S.D.V. Di~ HEKiMLiGi FAKULTESi YONETiM KURULU KARARLARI. TOPLANTI TARim TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.D.V. Di~ HEKiMLiGi FAKULTESi YONETiM KURULU KARARLARI. TOPLANTI TARim TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 27.05.2014"

Transkript

1 DE S.D.V. Di~ HEKiMLiGi FAKULTESi YONETiM KURULU KARARLARI l1li I TOPLANTI TARim TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI }'AKVLTE YONETiM.. KURULU UYELERi.. 1. Prof.Dr.M.Hakan TURKKAHRAMAN 5. Dor;:.Dr.S.Suha TURKASLAN 2. Prof.Dr.Zuhal KIRZIOGLU 3. Prof.Dr.R.Banu ERM1~ 6. Dor;:.Dr.Zuhal YETKiN A Y 7. Yrd.Dor;:.Dr.U. Burak TEMEL 4. Prof.Dr.Timur;:in BA YKUL KARARLAR Fakiilte Yonetim Kurulu, Dekan Prof.Dr.M.Hakan TORKKAHRAMAN'll1 ba~kanhgll1da toplandl. l-fakihtemiz Prottftik Di~ Tedavisi Anabilim Dah Ba~kam Prof. Dr. M. Ustiin GULDAG'm Yurtdl l Gorevlendirilmesi, FakUltemiz Protetik Di~ Tedavisi Anabilim Dah Ba~kam Prof. Dr. M. Ustlin GULDAG'm 20 Haziran- 20 Temmuz 2014 tarihleri arasmda Amerika Birle~ik Devletlerinin BirminghaniAlabama ~ehrinde bulunan Alabama Universitesi Di~ Hekimligi FakUltesinde misafir ogretim Uyesi oiarak 2547 SaYlh Kanunu'nun 39. maddesi kapsammda "Ogretim Uyesi ve Ara~tIrmacl Y eti~tirilmesi Amaclyla Yurtdl~ma Gonderilecek Ogretim Elemanlanna Saglanacak Destekler He Diger Hususlara tli~kin Esas ve Usuller" gergevesinde, 20 Haziran-20 Temmuz 2014 tarihleri arasmda 1 (bir) ay sureyle Amerika Birle~ik Devletlerinin BinninghaniAlabama ~ehrinde buliman Alabama Universitesi Di~ Hekimligi FakUltesinde gorevlendirilmesinin uygunluguna ve RektOrlUk Makamma teklifte bulunulmasma, katilanlarm oy birligi ile, 2- FakiHtemiz AglZ Di~ ve <;ene Cerrahisi Anabilim Dab Ogretim Uyesi Doc;.Dr.Nurgiil KOMERiK'in Yurtic;i Gorevlendirmesi, FakUltemiz Klinik Di~ Hekimligi Bilimleri BOlUmU Aglz Di~ ve yene Cerrahisi Anabilim Dah Ogretim Uyesi D09.Dr.NurgUl KOMERtK'in 28 MaYIs-Ol Haziran 2014 tarihleri arasmda Antalya'da duzenlenecek olan "AglZ ve <;ene-yuz Cerrahisi Birligi Dernegi Kongresi "ne sozlu sunum yapmak Uzere 2547 SaYlh Kanunu'nun 39. Maddesi uyarmca 28 MaYls-Ol Haziran2014 tarihleri arasmda 5 (be~) gun sureyle Antalya'da gorevlendirilmesine, yolluk-yevmiyesinin FakUlte BUtyesinden, kongre katlhm bedelinin BAP perfonnans butgesinden kar~llanmasmm uygunluguna ve RektOrlUk Makamma teklifte bulunulmasma, katilanlarm oy birligi ile, 3- Fakiiltemiz Pedodonti Anabilim Dah ogretim uyesi Yrd. Do~. Dr. Derya CEYHAN'm Yurti'Yi Gorevlendirmesi, FakUltemiz Klinik Di~ Hekimligi Bilimleri BolUmU Pedodonti Anabilim Dah Ogretim Uyesi Yrd. D09. Dr. Derya CEYHAN'm Haziran 2014 tarihleri arasmda istanbul'da duzenlenecek olan "IADT 2014 Diinya Dental Travmatoloji Kongresi"ne katilmak uzere, 2547 SaYlh Kanunu'nun 39. maddesi kapsammda, Haziran 2014 tarihleri arasmda 05 (be~) gun sureyle istanbul'da gorevlendirilmesine, 03 (Uy) gunluk yolluk (Isparta-tstanbul U9ak bileti)- yevmiyesinin Fakultemiz butyesinden, kongre katihm bede1i, konaklama ve seyahat harcamalan ve diger harcamalannm SDU nolu BAP perfonnans butyesinden kar~llanmasmm uygllllluguna ve Rektorluk Makamma teklifte bulunulmasma, kattlanlarm oy birligi ile, 4- Fakultemiz Klinik Di~ Hekimligi Bilimleri BolUmu AglZ Di~ ve <;ene Cerrahisi AnabiHm Dab Ara~tIrma Gorevlisi Mehmet Ali KOLDA~'m gorev suresi uzatlml; Fakiiltemiz Klinik Di~ Hekimligi Bilimleri BolUmu AglZ Di~ ve yene Cerrahisi Anabilim Dah Ba~kanhgl'mn tarihli ve /64 sayill yazlsl incelendi ilkbahar donemi DUS'u kazanarak fakultemizde gorev yapan a~aglda unvam, adl soyadl ve anabilim dah yazili ogretim elemanm 9ah~malarl anabilim dah ba~kanhklannm goru~leri almarak, FakUlte Yonetim Kurulunca degerlendirilmi~ ve 2547 SayIll YUksekogretim Kanunu'nun 50/d-e maddesi uyannca gorev surelerinin biti~ tarihinden itibaren kar~llarmda belirtilen sure kadar uzatilarak yeniden atanmaslmn uygunluguna ve Rekt5rlUk Makamma teklifte bulunulmasma katllanlarm oy birligi ile, Kurum Sicil No: 5816 Unvam: Ar~.Gor. Ad. Soyadl: Mehmet Ali KOLDAS Gorev Siiresinill Bitis Tarihi: Uzatdacak Sure: 01 (bir) yil.i

2 IIiI RAR DEFTE I 5- Fakiiltemiz KUnik Di~ Hekimligi Bilimleri Boliimii Pedodonti Anabilim Dah Ara~tlrma Gorevlisi Mihriban Dudu Gizem 6ZBA Y'lll gorev siiresi uzatiml; Fakliltemiz Klinik Di~ Hekimligi Bilimleri Bolfunli Pedodonti Anabilim Dah Ba~kanhgl'mn tarihli ve saylh yazlsl incelendi ilkbahar donemi DUS'u kazanarak fakliltemizde gorev yapan a~aglda unvam, adl soyadl ve anabilim dah yazlh ogretim elemanm yah~malan anabilim dah ba~kanhklanmn gorli~leri almarak, Faklilte Yonetim Kurulunca degerlendirilmi~ ve 2547 SaYlh Yliksekogretim Kanunu'nun 50/d-e maddesi uyannca gorev sfuelerinin biti~ tarihinden itibaren kar~ilannda belirtilen slire kadar uzatllarak yeniden atanmasmm uygunluguna ve Rektorllik Makamma teklifte bulunulmasma katilaniann oy birligi ile, Kurum Sicil No: 5819 Unyam: Ar~.Gor. Ad. Soyadl: Mihriban Dudu Gizem OZBA Y Gorey Suresinin Bitis Tarihi: Uzatdacak Sure: 01 (bir) Yll 6- Fakiiltemiz Klinik Di~ Hekimligi Bilimleri Boliimii Periodontoioji Anabilim Dah Ara~tIrma Gorevlisi Gozde UY ANIK'lll gorev siiresi uzatlml, Fakliltemiz Klinik Di~ Hekimligi Bilimleri BOlfunli Periodontoloji Anabilim Dah Ba~kanhgl'nm tarihli ve / saylh yazlsl incelendi ilkbahar donemi DUS'u kazanarak fakliltemizde gorev yapan a~aglda unvanl, ad! soyadl ve anabilim dah yaziliogretim elemamn yah~malan anabilim dah ba~kanhklarmm gorli~leri almarak, Faklilte Yonetim Kurulunca degerlendirilmi~ ve 2547 Saylll Yliksekogretim Kanunu'nun 50/d-e maddesi uyannca gorev slirelerinin biti~ tarihinden itibaren kar~llannda belirtilen slire kadar uzatllarak yeniden atanmasmm uygunluguna ve Rekt5rllik Makamma teklifte bulunulmasma katilanlann oy birligi ile, Kurum Sid} No: 5818 Unyam: Ar~.Gor. Adl SOyadl: Gozde UYANIK Gorey Suresinin Bitis Tarihi: Uzatiiacak Sure: 01 (bir) Yll 7- Fakiiltemiz Klinik Di~ Hekimligi Bilimleri Boliimii Endodonti Anabilim Dah Ara~tIrma Gorevlisi Emir Faruk YILMAZ'lll gorev siiresi uzatlml, Fakliltemiz Klinik Di~ Hekimligi Bilimleri Bollimli Endodonti Anabilim Dah Ba~kanhgl'mn tarihli ve / saylh yazlsl incelendi ilkbahar donemi DUS'u kazanarak fakliltemizde gorev yapan a~aglda unvanl, ad! soyadl ve anabilim dah yazlh.ogretim elemanm yah~malan anabilim dah ba~kanhklannm gorli~leri ahnarak, Faklilte Yonetim Kurulunca degerlendirilmi~ ve 2547 SaYlh Yliksekogretim Kanunu'nun 50/d-e maddesi uyannca gorev slirelerinin biti~ tarihinden itibaren kar~11annda belirtilen slire kadar uzatilarak yeniden atanmasmm uygunluguna ve Rektorluk Makamma teklifte bulunulmasma katilanlann oy birligi ile, Kurum Ski} No: 5817 Unyam: Ar~.Gor. Ad. Soyadl: Emir Faruk YILMAZ Gorey Suresinin Biri:z Tarihi: Uzatdacak Sure: 01 (bir) yll 8- Fakiiltemiz 4. slmf ogrencisi Leyla ATES'in AglZ-Di~ <;ene Hastahklan ve Cerrahisi II dersinin 2.ara smavl i~in mazeret smavma girme talebi, Fakliltemiz 4. simf ogrencisi Leyla ATES'in rahatslzhgl nedeniyle tarihinde yapilan AgIZ Di~ <::ene hastahklan ve Cerrahisi II dersinin 2. arat smavma girmedigi tarihli dilekye ekinde sunulan Isparta Devlet Hastanesi'nden alml~ oldugu tarih ve P protokol numarah 1 (bir) gunllik rapordan anla~ilml~ olup, "SDU Di~ Hekimligi Fakliltesi Egitim Ogretim Smav Yonergesinin" 23. Maddesi geregince adl geyen ogrencinin AgIZ-Di~ <::ene hastahklan ve Cerrahisi II dersinin 2. Ara smavmm Sorumlu Ogretim elemanlannm belirleyecegi tarihte smavlara girmesine ve kararm Fakliltemiz Egitim-Ogretim KoordinaWrlligli Ba~kanhgma bildirilmesine, katilanlann oy birligi ile,

3 T II I 9- Fakiiltemiz 4. slmf ogrencilerinin Pedodonti Stajml tamamlamadan final smavma girme talebi, - FakUltemiz Egitim Ogretim Koordinatorliigii'niin tarihli ve 7612 saylh karan incelenmi~tir. Fakiilterniz 4. slluf ogrencilerinin donern lyinde tarnarnlayamadlklan Pedodonti stajml telafi etrneleri i9in Pedodonti II final smavmm tarihine ahnmasmm uygunluguna, katllanlann oy birligi ile, Karar verildi.. Hakan TDRKKAHRAMAN Ba~kan Prof.Dr.Zuhal KIRZIOGLU Dye, / / IJ i Lj / \ \ I '," <~<~ Prof.1}r.R.Bimu ERMIS v Dye Prof.Dr.Tirnu9in BA YKUL Dye (Izinli) D. Dye Yrd.

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. ÖĞRETİM ÜYESİ VE ARAŞTIRMACI YETİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANACAK DESTEKLER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Esas ve

Detaylı

ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ

ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17588 ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi gereğince hazırlanmış olup,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE Kabul Tarihi: 14/09/2007 Karar No : 7 Milli Piyango Eğitim Kampüsü Rize

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyeleri

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ DANIġMANLIĞI YÖNERGESĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ DANIġMANLIĞI YÖNERGESĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ DANIġMANLIĞI YÖNERGESĠ Amaç Madde 1-Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi nde öğrenim gören öğrencilerin sosyal, kültürel, sağlık, burs ve eğitim-öğretim

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

SAYIN PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜM BAŞKANI

SAYIN PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜM BAŞKANI SAYIN PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜM BAŞKANI Bölümünüz ile ilgili olarak ekte verilen bilgi formunu doldurmanız sizden istenmektedir. Bu bilgi formları, bölümlerimizin şimdiye dek yaptıkları çalışmaların bir dökümü

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1615 Karar No : 2010/111 Özeti : İETT Genel Müdürlüğü özel

Detaylı

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Karar No : 233 Karar Tarihi : 23/02/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı Erasmus ve diğer Değişim Programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. KAPSAM Madde 2. Yönergede belirtilen

Detaylı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMY HOLDİNG.Ş. BİLGİLENDİRME DOKÜMNI Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 13.30' da, LİĞ İZMİR'deki

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı