Kategorisi: 1.Gülden Postoðlu (Marmaris Þehit Ahmet Bener Ýlkokulu) 2. Bilgesu Þeker (Muðla Emir Beyazýt Ýlkokulu- Muðla Belediyespor Kulübü) 3. Mirsu Kulaksýzoðlu (Marmaris Þehit Ahmet Bener Ýlkokulu) 4. Selin Çelik (Muðla Emir Beyazýt Ýlkokulu- Ortaca Belediyespor Kulübü) 5. Öykü Selçuklu (Ortaca Özel Özalp Ýlkokulu) 6.Gülenay Güneþ (Ortaca Özel Özalp Ýlkokulu-Ortaca Belediyespor Kulübü) Küçük Erkek Kategorisi: 1.Yunus Mermer(Fethiye Atatürk Ortaokulu-Ortaca Belediyespor Kulübü) 2. Tuna Gürgüç (Marmaris Çaðdaþ Bilim Koleji-Kafkasör Kulübü), 3.Batýkan Aybey Akýn(Fethiye Atatürk Ýlkokulu-Fethiye Belediyespor Kulübü) 4. Nafiz Ediz Ýlhan(Ortaca Özel Özalp Ortaokulu-Ortaca Belediyespor Kulübü) 5.Mehmet Ali Mutlu(Muðla Teknoloji ve Kültür Koleji-Ortaca Belediyespor Kulübü) 6. Adem Alp Þahin(Dalaman Cumhuriyet Ortaokulu) Küçük Kýzlar Kategorisi: 1.Cansu Çalýþkan(Muðla Türdü Ortaokulu) 2. Ayça Külcü(Muðla Yönelt Koleji- Muðla Belediyespor Kulübü) 3. Azra Öner (Marmaris Çaðdaþ Bilim Koleji- Marmaris Belediyesi GSK) 4. Ýlona Dilay Sabancý(Bodrum Marmara Koleji) 5. Beyza Duygu Sazak (Dalaman Cumhuriyet Ortaokulu) 6. Bahar Nalbantoðlu (Köyceðiz Atatürk Ortaokulu) Yýldýz Erkek Kategorisi: 1.Onat Uður Aslan (Ortaca Ortaokulu- Karaman Vali Hakký Teke Yibo GSK) 2. Arda Yungucu (Fethiye Özel Ata Koleji- Fethiye Belediyespor Kulübü) 3. Orhun Atabey Taslak(Muðla Türdü Ortaokulu) 4. Eren Çelebi (Marmaris Çaðdaþ Bilim Koleji-Ortaca Belediyespor Kulübü) 5. Ilgar Tamer(Muðla Teknoloji ve Kültür Koleji-Muðla Belediyespor Kulübü) 6. Mert Kaan Öner (Marmaris Çaðdaþ Bilim Koleji-Marmaris Belediyesi GSK) Yýldýz Kýzlar Kategorisi: 1.Ýrem Çelebi (Marmaris Çaðdaþ Bilim Koleji-Ortaca Belediyespor Kulübü) 2. Sude Koyuncu (Fethiye Atatürk Ortaokulu-Fethiye Belediyespor Kulübü) 3. Beyda Ercan(Köyceðiz Atatürk Ortaokulu) 4. Çaðla Nur Karakuþ (Dalaman Cumhuriyet Ortaokulu) 5. Yaren Ýrfan(Köyceðiz Atatürk Ortaokulu) 6. Ayþenur Oskay (Dalaman Cumhuriyet Ortaokulu) Genç Erkek Kategorisi: 1.Abdullah Doðukan Dere (Muðla Gazi Anadolu Lisesi-Ortaca Belediyespor Kulübü) 2. Onur Þahin (Muðla 75.Yýl Fen Lisesi-Karaman Vali Hakký Teke Yibo GSK) 3. Kerem Aktaþ (Marmaris Ýlgim Koleji-Marmaris Belediyesi GSK) 4.Emre Güneþ (Muðla Gazi Anadolu Lisesi-Ortaca Belediyespor Kulübü) 5. Naci Özbek(Dalaman Anadolu Lisesi-Ortaca Belediyespor Kulübü) 6. Okyanus Saruhanoðlu(Bodrum Anadolu Lisesi) Genç Kýzlar Kategorisi: 1.Reyhan Beslek(Muðla 75.Yýl Fen Lisesi-Ortaca Belediyespor Kulübü) 2. Büþra Karaaðaç(Muðla 75.Yýl Fen Lisesi) 3. Kübra Özdamar (Muðla 75.Yýl Fen Lisesi) 