ANKARA BÜLTEN. Ankara Bülteni, 2004 yılından ba ından itibaren her ayın ilk i gününde düzenli olarak yayımlanmaktadır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BÜLTEN. Ankara Bülteni, 2004 yılından ba ından itibaren her ayın ilk i gününde düzenli olarak yayımlanmaktadır."

Transkript

1 ANKARA BÜLTEN T Ü R K S A N A Y C L E R V E A D A M L A R I D E R N E A N K A R A T E M S L C L SAYI: Ekim 2008 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE ANKARA TEMS LC L ANKARA BÜLTEN: TS-ANK Ekim 2008 Sayı : stanbul Me rutiyet Caddesi No: 46 Tepeba ı stanbul - Türkiye [T] [F] [E] Ankara ran Caddesi No: 39/4 Gaziosmanpa a Ankara - Türkiye [T] [F] [E] Avrupa Birli i 13, Avenue des Gaulois, 1040 Brussels Belgium [T] [F] [E] W ashing ton D.C th Street, Washington D.C US [T] [F] [E] Berlin Maerkisches Ufer Berlin-Mitte - Deutschland [T] [F] [E] Paris TUSIAD TUSIAD NCI GALILEE 33, rue de Galilée Paris- France [T] [F] [E] Pekin EUCCC Beijing Lufthansa Centre, Office C Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing , P. R. China [T] +86 (10) ext.65 [F] +86 (10) [E] Ankara Bülteni ile ilgili önerileriniz için : görü Ankara Bülteni TÜS AD Ankara Temsilcili i tarafından TÜS AD Üyelerine özel olarak hazırlanmaktadır. Ç NDEK LER ANKARA NIN EKONOM K VE S YAS GÜNDEM NE YÖNEL K DE ERLEND RME I. YASAMA SÜREC II. YASAMA SÜRECZLEME TABLOSU III. KURUMSAL LET M PLATFORMLARI A- YATIRIM ORTAMINI Y LE T RME KOORD NASYON KURULU YO KK B- REFORM ZLEME GRUBU R G C- AVRUPA B RL LET M GRUBU AB G D- EKONOM KOORD NASYON KURULU EKK E- EKONOM K VE SOSYAL KONSEY ESK F- EKONOM K SORUNLARI DE ERLEND RME KURULU ESDK IV. TÜS AD ANKARA TEMS LC L N N TEMAS VE KATILIMLARI V. MAKRO EKONOM K UYUM PROGRAMINA LK N GELMELER Ankara Bülteni, 2004 yılından ba ından itibaren her ayın ilk i gününde düzenli olarak yayımlanmaktadır. TÜS AD, tarihli Bakanlar kararı uyarınca kamu yararına çalı an dernek statüsündedir. TÜS AD Ankara Temsilcili i, katılımcı demokrasi ba lamında ve Türkiye nin Avrupa Birli i ne üyelik perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini TÜS AD adına takip etmekte, TÜS AD ın tüzü ü, amaçları ve ilkeleri çerçevesinde, TÜS AD ın karar süreçlerine etkili katılımını sa lamaya yardımcı olmaktadır.

2 Finansal dalgalanmanın reel sektör etkileri ve küresel finansal düzenleyici arayı ları TBMM öncelikle sınır ötesi operasyon tezkeresini görü ecek AB Ulusal Program AB müzakere sürecinde son durum ANKARA NIN EKONOM K VE S YAS GÜNDEM NE YÖNEL K DE ERLEND RME ABD kaynaklı finanssal dalgalanmanın Atlantik ötesi etkileri belirginle tikçe, dalgalanmanın finans sektörü dı ındaki etkisi daha fazla de erlendirilmeye tabii tutulmaya ba lamı tır. Krizin, Türkiye nin de içinde bulundu u geli en piyasa ekonomileri ülkeleri açısından reel sektör etkisi ön plana çıkmaktadır. Hükümet, özellikle son 2 hafta içerisinde, çe itli düzeylerde olu turdu u ad hoc nitelikteki toplantılar ile krize yönelik önlemleri ele almaktadır. Türkiye nin kriz ba lantılı en önemli kaybının, AB ülkelerinde gözlenen yava lamanın Rusya ya da sirayet etmesi durumunda, ihracat pazarlarının daralması noktasında olabilece i beklenmektedir. Öte yandan hem ABD içerisinde, hem de AB ülke liderleri arasında ayrı ayrı sürdürülen koordinasyon toplantıları çerçevesinde bir küresel finanssal düzenleyici kurum arayı ları sürmektedir. TBMM 7 Ekim 2008 tarihinde, TSK ya sınır ötesi harekat izninin yenilenmesine yönelik hükümet tezkeresini görü mek suretiyle fiilen çalı maya ba layacaktır. TBMM nin öncelikli gündemi I. YASAMA SÜREC bölümünde ayrıntılı olarak sunulmaktadır. TÜS AD ın da yakından takip etti i ve görü sundu u, Türk Ticaret Kanunu tasarısı, Devlet Yardımları Kanunu tasarısı ve Elektronik Haberle me Kanunu tasarısı öncelikle olarak ele alınması beklenen düzenlemeler olacaktır. A ustos ayında, Bakanlar nda görü ülmesine ba lanan AB Ulusal Programı tasla ı, tüm kamu ve kamu dı ı kurumların de erlendirmesine açılmı tır. Görü lerin alınması sürecini takiben Ulusal Programın daha önceki iki Ulusal Program sürecinde oldu u gibi, bir bakanlar kurulu kararı ile resmiyet kazanması beklenmektedir. Ulusal Program tasla ı, bu yıl ba ında AB nin hazırladı ı Türkiye lerleme Raporuna kar ılık olarak hazırlanmı, AB Uyum a amalarını içeren bir yol haritası niteli indedir. Siyasi Kriterler, Ekonomik kriterler ve AB mevzuatına uyumu ba lıklarını içeren Ulusal Program 130 birincil ve 316 ikincil düzenleme içermektedir. TÜS AD birincil Ulusal Program de erlendirmelerini Hükümete iletmi tir. Bugün itibariyle müzakerelere açılmı olan ba lık 1 sayısı 7, Fransa ve Çek Cumhuriyeti dönem ba kanlıkları esnasında açılma potansiyeline sahip 2 8 ba lık mevcuttur. Hatırlanaca ı üzere, ayrıca 8 müktesebat ba lı ına ili kin Gümrük Birli i nden do an yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmedi i ve Ek Protokolün uygulamaya geçilmedi i gerekçesiyle yatay açılı kriteri getirilmi tir 3. TÜS AD Ankara Temsilcili i tarafından düzenli olarak senede 3 defa yayınlanan ve AB müzakere sürecinin güncel olarak de erlendiren AB Müzakere Ba lıklarına Güncel Bakı : Temel Uyum Alanları ve Hukuki zdü üm, AB-TUA ba lıklı rapor Kasım ayında bilgilerinize sunulacaktır. 1 Müzakerelere açılmı olan müktesebat ba lıkları; 6. irketler Hukuku, 7. Fikri Mülkiyet Hakları, 18. statistik, 20. letme ve Sanayi Politikası, 21. Trans-Avrupa ebekeleri, 28. Tüketicinin ve Sa lı ın Korunması, 32. Mali Kontrol. 2 Müzakerelere açılması muhtemel müktesebat ba lıkları; 4. Sermayenin Serbest Dola ımı, 10. Bilgi Toplumu ve Medya, 15. Enerji, 16. Vergilendirme, 17. Ekonomik ve Parasal Birlik, 19. Sosyal Politika ve stihdam, 26. E itim ve Kültür, 27. Çevre. 3 lgili müktesebat ba lıkları; 1. Malların Serbest Dola ımı, 3. Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi, 9. Mali Hizmetler, 11. Tarım ve Kırsal Kalkınma, 13. Balıkçılık, 14. Ta ımacılık Politikası, 29. Gümrük Birli i, 30. Dı li kiler. Sayfa 2 Sayı: Ekim 2008

3 IMF i birli i modeli Bu hafta ba layacak olan geleneksel IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları sonrasında Türkiye nin IMF ile ne ekilde yola devam edece ine karar vermesi bekleniyor. Tartı ılan seçenekler: Geleneksel Stand-By, htiyati Stand-by veya her durumda uygulamaya girecek olan Program Sonrası zleme modelleridir. Aynı çerçevede, bir IMF programı ile veya ba ımsız, literatürde mali kural olarak anılan bir düzenlemenin de öncül çalı maları ilgili kamu kurumlarında çalı ılmaktadır. Literatür, mali kural uygulaması yapan ülkelerde, kamu maliyesi itibarının nispi olarak yükseldi ini i aret etmektedir. Sayfa 3 Sayı: Ekim 2008

4 I. YASAMA SÜREC TBMM çalı maları yeniden ba lıyor Yeni dönemde öne çıkan bazı kanun tasarıları dönemini kapsayacak olan 23. Dönem 3. Yasama Yılı, 1 Ekim 2008 tarihinde gerçekle tirilen törenle ba lamı tır. Bu tarihte özel gündemle toplanan TBMM 1. Birle imi, Bayram Tatili nedeniyle, TBMM Ba kanı Köksal TOPTAN ve Cumhurba kanı GÜL'ün konu malarının ardından 7 Ekim 2008 Salı günü (yarın) toplanmak üzere kapatılmı tır. Böylelikle, yeni yasama dönemi çalı maları fiilen içerisinde bulundu umuz haftadan itibaren ba layacaktır. Yeni yasama yılında ve TBMM htisas Komisyonları uhdesinde ele alınacak kanun tasarı ve teklifleri Bültenin bir sonraki bölümünde 4 kapsamlı olarak sunulmaktadır. Bununla birlikte, hatırlanaca ı üzere, 15 Eylül 2008 tarihinde yayımlanan Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı nda çe itli önceliklere göre önümüzdeki dönem yasama gündemi konusunda kapsamlı bilgiler verilmi ti. Bu bilgiler, halen güncel olmaları ve bültenin yayımına yeni ba laması sebebiyle a a ıda tekrar sunulmaktadır. Öte yandan, bu sayıda, anılan bilgilere a a ıdaki eklemelerin de yapılması anlamlı olacaktır: Co rafi aretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı nın Ekim ayı içerisinde kanunla ması hedeflenmektedir. Bakanlar nca, a a ıdaki kanun tasarılarının yeni yasama yılında öncelikli olarak ele alınması kararla tırılmı tır: Türkiye Muhasebe Standartları Kanunu Tasarısı ile Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanunu Tasarısı Gelir Vergisi Kanunu nda gerçekle tirilmesi beklenen de i ikliklerin yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Yeni Te vik Sistemi konusunda sürdürülen kapsamlı çalı maların Kasım veya en geç Aralık ayında tamamlanması hedeflenmektedir. A a ıdaki iki kanun tasarısı tasla ının bu yıl içerisinde hızla ilerletilmesi hedeflenmektedir: Kredi Garanti Fonu na ili kin (KOB ler için kefalet sistemi konusunda) kanun tasarısı tasla ı KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geli tirme ve Destekleme daresi Ba kanlı ı) Kurulması Hakkında Kanunda de i iklik yapılmasına dair kanun tasarısı tasla ı 4 II. YASAMA SÜREC ZLEME TABLOSU ba lıklı bölümünde sunulan liste. Sayfa 4 Sayı: Ekim 2008

5 Yeni dönemde öncelikli tasarı ve teklifler Önümüzde yeni yıla kadar bulunan üç aylık süre zarfında ve sonrasında yerel seçimlere kadar görü ülerek kanunla ması hedeflenen yasama çalı malarına ili kin çe itli öncelikler bulunmaktadır. Bu öncelikler, cari durumdaki ekliyle a a ıdaki ba lıklarda sunulmaktadır; ancak hatırlatmak gerekir ki, yasama yılı içerisinde ya anabilecek geli meler do rultusunda a a ıda sıralanan önceliklerin, yasama süreci açısından son derece sınırlı zaman bulunması sebebiyle yeniden düzenlenmesi beklenmektedir. Öncelikli Bazı Kanun Çalı maları: sayılı Elektronik Haberle me Kanunu ve Cumhurba kanınca yeniden görü ülmek üzere iade tezkeresi 2. Türk Akreditasyon Kurumu ve Görevleri Hakkında Kanun le Bazı Kanunlarda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 3. Türk Standartları Enstitüsü Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4. Dernekler Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Esas No: 2/290) Sayılı Dernek Kanununun 27. Maddesinde Kızılay ile lgili De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Esas No: 2/286) 6. nsan Hakları Teklifi (Esas No: 2/263) 7. Umumi Mülhak ve Hususi bütçelerle dare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi Dairelere Ait Daire ve Müesseseler Arasındaki htilafların Tahkim Yolu ile Halli Hakkında Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Esas No: 2/299) 8. Türkiye statistik Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 9. Milli E itim Bakanlı ının Te kilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 10.Afet ve Acil durum Yönetimi Ba kanlı ının Te kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 11.Çe itli Kanunlarda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Esas No: 2/273) 12.Ceza nfaz Kurumları Dı Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı 13.Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 14.Su Ürünleri Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Sayfa 5 Sayı: Ekim 2008

6 Gündemi nde ilk 12 kanun çalı ması Yeni Dönem Önceliklerinde Kateg orik Ba lıklar Öte yandan cari durumda Gündemi nin ba ında yer alan ilk 12 kanun çalı ması a a ıda sıralanmaktadır: 1. Denizcilik Müste arlı ının ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri (257 Sıra Sayılı iki kanun teklifi) 2. Birle mi Milletler klim De i ikli i Çerçeve Sözle mesine Yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulundu una Dair Kanun Tasarısı 3. Sanayi ve Ticaret Bakanlı ının Te kilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Sayılı Denizcilik Müste arlı ının ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (228 Sıra Sayılı kanun teklifi) 5. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 6. Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve ilgili kanun teklifleri (222 Sıra Sayılı üç kanun teklifi) 7. Co rafi aretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 8. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 9. Çocukların Uçucu Maddelerin Zararlarından Korunmasına Dair Kanun Teklifi (89 Sıra Sayılı kanun teklifi) Yılında stanbul ehrinde Yapılacak Be inci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma De er Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (214 Sıra Sayılı kanun teklifi) 11.Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve ilgili kanun teklifi (Esas No: 2/224) 12.Türk Vatanda lı ı Kanunu Tasarısı Keza önümüzdeki dönem kısa vadeli yasama önceliklerini üç torba ba lık altında toplamak mümkündür: (I.) Önceki dönemden aktarılan öncelikli yasama çalı maları, (II.) Ulusal Program da öngörülen öncelikler ve (III.) Bütçe Kanunu tasarıları. Bunlardan son olarak sayılan bütçe kanunu ku kusuz teknik açıdan özel bir öneme sahiptir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun ilgili hükümleri do rultusunda bütçeleme sürecinin belirli bir takvim çerçevesinde muntazam bir biçimde ilerlemesi gerekmektedir. Bu do rultuda 2009 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı nın en geç 17 Ekim 2008 tarihinde TBMM Ba kanlı ı na sunulması ve yılsonu öncesinde nda kabul Sayfa 6 Sayı: Ekim 2008

7 Yeni Dönem Önceliklerinde Kateg orik Ba lıklar ( devam) TBMM ye Yeni Sunulan Kanun Tasarıları edilmesi gerekmektedir. Mezkur tasarının, TBMM görü meleri ba ta olmak üzere gerek komisyonlar safahatında, gerek görü meleri a amasında kapsamlı tartı malara ve uzun görü melere zemin te kil etmesi beklenmektedir. Yeni dönemde, geçti imiz dönemden aktarılan çok sayıda yasama çalı ması ele alınacak olmasına kar ın; TBMM de bekleyen yasama hazırlık çalı malarına yaz aylarında da eklemeler yapılmı tır. Yaz döneminde genel olarak en durgun aylar arasında yer alan Temmuz ve A ustos aylarında, alı ılmadık kadar çok sayıda önemli kanun tasarısı TBMM Ba kanlı ı na sunulmu tur. Üstelik, a a ıda sıralanan bu tasarılara ili kin çalı maların - sıkı ık TBMM gündemine kar ın- kısa süre içerisinde ba latılması hedeflenmektedir. Ayrıca, çok çe itli ba lıklar ili kin bu kanun tasarılarının arasında çok sayıda uluslararası belgenin onaylanmasına ili kin kanun tasarıları da yer almaktadır. Bu kanun tasarılarından özellikle önemli dört tanesi a a ıda sunulmaktadır: Uluslararası Belg eler Di er Kanun Tasarıları Onaylanması Hedeflenen Bazı Uluslararası Belgeler: Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Kar ı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve birli i Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulundu una Dair Kanun Tasarısı 2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sa lanan Avrupa Toplulu u Mali Yardımlarıyla lgili birli i Kuralları Hakkında Çerçeve Anla manın Onaylanmasının Uygun Bulundu una Dair Kanun Tasarısı 3. Uluslararası Bitki Koruma Sözle mesine Katılmamızın Uygun Bulundu una Dair Kanun Tasarısı 4. Suç Gelirlerinin Aklanması, Ara tırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına li kin Avrupa Konseyi Sözle mesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu una Dair Kanun Tasarısı TBMM Ba kanlı ı'na Sunulan Uluslararası Belgeler Dı ı Kanun Tasarıları; 1. Afet Sigortaları Kanunu Tasarısı (17 Madde) (Geli Tarihi : ) 2. Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (29 Madde) (Geli Tarihi: ) 3. Devlet Yardımları Kanunu Tasarısı (24 Madde) (Geli Tarihi: ) Sayfa 7 Sayı: Ekim 2008

8 TBMM ye Yeni Sunulan Kanun Tasarıları ( devam) Yeni Yasama Gündeminde çok sayıda önemli düzenleme bulunuyor Çok g ündem maddesine kar ın yava çalı ma beklentisi 4. Kamu hale Sözle meleri Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geli Tarihi: ) 5. Türk Standartları Enstitüsü Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (13 Madde) (Geli Tarihi : ) 6. Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklı ı ile Bazı Kanunlarda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (5 Madde) (Geli Tarihi : ) Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (9 Madde) Geli Tarihi: ) 8. Milli E itim Bakanlı ının Te kilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geli Tarihi : ) 9. Yüksekö retim Kurumları Te kilatı Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (2 Madde) (Geli Tarihi : ) 10.Türk Standartları Enstitüsü Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (13 Madde) (Geli Tarihi : ) 11.Türkiye Muhasebe Standartları Kanunu Tasarısı (18 Madde) (Geli Tarihi: ) Hatırlanaca ı üzere, Haziran ayında da önemli bazı kanun tasarıları TBMM Ba kanlı ı na sunulmu tu. Bu tasarılardan ilk nazarda akla gelenlerden bazıları unlardır: 1. Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanunu Tasarısı 2. Türk Akreditasyon Kurumu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 3. Türkiye hracatçılar Meclisi ile hracatçı Birliklerinin ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 4. Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 5. Hukuk Uyu mazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Önümüzdeki yasama yılı, kanun çalı maları açısından pek çok önemli düzenlemenin görü ülece i bir dönem olarak dikkat çekmektedir. Ancak, bütçe çalı maları ve yerel seçimler sebebiyle yasama sürecinden çok yo un bir çalı ma temposu gözlemlenmemesi beklenmektedir. Yeni yasama yılında, TBMM htisas Komisyonları nda ve Gündemi nde pek çok önemli kanun tasarısı ve teklifi görü ülmek üzere gündemdeki sıralarını bekliyor olacaktır. Hatırlanaca ı üzere, TBMM nin tatile girmesi ile birlikte bu kanun çalı maları sıralarını koruyarak müteakip döneme, yani yeni ba layacak yasama yılına devretmi tir. Bu çerçevede, önümüzdeki yıl Sayfa 8 Sayı: Ekim 2008

9 Çok gündem maddesine kar ın yava çalı ma beklentisi ( devam) Önemli Tasarılar Kanun Teklifleri ile De i ebiliyor AB ye Uyumda Yeni Yol Haritası: Ulusal Prog ram Ekim ayında Kritik Metinler: Anayasa Mahk. nin Gerekçeli Kararları içerisinde pek çok önemli kanun çalı masının ele alınması beklenmektedir. lk nazarda dikkat çeken Elektronik Haberle me Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Devlet Yardımları Kanunu Tasarısı gibi Temel Kanun ların yanı sıra, Kamu hale Kanunu, Kamu hale Sözle meleri Kanunu, Türkiye Muhasebe Standartları Kanunu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Co rafi aretlerin Korunması Hakkında KHK. gibi çok sayıda önemli kanun yeni yasama yılında gündeme alınacaktır. Son yasama dönemleri dikkatle incelendi inde, farklı denilebilecek bazı yasama usullerinin benimsendi i zaman zaman Bülten de ifade edilmektedir. Bu çerçevede bir di er usul de gittikçe daha yo un kullanılmaktadır. Bu usul çerçevesinde, TBMM htisas nda görü meleri devam eden, hatta komisyon safahatı tamamlanarak Gündemi ne eklenmi bulunan kanun tasarıları dahi paralel bir yöntemle de i tirilmektedir. Bazen ise ilgili Bakanlıkta ya da Ba bakanlıkta bulunan kanun tasarısı tasla ı ilerletilmeyerek amaç bir kanun teklifi aracılı ı ile hasıl olmaktadır. E anlı olarak TBMM Ba kanlı ı na sunulan kanun teklifleri aracılı ı ile gerçekle tirilen bu de i iklikler u yönüyle özel öneme sahiptir: Bu uygulama sebebiyle sadece esas düzenlemenin gerçekle tirildi i çalı ma (örne in X isimli kanun tasarısı) de il, TBMM ye sunulmaya devam edilen bütün kanun tekliflerinin de izleme altında tutulması gerekmektedir. Bu usule en güncel örnekler arasında Dernekler Kanunu na ili kin 2/290 ve 2/286 Esas Numaralı kanun teklifleri ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa lık Sigortası Kanunu na ili kin 2/310, 2/246, 2/305, 2/312 ve 2/313 Esas Numaralı kanun teklifleri yer almaktadır. AB ye uyumda çok önemli bir yeni yol haritası tamamlanmak a amasındadır: Ulusal Program. Geçti imiz dönemde hazırlanan çalı maların güncel bir derlemesi ve siyasi iradenin meri yakla ımını ortaya koyacak olması açılarından büyük öneme sahip olan Ulusal Program, halihazırda taslak olarak ilgili kesimlerin görü üne açılmı durumdadır. Hatırlanaca ı üzere Müzakere zleme ve Yönlendirme koordinasyonunda ilgili bütün kamu kurumlarının katılımı ve katkısı ile hazırlanan Türkiye nin AB Müktesebatına Uyum Programı (MUP), Ulusal Program öncesi dönemde en güncel belge olarak yerini korumaktaydı. Önümüzdeki dönemde ve dolayısıyla yasama yılında ise, yeni yol haritası ; kısa süre içerisinde onaylanarak yayımlanması beklenen Ulusal Program olacaktır. Ekim ayı, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iki kritik kararın gerekçelerinin yayımlanaca ı açıklanan ay olması açısından özel bir öneme sahiptir. Yasama açısından da son derece büyük etkileri ve dolayısı ile önemi bulunan bu iki kararın gerekçelerinin yayımlanması ile birlikte yasama açısından Sayfa 9 Sayı: Ekim 2008

10 Ekim ayında Kritik Metinler: Anayasa Mahkemesi nin Gerekçeli Kararları ( devam) Milletvekili Da ılımı ve Son 3 Yasama Döneminde kabul edilen kanunlar: 22. Dönemde yakla ık 1000 kanun kabul edildi yeni bir durum ortaya çıkacaktır. Yayımlanacak gerekçelerde ortaya konulacak ilkeler ve gerekçeli metinlerin unsurları, yasama sürecinde siyasi erkin görev ve yetki alanı açısından daha önce belirlenmemi bulunan alanları tanımlama potansiyeli açısından büyük bir yankı uyandırmaya adaydır. Hatırlanaca ı üzere bu iki karardan birisi AK Parti nin kapatılması istemi ile açılan davaya, di eri ise Anayasa da gerçekle tirilen ba örtüsüne ili kin de i ikli in iptali istemiyle açılan davaya ili kindir. Sayıları itibarı ile son üç yasama döneminde görü ülerek kabul edilen kanunlar ve dört partinin grup kurdu u 23. Dönem TBMM güncel milletvekili da ılımı a a ıda sunulmaktadır: TBMM 23.Dönem Milletvekilleri Da ılımı Adalet ve Kalkınma Partisi AKP 339 Cumhuriyet Halk Partisi CHP 98 Milliyetçi Hareket Partisi MHP 70 Demokratik Toplum Partisi DTP 21 Demokratik Sol Parti DSP 13 Özgürlük ve Dayanı ma Partisi ÖDP 1 Büyük Birlik Partisi BBP 1 Ba ımsız Milletvekili 4 Toplam 547 Sayfa 10 Sayı: Ekim 2008

11 TABLO A - Son 11 Yasama Yılında Kanunlar* Toplam Kanun Sayısı Dönem Dönem Dönem Yasama Yılları * : 23. Dönem 1. Yasama Yılı, seçimlerin zamanlaması sebebiyle olu an yakla ık bir aylık teknik bir yasama yılıdır ve bu dönemde hiçbir kanun kabul edilmemi tir. Dolayısıyla tabloda gösterilmemektedir. Toplam Kanun Sayısı TABLO B - Son 3 Yasama Döneminde Kanunlar * Dönem 22. Dönem 23.Dönem Yasama Dönemleri * : 21. Dönem 4 yasama yılından, 22. Dönem ise 5 yasama yılından olu mu tur. çerisinde bulundu umuz 23. Dönem ise TABLO A nın notunda açıklanan gerekçe do rultusunda, seçim dönemleri 4 yıla indirilmi olmasına kar ın 5 yasama yılından olu acaktır. Yine bu do rultuda teknik olarak 2 yasama yılında kabul edilmi olan 115 kanun, fiilen 1 yasama döneminde kabul edilmi tir. Sayfa 11 Sayı: Ekim 2008

12 II. YASAMA SÜREC ZLEME TABLOSU Tabloda, önümüzdeki dönemde kanunla ması muhtemel olan ve TÜS AD htisas Komisyonları tarafından izlemeye alınan veya alınma potansiyeli bulunan tüm düzenlemeler, bulundu u a amalar itibariyle sıralanmı tır. Tabloda öncelikle, nda kanunla mayı bekleyen düzenlemeler (Mavi) sunulmakta; daha sonra TBMM htisas Komisyonlarında de erlendirilen (Ye il) ve ilgili kamu kurumlarında çalı maları devam eden (Mor) düzenlemeler bulunmaktadır. Tablo nun son bölümünde ise, kanunla an düzenlemeler (Siyah) yer almaktadır. Bu yeni formla, okuyucunun yasama sürecini daha kolay ve daha verimli izlemesi ve ilgili oldu u bölüme odaklanabilmesi amaçlanmaktadır. Türk Vatanda lı ı Kanunu Tasarısı (1/458) Çocukların Uçucu Maddelerin Zararlarından Korunmasına Dair Kanun Teklifi (2/8) Sıvıla tırılmı Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanunda De i iklik Yapılmasına li kin Kanunda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/103, 2/104) Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin De i tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/428) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (1/324) Önceki dönemde TÜS AD görü ü sunulmu tur. Türkiye Büyük Millet Meclisi çtüzü ünün Bazı Maddelerinin De i tirilmesi Hakkında çtüzük Teklifi (2/122) Sayfa 12 Sayı: Ekim 2008

13 Özel Ö retim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/496) Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/47) Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlü ü ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/479) Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlü üne Ait Bölümünde De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/518) Türk Ticaret Kanununun Yürürlü ü ve Uygulama ekli Hakkında Kanun Tasarısı (1/487) Devlet Memurları Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/116) Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/526) 2009 Yılında stanbul ehrinde Yapılacak Be inci Dünya Su Forumunun Organizasyonu le Katma De er Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/182) Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/75) Sayfa 13 Sayı: Ekim 2008

14 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/150) Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/544) Co rafi aretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/497) Posta Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/491) Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı nın Te kilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/537) Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/545) Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Görevleri Hakkında Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/224) 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu Sözle mesi, Grev ve Lokavt Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/240) Sayfa 14 Sayı: Ekim 2008

15 Eri me Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/569) l daresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Ba lı larda Atama Usulüne li kin Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/477) skan Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/539) Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı (1/562) Kamu hale Kanunu ile Kamu hale Sözle meleri Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/584) Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve Limanlar Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/264) Denizcilik Müste arlı ının ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/266, 2/268) Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün Te kilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/274, 2/272) Denizcilik Müste arlı ının ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/268) Sayfa 15 Sayı: Ekim 2008

16 Birle mi Milletler klim De i ikli i Çerçeve Sözle mesine Yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulundu una Dair Kanun Tasarısı (1/597) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/608) nsan Hakları Kanunu Teklifi (2/263) Kadastro Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/270) Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/605) Çe itli Kanunlarda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/283) Tarihli ve 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 27. Maddesinde Kızılay le lgili De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/286) Dernekler Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/290) Türkiye statistik Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/628) Sayfa 16 Sayı: Ekim 2008

17 26 ubat 1992 Tarihinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekle tirilen Katliamın "Soykırım" Olarak Tanınması, 26 ubatın "Hocalı Soykırımını Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine li kin Kanun Teklifi (2/148) Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanlı ı Te kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/552) Türk Akreditasyon Kurumu ve Görevleri Hakkında Kanun le Bazı Kanunlarda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/613) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa lık Sigortası Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/312) Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/284, 2/285) 5302 Sayılı l Özel daresi Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/97) çi leri Devlet Memurları Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/96) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim irketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim irketi Hakkında Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/95) l Genel Meclisi Üyeleri le lgili 5302 Sayılı l Özel daresi Sayfa 17 Sayı: Ekim 2008

18 Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/94) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun, Kanuna Aykırı E itim Kurumu Ba lıklı 263. Maddesinde De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/93) Adalet Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/92) Milli E itim, Kültür, Gençlik ve Spor Tabi Afetlerde Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun Teklifi (2/98) 5084 ve 5350 Sayılı Kanunlarda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/102) Bazı Kanunlarda De i iklik Yapılması Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün Te kilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/101) Tarihli ve 4447 Sayılı sizlik Sigortası Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/106) Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/105) Adalet Özelle tirme Uygulamaları Hakkında Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/486) Askeri Ceza Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/482) Adalet Sayfa 18 Sayı: Ekim 2008

19 Yüksekö retim Kanunda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/73) Milli E itim, Kültür, Gençlik ve Spor 4447 Sayılı sizlik Sigortası Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/72) Türk Silahlı Kuvvetlerinde stihdam Edilecek Sözle meli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/463) Milli Savunma Bazı Kanunlarda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/70) 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/69) yerleri ile Ticari larda Türkçe Adların Kullanılmasına Dair Kanun Teklifi (2/67) çi leri Türkiye Hakimler ve Savcılar Birli i Kanunu Tasarısı (1/461) Adalet Askeri Hakimler Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/460) Adalet Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu, Harp Akademileri Kanunu, Harp Okulları Kanunu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/453) Milli Savunma Sayfa 19 Sayı: Ekim 2008

20 Cumhurba kanlı ı Seçimine li kin Ulus ve Esaslar Hakkında Kanun Teklifi (2/62) Anayasa 2547 Sayılı Yüksekö retim Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/61) Milli E itim, Kültür, Gençlik ve Spor 3065 Sayılı Katma De er Vergisi Kanunu ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Birer Geçici Madde Eklenmesi ile lgili Kanun Teklifi (2/29) Pendik Kentsel Dönü üm ve leri Teknoloji Parkı Projesi Kanunu Tasarısı (1/391) Bayındırlık, mar, Ula tırma ve Turizm Kooperatifler Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/393) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ller Bankası Anonim irketi Hakkında Kanun Tasarısı (1/371) Tarihli ve 5682 Sayılı Anayasa De i ikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gere ince Cumhurba kanınca Bir Daha Görü ülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/28) Anayasa Sayfa 20 Sayı: Ekim 2008

21 Tarihli ve 5677 Sayılı Bazı Kanunlarda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gere ince Cumhurba kanınca Bir Daha Görü ülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/27) Tarihli ve 5665 Sayılı Yabancıların Çalı ma zinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda De i iklik Yapılmasına li kin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gere ince Bir Daha Görü ülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/29) Sa lık, Aile, Çalı ma ve Sosyal ler Önceki dönemde TÜS AD görü ü sunulmu tur Tarihli ve 5574 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gere ince Cumhurba kanınca Bir Daha Görü ülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/25) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Tarihli ve 5541 Sayılı Yüksekö retim Kurumları Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gere ince Cumhurba kanınca Bir Daha Görü ülmek üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/23) Milli E itim, Kültür, Gençlik ve Spor Tarihli ve 5227 Sayılı Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gere ince Cumhurba kanınca Bir Daha Görü ülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/22) Anayasa Önceki dönemde TÜS AD görü ü sunulmu tur. Sayfa 21 Sayı: Ekim 2008

22 Tababet ve uabatı San'atlarının Tarzı crasına Dair Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Tarihli ve 5182 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gere ince Cumhurba kanınca Bir Daha Görü ülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/21) Sa lık, Aile, Çalı ma ve Sosyal ler Büyük ehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De i tirilerek Kabulü Hakkında Kanunda De i iklik Yapılmasına li kin Tarihli ve 5019 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere ince Cumhurba kanınca Bir Daha Görü ülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/19) çi leri Yüksekö retim Kanunu ve Yüksek Ö retim Personel Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun (1/20) Milli E itim, Kültür, Gençlik ve Spor Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında Tarihli ve 5025 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere ince Cumhurba kanınca Bir Daha Görü ülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/17) çi leri Gider Vergileri Kanununda De i iklik Yapılmasına li kin Kanun Teklifi (2/19) Yüksekö retim Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/20) Milli E itim, Kültür, Gençlik ve Spor Sayfa 22 Sayı: Ekim 2008

23 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin De i tirilmesi Hakkında Tarihli 4960 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 175 inci Maddeleri Gere ince Cumhurba kanınca Bir Daha Görü ülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/16) Anayasa Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesle inde Çalı anlarla Çalı tıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De i iklik Yapılması Hakkında Tarihli ve 4828 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere ince Cumhurba kanınca Bir Daha Görü ülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/15) Sa lık, Aile, Çalı ma ve Sosyal ler Küçük ve Orta Büyüklükteki letmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/15) Nakdi Tazminat ve Aylık Ba lanması Hakkında Kanunda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/18) Türkiye Büyük Millet Meclisi çtüzü ünde De i iklik Yapılması Hakkında çtüzük Teklifi (2/12) Anayasa Türkiye Büyük Millet Meclisi çtüzü ünde De i iklik Yapılması Hakkında çtüzük Teklifi (2/10) Anayasa 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 103. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1) Adalet Sayfa 23 Sayı: Ekim 2008

24 Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan ve Yeniden Yapılandırılan Borçlarının Faizsiz Ödenmesine li kin Kanun Teklifi (2/2) Türkiye Büyük Millet Meclisi çtüzü ünde De i iklik Yapılması Hakkında çtüzük Teklifi (2/5) Anayasa 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De i iklik Yapılmasına li kin Kanun Teklifi (2/3) 4722 sayılı Türk Medeni Kanun'un Yürürlü ü ve Uygulama ekli Hakkında Kanun'un 10. Maddesinin 1. ve 2. Fıkralarında De i iklik Yapılmasına, 10. Maddenin 3. Fıkrasının Madde Metninden Çıkartılmasına li kin Kanun Teklifi (2/6) Adalet 3069 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeli i ile Ba da mayan ler Hakkında Kanun ile 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rü vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 5 inci, 9 uncu ve 3 üncü Maddelerinde De i iklikler Yapılması, TBMM Dı ı Faaliyet Gelirlerinin Beyanı ve Bu Konularda Uygulamanın zlenmesi ile Görevli TBMM Siyasi Etik Kurulmasına li kin TBMM Siyasi Etik Yasası Adında Yasa Teklifi (2/4) Anayasa Büyük Ma azalar Kanunu Teklifi (2/17) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Önceki dönemde TÜS AD görü ü sunulmu tur. Sayfa 24 Sayı: Ekim 2008

25 Radyo ve Televizyonların ve Yayınları Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De i iklik Yapılmasına li kin Kanun Tasarısı (1/429) Anayasa Milli Müdafaa Mülkiyeti Kanununda De i iklik Yapılmasına li kin Kanun Tasarısı (1/433) Milli Savunma Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı (1/439) Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/21) Adalet Tarihli ve 3285 Sayılı Hayvan Sa lı ı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/22) Adalet 78 Sayılı Yüksekö retim Kurumları Ö retim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde De i iklik Yapılmasına li kin Kanun Teklifi (2/23) Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Co rafi aretlerin Korunması Hakkında Kanun hükmünde Kararname ve Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/28) Adalet Önceki dönemde TÜS AD görü ü sunulmu tur. Sayfa 25 Sayı: Ekim 2008

26 Katma De er Vergisi Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/41) Tarihli ve 222 Sayılı lkö retim Kanununun Bir Maddesinde De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/44) çi leri 5393 Sayılı Belediye Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/45) Yüksekö retim Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/46) Milli E itim, Kültür, Gençlik ve Spor Emekliler ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikala ması Hakkında Kanun Teklifi (2/58) Sa lık, Aile, Çalı ma ve Sosyal ler Yargıtay Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/457) Adalet 5235 sayılı kanunla kurulan Bölge Adliye Mahkemelerinin kararlarının Yargıtay tarafından temyiz edilmesine yönelik düzenleme. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama ekli Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/91) Adalet Tarihli ve 4447 Sayılı sizlik Sigortası Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/106) 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin De i tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/109) Sayfa 26 Sayı: Ekim 2008

27 Tarihli 2022 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/111) Kadın Erkek E itli ini zleme Kanun Teklifi (2/112) Anayasa 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/113) 4046 Sayılı Özelle tirme Uygulamaları Hakkındaki Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/115) Cinsel Taciz Suçlarında Cezanın Arttırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/120) Adalet Yüksekö retim Kurumları Te kilatı Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/119) Milli E itim, Kültür, Gençlik ve Spor Devlet Memurları Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/118) Belediye Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/117) çi leri Türkiye Büyük Millet Meclisi çtüzü ünün Bazı Maddelerinin De i tirilmesi Hakkında çtüzük Teklifi (2/138) Anayasa Milletvekili Seçimi Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/123) Anayasa Sayfa 27 Sayı: Ekim 2008

28 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 105. Maddesinde De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/124) Adalet Avukatlık Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/125) Adalet Yolsuzlukla Mücadele Günü Hakkında Kanun Teklifi (2/126) çi leri Ate li Silahlar ve Bıçaklar ile Di er Aletler Hakkında Kanunda De i iklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/127) çi leri Türk Borçlar Kanunu Tasarısı (1/499) Adalet Taslak a amasında ve TBMM Adalet Alt görü melerinde TÜS AD Görü ü sunulmu tur Sayılı Kanunda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/500) Anayasa Yüksekö retim Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/142) Anayasa Ula tırma Altyapı Yatırımlarına lave Kaynak Temini Hakkında Kanun Teklifi (2/140) 3152 Sayılı çi leri Bakanlı ı Te kilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/151) çi leri Türkiye Büyük Millet Meclisi çtüzü ünde De i iklik Yapılması Hakkında çtüzük Teklifi (2/153) Anayasa Sayfa 28 Sayı: Ekim 2008

29 eker Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/504) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Uzman Jandarma Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/506) Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekle tirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Giri me Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/507) Devlet Memurları Kanunu ve Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/510) Ticari Sır, Banka Sırrı Ve Mü teri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı (1/517) Adalet Taslak a amasında TÜS AD Görü ü sunulmu tur. Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Aile ve Sosyal Ara tırmalar Genel Müdürlü üne Ait Bölümünde De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/528) A açlandırma ve Erozyonla Mücadele Kurumu Kanun Teklifi (2/154) Tarım, Orman ve Köyi leri Sayfa 29 Sayı: Ekim 2008

30 Bayındırlık ve skan Bakanlı ının Te kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De i tirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/156) 4722 Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlü ü ve Uygulama ekli Hakkında Kanunun, Mal Rejimleri Ba lıklı 10. Maddesinin 1. Fıkrası ile 2. Fıkrasının Son Cümlesinin De i tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/158) Adalet Türkiye Büyük Millet Meclisi çtüzü ünde De i iklik Yapılması Hakkında çtüzük Teklifi (2/159) Anayasa 2547 Sayılı Yüksekö retim Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/167) Bursa li Büyük ehir Kapsamında, Osmangazi lçesinden Ayrılacak Emek ve Demirta Adıyla; Nilüfer lçesinden Ayrılacak Görükle ve Çalı Adıyla Dört Yeni lçe Kurulmasına li kin Kanun Teklifi (2/168) Amasya line Ba lı Ezinepazar Adlı lçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/169, 2/170) zmir line Ba lı Pınarkent Adı Altında Yeni Bir lçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/171) 07/04/1969 Tarihli Ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/172) Adalet 3269 Sayılı Uzman Erba Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/173) Sayfa 30 Sayı: Ekim 2008

31 Kredi Kartları Faizlerinin ndirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/174) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 65 Ya ını Doldurmu Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatanda larına Aylık Ba lanması Hakkında Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/175) Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/176) çi leri Tarım Satı Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/177) Terörle Mücadele Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/181) Sa lık, Aile, Çalı ma ve Sosyal ler Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/548) Milli E itim, Kültür, Gençlik ve Spor Türkiye Büyük Millet Meclisi çtüzü ünde De i iklik Yapılması Hakkında çtüzük Teklifi (2/190) Anayasa Belediye Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/189) çi leri Sayfa 31 Sayı: Ekim 2008

32 Belediye Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/188) çi leri Karayolları Trafik Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/185) çi leri Askerlik Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/184) Adalet Türkiye Emekli Subaylar Emekli Astsubaylar Harp Malulü Gaziler ehit ve Dul Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/183) çi leri Bazı Kanunlarda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/191) çi leri Yüksek Ö retim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/195) Milli E itim, Kültür, Gençlik ve Spor 65 Ya ını Doldurmu Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatanda larına Aylık Ba lanması Hakkında Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/196) ki lçe ve Anamur Adıyla Yeni Bir l Kurulmasına li kin Kanun Teklifi (2/197) l Özel daresi Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/198) Sayfa 32 Sayı: Ekim 2008

33 Perakende Ticaret, Alı veri Merkezleri ve Büyük Ma azalar ile Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/199) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/200) Anayasa Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i le Odalar ve Borsalar Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/201) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Ticari Taksilerde, Taksi Dolmu ve Dolmu larda Yenileme Yapılması ve/veya Araçların Bir Kereye Mahsus Olarak De i tirilmesi Sırasında Araç Sahiplerinden ÖTV ve KDV Alınmamasına Dair Kanun Teklifi (2/202) 5393 Sayılı Kanunda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/203) çi leri 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların ve Yayınları Hakkında Kanunda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/204) Su Ürünleri Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/558) Tarım, Orman ve Köyi leri Sayfa 33 Sayı: Ekim 2008

34 Yüksekö retim Kurumları Te kilatı Hakkında 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/206) Fırsat E itli i Kanunu Teklifi (2/211) Anayasa Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/212, 2/213, 2/215, 2/225) çi leri Yüksekö retim Kurumları Te kilatı Kanununda De i iklik Teklifi (2/217) Milli E itim, Kültür, Gençlik ve Spor 5862 Sayılı Pasaport Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/223) çi leri Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı (1/575) Adalet Komisyon Ki isel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (1/576) Adalet Komisyon Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı (1/574) Adalet Komisyon Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun Yürürlükten kaldırılması ve Gelir Vergisi Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/572) 5539 Sayılı Karayolları Genel Müdürlü ü ve Görevleri Hakkında Kanunda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/226) Sayfa 34 Sayı: Ekim 2008

35 Muhtarların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Kanun Teklifi (2/229) 2 Temmuz Gününün Sevgi ve Ho görü Günü lan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/231) Milli E itim, Kültür, Gençlik ve Spor 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/232) 5442 Sayılı l daresi Kanunun 2 nci Maddesi (D) Fıkrasına (3) Numaralı Bendin Eklenerek De i tirilen Adların Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi (2/233) çi leri Yüksekö retim Kurumları Te kilatı Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yüksekö retim Kurumları Ö retim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/234) T.C. Ziraat Bankası A.. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına li kin Kanunda De i iklik Yapılmasına li kin Kanun Teklifi (2/235) Esnaf ve Sanatkarlar ve Di er Ba ımsız Çalı anlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda De i iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/236) Sayfa 35 Sayı: Ekim 2008

36 Ço altılmı Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı (1/582) Milli E itim, Kültür, Gençlik ve Spor Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kanun Teklifi (2/237) Milli E itim Temel Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/586) Gelir daresi Ba kanlı ının Te kilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Maliye Bakanlı ının Te kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/590) Hakimler ve Savcılar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/238) Adalet Hakimler ve Savcılar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/239) Adalet Ceza nfaz Kurumları Dı Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı (1/585) Adalet 4857 Sayılı Kanununda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/242) Sa lık, Aile, Çalı ma ve Sosyal ler Büyük ehir Belediyesi Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/244) Sayfa 36 Sayı: Ekim 2008

ANKARA BÜLTEN. Yasama Süreci Ara Sayısı YASAMA SÜREC 2. A. Geçti imiz Dönemde Çıkan Kanunlar 5. B. Yeni Kanun Tasarıları 6

ANKARA BÜLTEN. Yasama Süreci Ara Sayısı YASAMA SÜREC 2. A. Geçti imiz Dönemde Çıkan Kanunlar 5. B. Yeni Kanun Tasarıları 6 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE ANKARA TEMS LC L ANKARA BÜLTEN TS-ANK-06-344 15 Kasım 2006 Sayı : 2006-11-A stanbul Me rutiyet Caddesi No: 74 Tepeba ı 80050 stanbul - Türkiye [T] +90-212-249 19 29 [F]

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTEN: TS-ANK-09-056 16 Mart 2009 Sayı : 2009-03-A

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTEN: TS-ANK-09-039 02 Şubat 2009 Sayı : 2009-02

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-6-A 16 Haziran 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

ANKARA BÜLTEN. Yasama Süreci Ara Sayısı I. YASAMA SÜREC 2 II. YASAMA SÜREC ZLEME TABLOSU 5

ANKARA BÜLTEN. Yasama Süreci Ara Sayısı I. YASAMA SÜREC 2 II. YASAMA SÜREC ZLEME TABLOSU 5 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE ANKARA TEMS LC L ANKARA BÜLTEN TS-ANK-07-126 15 Mayıs 2007 Sayı : 2007-05-A stanbul Me rutiyet Caddesi No: 74 Tepeba ı 80050 stanbul - Türkiye [T] +90-212-249 19 29 [F]

Detaylı

ANKARABÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARABÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER ANKARABÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTEN: TS-ANK-07-307 03 Aralık 2007 Sayı : 2007-12

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ SAĞLIKLI MUTLU VE BAŞARILI BİR YIL DİLERİZ. TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTEN:

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-5-A 15 Mayı s 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-7 01 Temmuz 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-8 01 Ağ ustos 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-10-A 15 Ekim 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTEN: TS-ANK-09-047 16 Şubat 2009 Sayı : 2009-02-A

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-145 15 Nisan 2005 Sayı : 2005-4-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-102 15 Mart 2005 Sayı : 2005-3-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

ANKARA BÜLTEN. Yasama Süreci Ara Sayısı YASAMA SÜREC 2. A. Geçti imiz Dönemde Çıkan Kanunlar 5. B. Yeni Kanun Tasarıları 6

ANKARA BÜLTEN. Yasama Süreci Ara Sayısı YASAMA SÜREC 2. A. Geçti imiz Dönemde Çıkan Kanunlar 5. B. Yeni Kanun Tasarıları 6 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE ANKARA TEMS LC L ANKARA BÜLTEN TS-ANK-06-375 15 Aralık 2006 Sayı : 2006-12-A stanbul Me rutiyet Caddesi No: 74 Tepeba ı 80050 stanbul - Türkiye [T] +90-212-249 19 29

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-7-A 15 Temmuz 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-12 01 Aralı k 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTEN: TS-ANK-08-079 17 Mart 2008 Sayı : 2008-3-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-11-A 17 Kası m 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r.

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ TS-ANK-07-290 15 Kasım 2007 Sayı : 2007-11-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-4-A 15 Nisan 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ Sayı : 2004-1-A 16 Ş ubat 2004 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-5 01 Mayı s 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

TBMM YENİDEN FAALİYETTE!

TBMM YENİDEN FAALİYETTE! İ s t a n b u l Meşrutiyet Caddesi No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249 19 29 [F] +90-212-249 13 50 [E] tusiad@tusiad.org A n k a r a İran Caddesi No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-06-140 17 Nisan 2006 Sayı : 2006-04-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-11 03 Kası m 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r.

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. ANKARA BÜLTENİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTEN: TS-ANK-08-001 02 Ocak 2008 Sayı : 2008-1 İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

TATİL ÖNCESİ YASAMA GÜNDEMİNE BAKIŞ

TATİL ÖNCESİ YASAMA GÜNDEMİNE BAKIŞ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2010 02 A İ s t a n b u l Meşrutiyet Caddesi No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249 19 29 [F] +90-212-249 13 50 [E] tusiad@tusiad.org A n k a r a İran Caddesi

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTEN: TS-ANK-09-049 100. SAYI 02 Mart 2009 Sayı

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-12-A 15 Aralı k 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

BORÇLAR KANUNU GÖRÜŞÜLÜYOR!

BORÇLAR KANUNU GÖRÜŞÜLÜYOR! İ s t a n b u l Meşrutiyet Caddesi No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249 19 29 [F] +90-212-249 13 50 [E] tusiad@tusiad.org A n k a r a İran Caddesi No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara

Detaylı

YASAMA TATİLİ ERTELENEBİLİR!

YASAMA TATİLİ ERTELENEBİLİR! İ s t a n b u l Meşrutiyet Caddesi No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249 19 29 [F] +90-212-249 13 50 [E] tusiad@tusiad.org A n k a r a İran Caddesi No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-2 01 Ş ubat 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ SAĞLIKLI MUTLU VE BAŞARILI BİR YIL DİLERİZ! TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTEN:

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. II. YASAMA SÜRECİ İZLEME TABLOSU ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ SAYI: 2008-4 01 Nisan 2008 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-060 15 Şubat 2005 Sayı : 2005-2-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ. Say ı : 2004-6-A 15 Temmuz 2004

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ. Say ı : 2004-6-A 15 Temmuz 2004 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ

Detaylı

ANKARABÜLTEN I. ANKARA NIN EKONOM K VE S YAS GÜNDEM NE YÖNEL K DE ERLEND RME...2

ANKARABÜLTEN I. ANKARA NIN EKONOM K VE S YAS GÜNDEM NE YÖNEL K DE ERLEND RME...2 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE ANKARA TEMS LC L ANKARA BÜLTEN: TS-ANK-07-139 01 Haziran 2007 Sayı : 2007-06 stanbul Me rutiyet Caddesi No: 74 Tepeba ı 80050 stanbul - Türkiye [T] +90-212-249 19 29

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-227 15 Haziran 2005 Sayı : 2005-6-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

3 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28636

3 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28636 3 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28636 KANUN KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YER ALAN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK İBARELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Kanun No Tarihi: 25/4/2013 MADDE 1 Bu maddenin yayımı tarihinde; 1) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun;

Kanun No Tarihi: 25/4/2013 MADDE 1 Bu maddenin yayımı tarihinde; 1) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun; Sayı : 28636 3 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete KANUN KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YER ALAN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK İBARELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-205 16 Mayıs 2005 Sayı : 2005-5-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-350 15 Kasım 2005 Sayı : 2005-10-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ Sayı : 2004-2-A 15 Mart 2004 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI

Detaylı

ANKARA BÜLTEN. D. Önümüzdeki Dönemde TBMM Genel Kurulu Gündemi...12 13, Avenue des Gaulois,

ANKARA BÜLTEN. D. Önümüzdeki Dönemde TBMM Genel Kurulu Gündemi...12 13, Avenue des Gaulois, TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE ANKARA TEMS LC L ANKARA BÜLTEN: TS-ANK-06-364 01 Aralık 2006 Sayı : 2006-12 stanbul Me rutiyet Caddesi No: 74 Tepeba ı 80050 stanbul - Türkiye [T] +90-212-249 19 29 [F]

Detaylı

Yasama Süreci Ara Sayısı

Yasama Süreci Ara Sayısı Yasama Süreci Ara Sayısı SAYI: 2012 2 A 15 Şubat 2012 İÇİNDEKİLER: ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ A. KABUL EDİLEN KANUNLAR B. TBMM YE SUNULAN TASARILAR C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ BİLGİ & AÇIKLAMALAR

Detaylı

ANKARA BÜLTEN. D. Önümüzdeki Dönemde TBMM Genel Kurulu Gündemi...12 13, Avenue des Gaulois,

ANKARA BÜLTEN. D. Önümüzdeki Dönemde TBMM Genel Kurulu Gündemi...12 13, Avenue des Gaulois, TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE ANKARA TEMS LC L ANKARA BÜLTEN: TS-ANK-07-016 01 ubat 2007 Sayı : 2007-02 stanbul Me rutiyet Caddesi No: 74 Tepeba ı 80050 stanbul - Türkiye [T] +90-212-249 19 29 [F]

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

ANKARA BÜLTEN TÜRK SANAY C LER

ANKARA BÜLTEN TÜRK SANAY C LER T Ü R K S A N A Y C L E R V E A D A M L A R I D E R N E TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE ANKARA TEMS LC L ANKARA BÜLTEN TS-ANK-06-300 02 Ekim 2006 Sayı : 2006-10 stanbul Me rutiyet Caddesi No: 74 Tepeba

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER YASAMA SÜRECİ. A. Geçtiğ imiz Dönemde Çı kan Önemli Kanunlar. B. Yeni Kanun Tasarı ları..

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER YASAMA SÜRECİ. A. Geçtiğ imiz Dönemde Çı kan Önemli Kanunlar. B. Yeni Kanun Tasarı ları.. TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ TS-ANK-06-163 15 Mayıs 2006 Sayı : 2006-05-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-06-094 15 Mart 2006 Sayı : 2006-03-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

YASAMADA ARALIK AYI: ÇEK KANUNU, TTK VS.

YASAMADA ARALIK AYI: ÇEK KANUNU, TTK VS. İ s t a n b u l Meşrutiyet Caddesi No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249 19 29 [F] +90-212-249 13 50 [E] tusiad@tusiad.org A n k a r a İran Caddesi No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r.

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ TS-ANK-07-005 15 Ocak 2007 Sayı : 2007-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

III. MEVZUAT DĐZĐNĐ A. ALMAN MEVZUATI

III. MEVZUAT DĐZĐNĐ A. ALMAN MEVZUATI Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 2009, c.i. (www.idare.gen.tr/idarehukuku.htm) III. MEVZUAT DĐZĐNĐ PLÂN: A. Alman Mevzuat B. Fransız Mevzuatı C. Türk Mevzuatı 1. Anayasalar 2. Kanunlar 3. Kanun

Detaylı

Yasama Süreci Ara Sayısı

Yasama Süreci Ara Sayısı Yasama Süreci Ara Sayısı SAYI: 2012 11 A 15 Kasım 2012 İÇİNDEKİLER: ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ A. KABUL EDİLEN KANUNLAR B. TBMM YE SUNULAN TASARILAR C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ BİLGİ & AÇIKLAMALAR

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET KOMİSYONLAR BÜL II

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET KOMİSYONLAR BÜL II DÖNEM: 22 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET KOMİSYONLAR BÜL II 14.11.2002-1.8.2003 Tarihleri arasında komisyonlarda kalan işlerle birlikte 30.4.2004 tarihi neticelenen ve kalan işler 2004 -3-14.11.2002-1.8.2003 TARİHLERİ

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERİ İLGİLENDİREN YASAL MEVZUAT VE DİĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERİ İLGİLENDİREN YASAL MEVZUAT VE DİĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERİ İLGİLENDİREN YASAL MEVZUAT VE DİĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için:

Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için: SAYI: 2013 04-A 15 Nisan 2013 İÇİNDEKİLER: ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ A. KABUL EDİLEN KANUNLAR B. TBMM YE SUNULAN TASARILAR C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ BİLGİ & AÇIKLAMALAR Ankara Bülteni 2004

Detaylı

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir.

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. - Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. Otistik bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve hak ihlalleri konusunda hukuki danışmanlık desteği yapar.

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER YASAMA SÜRECİ. A. Geçtiğ imiz Dönemde Çı kan Önemli Kanunlar. B. Yeni Kanun Tasarı ları..

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER YASAMA SÜRECİ. A. Geçtiğ imiz Dönemde Çı kan Önemli Kanunlar. B. Yeni Kanun Tasarı ları.. TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ TS-ANK-06-212 15 Haziran 2006 Sayı : 2006-06-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249

Detaylı

SAYI: 2011 01 A 17 Ocak 2011 İÇİNDEKİLER: ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ A. KABUL EDİLEN KANUNLAR B. TBMM YE SUNULAN TASARILAR C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ BİLGİ & AÇIKLAMALAR Ankara Bülteni 2004

Detaylı

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ GENEL GEREKÇE Bu Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi hükümlerine göre 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-291 15 Eylül 2005 Sayı : 2005-8-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2015/16 02/02/2015 BASIN DUYURUSU 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve 30/05/2014

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 29.0007.1.01 Tasfiye

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

YASAMA SÜRECİ ARA SAYISI

YASAMA SÜRECİ ARA SAYISI SAYI: TS ANK 10 200 15 Nisan 2010 İÇİNDEKİLER: I. ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ A. KABUL EDİLEN KANUNLAR B. TBMM YE SUNULAN TASARILAR C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ BİLGİ & AÇIKLAMALAR Ankara Bülteni

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ

Detaylı

İÇİNDEKİLER C. HAKLARIN DÜZENLENDİĞİ DİĞER MEVZUAT II. İLGİLİ YASALAR TARFINDAN TANINAN HAKLAR A. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU

İÇİNDEKİLER C. HAKLARIN DÜZENLENDİĞİ DİĞER MEVZUAT II. İLGİLİ YASALAR TARFINDAN TANINAN HAKLAR A. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ SUNUŞ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ A. İLGİLİ YASALAR B. İLGİLİ YÖNETMELİKLER C. HAKLARIN DÜZENLENDİĞİ DİĞER MEVZUAT II. İLGİLİ YASALAR TARFINDAN TANINAN HAKLAR A. TERÖRLE MÜCADELE

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

SAYI: 2010 07 A 15 Temmuz 2010 İÇİNDEKİLER: ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ A. KABUL EDİLEN KANUNLAR B. TBMM YE SUNULAN TASARILAR C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ BİLGİ & AÇIKLAMALAR Ankara Bülteni 2004

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 15/06/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, genel gerekçe ve madde gerekçeleri ekte sunulmuştur. Gereğini

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Öneri Toplantı : Nisan Karar Sayısı : 45 Birleşim : 04/04/2008 Karar Tarihi : 04/04/2008 Đl Genel Meclisinin Ocak 2008 tarihli toplantısında

Detaylı

02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04)

02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04) 02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04) Konu: 2013 Yılında Uygulanacak; Maktu Damga Vergisi ve Harç Oranlarının %15 Oranında Artırılmasına, Kaynak Kullanım Destekleme Fonundaki Oran Değişikliği, Mevduat ile Ödenen

Detaylı

Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için:

Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için: Yasama Süreci Ara Sayısı TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2013 10-A 21 Ekim 2013 İÇİNDEKİLER: ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ A. KABUL EDİLEN KANUNLAR B. TBMM YE SUNULAN TASARILAR C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE

Detaylı

İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I

İÇİNDKKtLEk  ' : ' ' _ I İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I - S a v T a ~% GİRİŞ.:, r.. 1 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİFLERİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. KOOPERATİF HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 A. Kooperatifin Tanımı

Detaylı