Ortaköy'ün adý Þapinuva oluyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ortaköy'ün adý Þapinuva oluyor"

Transkript

1 TEÞEKKÜR Saygýdeðer delegelerimize, kýymetli muhtarlarýmýza, çok deðerli çiftçilerimize, Çorum Ziraat Odasý seçimlerinde þahsýma ve meclis üyelerine vermiþ olduklarý destekten dolayý teþekkür eder, saygýlar sunarým. Mehmet AYGÜNEÞ Çorum Ziraat Odasý Meclis Baþkaný 17 ÞUBAT 2015 SALI 40 KURUÞ Dr. Yaþar Uðurlu bugün adaylýðýný açýklýyor Kýsa adý RTÜK olan Radyo ve Televizyon üst kurulunda Baþkan müþavirliði ve ve daire baþkan yardýmcýsý olarak görev yapan hemþerimiz DR. Yaþar Uðurlu bugün AK Parti Ýl baþkanlýðýnda saat da Milletvekili aday adaylýðýný açýklayacak. 7 DE Ortaköy'e 57 milyon liralýk yatýrým yaptýk Ortaköy'ün adý Þapinuva oluyor AK Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ortaköy ilçesini ziyaret etti. Ortaköy Belediyesi tarafýndan düzenlenen halk toplantýsýna katýlan Uslu ve Bekiroðlu, burada vatandaþlarla bir araya gelerek hem sorunlarý dinledi, hem de yatýrýmlar hakkýnda bilgi verdiler. Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Barýþ Gezegeni" isimli müzikli danslý çocuk oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak. Ülker Köksal'ýn yazdýðý ve Levent Niþ'in yönettiði iki perdelik oyun 20 Þubat Cuma ve 21 Cumartesi günler ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek. 7 De "Barýþ Gezegeni" çocuklarla buluþacak 9 DA "Çorum'a ömür boyu çalýþmak için adayým" AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde coþku dolu bir toplantý ile milletvekili aday adaylýðýný açýkladý. Ahmet Sami Ceylan, dün parti binasýnda düzenlediði basýn toplantýsý ile birlikte Milletvekilliði aday adayý olduðunu kamuoyu ile paylaþtý. Partililerle birlikte parti binasýna gelen Ceylan, coþkulu kalabalýk karþýsýnda oldukça duygulandý. 7 DE Bekir Yazýcý'dan Tufan Köse'ye belgelerle cevap CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin "Eski Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'nýn Halk Bankasý eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'a þahitlik yapmasýný" eleþtirdiði konuþmasýna Yazýcý'dan cevap geldi.chp Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM'deki konuþmasýnda eski Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'nýn Aslan'a þahitlik yaptýðýný belirterek... 4 De AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ortaköy ilçesinin adýnýn Þapinuva olarak deðiþtirilmesi için çalýþma baþlatýldýðýný açýkladý. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve il yöneticileriyle birlikte Ortaköy Belediyesi'ni ziyaret eden AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, Hititler'in en önemli ticaret merkezlerinden olan Ortaköy'ün, Þapinuva Meteorolojinden yoðun kar yaðýþý uyarýsý! Meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada yoðun kar yaðýþý uyarýsýnda bulunuldu. Açýklamada bu geceden itibaren bölgede görülecek kar yaðýþlarýnýn, Salý günü bölge genelinde, Çarþamba günü Bölge genelinde Perþembe günü Kastamonu çevrelerinde doðusunda kuvvetli ve yer yer yoðun olacaðýnýn beklendiðinin dile getirildiði açýklamada... adýyla önemli kentlerden birisi haline geleceðini belirtti. Uluslararasý literatürde de Þapinuva'nýn tanýrlýlýðýna dikkat çeken Uslu, isim deðiþikliliðinin ilçenin tarihi potansiyelini de ön plana çýkaracaðýný ayný zamanda turizm bölgesi olduðu için yatýrýmlarda da öncelikli olacaðýna dikkat çekti. 5 DE 3 DE Melek Pehlivan Melek Pehlivan bu sefer seçimle Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný AK Parti Ýl Kadýn Kollarýnýn 4. Olaðan Kongresi dün Afra 2 Düðün Salonunda gerçekleþtirildi. Kongreye tek aday olarak giren Melek Pehlivan bu sefer seçilerek Kadýn Kollarý Baþkaný oldu. 6 DA Celal Can Em topraða verildi 2 DE "Devlet, devlet olmanýn gereðini yapmalýdýr" 2 DE

2 YILDIZ HABER 2 Celal Can Em topraða verildi Ýmsâk : 04:59 Güneþ : 06:25 Öðle : 12:01 Ýkindi : 14:55 Akþam : 17:25 Yatsý : 18:44 YILDIZ AJANDA Kosova'nýn Baðýmsýzlýðý (2008) - Medenî Kânûn'un kabûlü (1926) - Kafkas Kartalý Þeyh Þâmil'in vefâtý (1871) Çok yaþayýp da, ameli güzel olan kimseye müjdeler olsun! Hadîs-i þerîf Nakliyeci esnafýndan merhum Celal Em'in torunu, belediyeden emekli þoför Ýbrahim Em'in oðlu Gýrgýr Oto Park Ýþletmeci Celal Can Em, geçtiðimiz pazar akþamý Kýrkdilim köyü yakýnlarýnda geçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný kaybetti. Celal Can Em'in cenazesi dün Ulu Camide Celal Can Em öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Hýdýrlýk Mezarlýðýnda topraða verildi. Celal Can Em, evli ve 1 çocuk babasýydý. Tek Yýldýz Gazetesi merhuma Allah'dan rahmet, ailesine ve sevenlerine baþ saðlýðý diler. Yýlmaz MERT Günün Þiiri Ýþidin ey yârenler Kýymetli nesnedir aþk Deðmelere bitinmez Hürmetli nesnedir aþk Daða düþer kül eyler Gönüllere yol eyler Sultanlarý kul eyler Hikmetli nesnedir aþk Aþk EKOL SPOR SALONU na Bayan Antrenör Aranýyor Fitness plates ve aerobik konularýnda tecrübeli Bayan antrenör aranýyor müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur ADRES: YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM Çorum (0364) SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: "Devlet, devlet olmanýn gereðini yapmalýdýr" Türk Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkaný Yardýmcýsý Banu Gündemir, üniversite öðrencisi Özgecan Aslan'ýn hunharca katledilmesi üzerine yaptýðý açýklamada, "Bazýlarý hariç tüm milletimiz büyük bir öfke ve travma yaþadý. Bazý aklý evveller, sanatçý, sözde aydýn müsveddeleri, bu caniliði kýnamak yerine, tacize, tecavüze ve katile hafifletici sebepler aramaya kalktýlar. Biz onlarý kýnýyoruz. Bunlar Türk Milleti'nin sanatçýsý, aydýný ya da baþka bir kanaat önderi olamazlar. Onlarýn milletin vicdanýndaki yeri fosseptik çukurudur" Ülkemizde gün geçtikçe bir ahlaki kokuþmuþluk ve vicdanla izah edilemeyecek travmatik hareketlerin artarak devam ettiðini dile getiren Gündemir, "Toplumun yüzde 25'inin psikolojik desteðe ihtiyacý olduðunu Saðlýk Bakanlýðý verilerinden öðreniyoruz. Peki, sonuç nedir? Fýrat'ýn kenarýnda kaybolan bir koyunun hesabýný yöneticilerden Yýl: 10 Sayý: ÞUBAT SALI 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : sorulacaðýný sürekli tekrarlayan siyasiler ne çözüm ürettiler. Bunun cevabý koskoca bir hiç. Öldürülen ve tecavüze uðrayan her kadýnýn arkasýndan, siyasi slogana ve hamasete alet edilen açýklamalar hariç, hiçbir gerçekçi çözüm üretilemiyor. Ülkemizin bir bölgesinde, bebek katili imralý canisinin posterleri polis güvenliðinde bazý terör elemanlarýnca taþýnýrken buna sesini çýkarmayanlar, Özgecan Aslan için eylem yapanlara polis müdahale ediyor. Bunun mantýðý milletin vicdanýnda nasýl izah edilecek. Ülkenin caný yandý. Özgecan'ýn Banu Gündemir ailesi ile birlikte bütün vicdan sahibi milletimizin caný yandý. Baþka Özgecan'lar ölmesin. Baþka gençler yanmasýn. Baþka analar aðlamasýn. Devlet, devlet olmanýn gereðini yapmalýdýr. Gerektiðinde bir gecede kanuni düzenlemeyi yapanlarý uyarýyoruz. Bu katilleri gerektiði gibi cezalandýrýn" þeklinde kaydetti. Bahadýr Ömer Yücel AK Partili kadýnlardans ONKOSAV'a ziyaret AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri ONKOSAV'ý ziyaret ederek bilgi alýþveriþi yaptýlar.onkosav Baþkaný Olcay Ünal ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Melek Pehlivan ve yönetimine teþekkür etti. Yýlmaz Mert TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Kime kim vurdu ok Gussa ile kaygu yok Feryad ile âhý çok Firkatli nesnedir aþk Denizleri kaynatýr Mevce gelir oynatýr Kayalarý söyletir Kuvvetli nesnedir aþk Miskin Yunus neylesin Derdin kime söylesin Varsýn dostu toylasýn Lezzetli nesnedir aþk Yunus Emre HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,4563 2,4619 EUR 2,7981 2,8022 STERLiN 3,7808 3,7889 JPY YENi 2,0678 2,0728 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Uslu yeni MÜSÝAD yönetimini kutladý Ortaköy'ün adý Þapinuva oluyor AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ortaköy ilçesinin adýnýn Þapinuva olarak deðiþtirilmesi için çalýþma baþlatýldýðýný açýkladý. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve il yöneticileriyle birlikte Ortaköy Belediyesi'ni ziyaret eden AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, Hititler'in en önemli ticaret merkezlerinden olan Ortaköy'ün, Þapinuva adýyla önemli kentlerden birisi haline geleceðini belirtti. Uluslararasý literatürde de Þapinuva'nýn tanýrlýlýðýna dikkat çeken Uslu, isim deðiþikliliðinin ilçenin tarihi potansiyelini de ön plana çýkaracaðýný ayný zamanda turizm bölgesi olduðu için yatýrýmlarda da öncelikli olacaðýna dikkat çekti. Uslu, Ortaköy'de ören yerlerinde çýkarýlan tarihi eserlerin sergileneceði müzenin ilçeye kurulmasý için çalýþmalarýn devam ettiðini kaydetti. Yatýrým için kaynak arayýþlarýnýn sürdüðünü belirten Uslu, ödenek sorunun çözüldüðünde ilçeye bir müzenin kazandýrýlacaðýný sözlerine ekledi. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýspir de, ilçenin makus talihinin deðiþtirilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti. Trafik ýþýklarýna artýk uzaktan müdahale edilecek AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, AK Parti Çorum milletvekili adayý adayý Av. Fatih Maden'inde hazýr bulunduðu ziyarette Uslu, MÜSÝAD Çorum Baþkaný Ahmet Köksal kutlayarak görevinde baþarýlar diledi. Uslu, MÜSÝAD hem ülkedeki sivil toplum kuruluþlarý arasýnda hem de iþ dünyasýnda yapýlacak tüm çalýþmalarda farkýný, farklýlýðýný ortaya koyduðunu ve gücünü gösterdiðini belirterek, MÜSÝAD'ý önemsediklerini söyledi. Uslu, MÜSÝAD'ýn hep önemli projeler üreterek, ülkeye faydalý çalýþmalar ve hizmetler içinde olduðunu sözlerine ekledi. MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Ahmet Köksal da, amaçlarýnýn Çorum'a hizmet etmek ve þehri yönetenlerin çalýþmalarýna yapacaklarý Ar-Ge ile katkýda bulunmak olduðunu ifade etti. Köksal, Türkiye'nin en güçlü sivil toplum kuruluþlarýndan olan MÜSÝAD olarak Çorum'un dinamizminin istenilen seviyeye çýkmasý noktasýnda kendilerine düþen görevi fazlasýyla yerine getirmeye hazýr olduklarýný dile getirdi. Akýllý kavþak uygulamasýna geçen öncü belediyeler arasýnda olan Çorum Belediyesi, þimdi de yeni bir uygulamaya ile trafik hizmetlerindeki verimliliði artýrmayý hedefliyor. Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü bünyesine alýnan "VISSIM" adlý yeni bilgisayar yazýlýmý, akýllý kavþak uygulamasý ile paralel çalýþacak. Bu yazýlým ile Belediye Trafik ve Sinyalizasyon Birimi personeli, trafik yoðunluðunun fazla olduðu kavþaklara bilgisayar baþýnda anýnda müdahale edebilecek. Böylece, trafik yoðunluðunun fazla olduðu noktalarda bekleme süresi kýsaltýlarak vatandaþýn hem yakýttan hem de zamandan tasarruf etmesi saðlanacak. Yeni uygulama ile ilgili Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü personelini bilgilendiren Trafik Mühendisi Fulya Özsan, Çorum Belediyesi'ni yenilikçi anlayýþý nedeniyle kutladý. Ulaþým Hizmetleri Müdürü Lütfullah Þirin, de sistem ile akýllý kavþak uygulamasýnýn verimliðini artýrmayý hedeflediklerinin altýný çizerek "Önümüzdeki günlerde þehir içindeki kavþaklarda trafik yoðunluðunu en aza indirmek için çalýþmalarýmýz devam edecek"

4 YILDIZ Bekir Yazýcý'dan Tufan Köse'ye belgelerle cevap TEK CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin "Eski Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'nýn Halk Bankasý eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'a þahitlik yapmasýný" eleþtirdiði konuþmasýna Yazýcý'dan cevap geldi. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM'deki konuþmasýnda eski Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'nýn Aslan'a þahitlik yaptýðýný belirterek "Bozacýnýn þahidi þýracý olur. Osmancýk Belediye Baþkanýna da üzülüyorum" demiþti. Köse'nin iddialarýna Ýmam Hatip Projesine ait belgelerle cevap veren Yazýcý, Tufan Köse'nin Ýmam Hatip Pansiyonunun Özel Ýdare tarafýndan yaptýrýlmasýný ele alarak eksik bilgiden kaynaklanan bir hataya düþtüðünü belirtti. Aslan'ýn ifadesinde de bahsettiði Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi Taslak Projesinin Osmancýk Belediyesi tarafýndan hazýrlandýðýný dile getiren Yazýcý, yaptýðý basýn açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Sayýn Tufan Köse 10 Þubat 2015 tarihli Meclis konuþmasýnda bizim için üzüldüðünü ifade etmiþtir. Bu üzüntüsü bizim yalancý tanýk konumuna düþürülmemizdenmiþ! Bizim yalancý tanýk konumuna düþürülme iddiasýna en önemli delil 2013 Temmuzunda Osmancýk Ýmam-Hatip Lisesi pansiyon inþaatýnýn Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan ihale edilmiþ olmasýdýr. Ayný hataya 30 Aralýk 2013 tarihli yazýsýnda Mehmet Baransu'da düþmüþtür. Biz de Sayýn Tufan Köse'nin yanlýþ bilgi neticesi üzüldüðünü gördük ve doðru bilgilendirme ile üzüntüsünü giderelim, dedik. Sayýn Köse, Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi ile ilgili basýný takip ettiðini ifade ediyor; ancak dikkatli takip etmediði, doðru olmayan bilgilerle konuþtuðu görülüyor. Eðer dikkatli takip etseydi Bekir Yazýcý'nýn 6 Mayýs 2013'te Osmancýk Belediyesinden e-posta vasýtasýyla Halk Bankasý Genel Müdürlüðüne gönderdiði taslak projede, 2013 yýlý Temmuz ayýnda ihale edilen pansiyon binasýnýn olmadýðýný, yine ayný taslak projede Osmancýk Ýmam-Hatip Lisesi Yurt binasý yerinin iþaretlenmiþ ve "proje Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan kararý alýndý yapýmýna baþlanacaktýr." notu düþüldüðünü görecektir. Özü sözü bir olan Bekir Yazýcý'nýn dürüstlüðünü; þýracýlarla iþi olmadýðý gibi bozacýlýk yapmayacaðýný; bilmediði ve doðru olduðuna inanmadýðý bir konuda kimsenin hatýrý için tanýklýk yapmayacaðýný; bütün Osmancýklýnýn ve beni tanýyan herkesin bildiði gibi Sayýn Köse'nin de HABER bileceðini sanýyorum. Ben, konu ile ilgili A Habere (canlý yayýnda), Kanal 24'e, ÝHA'ya, Sabah Gazetesine ve daha bir çok yerel-ulusal basýna açýklamalar yaptým ve 11 Þubat 2014 Salý günüde Ýstanbul Cumhuriyet Savcýlýðýna ifade verdim. Bu açýklamalar ve ifadelerde birbiri ile çeliþen bir husus yoktur. Mezkur olayýn Sayýn Köse'nin iddia ettiði gibi Ramazan ayýnda iftarda ortaya çýkmasý ve dini duygularýn istismarý söz konusu deðildir. Olayýn özü ve geliþimi de þu þekildedir: Ben, 29 Mart 2013'te Osmancýk Belediyesinin hissesi dolayýsýyla Halkbank Genel Kuruluna katýldým. Genel Kurul sonrasý Halkbank Genel Müdürü Süleyman Arslan, beni makamýna davet etti ve konu orada gündeme geldi. Süleyman Arslan, mezun olduðu Osmancýk Ýmam- Hatip Lisesine vefa borcu olduðunu, oraya yurduyla, okuluyla, spor salonuyla, tatbikat camisiyle bir komleks yaptýrmak istediðini, bunun için baðýþ yapmak isteyen hayýr sahiplerinin olduðunu söyledi ve benden bir taslak proje yaptýrmamý istedi. Bende, yurt inþaatýnýn ihale edilmek üzere olduðunu, diðerleri ile ilgili çalýþma yapýlýp gönderileceðini söyledim. Ayný zamanda konuyla ilgili olarak Ýmam-Hatip Lisesi Müdür Baþyardýmcýsý Mahmut Tökel'le Süleyman Bey'i görüþtürdüm. Osmancýk Belediyesi Ýmar Müdürlüðünce hazýrlanan (içinde okul, cami ve spor salonuyurt binasý hariç-taslaðýnýn olduðu) taslak projeyi, 6 Mayýs 2013'te e- posta vasýtasýyla Halkbank Genel Müdürlüðüne gönderdik. Ramazan ayýndaki mesele, konunun gündeme ilk getiriliþi deðil, Genel Müdür'ün iftar için Osmancýk'a geldiðinde okulun gezilmesi sýrasýnda, yapýlmýþ ve yapýlacak çalýþmalarýn deðerlendirilmesidir. Daha sonraki geliþmeler kamuoyu önünde cereyan eder. Benim ve diðer tanýklarýn ifadesi sonrasý Süleyman Arslan tahliye olur. Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen soruþturmada takipsizlik kararý verilir. Soruþturmayý yürüten Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca Uluslararasý Balkan Üniversitesinin parasý iade edilmiþ; ancak Osmancýk Ýmam-Hatip Lisesi adýna toplanan para ile ilgili olarak söz konusu parayý, dernekler kanununa göre usulsüz toplanmýþ olarak deðerlendirmiþtir. Söz konusu paranýn ne yapýlacaðý ile ilgili karar vermek üzere Ýstanbul Valiliðine göndermiþtir. Bu konuda Ýstanbul Valiliðinin kararý beklenmektedir.kamuoyuna saygýyla duyurulur." "Günü kurtaran deðil kalýcý çözüm istiyoruz" Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý kurumlardaki sabit ödemeler konusundaki krizle ilgili yaptýðý açýklamada, "Maliye Bakanlýðý, SGK ve Saðlýk Bakanlýðý arasýnda geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen Global Bütçe görüþmeleri neticelendirilemediðinden kurumlara para yatýrýlamamýþtý ve çalýþanlar sabit ödeme ve bazý çalýþanlar da maaþlarýný geç almýþtý. Daha sonra kurumlara yaklaþýk 2 milyar TL yatýrýlarak sorun geçici olarak çözülmüþtü. Aradan 1 aylýk süre geçmesine raðmen Bakanlýk bir aylýk süreyi kullanmak yerine sorunun çözümünü yine son güne býrakmýþ ve çalýþanlarý yine ayýn 15'inde maaþýn yanýnda ek ödemeyi alamama riski ile karþý karþýya býrakmýþtýr" "Saðlýk çalýþanlarýný maðdur edecek bu durumun çözülmesi için ilgili bürokratlarýn bu konuda insiyatif alarak acilen sorunu çözmesi gerekmektedir" diyen Lafcý "Gelecek yýl için global bütçe ile ilgili hazýrlýklarýn daha önce yapýlýp çalýþanlarý maðdur etmeyecek bir anlayýþýn tesis edilmesi ve bir daha ayný sorunla karþýlaþýlmamasý için Saðlýk Sen olarak bu konunun takipçisi olacaðýmýzýn bilinmesini isteriz. Global bütçe protokolünün geciktirilmesi ile çalýþanlarý maðdur eden bürokratlar ile ilgili de Bakanlýðýn gerekeni yapmasýný 'saðlýk çalýþanlarýnýn yetkili sendikasý Saðlýk Sen' olarak talep ediyoruz" þeklinde kaydetti. Uður Çýnar 4 Mahir ODABAÞI KIYMETÝNÝ BÝLMEK Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Düþünmek ve kýymeti bilmek önemlidir. Ama maalesef çoðumuz gerektiði þekilde düþünemeyiz. Düþünmeyince de zamanýn ve imkânlarýmýzýn kadri kýymetini gerektiði þekilde bilemeyiz. Zaman geçer eyvah deriz ama nafile. Anadolu tabiri ile 'sel her zaman odun getirmez' onun için su akarken testiyi doldurmak elzemdir. Beþ þey gelmeden beþ þeyin kýymetini bilin diye diye bizleri uyaran hadisi þerifin gölgesinde; 'Hastalýk gelmeden saðlýðýn, Fakirlik gelmeden zenginliðin Meþguliyet gelmeden boþ vaktin, Mahkûmiyet gelmeden hürriyetin, Yaþlýlýk gelmeden gençliðin, Ölüm gelmeden dünyanýn' kýymetini bilmeye çalýþmak gerekir. Bu baðlamda; Bir hastayý ziyarete gittiðimizde, 'aman saðlýðýnýz kýymetini bilin. Her þeyi kafaya takmayýn. Kimini duyun kimini duymanýn. Bakýn bize zamanýnda bulup yiyemedik, alýp giyemedik. Þimdi ise bulduk yiyemiyoruz, aldýk giyemiyoruz ' Zengin iken fakir konumuna düþen biriyle sohbet ederken, ' servetinizin bir gün yok olabileceðini asla unutmayýn. Dünyanýn elli bin hali var. Bazen siz hata yaparsýnýz bazen de çocuklarýnýz. Var iken yok konumuna düþebilirsiniz. Onun için geliriniz ne kadar az olursa olsun ama bir köþe de mutlaka az çok birikintiniz bulunsun. Çünkü düþtüðünüz zaman en yakýn dostlarýnýz bile birden uzaklaþýverir.'' Görevi icabý çok yoðun olarak çalýþmasý gereken biriyle sohbet ederken, 'önceden boþ vaktim çoktu. Dolaysýyla bol bol kitap okuyordum. Eþi dostu ziyaret ediyordum. Þimdi ise baþýmý kaþýyacak vaktim yok. Bunun için boþ vaktin kýymetini bilin, boþa geçirmeyin ' Cezaevinde yatan bir tanýdýðýnýzý ziyarete gittiðinizde, ' Özgürlüðün kýymetini bilin. Çoluk çocukla çarþýyý pazarý rahatça gezebilmek, oturup bir parkta çay simit yiyebilmek dünyaya bedeldir. Aranýzda demir parmaklýklar yokken sarýlýn onlara sarýla bildiðiniz kadar. Öpün korkalayýn vakit doldu korkusu olmadan ' Ýhtiyarlýk rampasýna doðru hýzla yol almaya baþlamýþ bir yaþlýyla sohbet ederken, ' gençliðim geri gelse de ihtiyarlýðýn baþýma neler açtýðýný bir þikâyet etsem diye söze baþlayýp, aman ha gençliðiniz kýymetini çok iyi bilin. Ýyiye de kötüye de ne yapmak istiyorsanýz gençliðinizde yapabilirsiniz. Gençliðimizde koþarak giderdik þimdi bir adým atýncaya kadar canýmýz çýkýyor. Koyduðunu bulamýyorsun, uzandýðýný alamýyorsun ve duygulanýp her þeye aðlýyorsun ' Annesini- babasýný kaybetmiþ biriyle sohbet ederken, 'Annen-baban sað mý? Kadir kýymetini çok iyi bil. Çoluðun çocuðun bakmazsa sen yine en güzel þekilde bakmaya çalýþ. Mutlaka hayýr duasýný alarak ahrete yolcu et. Sonra kaybedince çok ararsýn ' Okula gitme imkâný olmamýþ ve okulu terk etmiþ biriyle sohbet ederken, ' okulunun kýymetini bil. Ben okuyamadým / kötü arkadaþ çevresinin etkisiyle terk ettim. Arkadaþlarým devlet dairesinde masa baþýnda otururken bak ben þimdi sürünüyorum ' Üniversiteyi bitirip yýllarca atamayý bekleyen biriyle sohbet ederken, ' devlet iþinin kýymetini bil. Nere olursa olsun sakýn iþinden þikâyetçi olma. Bak ben yýllardýr atanmayý bekliyorum. Aileme yük oluyorum ' Eþi müsrif olan, eve hayrý dokunmayan biriyle sohbet ederken, ' eþinin kýymetini bil. Bak biz yýllardýr kiralarda sürünüyoruz. Çocuklarýn yükü sýrtýmda ' Eþinden boþanýp tekrar baþka biriyle izdivaç yapmýþ biriyle sohbet ederken, ' Ufak tefek þeyleri sakýn büyütme. Bir kötü gidip te iyi asla gelmez. Ben çok keþke diyorum ama iþ iþten geçti ' Ülkesindeki savaþtan dolayý mülteci durumuna düþmüþ bir Iraklý, Suriyeli biriyle sohbet ederken, 'ülkenizin - gönlerde dalgalanan bayraðýnýzýn kýymetini bilin. Vatansýz olmak ne demek bize bakýn görün ' türü tavsiyeler uzar gider Avukatlardan cinayete tepki! Çorum Barosu Kadýn ve Çocuk Hukuku Komisyonu düzenlediði basýn açýklamasýnda Özgecan Aslan'ýn cinayetine tepki gösterildi.adliye Sarayý önünde yapýlan eylemde Çorum Barosu Kadýn ve Çocuk Hukuku Komisyonu adýna konuþan Av. Sevinç Demirtaþ Þahin, "Bu cinayet haberini aldýðýmýzdan beri içimiz yanýyor. Öfkemiz susmuyor. Gencecik 20 yaþýnda bir kýz, sadece evine gitmek istedi. Tecavüz edilmek istendi, canice öldürüldü, cesedi yakýldý. Ýnsanýn kaný donuyor, ne söylese kelimeler yetersiz kalýyor, öfkemiz dinmiyor.tecavüz insanlýk suçudur. Bir sebebin arkasýna gizlenmesi, sebep yaratýlmaya çalýþýlmasý kabul edilemez. Bir kadýnýn kýyafeti ne olursa olsun bahane kabul etmez. Çünkü kadýn herþeyden önce Ýnsandýr. Kadýnýn yaþama hakký, bir erkeðin yaþama hakký kadar kutsaldýr" Kadýna yönelik þiddetin ve kadýn cinayetlerinin sebep ve sonuçlarýný yýllardýr defalarca dile getirdiklerini kaydeden Av. Sevinç Demirtaþ Þahin, "Ancak gerçek sorunun çözümünün toplumsal cinsiyet eþitliði ve kadýna karþý bakýþ açýsýnýn deðiþtirilmesi gerekliliði ve bu konuda bir arpa boyu yol alamamýþ olmamýz. Aile içinde kadýn ve erkeðe biçilmiþ kalýplarla ve kadýný birey olarak görmeyen anlayýþla yetiþen çocuklar, yaþamý boyunca þiddet uygulamaya eðilimli olmaktadýrlar. Bu kýsýr döngüyü durdurmak için þiddetle mücadelede kararlý bir devlet politikasýna ihtiyaç vardýr.kadýný sadece cinsel obje olarak gören tüm anlayýþlarýn karþýsýndayýz.kadýn önce insandýr, annedir, bacýdýr, eþtir. Kadýn cinayeti haberleri artýk öyle sýradanlaþtý ki dinlemiyoruz bile. Kadýn cinayetleri sýradanlaþmamalý.bu ülke, ucuz ölümler ülkesi olmamalý.bütün kadýnlarýn bir olduðunu herkes duymalý, baðýrmalýyýz, haykýrmalýyýz. Kadýn cinayeti suçlularý en aðýr cezalarla cezalandýrýlmalý.kadýn cinayetlerindeki ve kadýna yönelik þiddetteki korkunç artýþ bir kiþinin annesinin bile diz kapaðýndan dahi tahrik olabileceðini utanmadan söyleyen; hamilelerin sokaða çýkmasýnýn edepsizlik olduðunu ileri süren; 6 yaþýndaki kýz çocuðuyla evlenmek mümkündür diyen zihniyetin, kadýn üzerinden yürütülen yanlýþ politikalarýn sonucudur. Bu olaylar azýmsanamaz, küçümsenemez, münferit kabul edilemez. Kadýn önce insandýr; kadýnlarýn dolmuþa bindiðinde þoförün kapýyý kapatýp, gaza basarak ýssýz bir yere götüreceði korkusuna kapýlmadan, bu korku yüzünden tek kalmamak için son inenle birlikte inmek zorunda kalmadan, ýssýz bir sokakta iki adýmda bir arkasýna tedirginlikle bakmadan, arkasýndan gelen kiþinin adýmlarýnýn temposuna kulak kesilmeden, yanýndan geçen birinin kendisine taciz edebileceði endiþesi olmadan, evde, sokakta, iþyerinde güvenle yaþayabilmesini istiyoruz. Bunun için devletimý2 çaðdaþ bir sosyal devlet olmanýn gereðini yerine getirmeli, bu konuda gerekli olan hassasiyeti göstererek; eðitim çalýþmalarý ve yasal düzenlemeleri yapmalýdýr.kadýna yönelik þiddet ve ayrýmcýlýðýn sona erdirilmesi için Devletin kadýnlara yönelik her türlü þiddet eylemini açýk bir þekilde kýnamasýný, aile içi þiddeti ve genel olarak kadýn ve çocuklara yönelik þiddeti önlemek için kampanyalar, ana-baba eðitim programlarý baþlatýlmasýný, evde, sokakta, iþyerinde yaþanan kadýna yönelik þiddetin sorumlularýnýn yargýlanmasýný ve caydýrýcý yasal tedbirler alýnmasýný, öldürülen ya da þiddet uðrayan kadýnlarýn; giydikleri elbiselerin rengi, makyaj yapmalarý, evlerine bir saat geç gelmeleri, cep telefonuyla sýkça konuþmasý gibi nedenler tahrik sayýlarak büyük ceza indirimleri uygulanmaktadýr. Toplumun en savunmasýz kesimi olan kadýn ve çocuklarýn yaþam hakkýna yönelen suçlarda ceza indirimi uygulanmamasýný istiyoruz. Kadýna yönelik þiddetin önlenmesi için, acil, akýlcý ve daha uygulanabilir çözümler bulunmalý. Kadýna yönelik þiddetin, tecavüzün cezasý daha caydýrýcý, daha etkili olmalý. Özgecan bir ýþýk tutmalý bize. Kadýnlarýn birbirine sahip çýkmasý için toplumu sarsan bu tür olaylarýn bir daha yaþanmamasý için. Biz susmayacaðýz söz veriyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL Özetin özeti: Bizim þikâyet etiðimiz þeylere kim bilir belki de baþkalarý özlem duyar (yazarla iletiþim: ) Laçin ve Dodurga MHP teþkilatlarýndan Bekir Çetin'e tebrik Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, MHP Laçin Ýlçe Baþkaný Mustafa Çiðdem, Dodurga MHP Ýlçe Baþkaný Ömer Etci ve yönetim kurulu üyeleri MHP Ýl Baþkanlýðýna seçilen Av. Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Baþkan Ünal Gevþek ve beraberindekiler Bekir Çetin'i tebrik ederek çalýþmalarýnda baþarýlar dilediler.

5 YILDIZ TEK HABER 5 E Basýn No:26369 Recep Kaymakcan bugün aday adaylýðýný açýklayacak Kredi Yurtlar Genel Müdürlüðü yaparken AK Parti'den milletvekili aday adayý olmak için istifa eden Prof. Dr. Recep Kaymakcan, bugün aday adaylýðýný açýklayacak. Prof.Dr. Recep Kaymakcan, Bugün saat 14.00'da hem AK Parti Ýl Baþkanlýðýna milletvekili aday adaylýðý baþvurusu yapacak hemde ardýndan düzenleyeceði basýn toplantýsýyla kamuoyuna duyuracak. Fatih AKBAÞ Ömer Sobacý'dan Baþkan Külcü'ye ziyaret Nuri Pakdil'e Vefa Gecesi yapýlacak Çorum Belediyesi, Yedi Güzel Adam'dan Nuri Pakdil'e Vefa Gecesi düzenleyecek. Yazdýðý eserler ve þahsiyeti ile Türk Edebiyatý'nýn yaþayan en büyük ustalarý arasýnda yer alan Nuri Pakdil için düzenlenecek olan vefa gecesi 18 Þubat Çarþamba günü Devlet Tiyatro Salonu'nda saat 19.30'da gerçekleþtirilecek. Üstat Nuri Pakdil'in öðrencileri olan Prof. Dr. Turan Koç, Necip Evlice ve Arif Ay'ýn da katýlarak üstadý anlatacaðý program hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Nuri Pakdil'in 7 Güzel Adam'ýn aðabeyi olduðunu, Nuri Pakdil'in sadece gençliðin deðil medeniyetimizin de bu yüzyýldaki mihenk taþlarýndan birisi olduðunu söyledi. Nuri Pakdil gibi büyük bir ismi Çorum'da aðýrlamaktan duyduklarý mutluluðu ifade eden Külcü, "Hayatýný okumaya, yazmaya, düþünmeye ayýran Nuri Pakdil, bunlarý yaparken baþta kendisi olmak üzere dünyayý deðiþtirmeye adamýþ deðerli bir þahsiyettir. Kýymetli bir þairdir. Tüm edebiyatseverleri ve hemþehrilerimizi bu önemli programa katýlmaya davet ediyoruz" Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Belediye Baþkaný Külcü "Türkiye saðlýk hizmetlerinde çað atladý diyebiliriz. Bunun bir parçasý da Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekterliði'dir. Baþarýlý hizmetlerinizin devam etmesini temenni ediyorum" Ziyarette, Hitit Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Sinan Zehir, Ýdari Hizmetler Baþkaný Dr. Ýhsan Demirbaþ ve Mali Hizmetler Baþkaný Nurettin Arslan da hazýr bulundu. Meteorolojinden yoðun kar yaðýþý uyarýsý! Meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada yoðun kar yaðýþý uyarýsýnda bulunuldu. Açýklamada bu geceden itibaren bölgede görülecek kar yaðýþlarýnýn, Salý günü bölge genelinde, Çarþamba günü Bölge genelinde Perþembe günü Kastamonu çevrelerinde doðusunda kuvvetli ve yer yer yoðun olacaðýnýn beklendiðinin dile getirildiði açýklamada, "Yoðun kar yaðýþýnýn neden olabileceði kara, hava, deniz ulaþýmýnda aksamalar, buzlanma ve don olayý gibi olumsuzluklara karþý ilgililerin ve vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý gerekmektedir" denildi. Haber Servisi

6 YILDIZ HABER 6 Bay-Bayan ayrý Spor Salonu sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step Melek Pehlivan bu sefer seçimle Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný AK Parti Ýl Kadýn Kollarýnýn 4. Olaðan Kongresi dün Afra 2 Düðün Salonunda gerçekleþtirildi. Kongreye tek aday olarak giren Melek Pehlivan bu sefer seçilerek Kadýn Kollarý Baþkaný oldu. Kongrede ilk olarak divan belirlendi. Divan Baþkanlýðýna Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Baþkan Yardýmcýlýðýna Ýl Yürütme Kurulu Üyesi Didem Ildýrar ve Ýskilip Kadýn Kollarý Baþkaný Fatma Selvi getirildi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Kongreye Çorum Milletvekili ve Meclis Ýdari Amiri Salim Uslu, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Ankara Milletvekili Nurdan Þanlý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Mustafa Böcek, AK Parti Milletvekili aday adayý Ahmet Sami Ceylan ve çok sayýda partili katýldý. Açýlýþ konuþmasýný Melek Pehlivan yaptý. Teþkilatlarýna teþekkür ederek baþlayan Pehlivan, "Ýlimize hizmet etmeyi kendimize sýr eyledik. 19. yüzyýlda Osmanlýyý yýkmak için oynanan oyunlar bugünde güçlenen Türkiye'yi yýkmak için oynanýyor. O yüzden tarihimizden ders çýkartýp tekrar ettirmemeliyiz hedeflerimizi gerçekleþtirmek için kadýnlar olarak bize en büyük deðeri veren liderimiz için çalmadýk kapý girmedik gönül býrakmayacaðýz. Çok çalýþýp seçimlerde baþarýyý yakalayacaðýz" Kongrede konuþma yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Bugünleri bizlere gösteren Allah'a hamd ediyorum. 2001'den bugüne kadar görev yapmýþ tüm kardeþlerimize þükranlarýmý sunuyorum" Külcü, "Davamýz büyüyerek emin adýmlar ile devam edecek. Özgecan kýzýmýz vahþice öldürüldü bu insanlýðýn vicdanýna karþý iþlenmiþ bir suçtur. Acaba Özgecanlar niye ölüyor ellerinde molotoflu çocuklarýmýz niye sokak aralarýnda ne yapýyorlar bunlarý konuþmak lazým insan manevi deðerlerden uzaklaþýrsa bu tür vahþetler görürüz. Bu bataklýðý kurutmamýz lazým. Ýnþallah yaþadýðýmýz bu üzücü ve acý olay yaþadýðýmýz son olay olur. Kadýn kollarý olarak AK Parti ailesi olarak üzerimize büyük görevler düþüyor. Tarih bizi on yýllar sonra deðerlendirdiðinde AK Parti öncesi ve AK Parti sonrasý olarak deðerlendirecektir. Bir dönem olarak Recep Tayyip Erdoðan ve Ahmet Davutoðlu olarak konuþulacaktýr. Davamýza nasýl katkýda bulunmamýz lazým olduðunu düþünmemiz lazým. Çok çalýþacaðýz hedeflerimize hep beraber yürüyeceðiz" þeklinde konuþtu. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise yaptýðý konuþmada hanýmlarýn girmedik ev sýkmadýk el býrakmayacaðýný ifade etti. Özgecan Aslan'ýn vahþice öldürülmesinin herkesi derinden üzdüðünü dile getiren Rumi Bekiroðlu, "Bu cinayetin zanlýlarý bir hukukçu olarak söylüyorum bunu müebbet hapistir. Bir diðer konu bizler her zaman bayan kardeþlerimizin yanýndayýz. Bir yerde program yapacaðýz denildiðinden her zaman desteðimiz olmuþtur olmaya da devam edecektir. Bizler þerefli davanýn gönüllüsü olarak AK Parti ailesi olarak herkesin yanýnda olacaðýz. Ben Melek kardeþimize baþarýlar diliyorum" Daha sonra kürsüye gelen Ankara Milletvekili Nurdan Þanlý ise "Kadýn kollarý kurulduðu günden itibaren hep çalýþmýþtýr çalýþmalarýna da devam edecektir. Kongrelerimiz gücümüzü kardeþliðimizi sergilediðimiz ve bilgi alýþ veriþinde bulunduðumuz birer toplantýlardýr" Þanlý, "Kadýn kollarýna düþen en önemli görev kadýnlarýmýzý bilgilendirmektir. Kadýnlarýn en önemli özelliði hangi kapýyý çalarsa çalsýn rahatça girmesidir. Buda oy oranýný yükseltmektedir. AK Parti kadýnlara büyük katkýlar veriyor. Kadýnlarýn eðitimi için iktidara geldiðimizde okuma yazma oranýný yükselttik. Kadýna olan þiddettin önlenmesi ve nelere ihtiyacý olduðunu tespit edip çalýþmalar yapýlýyor. Özgecan olayýný adlandýrmak çok zor idamýn bile onlar için yeterli olduðunu düþünmüyorum. Kadýnlara þiddet uygulayanlar en aðýr cezalar verilmesi için bizler elimizden ne geliyorsa yapýyoruz yapacaðýz da. Özgecan'ýn ailesine baþ saðlý diliyorum inþallah bu vahþetler bir daha yaþanmaz" diyerek sözlerini tamamladý. Melek Pehlivan Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise, kongrenin hayýrlara vesile olmasý temennisiyle konuþmasýna baþladý. Milletvekili Derya Bakbak, "Toplumun yarýsý kadýnlardan oluþmakta. Kadýnlarýn sosyal hayatta, siyasi hayatta ve ekonomik anlamda karar mekanizmalarýnda yer almalarý adýna AK Parti Kadýn Kollarý Teþkilatýmýz kurulmuþtur. AK Parti Kadýn Kollarýnýn 4 milyonun üzerinde üyesi bulunmaktadýr. 81 ilimizde 657 ilçemizde 5000'nin üzerinde olan tüm beldelerimizde kadýn kollarýmýz seçimle göreve gelmektedir. AK Parti Kadýn kollarý dünyanýn en büyük sivil toplum örgütüdür. Kadýn Kollarý Teþkilatýmýz hem dünya da hem Türkiye'de çok önemli bir yere sahiptir. Amacýmýz kadýnlarýmýzýn güçlenmesi Türkiye'nin büyümesi ve geliþiminde önemli bir yere sahip olmasýdýr. AK Parti göreve gelene kadar 2002 yýlýna kadar kadýnlarýn TBMM'de temsil olaný 4.1'dir ve o güne kadar gelmiþ olduðu en yüksek oran yüzde 4.5 idi. Bugün ise yüzde 14.1 ve bu seçimlerde inþallah bu oraný yüzde 20'lere ve baþbakanýmýzýn deðimiyle yüzde 25'lere taþýyacaðýz inþallah. Yeni Türkiye 2023 bizim için çok önemli. Yeni Türkiye'de yeni Anayasa, daha özgür, daha demokratik, hukukun üstünlüðünün olduðu kadýnlarýn adalet ve eþ deðer ilkesinin olduðu bir anayasa bizim için çok önemli ve anlamlýdýr. Ýkinci bir konu da bizim için Çözüm Süreci bizim için çok önemli olacak. Demokratik açýlým, milli birlik ve beraberlik ilkesi Çözüm Sürecini merkeze aldýðýmýzda analar aðlamasýn diye çýktýðýmýz bu yolda saðlýktan eðitime kalkýnmadan güvenliðe kadar her alanda huzurun tesis edilmesi için çaba göstereceðiz. Amacýmýz ve hedefimiz 2023'tür. Yeni Türkiye'yi kadýnlarýmýzla birlikte daha güçlü daha yüksek temsil oranlarýyla katýlabilmektir" þeklinde konuþtu Çorum Milletvekili ve Meclis Ýdari Amiri Salim Uslu da konuþmasýnda, "Bizler bu davanýn bilincindeyiz Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanýyor. Bizler bunun bilincin de olmalýyýz. Bu ülkede yaþý müsait olanlar bilir seksen de darbeler, ihtilaller yaþandý. Bunun bedelini kadýnlar ö Çok þükür þimdi AK Parti kervaný yola çýktý. Önce kadýnlar AK Partiye sahip çýktý. Çünkü geçmiþte yaþananlar bir daha yaþansýn istemiyorlar. Biz davamýzda kadýnlarýmýzý önemsiyoruz. AK Partili kadýnlarýn baþka kadýnlardan ayýran en büyük özelliði Özgecan kardeþimizi öldülmesi bazý kadýnlar alanlarda dans ederek acýyý paylaþýyorlar. AK Partili kadýnlar ise cenaze evine giderek acý içinde olan annenin yanýnda acýyý paylaþýyorlar. Ýlk önce Cumhurbaþkanýmýzýn kýzlarý gitmiþtir cenaze evine bizim farkýmýz bu. Bazýlarý gibi alanlar da bambam dansý oynayarak acý paylaþýlmaz. Eðitim imkanlarýmýzý arttýrýlmasý amacýndayýz. Çalýþan kadýnlarýmýza istihdam saðlamaktýr. Çözüm süreci analarýn aðlamasýný sona erdirdi. Bu yüzden çözüm sürecinin her zaman arkasýndayýz. Ýç güvenlik Muzaffer Külcü Nurdan Þanlý Salim Uslu Rumi Bekiroðlu yasasýna karþý çýkanlar Özgecanlar gibi olaylarý hiç mi görmüyor? AK Partili Milletvekilleri olarak canýmýz pahasýna iç güvenlik yasasýný çýkartacaðýz. Biz kongreleri gövde gösterisi olarak görmüyoruz. Kongrelerimizi bir muhasebe yapýp öyle yolumuza devam ediyoruz. Sýkmadýk el býrakmayacaðýz. Yeni Türkiye için çok çalýþacaðýz" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL

7 YILDIZ HABER 7 "Çorum'a ömür boyu çalýþmak için adayým" Dr. Yaþar Uðurlu bugün adaylýðýný açýklýyor Kýsa adý RTÜK olan Radyo ve Televizyon üst kurulunda Baþkan müþavirliði ve ve daire baþkan yardýmcýsý olarak görev yapan hemþerimiz DR. Yaþar Uðurlu bugün AK Parti Ýl baþkanlýðýnda saat da Milletvekili aday adaylýðýný açýklayacak. Doðduktan kýsa bir süre sonra anne ve babasýný kaybederek yetim kalan sonrasýnda ise Çorumun tanýnmýþ elektrikçi esnaflarýndan Ahmet Uçok (Ünldý) taradýndan büyütülerek Ýlk ve Orta öðrenimi Çorumda Üniversiteyi Ankarada tamamlayan Dr. Yaþar Uðurlu Çorum a ve Çorumlulara vefa borcu olduðunu belirterek Çorum ve gelecek nesiller adýna hizmet etmeye hazýr olduðunu vurguladý. Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel yayýn yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþen Dr. Yaþar Uðurlu Çorumu Lokomotiv bir þehir haline taþýmayý temel hedef edindiklerini belirterek," Öncelikle belirteyimki Çorum'da doðdum. Ýlk ve orta öðrenimi Çorum'da, Üniversiteyi Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Eðitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde, Yüksek lisans ve doktoramý, Saðlýk Psikolojisi ve Psikolojik Danýþma alanlarýnda Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tamamladým. Kýrýkkale Üniversitesi ve Balýkesir Üniversitesi'nde öðretim görevlisi olarak binlerce öðretmenin yetiþmesine emek verdim. Daha sonra Milli Eðitim Bakanlýðý'nda yýllarýnda Bakanlýk Müþaviri ve Ýlköðretim Genel Müdür Yardýmcýsý olarak, 2011 yýlýnda ise Öðretmen Yetiþtirme Grup Baþkaný olarak görev yaptým yýlýndan beri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) Baþkan Müþavirliði ve Daire Baþkan Yardýmcýsý olarak görev yapmaktayým" þeklinde konuþtu. Okullarýn 1 hafta öncesinden açýlmasýnýn Fikir babalýðýný yaptý Okullarýn bir hafta önce açýlarak çocuklarýn uyum saðlamasý adýna fikir babalýðý yapmýþ olan Dr. Yaþar Uðurlu," Ekmeðinizi büyütmek, özgürlük alanýnýzý geniþletmek için çalýþýyoruz. Tarýmdan sanayiye, kültürden turizme her alanda geliþen Çorum'u lokomotif bir þehir haline getirmek büyük davamýzdýr. Anadolu ahilik geleneði ile yoðurulmuþ bu yurdu Yeni Türkiye'nin yýldýzý yapmak hepimizin sorumluluðudur. Türkiye'nin yeni bin yýllýk destaný yazýlýrken Sadece sekiz yýl sonra yani 2023'de Türkiye Cumhuriyeti 100 yaþýnda olacak. Yeni Türkiye'yi medeniyetimizin kökleriyle buluþturacak olan gençlerimize her alanda sahip çýkmayý önemsiyoruz. Artýk Batýya "Siz (insanlýða) Fransýzsýnýz'' diyebilen bir devletin vatandaþý olmak hepimizin ortak gururudur. Hangi partiye oy vermiþ olursak olalým; AK Partinin izlediði siyaset, hepimizin arzu ettiði, içimizi ýsýtan ve vicdan sahiplerinin "ooohhh" dediði bir vizyonun eseridir. Sizin destek ve dualarýnýz en büyük güç kaynaðýmýzdýr. Siyaset anlayýþýmýzý hakkaniyet, adalet ve milletimizin yüksek ahlaký belirlemektedir. Ýnsanýmýzýn ayaðýnýn yere saðlam basmasý ve geleceðe güvenle bakmasý için daha çok çalýþmayý görev biliyoruz. Gelin hep birlikte, Yeni Türkiye'yi ve Büyük Çorum'u Kuralým. Yaþar Uðurlu Ortaköy'e 57 milyon liralýk yatýrým yaptýk AK Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ortaköy ilçesini ziyaret etti. Ortaköy Belediyesi tarafýndan düzenlenen halk toplantýsýna katýlan Uslu ve Bekiroðlu, burada vatandaþlarla bir araya gelerek hem sorunlarý dinledi, hem de yatýrýmlar hakkýnda bilgi verdiler. Ortaköy'ün AK Parti iktidarýndan önce kaderine terk edildiðini dile getiren milletvekili Salim Uslu, yýllarýn ihmalini, ilçenin kaybolan yýllarýný telafi etmeye çalýþtýklarýný söyledi. 3 Kasým 2002 bugüne ilçe de her alanda yatýrým yapýldýðýný dile getiren Uslu, ilçeye yapýlan yatýrýmlarýn toplam maliyetinin 57 milyon TL olduðunu açýkladý. 7 Haziran seçimlerinin yaklaþtýðýna dikkat çeken Uslu, koalisyon pazarlýklarý ile Türkiye'nin geçmiþte çok þeyler kaybettiðini dile getirerek, seçimde tek parti istikrarýnýn devam etmesini istedi. Ülkede hükümet ile cumhurbaþkaný arasýnda da uyum olmasý gerektiðini dile getiren Uslu, 2001 yýlýnda devletin zirvesinde yaþanan krize iþaret, kitapçýk tartýþmalarý sonucu ortaya çýkan krizin tüm yükünün millete ödetildiðinin altýný çizdi. Türkiye'yi namerde muhtaç etmek isteyenlerin olduðunu belirten Uslu, içeride ve dýþarýdaki þer odaklarýnýn kirli ittifaklarla Türkiye'ye diz döktürmeye çalýþtýðýný belirtti. Devletin, milletin hizmetkarý olduðunu dile getiren Uslu, "Siyasetçilerin görevi millete hizmet etmektir. Sorunlar çözülemez deðil. Türkiye'de kronikleþen sorunlar Cumhurbaþkanýmýzýn önderliðinde AK kadrolar tarafýndan tek tek çözüme kavuþtu. Hayal dahi edilemeyen projeler gerçekleþti. Bugüne kadar 9 seçime girdik ve hepsinden baþarýyla çýktýk. Þimdi yeni bir seçimin arefesindeyiz. Yeni Türkiye'nin en kritik dönemeçlerinden birisi. Önümüzdeki seçim var. Ben bu seçimlerden kendime deðil, bu davaya oy istiyorum. Ýstikrar sürsün, Türkiye büyüsün" diye konuþtu. BEKÝROÐLU; MÝLLETLE ARAMIZA KÝMSE GÝREMEZ AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada milletin yanýnda olacaklarýný belirterek, milletle aralarýna kimsenin giremeyeceðini söyledi. AK Parti kurucu Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn cumhurbaþkaný, Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu' nun baþbakan seçilmesi ile yeni Türkiye'nin kapýlarý ardýna kadar açýldýðýný dile getiren Bekiroðlu, "Türkiye, bu yeni dönemde güçlü, demokratik, müreffeh ve saygýn bir ülke olma hedefine daha büyük bir azimle yürüyecek. Bu kutlu yürüyüþte genel baþkanýmýz ve baþbakanýmýz Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu' nun öncülüðünde tüm teþkilatlarýmýzla yekvücut olarak büyük hedeflere ulaþacaðýz. AK Parti, bu yeni aþamada milletin sesi olmaya devam edecektir. Daima milletimizin yanýnda olmaya, milletimizin dilini konuþmaya, onunla olan gönül baðýný korumaya devam edecektir. Milletle aramýza kimse giremeyecek" ifadelerini kullandý. AK Parti iktidarýnda yapýlan reform ve düzenlemelerle tüm vesayetlere son verildiðini dile getiren Bekiroðlu, bundan sonra millet iradesinin dýþýnda bir irade veya baþka bir vesayet sistemi kurmaya çalýþanlara da asla müsaade etmeyeceklerini vurguladý. Hizmet yapmanýn yaný sýra gönül kazanmanýn da önemli olduðunu dile getiren Bekiroðlu, "Hizmet ve gönül kazanmak bakýmýndan AK Parti her icraatýnda insaný merkeze alarak büyük bir hamle yaptý. Parti olarak hizmet aþkýyla ve millet sevdasýyla her an iyi ve her an yeni iþler yapmaya devam edeceðiz. Daima hizmet, daima millet aþkýyla milletin yanýnda olacaðýz" ifadelerini kullandý. AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde coþku dolu bir toplantý ile milletvekili aday adaylýðýný açýkladý. Ahmet Sami Ceylan, dün parti binasýnda düzenlediði basýn toplantýsý ile birlikte Milletvekilliði aday adayý olduðunu kamuoyu ile paylaþtý. Partililerle birlikte parti binasýna gelen Ceylan, coþkulu kalabalýk karþýsýnda oldukça duygulandý. Davul zurna eþliðinde karþýlanan Ceylan, partinin toplantý salonuna geçerek basýn toplantýsý düzenledi. Ceylan'ýn aday adaylýðýný açýkladýðý toplantýya; Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Siyasi ve Hukuk Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýlçe Baþkanlarý, Üçe Belediye Baþkanlarý, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, Gençlik ve Kadýn Kollarý Üyeleri ve çok sayýda partili katýldý. Basýn toplantýsýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ahmet Sami Ceylan'ýn adaylýðýnýn kendileri için bir onur ve kývanç vesilesi olduðunu vurguladý. "Dava arkadaþýmýz, yol arkadaþýmýz, gönüldaþýmýz Ahmet Sami Ceylan, milletvekili aday adaylýðýný açýklýyor. Teþkilat olarak tüm aday adaylarýmýzý kucaklýyor ve tebrik ediyoruz. Ancak gördüðüm bu tablo karþýsýnda teþkilatlarýn Ceylan'a çok ayrý bir önem verdiðini ve sevdiðini anlýyorum. Kendisinin bu yola çýkmasý ve aday adayý olmasý bizi gururlandýrýyor, onurlandýrýyor, kývanç veriyor" þeklinde konuþan Bekiroðlu, 11 Þubat'ta baþlayan aday adaylýðý sürecinin 20 Þubat'ta tamamlanacaðýný kaydetti. Bekiroðlu, bu kutsal ve mübarek yolda Ceylan'a baþarýlar dilediklerini belirterek, "Yolunuz açýk olsun. Aday adaylýðýnýz hayýrlý uðurlu olsun" AK Parti Milletvekili aday adayý Ahmet Sami Ceylan ise "Çorum'a sevdalýyým. Çorum için ömür boyu çalýþmak için adayým" Ceylan, partililere hitaben yaptýðý konuþmada; toplantýya tüm ilçelerden katýlým olduðunu, tüm ilçe baþkanlarý, belediye baþkanlarý, il ve merkez ilçe yöneticileri ile gençlik ve kadýn kollarýnýn katýldýðýný hatýrlatarak, böylesine özel bir günde kendisini yalnýz býrakmayan tüm partililere ve dostlarýna teþekkür etti. Toplantýya yoðun katýlýma ve izdihama atýfta bulunan Ceylan, kendisinin 5 yýl boyunca il baþkanlýðý döneminde bu özlenen tabloyu oluþturmak, birlik ve beraberliði saðlamak için mücadele ettiklerini, gerek il kongresinin, gerek mazbata töreninin, gerekse aday adaylýðý açýklamasýnýn binlerce kiþinin katýlýmý ile gerçekleþtiðini söyledi. "KADINA KARÞI ÞÝDDETE KARÞIYIZ" Ceylan, konuþmasýnýn baþýnda Mersin'in Tarsus Ýlçesi'nde vahþi bir katliama kurban giden üniversiteli genç kýz Özgecan için baþsaðlýðý dileðinde bulundu. Ceylan, "Özgecan, hunharca, adice katledilerek öldürülmüþtür. Tüm ülkemizi derin üzüntüye boðan bu olayý þiddetle kýnýyorum. Bizler AK Parti olarak her zaman kadýna þiddetin karþýsýnda olduk, bu konuda çeþitli yasal düzenlemeler yaptýk. Bu olayý gerçekleþtirenler caniler cezasýz kalmayacaktýr, cezalarýný çekeceklerdir" "YÜZÜNÜZÜ YERE EÐDÝRMEDÝM" Ceylan, partide görev yaptýðý 9 yýl boyunca ve 5 yýllýk il baþkanlýðý döneminde hiçbir partilinin yüzünü yere eðdirecek bir iþe imza atmadýðýný anlatarak, alný açýk, baþý dik bir þekilde görevini devretmenin onurunu yaþadýðýný söyledi. Böyle bir teþkilata sahip olduðu için, yýllardýr birlikte yol yürüdükleri ve bu millete birlikte hizmet etme þerefine ulaþtýklarý için Allah'a hamd ettiðini dile getiren Ceylan, "Görevimizin baþýnda Allah'a bize milletin gözünün içine baka baka siyaset yapmayý nasip etmesi için dua ettik, bugün geldiðimiz noktada milletin gözünün içine baka baka siyaset yapýyoruz. 2 genel, 2 yerel seçim, 2 referandum ve 1 cumhurbaþkanlýðý olmak üzere toplam 7 seçim atlattýk, bu seçimlerin 4 tanesine bizzat baþkanlýk yaptým. Girdiðimiz her seçimde oy oranýmýzý artýrarak ve baþarýmýza baþarýlar ekleyerek çýktýk. Bu durumun yaþanmasýnda tüm partililerimizin ve tüm teþkilatlarýmýzýn katkýsý olmuþtur" diyen Ceylan, Cumhurbaþkanlýðý seçiminde yüzde 64 oy alarak en yüksek baþarýyý elde ettiklerini duyurdu. "UZUN SOLUKLU BÝR DAVANIN NE- FERÝYÝZ" "Öyle bir il baþkanýna ve öyle bir yönetime görevi býraktým ki, bu bayraðý býraktýðýmýz yerden daha yükseklere taþýyacaklardýr. Bu kadrolar bunu baþaracaktýr" diyen Ceylan, kendilerinin uzun soluklu, büyük bir davanýn neferleri olduklarýný vurguladý. Bu davanýn sonsuza kadar devam edeceðini ve ömürlerinin sonuna kadar bu davaya hizmet edeceklerinin altýný çizen Ceylan, "vekillik olur yada olmaz. Olursa millete farklý bir kulvarda hizmetlerimizi sürdürürüz. Olmazsa da sorun deðil, teþkilatlarýmýn emrindeyim. Sizler ne görev verirseniz o görevi sürdüreceðim" diye konuþtu. Kendisinin merkez ilçe baþkanlýðý ve il baþkanlýðý yaptýðý dönemlerde tüm ilçelerin, köylerin sorunlarýný çok iyi tespit ettiðini, ayak basmadýk hiçbir köy, mezra, ilçe, mahalle býrakmadýklarýný anlatan Ceylan, Çorum'a ne yapýlmasý gerekiyorsa o hizmeti getirmek için aday olduðunu söyledi. "Çorum'a sevdalýyým. Çorum için ömür boyu çalýþmak için adayým" diyen Ceylan, "Yeni Türkiye Yeni Güç" sloganý ile hazýrlandýklarý 7 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin geleceði için büyük önem taþýdýðýný bildirdi. Ahmet Sami Ceylan, yeni Türkiye'nin özgürlüðün ve kardeþliðin ülkesi olacaðýný vurgulayarak, "Mevcut anayasa bize dar geliyor. Yamalý bohça haline gelen bu anayasanýn mutlak suretle deðiþmesi gerek. Bunun için de mecliste en az 330 milletvekiline sahip olmak zorundayýz. Artýk Türkiye'de millet ne derse o oluyor. Milletin yönettiði devlet sisteminin devamý için yeniden güçlü bir þekilde iktidara gelmek durumundayýz" ifadesini kullandý. Çözüm sürecinin de devam etmesi gerektiðini anlatan Ceylan, çözüm sürecinin sonuna kadar arkasýnda olduklarýný bildirdi. "Bugüne kadar yaptýklarýmýz, bundan sonra da yapacaklarýmýzýn teminatýdýr. Ýl Baþkanlýðým döneminde beni en çok mutlu eden yatýrým, Uðurludað Ýlçesi ve köylerinin su sorununu kökten çözecek Þendere Göleti yatýrýmýdýr. 25 trilyona malolacak bu yatýrýmda imzamýn bulunmasý bana onur veriyor. Çorum'a ve ilçelere yapýlan tüm yatýrýmlarda imzamýz bulunuyor. Milletvekillerinin de bu konuda büyük desteðini aldýk" þeklinde konuþan Ceylan, milletvekili seçilmesi halinde 2018 yýlýnda demiryolunu Çorum'a kazandýrmak, ihracatý artýrmak, tarýmda hamleler yapmak gibi büyük hedeflerinin bulunduðunu anlattý. Konuþmasýný Sezai Karakoç'a ait bir þiirin dörtlüðünü okuyarak tamamlayan Ceylan, "Sakýn kader deme kaderin üstünde bir kader vardýr/ Ne yapsalar boþ göklerden gelen bir karar vardýr" diyerek adaylýðýný ilan etti. Yasin YÜCEL

8 YILDIZ YAÞAM Yeþil ve siyah çay DNA'yý 8 Kaçta Açýcaksýn? Adamýn biri meyhaneciye telefon eder: -Meyhaneyi ne zaman açacaksýn. Meyhaneci cevap verir: -Yarin saat 9-10 arasý der. 1.saat sonra adam tekrar telefon eder.yine ayný þeyi sorar. Meyhaneci kýzarak cevap verir: -Sen laftan anlamýyor Kelime Avý musun der ve telefonu tekrar kapatýr fakat telefon tekrar çalar. Meyhaneci telefonu hýþýmla açar ve þöyle der: -Meyhaneyi yarýn açtýðýmda seni içeriye almýcam. Adam der ki: -Ben meyhaneye girmek için deðil çýkmak için seni arýyorum. Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Hasardan koruyor Hisar Intercontinental Hospital Ýç Hastalýklarý ve Romatoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Soy, siyah, yeþil ve beyaz çay ile kahvenin yararlarý ve zararlarýný anlattý. ALZHEIMER VE TÝP 2 DÝYABETE KARÞI KORUYUCU Çay ve kahvenin yararlarý hakkýnda çok sayýda, birbirine zýt sonuçlanan, çalýþma mevcuttur. Ancak birçok araþtýrma kahvenin Alzheimer ve demansa karþý, bazýsý da, Tip 2 diyabete karþý koruyucu olduðunu ortaya koydu. Kahve, yüksek miktarda kafein içeriði nedeni ile havayollarýný geniþleterek astýmlý hastalarýn tedavisine yardýmcý olduðu gibi, kafein beyin damarlarýný daraltarak migren ataklarýnýn azaltýlmasýnda iþe yarýyor. Ancak uzun vadede fazla kahvenin migren ataklarýný artýrdýðýna dair bazý araþtýrmalar da mevcut. KAFEÝNSÝZ KAGVE ROMATOÝD ARTRÝTE NEDEN OLABÝLÝR Harvard Halk Saðlýðý Okulunun kahvenin saðlýk üzerindeki etkileri üzerine yaptýðý araþtýrma sonucunda saðlýk üzerine etkisiz olduðu ve 6 fincanýn üstünde kahve içiminin ölmeye neden olmadýðý gibi; uzun yaþamaya da katkýsýnýn olmadýðý görüldü. Yani kahve tiryakisi iseniz telaþlanmanýza gerek yok. Ayrýca bazý araþtýrmalarda kahve tüketmenin kolon kanserinden koruyucu olabileceðini iddia ediyor. Yine kafeini alýnmýþ (dekaeine) kahvenin romatoid artrite neden olabileceði belirtiliyor. NEDEN YEÞÝL ÇAY DAHA SAÐLIKLIDIR Çay için ise durum farklý. Ulusal Kanser Enstitüsü (NIH) verilerine göre çay, antioksidan bir madde olan polifenol bileþikleri içerir ve bu da kanseri önlemede yardýmcý olabilir. Kanser riski üstündeki etkileri yeterince araþtýrýlmamýþ olsa da, çay, yatýþtýrýcý ve gençleþtirici özellikleri olan tedavi edici bir içecek olarak kabul görmüþtür. Çayýn tüm çeþitleri, Camellia sinensis adlý bitkinin yapraðýndan elde edilirler ki hasat sonrasýnda kurutulma sonucunda oksidize olur; oksidasyon ise kimyasal maddelerin parçalanmasýna yol açar. Yapraklarda görülen oksidasyon miktarýna göre çay, siyah, yeþil ve beyaz olarak ayrýlýr. Polifenoller özellikle yeþil çayda yoðundur. YEÞÝL VE SÝYAH ÇAY DNA'YI HASARDAN KORUYOR Yüksek polifenolllü çaylar, sýklýkla sýcak olarak demlenip içilirler. Yeþil çaydaki polifenol, siyah çaydaki theflavinler ve thearubiginler DNA yý hasarlardan koruyan serbest radikaller içerir. Ancak ihtiyaçtan fazla kahve ya da çay tüketimi çok yüksek miktarda kafein içerdiðinden, anksiyete, taþikardi, çarpýntý, uykusuzluk, huzursuzluk ve bulantýya yol açar. Yüksek miktarda filtre edilmemiþ kahve, yüksek kötü kolesterol, LDL ile iliþkili bulunmuþtur. Çay, flour içerdiðinden diþ saðlýðýna yararlý bulunmuþtur ancak çok fazla miktardaki çay, çabuk çürüyen diþler ve osteoflorozis riskini artýrabilir. Çin, Hindistan ve Sri Lanka kökenli çaylarýn çoðunda yüksek alüminyum ve kurþun içeriði saptanmýþ olduðundan çay seçiminde dikkatli olmanýz gerekir. Sonuç olarak her þeyi tadýnda býrakarak, günlük çay ve kahve miktarýnda ölçünün kaçýrýlmamasý kaydý ile bilinen bir kalp damar hastalýðýnýz da yoksa çay ve kahveyi tüketmeye devam edebilirsiniz açýklamasýnda bulundu. ÇAY EN SAÐLIKLI NASIL ÝÇÝLÝR Yemeklerden hemen sonra içmeyin. Yemeklerden hemen sonra içilen çay, demir emilimini engelleyip anemiye (kansýzlýk) yol açar. Özellikle kadýnlarýn bu konuda daha dikkatli olmasý gerekir. Çayý ana öðünlerde yemekten 1 saat sonra için. Þekersiz içmeyi deneyin. Þekersiz çay kilo alýmýnýn engellenmesi ve diyabet geliþimini önleme açýsýndan yararlýdýr. Çayý gün içinde su yerine tüketmeyin. Diüretik etkisi nedeniyle vücuttan su kaybýnýn artmasýna yol açar. Fazla çay tüketimi tansiyonda yükselme gibi yan etiklere yol açabilir. Yatmadan önce çay içmeyin, uykusuz kalabilirsiniz. Ýçinde kansere karþý yararlý olan çok sayýda poliaminler içerse de yakýn zamandaki bir araþtýrmada günde bir litre üstündeki çay tüketimi ile kolon kanseri geliþimi arasýnda iliþki saptanmýþtýr. Tam kanýtlanmamakla beraber içeriðindeki bazý kanserojen poliaminler neden ile bunun olduðu iddia edilmiþtir. Ancak baþka çalýþmalarda çay ve kolon kanseri arasýnda iliþki saptanamamýþtýr. 40 YILIN HATIRINA SAÐLIÐINIZDAN OLMAYIN Genel olarak iyi tolere edilen bir içecek olmasýna raðmen, kahvenin de bazý kiþiler tarafýndan dikkatli tüketilmesi gerekir. Kalp ve tansiyon hastalarý için çarpýntýya ve kan basýncýn da yükselmeye yol açarak zararlý olabilir. Kafeinsiz kahvenin romatoid artrit olarak bilinen iltihaplý romatizmaya yol açtýðý iddia edilmiþtir. Genetik olarak yatkýn bireylerin bu tür kahveyi tüketmemesi önerilir. Kahve ile kolon kanseri arasýnda iliþki saptanmamýþtýr. Kahve barsak hareketliliðini arttýrýp kanserojenlere temas süresini azaltýr diye iddia edilmiþtir. ÇAY VE KAHVENÝN TARÝHÝ Çayýn dünyada sudan sonra en sýk tüketilen içecek olduðunu belirten Prof. Dr. Soy; M.Ö yýlýnda Çin Ýmparatoru tarafýndan keþfedilerek günlük hayata giren çay; özellikle Çin ve Japonya da uyanýk kalmak, çalýþmak ve meditasyon amaçlý, öðrenciler ve rahipler arasýnda popülerlik kazanarak; daha sonra tüm dünyada bilinir ve kullanýlýr hale gelmiþtir. Kahvenin kökeninin ise Etiyopya olduðuna inanýlýr. Hikâyeye göre, Kaldi isminde Etiyopyalý bir keçi çobaný, keçilerinin belli aðaçlarýn meyvelerini yedikten sonra daha hiperaktif olduklarýný fark eder. Daha sonra manastýrlarda rahipler uyanýk kalabilmek için kahveyi tüketmeye baþlarlar. Buradan zamanla Arap yarýmadasýna yayýlan kahve, çay gibi, uzun bir süre Doðu kökenli bir içecek olarak kalmýþtýr ve ancak 17. yüzyýlda Avrupa ya gelmiþtir. 19:55 Kadý Gýyaseddin Hatemi, kundaktayken Külliye nin önünde bulduðu Filinta Mustafa'ya bir baba, adalete ihtiyacý olanlar içinse sýðýnýlacak bir liman gibidir. Kadý Gýyaseddin, ayný zamanda Padiþah a þehzadeyken hocalýk yapmýþtýr. Kadýlýk makamýný karakola taþýyan Kadý Gýyaseddin, böylelikle hem olaylara yakýn olacak hem de padiþaha verdiði Galata'yý kötülüklerden temizleme sözünü tutacaktýr.oyuncular : Onur Tuna, Serhat Tutumluer, Mehmet Özgür, Damla Aslanalp, Naz Elmas Yönetmen : Kudret Sabancý 20:00 Sinema Filinta Patron Mutlu Son Ýstiyor Yapýmcý Ýsfendiyar, senaristlik yapan Sinan'ý romantik komedi filmi senaryosu yazmasý için Kapadokya'ya gönderir. Burada bir butik otele yerleþen Sinan zor durumdadýr. Çünkü ne yazacaðý konusunda hiçbir fikri yoktur. Üstelik düþünmek için yeterli zamana sahip deðildir. Patronu, iþini bir an önce bitirmesi için ona baský yapmaktadýr. Sinan, butik otelin sahibi olan Ýzzet Bey'in kýzý Eylül'le tanýþýr ve ondan çok etkilenir. Hatta ondan ilham alarak yazacaðý senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Ancak bir sorun vardýr: Eylül, ünlü bir oyuncu olan Faruk'la niþanlýdýr. 19:45 Sinema Savaþ Sanatý 3 Ajan Neil Shaw, Kuzey Koreli teröristlerin nükleer bir bombayý ele geçirmelerini önlemek için gizli bir göreve atanýr. Ancak iþler planlandýðý gibi gitmeyince Shaw, güzel bir arabulucu kadýný kurtarmak için çapraz ateþ arasýnda kalýr ve cinayetle suçlanýr. Þimdi her yerde aranan Shaw, gizemli kadýn ve yeni partneriyle birlikte gerçeði açýða çýkarmak ve dövüþ sanatlarý yeteneklerini kullanarak Koreli teröristleri durdurmak zorundadýr. Mert Nobre Nobre profesyonel futbola Paraná Clube takýmýnda baþladý. 1999'da Brezilya birinci liginde forma giymeye baþladý. 9 Ekim 1999'da 19 yaþýndayken ilk maçýna Corinthians karþýsýnda Fernando Diniz'in yerine oyuna girerek çýktý. Nobre sezonda toplam 7 maça çýktý. Ýkinci resmi maçýnda 16 Ekim'de Gama karþýsýnda yine yedeklerden oyuna giren Nobre kariyerinin ilk golünü kaydetti ve Parana maçý bu golle 1-0 kazandý sezonunda Brezilya Lig formatý deðiþti. Nobre'li Parana eleme gruplarýnda kendi grubunda 3. olarak, kupa usulü oynanan lige kaldý. Parana son 16'yý geçerek, çeyrek finale çýktý ancak o sezon þampiyon olan Vasco de Gama'ya elendi. Nobre de final turlarýnda oynanan 4 maçýn 2'sinde oyuna girdi. Bu sezon ilk kez Brezilya Kupasý'nda 2 maçta forma giydi. Nobre özellikle 2001 sezonunda takýmýnýn önemli isimlerinden biri oldu. Özellike ligin sonlarýna doðru ilk 11'de forma giymeye baþalyan Nobre 25 maçta 11 gol kaydetti. Goiás takýmýna karþý kariyerinin ilk hat-trick'ini kaydetti. Maçý da takýmý 3-1 kazandý. Ancak ligde baþarý saðlayamadýlar ve 14.cü oldular. Bir önceki sezon olduðu gibi kupada da 2 maça çýktý sezonunda da takýmýn önemli isimlerinden olan Nobre oynadýðý ilk 4 maç gol atamasa da 5. maçýnda Brezilya'nýn önemli takýmlarýndan Palmeiras'ý 5-1 yendikleri maçta 4 gol kaydetti. Toplamda ise 24 maçta 12 gol attý. Takýmýnýn en golcü ikinci ismi Nobre'nin bu performansýna raðmen Parana, düþmekten sadece 2 puanla kurtuldu. Kupada ise Parana ile çeyrek finale kadar yükseldi ve 5 maçta forma giydi. MANTARLÝ ZEYTÝNLÝ TAVUK GÖÐÜS Malzemeler 1 küçük tabak Banvit Þerit 1 adet yumurtanýn aký 1 çorba kaþýðý sirke 2 diþ dövülmüþ sarýmsak 2 çorba kaþýðý mýsýr niþastasý 3 çorba kaþýðý soya sosu 4 çorba kaþýðý zeytinyaðý 1 çay kaþýðý zencefil 4 çorba kaþýðý sývýyað adet siyah zeytin adet mantar 1 su bardaðý piliç suyu 1 çay kaþýðý karabiber, tuz Yemeðin Tarifi Piliç etini yumurta aký, 1 çorba kaþýðý mýsýr niþastasý, sirke, sarýmsak, zencefil ve zeytinyaðý karýþýmýnda yarým saat bekletin.sývý yaðý tavada ýsýtýn. Piliç etini karýþýmýn içinden Bu dünya pazarýnda sermaye altýndýr; orada ise aþk ve ýslak iki göz. Hz.Mevlana çýkardýktan sonra tavaya aktarýn. Çok hafif kýzarýnca çekirdekleri çýkarýlmýþ zeytin ve ince kesilmiþ mantarlarý ekleyin, 1 dakika karýþtýrarak, piþirin.soya sosu ve kalan mýsýr niþastasýný ilave edip, piliç suyunu ekleyin. Karabiber ve tuzunu ayarlayýn. Suyunu çekene dek kaynatýn. Dilerseniz yanýnda patates püresiyle birlikte servis yapýn. 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:30 Spor 19:45 Savaþ Sanatý 3 Ýntikam Sinema 21:30 Transit 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:50 Elif 20:00 Türk Filmi 21:50 Haber Saati 22:20 Yabancý Sinema 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Patron Mutlu Son Ýstiyor 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Küçük Aða Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:55 Filinta 23:00 Bak Hele Bak 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Nizama Adanmýþ Ruhlar

9 YILDIZ HABER 9 "1923'de nasýl Cumhuriyeti ilan etmiþsek yeniden diriliþimizi ilan edeceðiz" Uzun'dan Memur Sen ve Ziraat Odasýna ziyaret AK Parti Milletvekili aday adayý olan Berat Uzun, bir dizi ziyaret gerçekleþtirdi. Ýlk olarak Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatcý'yý ziyaret eden Berat Uzun, AK Parti Genel Merkezindeki görevi esnasýnda sivil toplum kuruluþlarý ile iliþkilerin geliþtirilmesi ve sivil toplum kuruluþlarýnýn geliþmesi yönünde birçok proje de yer aldýðýný belirtti. Uzun, gerek Siyaset Bilimi Kuramý'nda, gerekse aktif siyasette sivil toplum kuruluþlarýnýn ne denli önemli bir yere sahip CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, mart ayý içerisinde yapýlacak olan ön seçim çalýþmalarýna hafta sonu da devam etti. Atlas, Küçük Sanayi Sitesi ve Traktörcüler Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafýn yaný sýra Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Baþkaný Nurettin Aksoy Dede'yi ziyaret etti. Ýlk olarak Küçük Sanayi Sitesi'ne giden Atlas, burada iþyerlerini ziyaret ederek, esnafa hal hatýr sordu ve hayýrlý iþler temennisinde bulundu. Esnafýn sorunlarýný yerinde dinleyen Cengiz Atlas, daha sonra Traktörcüler Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafý ziyaret etti. Esnaflar tarafýndan sýcak karþýlanan Atlas, son olarak Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý'na geçerek burada Vakýf Baþkaný Nurettin Aksoy Dede'yi ziyaret etti. Cengiz Atlas, 7 Haziran seçimlerinin partilerin veya þahýslarýn seçimi olmayacaðýný söyledi.seçimlerin Türkiye için çok önemli olduðunu anlatan eski Ýl Baþkaný ve Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, seçmenin üniter devlet yapýsýnýn bozulmamasý yönünde oy kullanmalarý gerektiðini söyledi. Atlas, açýklamasýnda, "7 Haziran seçimi Türkiye Cumhuriyeti'nin 'cumhuriyetle' tekrar tanýþma seçimidir. Kesinlikle siyasi partilerin ya da þahýslarýn seçimi deðildir. Türkiye'de seçmen artýk bu bilinç de olmalý ve bu yönde hareket etmelidir. 1923'de nasýl Cumhuriyeti ilan etmiþsek yeniden diriliþimizi ilan edeceðiz, hukuku yeniden ortaya koyacak ve Türkiye'de eðitim seferberliði baþlatacaðýz. Cumhuriyeti ilan edenler onun rejiminin korunmasýna da mutlaka saðlayacaklardýr" diye konuþtu. olduðuna deðindi. Uzun, sivil toplum kuruluþlarýnýn hamisi konumunda olan Memur Sen'in ülke için çok önemli bir sivil toplum kuruluþu olduðunu belirtti. Genel Merkez'de edindiði bilgi ve birikimi Çorum'un geliþmesi için kullanacaðýný belirten Uzun, Çorum'da yapacaðý tüm hizmetlerde sürekli sivil toplum kuruluþlarý ile istiþare halinde olacaðýnýn sözünü verdi. Ahmet Saatcý ise Berat Uzun'a çýktýðý yolda baþarýlar diledi. Berat Uzun daha sonra Ziraat Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Sayan'ý ziyaret ederek, yeniden seçilmesinden dolayý kutladý. Uzun, tarým þehri olan Çorum'da Ziraat Odalarýnýn önemine vurgu yaparak, tarým kenti olan Çorum'da modern tarýma geçilmesinin önem arz ettiðine deðindi. Mehmet Sayan ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Uzun'a teþekkür etti. Belediyeden 'kadýn' konulu fotoðraf yarýþmasý Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi (KKSM) "Kadýn Objektifinden Kadýn" konulu fotoðraf yarýþmasý düzenliyor. 18 yaþýný dolduran tüm kadýnlarýn fotoðraflarýyla katýlabileceði yarýþmaya baþvurular 6 Mart 2015 saat 17.00'a kadar devam edecek. Yarýþmaya daha önce herhangi bir yarýþmada derece almamýþ, herhangi bir yerde yayýmlanmamýþ ve sergilenmemiþ eserlerle müracaat edilebilecek. Seçici kurul tarafýndan yapýlacak olan deðerlendirme sonucu gönderilen fotoðraflar arasýndan birinci seçilen fotoðrafa 1000 TL, ikinciye750 TL, üçüncüye ise 500 TL para ödülü verilecek. Yarýþma ile ilgili daha geniþ bilgi almak isteyenler numaralý telefonu arayýp yetkililerden bilgi alabilecekler. TSO meclisine yeni üyeler Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Özgecan Aslan'ýn cinayeti hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Tarsus'ta üniversite öðrencisi Özgecan Aslan'ýn vahþice bir cinayete kurban gitmesi milletimizi derinden sarstýðý gibi ülkemiz ve milletimizin yarýnlarýyla ilgili çaba ve kaygýlarý bulunan Eðitim Bir Sen ve Memur Sen camiasýný da derinden sarsmýþ ve yaralamýþtýr" Bu müessif hadisenin, dünyayý adalet güneþiyle aydýnlatmýþ, barýþ ve güvenin timsali olmuþ büyük bir medeniyetin mirasçýlarýnýn nasýl özünden koparýldýðýný, pozitivist eðitimle nasýl birer caniye dönüþtürülebildiðini göstermesi bakýmýndan da ayrýca büyük bir üzüntü kaynaðý olduðunu belirten Saatcý, "Halkýnýn kahir ekseriyetinin adý 'barýþ' anlamýnda olan, her türlü emniyeti teminat altýna almýþ bulunan Ýslam dinine mensup olduðu bir ülkede mal, can, ýrz-namus emniyetini vahþiyane bir biçimde ihlal edebilenlerin bulunduðunu gösteren bu müessif olay, bu insanlarýn hangi toplumsal vasatta, hangi eðitim sisteminde yetiþtirildiðine dair sorularý da beraberinde getirmektedir. Biz biliyoruz ki, Batýlýlaþma süreciyle birlikte toplumumuzun temel dinamikleriyle oynanmýþtýr. Önce toplumu Ýslam'dan uzaklaþtýrma ve dinsizleþtirme mücadelesi verilmiþtir. Dini kurumlarýn kapýsýna kilit vurulmuþ, din adamlarý itibarsýzlaþtýrýlmýþ, dini ritüelleri yerine getirenler toplumdan dýþlanmýþtýr. Bireyi toplum içerisinde yetiþtiren ve kontrol altýnda tutan, 'mahalle' diye bir "Barýþ Gezegeni" çocuklarla buluþacak Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Barýþ Gezegeni" isimli müzikli danslý çocuk oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak. Ülker Köksal'ýn yazdýðý ve Levent Niþ'in yönettiði iki perdelik oyun 20 Þubat Cuma ve 21 Cumartesi günler ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek. Oyunu konusu ise þöyle: "Güzel bir gemide yaþayan altý çocuk. Oyun oynamak için ailelerinden habersiz sandalla bir yolculuða çýkarlar. Ancak ufukta görünen korsan gemisi ve fýrtýna onlarý çok korkutur. Çocuklar çoktan piþman olmuþlardýr ama yapacak hiçbir þeyleri de yoktur. Peki, þimdi ne olacaktýr? Oyun 6-13 yaþ izleyiciler için tavsiye edilir." "Vahþet iman yoksunluðunun tezahürüdür" kurumsal yapý, 'mahalle baskýsý' ifadesiyle pejoratif bir adlandýrmayla tarumar edilmiþtir. Ahiret inancý ve hesap günü kiþilerin gündeminden düþürülmüþ ve toplum bireylerinin birbirine iyiliði emretmesi kötülükten nehyetmesi þeklinde cereyan eden toplumsal kontrol mekanizmasý iþlevsizleþtirilmiþ, tamamen içgüdüyle hareket eden bireylerden müteþekkil bir toplum meydana getirilmeye çalýþýlmýþtýr. Manevi alan ýssýzlaþtýrýlmýþ, ruh desteksiz býrakýlmýþ, ruhsal yozlaþma toplumsal çürümeyi beraberinde getirmiþtir.bu milletin yüz yýl önce ayýp, günah ve yasak gibi yaþamýný þekillendiren kavramlarý vardý. Ayýp, örfî bir terimdir, bir milletin yaþama alýþkanlýklarý içerisinde hoþ görülmeyeni ifade eder. Ayýp kavramýný dikkate alan kiþi topluma karþý yükümlülüðünü dikkate alýr. Günah, din terminolojisine aittir ve dini açýdan doðru bulunmayaný ve men edileni ifade eder. Günah kavramýný dikkate alan kiþi Allah'a karþý hesap vereceðinin korkusuyla hareket eder. Yasak ise kanuna iliþkin bir kavramdýr, yapýlmasýnda somut kanuni yaptýrýmla karþýlaþýlacaðýný ifade eder. Yasak kavramýný dikkate alan kiþi devlete hesap vereceðini bilerek hareket eder. Bugün ayýp ve günah kavramlarýnýn toplumda belirleyiciliði kalmamýþtýr. Bunlar ayný zamanda iç kontrol mekanizmalarýdýr. Ýç kontrol mekanizmasý vicdandýr. Devletin yasaðý tek baþýna emniyeti temine yetmemektedir. Her kiþinin baþýna bir polis dikme imkâný yoktur. "Kork Allah'tan korkmayandan" denilmiþtir. Allah'tan korkandan korkmaya, Allah'tan korkanýn baþýna polis dikmeye gerek yoktur. Bugün medeniyet deðerlerini ihya etmeye dönük çalýþmalar türlü güçlüklerle ilerlerken televizyon dizileri, sinema filmleri, tiyatro oyunlarý gibi imkânlar toplumu dejenere etme ve medeniyet birikimini tahrip etme yönünde kullanýlmaktadýr. Her türlü sapýk iliþkiler televizyon ekranlarýnda sýradan davranýþlar olarak yansýtýlmakta, televizyon ekranlarýnýn yetiþtirdiði bozuk zihniyetli bireyler infial uyandýracak boyutta þenaatler iþlemekten imtina etmemektedirler. Çevrenin ve eðitim sisteminin ciddi bir ýslaha ihtiyacý vardýr. Müfredat programýna kadýna þiddetin önlenmesine iliþkin konularýn yerleþtirilmesi þeklindeki yetersiz tedbirlerle kadýnlarý korumak ve yüceltmek mümkün deðildir. Kadýna gerçek deðerini veren zihniyetin gönüllere yerleþtirilmesini saðlayacak köklü deðiþikliklerin yapýlmasý elzemdir. Ýdeolojik biçimlendirme aygýtý iþlevi yüklenmiþ eðitim sistemi kökten deðiþtirilmeden bu sistemden arýzalý çýktýlarýn elde edilmesinin önüne geçme imkâný yoktur. Sistem baþtan ayaða deðiþtirilmeli, maddi ve manevi alaný birlikte geliþtiren çift kanatlý bir yapýya büründürülmelidir. Albert Camus, "Bir ülkeyi tanýmak istiyorsanýz o ülkede insanlarýn nasýl öldüðüne bakýnýz" diyor. Biz, Þeyh Edebali'nin "Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn" sözünü temele alarak üzerine bir medeniyet inþa etmiþ bir milletiz. Böylesine vahþiyane cinayetlerin yaþandýðý bir ülke ve toplum olmak bu milletin hak ettiði bir görüntü deðildir. Yaþanan müessif olay, büyük sorunlarýmýzýn olduðunu göstermektedir. Memur Sen ailesi olarak Özgecan Aslan'a Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyor, böylesine müessif hadiselerin bir daha yaþanmamasýný Cenab-ý Hakk'tan niyaz ediyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi "Yeni et ürünleri tebliði"ne tepki! t Erkan Dalyan Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn þubat ayý meclis toplantýsý dün yapýldý. Meclis Baþkaný Erol Karadaþ baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýda devamsýzlýk yüzünden üyelikleri düþürülen Sakin Bilge ile Osman Hüseyin Cahit Tandað Çaðýrtkan'ýn yerine meclis üyeliklerine Erkan Dalyan ve Hüseyin Cahit Tandað getirildi. Diðer gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan toplantý sona erdi. Yasin Yücel ÇESOB Baþkan Vekili ve Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn yeni Et ve Et Ürünleri Tebliði'ndeki bazý yasaklarýn hem kasaplar hem de tüketicilerin aleyhine olduðunu iddia etti. Tebliðe göre kasaplarýn köfteden dökme tavuða kadar benzer ürünlerin ambalajsýz satýþýný yasakladýðýný ifade eden Recep Gür, oysa bir çok tüketicinin ambalajlý bir tavuðu alacak durumda olmadýðýný, kasabýn parçalayýp satmasýyla vatandaþa hem istediði kadar hem de daha ucuza satma imkaný getirdiðini söyledi. Naylon ambalajýn saðlýk sorunlarýna da yol açtýðýný belirten Gür, "Vatandaþ çoðu kez kasap sucuk ve kasap köfteyi lezzeti ve kalitesi sebebiyle talep ediyor. Bazen de cebindeki paraya göre parça tavuk talep ediyor. Bu seçeneklere mani olmanýn bir anlamý yok. Zaten bir çok sýkýntý uygulama safhasýnda ortaya çýkacak ve bu yanlýþ karardan dönülecek" Bu arada böyle bir tebliðin ve yasaðýn, ambalajlama iþi yapan beyaz et sanayicileri tarafýndan sevinçle karþýlanmasýný da anlamlý bulduklarýný dile getiren Oda Baþkaný Recep Gür, "Tebliðde ambalajsýz tavuk satýþý yasaklanýyor. Oysa naylon ambalajlarýn özellikle et ve et ürünlerine yönelik kanserojen etkisini týp dünyasý açýkça ifade etmektedir.tüm bu sebeplerle tebliðin bu geçiþ süresinde yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandý.

10 YILDIZ Arif Þahin aday adaylýðý dosyasýný verdi HABER Arif Þahin Çorum Milletvekili aday adaylýðý baþvurusunu yaptý. Þahin aday adaylýðý baþvuru dosyasýný AK Parti Ýl Komisyon Baþkaný Eyüp Arslan, Adem Candan ve Mahmut Öztemiz'e teslim etti. 10 Atanamayan öðretmenlerden Çetin'e ziyaret Atanamayan Öðretmenler MHP'yi ziyaret ederek Ýl Baþkaný Av.Bekir Çetin'e ve yönetimine baþarýlar dilediler. Nisan ayýnda yapýlacak olan 40 bin atamayla ilgili sorunlarýný dile getiren heyet, Bekir Çetin'e geniþ kapsamlý bir rapor vererek desteklerini beklediklerini kaydettiler. Konuyla ilgili açýklama yapan Çetin, atanamayan öðretmenlerin her zaman yanýnda olacaðýný söyledi ve sorunlarýn çözümü için gerekli mercilerle irtibata geçileceðini, gereken desteðin verileceðini, konunun mutlaka meclise taþýnacaðýný kaydetti. Bidergi'nin 5. sayýsý çýktý Çorum'un aktüel, magazin haber dergisi Bidergi, 5. sayýsýyla okurlarýyla buluþtu. Bidergi, okurlarýndan yine tam not aldý. Genel Yayýn Yönetmenliðini T. Atakan Akman, Yazý Ýþleri Müdürlüðü'nü de Ahmet Þahin'in üstlendiði Bidergi'nin 5. sayýsýnda da birbirinden ilginç konular okurlarý için özenle hazýrlanmýþ. Yazý Ýþleri Müdürü Ahmet Þahin, Bidergi'nin ilk sayýsýndan itibaren farkýyla öne çýktýðýný ve Çorum'daki dergi açýðýný kapattýðýný söyledi. Ýlk sayýsý ile birlikte geniþ bir okur kitlesine kavuþan ve her sayýsý ile beðeni toplayan Bidergi'nin editörü Ahmet Þahin, Ocak'ta çýkan 5. sayýdan da çok olumlu geri dönüþler almaya baþladýklarýný söyledi. Dergi'nin adet basýldýðýný ve ücretsiz olarak daðýtýmýnýn yapýldýðýný ifade eden Ahmet Þahin, "Bundan önceki sayýlarýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da önemli konularla ve önemli isimlerin yazýlarýyla Çorumlu okuyucularýmýzla buluþtuk. Konularýmýzý yine özenle seçtik. Bu sayýmýz daha þimdiden okurlarýmýz tarafýndan büyük ilgi görmeye baþladý. Bu durum bizleri daha iyi dergi çýkarmaya sevk ediyor" Derginin 5. sayýsý ile ilgili de bilgiler aktaran Ahmet Þahin, "Bu sayýmýzda da çok önemli konulara deðindik. Cumhurbaþkanlýðý Danýþmaný sayýn Ercan Yýldýrým'ýn Yeni Dindarlýk konulu yazýsý, Adnan Yalçýnkaya'nýn Dedemin Öðrettikleri konulu yazýsý, Sabri Üre'nin Tüketim ve Kimlik Ýliþkisi Üzerine yazýsý, Elvan Yýlmaz'ýn Ýsraf Havamdýr konulu yazýsý, Ercan Ayancý'nýn Ornifoto yazýsý, Ýsmail Dölarslan'ýn Çorum'un saklý kalmýþ güzelliklerini anlattýðý yazýsý ve buradan sayamayacaðýmýz pek çok yazý okurlarýmýzla buluþtu. Bidergi ailesi olarak bizi en fazla mutlu eden husus ise okuyucularýmýzýn bizleri arayarak teþekkür etmeleri, ve destek sözü vermeleri oluyor" diye konuþtu. BÝDERGÝ "1" YAÞINDA Tasarýmý, içeriði, konularý ve yazarlarý ile Çorum'da dergi sektörüne farklý bir hava getiren Bidergi, 1 yaþýnda. Ocak 2014'te ilk sayýsý çýkan ve o tarihten itibaren dopdolu içeriði ile 3 ayda bir yayýmlanmaya baþlayan Bidergi'nin uzun soluklu olmasý için tüm fedakarlýklarý yapmaya gayret ettiklerini dile getiren derginin Genel Yayýn Yönetmeni T. Atakan Akman, "Ýnþallah Bidergi'miz 10. yaþýný, 20. yaþýný da kutlayacaktýr. Halkýmýzýn, okurlarýmýzýn teveccühü olduðu müddetçe bizler dergimizi okurlarýmýzla buluþturmaya devam edeceðiz" CHP Milletvekili aday adayý Durkaya'dan Þahin'e ziyaret Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili aday adayý Halis Durkaya, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i makamýnda ziyaret etti. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda sivil toplum kuruluþlarýna yönelik çeþitli ziyaretler gerçekleþtiren CHP Çorum Milletvekili aday adayý Halis Durkaya, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'ný ziyaret ederek Baþkan Tahsin Þahin ile bir süre görüþtü. Birlik Kiremit sahiplerinden Arap Gürlek ve Sinan Gökkaya'nýn da hazýr bulunduðu ziyaret sýrasýnda konuþan Halis Durkaya, 7 Haziran 2015 tarihinde Türkiye'nin önemli bir seçim yapacaðýný hatýrlattý. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda kentin dinamik unsurlarýndan odalar ve borsalara yönelik çeþitli ziyaretler yaptýklarýný ifade eden Durkaya, bu amaçla Murat Gülyav, 'Kapadokya'yý anlatacak Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Hitit Söyleþileri kapsamýnda "Doðal ve Arkeolojik Özellikleriyle Kapadokya" konulu konferans düzenleyecek. 18 Þubat 2015 Çarþamba günü Çorum Müzesi Konferans Salonu'nda saat 14.00'te yapýlacak konferansa konuþmacý olarak Nevþehir Müzesi Müdürü Murat Gülyav katýlacak. Çorum'un en büyük esnaf odalarý arasýnda yer alan Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'ný ziyaret ettiklerini söyledi. Þoför ve nakliyeci esnafýnýn kendileri için ayrý bir öneme sahip olduðunu ifade eden CHP Çorum Milletvekili aday adayý Halis Durkaya, tüm esnaf kesiminin korunup desteklenmesi gerektiðini vurguladý. Durkaya, ziyaret sýrasýnda þoför ve nakliyeci esnafýnýn sorunlarýna iliþkin oda baþkaný Tahsin Þahin'den de bilgi aldý. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ise Halis Durkaya ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. BÝKTUDER, Hayvan Haklarý Komisyonu kurdu Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði (BÝKTUDER) tarafýndan 14 Þubat 2015 tarihinde gerçekleþtirilen toplantýda dernek bünyesinde Hayvan Haklarý Komisyonu oluþturuldu. BÝKTUDER Baþkaný Hayati Çam toplantýda yaptýðý konuþmada BÝKTUDER'in tüzüðünde sadece turizm, bilgi ve kültür aktivasyonlarýnýn bulunmadýðýný, insan haklarý, çevre ve hayvan haklarý gibi önemli baþlýklarýn da yer aldýðýný söyledi. Geçtiðimiz hafta sonu Yunus Emre Ýþ Merkezi'nde bulunan Altýn Hamle Spor Derneði'nde gerçekleþtirilen toplantýya BÝKTUDER Yönetim Kurulu Baþkaný Hayati Çam, Hayvan Haklarý Komisyonu Baþkaný Ayhan Aykanat, komisyon üyesi Bekir Tekeli, dernek üyeleri ve hayvan severler katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan Hayvan Haklarý Komisyonu Baþkaný Ayhan Aykanat, hayvanlarýn da insanlar gibi canlý olduðunu, onlarýn da insanlar gibi yeme, içme, barýnma ve tedavi gibi ihtiyaçlarýnýn bulunduðunu söyledi. Aykanat konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Hayvanlar hayatýmýzýn içerisinde yer alan ancak bazen farkýna bile varmadýðýmýz farklý bir dünyanýn bireyleri. Ülkemizde hayvan haklarý konusunda çýkarýlan kanunlar mevcut, ancak kanunlarýn uygulanmasý ve bilinçlenmenin toplum hayatýna yansýtýlmasý insanlarýn çabalarý ile mümkün. Çorum'da hayvanlarýn tedavi ve ameliyatlarýný acil biçimde karþýlayabilecek nitelikte bile bir hayvan hastanesi olmamasý þehrimizin nüfusu göz önüne alýndýðýnda büyük bir eksikliktir. Yediden yetmiþe tüm vatandaþlarýmýzda var olan hayvan sevgisini bir adým ileri götürmek ve hayvanlar için bir araya gelebilmek adýna burada toplandýk. Toplantýnýn olumlu sonuçlar vermeye baþladýðýný þimdiden görebiliyorum. Toplantýda konuþtuðumuz konularýn hayata geçirilmesi için elimizden gelen çabalarý göstereceðiz. Baþta Hayati Çam beyefendi olmak üzere bu toplantýnýn yapýlmasýna her tür katkýyý saðlayan tüm hayvan severlere teþekkürü bir borç biliriz." BÝKTUDER Baþkaný Hayati Çam'ýn giriþimleri ile Canik Belediyesi'nden temin edilen Hayvan Haklarý El Kitabý toplantýya katýlanlara daðýtýldý. Kitabýn hayvan haklarý ve bilinçlenme konusunda önemli bir kaynak olduðunu belirten Çam, Çorum'da hayvan sevgisi ve hayvanlarý koruma bilincinin oluþmasý için atýlan bu adýmlarýn büyüyerek artacaðýna inandýðýný söyledi. Genç Giriþimciler Kurulu'ndan 'Ben Genç Giriþimciyim' etkinliði Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ýl Genç Giriþimciler Kurulu, Çorum'da genç giriþimciliði özendirmek ve genç giriþimci adaylarýnýn ufuklarýný açmak amacýyla 'Ben Genç Giriþimciyim' adlý bir proje hazýrlandý. Proje kapsamýnda belli aralýklarla genç giriþimcilere çeþitli konularda bilgilendirme toplantýlarý vasýtasýyla eðitimler verilecek. Proje kapsamýnda ayrýca, genç giriþimcilere ve giriþimci adaylarýna yönelik eðitim, panel ve workshop gibi faaliyetler düzenlenecek. 'Ben Genç Giriþimciyim' projesi kapsamýnda ilk bilgilendirme toplantýsý, TSO ev sahipliðinde 19 Þubat Perþembe günü saat 16.00'te gerçekleþtirilecek. 'Ben Genç Giriþimciyim, Ekonomi Programý-1' adý altýnda gerçekleþtirilecek olan bilgilendirme toplantýsýna konuþmacý olarak HÝTÝTSEM Müdürü ve Hitit Üniversitesi ÝÝBF Bankacýlýk Finans Bölümü Öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþcý katýlacak. Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþcý toplantýda, Türkiye'nin finansal açýdan günümüzdeki yeri hakkýnda istatistiki rakamlarla deðerlendirmelerde bulunacak. TOBB Ýl Genç Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk, bilgilendirme toplantýsýnda, 'Türkiye Dünya'nýn neresinde?' Sorusuna yanýt aranacaðýný söyledi. Toplantýda, finansal verilerden yararlanarak Türkiye'nin konumunun karþýlaþtýrmalý olarak ele alýnacaðýný ifade eden Çabuk, ayrýca Sermaye Piyasasý'nýn önemi, Sermaye Piyasasý araçlarý, Türkiye'de sermaye piyasasýnýn geliþimi ve Türkiye'deki borsa ile dünya borsalarýnýn karþýlaþtýrýlarak ülkemizin finans dünyasýndaki yerinin ortaya konulacaðýný aktardý. Elvan Can Çabuk, TSO ve Genç Giriþimciler Kurulu üyelerini toplantýya davet etti.

11 YILDIZ 2 AÐUS- 17 ÞUBAT 2015 SALI SPOR 11 "Ýnsanlýk dýþý hadiselerin sosyal ve psikolojik temelleri tespit edilmeli" Ülkü Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir süredir kayýp olan üniversite öðrencisi Özgecan Aslan'ýn öldürülmesi ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Býrakýnýz bir masumun yakýlarak katledilmesini, suçlularýn dahi ateþle cezalandýrýlmasý sadece ve sadece Cenabý Allah'a mahsustur. Yakýlarak katledilmek, o kadar tarifsiz bir ölüm þeklidir ki, bunun karþýsýnda havsalalar çaresiz kalmakta ve vicdanlar kanamaktadýr. Anadolumuz'da Allah sýralý ölüm versin duasý edilirken, bir ailenin gencecik evlatlarýný, üstelik bu þekilde kaybetmesi, bizlerin yüreðine oturmuþ bir kor gibi içimizi yakmaktadýr" "Bu kahpe ve namussuz cinayetin failleri olan þerefsizler, insanlýðýn düþtüðü en alçak seviyeyi temsil etmektedirler" diyen Ýmal, "Böyle alçakça bir fiili gerçekleþtiren kimselerin, Türk toplumu arasýndan çýkmýþ olmasý ise bizi ayrýca üzen ve düþündüren bir olgudur. Ýnsanlýk çerçevesinin dýþýnda kalmýþ bu davranýþ üzerinde yetkililer düþünmeli, eðitim ve ceza adaleti sisteminin etkinliði noktasýnda derinlemesine bir takým deðerlendirmeler ve çalýþmalar yapýlmalýdýr. Bu aþaðýlýk cinayet, kadýna þiddetin ve tecavüz vakalarýnýn yaygýnlaþtýðý bir dönemde gerçekleþmiþtir. Kadýnýn þahsiyetinin hiçe sayýldýðý ve bir mal gibi algýlandýðý alt kültürler ile bir teþhir nesnesi olarak algýlandýðý popüler kültür arasýnda sýkýþmýþ Türk kadýný, siyasi ve iktisadi olarak var olma mücadelesi verirken, çoðu zaman gözden kaçýrdýðýmýz yaþam mücadeleleri ise bunlar gibi bir takým aþaðýlýk sefillerce noktalanmaktadýr" þeklinde kaydetti. "Çaðýn gereði olarak, Türk kadýnýn siyasi ve iktisadi hayatta etkinliðini saðlama hedefimiz ile kadýnýn yaþam hakkýný koruyamaz oluþumuz arasýndaki derin çeliþki, MHP'den,Özgecan Aslan cinayetine kýnama MHP Kadýn ve Aileden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yasemin Koçak, Özgecan Aslan'ýn öldürülmesi ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Mersin Çað Üniversitesi Psikoloji 1. sýnýf öðrencisi, ömrünün baharýnda, henüz 20 yaþýnda olan Özgecan Aslan'ýn baþýna gelen hiçbir açýklama kabul etmeyen, hiçbir mantýða sýðmayan bu insanlýk dýþý, içler acýsý olayý þiddetle kýnýyoruz" Ülkemizin her köþesinde yaþanan ve çoðu zaman suçlularýn cezalarýný çekmediði bu tür olaylara artýk bir dur denmesi gerektiðini kaydeden Koçak, "Günümüzde böyle olaylarýn yaþanýyor olmasý vahim ve içler acýsýdýr. Yarýna umutla bakan ve ülkemizin geleceði için parlak eðitim, güvenlik ve ceza adaleti sisteminin de bu konudaki iþlevselliðini yitirdiðini ortaya koymaktadýr" þeklinde belirten Ýmal, "Asayiþin saðlanmasý noktasýnda, siyasi temelli içeriklerle mücadeledeki baþarýsýzlýðý Güneydoðu örneðindeki gibi açýk olan siyasi iktidar, maalesef salt asayiþ sorunlarý karþýsýnda da etkinlik gösterememekte, suçun önlenmesi ve cezalandýrýlmasý süreçleri bürokratik iþ ve iþlemler kabilinden baþtan savýlarak gerçekleþtirilmektedir. Öncelikli olarak kadýna þiddet, tecavüz ve cinayet gibi insanlýk dýþý hadiselerin sosyal ve psikolojik temelleri tespit edilmelidir. Türk kültürünün dejenere olmuþ hâlinin bir yansýmasý olarak kadýný eve kapatan, eðitimini ve geliþmesini engelleyen zihniyet ile, kadýný bir nesne, eðlence ve moda sektörünün üretim girdisi olarak gören sözde çaðdaþ (!) zihniyet ile ayný kararlýlýkta mücadele edilmelidir. Karýsýna þiddet uygulayan, onu yaralayan bir erkeðe gösterilen elitist tepki, insanlarýn ailece ekran baþýnda olduðu akþam kuþaðýnda yayýnlanan bir dizideki 6 dakikalýk müstehcen sahnelere karþý da gösterilmelidir. Bu yoðun kültürel saldýrý karþýsýnda gençlik kimlik deðiþtirmekte, yozlaþmaktadýr. Tecavüzün normalleþtiði ve alýþýldýðý, cinselliðin alenileþtiði, genç ve çocuklarýn her türlü cinsel ve þiddet eðilimli etkiye açýk olduðu bir sosyal yapýya, siyaset ve güvenlik bürokrasisinin de baþarýsýzlýðý eklenince sokaklar hiçbir evladýmýz için güvenli olamayacaktýr. Baþka Özgecanlar katledilmesin, baþka ana-babalar böyle bir evlat acýsý yaþamasýn diye gereken tüm tedbirler alýnmalýdýr. Özgecan Aslan kardeþimize Cenabý Allah'tan rahmet, baþta ailesi ve sevenleri olmak üzere Aziz Milletimize baþsaðlýðý diliyorum. Suçlularýn bir an önce adalet önünde hesap vererek, vicdanlardaki insanlýk isyanýnýn da sükût bulacaðýný ümit ediyorum" ifadeleriyle açýklamasýný tamamladý. hayallere sahip kardeþlerimizin, arkadaþlarýmýzýn baþýna bunlarýn gelmesi geleceðimiz için ayný hayalleri paylaþan bizleri korkutmaktadýr. Yaþanan bu acý olayda Özgecan arkadaþýmýza Allah'tan rahmet, ailesine baþsaðlýðý ve sabýr diliyoruz. Suçlularýn en kýsa sürede cezalarýný çekmelerini istiyoruz. Umarýz bu insanlýk dýþý olaylar artýk son bulur" þeklinde kaydetti. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nde Abdülhamid konferansý Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi, Osmanlý devletinin 34. padiþahý Sultan II. Abdülhamid Han'ýn vefatýnýn 97. yýldönümü nedeniyle anma programý düzenledi. Günün anlam ve önemini belirten açýlýþ konuþmasýný Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý yaptý. Programa, konuþmacý olarak Araþtýrmacý Yazar Ýsmail Çal katýldý. Gençlik Merkezinin üye gençlerinin de yoðun katýlým saðladýðý anma programý 15 Mayýs Pazar günü de Gençlik Merkezinde gerçekleþtirildi. II. Abdülhamid Han'ýn bilinmeyen birçok yönlerinden bahseden Araþtýrmacý Yazar Ýsmail Çal, Sultan 2. Abdülhamid Han'ýn hayatýnýn, idareciliðinin ve siyaset üstü kiþiliðinin güne ýþýk tuttuðunu belirterek, Sultan 2. Abdülhamid Han'ýn batý ile cihan hükümdarý, doðu ile Ýslam halifeliði sýfatlarý çerçevesinde devlet adamlýðý zirvesinde iliþkiler kurduðunu ifade etti. Bu yönlerini Alman Milli Birliðinin kurulmasýný gerçekleþtiren meþhur Alman devlet adamý, Prens Bismarck, "Dünyâda 100 gram akýl varsa, bunun 90 gramý Abdülhamîd Han'da, 5 gramý bende, kalan 5 gramý da diðer dünyâ siyâsîlerindedir" sözleriyle tasdikledi. Bunlarýn yaný sýra, Dünya Siyonist Teþkilatýnýn Kurucusu Teodor Herlz, Sultan Abdülhamid'le iki defa görüþmüþ ve Filistin'de bir Yahudi devleti karþýlýðýnda Osmanlý Devleti'nin borçlarýný ödemeyi teklif etmiþtir. Abdülhamid'e göre Osmanlý Devleti için en tehlikeli devlet Ýngiltere idi. Bu konuda çok haklýydý. Çünkü dönemin Ýngiliz siyasetçisi, devlet adamý ve baþbakaný Lord Gladston büyük bir Ýslam ve Türk düþmanýydý.ona göre Medeniyet için yeryüzünden Kur'an-ý Kerim'in yok edilmesi gerekliydi. Bu konuda en büyük engel Türklerdi" Bunlarýn yaný sýra II. Abdülhamid'i devirmek için Çýraðan baskýnýný gerçekleþtiren Ali Suavi'yi bir sopayla kafasýna vurarak öldürüp darbe giriþimi engelleyen Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paþa'dan bahsetmeyi de ihmal etmedi. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý, Araþtýrmacý Yazar Ýsmail Çal'a kitap seti hediye ederek programa son verildi. Haber Servisi "Ýdam cezasý konusundaki toplumsal beklentiyi haklý buluyoruz" Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, üniversite öðrencisi Özgecan Aslan'ýn vahþice katledilmesi ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Millet olarak, üniversite öðrencisi Özgecan'ýn vahþice katledilmesinin þokunu yaþýyoruz. Sefil bir ruhun toplum vicdanýný ayaða kaldýran hunharlýðý, gencecik bir kardeþimizin hayatýný söndürdü. Vahþice iþlenmiþ cinayet, arkada yüreði yanan bir aile ve infial yaþayan bir toplum býrakmýþtýr. Yaþanan vahþet, idam cezasý konusundaki toplumsal beklentiyi yeniden gündeme taþýmýþtýr" "Elbette Türkiye bir hukuk devletidir ve bu konuda verilecek yargý kararýný toplumsal beklentiler deðil, hukuk devletinin ilkeleri belirleyecektir" diyen Lafcý, "Ancak millet adýna yetki kullanan yargý, milletin adalete olan güvenini gözetmek ve güçlü tutmak durumundadýr. Masum bir insanýn hayatýný, geride býraktýðý ailesinin umudunu söndüren bu caniliðin cezasýz kalmamasý kadar, verilecek cezasýnýn caydýrýcýlýk saðlamasý da önem arz etmektedir. Bu nedenle Saðlýk Sen Çorum Þubesi olarak idam cezasýnýn yeniden yasalarýmýzda yer almasý konusundaki toplumsal beklentiyi haklý buluyor ve destekliyoruz" þeklinde kaydetti. "Saðlýk çalýþanlarýnýn sabit ödemeleri zamanýnda ödenmeli" Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, yasal mevzuat gereði her ay ayýn on beþinde maaþla birlikte ödenmesi gereken sabit ek ödemelerin bu ayda maaþla birlikte ödenmediðini ifade ederek, "2015 yýlýnýn ocak ayýnda gecikmeli ödenen sabit ödemeler 2015 yýlý þubat ayýnýn on beþinde de maþla birlikte ödenmeyerek personel yine maðdur edildi. Anlaþýlan bakanlýk bunu bir alýþkanlýk haline getirdi" Ülkemizin saðlýðýný planlamayý kendisinin en önemli görevi olarak belirlemesi gereken Saðlýk Bakanlýðý'nýn, daha bir aylýk bütçeyi planlamaktan aciz bir duruma düþerek çalýþanlarý maðdur etmesinin nasýl izah edileceðini dile getiren Gök, "Türk Saðlýk Sen olarak biz buradan bakanlýk yetkililerine bir çaðrýda bulunuyoruz. Ýpe un sermeyi býrakýn, cekli caklý sözlerden vazgeçin. Saðlýk çalýþanlarýnýn kanuni hakký olan sabit ödemeleri zamanýnda ödeyin. Kanuna uyun, hukukun gereðini yerine getirin. Personeli maðdur etmeyin. Bankamatik önünde çalýþanlarý hayal kýrýklýðýna uðratmayýn. Zaten ekonomik zorluklar içinde hayatýný devam ettirmeye çalýþan saðlýk çalýþanlarýna yaþattýðýnýz maðduriyetlere, yasal olarak yapmanýz gereken ödemeleri zamanýnda ödemeyerek yeni maðduriyetler yaþatmayýn" þeklinde kaydetti. Gök açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Unutmayýn, saðlýk çalýþanlarý bütün mali planlamalarýný her ayýn 15'inde alacak aldýklarý mali haklara göre yapmaktadýrlar. Bakanlýk bu planlamayý bozarak çalýþanlara yeni borçlar yüklemektedir. Ceplerinde toplu sözleþmede ki ihanetle açýlan deliði daha da büyütmektedir. Bakanlýk bir an önce bu maðduriyete son vermeli ve sabit ek ödemelerinin hesaplara yatýrýlmasýný saðlamalýdýr." "Saðlýklý Yaþam" projesine Buharaevler MTAL'de start verildi Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan yürütülen "Saðlýklý Yaþam" isimli projenin tanýtým toplantýsý Buharaevler MTAL'de düzenlendi.toplantýya Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Ali Rýza Ekmekyapar, Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir, rehber öðretmen Dinçer Öbekçi, Çorum Yeþilay Cemiyeti Baþkaný Atilla Alpay,Buharaevler MTAL okul müdürü Sabriye Esen, okul müdür yardýmcýlarý, öðretmenler, memurlar ve yardýmcý personel katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Ali Rýza Ekmekyapar, "Saðlýklý Yaþam" projesinin Çorum merkezdeki mesleki ve teknik anadolu liselerinde uygulanacak bir proje olduðunu belirterek, projenin amaçlarý, kimlere uygulanacaðý ve süresi hakkýnda bilgi verdi. Ekmekyapar, projenin asýl amacýnýn, Çorum ilindeki gençleri, ebeveynleri, gençlik çalýþanlarýný ve Çorum kamuoyunu madde baðýmlýlýðý tehdidine karþý bilinçlendirerek, yereldeki insanlarý ve tüm kesimleri gençleri madde baðýmlýlýðýna karþý korumada ortak hareket etme kabiliyetine eriþtirmek olduðunu söyledi.ardýndan Çorum Yeþilay Cemiyeti Baþkaný Atilla Alpay tarafýndan, sigarayý býrakarak projedeki ilk adýmý atan Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Ali Rýza Ekmekyapar'a plaket takdim edildi.çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir ve rehber öðretmen Dinçer Öbekçi tarafýndan okul personeline verilen þiddeti önleme konulu slayt gösterisi eþliðindeki anlatýmýn ardýndan toplantýya son verildi. Sümer Tilmaç, Hanoðlu Konaðý'nýn konuðu oldu Yeþilçam'ýn ve tiyatronun duayenlerinden Sümer Tilmaç, 15 Þubat'ta Çorumlu hayranlarý ile buluþtu. 'Sümerce' adlý oyunu için Çoruma gelen Sümer Tilmaç ve ekibi yöresel lezzetleri Hanoðlu Konaðýnda tattý. Ýþletmeciliðini Melih Hanoðlunun yaptýðý Hanoðlu Konaðýnda yemek arasý veren usta oyuncu samimi açýklamalarda da bulundu Çoruma daha önce de bir çok kez geldiðini belirten Sümer Tilmaç her geldiðinde Çorumu daha geliþmiþ görmekten memnun olduðunu söyledi. Çorumlu vatandaþlarýn sanata verdiði deðerden dolayý teþekkür eden ünlü sanatçý þu ifadelerde bulundu: "Çorumu çok seviyorum insanlar burada çok sýcak kanlý, 80'li yýllarda Osmancýk da dizi çekimleri için geldiðimdeki sýcakkanlýlýk halen devam ediyor. Nasýl ki Çorumlular leblebi tozuyla büyüdüyse bende leblebi tozunun tadýný tatmýþ bir sanatçýyým. Tiyatro oyunumuza da gösterilen ilgiden çok memnunum. Burada bizi konuk eden Hanoðlu Konaðýnýn sahibi Melih Hanoðluna da bizlere yöresel yemekleri tattýrmýþ olduðu için çok teþekkür ediyorum. Tarihi konaklarýmýzýn deðerini her insan gibi bende iyi biliyorum ve böyle konaklarý her zaman ayakta tutmalýyýz" Hanoðlu Konaðý sahibi Melih Hanoðlu da "Böyle deðerli sanatçýlarýmýzý sürekli konaðýmýzda aðýrlamaktan onur duyuyoruz. Hanoðlu Konaðý olarak her zaman sanatýn ve sanatçýnýn yanýndayýz. Çorum yemeklerini konaðýmýzda ünlü isimlere tattýrmayý ve tarihi konaðýmýzý görmeleri Çorumun tanýtýmýna katký saðlamak olarak görüyoruz. Ünlü isimleri Hanoðlu Konaðýnda aðýrlamaya her zaman devam edeceðiz. Buradan bizi tercih ettikleri için Sümer Tilmaç, Ahmet Çevik ve ekibine teþekkür ediyoruz" þeklinde kaydetti.

12 17 ÞUBAT 2015 SALI Spor Toto Süper Lig Sezon Planlamasý belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Ýstanbul'- da yaptýðý toplantýda sezonu Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupasý planlamasýný kararlaþtýrdý. Federasyon tarihinde ilk kez bu kadar erken bir dönemde açýklanan planlamaya göre Spor Toto Süper Lig'de sezon Aðustos 2015 tarihlerinde baþlayacak. Sezonun ilk yarýsý 27 Aralýk 2015 Pazar günü sona erecek. Ligde ikinci devre Ocak 2016 tarihlerinde baþlayacak ve sezon 22 Mayýs 2016 Pazar günü tamamlanacak. TFF Süper Kupa müsabakasý 8 Aðustos 2015 Cumartesi günü, Ziraat Türkiye Kupasý Finali ise 25 Mayýs 2016 Çarþamba günü oynanacak. Sezon planlamasýna göre 24 ve 25 Eylül 2015 tarihlerine denk gelen Kurban Bayramý'nýn birinci ve ikinci günleri ile 31 Aralýk ve 1 Ocak tarihlerinde Profesyonel Ligler ve Ziraat Türkiye Kupasý'nda müsabaka oynanmayacak. (Spor servisi) Ýncedal: Gol atmak beceri ister Çorum belediyespor teknik direktörü Yavuz Ýncedal geçtiðimiz Pazar günü deplasmand a golsüz berabre kaldýklarý Tire 1922 spor maçý ile ilgili olrak yaptýðý deðerlendirmede" sað ve sol kanat savunmacýlarýnýn bile yakaladýðý net 7 gollük posizyonlarý gole çeviremez isen maçtan golsüz beraberlikle ayrýlýrsýn" Ýncedal'ýn maç ile ilgili olarak þöyle konuþtu" Tirespor karþýsýnda yakaladýðýmýz net 7 gollük posizyonlarý, bir türlü kale içine topu gönderme becerisini gösteremedik. Maçýn baþlama düdüðü ile birlikte rakibe karþý büyük bir üstünlük kurduk. Bu üstünlüðümüzü gole çeviremedik. Savunmada görev yapan sað ve sol kenar oyuncularýmýz bile gol posizyonuna girdi. Kanat oyuncularýmýz posizyona girdi. Ne varki gol atamama hastalýðýmýz ve beceriksizliðimiz Tire maçýnda da devam etti.hafta içinde sürekli gol çalýþmalarý yaptýk. Malesef bu çalýþmalarýmýzý oyuncularýmýz bir türlü skora yansýtma becerisini gösteremediler. Zonguldak Kömürspor maçýndan daha net gol posizyonlarý bulduk, bom boþ kaleye golü yapamadýk, ama sonuç golsüzlük. Gol atmak hem beceri isteyen hem de þans faktörünün yanýnda olmasýdýr. Son vuruþlarý daha iyi yapabilseydik skor lehimize olacaktý.ne yönetim, ne teknik kadro nede taraftar bu golleri atacak. Bu golleri sahada görev yapan oyuncular atacak. Kaybedilen puana çok üzüldük" diye konuþtu. (Spor servisi) Aydýn: Zor bir maçtan kolay galibiyet aldýk Ligin ikinci yarýsýnda takýmýn toparlandýðýný belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez, Manavgat deplasmanýndan alýnan galibiyetle lige yeniden dönüþ yaptýklarýný söyledi. Gülmez: "Futbolcularýmýz kazandýkça biz de onlarý ödüllendirmeye devam edeceðiz" Gülmez, þöyle devam etti: "Zor bir maçtan kolay galibiyet aldýk. Eksiklerimiz vardý ama bunlar mazeret deðildi. Aslan gibi kardeþlerimiz var. Hepsi de bir birinden deðerli. Takýmda birlik beraberlik, dayanýþma, sevgi ve saygý var. Ýnþallah Manavgat maçýný 3 puanla kapattýk yolumuza devam ediyoruz. Ligde öyle bir puan sýralamasý var ki gerçekten her maç birbirinden daha zor olacak. Alttakiler ligde kalma, üsttekiler ise play-off ve zirve mücadelesi veriyor. Bu anlamda bizim için de kolay maç yok. Önümüzdeki maçlar bizim hedeflerimizi belirleyecek. Biz bu puan cetvelinin neresinde olacaðýz karar vereceðiz. Ýnþallah her þey güzel olacak. Taraftarlarýmýz bizi desteklemeye devam etsinler. Taraftarýmýza Antalya deplasmanýndan alýnan galibiyeti armaðan ediyorum" diye konuþtu. (Spor servisi) Zonguldak Kömürspor zirve'de kan kaybediyor Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta 21'inci hafta maçlarý tamamlandý. Grupta zirve mücadelesi veren Zonguldakspor, orta sýralarda bulunan Bursa Nilüferspor'u konuk etti. Karaelmas Kemal Köksal stadyumunda oynanan maça ilgi büyüktü. Vali Yardýmcý Hüseyin Ergin, Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner ve yönetim kurulu üyeleri, Ak Parti Milletvekili Aday Adayý M.Salih Demir, siyasi ve sivil toplum örgütü üyeleri ile yaklaþýk 8 bin taraftar istedi. Ankara Bölgeselinden Mehmet Emre Atasoy, Aydýn Karsavuran, Soner Maraþ hakem üçlüsünün yönettiði müsabaka büyük çekiþmeye sahne oldu. Müsabakanýn ilk yarýsý 0-0 sonuçlandý. Ýkinci yarýda daha atak bir futbol sergileyen Zonguldakspor, yakaladýklarý fýrsatlarý deðerlendiremeyince 90 dakika 0-0 berabere tamamlandý. Bu sonuçtan sonra 37 puana yükselen Zonguldakspor, 3'üncü sýrada kalýrken, 31 puanla Bursa Nilüferspor ise 9'uncu sýrada kaldý. Nilüfer beraberlikler takýmý Grupta en çok berabere kalan 2 takýmýn müsabakasýnda galip çýkmadý. Bu maç öncesi 12 beraberliði olan Bursa Nilüferspor takýmýnýn neden bu kadar çok berabere kaldýðýný tüm sporseverler saha da gördü. 90 dakika boyuncu gerek kalecisi, gerekse oyuncularý en ufak bir temasta sakatlýk bahanesi ile dakika çalmak için yerde kaldýlar. Kömürspor, deplasmanda berabere kaldýðý Çorum belediyespor maçýndan sonra kendi sahasýnda da Bursa Nilüferspor ile golsüz berabere kalarak iki hafta da 4 puan kaybetti. (Spor servisi) Ýstanbul'daki Osmancýklýlardan Dostluk Turnuvasý Ýstanbul'daki Osmancýk dernekleri arasýnda düzenlenen futbol turnuvasý yoðun ilgi görüyor. Ýstanbul'da yaþayan Osmancýklýlarýn ilgiyle izlediði turnuvanýn ilk devresini Aþaðýzayetin Derneði lider tamamladý. Üsküdar Þampiyon Halý Saha Tesislerinde düzenlenen turnuvada Osmancýklý dernekler tarafýndan oluþturulan 6 takým mücadele ediyor. Aþaðýzeytin Köyü Derneði Baþkaný Recep Karadaþ, turnuvanýn ilk yarýsýný lider tamamladýklarýný söyledi. Turnuvanýn her maçýna Ýstanbul'da yaþayan Osmancýklýlarýn yoðun ilgi gösterdiðini belirten Karadaþ "Ýstanbul'da Osmancýklý hemþerilerimiz tarafýndan kurulan dernekler uzun yýllardýr faaliyet gösteriyor. En önemli kuruluþ amacý kaynaþmak ve hemþehrilik bilincini geliþtirmek olan derneklerimiz arasýnda bir kopukluk vardý. Dernek yöneticileri olarak bir araya geldik ve tüm derneklerimizin kaynaþmasýný saðlamak üzere etkinlikler düzenlemeye karar verdik. Bu etkinliklerden ilki futbol turnuvasý oldu. Turnuvada sporun dostluðunu en iyi þekilde hissettik. Daha dernek baþkanlarý bile tam olarak birbirini tanýmazken turnuva ile bütün dernekler arasýnda bir kaynaþma saðlandý. Bu nedenle turnuvanýn bir kaybedeni olmayacak." Yukarý Zeytin Köyü Derneði Baþkaný Ahmet Temir de dernekler arasý hemþehri etkinliklerinin devam edeceðine iþaret etti. Turnuvada Ýstanbul'da faaliyet gösteren Osmancýk Derneði, Akaören Köyü Derneði, Yukarý Zeytin Köyü Derneði, Gecek Köyü Derneði, Yaylabaþý Köyü Derneði ve Aþaðý Zeytin Köyü Derneði tarafýndan oluþturulan takýmlar mücadele ediyor.(spor servisi) Basketbolcular Tiyatro izledi Hemþehrimiz Tuncer Cücenoðlu tarafýndan yazýlan ve Adana devlet tiyatrosu sanatçýlarý tarafýndan sahnelenen Matruþka adlý oyun geçtiðimiz hafta Þubat 2015 tarihlerinde ilimizde sahnelendi. fenerbahçe basketbol okulundan bir grup veli ve sporcular da oyunu beðeniyle izlerken zaman zaman gülme krizine giren sporcular sanatcýlarý ayakta alkýþladýlar. Oyunculardan Gökhan yýlýnda da Karýmla evleniyorum adlý oyunla DOÐAN VE Burçin BÖRÜ ye hazýrladýklarý Çorum a gelmiþtik yine fenerbahçe basketbol Çorum u tanýtan bakýr tablo sunarak teþekkür okulu antrenörlerinin ilgisiyle karþýlaþtýk 4 yýl ettiler ve günün anýsýna hatýra fotoðrafý çektirdiler.kuliste sporcularla sohbet eden sonra geldiðimizde yine oyunu izlemeleri son derece nazik ve misafirperver davranýþlarýndan çok mutlu olduk Fenerbaahçe spor okulu sanatçýlar nazik davranýþlarýndan dolayý fenerbahçeli basketcilere teþekkür ederek ailesinin sanata ve sanatçýlara gösterdikleri sporculara sanata ilgi göstermelerinden ilgi ve alakaya ve Kahverengi cafe yetkililerine teþekkür ediyoruz dediler. (Spor servisi) dolayý teþekkür ettiler. sanatçýlar yaptýklarý açýklamada 2011 Galibiyet pozu Darýca G.B'nin dün Çatalcaspor'u yenerek þampiyonluk yolunda kritik bir virajý daha kayýpsýz geçmesinin ardýndan Darýca G.B camiasýnda yönetim, taraftar, teknik ekip ve futbolcular bir hayli keyifli. Darýca Ýlçe Stadý'nda oynanan karþýlaþmada tribünleri hýnca hýnç dolduran sarý yeþilli taraftarlar alýnan galibiyette bir kez daha önemli bir pay sahibi oldular. Maçýn ardýndan Darýca G.B Onursal Baþkaný Þükrü Karabacak'la birlikte galibiyet selfiesi çeken sarý yeþilli taraftarlar, þampiyonluða olan inançlarýný ortaya koyarak kenetlendiler.maçýn ardýndan coþkulu taraftarýyla birlikte müthiþ bir sevinç yaþayan Darýca G.B, adeta þampiyon gibi sevindi. Futbolcularý baðýrlarýna basan sarý yeþilli taraftarlar futbolculara ''Siz þampiyon olacaksýnýz'' mesajýný gönderdiler. Gelecek hafta ligden çekilen Trabzon Akçaabat takýmýyla karþýlaþacaðý için haftayý BAY geçirecek olan sarý yeþilli temsilcimiz oynamadan 3 puaný hanesine yazdýracak. Bir sonraki hafta sahasýnda lider Tuzlaspor'u konuk edecek olan Darýca G.B, adeta erken bir finale çýkacak. (Spor servisi)

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Trafikte dijital dönem

Trafikte dijital dönem Yeni et ürünleri tebliði tüketicinin aleyhine ÇESOB Baþkan Vekili ve Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn yeni Et ve Et Ürünleri Tebliði'ndeki bazý yasaklarýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

AKP milleti tedirgin ediyor

AKP milleti tedirgin ediyor MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Avukat Özgür Öztekin; AKP milleti tedirgin ediyor Özgür Öztekin MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Avukat Özgür Öztekin, AK Parti Hükümeti'nin toplumla konsensus saðlamaksýzýn torba yasa

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

"2001 krizi maliyeti yüksek bir ders oldu"

2001 krizi maliyeti yüksek bir ders oldu ''Kültür Günleri''ne ilgi yüksek oldu Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) ve Kaynak Kültür Yayýn Grubu tarafýndan organize edilen ''Kültür Günleri'' hafta sonu yapýldý. Anvatar Termal Otel'de düzenlenen

Detaylı

Vekâleti verin, Çorum u hakkýyla temsil edeyim Ýþ Adamý Mustafa Yaðlý, AK Parti

Vekâleti verin, Çorum u hakkýyla temsil edeyim Ýþ Adamý Mustafa Yaðlý, AK Parti Alperen Ocaklarý ndan hatim organizasyonu Muhsin Baþkan ve þehitleri Kuran ziyafetiyle anacaklar Çorum Alperen Ocaklarý, BBP nin merhum lideri Muhsin Yazýcýoðlu ve þehitler için hatim organizasyonu baþlattý.

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

Ören yerlerine hafta sonlarý ücretsiz gezi düzenlenecek

Ören yerlerine hafta sonlarý ücretsiz gezi düzenlenecek Nurettin Kulalý:Vekillik, ''Amaç deðil araçtýr'' AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Nurettin Kulalý Milletvekili seçilmesi durumunda Çorumun devletten hak ettiði payý almasý adýna gayret sarf edeceðini

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar"

1 milyar dolar mevduatýmýz var Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri 15-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ceylan'ýn Sungurlu eleþtirilerine MHP'den cevap

Ceylan'ýn Sungurlu eleþtirilerine MHP'den cevap Halit Yýldýrým "Keþke" dedi birinci oldu Yaptýðý nesir ve güfte yarýþmalarý ile Edebiyat çevrelerinin takdirini kazanan ve Ankara'dan yayýn yapan Birharf e-dergisinin düzenlediði 6. nesir yarýþmasý sonuçlarý

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna araçla devam edecek DE EKÝM PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 4 KURUÞ "Davutoðlu, bize koalisyon MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor

Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor Ziraat Odasý'nda seçim heyecaný 11 DE Ahmet Pehlivan Mehmet Sayan Milli Piyango çekiliþi Hattuþa'da yapýlacak Abdullah Meteoðlu Milli Piyango Ýdaresi'nin 9 Þubat 2015 çekiliþi talihlileri Hititlerin baþkenti

Detaylı

"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Beykoz Muhtarlar Derneği'nden...

Beykoz Muhtarlar Derneği'nden... Beykoz Muhtarlar Derneği'nden... Beykoz Muhtarlar Derneği 27 Şubat 2010 günü Beykoz Kristal İş Sendikası Genel Merkez binasında, Beykoz'un mülkiyet sorunlarının tartışıldığı toplantı sonrasında da sorunun

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli/Akdeniz Mahallesinde 2015 Genel Seçimlerine

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Meydan ve Kampüsün. önünde ki engeller kalkýyor

Meydan ve Kampüsün. önünde ki engeller kalkýyor Kayýp Renk romaný yazarý kitabýný tanýttý Albaraka Katýlým Bankasý Kurumsal Krediler Müdürü ve Yazar Hüseyin Tunç, düzenlediði basýn toplantýsýnda ekonomi üzerine deðerlendirmelerde bulundu.hüseyin Tunç'un

Detaylı

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi!

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi! Kültür Merkezi için somut adým ÞUBAT 201 SALI www.yildizhaber.com 0 KURUÞ 5 TE 300 yýl önceki ismine tekrar kavuþacak Dünyanýn en büyük uygarlýklarý arasýnda yer alan Hitit medeniyetine Çorum'un Boðazkale'nin

Detaylı

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret Çorum''a 8 yeni Ambulans Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Tekirdað'da daðýtým töreni gerçekleþtirilen Ambulanslardan 8 tanesinin Çorum'a tahsis edildiðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

Aslan Payý Ýskilip ve Alaca'nýn

Aslan Payý Ýskilip ve Alaca'nýn Ak Partinin önceliði baþkanlýk sistemi k Parti Çorum Milletvekili Ahmet A Sami Ceylan, ülkenin kalkýnmasýnda zaman kaybýný önlemek için kararlarýn tek merciden çýkmasý ve daha pratik uygulanmasý gerektiðini

Detaylı