4.Raziye Buðday (Muðla 75.Yýl Fen Lisesi) Antalya ya gidecek olan sporcular Bu sonuçlartdan sonra; Yunus Mermer, Tuna Gürgüç, Batýkan Aybey Akýn, Nafiz Ediz Ýlhan, Mehmet Ali Mutlu, Adem Alp Þahin, Cansu Çalýþkan, Ayça Külcü, Onat Uður Aslan, Arda Yungucu, Orhun Atabey Taslak, Eren Çelebi, Ilgar Tamer, Mert Kaan Öner, Ýrem Çelebi, Sude Koyuncu, Abdullah Doðukan Dere, Onur Þahin, Kerem Aktaþ, Emre Güneþ, Naci Özbek, Okyanus Saruhanoðlu, Reyhan Beslek ve Büþra Karaaðaç,Antalya da yapýlacak olan Okul Sporlarý Bölge Satranç Þampiyonasý'na gitmeye hak kazandýlar. -SONER AYDIN EGE HABER bayinizde & internette ortacahaber.com Kendi Ýlçesine Ait Kooperatifin Aracýna Binme Zorunluluðu Kaldýrýldý Muðla Büyükþehir Belediyesi, toplu ulaþým hizmetleri kapsamýnda vatandaþlarýn yaþadýðý sorunlara çözümler üretmeye devam ediyor. Muðla Büyükþehir Beldiyesi Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý, Menteþe, Yataðan, Milas ve Bodrum ilçeleri arasýnda yapýlan toplu taþýmada vatandaþlarýn maðduriyetine neden olan ilçeler arasý seyahatte sadece kendi ilçesine ait kooperatifin aracýna binmesi kuralýný ilgili ilçelerin Þoförler ve Otomobilciler Odalarý ve Kooperatif Baþkanlarý ile görüþerek çözüme kavuþturdu. Bu güzergahlarda seyahat eden vatandaþlarýn yol üzerinde uzun süreler beklemesine ve ayný aileden farklý ilçelere gitmek isteyen kiþilerin ayrý ayrý araçlara binmek zorunda kalmasýna neden olan sorunlarýn giderilmesine yönelik Kooperatif ve Oda Baþkanlarý tarafýndan ortak taahhütname imzalandý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkaný Alper Kolukýsa konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, yýllardýr ayrý ayrý yürütülen ulaþým hizmetlerinin halk odaklý ve çagdaþ bir biçimde yürütülmesi için çalýþmalarýn devam ettiðini belirtti. Alper Kolukýsa; 6360 sayýlý kanun ile Büyükþehir olan Muðla'da il genelinde ulaþým hizmetlerini Büyükþehir Belediyesi ve Ulaþým Koordinasyon Kurulu olarak düzenlemeye baþladýk. Alýnan bu karar ile vatandaþlarýmýzýn ulaþým hizmetlerinde yaþadýðý bir sorun daha ortadan kalkmýþ oldu bunda olumlu yaklaþým gösteren Oda ve Kooperatif Baþkanlarýmýza teþekkür ederim. Muðla ilinde taþýma hizmetleri konusunda mevcut esnaflarýmýzla halka hizmet odaklý, uygun ve kaliteli hizmet vermek þartýyla birlikte çalýþmaya devam edeceðiz. dedi. Taþýmacý esnaflar tarafýndan vatandaþlara kaliteli ve yapýcý hizmet vermek arzusunda olduklarýnýn göstergesi olarak mevcut fiyatlardan %5 indirim yapýlmasý da taahhüt edildi. Haber: Cihat Cura

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı