Almanya Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Hacýbektaþtaydý Almanya/Stadhagen Alevi Kültür Merkezi kalabalýk bir grup ile Çilehane Delikli Taþ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Almanya Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Hacýbektaþtaydý Almanya/Stadhagen Alevi Kültür Merkezi kalabalýk bir grup ile Çilehane Delikli Taþ"

Transkript

1 Almanya Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Hacýbektaþtaydý Almanya/Stadhagen Alevi Kültür Merkezi kalabalýk bir grup ile Çilehane Delikli Taþ Hacýbektaþ'ý ve Hacý Bektaþ Veli'yi ziyaret ettiler. Merkezi'nde Cem töreninde edep erkanýna hizmet eden "zakir" Ercan Kýlýç ise gazetemizi ziyaret etti. Gazete ve çalýþmalar ile ilgili bilgi aldý. Merkezi Baþkaný Ýsmet Kaya, Kaya Turizm adýna Kaya Karataþ, Alevi Kültür Merkezi'nde Cem töreninde edep erkanýna hizmet eden "zakir" Ercan Kýlýç ve tura katýlan gençler ile gerçekleþtirmiþ olduklarý etkinlikler ve düzenlemiþ olduklarý tur ile ilgili olarak küçük bir röportaj yaptýk. Kaya: "Gençler okul harçlýklarýyla tura katýldý" Almanya/ Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Baþkaný Ýsmet Kaya'ný yapmýþ olduðumuz söyleþide özellikle dikkat çektiði konu ise; " Gerçekleþtirdikleri tur masrafýnýn dernekleri tarafýndan karþýlanmadýðý, tura katýlan ve Hacýbektaþ'a gelen tüm gençlerin kendi masraflarýný okul harçlýklarýyla karþýladýklarý "þeklinde oldu. Gençlerin duyarlýlýklarýnýn kendilerini dernek yönetimi olarak sevindirdiðinide belirten Baþkan Kaya Avrupa da maddi durumun zor olmasý olmasýna raðmen gençlerin tur organizasyonuna kendi okul harçlýklarýyla katýldýklarýný ve derneklerinde herhangi bir bütçe ayýrmadýklarýný vurguladý. Cem Evleri Alevi gerçeði mi? Alevilerin Diyanete sýkça yönelttiði eleþtirilerin baþýnda, her mahalleye cami yapýlmasý ve bu camiler için din görevlilerini yetiþtirip görevlendirmesi gelir. Devletin, Diyanet eli ile dine bu kadar müdahalesi ve din iþleri ile bu oranda içli dýþlý olmasý, laik bir devletin iþi olamaz diyen de Aleviler. Gündelik hayatýn bu kadar dindarlaþmasýnýn doðru olmadýðýný ve bunun çaðcýl toplumlarýn bir görüntüsü olmadýðýný da biz ekleyelim. Yazar : Hasan KAYA Alevilerin Diyanete sýkça yönelttiði eleþ- tirilerin baþýnda, her mahalleye cami yapýlmasý ve bu camiler için din görevlilerini yetiþtirip görevlendirmesi gelir. Devletin, Diyanet eli ile dine bu kadar müdahalesi ve din iþleri ile bu oranda içli dýþlý olmasý, laik bir devletin iþi olamaz diyen de Aleviler. Gündelik hayatýn bu kadar dindarlaþmasýnýn doðru olmadýðýný ve bunun çaðcýl toplumlarýn bir görüntüsü olmadýðýný da biz ekleyelim. >8 DE Recai Aksu Baþýnýz kesilir politikasýnýn sonucunda... Tamamen asimilasyon deðil, baský bu þiddet. Cebir kullandýlar. Osmanlý nýn Sünni Ýslam anlayýþýnýn bir sonucu. Yani ya Sünniliði kabul edersiniz ya baþýnýz >2Ve3 DE kesilir politikasýnýn sonunda bugün Urfa da kala kala dört tane Alevi köyü kalmýþtýr. Tunceli ye dokunulamamýþtýr çünkü Tunceli coðrafyasý itibarý ile daðlýk ve insanlarý fevkalade homojen ve geldikleri bölgenin tümüyle yani Orta Asya nýn gelenek ve göreneklerini muhafazada çok daha savunmalý bir bölge olduðu için Tunceli Sünnileþtirilememiþ mesela. Orada hala halk büyük ölçüde Alevi gelenek ve inançlarýný icra etmeye devam eder. >4 DE ABF Genel Kurul Sohbetleri: Fevzi Gümüþ ABF Genel Kurulu'nda Disiplin Kurulu üyeliðine de seçilen Fevzi Gümüþ, olaðanüstü yoðunluðuna raðmen yazarýmýz Yýlmaz Özçay'ý kýrmayýp kýsa da olsa bir söyleþi gerçekleþtirdi. Gümüþ'le genel kurul üzerine yapýlan bu kýsa söyleþiyi aktarýyoruz: Genel Kurul'da en yüksek oyu alarak Disiplin Kurulu üyeliðine seçilen Sayýn Fevzi Gümüþ de o yoðunluðunda beni kýrmayarak yaptýðýmýz kýsa söyleþiyi aktarýyorum: Yýlmaz ÖZÇAY: Sayýn GÜMÜÞ, Genel kurulu nasýl deðerlendiriyorsunuz? >7 DE Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Erdoðan Aydýn ý susturmak Erdoðan Aydýn ýn Cumhuriyet ten kovulmasý, Cumhuriyet in 1940 lý yýllara geri dönüþ günlerini anýmsatýyor. Milliyetçilik ideolojisinin, halký ikna edebilmek için biz ve öteki ayrýmýný bilinçli olarak yaptýðý biliniyor. Bu süreç, ayný zamanda yanýlgýlarý gerçekmiþ gibi kabul ettirme biçiminde iþliyor. Egemen ideolojinin önemli harçlarýndan biri olan milliyetçi retorik, toplumun her þey siyah beyaz olarak görmesini hedefliyor. Toplumsal hassasiyetin yükseldiði dönemlerdeyse milletini sevme hali tuhaf bir hal alýp tam bir Mccarthyci liðe dönüþüyor. Öyle ki, Hükümet teki pozisyonu nedeniyle sýk sýk karþýmýza geçip içimizdeki Ýrlandalýlarý teþhir etmekle ünlü Cemil Çiçek bile, Maraþ a, Çorum a, Sivas a ve de 6-7 Eylül olaylarýna atýfta bulunarak sükunet önerebiliyor. 6 DA Eksik Hacýbektaþ Gücü 2-1 Galip Hacýbektaþ- Nevþehir 1 ci Amatör Futbol karþýlaþmalarýnda heyecan devam ediyor. Hacýbektaþ Gücü sporun geçen hafta deplasmanda yýldýrým spor ile oynadýðý karþýlaþma 3-3 devam ederken.90. dakika oynanmadan hakem tarafýndan tatil edilmiþti. Maçýn sonucunu belirlemek için hafta içi toplanan, bölge hakem komitesinin skoru 3-3 olarak belirlediði, Hacýbektaþ Gücü sporcularýndan Hakan Köse ve Mustafa Köse ye 3 maç oynamama cezasý verildiði öðrenildi. Ö BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: DA

2 2 Almanya Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Hacýbektaþtaydý Çilehane Delikli Taþ Almanya/Stadhagen Alevi Kültür Merkezi gençleri Hacýbektaþ'a "tek tük" kiþiler geliyor" þeklinde belirtiyor. Bu durumun nedenini sorduðumuz Karataþ; Hacýbektaþ için fazla organizasyonun yapýlmamasýný ve yapýlan organizasyonlarýn ise desteklenmediðini belirtiyor. Kendi yaptýðý organizayona sahip çýkýlmasý gerektiðine de vurgu yapan Karataþ " Mesala benim yapmýþ olduðum organizasyona belediye sahip çýkabilir, yada baþkalarý sahip çýkabilir. Bize destek verilse ve hep birlikte dayanýþma içinde hareket etsek, el ele tutuþsak daha çok insanýn Hacýbektaþ'a geleceðine inanýyorum." þeklinde konuýþtu. Soldan saða: Özgür Tekin, Ýsmet Kaya (dernek Baþkaný 3. sýrada), Kaya Karataþ (Kaya tur), Aydýn Þimþek (Sulucakarahöyük Gazetesi ) ve Zakirlik görevini yürüten Ercan Kýlýç. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber : Aydýn ÞÝmþek Fotoðraflar: Sertaç Danacý Almanya/Stadhagen Alevi Kültür Merkezi kalabalýk bir grup ile Hacýbektaþ'ý ve Hacý Bektaþ Veli'yi ziyaret ettiler. Merkezi'nde Cem töreninde edep erkanýna hizmet eden "zakir" Ercan Kýlýç ise gazetemizi ziyaret etti. Gazete ve çalýþmalar ile ilgili bilgi aldý. Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Baþkaný Ýsmet Kaya, Kaya Turizm adýna Kaya Karataþ, Alevi Kültür Merkezi'nde Cem töreninde edep erkanýna hizmet eden "zakir" Ercan Kýlýç ve tura katýlan gençler ile gerçekleþtirmiþ olduklarý etkinlikler ve düzenlemiþ olduklarý tur ile ilgili olarak küçük bir röportaj yaptýk. Kaya: "Gençler okul harçlýklarýyla tura katýldý" Almanya/ Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Baþkaný Ýsmet Kaya'ný yapmýþ olduðumuz söyleþide özellikle dikkat çektiði konu ise; " Gerçekleþtirdikleri tur masrafýnýn dernekleri tarafýndan karþýlanmadýðý, tura katýlan ve Hacýbektaþ'a gelen tüm gençlerin kendi masraflarýný okul harçlýklarýyla karþýladýklarý "þeklinde oldu. Gençlerin duyarlýlýklarýnýn kendilerini dernek yönetimi olarak sevindirdiðinide belirten Baþkan Kaya Avrupa da maddi durumun zor olmasý olmasýna raðmen gençlerin tur organizasyonuna kendi okul harçlýklarýyla katýldýklarýný ve derneklerinde herhangi bir bütçe ayýrmadýklarýný vurguladý. Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Baþkaný Ýsmet Kaya gerçekleþtirdikleri tura katýlýmdan memnun olduklarýný belirterek " Tur için Almanyada 13 derneðimiz ile görüþtük. Bilgi verdik. Bu tura katýlmayý çok istemelerine raðmen dernek bünyesinde bulunan gençlerin okul proðramlarý uygun olmadý. Eger proðramlarý uygun olsaydý bu tura katýlým oldukça fazla olurdu. " dedi. Ercan Kýlýç ( Zakir): Hacýbektaþ'a gelerek yerinde görmelerini istedik Alevi Kültür Merkezi'nde Cem töreninde edep erkanýna hizmet eden "zakir" Ercan Kýlýç ise; Almanyada özellikle gençler için Alevibektaþi inancý,felsefesi, edep ve erkanýný dernek proðramý kapsamýnda hayata geçirdiklerini belirtti. Kýlýç özellikle yut dýþýnda gençlerin kendi kültürüne ve inancýna gereken önemi vermeleri için gereken hassasiyeti ve çalýþmayý dernek bünyesinde verdiklerini açýkladý. Alevibektaþi felsefesi ve inancýna dair teorik bilgileri gençlere vermeye çalýþtýklarýný belirten Kýlýç; organize ettikleri tur proðramýný amacýný ise; gençlerin Hacý Bektaþ Veli'yi, kutsal yerleri, ve inanc önderlerini Hacýbektaþ'a gelerek yerinde görmelerini ve öðrenmelirini saðlamak þeklinde açýkladý. Bu amacla gerçekleþtirdikleri tur organizasyonuna gençlerin katýlýmýnýn sevindirici olduðunu belirten Kýlýç gerçekleþtirdikleri organizasyonun amacýna ulaþtýðýný ve iyi olduðunu belirtti. Kaya Karataþ (Kaya Tur Almanya): Kaya Karataþ gerçekleþtirdikleri turun amacýný Hacý Bektaþ Veli Dergahý, Abdal Musa ve Mevlana Celalttin-i Rumi'yi özellikle yaerinde görmek, tanýtmak ve insanlara "yolu" göstermek olarak açýkladý. Konya da Mevlana'yý ziyaret ettiklerini belirten Karataþ kendisinde her zaman oluþmuþ olan "kanaatini ise " Mevlana'ya akýn akýn insanlar gidiyor ziyaret ediyor. Ama Hacýbektaþ'a nedense ayný çoklukta insan gelmiyor. Oraya akýn akýn gidiliyor, Gençlik için büyük caba ve özveride bulunmalarý gerektiðine dikkat çeken Karataþ; gençlerin tur organizasyonuna katýlmasýný ise : " Gençler bu tur'a Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Derneði'nin yapmýþ olduðu çaðrý ile gerçekleþti. Bu çaðrý bizim için güzel bir sonuç verdi. Geçlerimiz bu tur'a katýldý. Tabi ki aramýzda yazarýmýz ve araþtýrmacýmýz olan Ali Aksüt'ün bulunmasýda geçliði dahada bu yola aþýlamýþtýr. " þeklinde açýkladý. Haberin devamý sayfa 3 de GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

3 Almanya Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Hacýbektaþtaydý Mevlana ve Hacý Bektaþ Veli'yi ziyaretlerini kýyaslamalarýný ve gözlemlerini sorduðumuz Özgür Tekin ve Hatice Kaplan konu ile ilgili olarak " Mevlana'ya insanlarýn daha çok ilgi gösterdiklerine tanýk olduk. Devlet daha çok oraya ilgi göstermiþ. Orasý daha çok tanýnmýþ. Bu nedenle insanlar oraya daha çok ilgi gösteriyor. Hacýbektaþ ve Hacý Bektaþ Veli' de neden tanýtýlmýyor. Bu konuda ciddi projeler hazýrlanabilir."dediler. Soldan saða: Erçan Kýlýç (Zakir), Akkýz ve eþi Turan Aykan, Aydýn Þimþek (Sulucakarahöyük Gazetesi) Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber: Aydýn Þimþek Fotoðraflar: Sertaç Danacý Haberin baþý sayfa 2 de Tur olarak Hacýbektaþ'a geliþlerinde Hacýbektaþ Belediyesi ve Belediye Baþkaný Ali Rýza Salmanpakoðlu'nu her geldiklerinde ziyaret ettiklerini de belirten Karataþ; Belediye Baþkanýnýn kendilerini nezaketle karþýladýðýný, bilgilendirme konuþmasý yaptýðýný, ama konuþmalarýnda bazen "deðiþik þeylerin!" de çýkabildiðini söyledi. Karataþ sözlerini ise " Gelin canlar bir olalým" þeklinde tamamladý. Tur organizasyonuna Ankara!dan katýlan Turan Aykan ve eþi Akkýz Aykan ise; Hacýbektaþa'a gelmelerini "Ölmeden önce Hacý bektaþ Veli'yi,pirlerimizi görmeye geldik. Bu güz günü burada Pirlerimizi niyaz etmek istedik. Özünde, canýnda, gözünde burayý iyi bulan bu canlar Hacýbektaþ'a geliyorlar. Bizde onlarla bu tura katýldýk. Bu tur'u düzenleyen canlara teþekkür ediyoruz." diyerek ilerleyen yaþlarýndan kaynaklý olarak " Ölmeden önce gelip pirlerimizi niyaz etmek istedik " þeklindeki ifadeleri ise dikkat çekti. Tur organizasyonlarýnýn yurt dýþýnda yaþayan insanlarýn kaynaþmasýna vesile ve öðretici olduðunu belirten Hatica Ýnce ise katýlmýþ olduðu tur organizasyonu ve izlenimleri hakkýnda "Biz kendi kültürümüzü bir anne ve baba olarak bilmiyoruz. Bizler bu turlar ile kültürümüzü öðreniyor ve çocuklarýmýza öðretiyoruz. Örneðin ben iki yýldýr geliyorum. Kýzým ise ilk kez geldi. Bu turlarýn bize ve çoçuklarýmýza katkýsý büyüktür"dedi. Mevlanayý da ziyaret ettiklerini ifade eden Hatice Ýnce ; "Hacý Bektaþ Veli ve Mevlana arasýnda belirgin bir fark gördük. Bu fark daha çok oraya sahip çýkýlmýþ ve tanýtýlmýþ gibi geldi bana. Hacýbektaþ güzel, ama burada daha sýçak bir ortam Cilehane: Lokmalar yeniyor oluþturulabilir. Bu olsa daha iyi olur." diyerek Hacýbektaþa gelen turlar ile Hacýbektaþ'ýn bir þekilde iliþkisinin olmasý gerektiðine önemle vurgu yaptý. Almanya/ Stadhagen Alevi Kültür Merkezi'nin organizasyonuna özellikle gençlerin yoðun ktýlýmý dikkat çekti. Gençler ile görüþtük. Gözlemlerini ve tura katýlmalarýnýn amaçlarýný sorduk. Özgür Tekin ve Hatice Kaplan isimli gençler sorduðumuz sorularý yanýtladýlar. Tura katýlmalarýnýn amaçlarýnýn ne olduðunu sorduðumuz Özgür ve Hatice kendilerinin dernek aracýyla inanclarýna yönelik bilgilerin verildiðini ama analatýlan bilgileri yerinde görmek için Hacýbektaþ'a geldiklerini belirttiler. Gençler adýna konuþan Hatice ve Özgür tura katýlmalarýnýn amaçlarýný ve gözlemlerini þu þekilde dile getirdiler: Bize Almanya'da inancýmýz ile ilgili bilgiler Almanya/ Stadhagen Alevi Kültür Merkezi tarafýndan anlatýlýyor. Biz bu anlatýlanlarý gelip bir de yerinde görmek istedik. Bu tura katýlmamýzýn amacý; kültürümüzü daha iyi anlamak, bilgi toplamak, ve Alevilik nedir öðrenmek maksadýyla biz bu tur organizasyonuna okul harçlýklarýmýzý biriktirerek Hacýbektaþ'a geldik. " Delikli Taþ'ýn insanýn kendisini iyi hissetmesini saðladýðýný ifade eden gençler ; "Hacýbektaþ sýcak. Mevlana'yý ziyaretimizde biz rahat edemedik. Görevliler bu rahatsýzlýðýn oluþmasýnda çok etkili oldu. Bu güz mevsiminde Hacý Bektaþ Veli sýcaklýðý içimizde var. Sýcaklýk buradan Hacýbektaþ'tan geliyor. Derneðimiz Hacý Bektaþ veli'yi bizlere daha çok anlatýyor. Bununda etkisi olabilir. Bu tur bize büyüklerimiz tarafýndan bizlere önerildi. Kabul ettik. Onlara teþekkür ediyoruz. Ayrýca hepimizin ailesi bizi destekledi. Ailemizede sizlerin aracýlýðý ile ayrýca teþekkür ediyoruz. Hacýbektaþ kesinlikle görülmeye deðer. Ýnsanýn karekteri için buralarýn görülmesi bizim için önemli. Turlarla buraya gelinmesi ayrýca daha olumlu."þeklinde ifadeler kulanarak geliþ amaçlarýný ve gözlemlerini bizlerle paylaþtýlar. Kendisinin bir Alevi olmadýðýný belirten Bilge Boz ise Aleviliðin kendi inancý olmadýðýný fakat bu tur'a Alevilik hakkýnda bilgi edinmek için ktýldýðýný belirterek "çok duygulandýðýný" ifadee etti. Bilge Boz konu ile ilgili olarak bize þu açýklamalarda bulundu: "Ben sunni bir insaným. Yani Alevi deðilim. Ama benim ve burada bulunan arkadaþlarým arasýnda hiç bir zaman Alevi ve Sunni meselesi sorun olmadý. Bugün eðer buradaysam bunun bir anlamý var. Ben çok duygulandým. Aleviliði öðrenmek için ben bu tur organizasyonuna katýldým. Benim için iyi bir deneyim oldu. Organizasyon için teþekkür ediyorum." Özellikle Sulucakarahöyük Gazetesinin ilgisinden memnun olduklarýný belirten gençler yurt dýþýnda Abonelik çalýþmasý yapacaklarýný ve gazete için bir dayanýþma içinde olaçaklarýný belirttiler. Almanya/ Stadhagen Alevi Kültür Merkezi Çilehane de lokmalarýn yenmesi ile birlikte Hacýbektaþ proðramýný sonlandýrdý. SATILIK TARLA 250 dekar 8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ Hatice Ýnce

4 Recai Aksu Gazeteci Recai Aksu nun Sulucakarahöyük Gazetesi için hazýrladýðý Alevi Dosyasý yazý dizisinde yer alan Prof. Dr. Ýzzettin Doðan ile yapýlan röportajýn geniþ özetinin birinci bölümünü yayýnlýyoruz. Baþýnýz kesilir politikasýnýn sonucunda 4 tane Alevi köyü kalmýþtýr Söylediðinizden yola çýkarsak, kala kala dört tane Alevi köyünün kalmasý asimilasyonun bir sonucu deðil mi? Tamamen asimilasyon deðil, baský bu þiddet. Cebir kullandýlar. Osmanlý nýn Sünni Ýslam anlayýþýnýn bir sonucu. Yani ya Sünniliði kabul edersiniz ya baþýnýz kesilir politikasýnýn sonunda bugün Urfa da kala kala dört tane Alevi köyü kalmýþtýr. Tunceli ye dokunulamamýþtýr çünkü Tunceli coðrafyasý itibarý ile daðlýk ve insanlarý fevkalade homojen ve geldikleri bölgenin tümüyle yani Orta Asya nýn gelenek ve göreneklerini muhafazada çok daha savunmalý bir bölge olduðu için Tunceli Sünnileþtirilememiþ mesela. Orada hala halk büyük ölçüde Alevi gelenek ve inançlarýný icra etmeye devam eder. Ama Tunceli de baþka bir olay sahiplik yapmaya çalýþmaktadýr, devletin Tunceli ye olan ilgisizliði nedeniyle. Kürtçülük hareketi Tunceli de önemli ölçüde boy atmýþtýr. Ama yerli Tuncelililer deðil Diyarbakýr dan gelip Tunceli ye sahip çýkmaya çalýþanlar kendilerine göre Tunceli yi Kürtleþtirmeye çalýþanlar bugün Tunceli ye musallat olmuþlardýr. Ama tarihi gerçek Tunceli nin de, Urfa nýn da Asya göç olayýnýn ilk uðrak merkezi ilk yerleþim merkezi olduðudur. Eþit þartlara sahip vatandaþ olmazsanýz siyasi iktidarýn karþýsýnda yer alýrsýnýz. Alevilerin dað baþlarýnda, merkezi otoriteden uzak bölgelere yerleþmeleri bu bahsettiðiniz baskýnýn ürünü deðil mi? Evet, 1517 den sonraki baskýlar Cumhuriyet e kadar devam etmiþ, Mustafa Kemal in ortaya çýkýþý, Türkiye cumhuriyeti devleti kuralým düþüncesiyle birlikte bu olayda deðiþmeye baþlamýþ. Alevi yurttaþlar dað baþlarýnda köylerini kurmak zorunda kaldýktan sonra, 1920 lerden sonra 1950 lere geldiðimizde, dað baþlarýndan dað eteklerine, oradan yol boylarýna kasabalara ve nihayet sonunda da büyük þehirlere inmiþlerdir. Aleviler iþ bulabilmek, aþ bulabilmek ve daha korkusuzca bir hayat yaþayabilmek, çocuklarýný eðitimsiz býrakmamak ve onlarý okutabilmek için büyük þehirlere doðru göçe baþlamýþlarýdýr. Baþta Ýstanbul olmak üzere, Ankara, Ýzmir, Adana, Mersin gibi þehirlerin önemli ölçüde Alevi göçü almaya baþladýðýný görüyoruz. Almanya nýn bir milyonun üzerinde bir Alevi göçü aldýðýný biliyoruz. Alevilerin bu þekilde bu ülkenin hukuken yurttaþlarý deðilmiþ muameleler ine tabi olmuþ olmalarý, sað -sol hareketlerinde belirli bir tavýr almalarýný, eðer iktidar hala kendilerini kucaklamýyor, hala eþit þartlara sahip vatandaþ olarak görmüyorsa- ister istemez siyasi iktidarýn karþýsýnda yer almaya doðru ittiðini görüyoruz. Eþit þartlara sahip vatandaþ olmazsanýz siyasi iktidarýn karþýsýnda yer alýrsýnýz. Bu Almanya da da ayný þekildedir. Orada Alevi yurttaþlar Sünni yurttaþlar hiçbir fark olmaksýzýn genelde de sosyal Baþýnýz kesilir politikasýnýn sonucunda... demokrat partilere oy verirler. Neden? Çünkü sosyal demokrat partiler savunduklarý ilkeler gereðince daha kucaklayýcý yabancý yerli ayrýmý yapmayan -en azýndan teorik olarak- ve insanlarý insan olarak kucaklamayý hedef alan bir teoriyi siyasette hayata geçirmeyi hedef almýþlardýr da onun için. Aleviler size göre Türkiye de neden eþit koþullarda yaþamýyor? Çünkü bu insan doðasýyla politika arasýndaki iliþkiyle iliþkilendirmek gerekir.türkiye de de yerleþik iktidar, hep Alevileri görmezlikten geliyor. Türkiye deki iktidar bunlar mum söndürür, bunlar anne bacý tanýmazlar yaklaþýmýyla ülkeyi yönetenlerden yana bir iktidarsa, ister istemez Alevilerde onun tersindeki siyasi akýmlara oy verir hale geliyorlar. Nedir o? Türkiye de 1950 den bu yana genelde çoðulcu demokrasiye geçiþte bu yana, kendilerine sað etiketi yapýþtýran iktidarlar genelde iktidara oldular. Onlar da genelde Aleviliði Alevileri görmezden gelen iktidarlardýr. Böyle olduðu zaman da Aleviler onun karþýsýnda olan yani sol etiketini yapýþtýran iktidarlara oy verdiler. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasýnda Kenan Evren in kurdurduðu MDP nin kurucularýndan olmanýz sol çevrelerce eleþtirildi. O dönemi açar mýsýnýz? 1980 askeri ihtilalýndan sonra, 82 Anayasasýnýn halk tarafýndan onaylanmasýndan sonra ordunun, daha doðrusu siyasi iktidarý icra eden askeri yönetimin sivil demokrasiye yeniden dönüþ arzusu isteði vardý. O günkü askeri yönetimin yeni bir siyasi parti kurulmasý ve baþka siyasi partilerin de yarýþa girmesi kararý var. Bunlardan bir tanesi kendilerinin kuracaðý bir siyasi parti olacak, diðeri de yeni siyasi partiler olacaktý. Askeri yönetim bu kararý alýrken, kendisinin kurduracaðý siyasi partinin ayný zamanda iktidara gelmesini istiyor, böylece de ihtilalý yapmýþ olan insanlarý yargýlamayacak onlarýn kendilerini güven içinde hissedebilecekleri bir partinin iktidara gelmesini istiyor. Askeri yönetim boyunlarýný tabiri caizse güvenerek teslim edebilecekleri bir siyasi partinin iktidara gelmesini istiyorlar. Bunu yaparken de kendilerine göre Türkiye de sözüne güvenilir, laik cumhuriyetten yana olan, Atatürk ilkelerini benimsemiþ insanlardan kurulu olmasýný istiyor, 43 kiþi. Bunlardan bir tanesinin benim olduðuma karar veriliyor, bana o zamanki sayýn Baþbakan Bülent Ulusu tarafýndan davetiye çýkartýlýyor. Bende görüþmeye gittim. Karþý olduðum iki kelimedir sað ve sol Bu görüþmede ne konuþtunuz? Görüþmemizde, Alevi-Sünni, Türk-Kürt ayrýmýnýn bundan sonraki Türk siyasal ve sosyal yaþamýnda çok önemli bir rol alacaðýný, eðer Alevi-Sünni, Türk Kürt ayrýmýnýn ortadan kaldýrýlmasý konusunda bir katkýmýn olmasý arzu ediliyorsa, böyle bir katkýmýn olabileceðini, o zaman da benim partinin kurucusu olmamýn bir manasý olabileceðini söyledim. Aksi takdirde benim partinin kurucusu olarak gelip, Ankara da üniversiteden ayrýlýp Ankara da görev almamýn fazla yarar getirmeyeceðini kendilerine söyledim, onlarda kabul ettiler. Bana Tamam hocam bizim de yapmak istediðimiz bu. Bize yardýmcý olmanýzý arzu ediyoruz dediler. Bu görüþmede bir baþka þart daha koydum. Kendilerine Türkiye de siyasi partilerin aralarýndaki mücadelenin sað ve sol kavgasýna dönüþmesi, Türkiye de nefes alýnamayacak siyasal ve sosyal ortamýn doðmasý bütün yurttaþlarýn neredeyse zorunlu bir þekilde saðcý ya da solcu kamplara bölünüp bir iç savaþa doðru gidilmesini önlemek için siz müdahale ettiniz. Öyle deðil mi? dedim. Bana Evet öyle dediler. Ben de O zaman bu siyasi partinin hem sað, hem sola karþý olarak kurulmasý, yani yerinin merkez olmasý gerektiðini, eðer bir merkez parti politikasý yürütülecekse gelebileceðimi söyledim. Benim hayatým boyunca karþý olduðum iki kelimedir sað ve sol. Saðý ve solu Ýçi boþ, manasý deðiþen, insanlarý birbirine kýrdýrmak sonucunu doðuran iki tane siyaset bilminin keþfettiði iþe yaramaz kelime olarak kabul etmiþimdir. O nedenle ben bu her iki kelimenin karþýsýnda duracak Atatürk ilkelerine baðlý merkezde yani akýl ve bilimle ülkeyi yönetmeye talip olacak, akýl ve bilmin de kendi yöntemlerini ortaya koyarak yönetecekleri bir Türkiye istiyorsanýz, orada ben olurum dedim. Mutabýk kaldýk ve ben MDP nin kurucu üyesi oldum, ancak bu üç ay sürdü. Niye üç ay sürdü? Turgut Sunalp Paþa nýn bana karþý tüm sevgisine ve saygýsýna raðmen kendisine Paþa bu sizin iþiniz deðil yakýndan gördüðüm kadarýyla siz bu iþi götüremezsiniz. Yozgat ta gazeteci size Paþam milliyetçi saðdaki boþluk nasýl doldurulacaktýr diye soruyor. Siz hemen atlýyorsunuz Milliyetçi saðda boþluk yoktur, biz varýz diyorsunuz. Hani sað ve sol terimlerini kullanmayacak, onlara karþý olacaktýk diye söylüyorum. Bana Arkadaþlar MHP kuvvetlidir dedi, ben de onlara bir çiçek attým diyor. Turgut Sunalp Paþa dýþ politikaya iliþkin Ben bu Rus keratalarýný tanýrým, bunlar eskiden beri Ýstanbul a çariçe derlerdi, onun için amaçlarý Ýstanbul u almaktýr, ben bunlarýn ne domuz olduðunu bilirim filan gibi yaklaþýmlarla dev bir güce karþý siyasi bir parti olarak açýklamalar yapýyor. Kendisine Dýþ politikanýzý bu husumete dayandýrýrsanýz, bunlar baþýmýza çok belalar açar. Ermeni meselesini açar, Kürt meselesini açar, Sünni çatýþmasý açar. Bunlar süper güç. Sovyetler Amerika nýn batý bloðunun karþýsýndaki en muhteþem güç ve ona düþmanlýk üzerine bir siyasi parti kuruyorsunuz bu yanlýþtýr dedim. Kendisine son olarak Ben bu konularda ders veren bir insaným, onaylamýyorum. Onun için beni baðýþlayýn, ben ayrýlýyorum. Üç parti meclise seçime girdiði için size bu halk ancak 3. parti rolü verecektir dedim. Kurucusu olduðunuz MDP de seçime girmediniz yani Evet, seçime de girmedim. Size söylediðim kurucular kurulunda 1,5 saat süren konuþmamýn, söylediðimin özetinin özetidir. Kurucular kurulunda 1,5 saat süren bir konuþma yaptým. Bu konuþmamýn sonunda Ben Türk halkýný tanýyorsam bu parti tuzla buz olacak dedim. Askerlerin önerdiði partiler genellikle pek itibar görmüyor Daðýlýyor. Sebebi þu. Askerler arasýnda çok iyi niyetliler var, ama askerler siyasetin sosyolojisini bilmiyorlar, çünkü kendi alanlarý deðil. Yani her asker de Atatürk olmuyor, mesele orada. Ama her asker kendisi Atatürk zanneder, sorun orda. Yoksa askerleri ben çok yakýndan tanýdým, beraber çalýþtýðýmýz dönemler oldu, fevkalade saf temiz duygularý olanlar var, ama sýnýf sivil politikacýlar tarafýndan hemen çembere alýnýyor ve belirli bir süre sonra hâkimiyet onlara geçiyor. Tokmak onlarda gibi görünüyor, ama öyle deðil. Tokmak sýnýf sivil siyasetçilerin elinde. Yarýn: *Kenan Evren i kimler yönetiyordu? *Zorunlu Din Derslerini anayasaya kim koydurttu

5 Simurg Anka Rivayet olunur ki, kuþlarýn hükümdarý olan Simurg Anka, bilgi aðacýnýn dallarýnda yaþar ve her þeyi bilirmiþ. Kuþlar, Simurg a inanýr ve onun kendilerini kurtaracaðýný düþünürlermiþ. Kuþlar dünyasýnda her þey ters gittikçe, onlar da Simurg u bekler dururlarmýþ. Ne var ki Simurg ortada görünmedikçe kuþkulanýr olmuþlar ve sonunda umudu kesmiþler. Derken bir gün uzak bir ülkeden bir kuþ sürüsü, Simurg un kanadýndan bir telek bulmuþ. Simurg un var olduðunu anlayan dünyadaki tüm kuþlar toplanmýþlar ve hep birlikte Simurg un huzuruna gidip yardým istemeye karar vermiþler. Ancak Simurg un yuvasý, etekleri bulutlarýn üzerinde olan kafdaðý nýn tepesindeymiþ. Oraya varmak için yedi dipsiz vadiyi aþmalarý gerekiyormuþ. Kuþlar hep birlikte göðe doðru uçmaya baþlamýþlar. Yorulanlar ve düþenler olmuþ. Önce bülbül geri dönmüþ, güle olan aþkýný hatýrlayýp; papaðan, o güzelim tüylerini bahane etmiþ oysa tüyleri yüzünden kafese kapatýlýrmýþ-, kartal yükseklerdeki krallýðýný býrakamamýþ, baykuþ yýkýntýlarýný özlemiþ, balýkçýl kuþ, bataklýðýný... Yedi vadi üzerinde uçtukça sayýlarý anbean azalýyormuþ. Altýncý vadi "þaþkýnlýk", yedincisi ise "yokoluþ" vadisi imiþ. Kaf daðýna vardýklarýnda geriye otuz kuþ kalmýþ. Simurg un yuvasýný bulunca öðrenmiþler ki, Simurg Anka, "otuz kuþ" demekmiþ. Onlarýn hepsi de Simurg muþ. Her biri de Simurg muþ. Feridüddin-i Attar Sol neden hayvan haklarý ný desteklemeli? (1) Hayvanlara mal muamelesi yapýlabilir mi? 19. yüzyýlda hayvanlarla ilgili kaygýlar büyük ölçüde Bentham ve Mill gibi liberallerce, Shaw, Henry Salt, ve Edward Carpenter gibi sosyalistlerce dile getirildi. Bu insanlarýn hepsi de hayvanlarýn sömürülmesine karþý çýktý ve baþka toplumsal davalarda da etkin olarak yer aldýlar. Örneðin, hayvanlarýn sömürülmesine karþý çýkan Frances Cobbe, kadýnlar ile çocuklara yönelik þiddete ve pornografiye de yýlmadan karþý çýkýyordu. Vejetaryen ve hayvan deneyi karþýtý olan Charlotte Despard, Kadýnlarýn Toplumsal ve Siyasal Birliði nin genel sekreteriydi ve genel oy hakký hareketini destekleyen etkinlikleri nedeniyle hapse girmiþti de Londra da sendikacýlar feministlerle ve hayvan deneyi karþýtlarýyla güçlerini birleþtirip hayvan deneylerine karþý çýktýlar. (...) Carol Lansbury, bu olaya iliþkin tarihsel incelemesi The Old Brown Dog da, kadýnlarýn da iþçilerin de týbba kuþkuyla baktýðýný ve hayvanlar üzerinde yapýlan deneylerde, kendileri üzerinde uygulanan baskýnýn simgelerini gördüklerini anlatýr. "Üzerinde deney yapý lmak üzere canlý halde kesilip biçilen hayvan, kesilip biçilen kadýný temsil ediyordu: Jinekoloðun masasýna yatýrýlan kadýný, zamanýn pornografi edebiyatýnda teþhir edilen kadýný." (...) ÝÞÇÝLER HAYVAN DENEYLERÝNE KARÞI Ýþçilerin, hayvanlarýn deneylerde kullanýlmasýna karþý çýkma nedeni, "o hayvanlarda kendi suretlerini görmeleri"ydi. Çoðunluðun çýkarlarý uðruna azýnlýðýn acý çekmesini meþru sayma yaklaþýmý burada da kendini gösteriyor, iþçi sýnýfý ve iþsizler kendi rýzalarý olmaksýzýn "deney nesneleri" haline getiriliyor, yoksul insanlarýn cesetleri çoðunlukla anatomi uzmanlarýnýn teþrih odasýnda son buluyordu. Mezbaha iþçileri bile öldürülecek hayvanlara iþkence edilmesine karþý çýkýyordu. Mezbaha iþçileri sendikasýndan bir yetkilinin 10 Haziran 1990 da Washington D.C. deki Hayvanlar Ýçin Yürüyüþ te yaptýðý konuþma, mezbaha iþçilerinin bu konudaki duyarlýlýðýnýn günümüzde de devam ettiðini gösterir. Sendika yetkilisinin hayvanlar adýna yaptýðý ateþli konuþma, iþçilerin de hayvanlarýn da sömürülmekte olduðu gerçeðini gördüðüne, sendikasýnýn bu hayvanlar için duydu ðu kaygýya iþaret eder. Son dönemde yaþanan bir trajedi, bu noktayý bir kez daha gözler önüne serdi. Mart 1992 de, çoðu siyah kadýnlardan oluþan yirmi beþ kiþi North Carolina daki bir tavuk iþleme fabrikasýnda çýkan yangýnda hayatýný kaybetti. Fabrikanýn sahipleri, iþçiler tavuk çalmasýn diye yangýn çýkýþlarýný kapatmýþtý. Ýþçiler de hayvanlar da, fabrika sahipleri onlarý gözden çýkarýlabilir birer meta olarak gördüðü için öldü. Bu nedenle iþçi sýnýfýnýn hayvanlarýn içinde bulunduðu kötü durumla ilgilenmesine þaþmamak gerek. (...) HAYVAN REFAHI MEÞRU Birçok ilerici, hayvan refahý yaklaþýmýný meþru görür ve hayvanlara olabildiðince "nazik" davranmamýz gerektiðini savunur. Gelgelelim, hayvanlarýn herhangi bir hakký olduðu fikrini reddederler. Belli koþullar altýnda, hayvanlarý çeþitli þekillerde sömürmenin meþru olduðunu düþünürler. Ama buradaki sorun þu: Hayvan haklarý anlayýþýna karþýlýk hayvan refahý anlayýþý, hayvanlarýn içinde bulundu ðu durumu iyileþtirmede, hatta çektikleri acýlarý azaltmada bile asla iþe yaramaz. Ýnsanlardan farklý olarak hayvanlarý n herhangi bir hakka sahip olamayacaðý savunulur. Ýngiliz Uluslar Topluluðu ülkeleri ile ABD nin mevcut hukuk sisteminde ve hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinin medenî kanunlarýnda, hayvanlar insanlarýn malý olarak görülür: Sadece birer "nesne"dir onlar. Kuþkusuz, hayvanlarýn mülk statüsünü deðiþtirme ve hayvanlara hak tanýma yolunda görünürde bazý deðiþiklikler içeren, en azýndan insanlara hayvanlarý dolaysýz olarak ilgilendiren bazý sorumluluklar yükleyen birçok yasanýn çýkarýldýðýný inkâr etmiyoruz. Ama bu yasalar hayvan refahý yaklaþýmýný temel alýyor. Bu da, hayvanlarýn insanlarýn malý olduðunu kabul eden, "insanca" yollarla ve "gerekli" olduðu sürece sömürülmelerinde sakýnca görmeyen bir yaklaþým. Hukuk sisteminde hayvanlarýn mülk olarak deðerlendirilmesinin nedeni ortada: Kapitalist toplumumuzda hayvanlarýn sömürülmesi iþlevsel açýdan vazgeçilmez. Gýdadan savunmaya, kozmetikten tekstile, ilaç sektörüne kadar neredeyse bütün sanayi kollarýnda hayvanlar ya da hayvan ürünleri kullanýlýyor. Hayvanlarýn mülk statüsü, kölelere sahiplerinin, kadýnlara eþlerinin ya da babalarýnýn malý olarak muamele edilmesinden hiç de farklý deðil. Hissetme yetisine sahip varlýklarýn köle ya da mal statüsüne indirgendiði hiçbir durumda, "sahip"leriyle aralarýnda çýkan çýkar çatýþmasýnda kazanan taraf onlar olmayacaktýr. "Parmak hesabý" ifadesi, erkeklerin eþlerini baþparmaklarýný geçecek kalýnlýkta bir sopayla dövmesini yasaklayan bir kanuna dayanýr. Bu, kocalarýnýn malý olarak görülen ama ahlakî muameleyi de hak ettikleri düþünülen kadýnlarý korumak amacýyla tasarlanmýþ "refah temelli" bir yasaydý. Sol þu soruyla asla yüzleþmedi: Ýnsandýþý hayvanlara, hukukî statülerini belirlemek amacýyla, mal muamelesi etmek ahlakî açýdan kabul edilebilir mi? Sol bu soruyla hesaplaþmadýðý için, hayvan refahý kuramýný destekleyip hayvan haklarý kuramýný göz ardý etti Yazarlar: Sue Coe New York ta yaþayan bir sanatçý. Gary L. Francione Rutgers Hukuk Fakültesi nde hukuk profesörü. Rutgers Hayvan Haklarý Hukuk Merkezi nin yöneticisi. Anna E. Charlton Rutgers Hukuk Fakültesi nde ve Rutgers Hayvan Haklarý Hukuk Merkezi nin yönetici yardýmcýsý Çeviren: ELÇÝN GEN

6 6 Kasým 2007 Salý Erdoðan Aydýn ý susturmak Eksik Hacýbektaþ Gücü 2-1 Galip YAZAR: YÜKSEL IÞIK Erdoðan Aydýn ýn Cumhuriyet ten kovulmasý, Cumhuriyet in 1940 lý yýllara geri dönüþ günlerini anýmsatýyor. Milliyetçilik ideolojisinin, halký ikna edebilmek için biz ve öteki ayrýmýný bilinçli olarak yaptýðý biliniyor. Bu süreç, ayný zamanda yanýlgýlarý gerçekmiþ gibi kabul ettirme biçiminde iþliyor. Egemen ideolojinin önemli harçlarýndan biri olan milliyetçi retorik, toplumun her þey siyah beyaz olarak görmesini hedefliyor. Toplumsal hassasiyetin yükseldiði dönemlerdeyse milletini sevme hali tuhaf bir hal alýp tam bir Mccarthyci liðe dönüþüyor. Öyle ki, Hükümet teki pozisyonu nedeniyle sýk sýk karþýmýza geçip içimizdeki Ýrlandalýlarý teþhir etmekle ünlü Cemil Çiçek bile, Maraþ a, Çorum a, Sivas a ve de 6-7 Eylül olaylarýna atýfta bulunarak sükunet önerebiliyor. Tam da böyle bir ortamda, çoðunlukla farklýlýklarý zenginlik olarak görenlerin kalem oynattýðý Cumhuriyet Gazetesi nin, Roj TV de bir programa katýlan yazar Erdoðan Aydýn ýn Haftasonu ve Kitap eklerine yazdýðý yazýlara son verme kararý aldýðý açýklanýyor. Yazarýn okura ulaþmasýný engelleyen sýradan bir sansürleme olarak algýlanmanýn ötesinde anlamlar içeren bu tavýr, tarihin görüp görebileceði en kötü sansür anlamýna da geliyor. Milliyetçiliðe karþý çýkma bölücülükse Yazýlarý, yorum ve kitaplarý, milliyetçilik sosuyla bulanmýþ egemen ideolojinin tel örgüleri arasýna sýkýþtýrýlmýþ konularý gün ýþýðýna çýkarmayý hedefleyen Erdoðan Aydýn a yönelik bu tavýr, yasakçýlýðýn, tahammülsüzlüðün nerelere vardýðýna iþaret ediyor. Aydýn ýn tabularýn üstüne gitmesi, gerçeklerin gün yüzüne çýkmasýný istemeyenleri rahatsýz ettiði görülüyor. Aydýn ýn çýkýþlarý, bugünlerde gerçekleþtirilen saldýrýlar nedeniyle PKK üzerinden Kürtlere gönderme yaparak, soðuk savaþ ortamý yaratýlmasýnda medet umanlarý rahatsýz ettiði anlaþýlýyor. Aydýn ýn, yýllardýr varlýðýný sürdüren temel problemlerin çözümüne iliþkin açýlýmlarý, kan dökülmesini engellemeyi amaçlýyor. Ortamýn sakinleþmesi, ülkemizin, bölgemizin geleceðini sükunet içinde konuþmamýzýn zeminini yaratýrken, þiddet, sükunete çaðýranlarý bile kendi sarmalý içine alýp bataklýða sürüklüyor. Ýþte böyle bir ortamda, týrnaðý taþa deðince gözlerimizin kararmasýna vesile olan çocuklarýmýz da, bizim irademiz dýþýnda, küresel imparator öyle istiyor diye gözlerini kýrpmadan canlarýný teslim ediyorlar. Görünen o ki, karanlýk bir el, þiddetin artarak devam etmesini istiyor; zira þiddet devam ettikçe, mazot kaçakçýlýðý, eroin satýcýlýðý ve kara para baronluðu da tuhaf bir biçimde artýyor. Etienne Copeaux, Türkiye deki milliyetçiliði, çoðu kez dünyaya kafa tutmanýn ve biz varýz demenin bir yolu olarak tanýmlýyor. Bu taným, sadece, sokaklara dökülüp, hepimiz Mehmetiz sloganýnýn peþinden koþanlarý anlamamýzý saðlýyor. Anlamak, hak vermek anlamýna gelmiyor; zira, slogandaki masumiyet bile sokaktaki Kürt e yönelik þiddet içerikli hareketlenmeyi gizleyemiyor. Bu sloganýn arkasýna gizlenen gazete, akýntýya karþý duran yazarýný susturuyor; kamu yöneticisi, bu sloganý kullanarak hakkýndan gelemediði çalýþanýný cezalandýrýyor. Belediye Baþkaný, hizmet götürmediði mahallede protesto edilince, hepimiz Mehmetiz diyerek kendisini aklamanýn yollarýný arýyor. Aydýn ýn, ister Roj TV de isterse de Cumhuriyet in Haftasonu ekinde milliyetçi söyleme prim vermeden düþündüklerini dile getirdiði biliniyor. Üstelik, Kürtlerin ve Türklerin eþit, özgür ve kardeþçe bir arada yaþamalarýnýn mümkün olduðunu tarihsel örneklerle anlatýyor. Buna raðmen Roj TV deki konuþmasý, yazýlarýnýn yayýnlandýðý Cumhuriyet ekibini rahatsýz ediyorsa, týpký Copeaux un, dikkat çektiði gibi, kamuya açýk bir alanda milliyetçi deðilim demesinden kaynaklanýyor. Çünkü, izlerin karýþtýðý ortamda milliyetçi deðilim demenin, bölücüyüm demekle eþ anlama geldiði, deneyimlerden de anlaþýlýyor. Koltuðun altýndaki Cumhuriyet in acýsý Bugünlerde, Mustafa Kemal in, söz konusu olan vatansa, gerisi teferruattýr sözü sýkça kullanýlýyor. Bu sözün sýkça kullanýlmasý, gerçek içeriðinden kopartýlýp deðersizleþtirilmesi tehlikesini de beraberinde taþýyor. Aydýn ýn kitap ve yazýlarý, O nun vatanseverliði hakkýnda hepimize bilgi veriyor. Dolayýsýyla esas olarak Aydýn ýn, söz konusu olan vatansa gerisi teferruattýr anlayýþýný düstur edindiði için milliyetçiliklerini þovenizme ulaþtýranlarý rahatsýz ediyor. Yargýsýz infaz edilen Aydýn ýn, ikbal peþinde koþmadýðý, akýntýya karþý durduðu; resmi ideolojinin düþman gördüðüne kýlýç sallamadýðý için baþý beladan kurtulmuyor; sürekli ölüm tehditleri alýyor. Þimdi aldýðý ölüm tehditlerine okurlarýna ulaþma engeli de konulmuþ bulunuyor. Böylece O nun susturulmasý hedefleniyor. Oysa O, küllerinden doðan bir kuþaðýn temsilcisi gerçekleri gün yüzüne çýkarma uðraþýnda ýsrar edeceðini gösteriyor. Kürt sorununun kangrenleþmesine karþý çýkýþan Aydýn ýn duruþunun, bir yandan PKK yý öbür yandan baþýndan beri çizgisinden ödün vermeden yazýlar yazdýðý Cumhuriyet i rahatsýz edecek noktaya bu labirentlerden geçerek geliyor. Ýnsan, bu ne yaman çeliþki dememek için kendini zor tutuyor. Boþuna dememiþler, milliyetçilikler birbirini besliyor diye! Þair Nevzat Çelik, çok olmadýðýmýz kesin/ çok olan tarafta deðiliz derken sanki Aydýn ýn baþýna gelenleri anlatýyor. Gene de Aydýn olmak için gidip Almanya da Türk olacaðýz/ hollanda da Surinamlý/ fransa da Cezayirli/ iran da Azeri olmak akýntýya kürek çekmenin amentüsü olarak karþýmýzda duruyor. ROJ TV ye çýkýyor olmasý, O nun gerçekleri dile getirmekte imtina ettiði anlamýna gelmiyor; tam tersine, hangi ortamda olursa olsun gerçekleri dile getirmekten baþka bir amacý olmadýðýný gösteriyor. Erdoðan Aydýn ýn Cumhuriyet ten kovulmasý, Cumhuriyet in 1940 lý yýllara geri dönüþ günlerini anýmsatýyor. Cumhuriyet in bu tutumunun Zaman gibi bir gazeteyi pek memnun etmesi, hayatýn cilvesi mi, bir madalyonun iki yüzünün birden görülmesi mi bilemiyorum. Bildiðim, koltuðunun altýnda Cumhuriyet taþýdýðý için öldürülen yaþýtlarýmý anýmsadýðýmda, bu durumun bana, çok acý verdiðidir. Yüksel IÞIK Alevi.com Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Mustafa Ýncesu Hacýbektaþ- Nevþehir 1 ci Amatör Futbol karþýlaþmalarýnda heyecan devam ediyor. Hacýbektaþ Gücü sporun geçen hafta deplasmanda yýldýrým spor ile oynadýðý karþýlaþma 3-3 devam ederken.90. dakika oynanmadan hakem tarafýndan tatil edilmiþti. Maçýn sonucunu belirlemek için hafta içi toplanan, bölge hakem komitesinin skoru 3-3 olarak belirlediði, Hacýbektaþ Gücü sporcularýndan Hakan Köse ve Mustafa Köse ye 3 maç oynamama cezasý verildiði öðrenildi. 4 Kasým 2007 Pazar günü saat da kendi sahasýnda ikinci maçýna çýkan Hacýbektaþ Gücü spor, Saðlýk spor ile karþý karþýya geldi. Gördükleri kýrmýzý kart ve sakatlýklar nedeni ile beþ as oyuncusundan yoksun olan Hacýbektaþ Gücü spor sahadan 2-1 Galip ayrýlmayý bildi. Karþýlaþmaya moralsiz çýkan Hacýbektaþ Gücü 28.ci dakikada saðlýk sporun golüne engel olamadý 0-1 Yediði golden sonra biraz toparlanan Hacýbektaþ Gücü spor.teknik direktör Ahmet Sümen in verdiði taktik ve moral motivasyon ile 38 ci dakikada Berk in attýðý golle eþitliði saðladý. Ýlk yarý 1-1 berabere sonuçlandý. Ýkinci yarýya iyi Foto:Sertaç Danacý baþlayan ve golü bulan taraf Hacýbektaþ Gücü spor oldu. 41 ci dakika geliþen atakta Hakan Doðrusöz takýmýný öne geçilen golü kaydetti 2-1. Karþýlaþmada baþka gol olmadý Hacýbektaþ Gücü saðlýk sporu 2-1 yenerek ilk galibiyetini almýþ oldu. Bu maçta, kenar yönetimin sonuç üzerinde ne kadar etkili olduðu faktörü, bir kez daha ortaya çýktý. Her çeþit baský iþlerinizde MATBAA Bilgisayar ortamýnda ve ofset ARTIK HACIBEKTAÞ TA ANTETLÝ / ZARF / KARTVÝZÝT / TAHSÝLAT MAKBUZU / SÝPARÝÞ FÝÞÝ / BROÞÜR / EL ÝLANI / AFÝÞ KATALOG / KÝTAP / DERGÝ / GAZETE / TAKVÝM / TOPLANTI DAVETÝYESÝ / DÜÐÜN DAVETÝYESÝ SÜNNET DAVETÝYESÝ / VE BASKIYA DAÝR HER ÞEY... Tel:

7 7 Vali Hacýmustafaoðlu: Köydes ve Beldes!te baþarý saðlandý Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sertaç Danacý Köydes ve Beldes te Yüzde 100 Baþarý Elde Edildi. Kaymakamlar Toplantýsýnda Konuþan Vali Hacýmustafaoðlu Köydes ve Beldes Projelerinde Yüzde 100 Gerçekleþme Oranýna Yaklaþýldýðýný Söyledi Nevþehir Valiliði nin aylýk olaðan Kaymakamlar toplantýsý, Valilik toplantý salonunda yapýldý. Vali M. Asým Hacýmustafaoðlu nun baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen ve tüm ilçe kaymakamlarýnýn hazýr bulunduðu toplantýda ilin yatýrýmlarý, yatýrýmlarýn son durumu ile Köyleri Destekleme Projesi (KÖYDES) ile Belediye Altyapýsýnýn Desteklenmesi Projeleri (BELDES) görüþüldü. Vali M. Asým Hacýmustafaoðlu, KÖYDES ve BELDES projelerinin uygulanmasýnda yüzde 100 e yakýn bir gerçekleþme oranýna yaklaþýldýðýný söyledi. Geçtiðimiz yýl KÖYDES çalýþmalarýný en erken tamamlayýp yüzde 100 lük bir baþarý elde edildiðini hatýrlatan Vali Hacýmustafaoðlu, yol, içme suyu ve asfalt çalýþmalarýnýn büyük oranda tamamlandýðýný kaydetti. Toplantý daha sonra basýna kapalý olarak yürütüldü. Kadýnlarýn el emeði ürünlerinin deðerlendirilmesi projesi tanýtýldý Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Kapadokya Kadýn Dayanýþma Derneði ''Kadýnlarýn El Emeði Ürünlerinin Deðerlendirilmesi Projesini'' kamuoyuna tanýttý. Proje tanýtým toplantýsýna Vali Hacýmustafaoðlu ve eþi Nebahat Hacýmustafaoðlu da katýldý Kapadokya Kadýn Dayanýþma Derneði'nin kadýnlarýn el emeðinin deðerlendirilerek ekonomik olarak güçlendirilmesini hedefleyen ''Kadýnlarýn el emeði ürünlerinin deðerlendirilmesi projesi'', Nevþehir Halk Eðitim Merkezi'nde düzenlenen toplantý ile kamuoyuna tanýtýldý. Tanýtým toplantýsýna Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu ve eþi Nebahat Hacýmustafaoðlu da katýldý. Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu, toplantýda yaptýðý konuþmada, Nevþehir'de kadýnlara yönelik birçok baþarýlý projenin yürütüldüðünü, bu kapsamda Birleþmiþ Milletler tarafýndan uygulanan Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Geliþtirilmesi ve Korunmasý Ortak Programý Projesi çerçevesinde yakýn zamanda Nevþehir'in ''Kadýn Dostu Ýl'' unvanýný alacaðýný söyledi. Kapadokya Kadýn Dayanýþma Derneði Yönetim Kurulu Üyesi ve Nevþehir Üniversitesi Sema ve Vefa Küçük Saðlýk Yüksek Okulu Müdür Yardýmcýsý Nuray Þimþek de projenin hedefinin kadýnlarýn ekonomik olarak güçlendirilmesi olduðunu belirtti. Projeye dahil olan kadýnlarý kadýn haklarý, kadýnýn istihdamý ve örgütlenme konularýnda bilinçlendireceklerini ifade eden Þimþek, kadýnlar arasýnda ev eksenli bir çalýþma grubu oluþturacaklarýný kaydetti. Sabancý Vakfý tarafýndan projelerine 10 bin dolar hibe verildiðini dile getiren Þimþek, projeye toplumun her kesiminin destek vermesi gerektiðini vurguladý. ABF Genel Kurul Sohbetleri: Fevzi Gümüþ ekseninde süren tartýþmalar hakkýnda kýsaca neler söylemek istersiniz? Fevzi GÜMÜÞ: Hubyar meselesi bu genel kurulu direk olarak etkileme olanaðýna ve güncelliðine sahip bir konu deðildir.bu konu yönetimler tarafýndan bir sorun haline dönüþtürülmüþtür. Yýlmaz ÖZÇAY: Gençliðe bakýþýnýz ve söylemek istedikleriniz var mý? Fevzi GÜMÜÞ: Genel kurulda da konuþuldu gençlik konusu. Aslýnda sen ve ben bile genel kurulda en genç katýlýmcýlar olarak görünüyor olsak da yaþça ileriyiz.böylesi bir durum ABF Genel Kurulu'nda Disiplin Kurulu üyeliðine de seçilen Fevzi Gümüþ, olaðanüstü yoðunluðuna raðmen yazarýmýz Yýlmaz Özçay'ý kýrmayýp kýsa da olsa bir söyleþi gerçekleþtirdi. Gümüþ'le genel kurul üzerine yapýlan bu kýsa söyleþiyi aktarýyoruz: Genel Kurul'da en yüksek oyu alarak Disiplin Kurulu üyeliðine seçilen Sayýn Fevzi Gümüþ de o yoðunluðunda beni kýrmayarak yaptýðýmýz kýsa söyleþiyi aktarýyorum: Yýlmaz ÖZÇAY: Sayýn GÜMÜÞ, Genel kurulu nasýl deðerlendiriyorsunuz? Fevzi GÜMÜÞ: Genel Kurullar örgütlerin kendi örgütlenme muhasebelerinin yapýldýðý yerlerdir, ancak bu durum bir kenarda tutularak sadece seçilecek kiþilerin belirlendiði ve seçim odaklý bir yer haline dönüþmüþtür.bu genel kurul kýsýr,sýð ve seçime yönelik bir genel kuruldur,politik ve ideolojik bir tarafý yok. Yýlmaz ÖZÇAY: Sanýrým seçime geçilecek fazla vaktinizi almak istemiyorum, Hubyar Türbesi var.aþmanýn yolu,gençlerin kendi çabalarý ve buna paralel olarak Derneklerdeki yöneticilerin yönlendirme kabiliyetlerinden geçiyor. Yýlmaz ÖZÇAY: Teþekkürler sayýn Gümüþ. Hazýrlayan: Yýlmaz Özçay / Alevionline

8 Yaðýþlý En Yüksek 0 C En Düþük 0 C 10 4 Cem Evleri Alevi gerçeði mi? Alevilerin Diyanete sýkça yönelttiði eleþtirilerin baþýnda, her mahalleye cami yapýlmasý ve bu camiler için din görevlilerini yetiþtirip görevlendirmesi gelir. Devletin, Diyanet eli ile dine bu kadar müdahalesi ve din iþleri ile bu oranda içli dýþlý olmasý, laik bir devletin iþi olamaz diyen de Aleviler. Gündelik hayatýn bu kadar dindarlaþmasýnýn doðru olmadýðýný ve bunun çaðcýl toplumlarýn bir görüntüsü olmadýðýný da biz ekleyelim. Yazar : Hasan KAYA Alevilerin Diyanete sýkça yönelttiði eleþ- tirilerin baþýnda, her mahalleye cami yapýlmasý ve bu camiler için din görevlilerini yetiþtirip görevlendirmesi gelir. Devletin, Diyanet eli ile dine bu kadar müdahalesi ve din iþleri ile bu oranda içli dýþlý olmasý, laik bir devletin iþi olamaz diyen de Aleviler. Gündelik hayatýn bu kadar dindarlaþmasýnýn doðru olmadýðýný ve bunun çaðcýl toplumlarýn bir görüntüsü olmadýðýný da biz ekleyelim. Alevilerin çok az sayýda olan Cem Evleri ne yenilerini eklemeyi istediklerini ve maddi olanaklar elverdiðinde bunu yaptýklarýný biliyoruz. Kendi güçleri ile kurduklarý bu Cem Evleri nin açýlmasý ve yaygýnlaþmasý, Alevi inancý ve Aleviler için önemlidir. Alevilerin, inançlarýný ve ibadetlerini kendi istedikleri mekânlarda gerçekleþtirmek istemeleri tartýþýl-maz haklýlarýdýr. Geçmiþte belli dergâhlar dýþýnda Cem Evleri nin olmadýðý, bu anlamda Cem Evleri nin ibadet yeri sayýlamayacaðý görüþü, hayatýn gerçeklerine dokunmaz. Bu yüzden Cem Evleri nin eskiden olup olmadýðý tartýþmasýna girmeyeceðiz. Biz de Alevi köylerinde Cem Evi olarak bilinen ibadet yerlerinin olmadýðýný biliyoruz. Ancak böyle olmasý, Cem Evi talebini haksýz ve anlamsýz görmemizi saðlamaz. Çünkü hýzla ve artan oranda þehirlere göçün olmasý, þehirlerde Alevi nüfusun, inancýný yaþama ve ibadetlerini gerçekleþtirmesinin fiziki olanak- larýný yaratma isteði son derece haklý bir taleptir. Þehirlerde yoðunlaþan Alevi nüfusun, ibadet- lerini köylerdeki biçimi ile sürdürmesinin fiziki koþullarýnýn olmamasý, Cem Evleri talebini zorunlu kýlan haklý nedenlerin baþýnda gelir ve bu da tek baþýna bu talebi haklý kýlmaya yeter. Buraya kadar söylenenlerden çýkan sonuç, Cem Evleri talebinin haklý olduðunu göstermek-tedir. Devletin ve hükümetlerin Alevileri ve taleplerini görmezden gelmeyi sürdürmesi, Alevileri yok saymakla eþ anlamlý olduðunu düþündürmekte. Bütün bunlara Cem Evi talebinde bulunan Alevilere Camilerin yolunu tarif etme giriþimi de eklendiðinde, bunun asimilasyona yönelik bir görmezden gelme olduðu kendiliðinden anlaþýlmaktadýr. Asimilasyona karþý durmanýn somut maddi ifadesi olarak öne çýkan cem evleri, gerek yeni Cem Evleri yapýmý, gerekse dergâhlarýn onarýlarak ve cem evi eklenerek hizmete alýnmasýyla sayýca hýzla artmaktadýr. Ayný þekilde kýsa bir süre öncesine kadar sayýlarý çok sýnýrlý olan; Alevilerin geneli için önemli olan ziyaret ve dergâhlara yenileri eklenmek- tedir. Çoðu yerel olan bu ziyaret ve dergâhlarýn, adýna düzenlenen birer festival ile genele mal edilmeye çalýþýldýðýna da tanýklýk etmekteyiz. Alevi inancý içinde her yörede kendince öne çýkan onlarca, yüzlerce yatýr ve ziyaretlerin olduðu bilinmektedir. Bazen kime ait olduðu kesin olarak bilinmeyen bir söylence ile öne çýkan bir mezar, bir dað, bir aðaç veya bir kaya olabilen bu ziyaretler içinde önemlilik ve deðerlilik sýralamasý yapmak son derece zordur. Þimdiden birçok ziyaret ve dergâh adýna düzen-lenen festival ve anma günleri yapýldýðý göz önüne alýndýðýnda, önümüzdeki dönemde bu dergâh ve ziyaretlerin genele mal edilmeye çalýþýlacaðýný ve Alevilerin genelinin ziyaretinin bekleneceði yerler olacaðýný þimdiden söyleye-biliriz. Yerel olanýn yaþatýlmasý ne kadar önemli ise, onun öne çýkarýlmasý, genel içinde erimesi ve kurumsallaþmaya giden yolda aþýlmasý gereken bir o kadar zorluk olur. Üzerinde pek düþünülmeyen konulardan bir de, Alevi inanç pratikleri ve bu inanç pratiklerinin bir fiziki mekâna duyduðu ihtiyacýn ne düzeyde olduðudur. Bu konuda ciddi bir çalýþma yapýlmadan yapýlacak Cem Evleri nin ileride boþ kalan mekânlar olma olasýlýðý büyüktür. Þimdilik daha çok dernek ve federasyonlarýn, üyelerine yönelik faaliyetleri için gerek- sinim duyduklarý mekânlar içinde yer alan Cem Evleri, daha çok ibadet için ayrýlmýþ bir salon, kat veya bir odadan ibarettir. Kabul etmeliyiz ki bu þekliyle bu yerlerin bir ibadet yeri olarak resmi kabul görmesi son derece zordur. Cem Evleri nin, diðer tüm faaliyetlerin sürdürüldüðü dernek ve federasyon binalarýndan ayrýlmasý üzerine düþünülürken, bu yapýlarýn mimari, teknik ve tüm diðer alt yapý ve idari þekillenmesi üzerine de þimdiden fikir jimnastiði yapýlmalýdýr. Bütün bunlar yapýlýrken mutlaka gözden asla kaçýrýlmamasý gereken bir konu da, Alevi inanç pratikleri açýsýndan Cem Evleri nin ne sýklýkta kullanýlacaðý ve buna göre nerede ve hangi sayýda Cem Evine ihtiyaç duyulduðudur. Zira bilindiði gibi Alevi inanç pratikleri, günün belli saatleri, haftanýn belli günlerinde yapýlan ibadetler deðildir. Cami, Kilise gibi ibadet yerlerinin kullaným sýklýðý, Cem Evleri için asla söz konusu dahi olmayacaðý için, Cem Evleri nin inþasýnda gözden kaçýrýlmamasý gereken bir konu olarak ele alýnmalýdýr. Ýleriye dönük bu konularda söylenenlerden, günümüzde hemen yapýlmasý gereken bir konuya gelelim. Baþlangýçta Alevi inancýnýn tanýnýp bilinmesi için içine girilen bazý uygulamalarýn da artýk terk edilmesi gerekmektedir. Bunlarýn baþýnda da Cem ve Ayin i Cemlerin artýk medya ordusu önünde, kameralarýn ýþýklarý altýnda yapýlmasýndan vazgeçilmesidir. Baþlangýçta bu ne kadar gerekliydiyse, günü- müzde de o kadar anlamsýzlaþmýþ bir uygulamadýr. Ýbadetlerin sürekli medyaya açýlmasý doðru olmadýðý gibi, bu açma, ibadetin kutsallýðý ve kiþiselliði ile de çeliþir. Ayrýca ibadetin bu biçimde sürekli medya önünde yapýlmasý, ona folklorik bir anlam yükler. Ayný þey semah gruplarý oluþturmak ve folklor elbiseleri içinde semah dönmeler için de düþünülmelidir. Alevi inancý ve inanç pratikleri arasýnda önemli bir yeri olan Semahlarýn, her Alevi nin katýlacaðý bir ibadet pratiði olduðu unutulmalýdýr. Bunu bir grubun folklorik kýyafetler içinde yapacaðý biçime indirgemek ve bu þekilde sunmak, ibadetin kendisine yabancýlaþmasýna ve seyirlik bir folklorik öðe haline gelmesine neden olur.

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler

Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Gök gürültülü Saðanak yaðýþlý YIL:3 SAYI:612 35 YKR 27 MART 2008 PERÞEMBE Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Kent Turizim Otobüs þöförü Seyfullah Ulutaþ Nevþehir terminalinde 7-8 kiþi tarafýndan dövülerek

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin

Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin askeri kanadýnýn Silvan'da yaþanan çatýþma ile ilgili çarpýcý bir iddiasýný duyurmuþtu. PKK nin iddiasýna göre, çatýþmada, açýklandýðý gibi yedi deðil

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Emekli öðretmenler ziyaret edildi

Emekli öðretmenler ziyaret edildi YIL:2 SAYI:528 35 YKR 28 KASIM 2007 ÇARÞAMBA Emekli öðretmenler ziyaret edildi Ziyaretciler Emekli öðretmen Mehmet Gültaþ (sol baþta) ve eþi ile birlikte 24 Kasým Öðretmenler Günü kapsamýnda Hacýbektaþ

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Ali Can Gök: Belediye baþkaný kardeþi kardeþe düþürdü

Ali Can Gök: Belediye baþkaný kardeþi kardeþe düþürdü Ali Can Gök: Belediye baþkaný kardeþi kardeþe düþürdü Ali Can Gök 2 ve 3 DE Geçtiðimiz Pazar günü Belediye baþkaný Belediyenin yapmýþ olduðu çalýþmalar ve Hacýbektaþ Veli Anma Etkinliði ile ilgili olarak

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý

KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý YIL:3 SAYI:765 35 YKR 31 EKÝM 2008 CUMA HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý Karaca Ahmet Derneði nin Yönetim Kurulu

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

AKP'nin ikinci 'zam dalgasý'

AKP'nin ikinci 'zam dalgasý' YIL:3 SAYI:552 Türkiye yeni yýla da temel ihtiyaç maddelerine yapýlan büyük zamlarla girdi. Konutlarda ve sanayide kullanýlan doðalgaza yapýlan zam dünden itibaren yürürlüðe konuldu. Buna göre doðalgaz

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim YIL:2 SAYI:424 35 YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir

Detaylı