Yapõlacaklar : DL + LL + PRESTRESS yükleme kombinasyonu için moment diagramõnõ belirleyiniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapõlacaklar : DL + LL + PRESTRESS yükleme kombinasyonu için moment diagramõnõ belirleyiniz."

Transkript

1 1 Problem I Öngerilmeli Beton Kiriş Beton : E =4400 ksi, Poisson Oranõ = 0.2 f c = 6 ksi Ön germe kuvveti = 200 kips Yapõlacaklar : DL + LL + PRESTRESS yükleme kombinasyonu için moment diagramõnõ belirleyiniz. 4 parçaya ve 30 parçaya bölerek bunlarõ karşõlaştõrõnõz. Not: Amacõmõz, bu problemi önce kendi kendinize çözmeyi denemenizdir. Onu kendi kendinize çözmeyi başardõktan sonra, istenirse bizim çözümümüzden daha ileri adõmlara geçebilirsiniz. Eğer problemdeki modeli oluşturmak istiyorsanõz, o zaman aşağõdaki çözüm adõmlarõnõ deneyiniz.

2 2 Problem I nõn çözümü 1. Birimi değiştirmek için sağ alt köşedeki kutuyu kip-ft konumuna getiriniz. 2. File(Dosya) menüsünden New Model From Template...(Şablondan yeni model...) i seçiniz. Model Templates (Model şablonlarõ) iletişim kutusu 3. Bu iletişim kutusundan Beam (Kiriş) şablonuna tõklayõnca Beam (Kiriş) iletişim kutusu 4. Bu iletişim kutusunda: Number of Spans (Açõklõk sayõsõ) kutusuna 1 yazõnõz. Span Length (Açõklõk boyutu) kutusuna 30 yazõnõz D View (Üç boyutlu görüntü) penceresinin sağ üst köşesindeki X (Kapat) işaretini tõklayarak pencereyi kapatõnõz. 6. Define (Belirleme) menüsünden Materials...(Malzemeler) i seçiniz.define Materials (Malzemeleri belirle) iletişim kutusu 7. Materials (Malzemeler) kõsmõndan CONC (BETON) un üzerine tõklayarak onu seçiniz ve Modidfy/Show Material (Malzeme özelliklerinde değişiklik yap/mevcut özellikleri göster) kutucuğunu tõklayõnõz.the Material Property Data (Malzeme özellikleri bilgileri) iletişim kutusu 8. Bu iletişim kutusunda: Weight per Unit Volume (Birim hacim ağõrlõk) kutusuna 0,15 yazõnõz. İki kez OK kutucuğunu tõklayarak tüm iletişim kutularõndan çõkõnõz. 9. Birimi değiştirmek için sağ alt köşedeki kutuyu kip-in konumuna getiriniz. 10. Define (Belirleme) menüsünden Materials...(Malzemeler...) i seçiniz.define Materials (Malzemeleri belirle) iletişim kutusu 11. Materials (Malzemeler) kõsmõndan CONC (Beton) un üzerine tõklayarak onu seçiniz ve Modidfy/Show Material (Malzemeyi Düzenle/Göster) kutucuğunu tõklayõnõz.the Material Property Data (Malzeme özellikleri bilgileri) iletişim kutusu 12. Bu iletişim kutusunda: Modulus of Elasticity (Elastisite Modülü) kutusuna 4400 yazõnõz. Poisson s Ratio (Poisson Oranõ) nõn 0,2 olduğundan emin olunuz.

3 3 Reinforcing Yield Stress,fy (Donatõ akma gerilmesi,fy) nin 60 olduğundan emin olunuz. Concrete Strength, fc (Beton basõnç dayanõmõ,fc) kutusuna 6 yazõnõz. Shear steel Yield Stress, fys (Donatõ kayma gerilmesi,fys) kutusuna 60 yazõnõz. Concrete Shear Strength, fcs (Beton kayma gerilmesi,fcs) kutusuna 6 yazõnõz. Diğer değerleri aynen kabul ediniz. İki kez OK kutucuğunu tõklayarak tüm iletişim kutularõndan çõkõnõz. 13.Define (Belirleme) menüsünden Frame Sections.. õ (Çubuk eleman kesitleri) seçiniz.define Frame Sections (Çubuk eleman kesitlerini belirle) iletişim kutusu 14.Bu iletişim kutusunda: FSEC1 i işaretledikten sonra Modify/Show Section (Kesiti Düzenle/Göster) kutucuğunu tõklayarak Rectangular Section (Dikdörtgen kesit) iletişim kutusunu görüntüleyiniz. Bu iletişim kutusunda Materials (Malzemeler) alt menüsünden CONC (Beton) u işaretleyiniz. Depth (t3) (Derinlik (t3) ) kutusuna 30 yazõnõz. Width (t2) (Genişlik (t2) ) kutusuna 18 yazõnõz. İki kez OK kutucuğunu tõklayarak tüm iletişim kutularõndan çõkõnõz. 15. Elemanõn üzerine tõklatarak onu işaretleyiniz. 16. Assign (Atama) menüsünden Frame (Çerçeve,çubuk eleman) õ oradan da Prestress (Ön germe kuvveti) ni seçiniz. Alt menüde Frame Prestressing Patterns (Ön germeli çerçeve-çubuk modelleri) iletişim kutusu 17. Bu iletişim kutusunda Cable Tension (Kablo gerilme kuvveti) kutusuna 200 yazõnõz. Cable Eccentricities (Kablo eksantristesi) alanõndaki Start (Başlangõç) kutusuna 8 yazõnõz.

4 4 Cable Eccentricities (Kablo eksantristesi) alanõndaki Middle (Orta) kutusuna 12 yazõnõz. Cable Eccentricities (Kablo eksantristesi) alanõndaki End (Son) kutusuna 3 yazõnõz. 18. Birimi değiştirmek için sağ alt köşedeki kutuyu kip-ft konumuna getiriniz. 19. Define (Belirleme) menüsünden Static Load Cases (Statik yük durumlarõ) nõ seçiniz. Define Static Load Case Names (Statik yük durumlarõ adlarõnõ belirle) iletişim kutusu 20. Bu iletişim kutusunda Load (Yük) kutusuna DL (Dead Load-Ölü yük) yazõnõz. Change Load (Yük değiştir) kutucuğunu tõklayõnõz. Load (Yük) kutusuna LL (Live Load-Hareketli yük)yazõnõz. Type (Tip) in alt menüsünden LIVE (Hareketli) seçiniz. Self weight Multiplier (kendi ağõrlõğõnõn çarpanõ) kutusuna 0 yazõnõz. Add New Load (Yeni yük ilave et) kutucuğunu tõklayõnõz. Load (Yük) kutusuna PRESTRES (Ön germe kuvveti) yazõnõz. Type (Tip) in alt menüsünden OTHER (Diğer) i seçiniz. Add New Load (Yeni yük ekle) kutucuğunu tõklayõnõz. 21. Define (Belirle) menüsünden Load Combinations (Yük kombinasyonlarõ) nõ seçiniz. Define Load Combinations (Yük kombinasyonlarõnõ belirle) iletişim kutusu 22. Bu iletişim kutusunda Add New Combo (Yeni kombinasyon ekle) kutucuğunu tõklayõnõz. Load Combination Data (Yük kombinasyonu bilgileri) iletişim kutusu Bu iletişim kutusunda:

5 5 Load combination name (Yük kombinasyonu ismi) ni COMB1 olarak kabul ediniz. Load combination type (Yük kombinasyonu tipi) ni Add (İlave et) kabul ediniz. Title (Başlõk) kutusuna COMB1: DL + LL + Prestress (Kombinasyon1=ölü yük+hareketli yük+öngerme) yazõnõz. Case Name (Durum adõ) alt menüsünde DL Load Case (Ölü yük durumu) yük durumunun seçili olduğundan emin olunuz. Scale factor (Çarpan,kaç katõ) kutusunun 1 olduğundan emin olunuz. Add (İlave et) kutucuğunu tõklayõnõz. Case Name (Durum adõ) alt menüsünden LL Load Case (Hareketli yük durumu) yük durumunu seçiniz. Add (İlave et) kutucuğunu tõklayõnõz. Case Name (Durum adõ) alt menüsünden PRESTRES Load Case (Ön germe yük durumu) nu seçiniz. Add (İlave et) kutucuğunu tõklayõnõz. İki kez OK kutucuğunu tõklayarak tüm iletişim kutularõndan çõkõnõz. 23. Elemanõ işaretleyiniz. 24. Assign (Atama) menüsünden Frame Static Loads... (Çerçeve-çubuk eleman statik yükleri...) ni oradan da Point and Uniform... (Tekil ve Uniform...) u seçiniz. Alt menüde Point and Uniform Span Loads (Tekil ve Uniform açõklõk yükleri) iletişim kutusu 25. Bu iletişim kutusunda Load Case Name (Yük durumu adõ) nõn DL (Ölü yük) olduğundan emin olunuz. Load Type and Direction (Yük tipi ve yönü) alanõnda Forces (Kuvvetler) in seçili olduğundan emin olunuz ve Global Z (Asal Z ) yönünü seçiniz. Uniform Load (Uniform yük) alanõna -2.2 yazõnõz. 26. Elemanõ işaretleyiniz.

6 6 27. Assign (Atama) menüsünden Frame Static Loads... (Çerçeve-çubuk eleman statik yükleri...) oradan da Point and Uniform... (Tekil ve Uniform...) u seçiniz. Alt menüde Point and Uniform Span Loads (Tekil ve Uniform açõklõk yükleri) iletişim kutusu 28. Bu iletişim kutusunda Load Case Name (Yük durumu adõ) alt menüsünden LL (Hareketli yük) ü seçiniz. Uniform Load (Uniform yük) alanõna -1.6 yazõnõz. 29. Elemanõ işaretleyiniz. 30. Assign (Atama) menüsünden Frame Static Loads...(Çerçeve-çubuk eleman statik yükleri) oradan da Prestress... (Ön germe) yi seçiniz. Alt menüde Frame Prestress Loads (Çerçeve-çubuk eleman öngerme yükleri) iletişim kutusu 31. Bu iletişim kutusunda Load Case Name (Yük durumu adõ) alt menüsünden PRESTRES (Ön germe) yi seçiniz. Scale Factor (Çarpan,kaç katõ) kutusuna 1 yazõnõz. 32. Elemanõ işaretleyiniz. 33. Assign (Atama) menüsünden Frame (Çerçeve,çubuk eleman) õ oradan da Output Segments...(Çõktõ için parça sayõlarõ) nõ seçiniz. Alt menüde Frame Output Segments (Çerçeve,çubuk eleman çõktõsõ için parça sayõlarõ) iletişim kutusu 34. Bu iletişim kutusunda Number of Segments (Parçalarõn sayõsõ) kutusuna 4 yazõnõz. 35. Show Undeformed Shape (Bozulmamõş şekli göster) kutucuğunu tõklayarak parçanõn çõktõ görüntülerini kaldõrõnõz. 36. Analyze (Çözüm) menüsünden Set Options... (Seçenekler) i seçiniz. Analysis Options (Çözüm Seçenekleri) iletişim kutusu

7 7 Bu iletişim kutusunda Plane Frame XZ Plane (XZ düzleminde Düzlem çerçeve) kutucuğunu tõklayarak uygun serbestlik dereceleri yerleştirilir. 37. Run Analysis (Çözümü Başlat) kutucuğunu tõklayarak Run(Çalõştõr) õ tõklayõnõz. 38. Analiz yapõlõrken analiz penceresindeki mesajlardan analizin eksiksiz olduğunu kontrol ediniz(hata yada uyarõ yoksa) OK kutucuğunu tõklayarak analiz penceresini kapatõnõz. 39. Member Force Diagram for Frames(Çerçeve-çubuk elemanlar için Eleman kuvveti diyagramlarõ) kutucuğunu tõklayõnõz; Yada Display (Göster) menüsünden Show Element Forces/Stresses (Eleman kuvvetlerini /Gerilmelerini göster) oradan da alt menüdeki Frames (Çerçeve-çubuk elemanlar) õ seçiniz. Member Force Diagram for Frames (Çerçeve-çubuk elemanlar için Eleman kuvveti diyagramlarõ) iletişim kutusu 40. Bu iletişim kutusunda Load (Yük) alt menüsündeki Combo dan COMB1 i seçiniz. Component (Bileşenler) kõsmõndan Moment 3-3 (Yerel 3 ekseni etrafõnda moment) i seçiniz. Fill Diagram (Dolu diyagram kutusunun işaretini kaldõrõnõz. Show Values on Diagram (Diyagramda değerleri göster) kutusunu işaretleyiniz. OK kutucuğunu tõklayarak moment diagramõnõ görüntüleyiniz. Not: Karşõlaştõrma yapmak için 30 parçadan oluşan bu moment diyagramõnõn çõktõlarõnõ yazõcõdan alabilirsiniz. Moment diyagramõnõ yazdõrmak için File(Dosya) menüsünden Print Graphics (Grafiği yazdõr) õ seçiniz. Not:Yük kombinasyonlarõ için kuvvet diyagramlarõ çizildiği zaman her parçanõn çõktõsõnõn sonunda sadece istenen değerler hesaplandõ. Bu değerler ordinat alõnõp, daha sonra uçlarõ çizgilerlebirleştirildi. 41. Ana araç çubuğundan Lock/Unlock Model (Modeli kilitle/aç) kutucuğunu tõklayarak modelin kilidini açõnõz. Silmek için tamam mõ diye sorduğunda OK kutucuğunu tõklayõnõz. 42. Elemanõ işaretleyiniz. 43. Assign (Atama) menüsünden Frame (Çerçeve,çubuk eleman) õ oradan da Output Segments... (Çõktõ için parça sayõlarõ) nõ seçiniz. Alt menüde Frame Output Segments (Çerçeve,çubuk eleman çõktõsõ için parça sayõlarõ) iletişim kutusu görüntülenir

8 8 44. Bu iletişim kutusunda Number of Segments (Parçalarõn sayõsõ) kutusuna 30 yazõnõz. 45. Show Undeformed Shape (Bozulmamõş şekli göster) kutucuğunu tõklayarak parçanõn çõktõ görüntülerini kaldõrõnõz. 46. Run Analysis (Analiz yap) kutucuğunu tõklayarak Run (Çalõştõr) õ tõklayõnõz. 47. Analiz yapõlõrken analiz penceresindeki mesajlardan analizin eksiksiz olduğunu kontrol ediniz.(hata yada uyarõ yoksa.) OK kutucuğunu tõklayarak analiz penceresini kapatõnõz. 48.Member Force Diagram for Frames(Çerçeve-çubuk elemanlar için Eleman kuvveti diyagramlarõ) kutucuğunu tõklayõnõz;yada Display (Göster) menüsünden Show Element Forces/Stresses (Eleman kuvvetlerini /Gerilmelerini göster) i oradan da alt menüdeki Frames (Çerçeve-çubuk elemanlar...) õ seçiniz. Member Force Diagram for Frames (Çerçeve-çubuk elemanlar için Eleman kuvveti diyagramlarõ) iletişim kutusu 49. Bu iletişim kutusunda Load (Yük) alt menüsünde COMB1 in seçili olduğundan emin olunuz. Component (Bileşenler) kõsmõndan Moment 3-3(Yerel 3 ekseni etrafõnda moment) i seçiniz. Show Values on Diagram (Diyagramda değerleri göster) kutusunu işaretleyiniz. OK kutucuğunu tõklayarak moment diagramõnõ görüntüleyiniz.

Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ=2.5 in

Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ=2.5 in Problem H Betonarme Kiriş Beton E=3600ksi, Poisson oranõ=0.2 fc=4 ksi fy=60 ksi Kirişin üst kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ =3.5 in Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren

Detaylı

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 3. ISIS... 1 3.1. Araç Çubukları... 3 3.1.1.Dosya Araç Çubuğu... 3 3.1.2. Görünüm Araç Çubuğu... 4 3.1.3. Düzen Araç Çubuğu... 4 3.1.4.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Konu 02: Çizim Komutları

Konu 02: Çizim Komutları Konu 02: Çizim Komutları Ölçülü çizim için çalışma birimini belirlemek çizime başlamadan önce yapılması gereken bir işlemdir. FORMAT menüsünden UNITS seçilerek ulaşılır. Mimari projelerde çoğunlukla yandaki

Detaylı

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası SURFCAM VELOCİTY Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası Tasarım Alanı: İşlenecek parçanın çizildiği ve bütün görsel olayların meydana geldiği yerdir. Noktasal Koordinatlar: SURFCAM

Detaylı

A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: B) Erdas Programı ile kenar kesme: rectify

A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: B) Erdas Programı ile kenar kesme: rectify A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: 1. ArcMap programında boş bir çalışma sayfası aç, 2. simgesini kullanarak sayısallaştırılacak ve kenarları kesilecek paftayı aç. (İlk kez çalışılıyorsa

Detaylı

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 38 (1) 2014 1 Araştırma Makalesi / Research Article Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Slope Stability

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

BÖLÜM 7. Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu

BÖLÜM 7. Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu BÖLÜM 7 7. ÇİZİMİN DÜZENLENMESİ Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu 7.1. ERASE Seçilen nesneleri siler. ERASE komutu ile, çizime son şeklini vermek, fazla çizilen elemanları kaybetmek amacıyla Autocad2000 de

Detaylı

Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları

Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları İZOMETRİK ÇİZİM İzometrik çizim;, bir cisme 30 açı ile bakıp düzlem üzerine düşen yansımasını çizme işlemidir. İzometrik çizimler düzlem üzerine çizildiğinden, nesnelerin X ve Y eksenindeki boyutlarının

Detaylı

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ * 1 Naci Çağlar, 2 Abdulhalim Akkaya, 1 Aydın Demir, 1 Hakan Öztürk * 1 Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Sakarya

Detaylı

WinZip 16 + Courier 3.5

WinZip 16 + Courier 3.5 WinZip 16 + Courier 3.5 Yükleme Kılavuzu Değerli Müşterimiz, Müşterilerimizin programımızdan memnun kalması ETİ Bilgisayar için çok önemlidir. Programımız ile ilgili herhangi bir talep, soru ve problem

Detaylı

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI KULLANMA KILAVUZU UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No :7-9 Başakşehir/ İSTANBUL

Detaylı

Building Code ACI - 31 - vs TS 500 83M KURALLARI Ata Atun

Building Code ACI - 31 - vs TS 500 83M KURALLARI Ata Atun Building Code ACI - 31 - vs TS 500 83M KURALLARI Ata Atun Contents iç kapak / Title and copy right içindekiler / Table of Contents Referanslar / References Giriş / Preface Özgeçmiş / Curriciulum vitae

Detaylı

3.Etkinlik Örnekleri. 3.1 Çemberde Açı ve Uzunluklar

3.Etkinlik Örnekleri. 3.1 Çemberde Açı ve Uzunluklar 3.Etkinlik Örnekleri 3.1 Çemberde Açı ve Uzunluklar GeoGebra programını açınız. Üstteki araçlar menüsünden merkez ve bir noktadan geçen çember seçeneğini seçerek bir Çember oluşturunuz. A merkezli ve B

Detaylı

MALZEME- 08.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

MALZEME- 08.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER MALZEME- ŞEKİL L SEÇİMİ Tasarımda Malzeme Seçimi Tasarımda malzeme seçimi; sadece malzeme özellikleri dikkate alınarak yapılır, şekil dikkate alınmaz. Mekanik tasarım; malzemeyi olduğu kadar şekli (biçimi)

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia Z2 D6502/D6503

Kullanım kılavuzu. Xperia Z2 D6502/D6503 Kullanım kılavuzu Xperia Z2 D6502/D6503 İçindekiler Başlarken...6 Bu Kullanım kılavuzu hakkında...6 Genel bakış...6 Montaj...7 Cihazınızı ilk kez açma...9 Google hesabı neden gereklidir?...9 Cihazınızı

Detaylı

1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI

1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI 1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI CLIENTLERDE BELLİ BİR SÜRE SONRA KİLİTLENİYOR. Çözüm: Tüm clientler de yapılması gereken ayarlar 1- Eset Nod32 Antivirus programını

Detaylı

KAFES TİPİ YELKAPAN KULELERİNIN RÜZGAR YÜKÜ ALTINDA MUKAVEMET ANALİZLERİ

KAFES TİPİ YELKAPAN KULELERİNIN RÜZGAR YÜKÜ ALTINDA MUKAVEMET ANALİZLERİ KAFES TİPİ YELKAPAN KULELERİNIN RÜZGAR YÜKÜ ALTINDA MUKAVEMET ANALİZLERİ Ercenk AKTAY (1) 1FİGES A.Ş, Makina Mühendisi ÖZET Bu çalışmada, 4 farklı kafes tipi yelkapan kulesi tasarımının, iki farklı yük

Detaylı

PHILIPS TV UYDU KANAL KURULUM VE KANAL SIRALAMA KILAVUZU

PHILIPS TV UYDU KANAL KURULUM VE KANAL SIRALAMA KILAVUZU PHILIPS TV UYDU KANAL KURULUM VE KANAL SIRALAMA KILAVUZU İÇERİK GİRİŞ... 3 2014 Model 6000-7000 Serisi... 4 2014 Model 4000-5000 Serisi... 5 2013 Model 6000-7000-8000 Serisi... 6 2013 Model 3000-4000-5000

Detaylı

PHILIPS TV UYDU KANAL KURULUM VE KANAL SIRALAMA KILAVUZU

PHILIPS TV UYDU KANAL KURULUM VE KANAL SIRALAMA KILAVUZU PHILIPS TV UYDU KANAL KURULUM VE KANAL SIRALAMA KILAVUZU İÇERİK GİRİŞ... 3 2014 Model 8000 Serisi... 4 2014 Model 6000-7000 Serisi... 5 2014 Model 4000-5000 Serisi... 6 2013 Model 6000-7000-8000 Serisi...

Detaylı

BİR TİCARİ ARAÇ İÇİN ECE R-14 REGÜLASYONUNA UYGUN KOLTUK BAĞLANTILARININ GELİŞTİRİLMESİ

BİR TİCARİ ARAÇ İÇİN ECE R-14 REGÜLASYONUNA UYGUN KOLTUK BAĞLANTILARININ GELİŞTİRİLMESİ BİR TİCARİ ARAÇ İÇİN ECE R-14 REGÜLASYONUNA UYGUN KOLTUK BAĞLANTILARININ GELİŞTİRİLMESİ Alper Arslan, Mertcan Kaptanoğlu Hexagon Studio Araç Mühendisliği Bölümü OTEKON 2010 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi

Detaylı

PANELTON TASARIM EL KİTABI

PANELTON TASARIM EL KİTABI PANELTON TASARIM EL KİTABI 1 İçindekiler 1.Tanım.Tarihçe 3.Panelton Tipleri 4.Nakliye, Stoklama ve Montaj 5.Tasarım 5.1. Standartlar 5.. Yük Analizi 5.3. Malzeme seçimi 5.4. Öngerme Kuvveti Belirlenmesi

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı

Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ

Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ İ L E Ç A L I Ş M A K. Ç i z i m A r a ç Ç u b u ğ u : Belgenize çizim nesneleri eklemek için başka bir yardımcı programa ihtiyacınız yok. Word sizin için kolaylıkla düz çizgiler,

Detaylı