ELEKTRİK VE MANYETİZMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİK VE MANYETİZMA"

Transkript

1 ELEKTRİK VE MANYETİZMA ELEKTROSTATİK 1)COULOM KANUNU: İki yük arasındaki itme ya da çekme kuvveti yüklerin çarpımı ile doğru yükler arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. q1q 1 u kanun F k şeklinde formulüze edilir. urada k Coulomb sabitidir. k şeklinde d 4 ortamın dielektrik sabitine bağlıdır. k nın boşluk için değeri N.m /C dir. )ELEKTRİK ALAN: irim yüke etki eden kuvvete denir. Elektrik alanla kuvvet arasında F=q.E 1 q bağıntısı vardır. una göre E şeklindedir. Pozitif yüklü cisimlerde elektrik alan çizgileri 4 d dışa, negatif yüklü cisimlerde ise içe doğrudur. ir cismin yükü; çizgisel (dq=dx), yüzeysel (dq=ds) ve hacimsel (dq=dv) yük yoğunluklarına bağlı olarak tanımlanabilmektedir. 3)DİPOL: Aynı değerlikli fakat zıt işaretli iki yük çiftinin oluşturduğu sisteme dipol denir. Aralarındaki uzaklık a olan q ve q yükünün oluşturduğu dipolün elektrik dipol momenti p=aq şeklindedir. öyle bir dipolün merkezinden geçen dik bir eksen üzerinde her hangi bir noktada 1 p oluşturduğu elektrik alan E 3 / şeklindedir. urada r merkezden elektrik alanı 4 ( a r ) bulunan noktaya olan uzaklıktır. ir dipol elektrik alan içerisinde ise ona alan çizgileri tarafından bir dönme momenti (tork) uygulanır. u tork P xe vektörel çarpımı şeklindedir. u durumda elektrik alanın yaptığı iş U d P. E dır. 4)ELEKTRİK POTANSİYELİ: bir q yükünü sonsuza götürmek ya da sonsuzdan belli bir noktaya getirmek için elektrik alanına karşı yapılan işe denir. Eğer yük bir A noktasında bir q 1 1 noktasına götürülürse A ile arasında bir potansiyel farkı oluşur. u fark V -V A = ( ) 4 r ra şeklindedir. una göre bir grup yükün belirli bir noktada oluşturduğu potansiyel skaler toplamdan V=V n den dv bulunur. Elektrik alan ile potansiyel arasında E bağıntısı vardır. Yüklü bir kürenin içinde dr elektrik alan sıfır, elektrik potansiyeli ise sabittir. 5)GAUSS KANUNU: bir yüzeyden geçen elektrik akı elektrik alan şiddeti ile yüzey alanının q çarpımına eşittir. u akı eğri yüzeyler (küresel, silindiriksel,...vb) için akı E E. ds şeklinde Gauss kanununu oluşturur. Yük yoğunluğu olan sonsuz uzunluktaki bir ince bir telin r kadar uzaklıkta oluşturduğu elektrik alan E=/r şeklindedir. yüzey yük yoğunluğu olan bir şiltin r uzaklıkta oluşturduğu elektrik alan ise E=/ dur. 6)KONDANSATÖRLER VE DİELEKTRİKLER: eşit ve zıt yüklerle yüklü ve aralarında belli bir mesafe bulunan iki levhadan oluşan sisteme kondansatör denir (değişik tipleri de vardır.). Kondansatör içine yerleştirilen belli bir elektriksel yalıtkanlığı bulunan maddeye de dielektrik denir. Kondansatörün bir levhasındaki yük miktarının levhalar arasındaki potansiyel farkına

2 q. A oranına kapasitans ya da sığa denir ve C ile gösterilir. ir kondansatörün sığası C V d şeklindedir. Levhalar arasında dielektrik maddenin bulunması durumunda; serbest yüklerin alanı D, tüm yüklerin dielektrik alanı E ve polarize (kutuplanmış) yük alanı P arasında D=E+P bağıntısı vardır. elirli dielektrik materyaller için D=E ve P=(-1)E deneysel bağıntılar mevcuttur. 1 ir kondansatörün depoladığı enerji W= CV şeklindedir. irim hacimde depolanmış enerji u=w/ad=(1/)e şeklindedir. 7)AKIM VE DİRENÇ: ir iletkenden birim zamanda geçen yük miktarına akım denir. İletkenin akıma karşı gösterdiği zora direnç denir. Akım i=dq/ şeklinde, direnç ise R=L/A=V/i şeklindedir. urada L iletkenin boyu, özdirenç, A iletkenin kesit alanı, V iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı ve i iletkenden geçen akımdır. İletkenden geçen akım, akım yoğunluğuna i J. ds şeklinde bağlıdır. İletkenin özdirenci ise =E/J şeklindedir. İletkenin özdirenci sıcaklığa = [1+(T-T )] şeklinde bağlıdır. urada T sıcaklık, ise iletkenin ortalama sıcaklık sabitidir. Kalınlığı dx, kesit alanı A, potansiyel farkı dv ve iletkenliği olan bir materyalden geçen akım, dq dv onun iletkenliğine A şeklinde bağlıdır. İletkendeki iletim elektronlarının sürüklenme dx J ee hızı, elektronların ortalama hızına, elektrik alana ve ortalama serbest yola v d şeklinde ne mv bağlıdır. MANYETİZMA 1)MANYETİK ALAN: elektrik yükleri hareket ettikleri zaman çevrelerinde manyetik alan oluştururlar. azı materyaller doğal manyetik özellik gösterir, örneğin mıknatıslar. Demir, kobalt..vb gibi bazı materyaller manyetik alan içerisine konduklarında, manyetik alanla aynı yönlü etkileşerek manyetik özellik gösterirler. u özelliklere sahip materyallere ferromanyetik materyaller denir. Mıknatıslanan bir materyalde toplam manyetik dipol moment sıfırdan farklıdır. Manyetik alan ile gösterilir. ir yüzeyden geçen manyetik akı. ds şeklindedir. ir q yükü manyetik alanına V hızıyla girdiğinde yüke Lorentz kuvveti etkir. u kuvvet F qvx şeklindedir. Üzerinden akım geçen bir telin dl kadar kısmının manyetik kuvveti df=i.dlx vektörel çarpımı şeklindedir. Manyetik alan içerisinde dönme momenti (tork) ise x şeklindedir. Manyetik dipolün manyetik alan içerisinde enerjisi ise U. şeklindedir. )HALL OLAYI: ir iletken elektrik ve manyetik alana maruz kaldığında iletkendeki iletim elektronları bu alanlarla etkileşerek sapmalar gösterir. u durumda iletken içerisinde oluşan potansiyele Hall potansiyeli, dirence ise Hall direnci denir. öyle bir materyalde Hall alanı EH V d x denkleminden E H =J/ne şeklinde bulunur. urada J akım yoğunluğu, manyetik alan, n elektron yoğunluğu ve e elektron yüküdür. Elektrik ve manyetik alan iletkene dik olduğunda Hall direnci R H =1/ne dir. 3)AMPER KANUNU: Üzerinden akım geçen bir iletkenin çevresinde bir manyetik alan oluşur. u durumda manyetik dolanım iletkenden geçen akımla doğru orantılıdır. una Amper kanunu denir ve. dl i formülüyle gösterilir. urada manyetik alan, dl sonsuz küçük yol vektörü, manyetik geçirgenlik sabiti, i ise akımdır. oşluk için =4.1-7 Weber/Amper.metre dir. Üzerinden i akımı geçen düz bir telin r kadar uzağındaki manyetik alan = i/r dir. Genişliği a olan ince bir

3 iletken levhadan bir i akımı geçiyorsa, akımın levhadan R kadar uzaklıkta oluşturduğu manyetik i a alan tan 1 şeklindedir. N sarımlı bir solenoidin merkezindeki manyetik alan a R in dir. Manyetik alanın yönü sağ el kuralıyla bulunur. Üzerinden akım geçen ve bir birine r l. i1. i paralel iki düz tel için manyetik kuvvet F şeklindedir. Akımlar aynı yönlü ise teller d birbirini çeker, zıt yönlü ise iterler. urada i akımları, L telin alınan uzunluğunu, d ise teller arasındaki uzaklığı belirtmektedir. 4)İOT-SAVART KANUNU: üzerinden akım geçen eğri ya da düz tellerin herhangi bir kesiminin (dl) r kadar uzaklıktaki bir P noktasında meydana getirdiği manyetik alan(d); akım ve dl uzunluğu ile doğru, P ye olan uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Elektrostatikteki coulomb kanununa benzeyen bu kanun iot-savart kanunu olarak ifade edilir. unun formülü i dlxr d şeklindedir. Üzerinden i akımı geçen düz bir telden R kadar uzaklıkta oluşan toplam 3 4 r manyetik alan = i/r kadardır. Yarıçapı R olan ve üzerinden i akımı geçen bir halkanın ir merkezinden x kadar uzaktaki manyetik alan ise kadardır. ir dış alan içerisinde 3 / ( R x ) bulunan bir elektrik dipolünün enerjisi U P. E şeklinde idi. una benzer olarak manyetik dipolün enerjisi de U. şeklindedir. 5)FARADAY KANUNU: Üzerinden akım geçen iletken bir telin çevresinde manyetik bir alanın ortaya çıktığı 1819 yılında H.C.Oersted tarafından bulunmuştur yılında Henry ve Faraday bir devrede manyetik alanın değiştirilmesiyle de elektrik akımının meydana gelebileceğini gösterdiler. u sonuç elektrik ve manyetizmayı birleştiren temel ilkelerden biridir. una göre Faraday yasası; bir devrede indüklenen elektromotor kuvvetinin büyüklüğü, devreden geçen manyetik akının d zamanla değişim hızına eşittir. u yasa şeklinde olup Faraday ın indüksiyon yasası olarak bilinir. İndüksiyon akımının yönü Lenz kanunu ile belirlenir. Lenz kanununa göre; indüksiyon akımının yönü kendisini meydana getiren sebebe zıttır. Faraday yasasındaki eksi işaretti bunu anlatmaktadır. Sabit manyetik alan içerisinde hareket ettirilen bir tel halkaya etkiyen kuvvet F ilx, indüksiyon emk sı ise =-.L.v.sin dır. urada L telin(halka) hareket doğrultusuna dik uzunluğu, v hızı, ise ile v arasındaki açıdır. Manyetik alan değişimi bir elektrik alan ürettiğinden dolayı, manyetik alan içerisindeki elektriksel d dolanım E. dl şeklinde indüksiyon emk sına eşittir. Manyetik alan içerisinde bağıl hareketle oluşan elektrik alan ( veya tersi) birbirlerine ve hıza E vx şeklinde bağlıdır. 6)İNDÜKTANS: ir bobinden (akım makarası) akım geçtiğinde bobinde oluşan idüksiyon d( N ) di emk sının büyüklüğü akımın zamanla değişim hızıyla doğru orantılıdır, L. uradaki orantı sabiti L bobinin indüktansı ya da indüksiyon katsayısıdır. L bobinin geometrisine bağlı olup, L n la şeklindedir. urada n birim uzunluktaki sarım sayısı, l bobinin (solenoidin) boyu, A kesit alanıdır.

4 ( i Mi 7)MANYETİK ENERJİ: ir manyetik alan içerisinde enerji yoğunluğu, yani birim hacme düşen 1 U Li 1 enerji miktarı u şeklindedir. urada manyetik alanı = in şeklindedir. Al Al 8)MADDENİN MANYETİK ÖZELLİKLERİ: Elektromanyetizmanın temel denklemlerinden biri Gauss un manyetizma kanunudur. u kanun yalıtılmış manyetik kutupların mevcut olmadığını belirtir. u durumda herhangi bir kapalı bir Gauss yüzeyi için toplam manyetik akı. ds dır. Maddelerin manyetik alanla etkileşim derecelerini belirleyen bağıl manyetik geçirgenliği b nin değeridir. b =/ şeklindedir. ağıl manyetik geçirgenliği 1 den biraz küçük olan maddeler diyamanyetik, 1 den biraz büyük olan maddeler paramanyetik, 1 den çok büyük (5-1 5 ) olan maddelere ferromanyetik maddeler denmektedir. Maddelerin manyetik özellikleri, onu oluşturan elektronların hareketlerine bağımlıdır. Elektronların yörüngesel ve spin hareketleri atomda bir akım, dolayısıyla bir dipol moment oluşturur. Maddedeki net dipol momentin büyüklüğü onun manyetikliğini belirler. a)diyamanyetiklik: Diyamanyetik maddeler bir mıknatısa yaklaştırılınca mıknatıs tarafından itilir, yani bunlar manyetik alanı zayıflatırlar. akır, kurşun, bizmut, karbon, gümüş, cıva... diyamanyetiktir. ir atom içerisinde dönen bir elektron bir dış alanına konduğunda açısal hızındaki değişme =e/m olur. urada m elektronun kütlesidir. u durumda manyetik momentteki artma ya da azalma miktarı yaklaşık olarak =e r /4m kadardır. b)paramanyetiklik: Paramanyetik maddeler mıknatısa yaklaştırıldığında ondan çok az etkilenir, yani içine konduğu manyetik alanı biraz sıkılaştırmış olur. Platin, hava, uranyum, manganez, alüminyum, sodyum ve oksijen paramanyetik maddelere örnektir yılında Pierre Curie paramanyetizmanın özelliklerini keşfetti. Paramanyetik maddenin manyetizasyonu uygulanan manyetik alanla doğru, sıcaklıkla ters orantılıdır. una göre manyetizasyon M C dir. urada C T Curie sabiti olup, bu kanun Curie kanunu olarak da bilinir. u kanun /T nin düşük değerleri için deneyle uyumludur. Yüksek değerlerindeki uyumsuzluk kuantum fiziği ile açıklanır. c)ferromanyetiklik: Ferromanyetik maddeler mıknatıs tarafından çekilirler. u maddelere örnek olarak, demir, permaloy, yumuşak çelik, nikel, kobalt verilebilir. u maddeler ısıtıldıklarında belli bir sıcaklıkta (Curie sıcaklığı) mıknatıslık özelliğini kaybederler ve aniden paramanyetik olurlar. Örneğin demir için bu sıcaklık 143 K dir. u durum kristal örgü içerisindeki iyon ya da atomların komşularıyla etkileşimlerinden kaynaklanır ve kuantum fiziği ile açıklanır. Sarımlı bir demir Rowland çemberinden i akımı geçtiğinde manyetik dolanım d l ) olur. urada i M demir çekirdekten dolayı manyetizasyon akımıdır. u manyetik alan = H+ M formunda da yazılabilir. elirli manyetik materyaller için manyetizasyonun deneysel bağıntısı M=( M -1)H şeklindedir. urada H manyetik alan şiddetidir. 9)ELEKTROMANYETİK SALINIMLAR: ir LC devresinde kapasitör ve indüktörde açığa 1 1 q çıkan toplam enerji sabit kalır, U=U +U E = Li. Kapasitörün enerjisi ne kadar artarsa, C indüktörünki o kadar azalır, toplamı sabit kalır. Kapasitörde maksimum depolanmış enerji, indüktördeki maksimum depolanmış enerjiye eşit olduğunda titreşimin (salınımın) açısal frekansı 1 dir. u frekansa rezonans frekansı denir. ir RLC devresinde Direnç nedeniyle yük, LC ya da akım fonksiyonunda bir sönüm meydana gelir. u sönümü önlemek için devreye = m cos t şeklinde bir sürücü elektromotor kuvveti uygulanır. ağımlı sistemlerde (L ve C) olduğu gibi, ayrık sistemlerde de enerji ve açısal frekanslar benzerlik (Klasik sistemelektromanyetik sistem) gösterir. oşlukta elektromanyetik salınımlar için toplam

5 enerji U U U E E şeklindedir. böyle bir elektromanyetik boşluk rezonatörü için c elde edilir, ki bu ışık hızıdır. =8,9.1-1 Coul /N.m, =4.1-7 Web/Amp.m dir. N sarımlı bir bobinden bir i akımı geçtiğinde bobin içerisindeki manyetik dolanım ; indüklenmiş emk nın oluşturduğu yerdeğiştirme akımı (Displacement), gönderilen akım ve manyetik materyalden dolayı manyetizasyon akımından oluşur. unun denklemi d E dl i im şeklindedir. 1)MEXWELL DENKLEMLERİ:Elektrik yüklerinin ivmelenmesi manyetik alan, bu manyetik alanlar da elektromanyetik dalgalar üretirler. Elektromanyetik dalgaların varlığını ve bunların özelliklerini açıklayabilen denklemler Maxwell denklemleridir. Maxwell denklemleri, Gauss, Amper ve Faraday yasalarına göre yazılmıştır. una göre Maxwell denklemleri; E.dS q d E d ds dl ( i ) Edl şeklinde dört tanedir. u denklemler. E 1 4 E. 1 E 4 J şeklinde de yazılabilmektedir. c t c t c uradaki ile skaler çarpıma divejans, vektörel çarpıma ise rotasyon denmektedir. şeklinde dik koordinatlarda diferansiyel ifade etmektedir. x y z 11)OŞLUKTA ELEKTROMANYETİK DALGA DENKLEMİ: oşlukta yayılan elektromanyetik dalga denklemleri Maxwell denklemlerinden türetilir. una göre boşluktaki bir 1 E elektromanyetik dalganın Elektrik alan denklemi E, manyetik alan denklemi de c t 1 şeklindedir. u denklemler E x =E z = ve x = y = koşullarında çözüldüğünde c t E y =E m sin(kx-wt) ve z = m sin(kx-wt) fonksiyonları elde edilir. urada k=w/c şeklinde dalga sayısıdır. Elektromanyetik dalgalar için E ve birbirine dik düzlemde sinüsoydal olarak hareket ederler. Yani bunlar bağıl hareket ederler. İyonosferde hareket eden elektromanyetik dalgalar için dalga denklemi (Klein Gordon dalga denklemi) w c şeklindedir. uradaki w p p t plazma frekansıdır. Elektromanyetik dalgalar enerji taşırlar. Taşıdıkları enerjinin akı vektörüne c Poynting vektörü denir. u vektör, dalganın elektrik ve manyetik alanına, S E şeklinde 4 bağlıdır. uradan da boşluktaki elektromanyetik alanların enerji yoğunluğu U= ( E ) olarak 8 bulunur... KAYNAK: 1) Elektromanyetik, Joseph A.Edminister, çev:dr M.Timur Aydemir, Dr Erkan afacan, Dr K.Cem Nakiboğlu, SCHAUM S OUT Lines,Nobel Yayın Dağıtım, Ankara- ) Titreşimler ve Dalgalar, erkeley Fizik dizisi-3, Frank S.Crawford, California Üniversitesi, erkeley, Çev:Rauf Nasuhoğlu, Arsın Aydınuraz, Fevzi Köksal,Güven Yay. 3) Optik, Niftali Goca, Çev:Celal Çakır, Aktif Yayınevi, İstanbul,.baskı, Erzurum-. Mehmet TAŞKAN 1

6

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir.

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir. Deney No : EM Deneyin Adı : Bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddeti Deneyin Amacı : Uygulanan voltajın fonksiyonu olarak bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddetini belirleme. Düzlemler arası mesafenin

Detaylı

Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör. Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26

Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör. Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26 Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26 İndüksiyon Nötr Maddenin indüksiyon yoluyla yüklenmesi (Bir yük türünün diğer yük türüne göre daha fazla olması)

Detaylı

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1)

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1) (4) Elektrostatik Giriş Elektrostatik zamana bağlı olarak değişen elektrik alanlar için temel oluşturur. Pek çok elektronik cihazın çalışması elektrostatik üzerine kuruludur. Bunlara örnek olarak osiloskop,

Detaylı

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI GENEL FİZİK II DERS NOTLARI Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mustafa POLAT Prof. Dr. Leyla TATAR YILDIRIM 1 BÖLÜM-1 Elektrik Yükü Bu bölümde, maddenin özelliklerinden birisi olan elektrik yükü ile tanışacağız.

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER Dielektrik malzemeler; serbest elektron yoktur, yalıtkan malzemelerdir, uygulanan elektriksel alandan etkilenebilirler. 1 2 Dielektrik malzemeler Elektriksel alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Yük Elektriksel yük maddelerin temel özelliklerinden biridir. Elektriksel yükün iki temel

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

BÖLÜM 2. Gauss s Law. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

BÖLÜM 2. Gauss s Law. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley BÖLÜM 2 Gauss s Law Hedef Öğretiler Elektrik akı nedir? Gauss Kanunu ve Elektrik Akı Farklı yük dağılımları için Elektrik Alan hesaplamaları Giriş Statik Elektrik, tabiatta birbirinden farklı veya aynı,

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ. öabt ÖSYM ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ. öabt ÖSYM ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ öabt ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ Konu Anlatımı Özgün Sorular Ayrıntılı Çözümler Test Stratej ler Çıkmış Sorular

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T 1 2. İDEAL GAZ VE GERÇEK GAZLAR (Ref. e_makaleleri) İdeal Bir Gazın Hal Denklemi P, V, T değişkenlerinden herhangi iki tanesi, belirli miktardaki bir gazın halini tanımlar ve üçüncü değişkeni de sabit

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

M.Ş.BÜLBÜL. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye,

M.Ş.BÜLBÜL. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye, CANLANDIRMALI FİZİK ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA M.Ş.BÜLBÜL Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye, İçindekiler 1. SABİT İVMELİ HAREKET 2. BASİT AC DEVRELERİ 3. BOHR

Detaylı