Kadýnýn adý bütçede de yok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadýnýn adý bütçede de yok"

Transkript

1 Kadýnýn adý bütçede de yok TBMM'de bütçe görüþmeleri sürerken, Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü'nün (KSGM) bütçesinin görüþülmesi sýrasýnda, meclis tutanaklarýna da giren Toplumsal Cinsiyeti Gözeten Bütçeleme kavramýný, Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Mustafa Þahin "Toplumsal cinsiyet perspektifinin tüm politik alanlara yerleþtirilmesi" olarak açýklýyor. YAZISI 2. SAYFADA Hindiler ve yeni yýl hazýrlýðý ÝÇERÝDE NE VAR! KIBRIS GERÇEÐÝ Ahmet Muhtar Ceyhan ýn yazýsý 2. sayfada DURUMLAR Korkut Atasoy yazýsý 7. sayfada Yeni yýlýn yaklaþmasýyla birlikte Hacýbektaþ sokaklarýnda Hindi satýþlarýnýn yapýldýðý görüldü. Yeni yýlýn tercih edilen et türü Hindi eti Þipþak Boþanmalar' artýyor 10 yýl önce 825 olan bir yýldan önce boþananlarýn sayýsý 2003 yýlýnda yüzde 40.8'lik artýþla 1162'ye çýktý. Son on yýlda 16 yýldan fazla evli kalanlar arasýndaki boþanma oranýnda da önemli bir artýþ yaþandý yýlýnda 4 bin 871 olan 16 yýldan fazla evli olanlar arasýndaki boþanma sayýsý 2003 yýlýnda 10 bin 795'e ulaþtý. HABERÝ 8. SAYFADA olmasý nedeniyle Hindiler, kartonlar üzerinde sergilenerek satýþa sunuldu. Dýþarýdan gelen hindilerin tavuk ve hindi çiftliklerinden geldiði, Aziz Nesin'in 90. yaþgünü kutlandý Aziz Nesin, 90. yaþgününde Nesin Vakfý ve Türkiye Yazarlar Sendikasý'nýn düzenlediði etkinlikte dostlarý ve sevenleri tarafýndan anýldý. Nesin'in muhalif duruþunun ve yazarlýðýnýn anlatýldýðý etkinlikte "Badem" grubu da küçük bir dinleti sundu. HABERÝ 8. SAYFADA Hacýbektaþ ta satýþa çýkarýlan hindilerin ise, köylülerin yetiþtirdiði ve fiyatlarýnýn ise 15 YTL den 40 YTL ye kadar olacaðý bildirildi. ELEMAN ALINACAKTIR Gazetemizde çalýþacak, en az lise mezunu, muhasebeden anlayan, bilgisayar kullanabilen bayan eleman.. Matbaamýzda çalýþtýrýlmak üzere Çýraklýk Eðitim M erkezi kayýtlý çýrak. En az lise mezunu, muhabirlik yapacak eleman.. (Serbest çalýþacak) Baþvuru: HACIBEKTAÞLILAR A.Þ. Tel:

2 Sivas doðumluyum. Babamýn demir yollarýnda Kondüktör olarak çalýþmasý dolayýsý ile Sivas ta doðdum. 14 yaþlarýnda 1979 yýlýnda babam emekli olduktan sonra, memleketimiz Hacýbektaþ a döndük. Çok kalabalýk (6 Kardeþ) bir aile olduðumuz için, babamýn emekli maaþý yetmiyordu. Hepimiz küçük yaþlarda çalýþmak zorunda kaldýk. Ayakkabý boyacýlýðý ile iþe baþladým. Kulüplerde çalýþtým. Bu nedenle ortaokul 3. sýnýftan ayrýlmak zorunda kaldým. Büyük kardeþlerimin yanýnda badana boya iþleri ile uðraþtým. Askerden geldikten sonra asker arkadaþýmýn çaðrýsýyla Bursa ya çalýþmak için gittim. Askerde öðrendiðim aþçýlýk sivil yaþamýmda da zaman zaman iþim oldu. Aile restoranlarýnda bir müddet komilik yaptým. Sonra mutfak bölümüne geçtim. Bursa dan döndükten sonra Hacýbektaþ ta lokanta açtým yürümedi. Seyyar arabayla köftecilik yaptým yürümedi. Otel de çalýþtým. Burada tanýþtýðým bir müþteri sayesinde Kýbrýs a gitmeye karar verdim. Kýbrýs ta lokantada çalýþmaya baþladým. Tesadüfen karýþtýðým kavga Alpay (Abdullah Aydoðmuþ) nedeniyle, kýrmýzý damga ile sýnýr dýþý edildim yýlýnda görücü usulü ile þimdiki eþimle evlendim. Biri kýz, biri erkek iki çocuðum var. Oturduðum ev kira, iþim yok, iþ arýyorum bulamýyorum. Hacýbektaþ kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma Fonu nun verdiði çocuk yardýmýný alýyorum. Ýþ bulursam çalýþýyorum. Yarý aç yarý tok geçinmek için mücadele veriyorum yýlý Aðustos ayýnda Hacýbektaþ Veli yi anma kültür ve sanat etkinliklerinde bir ay geçici olarak çalýþtým. Aldýðým parayý kaybettim. Piyasaya olan borcumu ödeyemedim. Yalancý oldum. Bugünlerde Alanya da gemide çalýþmak için gitmeyi düþünüyorum. Ýki gündür yol parasý bulamadýðým için gidemiyorum. Benim ve ailemin durumu bundan ibarettir. Sað gözün sol göze yararý yoktur deyimi bizim gibileri için söylenmiþ olsa gerek. Farklý fikirleri zenginlik olarak gören gazetemiz, her konuda görüþlerinize, eleþtirilerinize, yazýlarýnýza açýk... Gönderin yayýnlayalým!.. Kýbrýs la ilgili gerçeklerin baþýnda þu geliyor; Kýbrýs Rum toplumu hiçbir zaman meþru devlet olmamýþtýr. Aslýnda Kýbrýs bir Rum vataný deðildir. Kýbrýs ta Türkler, Rumlardan daha çok hak sahibidirler de Osmanlý yönetimi Kýbrýs ta yer aldý. Daha önce Ada da Venedikliler egemendiler. Osmanlý yönetimi Venediklilerin elindeki mülkü Rum Ortodoks Kilisesine aktardý. Kiliseye geniþ yetkiler verdi. Böylece Rum Kilisesi ne ve toplumuna güç geldi. Giderek bu güç Türkiye den gelip yerleþen Türkler e karþý kullanýlacaktý de Rusya karþýsýnda zor durumda kalan Osmanlý, Kýbrýs ýn yönetimini geçici olarak Ýngiltere ye verdi. Birinci Dünya Savaþý nda da Ýngiltere, Kýbrýs a el koydu lerin sonlarýnda baðýmsýzlýk hareketi baþladý ve uluslar arasý anlaþmalara dayanan bir Türk- Rum ortak devleti kuruldu. Fakat Rumlar böyle bir Ortak Devlet e razý olmadýlar. Kýbrýs ýn tüm yönetimine el koyma yoluna gittiler. Uluslar arasý anlaþmalarý ve Anayasa yý çiðnediler. Türklere saldýrýlarda bulunup, soykýrým yaparak 1963 yýlýnda Ortak Devleti yýktýlar. O zaman ki Rumlarýn Baþ temsilcisi Klerides Þöyle diyordu: Biz anayasaya temel olan anlaþmalarý içimize sindiremeden imzaladýk; amacýmýz, ilk fýrsatta enosisti, yani Kýbrýs ý Yunanistan a katmaktýr. Bu amaçla Kýbrýslý Rumlar Türkler e karþý insafsýzca saldýrýlarda bulundular. Türkler buna karþý tek baþýna tedbir alamazlardý. Türkiye Cumhuriyeti yardýmlarýna koþtu. A.B.D nin o günkü Johnson rahmetli Ýsmet Ýnönü ye bir mektup göndererek, Türkiye ye karþý aðýr tehditler yönetti ve aðýr tedbirler alýnacaðýný söyledi. Bu durum Rumlarý cesaretlendirdi ve soykýrým devam etti. Güney Kýbrýs Rum yönetimi gayri meþrudur. Çünkü devletin anayasasýna çiðnemiþtir. Bu devletin kuruluþuna temel olan bütün anlaþmalarý çiðnemiþtir. Buna raðmen batý Avrupa ülkeleri ve A.B.D Kýbrýs Rum yönetimini gerçek bir devletmiþ gibi görüp ve yasa dýþý olarak Avrupa birliðine almaya karar verdiler. Türkiye nin hem de Yunanistan ýn dahil olmadýðý bir kuruluþa Kýbrýs ýn girmesi, katýlmasý yasaktý. Buna raðmen Avrupa Birliði bu yasaðý açak açýk çiðnedi. Ve çiðnemeye de hala devam ediyor de hazýrlanmýþ olan Akritas Planý Makaryos tarafýndan destekleniyordu. Cuntacýlarýn planý Kýbrýs ý Yunanistan a ilhak etmekti. Makaryos un amacý ise, Kýbrýs ta Türklerden arýnmýþ bir Rum devleti kurmaktý. Onun için Türkiye 15 Temmuz 1974 de garantör olarak askeri harekâtý baþlatma kararýný vermek zorunda kaldý. Çünkü ogün Yunanistan cuntasý Kýbrýs ta darbe yapmýþtý. Yunanistan darbesiyle Türkiye deki haþhaþ sorunu arasýnda bir baðlantý vardý. Türkiye de köylümüzün büyük bir kesiminin geçimini saðlayan haþhaþ ekimine Amerika dan gelen dayatmalarla yasaklar kesin yasaklar konulmuþtu. Yýl 1974 koalisyon hükümetinin baþbakaný Sayýn Bülent Ecevit ti. Sayýn Ecevit, o günü þöyle anlatmaktadýr baþýnda kurulan hükümetimizin öncelikli giriþimi ve görevi A.B.D ni dayatmýþ olduðu onur kýrýcý ambargoyu kaldýrtmaktý. Bunun ortamýný hazýrlamak için çalýþmalara baþladýk. A.B.D den Türkiye ye çok aðýr baskýlar gelmeye baþladý. A.B.D bu yasaðý dayatmaya devam ediyordu. Bunun yanýnda güya Türk köylüsünün zararýný ortadan kaldýracaktý. Fakat sözünü tutmadý. Yasaðýn devam ettirilmesinden yanaydý. O aylarda A.B.D üst düzeyde yer alan uzmanlarý ve yöneticileri akýl almaz þeyler söylüyorlardý. Nato dan çýkaralým, altýncý filo Ýstanbul u topa tutsun,sultanahmet Camisini topa tutalým, HAÞHAÞ EKÝMÝ YAPILAN KÖYLERÝ HAVADAN BOMBALAYALIM diyorlardý. Fakat biz bu tehditlere boyun eðmedik ve aldýrýþ etmedik, çünkü haklý olduðumuza inanýyorduk. A.B.D den gelen akýl almaz baskýlara aldýrýþ etmeden haþhaþ ekiminin insanlýða güven verecek þekilde yasaktan kurtarýlmasý için gerekli bilimsel çalýþmayý baþlattýk ve hýzla sürdürdük. Sonunda A.B.D nin yoðun baskýsýna karþýn kararý aldýk. 1 Temmuz 1974 haþhaþ yasaðý kaldýrýlmýþ oldu. Sonuç olarak bugün Anadolu nun birçok kesiminde haþhaþ ekimi serbesttir ve bu yüzden dünya hiçbir zarar görmemiþtir. Haklý olduðunuz bir konuda dik durmasýný bilirseniz, hele hele bu konu ülke sorunu ise, halkýnýzdan aldýðýnýz cesaretle deðil Avrupa Birliði, A.B.D bile karþýnýzda hizaya gelecektir. Yeter ki karalý olalým. Bu yazýnýn özeti bu olsa gerek.

3 Kadýnýn adý bütçede de yok... Nüfus Fonu'ndan Meltem Aðduk "Genel bütçede toplumsal cinsiyeti gözeten bir yaklaþým olmadýðý Kadýndan Sorumlu Devlet Bakanlýðý bütçesinden belli" diyor. Araþtýrmacý Þahin'e göre "Dýþsal dinamiklerin de etkisiyle bu konu ister istemez gündeme gelecek." BÝA (Ýstanbul) - Kadýn haklarý için mücadele veren kuruluþlarýn Birleþmiþ Milletleri'in (BM) çerçevesinde gerçekleþmesi için çaba gösterdikleri Toplumsal Cinsiyeti Gözeten Bütçeleme, ("Gender Budgeting") 2006 bütçesi görüþmeleri dolayýsýyla gündemimize giriyor. TBMM'de bütçe görüþmeleri sürerken, Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü'nün (KSGM) bütçesinin görüþülmesi sýrasýnda, meclis tutanaklarýna da giren Toplumsal Cinsiyeti Gözeten Bütçeleme kavramýný, Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Mustafa Þahin "Toplumsal cinsiyet perspektifinin tüm politik alanlara yerleþtirilmesi" olarak açýklýyor. Þahin: Her konuda toplumsal cinsiyet perspektifi "Gender Budgeting"in bir üst bütçe olmadýðýný vurgulayan Þahin, yerel yönetimlerin bütçelerinin de bu perspektifle deðerlendirilmesi gerektiðine iþaret ediyor. "Toplumsal Cinsiyeti Gözeten Bütçeleme" konusunda doktora çalýþmasý sürdüren Þahin, bu kavramýn "aklýnýza gelebilecek her konuya toplumsal cinsiyet perspektifinin dahil edilmesi"yle ilgili olduðunu söylüyor. Þahin "Toplumsal Cinsiyeti Gözeten Bütçeleme"nin bütçenin hazýrlanmasý sürecinin tüm aþamalarýnda göz önünde tutulmasý gerektiðini belirtiyor: "Bu süreç, bütçenin hazýrlýðý, kanunlaþmasý, uygulamasý, denetimi ve deðerlendirilmesinde toplumsal cinsiyet perspektifinin dahil edilmesidir," diyor. Devletin personel harcamasý, politikasý "Bir hizmet programý düþünelim. Ýlk akla gelen eðitim oluyor. Cinsiyet bazýnda eðitim alanýnda kýz ve erkek öðrenci.var. Yapýlan harcamalarýn kýz ve erkek öðrenciler arasýnda daðýlma oranlarý Toplumsal Cinsiyeti Gözeten Bütçelemenin ilk akla gelen boyutu" diyor Þahin. Ýkinci bir örnekse devletin personel harcamalarý: "Kadýnlarýn kamu istihdamýnda yüzde 30 oranýnda temsil edildiðini düþünelim. Kamusal karar alma mekanizmalarýnda kadýn ne kadar temsil ediliyor?" sorusunu soruyor Þahin. "Örneðin hiç müsteþar kadýn yok. Müsteþar yardýmcýlýðý görevinde beþ kadýn varsa bu kritik bir durum. Ýþte bu baðlamda devletin personel politikalarý 'Toplumsal Cinsiyeti Gözeten Aðduk: Türkiye'nin böyle bir bütçesi yok Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Proje Koordinatörü Meltem Aðduk ise dünyada bir çok ülkede toplumsal cinsiyeti gözeten bütçelerin yapýldýðýna dikkat çekiyor. Ancak BM'nin "Binyýllýk Kalkýnma Hedefleri"nin, "Toplumsal Cinsiyeti Gözeten Bütçeleme" politikalarýnýn hayata geçirilmediði sürece de gerçekleþmesinin zorluðuna iþaret ediyor. Ancak "Türkiye'nin genel bütçesinde 'Toplumsal Cinsiyeti Gözeten Bütçeleme' olmadýðýný" söylüyor Aðduk. "BM olarak biz de, yerel bütçeler arasýnda bir þeyler yapabilir miyiz, diye bakýyoruz. Bu sorunun aþýlmasý için Eylül 2006'da iktisatçýlarýn katýlacaðý bir toplantý planlýyoruz." Farklý fikirleri, zenginlik olarak gören gazetemiz, her konuda görüþlerinize, eleþtirilerinize, yazýlarýnýza açýk... Gönderin yayýnlayalým!.. 3

4 4

5 EKÝM 2005 YIL: 2 SAYI: 15 2,50 YTL Köy Enstitüsü Dergisi Mehmet Baþaran Gezmek, Görmek Ýhsan Yücel Osman Numan Baranus ve Ömer Nida Ýsmet Kemal Karadayý Cumhuriyetin Mimarlarý Hasan Akarsu Korkaklýk Çaðý tan doðan Necdet Tezcan la Söyleþi MaviDergi Bir Erken Ölüm Mustafa Yýlmaz Trakyalý Ozanlar: Arif Damar MaviDergi Uçmuþ Günler Turgut Tan Gülsuyunda Bekletilmiþ Taksi Hikayesi Levent Duran Viþne Bahçesi Ümit Çetin Güneþ Kimin Ýçin Doðar Özen Karpuz Baþlýksýz Maksut Þentürk Ne Sen Bensiz, Ne Ben Sensiz Bahrem Yýldýz Kaldera Ali Yýldýz Tavla Ýlhan Karaman Gitme Kal / Dörtlük / Che / Saksý / Seslerin Ayak Sesi / Saat Sekizi Geç Vurdu Arif Damar Aztek Þiiri Nice Damar Uzak Diyalekt Bülent Yýldýz Turfanda Hayat Sami Arslan Armudun Sapý Üzümün Çöpü Doða Bahar Kokuyor Samim Güner Merdiven Çýkmazý Hakan Sürsal Sessizce Tünay Göktaþ Mehmet Baþaran tan doðan Hasan Akarsu Levent Duran Aziz Nesin'in 90. yaþgünü kutlandý Aziz Nesin, 90. yaþgününde Nesin Vakfý ve Türkiye Yazarlar Sendikasý'nýn düzenlediði etkinlikte dostlarý ve sevenleri tarafýndan anýldý. Nesin'in muhalif duruþunun ve yazarlýðýnýn anlatýldýðý etkinlikte "Badem" grubu da küçük bir dinleti sundu. BÝA (Ýstanbul) - Nesin Vakfý ile Türkiye Yazarlar Sendikasý'nýn düzenlediði ve Kadýköy Belediyesi'nin ev sahipliðini yaptýðý etkinlikte 10 Aralýk Cumartesi günü Kadýköy Evlendirme Dairesi Salonu'nda Aziz Nesin 'in 90. yaþ günü kutlandý. 200'e yakýn Aziz Nesin seveni ve dostunun katýldýðý toplantýnýn açýlýþýný Türkiye Yazarlar Sendikasý Baþkaný Öner Ciravoðlu yaptý. Ciravoðlu gelenlere teþekkür ettikten sonra Yazarlar Sendikasý'nda çok önemli iþler baþaran Aziz Nesin'in örgütçü kiþiliði ve "muhalif"liði üzerinde durdu. Nesin'in þiirleri Anma etkinliðini sunan, ayný zamanda yazar ve yönetmen Vasýf Öngören 'in kýzý olan Aslý Öngören daha sonra Arif Damar 'ý kürsüye çaðýrdý. Damar Aziz Nesin'le dostluklarýnýn çok eskiye dayandýðýný vurguladý ve onun gündelik yaþantýsýndan örnekler vererek yaþamýndaki sadelikten söz etti. Aziz Nesin'in iyi bir yazar olduðunu vurgulayan Damar, onun son dönemde yazdýðý þiirlerini de deðerlendirdi. Bu deðerlendirmeyi Aziz Nesin'in kendisine de söylediðini vurgulayan Damar; þiirlerin içerik olarak iyi, ama biçim olarak Nesin'in diðer ürünlerinde olduðu yetkinlikte olmadýðýný belirtti. Arif Damar Aziz Nesin'le yaþadýðý kimi olaylarý anlattýktan sonra konuþmasýný onun için yazdýðý "Aziz Nesin'le Ayaküstü" þiiriyle bitirdi. "Destek gerekiyor" Toplantýda daha sonra konuþan Aziz Nesin'in oðlu ve Nesin Vakfý'nýn Baþkaný Matematikçi Ali Nesin, ünlü Soldan Saða: 1) Azerbaycan petrolünü Akdeniz e akýtacak boru hattý. 2) Ýleri gelenler Büyük. 3) Dini lider. 4) BJK futbol takýmý teknik direktörü. 5) Soyluluk Uçurum. 6) Hasan.. (G.S li topçu) (tersi)( Bakanýn kendini gördüðü. 7) Boyutlar Bir sayý. 8) Demir in imi Büyük yaba- Ýneðin sesi. 9) Ahlaksal olan Deriden atýlan sývý. 10) (tersi) Kullanýlmaz durumda olan Yük hayvaný. 11) Sürekli olarak Tohumun topraða katýlma iþi. 12) Baþlangýçta olan Mekanik düzenek. Yukarýdan Aþaðýya: 1) Ýlçemizde türbelerden biri. 2) Beyaz Denk getirme - Kýrmýzý. 3) Durumundan birilerinin yararlanacaðý karýþýklýk Düðme deliði. 4) Küba nýn ortasý Hile Bireylerin oluþturduðu grup. 5) Hastalýða baðlý çýlgýnlýk hali Noksansýz. 6) Kadýnýn eþi Avrupa Topluluðu Ýnandýrma. 7) Yumurtanýn beyazý Ýlave. 8) 1979 Þah yönetimini bitiren Ýran lý lider Bir erkek adý. 9)Karýþýk renkli Mah Ýrade gücü olan. 10) Sýralý numaralama yapan mekanik düzen - Kuzu sesi ve sevilir insanlarýn "çocuðu" olmanýn, kiþinin özgürlüklerini elinden aldýðýný vurguladý. Ali Nesin konuþmasýnda, etkinliðe katýlanlarýn sayýsýnýn az olduðundan ve Aziz Nesin'e sahip çýkýyor görünenlerin vefasýzlýðýndan söz etti. Vakfýn ve Çatalça'daki çiftlik ve yurdun bir çok ihtiyacý olduðunu, bundan dolayý da yapmak zorunda olduklarý çok sayýda görevin olduðunu belirten Ali Nesin, bu konularda destek ve yardým beklediklerini ama kimsenin arayýp bir "merhaba" bile demediðini belirtti. Kamuoyunda kendisine iliþkin olarak "iktidardan yana oldu", "Fethullahçý oldu" yolunda çok sayýda sözlerin söylendiðini belirterek, kendisinin iþini gücünü býrakýp, Aziz Nesin'in býraktýðý yerden onun yaptýðý iþleri sürdürdüðünü ama kendisinin bir "Aziz Nesin" olmadýðýný söyledi DÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Soldan saða: 1) ZÝYARET - DO 2) EDEBÝYAT 3) YEDÝVEREN 4) ARAMAK 5)ER-AY-MAZI 6) EDE-ASIR 7)ATLETÝK - RL 8) RED 9) MANÝTA 10) DUA - ÝNÝ - AÐ 11) ÝNNÝN - RAKI 12) NO - BETER Yukarýdan aþaðýya: 1) ZEYNELABÝDÝN 2) ÝDE - TR - UNO 3) YEDÝ - ELEMAN 4) ABÝ - ADETA - ÝP 5) RÝVAYET - NÝNE - 6) EYER - ÝLÝN 7) TARAMAK - TÝRE 8) TEMAS - YAÐ - AR 9) NAZIR - AK 10) OD - KIRLANGIÇ Gazetemizin aylýk kültür sanat eki olan Ocak 2006 dan itibaren 16. sayýsýyla okurlarýyla yeniden buluþacak Resimli Ay dergisi yazarý Emin Türk Bey (Eliçin) "Köyümde Ne Gördüm" baþlýklý yazýsý nedeniyle tutuklandý Hasan Ali Yücel milli eðitim bakanlýðýna getirildi Yazar Reþat Nuri Güntekin'in ölümünden 4 yýl sonra "Son Sýðýnak" adýnda yeni bir romaný ortaya çýktý Milletvekili maaþlarýna yapýlacak zam, Meclis'te tepkiyle karþýlandý Devrimci Gençlik Dernekleri federasyonu, Dev- Genç üyesi Ýlker Mansuroðlu yaþamýný yitirdi. Mansuroðlu, 5 gün önce, pusuya düþürülerek kurþunlanmýþtý Ýsmet Ýnönü devlet töreniyle Anýkabir'e defnedildi Ýskenderun Demir- Çelik Tesisleri açýldý. Açýlýþý Baþbakan Süleyman Demirel ile Sovyetler Birliði Baþbakaný Aleksey Kosigin yaptý Öðrenciler arasýnda çýkan olaylar nedeniyle Ýstanbul Üniversitesi Fen, Hukuk ve Edebiyat Fakülteleri kapatýldý Kahramanmaraþ katliamýnýn yýldönümünde derse girmeme eylemine katýlan 1, 711 öðretmen görevden alýndý Bir grup kadýn, iþe alýnmada bekaret kontrolü isteyen Harita Genel Müdürlüðü'nü telgraf çekerek protesto etti Yüksek Öðrenim Kurulu, BU SAYIDA YAZI ÞÝÝR Trakyalý Ozanlar ARÝF DAMAR Köy Enstitüsü Dergisi Korkaklýk Çaðý Cumhuriyetin Mimarlarý Gülsuyunda Bekletilmiþ Taksi Hikayesi 15 5 YÖK üniversitelerdeki baþörtü yasaðýný kaldýrdý Ýlk Kürtçe gazete Rojname yayýmlandý Ýdamla yargýlanan Sarp Kuray ilk duruþmada serbest býrakýldý. Kuray "Partizan Yolu" ile "16 Haziran Hareketi" adlý örgütlerin kurucusu ve lideri olmaktan yargýlanýyordu Yargýtay,12 Eylül'den sonra açýlan 359 sanýklý Devrimci- Yol davasýnda verilen kararý onayladý. Ankara Sýkýyönetim Mahkemesi 7 sanýk için idam, 36 sanýk için müebbet hapis cezasý vermiþti Erzurum Palandöken'de facia; çýð düþmesi sonucu 6 çocuk kayakçý öldü. Bugün Doðanlar: ABD'nin 28. Baþkaný Woodrow Wilson Ýki kez Uganda Devlet Baþkaný ( , ) olan Milton Obote "Örümcek Kadýnýn Öpücüðü" adlý romanýyla ünlenen Arjantinli romancý ve senarist, Manuel Puig ABD'li sinema oyuncusu Denzel Washington. Bugün Ölenler: "Bolero" adlý bestesiyle tanýnan Fransýz besteci Maurice Ravel ABD'li film yönetmeni Sam Peckinpah.

6

7 5 Ne güzel, bir iþe gitme zorunluluðu olmadan istediðin bir þeyle uðraþmak.yoruluncaya kadar terli terli çalýþmak. Ama bir baþkasý için deðil. Ama istemeden, karnýný doyurma zorunluluðuyla deðil. Ama zorunda olduðun bir zorunluluk olarak deðil. Ama çalýþmaya ahlaki olarak inandýðýn için deðil. Belki de yaþasýn tembellik ve tembellik hakký diyerek bayýlýncaya kadar canýnýn istediði bir zaman kendi iþini yapmak... Ýþte ben buna tatil derim. Keþke hayatý tatil olarak örgütleyebilsek. Yani þu Marx'ýn 1860'larda Manifesto'da terennüm ettiði fikir: caný isteyen canýnýn istediðini alsýn/yapsýn. Tabii ki Marx böyle demez. Türkçesi, isteyen balýk tutmaya, isteyen çalýþmaya gitsin... Burada Marx'ýn balýk tutma fikrini kolayca kabul etmek zor. Gerçekten dünyaya etyemez (vejetaryen) bir kültür gelmeli. Çünkü hayvanlarý öldürerek insanlarýn öldürülmediði bir uygarlýk kurmak benim için kökten müþkül. Böylesi bir düþünceyi etobur bir kültürde tartýþmak, "Alevi mahallesinde tavþan kellesi satmaya benzer." Ama biz Alevi mahallesinde etyemez bir kültürün evrenimize yerleþtirilmesi gerektiðini çok rahat konuþabiliriz. Çünkü Alevi dünyasýnda tartýþýlamaz bir þey yok. Ama tartýþmanýn bir edep erkaný olmalý. Edep erkansýz bir tartýþmayý baþlatan, bunda ýsrar edenin yanýnda onu dinleyecek kimse kalmamalý. Bu geçici bir düþkünlük hali olmalý. Olmalý ki, bu ham ervahlýktan bir ruhu çekip çýkarmaya vesile olsun. Kutlu topluluklarý yeniden kurmaya bir eylem olsun. Dünyanýn birçok yerinde hayvan haklarý hareketleri gün geçtikçe güç kazanýyor. Yani daha çok insan bu hareketlere destek veriyor. Hele pasifik kýyýlarýnda bu hareketin birçok ünlü kuramcýsý var. Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, Yeni Kaledonya'da, Amerika'da... Bunlardan biri de Peter Singer. Singer'in önemli tezi, etyemez bir kültürü savunmakla hayvan haklarýný savunmanýn ayrý þeyler deðil, bir bütünün parçalarý olduðu. Eyvallah. Ben de bu konuda Alevibektaþi dünyasýnda yaþanmýþlýklar ve o yaþanmýþlýklardan kalanlar üzerine birkaç gözlemimi söyleyeceðim. Bi kere Aleviler, onlarýn konargöçer Türkmen gövdesi hayvan öldürmeyi pek sevmez. Bütün Türkmen kültüründe avcýlýk ve avcý lanetlenir. Avcýlara her obada, daha sonra her köyde iyi gözle bakýlmazdý. Hele ava gittiðinde, bir av sýnýrýný aþmýþsa, yani bir keklik, bir çulluk, bir baðýrtlak, bir çulluk, iki býldýrcýn, bir ördekten fazla vurmuþsa, avcýyý gören herkes, "hiç acýmýyor musun, yazýk deðil mi dilsizlere!" diye kýnardý onu. "Guþçu!" denirdi. Bu küfür sayýlýrdý. Avcý aþaðýlýk biri sayýlýrdý. Onun için Türklerin ve Moðollarýn kut hayvaný Kurt, Alevi Türkmenlerde aþaðýlýk, adý bile anýlmaya deðmez bir "canavardýr." Türkmenlerde gurt, sadece toprakta yaþayan solucanlara, meyve kurtlarýna, aðaç kurtlarýna vb. denir. Çünkü kurt avcýdýr ve doymak bilmez bir katliamcýdýr. Çünkü kurt ortalýðý '78 Maraþ'ýna çevirir. '90'larýn Sivas'ýna, Gazi'sine... Sürüye girerse, bütün sürüyü gýrtlaklamak, öldürmek ister. Türkmencede "gurt gibi dalamak" deyimi vardýr. Avcý ve avcýlýðý yeren, aþaðýlayan yüzlerce türkü, masal, tekerleme, deyim, söz Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan Ýran'a Irak'a; Suriye'den Türkiye'ye kadar birçok yerde günümüzde de yaþamaktadýr. Ýkincisi konargöçer Türkmenler zannedilenin tersine, eti temel bir gýda olarak algýlamaz ve beslenmelerinde kullanmazlar. Göçebeliði tam olarak yaþamasam da, konargöçerliðin bir coðrafyada yarý yerleþik bir tarzda uygulandýðý son dönemi hatýrlýyorum. Göçebeler hakkýnda okuduðum yazýlarda da belirtildiði gibi, konargöçerlerin temel besinleri süt, yoðurt, peynir, yað, aðýz, çökelek, meyir gibi süt ürünlerinden yapýlan yiyeceklerdir. Ayrýca bunlar tahýl ve baklagillerle desteklenirdi. Buðday ekmeði, bulgur, yarma, düðürcük, belki de en fazla tüketilen besinlerdi. Hatýrladýðým koyun kesimi mutlaka bir adak kurbaný ya da Abdal Musa kurbaný için olurdu. Ayrýca öleceði tahmin edilen, onulmaz þekilde kurt tarafýndan yaralanmýþ ya da bir yerden düþmüþ koyun, keçi kesilirdi. Bütün konargöçerlik dönemimde, arkasýndan yerleþik olarak koyunculuk yaptýðýmýz dönemde bizim ya da kabilemizin bir üyesinin keyfi olarak koyun kestiðini hatýrlamýyorum. Zaten keyfi kesim toplulukça hoþ karþýlanmazdý. Bu bilindiði için, caný et isteyen insan bunu gizlemek, adaða çýraða sýðýnmak zorundaydý. Bu ise etin topluca, bir rit aracý olarak tüketilmesini saðlardý. Göçebe yaþamýnýn sürmesi için hayvanlarý korumanýn zorunluluðu vardýr. Çünkü hayvanlar o obanýn, topluluðun hayatýný devam ettirmesinde olmazsa olmaz üretim araçlarýdýr. Onlarýn sütü, yünü, tiftiði, kuzularý, dýþkýsý hayatýn sürdürülmesinde birer araçtýr. Bu aracý kolayca yok eden bir uygarlýk da ayakta kalamaz. Hele kuzu kesmek, kuzu eti yemek Türkmenlerde kesinlikle hoþ karþýlanmaz. Bu durumu anlatan onlarca türkü vardýr. Bir Alevi tahayyülü olarak et, adak çýrak öznesidir. Bunda da o öznenin rýzasý esastýr. Çocukluðumda gittiðim bir Abdal Musa kurbanýnda, dedenin dualadýðý koçlardan biri meydanda huysuzlanýnca, saða sola kaçmaya çalýþýnca, onun kurban edilmesinden vazgeçildiðini hatýrlýyorum. Bir Alevi kurbandan yapýlmýþ yemeðe et ya da etli bir yemeðin adýný söylemez. O etli pilav, haþlama, kavurma, kýzartma deðil lokmadýr. Kutsaldýr. Onu yerken edep erkan gerekir. Kemikleri saða sola atýlmaz; gömülür. Kemiklerin bir kedi ya da köpek tarafýndan yenilmesinin mutlaka önüne geçilmesi gerekir. Hatta aþçýlar/keyfeniler hayvanýn kemiklerini kýramazlar. Organlar eklem yerlerinden incitmeden ayrýlmalýdýr. Alevi tahayyülünde "piþirilerek lokma edilmiþ ette o hayvan, kendini kurban olarak sunan bir can olarak görülür. Yaþayan bir dana görünce bundan ne kadar pirzola, biftek, köfte çýkar diye, tahayyül edilemez." Sürülerde bile ona bakanlarýn nazarýnda hemen hemen her koyunun bir adý, bir kiþiliði vardýr. Bunu kentli, hele modernliksonrasý bir uygarlýkta yaþayan bir insana anlatmak imkansýzdýr. Bu modernlik ve sonrasý Alevi dinini, onun inançlarýný, tahayyülünü de vurmuþtur. Bugün etobur, kýyýcý ve et için hormonla, hýzlý büyütücü ilaçlarla daha fazla para için beslenen canlarý öldürerek yemekteyiz. Öldürülmüþ canlarý yemekteyiz. Ölü eti... Yaþasýn modernlik, kimine göre modernliksonrasý! Yaþasýn kollestrol, triglesirit, damarsertliði, yüksektansiyon! Yaþasýn obezite! Bunlar, yani delidana, kuþgribi ve bilinmemiþler, bilinmeyecek olanlar aslý olmayan etproteinli saðlýklý büyüme anlayýþlarýnýn iflasý deðil mi? Sonsöz: Bizim Aksaçlý ile Suva'nýn varoþlarýna doðru yürürken bir eve davet edildik. Orada bize "üretilmiþ piliç=makineden çýkan bir nesne?" gibi düþündüðüm piliçten yapýlmýþ bir Ýngiliz yemeði ikram ettiler. Ben utanarak ekmek ve salata yedim. Bunda biraz da kuþgribi diye adlandýrdýklarý bir hastalýktan son günlerde uzakdoðuda ölenlerin etkisi var mýydý? Ama hayatýmýn bazý dönemlerinde, etyemezliði ahlaki bir ilke olarak uyguladýðým dönemler hariç, seyrek olarak olsa bile etli yemek yerken hep utandým. Çocukluðumdan hatýrladýðým sahneler var. Bizim evde, çok yakýn tanýdýklarda baþkalarýnýn yanýnda yemek yemek, hele saldýrýrcasýna yemek yemek ayýp sayýlýr ve utanýlýrdý. Yemek gizli yapýlmasý gereken bir þeydi sanki. Avþar Alevilerinde toplu yemekler hariç yalnýz ya da bir kümeyle yemek utanç verici bir zorunluluk olarak mý algýlanýyordu? [Burada Alevilik genellemesinden kaçýnmak için Avþar'dan dem vurdum. Sarýz, Mahmudiye, Seyitgazi, Kalecik, Sulakyurt, Keskin, Elbistan, Göksun, Bozova Avþarlarý... Yukarýdaki göçebe topluluk yapýlarý ve özelliklerinin ise genelgeçer olduðunu düþünüyorum.] Ýlkellik? Ama güzel þeyleri bile Avroamerikan bir bakýþla "Ýlkel" sayarak aþaðýlamak birçok durumda kimseye bir þey anlatmaz. Evet, "Çok modern!=modernsonrasý!=arsýz; insana, topluma, doðaya mugayyir! Hele ayakta ya da yürürken bi þeyler týkýþtýrmak avurdunu domaltarak cukgadak yuta yuta gezinmek!"

8 Sahibi: Hacýbektaþlýlar A.Þ. adýna Naci Özçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Aydýn Þimþek Genel Yayýn Yönetmeni: Osman Çoban Yönetim Yeri: Hacý Bektaþ Veli Sevgi Yolu, Karayalçýn Parký Giriþi, Sol Kapý Kat: 1 Hacýbektaþ/ Nevþehir Tel-Faks: Þirket E-groups: Web: Baský: Hacýbektaþlýlar A.Þ. Matbaasý Pazar günleri yayýnlanmaz.yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn HAVA DURUMU Az bulutlu En Yüksek 0 C 3 En Düþük 0 C -4 Rüzgar Hýzý 8,65 km/s Rüzgar Yönü G.G.Doðu Nem 72 % Çið Noktasý -1 0 C Þipþak Boþanmalar artýyor 10 yýl önce 825 olan bir yýldan önce boþananlarýn sayýsý 2003 yýlýnda yüzde 40.8'lik artýþla 1162'ye çýktý. Son on yýlda 16 yýldan fazla evli kalanlar arasýndaki boþanma oranýnda da önemli bir artýþ yaþandý yýlýnda 4 bin 871 olan 16 yýldan fazla evli olanlar arasýndaki boþanma sayýsý 2003 yýlýnda 10 bin 795'e ulaþtý. Son 10 yýldaki boþanma oranlarý ''þipþak boþanmalarýn'' arttýðýný gösterdi. 10 yýl önce 825 olan bir yýldan önce boþananlarýn sayýsýnýn 2003 yýlýnda yüzde 40.8'lik artýþla 1162'e çýkmasý, evliliðe ''bir yýl bile tahammül edemeyenlerin'' sayýsýnýn gittikçe arttýðýný ortaya koydu. Türkiye Ýstatistik Kurumu, Cumhuriyet'in kurulduðu 1923 yýlýndan 2004 yýlýna kadar olan dönemin ekonomik ve sosyal göstergelerinden oluþturduðu Ýstatistiki Göstergeler isimli yeni yayýnda Türkiye'deki boþanma istatistiklerine de yer verdi. Boþanmalar yüzde 80 arttý TÜÝK'in verilerine göre, 1993 yýlýnda 27 bin 725 olan boþanma sayýsý yüzde 80.7 oranýnda artarak 50 bin 108'e ulaþtý. Ýstatistikler, evliliklerinde daha bir yýl dolmadan boþananlarýn sayýsýnýn da giderek arttýðýný ortaya koydu. Buna göre, 1993 yýlýnda 825 olan bir yýldan önce boþananlarýn sayýsý, 2003 yýlýnda yüzde 40.8'lik artýþla 1162'ye çýktý. Bir yýldan önce boþananlarýn sayýsý 1994'de 777, 1995'de 797, 1996'da ise 758 olarak belirlenmiþti. Bir yýldan önce boþananlarýn sayýsýnda 1997 yýlýnda yüzde 233 oranýnda bir artýþ yaþandý yýlýnda bir yýldan önce boþananlarýn sayýsý 2 bin 525'e çýktý yýlýnda 1916'ya düþen bir yýldan önce boþanan çiftlerin sayýsý, 1999'da 563, 2000'de 986, 2001'de 917, 2002'de 884 ve 2003 yýlýnda ise 1162 olarak gerçekleþti. Bir yýllýk evliler arasýndaki boþanma sayýsý da 10 yýllýk süre içinde yüzde 57.3 oranýnda arttý yýlýnda 3 bin 178 olan bir yýllýk evliler arasýndaki boþanma oraný 4 bin 999'a çýktý. Ýki yýllýk evliler arasýndaki boþanma oraný da 10 yýllýk dönemde yüzde 42.1 oranýnda arttý yýlýnda 3 bin olan iki yýllýk evliler arasýndaki boþanma oraný 2003 yýlýnda 4 bin 659'a çýktý. Boþanma sayýsý üç yýllýk evli çiftler arasýnda yüzde 42.1, dört yýllýk evliler arasýnda da yüzde 58.6 oranýnda arttý yýlýnda 2 bin 557 olan üç yýllýk evliler arasýndaki boþanma oraný 4 bin 263'e, 1993 yýlýnda 2 bin 206 olan 4 yýllýk evliler arasýndaki boþanma oraný da 3 bin 498'e ulaþtý. ''16 yýlýk evlilikler de bitiyor'' 1993 yýlýnda 1785 olan beþ yýllýk evli çiftler arasýndaki boþanma oraný da yüzde 84.5'lik artýþla 2003 yýlýnda 3 bin 294'e çýktý. 6 ile 10 yýl arasýnda evli çiftler arasýndaki boþanma oraný ise 10 yýllýk dönemde yüzde 88.5 oranýnda artýþ gösterdi yýlýnda 5 bin 786 olan 6-10 yýllýk evli çiftler arasýndaki boþanma sayýsý 2003 yýlýnda 10 bin 909'a yükseldi yýllýk evli çiftler arasýndaki boþanma oraný da yüzde 85.7 oranýnda artarak 3 bin 517'den 6 bin 529'a çýktý. 10 yýllýk dönemde 16 yýldan fazla evli çiftler arasýndaki boþanma oranýnda da önemli oranda artýþ yaþandý yýlýnda 4 bin 871 olan 16 yýldan fazla süredir evli çiftler arasýndaki boþanma oraný yüzde 121.6'lýk artýþla 10 bin 795'e yükseldi. En önemli boþanma nedeni geçimsizlik 2003 yýlýndaki 50 bin 108 boþanmadan yüzde 93'üne geçimsizlik gerekçe gösterildi. Boþananlarýn 46 bin 615'i geçimsizlik, 2 bin 119'u diðer, 708'i terk, 194'ü zina, 173'ü cana kast ve fena muamele, 166'sý akýl hastalýðý ve 133'ü de cürüm ve haysiyetsizlik gerekçelerini gösterdi yýlýnda boþananlarýn 21 bin 805'inin çocuðunun bulunmadýðý, 11 bin 695'inin bir, 9 bin 764'ünün iki, 3 bin 912'sinin 3, 1606'sýnýn 4, 722'sinin 5 ve 604'ünün de 6 ve üzerinde çocuk sahibi olduðu belirlendi. (SESONLINE) Çok Programlý Lisesi futbol takýmý Suavi Cesur Hacýbektaþ Çok Programlý Lisesi futbol takýmý maçlarýný Nevþehir Lisesi, Acýgöl Lisesi ve Gülþehir Ç.P.L. i futbol takýmlarýnýn oluþturduðu C gurubunda maçlar yaparak tamamladý. Oynan maçlarda Lise takýmý Gülþehir Ç.P.L i takýmýný ve Acýgöl Lisesi takýmýný ayný skorla (4 1) yendi. Üçüncü ve son maçý olan Nevþehir Lise futbol takýmýyla yaptýðý karþýlaþmayý 3 2 kaybetti. Çok çetin ve zorlu çeçen bu maçtan sonra gurubunu Nevþehir Lisesi nin ardýndan, ikinci olarak tamamladý. Böylelikle bir üst tura çýkma þansýný kaybetti. Fakat oynadýðý futbol ile Nevþehir bölgesi futbol otoritelerinden geçer not aldý. Kendisiyle görüþtüðümüz ve bize bu bilgileri veren okul takýmýnýn sorumlusu öðretmen (profesyonel futbolcu) Doðan Çengel, takýmýn oynadýðý futboldan memnun olduðunu, baþta futbolcular olmak üzere emeði geçen herkese ayrý ayrý teþekkür ettiðini söyledi. Çengel, bununla birlikte guruptaki takým sayýsýnýn az olmasýndan dolayý, futbolculara sadece üç maç oynatabildiklerini, bu yüzden oyuncularýn heveslerinin kýrýldýðýný ifade etti. Bir sonraki turnuvalarda takým sayýsýnýn fazla tutulmasýný ve dolayýsýyla oyuncularýn daha fazla maçlar yapma þansý bulmasý gerektiðini söyledi.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı