Dünya Su Forumu ve TÝcarileþen Su

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya Su Forumu ve TÝcarileþen Su"

Transkript

1 Dünya Su Forumu ve TÝcarileþen Su TMMOB JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI Yönetim Kurulu Haberiniz var mý? Suyumuza da göz diktiler! Küreselleþme-yeni dünya düzeni adý altýnda emperyalizmin sýnýrsýz ve pervasýz bir talan özgürlüðü ile ülkelerin zenginliklerine el koyduðu, saðlýktan eðitime, sosyal güvenlikten, enerji ve haberleþmeye kadar bütün alanlarýn küresel sermayeye açýlarak ticarileþtirildiði bir süreci yaþamaya devam ediyoruz. Her þeyin alýnýr satýlýr olduðu kapitalist sistemde, su bunun dýþýnda býrakýlmamalýydý ve kapitalizm, doðaya ve insana ait ne varsa her þeyi bir meta olarak görme anlayýþýyla, tüm canlýlarýn en temel ihtiyacý, insan hakký olan suya da el uzattý. "Kapitalizmin altýn yýllarý" olarak tanýmlanan ikinci paylaþým savaþý sonrasýnda, baþta su, elektrik olmak üzere alt yapý yatýrýmlarý ve pek çok üretim girdisi, sermayeye devletler tarafýndan temin edilirken, 1970'lerde yaþanan kapitalizmin krizi sonrasýnda kamu hizmeti olarak tanýmlanan eðitim, saðlýk, posta hizmetleri, ulaþým vb. hizmetlersermaye tarafýndan en yeni ve verimli alanlar olarak görülmüþ bununla da yetinilmemiþ, enerji üretimi, alt yapýsý ve su da sermayenin iþtahýný kabartan yatýrým alanlarý olarak gündeme gelmiþtir. Ýçine düþtüðü birikim krizini küreselleþme ideolojisi ve buna koþut olarak biçimlenen neoliberal politikalarla aþmaya çalýþan uluslararasý kapitalist sistem, metalaþtýrma ve piyasalaþtýrma iliþkisini hem yatay hem de dikey olarak geniþletmeye çalýþmakta, bir yandan daha önce giremediði coðrafyalara yayýlýrken diðer yandan piyasalaþtýramadýðý mal ve hizmetleri de kapsama çabasýndaydý. Bazý ülkelerde daha önce piyasalaþmamýþ olan su, elektrik, gaz gibi -doðal tekel özelliði taþýdýklarý için kâr oranlarýnýn yüksek olmasý beklenen- mal ve hizmetler sermaye için ele geçirilecek ilk hedefler arasýna girmiþ ve metalaþtýrýlan her türlü iliþki, süreç, nesne hýzla piyasanýn konusu haline gelmiþti yýlýnda yani tam krizli yýllarda, su konusunda ilk defa uluslararasý ölçekte yapýlanmaya gidilmiþ, IWRA (Uluslar arasý Su Kaynaklarý Birliði) kurulmuþtur. ABD'de kurulan IWRA, devletler üzerinden deðil, þirketler üzerinden iþleyen bir yapýdýr ve ilk aþamasýnda 1900 üye þirket bulunuyordu. IWRA kuruluþundan kýsa bir süre sonra Birleþmiþ Milletler (BM)' de danýþman bir statü elde etmiþtir. Suyun kamu varlýðý özelliðine karþýlýk, fiyatý piyasada belirlenen bir mal ve hizmete dönüþtürülmesinin tarihi Uruguay Roundu ( )'yla baþlar. Uruguay Roundu'nun GATS ve TRIPS anlaþmalarýnýn ülkeler bazýnda uygulamaya sokulmasý da her bir ülke için suyun piyasalaþmasýnýn tarihi olmuþtur. Suyu kamu mülkiyetinden çýkarýp özel mülkiyet alanýna sokan bu dönüþüm arz yönlü su politikalarý ndan talep yönlü su politikalarý na doðrudur ve piyasa ekonomisinin geliþmiþliðine göre de ülkeden ülkeye deðiþmektedir. Doðal olarak oynanan küreselleþme oyununun ve neo-liberal politikalarýn baþarýya ulaþabilmesi için Talep Yönlü Su Politikalarý'nýn Kurumsallaþmasý gerekmiþtir. Küreselleþmede suyun ekonomi politiðinin 47

2 anlaþýlabilmesi için, talep yönlü su politikalarýnýn kurumsallaþmasýndaki tarihsel süreçleri bilmek ve ayrýca suyun piyasalaþtýrýlmasý sürecinin yol haritasýný belirlemeye çalýþan, baþta Birleþmiþ Milletler olmak üzere uluslararasý kuruluþlarýn öncülük ettiði küresel aktörlerin yapýlanmalarýný, hedeflerini ve oynadýklarý rolü ayrýntýlý olarak irdelemek gerekmektedir. Bu doðrultuda dünyadaki her türlü yaþam formunun varlýk nedeni olan "su" da, 1992 tarihinde Dublin'de yapýlan Su ve Çevre Konferansý ile Rio'da yapýlan Kalkýnma ve Çevre Konferansý'nda, eko-sistemin bir parçasý, doðal bir kaynak ve ekonomik bir mal olarak kabul edilmiþtir. Su konusunda bir dünya konseyi (WWC) kurma düþüncesi de ilk kez bu konferanslarda dile getirilmiþ, ve böylece suyu doðal hak olmaktan çýkarýp, ticari bir mal haline getirmek isteyen küresel piyasa aktörleri, kamunun "etkin olmayan", "israfa yol açan" verimsiz su yönetiminin sona ermesini ve üretiminden daðýtýmýna, suyla ilgili bütün sürecin piyasa mantýðýyla yönetilmesi gerektiðini savunarak, dünya çapýnda örgütlenmeye baþlamýþlardýr yýlýna gelindiðinde, IWRA- Uluslar arasý Su Kaynaklarý Kurumu'nun, Kahire'de düzenlediði 8. Dünya Su Kongresi'nde konuyla ilgili özel bir oturum yapýlmýþ ve bu oturum, bir Dünya Su Konseyi (WWC) kurulmasý yönündeki önergeyle sonlanmýþtýr. Hedef, "küresel ölçekte su yönetimi alanýnda verilmekte olan etkisiz, daðýnýk ve birbirinden kopuk çabalarýn bir þemsiye kur um altýnda ortaklaþtýrýlmasý" olarak belirlenmiþtir de I. Dünya Su Forumu Fas'ta düzenlenmiþ, ayný yýl Birleþmiþ Milletler Genel Asamblesi'nin Özel Oturumu'nda tatlý su kaynaklarýyla ilgili bir çalýþma grubunun oluþturulmasýyla birlikte yeni dünya düzeninin su yönetimi de netleþmeye baþlamýþtýr. Buna göre : 1. Sýnýr aþan nehir havzalarýnda havza yönetimi sistemi kurulacak; 2. Suyun arza göre özel sektörce yönetimi esas alýnacak 3. Su kaynaklarý global ticaret kurallarýna göre iþletilecektir. 2000'deki Hollanda'da yapýlan II.Dünya Su Forumu'nda ise su özelleþtirmelerinin hýzlandýrýlmasý önerilmiþtir. Öneriyi yapanlar arasýnda Dünya Bankasý ve ulusötesi su þirketlerinin yaný sýra Birleþmiþ Milletler de vardýr.! Bu üç ilke 2002'deki Rio+10'da ulus devletin hükümetleri uymakla yükümlü kýlan bir manifestoya dönüþmüþtür. Ayný yýl Türkiye su sektörünün de hýzla dýþa açýldýðý; baþka deyiþle ulusötesi su þirketlerinin yerli su þirketlerini devralarak piyasaya girdiði yýldýr. Dünya Su Konseyi (WWC) ile Dünya Su Forumu (WWF) ikincisi, birinciden doðmuþ olan iki yapýdýr. 50'den fazla ülkeden 300'ü aþkýn kuruluþun 1996 yýlýnda oluþturduðu, "Dünya Su Konseyi" örgütlenmesinde Dünya Bankasý, OECD, BM gibi kurumlar, akademik gruplar, mesleki kuruluþlar, belediyeler, hükümetlerin suyla ilgili kuruluþlarý olsa da, asýl damgayý vuran, ortada pek görünmeyen emperyalist tekellerdir Uruguay Raundu'nda çok taraflý birkaç anlaþma dizayn edilmiþtir. Bunlardan bir tanesi Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý GATS dýr. GATS da özelleþtirmenin tek harfi bile geçmemektedir ancak, ticarileþme sözcüðü sýkça kullanýlmaktadýr. GATS'da açýkca þu da söyleniyor: 'Bu anlaþma hiçbir zaman ulus devletleri kamu hizmetlerinin özelleþtirmeye zorlama hedefi gütmemektedir.' 'Ama' diye devam ediyor, 'Kamu hizmetleri piyasa ölçeðinde ticarileþtirilmek, rekabete açýk hale getirilmek zorundadýr.' Konsey'in Uruguay Roundu'ndan iki yýl sonra, yani 1996'da kurulmuþ olmasý GATS hükümleri doðr ultusunda bir tepe örgüt olarak oluþturulduðunu göstermektedir. "Dünya Su Konseyi", dünyadaki su kaynaklarýnýn talaný için periyodik olarak "Dünya Su Forumlarý" düzenlemeye baþlamýþtýr. III. Dünya su forumu bir sonraki toplantýsý ise 2003 yýlýnda Japonya'da yapýlmýþtýr yýlýnda Meksika'da yapýlan WWF toplantýsýndan itibaren bir þeyler deðiþmeye baþlamýþ; WWF'nin "toplumcu" maskesi düþerken gerçek yüzü daha bir görünür hale gelmiþ, yüzbini aþkýn insanýn katýldýðý kitlesel protestolara sahne olmuþtur. Ýþte bu forumlarýn beþincisi de Mart 2009 tarihlernde Ýstanbul'da yapýlacaktýr. Uruguay Roundu'nun hemen akabinde yapýlan kurumsallaþmalardan biri de içme suyu ve arýtmaya yönelik tüm ekonomik faaliyetleri kapsayan Küresel Su Ortaklýðý (GWP)'dýr. 1996'da kurulan Ortaklýk bir yýl sonra kurulacak olan Dünya Su Konseyi (WWC)'nin politikalarýnýn global ölçekte uygulanmasýný saðlamaktadýr. Tarým, saðlýk, madencilik, taþýmacýlýk gibi suyla tamamlanan sektörlerin su ihtiyaçlarýný önceliklerini ve sektörlerin kendi aralarýndaki iliþkiler üzerinden global su politikalarýnýn ülke 48

3 bazýnda kurumlaþmasýnýn yolunu açmaktadýr. GWP'nin hükümetlerden BM gibi uluslararasý kuruluþlara, su firmalarýndan sivil toplum örgütlerine kadar geniþ bir yelpazeden oluþmuþ olmasý WWC kararlarýnýn ülke bazýnda uygulatýlmasýný kolaylaþtýrmaktadýr. 2000'de Hollanda Lahey'deki II.Dünya Su Forumu'nda gündeme gelen programlardan biri de BM Dünya Su Deðerlendirme Programý (WWAP)dýr. Program, BM bünyesindeki kuruluþlara; suyun rasyonel þekilde kullanýlmasý, risklerin yönetilmesi, su kaynaklarýnýn paylaþýlmasý, suyun enerji olarak deðerlendirilmesinde, kýsacasý su politikalarýnda önderlik iþlevi görmektedir. Ýki yýlda bir yayýnladýðý Dünya Su Kalkýnma Raporlarý'yla UNICEF'ten FAO'ya, WHO'dan UNESCO'ya kadar BM'nin diðer kurumlarýna yol göstermektedir. WWAP, su konusundaki etkin örgütlerden biri olup, konferans, fon ve programlarla su politikalarýnýn oluþturulmasýnda etkindir. Örneðin Gündem 21, Millenium Kalkýnma Hedefleri, Dünya Sürdürülebilir Kalkýnma Zirvesi örgütlenme konferanslarý iþlevini üstlenmiþtir. Suda talep yönlü politikalara geçiþde ilk ve en önemli baþlangýç noktasý Dünya Bankasý kredileridir. 1990'a kadar su iþletmelerinin oluþturulmasý amacýyla verilen krediler 1990 sonrasýnda özelleþtirme hedefli krediler haline dönüþmüþtür. Bu krediler; 5-10 yýllýk vadeli su yatýrým kredileri olarak, ayrýca 1-3 yýllýk vadeyle yapýsal uyum programlarýndaki özelleþtirmeler doðrultusunda su sektörünün kurumsallaþtýrýlmasý için verilmektedir. 1-3 yýllýk kýsa vadeli kredilerin temel iþlevi su sektörünün piyasalaþmasýný engelleyen her türlü yasal ve kurumsal engelin kaldýrýlarak yeni kurumlarýn oluþturulmasýný amaçlamaktadýr. Bu kredilerin büyük kýsmý, örneðin arasýndaki 276 projeden 84'üne özelleþtirme þartýyla verilmiþtir. Suyun talep yönlü kurumsallaþmasýnda Türkiye için özel olarak etkin olan küresel aktörlerden biri de Avrupa Birliði'dir. Bilindiði gibi, Avrupa Birliði, ülkelerin su kaynaklarýný Birlik'in su kaynaklarý olarak algýlamakta ve kaynaklarýn yönetimi için Bütüncül Havza Yönetimi uygulamaktadýr. AB Su Çerçeve Direktifi'nin 12. maddesinde bu durum üye ülkelerin birbiriyle entegre havza yönetimi zorunlu kýlýnmýþtýr. Su Çerçeve Direktifi'yle belirlenen bu deðerlendirme doðrultusunda su politikalarý : Su kaynaklarýnýn geliþtirilmesi, Mevcut kaynaklarýn daha etkin kullanýlmasý, Talep yönetimi, Çevresel etkilerin giderilmesi þeklinde projelendirilmektedir. Ta l e p y ö n l ü s u p o l i t i k a l a r ý n ý n kurumsallaþmasý ný ve küresel aktörlerin yapýlanmalarýný, hedeflerini ve oynadýklarý rolü tanýmladýktan sonra artýk Türkiye'nin sularý üzerine oynanan oyunlar daha kolay anlaþýlabilecek, Türkiye'nin su politikalarýndaki küresel dönüþümü apaçýk gözler önüne serilebilecektir. Su endüstrisinin yýllýk karý, bugün petrol sanayinin yýllýk karýnýn % 40'ýna kadar ulaþmýþtýr. Dünya sularýnýn henüz sadece % 5'inin özelleþtirildiðini düþünürsek, suyun tekeller için ne kadar büyük bir "pazar" olduðu ve ne kadar büyük bir kâr potansiyeli taþýdýðý daha açýk görülmektedir. Bu nedenle, Dünya Bankasý ve IMF'nin, yenisömürge ülkelerde yaptýklarý anlaþma ve pazarlýklarýn önemli maddelerinden biri de suyun belli bir plan dahilinde özelleþtirilmesi olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Nitekim bu politikalar sonucunda tekeller, suyun alým satýmýný bir çok ülkede ele geçirmiþlerdir. Türkiye'nin yeraltý ve yerüstü sularýnýn ancak % 35 inden yararlanýlabildiði düþünüldüðünde, ülke sularýnýn kullanýlmayan % 65 lik kýsmýnýn kapitalistler için neden bu kadar önemli olduðu, ne kadar iþtah açýcý bir alan olduðu kolaylýkla anlaþýlacaktýr. Su sektörünün devlet elinde olduðu Türkiye benzeri ülkelerde su bir kamu hizmeti olarak kabul g ö r d ü ð ü n d e n k a r m a k s i m i z a s y o n u hedeflenmemektedir. Su kaynaklarýnýn mülkiyeti ve iþletilmesi kamu yönetimi tarafýndan gerçekleþtirilmekte olup, fiyatý belirleyen parametreler : Suyun kaynaðýndan kullanýcýya ulaþmasýna kadar gerekli yatýrýmlar, iþletilmesi için gerekli bakým ve yenileme harcamalarý, su sektöründe istihdam edilenlerin ücretleridir. Ancak, ortaya çýkan fiyat kullanýcýya olduðu gibi yansýtýlmamakta, devlet ya da belediyelerce sübvanse edilerek herkesin suya ulaþma hakkýný kullanmasý saðlanmaktadýr. Suda piyasa ekonomisine geçiþ genellikle özelleþtirme yoluyla gerçekleþmektedir. 49

4 Doðrudan insan yaþamýyla ilgili olduðu için özelleþtirilmesi diðer enerji kaynaklarýndaki gibi doðrudan deðil sindire sindire yapýlmaktadýr. Genellikle de IMF ve Dünya Bankasý eksenli standby anlaþmalarýndan destek alýnmaktadýr. Önce, hükümetler IMF'nin devletin ekonomideki yerinin küçültülmesi hedefi doðrultusunda belediyelere verdikleri kaynaklarý kýsýtlamaktadýr. Böylelikle, belediyeler hem piyasadan kredi kullanmayý hem de özel kesim mantýðýyla çalýþmayý öðrenmektedir. Kredi bulamayanlar da iþlettikleri su kaynaklarýný özel kesime devretmektedir. Su havzalarýnýn bulunduðu alanlardaki belediyeler de bile benzer finansman sorunlarý yaþanmaktadýr. Kredi bulamayan ya da geri ödeyemeyen belediyeler bir süre sonra ellerindeki kaynaklarý ya paravan yerli firmalar ya da doðrudan yabancý sermaye üzerinden özel kesime devretmek zorunda kalmaktadýr. Öte yandan, kredi faizlerinin düþük olduðu dönemlerde su piyasasýnda yer almak isteyen 50 yerel firmalar önce ucuz kredi olanaklarýyla desteklenmektedir. Firmalar faiz oranlarýnýn yeniden yükseliþe geçeceðini hesaplamayarak borçlanmaya devam ettikleri için kredi borçlarý katlanýrken faiz oranlarý da yükselmeye baþlamaktadýr. Bu sýrada dýþ sermayeli firmalar kurtarýcý olarak piyasaya çýkmakta ve yerel firmalar el deðiþtirmektedir. Tüm su tekelleri bu yöntemle çalýþmaktadýr. Ayný süreçte su ile temelde doðrudan etkileþim içinde olan yasa deðiþiklikleri yapýlarak devletin su havzalarý üzerindeki koruma iþlevi kaldýrýlmaktadýr. Su özelinde kýsaca anlatmaya çalýþtýðýmýz küresel saldýrýnýn her aþamasý size de tanýdýk gelmedi mi? 5. Dünya Su Forumunun 2009 yýlýnda Ýstanbul'da düzenlenecek olmasý yalnýzca bir rastlantý mýdýr? Elbette rastlantý deðil! Uzun yýllardýr adým adým gerçekleþtirilen bir planýn ülkemize uyarlanmýþ senaryosunu yaþýyoruz yalnýzca

5 Yalnýzca su deðil, bütün insan hakký doðal kaynaklarýn yukarýda anlatýlan yöntemler ve neoliberal politikalarýn küresel aktörleri vasýtasýyla ele geçirilme ve ülkelerin savaþsýz sömürgeleþtirilmesi sürecinde, Türkiye uzun yýllardýr uygulanan IMF ve Dünya Bankasý politikalarý ile köþeye sýkýþtýrýlmýþ bir durumdadýr. Suyun talep yönlü kurumsallaþmasýnda Türkiye için özel olarak etkin olan küresel aktörlerden biri olan Avrupa Birliði ise AB Su Çerçeve Direktifi'ni dayatmakta ve böylece Türkiye'nin su politikalarýný kendi çýkarlarý doðrultusunda projelendirmeye çalýþmaktadýr. Bütün bu süreçler devam ederken, ulusal su yönetiminde ve planlamasýnda söz sahibi olan, su konusunda yatýrýmlar yapan, teknik destek ve finansman kaynaðý saðlayan Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü (DSÝ), bir kamu kuruluþu olmasýna karþýn, siyasal iktidarýn politikalarý doðrultusunda Türkiye'de ve bazý bölge ülkelerinde suyun piyasaya açýlmasý doðrultusunda çalýþmalar yürütmektedir. DSÝ, bu kapsamda Türkiye'deki su kaynaklarýna iliþkin Dünya Su Forumu'nda küresel su pazarýna aktarýlacak bilgileri oluþturmuþtur. Diðer taraftan, Türkiye'nin en büyük sermaye örgütü TÜSÝAD, 2008 de yayýnladýðý raporlar ile açýkça suyun özelleþtirilmesini talep etmiþ ve böylece suyun piyasalaþtýrýlmasýný nasýl sabýrsýzlýkla beklediðini ortaya koymuþtur. AKP iktidarý da Bakanlarý aðzýyla suyun özelleþtirileceðini pekiþtirmiþ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný su havzalarýný özelleþtireceðini söylerken, Çevre ve Orman Bakaný da, "santrallerin yaný sýra þehirlerin içme ve kullanma suyu daðýtma, faturalama ve iþletmesinin özelleþtirilebileceðini açýklayarak, "Bu konuda aþaðý yukarý 50 milyar dolarlýk bir yatýrým pastasý var. Özel sektörün devreye girmesi isabet olur." diyerek, suyun tekellere peþkeþ çekileceðini ilan etmiþtir. Sonuç olarak, Ýstanbul'da toplanacak olan Dünya 51 Su Forumu'nun Türkiye'de suyun özelleþtirilmesi sürecinde önemli bir dönüm noktasý olacaðý açýktýr. Bilindiði gibi 'Su sorunu', ne yalnýzca yaratacaðý çevresel ve kültürel tahribat açýsýndan, ne tek baþýna insan haklarý ve yoksulluk söylemi çerçevesinde, ne de sadece emek boyutuyla ele alýnamayacak kadar kapsamlý ve çok boyutlu bir sorundur. Ne var ki Türkiye'de konunun farklý yönlerden ele alýnmasý nedeniyle bir daðýnýklýk mevcuttur. Bu nedenle, suyla ilgili sorunlarý özelde farklý da olsa, küresel saldýrýya karþý antikapitalist mücadelenin ortaklaþtýrýlmasý, bütünleþik ve kararlý bir mücadelenin ortaya konulmasý önem taþýmaktadýr. Bu baðlamda, Neo-liberal politikalarýn yýkýcý sonuçlarýný yaþayan ülkelerden Türkiye için çýkarýlan çeþitli dersler doðrultusunda, baþta 5. Dünya Su Forumu olmak üzere, suyun metalaþmasýný hýzlandýracak bütün giriþimlere karþý muhalefeti en geniþ biçimde örgütlemek, emek ve meslek örgütlerinin öncelikli hedeflerinden biri olmalýdýr. 5. Dünya Su Forumu'na karþý Alternatif Dünya Su For umu'nu ve suyun özelleþtirilmesine, metalaþtýrýlmasýna karþý toplumsal muhalefeti örgütlemek için oluþturulan Suyun Ticarileþtirilmesine Hayýr Platformu'nun sözü ile bitirelim; Suyumuzu, belki de yaþamýmýzý yok edecek olan özelleþtirmelere karþý çýkmak daha hayati bir önem taþýyor artýk. Eðer sessiz kalýrsak, her þeyi özelleþtirdikleri gibi, en yaþamsal ihtiyacýmýz olan suyu da özelleþtirecekler, evlerimize kontörlü sayaçlar takarak bize Paran kadar su içeceksin! Paran yoksa öleceksin! kuralýný dayatacaklar. Hayýr! Buna izin vermeyelim! Ýþyerlerimizde, okullarýmýzda, mahallelerimizde, sokaklarýmýzda, meydanlarýmýzda; suyumuzu özelleþtiremeyeceklerini, suyumuzu hayatýmýzý satamayacaklarýný haykýralým! Bir olursak, inanýrsak, gücümüze güvenirsek bu alçakça planý boþa çýkarýrýz. Su bizimdir. Su halkýndýr, satýlamaz!

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ Abdullah Akyüz (Baþyazar & Türkiye) Bernhard Welschke (AB) Kiran Pasricha (Hindistan) Peter S. Rashish (ABD) Stefan Bogdan Salej

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Bölgesel Kalkýnma Ajanslarý 1950 li ve 1960 lý yýllarda kurulmaya baþlanmýþ olup; 40 yýldan fazla bir süredir etkin bir biçimde Avrupa ve Kuzey Amerika da faaliyet göstermektedir. Bölgesel Kalkýnma Ajanslarý,

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NÝN KURULUÞU Ýkinci dünya savaþýnýn yýkýcý sonuçlarý Avrupa ülkeleri arasýnda öncelikle ekonomik, daha sonra da politik ve savunma alanlarýnda iþbirliðine girme

Detaylı

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI B ölüm 2. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI Temel Kavramlar Nüfus politikalarý Küresel etki Aile

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL

ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL Tülay ÖZERMAN TEKGIDA-ÝÞ Sendikasý Uzmaný ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL Ýçki sektörünün özelleþtirilmesine raðmen tarýmsal sektör açýsýndan çok önemli bir kesime hitap eden tütün ve tütün mamulleri sektörü, çok

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI GÝRÝÞ Türkiye, 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliði (AB) üyesi olmaya yönelik olarak önemli bir aþama kaydetmiþ bulunmaktadýr. Bu çalýþmada, Türkiye'nin bu

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Dünya Ekonomisinde Durgunluk. Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý (!)

KURTULUÞ CEPHESÝ. Dünya Ekonomisinde Durgunluk. Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý (!) H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 12 SAYI: 61 Mayýs-Haziran 2001 Dünya Ekonomisinde Durgunluk Güçlü Ekonomiye Geçiþ

Detaylı

ODAMIZ DÜNYA SU FORUMU/ SU POLİTİKALARI DEĞERLENDİRMESİ

ODAMIZ DÜNYA SU FORUMU/ SU POLİTİKALARI DEĞERLENDİRMESİ 13-2- 22.DÖNEM ODA RAPORLARI VE GÖRÜŞLERİ ODAMIZ DÜNYA SU FORUMU/ SU POLİTİKALARI DEĞERLENDİRMESİ Küreselleşme-yeni dünya düzeni adı altında emperyalizmin sınırsız ve pervasız bir talan özgürlüğü ile ülkelerin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

TMH HÝZMET TÝCARETÝNÝN SERBESTLEÞTÝRÝLMESÝ VE MÜHENDÝSLÝK MÝMARLIK HÝZMETLERÝNÝN GELECEÐÝ TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 410-2000/6

TMH HÝZMET TÝCARETÝNÝN SERBESTLEÞTÝRÝLMESÝ VE MÜHENDÝSLÝK MÝMARLIK HÝZMETLERÝNÝN GELECEÐÝ TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 410-2000/6 HÝZMET TÝCARETÝNÝN SERBESTLEÞTÝRÝLMESÝ VE MÜHENDÝSLÝK MÝMARLIK HÝZMETLERÝNÝN GELECEÐÝ Dursun YILDIZ (*) Türkiye, gerek Dünya Ticaret Örgütü, gerek OECD, gerekse AB ile olan iliþkileri çerçevesinde hizmetlerin

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI SAÐLIK HÝZMETLERÝ SAÐLIK POLÝTÝKALARI. Türkiye'de Çocuk Politikalarý... 402-408 Nilay ETÝLER

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI SAÐLIK HÝZMETLERÝ SAÐLIK POLÝTÝKALARI. Türkiye'de Çocuk Politikalarý... 402-408 Nilay ETÝLER Kuruluþ: 1978 ÝKÝ AYDA BÝR YAYINLANIR ISSN 1300-4387 Kasým - Aralýk 2007 Cilt: 22 Sayý: 6 Toplum ve Hekim Yayýn Kurulu'ndan... 401 ÇOCUK VE SAÐLIK Türkiye'de Çocuk Politikalarý... 402-408 Nilay ETÝLER

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ. Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16

AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ. Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16 AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16 RAPOR NO: 16 Afrika vizyon belgesi NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak þekilde biraraya getiren

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ

TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ Yrd. Doç. Dr. Zübeyir TURAN (*) GÝRÝÞ Türk ekonomisinde istikrar politikalarýný 1980 öncesi ve 1980 sonrasý olarak deðerlendirmek mümkündür. Çünkü

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý GÝRÝÞ Stratejik plan gerekliliði - Artan ölçüde karmaþýk ve dinamik hale gelen dünyamýzda deðiþim için bir yol haritasý özelliðine sahiptir. - Sonuçlarýn elde edilmesine yönelik bir politikanýn oluþturulmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı