ATAKÖY F YAT: 2. (Yaz s 7. sayfada)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATAKÖY F YAT: 2. (Yaz s 7. sayfada)"

Transkript

1 Sürekli, Etki li, Ý lkeli. 2 3 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI: 246 MART 2015 F YAT: 2 Mart 2010 tarihinden beri Kartaltepe Be ir Gö ü Park nda faaliyetteydi KADIN DANI MA EV N N YER VE SM DE T Bak rköy Belediyesi, 08 Mart 2010 y l nda dönemin Belediye Ba kan Ate Ünal Erzen ve Kad n Meclisi Ba kan Meltem Ünal Erzen taraf ndan aç lan Bak rköy Kad n Dan ma Evi nin yeri ve ismini de i tirirerek yeniden açt. Daha önce Kartaltepe Mahallesi Ahu Sokak ta Be ir Gö ü Park içinde bulunan Bak rköy Kad n Dan ma Evi, Belediye Ba kanl Binas n n bulundu u ükran Çiftli i Caddesi nde 15 numarada bulunan ve Yard m Sand Birimi nin kulland daireye ta nd ve ismi de Özgecan Kad n Dan ma Evi olarak de i tirildi ve aç l yap ld. Belediye nin Yard m Sand Birimi de Kad n Dan ma Evi nin eski binas na ta naca söyleniyor. (Yaz s 7. sayfada) Ataköy 9-10 k s m A/7 Blok Genel Kurulu karar ald SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEN N CEZASI 250 TL. Ataköy A/7 Blok, Genel Kurulu nda al nan karar ile bundan böyle sokak hayvanlar n besleyenlere her defada 250 TL. para cezas uygulayacak. Seçilen Blok Yönetimi Genel Kurul da al nan bu karar noterden tasdik ettirerek kat maliklerine duyurdu. Al nan bu karar hayvan sever ve hayvan haklar n savunanlar taraf ndan tepki ile kar lan rken hukukçular Yasalar m za göre ceza verilmesi gereken sadece insani ve vicdani sorumlulukla sahipsiz hayvanlara bakan ve bakmak isteyen ki iler de il, onlara engel olmaya çal anlar ve hayvan sevgisinden yoksun ki ilerdir. diyorlar. (Yaz s 15. sayfada) ADAY DE L M Bak rköy eski Belediye Ba kan Ate Ünal Erzen, 07 Haziran da yap lacak genel seçimlerde milletvekili aday olmad n aç klad. Erzen, gazetemize yapt aç klamada, Son günlerde sevenlerinden, dostlar ndan ve belediye ba kanl döneminde yapt m hizmetleri görenlerin beni bu göreve lay k gördükleri için te ekkür ediyorum Genel Seçimleri nde CHP den milletvekili aday de ilim. dedi senesinden beri Ataköy 2. K s m da oturan Muazzez lmiye Ç ile Bak rköy ve Türkiye gündemini olu turan konular ile ilgili bir sohbet gerçekle tirdik. Capacity AVM den HUKUK TANIMAMAZLI A DEVAM Capacity AVM nin, Halit Ziya U akl gil Caddesi ni ikinci kez ortadan ikiye ay rarak kendi kullan m na almas üzerine Kaymakaml k taraf ndan geçti imiz ay i gal kald r ld. Capacity sorumlular bu kez yolu plastik bariyerlerle kapatt. Bu kanun tan mamazl ortadan kald rmas gereken Bak rköy Belediyesi Zab tas duruma seyirci kal yor. (Yaz s 18. sayfada) BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ Ataköy de yan bakt n meselesi yüzünden ç kan b çakl kavgada hayat n kaybeden 17 ya ndaki Ömer Fatih Öztürkler in yak nlar faillerin yakalanmamas n protesto ediyorlar. (Yaz s 11. sayfada) ATAKÖY SAH LLER N BU HALE GET RENLER VATAN HA N D R Sayfa 9 da

2

3 3 HYATT REGENCY DEN, 8 MART TA KADINLARA ÖZEL SÜRPR ZLER Hyatt Regency stanbul Ataköy Oteli, 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nü kad nlara kendini çok özel hissettirecek sürprizlerle kutlayacak. Hyatt Regency stanbul Ataköy Oteli, 8 Mart Dünya Kad nlar Günü için iki ayr paket haz rlad. Otel, tüm kad nlar dünyaca ünlü güzellik markas Kerstin Florian ürünleriyle özel bir bak m için Levana Spa ya davet ederken, Kerstin Florian profesyonel cilt bak m, mart ay boyunca %20 indirimli sunulacak. Ayn gün, Brizo Restoran a Sunday Brunch için gelen kad nlara da %20 indirim uygulanacak. Ayr ca, 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nde Hyatt Regency stanbul Ataköy ün lobi kat nda bulunan Brizo Restoran da Pazar Brunch na kat lan ansl bir ki i de, bu sene Oscar aday Hollywood y ld zlar na da hediye edilen özel Kerstin Florian Havyar Serisi ne ait bak m setine sahip olacak. KADINLAR GÜNÜ AYRICALIKLARI CAROUSEL DE Carousel 08 Mart Dünya Kad nlar Günü nde kad nlara çe itli ayr cal klar sunacak. Keyifli aktivitelerin yap laca etkinliklerde, yine bu özel günde bayanlara yönelik astroloji analizi, hint k na tasar mlar, Tekin Acar kozmetik uzmanlar taraf ndan ücretsiz makyaj uygulamalar misafirlere sunulacak. Üreten Eller Derne i bayanlar n ekonomik özgürlüklerini kazanmalar na destek olabilmek ad na stand kurarak, kad nlar n el eme i ile ürettikleri eserleri misafirlerle bulu turacak. Carousel Al veri Merkezi, kad nlar için çok anlaml ve önemli günü daima hat rlatmak ve gelecek nesillere çevre de erlerimizi ya atabilmek ad na saks da erguvan fidesi da tacak. Özel saks lar içinde erguvan fideleri, do a n n korunmas ve ye il çevre için 50 TL lik al veri yapan misafirlere hediye edilecektir. Yazar Alexandra Koryürek in Kand r ld k kitab n n imza günü de düzenlenecek. Carousel de ayr ca bayanlar yöresel giysilerden olu turulan standlar da ücretsiz resim çektirip, 08 Mart n hat ras n ölümsüzle tirebilecek. AYIN YAZISI ÜLKEMDE H ÇB R EY ÖPÜCÜKLE (!) OLMUYOR Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Bas n, milletin mü terek sesidir diyor. imdi size soruyorum; Türkiyemiz de Bas n, milletin mü terek sesi midir? Ya ayarak görüyorsunuz. Bu arada bas n n milletin mü terek sesi olabilmesi için gazetecilerin de kalemini satmamas, ki isel ç kar pe inde ko mamas gerekmez mi? Hükümetin yanda gazetelerinden bahsedenler, samimi iseler baz CHP Belediyeleri ndeki, belediye Özcan Atamer destekli yanda gazetelerden de bahsedebilmeliler. Geçti imiz günlerde Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Genel Ba kan Ali Y ld z bir konferansta Bana göre gazeteci diyor ve devam ediyor; Haks zl klar kar s nda susmayan, tepki veren gazetecidir. Farkl dü ünenlere söz hakk veren, gazetecidir. Uzla ma zemini ve kültürü olu turan, gazetecidir. Güncel olaylar evrensel ilkelerle ba da t ran, yorumlayan gazetecidir. Ho görü ve alçak gönüllülü ü payla an, gazetecidir. Dinleyen, kendi fikrini empoze etmeyen ve gerçekleri tüm ç plakl ile kat ks z olarak kamuoyuna aktaran gazetecidir. E er, insanlar n beyinlerine ve kalplerine ula yorsan z, gazetecilik yap yorsunuz demektir. Ben de bu sözlere aynen kat l yorum. Son sayfam z Ataköy Sahilleri ne ay rd k. Bu in aatlar tam anlam ile rezalettir, kepazeliktir, buram buram yolsuzluk kokmaktad r. Aksini ispat edecek, kendine güvenen varsa biz buraday z. Gazetemizde söyle isini okuyaca n z 1977 den beri Ataköy de oturan Sümerolog Muazzez lmiye Ç Sahili bu hale getirenler vatan hainidir diyor ve ekliyor: Sahillerle ilgili Bak rköy Belediyesi nin çok büyük kabahati var. Do ru söze ne denir... Hat rlay n Ocak 2015 say m zda arka kapakta Ataköy Konaklar n n kar s nda, sahilde Kuzu n aat n in aatlar n n dare Mahkemesi durdurulmas na karar veriyor, Bak rköy Belediyesi stanbul Bölge dare Mahkemesi ne yürütmenin durdurulmas n n kald r lmas için öyle bir dilekçe veriyor ki bu in aat firmalar n n hukukçu ordusu böyle bir savunma haz rlayamaz. Bu haberimiz Türkiye genelinde ses getirdi ama Bak rköy Belediyesi ve Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu ndan ses ç kmad... Y llard r yaz yoruz, Türkiye de 17 kurum ve kurulu un re sen imar plan yapma ve uygulama yetkisi var. Bu nedenle kimin ne yapt belli de il. steyen istedi i gibi projeleri yap yor ve uygulamaya koyuyor. Kimse kar am yor. Bu sayade de inan lmaz rantlar dönüyor. Sonuçta ehirler ya anmaz hale geliyor. Dü ünebiliyor musunuz; Ataköy Sahili nde Kuzu n aat n 1400 konutu da devreye girerse en az 5 bin civar nda binek araç her gün sahil yolundan trafi e ç kacak. Ben o günleri görmeyi dü ünmek dahi istemiyorum. Bu arada sahiller turizm bölgesidir. Turizm bölgesinde otel yap l r. Bunlar ne yap yor? Rezidans, yani apartman kat yap yor ve milyon dolarlara sat yor. Bu aldatmacaya da bizi yönetenler göz yumuyor. Acaba neyin kar l dersiniz? tarihinde Ataköy Sahilleri 564 ada ile ilgili yürütmeyi durdurma karar uygulansayd bu binalar yap lamayacakt. Bu konu ile ilgili akl m sürekli kurcalayan ve kendi kendime sorup cevab n bulamad m u soruyu bir hukukçu cevaplarsa huzura kavu aca m. Ben diyorum ki hukuk yaz l müeyyidelerdir. Bir konuda (A) dare Mahkemesi bir karar veriyor. Noktas virgülüne kadar ayn konuda (B) dare Mahkemesi tam aksi karar veriyor. Sizin anlayaca n z dille, birisi durduruyor, di eri devam diyor. Ve tabii ki Hukuk ayaklar alt nda diyenler hakl ç k yor. Sahillerle ilgili mücadele devam edecek. Gerçek hukukçular, gerçek kararlar verecek. Çe itli yollarla bu binalar dikenler ve bizi yöneten koltuklara oturanlar hak ettikleri cezay alacaklar. Say n lmiye Ç n dedi i gibi Sahilleri bu hale getirenler vatan hainidir damgas n sadece kendileri de il nesilden nesile yedi sülaleleri ta yacak. Vatan haini derken geçmi y llarda ba mdan geçen bir olay sizlerle payla mak istiyorum. Olimpiyat Evi nin bulundu u arazi Ataköy 9-10 K s m da oturanlar n spor alanlar yd. Emlak Bankas o dönemde do rusunu, geli mi ülkelerde yap lan uygulamay Ataköy e ta m t. Dikine yap la ma olan yerlerde spor alanlar binalar n aras nda oldu unda en küçük bir gürültü dahi oturanlar rahats z edece i için spor alanlar konutlar n d na ta nm. Burada da ayn uygulama yap lm t. Gelin görün ki bu arazi herkesin i tah n kabartm. Olimpiyat Komitesi Maslak taki 326 dönüm araziyi b rak p imdi Olimpiyat Evi nin bulundu u 2 bin 700 metrekare alana gelme karar alm t. Olimpiyat Evi yolun tam kenar na yap lacakt. Temeli, dönemin Ba bakan Demirel atacakt. iddetle kar ç km, en az ndan E-5 e dönü için bir servis yolunun b rak lmas gerekti ini savunmu tum. O dönemde Demirel in bas n dan man arkada md. Kendisini arad m. Bu yanl, düzeltilmeden Demirel temel atmaya geldi inde olumsuzluklar ya anaca n söyledim. O dönemde Bak rköy Belediye Ba kan olan Ali Talip Özdemir beni arad Temel atma s ras nda hiçbir ey yapmamam, binay daha geriye çekip istedi imiz servis yolunu mutlaka b rakaca n söyledi. Ve dedi ini de yapt. E-5 e dönen servis yolu b rak lmasayd trafi in durumunu dü ünebiliyor musunuz? Gelelim Sinan Erdem Kapal Spor Salonu na. Spor müsabakalar nda 17 bin ki inin gelece i bu salonon burada yap lmas na kar ç km t m. Sinan Erdem Spor Salonu nu yapmaya karar verenler bir TV kanal nda benim ismimi vererek bu salonun yap lmas na kar ç kt m için Vatan hainli i ile suçlam t. Ben de kendilerine kimin vatan haini oldu unu zaman gösterecek demi tim. Bu salonda etkinlik oldu u zaman 11. K s m daki evime giremedi im günlerde hep bu sözleri hat rl yorum. Sevgili okuyucular m siz ne dersiniz, Vatan haini kim mi?..

4 Selenium Kalitesi Ataköy de... KUZEY BATI GÜNEY

5 TOFD Ba kan Ramazan Ba hakk ndaki iddialara sert cevap verdi; EREF YOKSUNU NSANLAR ELLER NDE BELGELER VARSA DAVA AÇSINLAR 5 5 TOFD nin Ye ilköy Sahil de bulunan binas nda tadilat çal mas yap l yor. Tadilat çal mas sürerken sosyal medyada TOFD ve TOFD Ba kan Ramazan Ba la ilgili bir tak m iddialar ortaya at ld. Sosyal medyada TOFD ye il alan katlediyor?, TOFD Ye ilköy de rant elde ediyor mu?, TOFD Ba kan Ramazan Ba n hangi yabanc tekerlekli sandalye irketi ile ili kisi var?, Ye ilköy de ikinci bir Deniz Feneri Vakas ba l klar ile Ye ilköy Park Dayan mas taraf ndan ortaya at lan iddialara TOFD Ba kan Ramazan Ba sert cevap verdi. ddialar gördü ünü ve bu iddialar ortaya atanlar hakk nda savc l a suç duyurusunda bulundu unu ifade eden Ba, Bütün iddialarla ilgili neden savc l a suç duyurusunda bulunmuyorlar. Ben bugün savc l a suç duyurusunda bulundum. Kendimi ve derne i de mahkemeye açmak üzere suç duyurusunda bulundum. Bunu korkakça yapanlar, eref yoksunu insanlar orada engellilere gidecek hizmetin önünü kesip, ahsi rantlar pe inde ko an, alçakça yapan insanlar neden suç duyurusunda bulunmuyor. Korkakça ismini vermeden sanal ortamda bunu yap yorlar. Aç k aç k söylüyorum mahkemeye versinler beni ve derne i. Ben bugün yapt m. dedi. Say n Ba, Ye ilköy deki TOFD ye ait yerle ilgili bir tak m söylentiler ç kt. Bu yerin tarihi ile ilgili k saca olanlar var. Ba ka yerlerde de görevli olanlar da var. Kafe i letmecileri de var. Bir süredir sürekli ikayet olmad halde zab talar gönderip taciz hesaplar dernek üzerinden yap l yor ve hizmet sat n al narak yap l yor. 150 bin dolar de il orayla ilgili 1 kuru bile bana ispat etsinler tüm iddialar kabul edece im. Bence bunu yazan insanlara de il, onlar n arkas ndaki insanlara bakmak laz m. Yazd ranlara. Oray bir tak m amaçlar u runa elde etmeye çal p, kendilerine verilmedi i için bu oyunu oynayanlara bakmak laz m. Bütün iddialarla ilgili neden savc l a suç duyurusunda bulunmuyorlar. Ben bugün savc l a suç duyurusunda bulundum. Kendimi ve derne i de mahkeme açmak üzere suç duyurusunda bulundum. Bunu korkakça yapanlar, eref yoksunu insanlar orada engellilere gidecek hizmetin önünü kesip, ahsi rantlar pe inde ko an, alçakça yapan insanlar neden suç duyurusunda bulunmuyor. Korkakça ismini vermeden sanal ortamda bunu yap yorlar. Aç k aç k söylüyorum mahkemeye versinler beni ve derne i. Ben bugün yapt m. Mavi kapaklardan rant elde ediliyor deniyor? Bugüne kadar mavi kapaktan, plastik kapaktan bir çok medikal malzeme al nd. Çok merak ediyorum plastik kapakla ilgili hep söyledim, burada denetime aç k her eyimiz. Bundan rant sa layan insanlar olabilir. Ben de inan yorum buna. Biz denetime aç z, effaf z. Çok basit söylüyorum her eyimiz denetim alt nda, effaf. Herkes gelsin ne kadar kapak toplanm, kimlere verilmi, ne kadar bilgi verirseniz, daha sonra yap lan iddilara geçelim? Türkiye Omurilik Felçlileri Derne imiz ilk kez 1998 y l nda Ye ilköy de kuruldu. Bugün Türkiye geneline kamu yarar na hizmet veren ve uluslararas alanda birçok projeyi ba ar yla gerçekle tirmi, merkezi yönetim, yerel yönetim, üniversiteler, STK larla yurt içi ve yurt d nda ba ar ile projelerini yapm olan TOFD nin kurulu yeri Ye ilköy dür. Merkezimiz bir prefabrik yap üzerine kuruldu u için depremde hemen arkam zdaki bina hasar gördü. O dönemin Belediye Ba kan Ahmet Bahad rl, Sa l k Oca için yap lan binaya ek bina yap p bize oray tahsis etmek üzere verdi. Bizde Ye ilköy de birçok üyemiz var. Orayla irtibat m z kesmek istemiyoruz. Çok önemli projelerimize destek olan insanlar m z var orada. Onun için bizce önemli olan irtibat ofisi dedik. Daha sonra buray sanat atölyesi haline getirdik. Fakat derne imizin hizmet alanlar çok geni oldu u için ve dernek hizmetlerinden hiçbir ücret al nmad için düzenli gelire ihtiyac m z oldu. O nedenle biz buray bir kaç sene önce kafe olarak i letmeye ba lad k. Yer stanbul Büyük ehir Belediyesi nin yeridir. Biz ruhsat m z stanbul Büyük ehir Belediyesi nden ald k, Bak rköy Belediyesi nden almak istedik. O zaman n Belediye Ba kan Yard mc s Yervant Özuzun yer bizim olmad için Büyük ehir den alacaks n z dedi. Biz de Büyük ehir den ald k. Yasal olarak hiçbir ekilde oran n en ufak bir sorunu yoktur. kincisi biz orada bir kafe büyütme çal mas yapmad k. Zaten yer taraf m za tahsisli. Sadece camlarla kapat lm, yaz n aç labilen tadilat çal mas yapt k. Çok kötü durumdayd, bunla ilgili bir çal ma yapt k. Bunun da yasal olmayan bir durumu yok. Orada insanlar yanl yönlendirmek için çok maksatl hareket edildi ini biliyorum. Çünkü bunu bir kaç y ld r yap yorlar. Çünkü, oray bizden birileri sürekli talep etti. Bu birilerinin ismini vermiyorum. Çünkü u anda belediyede de görevli ediyorlar. Biz oray i letmeye vermiyoruz. Dernek olarak i letiyoruz. Buradan da bir gelir elde edersek bizim yine Türkiye de tektir, bakacak kimsesi olmayan omurilik felçlilerinin dernek ad na hizmet verdi imiz Gürp nar daki bak m merkezimize buradan gelir sa lamaya çal yoruz. "HER EY N BELGES, KAYDI VAR" Say n Ba, iddilar aras nda TOFD nin Ye ilköy de rant elde etti i söyleniyor? ddialar n hepsine soru i areti koymu lar, hepsi iftira dolu. Bizim bütün kay tlar m z devletin resmi organlar taraf ndan ve kendi iç denetimlerimiz taraf ndan düzenli olarak denetlenmektedir. Sokaktan geçen vatanda a da aç kt r. Gelsinler, hepsini gösterece im belgelerimizin. Bu büyük bir yaland r. Ye il katlediliyor deniyor? Bu kadar komik bir ey olamaz. Bir a aç de il bir yapra bile zarar verilmemi tir. Hangi ye il katlediliyor. Kimi kand r yorlar bu ekilde yay n yaparak. SAVCILI A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM ''150 bin dolara rant sa land ifade ediliyor? Ne benim ne de engelli arkada lar m n gidip orada kafe i letecek halimiz yok, hangi amaçla i letti imiz belli, dernek ad na i letiyoruz. Bütün gelir gider ücret al nm, hepsinin kay tlar biz de var. Hepsi herkese aç k. MENFAAT PE NDE KO AN B R LER N N MENFAAT N KEST M Ç N KEND M AKLAYACAK HAL M YOK Sizin yabanc bir tekerlekli sandalye irketi ile ba lant n z oldu u iddia ediliyor? Bu korkakl n, acizli in, alçakl n en büyük kan t d r. E er bir iddiada bulunuyorsan, var dersin ve belgeyi ortaya koyars n. Ben menfaat pe inde ko an birilerinin menfaatini kesti im için kendimi aklayacak halim yok. Son olarak neler söylemek istersiniz? Derne imizi tan yanlar bunlara itibar etmiyor zaten. Art k ülkemizde çok kolay oldu bu i ler. Bir sosyal medya hesab ndan birilerine iftiralar at yorsun. Kimli in belli de il. Benim kendimi aklama çal mam yok. Ama tekrar ediyorum, derne imle ilgili, ahs mla ilgili her ey aç k, effaf. Ben bunlarla ilgili de uç duyurusunda bulundum. PARK DAYANI MASI CEVAP HAKKINI KULLANMADI Bu arada konunun taraf olan Ye ilköy Park Dayan mas 'ndan da gazetemizde yay nlanmak üzere görü istedik. Ye ilköy Park Dayan mas 'ndan Hakan Kesim ile telefonla görü tük. Kesim, 1 gün içinde konu ile ilgili taraf m za mail yoluyla görü gönderece ini söyledi. Daha sonra ise aradan iki gün geçmesine ra men Hakan Kesim'den bir cevap gelmedi. Gazetemizin bask ya haz rland günün sabah nda tekrar arad m z Kesim'e bask ya girece imizi belirterek, görü lerini sorduk. Kesim i lerinin yo unlu u nedeniyle mail atamad n 2 saat içinde mail ataca n söyledi. Fakat Kesim yine mail atmay nca görü lerine yer vermedik. (Yavuz ARPACIK)

6

7 Mart 2010 tarihinden beri Kartaltepe Be ir Gö ü Park nda faaliyetteydi KADIN DANI MA EV N N YER VE SM DE T Bak rköy Belediyesi, 08 Mart 2010 y l nda dönemin Belediye Ba kan Ate Ünal Erzen ve Kad n Meclisi Ba kan Meltem Ünal Erzen taraf ndan aç lan aç l ta, Özgecan Kad n Dan ma Evi nin sanki yeni aç l yormu gibi lanse edilmesi ise tepki çekti. Bu arada engelli vatanda lar n dü ünülmedi i gözlenen Kad n Dan ma Evi nin aç l törenine gelen bir engelli vatanda ise, aç l a gelen motorsikletli grubun yard mlar yla merkeze girebildi. Bu durum da aç l a gelenler aras nda Engelli kad nlar n bu merkeze ula mas, bilgi almas imkans z yorumlar na neden oldu. Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu aç l ta yapt konu mada Özgecan Kad n Dan ma 7 5 Evi ile ilgili u bilgileri verdi: Biz Bak rköy Belediyesi ve Bak rköy Kent Konseyi Kad n Meclisi olarak yak n zamanda kaybetti imiz Bak rköy Kad n Dan ma Evi nin yeri ve ismini de i tirirerek yeniden açt. Daha önce Kartaltepe Mahallesi Ahu Sokak ta Be ir Gö ü Park içinde bulunan Bak rköy Kad n Dan ma Evi, Belediye Ba kanl Binas n n bulundu u ükran Çiftli i Caddesi nde 15 numarada bulunan ve Yard m Sand Birimi nin kulland daireye ta nd ve ismi de Özgecan Kad n Dan ma Evi olarak de i tirildi ve aç l yap ld. Belediye nin Yard m Sand Birimi de Kad n Dan ma Evi nin eski binas na ta naca söyleniyor. Bak rköylüler in fazla ilgi göstermedi i Bak rköy Belediyesi taraf ndan aç l yap lan Özgecan Kad n Dan ma Evi ne bilgi almak için giden Türkiye Omurilik Felçlileri Derne i Ba kan Yard mc s Semra Çetinkaya, merkeze giremedi. Merkezin giri inin engelliler için uygun olmamas ndan dolay içeriye giremeyen ve Özgecan Kad n Dan ma Evi nde görevli olan bayandan d ar da bilgi almak zorunda kalan Çetinkaya, merkezde ya ad klar n gazetemize anlatt. Özgecan Kad n Dan ma Evi nin aç l n televizyonda gördü ünü ve çok sevindi ini belirten TOFD Ba kan Yard mc s Semra Çetinkaya, engelli kad nlar n bu merkezden nas l yararlanabilece i konusunda bilgi almak ve ald bilgileri dernek üyesi engelli kad nlarla payla mak için Özgecan Kad n Dan ma Evi ni ziyaret etti ini fakat, daha merkeze giremeden engellerle kar la t n belirterek, Say n ba kan m z n aç l n yapt Özgecan Kad n Dan ma Evi ni televizyonlarda haberlerde gördüm. Ve bilgi almak için bu merkeze gittim. Fakat merkeze giremedim. Çünkü merkeze bir engellinin girmesi imkans z. Hiçbir engelli giri i yok. Merkeze giremedi im için merkezde görevli bir bayan d ar ç karak bana d ar da bilgi verdi. Bu bilgi de sadece bana bir sticker verdi ve buradaki telefon numaras ndan bilgi alabilece imi u an psikolu un henüz gelmedi ini söyledi. dedi. Çetinkaya ayr ca unlar söyledi: Bu Kad n Dan ma Evi nde hangi hizmetlerin verildi ini merak ediyorum. Bir engelli kad n olarak zaten içeri giremiyoruz. D ar da basamaklar var. Aç l oldu u günün sonras nda oraya gittim, fakat içeri giremedim. Engelli kad nlar m z hem iddete maruz kal yor hem de bir çok tacizler ya yor. Bu durumda bu merkez evlad m z, k z m z Özgecan Aslan n ad n ya atmak ve fark ndal k yaratmak için Özgecan Kad n Dan ma Evi ni hizmete aç yoruz. Burada 7/24 esas na dayal 4 psikolog ve 4 sosyolog görev yapacakt r. Ayr ca stanbul Barosu nun deste i ile avukatlar, stanbul Tabip Odas n n deste i ile hekimlerimiz bu dan ma evinde bila bedel, sosyal sorumluluk gere i t bbi ve hukuki her türlü hizmeti ba vuran kad nlar m za vereceklerdir. Çocuk ya ta evliliklerin, çocuk annelerin olmad, kad na iddetin uygulanmad bir Türkiye diliyorum. (Yavuz ARPACIK) ÖZGECAN KADIN DANI MA EV NDEN ENGELL KADINLAR NASIL YARARLANACAKLAR? nas l hizmet veriyor. Ben bir engelli kad n olarak iddete maruz kalsam ve oraya gitsem hangi hizmetleri alabiliyorum. Beni korumaya al yor mu?, Oradaki psikolog veya avukatlar bilinçlendiriyor mu? Benim ad ma savc l a müracaat ediliyor mu?. E er dan ma merkezi ise benim çocuklar m n da psikolojisini desteklemesi laz m diye dü ünüyorum. Avukat derken bunlar ücretsiz diye biliyorum ama dava açmak ücretsiz midir? Belediyeden bu konuda destek al n yor mu?, E er engelli evinde taciz gördüyse ya da iddet gördüyse o gitmeden onlar eve gelerek destek oluyorlar m? Hizmetlerini çok merak ediyorum aç kças, içeri giremedi im için de göremedim. Çetinkaya ayr ca, engelli giri inin olmad bir yerde Kad n Dan ma Evi nin aç lmas n da do ru bulmad klar n ve buraya nas l ruhsat verildi ini de anlamad klar n söyledi. KARTALTEPE DE ENGELL RAMPASI VARDI. Yavuz ARPACIK

8

9 Sümer Kraliçesi olarak bilinen Sümerolog Muazzez lmiye Ç : ATAKÖY SAH LLER N BU HALE GET RENLER VATAN HA N D R Sümer Kraliçesi olarak bilinen Muazzez lmiye Ç, kimileri konferaslar na giderek dinler, kimileri ise televizyon ekranlar ndan güler yüzüyle, ho sesi ile Sümerler, Hititler ve benzeri tarihsel kökenlerimizi anlat rken sohbetine tak l kal r. Türkiye nin en önemli Sümerolo u olan Muazzez lmiye Ç Ataköy 2. K s m daki evinde ziyaret ettik. Kap y 100 ya n geride b rakan Muazzez lmiye Ç kendisi açt. Yüzünde tebessümle. Gelin bakal m gençler dedi senesinden beri Ataköy 2. K s m da oturan Muazzez lmiye Ç ile Bak rköy ve Türkiye gündemini olu turan konular ile ilgili bir sohbet gerçekle tirdik. Muazzez Han m, öncelikle sa l n z nas l ve neler yap yorsunuz? Sa l m gayet iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Her gün misafirim geliyor, gençler geliyor, onlara bilgilerimi aktar yorum. Çok yo unum ama bu tempoya ayak uydurabiliyorum. Konferanslara kat l yorum, baz televizyon programlar na kat l yorum. Gençlerle bir araya gelmek bana da hareketlilik kat yor. Kaç y ld r Ataköy de oturuyorsunuz? 1977 den beri Ataköy 2. K s m da oturuyorum. BAKIRKÖY KÜLTÜR-SANAT BELDES D R Sizin için Bak rköy ne anlam ifade ediyor? Bak rköy kültür-sanat beldesi. lk tiyatro, ilk sinema burada ba lam. Burada çok de erli sanatç lar yeti mi. Atatürk ve Cumhuriyet e ba l l n z tüm Türkiye takdir ediyor. Bak rköy de Atatürkçü, laik bir ilçe olarak bilinir. Sizce de böyle mi? Evlad m bütün Bak rköy Atatürkçü diyemezsin. Belediye CHP oldu u için Atatürkçü. Ama Bak rköy ün kenar kesimleri Atatürkçü de il. ADIMA KRE AÇILMASINA KIZDIM Daha önceki Belediye Ba kan Ate Ünal Erzen döneminde ad n z ta yan Muazzez lmiye Ç Kre i Ataköy 9. K s m da aç ld. Kre in aç l nda siz de vard n z. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Ad ma kre yapm lar, gittik bakt k gerçekten güzel bir kre olmu. Ama ben ona çok k zd m. Bana söylemediler. Ben ad ma hiçbir ey aç lmas n istemedim. Hatta daha önceden bana birçok kez bir soka a, caddeye isminizi verelim dediler. Ben ya arken ismimim bir yere verilmesini istemedim, ölünce zaten hat rl yorlar. BAKIRKÖY DE GENÇLER Ç N YAPILAN H ÇB R EY YOK. BELED YELER PARA YEMEKTEN BA KA B R EY YAPMIYOR Bir çok söyle inizde, konferans n zda hep gençler, çocuklar üzerinde duruyorsunuz. Bak rköy de gençler için neler yap lmal? Ben size soruyorum ilçemizde çocuklar m z için ne var. Ben hep çocuklar dü ünüyorum. Ataköy de bir tane kütüphane var m? Burada bir kütüphane olmal, çocuklar n, gençlerin oturup sohbet edecekleri, müzik yapacaklar, spor yapacaklar yerler olmal. Koskoca Bak rköy de gençlere yönelik hiçbir ey yok. Belediyeler para yemekten ba ka bir ey yapm yor. Örne in Ataköy de, Bak rköy de mahallelerde yüzme havuzlar olmal. Amerika - da hemen hemen her evde yüzme havuzu var. Ama çocuklar ayr ca yüzmek için belediyelerin yapt ö retmenli havuzlara gidiyor. ATAKÖY SAH LLER N BU HALE GET RENLER VATAN HA N D R Bak rköy de sizi en çok üzen konular n ba nda ne geliyor? Bu Ataköy Sahilleri nde yap lan yap lara belediyeler nas l izin verdi, deli olaca m. Bu evler bize verilirken oras plaj m zd. Sahilde bunlar yap l r m? Zaten dolma bir yer. Yaz k günah de il mi? Bak n arkada bu kadar evler var, bunlara hava gelecek. Bu sahilde yap lanlar havay kesiyor. Sahillerle ilgili Bak rköy Belediyesi nin çok büyük kabahati var. Belediye halk ayakland rabilirdi. Bu kadar büyük in aat yap l r m? Hiç olmazsa arkadaki binalarla ayn seviyede yap lsayd. Bu kadar bilgisiz bir ey yap l r m? Ben bunlara vatan haini, memleket haini diyorum. TÜRK YE DE MANTAL TE DE T Muazzez Han m, Bak rköy ün d nda Türkiye genelinden biraz da sohbet edersek, son günlerde kad na iddet konusu gündemin ilk s ras n ald. Ya anan olaylar ortada. Bu konuda sizin görü leriniz nedir? Art k bundan sonra bilmiyorum nas l düzelecek. Çünkü mantalite bozuldu. Hükümet taraf ndan kad n-erkek e itli i kabul edilmiyor. Kabul edilmedi i sürece kad nlar m za malesef her türlü eziyet yap l r. Bunun önüne geçemeyecekler. Ne zaman hükümet de i ir, kafalar de i ir o zaman bu de i ebilir. Sizce mevcut hükümet de i ir mi? O insan m za, halk m za ba l. Halk indirmek isterse indirir, de i tirir. Ama halk m z maalesef tepki göstermiyor. Tepkiyi yaln zca birkaç gazete ve bir kaç televizyon gösteriyor. Bununla kal yor. 9 5 Halbuki halk n iyiye de, kötüye de tepki göstermesi laz m Bu yap lmad için de bunlar böyle azd lar. Halen de az yorlar. Dü ünün ki, bir kad n; Atatürk sayesinde mebus olmu, onun sayesinde k l a girmi, nönü ye küfrediyor, Atatürk e küfrediyor, 90 y ll k reklam aras diyor. Bundan daha adi, bundan daha kötü bir ey olabilir mi? Bunu bir kad n yap yor, o kad n ki, o k l a girmesi, o mevkiye gelmesi Atatürk ün eseri. Ama bak n, bu kad na hiçbir kad n tepki göstermiyor. Buna binlerce mektup yaz ls n, telgraf çekilsin k nans n ama bunlar yap lm yor. MUHALEFET GÖREV N YAPMIYOR. CHP HALKIN Ç NE G REMED Muhalefet partileri hakk ndaki dü ünceleriniz neler? Muhalefet sizce görevini yap yor mu? Bence muhalefet görevini iyi yapm yor. CHP güzel te kilatlanamad, halk n içine giremedi. Güzel eyler yapamad lar. HAYATIMDA H ÇB R PART YE G RMED M. AMA VATAN PART S N DESTEKLEYECE M Önümüzde bir genel seçim var. Sizin bu seçimlerle ilgili görü leriniz neler? Hangi partiyi destekleyeceksiniz? Bence muhalefet partilerinin birle mesi laz m. Yeni kurulan Vatan Partisi var. Zannediyorum Vatan Partisi tutunacak. Çünkü ba takiler hep dürüst insanlar, çal kan insanlar. Ve bir gayeleri var. u gelsin, bu gelsin de il, bütün vatanda lar bize gelsin, elbirli iyle ülkemizi kurtaral m diyorlar. Yani hayat mda hiç bir partiye girmedim. Ama bu partiyi destekleyece im. GENÇLER ÜLKEN ZE SAH P ÇIKIN Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben gelecek ku aklar için üzülüyorum. Çünkü bu vatan topra gençlerimizin, çocuklar m z n, bizim de il. Gençler ülkemize sahip ç kmal, yoksa köle olacaklar. Asya dan, Arabistan dan herkes bize göçer ama bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Onun için gençlerimze büyük sorumluluklar dü üyor. Ülkelerine sahip ç ks nlar, iyi ve kötü yap lan her eye tepki göstersinler. Kitap okusunlar bol bol. Çünkü okumayan insan cahil insand r ve cahil insandan ne kimseye ne de vatana bir yarar gelir. (Arzu G R T - Yavuz ARPACIK)

10

11 11 Ataköy Plus ta bir kafede oturan Ömer Fatih Öztürkler, yan masadaki gençlerle yan bakt n tart mas ya ad. Sonuç; b çaklanarak öldürüldü. BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ Ataköy de yan bakt n meselesi yüzünden ç kan b çakl kavgada hayat n kaybeden Erkan Avc Endüstri Meslek Lisesi ö rencisi, 17 ya ndaki Ömer Fatih Öztürkler in yak nlar faillerin yakalanmamas n protesto ediyorlar. Olay, geçti imiz ay içerisinde Ataköy 5. K s m Çar da meydana gelmi ti. Ataköy Plus ta bir kafede oturan Ömer Fatih Öztürkler, yan masadaki gençlerle tart m ve daha sonra kafeden ayr larak Ataköy 5. K s m Çar ya gitti. Ömer Fatih Öztürk leri takip eden ve 9 ki ilik bir grupla Ataköy Çar da s k t ran M.Z ve arkada lar, 17 ya ndaki Ömer Fatih Öztürk leri 5 yerinden b çaklayarak öldürdü. Polis görgü tan klar n n ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamera kay tlar n inceleme alt na alarak karde olduklar ö renilen G.Z. ile M.Z nin yakalanmas için soru turma ba latt. üphelilerin tan nm bir turizm irketinin sahibi olan i adam T.Z nin çocuklar oldu u ve Ataköy Konaklar nda oturdu u ortaya ç kt. Operasyon ba latan polis, Ataköy Konaklar nda oturan i adam T.Z. ye ait 4 evde arama ba latt. Ancak i adam n n daireleri bo altarak sat için bir b çaklam lar. Ben gitti imde yerde kanlar içinde yat yordu. B çaklayan çocuk M.Z, babas T.Z Ataköy Konaklar nda oturuyorlarm, olay n oldu u gün buradan ta nm lar, babas çocu unu kaç r yor. Devletten bu cinayetin faaillerinin yakalanmas n bekliyoruz. Emniyet i in üzerinde s k takipçi. Bak rköy lçe Emniyet Müdürümüz Murat Çetiner, çok iyi bir ekilde olay takip ediyor, ona te ekkür ediyorum. Her gün beni ar yor nas l oldu umu soruyor. Emniyetimize güveniyoruz. diye konu tu. DAYI MANAV: EVET DO RUDUR, MAHKEMEDE DEL L YOK, ÇÜNKÜ BURADAK KAMERA KAYITLARININ H ÇB R S MAHKEMEYE G TMEM Öldürülen 17 ya ndaki Ömer Fatih Öztürkler in day s Orhan Manav ise, güvenlik kameras kay tlar n n mahkemeye götürülmedi ini iddia ederek, Bir lise son s n f ö rencisi, 17 ya nda bir ö renci. Ataköy Konaklar nda oturan baz sakinler taraf ndan bir hiç u runa bana neden bakt n diye katlediliyor. Katleden çocuk arkada lar n emlakç ile anla t tespit edildi. Bunun üzerine soru turmay derinle tiren Asayi ube Müdürlü ü Cinayet Büro ekipleri cinayetten aranan karde lerden G.Z. ile olay s ras nda 2 karde in yan nda oldu u öne sürülen 7 üpheliyi gözalt na ald. Adliyeye sevk edilen 8 üpheliden R.G., olaya kar t gerekçesiyle tutukland. Di er üpheliler U.E. savc l ktan, K.M. ve B.A. mahkemeden serbest b rak ld. Öte yandan ya lar küçük olan G.Z., B.K., M.A.S. ve M.G. savc l k sorgular n n ard ndan serbest b rak ld. Polis cinayet zanl s oldu u iddia edilen M.Z. yi ise halen ar yor. BABA ÖZTÜRKLER: NASIL B R ADALET BU? PARASI OLANA MI DE ER VER L YOR BU ÜLKEDE? PARASI OLAN MI YA AYACAK BU ÜLKEDE? Öztürkler ailesi, yak nlar ve semt sakinleri ise faillerin halen yakalanmamas n düzenledikleri yürüyü lerle protesto ediyor. Çevre ve ehircilik Bakanl nda devlet memuru olan baba Harun Öztürkler ile anne Semra Öztürkler, cinayeti i leyen ki ilerin yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi. Gazetemize konu an baba Harun Öztürkler, yetkililere seslenerek, Nerede devlet?, Adalet istiyoruz. Nöbetçi hakim elini vicdan na koydun mu? Benim o luma k yd lar, sen onlar nas l b rakt n? Senin vicdan n yok mu? Ben senin devlet memuru arkada n m. Nas l bir adalet bu? Paras olana m de er veriliyor bu ülkede? Paras olan m ya ayacak bu ülkede? dedi. Baba Öztürkler, Benim o lum daha 17 ya ndayd, ona nas l k yd lar. Bu kadar ucuz mu bir cana k ymak? Ataköy de A Plus ta bir kafede arkada yla oturuyorlar, o ara yan taraftaki masafdaki çocuklarla ne bak yorsun demi ler, öyle bir tart ma ç km ve daha sonra benim çocu um kafeden ayr lm, Ataköy 5. K s m Çar ya gitmi, orada tart t çocuklar önünü kesmi, kaçmaya çal m fakat yakalam lar ve 5 yerinden ça r yor. 9 ki i, 9 u da bu sitede oturuyor. imdi herkesin bilmesini istiyorum. Bu sitede oturan katillerin hiçbirisi yakalanm yor. Sadece bu sitenin kap c s n n o lunu yakal yorlar. Tutuklan yor, içeriye at l yor. Peki bu sitede oturan 9 ki i neden tutuklanmad. Ya lar küçük oldu u için mi tutuklanmad?, Hakim, mahkeme ya küçük oldu u için bir k sm n b rak yor, bir k sm n da delil yetersizli i diyerek b rak yor. Evet do rudur, mahkemede delil yok, çünkü buradaki kamera kay tlar n n hiçbirisi gitmemi. stanbul da en s k korunan sitelerden olan bu Ataköy Konaklar n n her taraf nda güvenlik kamerlar var. Size sesleniyorum say n yetkililer, bu kamera kay tlar ndaki katili evine getiren amcas neden tutuklanmad? Amcas itiraf ediyor, ben eve getirdim, evden sonra kayboldu diyor. Bu çocu un kan nas l yerde kalacak? Bu bedeli bir kap c n n o lu mu ödeyecek? Tabiki o da suçlu, o da bu 9 ki inin içinde. Adam öldürmeye tam te ebbüsten yakaland ama hiçbirisi tutuklanmad, bir tek kap c n n o lu tutukland. Ben imdi alt n tekrar çiziyorum. Amcas n n ifadesini al yor, ölüme sebebiyet veren bir ki iyi evine getiriyor, hakim serbest b rak yor. Ne zamandan beri bir katili saklamak suç olmaktan ç km t r.

12 12 Çok değerli okuyucularım son aylarda ve yıllarda ülkemizi o kadar fazla karabulutlar kapladı ki; sizlerle hangisini paylaşacağıma inanınız karar veremiyorum, gündem her gün değişiyor. Ecdadımızın ve asrın en büyük yurtsever liderlerinden büyük devrimci MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve arkadaşlarının Türk Ulusu na armağan ettikleri bu eşsiz coğrafya parçası, Anadolumuz un üzerine kabus perdesi örtmüş, kapatmış, çevreyi göremez duruma gelmiş, bunalıyoruz, efkar basıyor... Sevgili dostlar güncel yaşamınızda son yıllardaki olayları lütfen bir hatırlayınız; her gün bir genç, bir kadın ve bir başka insan hunharca öldürülüyor, canlarını kaybediyorlar. Özellikle bu cinayetler, hunharca insanları parçalamak, çöp konteynırlarına atmak; oğul babasının, baba oğlunun, kızının boğazını keserek öldürmektedirler. Ne oldu bize? Neden Allah ın verdiği insanların en doğal hakları olan yaşamları sonuçlandırılıyor? Neler oluyor, sefalet, felaket, yoksulluk, işsizlik, geçim sıkıntısı yetmiyor da, insanları boğazlamakla mı mutlu olmaktayız? Anlayamıyorum, kavrayamıyorum. Daha önemlisi tüm bunlar yetmiyormuş gibi bizleri temsil etsinler diye meclise gönderdiğimiz vekil kavgalarını gördükten sonra umutlarım hep kaybolmaktadır. Ey bizleri yönetenler, sorumlular, aklınızı ve beyninizi mi yitirdiniz? Lütfen olanlara, yaşadıklarımıza çareler üretmek yerine Güneydoğu da olmayan (TÜRK-KÜRT) sorununa çare, çözüm üretmekle hata ettiğinizi, yanlış yaptığınızı görmüyor musunuz? Bu olmayan ve yanlış politikaları ile milleti uyutacağınıza yukarıda sunduğumuz ve bilinmeyen istikamete giden ülkemizin meselelerine eğilmenizi sade bir vatandaş olarak rica ediyorum, istirham ediyorum. Gerçekten çözüm üretiniz, boş laf üretmeyiniz sene önce ülkemizin sahip olduğu sosyal ve ekonomik konumunu çoktan kaybetmiş, o mutluluğu ve rahatlığı ülkemiz ve milletimiz arar duruma gelmiştir. Sizler ise BENDEN- SENDEN uyarlamalarıyla ecdat emaneti ve tapulu toprağımızla (Süleyman Şah) abartılı şekilde uğraşarak komik ve gülünç olmayın. EKONOMİ VE GEÇİM ZORLUĞU Yine dünya klasmanında yıllarca evvel sahip olduğumuz ekonomi düzeyi de artık günümüzde yok olmuştur. Vatandaşımızın belini bükmeye, kamburunu büyütmeye başlamış, dış borçlar her gün yükselmiş, işsizlik, geçim şartları fazlasıyla ağırlaşmıştır. Emekçiler, emekliler, memurlar, dar gelirliler, asgari ücretle geçinmek zorunda olanlar inim inim inlerken bazıları da ülkemizde Osmanlı Saltanatı ayarında yaşamakta, bu fukara milletin cebinden çıkanlarla sefa sürmektedirler. Ayıptır, günahtır, yazıktır. (ESAS BUNLARI ÇÖZÜNÜZ) Tüm bu olumsuz grafikler artık bizi Avrupalılar, Amerikalılar hatta Araplar nezdinde bile alay eder konumuna getirmiştir. Ve çok övündüğümüz KOSKOCA OSMANLI! torunları ile dalga geçmeye, defterden silmeye başlamışlardır. Bütün bunları görerek sorunlara çözüm üretemeyenler ise kendilerine hergün başka gündem yaratarak bizi Kürt- Türk diye ayırımlara, uçurumlara sürüklemektedirler. İşte acınacak halimize çözüm getirmesi gerekenler fakir ülkemizde saltanat sürerken, çok büyük bir kesim ise sefalet YAŞAM IIN İİÇ İİNDEN Fikret TORAMAN VAY HALİMİZE-VAH HALİMİZE sürmekteyiz. Bunun adına da İYİ YÖNETİM, BAŞARILI İKTİDAR demektedirler. Bunun doğruluğunu sizlerin takdirine sunuyorum. Başka Türkiye miz yok. Aklımızı başımıza devirelim ve millet olarak artık uyanarak önümüzdeki ilk fırsatlarda kendi kaderimizi, kendimiz belirleyelim. İş işten geçtikten ve atı alan da Üsküdar ı aştıktan sonra ağlamak, sızlamak boşuna olacaktır. Bizden uyarması. Çok değerli, vefakar dostlar, Allah bize sağlıklı yaşamak, akıllı yaşamak için can vermiş, beyin vermiş, bir yaşam süreci sunmuştur. Kendi göbeğinizi kendiniz kesin diye en önemlisi düşünce ve aklıselim bağışlamıştır, lütfen bunu zamanında doğru olarak kullanalım. Gerçekten ülkemizde çok büyük bir sıkıntı sürmektedir. Görüyoruz ki, nüfusun yüzde 80 i orta gelirli, emekçi ve dar gelirlilerin çoğu başlarını sokacak bir gecekondu hasreti çekerken diğer yanda 2 ile 5 milyon dolar arası satılan lüks ve süper lüks akıllı binalar inşa edilmekte, devlet de bu manzarayı desteklemektedir. Oysa bu dünyada emekçinin de, dar gelirlinin de sosyal bir konut edinmek hakkı değil midir? Onun için bir tek oy bile çok işler başaracak, bu seçimde iyi düşün, sandığa git, görevini yap kardeşim. Bu bağlamda önümüzdeki seçimler için sürekli ve çok fazla miktarda mesaj atan yeni meclise aday adaylarına da başarılar dilerken, seçim sonrası da şimdiki gibi insanları aramayı unutmasınlar. Çünkü vatandaş sizlere oy verirken, kendisi ve vatanına hizmet beklemektedir. Söz vermelere gerçekten karnımız tok artık. (Halen bu görevi hakkı ile yapan vekillerimizi tenzih ediyorum.) Çünkü, çoğu kez seçilmeden önce çok aradıkları, partilileri ve delegeleri hemen unutmaktadırlar. Bu konuyla ilgili bir başka tereddütüm gelen mesajların sahiplerinin çok değişik ilçelerde olması ve seçmenlerin direkt onları tanımamasıdır. Yani bizler tanımadığımıza (çok başarılı olabilir) oy vermek zorunda kalmaktayız. Bu hususu mutlaka partiler, bir başka sisteme bağlamalıdırlar. VAZGEÇİLMEZ ÇEVRE SORUNLARI Değerli okuyucularım çevre, biz insanların güncel yaşamını sürdürdükleri yaşam bölgeleridir. Orada ihtiyaçları bulunan temizlik, kirli hava sorunları, doğanın katledilmesi, yeşilliğin betonlaşması, parkların, dinlenme alanlarının yok edilmesi gibi acımasız olaylar görmekteyiz. Örnek olarak İstanbul un en nezih, yaşanılabilecek bir bölgesi olan Yeşilköy ve sahilleri konumudur yıl önce buralarda mesken edinenler bu köşeye cennet köşesi derler, şükrederlerdi. Şimdi ise yukarıda bahsettiğimiz katliamlar ve çarpık kentleşme nedeniyle bu bölgeler A dan Z ye kadar değişmiş cennetin yerine cehennem gelmiştir. Sadece İstanbul Büyükşehir Yönetimi nin gereken denetimi ve çalışmayı yapmaması biraz da siyasi hesapları sayesinde bu kesime getirilen hizmet, kafeteryalar, balıkçı restoranları, gezi alanları yaz sezonunda Bakırköy e komşu olan ilçe insanlarımızın gelişi nedeniyle bölge özelliğini tamamen kaybetmektedir. Yankesicilik, hırsızlık, ev soygunları, tecavüzler ve benzeri polisiye olaylar çoğalmaktadır. Ben buradan ilgili Büyükşehir ve Bakırköy Belediyeleri nden şunu rica ediyorum. Senelerce önce yapılan sahil düzenlemesinin, yeşil alanların, ağaçların, parkların, bakımı ile ilgili büyük aksamalar görüyoruz. Yapılan bu güzel hizmetleri adeta yok edercesine bunların sürekli bakımı aksamaktadır. Harcanan paralar da boşa gitmektedir. Mesela son lodos fırtınasında sahilde yürüme imkanı dahi kalmamış, yürüyüş bantının üzerindeki beton bloklar bile kırılmış, parçalanmıştır. Sahiller yosunlarla dolmuş, ağaçlar kırılmış, oturma bankları yer değiştirmiş, eskimiş ve ayrı bir sorun da bu bölgede hayvanların çoğalmış olmasıdır. O nedenle 15 yılı aşan süreç içinde yeşil alanlar, çimenler temizlenmemiş, mangal aleminden sonra yiyecek atıkları ve özellikle içilen sigaraların izmaritleri o bölgeyi tamamen bir mikrop yuvasına dönüştürmüştür. Teknolojinin çok gelişmiş olduğu bu dönemde bu yeşil alanın hiç olmazsa iki-üç yılda bir kez hortumlamak (emilmek) şekliyle temizlenmesi Büyükşehir Belediyesi için çok önemli bir başarı olacaktır. Ayrıca sahilde mevcut, ticaret yapan kafeteryalar restoranlar ve benzeri iş yerleri kendilerine tahsis edilen 100 ile 200 metrekare alanı kısa süreçte 3-4 misline çıkarmakta, yayılmakta ve çarpık bir yerleşim oluşturmaktadırlar. Çok merak ediyorum; Büyükşehir Park ve Bahçeler Müdürlüğü veya ilgili bir başka kurum bu işletmeleri zaman zaman denetliyorlar mıdır? Ben hiç sanmıyorum. Halbuki, bir vatandaşın izinsiz bir metrekare işgal etmesi halinde bile bu belediyelerimiz hemen zabıtalarını oraya yığmakta o vatandaşı hemen oracıktan kovalamaktadırlar. Yasalarımıza göre tüm vatandaşlarımız eşit haklara sahip olduklarına göre bütün bunları işlemlerinde de eşitlik sağlanmalıdır ki, demokrasiden bahsedelim. Değerli belediye yönetimlerinin bu konuya eğileceklerine inanıyor, peşinen teşekkür ederek, siz değerli okuyucularıma sağlık ve mutluluklar diliyorum. -

13 Dershanelerin özel okula dönü üm süreçleri 1 Eylül 2015 te sona eriyor. BAKIRKÖY BU YÜKÜ KALDIRAMAZ Dershanelerin özel okula dönü üm süreçleri 1 Eylül 2015 te sona eriyor. Milli E itim yetkilileri, Bak rköy de Türkiye ortalamas n n çok üzerinde özel okul oldu unu ve özel okula dönü ecek dershanelerin de eklenmesiyle birlikte Bak rköy ün bu yükü kald ramayaca n belirtiyorlar. Dershanelerin özel okula dönü mesi için verilen süre 1 Eylül 2015 te sona erecek. Ba vuru yapan dershane sahiplerinden binalar n, özel ö retim kurumlar standartlar na uygun hale getirmeleri istenecek. Kurumlar n belirlenen artlara uygun hale getiren dershaneler, e itim ve ö retim y l n n sonuna kadar özel okula dönü ümlerini tamamlamak zorunda. Dönü ümlerini e itim-ö retim y l n n sonunda tamamlayamayan okullar da kapanacak ve devletten ald te vikleri geri ödeyecek. Özel okula dönü meyen dershanelerin faaliyetleri ise Eylül 2015'te sona erecek. Dershane ö retmenleri için 2015'in Mart ay nda k lavuz yay mlanacak. Yasan n yürürlü e girdi i tarihte çal an ve en az 6 y l deneyimi olan ö retmenler, 1 Temmuz-1 A ustos 2015 tarihleri aras nda MEB'e ba vuracak. Adaylardan KPSS istenmeyecek. Sözlü s navda ba ar l olan ö retmenler bakanl k kadrosuna al nacak. Türkiye de 3 bin 300 dershanede 1 milyon 220 bin ö renci e itim görüyor. 3 bin 300 dershaneden özel okul olmak için u ana kadar 1300 dershane ba vuru yapt. Uzmanlar, Türkiye nin bu kadar özel okulu kald ramayaca jn belirterek, Var olan özel okullar zaten ö renci bulam yor, siz bunlara özel okul daha eklerseniz bu okullar nas l ö renci bulacak? Dar gelirli ailelerin çocuklar bu özel okullara nas l gidecek? Ayr ca dersanelerde çal an 60 bin ö retmen var, bu ö retmenlerin durumu ne olacak? sorular n soruyorlar. Uzmanlar ayr ca bu sistemin ba ar l olmas halinde ise kay t d n n ortadan kalkaca n belirtiyorlar. Bak rköy de de birçok dersane özel okula dönü ecek. Bak rköy de Türkiye ortalamas n n üzerinde özel okul bulunurken, dersanelerinde özel okula dönü mesi ile birlikte Bak rköy ün bu özel okul yo unlu unu kald ramayaca ve trafik ba ta olmak üzere bir çok s k nt çekilece i uzmanlar taraf ndan belirtiliyor. DÖNÜ EN OKULLARIN TABELALARINA D KKAT! Özel okula dönü en dersaneler Temel Lise ve Akademik Ortaokul ad yla hizmet verecek. Bu arada baz dersanelerin özel okula dönü tükten sonra kullanmas gereken Temel Lise ve Akademik Ortaokul ismini tabelalar na yazmad ve okul tabelalar na A.. ibaresini de koydu unu belirten Milli E itim yetkilileri, bunun da yanl oldu unu belirtiyorlar. Bak rköy de de baz kurumlar n bu ekilde tabela ast klar n da ifade eden yetkililer, bu okullar n bu yanl tan vazgeçmeleri gerekti ini de ifade ediyorlar. (Yavuz ARPACIK) ALEV KÜLTÜR DERNEKLER BAKIRKÖY UBES AÇILDI Alevi Kültür Dernekleri Bak rköy ubesi nin aç l na, CHP Genel Ba kan Yard mc s Ercan Karaka, CHP Milletvekilleri Umut Oran, Haluk Eyido an, Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu, D SK Genel Ba kan Kani Beko, Alevi Kültür Dernekleri Genel Ba kan Do an Demir, MHP ve CHP lçe Ba kanlar ve STK temsilcileri kat ld. Aç l töreninde konu an Alevi Kültür Dernekleri Bak rköy ube Ba kan smet Abbaso lu, Alevi kültürü Allah, Muhammed, Ali kutsall n kalbinde ta yan, Hz.Ali nin adaletinden ayr lmayan, temelinde insan sevgisi bulunan ve her dine, her mezhebe sayg duyan, ho görü ile bakan, dil, din, rk, renk fark gözetmeden eline diline sahip olma ilkelerini art ko ar. Asli do ruluk, kemali dostluk, cevheri merhamet, görü ü e itlik, hazinesi bilgi, meyvas sevgi olan tüm canlar derne imize bekliyoruz. dedi. Aç l a gösterilen ilgiden son derece memnun oldu unu kaydeden Alevi Kültür Dernekleri Genel Ba kan Do an Demir de Alevilerin temel sorunlar n n çözümü için mücadelede ve haklar m z almada birlikte mücadele etmeliyiz diye konu tu. CHP Genel Ba kan Yard mc s Ercan Karaka da, özgürlük, emek ve inanç konular nda kar la lan s k nt lara hep birlikte sahip ç k lmas gerekti ini söyledi. Konu malar n n ard ndan hep birlikte kurdela kesilerek aç l yap lan dernek yöneticileri ve kat l mc lar hat ra foto raf çektirdi.

14 14 De erli okurlar, sayg de er Bak rköylüler; Gazetemizin ubat say s nda yerel seçimlerin üstünden on ay geçti ini ve Bak rköy Belediyesi nde henüz bir yat r m veya çal man n olmad n yazm t m, herhalde yan lm m. Geçenlerde Bak rköy Belediyesi nin bülteni haline gelen gazetelerinde yapt klar icraatlar yay nlam lar. Ben buradan size yan ld m benim Bak rköy de görmedi im sizin de muhtemelen fark na varamayaca n z çal malar sizlerle payla mak isterim. De erli okurlar m z a a da yaz l olan icraatlar Bak rköy Belediyesi nin yay nlad Bak rköy Bülten Gazetesi nden tamamen al nt yap ld ve say n ba kan n baretli i elbiseli resmi ile birlikte yay nlanm t r. Bak rköyümüz e hay rl olsun. Yap lanlar 1. AR-GE Birimi Ara PVC lerin kald r lmas Alç pan bölme duvar ile WC ve mutfak yap lmas Alç pan asma tavan yap lmas ve ayd nlatmalar n yenilenmesi 2. Hayvan Bar na Ameliyat odas zemininde antibakteriyel PVC kaplama Dü en fayanslar n yenilenmesi WC lerin yap lmas Depo alan n n alç pan kaplanmas ve seramik i i Gölgeliklerin üzerlerinin kapat lmas Muhtelif demir kaynak i leri 3. T p Merkezi ç cephe boya Giri kap lar n n yenilenmesi 4. Belediye Ba kanl ç ve d cephe boyas 5. spirtohane muhtelif çat bak m i leri ve izolasyon 6. Emlak Kredi O.O. s valar n kaz nmas ve yenilenmesi, elektrik tesisat ve armatürlerin bak m 7. Atatürk Ya am Köyü dari Bina *Alç pan ve alüminyum do rama bölme duvarlar dari bina iç cephe boyas 8. Atatürk Ya am Köyü Muhtelif demir i leri Tribün arkas konstrüksiyon yap lmas 9. Bak rköy dolmu duraklar n n boyanmas 10. Kartaltepe sa l k birimi iç ve d cephe boyas (vernik) 11. Ataköy sa l k birimi iç ve d cephe boyas (vernik) 12. Ye ilköy sa l k birimi iç ve d cephe boyas (vernik) 13. enlikköy sa l k birimi iç ve d cephe boyas 14. Ye ilköy Huzurevi çevresinin panel çit ile çevrilmesi 15. Çocuk a z ve di sa l birimi iç boyas, güvenlik kulübesi boyas (vernik) 16. Türkiye Omurilik Felçlileri Derne i nin çat aktar m ve izolasyonu 17. enlikköy stadyumu tribün ve soyunma odalar n n boyanmas 18. Yunus Emre Kültür Merkezi Çat tadilat ve izolasyonu ç cephe boyas Ya mur ini lerinin yenilenmesi 19. Ataköy muhtarl k iç ve d cephe boyas 20. Ataköy muhtarl k iç ve d cephe boyas 21. Kartaltepe muhtarl iç ve d cephe boyas 22. Bak rköy lçe Emniyet Amirli i devriye ekipleri amirli i iç ve d cephe boyas 23. Botanik Park nda alç pan bölme duvar yap m, alç s vama ve boyama. Köprü alt geçi içi boyas 24. Osmaniye Hamidiye Cami çat aktar m ve izolasyon i leri MUHALEFET GÖZÜYLE 25. Sosyal Hizmetler Müdürlü ü tadilat Zeminin laminant parke dö enmesi Alç pen bölme duvar yap lmas ç ve d boyas (vernik) Ayd nlatma i leri ve genel elektrik i leri Ah ap kap i leri 26. Bak rköy Adliye Saray Alç pen bölme duvarlar PVC do rama i leri Alç s vama ve boyama 27. Bak rköy Emniyet Müdürlü ü 4 oda iç cephe boyas 28. Atatürk Spor ve Ya am Köyü zay flama merkezi boya i leri 500 Problem Çözüme Kavu tu 4.230,80 ton asfalt yamas, toplam ,80 ton asfalt serimi yap ld ,60 ton freze ile asfalt kaz mas yap ld. Toplam 500 adet vatanda ikayetine cevap verildi. Çözüm masas taraf ndan 2363 adet evrak iletildi, 1749 adet evrak cevapland. Toplam 6.523,74 MT ya mur suyu hatt dö endi. Toplam 667 adet ya mur suyu zgaras yap ld. Toplam 520 adet baca kapa yap ld. Toplam ,79 M2 mineral parke ta dö endi. Toplam ,92 MT engelli takip ta dö endi. Toplam 3.465,51 M2 kilitli parke ta dö endi. Toplam 7.121,15 MT bordür (düz/mineral) dö endi. Yap m Devam Edenler 1. Kad n Kapal Ceza nfaz Kurumu ihata duvarlar n n boyanmas, 2. Ataköy aç k spor sahalar n n yenilenmesi, basket potalar, tel çit yükseltme ve akrilik zemin boyas 3. Destek Hizmetleri WC ve mutfak dönü ümü 4. stanbul Üniversitesi nde ihata duvarlar onar m 5. Atatürk Spor ve Ya am Köyü nde tribün arkas n n betopan ile kapat lmas 6. Ar-Ge Birimi Zeminin laminant parke kaplanmas WC lerin seramikle kaplanmas ç cephe alç s vas ve boyas Yap lacaklar 1. Hava Müzesi nde tuvalet ve çat onar m 2. stanbul Üniversitesi giri indeki turnike ve otomatik kap 3. Atatürk Spor ve Ya am Köyü Spor Salonu nda zeminin parke kaplanmas 4. Emlak Kredi O.O. s valar n kaz nmas ve yenilenmesi, elektrik tesisat ve armatürler (koridor) 5. Atatürk Spor ve Ya am Köyü nde havuz yal t m ve su deposu izolasyonu 6. Yenibosna Karakolu nda korkuluk yükseltme Mehmet Emin ERTEK N CRAATIN Ç NDEN 7. Atatürk Spor ve Ya am Köyü nde havuz kenar nda kayd rmaz zemin yap m 8. Ye ilköy Sa l k Merkezi nde zemin mineflo ve kap kulplar 9. Ataköy Sa l k Merkezi nde armatürlerin yenilenmesi, zemin mineflo kaplamas, tuvalete klozet yap lmas, kap kulplar 10. Kartaltepe Sa l k Merkezi ne zebra perde yap lmas, mineflo onar m, armatürlerin onar lmas 11. enlikköy Sa l k Merkezi nde engelli rampas kayd rmaz zemin yap m, seramiklerin onar lmas, d cephe boyas 12. Meryem Ana Rosaria Kilisesi nde bahçe zemininin yenilenmesi 13. Sömestr döneminde muhtelif e itim kurumlar nda çal malar yap lmas De erli okurlar m z i te Chp Belediyesi nden bir y lda icraat olarak bunlar beklenirdi boya, badana, cila. Bak rköy ün eksikleri de bunlard, ba ka da eksi imiz yok sizleri tebrik ediyor alk l yorum. Çin Mutlu Bahar Bayram Bak rköy de kutland Koç Y l, Çin Mutlu Bahar Bayram etkinli i Bak rköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi nde yap ld. Sayg de er Bak rköylüler; say n ba kana birinin hat rlatmas laz m k n ortas nda dökülen asfalt n hiç kimseye bir faydas olmaz, k n asfalt dökülmez, parke ta yap lmaz, bunlar dö edi iniz zaman ya mur zarar verir parke ta lar n n alt su ile dolar, her neyse biz çok da fazla ak l vermiyelim de, fakat bir icraatlar daha var ki bunu yaz p say n ba kana da bir çift laf m olacak. Hadi belediyecili i bilmiyorsunuz, peki siz duydu uma göre partinizin genel ba kanl na oynuyorsunuz sizin hiç mi tarih bilginiz yok? Teknoloji ça diyorsunuz hiç mi ara t rma yapm yorsunuz? Geçenlerde yapm oldu unuz 2015 Koç Y l, Çin Mutlu Bahar Bayram ndan söz ediyorum... Bununla ilgili gecede say n ba kan öyle bir konu ma yap yor; Çin in en önemli bayram olan bahar bayram etkinli ine ev sahipli i yapmaktan duydu u memnuniyeti dile getirerek ba lad konu mas nda unlar söyledi: Çin ve Türk medeniyetleri dünyan n en eski medeniyetleridir. Türk ve Çin halklar n n tarihin ba lad günden bugüne kadar dostlu u vard r. Bu dostlu u; bundan sonra sürdürece imiz kar l kl kültürel ili kileri art rarak devam ettirece iz. Say n Ba kan siz Uygur Türkleri ni bilir misiniz? Çin in bu Türkler e, kan m za, can m za yapt klar eziyetten haberiniz yok mu? Nas l bir dostlu umuz var bizim bunu misafirlerinize sordunuz mu? Tabi siz bilmiyorsunuz ki soras n z. Ben size yard mc olay m ve biraz size tarih dersi vermi olay m. Lütfen okuyun ve a a da katliam n birkaç küçük resmine bak n. Do u Türkistan n kaderi Çin e terk edilmi. Do u Türkistan, birçok medeniyete ev sahipli i yapm ve tarihte iz b rakm t r. M.Ö. 8-3 y llar nda skitlere, M.Ö. 300-M.S. 93 aras nda Hunlara, aras nda Göktürk mparatorlu u na, y llar aras nda Uygur Devleti ne, y llar aras nda Karluk ve Karahanl lar mparatorlu u na ve y llar aras nda da Saidiye Hanl na ev sahipli i yapm t r y l nda Yakup Han ba kanl nda kurulan Do u Türkistan slam Devleti, Osmanl, ngiltere ve Rusya taraf ndan resmen tan nm t. Ancak u an Do u Türkistan, uluslararas kamuoyunda tan nmamakta ve Çin in boyunduru u alt nda ya amaktad r y l nda Çin-Mançu Devleti nce i gal edilen Do u Türkistan, 1884 te inciang (Sincan); yani Yeni Toprak/Kazan lm Topraklar ad yla Çin mparatorlu u na ba lanm t r. Do u Türkistan halk n n mücadelesi sonucu, Do u Türkistan slam Cumhuriyeti 1933 y l nda Ka gar da kurulmu tur. Ancak çok geçmeden Komünist Çin Kuvvetleri ve Stalin in ortak hamlesi ile ortadan kald r lm t r y l nda Komünist Rus Yönetimi nin askeri yard mlar ile Do u Türkistan n kaderi Çin yönetimine terk edilmi tir. Katliamlar bir Do u Türkistan gerçe i Do u Türkistanl lar, k sa süreli ba ms zl k dönemleri ya am larsa da uzun y llard r Çin in etnik asimilasyon politikalar ile ezilmektedirler. Komünist Çin Halk Cumhuriyeti nde sistem, ulusal ç karlar do rultusunda ekillenmi ; Çin in 1949 y l ndan bu yana yürüttü ü politikalar Do u Türkistanl lar asimilasyon ve etnik temizli e maruz b rakm t r. Öyle ki, Türkistanl lar n say s n n 35 milyon gibi rakamlara ula t belirtilmektedir y llar aras nda 2 milyon 800 bin, y llar aras nda 3 milyon 509 bin, y llar aras nda 6 milyon 700 bin, y llar aras nda da 13 milyon 300 bin ki i ya Çin ordusu taraf ndan öldürülmü ya da rejimin politikalar do rultusunda olu an k tl k sonucu hayat n kaybetmi tir ten sonraki katliamlarla birlikte, öldürülen Do u Türkistanl say s 35 milyon gibi inan lmaz bir rakama ula m t r. Do u Türkistan da meydana gelen insan haklar ihlalleri, zaman zaman kimi insan haklar örgütleri taraf ndan dillendirilmi olsa da bu giri imler, ya anan zulmün engellenmesinde etkili olamam t r. Etnik temizlik Uygur Türkleri iddetli olarak yürütülen bir nüfus planlamas na da maruz kalmaktad rlar. Uygur Türkleri nin nüfusu Çin nüfusuna oranla %1,5 civar ndad r. Çin devleti Do u Türkistan - da ya ayan ve az nl k olan halk do um kontrolü ad alt nda, büyük-küçük demeden öldürmeyi planlamaktad r. Genelde en fazla iki, nadiren de üç çocuk do urmalar na müsaade edilen Do u Türkistanl kad nlar, plan d nda hamile kald klar nda hamileliklerinin son günleri dahi olsa mecburi kürtaja tabi tutulmaktad rlar. Nüfus planlamas d nda olan çocuklar n gizli olarak dünyaya getirilmesi hâlinde ise aileler çok yüksek maddi cezalara maruz kalmakta, do um yapan kad n veya e i memur ise bu ki inin görevine son verilmektedir. Bu uygulamalar, Çin kanunlar nda aç k olarak yer almaktad r. De erli okurlar, Sayg de er Bak rköylüler umar m say n ba kan ve ekibi yukar da yaz lanlar okuduktan sonra neyin bayram n kutlad klar n anlarlar. nternet arac l ile bir çok katliam resmine ve küçük çocuklara yap lan vah ete ait videoyu bulabilirler. Ben bu belediyeden fazlas n da beklemiyordum. Hepinize sa l k, mutluluk huzur dolu bir ay diliyorum bir sonraki yaz da görü mek üzere...

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m

Detaylı

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2 BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI Bir süredir Bak rköy gündemini olu turan; Sa l k personeli maa lar n alam yor. Doktorlar istifa ediyor. Buna kar l k Bak rköy Belediyesi, Nev ehir

Detaylı

TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz.

TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz. TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz. S Z BAKIRKÖYLÜLER LE DALGA MI GEÇ YORSUNUZ(!) 11 Temmuz 2014 günü Bak rköy Belediyesi,

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2 TMMOB, Ataköy Sahili ndeki yap la ma ile ilgili dava açt. Bölge dare Mahkemesi Yürütmeyi durdurdu. Bak rköy Belediyesi itiraz etti, yürütmeyi durdurma kald r ld ve in aatlar yeniden ba lad. Mimarlar Odas

Detaylı

ATAKÖY F YAT: 2. Bak rköy Kabuk De i tiriyor!

ATAKÖY F YAT: 2. Bak rköy Kabuk De i tiriyor! Gazetemizin 22. Kurulu Y l n Sheraton stanbul Ataköy Otel de Kutlad k Gazetemizin 22. Kurulu Y l n Sheraton stanbul Ataköy Otel de kutlad k. Gecemize Kaymakamlar, Belediye Ba kanlar, siyasi partilerimizin

Detaylı

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar.

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr OCAK/2010 YIL:1 SAYI:1 Ankaralılar Caddesi Gordion AVM 3. Kat Çayyolu / ANKARA Tel: 0312 236 74 10 Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar.

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar. Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org A ustos 2008 No:5 Örgütlenmeyi, Mücadeleyi ve Dayan may Büyütelim! Dünyan n birçok kö

Detaylı

Ergenekon da s rlar gecesi

Ergenekon da s rlar gecesi EKME E SUSAM SERP P GRAMAJI DÜ ÜRÜYORLAR. Çe it ekmek e gramaj esnekli i getiren G da Kodeksi su 02 istimal ediliyor. Bo lu u gören baz f r nc lar gramaj dü ürmek için normal ekme i süslüyor. FENER L G

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

i çi dayan mas Kölelik Bürolar na Hay r! Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i www.uidder.

i çi dayan mas Kölelik Bürolar na Hay r! Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i www.uidder. Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni 15 Temmuz 2009 No:16 Kölelik Bürolar na Hay r! çi Karde ler! Kapitalist sömürü düzeni her geçen gün

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar,

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar, Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org Eylül 2008 No:6 Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te

5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te EB RUS D PLOMS S YOLD. D politika aç l mlar yla dikkat çeken 18 Türkiye, yeni bir ad ma haz rlan yor. D i leri, 17 ral k ebi rus törenlerinde Bat ile Do u nun bakanlar n Konya da bulu turacak. TÜRK YE,

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek

Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek Van da meydana gelen deprem sonras nda Türkiye deki binalar n depreme dayan kl l yeniden tart ma konusu oldu. Olas bir depremde çok say da binan n y k labilece

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Te vikte detaylar belli oldu

Te vikte detaylar belli oldu ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2012 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Sorumlu Yaz leri Müdürü Bar YURTSEVER Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin

Detaylı

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i/association of Turkish Construction Material Producers Ekim 2013 Say 15 Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor 2 BAŞKAN IN MESAJI DÜNDAR YET

Detaylı

Batman daki temaslar kapsam nda

Batman daki temaslar kapsam nda ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2012 1 e k ÇALI KAN Dünya ekonomisindeki krize asimetrik yakla mal y z. 2 de Bat dan gelip do u ya yat r m yapana te vik Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Bat dan gelip Do u

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı