Almanya Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Hacýbektaþtaydý Almanya/Stadhagen Alevi Kültür Merkezi kalabalýk bir grup ile Çilehane Delikli Taþ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Almanya Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Hacýbektaþtaydý Almanya/Stadhagen Alevi Kültür Merkezi kalabalýk bir grup ile Çilehane Delikli Taþ"

Transkript

1 Almanya Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Hacýbektaþtaydý Almanya/Stadhagen Alevi Kültür Merkezi kalabalýk bir grup ile Çilehane Delikli Taþ Hacýbektaþ'ý ve Hacý Bektaþ Veli'yi ziyaret ettiler. Merkezi'nde Cem töreninde edep erkanýna hizmet eden "zakir" Ercan Kýlýç ise gazetemizi ziyaret etti. Gazete ve çalýþmalar ile ilgili bilgi aldý. Merkezi Baþkaný Ýsmet Kaya, Kaya Turizm adýna Kaya Karataþ, Alevi Kültür Merkezi'nde Cem töreninde edep erkanýna hizmet eden "zakir" Ercan Kýlýç ve tura katýlan gençler ile gerçekleþtirmiþ olduklarý etkinlikler ve düzenlemiþ olduklarý tur ile ilgili olarak küçük bir röportaj yaptýk. Kaya: "Gençler okul harçlýklarýyla tura katýldý" Almanya/ Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Baþkaný Ýsmet Kaya'ný yapmýþ olduðumuz söyleþide özellikle dikkat çektiði konu ise; " Gerçekleþtirdikleri tur masrafýnýn dernekleri tarafýndan karþýlanmadýðý, tura katýlan ve Hacýbektaþ'a gelen tüm gençlerin kendi masraflarýný okul harçlýklarýyla karþýladýklarý "þeklinde oldu. Gençlerin duyarlýlýklarýnýn kendilerini dernek yönetimi olarak sevindirdiðinide belirten Baþkan Kaya Avrupa da maddi durumun zor olmasý olmasýna raðmen gençlerin tur organizasyonuna kendi okul harçlýklarýyla katýldýklarýný ve derneklerinde herhangi bir bütçe ayýrmadýklarýný vurguladý. Cem Evleri Alevi gerçeði mi? Alevilerin Diyanete sýkça yönelttiði eleþtirilerin baþýnda, her mahalleye cami yapýlmasý ve bu camiler için din görevlilerini yetiþtirip görevlendirmesi gelir. Devletin, Diyanet eli ile dine bu kadar müdahalesi ve din iþleri ile bu oranda içli dýþlý olmasý, laik bir devletin iþi olamaz diyen de Aleviler. Gündelik hayatýn bu kadar dindarlaþmasýnýn doðru olmadýðýný ve bunun çaðcýl toplumlarýn bir görüntüsü olmadýðýný da biz ekleyelim. Yazar : Hasan KAYA Alevilerin Diyanete sýkça yönelttiði eleþ- tirilerin baþýnda, her mahalleye cami yapýlmasý ve bu camiler için din görevlilerini yetiþtirip görevlendirmesi gelir. Devletin, Diyanet eli ile dine bu kadar müdahalesi ve din iþleri ile bu oranda içli dýþlý olmasý, laik bir devletin iþi olamaz diyen de Aleviler. Gündelik hayatýn bu kadar dindarlaþmasýnýn doðru olmadýðýný ve bunun çaðcýl toplumlarýn bir görüntüsü olmadýðýný da biz ekleyelim. >8 DE Recai Aksu Baþýnýz kesilir politikasýnýn sonucunda... Tamamen asimilasyon deðil, baský bu þiddet. Cebir kullandýlar. Osmanlý nýn Sünni Ýslam anlayýþýnýn bir sonucu. Yani ya Sünniliði kabul edersiniz ya baþýnýz >2Ve3 DE kesilir politikasýnýn sonunda bugün Urfa da kala kala dört tane Alevi köyü kalmýþtýr. Tunceli ye dokunulamamýþtýr çünkü Tunceli coðrafyasý itibarý ile daðlýk ve insanlarý fevkalade homojen ve geldikleri bölgenin tümüyle yani Orta Asya nýn gelenek ve göreneklerini muhafazada çok daha savunmalý bir bölge olduðu için Tunceli Sünnileþtirilememiþ mesela. Orada hala halk büyük ölçüde Alevi gelenek ve inançlarýný icra etmeye devam eder. >4 DE ABF Genel Kurul Sohbetleri: Fevzi Gümüþ ABF Genel Kurulu'nda Disiplin Kurulu üyeliðine de seçilen Fevzi Gümüþ, olaðanüstü yoðunluðuna raðmen yazarýmýz Yýlmaz Özçay'ý kýrmayýp kýsa da olsa bir söyleþi gerçekleþtirdi. Gümüþ'le genel kurul üzerine yapýlan bu kýsa söyleþiyi aktarýyoruz: Genel Kurul'da en yüksek oyu alarak Disiplin Kurulu üyeliðine seçilen Sayýn Fevzi Gümüþ de o yoðunluðunda beni kýrmayarak yaptýðýmýz kýsa söyleþiyi aktarýyorum: Yýlmaz ÖZÇAY: Sayýn GÜMÜÞ, Genel kurulu nasýl deðerlendiriyorsunuz? >7 DE Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Erdoðan Aydýn ý susturmak Erdoðan Aydýn ýn Cumhuriyet ten kovulmasý, Cumhuriyet in 1940 lý yýllara geri dönüþ günlerini anýmsatýyor. Milliyetçilik ideolojisinin, halký ikna edebilmek için biz ve öteki ayrýmýný bilinçli olarak yaptýðý biliniyor. Bu süreç, ayný zamanda yanýlgýlarý gerçekmiþ gibi kabul ettirme biçiminde iþliyor. Egemen ideolojinin önemli harçlarýndan biri olan milliyetçi retorik, toplumun her þey siyah beyaz olarak görmesini hedefliyor. Toplumsal hassasiyetin yükseldiði dönemlerdeyse milletini sevme hali tuhaf bir hal alýp tam bir Mccarthyci liðe dönüþüyor. Öyle ki, Hükümet teki pozisyonu nedeniyle sýk sýk karþýmýza geçip içimizdeki Ýrlandalýlarý teþhir etmekle ünlü Cemil Çiçek bile, Maraþ a, Çorum a, Sivas a ve de 6-7 Eylül olaylarýna atýfta bulunarak sükunet önerebiliyor. 6 DA Eksik Hacýbektaþ Gücü 2-1 Galip Hacýbektaþ- Nevþehir 1 ci Amatör Futbol karþýlaþmalarýnda heyecan devam ediyor. Hacýbektaþ Gücü sporun geçen hafta deplasmanda yýldýrým spor ile oynadýðý karþýlaþma 3-3 devam ederken.90. dakika oynanmadan hakem tarafýndan tatil edilmiþti. Maçýn sonucunu belirlemek için hafta içi toplanan, bölge hakem komitesinin skoru 3-3 olarak belirlediði, Hacýbektaþ Gücü sporcularýndan Hakan Köse ve Mustafa Köse ye 3 maç oynamama cezasý verildiði öðrenildi. Ö BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: DA

2 2 Almanya Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Hacýbektaþtaydý Çilehane Delikli Taþ Almanya/Stadhagen Alevi Kültür Merkezi gençleri Hacýbektaþ'a "tek tük" kiþiler geliyor" þeklinde belirtiyor. Bu durumun nedenini sorduðumuz Karataþ; Hacýbektaþ için fazla organizasyonun yapýlmamasýný ve yapýlan organizasyonlarýn ise desteklenmediðini belirtiyor. Kendi yaptýðý organizayona sahip çýkýlmasý gerektiðine de vurgu yapan Karataþ " Mesala benim yapmýþ olduðum organizasyona belediye sahip çýkabilir, yada baþkalarý sahip çýkabilir. Bize destek verilse ve hep birlikte dayanýþma içinde hareket etsek, el ele tutuþsak daha çok insanýn Hacýbektaþ'a geleceðine inanýyorum." þeklinde konuýþtu. Soldan saða: Özgür Tekin, Ýsmet Kaya (dernek Baþkaný 3. sýrada), Kaya Karataþ (Kaya tur), Aydýn Þimþek (Sulucakarahöyük Gazetesi ) ve Zakirlik görevini yürüten Ercan Kýlýç. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber : Aydýn ÞÝmþek Fotoðraflar: Sertaç Danacý Almanya/Stadhagen Alevi Kültür Merkezi kalabalýk bir grup ile Hacýbektaþ'ý ve Hacý Bektaþ Veli'yi ziyaret ettiler. Merkezi'nde Cem töreninde edep erkanýna hizmet eden "zakir" Ercan Kýlýç ise gazetemizi ziyaret etti. Gazete ve çalýþmalar ile ilgili bilgi aldý. Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Baþkaný Ýsmet Kaya, Kaya Turizm adýna Kaya Karataþ, Alevi Kültür Merkezi'nde Cem töreninde edep erkanýna hizmet eden "zakir" Ercan Kýlýç ve tura katýlan gençler ile gerçekleþtirmiþ olduklarý etkinlikler ve düzenlemiþ olduklarý tur ile ilgili olarak küçük bir röportaj yaptýk. Kaya: "Gençler okul harçlýklarýyla tura katýldý" Almanya/ Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Baþkaný Ýsmet Kaya'ný yapmýþ olduðumuz söyleþide özellikle dikkat çektiði konu ise; " Gerçekleþtirdikleri tur masrafýnýn dernekleri tarafýndan karþýlanmadýðý, tura katýlan ve Hacýbektaþ'a gelen tüm gençlerin kendi masraflarýný okul harçlýklarýyla karþýladýklarý "þeklinde oldu. Gençlerin duyarlýlýklarýnýn kendilerini dernek yönetimi olarak sevindirdiðinide belirten Baþkan Kaya Avrupa da maddi durumun zor olmasý olmasýna raðmen gençlerin tur organizasyonuna kendi okul harçlýklarýyla katýldýklarýný ve derneklerinde herhangi bir bütçe ayýrmadýklarýný vurguladý. Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Baþkaný Ýsmet Kaya gerçekleþtirdikleri tura katýlýmdan memnun olduklarýný belirterek " Tur için Almanyada 13 derneðimiz ile görüþtük. Bilgi verdik. Bu tura katýlmayý çok istemelerine raðmen dernek bünyesinde bulunan gençlerin okul proðramlarý uygun olmadý. Eger proðramlarý uygun olsaydý bu tura katýlým oldukça fazla olurdu. " dedi. Ercan Kýlýç ( Zakir): Hacýbektaþ'a gelerek yerinde görmelerini istedik Alevi Kültür Merkezi'nde Cem töreninde edep erkanýna hizmet eden "zakir" Ercan Kýlýç ise; Almanyada özellikle gençler için Alevibektaþi inancý,felsefesi, edep ve erkanýný dernek proðramý kapsamýnda hayata geçirdiklerini belirtti. Kýlýç özellikle yut dýþýnda gençlerin kendi kültürüne ve inancýna gereken önemi vermeleri için gereken hassasiyeti ve çalýþmayý dernek bünyesinde verdiklerini açýkladý. Alevibektaþi felsefesi ve inancýna dair teorik bilgileri gençlere vermeye çalýþtýklarýný belirten Kýlýç; organize ettikleri tur proðramýný amacýný ise; gençlerin Hacý Bektaþ Veli'yi, kutsal yerleri, ve inanc önderlerini Hacýbektaþ'a gelerek yerinde görmelerini ve öðrenmelirini saðlamak þeklinde açýkladý. Bu amacla gerçekleþtirdikleri tur organizasyonuna gençlerin katýlýmýnýn sevindirici olduðunu belirten Kýlýç gerçekleþtirdikleri organizasyonun amacýna ulaþtýðýný ve iyi olduðunu belirtti. Kaya Karataþ (Kaya Tur Almanya): Kaya Karataþ gerçekleþtirdikleri turun amacýný Hacý Bektaþ Veli Dergahý, Abdal Musa ve Mevlana Celalttin-i Rumi'yi özellikle yaerinde görmek, tanýtmak ve insanlara "yolu" göstermek olarak açýkladý. Konya da Mevlana'yý ziyaret ettiklerini belirten Karataþ kendisinde her zaman oluþmuþ olan "kanaatini ise " Mevlana'ya akýn akýn insanlar gidiyor ziyaret ediyor. Ama Hacýbektaþ'a nedense ayný çoklukta insan gelmiyor. Oraya akýn akýn gidiliyor, Gençlik için büyük caba ve özveride bulunmalarý gerektiðine dikkat çeken Karataþ; gençlerin tur organizasyonuna katýlmasýný ise : " Gençler bu tur'a Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Derneði'nin yapmýþ olduðu çaðrý ile gerçekleþti. Bu çaðrý bizim için güzel bir sonuç verdi. Geçlerimiz bu tur'a katýldý. Tabi ki aramýzda yazarýmýz ve araþtýrmacýmýz olan Ali Aksüt'ün bulunmasýda geçliði dahada bu yola aþýlamýþtýr. " þeklinde açýkladý. Haberin devamý sayfa 3 de GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

3 Almanya Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Hacýbektaþtaydý Mevlana ve Hacý Bektaþ Veli'yi ziyaretlerini kýyaslamalarýný ve gözlemlerini sorduðumuz Özgür Tekin ve Hatice Kaplan konu ile ilgili olarak " Mevlana'ya insanlarýn daha çok ilgi gösterdiklerine tanýk olduk. Devlet daha çok oraya ilgi göstermiþ. Orasý daha çok tanýnmýþ. Bu nedenle insanlar oraya daha çok ilgi gösteriyor. Hacýbektaþ ve Hacý Bektaþ Veli' de neden tanýtýlmýyor. Bu konuda ciddi projeler hazýrlanabilir."dediler. Soldan saða: Erçan Kýlýç (Zakir), Akkýz ve eþi Turan Aykan, Aydýn Þimþek (Sulucakarahöyük Gazetesi) Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber: Aydýn Þimþek Fotoðraflar: Sertaç Danacý Haberin baþý sayfa 2 de Tur olarak Hacýbektaþ'a geliþlerinde Hacýbektaþ Belediyesi ve Belediye Baþkaný Ali Rýza Salmanpakoðlu'nu her geldiklerinde ziyaret ettiklerini de belirten Karataþ; Belediye Baþkanýnýn kendilerini nezaketle karþýladýðýný, bilgilendirme konuþmasý yaptýðýný, ama konuþmalarýnda bazen "deðiþik þeylerin!" de çýkabildiðini söyledi. Karataþ sözlerini ise " Gelin canlar bir olalým" þeklinde tamamladý. Tur organizasyonuna Ankara!dan katýlan Turan Aykan ve eþi Akkýz Aykan ise; Hacýbektaþa'a gelmelerini "Ölmeden önce Hacý bektaþ Veli'yi,pirlerimizi görmeye geldik. Bu güz günü burada Pirlerimizi niyaz etmek istedik. Özünde, canýnda, gözünde burayý iyi bulan bu canlar Hacýbektaþ'a geliyorlar. Bizde onlarla bu tura katýldýk. Bu tur'u düzenleyen canlara teþekkür ediyoruz." diyerek ilerleyen yaþlarýndan kaynaklý olarak " Ölmeden önce gelip pirlerimizi niyaz etmek istedik " þeklindeki ifadeleri ise dikkat çekti. Tur organizasyonlarýnýn yurt dýþýnda yaþayan insanlarýn kaynaþmasýna vesile ve öðretici olduðunu belirten Hatica Ýnce ise katýlmýþ olduðu tur organizasyonu ve izlenimleri hakkýnda "Biz kendi kültürümüzü bir anne ve baba olarak bilmiyoruz. Bizler bu turlar ile kültürümüzü öðreniyor ve çocuklarýmýza öðretiyoruz. Örneðin ben iki yýldýr geliyorum. Kýzým ise ilk kez geldi. Bu turlarýn bize ve çoçuklarýmýza katkýsý büyüktür"dedi. Mevlanayý da ziyaret ettiklerini ifade eden Hatice Ýnce ; "Hacý Bektaþ Veli ve Mevlana arasýnda belirgin bir fark gördük. Bu fark daha çok oraya sahip çýkýlmýþ ve tanýtýlmýþ gibi geldi bana. Hacýbektaþ güzel, ama burada daha sýçak bir ortam Cilehane: Lokmalar yeniyor oluþturulabilir. Bu olsa daha iyi olur." diyerek Hacýbektaþa gelen turlar ile Hacýbektaþ'ýn bir þekilde iliþkisinin olmasý gerektiðine önemle vurgu yaptý. Almanya/ Stadhagen Alevi Kültür Merkezi'nin organizasyonuna özellikle gençlerin yoðun ktýlýmý dikkat çekti. Gençler ile görüþtük. Gözlemlerini ve tura katýlmalarýnýn amaçlarýný sorduk. Özgür Tekin ve Hatice Kaplan isimli gençler sorduðumuz sorularý yanýtladýlar. Tura katýlmalarýnýn amaçlarýnýn ne olduðunu sorduðumuz Özgür ve Hatice kendilerinin dernek aracýyla inanclarýna yönelik bilgilerin verildiðini ama analatýlan bilgileri yerinde görmek için Hacýbektaþ'a geldiklerini belirttiler. Gençler adýna konuþan Hatice ve Özgür tura katýlmalarýnýn amaçlarýný ve gözlemlerini þu þekilde dile getirdiler: Bize Almanya'da inancýmýz ile ilgili bilgiler Almanya/ Stadhagen Alevi Kültür Merkezi tarafýndan anlatýlýyor. Biz bu anlatýlanlarý gelip bir de yerinde görmek istedik. Bu tura katýlmamýzýn amacý; kültürümüzü daha iyi anlamak, bilgi toplamak, ve Alevilik nedir öðrenmek maksadýyla biz bu tur organizasyonuna okul harçlýklarýmýzý biriktirerek Hacýbektaþ'a geldik. " Delikli Taþ'ýn insanýn kendisini iyi hissetmesini saðladýðýný ifade eden gençler ; "Hacýbektaþ sýcak. Mevlana'yý ziyaretimizde biz rahat edemedik. Görevliler bu rahatsýzlýðýn oluþmasýnda çok etkili oldu. Bu güz mevsiminde Hacý Bektaþ Veli sýcaklýðý içimizde var. Sýcaklýk buradan Hacýbektaþ'tan geliyor. Derneðimiz Hacý Bektaþ veli'yi bizlere daha çok anlatýyor. Bununda etkisi olabilir. Bu tur bize büyüklerimiz tarafýndan bizlere önerildi. Kabul ettik. Onlara teþekkür ediyoruz. Ayrýca hepimizin ailesi bizi destekledi. Ailemizede sizlerin aracýlýðý ile ayrýca teþekkür ediyoruz. Hacýbektaþ kesinlikle görülmeye deðer. Ýnsanýn karekteri için buralarýn görülmesi bizim için önemli. Turlarla buraya gelinmesi ayrýca daha olumlu."þeklinde ifadeler kulanarak geliþ amaçlarýný ve gözlemlerini bizlerle paylaþtýlar. Kendisinin bir Alevi olmadýðýný belirten Bilge Boz ise Aleviliðin kendi inancý olmadýðýný fakat bu tur'a Alevilik hakkýnda bilgi edinmek için ktýldýðýný belirterek "çok duygulandýðýný" ifadee etti. Bilge Boz konu ile ilgili olarak bize þu açýklamalarda bulundu: "Ben sunni bir insaným. Yani Alevi deðilim. Ama benim ve burada bulunan arkadaþlarým arasýnda hiç bir zaman Alevi ve Sunni meselesi sorun olmadý. Bugün eðer buradaysam bunun bir anlamý var. Ben çok duygulandým. Aleviliði öðrenmek için ben bu tur organizasyonuna katýldým. Benim için iyi bir deneyim oldu. Organizasyon için teþekkür ediyorum." Özellikle Sulucakarahöyük Gazetesinin ilgisinden memnun olduklarýný belirten gençler yurt dýþýnda Abonelik çalýþmasý yapacaklarýný ve gazete için bir dayanýþma içinde olaçaklarýný belirttiler. Almanya/ Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Çilehane de lokmalarýn yenmesi ile birlikte Hacýbektaþ proðramýný sonlandýrdý. SATILIK TARLA 250 dekar 8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ Hatice Ýnce

4 Recai Aksu Gazeteci Recai Aksu nun Sulucakarahöyük Gazetesi için hazýrladýðý Alevi Dosyasý yazý dizisinde yer alan Prof. Dr. Ýzzettin Doðan ile yapýlan röportajýn geniþ özetinin birinci bölümünü yayýnlýyoruz. Baþýnýz kesilir politikasýnýn sonucunda 4 tane Alevi köyü kalmýþtýr Söylediðinizden yola çýkarsak, kala kala dört tane Alevi köyünün kalmasý asimilasyonun bir sonucu deðil mi? Tamamen asimilasyon deðil, baský bu þiddet. Cebir kullandýlar. Osmanlý nýn Sünni Ýslam anlayýþýnýn bir sonucu. Yani ya Sünniliði kabul edersiniz ya baþýnýz kesilir politikasýnýn sonunda bugün Urfa da kala kala dört tane Alevi köyü kalmýþtýr. Tunceli ye dokunulamamýþtýr çünkü Tunceli coðrafyasý itibarý ile daðlýk ve insanlarý fevkalade homojen ve geldikleri bölgenin tümüyle yani Orta Asya nýn gelenek ve göreneklerini muhafazada çok daha savunmalý bir bölge olduðu için Tunceli Sünnileþtirilememiþ mesela. Orada hala halk büyük ölçüde Alevi gelenek ve inançlarýný icra etmeye devam eder. Ama Tunceli de baþka bir olay sahiplik yapmaya çalýþmaktadýr, devletin Tunceli ye olan ilgisizliði nedeniyle. Kürtçülük hareketi Tunceli de önemli ölçüde boy atmýþtýr. Ama yerli Tuncelililer deðil Diyarbakýr dan gelip Tunceli ye sahip çýkmaya çalýþanlar kendilerine göre Tunceli yi Kürtleþtirmeye çalýþanlar bugün Tunceli ye musallat olmuþlardýr. Ama tarihi gerçek Tunceli nin de, Urfa nýn da Asya göç olayýnýn ilk uðrak merkezi ilk yerleþim merkezi olduðudur. Eþit þartlara sahip vatandaþ olmazsanýz siyasi iktidarýn karþýsýnda yer alýrsýnýz. Alevilerin dað baþlarýnda, merkezi otoriteden uzak bölgelere yerleþmeleri bu bahsettiðiniz baskýnýn ürünü deðil mi? Evet, 1517 den sonraki baskýlar Cumhuriyet e kadar devam etmiþ, Mustafa Kemal in ortaya çýkýþý, Türkiye cumhuriyeti devleti kuralým düþüncesiyle birlikte bu olayda deðiþmeye baþlamýþ. Alevi yurttaþlar dað baþlarýnda köylerini kurmak zorunda kaldýktan sonra, 1920 lerden sonra 1950 lere geldiðimizde, dað baþlarýndan dað eteklerine, oradan yol boylarýna kasabalara ve nihayet sonunda da büyük þehirlere inmiþlerdir. Aleviler iþ bulabilmek, aþ bulabilmek ve daha korkusuzca bir hayat yaþayabilmek, çocuklarýný eðitimsiz býrakmamak ve onlarý okutabilmek için büyük þehirlere doðru göçe baþlamýþlarýdýr. Baþta Ýstanbul olmak üzere, Ankara, Ýzmir, Adana, Mersin gibi þehirlerin önemli ölçüde Alevi göçü almaya baþladýðýný görüyoruz. Almanya nýn bir milyonun üzerinde bir Alevi göçü aldýðýný biliyoruz. Alevilerin bu þekilde bu ülkenin hukuken yurttaþlarý deðilmiþ muameleler ine tabi olmuþ olmalarý, sað -sol hareketlerinde belirli bir tavýr almalarýný, eðer iktidar hala kendilerini kucaklamýyor, hala eþit þartlara sahip vatandaþ olarak görmüyorsa- ister istemez siyasi iktidarýn karþýsýnda yer almaya doðru ittiðini görüyoruz. Eþit þartlara sahip vatandaþ olmazsanýz siyasi iktidarýn karþýsýnda yer alýrsýnýz. Bu Almanya da da ayný þekildedir. Orada Alevi yurttaþlar Sünni yurttaþlar hiçbir fark olmaksýzýn genelde de sosyal Baþýnýz kesilir politikasýnýn sonucunda... demokrat partilere oy verirler. Neden? Çünkü sosyal demokrat partiler savunduklarý ilkeler gereðince daha kucaklayýcý yabancý yerli ayrýmý yapmayan -en azýndan teorik olarak- ve insanlarý insan olarak kucaklamayý hedef alan bir teoriyi siyasette hayata geçirmeyi hedef almýþlardýr da onun için. Aleviler size göre Türkiye de neden eþit koþullarda yaþamýyor? Çünkü bu insan doðasýyla politika arasýndaki iliþkiyle iliþkilendirmek gerekir.türkiye de de yerleþik iktidar, hep Alevileri görmezlikten geliyor. Türkiye deki iktidar bunlar mum söndürür, bunlar anne bacý tanýmazlar yaklaþýmýyla ülkeyi yönetenlerden yana bir iktidarsa, ister istemez Alevilerde onun tersindeki siyasi akýmlara oy verir hale geliyorlar. Nedir o? Türkiye de 1950 den bu yana genelde çoðulcu demokrasiye geçiþte bu yana, kendilerine sað etiketi yapýþtýran iktidarlar genelde iktidara oldular. Onlar da genelde Aleviliði Alevileri görmezden gelen iktidarlardýr. Böyle olduðu zaman da Aleviler onun karþýsýnda olan yani sol etiketini yapýþtýran iktidarlara oy verdiler. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasýnda Kenan Evren in kurdurduðu MDP nin kurucularýndan olmanýz sol çevrelerce eleþtirildi. O dönemi açar mýsýnýz? 1980 askeri ihtilalýndan sonra, 82 Anayasasýnýn halk tarafýndan onaylanmasýndan sonra ordunun, daha doðrusu siyasi iktidarý icra eden askeri yönetimin sivil demokrasiye yeniden dönüþ arzusu isteði vardý. O günkü askeri yönetimin yeni bir siyasi parti kurulmasý ve baþka siyasi partilerin de yarýþa girmesi kararý var. Bunlardan bir tanesi kendilerinin kuracaðý bir siyasi parti olacak, diðeri de yeni siyasi partiler olacaktý. Askeri yönetim bu kararý alýrken, kendisinin kurduracaðý siyasi partinin ayný zamanda iktidara gelmesini istiyor, böylece de ihtilalý yapmýþ olan insanlarý yargýlamayacak onlarýn kendilerini güven içinde hissedebilecekleri bir partinin iktidara gelmesini istiyor. Askeri yönetim boyunlarýný tabiri caizse güvenerek teslim edebilecekleri bir siyasi partinin iktidara gelmesini istiyorlar. Bunu yaparken de kendilerine göre Türkiye de sözüne güvenilir, laik cumhuriyetten yana olan, Atatürk ilkelerini benimsemiþ insanlardan kurulu olmasýný istiyor, 43 kiþi. Bunlardan bir tanesinin benim olduðuma karar veriliyor, bana o zamanki sayýn Baþbakan Bülent Ulusu tarafýndan davetiye çýkartýlýyor. Bende görüþmeye gittim. Karþý olduðum iki kelimedir sað ve sol Bu görüþmede ne konuþtunuz? Görüþmemizde, Alevi-Sünni, Türk-Kürt ayrýmýnýn bundan sonraki Türk siyasal ve sosyal yaþamýnda çok önemli bir rol alacaðýný, eðer Alevi-Sünni, Türk Kürt ayrýmýnýn ortadan kaldýrýlmasý konusunda bir katkýmýn olmasý arzu ediliyorsa, böyle bir katkýmýn olabileceðini, o zaman da benim partinin kurucusu olmamýn bir manasý olabileceðini söyledim. Aksi takdirde benim partinin kurucusu olarak gelip, Ankara da üniversiteden ayrýlýp Ankara da görev almamýn fazla yarar getirmeyeceðini kendilerine söyledim, onlarda kabul ettiler. Bana Tamam hocam bizim de yapmak istediðimiz bu. Bize yardýmcý olmanýzý arzu ediyoruz dediler. Bu görüþmede bir baþka þart daha koydum. Kendilerine Türkiye de siyasi partilerin aralarýndaki mücadelenin sað ve sol kavgasýna dönüþmesi, Türkiye de nefes alýnamayacak siyasal ve sosyal ortamýn doðmasý bütün yurttaþlarýn neredeyse zorunlu bir þekilde saðcý ya da solcu kamplara bölünüp bir iç savaþa doðru gidilmesini önlemek için siz müdahale ettiniz. Öyle deðil mi? dedim. Bana Evet öyle dediler. Ben de O zaman bu siyasi partinin hem sað, hem sola karþý olarak kurulmasý, yani yerinin merkez olmasý gerektiðini, eðer bir merkez parti politikasý yürütülecekse gelebileceðimi söyledim. Benim hayatým boyunca karþý olduðum iki kelimedir sað ve sol. Saðý ve solu Ýçi boþ, manasý deðiþen, insanlarý birbirine kýrdýrmak sonucunu doðuran iki tane siyaset bilminin keþfettiði iþe yaramaz kelime olarak kabul etmiþimdir. O nedenle ben bu her iki kelimenin karþýsýnda duracak Atatürk ilkelerine baðlý merkezde yani akýl ve bilimle ülkeyi yönetmeye talip olacak, akýl ve bilmin de kendi yöntemlerini ortaya koyarak yönetecekleri bir Türkiye istiyorsanýz, orada ben olurum dedim. Mutabýk kaldýk ve ben MDP nin kurucu üyesi oldum, ancak bu üç ay sürdü. Niye üç ay sürdü? Turgut Sunalp Paþa nýn bana karþý tüm sevgisine ve saygýsýna raðmen kendisine Paþa bu sizin iþiniz deðil yakýndan gördüðüm kadarýyla siz bu iþi götüremezsiniz. Yozgat ta gazeteci size Paþam milliyetçi saðdaki boþluk nasýl doldurulacaktýr diye soruyor. Siz hemen atlýyorsunuz Milliyetçi saðda boþluk yoktur, biz varýz diyorsunuz. Hani sað ve sol terimlerini kullanmayacak, onlara karþý olacaktýk diye söylüyorum. Bana Arkadaþlar MHP kuvvetlidir dedi, ben de onlara bir çiçek attým diyor. Turgut Sunalp Paþa dýþ politikaya iliþkin Ben bu Rus keratalarýný tanýrým, bunlar eskiden beri Ýstanbul a çariçe derlerdi, onun için amaçlarý Ýstanbul u almaktýr, ben bunlarýn ne domuz olduðunu bilirim filan gibi yaklaþýmlarla dev bir güce karþý siyasi bir parti olarak açýklamalar yapýyor. Kendisine Dýþ politikanýzý bu husumete dayandýrýrsanýz, bunlar baþýmýza çok belalar açar. Ermeni meselesini açar, Kürt meselesini açar, Sünni çatýþmasý açar. Bunlar süper güç. Sovyetler Amerika nýn batý bloðunun karþýsýndaki en muhteþem güç ve ona düþmanlýk üzerine bir siyasi parti kuruyorsunuz bu yanlýþtýr dedim. Kendisine son olarak Ben bu konularda ders veren bir insaným, onaylamýyorum. Onun için beni baðýþlayýn, ben ayrýlýyorum. Üç parti meclise seçime girdiði için size bu halk ancak 3. parti rolü verecektir dedim. Kurucusu olduðunuz MDP de seçime girmediniz yani Evet, seçime de girmedim. Size söylediðim kurucular kurulunda 1,5 saat süren konuþmamýn, söylediðimin özetinin özetidir. Kurucular kurulunda 1,5 saat süren bir konuþma yaptým. Bu konuþmamýn sonunda Ben Türk halkýný tanýyorsam bu parti tuzla buz olacak dedim. Askerlerin önerdiði partiler genellikle pek itibar görmüyor Daðýlýyor. Sebebi þu. Askerler arasýnda çok iyi niyetliler var, ama askerler siyasetin sosyolojisini bilmiyorlar, çünkü kendi alanlarý deðil. Yani her asker de Atatürk olmuyor, mesele orada. Ama her asker kendisi Atatürk zanneder, sorun orda. Yoksa askerleri ben çok yakýndan tanýdým, beraber çalýþtýðýmýz dönemler oldu, fevkalade saf temiz duygularý olanlar var, ama sýnýf sivil politikacýlar tarafýndan hemen çembere alýnýyor ve belirli bir süre sonra hâkimiyet onlara geçiyor. Tokmak onlarda gibi görünüyor, ama öyle deðil. Tokmak sýnýf sivil siyasetçilerin elinde. Yarýn: *Kenan Evren i kimler yönetiyordu? *Zorunlu Din Derslerini anayasaya kim koydurttu

5 Simurg Anka Rivayet olunur ki, kuþlarýn hükümdarý olan Simurg Anka, bilgi aðacýnýn dallarýnda yaþar ve her þeyi bilirmiþ. Kuþlar, Simurg a inanýr ve onun kendilerini kurtaracaðýný düþünürlermiþ. Kuþlar dünyasýnda her þey ters gittikçe, onlar da Simurg u bekler dururlarmýþ. Ne var ki Simurg ortada görünmedikçe kuþkulanýr olmuþlar ve sonunda umudu kesmiþler. Derken bir gün uzak bir ülkeden bir kuþ sürüsü, Simurg un kanadýndan bir telek bulmuþ. Simurg un var olduðunu anlayan dünyadaki tüm kuþlar toplanmýþlar ve hep birlikte Simurg un huzuruna gidip yardým istemeye karar vermiþler. Ancak Simurg un yuvasý, etekleri bulutlarýn üzerinde olan kafdaðý nýn tepesindeymiþ. Oraya varmak için yedi dipsiz vadiyi aþmalarý gerekiyormuþ. Kuþlar hep birlikte göðe doðru uçmaya baþlamýþlar. Yorulanlar ve düþenler olmuþ. Önce bülbül geri dönmüþ, güle olan aþkýný hatýrlayýp; papaðan, o güzelim tüylerini bahane etmiþ oysa tüyleri yüzünden kafese kapatýlýrmýþ-, kartal yükseklerdeki krallýðýný býrakamamýþ, baykuþ yýkýntýlarýný özlemiþ, balýkçýl kuþ, bataklýðýný... Yedi vadi üzerinde uçtukça sayýlarý anbean azalýyormuþ. Altýncý vadi "þaþkýnlýk", yedincisi ise "yokoluþ" vadisi imiþ. Kaf daðýna vardýklarýnda geriye otuz kuþ kalmýþ. Simurg un yuvasýný bulunca öðrenmiþler ki, Simurg Anka, "otuz kuþ" demekmiþ. Onlarýn hepsi de Simurg muþ. Her biri de Simurg muþ. Feridüddin-i Attar Sol neden hayvan haklarý ný desteklemeli? (1) Hayvanlara mal muamelesi yapýlabilir mi? 19. yüzyýlda hayvanlarla ilgili kaygýlar büyük ölçüde Bentham ve Mill gibi liberallerce, Shaw, Henry Salt, ve Edward Carpenter gibi sosyalistlerce dile getirildi. Bu insanlarýn hepsi de hayvanlarýn sömürülmesine karþý çýktý ve baþka toplumsal davalarda da etkin olarak yer aldýlar. Örneðin, hayvanlarýn sömürülmesine karþý çýkan Frances Cobbe, kadýnlar ile çocuklara yönelik þiddete ve pornografiye de yýlmadan karþý çýkýyordu. Vejetaryen ve hayvan deneyi karþýtý olan Charlotte Despard, Kadýnlarýn Toplumsal ve Siyasal Birliði nin genel sekreteriydi ve genel oy hakký hareketini destekleyen etkinlikleri nedeniyle hapse girmiþti de Londra da sendikacýlar feministlerle ve hayvan deneyi karþýtlarýyla güçlerini birleþtirip hayvan deneylerine karþý çýktýlar. (...) Carol Lansbury, bu olaya iliþkin tarihsel incelemesi The Old Brown Dog da, kadýnlarýn da iþçilerin de týbba kuþkuyla baktýðýný ve hayvanlar üzerinde yapýlan deneylerde, kendileri üzerinde uygulanan baskýnýn simgelerini gördüklerini anlatýr. "Üzerinde deney yapý lmak üzere canlý halde kesilip biçilen hayvan, kesilip biçilen kadýný temsil ediyordu: Jinekoloðun masasýna yatýrýlan kadýný, zamanýn pornografi edebiyatýnda teþhir edilen kadýný." (...) ÝÞÇÝLER HAYVAN DENEYLERÝNE KARÞI Ýþçilerin, hayvanlarýn deneylerde kullanýlmasýna karþý çýkma nedeni, "o hayvanlarda kendi suretlerini görmeleri"ydi. Çoðunluðun çýkarlarý uðruna azýnlýðýn acý çekmesini meþru sayma yaklaþýmý burada da kendini gösteriyor, iþçi sýnýfý ve iþsizler kendi rýzalarý olmaksýzýn "deney nesneleri" haline getiriliyor, yoksul insanlarýn cesetleri çoðunlukla anatomi uzmanlarýnýn teþrih odasýnda son buluyordu. Mezbaha iþçileri bile öldürülecek hayvanlara iþkence edilmesine karþý çýkýyordu. Mezbaha iþçileri sendikasýndan bir yetkilinin 10 Haziran 1990 da Washington D.C. deki Hayvanlar Ýçin Yürüyüþ te yaptýðý konuþma, mezbaha iþçilerinin bu konudaki duyarlýlýðýnýn günümüzde de devam ettiðini gösterir. Sendika yetkilisinin hayvanlar adýna yaptýðý ateþli konuþma, iþçilerin de hayvanlarýn da sömürülmekte olduðu gerçeðini gördüðüne, sendikasýnýn bu hayvanlar için duydu ðu kaygýya iþaret eder. Son dönemde yaþanan bir trajedi, bu noktayý bir kez daha gözler önüne serdi. Mart 1992 de, çoðu siyah kadýnlardan oluþan yirmi beþ kiþi North Carolina daki bir tavuk iþleme fabrikasýnda çýkan yangýnda hayatýný kaybetti. Fabrikanýn sahipleri, iþçiler tavuk çalmasýn diye yangýn çýkýþlarýný kapatmýþtý. Ýþçiler de hayvanlar da, fabrika sahipleri onlarý gözden çýkarýlabilir birer meta olarak gördüðü için öldü. Bu nedenle iþçi sýnýfýnýn hayvanlarýn içinde bulunduðu kötü durumla ilgilenmesine þaþmamak gerek. (...) HAYVAN REFAHI MEÞRU Birçok ilerici, hayvan refahý yaklaþýmýný meþru görür ve hayvanlara olabildiðince "nazik" davranmamýz gerektiðini savunur. Gelgelelim, hayvanlarýn herhangi bir hakký olduðu fikrini reddederler. Belli koþullar altýnda, hayvanlarý çeþitli þekillerde sömürmenin meþru olduðunu düþünürler. Ama buradaki sorun þu: Hayvan haklarý anlayýþýna karþýlýk hayvan refahý anlayýþý, hayvanlarýn içinde bulundu ðu durumu iyileþtirmede, hatta çektikleri acýlarý azaltmada bile asla iþe yaramaz. Ýnsanlardan farklý olarak hayvanlarý n herhangi bir hakka sahip olamayacaðý savunulur. Ýngiliz Uluslar Topluluðu ülkeleri ile ABD nin mevcut hukuk sisteminde ve hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinin medenî kanunlarýnda, hayvanlar insanlarýn malý olarak görülür: Sadece birer "nesne"dir onlar. Kuþkusuz, hayvanlarýn mülk statüsünü deðiþtirme ve hayvanlara hak tanýma yolunda görünürde bazý deðiþiklikler içeren, en azýndan insanlara hayvanlarý dolaysýz olarak ilgilendiren bazý sorumluluklar yükleyen birçok yasanýn çýkarýldýðýný inkâr etmiyoruz. Ama bu yasalar hayvan refahý yaklaþýmýný temel alýyor. Bu da, hayvanlarýn insanlarýn malý olduðunu kabul eden, "insanca" yollarla ve "gerekli" olduðu sürece sömürülmelerinde sakýnca görmeyen bir yaklaþým. Hukuk sisteminde hayvanlarýn mülk olarak deðerlendirilmesinin nedeni ortada: Kapitalist toplumumuzda hayvanlarýn sömürülmesi iþlevsel açýdan vazgeçilmez. Gýdadan savunmaya, kozmetikten tekstile, ilaç sektörüne kadar neredeyse bütün sanayi kollarýnda hayvanlar ya da hayvan ürünleri kullanýlýyor. Hayvanlarýn mülk statüsü, kölelere sahiplerinin, kadýnlara eþlerinin ya da babalarýnýn malý olarak muamele edilmesinden hiç de farklý deðil. Hissetme yetisine sahip varlýklarýn köle ya da mal statüsüne indirgendiði hiçbir durumda, "sahip"leriyle aralarýnda çýkan çýkar çatýþmasýnda kazanan taraf onlar olmayacaktýr. "Parmak hesabý" ifadesi, erkeklerin eþlerini baþparmaklarýný geçecek kalýnlýkta bir sopayla dövmesini yasaklayan bir kanuna dayanýr. Bu, kocalarýnýn malý olarak görülen ama ahlakî muameleyi de hak ettikleri düþünülen kadýnlarý korumak amacýyla tasarlanmýþ "refah temelli" bir yasaydý. Sol þu soruyla asla yüzleþmedi: Ýnsandýþý hayvanlara, hukukî statülerini belirlemek amacýyla, mal muamelesi etmek ahlakî açýdan kabul edilebilir mi? Sol bu soruyla hesaplaþmadýðý için, hayvan refahý kuramýný destekleyip hayvan haklarý kuramýný göz ardý etti Yazarlar: Sue Coe New York ta yaþayan bir sanatçý. Gary L. Francione Rutgers Hukuk Fakültesi nde hukuk profesörü. Rutgers Hayvan Haklarý Hukuk Merkezi nin yöneticisi. Anna E. Charlton Rutgers Hukuk Fakültesi nde ve Rutgers Hayvan Haklarý Hukuk Merkezi nin yönetici yardýmcýsý Çeviren: ELÇÝN GEN

6 6 Kasým 2007 Salý Erdoðan Aydýn ý susturmak Eksik Hacýbektaþ Gücü 2-1 Galip YAZAR: YÜKSEL IÞIK Erdoðan Aydýn ýn Cumhuriyet ten kovulmasý, Cumhuriyet in 1940 lý yýllara geri dönüþ günlerini anýmsatýyor. Milliyetçilik ideolojisinin, halký ikna edebilmek için biz ve öteki ayrýmýný bilinçli olarak yaptýðý biliniyor. Bu süreç, ayný zamanda yanýlgýlarý gerçekmiþ gibi kabul ettirme biçiminde iþliyor. Egemen ideolojinin önemli harçlarýndan biri olan milliyetçi retorik, toplumun her þey siyah beyaz olarak görmesini hedefliyor. Toplumsal hassasiyetin yükseldiði dönemlerdeyse milletini sevme hali tuhaf bir hal alýp tam bir Mccarthyci liðe dönüþüyor. Öyle ki, Hükümet teki pozisyonu nedeniyle sýk sýk karþýmýza geçip içimizdeki Ýrlandalýlarý teþhir etmekle ünlü Cemil Çiçek bile, Maraþ a, Çorum a, Sivas a ve de 6-7 Eylül olaylarýna atýfta bulunarak sükunet önerebiliyor. Tam da böyle bir ortamda, çoðunlukla farklýlýklarý zenginlik olarak görenlerin kalem oynattýðý Cumhuriyet Gazetesi nin, Roj TV de bir programa katýlan yazar Erdoðan Aydýn ýn Haftasonu ve Kitap eklerine yazdýðý yazýlara son verme kararý aldýðý açýklanýyor. Yazarýn okura ulaþmasýný engelleyen sýradan bir sansürleme olarak algýlanmanýn ötesinde anlamlar içeren bu tavýr, tarihin görüp görebileceði en kötü sansür anlamýna da geliyor. Milliyetçiliðe karþý çýkma bölücülükse Yazýlarý, yorum ve kitaplarý, milliyetçilik sosuyla bulanmýþ egemen ideolojinin tel örgüleri arasýna sýkýþtýrýlmýþ konularý gün ýþýðýna çýkarmayý hedefleyen Erdoðan Aydýn a yönelik bu tavýr, yasakçýlýðýn, tahammülsüzlüðün nerelere vardýðýna iþaret ediyor. Aydýn ýn tabularýn üstüne gitmesi, gerçeklerin gün yüzüne çýkmasýný istemeyenleri rahatsýz ettiði görülüyor. Aydýn ýn çýkýþlarý, bugünlerde gerçekleþtirilen saldýrýlar nedeniyle PKK üzerinden Kürtlere gönderme yaparak, soðuk savaþ ortamý yaratýlmasýnda medet umanlarý rahatsýz ettiði anlaþýlýyor. Aydýn ýn, yýllardýr varlýðýný sürdüren temel problemlerin çözümüne iliþkin açýlýmlarý, kan dökülmesini engellemeyi amaçlýyor. Ortamýn sakinleþmesi, ülkemizin, bölgemizin geleceðini sükunet içinde konuþmamýzýn zeminini yaratýrken, þiddet, sükunete çaðýranlarý bile kendi sarmalý içine alýp bataklýða sürüklüyor. Ýþte böyle bir ortamda, týrnaðý taþa deðince gözlerimizin kararmasýna vesile olan çocuklarýmýz da, bizim irademiz dýþýnda, küresel imparator öyle istiyor diye gözlerini kýrpmadan canlarýný teslim ediyorlar. Görünen o ki, karanlýk bir el, þiddetin artarak devam etmesini istiyor; zira þiddet devam ettikçe, mazot kaçakçýlýðý, eroin satýcýlýðý ve kara para baronluðu da tuhaf bir biçimde artýyor. Etienne Copeaux, Türkiye deki milliyetçiliði, çoðu kez dünyaya kafa tutmanýn ve biz varýz demenin bir yolu olarak tanýmlýyor. Bu taným, sadece, sokaklara dökülüp, hepimiz Mehmetiz sloganýnýn peþinden koþanlarý anlamamýzý saðlýyor. Anlamak, hak vermek anlamýna gelmiyor; zira, slogandaki masumiyet bile sokaktaki Kürt e yönelik þiddet içerikli hareketlenmeyi gizleyemiyor. Bu sloganýn arkasýna gizlenen gazete, akýntýya karþý duran yazarýný susturuyor; kamu yöneticisi, bu sloganý kullanarak hakkýndan gelemediði çalýþanýný cezalandýrýyor. Belediye Baþkaný, hizmet götürmediði mahallede protesto edilince, hepimiz Mehmetiz diyerek kendisini aklamanýn yollarýný arýyor. Aydýn ýn, ister Roj TV de isterse de Cumhuriyet in Haftasonu ekinde milliyetçi söyleme prim vermeden düþündüklerini dile getirdiði biliniyor. Üstelik, Kürtlerin ve Türklerin eþit, özgür ve kardeþçe bir arada yaþamalarýnýn mümkün olduðunu tarihsel örneklerle anlatýyor. Buna raðmen Roj TV deki konuþmasý, yazýlarýnýn yayýnlandýðý Cumhuriyet ekibini rahatsýz ediyorsa, týpký Copeaux un, dikkat çektiði gibi, kamuya açýk bir alanda milliyetçi deðilim demesinden kaynaklanýyor. Çünkü, izlerin karýþtýðý ortamda milliyetçi deðilim demenin, bölücüyüm demekle eþ anlama geldiði, deneyimlerden de anlaþýlýyor. Koltuðun altýndaki Cumhuriyet in acýsý Bugünlerde, Mustafa Kemal in, söz konusu olan vatansa, gerisi teferruattýr sözü sýkça kullanýlýyor. Bu sözün sýkça kullanýlmasý, gerçek içeriðinden kopartýlýp deðersizleþtirilmesi tehlikesini de beraberinde taþýyor. Aydýn ýn kitap ve yazýlarý, O nun vatanseverliði hakkýnda hepimize bilgi veriyor. Dolayýsýyla esas olarak Aydýn ýn, söz konusu olan vatansa gerisi teferruattýr anlayýþýný düstur edindiði için milliyetçiliklerini þovenizme ulaþtýranlarý rahatsýz ediyor. Yargýsýz infaz edilen Aydýn ýn, ikbal peþinde koþmadýðý, akýntýya karþý durduðu; resmi ideolojinin düþman gördüðüne kýlýç sallamadýðý için baþý beladan kurtulmuyor; sürekli ölüm tehditleri alýyor. Þimdi aldýðý ölüm tehditlerine okurlarýna ulaþma engeli de konulmuþ bulunuyor. Böylece O nun susturulmasý hedefleniyor. Oysa O, küllerinden doðan bir kuþaðýn temsilcisi gerçekleri gün yüzüne çýkarma uðraþýnda ýsrar edeceðini gösteriyor. Kürt sorununun kangrenleþmesine karþý çýkýþan Aydýn ýn duruþunun, bir yandan PKK yý öbür yandan baþýndan beri çizgisinden ödün vermeden yazýlar yazdýðý Cumhuriyet i rahatsýz edecek noktaya bu labirentlerden geçerek geliyor. Ýnsan, bu ne yaman çeliþki dememek için kendini zor tutuyor. Boþuna dememiþler, milliyetçilikler birbirini besliyor diye! Þair Nevzat Çelik, çok olmadýðýmýz kesin/ çok olan tarafta deðiliz derken sanki Aydýn ýn baþýna gelenleri anlatýyor. Gene de Aydýn olmak için gidip Almanya da Türk olacaðýz/ hollanda da Surinamlý/ fransa da Cezayirli/ iran da Azeri olmak akýntýya kürek çekmenin amentüsü olarak karþýmýzda duruyor. ROJ TV ye çýkýyor olmasý, O nun gerçekleri dile getirmekte imtina ettiði anlamýna gelmiyor; tam tersine, hangi ortamda olursa olsun gerçekleri dile getirmekten baþka bir amacý olmadýðýný gösteriyor. Erdoðan Aydýn ýn Cumhuriyet ten kovulmasý, Cumhuriyet in 1940 lý yýllara geri dönüþ günlerini anýmsatýyor. Cumhuriyet in bu tutumunun Zaman gibi bir gazeteyi pek memnun etmesi, hayatýn cilvesi mi, bir madalyonun iki yüzünün birden görülmesi mi bilemiyorum. Bildiðim, koltuðunun altýnda Cumhuriyet taþýdýðý için öldürülen yaþýtlarýmý anýmsadýðýmda, bu durumun bana, çok acý verdiðidir. Yüksel IÞIK Alevi.com Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Mustafa Ýncesu Hacýbektaþ- Nevþehir 1 ci Amatör Futbol karþýlaþmalarýnda heyecan devam ediyor. Hacýbektaþ Gücü sporun geçen hafta deplasmanda yýldýrým spor ile oynadýðý karþýlaþma 3-3 devam ederken.90. dakika oynanmadan hakem tarafýndan tatil edilmiþti. Maçýn sonucunu belirlemek için hafta içi toplanan, bölge hakem komitesinin skoru 3-3 olarak belirlediði, Hacýbektaþ Gücü sporcularýndan Hakan Köse ve Mustafa Köse ye 3 maç oynamama cezasý verildiði öðrenildi. 4 Kasým 2007 Pazar günü saat da kendi sahasýnda ikinci maçýna çýkan Hacýbektaþ Gücü spor, Saðlýk spor ile karþý karþýya geldi. Gördükleri kýrmýzý kart ve sakatlýklar nedeni ile beþ as oyuncusundan yoksun olan Hacýbektaþ Gücü spor sahadan 2-1 Galip ayrýlmayý bildi. Karþýlaþmaya moralsiz çýkan Hacýbektaþ Gücü 28.ci dakikada saðlýk sporun golüne engel olamadý 0-1 Yediði golden sonra biraz toparlanan Hacýbektaþ Gücü spor.teknik direktör Ahmet Sümen in verdiði taktik ve moral motivasyon ile 38 ci dakikada Berk in attýðý golle eþitliði saðladý. Ýlk yarý 1-1 berabere sonuçlandý. Ýkinci yarýya iyi Foto:Sertaç Danacý baþlayan ve golü bulan taraf Hacýbektaþ Gücü spor oldu. 41 ci dakika geliþen atakta Hakan Doðrusöz takýmýný öne geçilen golü kaydetti 2-1. Karþýlaþmada baþka gol olmadý Hacýbektaþ Gücü saðlýk sporu 2-1 yenerek ilk galibiyetini almýþ oldu. Bu maçta, kenar yönetimin sonuç üzerinde ne kadar etkili olduðu faktörü, bir kez daha ortaya çýktý. Her çeþit baský iþlerinizde MATBAA Bilgisayar ortamýnda ve ofset ARTIK HACIBEKTAÞ TA ANTETLÝ / ZARF / KARTVÝZÝT / TAHSÝLAT MAKBUZU / SÝPARÝÞ FÝÞÝ / BROÞÜR / EL ÝLANI / AFÝÞ KATALOG / KÝTAP / DERGÝ / GAZETE / TAKVÝM / TOPLANTI DAVETÝYESÝ / DÜÐÜN DAVETÝYESÝ SÜNNET DAVETÝYESÝ / VE BASKIYA DAÝR HER ÞEY... Tel:

7 7 Vali Hacýmustafaoðlu: Köydes ve Beldes!te baþarý saðlandý Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sertaç Danacý Köydes ve Beldes te Yüzde 100 Baþarý Elde Edildi. Kaymakamlar Toplantýsýnda Konuþan Vali Hacýmustafaoðlu Köydes ve Beldes Projelerinde Yüzde 100 Gerçekleþme Oranýna Yaklaþýldýðýný Söyledi Nevþehir Valiliði nin aylýk olaðan Kaymakamlar toplantýsý, Valilik toplantý salonunda yapýldý. Vali M. Asým Hacýmustafaoðlu nun baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen ve tüm ilçe kaymakamlarýnýn hazýr bulunduðu toplantýda ilin yatýrýmlarý, yatýrýmlarýn son durumu ile Köyleri Destekleme Projesi (KÖYDES) ile Belediye Altyapýsýnýn Desteklenmesi Projeleri (BELDES) görüþüldü. Vali M. Asým Hacýmustafaoðlu, KÖYDES ve BELDES projelerinin uygulanmasýnda yüzde 100 e yakýn bir gerçekleþme oranýna yaklaþýldýðýný söyledi. Geçtiðimiz yýl KÖYDES çalýþmalarýný en erken tamamlayýp yüzde 100 lük bir baþarý elde edildiðini hatýrlatan Vali Hacýmustafaoðlu, yol, içme suyu ve asfalt çalýþmalarýnýn büyük oranda tamamlandýðýný kaydetti. Toplantý daha sonra basýna kapalý olarak yürütüldü. Kadýnlarýn el emeði ürünlerinin deðerlendirilmesi projesi tanýtýldý Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Kapadokya Kadýn Dayanýþma Derneði ''Kadýnlarýn El Emeði Ürünlerinin Deðerlendirilmesi Projesini'' kamuoyuna tanýttý. Proje tanýtým toplantýsýna Vali Hacýmustafaoðlu ve eþi Nebahat Hacýmustafaoðlu da katýldý Kapadokya Kadýn Dayanýþma Derneði'nin kadýnlarýn el emeðinin deðerlendirilerek ekonomik olarak güçlendirilmesini hedefleyen ''Kadýnlarýn el emeði ürünlerinin deðerlendirilmesi projesi'', Nevþehir Halk Eðitim Merkezi'nde düzenlenen toplantý ile kamuoyuna tanýtýldý. Tanýtým toplantýsýna Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu ve eþi Nebahat Hacýmustafaoðlu da katýldý. Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu, toplantýda yaptýðý konuþmada, Nevþehir'de kadýnlara yönelik birçok baþarýlý projenin yürütüldüðünü, bu kapsamda Birleþmiþ Milletler tarafýndan uygulanan Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Geliþtirilmesi ve Korunmasý Ortak Programý Projesi çerçevesinde yakýn zamanda Nevþehir'in ''Kadýn Dostu Ýl'' unvanýný alacaðýný söyledi. Kapadokya Kadýn Dayanýþma Derneði Yönetim Kurulu Üyesi ve Nevþehir Üniversitesi Sema ve Vefa Küçük Saðlýk Yüksek Okulu Müdür Yardýmcýsý Nuray Þimþek de projenin hedefinin kadýnlarýn ekonomik olarak güçlendirilmesi olduðunu belirtti. Projeye dahil olan kadýnlarý kadýn haklarý, kadýnýn istihdamý ve örgütlenme konularýnda bilinçlendireceklerini ifade eden Þimþek, kadýnlar arasýnda ev eksenli bir çalýþma grubu oluþturacaklarýný kaydetti. Sabancý Vakfý tarafýndan projelerine 10 bin dolar hibe verildiðini dile getiren Þimþek, projeye toplumun her kesiminin destek vermesi gerektiðini vurguladý. ABF Genel Kurul Sohbetleri: Fevzi Gümüþ ekseninde süren tartýþmalar hakkýnda kýsaca neler söylemek istersiniz? Fevzi GÜMÜÞ: Hubyar meselesi bu genel kurulu direk olarak etkileme olanaðýna ve güncelliðine sahip bir konu deðildir.bu konu yönetimler tarafýndan bir sorun haline dönüþtürülmüþtür. Yýlmaz ÖZÇAY: Gençliðe bakýþýnýz ve söylemek istedikleriniz var mý? Fevzi GÜMÜÞ: Genel kurulda da konuþuldu gençlik konusu. Aslýnda sen ve ben bile genel kurulda en genç katýlýmcýlar olarak görünüyor olsak da yaþça ileriyiz.böylesi bir durum ABF Genel Kurulu'nda Disiplin Kurulu üyeliðine de seçilen Fevzi Gümüþ, olaðanüstü yoðunluðuna raðmen yazarýmýz Yýlmaz Özçay'ý kýrmayýp kýsa da olsa bir söyleþi gerçekleþtirdi. Gümüþ'le genel kurul üzerine yapýlan bu kýsa söyleþiyi aktarýyoruz: Genel Kurul'da en yüksek oyu alarak Disiplin Kurulu üyeliðine seçilen Sayýn Fevzi Gümüþ de o yoðunluðunda beni kýrmayarak yaptýðýmýz kýsa söyleþiyi aktarýyorum: Yýlmaz ÖZÇAY: Sayýn GÜMÜÞ, Genel kurulu nasýl deðerlendiriyorsunuz? Fevzi GÜMÜÞ: Genel Kurullar örgütlerin kendi örgütlenme muhasebelerinin yapýldýðý yerlerdir, ancak bu durum bir kenarda tutularak sadece seçilecek kiþilerin belirlendiði ve seçim odaklý bir yer haline dönüþmüþtür.bu genel kurul kýsýr,sýð ve seçime yönelik bir genel kuruldur,politik ve ideolojik bir tarafý yok. Yýlmaz ÖZÇAY: Sanýrým seçime geçilecek fazla vaktinizi almak istemiyorum, Hubyar Türbesi var.aþmanýn yolu,gençlerin kendi çabalarý ve buna paralel olarak Derneklerdeki yöneticilerin yönlendirme kabiliyetlerinden geçiyor. Yýlmaz ÖZÇAY: Teþekkürler sayýn Gümüþ. Hazýrlayan: Yýlmaz Özçay / Alevionline

8 Yaðýþlý En Yüksek 0 C En Düþük 0 C 10 4 Cem Evleri Alevi gerçeði mi? Alevilerin Diyanete sýkça yönelttiði eleþtirilerin baþýnda, her mahalleye cami yapýlmasý ve bu camiler için din görevlilerini yetiþtirip görevlendirmesi gelir. Devletin, Diyanet eli ile dine bu kadar müdahalesi ve din iþleri ile bu oranda içli dýþlý olmasý, laik bir devletin iþi olamaz diyen de Aleviler. Gündelik hayatýn bu kadar dindarlaþmasýnýn doðru olmadýðýný ve bunun çaðcýl toplumlarýn bir görüntüsü olmadýðýný da biz ekleyelim. Yazar : Hasan KAYA Alevilerin Diyanete sýkça yönelttiði eleþ- tirilerin baþýnda, her mahalleye cami yapýlmasý ve bu camiler için din görevlilerini yetiþtirip görevlendirmesi gelir. Devletin, Diyanet eli ile dine bu kadar müdahalesi ve din iþleri ile bu oranda içli dýþlý olmasý, laik bir devletin iþi olamaz diyen de Aleviler. Gündelik hayatýn bu kadar dindarlaþmasýnýn doðru olmadýðýný ve bunun çaðcýl toplumlarýn bir görüntüsü olmadýðýný da biz ekleyelim. Alevilerin çok az sayýda olan Cem Evleri ne yenilerini eklemeyi istediklerini ve maddi olanaklar elverdiðinde bunu yaptýklarýný biliyoruz. Kendi güçleri ile kurduklarý bu Cem Evleri nin açýlmasý ve yaygýnlaþmasý, Alevi inancý ve Aleviler için önemlidir. Alevilerin, inançlarýný ve ibadetlerini kendi istedikleri mekânlarda gerçekleþtirmek istemeleri tartýþýl-maz haklýlarýdýr. Geçmiþte belli dergâhlar dýþýnda Cem Evleri nin olmadýðý, bu anlamda Cem Evleri nin ibadet yeri sayýlamayacaðý görüþü, hayatýn gerçeklerine dokunmaz. Bu yüzden Cem Evleri nin eskiden olup olmadýðý tartýþmasýna girmeyeceðiz. Biz de Alevi köylerinde Cem Evi olarak bilinen ibadet yerlerinin olmadýðýný biliyoruz. Ancak böyle olmasý, Cem Evi talebini haksýz ve anlamsýz görmemizi saðlamaz. Çünkü hýzla ve artan oranda þehirlere göçün olmasý, þehirlerde Alevi nüfusun, inancýný yaþama ve ibadetlerini gerçekleþtirmesinin fiziki olanak- larýný yaratma isteði son derece haklý bir taleptir. Þehirlerde yoðunlaþan Alevi nüfusun, ibadet- lerini köylerdeki biçimi ile sürdürmesinin fiziki koþullarýnýn olmamasý, Cem Evleri talebini zorunlu kýlan haklý nedenlerin baþýnda gelir ve bu da tek baþýna bu talebi haklý kýlmaya yeter. Buraya kadar söylenenlerden çýkan sonuç, Cem Evleri talebinin haklý olduðunu göstermek-tedir. Devletin ve hükümetlerin Alevileri ve taleplerini görmezden gelmeyi sürdürmesi, Alevileri yok saymakla eþ anlamlý olduðunu düþündürmekte. Bütün bunlara Cem Evi talebinde bulunan Alevilere Camilerin yolunu tarif etme giriþimi de eklendiðinde, bunun asimilasyona yönelik bir görmezden gelme olduðu kendiliðinden anlaþýlmaktadýr. Asimilasyona karþý durmanýn somut maddi ifadesi olarak öne çýkan cem evleri, gerek yeni Cem Evleri yapýmý, gerekse dergâhlarýn onarýlarak ve cem evi eklenerek hizmete alýnmasýyla sayýca hýzla artmaktadýr. Ayný þekilde kýsa bir süre öncesine kadar sayýlarý çok sýnýrlý olan; Alevilerin geneli için önemli olan ziyaret ve dergâhlara yenileri eklenmek- tedir. Çoðu yerel olan bu ziyaret ve dergâhlarýn, adýna düzenlenen birer festival ile genele mal edilmeye çalýþýldýðýna da tanýklýk etmekteyiz. Alevi inancý içinde her yörede kendince öne çýkan onlarca, yüzlerce yatýr ve ziyaretlerin olduðu bilinmektedir. Bazen kime ait olduðu kesin olarak bilinmeyen bir söylence ile öne çýkan bir mezar, bir dað, bir aðaç veya bir kaya olabilen bu ziyaretler içinde önemlilik ve deðerlilik sýralamasý yapmak son derece zordur. Þimdiden birçok ziyaret ve dergâh adýna düzen-lenen festival ve anma günleri yapýldýðý göz önüne alýndýðýnda, önümüzdeki dönemde bu dergâh ve ziyaretlerin genele mal edilmeye çalýþýlacaðýný ve Alevilerin genelinin ziyaretinin bekleneceði yerler olacaðýný þimdiden söyleye-biliriz. Yerel olanýn yaþatýlmasý ne kadar önemli ise, onun öne çýkarýlmasý, genel içinde erimesi ve kurumsallaþmaya giden yolda aþýlmasý gereken bir o kadar zorluk olur. Üzerinde pek düþünülmeyen konulardan bir de, Alevi inanç pratikleri ve bu inanç pratiklerinin bir fiziki mekâna duyduðu ihtiyacýn ne düzeyde olduðudur. Bu konuda ciddi bir çalýþma yapýlmadan yapýlacak Cem Evleri nin ileride boþ kalan mekânlar olma olasýlýðý büyüktür. Þimdilik daha çok dernek ve federasyonlarýn, üyelerine yönelik faaliyetleri için gerek- sinim duyduklarý mekânlar içinde yer alan Cem Evleri, daha çok ibadet için ayrýlmýþ bir salon, kat veya bir odadan ibarettir. Kabul etmeliyiz ki bu þekliyle bu yerlerin bir ibadet yeri olarak resmi kabul görmesi son derece zordur. Cem Evleri nin, diðer tüm faaliyetlerin sürdürüldüðü dernek ve federasyon binalarýndan ayrýlmasý üzerine düþünülürken, bu yapýlarýn mimari, teknik ve tüm diðer alt yapý ve idari þekillenmesi üzerine de þimdiden fikir jimnastiði yapýlmalýdýr. Bütün bunlar yapýlýrken mutlaka gözden asla kaçýrýlmamasý gereken bir konu da, Alevi inanç pratikleri açýsýndan Cem Evleri nin ne sýklýkta kullanýlacaðý ve buna göre nerede ve hangi sayýda Cem Evine ihtiyaç duyulduðudur. Zira bilindiði gibi Alevi inanç pratikleri, günün belli saatleri, haftanýn belli günlerinde yapýlan ibadetler deðildir. Cami, Kilise gibi ibadet yerlerinin kullaným sýklýðý, Cem Evleri için asla söz konusu dahi olmayacaðý için, Cem Evleri nin inþasýnda gözden kaçýrýlmamasý gereken bir konu olarak ele alýnmalýdýr. Ýleriye dönük bu konularda söylenenlerden, günümüzde hemen yapýlmasý gereken bir konuya gelelim. Baþlangýçta Alevi inancýnýn tanýnýp bilinmesi için içine girilen bazý uygulamalarýn da artýk terk edilmesi gerekmektedir. Bunlarýn baþýnda da Cem ve Ayin i Cemlerin artýk medya ordusu önünde, kameralarýn ýþýklarý altýnda yapýlmasýndan vazgeçilmesidir. Baþlangýçta bu ne kadar gerekliydiyse, günü- müzde de o kadar anlamsýzlaþmýþ bir uygulamadýr. Ýbadetlerin sürekli medyaya açýlmasý doðru olmadýðý gibi, bu açma, ibadetin kutsallýðý ve kiþiselliði ile de çeliþir. Ayrýca ibadetin bu biçimde sürekli medya önünde yapýlmasý, ona folklorik bir anlam yükler. Ayný þey semah gruplarý oluþturmak ve folklor elbiseleri içinde semah dönmeler için de düþünülmelidir. Alevi inancý ve inanç pratikleri arasýnda önemli bir yeri olan Semahlarýn, her Alevi nin katýlacaðý bir ibadet pratiði olduðu unutulmalýdýr. Bunu bir grubun folklorik kýyafetler içinde yapacaðý biçime indirgemek ve bu þekilde sunmak, ibadetin kendisine yabancýlaþmasýna ve seyirlik bir folklorik öðe haline gelmesine neden olur.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Yaðýþlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yaðýþlar çiftçinin yüzünü güldürdü Atatürk'ü anma koþusu yapýldý Nevþehir Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan, 10 Kasým 2007 tarihinde Ankara'da gerçekleþtirilecek olan Atletizm Türkiye Þampiyonasý'na katýlacak olan sporcularýn belirlenmesi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Aleviler den Gül e sert tepki

Aleviler den Gül e sert tepki YIL:3 SAYI:714 35 YKR 18 AÐUSTOS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı