KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Son Değişikliğin Tescil Tarihi: Sermaye: ,00 TL. 1

2 İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden Sicil Numarası: Ticaret Ünvanı KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir İçerenköy Umut Sok. No: 12 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 21. Noterliğinden tarih sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin, İç Yönergenin tescil ve ilânı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak tarihinde tescil edildiği ilân olunur. KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, ikametgâhları ve uyrukları gösterilen kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmasına ilişkin hükümlerine göre ve Türk Ticaret Kanunu ile diğer mevzuata ve işbu Esas Sözleşme ye tabi olmak üzere bir anonim şirket kurulmuştur. Adı Adresi Uyruğu 1. S. Kamil Yazıcı Merkez, Cumhuriyet Cd. 38, Küçükyalı/İSTANBUL 2. Suzan Yazıcı Merkez, Cumhuriyet Cd. 38, Küçükyalı/İSTANBUL 3. Fazilet Yazıcı Merkez, Cumhuriyet Cd. 38, Küçükyalı/İSTANBUL 4. Gülten Yazıcı Suyanı Sok. 4/4 Nefi Apt., Suadiye/İSTANBUL 5. Osman Turgut Yazıcı Simtel Arsaları, Sırapınar Köyü, Ömerli/İSTANBUL 6. Gülşen Bilgiç İskele Cad. Demirağ Çıkmazı, Satia Hanım Apt. No: 2/3, Caddebostan/İSTANBUL 7. Nilgün Pırıltı Kazım Özalp Caddesi, No: 149, ANTALYA 8. Hülya Elmalıoğlu Merkez Cumhuriyet Cad., Süreyya Paşa Sokak, İkiz Villalar, A Blok, No: 2, D:6, 2

3 Küçükyalı/İSTANBUL 9. Metin Tokpınar Adnan Saygun Cd., No: 62, Bağ Apt., D:12, Beşiktaş/İSTANBUL 10. Ali Şanal Adnan Saygun Cad., Kültür Mahallesi, Dostlar Sitesi, 4. Blok, Daire 6, Ulus/İSTANBUL 11. Can Arıkan Okul Sok., 27, D: 3, Dr. Mustafabey Apt., Suadiye/İSTANBUL 12. Osman Kurdaş Toprakkale Sokak, Gülsoy Apt., 8, D: 9, Etiler/İSTANBUL ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2: Şirketin unvanı Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma Anonim Şirketi dir. Bundan sonra Şirket olarak anılacaktır. MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3: Şirket in merkezi İstanbul ili, Ataşehir ilçesindedir. Adresi, İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, No: 12, Ataşehir, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili G2azetesi nde ilân ettirilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket e yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yönetim kurulu kararıyla ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir. AMAÇ VE KONU MADDE 4: Şirket in amaç ve konusu başlıca şunlardır: a) Mevzuata uygun bir şekilde başka şirketlerin yönetimine katılmak, başka şirketlere kısmen veya tamamen yönetim hizmetleri vermek; b) Bu amaçla; kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı sanayi, ticaret, finans, sigorta, maden, turizm, inşaat, taahhüt ve hizmet şirketleri, Yazıcılar Holding Anonim Şirketi ile başka yatırım ve holding şirketlerinin sermaye ve yönetimlerine iştirak etmek, bunlara yatırımda bulunmak, kurucu veya aracı olarak yukarıda zikredilen iştigal konularında şirketler kurulabilmesi için organizasyon yapmak; c) Menkul kıymet portföyü işletmeciliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla, her türlü menkul kıymetleri ve kıymetli evrakı iktisap etmek ve üzerlerinde tasarrufta bulunmak; d) Yavru şirketlerin ve iştiraklerin reorganizasyonu yapmak, sermayelerinin artırılmasında ve tahvil ve diğer menkul kıymet ihraçlarında taahhüt işlemlerini düzenlemek; 3

4 e) Şirketin iştirak ettiği, kurduğu, yönettiği veya herhangi bir şekilde hukuki ilişki içinde bulunduğu şirketlerin, münferit ve müşterek teşebbüslerin sevk ve idareleri ile işletilmeleri için gerekli teşkilatlandırmayı üstlenmek, bunun gibi, yatırım projelerini, fizibilite çalışmalarını hazırlamak ve yürütmek, fonların bulunmasına ve tahsisine yardımcı olmak veya bizzat iştirak etmek; f) İlişkili şirketlerin hesaplarını ve finansmanlarını denetlemek ve kontrol etmek, onların kârlılık ve verimliliklerini artırmalarını sağlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak, bu şirketlere ve onlara bağlı olanlara mali ve hukuki konularda olduğu gibi gümrük formaliteleri, depolama, nakliye ve tahsil işlemlerinde de danışma hizmeti sunmak. Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için taşınır veya taşınmaz mal iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir, iktisap edilen malvarlığı üzerinde alacaklarını güvence altına almak için ipotekler ve diğer teminat ve güvenceler verebilir ve fek ettirebilir, bu malvarlığını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayabilir veya devredebilir; kanunlara uygun olarak, teminatlı veya ipotekli olsun veya olmasın, iştiraklerinden ödünç para alabilir veya onlara ödünç para verebilir; yabancı personele ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel istihdam edebilir, Türkiye de veya yurt dışında personel eğitebilir ve benzer faaliyetlerde bulunabilir. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ MADDE 6: 6.1. Şirketin sermayesi ,- (İkimilyonyüzyetmişbin) TL dır. Bu sermaye, her birinin itibari değeri 1,- TL olan adet (A) Grubu nama yazılı ve her birinin itibari değeri 1,- TL olan adet (B) Grubu nama yazılı paya ayrılmıştır. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir Pay sahiplerinin ,- (İkimilyonyüzyetmişbin) TL lık sermayedeki paylarının dökümü şöyledir. Pay Sahibinin Adı Soyadı Pay Grubu Pay Tutarı (TL) Süleyman Kamil Yazıcı A 55 Ali Şanal A Özdemir Osman Kurdaş A Salih Metin Ecevit A Recep Yılmaz Argüden A Mehmet Cem Kozlu A TOPLAM A Süleyman Kamil Yazıcı B Suzan Yazıcı B Fazilet Yazıcı B 200 Gülten Yazıcı B 200 Gülşen Yazıcı 200 Nilgün Yazıcı B 200 4

5 Hülya Elmalıoğlu B 200 TOPLAM GENEL TOPLAM (A+B) Herhangi bir pay sahibinin sermaye ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde temerrüdü halinde, Türk Ticaret Kanunu nun 482 ve 483 üncü maddeleri uygulanır Nama yazılı olmayan pay ihraç edilemez Şirkette oydan yoksun pay senetleri ve intifa senetleri ihraç edilemez Pay senetleri bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılabilir. Ancak, pay sahipleri talep ettiği takdirde, büyük kupür pay senetlerinin daha küçük kupürlerle değiştirilmesi zorunludur. SERMAYE ARTIRIMI MADDE: Şirket, genel kurul kararı ile, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre sermayesini artırabilir. Sermaye artırımlarında ihraç edilen yeni paylar, pay sahipleri arasında, artırımın vuku bulduğu tarihte pay sahiplerinin sahip oldukları paylarının Şirket sermayesine olan oranına göre dağıtılır. Herhangi bir pay sahibi bu yeni paylara ilişkin rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kullanmak istemezse, kullanılmayan rüçhan hakları, bunlara talip pay sahipleri arasında yönetim kurulunca oransallık ilkesine göre paylaştırılır Genel kurul, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkını, haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile sınırlandırabilir veya kaldırabilir. Ancak gerek sermaye artırımlarında gerekse rüçhan haklarının kullandırılmasında (A) Grubu payların Şirket teki toplam oyların çoğunluğunu yitirmemeleri esasına göre karar alınması zorunludur. Aksine kararlar geçersizdir. PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ MADDE 9: 9.1. Şirket, nama yazılı payların sahiplerini, adı, soyadı ve adresleriyle bir pay defterine kaydeder Pay senetlerinin ve bedelleri tamamen ödenmemiş veya pay senedine dönüşmemiş payları temsil eden geçici ilmühaberlerin devri Türk Ticaret Kanunu ile işbu Esas Sözleşme hükümlerine tabidir Paylar münhasıran temlikname ile devredilebilir Yönetim kurulu onaylamadığı takdirde nama yazılı paylar devredilemez, pay ve ona bağlı olan haklar intikal etmez. Yönetim kurulu, pay devirlerine onay vermek konusundaki serbest iradesini kullanırken, şu prensiplere göre hareket eder, aksi halde onay veremez: 5

6 a) Süleyman Kâmil Yazıcı nın alt soyu ve eşi olmak, Türk Ticaret Kanunu nun 493 üncü maddesinin 2 nci fıkrası anlamında pay sahipleri çevresini oluşturur. Bu sebeple, (B) Grubu pay senetleri sadece Süleyman Kâmil Yazıcı nın alt soyundan olan kişilere ve eşine devredilebilir. Yönetim kurulu, buna aykırı olan devir taleplerinin onay istemini reddeder. b) Şirket, Türk Ticaret Kanunu nun 493 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, devredene paylarını başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, herhangi bir sebep göstermeksizin, onay istemini reddedebilir. c) (B) Grubu pay sahipleri arasındaki pay devirlerinde, devredilmek istenen pay senetlerinin (B) Grubuna dahil tüm pay sahiplerine gerçek değeri ile teklif edilmiş olması gerekir. Kendilerine teklif bildirilen pay sahipleri teklif edilen pay senetlerini (B) Grubundaki sermaye kısmına katılma oranına göre almak hakkını haizdir; ayrıca dilerlerse almak istemeyenlerinkini de almaya talip olduklarını karşı yazılı tekliflerinde bildirirler. Bu suretle alınmayan pay senetlerini almak hususunda öncelik kazanırlar. Bu şekilde talepte bulunanların fazla olması halinde pay senetleri, taliplerin (B) Grubundaki sermayeye katılma oranlarına göre bölüştürülür. Satılmak istenen pay, talipleri arasında bölünemeyecek durumda ise talipleri arasında kura çekilerek bölüştürülür. d) (B) Grubu paylar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse ve payları edinen kişi Süleyman Kâmil Yazıcı alt soyundan ya da eşi değilse, Şirket, bu kişiye paylarını gerçek değeri ile devralmayı önererek devre onay istemini reddeder. e) (A) Grubu paylar, münhasıran (A) Grubu paya veya paylara sahip pay sahipleri ile bunların yüzde yetmişbeş oy çoğunluğu ile yeni pay sahibi olmasını öngördükleri kişilere [(B) Grubu pay sahipleri hariç] devredilebilir. (A) Grubu paysahiplerinin bu maddeye uygun muvafakatı bir toplantı tutanağı ile tespit edilir. Aksi halde Yönetim Kurulu yeni müktesibi pay defterine kaydedemez. f) Bir (A) Grubu payın veya payların, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisabı halinde mezkûr pay veya paylar, yeni müktesibe gerçek değerleri ödenerek, Şirket tarafından satın alınır ve yeni müktesibin Şirket pay defterine kaydından imtina olunur. g) Şirket in Türk Ticaret Kanunu nun 493 üncü maddesine dayanarak iktisap ettiği payları devretmesi halinde, payları devralan kişilerin de Süleyman Kâmil Yazıcı nın alt soyundan veya eşi olması gerekir Pay senetlerinin devri için öngörülen şartlar, pay senetleri üzerinde intifa hakkı kurulurken de geçerlidir. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 10: 6

7 10.1. Şirket, genel kurul tarafından seçilecek sekiz veya onbeş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulunun sekiz üyeden mi yoksa onbeş üyeden mi oluşacağına, seçimden önce genel kurul tarafından karar verilir Yönetim kurulu sekiz üyeden oluştuğu takdirde, beş üye (A) Grubu, üç üye (B) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun yazılı olarak gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu onbeş üyeden oluştuğu takdirde ise, dokuz üye (A) Grubu pay sahiplerinin, altı üye (B) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun yazılı olarak gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilir Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir (B) Grubu pay sahiplerinin, adaylarını, madde hükmü uyarınca- belirleyip genel kurul toplantı başkanlığına yazılı olarak bildirmemesi halinde, genel kurul anılan üyeleri (B) Grubu pay sahipleri arasından serbestçe seçer. (A) Grubu pay sahiplerinin, adaylarını, madde hükmü uyarınca- belirleyip genel kurul toplantı başkanlığına yazılı olarak bildirmemesi halinde, genel kurul, (A) Grubu pay sahipleri adaylarını belirleyip bildirinceye kadar genel kurul toplantısı ertelenir Pay sahibi olmayan bir kimse yönetim kurulu üyesi seçilirse, sözkonusu üye ancak paysahibi sıfatını kazandıktan sonra göreve başlayabilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilân olunur; ayrıca, tescil ve ilânın yapılmış olduğu, hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir Yönetim kurulunda herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu boşalan bu üyeliğe, boşalan üyeyi aday göstermiş olan pay sahipleri grubunun göstereceği adaylar arasından birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip, ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulacağı ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylandığı takdirde, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 11: Yönetim kurulu, Şirket işlerinin aksamadan ve başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla, gerekli gördükçe, başkanın ve bulunmadığı zamanlarda başkan vekilinin daveti üzerine toplanır. Ancak yönetim kurulunun yılda en az dört kez toplanması mecburidir. 7

8 Her yönetim kurulu üyesi başkandan yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Bu durumda başkan -başkanın yokluğunda başkan vekili- yönetim kurulunu yedi gün içinde toplantıya çağırmaya zorunludur. Toplantı çağrısının, toplantının planlandığı tarihten en az yedi gün önce her üyeye taahhütlü mektup veya elektronik posta ile yapılması veya elden ulaştırılması ya da yirmidört saat içerisinde taahhütlü mektup veya elektronik posta ile teyit etmek şartı ile telefaksla yapılması lazımdır. Tüm yönetim kurulu üyeleri daha kısa bir ihbar süresi üzerinde mutabık kalır ve tutanağa bu yolda bir beyan koydururlarsa, yukarıdaki davet formalitelerinden feragat olunabilir Yönetim kurulu Türkiye nin herhangi bir yerinde ya da yurt dışında toplanabilir. Toplantı elektronik ortamda yapılmasa dahi, bazı üyeler elektronik ortamda katılabilir Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 12: Sekiz Üyeli Yönetim Kurulunda İlk ve İzleyen Toplantıya İlişkin Toplantı Nisabı Yönetim kurulu sekiz üyeden oluştuğu takdirde, en az beş üye ile toplanır. İlk toplantıda, toplantının açılabilmesi için (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az dört ve (B) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az bir yönetim kurulu üyesinin toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda bu şartlardan herhangi birinin gerçekleşmemesi halinde, toplantı, en erken üç, en geç sekiz gün sonra yapılmak üzere ertelenir. İkinci toplantının yapılabilmesi için en az beş üyenin toplantıda varlığı ve bunlardan en az dördünün (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş üyeler olması şarttır. Anılan nisaplar yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de aranır Sekiz Üyeli Yönetim Kurulunda Karar Nisabı Yönetim kurulu sekiz üyeden oluştuğu takdirde, kararlar toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır; ancak bu çoğunluk içinde (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az dört, (B) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az bir üyenin karar teklifine olumlu oy vermiş olmaları şarttır. Herhangi bir kararın alınmasında bu şart gerçekleşmemişse, sözkonusu konular takip eden toplantının gündemine alınır. Mezkur konular takip eden toplantıda, toplantıda bulunanların adi çoğunluğu ile karara bağlanır; ancak karara (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az dört üyenin olumlu oy vermiş olması zorunludur, aksi halde karar geçerli olmaz. Anılan nisaplar yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de aranır Onbeş Üyeli Yönetim Kurulunda İlk ve İzleyen Toplantı Nisapları Yönetim kurulu onbeş üyeden oluştuğu takdirde, en az dokuz üye ile toplanır. İlk toplantıda, toplantının açılabilmesi için (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az yedi yönetim kurulu üyesinin toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda bu şartlardan herhangi birinin gerçekleşmemesi halinde, toplantı, en erken üç, en geç sekiz gün sonra yapılmak üzere ertelenir. İkinci toplantının yapılabilmesi için en az dokuz üyenin toplantıda varlığı ve 8

9 bunlardan en az yedisinin (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş üyeler olması şarttır. Anılan nisaplar yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de aranır Onbeş Üyeli Yönetim Kurulunda Karar Nisabı Yönetim kurulu onbeş üyeden oluştuğu takdirde, kararlar toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır; ancak bu çoğunluk içinde (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az yedi, (B) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az bir üyenin karar teklifine olumlu oy vermiş olmaları şarttır. Herhangi bir kararın alınmasında bu şart gerçekleşmemişse, sözkonusu konular takip eden toplantının gündemine alınır. Mezkur konular takip eden toplantıda, toplantıda bulunanların adi çoğunluğu ile karara bağlanır; ancak karara (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az yedi üyenin olumlu oy vermiş olması zorunludur, aksi halde karar geçerli olmaz. Anılan nisaplar yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de aranır Geçerlilik Yönetim kurulu kararlarının geçerliliği, yazılmış ve üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır Toplantı Yapılmadan Karar Alınması Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, yönetim kurulu sekiz üyeden oluştuğu takdirde (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az dört yönetim kurulu üyesinin; yönetim kurulu onbeş üyeden oluştuğu takdirde (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az yedi yönetim kurulu üyesinin yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir Yönetim Kurulu Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. BAŞKAN VE BAŞKAN VEKİLİ MADDE 13: Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından Türk Ticaret Kanunu nun 366 ncı maddesine göre bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, bir başkan vekili seçer. Başkan, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdikleri adaylar arasından seçilen üyeler arasından; başkan vekili ise, (B) Grubu pay sahiplerinin gösterdikleri adaylar arasından seçilen üyeler arasından seçilir. Başkan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, yönetim 9

10 kuruluna ve genel kurula başkanlık etmek yetkisine sahiptir. Başkan, ayrıca, yönetim kurulunun ve Esas Sözleşme nin kendisine verdiği yetkileri de haizdir. YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI MADDE 14: Her yönetim kurulu toplantısının tutanağı hazırlatılıp, toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerine imzalatılır. Tutanaklarda en az, toplantının yapıldığı tarih ve hangi üyelerin hazır bulunduğu, hangilerinin bulunmadığı belirtilir ve kararın metni yer alır. Yönetim kurulunca kabul edilen herhangi bir kararla kısmen veya tamamen mutabık olmayan yönetim kurulu üyeleri, karara ilişkin karşı görüşlerini tutanağa geçirtebilir. İşbu Esas Sözleşme nin ve maddelerinin hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu, üyeler arasından veya dışarıdan yönetim kurulu tutanaklarını düzenlemek görevini yerine getirecek bir sekreter tayin edebilir. ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI MADDE 15: Şirket in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili -en az iki imza ile kullanılmak üzereyönetim kuruluna aittir. (Türk Ticaret Kanunu nun 371 inci maddesinin hükümleri saklıdır.) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurul un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Şirket in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir Yönetim kurulu, Şirket i temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilân edilmek üzere ticaret siciline verir Şirket adına düzenlenecek belgeler ve kıymetli evrakın, verilecek belgelerin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ticaret ünvanı altında, yönetim kurulunca Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmak üzere imza yetkisi verilen iki kişinin imzasını taşıması şarttır Yönetim kurulunun daimi komisyonlar, icra kurulları veya benzeri kurullar kurması, murahhas üye ve/veya delegeler tayin etmesi mümkün değildir Temsile yetkili kişiler işbu Esas Sözleşme nin 4 üncü maddesinde yer alan amaç ve konu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Üçüncü kişilerin, Şirket ile yapılan bir hukuki işlemin, Şirket in amacının ve Esas Sözleşmesi nde yazılı işletme konusunun dışında olduğunu bilmeleri ve bilebilecek durumda bulunmaları durumunda Şirket o işlemle bağlı olmaz. Normal hayat tecrübelerine, işin niteliğine veya hal ve şarta göre iyi niyetli sayılamayacak kişiler ve Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamazlar. Şirket in işlemi yapan yetkiliye karşı rücu ve tazminat hakkı ile Şirket içi düzen açısından gerekli yaptırımları uygulama hakkı saklıdır. ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA, REKABET YASAĞI 10

11 MADDE 16: Yönetim kurulu üyeleri, genel kurulun iznini almadan Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapamazlar. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRET VE HUZUR HAKKI MADDE 17: Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla, huzur hakkı ve ücret ödenebilir. DENETÇİ MADDE 18: Şirket Türk Ticaret Kanunu nun 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi olduğu takdirde; genel kurul, Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir denetçi seçer. Şirket, gecikmeksizin, denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket in internet sitesi açma yükümlülüğü bulunması halinde, internet sitesinde ilân eder. GENEL KURUL MADDE 19: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurulu toplantıya çağrı yetkisi hakkında Türk Ticaret Kanunu nun 410, 411 ve 412 nci maddelerinin hükümleri uygulanır. Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve Şirket denetime tabi olduğu takdirde denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır Çağrı Genel kurul toplantıya, toplantı yeri, zamanı ve gündemi belirtilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ve Şirket Türk Ticaret Kanunu uyarınca internet sitesi açmak zorunda olduğu takdirde Şirket in internet sitesinde yayımlanan ilânla çağrılır. Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden Şirket e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilânın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler Toplantı Yeri 11

12 Genel kurul, Şirket in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır Gündem Genel kurul toplantılarına ilişkin gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular, Türk Ticaret Kanunu nda ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik te belirtilen istisnalar dışında, genel kurulda görüşülemez ve karara bağlanamaz. Şirket ödenmiş sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yapılacak genel kurulda karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını yazılı olarak isteyebilirler. Bu şekilde gündeme madde konulması istemi, çağrı ilânının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmasına ilişkin ilân ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır Genel Kurula Katılma Hakkı Yönetim kurulu tarafından Şirket in pay defteri kayıtlarına göre hazırlanan Genel Kurula Katılabilecekler Listesi nde yer alan bütün pay sahiplerinin genel kurula katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak gönderebilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatlarına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz. Pay sahibinin temsili hakkındaki diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu nun 428 ilâ 431 inci maddelerinin hükümleri uygulanır. Genel Kurula Katılabilecekler Listesi, genel kurulda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca toplantıda yer alması zorunluysa, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin imzalamasıyla, Hazır Bulunanlar Listesi adını alır Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılım Şirket in genel kuruluna katılma hakkı bulunan hak sahipleri genel kurula, Türk Ticaret Kanunu nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurullarda Esas Sözleşme nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Genel Kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması hakkında Anonim Şirketlerin Genel Kurul 12

13 Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik in 32 nci ve devamı maddelerinin hükümleri uygulanır Toplantı Başkanlığı Genel kurul toplantısını, genel kurul tarafından seçilen bir başkan yönetir. Başkanın pay sahibi olması şart değildir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir İç Yönerge Genel kurullara ilişkin olarak işbu Esas Sözleşme de yer almayan hususlar, Türk Ticaret Kanunu uyarınca veya işbu Esas Sözleşme ye aykırı olmamak şartıyla, yönetim kurulunca Türk Ticaret Kanunu nun 419 uncu maddesinin 2 nci fıkrası ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca çıkarılacak bir iç yönergeyle düzenlenir ve uygulanır Oy Hakkı Genel kurullarda; itibari değeri 1,- TL olan her bir (A) Grubu pay, sahibine onbeş oy hakkı; itibari değeri 1,- TL olan her bir (B) Grubu pay, sahibine bir oy hakkı verir. Türk Ticaret Kanunu nun 479 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasının hükümleri saklıdır Nisap a) Genel kurullar, Türk Ticaret Kanunu nda veya işbu Esas Sözleşme de aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunu oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda varlığı şartı ile, şirket sermayesinin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı ya da nisabın devam ettirilemediği hallerde, sonraki toplantıların yapılabilmesi için de bu nisap aranır. b) Türk Ticaret Kanunu nda veya işbu Esas Sözleşme de aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, genel kurul, kararlarını toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alır. Şu şartla ki, (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunu oluşturan pay sahipleri veya temsilcileri, alınan kararda olumlu oy kullanmış olmalıdırlar. Bu şart gerçekleşmeden alınan kararlar hukuken yok hükmündedir Oylama Şirket Esas Sözleşmesi nde ve iç yönergede yer alan özel hükümler ve genel kurulda alınacak kararlar saklı kalmak kaydıyla, genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır Tutanak Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu nun 422 nci maddesi gereğince bir tutanak düzenlenir. Tutanağın geçerli olabilmesi için, toplantı başkanlığı ve katılması gereken toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanması gereklidir. Yönetim kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicil Müdürlüğü ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilâna tabi hususları tescil ve ilân ettirmekle 13

14 yükümlüdür. Söz konusu tutanak ayrıca Şirket Türk Ticaret Kanunu uyarınca internet sitesi açmak zorunda olduğu takdirde, Şirket in internet sitesinde de hemen yayımlanır. İLÂNLAR MADDE 20: Şirket e ait ilânlar, Türk Ticaret Kanunu nun 35 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü saklı kalmak ve işbu Esas Sözleşme de aksine hüküm bulunmamak kaydıyla, Şirket in internet sitesi açma yükümlülüğü bulunması halinde internet sitesi ile ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilân, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak, genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilânların Türk Ticaret Kanunu nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ait ilânlar için Türk Ticaret Kanunu nun 474 üncü, sona erme ve tasfiyeye ait ilânlar için Türk Ticaret Kanunu nun 532 nci maddelerinin hükümleri uygulanır. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 21: İşbu Esas Sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilân tarihinden itibaren geçerli olur. Esas Sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları hakkında, Türk Ticaret Kanunu nun 421 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak işbu Esas Sözleşme nin 6(5), 7, 9, 10, 12, 15(4), 19(10), 19(11), işbu 21, 24(2) ve 29 uncu maddelerin değiştirilmesi için bütün pay sahiplerinin oybirliği aranır. FİNANSAL TABLOLAR VE YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORU MADDE 22: Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI MADDE 23: Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, Şirket Türk Ticaret Kanunu nun 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi olduğu takdirde denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurulun toplantısından en az onbeş gün önce, Şirket in merkezinde ve varsa şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Ayrıca, finansal tablolar bir yıl süre ile merkezde ve varsa şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri Şirket e ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. KÂRIN DAĞITIMI 14

15 MADDE 24: Şirketin net dönem kârı, faaliyetlerinden elde edilen hasılat ile diğer gelir ve kârlarından, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan giderler ile diğer giderler, bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonlar ile geçmiş yıl zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan meblağ olup; Türk Ticaret Kanunu ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve aşağıda yazılı sıraya göre ayrıma ve dağıtıma tabi tutulur: Net dönem kârının yüzde beşi ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır Kârın pay sahiplerine dağıtımına genel kurul karar verir. Şu kadar ki; (A) Grubu pay sahipleri en çok, sahip oldukları payların itibari değerlerinin yüzde yirmibeşi oranında kâr payı alabilirler. (B) Grubu pay sahiplerine ise, (A) Grubu pay sahiplerine ödenen kâr payı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde ellisi kâr payı olarak ödenir. Genel kurul bu oranı, (B) Grubu paylar toplamının en az yüzde yetmişbeşinin teklife olumlu oy vermiş olmaları şartı ile yüzde yirmibeşe indirebilir; (A) Grubu paylar toplamının en az yüzde yetmişbeşinin ve (B) Grubu paylar toplamının en az yüzde yetmişbeşinin teklife olumlu oy vermiş olmaları şartı ile yüzde ellinin üzerine çıkarabilir. Kârın dağıtılmayan kısmının Türk Ticaret Kanunu nun 521/1 inci maddesi kapsamında yedek akçeye ayrılmasına genel kurul yetkilidir. Genel kurul, (A) Grubu paylar toplamının en az yüzde doksanının ve (B) Grubu paylar toplamının en az yüzde doksanının teklife olumlu oy vermiş olmaları şartı ile, kârın tamamının yedek akçeye alınmasına da karar verebilir Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra dağıtılan toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir Türk Ticaret Kanunu nda ve işbu Esas Sözleşme de öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kâr payı belirlenemez ve kâr payı dağıtımına ancak, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme uyarınca ayrılması gereken kanuni yedek akçelerle, işbu Esas Sözleşme de öngörülmüş yedek akçeler ayrıldığı takdirde karar verilebilir Geçmiş yılların dağıtılmamış kârlarının dağıtılması halinde de işbu maddede yer alan hüküm ve ilkelere uyulur. KÂR DAĞITIM GÜNÜ MADDE 25: Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtma şekline ve zamanına, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurul karar verir. Dağıtılan kârlar geri alınamaz. YEDEK AKÇE MADDE 26: Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu nun 519 ilâ 523 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. SONA ERME VE TASFİYE 15

16 MADDE 27: Şirket in sona erme ve tasfiyesi hakkında Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri uygulanır ve Şirket Türk Ticaret Kanunu nda sayılan sebeplerle sona erer. Ancak, Şirket in, genel kurul kararıyla sona erdirilmesi için sona erdirme teklifine tüm (A) Grubu pay sahiplerinin en az yüzde yetmişbeşi ile tüm (B) Grubu pay sahiplerinin en az yüzde yetmişbeşinin olumlu oy vermiş olması şarttır. Tasfiye halinde, (A) Grubu pay sahiplerine sadece itibari değer tutarında tasfiye payı ödenir; bakiye tutar (B) Grubu pay sahipleri arasında eşit olarak dağıtılır. HESAP DÖNEMİ MADDE 28: Şirket in hesap dönemi her yılın Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. İHTİLAFLARIN HALLİ MADDE 29: (A) Grubu pay sahipleriyle (B) Grubu pay sahipleri arasındaki veya (B) Grubu pay sahiplerinin kendi aralarındaki işbu Esas Sözleşme nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ve Şirketle ilgili bulunan tüm anlaşmazlıklar, İsviçre nin Zürih kentinde toplanacak ve çalışacak olan üç tarafsız hukuk ve/veya işletme uzmanından oluşacak bir hakem kurulu tarafından kesin olarak çözülür. Davacı tarafın bir hakem tayin edip bu hususu yazılı olarak karşı tarafa bildirmesiyle dava açılmış olur. Bu hakemin uluslararası itibara ve şöhrete sahip bir işletmenin üst düzey yöneticisi olması veya geçmişte uzun yıllar boyunca böyle bir görevde bulunmuş olması veya ticaret hukuku alanında -pratiği de bulunan- uzman bir bilim insanı olması gerekir. Davalı taraf da otuz gün içinde buna uygun olarak aynı vasıfları haiz bir hakem tayin eder. Bundan sonra bu iki hakem aynı vasıfta üçüncü hakemi tayin eder. İki hakemin üçüncü hakemi (başkanı) onbeş gün içinde seçememeleri halinde başkan Zürih Ticaret Mahkemesi Başkanı tarafından tayin edilir. Hakem kurulu İsviçre maddi hukukunu uygular ve tatbik edilecek usulü kendi tayin eder. UYGULANACAK HÜKÜMLER MADDE 30: İşbu Esas Sözleşme de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 16

17 ESAS SÖZLEŞME NİN VE DEĞİŞİKLİKLERİNİN İLÂNI HAKKINDA BİLGİLER Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma Anonim Şirketi, tarihinde kurulmuş, esas mukavelesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca tarihinde onaylanmış, Kartal 5. Noterliği nden tarih ve 9473 sayı ile onaylı imza beyannamesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü ne verilerek tescili istenilmiş, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nce tarihinde tescil edilmiş ve keyfiyet Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin tarihli ve 4313 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. İlân edilen metinde yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Madde ve Mahiyeti İstanbul Ticaret Sicili Sayfa Tescil Tarihi Tarihi Sayısı Sayıları Kuruluş (Sermayesi 5 Milyar TL) 6, 7, 9, 23 ve 33 üncü maddelerin değişikliği (Madde 7 değişikliği ile Esas Sermaye TL na çıkarıldı) 23 ve 27 nci maddelerin değişikliği 9 uncu maddenin değişikliği uncu maddenin değişikliği ve 10 uncu maddelerin değişikliği, Geçici Madde nin eklenmesi 6, 27 ve Geçici Madde nin değişikliği 7 nci maddenin değişikliği ( maddesinin kaldırılması) 6 ve 23 üncü maddelerin değişikliği 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 numaralı maddelerin değişikliği ve 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 numaralı maddeler ile Geçici Madde (1) ve Geçici Madde (2) nin iptal edilmesi (kaldırılması)

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 12.04.2013 Tarihine göre Sermaye: 22.000.000.-TL. 2 ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ FASIL I KURULUŞ, KURUCULAR, ÜNVAN, MERKEZ, MAKSAT,

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/159-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, çoğunluğa sahip olmayan

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058 TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 224058 Bankamızın 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir. KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ: ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10:00 da Şirket

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER Kuruluş Madde 1 Aşağıda belirtilen ortaklar arasında ilgili

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. MCT DANIŞMANLIK A.Ş. nin 09.05.2016 günü, saat 14:00 da Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında

Detaylı

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Kuruluş Madde 1. Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye

Detaylı

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. İLAN BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Ağustos 2015 tarihinde saat 10.00 da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

CiV HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CiV HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CiV HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda isim/unvan, tabiiyetleri ve ikametgâhları belirlenmiş olan şahıslar ve şirketler Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN Şirketin Merkezi Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul Bakırköy Havaalanı Kavşağı İstanbul Ticaret Merkezi A-3 Blok,

Detaylı

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR Madde 11- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ, İLE ŞİRKETİN TEMSİLİ: Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek

Detaylı

KURULUŞ : MADDE -1 :

KURULUŞ : MADDE -1 : Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 11.00 de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6

Detaylı

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 01.10.2013 ( Yönlendirilmiş Mesaj ) KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ YENİ METİN ESKİ METİN HİSSE SENETLERİ MADDE 7 : Hisse senetlerinin tamamı

Detaylı

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, SAYIN 15/08/2014 Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, T.T.K nın 416. maddesi uyarınca hazırlararası olarak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2014 tarihinde, saat 14:00.da

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Finansman alanında faaliyet göstermek üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun ( BDDK ) 19/11/2015 tarih ve 32521522-104.01.01-E.16241

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından 6762 sayılı

Detaylı

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A Merkez ve Şubeler: Madde 4: PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE Merkez ve Şubeler: Şirketin merkezi İstanbul dadır. Adresi Aeropark Yenişehir Mahallesi

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 04 Mart 2014 tarih 1502 no lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. maddesi gereğince 2013 Yılı Ortaklar Olağan

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir.

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. MADDE: 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani suretle

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

CITIBANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (YENİ HALİ)

CITIBANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (YENİ HALİ) Kuruluş Madde.1 CITIBANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (YENİ HALİ) Bu Esas Sözleşmede unvanları ile adresleri yazılı kurucular tarafından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 8 Aralık 2003 tarihli,

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Rüzgarlıbahçe 95. Sk. No:6 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil

Detaylı

YENĐ METĐN KURULUŞ MADDE

YENĐ METĐN KURULUŞ MADDE KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. (Ekli Liste) ŞĐRKETĐN UNVANI MADDE 2- Şirketin unvanı Polylen Sentetik

Detaylı

FİNA LİMAN HİZMETLERİ LOJİSTİK DENİZCİLİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

FİNA LİMAN HİZMETLERİ LOJİSTİK DENİZCİLİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 01.10.2013 ( Yönlendirilmiş Mesaj ) FİNA LİMAN HİZMETLERİ LOJİSTİK DENİZCİLİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ ESKİ METİN Merkez ve Şubeler: Madde 5: Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi Büyükdere

Detaylı

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ VE KURUCULAR : Madde 1 - Aşağıda unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 09.01.2007 Salı günü saat 10.00 da Umut Sokak No:12 İçerenköy

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR:

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: 1- Şirket Ana Sözleşmesi, Yeni Kanunda Şirket Esas Sözleşmesi şeklinde değişmiştir. Ana Sözleşmelerdeki muhtelif maddelerde

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TOPLANTI TUTANAĞI Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TOPLANTI TUTANAĞI Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı TOPLANTI TUTANAĞI Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. 31/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BORSA İSTANBUL A.Ş. 31/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BORSA İSTANBUL A.Ş. 31/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket sermayesini temsil eden paylar A, B, C ve D olmak üzere

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08/04/2013

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

M İ L L Î R E A S Ü R A N S T Ü R K A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

M İ L L Î R E A S Ü R A N S T Ü R K A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ M İ L L Î R E A S Ü R A N S T Ü R K A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda belirtilen ortaklar arasında ilgili mevzuat

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27 HAZİRAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI Şirketimiz 2013 yılı Olağan

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27 HAZİRAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI Şirketimiz 2013 yılı Olağan KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27 HAZİRAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Sicili Numarası: Derince/419 Ticaret Unvanı: KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Adresi: Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi N0:43 Derince/Kocaeli Ticari ikametgahı ile sicil numarası

Detaylı

VHV REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Aşağıda unvanı, ikametgâh adresi ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir anonim şirket kurulmuştur.

VHV REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Aşağıda unvanı, ikametgâh adresi ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir anonim şirket kurulmuştur. VHV REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda unvanı, ikametgâh adresi ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir anonim şirket kurulmuştur. Ticaret Unvanı Adres Uyruk Potansiyel Vergi

Detaylı

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon

Detaylı

3-2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3-2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 29/04/2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri

Detaylı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ Ticaret Ticari çeviri Ticari dil TİCARİ ÇEVİRİ TÜRLERİ Uluslararası Ticaret Kurumsal işlemler ve iletişim

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 29.03.2013

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 29.03.2013 GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 29.03.2013 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Şirketin 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması

Detaylı

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İstanbul ili

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

c. Nostro Investment Corporation (U.S.A.) New Castle Corporate Commons, One Penn s Way, New Castle, Delaware, United States of America

c. Nostro Investment Corporation (U.S.A.) New Castle Corporate Commons, One Penn s Way, New Castle, Delaware, United States of America CİTİLEASE FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (Yeni Hali) KURULUŞ VE KURUCULAR Madde.1 Aşağıda adları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında ilgili mevzuat hükümleri ve

Detaylı

Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı