Dünya Su Forumu ve TÝcarileþen Su

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya Su Forumu ve TÝcarileþen Su"

Transkript

1 Dünya Su Forumu ve TÝcarileþen Su TMMOB JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI Yönetim Kurulu Haberiniz var mý? Suyumuza da göz diktiler! Küreselleþme-yeni dünya düzeni adý altýnda emperyalizmin sýnýrsýz ve pervasýz bir talan özgürlüðü ile ülkelerin zenginliklerine el koyduðu, saðlýktan eðitime, sosyal güvenlikten, enerji ve haberleþmeye kadar bütün alanlarýn küresel sermayeye açýlarak ticarileþtirildiði bir süreci yaþamaya devam ediyoruz. Her þeyin alýnýr satýlýr olduðu kapitalist sistemde, su bunun dýþýnda býrakýlmamalýydý ve kapitalizm, doðaya ve insana ait ne varsa her þeyi bir meta olarak görme anlayýþýyla, tüm canlýlarýn en temel ihtiyacý, insan hakký olan suya da el uzattý. "Kapitalizmin altýn yýllarý" olarak tanýmlanan ikinci paylaþým savaþý sonrasýnda, baþta su, elektrik olmak üzere alt yapý yatýrýmlarý ve pek çok üretim girdisi, sermayeye devletler tarafýndan temin edilirken, 1970'lerde yaþanan kapitalizmin krizi sonrasýnda kamu hizmeti olarak tanýmlanan eðitim, saðlýk, posta hizmetleri, ulaþým vb. hizmetlersermaye tarafýndan en yeni ve verimli alanlar olarak görülmüþ bununla da yetinilmemiþ, enerji üretimi, alt yapýsý ve su da sermayenin iþtahýný kabartan yatýrým alanlarý olarak gündeme gelmiþtir. Ýçine düþtüðü birikim krizini küreselleþme ideolojisi ve buna koþut olarak biçimlenen neoliberal politikalarla aþmaya çalýþan uluslararasý kapitalist sistem, metalaþtýrma ve piyasalaþtýrma iliþkisini hem yatay hem de dikey olarak geniþletmeye çalýþmakta, bir yandan daha önce giremediði coðrafyalara yayýlýrken diðer yandan piyasalaþtýramadýðý mal ve hizmetleri de kapsama çabasýndaydý. Bazý ülkelerde daha önce piyasalaþmamýþ olan su, elektrik, gaz gibi -doðal tekel özelliði taþýdýklarý için kâr oranlarýnýn yüksek olmasý beklenen- mal ve hizmetler sermaye için ele geçirilecek ilk hedefler arasýna girmiþ ve metalaþtýrýlan her türlü iliþki, süreç, nesne hýzla piyasanýn konusu haline gelmiþti yýlýnda yani tam krizli yýllarda, su konusunda ilk defa uluslararasý ölçekte yapýlanmaya gidilmiþ, IWRA (Uluslar arasý Su Kaynaklarý Birliði) kurulmuþtur. ABD'de kurulan IWRA, devletler üzerinden deðil, þirketler üzerinden iþleyen bir yapýdýr ve ilk aþamasýnda 1900 üye þirket bulunuyordu. IWRA kuruluþundan kýsa bir süre sonra Birleþmiþ Milletler (BM)' de danýþman bir statü elde etmiþtir. Suyun kamu varlýðý özelliðine karþýlýk, fiyatý piyasada belirlenen bir mal ve hizmete dönüþtürülmesinin tarihi Uruguay Roundu ( )'yla baþlar. Uruguay Roundu'nun GATS ve TRIPS anlaþmalarýnýn ülkeler bazýnda uygulamaya sokulmasý da her bir ülke için suyun piyasalaþmasýnýn tarihi olmuþtur. Suyu kamu mülkiyetinden çýkarýp özel mülkiyet alanýna sokan bu dönüþüm arz yönlü su politikalarý ndan talep yönlü su politikalarý na doðrudur ve piyasa ekonomisinin geliþmiþliðine göre de ülkeden ülkeye deðiþmektedir. Doðal olarak oynanan küreselleþme oyununun ve neo-liberal politikalarýn baþarýya ulaþabilmesi için Talep Yönlü Su Politikalarý'nýn Kurumsallaþmasý gerekmiþtir. Küreselleþmede suyun ekonomi politiðinin 47

2 anlaþýlabilmesi için, talep yönlü su politikalarýnýn kurumsallaþmasýndaki tarihsel süreçleri bilmek ve ayrýca suyun piyasalaþtýrýlmasý sürecinin yol haritasýný belirlemeye çalýþan, baþta Birleþmiþ Milletler olmak üzere uluslararasý kuruluþlarýn öncülük ettiði küresel aktörlerin yapýlanmalarýný, hedeflerini ve oynadýklarý rolü ayrýntýlý olarak irdelemek gerekmektedir. Bu doðrultuda dünyadaki her türlü yaþam formunun varlýk nedeni olan "su" da, 1992 tarihinde Dublin'de yapýlan Su ve Çevre Konferansý ile Rio'da yapýlan Kalkýnma ve Çevre Konferansý'nda, eko-sistemin bir parçasý, doðal bir kaynak ve ekonomik bir mal olarak kabul edilmiþtir. Su konusunda bir dünya konseyi (WWC) kurma düþüncesi de ilk kez bu konferanslarda dile getirilmiþ, ve böylece suyu doðal hak olmaktan çýkarýp, ticari bir mal haline getirmek isteyen küresel piyasa aktörleri, kamunun "etkin olmayan", "israfa yol açan" verimsiz su yönetiminin sona ermesini ve üretiminden daðýtýmýna, suyla ilgili bütün sürecin piyasa mantýðýyla yönetilmesi gerektiðini savunarak, dünya çapýnda örgütlenmeye baþlamýþlardýr yýlýna gelindiðinde, IWRA- Uluslar arasý Su Kaynaklarý Kurumu'nun, Kahire'de düzenlediði 8. Dünya Su Kongresi'nde konuyla ilgili özel bir oturum yapýlmýþ ve bu oturum, bir Dünya Su Konseyi (WWC) kurulmasý yönündeki önergeyle sonlanmýþtýr. Hedef, "küresel ölçekte su yönetimi alanýnda verilmekte olan etkisiz, daðýnýk ve birbirinden kopuk çabalarýn bir þemsiye kur um altýnda ortaklaþtýrýlmasý" olarak belirlenmiþtir de I. Dünya Su Forumu Fas'ta düzenlenmiþ, ayný yýl Birleþmiþ Milletler Genel Asamblesi'nin Özel Oturumu'nda tatlý su kaynaklarýyla ilgili bir çalýþma grubunun oluþturulmasýyla birlikte yeni dünya düzeninin su yönetimi de netleþmeye baþlamýþtýr. Buna göre : 1. Sýnýr aþan nehir havzalarýnda havza yönetimi sistemi kurulacak; 2. Suyun arza göre özel sektörce yönetimi esas alýnacak 3. Su kaynaklarý global ticaret kurallarýna göre iþletilecektir. 2000'deki Hollanda'da yapýlan II.Dünya Su Forumu'nda ise su özelleþtirmelerinin hýzlandýrýlmasý önerilmiþtir. Öneriyi yapanlar arasýnda Dünya Bankasý ve ulusötesi su þirketlerinin yaný sýra Birleþmiþ Milletler de vardýr.! Bu üç ilke 2002'deki Rio+10'da ulus devletin hükümetleri uymakla yükümlü kýlan bir manifestoya dönüþmüþtür. Ayný yýl Türkiye su sektörünün de hýzla dýþa açýldýðý; baþka deyiþle ulusötesi su þirketlerinin yerli su þirketlerini devralarak piyasaya girdiði yýldýr. Dünya Su Konseyi (WWC) ile Dünya Su Forumu (WWF) ikincisi, birinciden doðmuþ olan iki yapýdýr. 50'den fazla ülkeden 300'ü aþkýn kuruluþun 1996 yýlýnda oluþturduðu, "Dünya Su Konseyi" örgütlenmesinde Dünya Bankasý, OECD, BM gibi kurumlar, akademik gruplar, mesleki kuruluþlar, belediyeler, hükümetlerin suyla ilgili kuruluþlarý olsa da, asýl damgayý vuran, ortada pek görünmeyen emperyalist tekellerdir Uruguay Raundu'nda çok taraflý birkaç anlaþma dizayn edilmiþtir. Bunlardan bir tanesi Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý GATS dýr. GATS da özelleþtirmenin tek harfi bile geçmemektedir ancak, ticarileþme sözcüðü sýkça kullanýlmaktadýr. GATS'da açýkca þu da söyleniyor: 'Bu anlaþma hiçbir zaman ulus devletleri kamu hizmetlerinin özelleþtirmeye zorlama hedefi gütmemektedir.' 'Ama' diye devam ediyor, 'Kamu hizmetleri piyasa ölçeðinde ticarileþtirilmek, rekabete açýk hale getirilmek zorundadýr.' Konsey'in Uruguay Roundu'ndan iki yýl sonra, yani 1996'da kurulmuþ olmasý GATS hükümleri doðr ultusunda bir tepe örgüt olarak oluþturulduðunu göstermektedir. "Dünya Su Konseyi", dünyadaki su kaynaklarýnýn talaný için periyodik olarak "Dünya Su Forumlarý" düzenlemeye baþlamýþtýr. III. Dünya su forumu bir sonraki toplantýsý ise 2003 yýlýnda Japonya'da yapýlmýþtýr yýlýnda Meksika'da yapýlan WWF toplantýsýndan itibaren bir þeyler deðiþmeye baþlamýþ; WWF'nin "toplumcu" maskesi düþerken gerçek yüzü daha bir görünür hale gelmiþ, yüzbini aþkýn insanýn katýldýðý kitlesel protestolara sahne olmuþtur. Ýþte bu forumlarýn beþincisi de Mart 2009 tarihlernde Ýstanbul'da yapýlacaktýr. Uruguay Roundu'nun hemen akabinde yapýlan kurumsallaþmalardan biri de içme suyu ve arýtmaya yönelik tüm ekonomik faaliyetleri kapsayan Küresel Su Ortaklýðý (GWP)'dýr. 1996'da kurulan Ortaklýk bir yýl sonra kurulacak olan Dünya Su Konseyi (WWC)'nin politikalarýnýn global ölçekte uygulanmasýný saðlamaktadýr. Tarým, saðlýk, madencilik, taþýmacýlýk gibi suyla tamamlanan sektörlerin su ihtiyaçlarýný önceliklerini ve sektörlerin kendi aralarýndaki iliþkiler üzerinden global su politikalarýnýn ülke 48

3 bazýnda kurumlaþmasýnýn yolunu açmaktadýr. GWP'nin hükümetlerden BM gibi uluslararasý kuruluþlara, su firmalarýndan sivil toplum örgütlerine kadar geniþ bir yelpazeden oluþmuþ olmasý WWC kararlarýnýn ülke bazýnda uygulatýlmasýný kolaylaþtýrmaktadýr. 2000'de Hollanda Lahey'deki II.Dünya Su Forumu'nda gündeme gelen programlardan biri de BM Dünya Su Deðerlendirme Programý (WWAP)dýr. Program, BM bünyesindeki kuruluþlara; suyun rasyonel þekilde kullanýlmasý, risklerin yönetilmesi, su kaynaklarýnýn paylaþýlmasý, suyun enerji olarak deðerlendirilmesinde, kýsacasý su politikalarýnda önderlik iþlevi görmektedir. Ýki yýlda bir yayýnladýðý Dünya Su Kalkýnma Raporlarý'yla UNICEF'ten FAO'ya, WHO'dan UNESCO'ya kadar BM'nin diðer kurumlarýna yol göstermektedir. WWAP, su konusundaki etkin örgütlerden biri olup, konferans, fon ve programlarla su politikalarýnýn oluþturulmasýnda etkindir. Örneðin Gündem 21, Millenium Kalkýnma Hedefleri, Dünya Sürdürülebilir Kalkýnma Zirvesi örgütlenme konferanslarý iþlevini üstlenmiþtir. Suda talep yönlü politikalara geçiþde ilk ve en önemli baþlangýç noktasý Dünya Bankasý kredileridir. 1990'a kadar su iþletmelerinin oluþturulmasý amacýyla verilen krediler 1990 sonrasýnda özelleþtirme hedefli krediler haline dönüþmüþtür. Bu krediler; 5-10 yýllýk vadeli su yatýrým kredileri olarak, ayrýca 1-3 yýllýk vadeyle yapýsal uyum programlarýndaki özelleþtirmeler doðrultusunda su sektörünün kurumsallaþtýrýlmasý için verilmektedir. 1-3 yýllýk kýsa vadeli kredilerin temel iþlevi su sektörünün piyasalaþmasýný engelleyen her türlü yasal ve kurumsal engelin kaldýrýlarak yeni kurumlarýn oluþturulmasýný amaçlamaktadýr. Bu kredilerin büyük kýsmý, örneðin arasýndaki 276 projeden 84'üne özelleþtirme þartýyla verilmiþtir. Suyun talep yönlü kurumsallaþmasýnda Türkiye için özel olarak etkin olan küresel aktörlerden biri de Avrupa Birliði'dir. Bilindiði gibi, Avrupa Birliði, ülkelerin su kaynaklarýný Birlik'in su kaynaklarý olarak algýlamakta ve kaynaklarýn yönetimi için Bütüncül Havza Yönetimi uygulamaktadýr. AB Su Çerçeve Direktifi'nin 12. maddesinde bu durum üye ülkelerin birbiriyle entegre havza yönetimi zorunlu kýlýnmýþtýr. Su Çerçeve Direktifi'yle belirlenen bu deðerlendirme doðrultusunda su politikalarý : Su kaynaklarýnýn geliþtirilmesi, Mevcut kaynaklarýn daha etkin kullanýlmasý, Talep yönetimi, Çevresel etkilerin giderilmesi þeklinde projelendirilmektedir. Ta l e p y ö n l ü s u p o l i t i k a l a r ý n ý n kurumsallaþmasý ný ve küresel aktörlerin yapýlanmalarýný, hedeflerini ve oynadýklarý rolü tanýmladýktan sonra artýk Türkiye'nin sularý üzerine oynanan oyunlar daha kolay anlaþýlabilecek, Türkiye'nin su politikalarýndaki küresel dönüþümü apaçýk gözler önüne serilebilecektir. Su endüstrisinin yýllýk karý, bugün petrol sanayinin yýllýk karýnýn % 40'ýna kadar ulaþmýþtýr. Dünya sularýnýn henüz sadece % 5'inin özelleþtirildiðini düþünürsek, suyun tekeller için ne kadar büyük bir "pazar" olduðu ve ne kadar büyük bir kâr potansiyeli taþýdýðý daha açýk görülmektedir. Bu nedenle, Dünya Bankasý ve IMF'nin, yenisömürge ülkelerde yaptýklarý anlaþma ve pazarlýklarýn önemli maddelerinden biri de suyun belli bir plan dahilinde özelleþtirilmesi olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Nitekim bu politikalar sonucunda tekeller, suyun alým satýmýný bir çok ülkede ele geçirmiþlerdir. Türkiye'nin yeraltý ve yerüstü sularýnýn ancak % 35 inden yararlanýlabildiði düþünüldüðünde, ülke sularýnýn kullanýlmayan % 65 lik kýsmýnýn kapitalistler için neden bu kadar önemli olduðu, ne kadar iþtah açýcý bir alan olduðu kolaylýkla anlaþýlacaktýr. Su sektörünün devlet elinde olduðu Türkiye benzeri ülkelerde su bir kamu hizmeti olarak kabul g ö r d ü ð ü n d e n k a r m a k s i m i z a s y o n u hedeflenmemektedir. Su kaynaklarýnýn mülkiyeti ve iþletilmesi kamu yönetimi tarafýndan gerçekleþtirilmekte olup, fiyatý belirleyen parametreler : Suyun kaynaðýndan kullanýcýya ulaþmasýna kadar gerekli yatýrýmlar, iþletilmesi için gerekli bakým ve yenileme harcamalarý, su sektöründe istihdam edilenlerin ücretleridir. Ancak, ortaya çýkan fiyat kullanýcýya olduðu gibi yansýtýlmamakta, devlet ya da belediyelerce sübvanse edilerek herkesin suya ulaþma hakkýný kullanmasý saðlanmaktadýr. Suda piyasa ekonomisine geçiþ genellikle özelleþtirme yoluyla gerçekleþmektedir. 49

4 Doðrudan insan yaþamýyla ilgili olduðu için özelleþtirilmesi diðer enerji kaynaklarýndaki gibi doðrudan deðil sindire sindire yapýlmaktadýr. Genellikle de IMF ve Dünya Bankasý eksenli standby anlaþmalarýndan destek alýnmaktadýr. Önce, hükümetler IMF'nin devletin ekonomideki yerinin küçültülmesi hedefi doðrultusunda belediyelere verdikleri kaynaklarý kýsýtlamaktadýr. Böylelikle, belediyeler hem piyasadan kredi kullanmayý hem de özel kesim mantýðýyla çalýþmayý öðrenmektedir. Kredi bulamayanlar da iþlettikleri su kaynaklarýný özel kesime devretmektedir. Su havzalarýnýn bulunduðu alanlardaki belediyeler de bile benzer finansman sorunlarý yaþanmaktadýr. Kredi bulamayan ya da geri ödeyemeyen belediyeler bir süre sonra ellerindeki kaynaklarý ya paravan yerli firmalar ya da doðrudan yabancý sermaye üzerinden özel kesime devretmek zorunda kalmaktadýr. Öte yandan, kredi faizlerinin düþük olduðu dönemlerde su piyasasýnda yer almak isteyen 50 yerel firmalar önce ucuz kredi olanaklarýyla desteklenmektedir. Firmalar faiz oranlarýnýn yeniden yükseliþe geçeceðini hesaplamayarak borçlanmaya devam ettikleri için kredi borçlarý katlanýrken faiz oranlarý da yükselmeye baþlamaktadýr. Bu sýrada dýþ sermayeli firmalar kurtarýcý olarak piyasaya çýkmakta ve yerel firmalar el deðiþtirmektedir. Tüm su tekelleri bu yöntemle çalýþmaktadýr. Ayný süreçte su ile temelde doðrudan etkileþim içinde olan yasa deðiþiklikleri yapýlarak devletin su havzalarý üzerindeki koruma iþlevi kaldýrýlmaktadýr. Su özelinde kýsaca anlatmaya çalýþtýðýmýz küresel saldýrýnýn her aþamasý size de tanýdýk gelmedi mi? 5. Dünya Su Forumunun 2009 yýlýnda Ýstanbul'da düzenlenecek olmasý yalnýzca bir rastlantý mýdýr? Elbette rastlantý deðil! Uzun yýllardýr adým adým gerçekleþtirilen bir planýn ülkemize uyarlanmýþ senaryosunu yaþýyoruz yalnýzca

5 Yalnýzca su deðil, bütün insan hakký doðal kaynaklarýn yukarýda anlatýlan yöntemler ve neoliberal politikalarýn küresel aktörleri vasýtasýyla ele geçirilme ve ülkelerin savaþsýz sömürgeleþtirilmesi sürecinde, Türkiye uzun yýllardýr uygulanan IMF ve Dünya Bankasý politikalarý ile köþeye sýkýþtýrýlmýþ bir durumdadýr. Suyun talep yönlü kurumsallaþmasýnda Türkiye için özel olarak etkin olan küresel aktörlerden biri olan Avrupa Birliði ise AB Su Çerçeve Direktifi'ni dayatmakta ve böylece Türkiye'nin su politikalarýný kendi çýkarlarý doðrultusunda projelendirmeye çalýþmaktadýr. Bütün bu süreçler devam ederken, ulusal su yönetiminde ve planlamasýnda söz sahibi olan, su konusunda yatýrýmlar yapan, teknik destek ve finansman kaynaðý saðlayan Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü (DSÝ), bir kamu kuruluþu olmasýna karþýn, siyasal iktidarýn politikalarý doðrultusunda Türkiye'de ve bazý bölge ülkelerinde suyun piyasaya açýlmasý doðrultusunda çalýþmalar yürütmektedir. DSÝ, bu kapsamda Türkiye'deki su kaynaklarýna iliþkin Dünya Su Forumu'nda küresel su pazarýna aktarýlacak bilgileri oluþturmuþtur. Diðer taraftan, Türkiye'nin en büyük sermaye örgütü TÜSÝAD, 2008 de yayýnladýðý raporlar ile açýkça suyun özelleþtirilmesini talep etmiþ ve böylece suyun piyasalaþtýrýlmasýný nasýl sabýrsýzlýkla beklediðini ortaya koymuþtur. AKP iktidarý da Bakanlarý aðzýyla suyun özelleþtirileceðini pekiþtirmiþ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný su havzalarýný özelleþtireceðini söylerken, Çevre ve Orman Bakaný da, "santrallerin yaný sýra þehirlerin içme ve kullanma suyu daðýtma, faturalama ve iþletmesinin özelleþtirilebileceðini açýklayarak, "Bu konuda aþaðý yukarý 50 milyar dolarlýk bir yatýrým pastasý var. Özel sektörün devreye girmesi isabet olur." diyerek, suyun tekellere peþkeþ çekileceðini ilan etmiþtir. Sonuç olarak, Ýstanbul'da toplanacak olan Dünya 51 Su Forumu'nun Türkiye'de suyun özelleþtirilmesi sürecinde önemli bir dönüm noktasý olacaðý açýktýr. Bilindiði gibi 'Su sorunu', ne yalnýzca yaratacaðý çevresel ve kültürel tahribat açýsýndan, ne tek baþýna insan haklarý ve yoksulluk söylemi çerçevesinde, ne de sadece emek boyutuyla ele alýnamayacak kadar kapsamlý ve çok boyutlu bir sorundur. Ne var ki Türkiye'de konunun farklý yönlerden ele alýnmasý nedeniyle bir daðýnýklýk mevcuttur. Bu nedenle, suyla ilgili sorunlarý özelde farklý da olsa, küresel saldýrýya karþý antikapitalist mücadelenin ortaklaþtýrýlmasý, bütünleþik ve kararlý bir mücadelenin ortaya konulmasý önem taþýmaktadýr. Bu baðlamda, Neo-liberal politikalarýn yýkýcý sonuçlarýný yaþayan ülkelerden Türkiye için çýkarýlan çeþitli dersler doðrultusunda, baþta 5. Dünya Su Forumu olmak üzere, suyun metalaþmasýný hýzlandýracak bütün giriþimlere karþý muhalefeti en geniþ biçimde örgütlemek, emek ve meslek örgütlerinin öncelikli hedeflerinden biri olmalýdýr. 5. Dünya Su Forumu'na karþý Alternatif Dünya Su For umu'nu ve suyun özelleþtirilmesine, metalaþtýrýlmasýna karþý toplumsal muhalefeti örgütlemek için oluþturulan Suyun Ticarileþtirilmesine Hayýr Platformu'nun sözü ile bitirelim; Suyumuzu, belki de yaþamýmýzý yok edecek olan özelleþtirmelere karþý çýkmak daha hayati bir önem taþýyor artýk. Eðer sessiz kalýrsak, her þeyi özelleþtirdikleri gibi, en yaþamsal ihtiyacýmýz olan suyu da özelleþtirecekler, evlerimize kontörlü sayaçlar takarak bize Paran kadar su içeceksin! Paran yoksa öleceksin! kuralýný dayatacaklar. Hayýr! Buna izin vermeyelim! Ýþyerlerimizde, okullarýmýzda, mahallelerimizde, sokaklarýmýzda, meydanlarýmýzda; suyumuzu özelleþtiremeyeceklerini, suyumuzu hayatýmýzý satamayacaklarýný haykýralým! Bir olursak, inanýrsak, gücümüze güvenirsek bu alçakça planý boþa çýkarýrýz. Su bizimdir. Su halkýndýr, satýlamaz!

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T.C. Baþbakanlýk Ankara, Ekim 2003 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T. C.

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NÝN KURULUÞU Ýkinci dünya savaþýnýn yýkýcý sonuçlarý Avrupa ülkeleri arasýnda öncelikle ekonomik, daha sonra da politik ve savunma alanlarýnda iþbirliðine girme

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr. ocak 2009. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr. ocak 2009. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 181 ocak 2009 odtülüler bülteni ÝÇÝNDEKÝLER ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Ocak 2009 Dernek Adýna

Detaylı

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir Merhabalar, Hiç kuþkusuz geçtiðimiz ayýn gündemini; ulusal ve uluslararasý medyayý aylarca meþgul eden, sonucun nasýl olacaðýna dair bir çok senaryonun tartýþýldýðý, yazýlýp çizildiði, 40 küsur yýllýk

Detaylı

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ Abdullah Akyüz (Baþyazar & Türkiye) Bernhard Welschke (AB) Kiran Pasricha (Hindistan) Peter S. Rashish (ABD) Stefan Bogdan Salej

Detaylı

AKP HÜKÜMETÝ ile Adým Adým SAÐLIKTA YIKIM GÝRÝÞ 5 yýla yaklaþan AKP Hükümeti dönemi birçok alanda yapýsal deðiþimlerin gerçekleþtirildiði bir dönem olarak yaþandý. Bu deðiþimlerin ortak özelliði ise Türkiye

Detaylı

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz.

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz. Nisan 2006 SSK Özel Devr(ed)ilen SSK Bir gasp hikayesi SSK saðlýk kurumlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý na devredilmesi, AKP Hükümeti nin Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn en önemli ayaklarýndan birini oluþturuyordu.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Psiko-Ekonomistler. Yalan Söyleyin, Mutlaka Ýnanan Çýkar! -II. Yeni [19.] Stand-by Anlaþmasý ve [Son] Niyet Mektubu

KURTULUÞ CEPHESÝ. Psiko-Ekonomistler. Yalan Söyleyin, Mutlaka Ýnanan Çýkar! -II. Yeni [19.] Stand-by Anlaþmasý ve [Son] Niyet Mektubu H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 12 SAYI: 65 Ocak-Þubat 2002 Psiko-Ekonomistler Yalan Söyleyin, Mutlaka Ýnanan

Detaylı

Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik

Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik Bu kitapçýk 2010 yýlýnda CSR Consulting Turkey ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneði tarafýndan geliþtirilmiþ ve Hollanda Kraliyeti Ýstanbul Baþkonsolosluðu

Detaylı

BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08:03 2008 Page 1

BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08:03 2008 Page 1 BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08:03 2008 Page 1 HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu Mehmet Hýþýr Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Yayýn Kurulu Mehmet Yýldýrým,

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/92 www.hkmo.org.tr Konut Ediniminde Uzun Vadeli Ýpotek Kredisi Sistemi Hülya DEMÝR 1, Vildan KURT PALABIYIK 2 Özet: Konut finansmaný uygulamalarý,

Detaylı

TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ

TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ Yrd. Doç. Dr. Zübeyir TURAN (*) GÝRÝÞ Türk ekonomisinde istikrar politikalarýný 1980 öncesi ve 1980 sonrasý olarak deðerlendirmek mümkündür. Çünkü

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Her zaman olduðu gibi: Kaybeden yok! Kazanan Türkiye! Menkul Kýymetler Borsasý Kazandýrýyooor! IM ye Verilen Niyet Mektubu

KURTULUÞ CEPHESÝ. Her zaman olduðu gibi: Kaybeden yok! Kazanan Türkiye! Menkul Kýymetler Borsasý Kazandýrýyooor! IM ye Verilen Niyet Mektubu H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 10 SAYI: 53 Ocak-Þubat 2000 Her zaman olduðu gibi: Kaybeden yok! Kazanan Türkiye!

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

TSPAKB TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI ARACI KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ REEL SEKTÖRÜN FÝNANSMANINDA SERMAYE PÝYASASININ ROLÜ Ýstanbul, 12 Aralýk 2002 Yayýn No. 7 ISBN: 975-6483-01-6 M A T B A A S A N A Y Ý V E T Ý C

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TURÝZM Eylül 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-09/531 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2012, TÜSÝAD Tüm

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ELEKTRÝK PÝYASASI ÝÇÝN ÖZELLEÞTÝRME ÖNERÝLERÝ TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 3 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420

Detaylı

Ýçindekiler. VII. Kontrol Edilebilir Alanlar 15

Ýçindekiler. VII. Kontrol Edilebilir Alanlar 15 Ýçindekiler I. Katký Koyan Kuruluþlardan Önsöz 3 Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO) Yatýrým Geliþtirme Ajansý (YAGA) Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) II. Rapor Özeti 4 VII. Kontrol Edilebilir Alanlar 15 VIII.

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler ÖNSÖZ...2 BAKAN MEHDÝ EKER ENERJÝ TARIMI MERKEZÝ'NÝ HÝZMETE AÇTI...3 TÜRKÝYE'DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI NIN PROJEKSÝYONU ve SAMSUN AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ...5 YAÐLI TOHUMLAR VE

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ Hazýrlayan: Berna Özþar Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Avrupa Birliði Uzmaný AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ ISBN No: 978-975-6109-24-3

Detaylı

KÜRESELLEÞME VE ULUSLARARASI ÇALIÞMA ÖRGÜTÜ (ILO)

KÜRESELLEÞME VE ULUSLARARASI ÇALIÞMA ÖRGÜTÜ (ILO) makale - 2 Yrd. Doç. Dr. Banu UÇKAN Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü Giriþ 1973 yýlýnda Eskiþehir'de doðdu. 1994 yýlýnda Ankara

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı