ATAKÖY F YAT: 2. (Yaz s 7. sayfada)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATAKÖY F YAT: 2. (Yaz s 7. sayfada)"

Transkript

1 Sürekli, Etki li, Ý lkeli. 2 3 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI: 246 MART 2015 F YAT: 2 Mart 2010 tarihinden beri Kartaltepe Be ir Gö ü Park nda faaliyetteydi KADIN DANI MA EV N N YER VE SM DE T Bak rköy Belediyesi, 08 Mart 2010 y l nda dönemin Belediye Ba kan Ate Ünal Erzen ve Kad n Meclisi Ba kan Meltem Ünal Erzen taraf ndan aç lan Bak rköy Kad n Dan ma Evi nin yeri ve ismini de i tirirerek yeniden açt. Daha önce Kartaltepe Mahallesi Ahu Sokak ta Be ir Gö ü Park içinde bulunan Bak rköy Kad n Dan ma Evi, Belediye Ba kanl Binas n n bulundu u ükran Çiftli i Caddesi nde 15 numarada bulunan ve Yard m Sand Birimi nin kulland daireye ta nd ve ismi de Özgecan Kad n Dan ma Evi olarak de i tirildi ve aç l yap ld. Belediye nin Yard m Sand Birimi de Kad n Dan ma Evi nin eski binas na ta naca söyleniyor. (Yaz s 7. sayfada) Ataköy 9-10 k s m A/7 Blok Genel Kurulu karar ald SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEN N CEZASI 250 TL. Ataköy A/7 Blok, Genel Kurulu nda al nan karar ile bundan böyle sokak hayvanlar n besleyenlere her defada 250 TL. para cezas uygulayacak. Seçilen Blok Yönetimi Genel Kurul da al nan bu karar noterden tasdik ettirerek kat maliklerine duyurdu. Al nan bu karar hayvan sever ve hayvan haklar n savunanlar taraf ndan tepki ile kar lan rken hukukçular Yasalar m za göre ceza verilmesi gereken sadece insani ve vicdani sorumlulukla sahipsiz hayvanlara bakan ve bakmak isteyen ki iler de il, onlara engel olmaya çal anlar ve hayvan sevgisinden yoksun ki ilerdir. diyorlar. (Yaz s 15. sayfada) ADAY DE L M Bak rköy eski Belediye Ba kan Ate Ünal Erzen, 07 Haziran da yap lacak genel seçimlerde milletvekili aday olmad n aç klad. Erzen, gazetemize yapt aç klamada, Son günlerde sevenlerinden, dostlar ndan ve belediye ba kanl döneminde yapt m hizmetleri görenlerin beni bu göreve lay k gördükleri için te ekkür ediyorum Genel Seçimleri nde CHP den milletvekili aday de ilim. dedi senesinden beri Ataköy 2. K s m da oturan Muazzez lmiye Ç ile Bak rköy ve Türkiye gündemini olu turan konular ile ilgili bir sohbet gerçekle tirdik. Capacity AVM den HUKUK TANIMAMAZLI A DEVAM Capacity AVM nin, Halit Ziya U akl gil Caddesi ni ikinci kez ortadan ikiye ay rarak kendi kullan m na almas üzerine Kaymakaml k taraf ndan geçti imiz ay i gal kald r ld. Capacity sorumlular bu kez yolu plastik bariyerlerle kapatt. Bu kanun tan mamazl ortadan kald rmas gereken Bak rköy Belediyesi Zab tas duruma seyirci kal yor. (Yaz s 18. sayfada) BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ Ataköy de yan bakt n meselesi yüzünden ç kan b çakl kavgada hayat n kaybeden 17 ya ndaki Ömer Fatih Öztürkler in yak nlar faillerin yakalanmamas n protesto ediyorlar. (Yaz s 11. sayfada) ATAKÖY SAH LLER N BU HALE GET RENLER VATAN HA N D R Sayfa 9 da

2

3 3 HYATT REGENCY DEN, 8 MART TA KADINLARA ÖZEL SÜRPR ZLER Hyatt Regency stanbul Ataköy Oteli, 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nü kad nlara kendini çok özel hissettirecek sürprizlerle kutlayacak. Hyatt Regency stanbul Ataköy Oteli, 8 Mart Dünya Kad nlar Günü için iki ayr paket haz rlad. Otel, tüm kad nlar dünyaca ünlü güzellik markas Kerstin Florian ürünleriyle özel bir bak m için Levana Spa ya davet ederken, Kerstin Florian profesyonel cilt bak m, mart ay boyunca %20 indirimli sunulacak. Ayn gün, Brizo Restoran a Sunday Brunch için gelen kad nlara da %20 indirim uygulanacak. Ayr ca, 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nde Hyatt Regency stanbul Ataköy ün lobi kat nda bulunan Brizo Restoran da Pazar Brunch na kat lan ansl bir ki i de, bu sene Oscar aday Hollywood y ld zlar na da hediye edilen özel Kerstin Florian Havyar Serisi ne ait bak m setine sahip olacak. KADINLAR GÜNÜ AYRICALIKLARI CAROUSEL DE Carousel 08 Mart Dünya Kad nlar Günü nde kad nlara çe itli ayr cal klar sunacak. Keyifli aktivitelerin yap laca etkinliklerde, yine bu özel günde bayanlara yönelik astroloji analizi, hint k na tasar mlar, Tekin Acar kozmetik uzmanlar taraf ndan ücretsiz makyaj uygulamalar misafirlere sunulacak. Üreten Eller Derne i bayanlar n ekonomik özgürlüklerini kazanmalar na destek olabilmek ad na stand kurarak, kad nlar n el eme i ile ürettikleri eserleri misafirlerle bulu turacak. Carousel Al veri Merkezi, kad nlar için çok anlaml ve önemli günü daima hat rlatmak ve gelecek nesillere çevre de erlerimizi ya atabilmek ad na saks da erguvan fidesi da tacak. Özel saks lar içinde erguvan fideleri, do a n n korunmas ve ye il çevre için 50 TL lik al veri yapan misafirlere hediye edilecektir. Yazar Alexandra Koryürek in Kand r ld k kitab n n imza günü de düzenlenecek. Carousel de ayr ca bayanlar yöresel giysilerden olu turulan standlar da ücretsiz resim çektirip, 08 Mart n hat ras n ölümsüzle tirebilecek. AYIN YAZISI ÜLKEMDE H ÇB R EY ÖPÜCÜKLE (!) OLMUYOR Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Bas n, milletin mü terek sesidir diyor. imdi size soruyorum; Türkiyemiz de Bas n, milletin mü terek sesi midir? Ya ayarak görüyorsunuz. Bu arada bas n n milletin mü terek sesi olabilmesi için gazetecilerin de kalemini satmamas, ki isel ç kar pe inde ko mamas gerekmez mi? Hükümetin yanda gazetelerinden bahsedenler, samimi iseler baz CHP Belediyeleri ndeki, belediye Özcan Atamer destekli yanda gazetelerden de bahsedebilmeliler. Geçti imiz günlerde Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Genel Ba kan Ali Y ld z bir konferansta Bana göre gazeteci diyor ve devam ediyor; Haks zl klar kar s nda susmayan, tepki veren gazetecidir. Farkl dü ünenlere söz hakk veren, gazetecidir. Uzla ma zemini ve kültürü olu turan, gazetecidir. Güncel olaylar evrensel ilkelerle ba da t ran, yorumlayan gazetecidir. Ho görü ve alçak gönüllülü ü payla an, gazetecidir. Dinleyen, kendi fikrini empoze etmeyen ve gerçekleri tüm ç plakl ile kat ks z olarak kamuoyuna aktaran gazetecidir. E er, insanlar n beyinlerine ve kalplerine ula yorsan z, gazetecilik yap yorsunuz demektir. Ben de bu sözlere aynen kat l yorum. Son sayfam z Ataköy Sahilleri ne ay rd k. Bu in aatlar tam anlam ile rezalettir, kepazeliktir, buram buram yolsuzluk kokmaktad r. Aksini ispat edecek, kendine güvenen varsa biz buraday z. Gazetemizde söyle isini okuyaca n z 1977 den beri Ataköy de oturan Sümerolog Muazzez lmiye Ç Sahili bu hale getirenler vatan hainidir diyor ve ekliyor: Sahillerle ilgili Bak rköy Belediyesi nin çok büyük kabahati var. Do ru söze ne denir... Hat rlay n Ocak 2015 say m zda arka kapakta Ataköy Konaklar n n kar s nda, sahilde Kuzu n aat n in aatlar n n dare Mahkemesi durdurulmas na karar veriyor, Bak rköy Belediyesi stanbul Bölge dare Mahkemesi ne yürütmenin durdurulmas n n kald r lmas için öyle bir dilekçe veriyor ki bu in aat firmalar n n hukukçu ordusu böyle bir savunma haz rlayamaz. Bu haberimiz Türkiye genelinde ses getirdi ama Bak rköy Belediyesi ve Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu ndan ses ç kmad... Y llard r yaz yoruz, Türkiye de 17 kurum ve kurulu un re sen imar plan yapma ve uygulama yetkisi var. Bu nedenle kimin ne yapt belli de il. steyen istedi i gibi projeleri yap yor ve uygulamaya koyuyor. Kimse kar am yor. Bu sayade de inan lmaz rantlar dönüyor. Sonuçta ehirler ya anmaz hale geliyor. Dü ünebiliyor musunuz; Ataköy Sahili nde Kuzu n aat n 1400 konutu da devreye girerse en az 5 bin civar nda binek araç her gün sahil yolundan trafi e ç kacak. Ben o günleri görmeyi dü ünmek dahi istemiyorum. Bu arada sahiller turizm bölgesidir. Turizm bölgesinde otel yap l r. Bunlar ne yap yor? Rezidans, yani apartman kat yap yor ve milyon dolarlara sat yor. Bu aldatmacaya da bizi yönetenler göz yumuyor. Acaba neyin kar l dersiniz? tarihinde Ataköy Sahilleri 564 ada ile ilgili yürütmeyi durdurma karar uygulansayd bu binalar yap lamayacakt. Bu konu ile ilgili akl m sürekli kurcalayan ve kendi kendime sorup cevab n bulamad m u soruyu bir hukukçu cevaplarsa huzura kavu aca m. Ben diyorum ki hukuk yaz l müeyyidelerdir. Bir konuda (A) dare Mahkemesi bir karar veriyor. Noktas virgülüne kadar ayn konuda (B) dare Mahkemesi tam aksi karar veriyor. Sizin anlayaca n z dille, birisi durduruyor, di eri devam diyor. Ve tabii ki Hukuk ayaklar alt nda diyenler hakl ç k yor. Sahillerle ilgili mücadele devam edecek. Gerçek hukukçular, gerçek kararlar verecek. Çe itli yollarla bu binalar dikenler ve bizi yöneten koltuklara oturanlar hak ettikleri cezay alacaklar. Say n lmiye Ç n dedi i gibi Sahilleri bu hale getirenler vatan hainidir damgas n sadece kendileri de il nesilden nesile yedi sülaleleri ta yacak. Vatan haini derken geçmi y llarda ba mdan geçen bir olay sizlerle payla mak istiyorum. Olimpiyat Evi nin bulundu u arazi Ataköy 9-10 K s m da oturanlar n spor alanlar yd. Emlak Bankas o dönemde do rusunu, geli mi ülkelerde yap lan uygulamay Ataköy e ta m t. Dikine yap la ma olan yerlerde spor alanlar binalar n aras nda oldu unda en küçük bir gürültü dahi oturanlar rahats z edece i için spor alanlar konutlar n d na ta nm. Burada da ayn uygulama yap lm t. Gelin görün ki bu arazi herkesin i tah n kabartm. Olimpiyat Komitesi Maslak taki 326 dönüm araziyi b rak p imdi Olimpiyat Evi nin bulundu u 2 bin 700 metrekare alana gelme karar alm t. Olimpiyat Evi yolun tam kenar na yap lacakt. Temeli, dönemin Ba bakan Demirel atacakt. iddetle kar ç km, en az ndan E-5 e dönü için bir servis yolunun b rak lmas gerekti ini savunmu tum. O dönemde Demirel in bas n dan man arkada md. Kendisini arad m. Bu yanl, düzeltilmeden Demirel temel atmaya geldi inde olumsuzluklar ya anaca n söyledim. O dönemde Bak rköy Belediye Ba kan olan Ali Talip Özdemir beni arad Temel atma s ras nda hiçbir ey yapmamam, binay daha geriye çekip istedi imiz servis yolunu mutlaka b rakaca n söyledi. Ve dedi ini de yapt. E-5 e dönen servis yolu b rak lmasayd trafi in durumunu dü ünebiliyor musunuz? Gelelim Sinan Erdem Kapal Spor Salonu na. Spor müsabakalar nda 17 bin ki inin gelece i bu salonon burada yap lmas na kar ç km t m. Sinan Erdem Spor Salonu nu yapmaya karar verenler bir TV kanal nda benim ismimi vererek bu salonun yap lmas na kar ç kt m için Vatan hainli i ile suçlam t. Ben de kendilerine kimin vatan haini oldu unu zaman gösterecek demi tim. Bu salonda etkinlik oldu u zaman 11. K s m daki evime giremedi im günlerde hep bu sözleri hat rl yorum. Sevgili okuyucular m siz ne dersiniz, Vatan haini kim mi?..

4 Selenium Kalitesi Ataköy de... KUZEY BATI GÜNEY

5 TOFD Ba kan Ramazan Ba hakk ndaki iddialara sert cevap verdi; EREF YOKSUNU NSANLAR ELLER NDE BELGELER VARSA DAVA AÇSINLAR 5 5 TOFD nin Ye ilköy Sahil de bulunan binas nda tadilat çal mas yap l yor. Tadilat çal mas sürerken sosyal medyada TOFD ve TOFD Ba kan Ramazan Ba la ilgili bir tak m iddialar ortaya at ld. Sosyal medyada TOFD ye il alan katlediyor?, TOFD Ye ilköy de rant elde ediyor mu?, TOFD Ba kan Ramazan Ba n hangi yabanc tekerlekli sandalye irketi ile ili kisi var?, Ye ilköy de ikinci bir Deniz Feneri Vakas ba l klar ile Ye ilköy Park Dayan mas taraf ndan ortaya at lan iddialara TOFD Ba kan Ramazan Ba sert cevap verdi. ddialar gördü ünü ve bu iddialar ortaya atanlar hakk nda savc l a suç duyurusunda bulundu unu ifade eden Ba, Bütün iddialarla ilgili neden savc l a suç duyurusunda bulunmuyorlar. Ben bugün savc l a suç duyurusunda bulundum. Kendimi ve derne i de mahkemeye açmak üzere suç duyurusunda bulundum. Bunu korkakça yapanlar, eref yoksunu insanlar orada engellilere gidecek hizmetin önünü kesip, ahsi rantlar pe inde ko an, alçakça yapan insanlar neden suç duyurusunda bulunmuyor. Korkakça ismini vermeden sanal ortamda bunu yap yorlar. Aç k aç k söylüyorum mahkemeye versinler beni ve derne i. Ben bugün yapt m. dedi. Say n Ba, Ye ilköy deki TOFD ye ait yerle ilgili bir tak m söylentiler ç kt. Bu yerin tarihi ile ilgili k saca olanlar var. Ba ka yerlerde de görevli olanlar da var. Kafe i letmecileri de var. Bir süredir sürekli ikayet olmad halde zab talar gönderip taciz hesaplar dernek üzerinden yap l yor ve hizmet sat n al narak yap l yor. 150 bin dolar de il orayla ilgili 1 kuru bile bana ispat etsinler tüm iddialar kabul edece im. Bence bunu yazan insanlara de il, onlar n arkas ndaki insanlara bakmak laz m. Yazd ranlara. Oray bir tak m amaçlar u runa elde etmeye çal p, kendilerine verilmedi i için bu oyunu oynayanlara bakmak laz m. Bütün iddialarla ilgili neden savc l a suç duyurusunda bulunmuyorlar. Ben bugün savc l a suç duyurusunda bulundum. Kendimi ve derne i de mahkeme açmak üzere suç duyurusunda bulundum. Bunu korkakça yapanlar, eref yoksunu insanlar orada engellilere gidecek hizmetin önünü kesip, ahsi rantlar pe inde ko an, alçakça yapan insanlar neden suç duyurusunda bulunmuyor. Korkakça ismini vermeden sanal ortamda bunu yap yorlar. Aç k aç k söylüyorum mahkemeye versinler beni ve derne i. Ben bugün yapt m. Mavi kapaklardan rant elde ediliyor deniyor? Bugüne kadar mavi kapaktan, plastik kapaktan bir çok medikal malzeme al nd. Çok merak ediyorum plastik kapakla ilgili hep söyledim, burada denetime aç k her eyimiz. Bundan rant sa layan insanlar olabilir. Ben de inan yorum buna. Biz denetime aç z, effaf z. Çok basit söylüyorum her eyimiz denetim alt nda, effaf. Herkes gelsin ne kadar kapak toplanm, kimlere verilmi, ne kadar bilgi verirseniz, daha sonra yap lan iddilara geçelim? Türkiye Omurilik Felçlileri Derne imiz ilk kez 1998 y l nda Ye ilköy de kuruldu. Bugün Türkiye geneline kamu yarar na hizmet veren ve uluslararas alanda birçok projeyi ba ar yla gerçekle tirmi, merkezi yönetim, yerel yönetim, üniversiteler, STK larla yurt içi ve yurt d nda ba ar ile projelerini yapm olan TOFD nin kurulu yeri Ye ilköy dür. Merkezimiz bir prefabrik yap üzerine kuruldu u için depremde hemen arkam zdaki bina hasar gördü. O dönemin Belediye Ba kan Ahmet Bahad rl, Sa l k Oca için yap lan binaya ek bina yap p bize oray tahsis etmek üzere verdi. Bizde Ye ilköy de birçok üyemiz var. Orayla irtibat m z kesmek istemiyoruz. Çok önemli projelerimize destek olan insanlar m z var orada. Onun için bizce önemli olan irtibat ofisi dedik. Daha sonra buray sanat atölyesi haline getirdik. Fakat derne imizin hizmet alanlar çok geni oldu u için ve dernek hizmetlerinden hiçbir ücret al nmad için düzenli gelire ihtiyac m z oldu. O nedenle biz buray bir kaç sene önce kafe olarak i letmeye ba lad k. Yer stanbul Büyük ehir Belediyesi nin yeridir. Biz ruhsat m z stanbul Büyük ehir Belediyesi nden ald k, Bak rköy Belediyesi nden almak istedik. O zaman n Belediye Ba kan Yard mc s Yervant Özuzun yer bizim olmad için Büyük ehir den alacaks n z dedi. Biz de Büyük ehir den ald k. Yasal olarak hiçbir ekilde oran n en ufak bir sorunu yoktur. kincisi biz orada bir kafe büyütme çal mas yapmad k. Zaten yer taraf m za tahsisli. Sadece camlarla kapat lm, yaz n aç labilen tadilat çal mas yapt k. Çok kötü durumdayd, bunla ilgili bir çal ma yapt k. Bunun da yasal olmayan bir durumu yok. Orada insanlar yanl yönlendirmek için çok maksatl hareket edildi ini biliyorum. Çünkü bunu bir kaç y ld r yap yorlar. Çünkü, oray bizden birileri sürekli talep etti. Bu birilerinin ismini vermiyorum. Çünkü u anda belediyede de görevli ediyorlar. Biz oray i letmeye vermiyoruz. Dernek olarak i letiyoruz. Buradan da bir gelir elde edersek bizim yine Türkiye de tektir, bakacak kimsesi olmayan omurilik felçlilerinin dernek ad na hizmet verdi imiz Gürp nar daki bak m merkezimize buradan gelir sa lamaya çal yoruz. "HER EY N BELGES, KAYDI VAR" Say n Ba, iddilar aras nda TOFD nin Ye ilköy de rant elde etti i söyleniyor? ddialar n hepsine soru i areti koymu lar, hepsi iftira dolu. Bizim bütün kay tlar m z devletin resmi organlar taraf ndan ve kendi iç denetimlerimiz taraf ndan düzenli olarak denetlenmektedir. Sokaktan geçen vatanda a da aç kt r. Gelsinler, hepsini gösterece im belgelerimizin. Bu büyük bir yaland r. Ye il katlediliyor deniyor? Bu kadar komik bir ey olamaz. Bir a aç de il bir yapra bile zarar verilmemi tir. Hangi ye il katlediliyor. Kimi kand r yorlar bu ekilde yay n yaparak. SAVCILI A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM ''150 bin dolara rant sa land ifade ediliyor? Ne benim ne de engelli arkada lar m n gidip orada kafe i letecek halimiz yok, hangi amaçla i letti imiz belli, dernek ad na i letiyoruz. Bütün gelir gider ücret al nm, hepsinin kay tlar biz de var. Hepsi herkese aç k. MENFAAT PE NDE KO AN B R LER N N MENFAAT N KEST M Ç N KEND M AKLAYACAK HAL M YOK Sizin yabanc bir tekerlekli sandalye irketi ile ba lant n z oldu u iddia ediliyor? Bu korkakl n, acizli in, alçakl n en büyük kan t d r. E er bir iddiada bulunuyorsan, var dersin ve belgeyi ortaya koyars n. Ben menfaat pe inde ko an birilerinin menfaatini kesti im için kendimi aklayacak halim yok. Son olarak neler söylemek istersiniz? Derne imizi tan yanlar bunlara itibar etmiyor zaten. Art k ülkemizde çok kolay oldu bu i ler. Bir sosyal medya hesab ndan birilerine iftiralar at yorsun. Kimli in belli de il. Benim kendimi aklama çal mam yok. Ama tekrar ediyorum, derne imle ilgili, ahs mla ilgili her ey aç k, effaf. Ben bunlarla ilgili de uç duyurusunda bulundum. PARK DAYANI MASI CEVAP HAKKINI KULLANMADI Bu arada konunun taraf olan Ye ilköy Park Dayan mas 'ndan da gazetemizde yay nlanmak üzere görü istedik. Ye ilköy Park Dayan mas 'ndan Hakan Kesim ile telefonla görü tük. Kesim, 1 gün içinde konu ile ilgili taraf m za mail yoluyla görü gönderece ini söyledi. Daha sonra ise aradan iki gün geçmesine ra men Hakan Kesim'den bir cevap gelmedi. Gazetemizin bask ya haz rland günün sabah nda tekrar arad m z Kesim'e bask ya girece imizi belirterek, görü lerini sorduk. Kesim i lerinin yo unlu u nedeniyle mail atamad n 2 saat içinde mail ataca n söyledi. Fakat Kesim yine mail atmay nca görü lerine yer vermedik. (Yavuz ARPACIK)

6

7 Mart 2010 tarihinden beri Kartaltepe Be ir Gö ü Park nda faaliyetteydi KADIN DANI MA EV N N YER VE SM DE T Bak rköy Belediyesi, 08 Mart 2010 y l nda dönemin Belediye Ba kan Ate Ünal Erzen ve Kad n Meclisi Ba kan Meltem Ünal Erzen taraf ndan aç lan aç l ta, Özgecan Kad n Dan ma Evi nin sanki yeni aç l yormu gibi lanse edilmesi ise tepki çekti. Bu arada engelli vatanda lar n dü ünülmedi i gözlenen Kad n Dan ma Evi nin aç l törenine gelen bir engelli vatanda ise, aç l a gelen motorsikletli grubun yard mlar yla merkeze girebildi. Bu durum da aç l a gelenler aras nda Engelli kad nlar n bu merkeze ula mas, bilgi almas imkans z yorumlar na neden oldu. Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu aç l ta yapt konu mada Özgecan Kad n Dan ma 7 5 Evi ile ilgili u bilgileri verdi: Biz Bak rköy Belediyesi ve Bak rköy Kent Konseyi Kad n Meclisi olarak yak n zamanda kaybetti imiz Bak rköy Kad n Dan ma Evi nin yeri ve ismini de i tirirerek yeniden açt. Daha önce Kartaltepe Mahallesi Ahu Sokak ta Be ir Gö ü Park içinde bulunan Bak rköy Kad n Dan ma Evi, Belediye Ba kanl Binas n n bulundu u ükran Çiftli i Caddesi nde 15 numarada bulunan ve Yard m Sand Birimi nin kulland daireye ta nd ve ismi de Özgecan Kad n Dan ma Evi olarak de i tirildi ve aç l yap ld. Belediye nin Yard m Sand Birimi de Kad n Dan ma Evi nin eski binas na ta naca söyleniyor. Bak rköylüler in fazla ilgi göstermedi i Bak rköy Belediyesi taraf ndan aç l yap lan Özgecan Kad n Dan ma Evi ne bilgi almak için giden Türkiye Omurilik Felçlileri Derne i Ba kan Yard mc s Semra Çetinkaya, merkeze giremedi. Merkezin giri inin engelliler için uygun olmamas ndan dolay içeriye giremeyen ve Özgecan Kad n Dan ma Evi nde görevli olan bayandan d ar da bilgi almak zorunda kalan Çetinkaya, merkezde ya ad klar n gazetemize anlatt. Özgecan Kad n Dan ma Evi nin aç l n televizyonda gördü ünü ve çok sevindi ini belirten TOFD Ba kan Yard mc s Semra Çetinkaya, engelli kad nlar n bu merkezden nas l yararlanabilece i konusunda bilgi almak ve ald bilgileri dernek üyesi engelli kad nlarla payla mak için Özgecan Kad n Dan ma Evi ni ziyaret etti ini fakat, daha merkeze giremeden engellerle kar la t n belirterek, Say n ba kan m z n aç l n yapt Özgecan Kad n Dan ma Evi ni televizyonlarda haberlerde gördüm. Ve bilgi almak için bu merkeze gittim. Fakat merkeze giremedim. Çünkü merkeze bir engellinin girmesi imkans z. Hiçbir engelli giri i yok. Merkeze giremedi im için merkezde görevli bir bayan d ar ç karak bana d ar da bilgi verdi. Bu bilgi de sadece bana bir sticker verdi ve buradaki telefon numaras ndan bilgi alabilece imi u an psikolu un henüz gelmedi ini söyledi. dedi. Çetinkaya ayr ca unlar söyledi: Bu Kad n Dan ma Evi nde hangi hizmetlerin verildi ini merak ediyorum. Bir engelli kad n olarak zaten içeri giremiyoruz. D ar da basamaklar var. Aç l oldu u günün sonras nda oraya gittim, fakat içeri giremedim. Engelli kad nlar m z hem iddete maruz kal yor hem de bir çok tacizler ya yor. Bu durumda bu merkez evlad m z, k z m z Özgecan Aslan n ad n ya atmak ve fark ndal k yaratmak için Özgecan Kad n Dan ma Evi ni hizmete aç yoruz. Burada 7/24 esas na dayal 4 psikolog ve 4 sosyolog görev yapacakt r. Ayr ca stanbul Barosu nun deste i ile avukatlar, stanbul Tabip Odas n n deste i ile hekimlerimiz bu dan ma evinde bila bedel, sosyal sorumluluk gere i t bbi ve hukuki her türlü hizmeti ba vuran kad nlar m za vereceklerdir. Çocuk ya ta evliliklerin, çocuk annelerin olmad, kad na iddetin uygulanmad bir Türkiye diliyorum. (Yavuz ARPACIK) ÖZGECAN KADIN DANI MA EV NDEN ENGELL KADINLAR NASIL YARARLANACAKLAR? nas l hizmet veriyor. Ben bir engelli kad n olarak iddete maruz kalsam ve oraya gitsem hangi hizmetleri alabiliyorum. Beni korumaya al yor mu?, Oradaki psikolog veya avukatlar bilinçlendiriyor mu? Benim ad ma savc l a müracaat ediliyor mu?. E er dan ma merkezi ise benim çocuklar m n da psikolojisini desteklemesi laz m diye dü ünüyorum. Avukat derken bunlar ücretsiz diye biliyorum ama dava açmak ücretsiz midir? Belediyeden bu konuda destek al n yor mu?, E er engelli evinde taciz gördüyse ya da iddet gördüyse o gitmeden onlar eve gelerek destek oluyorlar m? Hizmetlerini çok merak ediyorum aç kças, içeri giremedi im için de göremedim. Çetinkaya ayr ca, engelli giri inin olmad bir yerde Kad n Dan ma Evi nin aç lmas n da do ru bulmad klar n ve buraya nas l ruhsat verildi ini de anlamad klar n söyledi. KARTALTEPE DE ENGELL RAMPASI VARDI. Yavuz ARPACIK

8

9 Sümer Kraliçesi olarak bilinen Sümerolog Muazzez lmiye Ç : ATAKÖY SAH LLER N BU HALE GET RENLER VATAN HA N D R Sümer Kraliçesi olarak bilinen Muazzez lmiye Ç, kimileri konferaslar na giderek dinler, kimileri ise televizyon ekranlar ndan güler yüzüyle, ho sesi ile Sümerler, Hititler ve benzeri tarihsel kökenlerimizi anlat rken sohbetine tak l kal r. Türkiye nin en önemli Sümerolo u olan Muazzez lmiye Ç Ataköy 2. K s m daki evinde ziyaret ettik. Kap y 100 ya n geride b rakan Muazzez lmiye Ç kendisi açt. Yüzünde tebessümle. Gelin bakal m gençler dedi senesinden beri Ataköy 2. K s m da oturan Muazzez lmiye Ç ile Bak rköy ve Türkiye gündemini olu turan konular ile ilgili bir sohbet gerçekle tirdik. Muazzez Han m, öncelikle sa l n z nas l ve neler yap yorsunuz? Sa l m gayet iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Her gün misafirim geliyor, gençler geliyor, onlara bilgilerimi aktar yorum. Çok yo unum ama bu tempoya ayak uydurabiliyorum. Konferanslara kat l yorum, baz televizyon programlar na kat l yorum. Gençlerle bir araya gelmek bana da hareketlilik kat yor. Kaç y ld r Ataköy de oturuyorsunuz? 1977 den beri Ataköy 2. K s m da oturuyorum. BAKIRKÖY KÜLTÜR-SANAT BELDES D R Sizin için Bak rköy ne anlam ifade ediyor? Bak rköy kültür-sanat beldesi. lk tiyatro, ilk sinema burada ba lam. Burada çok de erli sanatç lar yeti mi. Atatürk ve Cumhuriyet e ba l l n z tüm Türkiye takdir ediyor. Bak rköy de Atatürkçü, laik bir ilçe olarak bilinir. Sizce de böyle mi? Evlad m bütün Bak rköy Atatürkçü diyemezsin. Belediye CHP oldu u için Atatürkçü. Ama Bak rköy ün kenar kesimleri Atatürkçü de il. ADIMA KRE AÇILMASINA KIZDIM Daha önceki Belediye Ba kan Ate Ünal Erzen döneminde ad n z ta yan Muazzez lmiye Ç Kre i Ataköy 9. K s m da aç ld. Kre in aç l nda siz de vard n z. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Ad ma kre yapm lar, gittik bakt k gerçekten güzel bir kre olmu. Ama ben ona çok k zd m. Bana söylemediler. Ben ad ma hiçbir ey aç lmas n istemedim. Hatta daha önceden bana birçok kez bir soka a, caddeye isminizi verelim dediler. Ben ya arken ismimim bir yere verilmesini istemedim, ölünce zaten hat rl yorlar. BAKIRKÖY DE GENÇLER Ç N YAPILAN H ÇB R EY YOK. BELED YELER PARA YEMEKTEN BA KA B R EY YAPMIYOR Bir çok söyle inizde, konferans n zda hep gençler, çocuklar üzerinde duruyorsunuz. Bak rköy de gençler için neler yap lmal? Ben size soruyorum ilçemizde çocuklar m z için ne var. Ben hep çocuklar dü ünüyorum. Ataköy de bir tane kütüphane var m? Burada bir kütüphane olmal, çocuklar n, gençlerin oturup sohbet edecekleri, müzik yapacaklar, spor yapacaklar yerler olmal. Koskoca Bak rköy de gençlere yönelik hiçbir ey yok. Belediyeler para yemekten ba ka bir ey yapm yor. Örne in Ataköy de, Bak rköy de mahallelerde yüzme havuzlar olmal. Amerika - da hemen hemen her evde yüzme havuzu var. Ama çocuklar ayr ca yüzmek için belediyelerin yapt ö retmenli havuzlara gidiyor. ATAKÖY SAH LLER N BU HALE GET RENLER VATAN HA N D R Bak rköy de sizi en çok üzen konular n ba nda ne geliyor? Bu Ataköy Sahilleri nde yap lan yap lara belediyeler nas l izin verdi, deli olaca m. Bu evler bize verilirken oras plaj m zd. Sahilde bunlar yap l r m? Zaten dolma bir yer. Yaz k günah de il mi? Bak n arkada bu kadar evler var, bunlara hava gelecek. Bu sahilde yap lanlar havay kesiyor. Sahillerle ilgili Bak rköy Belediyesi nin çok büyük kabahati var. Belediye halk ayakland rabilirdi. Bu kadar büyük in aat yap l r m? Hiç olmazsa arkadaki binalarla ayn seviyede yap lsayd. Bu kadar bilgisiz bir ey yap l r m? Ben bunlara vatan haini, memleket haini diyorum. TÜRK YE DE MANTAL TE DE T Muazzez Han m, Bak rköy ün d nda Türkiye genelinden biraz da sohbet edersek, son günlerde kad na iddet konusu gündemin ilk s ras n ald. Ya anan olaylar ortada. Bu konuda sizin görü leriniz nedir? Art k bundan sonra bilmiyorum nas l düzelecek. Çünkü mantalite bozuldu. Hükümet taraf ndan kad n-erkek e itli i kabul edilmiyor. Kabul edilmedi i sürece kad nlar m za malesef her türlü eziyet yap l r. Bunun önüne geçemeyecekler. Ne zaman hükümet de i ir, kafalar de i ir o zaman bu de i ebilir. Sizce mevcut hükümet de i ir mi? O insan m za, halk m za ba l. Halk indirmek isterse indirir, de i tirir. Ama halk m z maalesef tepki göstermiyor. Tepkiyi yaln zca birkaç gazete ve bir kaç televizyon gösteriyor. Bununla kal yor. 9 5 Halbuki halk n iyiye de, kötüye de tepki göstermesi laz m Bu yap lmad için de bunlar böyle azd lar. Halen de az yorlar. Dü ünün ki, bir kad n; Atatürk sayesinde mebus olmu, onun sayesinde k l a girmi, nönü ye küfrediyor, Atatürk e küfrediyor, 90 y ll k reklam aras diyor. Bundan daha adi, bundan daha kötü bir ey olabilir mi? Bunu bir kad n yap yor, o kad n ki, o k l a girmesi, o mevkiye gelmesi Atatürk ün eseri. Ama bak n, bu kad na hiçbir kad n tepki göstermiyor. Buna binlerce mektup yaz ls n, telgraf çekilsin k nans n ama bunlar yap lm yor. MUHALEFET GÖREV N YAPMIYOR. CHP HALKIN Ç NE G REMED Muhalefet partileri hakk ndaki dü ünceleriniz neler? Muhalefet sizce görevini yap yor mu? Bence muhalefet görevini iyi yapm yor. CHP güzel te kilatlanamad, halk n içine giremedi. Güzel eyler yapamad lar. HAYATIMDA H ÇB R PART YE G RMED M. AMA VATAN PART S N DESTEKLEYECE M Önümüzde bir genel seçim var. Sizin bu seçimlerle ilgili görü leriniz neler? Hangi partiyi destekleyeceksiniz? Bence muhalefet partilerinin birle mesi laz m. Yeni kurulan Vatan Partisi var. Zannediyorum Vatan Partisi tutunacak. Çünkü ba takiler hep dürüst insanlar, çal kan insanlar. Ve bir gayeleri var. u gelsin, bu gelsin de il, bütün vatanda lar bize gelsin, elbirli iyle ülkemizi kurtaral m diyorlar. Yani hayat mda hiç bir partiye girmedim. Ama bu partiyi destekleyece im. GENÇLER ÜLKEN ZE SAH P ÇIKIN Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben gelecek ku aklar için üzülüyorum. Çünkü bu vatan topra gençlerimizin, çocuklar m z n, bizim de il. Gençler ülkemize sahip ç kmal, yoksa köle olacaklar. Asya dan, Arabistan dan herkes bize göçer ama bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Onun için gençlerimze büyük sorumluluklar dü üyor. Ülkelerine sahip ç ks nlar, iyi ve kötü yap lan her eye tepki göstersinler. Kitap okusunlar bol bol. Çünkü okumayan insan cahil insand r ve cahil insandan ne kimseye ne de vatana bir yarar gelir. (Arzu G R T - Yavuz ARPACIK)

10

11 11 Ataköy Plus ta bir kafede oturan Ömer Fatih Öztürkler, yan masadaki gençlerle yan bakt n tart mas ya ad. Sonuç; b çaklanarak öldürüldü. BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ Ataköy de yan bakt n meselesi yüzünden ç kan b çakl kavgada hayat n kaybeden Erkan Avc Endüstri Meslek Lisesi ö rencisi, 17 ya ndaki Ömer Fatih Öztürkler in yak nlar faillerin yakalanmamas n protesto ediyorlar. Olay, geçti imiz ay içerisinde Ataköy 5. K s m Çar da meydana gelmi ti. Ataköy Plus ta bir kafede oturan Ömer Fatih Öztürkler, yan masadaki gençlerle tart m ve daha sonra kafeden ayr larak Ataköy 5. K s m Çar ya gitti. Ömer Fatih Öztürk leri takip eden ve 9 ki ilik bir grupla Ataköy Çar da s k t ran M.Z ve arkada lar, 17 ya ndaki Ömer Fatih Öztürk leri 5 yerinden b çaklayarak öldürdü. Polis görgü tan klar n n ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamera kay tlar n inceleme alt na alarak karde olduklar ö renilen G.Z. ile M.Z nin yakalanmas için soru turma ba latt. üphelilerin tan nm bir turizm irketinin sahibi olan i adam T.Z nin çocuklar oldu u ve Ataköy Konaklar nda oturdu u ortaya ç kt. Operasyon ba latan polis, Ataköy Konaklar nda oturan i adam T.Z. ye ait 4 evde arama ba latt. Ancak i adam n n daireleri bo altarak sat için bir b çaklam lar. Ben gitti imde yerde kanlar içinde yat yordu. B çaklayan çocuk M.Z, babas T.Z Ataköy Konaklar nda oturuyorlarm, olay n oldu u gün buradan ta nm lar, babas çocu unu kaç r yor. Devletten bu cinayetin faaillerinin yakalanmas n bekliyoruz. Emniyet i in üzerinde s k takipçi. Bak rköy lçe Emniyet Müdürümüz Murat Çetiner, çok iyi bir ekilde olay takip ediyor, ona te ekkür ediyorum. Her gün beni ar yor nas l oldu umu soruyor. Emniyetimize güveniyoruz. diye konu tu. DAYI MANAV: EVET DO RUDUR, MAHKEMEDE DEL L YOK, ÇÜNKÜ BURADAK KAMERA KAYITLARININ H ÇB R S MAHKEMEYE G TMEM Öldürülen 17 ya ndaki Ömer Fatih Öztürkler in day s Orhan Manav ise, güvenlik kameras kay tlar n n mahkemeye götürülmedi ini iddia ederek, Bir lise son s n f ö rencisi, 17 ya nda bir ö renci. Ataköy Konaklar nda oturan baz sakinler taraf ndan bir hiç u runa bana neden bakt n diye katlediliyor. Katleden çocuk arkada lar n emlakç ile anla t tespit edildi. Bunun üzerine soru turmay derinle tiren Asayi ube Müdürlü ü Cinayet Büro ekipleri cinayetten aranan karde lerden G.Z. ile olay s ras nda 2 karde in yan nda oldu u öne sürülen 7 üpheliyi gözalt na ald. Adliyeye sevk edilen 8 üpheliden R.G., olaya kar t gerekçesiyle tutukland. Di er üpheliler U.E. savc l ktan, K.M. ve B.A. mahkemeden serbest b rak ld. Öte yandan ya lar küçük olan G.Z., B.K., M.A.S. ve M.G. savc l k sorgular n n ard ndan serbest b rak ld. Polis cinayet zanl s oldu u iddia edilen M.Z. yi ise halen ar yor. BABA ÖZTÜRKLER: NASIL B R ADALET BU? PARASI OLANA MI DE ER VER L YOR BU ÜLKEDE? PARASI OLAN MI YA AYACAK BU ÜLKEDE? Öztürkler ailesi, yak nlar ve semt sakinleri ise faillerin halen yakalanmamas n düzenledikleri yürüyü lerle protesto ediyor. Çevre ve ehircilik Bakanl nda devlet memuru olan baba Harun Öztürkler ile anne Semra Öztürkler, cinayeti i leyen ki ilerin yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi. Gazetemize konu an baba Harun Öztürkler, yetkililere seslenerek, Nerede devlet?, Adalet istiyoruz. Nöbetçi hakim elini vicdan na koydun mu? Benim o luma k yd lar, sen onlar nas l b rakt n? Senin vicdan n yok mu? Ben senin devlet memuru arkada n m. Nas l bir adalet bu? Paras olana m de er veriliyor bu ülkede? Paras olan m ya ayacak bu ülkede? dedi. Baba Öztürkler, Benim o lum daha 17 ya ndayd, ona nas l k yd lar. Bu kadar ucuz mu bir cana k ymak? Ataköy de A Plus ta bir kafede arkada yla oturuyorlar, o ara yan taraftaki masafdaki çocuklarla ne bak yorsun demi ler, öyle bir tart ma ç km ve daha sonra benim çocu um kafeden ayr lm, Ataköy 5. K s m Çar ya gitmi, orada tart t çocuklar önünü kesmi, kaçmaya çal m fakat yakalam lar ve 5 yerinden ça r yor. 9 ki i, 9 u da bu sitede oturuyor. imdi herkesin bilmesini istiyorum. Bu sitede oturan katillerin hiçbirisi yakalanm yor. Sadece bu sitenin kap c s n n o lunu yakal yorlar. Tutuklan yor, içeriye at l yor. Peki bu sitede oturan 9 ki i neden tutuklanmad. Ya lar küçük oldu u için mi tutuklanmad?, Hakim, mahkeme ya küçük oldu u için bir k sm n b rak yor, bir k sm n da delil yetersizli i diyerek b rak yor. Evet do rudur, mahkemede delil yok, çünkü buradaki kamera kay tlar n n hiçbirisi gitmemi. stanbul da en s k korunan sitelerden olan bu Ataköy Konaklar n n her taraf nda güvenlik kamerlar var. Size sesleniyorum say n yetkililer, bu kamera kay tlar ndaki katili evine getiren amcas neden tutuklanmad? Amcas itiraf ediyor, ben eve getirdim, evden sonra kayboldu diyor. Bu çocu un kan nas l yerde kalacak? Bu bedeli bir kap c n n o lu mu ödeyecek? Tabiki o da suçlu, o da bu 9 ki inin içinde. Adam öldürmeye tam te ebbüsten yakaland ama hiçbirisi tutuklanmad, bir tek kap c n n o lu tutukland. Ben imdi alt n tekrar çiziyorum. Amcas n n ifadesini al yor, ölüme sebebiyet veren bir ki iyi evine getiriyor, hakim serbest b rak yor. Ne zamandan beri bir katili saklamak suç olmaktan ç km t r.

12 12 Çok değerli okuyucularım son aylarda ve yıllarda ülkemizi o kadar fazla karabulutlar kapladı ki; sizlerle hangisini paylaşacağıma inanınız karar veremiyorum, gündem her gün değişiyor. Ecdadımızın ve asrın en büyük yurtsever liderlerinden büyük devrimci MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve arkadaşlarının Türk Ulusu na armağan ettikleri bu eşsiz coğrafya parçası, Anadolumuz un üzerine kabus perdesi örtmüş, kapatmış, çevreyi göremez duruma gelmiş, bunalıyoruz, efkar basıyor... Sevgili dostlar güncel yaşamınızda son yıllardaki olayları lütfen bir hatırlayınız; her gün bir genç, bir kadın ve bir başka insan hunharca öldürülüyor, canlarını kaybediyorlar. Özellikle bu cinayetler, hunharca insanları parçalamak, çöp konteynırlarına atmak; oğul babasının, baba oğlunun, kızının boğazını keserek öldürmektedirler. Ne oldu bize? Neden Allah ın verdiği insanların en doğal hakları olan yaşamları sonuçlandırılıyor? Neler oluyor, sefalet, felaket, yoksulluk, işsizlik, geçim sıkıntısı yetmiyor da, insanları boğazlamakla mı mutlu olmaktayız? Anlayamıyorum, kavrayamıyorum. Daha önemlisi tüm bunlar yetmiyormuş gibi bizleri temsil etsinler diye meclise gönderdiğimiz vekil kavgalarını gördükten sonra umutlarım hep kaybolmaktadır. Ey bizleri yönetenler, sorumlular, aklınızı ve beyninizi mi yitirdiniz? Lütfen olanlara, yaşadıklarımıza çareler üretmek yerine Güneydoğu da olmayan (TÜRK-KÜRT) sorununa çare, çözüm üretmekle hata ettiğinizi, yanlış yaptığınızı görmüyor musunuz? Bu olmayan ve yanlış politikaları ile milleti uyutacağınıza yukarıda sunduğumuz ve bilinmeyen istikamete giden ülkemizin meselelerine eğilmenizi sade bir vatandaş olarak rica ediyorum, istirham ediyorum. Gerçekten çözüm üretiniz, boş laf üretmeyiniz sene önce ülkemizin sahip olduğu sosyal ve ekonomik konumunu çoktan kaybetmiş, o mutluluğu ve rahatlığı ülkemiz ve milletimiz arar duruma gelmiştir. Sizler ise BENDEN- SENDEN uyarlamalarıyla ecdat emaneti ve tapulu toprağımızla (Süleyman Şah) abartılı şekilde uğraşarak komik ve gülünç olmayın. EKONOMİ VE GEÇİM ZORLUĞU Yine dünya klasmanında yıllarca evvel sahip olduğumuz ekonomi düzeyi de artık günümüzde yok olmuştur. Vatandaşımızın belini bükmeye, kamburunu büyütmeye başlamış, dış borçlar her gün yükselmiş, işsizlik, geçim şartları fazlasıyla ağırlaşmıştır. Emekçiler, emekliler, memurlar, dar gelirliler, asgari ücretle geçinmek zorunda olanlar inim inim inlerken bazıları da ülkemizde Osmanlı Saltanatı ayarında yaşamakta, bu fukara milletin cebinden çıkanlarla sefa sürmektedirler. Ayıptır, günahtır, yazıktır. (ESAS BUNLARI ÇÖZÜNÜZ) Tüm bu olumsuz grafikler artık bizi Avrupalılar, Amerikalılar hatta Araplar nezdinde bile alay eder konumuna getirmiştir. Ve çok övündüğümüz KOSKOCA OSMANLI! torunları ile dalga geçmeye, defterden silmeye başlamışlardır. Bütün bunları görerek sorunlara çözüm üretemeyenler ise kendilerine hergün başka gündem yaratarak bizi Kürt- Türk diye ayırımlara, uçurumlara sürüklemektedirler. İşte acınacak halimize çözüm getirmesi gerekenler fakir ülkemizde saltanat sürerken, çok büyük bir kesim ise sefalet YAŞAM IIN İİÇ İİNDEN Fikret TORAMAN VAY HALİMİZE-VAH HALİMİZE sürmekteyiz. Bunun adına da İYİ YÖNETİM, BAŞARILI İKTİDAR demektedirler. Bunun doğruluğunu sizlerin takdirine sunuyorum. Başka Türkiye miz yok. Aklımızı başımıza devirelim ve millet olarak artık uyanarak önümüzdeki ilk fırsatlarda kendi kaderimizi, kendimiz belirleyelim. İş işten geçtikten ve atı alan da Üsküdar ı aştıktan sonra ağlamak, sızlamak boşuna olacaktır. Bizden uyarması. Çok değerli, vefakar dostlar, Allah bize sağlıklı yaşamak, akıllı yaşamak için can vermiş, beyin vermiş, bir yaşam süreci sunmuştur. Kendi göbeğinizi kendiniz kesin diye en önemlisi düşünce ve aklıselim bağışlamıştır, lütfen bunu zamanında doğru olarak kullanalım. Gerçekten ülkemizde çok büyük bir sıkıntı sürmektedir. Görüyoruz ki, nüfusun yüzde 80 i orta gelirli, emekçi ve dar gelirlilerin çoğu başlarını sokacak bir gecekondu hasreti çekerken diğer yanda 2 ile 5 milyon dolar arası satılan lüks ve süper lüks akıllı binalar inşa edilmekte, devlet de bu manzarayı desteklemektedir. Oysa bu dünyada emekçinin de, dar gelirlinin de sosyal bir konut edinmek hakkı değil midir? Onun için bir tek oy bile çok işler başaracak, bu seçimde iyi düşün, sandığa git, görevini yap kardeşim. Bu bağlamda önümüzdeki seçimler için sürekli ve çok fazla miktarda mesaj atan yeni meclise aday adaylarına da başarılar dilerken, seçim sonrası da şimdiki gibi insanları aramayı unutmasınlar. Çünkü vatandaş sizlere oy verirken, kendisi ve vatanına hizmet beklemektedir. Söz vermelere gerçekten karnımız tok artık. (Halen bu görevi hakkı ile yapan vekillerimizi tenzih ediyorum.) Çünkü, çoğu kez seçilmeden önce çok aradıkları, partilileri ve delegeleri hemen unutmaktadırlar. Bu konuyla ilgili bir başka tereddütüm gelen mesajların sahiplerinin çok değişik ilçelerde olması ve seçmenlerin direkt onları tanımamasıdır. Yani bizler tanımadığımıza (çok başarılı olabilir) oy vermek zorunda kalmaktayız. Bu hususu mutlaka partiler, bir başka sisteme bağlamalıdırlar. VAZGEÇİLMEZ ÇEVRE SORUNLARI Değerli okuyucularım çevre, biz insanların güncel yaşamını sürdürdükleri yaşam bölgeleridir. Orada ihtiyaçları bulunan temizlik, kirli hava sorunları, doğanın katledilmesi, yeşilliğin betonlaşması, parkların, dinlenme alanlarının yok edilmesi gibi acımasız olaylar görmekteyiz. Örnek olarak İstanbul un en nezih, yaşanılabilecek bir bölgesi olan Yeşilköy ve sahilleri konumudur yıl önce buralarda mesken edinenler bu köşeye cennet köşesi derler, şükrederlerdi. Şimdi ise yukarıda bahsettiğimiz katliamlar ve çarpık kentleşme nedeniyle bu bölgeler A dan Z ye kadar değişmiş cennetin yerine cehennem gelmiştir. Sadece İstanbul Büyükşehir Yönetimi nin gereken denetimi ve çalışmayı yapmaması biraz da siyasi hesapları sayesinde bu kesime getirilen hizmet, kafeteryalar, balıkçı restoranları, gezi alanları yaz sezonunda Bakırköy e komşu olan ilçe insanlarımızın gelişi nedeniyle bölge özelliğini tamamen kaybetmektedir. Yankesicilik, hırsızlık, ev soygunları, tecavüzler ve benzeri polisiye olaylar çoğalmaktadır. Ben buradan ilgili Büyükşehir ve Bakırköy Belediyeleri nden şunu rica ediyorum. Senelerce önce yapılan sahil düzenlemesinin, yeşil alanların, ağaçların, parkların, bakımı ile ilgili büyük aksamalar görüyoruz. Yapılan bu güzel hizmetleri adeta yok edercesine bunların sürekli bakımı aksamaktadır. Harcanan paralar da boşa gitmektedir. Mesela son lodos fırtınasında sahilde yürüme imkanı dahi kalmamış, yürüyüş bantının üzerindeki beton bloklar bile kırılmış, parçalanmıştır. Sahiller yosunlarla dolmuş, ağaçlar kırılmış, oturma bankları yer değiştirmiş, eskimiş ve ayrı bir sorun da bu bölgede hayvanların çoğalmış olmasıdır. O nedenle 15 yılı aşan süreç içinde yeşil alanlar, çimenler temizlenmemiş, mangal aleminden sonra yiyecek atıkları ve özellikle içilen sigaraların izmaritleri o bölgeyi tamamen bir mikrop yuvasına dönüştürmüştür. Teknolojinin çok gelişmiş olduğu bu dönemde bu yeşil alanın hiç olmazsa iki-üç yılda bir kez hortumlamak (emilmek) şekliyle temizlenmesi Büyükşehir Belediyesi için çok önemli bir başarı olacaktır. Ayrıca sahilde mevcut, ticaret yapan kafeteryalar restoranlar ve benzeri iş yerleri kendilerine tahsis edilen 100 ile 200 metrekare alanı kısa süreçte 3-4 misline çıkarmakta, yayılmakta ve çarpık bir yerleşim oluşturmaktadırlar. Çok merak ediyorum; Büyükşehir Park ve Bahçeler Müdürlüğü veya ilgili bir başka kurum bu işletmeleri zaman zaman denetliyorlar mıdır? Ben hiç sanmıyorum. Halbuki, bir vatandaşın izinsiz bir metrekare işgal etmesi halinde bile bu belediyelerimiz hemen zabıtalarını oraya yığmakta o vatandaşı hemen oracıktan kovalamaktadırlar. Yasalarımıza göre tüm vatandaşlarımız eşit haklara sahip olduklarına göre bütün bunları işlemlerinde de eşitlik sağlanmalıdır ki, demokrasiden bahsedelim. Değerli belediye yönetimlerinin bu konuya eğileceklerine inanıyor, peşinen teşekkür ederek, siz değerli okuyucularıma sağlık ve mutluluklar diliyorum. -

13 Dershanelerin özel okula dönü üm süreçleri 1 Eylül 2015 te sona eriyor. BAKIRKÖY BU YÜKÜ KALDIRAMAZ Dershanelerin özel okula dönü üm süreçleri 1 Eylül 2015 te sona eriyor. Milli E itim yetkilileri, Bak rköy de Türkiye ortalamas n n çok üzerinde özel okul oldu unu ve özel okula dönü ecek dershanelerin de eklenmesiyle birlikte Bak rköy ün bu yükü kald ramayaca n belirtiyorlar. Dershanelerin özel okula dönü mesi için verilen süre 1 Eylül 2015 te sona erecek. Ba vuru yapan dershane sahiplerinden binalar n, özel ö retim kurumlar standartlar na uygun hale getirmeleri istenecek. Kurumlar n belirlenen artlara uygun hale getiren dershaneler, e itim ve ö retim y l n n sonuna kadar özel okula dönü ümlerini tamamlamak zorunda. Dönü ümlerini e itim-ö retim y l n n sonunda tamamlayamayan okullar da kapanacak ve devletten ald te vikleri geri ödeyecek. Özel okula dönü meyen dershanelerin faaliyetleri ise Eylül 2015'te sona erecek. Dershane ö retmenleri için 2015'in Mart ay nda k lavuz yay mlanacak. Yasan n yürürlü e girdi i tarihte çal an ve en az 6 y l deneyimi olan ö retmenler, 1 Temmuz-1 A ustos 2015 tarihleri aras nda MEB'e ba vuracak. Adaylardan KPSS istenmeyecek. Sözlü s navda ba ar l olan ö retmenler bakanl k kadrosuna al nacak. Türkiye de 3 bin 300 dershanede 1 milyon 220 bin ö renci e itim görüyor. 3 bin 300 dershaneden özel okul olmak için u ana kadar 1300 dershane ba vuru yapt. Uzmanlar, Türkiye nin bu kadar özel okulu kald ramayaca jn belirterek, Var olan özel okullar zaten ö renci bulam yor, siz bunlara özel okul daha eklerseniz bu okullar nas l ö renci bulacak? Dar gelirli ailelerin çocuklar bu özel okullara nas l gidecek? Ayr ca dersanelerde çal an 60 bin ö retmen var, bu ö retmenlerin durumu ne olacak? sorular n soruyorlar. Uzmanlar ayr ca bu sistemin ba ar l olmas halinde ise kay t d n n ortadan kalkaca n belirtiyorlar. Bak rköy de de birçok dersane özel okula dönü ecek. Bak rköy de Türkiye ortalamas n n üzerinde özel okul bulunurken, dersanelerinde özel okula dönü mesi ile birlikte Bak rköy ün bu özel okul yo unlu unu kald ramayaca ve trafik ba ta olmak üzere bir çok s k nt çekilece i uzmanlar taraf ndan belirtiliyor. DÖNÜ EN OKULLARIN TABELALARINA D KKAT! Özel okula dönü en dersaneler Temel Lise ve Akademik Ortaokul ad yla hizmet verecek. Bu arada baz dersanelerin özel okula dönü tükten sonra kullanmas gereken Temel Lise ve Akademik Ortaokul ismini tabelalar na yazmad ve okul tabelalar na A.. ibaresini de koydu unu belirten Milli E itim yetkilileri, bunun da yanl oldu unu belirtiyorlar. Bak rköy de de baz kurumlar n bu ekilde tabela ast klar n da ifade eden yetkililer, bu okullar n bu yanl tan vazgeçmeleri gerekti ini de ifade ediyorlar. (Yavuz ARPACIK) ALEV KÜLTÜR DERNEKLER BAKIRKÖY UBES AÇILDI Alevi Kültür Dernekleri Bak rköy ubesi nin aç l na, CHP Genel Ba kan Yard mc s Ercan Karaka, CHP Milletvekilleri Umut Oran, Haluk Eyido an, Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu, D SK Genel Ba kan Kani Beko, Alevi Kültür Dernekleri Genel Ba kan Do an Demir, MHP ve CHP lçe Ba kanlar ve STK temsilcileri kat ld. Aç l töreninde konu an Alevi Kültür Dernekleri Bak rköy ube Ba kan smet Abbaso lu, Alevi kültürü Allah, Muhammed, Ali kutsall n kalbinde ta yan, Hz.Ali nin adaletinden ayr lmayan, temelinde insan sevgisi bulunan ve her dine, her mezhebe sayg duyan, ho görü ile bakan, dil, din, rk, renk fark gözetmeden eline diline sahip olma ilkelerini art ko ar. Asli do ruluk, kemali dostluk, cevheri merhamet, görü ü e itlik, hazinesi bilgi, meyvas sevgi olan tüm canlar derne imize bekliyoruz. dedi. Aç l a gösterilen ilgiden son derece memnun oldu unu kaydeden Alevi Kültür Dernekleri Genel Ba kan Do an Demir de Alevilerin temel sorunlar n n çözümü için mücadelede ve haklar m z almada birlikte mücadele etmeliyiz diye konu tu. CHP Genel Ba kan Yard mc s Ercan Karaka da, özgürlük, emek ve inanç konular nda kar la lan s k nt lara hep birlikte sahip ç k lmas gerekti ini söyledi. Konu malar n n ard ndan hep birlikte kurdela kesilerek aç l yap lan dernek yöneticileri ve kat l mc lar hat ra foto raf çektirdi.

14 14 De erli okurlar, sayg de er Bak rköylüler; Gazetemizin ubat say s nda yerel seçimlerin üstünden on ay geçti ini ve Bak rköy Belediyesi nde henüz bir yat r m veya çal man n olmad n yazm t m, herhalde yan lm m. Geçenlerde Bak rköy Belediyesi nin bülteni haline gelen gazetelerinde yapt klar icraatlar yay nlam lar. Ben buradan size yan ld m benim Bak rköy de görmedi im sizin de muhtemelen fark na varamayaca n z çal malar sizlerle payla mak isterim. De erli okurlar m z a a da yaz l olan icraatlar Bak rköy Belediyesi nin yay nlad Bak rköy Bülten Gazetesi nden tamamen al nt yap ld ve say n ba kan n baretli i elbiseli resmi ile birlikte yay nlanm t r. Bak rköyümüz e hay rl olsun. Yap lanlar 1. AR-GE Birimi Ara PVC lerin kald r lmas Alç pan bölme duvar ile WC ve mutfak yap lmas Alç pan asma tavan yap lmas ve ayd nlatmalar n yenilenmesi 2. Hayvan Bar na Ameliyat odas zemininde antibakteriyel PVC kaplama Dü en fayanslar n yenilenmesi WC lerin yap lmas Depo alan n n alç pan kaplanmas ve seramik i i Gölgeliklerin üzerlerinin kapat lmas Muhtelif demir kaynak i leri 3. T p Merkezi ç cephe boya Giri kap lar n n yenilenmesi 4. Belediye Ba kanl ç ve d cephe boyas 5. spirtohane muhtelif çat bak m i leri ve izolasyon 6. Emlak Kredi O.O. s valar n kaz nmas ve yenilenmesi, elektrik tesisat ve armatürlerin bak m 7. Atatürk Ya am Köyü dari Bina *Alç pan ve alüminyum do rama bölme duvarlar dari bina iç cephe boyas 8. Atatürk Ya am Köyü Muhtelif demir i leri Tribün arkas konstrüksiyon yap lmas 9. Bak rköy dolmu duraklar n n boyanmas 10. Kartaltepe sa l k birimi iç ve d cephe boyas (vernik) 11. Ataköy sa l k birimi iç ve d cephe boyas (vernik) 12. Ye ilköy sa l k birimi iç ve d cephe boyas (vernik) 13. enlikköy sa l k birimi iç ve d cephe boyas 14. Ye ilköy Huzurevi çevresinin panel çit ile çevrilmesi 15. Çocuk a z ve di sa l birimi iç boyas, güvenlik kulübesi boyas (vernik) 16. Türkiye Omurilik Felçlileri Derne i nin çat aktar m ve izolasyonu 17. enlikköy stadyumu tribün ve soyunma odalar n n boyanmas 18. Yunus Emre Kültür Merkezi Çat tadilat ve izolasyonu ç cephe boyas Ya mur ini lerinin yenilenmesi 19. Ataköy muhtarl k iç ve d cephe boyas 20. Ataköy muhtarl k iç ve d cephe boyas 21. Kartaltepe muhtarl iç ve d cephe boyas 22. Bak rköy lçe Emniyet Amirli i devriye ekipleri amirli i iç ve d cephe boyas 23. Botanik Park nda alç pan bölme duvar yap m, alç s vama ve boyama. Köprü alt geçi içi boyas 24. Osmaniye Hamidiye Cami çat aktar m ve izolasyon i leri MUHALEFET GÖZÜYLE 25. Sosyal Hizmetler Müdürlü ü tadilat Zeminin laminant parke dö enmesi Alç pen bölme duvar yap lmas ç ve d boyas (vernik) Ayd nlatma i leri ve genel elektrik i leri Ah ap kap i leri 26. Bak rköy Adliye Saray Alç pen bölme duvarlar PVC do rama i leri Alç s vama ve boyama 27. Bak rköy Emniyet Müdürlü ü 4 oda iç cephe boyas 28. Atatürk Spor ve Ya am Köyü zay flama merkezi boya i leri 500 Problem Çözüme Kavu tu 4.230,80 ton asfalt yamas, toplam ,80 ton asfalt serimi yap ld ,60 ton freze ile asfalt kaz mas yap ld. Toplam 500 adet vatanda ikayetine cevap verildi. Çözüm masas taraf ndan 2363 adet evrak iletildi, 1749 adet evrak cevapland. Toplam 6.523,74 MT ya mur suyu hatt dö endi. Toplam 667 adet ya mur suyu zgaras yap ld. Toplam 520 adet baca kapa yap ld. Toplam ,79 M2 mineral parke ta dö endi. Toplam ,92 MT engelli takip ta dö endi. Toplam 3.465,51 M2 kilitli parke ta dö endi. Toplam 7.121,15 MT bordür (düz/mineral) dö endi. Yap m Devam Edenler 1. Kad n Kapal Ceza nfaz Kurumu ihata duvarlar n n boyanmas, 2. Ataköy aç k spor sahalar n n yenilenmesi, basket potalar, tel çit yükseltme ve akrilik zemin boyas 3. Destek Hizmetleri WC ve mutfak dönü ümü 4. stanbul Üniversitesi nde ihata duvarlar onar m 5. Atatürk Spor ve Ya am Köyü nde tribün arkas n n betopan ile kapat lmas 6. Ar-Ge Birimi Zeminin laminant parke kaplanmas WC lerin seramikle kaplanmas ç cephe alç s vas ve boyas Yap lacaklar 1. Hava Müzesi nde tuvalet ve çat onar m 2. stanbul Üniversitesi giri indeki turnike ve otomatik kap 3. Atatürk Spor ve Ya am Köyü Spor Salonu nda zeminin parke kaplanmas 4. Emlak Kredi O.O. s valar n kaz nmas ve yenilenmesi, elektrik tesisat ve armatürler (koridor) 5. Atatürk Spor ve Ya am Köyü nde havuz yal t m ve su deposu izolasyonu 6. Yenibosna Karakolu nda korkuluk yükseltme Mehmet Emin ERTEK N CRAATIN Ç NDEN 7. Atatürk Spor ve Ya am Köyü nde havuz kenar nda kayd rmaz zemin yap m 8. Ye ilköy Sa l k Merkezi nde zemin mineflo ve kap kulplar 9. Ataköy Sa l k Merkezi nde armatürlerin yenilenmesi, zemin mineflo kaplamas, tuvalete klozet yap lmas, kap kulplar 10. Kartaltepe Sa l k Merkezi ne zebra perde yap lmas, mineflo onar m, armatürlerin onar lmas 11. enlikköy Sa l k Merkezi nde engelli rampas kayd rmaz zemin yap m, seramiklerin onar lmas, d cephe boyas 12. Meryem Ana Rosaria Kilisesi nde bahçe zemininin yenilenmesi 13. Sömestr döneminde muhtelif e itim kurumlar nda çal malar yap lmas De erli okurlar m z i te Chp Belediyesi nden bir y lda icraat olarak bunlar beklenirdi boya, badana, cila. Bak rköy ün eksikleri de bunlard, ba ka da eksi imiz yok sizleri tebrik ediyor alk l yorum. Çin Mutlu Bahar Bayram Bak rköy de kutland Koç Y l, Çin Mutlu Bahar Bayram etkinli i Bak rköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi nde yap ld. Sayg de er Bak rköylüler; say n ba kana birinin hat rlatmas laz m k n ortas nda dökülen asfalt n hiç kimseye bir faydas olmaz, k n asfalt dökülmez, parke ta yap lmaz, bunlar dö edi iniz zaman ya mur zarar verir parke ta lar n n alt su ile dolar, her neyse biz çok da fazla ak l vermiyelim de, fakat bir icraatlar daha var ki bunu yaz p say n ba kana da bir çift laf m olacak. Hadi belediyecili i bilmiyorsunuz, peki siz duydu uma göre partinizin genel ba kanl na oynuyorsunuz sizin hiç mi tarih bilginiz yok? Teknoloji ça diyorsunuz hiç mi ara t rma yapm yorsunuz? Geçenlerde yapm oldu unuz 2015 Koç Y l, Çin Mutlu Bahar Bayram ndan söz ediyorum... Bununla ilgili gecede say n ba kan öyle bir konu ma yap yor; Çin in en önemli bayram olan bahar bayram etkinli ine ev sahipli i yapmaktan duydu u memnuniyeti dile getirerek ba lad konu mas nda unlar söyledi: Çin ve Türk medeniyetleri dünyan n en eski medeniyetleridir. Türk ve Çin halklar n n tarihin ba lad günden bugüne kadar dostlu u vard r. Bu dostlu u; bundan sonra sürdürece imiz kar l kl kültürel ili kileri art rarak devam ettirece iz. Say n Ba kan siz Uygur Türkleri ni bilir misiniz? Çin in bu Türkler e, kan m za, can m za yapt klar eziyetten haberiniz yok mu? Nas l bir dostlu umuz var bizim bunu misafirlerinize sordunuz mu? Tabi siz bilmiyorsunuz ki soras n z. Ben size yard mc olay m ve biraz size tarih dersi vermi olay m. Lütfen okuyun ve a a da katliam n birkaç küçük resmine bak n. Do u Türkistan n kaderi Çin e terk edilmi. Do u Türkistan, birçok medeniyete ev sahipli i yapm ve tarihte iz b rakm t r. M.Ö. 8-3 y llar nda skitlere, M.Ö. 300-M.S. 93 aras nda Hunlara, aras nda Göktürk mparatorlu u na, y llar aras nda Uygur Devleti ne, y llar aras nda Karluk ve Karahanl lar mparatorlu u na ve y llar aras nda da Saidiye Hanl na ev sahipli i yapm t r y l nda Yakup Han ba kanl nda kurulan Do u Türkistan slam Devleti, Osmanl, ngiltere ve Rusya taraf ndan resmen tan nm t. Ancak u an Do u Türkistan, uluslararas kamuoyunda tan nmamakta ve Çin in boyunduru u alt nda ya amaktad r y l nda Çin-Mançu Devleti nce i gal edilen Do u Türkistan, 1884 te inciang (Sincan); yani Yeni Toprak/Kazan lm Topraklar ad yla Çin mparatorlu u na ba lanm t r. Do u Türkistan halk n n mücadelesi sonucu, Do u Türkistan slam Cumhuriyeti 1933 y l nda Ka gar da kurulmu tur. Ancak çok geçmeden Komünist Çin Kuvvetleri ve Stalin in ortak hamlesi ile ortadan kald r lm t r y l nda Komünist Rus Yönetimi nin askeri yard mlar ile Do u Türkistan n kaderi Çin yönetimine terk edilmi tir. Katliamlar bir Do u Türkistan gerçe i Do u Türkistanl lar, k sa süreli ba ms zl k dönemleri ya am larsa da uzun y llard r Çin in etnik asimilasyon politikalar ile ezilmektedirler. Komünist Çin Halk Cumhuriyeti nde sistem, ulusal ç karlar do rultusunda ekillenmi ; Çin in 1949 y l ndan bu yana yürüttü ü politikalar Do u Türkistanl lar asimilasyon ve etnik temizli e maruz b rakm t r. Öyle ki, Türkistanl lar n say s n n 35 milyon gibi rakamlara ula t belirtilmektedir y llar aras nda 2 milyon 800 bin, y llar aras nda 3 milyon 509 bin, y llar aras nda 6 milyon 700 bin, y llar aras nda da 13 milyon 300 bin ki i ya Çin ordusu taraf ndan öldürülmü ya da rejimin politikalar do rultusunda olu an k tl k sonucu hayat n kaybetmi tir ten sonraki katliamlarla birlikte, öldürülen Do u Türkistanl say s 35 milyon gibi inan lmaz bir rakama ula m t r. Do u Türkistan da meydana gelen insan haklar ihlalleri, zaman zaman kimi insan haklar örgütleri taraf ndan dillendirilmi olsa da bu giri imler, ya anan zulmün engellenmesinde etkili olamam t r. Etnik temizlik Uygur Türkleri iddetli olarak yürütülen bir nüfus planlamas na da maruz kalmaktad rlar. Uygur Türkleri nin nüfusu Çin nüfusuna oranla %1,5 civar ndad r. Çin devleti Do u Türkistan - da ya ayan ve az nl k olan halk do um kontrolü ad alt nda, büyük-küçük demeden öldürmeyi planlamaktad r. Genelde en fazla iki, nadiren de üç çocuk do urmalar na müsaade edilen Do u Türkistanl kad nlar, plan d nda hamile kald klar nda hamileliklerinin son günleri dahi olsa mecburi kürtaja tabi tutulmaktad rlar. Nüfus planlamas d nda olan çocuklar n gizli olarak dünyaya getirilmesi hâlinde ise aileler çok yüksek maddi cezalara maruz kalmakta, do um yapan kad n veya e i memur ise bu ki inin görevine son verilmektedir. Bu uygulamalar, Çin kanunlar nda aç k olarak yer almaktad r. De erli okurlar, Sayg de er Bak rköylüler umar m say n ba kan ve ekibi yukar da yaz lanlar okuduktan sonra neyin bayram n kutlad klar n anlarlar. nternet arac l ile bir çok katliam resmine ve küçük çocuklara yap lan vah ete ait videoyu bulabilirler. Ben bu belediyeden fazlas n da beklemiyordum. Hepinize sa l k, mutluluk huzur dolu bir ay diliyorum bir sonraki yaz da görü mek üzere...

15 Ataköy 9-10 K s m A/7 Blok Genel Kurulu karar ald SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEN N CEZASI 250TL. (!) Ataköy A/7 Blok Genel Kurulu nda al nan karar ile bundan böyle sokak hayvanlar n besleyenlere her defada 250 TL. para cezas uygulanacak. Seçilen Blok Yönetimi Genel Kurul - da al nan bu karar noterden tasdik ettirerek kat maliklerine duyurdu. Al nan bu karar hayvan severler ve hayvan haklar n savunanlar taraf ndan tepki ile kar lan rken hukukçular Yasalar m za göre ceza verilmesi gereken; sadece insani ve vicdani sorumlulukla sahipsiz hayvanlara bakan ve bakmak isteyen ki iler de il, onlara engel olmaya çal anlar ve hayvan sevgisinden yoksun ki ilerdir. diyorlar. 15 EH TLER M Z Onlar n da umutlar, sevgileri ve sevgilileri vard. Önce ana babalar n n sonras nda ise e lerinin ve çocuklar n n sevgilileri oldular. Özgürlü ü için ülkemizin; çelik bilekleriyle onlar göklerdeydiler, göklerden indiklerinde yeryüzüne, tebessümle bakarlard sevdiklerinin yüzlerine. Ço al rd sevgi s ms cak yüreklerinde. Günlerden herhangi bir günde al k n olduklar üzere sonsuz mavili ince yine göklerdeydiler ama inmediler bir daha yeryüzüne, tebessüm eden yüzleriyle, ülke ve ulus sevgisiyle dolu mangal gibi yürekleriyle gönüllerdeydiler. Gönüllerden ait olduklar yere gökyüzünün engin mavili ine ve ehadet mertebesine sonsuzlu a erdiler. Böyle anlarda kelimeler kifayetsiz kal r, tarifsiz ac lar gelir, ten kafesine daral rs n, ac bir yumruk gibi oturur yüre ine insan n, k vran rs n. Gel gitinde duygular n, dü üm dü üm h çk r klar olsa içimizde f rt nalar kopsa da gözümüzde hüznün misali ya lar sel olur, koyverirsin kendini hüngür hüngür a lars n. Bu duygularla biz hepimiz, onlar ki B Z M EH TLER M Z... Dr. Bilal ERMERAK HUKUK NE D YOR? Konu ile ilgili görü lerine ba vurdu umuz Av. Ahmet Sanay bak n ne diyor? Hayvan Haklar Evrensel Beyannamesi 15 Ekim 1978 tarihinde Paris teki UNESCO Merkezi nde ilan edilmi tir. Buna istinaden aç klanan Hayvan Haklar Bildirgesi nde hayvanlar n da insanlar gibi birer canl oldu unu, onlar n da haklar oldu unu belirtmek suretiyle; onlara zulüm etmeyi önlemek ve onlar n refah standartlar n geli tirmek için yap lan öneriler tüm dünyada kabul görmü tür. Hayvan Haklar Evrensel Beyannamesi 14 maddeden olu maktad r. Konumuzla ilgili maddeler ise: Madde 1: Bütün hayvanlar ya am önünde e it do arlar ve ayn var olma hakk na sahiptirler. Madde 2: Bütün hayvanlar sayg görme hakk na sahiptir. Bütün hayvanlar n insanca gözetilme, bak lma ve korunma haklar vard r. Madde 3: Hiçbir hayvana kötü davran lamaz, ac mas z ve zalimce eylem yap lamaz. Ayr ca 5. Maddede geleneksel olarak insanlar n çevresinde ya ayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü ya am ko ullar ve özgürlük içinde ya ama ve üreme hakk na sahiptir. Bu evrensel prensipler göz önüne al narak 2004 senesinde 5199 say l Hayvanlar Koruma Kanunu, TBMM den geçerek yasala m t r. Bu Kanunun amac : Hayvalar n rahat ya amlar n ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanlar n ac, st rap ve eziyet çekmelerine kar en iyi ekilde korunmalar n, her türlü ma duriyetlerinin önlenmesini sa lamakt r. Yasan n 4. Maddesinin a), b), c) bendlerinde evrensel de erler kabul edilmi, d) bendinde ise Hiçbir maddi kazanç ve menfaat amac gütmeksizin sadece insani ve vicdani sorumluluklarla sahipsiz ve güçten dü mü hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu kanunda öngörülen ko ullar ta yan gerçek ve tüzel ki ilerin te viki ve bu kapsamda e güdüm sa lanmas esast r denmektedir. Bütün bu yasal gerçeklik kar s nda Apartman Genel Kurulu nda al nan karar yasalara ayk r d r. Yönetim plan nda benzer bir maddesinin bulunmas sonucu de i tirmez. Maliklerden herhangi birisi, yönetime plan n ilgili maddesinin iptali ve genel kurul karar n n iptali için dava açma hakk na sahiptir. Ayr ca yasan n 28. Maddesi nde cezalar belirlenmi olup, yukar da belirtti imiz 4 maddeye ayk r olarak hayvanlara kötü muamele edenler hakk nda bu davran lar nedeniyle hayvan ba na 250 TL tutar nda idari para cezas na Kaymakaml k taraf ndan karar verilebilir. Neticede, yasalar m za göre ceza verilmesi gereken; sadece insani ve vicdani sorumlulukla sahipsiz hayvanlara bakan ve bakmak isteyen ki iler de il, onlara engel olmaya çal anlar ve hayvan sevgisinden yoksun ki ilerdir.

16 16 Bak rköy Belediyesi karla mücadelede s n f y ld zl pekiyi ile geçmi! Esra ERDO AN Bu bir a k hikâyesi de il a ka ve çaresiz çocukluklar m za dair bir hikâye GR N N ELL TONU Her kimlik kendi çabas ile var olur. Savunma silahlar n çocuklu unda geli tirir, içindeki çocukla ba edebilmek ad na kullanmaya devam eder. Çaresizdir çocukluklar m z En Oldum diyenimiz bile hala ba edemedi i içindeki k rg n çocukla ya amak zorunda de il midir? Bilmeden ya da bile bile ayn yaraya merhem arar durur. Ba edebilece ini görmek ad na kendini ayn yerden, ayn incinmeye maruz b rak r ve asl nda her seferinde ilk yang nla bütünle en daha büyük bir yang na sebep olur aymazl Her ili ki, ayr da lardan gelen çiçeklerin tek toprakta ye ermeye çal mas gibidir; üstelik suya, güne e ve toprak anadan alacaklar na olan ihtiyaçlar farkl yken Bu fark belirleyen çiftlerin ki iliklerinin ayn olamay ve her birinin di erinden ayr bir birey olu unu kabulleni i ile ihtiyaçlar n n da ayn olmad n, bunlar n kar lanmas nda uzla lmamas gerekti ini bilmesi ile belirlenebilir. Her zaman böyle mi olur? Hay r, hemen hemen hiç bir zaman Uzla mak, her iki taraf n birbirlerine üstü kapal ya da aç k kabar k bir fatura ç kartmas d r ki kaç n lmaz son ayr l k ya da mutsuz bir ili kinin devam d r. Do rusu anla makt r. Anla mak her zaman kar l kl anlay içerirken, uzla mak uzakla may kapsar. Uzla mak her iki taraf n ya da en az ndan birinin fedakârl k etti i anlam na gelir ki olay i kenceye dönmü tür bile. Her çiçek kendi do as ile müsemma bir iklimde yeti mek ister Örne in bir kardeleni çölde hayal edin ya da bir nilüferi karada. Uzla ma kaç n lmaz sona yakla mad r, asla uzla may n. Gelgelelim anla ma kisvesi alt ndaki uzla malar da farkl bir sonuca götürmez çiftleri. Ad ne olursa olsun fedakârl k üzerine kurulan her ili ki, feda olan taraf ndan kendilik kayb ile sonuçlan r. Bir süre sonra ya ad na inanmaya ba lar ki i çünkü inand n ya amak gittikçe imkâns zla r. Bu kimlik erozyonunu durdurmak ad na buldu u çözüm, yepyeni bir dünya bulmu ças na an içinde ya ad dünyay merak etmek ve adapte olmaya çal makt r. Her adaptasyon giri imi, gerçek kendilikten biraz daha uzakla ma, sahte kendili e biraz daha yakla ma ki bunu yaparken de partnere ve ili kinin haz veren yanlar na biraz daha yak nla p, kabullenilemez olan hafifletmeye yöneliktir. Bu bir çe it kendini kand rma ve an n hazz için kendini yok etme giri iminden ibarettir ve özünde tamamen mazohistiktir. Di erinin sadistik taraf n doyurmas için ihtiyac olan da tam olarak budur. Bu ba lamda iki çiçek ayn toprakta büyüyebilir Al veri iki taraf için de doyurucudur. Ya ortada a k oldu u halde biri di eri ile uzla maz ve kendi kimli ini korumaya çal r ise; te o zaman a ka ra men gerçek kendili i seçme zorunlulu u ile yüzle mek, bu topra n ona uygun olmad, köklerini de al p gitmesi gereklili i ile hareket etmek daha uygun olacakt r. Bu bilgi; haz için uzla mamak, kimli ini korumak ad na kendisi ile anla mak ve feda olmamak ile eylemselle ti inde de zordur lakin bu di er biçimlenmeye göre atlat labilinir olma özelli ini daha çok bar nd r r. Sonuçta edinilmi tecrübe ki iyi parçalanmaya de il bütünle meye götürür. A k harcanmayacak kadar nadir bulunan bir duygudur lakin kendili inize uygun olmayan hiçbir durumu ki i kendinde uzun süre bar nd ramaz. K sacas, E er ki ili inizde köle ya da hâkim olmaya yak n duran bir tohum yoksa onu büyütemezsiniz. BELED YEN N HABER NE BAKIRKÖYLÜLERDEN TEPK BAKIRKOY SOKAK VE YAYA KALDIRIMLARI BU HALDEYD Geçti imiz ay ortas nda stanbul u etkisi alt na alan kar ya nedeniyle Bak rköy de de bir çok ara sokak ve caddede yeterli çal ma yap lamay nca vatanda lar isyan edip s kça gazetemizi arayarak ikayetlerini bildirmi lerdi. Kar ya n n etkisini yitirdi i gün Bak rköy Belediyesi taraf ndan yap lan Bak rköy Belediyesi Karla Mücadelede S n f Y ld zl Pekiyi ile Geçti haberine Bak rköylüler büyük tepki gösterdi. Belediyenin resmi facebook sayfas nda yay nlanan haberin alt na çok say da yorum yap l rken bu yorumlar n büyük bölümü ise belediyenin sosyal medya ekibi taraf ndan gizlendi. te Bak rköy Belediyesi nin yapt o haber ve Bak rköylüler in haberin alt na yazd klar yorumlardan baz lar. BAKIRKÖY BELED YES KARLA MÜCADELEDE SINIFI YILDIZLI PEK Y LE GEÇT stanbul u etkisi alt na alan kar ya nda Bak rköy Belediyesi karla mücadelede s n f y ld zl pekiyi ile geçti. Bak rköy Belediyesi Park ve Bahçeler, Temizlik leri ve Fen leri Müdürlü ü ekiplerinin karla mücadelede yo un bir çaba gösterdi ini belirten Bak rköy Belediye Ba kan Dr. Bülent Kerimo lu u aç klamay yapt : Fen leri Müdürlü ümüz 300 ton tuz, 22 i makinas ve 50 personel, Park ve Bahçeler Müdürlü ümüz yo un kar ya nedeniyle devrilen ve dal k r lan 265 a aca 25 personel ve 4 arac ile Temizlik leri Müdürlü ümüz ise 2 damperli araç ve 250 personeli ile Bak rköyümüzde yurtta lar m z n karda rahat ula mlar n sa lamalar için 3 gün boyunca 24 saat görev yapt lar. Ekiplerimiz ula abildikleri ba ta ana yollar, sokaklar, kald r mlar olmak üzere her yere müdahale ettiler. Park ve Bahçeler, Fen leri ve Temizlik leri Müdürlü ümüzde insanüstü çabayla görev yapan tüm personelimize te ekkür ediyorum. Ayr ca belediye ekiplerimize yard mc olarak evinin, dükkan n n önünü temizleyen yurtta lar m za ve en önemlisi do an n bir parças olan sokak hayvanlar m za yiyecek ve mama veren Bak rköylülere de çok te ekkür ediyorum. Bak rköy Belediye Ba kan Dr. Bülent Kerimo lu havalar n s nmas ile beraber kar n eriyecek olmas nedeniyle baz bölgelerde su bask n riski olu turdu unu da sözlerine ekleyerek Bak rköylülerin Bak rköy Belediyesi Kriz Merkezi'nin numaral telefonu arayarak yard m isteyebileceklerini de sözlerine ekledi. te Bak rköylülerin yorumlar ndan baz lar : Burcu Cankürtüncü: Hangi pekiyi yahu resmen s n fta kald n z; birkez dahi tuzlama görmedik, üç gündür kand rmay n kendinizi bo yere... Ün Ak l: Aynen kat l yorum. Bende temiz göremedim, kaya kaya çocuklar okula gitti. Kamran Khobzkar: Ben her seçimde ko a ko a size oy verirken hayat tarz m korumak için yap yorum bunu asl nda, hizmet alma beklentim yok. Ama nezaketen Ataköy'e de bir el atsan z güzel bir jest yapm olursunuz. Ali Türker: Vallahi ba kan sokakta yaln z ve halk içinde gezmenizi halk çok sevdi k sa zaman da sizi. Ama hizmet konusunu biraz dü ünün derim. Hamkdi Uyucuo lu: Osmaniye de sokaklar nda kardan insanlar, özellikle ya l lar yürüyemiyordu nas l olurda Pekiyi ald lar. Seçimde sokak sokak gezenler nedense ortal kta yoktular. Bunun bir seçimi daha var. Ömer Cankurtaran: Lütfen ya kendinizi komik duruma, yalanc duruma dü ürmeyin, yalanc l ktan ba ka bir ey yapm yonuz ya yaz k size. Osmaniye ye gelinde bak n bir ya. Didem Demirci: Ara sokaklarda kar vard TC Nejla Çal kan: lave olarak evden ç karken elimde mama torbas ile i e gittim. Sabah ak am ellerimle karlar temizleyip kedilere dört gün boyunca mama da tt m. Ke ke sizlerde bizim gibi sokak hayvanlar için bir eyler yapsayd n z. Hepsi aç kalm durumda idi. Marifet onlar kötü artlarda beslemek...

17 17 O kadar anlatt m anlam yorlar Ferzan ÖZER Türkiye Büyük ehir Belediyesi Biz insan dedikçe, onlar imar diyorlar Biz çevre dedikçe, onlar kat irtifak diyorlar Biz Cumhuriyet dedikçe, onlar Osmanl diyorlar Biz demokrasi dedikçe, onlar 28 ubat diyorlar Biz bilim dedikçe, onlar din dersi diyorlar Ölüleri anmaktan vatanda a hizmet etmeyi unutmakla suçluyorlar bizi... Kimi anm z? U ur Mumcu yu smail Cem i Atatürk ü Bunlar anmak suçmu gibi konu uyorlar. Elbette anl yorum bunlar Tarihi; Mara dondurmac s k l kl, fesli birinden ö renenler bunlar anlamazlar Anlayamazlar Ama 25 kar l Suudi kral için ulusal yas ilan ederler. Duble yol yapm larm H zl tren yapm larm Tüp geçit yapm larm Bak rköy için hayat standard n yükseltecek olmazsa olmaz projeleri varm Kentsel dönü ümmü, betonmu, çimentoymu Peki hiç dü ünmüyor musun; Ülkenin pek çok ayd n bölgesinde oldu u gibi Bak rköy de de bu halk neden size oy vermedi? E er bir cevab n varsa Ciddi ciddi bu soruya ne cevap verece ini merak ediyorum Bak karde im; Yine anlamayacaks n ama Bilal e anlat r gibi bir kez daha anlat yorum; Siz istedi iniz kadar imar, rant, ihale, duble yol diye hikayeler anlat n 13 Y ld r iktidardas n z tabi ki yapacaks n z. Sa olun Ama yap ld ktan sonra yap m ndan daha yüksek bedelli bak m ve tamir giderleri ile duble yollar n z, Yaratt n z imar ve ihale rant n falan birgün sorarlar size Sen belediyenin on y lda iki milyar liral k bütçesini soruyorsun ya, bir gün birileri de ç k p BB nin y ll k 13,5 milyar dolarl k yani yakla k 34 milyar lira bütçesini nas l harcad n z sorarlar. Sanki dünyada bir tek siz denizin alt na tünel yapt n z Bak bilmiyorsan ö ren; Man Tüneli, Man denizinin alt ndan geçiyor 1994 tarihinde aç ld Uzunlu u 50,5 Kilometre 34 kilometresi suyun alt nda Maliyeti 15 milyar dolar Seikan Tüneli, Japonya da Uzunlu u 53,9 kilometre 23 kilometresi suyun alt nda maliyeti 3,6 milyar dolar Senin övündü ün Marmaray n toplam uzunlu u 13.6 kilometre yaln zca 1400 metresi suyun alt nda Maliyeti 8 milyar TL Yani yakla k 3.5 Milyar dolar Al sana hesap Yine de sa olun, duble yol yapt n z, AVM yapt n z, Marmaray yapt n z, Köprü ve Havaalan yap yorsunuz Eyvallah Ama bunlar yapmakla övünmek ne anlama geliyor Tüm bunlar yapmakla övünerek ülkeyi büyük ehir belediyesi gibi yönetiyorsunuz. Oysa Ke ke trenlerimiz biraz yava gitseydi de, ülkenin güneydo usu bu hale dü meseydi. Ke ke trenlerimiz denizin alt ndan gitmeseydi de, bölgemizde bu kadar kar kl a ülkemizin ad kar masayd Ke ke, bu kadar AVM yapmasayd n z da Suriye de ve Ortado u da binlerce insan ölmeseydi Milyonlarca insan yurdundan olmasayd Ke ke, O kadar büyük havaalan m z olmasayd da, Süleyman ah tan s v arak milli gururumuz bu kadar incinmeseydi Türkiye gibi büyük ve köklü bir devleti yönetmek, büyük ehir belediyesi yönetmeye benzemiyor de il mi? Yenibosna Metro stasyonu ç k engellerle dolu ENGELL LERDEN S TEM VAR Türkiye Omurilik Felçileri Derne i TOFD Ba lkan Ramazan Ba, engellilerin önündeki engellerden dolay yetkililere sitem etti. Özellikle engelli derneklerinin bulundu u Ataköy 7-8 K s m a gelen çok say da engelli vatanda n Yenibosna Metro stasyonu nu kulland n ve istasyondan Ataköy e geli güzergah n n engellerle dolu oldu unu belirten Ramazan Ba, Bak rköy Belediye Ba kanl ile ilgili müdürlükleri ile s k s k bir araya gelip, bilgi payla mak istiyoruz. Ancak bugüne kadar sadece bir meclis üyesi arkda m z n ükrü Ayd n n çabalar yla iki müdürü ve iki meclis üyesiyle bir araya gelebildik ve sorunlar m z ilettik. Ba ta eri ebilirlik sorunlar m z var. Belediye ba kan bu konuda bir daha engelli standartlar na uygun olmayan yap lara ruhsat vermeyece ini bize söyledi. Ama çok de i en bir ey olmuyor. lgili ki ilerle de bir araya geldi imiz halde ne yaz k ki, bir ad m yol kat edemiyoruz. Bir tane örne ini vereyim. Derne imize ve bu alandaki di er derneklere gelen bir çok engellinin kar la t en önemli sorunlardan biri Yenibosna Metro stasyonu ndan indi i anda kald r m bozuk, arkada lar m z bu kald r m kullanam yor ve caddeyi kullanmak zorunda kal yor. Foto raf çektik. Belediye Ba kan Vekilimiz ve Meclis Ba kan m z Mahir Çelik e ben konuyu mail yoluyla belirttim. Hemen o gün ilgilendi. Fen leri Müdürü ne gönderdi bilgiyi. Ve ben çok mutlu oldum. Bir belediye yetkilisinin bir günde ilgilenip, konuya geri dönü sa lad için çok mutlu oldum. Ama aylar geçti i halde o günden beri hiçbir ey yap lmad. imdi bak yoruz, hemen yan m zda bir büfe yap l yor. Yar m metre kald r m var üzerinde kimsenin ç kamad, kimsenin eri emedi i bir büfe. Defalarca dile getirdik. Al veri yapam yoruz. Derne imize en yak n büfe buras. Bir çok yerde standartlara uygun olmad için ya am alanlar nda dola am yoruz. imdi art k neredeyse bir y l doluyor, bununla ilgili Bak rköy Belediyesi nin çal malar yapmas laz m. Ben yap lan çal malar yak ndan takip edip, iyi yap ld nda da takdir ediyorum. Örne in görme engelliler için yap lan k lavuz yollarla ilgili iyi yap lanlar te ekkür ederiz diye dile getirdik. dedi. Ba, art k ya am alanlar nda engelsiz ekilde hareket edebilmeleri için de yetkililerin ta n alt na ellerini sokmalar gerekti ini de belirtti.

18 18 Capacity AVM nin, Halit Ziya U akl gil Caddesi ni ikinci kez ortadan ikiye ay rarak kendi kullan m na almas üzerine Kaymakaml k taraf ndan, geçti imiz ay i gal kald r ld. Capacity sorumlular bu kez yolu plastik bariyerlerle kapatt. Bu kanun tan mamazl ortadan kald rmas gereken Bak rköy Belediyesi Zab tas duruma seyirci kal yor. Gazetemizi arayanlar Bak rköy Belediyesi Zab ta ekipleri dükkanlar n n veya kafelerinin önüne masa ve sandalye koyanlara ac mas zca davran rken Capacity AVM nin bu yasa tan maz tutumuna seyirci kalmas n aç klamak durumundad r diyorlar. AVM nin bu yasa tan maz durumununun cezas n n 6 aydan 2 y la kadar hapis oldu unu belirtiyorlar. KONUYLA LG L HUKUKÇU GÖRÜ Ü... CAPAC TY AVM KAPALI OTOPARK ÇIKI INDA YER ALAN KAMUYA A T YOL HAKKINDA Öncelikle 3091 say l kanununa göre Capacity AVM burada agil konumundad r. Bu durum hukuki aç dan nettir. Bu kanun kapsam nda il ya da ilçe mülki amirinin i galin giderimini cebren talep etme ve bu konuda vesayet kapsam nda belediye taraf ndan uygulanmas n isteme hakk na sahiptir. Bak rköy Kaymakaml n n 3091 say l kanun kapsam nda ald karar n uygulanmamas hali ayn zamanda suç te kil etmekte olup, ilgililerin cezaland r lmalar maksad ile yarg lanmalar için Cumhuriyet Savc l klar taraf ndan kamu davas aç labilir TA INMAZ MAL Z LYEDL NE YAPILAN TECAVÜZLER N ÖNLENMES HAKKINDAK KANUN Kanun Numaras : Kabul Tarihi: 4/12/1984. Capacity AVM den HUKUK TANIMAMAZLI A DEVAM ZABITA NEREDES N (!) Yay mland Resmi Gazete: Tarih: 15/12/1984. Say : Yay mland Dütur: Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 110 Karar n uygulanmas ve güvenlik kuvvetlerinin görevi Madde 9: Tecavüz veya müdahalenin önlenmesi hakk ndaki kararlar, karar vermeye yetkili amirce görevlendirilecek infaz memuru taraf ndan, ta nmaz mal n yerinde ve o andaki durumu ile zilyedine, tüzel ki ili e veya kamu idareleri, kamu kurumlar ve kurulu lar na teslim edilmesi suretiyle yerine getirilir. Karar gere inin, karar n infaz memuruna geldi i tarihten itibaren en geç 5 gün içinde yerine getirilmesi zorunludur. Karar vermeye yetkili makam n gerekli görece i durumlarda, infaz memuruna teknik yönden yard mc olmak üzere yeteri kadar memur görevlendirilir. Mahallin en büyük mülki idare amirinin yaz l emri ile güvenlik kuvvetlerince, gerek soru turma, gerekse karar n yerine getirilmesi s ras nda mahallinde önlemler al n r. Madde 25: Mahkeme karar yla kendisine teslim edilmeksizin ayn ta nmaz mala ikinci defa yap lan tecavüz veya müdahale, ister tecavüz veya müdahalesi önceden önlenen kimse taraf ndan, isterse ba kalar taraf ndan birinci mütecaviz yarar na ilk defa yap lm olsun, fiili daha a r bir cezay gerektiren ayr bir suç te kil etmedi i takdirde, bu suçu i leyenler hakk nda a) Ta nmaz mal, kamu kurum veya kurulu lar na ait bulunuyorsa veya devletin hüküm ve tasarrufu alt nda bulunan sahipsiz veya umumun menfaatine ait yerlerden ise alt aydan iki y la kadar, ayet ta nmaz mal di er tüzel ki ilere veya gerçek ki ilere ait ise üç aydan bir y la kadar hapis cezas na hükmolunur. b) Tecavüz veya müdahale silahl bir ki i veya silahs z olsalar dahi birden fazla ki iler taraf ndan yap ld takdirde (a) bendindeki cezalar bir kat artt r larak hükmolunur. c) Tecavüz veya müdahale ta nmaz mal aralar nda payla mak veya ortakla a kullanmak amac yla iki veya daha çok ki inin birle mesiyle i lenirse (b) bendi ile artt r lan ceza ayr ca üçte bir oran nda artt r l r. Bu amaçla birle en ki ilerden en az birisinin silahl olmas halinde ise (b) bendi ile artt r lan ceza ayr ca yar m oran nda artt r larak hükmolunur. Bu konuda idari aç dan Dan tay n adli aç dan Yarg tay n yerle ik uygulamalar da ayn yöndedir. Av. Öner AYBEK Belediye Zab tas Ne Yapar? GEÇ GEÇEB L RSEN... YE LKÖY DE GAL SÜRÜYOR Bak rköy ün hemen hemen her noktas nda görmeye al t m z kald r m i galleri ile ilgili Ye ilköylüler den de Belediye Zab tas na sitem var. Ye ilköy stasyon Caddesi nde bulunan bir market, önündeki kald r m adeta kendi yeriymi gibi kullan yor. Vatanda lar n kald r mdan yürümeleri neredeyse imkans z. Birçok Ye ilköylü gazetemizi arayarak Bu marketlerden çekti imiz nedir?. Özellikle Ye ilköy de bir iki market sürekli bu i gali yap yor. Hiçbir yetkili sesini ç karm yor. Hatta belediyenin zab tas bile bu marketlerin önünden geçiyor. Oral bile olmuyorlar. Art k yeter. Yetkililer sesimizi duysun. diyorlar. Ye ilköy de yap lan i gallerle ilgili gazetemize aç klama yapan Ye ilköy Muhtar Bülent Yurtsever de mahallem ile ilgili bir çok s k nt y yetkililere ilettim, iletiyorum. Bu s k nt lar sosyal medya arac l yla da belediye yetkililerine iletiyorum. Tüm vatanda lar m za duyuruyorum. Belediye art k bu olaylara bir son vermeli. Ye ilköyümüz ün de erli sakinleri bu kald r m i gallerinden dolay çok dertli. Özellikle ya l insanlar m z bu konuda sürekli bana ikayete geliyorlar. Biz de bu ikayetleri belediyeye bildiriyoruz, dedi im gibi sosyal medyadan duyuruyoruz. Fakat ilginçtir ki, Belediye Meclis Üyesi bir arkada m z da bu ikayetleri yap yorum, sosyal medyadan payla yorum diye bizi küçük dü ürmeye, muhtarl m z küçük dü ürmeye çal yor. Ben belediye yetkililerine tekrar sesleniyorum. Mahallemize sahip ç k n, i galleri kald r n. diye konu tu. Yurtsever ayr ca, i gal edilen kald r mda görme engelliler için k lavuz yollar oldu unu ve bu market çal anlar ve yöneticilerinin buna bile dikkat etmeden k lavuz yollar da i gal etti ini bunun art k ceza ile giderilecek bir durum de il vicdani bir durum haline bile geldi ini dü ünmeye ba lad n söyledi. (Yavuz ARPACIK)

19 19 CHP Meclis Üyesi S. Nadir Ataman ile Ye ilköy Muhtar Bülent Yurtsever aras ndaki sosyal medya sava ÖZÜR D LEMEZSE MUHTARLAR BELED YE YE S YAH ÇELENK KOYACAK Ye ilköy Mahalle Muhtar Bülent Yurtsever in Bak rköy Belediyesi nin yapm oldu u yol bak m çal malar ba ta olmak üzere di er çal malar nda ya anan aksakl klar ve mahallesinin sorunlar n sosyal medya üzerinden payla mas Bak rköy Belediyesi CHP li Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman rahats z etti i sosyal medyadaki söylemlerinden anla l yor. Süleyman Nadir Ataman da kendi facebook sayfas ndan Muhtarlar n Asli Görevleri ba l ad alt nda bir yaz payla t. Bunun üzerine sosyal medyada Bülent Yurtsever de Belediye Meclisi Üyelerinin Görevleri, Kanuni ve Ahlaki... ba l kl bir yaz yay nlad. kilinin kar l kl at mas Bak rköy gündemine otururken, Ye ilköy Mahalle Muhtar Bülent Yurtsever, konuyla ilgili Süleyman Nadir Ataman n yanl yapt n ve tüm muhtarlar küçük dü ürücü bir harekette bulundu unu belirterek, lk meclis toplant s nda Süleyman Nadir Ataman muhtarlardan özür dilemez, geri ad m atmazsa, ertesi gün stanbul Muhtarlar Derne i olarak Bak rköy Belediyesi önüne siyah çelenk b rakaca z. dedi. te Yurtsever ve Nadir Ataman n sosyal medyada payla t klar yaz lar: Bülent Yurtsever in payla t yaz lar: BELED YE MECL S ÜYELER N N GÖREVLER. KANUN ve AHLAK SAYILI BELED YE KANUNUNDA BELED YE MECL S N N ÇALI MA, GÖREV VE YETK LER Belediye Meclisi Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organ d r ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmi üyelerden olu ur. Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri unlard r: b) Bütçe ve kesin hesab kabul etmek c) Belediyenin imar plânlar n görü mek ve onaylamak, d) Borçlanmaya karar vermek. f) ücret tarifesini belirlemek g) artl ba lar kabul etmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve ba l kurulu lar n n kadrolar n n ihdas, iptal ve de i tirilmesine karar vermek. m) Belediye taraf ndan ç kar lacak yönetmelikleri kabul etmek. r) Fahrî hem erilik payesi ve berat vermek. s) Belediye ba kan yla encümen aras ndaki anla mazl klar karara ba lamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) mar plânlar na uygun ekilde haz rlanm belediye imar programlar n görü erek kabul etmek. (...)G B B RDE YASALARDA BEL R- T LMEYEN VE YAP- MASI GEREKEN- LER VARDIR. 1- Kendisini seçen halka yak n olmal d r, 2- Kulislerde arkada lar aleyhine bilhassa özel ya am yla ilgili dedikodu yapmamal d r, a k sevgili, metres konular ndan uzak durmal d r, 3- marda ve di er müdürlüklerde i takibi yapmamal d r, 4- Büfe yeri ayarlayaca m diye Belediye Ba kan n n pe inde ko mamal d r, 5- Pazar yerinden tezgâh al p kiraya verece im diye Belediye Ba kan na yalvarmamal d r, 6- Çocuk Parklar na i gal edip, Çay bahçesi açmak için taklalar atmamal d r, 7- Önerge verirken Sokak ve Cadde isimlerini kar t rmamal d r. Bir ç rp da en az sokak ismini saymal, yerlerini bilmelidir, 8- Kesinlikle seçildi i bölgede en az saatini geçirmelidir, 9- Katakulli yaparak Bak rköy Mahallelerinden ikametgâh gösterip, Bak rköy d nda oturmamal d r. yeri Bak rköy e 90 Km uzakl kta, evi de 45 km uzakl kta olanlar ya evini ya da i ini Bak rköy e ta mal d r. Ya da istifa edip Gerçek Bak rköylüler e Bak rköy ün ruhunu anlayanlara Meclis s ralar n b rakmal d r. CHP B.köy Meclis Üyesi Muhtarlar Küçümsüyor, dalga geçiyor, Cumhur Ba kan Muhtara SAYGI DUYACAKSIN diyor. Sosyal Demokrasi Bu Mu? Cumhur Ba kan : Siz millete sayg duymay ö reneceksiniz, milletin tercihlerine sayg göstermeyi ö reneceksiniz. Ne olacak köy muhtar, ne olacak bu mahalle muhtar diyemezsin arkada, diyemezsin. 50 ki i de, 100 ki i de, 30 bin ki i de, 20 milyon ki i de seçse seçilmi tir, sayg duyacaks n. CHP Bak rköy Meclis üyesi Muhtarlar küçümsüyor, Facebook Sayfas nda Muhtarlar n görevlerini alayc ekilde payla arak dalga geçilmesini sa l yor; Cumhur Ba kan ise bugün Muhtara sayg duyacaks n diye aç klama yap yor. Sosyal Demokratl k insana Makama sayg? Süleyman Nadir Ataman n payla t yaz : MUHTARLARIMIZIN GOREVLER 1)Vermesi gereken belgeleri vatanda a gerekti i ekilde eksiksiz olarak vermelidir. 2)Mahalle muhtar çe itli durumlarda mahalle sakinlerini de gerekli duyuru ve bilgilendirmeyi yapmak zorundad r. 3)Mahallede yard ma muhtaç ki ileri muhtar bizzat tespit etmeli ve yard m yap lmas n sa lamal d r. 4)Askerlik vb. durumlarla ilgili i lemleri yapmal d r. Ba ka bir eylerle u ra anlar ise bunlar yapamaz. B R HATIRLATMA Süleyman Nadir ATAMAN Bak rköy Belediyesi Meclis Üyesidir. Bak rköylü de ildir. Do rudan K l çdaro lu nun talimat yla kontenjan birinci s raya kondu u söylenir (!), seçimleri CHP kazan nca Meclis Üyeli i ne seçilmi tir. Ataman Bak rköylüler i tan mad gibi Bak rköy ve Bak rköylüler için seçildi i günden bu güne bir y l geçmesine ra men ne yapm t r? Gazetemizin A ustos-eylül 2014 say s nda yay nlad m z haberde kendisinin Bak rköy ü tan mad n yine kendisi do rulam t. Ataman ne demi ti?.. stanbul Büyük ehir Belediye Meclisi ne önerge vermi bak n ne demi ti. Cumhuriyet Meydan Bak rköy lçesi nde bulunan ncirli Caddesi ve Ebuzziya Caddesi ni ba layan ve pek çok önemli olaya ahit olmu bir meydand r diyor. Halbuki Cumhuriyet Meydan ncirli Caddesi ile Fahri Korutürk ( stasyon) Caddesi ni ba lar... Beylikdüzü nde oturan Süleyman Nadir Ataman n Muhtarlar ile ilgili sözlerini yad rgamamak laz m. Belediye Meclisi nin ilk toplant s 2 Mart 2015 günü ba layacak. O gün gazetemiz bask da oldu u için Ataman n Muhtarlardan özür dileyip dilemeyece ini bilemiyoruz. Dilemezse Muhtarlar Bak rköy Belediyesi ne siyah çelenk koyacaklar n belirtiyorlar. Bekleyip görece iz... BAKIRKÖY DE 3 YEN BA KAN YARDIMCISI Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu, Meclis Üyeleri nden Nebahat Y ld r m, Margarit Dikme ve Emrah Topkaya y ba kan yard mc s yapt. Halen Ba kan Yard mc l klar görevini sürdüren Taner Ö ünç, hsan Bahri Bellek ve Erkan K l ç ile birlikte, Bak rköy Belediyesi Ba kan Yard mc lar n n say s 6 ya yükseldi. Yeni seçilen ba kan yard mc lar n n sorumlu oldu u müdürlükler ve özgeçmi leri ise söyle: MARGAR T D KME Bas n Yay n ve Halkla li kiler Müdürlü ü, Temizlik leri Müdürlü ü nden sorumlu. Özgeçmi i: 1960 Diyarbak r do umlu olan Margarit Dikme, evli ve 2 çocuk annesi. Daha önceki y llarda özel bir kurulu ta yöneticilik yapan Dikme, stanbul da bulunan 33 Ermeni kiliseye ba l kad n kollar nda, gençlik kollar nda, kilise korolar nda ve derneklerde gönüllü hizmet vermekte y l nda Sosyal Demokrat Halkç Partisi ne üye olan Dikme, CHP de 3 dönem stanbul l Ba kan Yard mc l, 1 dönem stanbul l Kad n Kollar Ba kan Yard mc l, 1 dönem stanbul l Engellilerden Sorumlu Komisyon Ba kanl görevlerinde de bulundu. EMRAH TOPKAYA Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü, Sivil Savunma Uzmanl ndan sorumlu. Özgeçmi i: 1961 do umlu olan Emrah Topkaya üniversite mezunu ve i adam NEBAHAT YILDIRIM letme Müdürlü ü, Kütüphane Müdürlü ü, Sosyal Yard m leri Müdürlü ü nden sorumlu. Özgeçmi i: 1963 Sivas do umlu olan Nebahat Y ld r m, letme okudu. Uluslararas yönetim üzerine yüksek lisans yapt. yi derecede ngilizce biliyor. Mercedes-Benz, Allianz ve Aegon gibi uluslararas firmalarda yönetici olarak çal t. 2 dönem ilçe yöneticili i yapt. Y ld r m, Evli ve 1 çocuk sahibi. (Özgeçmi ler CHP Bak rköy lçe Ba kanl web sitesinden al nm t r)

20 20 Fani ömür biter, bir uzun sonbahar olur. Yaprak çiçek ve ku da l r, tarümar olur. Mevsim boyunca kendini hisettirir veda; Art k bu da da ayla u uldar deniz ve da. Yazdan kalan ne varsa olurken ha r ne ir; Günler hazinle ir, geceler uhrevile ir; Te rinlerin bu hüznü geçer ta iliklere. Anlar ki yolcu, yol görünür selviliklere. Yahya Kemal Beyatl n n Sonbahar adl iiri geldi akl ma Ya l lara Sayg Haftas n ( Mart) dü ününce. Ya am n sonu ya lan nca m gelir hep? Yasemin BAYER ATAKÖY EMLAK 30 YILLIK TECRÜBE LE SATILIK - K RALIK GAYR MENKULLER N ZDE H ZMET N ZDEY Z (212) Adres: Ataköy 4. K s m Çar s No:2 Ataköy Mahalle BAKIRKÖY / STANBUL Bir Gün Siz de... Yahya Kemal Beyatl n n dedi i gibi ya amda sonbahar m d r ya l l k? Ya da Yunus Emre nin Geldi Geçti Ömrüm Benim iirinde dedi i gibi ömrün rüzgar gibi geçip gitmesi midir? Geldi geçti ömrüm benim ol yel esip geçmi gibi Hele bana söyle gelen, ol göz yumup açm gibi. bu söze Hak tan kt r, Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola bu ç ka gide Kafesten ku uçmu gibi. Ku kusuz herkes uzun ya amak ve hep genç kalmak ister. Buna kar n zaman aksine h zla ak p gider. Her eyi çok iyi bilen ya da bildi ini sanan gençler, her eyden ku kulanan kendinden emin, inatç biraz da ukala orta ya l lar, ses etmeden, nazikçe her eye inanan, kabullenen ya l lar... Dünyaya geldi inde çevresindekiler gülerken a layan bebeklere öyle bir ö ütte bulunulmu eski zamanlara ait bir yaz tta: Evlad m, öyle bir ya am sür ki, sen do du unda a larken gülenler, sen öldü ünde gülerken, onlar a las n. Geli en dünya ve ya am biçimiyle yeni bir donan m kazanmakta olan gençleri övmemiz ama ya alm olanlara da güvenmemiz gerekir. Çünkü onlar n ya am boyu edindikleri çok pahal deneyimler vard r. Bu deneyimler çok pahal dersler sonunda kazan lm t r. Bilgece davranmay, ileri görü lü, uzla mac olmay ya ayarak ö renmi lerdir. Ya lanman n yüzümüzden çok akl m zda buru ukluklar yapaca ndan korkar m. Montaigne in bilgece dile getirdi i bu söz beni hep dü ündürür. Geli en teknolojiyle yüzümüzde olu an buru ukluklar n yok edildi i bir ça da ne yaz k ki beynimizde olu an buru ukluklar açacak bir ütü henüz ke fedilmedi. Ya alma, hiç kimsenin ho una gitmeyen ve engellenemeyen bir süreç. Ne yapmal y z? Özellikle ku aklararas çat may ya amamak ad na? Ne denli genç olursak olal m çocuklar m zla, kendi büyüklerimizle aram zdaki ku ak fark daima ya ad m z bir olgu. Ne kadar ku ak fark olan bir aileyseniz o kadar varl kl s n z demektir. Bundan çok y llar önce anneannem, babaaanem, dedelerim, annem ve babam ve çocuklar m zla ya ad m zaman en zengin, en bereketli, en keyifli, en mutlu anlar oldu unu hep an msar m. Hiç akl mdan ç kmaz. Anneler Günü nü, Babalar Günü nü art k sevmem çünkü hep bir mahsunluk duyar m. Her ne kadar e im dile getirmese de onun da ayn duygular ya ad n hissederim. Çocuklar m z n bizi kutlamalar içimizin a r s n hafifletir. Çok uzaklardan onlar izleyen rahmetli büyüklerimizin de onlarla gurur duydu unu dü ünürüm. Hafiften bir gülümseme geçer e imle benim yüzümden. Bilirim ki e im de ayn eyi içinden geçirmi tir. nsan n dayand en sa lam duvar n ailesi oldu u gerçe ini hiç unutmamal y z. Ya l lar Günü nde çevrenizdeki büyüklere sevgi ve sayg göstermeye özen gösterirken onlar yürekten büyük bir sevgiyle kucaklay p gülümsemelerini sa lay n z. Unutmay n ki, bir gün siz de o ya lara geleceksiniz... ONUR EMLAK EMLAK VE GAYR MENKUL DANI MANLIK OF S (212) ÖRNEK EMLAK DAH L T CARET Ataköy 4. K s m Çar s No:34 stanbul Mutfa m Ye ilköy Mutfa m Ye ilköy evinizin mutfa nda pi en yemekler kadar do al ve sa l kl lezzetler sunuyor. Ev ve i yerlerine yemek sipari i al n r. Adres: evketiye Mah. Hatboyu Cad. Canik Pasaj No:8 Ye ilköy / stanbul Adres: Ataköy 4. K s m Çar s No:8 Ataköy Mahalle BAKIRKÖY / STANBUL Real Estate smet DURMAZ Vahap ÜTEBAY Sat l k, kiral k ev - i yeri, arsa ilanlar ile hizmetindeyiz. Tel: (212) (212) Fax:(212)

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Aşağıdaki bilgileri okuduktan sonra dilerseniz S.S.S. bölümümüzede bakabilirsiiz.

Aşağıdaki bilgileri okuduktan sonra dilerseniz S.S.S. bölümümüzede bakabilirsiiz. ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI ALMAK İÇİN MÜRACAAT EVRAKLARI Aşağıdaki bilgileri okuduktan sonra dilerseniz S.S.S. bölümümüzede bakabilirsiiz. INTERNETTEN RANDEVU ALARAK GİDİNİZ. http://e-randevu.istanbul.pol.tr/randevuapp/

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi eş ve sağlık durumu ile genel ve özel

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Beşiktaş Belediyesi. 1 milyar kadın...

Beşiktaş Belediyesi. 1 milyar kadın... 29 OCAK 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ 1 milyar kadın... BEŞİKTAŞ Belediyesi kadına şiddeti engellemek adına '1 Milyar

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM TEBLİĞ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

YELKEN HAKEMİ OLACAKLAR

YELKEN HAKEMİ OLACAKLAR YELKEN HAKEMİ OLACAKLAR HAKEM OLMAK İSTEYENLER İÇİN ADAY HAKEM KURSU DÜZENLENDİ Türkiye Yelken Federasyonu nun 2015 faaliyet programı içerisinde yer alan aday hakem kursu Bodrum İçmeler de bulunan B.B.

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULUYOR

DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULUYOR DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULUYOR KİMSE YOK MU DERNEĞİ 7 KITADA, 100E YAKIN ÜLKEDE 81 İLDE 300 BİN AİLENİN YÜZÜ GÜLECEK KURBANDA YENİ DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULACAK Kimse Yok Mu Derneği bu yıl Türkiye de 81 ilde,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ 2006 BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER; ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olan baca uygulamalarının

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER. İyi bir mesleki eğitim almak ve geleceğe emin adımlarla yürümek için iyi bir okula gelmiş bulunmaktasınız. .

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER. İyi bir mesleki eğitim almak ve geleceğe emin adımlarla yürümek için iyi bir okula gelmiş bulunmaktasınız. . SEVGİLİ ÖĞRENCİLER İyi bir mesleki eğitim almak ve geleceğe emin adımlarla yürümek için iyi bir okula gelmiş bulunmaktasınız..hoşgeldiniz İyi bir gelecek için; burada yapılan tüm duyuruları takip eder

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:16.07.2014 TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler,

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara Adnan ĐĞNEBEKÇĐLĐ Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, Birliğimizin

Detaylı