TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI"

Transkript

1 g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

2 TABLOLAR Tablo 1. Türkiye de Bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının Statülerine Göre Dağılımı (2011)... 2 Tablo 2. Akdeniz Bölgesi İllerinde Faaliyette Bulunan Dernek Sayısı... 5 Tablo 3. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye İllerinin Dernek ve Dernek Üye Sayıları (2013)... 6 Tablo 4. Hatay İli ve İlçelerinde Bulunan Dernek ve Dernek Üye Sayıları... 6 Tablo 5. Hatay İlinde Bulunan Derneklerin Faaliyet Alanlarına Göre Türleri... 7 Tablo 6. Kahramanmaraş İli ve İlçelerinde Bulunan Dernek ve Dernek Üye Sayıları... 7 Tablo 7. Kahramanmaraş İlinde Bulunan Derneklerin Faaliyet Alanlarına Göre Türleri... 8 Tablo 8. Osmaniye İli ve İlçelerinde Bulunan Dernek ve Dernek Üye Sayıları... 8 Tablo 9. Osmaniye İlinde Bulunan Derneklerin Faaliyet Alanlarına Göre Türleri... 9 Tablo 10. TR63 Bölgesi İllerinde Bulunan Vakıf Sayıları Tablo 11. Hatay İli İlçelerinde Bulunan Cemaat Vakıfları (2013) i

3 ŞEKİLLER Şekil 1. Türkiye de Yıllara Göre Faal Dernek Sayıları... 3 Şekil 2. Derneklerin Yıllara Göre Üye Sayıları... 3 Şekil 3. Faal Derneklerin Faaliyet Alanlarına Göre Sayıları... 4 Şekil 4. Türkiye deki Derneklerin Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı (2013)... 5 ii

4 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Sivil Toplum kavramı, devletten ayrı ve bağımsız yapısı ile katılıma açık, toplum menfaatleri doğrultusunda çalışan ve farklılıkları içselleştirmiş demokratik bir toplumu ifade etmektedir. Sivil Toplum yaklaşımında, bireylerin ve çıkar gruplarının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlara ilişkin taleplerinde söz sahibi olduğu ve yönetilenlerin karar alma mekanizmalarında aktif rol oynadığı bir toplum söz konusudur. Bu bağlamda, Sivil Toplumu oluşturan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gruplar Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) meydana getirmektedir. Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye de STK ların en çok işbirliği yaptığı uluslararası kuruluşlardır. Uluslararası literatürde Non Governmental Organizations (Hükümet Dışı Kuruluşlar) olarak ifade edilen STK ların, sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ilk kez Birleşmiş Milletler kuruluş sözleşmesinde tanımlanmıştır. 1 Sivil toplum kuruluşlarının Birleşmiş Milletler ile ilk resmi teması 1946 yılında Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından sağlanmıştır. Uluslararası, bölgesel ve ulusal sivil toplum örgütleri, kar amacı gütmeyen kamu ve gönüllü kuruluşların danışmanlık statüsünü elde etmişlerdir. Ekonomik ve Sosyal Konsey in (ECOSOC) dışında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı da (UNDP) sivil toplumla ilgilenen en önemli kuruluşlardan biridir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı sivil toplumun artan öneminin bir parçası olmayı hedeflemektedir. Bu hedefini ise sivil toplum kuruluşlarının kurulması, desteklenmesi ve fonksiyonlarının çeşitlenmesini sağlayarak yapmaktadır. 2 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, sivil toplumun güçlendirilmesi için aşağıda sıralanan üç temel hedef belirlemiştir. Bunlar; Sivil toplumun aktif bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için yatırım yaparak zemin hazırlamak, Bireylerin kolektif eylemlerini harekete geçirebilmek ve demokrasiye destek sağlamak için çalışmak, Hükümet dışı organizasyonların aktif rolünün geliştirilmesi için onları teşvik etmektir. 3 AB anlayışına göre ise STK lar, örgütlenmiş bireylerin toplumsal ve ekonomik kalkınmaya, sivil toplum düzenine ve katılımcı demokrasinin oluşturulmasına ve sürdürülebilmesine katkı sağlayan kuruluşlardır. 4 AB kurumları, tüm sivil toplum kuruluşlarının AB karar alma sürecinde etkili olmasını istemektedir. AB de sivil toplum kuruluşları, kamu otoriteleri ve vatandaşlar arasında aracı görevi görerek kamu yararına hareket eden örgütsel yapılardır. Bunlar; Sosyal ortaklar olarak da adlandırılan işçi ve işveren birlikleri/sendikaları, Sosyal ortaklar dışındaki ekonomik ve sosyal aktörler, meslek kuruluşları sosyal ve ekonomik örgütler, Çevre ve insan hakları örgütleri, tüketici dernekleri, hayırsever kuruluşlar, eğitimle ilgili sivil toplum kuruluşları, catid=49:akademik&itemid= catid=49:akademik&itemid=

5 Halka yakın ve üyelere yönelik faaliyet gösteren gençlik örgütleri, aile dernekleri, dinsel örgütler ve yerel yaşama katılımı sağlayan cemaat anlayışına dayalı kuruluşlardır. 5 Türkiye de ise yasal statüleri açısından bakıldığında dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek örgütleri, kooperatifler ve birlikler Sivil Toplum Kuruluşu olarak adlandırılır. Sivil Toplum Endeksi Projesi nin 2011 yılında yaptığı araştırmaya göre Türkiye de toplam adet STK bulunmaktadır. 6 Tablo 1. Türkiye de Bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının Statülerine Göre Dağılımı (2011) Yasal Statü Sayı Yüzde Dernekler ,01% Vakıflar ,96% İşçi Sendikaları 94 0,06% Kamu İşçileri Sendikaları 93 0,06% Meslek Odaları ,09% Kooperatifler ,82% Toplam % Kaynak: Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi Türkiye Ülke Raporu 2 Türkiye deki STK sayısının dağılımında % 56,01 oranında ilk sırada yer alan derneklerin % 18,1 ini dini hizmetlerin geliştirilmesine yönelik hizmet faaliyetleri veren cami dernekleri, % 14,3 ünü spor kulüpleri, % 13,7 sini yardımlaşma dernekleri, % 9,5 ini kalkınma ve konut dernekleri, % 10 unu ise mesleki dayanışma örgütleri oluşturmaktadır. Bu durumda derneklerin % 65 inin herhangi bir politikaları etkileme gündemi olmadığı ve sosyal hizmetler ile dayanışmaya odaklandığı görülmektedir. STK sayısının dağılımda % 2,96 oranında paya sahip olan vakıfların çalışma alanları arasında % 56,1 oranında sosyal yardım, % 47,5 oranında eğitim ve % 21,84 oranında sağlık hizmetleri ön sırada gelmektedir. Vakıfların sadece % 1,28 i demokrasi-hukuk-insan hakları alanlarında çalışmaktadır. 7 Engelliler, kadınlar ve çocuklar gibi dezavantajlı gruplarla çalışan ve onların haklarına yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütülebilecek kuruluşların da sayısı son derece düşüktür. Çalışma alanlarına ek olarak, faaliyet türleri de dernek ve vakıfların sosyal alanda daha aktif olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra, Türkiye de sivil toplum kuruluşları arasında önemli yeri olan işçi sendikalarının, özelikle 1980 öncesi ile karşılaştırıldığında, sınırlı miktarda etkinlik gerçekleştirdikleri, ancak farklı siyasal görüşlerde olan federasyon ve konfederasyonlar altında birleşen işçi sendikalarının etkinliklerini artırdığı görülmektedir. Ayrıca, sosyal fayda sağlayan kooperatiflerin ise, genellikle tek başına ekonomik değeri olmayan küçük malların bir araya getirilerek piyasaya sunulduğu veya tek başına piyasa koşullarında üretim yeteneği bulunmayan küçük üreticilerin birleşerek oluşturduğu yapılar olduğu görülmektedir. Kooperatiflerin, özellikle kalkınmakta olan bölgelerde etkili bir istihdam 5 %20Raporu.doc 6 7 Vakıflar Genel Müdürlüğü 2

6 aracı ve verimli bir gelir kaynağı olarak önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır. Öte yandan meslek ve iş örgütlerinin de sivil toplum alanına aktif katılımları sürmektedir. 8 Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı nın 2011 Sivil Toplum İzleme raporuna göre, yılları arasında dernek sayısı % 40 artmıştır. 9 Şekil 1. Türkiye de Yıllara Göre Faal Dernek Sayıları Türkiye de Yıllara Göre Faal Dernek Sayıları Sayı Kaynak: İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı Yukarıdaki şekilde yer alan verilerden de anlaşılacağı üzere dernek sayısında her yıl artış görülmektedir. Ancak 2004 yılında dernek sayısında azalma olmuştur. Bunun nedeni, 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlişkin Kanun dur. Bu kanun ile birlikte birçok dernek ve vakıf kendisini feshetmiştir. Kanunda kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulu dernek ve vakıfların, bu kurum ve kuruluşlarda faaliyette bulunmaları yasaklanmıştır. Dolayısıyla 2004 yılında dernek ve vakıfların varlık nedenleri ortadan kalktığı için kapanmışlardır. 10 Sonraki yıllarda dernek sayısındaki artış devam etmektedir yılında olan dernek sayısı 2012 yılında % 0,04 artışla olmuştur. Ayrıca, yıllara göre dernek sayısındaki artışa paralel olarak üye sayılarında da artış görülmektedir. Şekil 2. Derneklerin Yıllara Göre Üye Sayıları Derneklerin Yıllara Göre Üye Sayıları Kaynak: İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Sayı

7 Yukarıdaki tabloda gösterildiği üzere 2004 yılında, 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlişkin Kanun sonrası derneklerin kapanması ile e düşen dernek üye sayısı 2011 yılında yaklaşık 2 kat artarak olmuştur. Türkiye nin 2011 yılı nüfusunun 73 milyon olduğu düşünüldüğünde, nüfusun yaklaşık % 12 sinin derneklere üye olduğunu söylemek mümkündür. 11 Bunun yanı sıra, derneklerin faaliyet dağılımları incelendiğinde, adet dernek ile Spor alanında faaliyet gösteren derneklerin birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Şekil 3. Faal Derneklerin Faaliyet Alanlarına Göre Sayıları Faal Derneklerin Türlerine Göre Dağılımı Sayı Kaynak: İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Spor faaliyetleri ve dini hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik hizmet faaliyetleri (cami, kuran kursu, kilise, havra vb.) amacıyla kurulan dernekler ön sıralarda yer alırken, kalkınmaya yönelik faaliyetleri olan dernekler 4. sırada yer almaktadır. Uluslararası etkinlik, öğrenci faaliyetleri, hayır işleri, gençlik faaliyetleri, sivil haklar, sosyal faaliyetler, çevre, imar ve sağlık konularında çalışma yapmak üzere kurulan dernek sayıları diğer dernek çeşitlerinin sayılarına göre düşüktür. STK ların toplam üye sayıları incelendiğinde, Türkiye de sivil toplum üyeliğine gösterilen ilginin zayıf düzeyde olduğu görülmektedir. Türkiye de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet Raporu nda STK üyeliği zayıf çıkarken, bu zayıflığa neden olan faktörler şöyle sıralanmaktadır; insanların maddi yetersizliklerinin olması (% 23), sivil toplum faaliyetlerine duyulan ilginin zayıflığı (% 15) ve insanların çevrelerinde bu faaliyetlere katılımın az olması (% 16). Aynı araştırmada en yüksek üyelik oranları sivil toplum kuruşları listesinin dışında bırakılan siyasi partilere (% 25), üyeliğin gönüllülük esasına dayanmadığı meslek odalarına (% 12,1) ve spor kulüplerine (% 9,7) ait olmuştur. Ayrıca, Türkiye de Bölgesel Düzeyde Sivil Toplum Değerlendirmesi nde belirtildiği üzere, STK lar bütün toplumsal grupları eşit ölçüde temsil etmemektedir. Bu rapora göre, elit lerin STK lardaki temsiliyet oranı yüksekken, az gelirli, kırsal kesimden, kadın ve azınlık gruplarının temsiliyeti daha sınırlıdır

8 Coğrafi anlamda STK lar Türkiye nin 81 ilinin tümünde faaliyet göstermektedir. Örneğin her ilde en az 10 dernek bulunmaktadır. Ancak STK ların Türkiye içerisindeki dağılımı eşit değildir ve ağırlıklı olarak büyükşehirlerde bulunmaktadırlar. Şekil 4. Türkiye deki Derneklerin Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı (2013) Derneklerin Bölgelere Göre Dağılımı Marmara 34,9% İç Anadolu 18,6% Ege Karadeniz Akdeniz 11,7% 10,3% 14,0% Doğu Anadolu G. Doğu Anadolu 5,5% 5,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Kaynak: İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Yukarıdaki tabloda Türkiye deki dernekleşmenin bölgeler arasındaki dağılımı yer almaktadır. STK ların ağırlıklı olarak kentsel alanlarda ve büyükşehirlerde yoğunlaşmaları, bölgelerarası sosyoekonomik ayrımlara işaret etmektedir. Örneğin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki terör sonrası ortam, bölgede kurulan STK sayılarında ve bu bölgeye yönelik devlet ve bağışçı desteğinde artış yaratmaktadır. Ancak diğer bölgelere oranla Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi dernek sayısı azdır. En çok derneğin Marmara Bölgesi nde faaliyet gösterdiği görülmektedir. Bununla birlikte, TR63 Düzey 2 Bölgesinin de yer aldığı Akdeniz Bölgesi ise derneklerin bölge dağılımında % 10,3 oranında 5. sırada yer almaktadır. Tablo 2. Akdeniz Bölgesi İllerinde Faaliyette Bulunan Dernek Sayısı Akdeniz Bölgesi İlleri İlde Bulunan Dernek Sayısı Antalya Adana Mersin Hatay Kahramanmaraş 862 Isparta 815 Osmaniye 519 Burdur 352 Toplam Kaynak: DOĞAKA 5

9 Dernekler bölge dağılımında geri sıralarda yer alan Akdeniz Bölgesi nde, 8 ilde toplam dernek sayısı tanedir. TR63 Bölgesinde ise toplam adet dernek bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Akdeniz Bölgesi nde yer alan derneklerin % 25 i TR63 Düzey 2 Bölgesini oluşturan Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde yer almaktadır. Tablo 3. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye İllerinin Dernek ve Dernek Üye Sayıları (2013) İl Dernek Sayısı Dernek Üye Sayısı Hatay Kahramanmaraş Osmaniye Toplam Kaynak: DOĞAKA Hatay ilinde adet dernek bulunmakta olup, bu derneklerdeki toplam üye sayısı tir. Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, Hatay ilindeki derneklerin 504 tanesi Merkez ilçede yer alırken, üye sayısı tanedir. Ancak, İskenderun 262 dernek sayısı ile ilçe sıralamasında 2. sırada yer alırken, derneklere üye kişi sayısı bakımından ile ilçe sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. İskenderun ilçesi, dernek sayısı bakımından Merkez ilçeden daha az derneğe sahip olmasına rağmen, derneklere katılımda Hatay ilinin niceliksel olarak en önde olan ilçesidir. Kumlu ilçesi ise 6 adet dernek ve 180 adet dernek üyesi ile en az derneğe sahip olan ilçedir. Tablo 4. Hatay İli ve İlçelerinde Bulunan Dernek ve Dernek Üye Sayıları Hatay İlçe Dernek Sayısı Dernek Üye Sayısı Antakya İskenderun Dörtyol Samandağ Kırıkhan Reyhanlı Hassa Erzin Belen Yayladağı Altınözü Kumlu Toplam Kaynak: Hatay İl Dernekler Müdürlüğü Faaliyet alanlarına göre Türkiye sıralamasında 2. sırada olan insani yardım dernekleri, 290 adet ile Hatay ilinde ilk sırada yer almaktadır. 6

10 Tablo 5. Hatay İlinde Bulunan Derneklerin Faaliyet Alanlarına Göre Türleri Dernek Türleri Sayı İnsani Yardım 290 Spor 254 Mesleki ve Dayanışma 238 Dini 77 Kültür, Sanat ve Turizm 59 Eğitim-Araştırma 54 Çevre ve Hayvanları Koruma 41 Hak ve Savunuculuk 24 Sağlık 19 Düşünce Temelli 18 Engelli 16 İmar, Şehircilik ve Kalkınma 10 Şehit Yakını ve Gazi 7 Toplumsal Değerleri Yaşatma 6 Gıda, Tarım ve Hayvancılık 3 Toplam Kaynak: Hatay İl Dernekler Müdürlüğü Kahramanmaraş ilinde toplam 862 dernek bulunmaktadır. Bu derneklere üye sayısı toplam kişidir. Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, Kahramanmaraş Merkez de 476 dernek ve dernek üyesi bulunmaktadır. Merkez ilçe, dernek sıralamasında ilk sırada yer alırken, ilçeler arasında dernek ve üye sayısında farklılıklar bulunmaktadır. Tablo 6. Kahramanmaraş İli ve İlçelerinde Bulunan Dernek ve Dernek Üye Sayıları Kahramanmaraş İlçe Dernek Sayısı Dernek Üye Sayısı Merkez Elbistan Afşin Göksun Pazarcık Türkoğlu Andırın Ekinözü Çağlayancerit Nurhak Toplam Kaynak: Kahramanmaraş İl Dernekler Müdürlüğü 7

11 Faaliyet alanlarına göre Kahramanmaraş ilindeki dernekler değerlendirildiğinde, ilde bulunan 225 adet insani yardım derneği bu alanda ilk sırada yer almaktadır. Sıralamada insani yardım derneklerini 204 adet ile dini dernekler, 145 adet ile mesleki ve dayanışma dernekleri ve 137 adet ile spor dernekleri takip etmektedir. Tablo 7. Kahramanmaraş İlinde Bulunan Derneklerin Faaliyet Alanlarına Göre Türleri Dernek Türleri Sayı İnsani Yardım 225 Dini 204 Mesleki ve Dayanışma 145 Spor 137 Kültür, Sanat ve Turizm 40 Çevre ve Hayvanları Koruma 31 Eğitim-Araştırma 20 Toplumsal Değerleri Yaşatma 18 Sağlık 16 Engelli 15 Düşünce Temelli 8 Uluslararası Teşekküller ve İşbirliği 3 Toplam 862 Kaynak: Kahramanmaraş İl Dernekler Müdürlüğü Osmaniye ilinde ise toplam dernek sayısı 519, derneğe üye sayısı kişidir. Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, derneklerin yoğun olduğu ilçe 312 dernek sayısı ve üye sayısı ile Osmaniye Merkez ilçedir. Tablo 8. Osmaniye İli ve İlçelerinde Bulunan Dernek ve Dernek Üye Sayıları Osmaniye İlçe Dernek Sayısı Dernek Üye Sayısı Merkez Kadirli Düziçi Bahçe Toprakkale Hasanbeyli Sumbas Toplam Kaynak: Osmaniye İl Dernekler Müdürlüğü Osmaniye Merkez ilçe ile karşılaştırıldığında, ilin diğer ilçelerindeki dernek ve üye sayılarının oldukça düşük kaldığı görülmektedir. Bununla beraber, dernek ve üye sayılarında ilçeler arasında da önemli farklılıklar gözlemlenmektedir. Düziçi ilçesinde 71, Kadirli ilçesinde 84 dernek bulunurken, Hasanbeyli 8

12 ve Sumbas ilçelerinde 5 er, Bahçe ilçesinde 30, Toprakkale ilçesinde ise 12 adet dernek bulunmaktadır. Osmaniye ilinde en çok dini ve mesleki dayanışma dernekleri bulunmaktadır. Tablo 9. Osmaniye İlinde Bulunan Derneklerin Faaliyet Alanlarına Göre Türleri Dernek Türleri Sayı Dini 112 Mesleki ve Dayanışma 112 Spor 96 İnsani Yardım 50 Çevre ve Hayvanları Koruma 38 Eğitim-Araştırma 36 Kültür, Sanat ve Turizm 28 Kamu Kurumları ve Personeli Destekleyen 11 Engelli 8 Düşünce Temelli 7 Hak ve Savunuculuk 7 Sağlık 7 Bireysel Öğreti ve Toplumsal Gelişim 4 Gıda, Tarım ve Hayvancılık 3 İmar, Şehircilik ve Kalkınma 3 Toplam 519 Kaynak: Osmaniye İl Dernekler Müdürlüğü Derneklerin aksine vakıflar yurdun tümüne dağılmamıştır. Bu durumun sebepleri arasında vakıfların derneklere kıyasla sayıca azlığı ve kurulmalarının zorluğu sayılabilir. 13 Türkiye de Vakıflar idare şekilleri bakımından 3 e ayrılmaktadır. Bunlar mazbut vakıflar, mülhak ve esnaf vakıflar ve cemaat vakıflardır. Mazbut vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen vakıflara denmektedir. Mülhak vakıflar, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi nin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi vakfenden soyundan gelenlere şart edilmiş vakıflardır. Cemaat ve Esnaf Vakıfları ise, Cumhuriyet öncesinde gayrimüslim Türk vatandaşlarının oluşturduğu hayır kurumlarıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü nün 2013 verilerine göre, Türkiye de 276 tane Mülhak ve Esnaf Vakfı, 165 tane de Cemaat Vakfı bulunmaktadır. TR63 Bölgesinde ise toplam 7 tane Mülhak ve Esnaf Vakfı ve 12 tane de cemaat vakfı bulunmaktadır. Hatay ilindeki 6 Mülhak ve Esnaf Vakfı nın 2 tanesi İskenderun ilçesinde, 4 tanesi Merkez ilçede, Kahramanmaraş ilindeki Mülhak ve Esnaf Vakfı ise Merkez ilçede bulunmaktadır. Osmaniye ilinde ise Mülhak ve Esnaf Vakfı bulunmamaktadır. 13 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı 9

13 Tablo 10. TR63 Bölgesi İllerinde Bulunan Vakıf Sayıları İl Mülhak ve Esnaf Vakfı Cemaat Vakfı Hatay 6 12 Kahramanmaraş 1 0 Osmaniye 0 0 Toplam 7 12 Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde Cemaat Vakfı bulunmazken, Hatay ilinde 12 Cemaat Vakfı bulunmaktadır. Cemaat Vakıflarının ilçeler ve türler dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 11. Hatay İli İlçelerinde Bulunan Cemaat Vakıfları (2013) İlçeler Sayısı Cemaat Türleri Altınözü 2 Rum Antakya 2 Rum Antakya 2 Musevi İskenderun 2 Rum İskenderun 1 Ermeni Kırıkhan 1 Ermeni Samandağ 2 Rum Toplam 12 Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Türkiye de 76 tane Rum Cemaatine, 53 tane Ermeni Cemaatine, 19 tane Musevi Cemaatine ait Vakıf bulunurken, Hatay ilinde 8 tane Rum Cemaatine, 2 tane Musevi Cemaatine ve 2 tane de Ermeni Cemaatine ait Vakıf bulunmaktadır STK larda Kurumsal Kapasite Sivil Toplum Kuruluşlarının kurumsal kapasiteleri, insan kaynakları, teknolojiye erişimleri ve mali sürdürülebilirlik üzerinden değerlendirilmektedir. STK ların insan kaynakları, ücretli çalışanlar ve gönüllülerden oluşmaktadır. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı nın 2011 yılındaki araştırmasına göre STK ların % 57 sinin ücretli çalışanı yoktur. STK ların % 41 lik kısmının ise 6 ile 20 gönüllü çalışanı bulunmaktadır. Ayrıca ücretli çalışanların % 60 ı idari ve mali işlerde, % 15 i uzmanlık alanlarında ve % 8,5 i yöneticilik pozisyonunda çalışmaktadır. 15 Uzman ve yönetici pozisyonunda çalışanların az sayıda olması, STK ların yürüttükleri projelerden verim alamamasına neden olmaktadır. 14 Vakıflar Genel Müdürlüğü

14 Ayrıca ücretli çalışan sayısı, dernekler ile vakıflar arasında farklılık göstermektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü nün verilerine göre, 2011 yılında ücretli personel çalıştıran vakıf sayısı 1.798, vakıflarda ücretli çalışan personel sayısı ise dür. 16 Cemaat Vakıflarında ücretli çalışan personel sayısı 1.560, ücretli personel çalıştıran cemaat vakfı sayısı 80 tanedir. Mülhak ve Esnaf Vakıflarında ücretli çalışan personel sayısı 59, ücretli çalıştıran vakıf sayısı 25 tanedir. 17 Ücretli personel çalıştıran dernek sayısı ise 4.466, derneklerde ücretli çalışan personel sayısı ise dir TÜİK verilerine göre vakıf ve derneklerde ücretli çalışan sayısının toplam istihdam edilen nüfusa oranı dir. 18 Vakıf ve derneklerin ücretli çalışanlarının az olması, yürüttükleri proje ve çalışmalarda, çalışmaların etkinliği ve devamlılığını etkilemektedir. STK ların kurumsal kapasitelerinin değerlendirilmesinde diğer belirleyici unsur, sivil toplumun teknolojiye erişimidir. Bilgisayar sahibi derneklerin bölgesel dağılımı incelendiğinde, Marmara Bölgesi % 39,81 ile teknolojik altyapı konusunda bölgeler içerisinde ilk sırada yer almaktadır. Akdeniz Bölgesi % 9,49 ile 5 bölge sıralamasında 5. Sırada yer almaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi ise % 3,07 ile derneklerin en az bilgisayara sahip olduğu bölgedir verilerine göre Hatay ilinde 139, Kahramanmaraş ilinde 90, Osmaniye ilinde ise 30 derneğin bilgisayar sahibi olduğu belirlenmiştir. Derneklerin beyanlarını Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) aracılığı ile göndermeleri, e-dernek kullanımını arttırmıştır yılında olan DERBİS kullanımı 2011 yılında olmuştur. Hatay ilinde 1.137, Kahramanmaraş ilinde 491, Osmaniye ilinde 494 dernek DERBİS kullanıcısıdır. Ancak, e- dernek kullanımında görülen artış, bilgisayar sahibi derneklerin sayısındaki artışı ile paralel değildir. STK ların kısıtlı mali kaynakları, bilgisayar altyapılarının gelişmesindeki en büyük engel olarak görülmektedir. Mali sürdürülebilirlik, STK ların idari giderlerinin karşılanması, insan kaynaklarını ve teknolojiyi kullanma ve proje uygulamalarında önemli bir rol oynamaktadır. STK ların kurumsal altyapılarını ve faaliyetlerini destekleyen düzenli bir kamu fonu bulunmamaktadır. Ancak, bazı kamu kuruluşları tarafından açılan hibe programlarına başvuru yaparak, STK lar kurumsal altyapılarını geliştirebilmektedirler. STK ların başlıca mali kaynakları üyelik aidatları, hizmet/ürün satışı ile elde edilen gelirler, bireysel bağışlar ve şirketlerin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamındaki destekleridir. İnsan kaynaklarında ve teknolojiye erişimde yaşanılan sıkıntılar, STK faaliyetlerinin etkinliğini ve devamlılığını olumsuz yönde etkileyen unsurlardır. Mali kaynakların yetersizliğinin neden olduğu bu olumsuzluklar, STK ların uluslararası fonlara ve hibe programlarına başvurmalarını ve mali destek almalarını engellemekte, proje yürütmelerini zorlaştırmaktadır STK lara Sağlanan Kalkınma Bakanlığı Fonları Kalkınma Bakanlığı, STK lara yönelik mali desteğini GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkalığı, Sosyal Destek Programı (SODES) ve Kalkınma Ajansları aracılığı ile gerçekleştirmektedir. 16 Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 17 Vakıflar Genel Müdürlüğü 18 Türkiye İstatistik Kurumu (Haziran 2011)

15 Kalkınma Ajansları kamu-özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek üzere hareket etmektedir. Düzenlenen eğitimler, araştırma projeleri ve mali destekler aracılığı ile STK lara destek olmaktadır. TR63 Bölgesinde de STK lar, Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Sosyal Destek Programlarına başvuru yapabilmektedir yılında başlatılan Sosyal Destek Programı (SODES) kamu kurum ve kuruluşları ile STK ların başvurabildiği bir hibe programıdır yılı itibari ile 34 ilde uygulanmaktadır. SODES programı dâhilinde 2012 yılında STK lara TL mali destek sağlanmıştır. STK ların yararlandığı hibe miktarı, programın toplam bütçesinin % 34 ünü oluşturmaktadır. Pilot uygulama olarak 2011 yılında TR63 Bölgesi illerinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan SODES Programı, bölgede 455 projeye destek sağlanmıştır. SODES Programı, STK lara pozitif ayrımcılık yaparak STK projelerinin bütçesinin programın toplam bütçesinin % 25 inin altında kalması durumunda STK ların ikinci projelerini de desteklemektedir. Bu nedenle, TR63 Bölgesinde STK ların en fazla yararlandığı hibe programı SODES olmuştur. 12

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ FİNANS

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ FİNANS g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ FİNANS TABLOLAR Tablo 1. Bankaların Yıllara ve İllere Göre Dağılımı... 2 Tablo 2. TR63 Bölgesinde Banka Sayılarının İlçelere Göre Dağılımı... 3 Tablo 3. ATM, POS ve

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli ve İlçeleri Okuma Yazma Oranları... 3 Tablo 2. Kahramanmaraş İli ve İlçeleri Okuma Yazma Oranları... 4 Tablo 3. Osmaniye İli ve İlçeleri

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2011 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) HATAY KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER (ASİL LİSTE)

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2011 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) HATAY KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER (ASİL LİSTE) Başvuru Kodu T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI HATAY KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER (ASİL LİSTE) Proje Adı Başvuran İlçe 1 2011-31-1279 "SİNERJİK YAŞAM MERKEZİ" HATAY İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesinde Kurum Türüne Göre Hastane Sayısı Yatak Sayıları (212)... 9 Tablo 2. TR63 Bölgesinde Gerçekleştirilen Muayene ve Yatan Hasta

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

KURUMSAL KAPASİTE VE SOSYAL SERMAYE. Kurumsal Kapasite

KURUMSAL KAPASİTE VE SOSYAL SERMAYE. Kurumsal Kapasite KURUMSAL KAPASİTE VE SOSYAL SERMAYE Kurumsal Kapasite 1. Katılım, kalkınmayla doğrudan bağlantılı tüm program ve projelerin temel bileşenleri arasında yer almaktadır. Kalkınmanın odağında yer alan proje

Detaylı

TR63 Bölge Planı (2014-2023) Analiz Çalışmaları

TR63 Bölge Planı (2014-2023) Analiz Çalışmaları TR63 Bölge Planı (2014-2023) Analiz Çalışmaları 0 0 İçindekiler Tablolar Listesi...ii Haritalar Listesi... iii GİRİŞ... iv 1. ERİŞİLEBİLİRLİK ANALİZİ... 1 1.1. Coğrafi Erişilebilirlik... 2 1.1.1. Bölgesel

Detaylı

TR63 BÖLGESİ YAŞAM KALİTESİ ANALİZİ

TR63 BÖLGESİ YAŞAM KALİTESİ ANALİZİ TR63 BÖLGESİ YAŞAM KALİTESİ ANALİZİ HATAY / KAHRAMANMARAŞ / OSMANİYE www.dogaka.gov.tr TR63 BÖLGESİ YAŞAM KALİTESİ ANALİZİ HATAY / KAHRAMANMARAŞ / OSMANİYE İÇİNDEKİLER 1. ARAŞTIRMA KAPSAMI ve YÖNTEMİ 14

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

TR63 BÖLGESİ ALT BÖLGELEME ANALİZİ

TR63 BÖLGESİ ALT BÖLGELEME ANALİZİ TR63 BÖLGESİ ALT BÖLGELEME ANALİZİ Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Önsöz 7 Giriş 8 1. Amaç 14 2. Kapsam 15 3. Yöntem 15 3.1. Analizlerde Kullanılacak Göstergeler 16 3.2. Analiz Yöntemleri 20 4. Analizlerin Uygulama

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı-Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı-Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞINDAN Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 13. maddesi gereğince; 2015 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Detaylı

Avrupa Birliği üyelik müzakereleri yürüten Türkiye'de AB finansal kaynakları ile yürütülen projeler son yıllarda oldukça artmıştır.

Avrupa Birliği üyelik müzakereleri yürüten Türkiye'de AB finansal kaynakları ile yürütülen projeler son yıllarda oldukça artmıştır. Avrupa Birliği üyelik müzakereleri yürüten Türkiye'de AB finansal kaynakları ile yürütülen projeler son yıllarda oldukça artmıştır. Ancak özellikle AB projelerinin geliştirilmesinde ve yönetiminde ihtiyaç

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş 30,1 iken Kütahya ve çevre illerinde bu değer daha yüksektir. Tablo 67 de yer alan ve TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonu 2023 yılında Kütahya ve çevresinin

Detaylı

TR63 Bölge Planı 2014-2023

TR63 Bölge Planı 2014-2023 DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI TR63 Bölge Planı 2014-2023 İçindekiler SUNUŞ... iv ÖNSÖZ... vi YÖNETİCİ ÖZETİ... viii BÖLGE PLANI HAZIRLIK SÜRECİ... 1 1. TR63 BÖLGESİ GENEL GÖRÜNÜMÜ... 5 2. TR63 BÖLGE PLANI

Detaylı

2.060 35.891 İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNİN İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AYLIK RAPOR 2014 : OCAK YILI DÖNEMİ NÜFUS OLAYLARINA AİT ÇİZELGE NÜFUS OLAYLARI

2.060 35.891 İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNİN İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AYLIK RAPOR 2014 : OCAK YILI DÖNEMİ NÜFUS OLAYLARINA AİT ÇİZELGE NÜFUS OLAYLARI : OCAK MERKEZ 542 27 157 39 12 174 154 BAHÇE 43 0 9 3 1 3 116 DÜZİÇİ 126 1 49 8 7 17 33 HASANBEYLİ 5 0 2 0 0 7 10 KADİRLİ 195 3 62 16 4 87 52 SUMBAS 17 0 16 0 0 20 3 TOPRAKKALE 24 0 14 0 0 1 1 TOPLAM 952

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Dr. Ergüder CAN İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri -19 Kasım 2009- Kalkınma Politikalarındaki Değişim Yönetimden Yönetişime Merkeziyetçi yaklaşımdan

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22)

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22) T.C. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU () Haziran - 2013 PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU Tarih: 23 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 19 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır.

Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır. Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır. Sosyal girişimler, çoğunlukla ürün ve hizmetler yaratırken

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Birleşmiş Milletler Ortak Programı TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN ÖZETİ 1- RAPOR/GÜNDEM NO 01: Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının İSKEP Projesi kapsamında, pilot illerdeki proje koordinatörleri olarak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Detaylı

amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ

amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ sunuş Türkiye de kurulan 26 kalkınma ajansı, bölgesel gelişme dinamiklerini bütün aktörlerin katılımını sağlayan bir anlayışla harekete geçirmek

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müd. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları 28 Kasım 2008 MERSİN İçerik 1. Hibe Tanımı ve Uygulama Alanları 2. Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI VAKA ANALIZI S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 3 TÜSEV in hazırladığı Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 Hollanda Başkonsolosluğu nun Matra Programı kapsamında sağlanan finansman

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı?

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? 1. GENEL SORULAR 1. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? CEVAP: İlgili belgeler için lütfen http://www.mevka.org.tr adresine bakınız. 2. CEVAP: Projelerin hazırlanması sürecinde

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ (DERBİS)

DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ (DERBİS) T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ (DERBİS) Kuruluş Bilgileri Dernekler Dairesi Başkanlığı 31/7/2003 tarihli ve 4970 sayılı Kanun ile 3152 sayılı Kanunda değişiklik

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları Mali Kaynaklar 1 Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

DARENDE KAYMAKAMLIĞI NCA2012 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER. PROJENİN Bir Öğün Sıcak Yemek, Geleceğimiz Demek Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

DARENDE KAYMAKAMLIĞI NCA2012 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER. PROJENİN Bir Öğün Sıcak Yemek, Geleceğimiz Demek Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü DARENDE KAYMAKAMLIĞI NCA2012 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER Hibe Kaynağı Uygulama Yeri Proje Ortakları Yararlanıcı Sayısı PROJENİN Bir Öğün Sıcak Yemek, Geleceğimiz Demek Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SOSYAL ÖRGÜTLENME VE SOSYAL HİZMETLER

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SOSYAL ÖRGÜTLENME VE SOSYAL HİZMETLER TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SOSYAL ÖRGÜTLENME VE SOSYAL HİZMETLER 2011 İÇİNDEKİLER 1. DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE SOSYAL HİZMETLER... 3 2. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK)... 6 3. MÜLTECİLER VE SIĞINMACILAR...

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TARIM

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TARIM g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TARIM TABLOLAR Tablo 1. Uzun Yıllar Ortalama Sıcaklık, Güneşlenme ve Yağış Miktarları (1970-2011)... 1 Tablo 2. TR63 Bölgesi Arazi Durumu (2012)... 3 Tablo 3. Hatay

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ Kütüphan-e Türkiye Projesi Digital bölünme/uçurum Digital Kültür ve Kütüphaneler Panda sendromu: Halk kütüphanelerinin geleceği Kütüphan-e Türkiye Projesi TÜİK Verileri Kütüphan-e

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM VE İLGİLİ KAVRAMLAR İKİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) EĞİTİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM VE İLGİLİ KAVRAMLAR İKİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) EĞİTİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM VE İLGİLİ KAVRAMLAR I. SİVİL TOPLUM (ST)... 1 2.SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (S T K )...2 3.YÖNETİŞİM ( İYİ YÖNETİŞİM )... 3 4..ŞEFFAFLIK...4 5. HESAP VEREBİLİRLİK...5

Detaylı

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Okuryazarlık ve Cinsiyet Eşitliği Konusunda Türkiye'nin Gerçekleri Okuryazarlık ve eğitimin ülkelerin ekonomik

Detaylı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Bu çalışmada Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Başbakanlık; Yurtdışı Türkler ve

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SANAYİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SANAYİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SANAYİ TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesinin Sanayi Dokusu... 4 Tablo 2. İlçe Bazında Sanayi Siciline Kayıtlı İşletmeler... 6 Tablo 3. TR63 Bölgesinden 2011 Yılı İSO 500

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar 01 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Toplumsal cinsiyet, kadın veya erkek olmaya ve kadın ile erkek arasındaki ilişkiye dair toplumsal olarak

Detaylı

ÇEVRE. Ortak (eşbaşvuran) Olabilecekler

ÇEVRE. Ortak (eşbaşvuran) Olabilecekler ÇEVRE * Doğa koruma * İklim eylemi Ortak (eş-başvuran) dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların AB üyesi ülkelerden kar amacı ; Üniversiteler, Belediyeler ve Belediye Birlikleri, Birlikler ve Barolar

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon Kaynakları

Mali Kaynaklar / Fon Kaynakları Mali Kaynaklar / Fon Kaynakları Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım

Detaylı

E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR

E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR Prof. Dr. Yıldız Ecevit ODTÜ Kadın Çalışmaları ABD Başkanı ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Denizli Sanayi Odası,D&S for DWE AB Hibe Projesi Meslek Sahibi kadınlar

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ Binalarda Enerji Verimliliği Ebru ACUNER İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü, SDKM, 07 Mart 2013 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDEN?? Ülkemizde;

Detaylı

UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO

UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO Yüksek büyüme hızı, ancak yüksek işsizlik oranları Genç işsizlik oranı ulusal işsizlik oranının iki katı (% 27.5) Genç kadın

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi

E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi 07 Mayıs 2015 Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Kalkınma Ajansları Destek Mekanizmaları Destek Programları Başvuru Koşulları Başvuru Değerlendirme

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Hatay Afet Planının Hazırlanması Projesi

Hatay Afet Planının Hazırlanması Projesi HATAY İL AFET ve ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Hatay Afet Planının Hazırlanması Projesi Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Teknik Destek Programı Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI 1948 yılında yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI TR83 BÖLGESİ Samsun un da içinde yer aldığı TR83 bölgesi, toplam yüzölçümü 37.523 kilometrekare ile Türkiye nin yaklaşık yüzde

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Aksaray Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Kasım - Aralık Dönemi 31.12.2013 Kırıkkale Kırşehir Nevşehir

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı