: İstanbul Barosu Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": İstanbul Barosu Başkanlığı"

Transkript

1 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA İHBARDA BULUNAN : İstanbul Barosu Başkanlığı İHBAR EDİLENLER : Şiddet ve zor kullanan kolluk görevlileri, onlara bu yönde emir ve talimat verenler, bu fiilleri engellemekle görevli olup engellemeyenler. SUÇ : Kasten adam yaralama, zor kullanmada sınırın aşılması, işkence, eziyet,görevi kötüye kullanma ve diğer suçlar. AÇIKLAMALAR : 1- İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Taksim meydanı, Gezi Parkı nda yaklaşık bir haftadır, başta gezi alanında bulunan bir kısım ağaçların sökülmesi ve gezi parkının yerine, İstanbul halkının isteği dışında AVM yapılacağı iddiaları üzerine sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar tarafından başlatılan protesto eylemleri kolluk görevlileri tarafından aşırı ve orantısız güç kullanılarak eylemlere katılan vatandaşların, baromuz mensubu avukat meslektaşlarımızın zarar görmelerine, yaralanmalarına ve mal varlıklarının zarar görmesine sebebiyet verilmektedir. İlimizin merkezi olarak kabul edilen ve sivil toplumun üzerinde hassasiyet ile durduğu Taksim Meydanı başta olmak üzere özellikle Gezi Parkı nın yeşil alan örtüsünün idare tarafından ekonomik bir kısım beklentilerle; şehir nazım planları ve imar düzenlemeleri ile şehircilik planlama çevre, kültürel ve doğal miras, kültürel ve ekonomik yapı, teknik yapı, sosyal donatı, yapı ve sokak dokusu, mülkiyet yapısı, ulaşım-dolaşım sistemi, şehircilik, planlama ve koruma ilkelerine aykırı olarak işlem tesis edildiği kamuoyunun malumudur.

2 Yine bilindiği üzere Taksim Meydanı Gezi Parkı, Atatürk Kültür Merkezi, Taksim Anıtı korunması gereken kültür varlıklarıdır. İstanbul Mimarlar Odası sözkonusu meydanın başta Anayasa ve diğer hukuk düzenlemelerine aykırı olarak başlatılan İdari kararın iptali için İstanbul 1. İdare Mahkemesi nin 2012/778 esas sayılı başvurusu ile idari işlemin iptali açısından dava açmıştır. Bu davada, bilirkişiler Prof.Dr. HÜSEYİN CENGİZ, Doç.Dr. DARÇIN AKIN ve Yrd.Doç.Dr. M.LÜTFİYE YAZICIOĞLU ndan oluşan bilirkişi heyeti yerinde keşif ve dosya üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hazırladıkları tarihli raporu mahkemeye sunmuşlardır. Raporda özetle; Gezi Parkı ve Taksim Kışlası ile ilgili bölümlerinde korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Taksim Kışlası, Kentsel Tasarım Projesi ile bir bütünlük içerisinde değerlendirebilecektir, dendiği halde hazırlanan planlarda bununla ilgili herhangi bir belirtinin olmadığı tespit edildiği, raporun sonunda dava konusu koruma amaçlı imar planı değişikliklerinin çevre, kültürel ve doğal miras, kültürel ve ekonomik yapı, gibi koruma ilkelerine uygun olmadığı sözkonusu planın sadece Taksim alanı yayalaştırma projesi gibi görünmekle birlikte plan notlarında Taksim Gezi Parkı nı da içerdiği ve plan onama sınırı içindeki bir alanın planlanması ve sonradan düzenlenmek üzere ayrılarak belirsiz bırakıldığı belirtilmektedir. Konusunun uzmanı 3 bilirkişi tarafından mahkemeye sunulan rapordan da anlaşılacağı üzeri İdarenin işlemi gerek kültürel doğal miras, sosyal donatı, şehircilik planlama ilkelerine uygun olmaması ve hazırlanan imar planının da belirsizlik arz etmesi nedeniyle hukuka aykırı olduğu anlaşılmaktadır. Açık deyişle yargıya taşınmış bir sorunun, yargı kararından kaçırılarak realize edilme çabaları açıkça gözlenmektedir.

3 2- Anayasa nın Çevre Hakkını güvence altına alan 56.maddesinde, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkına sahip olduğu, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevi olduğu, devletin herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içerisinde sürdürmesini sağlamak yükümlülüğünde olduğu hüküm altına alınmıştır. İstanbul halkı, vatandaş olarak korumakla yükümlü olduğu hakkını yine Anayasa nın 34.maddesi ile güvence altına alınmış olan, herkesin önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. hükmü gereği Taksim Gezi Parkı nda bulunmak suretiyle kullanmaktadır. Özünü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasadan alan bu hakkın başta İlin Mülki Amiri Vali, Kolluktan sorumlu Vali Yardımcıları ile İl Emniyet Müdürü nün ihlali noktasında sorumluluğu bulunmaktadır. Temel özgürlükten olan toplanma hakkının PVSK 16.maddesi kapsamında kolluk tarafından görevlendirilmek suretiyle sivil toplum örgüt üyelerinin ve halkın üzerinde orantısız güç kullanılması, zor kullanmada sınırın aşılması, gerek bedeni kuvvet ve gerekse maddi güç kullanımında kolluğun suç oluşturacak eylemlerde bulunması demokratik hukuk devletinde asla kabul edilecek hususlar değildir. Kolluğun yukarıda da bahsettiğimiz hukuka aykırı güç kullanımı nedeniyle 5237 Türk Ceza Kanunu nun ilgili maddelerinde düzenlenen kasten adam yaralama, zor kullanmada sınırın aşılması, bu eylemlerin sistemli olarak halkın üzerinde insan onuru ile bağdaşmayan ve bedensel ve ruhsal yönden acı çekmesine sebebiyet veren bu eylemlerin oluştuğu aşikardır. 3- İstanbul Halkının Anayasa dan kaynaklı haklarını koruma ve kollama hakkının yine Anayasal ve yasal kurallarla görev ve yetki sınırları belirlenmiş kolluk amir ve görevlileri tarafından hukuka aykırı biçimde ihlal edilmesi ve bu ihlalin bir kere ile sınırlı kalmayıp, sistematik bir şekilde devam ettirilmesi nedeniyle bu anayasal hakkı kullanan insanların ağır mağduriyetine sebebiyet verilmektedir. Nitekim, kolluğun güç kullanırken orantısız bir biçimde sıklıkla başvurduğu başta biber gazı gibi uygulamaların insan sağlığı üzerinde kalıcı etkiler yaptığı hatta ölümlere bile neden olduğu bilinmektedir. Ne yazık ki, bu konuda ölümle neticelenen eylemlerde vuku bulmuştur.

4 4- İstanbul Barosu Başkanlığı 1136 sayılı Avukatlık Kanunu nun 76.maddesinde Hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunmak ve korumak görevi gereğince,hukuk devletinde temel hak ve özgürlüklere yönelen bu tür eylemleri gerçekleştiren sorumlular hakkında işbu ihbar dilekçesini hazırlamıştır. Yaklaşık 4 gündür görevli kolluk tarafından gerçekleştirilen suç konusu eylemler görsel ve yazılı medyadan da rahatlıkla görülmektedir. Bu görüntülerin tamamında kolluğun yasal düzenlemeler karşısında açıkça suç işlediği görülmektedir. Bu görüntüler incelendiğinde kolluk tarafından gerçekleştirilen eylemlerin hiçbir haklı tarafının olmadığı, halkın anayasal hakkını koruma ve kollama bilinciyle gerçekleştirdiği şiddet içermeyen eylemlerine karşı kolluğun bırakın aşırı güç kullanmayı önleyici herhangi bir davranış da bulunmayacağı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Mahkemelerimiz İçtihatlarıyla da sabittir. Demokratik hukuk devletinde kamu görevlilerinin ve kolluğun şiddet içermeyen gösterilerde demokratik anayasal haklara tahammül göstermeyerek bireyin ve toplumun hak arama özgürlüğüne ve kendine ifade etme biçimine yönelik hukuk dışı zor kullanımının ülkemizde gittikçe yaygınlaştığı gözlenmektedir. Nitekim ülkemiz hakkında zaman zaman Avrupa İnsan Hakları komiserleri tarafından hazırlanan raporlarda da Türkiye de ifade özgürlüğünün, hak arama özgürlüğünün kolluk görevlileri tarafından kabul edilemez bir biçimde sistemli olarak zor kullanmak suretiyle engellenmeye çalışıldığı, halkın halka gözdağı verilmeye çalışıldığı rapor edilmektedir. AİHM nin bir çok kararında da zorunluluk bulunmamasına rağmen sadece bildirimde bulunulmadı diye hiçbir şiddet içermeyen gösterilere kolluğun orantısız güç kullanarak müdahalesi ihlal olarak değerlendirilmiş ve Türkiye nin mahkumiyetine karar verilmiştir. Toplantı ve gösteri hakkının özüne ilişkin başta Anayasal düzenleme ile 2559 sayılı yasada ki düzenlemelerle AİHS de ki düzenlemeler açıkça yürürlükte ve bağlayıcıyken hakkın kullanımına yönelik hukuk tanımaz kolluk şiddetine artık son verilmelidir.hukuk devletinin yargı organı idareden bağımsız ve tarafsız olarak bu tür hukuk dışı eylemler nerden ve kimden gelirse gelsin hukuk düzenlemeleri doğrultusunda işlem yapma durumundadırlar.aksi halde idarenin hukuk tanımaz,hak

5 ve özgürlükleri kısmen veya tamamen askıya alan eylemlerinin yargı denetiminin dışında kalması halinde ülke karmaşa ortamına girmesi kaçınılmaz olacaktır. SONUÇ : Bu nedenle yukarıda bahsettiğimiz nedenlerle son 4 gündür Taksim Gezi Meydanında kolluk tarafından gerçekleştirilen ve yazılı ve görsel basına yansıyan görüntü ve haberlerden, olay yeri mağdurlarının ifadelerinden de açıkça anlaşılacağı üzere suç teşkil eden eylemlerinin emrini ve talimatlarını veren mülki amir ile şiddet ve zor kullanan kolluk görevlileri ve bu fiilleri engellemekle görevi olup da engellemeyenler hakkında yasaya aykırı eylemlerinden ötürü soruşturma başlatılmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını saygı ile talep ederiz Av. Doç.Dr. Ümit KOCASAKAL İstanbul Barosu Başkanı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ M. Bedri ERYILMAZ * Ayhan BOZLAK 1. Giriş Toplumsal güvenliğin sağlanması için öncelikle önleyici görevleri yerine getirme ve bundan sonuç alınamaması halinde

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

SIRA SAYISI: 684 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 684 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 684 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ BAZ İSTASYONLARININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ : HUKUKİ DURUM BAZ İSTASYONLARININ YASAL DAYANAĞI

Detaylı

Arkeolojik Sit Alanlarında K amulaştırmasız El Atma

Arkeolojik Sit Alanlarında K amulaştırmasız El Atma Arkeolojik Sit Alanlarında K amulaştırmasız El Atma Av. Murat TEZCAN* * tezcan@ankarahukukburosu.org 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu na göre, özel mülkiyetteki bir taşınmazın, korunması

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi www.csgb.gov.tr İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi Yayına Hazırlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma

Detaylı

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU 66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM Anayasa Mahkemesi Yayınları Ankara, 2015 Anayasa Mahkemesi Yayınları Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM 1. Baskı 25.000 Adet, Ankara, 2012

Detaylı

YARALAR AÇIK, ADALET HALA YOK GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN BİR YIL SONRA

YARALAR AÇIK, ADALET HALA YOK GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN BİR YIL SONRA YARALAR AÇIK, ADALET HALA YOK GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN BİR YIL SONRA Uluslararası Af Örgütü dünya çapında 150 den fazla ülke ve bölgede 3 milyon üyesi, destekçisi ve aktivisti ile insan hakları ihlallerine

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA MAKUL SÜRE Yüksek Lisans Tezi Kemal AKKURT Ankara, 2012

Detaylı

SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA AD HOC MAHKEMELERİN ROLÜ. Arda Özkan

SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA AD HOC MAHKEMELERİN ROLÜ. Arda Özkan SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA AD HOC MAHKEMELERİN ROLÜ Arda Özkan Özet İnsanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım ve savaş suçları işleyen bireyleri cezalandırmak amacıyla İkinci Dünya Savaşı

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ Araştırma ve İçtihat Birimi Editörler: Dr. Musa Sağlam Hasan Tuna Göksu Hazırlayanlar: Dr. Musa SAĞLAM Mustafa Baysal Metin Efe Hasan Tuna Göksu Dr. Abdullah Çelik

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*)

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Ayhan TÖZER,

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA ETKİN SORUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA ETKİN SORUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA ETKİN SORUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Arş. Gör. Burak BİLGE ÖZET Çalışmamızın konusu "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Bağlamında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü" dür. Avrupa

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

HİZMETE ÖZEL. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HİZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Yükseköğretimde Gözetim ve Denetim -Yasal Çerçeve ve Uygulamalar- (Denetleme kapsamındaki kurum ile ilgili olarak

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun;

Detaylı

ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU

ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU Özellikle Fenni Mesullerin Faillik Konumu Açısından İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU N. Kaan KARCILIOĞLU * I. Suçun

Detaylı

Adalete Karşı Safları Sıklaştırmak. Türkiye de Polis Şiddetiyle Mücadele Önündeki Engeller

Adalete Karşı Safları Sıklaştırmak. Türkiye de Polis Şiddetiyle Mücadele Önündeki Engeller Adalete Karşı Safları Sıklaştırmak Türkiye de Polis Şiddetiyle Mücadele Önündeki Engeller Copyright 2008 Human Rights Watch All rights reserved. Printed in the United States of America ISBN: 1-56432-410-9

Detaylı

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR?

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? Hikmet USTA Gürpınar C. Savcısı Genel olarak Yargı, hakkını arayanın, haksızlığa uğrayanın, başvuracağı, nihaî merci dir. 19 uncu Yüzyılda Alman İmparatorunun, kanunlara

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı