Ortaköy'ün adý Þapinuva oluyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ortaköy'ün adý Þapinuva oluyor"

Transkript

1 TEÞEKKÜR Saygýdeðer delegelerimize, kýymetli muhtarlarýmýza, çok deðerli çiftçilerimize, Çorum Ziraat Odasý seçimlerinde þahsýma ve meclis üyelerine vermiþ olduklarý destekten dolayý teþekkür eder, saygýlar sunarým. Mehmet AYGÜNEÞ Çorum Ziraat Odasý Meclis Baþkaný 17 ÞUBAT 2015 SALI 40 KURUÞ Dr. Yaþar Uðurlu bugün adaylýðýný açýklýyor Kýsa adý RTÜK olan Radyo ve Televizyon üst kurulunda Baþkan müþavirliði ve ve daire baþkan yardýmcýsý olarak görev yapan hemþerimiz DR. Yaþar Uðurlu bugün AK Parti Ýl baþkanlýðýnda saat da Milletvekili aday adaylýðýný açýklayacak. 7 DE Ortaköy'e 57 milyon liralýk yatýrým yaptýk Ortaköy'ün adý Þapinuva oluyor AK Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ortaköy ilçesini ziyaret etti. Ortaköy Belediyesi tarafýndan düzenlenen halk toplantýsýna katýlan Uslu ve Bekiroðlu, burada vatandaþlarla bir araya gelerek hem sorunlarý dinledi, hem de yatýrýmlar hakkýnda bilgi verdiler. Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Barýþ Gezegeni" isimli müzikli danslý çocuk oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak. Ülker Köksal'ýn yazdýðý ve Levent Niþ'in yönettiði iki perdelik oyun 20 Þubat Cuma ve 21 Cumartesi günler ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek. 7 De "Barýþ Gezegeni" çocuklarla buluþacak 9 DA "Çorum'a ömür boyu çalýþmak için adayým" AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde coþku dolu bir toplantý ile milletvekili aday adaylýðýný açýkladý. Ahmet Sami Ceylan, dün parti binasýnda düzenlediði basýn toplantýsý ile birlikte Milletvekilliði aday adayý olduðunu kamuoyu ile paylaþtý. Partililerle birlikte parti binasýna gelen Ceylan, coþkulu kalabalýk karþýsýnda oldukça duygulandý. 7 DE Bekir Yazýcý'dan Tufan Köse'ye belgelerle cevap CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin "Eski Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'nýn Halk Bankasý eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'a þahitlik yapmasýný" eleþtirdiði konuþmasýna Yazýcý'dan cevap geldi.chp Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM'deki konuþmasýnda eski Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'nýn Aslan'a þahitlik yaptýðýný belirterek... 4 De AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ortaköy ilçesinin adýnýn Þapinuva olarak deðiþtirilmesi için çalýþma baþlatýldýðýný açýkladý. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve il yöneticileriyle birlikte Ortaköy Belediyesi'ni ziyaret eden AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, Hititler'in en önemli ticaret merkezlerinden olan Ortaköy'ün, Þapinuva Meteorolojinden yoðun kar yaðýþý uyarýsý! Meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada yoðun kar yaðýþý uyarýsýnda bulunuldu. Açýklamada bu geceden itibaren bölgede görülecek kar yaðýþlarýnýn, Salý günü bölge genelinde, Çarþamba günü Bölge genelinde Perþembe günü Kastamonu çevrelerinde doðusunda kuvvetli ve yer yer yoðun olacaðýnýn beklendiðinin dile getirildiði açýklamada... adýyla önemli kentlerden birisi haline geleceðini belirtti. Uluslararasý literatürde de Þapinuva'nýn tanýrlýlýðýna dikkat çeken Uslu, isim deðiþikliliðinin ilçenin tarihi potansiyelini de ön plana çýkaracaðýný ayný zamanda turizm bölgesi olduðu için yatýrýmlarda da öncelikli olacaðýna dikkat çekti. 5 DE 3 DE Melek Pehlivan Melek Pehlivan bu sefer seçimle Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný AK Parti Ýl Kadýn Kollarýnýn 4. Olaðan Kongresi dün Afra 2 Düðün Salonunda gerçekleþtirildi. Kongreye tek aday olarak giren Melek Pehlivan bu sefer seçilerek Kadýn Kollarý Baþkaný oldu. 6 DA Celal Can Em topraða verildi 2 DE "Devlet, devlet olmanýn gereðini yapmalýdýr" 2 DE

2 YILDIZ HABER 2 Celal Can Em topraða verildi Ýmsâk : 04:59 Güneþ : 06:25 Öðle : 12:01 Ýkindi : 14:55 Akþam : 17:25 Yatsý : 18:44 YILDIZ AJANDA Kosova'nýn Baðýmsýzlýðý (2008) - Medenî Kânûn'un kabûlü (1926) - Kafkas Kartalý Þeyh Þâmil'in vefâtý (1871) Çok yaþayýp da, ameli güzel olan kimseye müjdeler olsun! Hadîs-i þerîf Nakliyeci esnafýndan merhum Celal Em'in torunu, belediyeden emekli þoför Ýbrahim Em'in oðlu Gýrgýr Oto Park Ýþletmeci Celal Can Em, geçtiðimiz pazar akþamý Kýrkdilim köyü yakýnlarýnda geçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný kaybetti. Celal Can Em'in cenazesi dün Ulu Camide Celal Can Em öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Hýdýrlýk Mezarlýðýnda topraða verildi. Celal Can Em, evli ve 1 çocuk babasýydý. Tek Yýldýz Gazetesi merhuma Allah'dan rahmet, ailesine ve sevenlerine baþ saðlýðý diler. Yýlmaz MERT Günün Þiiri Ýþidin ey yârenler Kýymetli nesnedir aþk Deðmelere bitinmez Hürmetli nesnedir aþk Daða düþer kül eyler Gönüllere yol eyler Sultanlarý kul eyler Hikmetli nesnedir aþk Aþk EKOL SPOR SALONU na Bayan Antrenör Aranýyor Fitness plates ve aerobik konularýnda tecrübeli Bayan antrenör aranýyor müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur ADRES: YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM Çorum (0364) SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: "Devlet, devlet olmanýn gereðini yapmalýdýr" Türk Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkaný Yardýmcýsý Banu Gündemir, üniversite öðrencisi Özgecan Aslan'ýn hunharca katledilmesi üzerine yaptýðý açýklamada, "Bazýlarý hariç tüm milletimiz büyük bir öfke ve travma yaþadý. Bazý aklý evveller, sanatçý, sözde aydýn müsveddeleri, bu caniliði kýnamak yerine, tacize, tecavüze ve katile hafifletici sebepler aramaya kalktýlar. Biz onlarý kýnýyoruz. Bunlar Türk Milleti'nin sanatçýsý, aydýný ya da baþka bir kanaat önderi olamazlar. Onlarýn milletin vicdanýndaki yeri fosseptik çukurudur" Ülkemizde gün geçtikçe bir ahlaki kokuþmuþluk ve vicdanla izah edilemeyecek travmatik hareketlerin artarak devam ettiðini dile getiren Gündemir, "Toplumun yüzde 25'inin psikolojik desteðe ihtiyacý olduðunu Saðlýk Bakanlýðý verilerinden öðreniyoruz. Peki, sonuç nedir? Fýrat'ýn kenarýnda kaybolan bir koyunun hesabýný yöneticilerden Yýl: 10 Sayý: ÞUBAT SALI 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : sorulacaðýný sürekli tekrarlayan siyasiler ne çözüm ürettiler. Bunun cevabý koskoca bir hiç. Öldürülen ve tecavüze uðrayan her kadýnýn arkasýndan, siyasi slogana ve hamasete alet edilen açýklamalar hariç, hiçbir gerçekçi çözüm üretilemiyor. Ülkemizin bir bölgesinde, bebek katili imralý canisinin posterleri polis güvenliðinde bazý terör elemanlarýnca taþýnýrken buna sesini çýkarmayanlar, Özgecan Aslan için eylem yapanlara polis müdahale ediyor. Bunun mantýðý milletin vicdanýnda nasýl izah edilecek. Ülkenin caný yandý. Özgecan'ýn Banu Gündemir ailesi ile birlikte bütün vicdan sahibi milletimizin caný yandý. Baþka Özgecan'lar ölmesin. Baþka gençler yanmasýn. Baþka analar aðlamasýn. Devlet, devlet olmanýn gereðini yapmalýdýr. Gerektiðinde bir gecede kanuni düzenlemeyi yapanlarý uyarýyoruz. Bu katilleri gerektiði gibi cezalandýrýn" þeklinde kaydetti. Bahadýr Ömer Yücel AK Partili kadýnlardans ONKOSAV'a ziyaret AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri ONKOSAV'ý ziyaret ederek bilgi alýþveriþi yaptýlar.onkosav Baþkaný Olcay Ünal ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Melek Pehlivan ve yönetimine teþekkür etti. Yýlmaz Mert TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Kime kim vurdu ok Gussa ile kaygu yok Feryad ile âhý çok Firkatli nesnedir aþk Denizleri kaynatýr Mevce gelir oynatýr Kayalarý söyletir Kuvvetli nesnedir aþk Miskin Yunus neylesin Derdin kime söylesin Varsýn dostu toylasýn Lezzetli nesnedir aþk Yunus Emre HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,4563 2,4619 EUR 2,7981 2,8022 STERLiN 3,7808 3,7889 JPY YENi 2,0678 2,0728 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Uslu yeni MÜSÝAD yönetimini kutladý Ortaköy'ün adý Þapinuva oluyor AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ortaköy ilçesinin adýnýn Þapinuva olarak deðiþtirilmesi için çalýþma baþlatýldýðýný açýkladý. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve il yöneticileriyle birlikte Ortaköy Belediyesi'ni ziyaret eden AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, Hititler'in en önemli ticaret merkezlerinden olan Ortaköy'ün, Þapinuva adýyla önemli kentlerden birisi haline geleceðini belirtti. Uluslararasý literatürde de Þapinuva'nýn tanýrlýlýðýna dikkat çeken Uslu, isim deðiþikliliðinin ilçenin tarihi potansiyelini de ön plana çýkaracaðýný ayný zamanda turizm bölgesi olduðu için yatýrýmlarda da öncelikli olacaðýna dikkat çekti. Uslu, Ortaköy'de ören yerlerinde çýkarýlan tarihi eserlerin sergileneceði müzenin ilçeye kurulmasý için çalýþmalarýn devam ettiðini kaydetti. Yatýrým için kaynak arayýþlarýnýn sürdüðünü belirten Uslu, ödenek sorunun çözüldüðünde ilçeye bir müzenin kazandýrýlacaðýný sözlerine ekledi. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýspir de, ilçenin makus talihinin deðiþtirilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti. Trafik ýþýklarýna artýk uzaktan müdahale edilecek AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, AK Parti Çorum milletvekili adayý adayý Av. Fatih Maden'inde hazýr bulunduðu ziyarette Uslu, MÜSÝAD Çorum Baþkaný Ahmet Köksal kutlayarak görevinde baþarýlar diledi. Uslu, MÜSÝAD hem ülkedeki sivil toplum kuruluþlarý arasýnda hem de iþ dünyasýnda yapýlacak tüm çalýþmalarda farkýný, farklýlýðýný ortaya koyduðunu ve gücünü gösterdiðini belirterek, MÜSÝAD'ý önemsediklerini söyledi. Uslu, MÜSÝAD'ýn hep önemli projeler üreterek, ülkeye faydalý çalýþmalar ve hizmetler içinde olduðunu sözlerine ekledi. MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Ahmet Köksal da, amaçlarýnýn Çorum'a hizmet etmek ve þehri yönetenlerin çalýþmalarýna yapacaklarý Ar-Ge ile katkýda bulunmak olduðunu ifade etti. Köksal, Türkiye'nin en güçlü sivil toplum kuruluþlarýndan olan MÜSÝAD olarak Çorum'un dinamizminin istenilen seviyeye çýkmasý noktasýnda kendilerine düþen görevi fazlasýyla yerine getirmeye hazýr olduklarýný dile getirdi. Akýllý kavþak uygulamasýna geçen öncü belediyeler arasýnda olan Çorum Belediyesi, þimdi de yeni bir uygulamaya ile trafik hizmetlerindeki verimliliði artýrmayý hedefliyor. Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü bünyesine alýnan "VISSIM" adlý yeni bilgisayar yazýlýmý, akýllý kavþak uygulamasý ile paralel çalýþacak. Bu yazýlým ile Belediye Trafik ve Sinyalizasyon Birimi personeli, trafik yoðunluðunun fazla olduðu kavþaklara bilgisayar baþýnda anýnda müdahale edebilecek. Böylece, trafik yoðunluðunun fazla olduðu noktalarda bekleme süresi kýsaltýlarak vatandaþýn hem yakýttan hem de zamandan tasarruf etmesi saðlanacak. Yeni uygulama ile ilgili Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü personelini bilgilendiren Trafik Mühendisi Fulya Özsan, Çorum Belediyesi'ni yenilikçi anlayýþý nedeniyle kutladý. Ulaþým Hizmetleri Müdürü Lütfullah Þirin, de sistem ile akýllý kavþak uygulamasýnýn verimliðini artýrmayý hedeflediklerinin altýný çizerek "Önümüzdeki günlerde þehir içindeki kavþaklarda trafik yoðunluðunu en aza indirmek için çalýþmalarýmýz devam edecek"

4 YILDIZ Bekir Yazýcý'dan Tufan Köse'ye belgelerle cevap TEK CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin "Eski Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'nýn Halk Bankasý eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'a þahitlik yapmasýný" eleþtirdiði konuþmasýna Yazýcý'dan cevap geldi. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM'deki konuþmasýnda eski Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'nýn Aslan'a þahitlik yaptýðýný belirterek "Bozacýnýn þahidi þýracý olur. Osmancýk Belediye Baþkanýna da üzülüyorum" demiþti. Köse'nin iddialarýna Ýmam Hatip Projesine ait belgelerle cevap veren Yazýcý, Tufan Köse'nin Ýmam Hatip Pansiyonunun Özel Ýdare tarafýndan yaptýrýlmasýný ele alarak eksik bilgiden kaynaklanan bir hataya düþtüðünü belirtti. Aslan'ýn ifadesinde de bahsettiði Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi Taslak Projesinin Osmancýk Belediyesi tarafýndan hazýrlandýðýný dile getiren Yazýcý, yaptýðý basýn açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Sayýn Tufan Köse 10 Þubat 2015 tarihli Meclis konuþmasýnda bizim için üzüldüðünü ifade etmiþtir. Bu üzüntüsü bizim yalancý tanýk konumuna düþürülmemizdenmiþ! Bizim yalancý tanýk konumuna düþürülme iddiasýna en önemli delil 2013 Temmuzunda Osmancýk Ýmam-Hatip Lisesi pansiyon inþaatýnýn Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan ihale edilmiþ olmasýdýr. Ayný hataya 30 Aralýk 2013 tarihli yazýsýnda Mehmet Baransu'da düþmüþtür. Biz de Sayýn Tufan Köse'nin yanlýþ bilgi neticesi üzüldüðünü gördük ve doðru bilgilendirme ile üzüntüsünü giderelim, dedik. Sayýn Köse, Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi ile ilgili basýný takip ettiðini ifade ediyor; ancak dikkatli takip etmediði, doðru olmayan bilgilerle konuþtuðu görülüyor. Eðer dikkatli takip etseydi Bekir Yazýcý'nýn 6 Mayýs 2013'te Osmancýk Belediyesinden e-posta vasýtasýyla Halk Bankasý Genel Müdürlüðüne gönderdiði taslak projede, 2013 yýlý Temmuz ayýnda ihale edilen pansiyon binasýnýn olmadýðýný, yine ayný taslak projede Osmancýk Ýmam-Hatip Lisesi Yurt binasý yerinin iþaretlenmiþ ve "proje Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan kararý alýndý yapýmýna baþlanacaktýr." notu düþüldüðünü görecektir. Özü sözü bir olan Bekir Yazýcý'nýn dürüstlüðünü; þýracýlarla iþi olmadýðý gibi bozacýlýk yapmayacaðýný; bilmediði ve doðru olduðuna inanmadýðý bir konuda kimsenin hatýrý için tanýklýk yapmayacaðýný; bütün Osmancýklýnýn ve beni tanýyan herkesin bildiði gibi Sayýn Köse'nin de HABER bileceðini sanýyorum. Ben, konu ile ilgili A Habere (canlý yayýnda), Kanal 24'e, ÝHA'ya, Sabah Gazetesine ve daha bir çok yerel-ulusal basýna açýklamalar yaptým ve 11 Þubat 2014 Salý günüde Ýstanbul Cumhuriyet Savcýlýðýna ifade verdim. Bu açýklamalar ve ifadelerde birbiri ile çeliþen bir husus yoktur. Mezkur olayýn Sayýn Köse'nin iddia ettiði gibi Ramazan ayýnda iftarda ortaya çýkmasý ve dini duygularýn istismarý söz konusu deðildir. Olayýn özü ve geliþimi de þu þekildedir: Ben, 29 Mart 2013'te Osmancýk Belediyesinin hissesi dolayýsýyla Halkbank Genel Kuruluna katýldým. Genel Kurul sonrasý Halkbank Genel Müdürü Süleyman Arslan, beni makamýna davet etti ve konu orada gündeme geldi. Süleyman Arslan, mezun olduðu Osmancýk Ýmam- Hatip Lisesine vefa borcu olduðunu, oraya yurduyla, okuluyla, spor salonuyla, tatbikat camisiyle bir komleks yaptýrmak istediðini, bunun için baðýþ yapmak isteyen hayýr sahiplerinin olduðunu söyledi ve benden bir taslak proje yaptýrmamý istedi. Bende, yurt inþaatýnýn ihale edilmek üzere olduðunu, diðerleri ile ilgili çalýþma yapýlýp gönderileceðini söyledim. Ayný zamanda konuyla ilgili olarak Ýmam-Hatip Lisesi Müdür Baþyardýmcýsý Mahmut Tökel'le Süleyman Bey'i görüþtürdüm. Osmancýk Belediyesi Ýmar Müdürlüðünce hazýrlanan (içinde okul, cami ve spor salonuyurt binasý hariç-taslaðýnýn olduðu) taslak projeyi, 6 Mayýs 2013'te e- posta vasýtasýyla Halkbank Genel Müdürlüðüne gönderdik. Ramazan ayýndaki mesele, konunun gündeme ilk getiriliþi deðil, Genel Müdür'ün iftar için Osmancýk'a geldiðinde okulun gezilmesi sýrasýnda, yapýlmýþ ve yapýlacak çalýþmalarýn deðerlendirilmesidir. Daha sonraki geliþmeler kamuoyu önünde cereyan eder. Benim ve diðer tanýklarýn ifadesi sonrasý Süleyman Arslan tahliye olur. Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen soruþturmada takipsizlik kararý verilir. Soruþturmayý yürüten Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca Uluslararasý Balkan Üniversitesinin parasý iade edilmiþ; ancak Osmancýk Ýmam-Hatip Lisesi adýna toplanan para ile ilgili olarak söz konusu parayý, dernekler kanununa göre usulsüz toplanmýþ olarak deðerlendirmiþtir. Söz konusu paranýn ne yapýlacaðý ile ilgili karar vermek üzere Ýstanbul Valiliðine göndermiþtir. Bu konuda Ýstanbul Valiliðinin kararý beklenmektedir.kamuoyuna saygýyla duyurulur." "Günü kurtaran deðil kalýcý çözüm istiyoruz" Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý kurumlardaki sabit ödemeler konusundaki krizle ilgili yaptýðý açýklamada, "Maliye Bakanlýðý, SGK ve Saðlýk Bakanlýðý arasýnda geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen Global Bütçe görüþmeleri neticelendirilemediðinden kurumlara para yatýrýlamamýþtý ve çalýþanlar sabit ödeme ve bazý çalýþanlar da maaþlarýný geç almýþtý. Daha sonra kurumlara yaklaþýk 2 milyar TL yatýrýlarak sorun geçici olarak çözülmüþtü. Aradan 1 aylýk süre geçmesine raðmen Bakanlýk bir aylýk süreyi kullanmak yerine sorunun çözümünü yine son güne býrakmýþ ve çalýþanlarý yine ayýn 15'inde maaþýn yanýnda ek ödemeyi alamama riski ile karþý karþýya býrakmýþtýr" "Saðlýk çalýþanlarýný maðdur edecek bu durumun çözülmesi için ilgili bürokratlarýn bu konuda insiyatif alarak acilen sorunu çözmesi gerekmektedir" diyen Lafcý "Gelecek yýl için global bütçe ile ilgili hazýrlýklarýn daha önce yapýlýp çalýþanlarý maðdur etmeyecek bir anlayýþýn tesis edilmesi ve bir daha ayný sorunla karþýlaþýlmamasý için Saðlýk Sen olarak bu konunun takipçisi olacaðýmýzýn bilinmesini isteriz. Global bütçe protokolünün geciktirilmesi ile çalýþanlarý maðdur eden bürokratlar ile ilgili de Bakanlýðýn gerekeni yapmasýný 'saðlýk çalýþanlarýnýn yetkili sendikasý Saðlýk Sen' olarak talep ediyoruz" þeklinde kaydetti. Uður Çýnar 4 Mahir ODABAÞI KIYMETÝNÝ BÝLMEK Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Düþünmek ve kýymeti bilmek önemlidir. Ama maalesef çoðumuz gerektiði þekilde düþünemeyiz. Düþünmeyince de zamanýn ve imkânlarýmýzýn kadri kýymetini gerektiði þekilde bilemeyiz. Zaman geçer eyvah deriz ama nafile. Anadolu tabiri ile 'sel her zaman odun getirmez' onun için su akarken testiyi doldurmak elzemdir. Beþ þey gelmeden beþ þeyin kýymetini bilin diye diye bizleri uyaran hadisi þerifin gölgesinde; 'Hastalýk gelmeden saðlýðýn, Fakirlik gelmeden zenginliðin Meþguliyet gelmeden boþ vaktin, Mahkûmiyet gelmeden hürriyetin, Yaþlýlýk gelmeden gençliðin, Ölüm gelmeden dünyanýn' kýymetini bilmeye çalýþmak gerekir. Bu baðlamda; Bir hastayý ziyarete gittiðimizde, 'aman saðlýðýnýz kýymetini bilin. Her þeyi kafaya takmayýn. Kimini duyun kimini duymanýn. Bakýn bize zamanýnda bulup yiyemedik, alýp giyemedik. Þimdi ise bulduk yiyemiyoruz, aldýk giyemiyoruz ' Zengin iken fakir konumuna düþen biriyle sohbet ederken, ' servetinizin bir gün yok olabileceðini asla unutmayýn. Dünyanýn elli bin hali var. Bazen siz hata yaparsýnýz bazen de çocuklarýnýz. Var iken yok konumuna düþebilirsiniz. Onun için geliriniz ne kadar az olursa olsun ama bir köþe de mutlaka az çok birikintiniz bulunsun. Çünkü düþtüðünüz zaman en yakýn dostlarýnýz bile birden uzaklaþýverir.'' Görevi icabý çok yoðun olarak çalýþmasý gereken biriyle sohbet ederken, 'önceden boþ vaktim çoktu. Dolaysýyla bol bol kitap okuyordum. Eþi dostu ziyaret ediyordum. Þimdi ise baþýmý kaþýyacak vaktim yok. Bunun için boþ vaktin kýymetini bilin, boþa geçirmeyin ' Cezaevinde yatan bir tanýdýðýnýzý ziyarete gittiðinizde, ' Özgürlüðün kýymetini bilin. Çoluk çocukla çarþýyý pazarý rahatça gezebilmek, oturup bir parkta çay simit yiyebilmek dünyaya bedeldir. Aranýzda demir parmaklýklar yokken sarýlýn onlara sarýla bildiðiniz kadar. Öpün korkalayýn vakit doldu korkusu olmadan ' Ýhtiyarlýk rampasýna doðru hýzla yol almaya baþlamýþ bir yaþlýyla sohbet ederken, ' gençliðim geri gelse de ihtiyarlýðýn baþýma neler açtýðýný bir þikâyet etsem diye söze baþlayýp, aman ha gençliðiniz kýymetini çok iyi bilin. Ýyiye de kötüye de ne yapmak istiyorsanýz gençliðinizde yapabilirsiniz. Gençliðimizde koþarak giderdik þimdi bir adým atýncaya kadar canýmýz çýkýyor. Koyduðunu bulamýyorsun, uzandýðýný alamýyorsun ve duygulanýp her þeye aðlýyorsun ' Annesini- babasýný kaybetmiþ biriyle sohbet ederken, 'Annen-baban sað mý? Kadir kýymetini çok iyi bil. Çoluðun çocuðun bakmazsa sen yine en güzel þekilde bakmaya çalýþ. Mutlaka hayýr duasýný alarak ahrete yolcu et. Sonra kaybedince çok ararsýn ' Okula gitme imkâný olmamýþ ve okulu terk etmiþ biriyle sohbet ederken, ' okulunun kýymetini bil. Ben okuyamadým / kötü arkadaþ çevresinin etkisiyle terk ettim. Arkadaþlarým devlet dairesinde masa baþýnda otururken bak ben þimdi sürünüyorum ' Üniversiteyi bitirip yýllarca atamayý bekleyen biriyle sohbet ederken, ' devlet iþinin kýymetini bil. Nere olursa olsun sakýn iþinden þikâyetçi olma. Bak ben yýllardýr atanmayý bekliyorum. Aileme yük oluyorum ' Eþi müsrif olan, eve hayrý dokunmayan biriyle sohbet ederken, ' eþinin kýymetini bil. Bak biz yýllardýr kiralarda sürünüyoruz. Çocuklarýn yükü sýrtýmda ' Eþinden boþanýp tekrar baþka biriyle izdivaç yapmýþ biriyle sohbet ederken, ' Ufak tefek þeyleri sakýn büyütme. Bir kötü gidip te iyi asla gelmez. Ben çok keþke diyorum ama iþ iþten geçti ' Ülkesindeki savaþtan dolayý mülteci durumuna düþmüþ bir Iraklý, Suriyeli biriyle sohbet ederken, 'ülkenizin - gönlerde dalgalanan bayraðýnýzýn kýymetini bilin. Vatansýz olmak ne demek bize bakýn görün ' türü tavsiyeler uzar gider Avukatlardan cinayete tepki! Çorum Barosu Kadýn ve Çocuk Hukuku Komisyonu düzenlediði basýn açýklamasýnda Özgecan Aslan'ýn cinayetine tepki gösterildi.adliye Sarayý önünde yapýlan eylemde Çorum Barosu Kadýn ve Çocuk Hukuku Komisyonu adýna konuþan Av. Sevinç Demirtaþ Þahin, "Bu cinayet haberini aldýðýmýzdan beri içimiz yanýyor. Öfkemiz susmuyor. Gencecik 20 yaþýnda bir kýz, sadece evine gitmek istedi. Tecavüz edilmek istendi, canice öldürüldü, cesedi yakýldý. Ýnsanýn kaný donuyor, ne söylese kelimeler yetersiz kalýyor, öfkemiz dinmiyor.tecavüz insanlýk suçudur. Bir sebebin arkasýna gizlenmesi, sebep yaratýlmaya çalýþýlmasý kabul edilemez. Bir kadýnýn kýyafeti ne olursa olsun bahane kabul etmez. Çünkü kadýn herþeyden önce Ýnsandýr. Kadýnýn yaþama hakký, bir erkeðin yaþama hakký kadar kutsaldýr" Kadýna yönelik þiddetin ve kadýn cinayetlerinin sebep ve sonuçlarýný yýllardýr defalarca dile getirdiklerini kaydeden Av. Sevinç Demirtaþ Þahin, "Ancak gerçek sorunun çözümünün toplumsal cinsiyet eþitliði ve kadýna karþý bakýþ açýsýnýn deðiþtirilmesi gerekliliði ve bu konuda bir arpa boyu yol alamamýþ olmamýz. Aile içinde kadýn ve erkeðe biçilmiþ kalýplarla ve kadýný birey olarak görmeyen anlayýþla yetiþen çocuklar, yaþamý boyunca þiddet uygulamaya eðilimli olmaktadýrlar. Bu kýsýr döngüyü durdurmak için þiddetle mücadelede kararlý bir devlet politikasýna ihtiyaç vardýr.kadýný sadece cinsel obje olarak gören tüm anlayýþlarýn karþýsýndayýz.kadýn önce insandýr, annedir, bacýdýr, eþtir. Kadýn cinayeti haberleri artýk öyle sýradanlaþtý ki dinlemiyoruz bile. Kadýn cinayetleri sýradanlaþmamalý.bu ülke, ucuz ölümler ülkesi olmamalý.bütün kadýnlarýn bir olduðunu herkes duymalý, baðýrmalýyýz, haykýrmalýyýz. Kadýn cinayeti suçlularý en aðýr cezalarla cezalandýrýlmalý.kadýn cinayetlerindeki ve kadýna yönelik þiddetteki korkunç artýþ bir kiþinin annesinin bile diz kapaðýndan dahi tahrik olabileceðini utanmadan söyleyen; hamilelerin sokaða çýkmasýnýn edepsizlik olduðunu ileri süren; 6 yaþýndaki kýz çocuðuyla evlenmek mümkündür diyen zihniyetin, kadýn üzerinden yürütülen yanlýþ politikalarýn sonucudur. Bu olaylar azýmsanamaz, küçümsenemez, münferit kabul edilemez. Kadýn önce insandýr; kadýnlarýn dolmuþa bindiðinde þoförün kapýyý kapatýp, gaza basarak ýssýz bir yere götüreceði korkusuna kapýlmadan, bu korku yüzünden tek kalmamak için son inenle birlikte inmek zorunda kalmadan, ýssýz bir sokakta iki adýmda bir arkasýna tedirginlikle bakmadan, arkasýndan gelen kiþinin adýmlarýnýn temposuna kulak kesilmeden, yanýndan geçen birinin kendisine taciz edebileceði endiþesi olmadan, evde, sokakta, iþyerinde güvenle yaþayabilmesini istiyoruz. Bunun için devletimý2 çaðdaþ bir sosyal devlet olmanýn gereðini yerine getirmeli, bu konuda gerekli olan hassasiyeti göstererek; eðitim çalýþmalarý ve yasal düzenlemeleri yapmalýdýr.kadýna yönelik þiddet ve ayrýmcýlýðýn sona erdirilmesi için Devletin kadýnlara yönelik her türlü þiddet eylemini açýk bir þekilde kýnamasýný, aile içi þiddeti ve genel olarak kadýn ve çocuklara yönelik þiddeti önlemek için kampanyalar, ana-baba eðitim programlarý baþlatýlmasýný, evde, sokakta, iþyerinde yaþanan kadýna yönelik þiddetin sorumlularýnýn yargýlanmasýný ve caydýrýcý yasal tedbirler alýnmasýný, öldürülen ya da þiddet uðrayan kadýnlarýn; giydikleri elbiselerin rengi, makyaj yapmalarý, evlerine bir saat geç gelmeleri, cep telefonuyla sýkça konuþmasý gibi nedenler tahrik sayýlarak büyük ceza indirimleri uygulanmaktadýr. Toplumun en savunmasýz kesimi olan kadýn ve çocuklarýn yaþam hakkýna yönelen suçlarda ceza indirimi uygulanmamasýný istiyoruz. Kadýna yönelik þiddetin önlenmesi için, acil, akýlcý ve daha uygulanabilir çözümler bulunmalý. Kadýna yönelik þiddetin, tecavüzün cezasý daha caydýrýcý, daha etkili olmalý. Özgecan bir ýþýk tutmalý bize. Kadýnlarýn birbirine sahip çýkmasý için toplumu sarsan bu tür olaylarýn bir daha yaþanmamasý için. Biz susmayacaðýz söz veriyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL Özetin özeti: Bizim þikâyet etiðimiz þeylere kim bilir belki de baþkalarý özlem duyar (yazarla iletiþim: ) Laçin ve Dodurga MHP teþkilatlarýndan Bekir Çetin'e tebrik Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, MHP Laçin Ýlçe Baþkaný Mustafa Çiðdem, Dodurga MHP Ýlçe Baþkaný Ömer Etci ve yönetim kurulu üyeleri MHP Ýl Baþkanlýðýna seçilen Av. Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Baþkan Ünal Gevþek ve beraberindekiler Bekir Çetin'i tebrik ederek çalýþmalarýnda baþarýlar dilediler.

5 YILDIZ TEK HABER 5 E Basýn No:26369 Recep Kaymakcan bugün aday adaylýðýný açýklayacak Kredi Yurtlar Genel Müdürlüðü yaparken AK Parti'den milletvekili aday adayý olmak için istifa eden Prof. Dr. Recep Kaymakcan, bugün aday adaylýðýný açýklayacak. Prof.Dr. Recep Kaymakcan, Bugün saat 14.00'da hem AK Parti Ýl Baþkanlýðýna milletvekili aday adaylýðý baþvurusu yapacak hemde ardýndan düzenleyeceði basýn toplantýsýyla kamuoyuna duyuracak. Fatih AKBAÞ Ömer Sobacý'dan Baþkan Külcü'ye ziyaret Nuri Pakdil'e Vefa Gecesi yapýlacak Çorum Belediyesi, Yedi Güzel Adam'dan Nuri Pakdil'e Vefa Gecesi düzenleyecek. Yazdýðý eserler ve þahsiyeti ile Türk Edebiyatý'nýn yaþayan en büyük ustalarý arasýnda yer alan Nuri Pakdil için düzenlenecek olan vefa gecesi 18 Þubat Çarþamba günü Devlet Tiyatro Salonu'nda saat 19.30'da gerçekleþtirilecek. Üstat Nuri Pakdil'in öðrencileri olan Prof. Dr. Turan Koç, Necip Evlice ve Arif Ay'ýn da katýlarak üstadý anlatacaðý program hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Nuri Pakdil'in 7 Güzel Adam'ýn aðabeyi olduðunu, Nuri Pakdil'in sadece gençliðin deðil medeniyetimizin de bu yüzyýldaki mihenk taþlarýndan birisi olduðunu söyledi. Nuri Pakdil gibi büyük bir ismi Çorum'da aðýrlamaktan duyduklarý mutluluðu ifade eden Külcü, "Hayatýný okumaya, yazmaya, düþünmeye ayýran Nuri Pakdil, bunlarý yaparken baþta kendisi olmak üzere dünyayý deðiþtirmeye adamýþ deðerli bir þahsiyettir. Kýymetli bir þairdir. Tüm edebiyatseverleri ve hemþehrilerimizi bu önemli programa katýlmaya davet ediyoruz" Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Belediye Baþkaný Külcü "Türkiye saðlýk hizmetlerinde çað atladý diyebiliriz. Bunun bir parçasý da Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekterliði'dir. Baþarýlý hizmetlerinizin devam etmesini temenni ediyorum" Ziyarette, Hitit Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Sinan Zehir, Ýdari Hizmetler Baþkaný Dr. Ýhsan Demirbaþ ve Mali Hizmetler Baþkaný Nurettin Arslan da hazýr bulundu. Meteorolojinden yoðun kar yaðýþý uyarýsý! Meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada yoðun kar yaðýþý uyarýsýnda bulunuldu. Açýklamada bu geceden itibaren bölgede görülecek kar yaðýþlarýnýn, Salý günü bölge genelinde, Çarþamba günü Bölge genelinde Perþembe günü Kastamonu çevrelerinde doðusunda kuvvetli ve yer yer yoðun olacaðýnýn beklendiðinin dile getirildiði açýklamada, "Yoðun kar yaðýþýnýn neden olabileceði kara, hava, deniz ulaþýmýnda aksamalar, buzlanma ve don olayý gibi olumsuzluklara karþý ilgililerin ve vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý gerekmektedir" denildi. Haber Servisi

6 YILDIZ HABER 6 Bay-Bayan ayrý Spor Salonu sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step Melek Pehlivan bu sefer seçimle Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný AK Parti Ýl Kadýn Kollarýnýn 4. Olaðan Kongresi dün Afra 2 Düðün Salonunda gerçekleþtirildi. Kongreye tek aday olarak giren Melek Pehlivan bu sefer seçilerek Kadýn Kollarý Baþkaný oldu. Kongrede ilk olarak divan belirlendi. Divan Baþkanlýðýna Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Baþkan Yardýmcýlýðýna Ýl Yürütme Kurulu Üyesi Didem Ildýrar ve Ýskilip Kadýn Kollarý Baþkaný Fatma Selvi getirildi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Kongreye Çorum Milletvekili ve Meclis Ýdari Amiri Salim Uslu, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Ankara Milletvekili Nurdan Þanlý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Mustafa Böcek, AK Parti Milletvekili aday adayý Ahmet Sami Ceylan ve çok sayýda partili katýldý. Açýlýþ konuþmasýný Melek Pehlivan yaptý. Teþkilatlarýna teþekkür ederek baþlayan Pehlivan, "Ýlimize hizmet etmeyi kendimize sýr eyledik. 19. yüzyýlda Osmanlýyý yýkmak için oynanan oyunlar bugünde güçlenen Türkiye'yi yýkmak için oynanýyor. O yüzden tarihimizden ders çýkartýp tekrar ettirmemeliyiz hedeflerimizi gerçekleþtirmek için kadýnlar olarak bize en büyük deðeri veren liderimiz için çalmadýk kapý girmedik gönül býrakmayacaðýz. Çok çalýþýp seçimlerde baþarýyý yakalayacaðýz" Kongrede konuþma yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Bugünleri bizlere gösteren Allah'a hamd ediyorum. 2001'den bugüne kadar görev yapmýþ tüm kardeþlerimize þükranlarýmý sunuyorum" Külcü, "Davamýz büyüyerek emin adýmlar ile devam edecek. Özgecan kýzýmýz vahþice öldürüldü bu insanlýðýn vicdanýna karþý iþlenmiþ bir suçtur. Acaba Özgecanlar niye ölüyor ellerinde molotoflu çocuklarýmýz niye sokak aralarýnda ne yapýyorlar bunlarý konuþmak lazým insan manevi deðerlerden uzaklaþýrsa bu tür vahþetler görürüz. Bu bataklýðý kurutmamýz lazým. Ýnþallah yaþadýðýmýz bu üzücü ve acý olay yaþadýðýmýz son olay olur. Kadýn kollarý olarak AK Parti ailesi olarak üzerimize büyük görevler düþüyor. Tarih bizi on yýllar sonra deðerlendirdiðinde AK Parti öncesi ve AK Parti sonrasý olarak deðerlendirecektir. Bir dönem olarak Recep Tayyip Erdoðan ve Ahmet Davutoðlu olarak konuþulacaktýr. Davamýza nasýl katkýda bulunmamýz lazým olduðunu düþünmemiz lazým. Çok çalýþacaðýz hedeflerimize hep beraber yürüyeceðiz" þeklinde konuþtu. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise yaptýðý konuþmada hanýmlarýn girmedik ev sýkmadýk el býrakmayacaðýný ifade etti. Özgecan Aslan'ýn vahþice öldürülmesinin herkesi derinden üzdüðünü dile getiren Rumi Bekiroðlu, "Bu cinayetin zanlýlarý bir hukukçu olarak söylüyorum bunu müebbet hapistir. Bir diðer konu bizler her zaman bayan kardeþlerimizin yanýndayýz. Bir yerde program yapacaðýz denildiðinden her zaman desteðimiz olmuþtur olmaya da devam edecektir. Bizler þerefli davanýn gönüllüsü olarak AK Parti ailesi olarak herkesin yanýnda olacaðýz. Ben Melek kardeþimize baþarýlar diliyorum" Daha sonra kürsüye gelen Ankara Milletvekili Nurdan Þanlý ise "Kadýn kollarý kurulduðu günden itibaren hep çalýþmýþtýr çalýþmalarýna da devam edecektir. Kongrelerimiz gücümüzü kardeþliðimizi sergilediðimiz ve bilgi alýþ veriþinde bulunduðumuz birer toplantýlardýr" Þanlý, "Kadýn kollarýna düþen en önemli görev kadýnlarýmýzý bilgilendirmektir. Kadýnlarýn en önemli özelliði hangi kapýyý çalarsa çalsýn rahatça girmesidir. Buda oy oranýný yükseltmektedir. AK Parti kadýnlara büyük katkýlar veriyor. Kadýnlarýn eðitimi için iktidara geldiðimizde okuma yazma oranýný yükselttik. Kadýna olan þiddettin önlenmesi ve nelere ihtiyacý olduðunu tespit edip çalýþmalar yapýlýyor. Özgecan olayýný adlandýrmak çok zor idamýn bile onlar için yeterli olduðunu düþünmüyorum. Kadýnlara þiddet uygulayanlar en aðýr cezalar verilmesi için bizler elimizden ne geliyorsa yapýyoruz yapacaðýz da. Özgecan'ýn ailesine baþ saðlý diliyorum inþallah bu vahþetler bir daha yaþanmaz" diyerek sözlerini tamamladý. Melek Pehlivan Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise, kongrenin hayýrlara vesile olmasý temennisiyle konuþmasýna baþladý. Milletvekili Derya Bakbak, "Toplumun yarýsý kadýnlardan oluþmakta. Kadýnlarýn sosyal hayatta, siyasi hayatta ve ekonomik anlamda karar mekanizmalarýnda yer almalarý adýna AK Parti Kadýn Kollarý Teþkilatýmýz kurulmuþtur. AK Parti Kadýn Kollarýnýn 4 milyonun üzerinde üyesi bulunmaktadýr. 81 ilimizde 657 ilçemizde 5000'nin üzerinde olan tüm beldelerimizde kadýn kollarýmýz seçimle göreve gelmektedir. AK Parti Kadýn kollarý dünyanýn en büyük sivil toplum örgütüdür. Kadýn Kollarý Teþkilatýmýz hem dünya da hem Türkiye'de çok önemli bir yere sahiptir. Amacýmýz kadýnlarýmýzýn güçlenmesi Türkiye'nin büyümesi ve geliþiminde önemli bir yere sahip olmasýdýr. AK Parti göreve gelene kadar 2002 yýlýna kadar kadýnlarýn TBMM'de temsil olaný 4.1'dir ve o güne kadar gelmiþ olduðu en yüksek oran yüzde 4.5 idi. Bugün ise yüzde 14.1 ve bu seçimlerde inþallah bu oraný yüzde 20'lere ve baþbakanýmýzýn deðimiyle yüzde 25'lere taþýyacaðýz inþallah. Yeni Türkiye 2023 bizim için çok önemli. Yeni Türkiye'de yeni Anayasa, daha özgür, daha demokratik, hukukun üstünlüðünün olduðu kadýnlarýn adalet ve eþ deðer ilkesinin olduðu bir anayasa bizim için çok önemli ve anlamlýdýr. Ýkinci bir konu da bizim için Çözüm Süreci bizim için çok önemli olacak. Demokratik açýlým, milli birlik ve beraberlik ilkesi Çözüm Sürecini merkeze aldýðýmýzda analar aðlamasýn diye çýktýðýmýz bu yolda saðlýktan eðitime kalkýnmadan güvenliðe kadar her alanda huzurun tesis edilmesi için çaba göstereceðiz. Amacýmýz ve hedefimiz 2023'tür. Yeni Türkiye'yi kadýnlarýmýzla birlikte daha güçlü daha yüksek temsil oranlarýyla katýlabilmektir" þeklinde konuþtu Çorum Milletvekili ve Meclis Ýdari Amiri Salim Uslu da konuþmasýnda, "Bizler bu davanýn bilincindeyiz Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanýyor. Bizler bunun bilincin de olmalýyýz. Bu ülkede yaþý müsait olanlar bilir seksen de darbeler, ihtilaller yaþandý. Bunun bedelini kadýnlar ö Çok þükür þimdi AK Parti kervaný yola çýktý. Önce kadýnlar AK Partiye sahip çýktý. Çünkü geçmiþte yaþananlar bir daha yaþansýn istemiyorlar. Biz davamýzda kadýnlarýmýzý önemsiyoruz. AK Partili kadýnlarýn baþka kadýnlardan ayýran en büyük özelliði Özgecan kardeþimizi öldülmesi bazý kadýnlar alanlarda dans ederek acýyý paylaþýyorlar. AK Partili kadýnlar ise cenaze evine giderek acý içinde olan annenin yanýnda acýyý paylaþýyorlar. Ýlk önce Cumhurbaþkanýmýzýn kýzlarý gitmiþtir cenaze evine bizim farkýmýz bu. Bazýlarý gibi alanlar da bambam dansý oynayarak acý paylaþýlmaz. Eðitim imkanlarýmýzý arttýrýlmasý amacýndayýz. Çalýþan kadýnlarýmýza istihdam saðlamaktýr. Çözüm süreci analarýn aðlamasýný sona erdirdi. Bu yüzden çözüm sürecinin her zaman arkasýndayýz. Ýç güvenlik Muzaffer Külcü Nurdan Þanlý Salim Uslu Rumi Bekiroðlu yasasýna karþý çýkanlar Özgecanlar gibi olaylarý hiç mi görmüyor? AK Partili Milletvekilleri olarak canýmýz pahasýna iç güvenlik yasasýný çýkartacaðýz. Biz kongreleri gövde gösterisi olarak görmüyoruz. Kongrelerimizi bir muhasebe yapýp öyle yolumuza devam ediyoruz. Sýkmadýk el býrakmayacaðýz. Yeni Türkiye için çok çalýþacaðýz" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL

7 YILDIZ HABER 7 "Çorum'a ömür boyu çalýþmak için adayým" Dr. Yaþar Uðurlu bugün adaylýðýný açýklýyor Kýsa adý RTÜK olan Radyo ve Televizyon üst kurulunda Baþkan müþavirliði ve ve daire baþkan yardýmcýsý olarak görev yapan hemþerimiz DR. Yaþar Uðurlu bugün AK Parti Ýl baþkanlýðýnda saat da Milletvekili aday adaylýðýný açýklayacak. Doðduktan kýsa bir süre sonra anne ve babasýný kaybederek yetim kalan sonrasýnda ise Çorumun tanýnmýþ elektrikçi esnaflarýndan Ahmet Uçok (Ünldý) taradýndan büyütülerek Ýlk ve Orta öðrenimi Çorumda Üniversiteyi Ankarada tamamlayan Dr. Yaþar Uðurlu Çorum a ve Çorumlulara vefa borcu olduðunu belirterek Çorum ve gelecek nesiller adýna hizmet etmeye hazýr olduðunu vurguladý. Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel yayýn yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþen Dr. Yaþar Uðurlu Çorumu Lokomotiv bir þehir haline taþýmayý temel hedef edindiklerini belirterek," Öncelikle belirteyimki Çorum'da doðdum. Ýlk ve orta öðrenimi Çorum'da, Üniversiteyi Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Eðitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde, Yüksek lisans ve doktoramý, Saðlýk Psikolojisi ve Psikolojik Danýþma alanlarýnda Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tamamladým. Kýrýkkale Üniversitesi ve Balýkesir Üniversitesi'nde öðretim görevlisi olarak binlerce öðretmenin yetiþmesine emek verdim. Daha sonra Milli Eðitim Bakanlýðý'nda yýllarýnda Bakanlýk Müþaviri ve Ýlköðretim Genel Müdür Yardýmcýsý olarak, 2011 yýlýnda ise Öðretmen Yetiþtirme Grup Baþkaný olarak görev yaptým yýlýndan beri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) Baþkan Müþavirliði ve Daire Baþkan Yardýmcýsý olarak görev yapmaktayým" þeklinde konuþtu. Okullarýn 1 hafta öncesinden açýlmasýnýn Fikir babalýðýný yaptý Okullarýn bir hafta önce açýlarak çocuklarýn uyum saðlamasý adýna fikir babalýðý yapmýþ olan Dr. Yaþar Uðurlu," Ekmeðinizi büyütmek, özgürlük alanýnýzý geniþletmek için çalýþýyoruz. Tarýmdan sanayiye, kültürden turizme her alanda geliþen Çorum'u lokomotif bir þehir haline getirmek büyük davamýzdýr. Anadolu ahilik geleneði ile yoðurulmuþ bu yurdu Yeni Türkiye'nin yýldýzý yapmak hepimizin sorumluluðudur. Türkiye'nin yeni bin yýllýk destaný yazýlýrken Sadece sekiz yýl sonra yani 2023'de Türkiye Cumhuriyeti 100 yaþýnda olacak. Yeni Türkiye'yi medeniyetimizin kökleriyle buluþturacak olan gençlerimize her alanda sahip çýkmayý önemsiyoruz. Artýk Batýya "Siz (insanlýða) Fransýzsýnýz'' diyebilen bir devletin vatandaþý olmak hepimizin ortak gururudur. Hangi partiye oy vermiþ olursak olalým; AK Partinin izlediði siyaset, hepimizin arzu ettiði, içimizi ýsýtan ve vicdan sahiplerinin "ooohhh" dediði bir vizyonun eseridir. Sizin destek ve dualarýnýz en büyük güç kaynaðýmýzdýr. Siyaset anlayýþýmýzý hakkaniyet, adalet ve milletimizin yüksek ahlaký belirlemektedir. Ýnsanýmýzýn ayaðýnýn yere saðlam basmasý ve geleceðe güvenle bakmasý için daha çok çalýþmayý görev biliyoruz. Gelin hep birlikte, Yeni Türkiye'yi ve Büyük Çorum'u Kuralým. Yaþar Uðurlu Ortaköy'e 57 milyon liralýk yatýrým yaptýk AK Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ortaköy ilçesini ziyaret etti. Ortaköy Belediyesi tarafýndan düzenlenen halk toplantýsýna katýlan Uslu ve Bekiroðlu, burada vatandaþlarla bir araya gelerek hem sorunlarý dinledi, hem de yatýrýmlar hakkýnda bilgi verdiler. Ortaköy'ün AK Parti iktidarýndan önce kaderine terk edildiðini dile getiren milletvekili Salim Uslu, yýllarýn ihmalini, ilçenin kaybolan yýllarýný telafi etmeye çalýþtýklarýný söyledi. 3 Kasým 2002 bugüne ilçe de her alanda yatýrým yapýldýðýný dile getiren Uslu, ilçeye yapýlan yatýrýmlarýn toplam maliyetinin 57 milyon TL olduðunu açýkladý. 7 Haziran seçimlerinin yaklaþtýðýna dikkat çeken Uslu, koalisyon pazarlýklarý ile Türkiye'nin geçmiþte çok þeyler kaybettiðini dile getirerek, seçimde tek parti istikrarýnýn devam etmesini istedi. Ülkede hükümet ile cumhurbaþkaný arasýnda da uyum olmasý gerektiðini dile getiren Uslu, 2001 yýlýnda devletin zirvesinde yaþanan krize iþaret, kitapçýk tartýþmalarý sonucu ortaya çýkan krizin tüm yükünün millete ödetildiðinin altýný çizdi. Türkiye'yi namerde muhtaç etmek isteyenlerin olduðunu belirten Uslu, içeride ve dýþarýdaki þer odaklarýnýn kirli ittifaklarla Türkiye'ye diz döktürmeye çalýþtýðýný belirtti. Devletin, milletin hizmetkarý olduðunu dile getiren Uslu, "Siyasetçilerin görevi millete hizmet etmektir. Sorunlar çözülemez deðil. Türkiye'de kronikleþen sorunlar Cumhurbaþkanýmýzýn önderliðinde AK kadrolar tarafýndan tek tek çözüme kavuþtu. Hayal dahi edilemeyen projeler gerçekleþti. Bugüne kadar 9 seçime girdik ve hepsinden baþarýyla çýktýk. Þimdi yeni bir seçimin arefesindeyiz. Yeni Türkiye'nin en kritik dönemeçlerinden birisi. Önümüzdeki seçim var. Ben bu seçimlerden kendime deðil, bu davaya oy istiyorum. Ýstikrar sürsün, Türkiye büyüsün" diye konuþtu. BEKÝROÐLU; MÝLLETLE ARAMIZA KÝMSE GÝREMEZ AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada milletin yanýnda olacaklarýný belirterek, milletle aralarýna kimsenin giremeyeceðini söyledi. AK Parti kurucu Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn cumhurbaþkaný, Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu' nun baþbakan seçilmesi ile yeni Türkiye'nin kapýlarý ardýna kadar açýldýðýný dile getiren Bekiroðlu, "Türkiye, bu yeni dönemde güçlü, demokratik, müreffeh ve saygýn bir ülke olma hedefine daha büyük bir azimle yürüyecek. Bu kutlu yürüyüþte genel baþkanýmýz ve baþbakanýmýz Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu' nun öncülüðünde tüm teþkilatlarýmýzla yekvücut olarak büyük hedeflere ulaþacaðýz. AK Parti, bu yeni aþamada milletin sesi olmaya devam edecektir. Daima milletimizin yanýnda olmaya, milletimizin dilini konuþmaya, onunla olan gönül baðýný korumaya devam edecektir. Milletle aramýza kimse giremeyecek" ifadelerini kullandý. AK Parti iktidarýnda yapýlan reform ve düzenlemelerle tüm vesayetlere son verildiðini dile getiren Bekiroðlu, bundan sonra millet iradesinin dýþýnda bir irade veya baþka bir vesayet sistemi kurmaya çalýþanlara da asla müsaade etmeyeceklerini vurguladý. Hizmet yapmanýn yaný sýra gönül kazanmanýn da önemli olduðunu dile getiren Bekiroðlu, "Hizmet ve gönül kazanmak bakýmýndan AK Parti her icraatýnda insaný merkeze alarak büyük bir hamle yaptý. Parti olarak hizmet aþkýyla ve millet sevdasýyla her an iyi ve her an yeni iþler yapmaya devam edeceðiz. Daima hizmet, daima millet aþkýyla milletin yanýnda olacaðýz" ifadelerini kullandý. AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde coþku dolu bir toplantý ile milletvekili aday adaylýðýný açýkladý. Ahmet Sami Ceylan, dün parti binasýnda düzenlediði basýn toplantýsý ile birlikte Milletvekilliði aday adayý olduðunu kamuoyu ile paylaþtý. Partililerle birlikte parti binasýna gelen Ceylan, coþkulu kalabalýk karþýsýnda oldukça duygulandý. Davul zurna eþliðinde karþýlanan Ceylan, partinin toplantý salonuna geçerek basýn toplantýsý düzenledi. Ceylan'ýn aday adaylýðýný açýkladýðý toplantýya; Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Siyasi ve Hukuk Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýlçe Baþkanlarý, Üçe Belediye Baþkanlarý, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, Gençlik ve Kadýn Kollarý Üyeleri ve çok sayýda partili katýldý. Basýn toplantýsýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ahmet Sami Ceylan'ýn adaylýðýnýn kendileri için bir onur ve kývanç vesilesi olduðunu vurguladý. "Dava arkadaþýmýz, yol arkadaþýmýz, gönüldaþýmýz Ahmet Sami Ceylan, milletvekili aday adaylýðýný açýklýyor. Teþkilat olarak tüm aday adaylarýmýzý kucaklýyor ve tebrik ediyoruz. Ancak gördüðüm bu tablo karþýsýnda teþkilatlarýn Ceylan'a çok ayrý bir önem verdiðini ve sevdiðini anlýyorum. Kendisinin bu yola çýkmasý ve aday adayý olmasý bizi gururlandýrýyor, onurlandýrýyor, kývanç veriyor" þeklinde konuþan Bekiroðlu, 11 Þubat'ta baþlayan aday adaylýðý sürecinin 20 Þubat'ta tamamlanacaðýný kaydetti. Bekiroðlu, bu kutsal ve mübarek yolda Ceylan'a baþarýlar dilediklerini belirterek, "Yolunuz açýk olsun. Aday adaylýðýnýz hayýrlý uðurlu olsun" AK Parti Milletvekili aday adayý Ahmet Sami Ceylan ise "Çorum'a sevdalýyým. Çorum için ömür boyu çalýþmak için adayým" Ceylan, partililere hitaben yaptýðý konuþmada; toplantýya tüm ilçelerden katýlým olduðunu, tüm ilçe baþkanlarý, belediye baþkanlarý, il ve merkez ilçe yöneticileri ile gençlik ve kadýn kollarýnýn katýldýðýný hatýrlatarak, böylesine özel bir günde kendisini yalnýz býrakmayan tüm partililere ve dostlarýna teþekkür etti. Toplantýya yoðun katýlýma ve izdihama atýfta bulunan Ceylan, kendisinin 5 yýl boyunca il baþkanlýðý döneminde bu özlenen tabloyu oluþturmak, birlik ve beraberliði saðlamak için mücadele ettiklerini, gerek il kongresinin, gerek mazbata töreninin, gerekse aday adaylýðý açýklamasýnýn binlerce kiþinin katýlýmý ile gerçekleþtiðini söyledi. "KADINA KARÞI ÞÝDDETE KARÞIYIZ" Ceylan, konuþmasýnýn baþýnda Mersin'in Tarsus Ýlçesi'nde vahþi bir katliama kurban giden üniversiteli genç kýz Özgecan için baþsaðlýðý dileðinde bulundu. Ceylan, "Özgecan, hunharca, adice katledilerek öldürülmüþtür. Tüm ülkemizi derin üzüntüye boðan bu olayý þiddetle kýnýyorum. Bizler AK Parti olarak her zaman kadýna þiddetin karþýsýnda olduk, bu konuda çeþitli yasal düzenlemeler yaptýk. Bu olayý gerçekleþtirenler caniler cezasýz kalmayacaktýr, cezalarýný çekeceklerdir" "YÜZÜNÜZÜ YERE EÐDÝRMEDÝM" Ceylan, partide görev yaptýðý 9 yýl boyunca ve 5 yýllýk il baþkanlýðý döneminde hiçbir partilinin yüzünü yere eðdirecek bir iþe imza atmadýðýný anlatarak, alný açýk, baþý dik bir þekilde görevini devretmenin onurunu yaþadýðýný söyledi. Böyle bir teþkilata sahip olduðu için, yýllardýr birlikte yol yürüdükleri ve bu millete birlikte hizmet etme þerefine ulaþtýklarý için Allah'a hamd ettiðini dile getiren Ceylan, "Görevimizin baþýnda Allah'a bize milletin gözünün içine baka baka siyaset yapmayý nasip etmesi için dua ettik, bugün geldiðimiz noktada milletin gözünün içine baka baka siyaset yapýyoruz. 2 genel, 2 yerel seçim, 2 referandum ve 1 cumhurbaþkanlýðý olmak üzere toplam 7 seçim atlattýk, bu seçimlerin 4 tanesine bizzat baþkanlýk yaptým. Girdiðimiz her seçimde oy oranýmýzý artýrarak ve baþarýmýza baþarýlar ekleyerek çýktýk. Bu durumun yaþanmasýnda tüm partililerimizin ve tüm teþkilatlarýmýzýn katkýsý olmuþtur" diyen Ceylan, Cumhurbaþkanlýðý seçiminde yüzde 64 oy alarak en yüksek baþarýyý elde ettiklerini duyurdu. "UZUN SOLUKLU BÝR DAVANIN NE- FERÝYÝZ" "Öyle bir il baþkanýna ve öyle bir yönetime görevi býraktým ki, bu bayraðý býraktýðýmýz yerden daha yükseklere taþýyacaklardýr. Bu kadrolar bunu baþaracaktýr" diyen Ceylan, kendilerinin uzun soluklu, büyük bir davanýn neferleri olduklarýný vurguladý. Bu davanýn sonsuza kadar devam edeceðini ve ömürlerinin sonuna kadar bu davaya hizmet edeceklerinin altýný çizen Ceylan, "vekillik olur yada olmaz. Olursa millete farklý bir kulvarda hizmetlerimizi sürdürürüz. Olmazsa da sorun deðil, teþkilatlarýmýn emrindeyim. Sizler ne görev verirseniz o görevi sürdüreceðim" diye konuþtu. Kendisinin merkez ilçe baþkanlýðý ve il baþkanlýðý yaptýðý dönemlerde tüm ilçelerin, köylerin sorunlarýný çok iyi tespit ettiðini, ayak basmadýk hiçbir köy, mezra, ilçe, mahalle býrakmadýklarýný anlatan Ceylan, Çorum'a ne yapýlmasý gerekiyorsa o hizmeti getirmek için aday olduðunu söyledi. "Çorum'a sevdalýyým. Çorum için ömür boyu çalýþmak için adayým" diyen Ceylan, "Yeni Türkiye Yeni Güç" sloganý ile hazýrlandýklarý 7 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin geleceði için büyük önem taþýdýðýný bildirdi. Ahmet Sami Ceylan, yeni Türkiye'nin özgürlüðün ve kardeþliðin ülkesi olacaðýný vurgulayarak, "Mevcut anayasa bize dar geliyor. Yamalý bohça haline gelen bu anayasanýn mutlak suretle deðiþmesi gerek. Bunun için de mecliste en az 330 milletvekiline sahip olmak zorundayýz. Artýk Türkiye'de millet ne derse o oluyor. Milletin yönettiði devlet sisteminin devamý için yeniden güçlü bir þekilde iktidara gelmek durumundayýz" ifadesini kullandý. Çözüm sürecinin de devam etmesi gerektiðini anlatan Ceylan, çözüm sürecinin sonuna kadar arkasýnda olduklarýný bildirdi. "Bugüne kadar yaptýklarýmýz, bundan sonra da yapacaklarýmýzýn teminatýdýr. Ýl Baþkanlýðým döneminde beni en çok mutlu eden yatýrým, Uðurludað Ýlçesi ve köylerinin su sorununu kökten çözecek Þendere Göleti yatýrýmýdýr. 25 trilyona malolacak bu yatýrýmda imzamýn bulunmasý bana onur veriyor. Çorum'a ve ilçelere yapýlan tüm yatýrýmlarda imzamýz bulunuyor. Milletvekillerinin de bu konuda büyük desteðini aldýk" þeklinde konuþan Ceylan, milletvekili seçilmesi halinde 2018 yýlýnda demiryolunu Çorum'a kazandýrmak, ihracatý artýrmak, tarýmda hamleler yapmak gibi büyük hedeflerinin bulunduðunu anlattý. Konuþmasýný Sezai Karakoç'a ait bir þiirin dörtlüðünü okuyarak tamamlayan Ceylan, "Sakýn kader deme kaderin üstünde bir kader vardýr/ Ne yapsalar boþ göklerden gelen bir karar vardýr" diyerek adaylýðýný ilan etti. Yasin YÜCEL

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar Doktora saldýrýya tepki! Osmancýk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi Dahiliye Uzmaný Dr.Caner Keser, iddialara göre önceki akþam acile gelen hasta K. K. ile tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr Sarýkamýþ þehitleri saygý yürüyüþüne Çorum'dan katýlým Sarýkamýþ Harekatý sýrasýnda donarak þehit düþen 90 bin Mehmetçik'i anmak için yapýlan yürüyüþe Çorum'da kalabalýk bir heyetle katýldý. Enver Paþa

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý HÝTÝTSEM birinci yýlýný kutladý Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM), Bahabey Caddesi'ndeki yeni hizmet binasýnda faaliyete baþlamasýnýn birinci yýl dönümünü kutluyor.

Detaylı

Sorunlarýn temelini vergi kaybý oluþturmaktadýr

Sorunlarýn temelini vergi kaybý oluþturmaktadýr Prof. Dr. Arif Ersoy: Ýthal Kopya Anayasa ile Türkiye týkanmýþtýr Beraberindeki Partili heyet ile birlikte gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Prof. Dr. Arif Ersoy Türkiye olarak zor bir süreç üzerinden

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz

Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz Apo dayý dualarla hakka uðurlandý Çorum kamuoyunda 'Apo Dayý' olarak bilinen ve sevilen esnaflarý içerisinde yer alan Abdullah Keskin, dün Ulu Mezarlýkta defnedildi. Önceki gün evinde geçirdiði kalp krizi

Detaylı

Erol Olçok mu geliyor!

Erol Olçok mu geliyor! 20 MART 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Basýn mensuplarý 'Son Mektub'u izlediler SAYFA 5 TE AKP de Çorum 1. Sýraya Erol Olçok mu geliyor! Selim Bilge MHP'den aday adaylýðýný açýkladý MHP eski MKYK

Detaylı

Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor

Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor Ziraat Odasý'nda seçim heyecaný 11 DE Ahmet Pehlivan Mehmet Sayan Milli Piyango çekiliþi Hattuþa'da yapýlacak Abdullah Meteoðlu Milli Piyango Ýdaresi'nin 9 Þubat 2015 çekiliþi talihlileri Hititlerin baþkenti

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

HÜBTUAM mayýsta tamamlanacak

HÜBTUAM mayýsta tamamlanacak Kemal Kýlýçdaroðlu 11 Mart'ta gelecek CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nü Balýkesir ve Çanakkale gezileriyle 28 Þubat'tan 29 Mart'a kadar, 30 günde 49 baþlayacaðý yerel seçim turunu 29 miting yapacak.

Detaylı

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret Çorum''a 8 yeni Ambulans Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Tekirdað'da daðýtým töreni gerçekleþtirilen Ambulanslardan 8 tanesinin Çorum'a tahsis edildiðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı