KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Son Değişikliğin Tescil Tarihi: Sermaye: ,00 TL. 1

2 İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden Sicil Numarası: Ticaret Ünvanı KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir İçerenköy Umut Sok. No: 12 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 21. Noterliğinden tarih sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin, İç Yönergenin tescil ve ilânı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak tarihinde tescil edildiği ilân olunur. KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, ikametgâhları ve uyrukları gösterilen kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmasına ilişkin hükümlerine göre ve Türk Ticaret Kanunu ile diğer mevzuata ve işbu Esas Sözleşme ye tabi olmak üzere bir anonim şirket kurulmuştur. Adı Adresi Uyruğu 1. S. Kamil Yazıcı Merkez, Cumhuriyet Cd. 38, Küçükyalı/İSTANBUL 2. Suzan Yazıcı Merkez, Cumhuriyet Cd. 38, Küçükyalı/İSTANBUL 3. Fazilet Yazıcı Merkez, Cumhuriyet Cd. 38, Küçükyalı/İSTANBUL 4. Gülten Yazıcı Suyanı Sok. 4/4 Nefi Apt., Suadiye/İSTANBUL 5. Osman Turgut Yazıcı Simtel Arsaları, Sırapınar Köyü, Ömerli/İSTANBUL 6. Gülşen Bilgiç İskele Cad. Demirağ Çıkmazı, Satia Hanım Apt. No: 2/3, Caddebostan/İSTANBUL 7. Nilgün Pırıltı Kazım Özalp Caddesi, No: 149, ANTALYA 8. Hülya Elmalıoğlu Merkez Cumhuriyet Cad., Süreyya Paşa Sokak, İkiz Villalar, A Blok, No: 2, D:6, 2

3 Küçükyalı/İSTANBUL 9. Metin Tokpınar Adnan Saygun Cd., No: 62, Bağ Apt., D:12, Beşiktaş/İSTANBUL 10. Ali Şanal Adnan Saygun Cad., Kültür Mahallesi, Dostlar Sitesi, 4. Blok, Daire 6, Ulus/İSTANBUL 11. Can Arıkan Okul Sok., 27, D: 3, Dr. Mustafabey Apt., Suadiye/İSTANBUL 12. Osman Kurdaş Toprakkale Sokak, Gülsoy Apt., 8, D: 9, Etiler/İSTANBUL ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2: Şirketin unvanı Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma Anonim Şirketi dir. Bundan sonra Şirket olarak anılacaktır. MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3: Şirket in merkezi İstanbul ili, Ataşehir ilçesindedir. Adresi, İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, No: 12, Ataşehir, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili G2azetesi nde ilân ettirilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket e yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yönetim kurulu kararıyla ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir. AMAÇ VE KONU MADDE 4: Şirket in amaç ve konusu başlıca şunlardır: a) Mevzuata uygun bir şekilde başka şirketlerin yönetimine katılmak, başka şirketlere kısmen veya tamamen yönetim hizmetleri vermek; b) Bu amaçla; kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı sanayi, ticaret, finans, sigorta, maden, turizm, inşaat, taahhüt ve hizmet şirketleri, Yazıcılar Holding Anonim Şirketi ile başka yatırım ve holding şirketlerinin sermaye ve yönetimlerine iştirak etmek, bunlara yatırımda bulunmak, kurucu veya aracı olarak yukarıda zikredilen iştigal konularında şirketler kurulabilmesi için organizasyon yapmak; c) Menkul kıymet portföyü işletmeciliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla, her türlü menkul kıymetleri ve kıymetli evrakı iktisap etmek ve üzerlerinde tasarrufta bulunmak; d) Yavru şirketlerin ve iştiraklerin reorganizasyonu yapmak, sermayelerinin artırılmasında ve tahvil ve diğer menkul kıymet ihraçlarında taahhüt işlemlerini düzenlemek; 3

4 e) Şirketin iştirak ettiği, kurduğu, yönettiği veya herhangi bir şekilde hukuki ilişki içinde bulunduğu şirketlerin, münferit ve müşterek teşebbüslerin sevk ve idareleri ile işletilmeleri için gerekli teşkilatlandırmayı üstlenmek, bunun gibi, yatırım projelerini, fizibilite çalışmalarını hazırlamak ve yürütmek, fonların bulunmasına ve tahsisine yardımcı olmak veya bizzat iştirak etmek; f) İlişkili şirketlerin hesaplarını ve finansmanlarını denetlemek ve kontrol etmek, onların kârlılık ve verimliliklerini artırmalarını sağlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak, bu şirketlere ve onlara bağlı olanlara mali ve hukuki konularda olduğu gibi gümrük formaliteleri, depolama, nakliye ve tahsil işlemlerinde de danışma hizmeti sunmak. Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için taşınır veya taşınmaz mal iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir, iktisap edilen malvarlığı üzerinde alacaklarını güvence altına almak için ipotekler ve diğer teminat ve güvenceler verebilir ve fek ettirebilir, bu malvarlığını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayabilir veya devredebilir; kanunlara uygun olarak, teminatlı veya ipotekli olsun veya olmasın, iştiraklerinden ödünç para alabilir veya onlara ödünç para verebilir; yabancı personele ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel istihdam edebilir, Türkiye de veya yurt dışında personel eğitebilir ve benzer faaliyetlerde bulunabilir. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ MADDE 6: 6.1. Şirketin sermayesi ,- (İkimilyonyüzyetmişbin) TL dır. Bu sermaye, her birinin itibari değeri 1,- TL olan adet (A) Grubu nama yazılı ve her birinin itibari değeri 1,- TL olan adet (B) Grubu nama yazılı paya ayrılmıştır. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir Pay sahiplerinin ,- (İkimilyonyüzyetmişbin) TL lık sermayedeki paylarının dökümü şöyledir. Pay Sahibinin Adı Soyadı Pay Grubu Pay Tutarı (TL) Süleyman Kamil Yazıcı A 55 Ali Şanal A Özdemir Osman Kurdaş A Salih Metin Ecevit A Recep Yılmaz Argüden A Mehmet Cem Kozlu A TOPLAM A Süleyman Kamil Yazıcı B Suzan Yazıcı B Fazilet Yazıcı B 200 Gülten Yazıcı B 200 Gülşen Yazıcı 200 Nilgün Yazıcı B 200 4

5 Hülya Elmalıoğlu B 200 TOPLAM GENEL TOPLAM (A+B) Herhangi bir pay sahibinin sermaye ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde temerrüdü halinde, Türk Ticaret Kanunu nun 482 ve 483 üncü maddeleri uygulanır Nama yazılı olmayan pay ihraç edilemez Şirkette oydan yoksun pay senetleri ve intifa senetleri ihraç edilemez Pay senetleri bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılabilir. Ancak, pay sahipleri talep ettiği takdirde, büyük kupür pay senetlerinin daha küçük kupürlerle değiştirilmesi zorunludur. SERMAYE ARTIRIMI MADDE: Şirket, genel kurul kararı ile, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre sermayesini artırabilir. Sermaye artırımlarında ihraç edilen yeni paylar, pay sahipleri arasında, artırımın vuku bulduğu tarihte pay sahiplerinin sahip oldukları paylarının Şirket sermayesine olan oranına göre dağıtılır. Herhangi bir pay sahibi bu yeni paylara ilişkin rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kullanmak istemezse, kullanılmayan rüçhan hakları, bunlara talip pay sahipleri arasında yönetim kurulunca oransallık ilkesine göre paylaştırılır Genel kurul, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkını, haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile sınırlandırabilir veya kaldırabilir. Ancak gerek sermaye artırımlarında gerekse rüçhan haklarının kullandırılmasında (A) Grubu payların Şirket teki toplam oyların çoğunluğunu yitirmemeleri esasına göre karar alınması zorunludur. Aksine kararlar geçersizdir. PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ MADDE 9: 9.1. Şirket, nama yazılı payların sahiplerini, adı, soyadı ve adresleriyle bir pay defterine kaydeder Pay senetlerinin ve bedelleri tamamen ödenmemiş veya pay senedine dönüşmemiş payları temsil eden geçici ilmühaberlerin devri Türk Ticaret Kanunu ile işbu Esas Sözleşme hükümlerine tabidir Paylar münhasıran temlikname ile devredilebilir Yönetim kurulu onaylamadığı takdirde nama yazılı paylar devredilemez, pay ve ona bağlı olan haklar intikal etmez. Yönetim kurulu, pay devirlerine onay vermek konusundaki serbest iradesini kullanırken, şu prensiplere göre hareket eder, aksi halde onay veremez: 5

6 a) Süleyman Kâmil Yazıcı nın alt soyu ve eşi olmak, Türk Ticaret Kanunu nun 493 üncü maddesinin 2 nci fıkrası anlamında pay sahipleri çevresini oluşturur. Bu sebeple, (B) Grubu pay senetleri sadece Süleyman Kâmil Yazıcı nın alt soyundan olan kişilere ve eşine devredilebilir. Yönetim kurulu, buna aykırı olan devir taleplerinin onay istemini reddeder. b) Şirket, Türk Ticaret Kanunu nun 493 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, devredene paylarını başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, herhangi bir sebep göstermeksizin, onay istemini reddedebilir. c) (B) Grubu pay sahipleri arasındaki pay devirlerinde, devredilmek istenen pay senetlerinin (B) Grubuna dahil tüm pay sahiplerine gerçek değeri ile teklif edilmiş olması gerekir. Kendilerine teklif bildirilen pay sahipleri teklif edilen pay senetlerini (B) Grubundaki sermaye kısmına katılma oranına göre almak hakkını haizdir; ayrıca dilerlerse almak istemeyenlerinkini de almaya talip olduklarını karşı yazılı tekliflerinde bildirirler. Bu suretle alınmayan pay senetlerini almak hususunda öncelik kazanırlar. Bu şekilde talepte bulunanların fazla olması halinde pay senetleri, taliplerin (B) Grubundaki sermayeye katılma oranlarına göre bölüştürülür. Satılmak istenen pay, talipleri arasında bölünemeyecek durumda ise talipleri arasında kura çekilerek bölüştürülür. d) (B) Grubu paylar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse ve payları edinen kişi Süleyman Kâmil Yazıcı alt soyundan ya da eşi değilse, Şirket, bu kişiye paylarını gerçek değeri ile devralmayı önererek devre onay istemini reddeder. e) (A) Grubu paylar, münhasıran (A) Grubu paya veya paylara sahip pay sahipleri ile bunların yüzde yetmişbeş oy çoğunluğu ile yeni pay sahibi olmasını öngördükleri kişilere [(B) Grubu pay sahipleri hariç] devredilebilir. (A) Grubu paysahiplerinin bu maddeye uygun muvafakatı bir toplantı tutanağı ile tespit edilir. Aksi halde Yönetim Kurulu yeni müktesibi pay defterine kaydedemez. f) Bir (A) Grubu payın veya payların, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisabı halinde mezkûr pay veya paylar, yeni müktesibe gerçek değerleri ödenerek, Şirket tarafından satın alınır ve yeni müktesibin Şirket pay defterine kaydından imtina olunur. g) Şirket in Türk Ticaret Kanunu nun 493 üncü maddesine dayanarak iktisap ettiği payları devretmesi halinde, payları devralan kişilerin de Süleyman Kâmil Yazıcı nın alt soyundan veya eşi olması gerekir Pay senetlerinin devri için öngörülen şartlar, pay senetleri üzerinde intifa hakkı kurulurken de geçerlidir. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 10: 6

7 10.1. Şirket, genel kurul tarafından seçilecek sekiz veya onbeş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulunun sekiz üyeden mi yoksa onbeş üyeden mi oluşacağına, seçimden önce genel kurul tarafından karar verilir Yönetim kurulu sekiz üyeden oluştuğu takdirde, beş üye (A) Grubu, üç üye (B) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun yazılı olarak gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu onbeş üyeden oluştuğu takdirde ise, dokuz üye (A) Grubu pay sahiplerinin, altı üye (B) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun yazılı olarak gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilir Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir (B) Grubu pay sahiplerinin, adaylarını, madde hükmü uyarınca- belirleyip genel kurul toplantı başkanlığına yazılı olarak bildirmemesi halinde, genel kurul anılan üyeleri (B) Grubu pay sahipleri arasından serbestçe seçer. (A) Grubu pay sahiplerinin, adaylarını, madde hükmü uyarınca- belirleyip genel kurul toplantı başkanlığına yazılı olarak bildirmemesi halinde, genel kurul, (A) Grubu pay sahipleri adaylarını belirleyip bildirinceye kadar genel kurul toplantısı ertelenir Pay sahibi olmayan bir kimse yönetim kurulu üyesi seçilirse, sözkonusu üye ancak paysahibi sıfatını kazandıktan sonra göreve başlayabilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilân olunur; ayrıca, tescil ve ilânın yapılmış olduğu, hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir Yönetim kurulunda herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu boşalan bu üyeliğe, boşalan üyeyi aday göstermiş olan pay sahipleri grubunun göstereceği adaylar arasından birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip, ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulacağı ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylandığı takdirde, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 11: Yönetim kurulu, Şirket işlerinin aksamadan ve başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla, gerekli gördükçe, başkanın ve bulunmadığı zamanlarda başkan vekilinin daveti üzerine toplanır. Ancak yönetim kurulunun yılda en az dört kez toplanması mecburidir. 7

8 Her yönetim kurulu üyesi başkandan yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Bu durumda başkan -başkanın yokluğunda başkan vekili- yönetim kurulunu yedi gün içinde toplantıya çağırmaya zorunludur. Toplantı çağrısının, toplantının planlandığı tarihten en az yedi gün önce her üyeye taahhütlü mektup veya elektronik posta ile yapılması veya elden ulaştırılması ya da yirmidört saat içerisinde taahhütlü mektup veya elektronik posta ile teyit etmek şartı ile telefaksla yapılması lazımdır. Tüm yönetim kurulu üyeleri daha kısa bir ihbar süresi üzerinde mutabık kalır ve tutanağa bu yolda bir beyan koydururlarsa, yukarıdaki davet formalitelerinden feragat olunabilir Yönetim kurulu Türkiye nin herhangi bir yerinde ya da yurt dışında toplanabilir. Toplantı elektronik ortamda yapılmasa dahi, bazı üyeler elektronik ortamda katılabilir Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 12: Sekiz Üyeli Yönetim Kurulunda İlk ve İzleyen Toplantıya İlişkin Toplantı Nisabı Yönetim kurulu sekiz üyeden oluştuğu takdirde, en az beş üye ile toplanır. İlk toplantıda, toplantının açılabilmesi için (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az dört ve (B) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az bir yönetim kurulu üyesinin toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda bu şartlardan herhangi birinin gerçekleşmemesi halinde, toplantı, en erken üç, en geç sekiz gün sonra yapılmak üzere ertelenir. İkinci toplantının yapılabilmesi için en az beş üyenin toplantıda varlığı ve bunlardan en az dördünün (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş üyeler olması şarttır. Anılan nisaplar yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de aranır Sekiz Üyeli Yönetim Kurulunda Karar Nisabı Yönetim kurulu sekiz üyeden oluştuğu takdirde, kararlar toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır; ancak bu çoğunluk içinde (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az dört, (B) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az bir üyenin karar teklifine olumlu oy vermiş olmaları şarttır. Herhangi bir kararın alınmasında bu şart gerçekleşmemişse, sözkonusu konular takip eden toplantının gündemine alınır. Mezkur konular takip eden toplantıda, toplantıda bulunanların adi çoğunluğu ile karara bağlanır; ancak karara (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az dört üyenin olumlu oy vermiş olması zorunludur, aksi halde karar geçerli olmaz. Anılan nisaplar yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de aranır Onbeş Üyeli Yönetim Kurulunda İlk ve İzleyen Toplantı Nisapları Yönetim kurulu onbeş üyeden oluştuğu takdirde, en az dokuz üye ile toplanır. İlk toplantıda, toplantının açılabilmesi için (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az yedi yönetim kurulu üyesinin toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda bu şartlardan herhangi birinin gerçekleşmemesi halinde, toplantı, en erken üç, en geç sekiz gün sonra yapılmak üzere ertelenir. İkinci toplantının yapılabilmesi için en az dokuz üyenin toplantıda varlığı ve 8

9 bunlardan en az yedisinin (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş üyeler olması şarttır. Anılan nisaplar yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de aranır Onbeş Üyeli Yönetim Kurulunda Karar Nisabı Yönetim kurulu onbeş üyeden oluştuğu takdirde, kararlar toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır; ancak bu çoğunluk içinde (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az yedi, (B) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az bir üyenin karar teklifine olumlu oy vermiş olmaları şarttır. Herhangi bir kararın alınmasında bu şart gerçekleşmemişse, sözkonusu konular takip eden toplantının gündemine alınır. Mezkur konular takip eden toplantıda, toplantıda bulunanların adi çoğunluğu ile karara bağlanır; ancak karara (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az yedi üyenin olumlu oy vermiş olması zorunludur, aksi halde karar geçerli olmaz. Anılan nisaplar yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de aranır Geçerlilik Yönetim kurulu kararlarının geçerliliği, yazılmış ve üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır Toplantı Yapılmadan Karar Alınması Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, yönetim kurulu sekiz üyeden oluştuğu takdirde (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az dört yönetim kurulu üyesinin; yönetim kurulu onbeş üyeden oluştuğu takdirde (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilmiş en az yedi yönetim kurulu üyesinin yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir Yönetim Kurulu Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. BAŞKAN VE BAŞKAN VEKİLİ MADDE 13: Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından Türk Ticaret Kanunu nun 366 ncı maddesine göre bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, bir başkan vekili seçer. Başkan, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdikleri adaylar arasından seçilen üyeler arasından; başkan vekili ise, (B) Grubu pay sahiplerinin gösterdikleri adaylar arasından seçilen üyeler arasından seçilir. Başkan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, yönetim 9

10 kuruluna ve genel kurula başkanlık etmek yetkisine sahiptir. Başkan, ayrıca, yönetim kurulunun ve Esas Sözleşme nin kendisine verdiği yetkileri de haizdir. YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI MADDE 14: Her yönetim kurulu toplantısının tutanağı hazırlatılıp, toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerine imzalatılır. Tutanaklarda en az, toplantının yapıldığı tarih ve hangi üyelerin hazır bulunduğu, hangilerinin bulunmadığı belirtilir ve kararın metni yer alır. Yönetim kurulunca kabul edilen herhangi bir kararla kısmen veya tamamen mutabık olmayan yönetim kurulu üyeleri, karara ilişkin karşı görüşlerini tutanağa geçirtebilir. İşbu Esas Sözleşme nin ve maddelerinin hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu, üyeler arasından veya dışarıdan yönetim kurulu tutanaklarını düzenlemek görevini yerine getirecek bir sekreter tayin edebilir. ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI MADDE 15: Şirket in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili -en az iki imza ile kullanılmak üzereyönetim kuruluna aittir. (Türk Ticaret Kanunu nun 371 inci maddesinin hükümleri saklıdır.) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurul un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Şirket in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir Yönetim kurulu, Şirket i temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilân edilmek üzere ticaret siciline verir Şirket adına düzenlenecek belgeler ve kıymetli evrakın, verilecek belgelerin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ticaret ünvanı altında, yönetim kurulunca Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmak üzere imza yetkisi verilen iki kişinin imzasını taşıması şarttır Yönetim kurulunun daimi komisyonlar, icra kurulları veya benzeri kurullar kurması, murahhas üye ve/veya delegeler tayin etmesi mümkün değildir Temsile yetkili kişiler işbu Esas Sözleşme nin 4 üncü maddesinde yer alan amaç ve konu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Üçüncü kişilerin, Şirket ile yapılan bir hukuki işlemin, Şirket in amacının ve Esas Sözleşmesi nde yazılı işletme konusunun dışında olduğunu bilmeleri ve bilebilecek durumda bulunmaları durumunda Şirket o işlemle bağlı olmaz. Normal hayat tecrübelerine, işin niteliğine veya hal ve şarta göre iyi niyetli sayılamayacak kişiler ve Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamazlar. Şirket in işlemi yapan yetkiliye karşı rücu ve tazminat hakkı ile Şirket içi düzen açısından gerekli yaptırımları uygulama hakkı saklıdır. ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA, REKABET YASAĞI 10

11 MADDE 16: Yönetim kurulu üyeleri, genel kurulun iznini almadan Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapamazlar. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRET VE HUZUR HAKKI MADDE 17: Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla, huzur hakkı ve ücret ödenebilir. DENETÇİ MADDE 18: Şirket Türk Ticaret Kanunu nun 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi olduğu takdirde; genel kurul, Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir denetçi seçer. Şirket, gecikmeksizin, denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket in internet sitesi açma yükümlülüğü bulunması halinde, internet sitesinde ilân eder. GENEL KURUL MADDE 19: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurulu toplantıya çağrı yetkisi hakkında Türk Ticaret Kanunu nun 410, 411 ve 412 nci maddelerinin hükümleri uygulanır. Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve Şirket denetime tabi olduğu takdirde denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır Çağrı Genel kurul toplantıya, toplantı yeri, zamanı ve gündemi belirtilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ve Şirket Türk Ticaret Kanunu uyarınca internet sitesi açmak zorunda olduğu takdirde Şirket in internet sitesinde yayımlanan ilânla çağrılır. Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden Şirket e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilânın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler Toplantı Yeri 11

12 Genel kurul, Şirket in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır Gündem Genel kurul toplantılarına ilişkin gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular, Türk Ticaret Kanunu nda ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik te belirtilen istisnalar dışında, genel kurulda görüşülemez ve karara bağlanamaz. Şirket ödenmiş sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yapılacak genel kurulda karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını yazılı olarak isteyebilirler. Bu şekilde gündeme madde konulması istemi, çağrı ilânının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmasına ilişkin ilân ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır Genel Kurula Katılma Hakkı Yönetim kurulu tarafından Şirket in pay defteri kayıtlarına göre hazırlanan Genel Kurula Katılabilecekler Listesi nde yer alan bütün pay sahiplerinin genel kurula katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak gönderebilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatlarına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz. Pay sahibinin temsili hakkındaki diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu nun 428 ilâ 431 inci maddelerinin hükümleri uygulanır. Genel Kurula Katılabilecekler Listesi, genel kurulda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca toplantıda yer alması zorunluysa, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin imzalamasıyla, Hazır Bulunanlar Listesi adını alır Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılım Şirket in genel kuruluna katılma hakkı bulunan hak sahipleri genel kurula, Türk Ticaret Kanunu nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurullarda Esas Sözleşme nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Genel Kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması hakkında Anonim Şirketlerin Genel Kurul 12

13 Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik in 32 nci ve devamı maddelerinin hükümleri uygulanır Toplantı Başkanlığı Genel kurul toplantısını, genel kurul tarafından seçilen bir başkan yönetir. Başkanın pay sahibi olması şart değildir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir İç Yönerge Genel kurullara ilişkin olarak işbu Esas Sözleşme de yer almayan hususlar, Türk Ticaret Kanunu uyarınca veya işbu Esas Sözleşme ye aykırı olmamak şartıyla, yönetim kurulunca Türk Ticaret Kanunu nun 419 uncu maddesinin 2 nci fıkrası ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca çıkarılacak bir iç yönergeyle düzenlenir ve uygulanır Oy Hakkı Genel kurullarda; itibari değeri 1,- TL olan her bir (A) Grubu pay, sahibine onbeş oy hakkı; itibari değeri 1,- TL olan her bir (B) Grubu pay, sahibine bir oy hakkı verir. Türk Ticaret Kanunu nun 479 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasının hükümleri saklıdır Nisap a) Genel kurullar, Türk Ticaret Kanunu nda veya işbu Esas Sözleşme de aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunu oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda varlığı şartı ile, şirket sermayesinin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı ya da nisabın devam ettirilemediği hallerde, sonraki toplantıların yapılabilmesi için de bu nisap aranır. b) Türk Ticaret Kanunu nda veya işbu Esas Sözleşme de aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, genel kurul, kararlarını toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alır. Şu şartla ki, (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunu oluşturan pay sahipleri veya temsilcileri, alınan kararda olumlu oy kullanmış olmalıdırlar. Bu şart gerçekleşmeden alınan kararlar hukuken yok hükmündedir Oylama Şirket Esas Sözleşmesi nde ve iç yönergede yer alan özel hükümler ve genel kurulda alınacak kararlar saklı kalmak kaydıyla, genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır Tutanak Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu nun 422 nci maddesi gereğince bir tutanak düzenlenir. Tutanağın geçerli olabilmesi için, toplantı başkanlığı ve katılması gereken toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanması gereklidir. Yönetim kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicil Müdürlüğü ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilâna tabi hususları tescil ve ilân ettirmekle 13

14 yükümlüdür. Söz konusu tutanak ayrıca Şirket Türk Ticaret Kanunu uyarınca internet sitesi açmak zorunda olduğu takdirde, Şirket in internet sitesinde de hemen yayımlanır. İLÂNLAR MADDE 20: Şirket e ait ilânlar, Türk Ticaret Kanunu nun 35 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü saklı kalmak ve işbu Esas Sözleşme de aksine hüküm bulunmamak kaydıyla, Şirket in internet sitesi açma yükümlülüğü bulunması halinde internet sitesi ile ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilân, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak, genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilânların Türk Ticaret Kanunu nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ait ilânlar için Türk Ticaret Kanunu nun 474 üncü, sona erme ve tasfiyeye ait ilânlar için Türk Ticaret Kanunu nun 532 nci maddelerinin hükümleri uygulanır. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 21: İşbu Esas Sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilân tarihinden itibaren geçerli olur. Esas Sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları hakkında, Türk Ticaret Kanunu nun 421 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak işbu Esas Sözleşme nin 6(5), 7, 9, 10, 12, 15(4), 19(10), 19(11), işbu 21, 24(2) ve 29 uncu maddelerin değiştirilmesi için bütün pay sahiplerinin oybirliği aranır. FİNANSAL TABLOLAR VE YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORU MADDE 22: Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI MADDE 23: Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, Şirket Türk Ticaret Kanunu nun 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi olduğu takdirde denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurulun toplantısından en az onbeş gün önce, Şirket in merkezinde ve varsa şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Ayrıca, finansal tablolar bir yıl süre ile merkezde ve varsa şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri Şirket e ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. KÂRIN DAĞITIMI 14

15 MADDE 24: Şirketin net dönem kârı, faaliyetlerinden elde edilen hasılat ile diğer gelir ve kârlarından, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan giderler ile diğer giderler, bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonlar ile geçmiş yıl zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan meblağ olup; Türk Ticaret Kanunu ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve aşağıda yazılı sıraya göre ayrıma ve dağıtıma tabi tutulur: Net dönem kârının yüzde beşi ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır Kârın pay sahiplerine dağıtımına genel kurul karar verir. Şu kadar ki; (A) Grubu pay sahipleri en çok, sahip oldukları payların itibari değerlerinin yüzde yirmibeşi oranında kâr payı alabilirler. (B) Grubu pay sahiplerine ise, (A) Grubu pay sahiplerine ödenen kâr payı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde ellisi kâr payı olarak ödenir. Genel kurul bu oranı, (B) Grubu paylar toplamının en az yüzde yetmişbeşinin teklife olumlu oy vermiş olmaları şartı ile yüzde yirmibeşe indirebilir; (A) Grubu paylar toplamının en az yüzde yetmişbeşinin ve (B) Grubu paylar toplamının en az yüzde yetmişbeşinin teklife olumlu oy vermiş olmaları şartı ile yüzde ellinin üzerine çıkarabilir. Kârın dağıtılmayan kısmının Türk Ticaret Kanunu nun 521/1 inci maddesi kapsamında yedek akçeye ayrılmasına genel kurul yetkilidir. Genel kurul, (A) Grubu paylar toplamının en az yüzde doksanının ve (B) Grubu paylar toplamının en az yüzde doksanının teklife olumlu oy vermiş olmaları şartı ile, kârın tamamının yedek akçeye alınmasına da karar verebilir Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra dağıtılan toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir Türk Ticaret Kanunu nda ve işbu Esas Sözleşme de öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kâr payı belirlenemez ve kâr payı dağıtımına ancak, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme uyarınca ayrılması gereken kanuni yedek akçelerle, işbu Esas Sözleşme de öngörülmüş yedek akçeler ayrıldığı takdirde karar verilebilir Geçmiş yılların dağıtılmamış kârlarının dağıtılması halinde de işbu maddede yer alan hüküm ve ilkelere uyulur. KÂR DAĞITIM GÜNÜ MADDE 25: Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtma şekline ve zamanına, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurul karar verir. Dağıtılan kârlar geri alınamaz. YEDEK AKÇE MADDE 26: Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu nun 519 ilâ 523 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. SONA ERME VE TASFİYE 15

16 MADDE 27: Şirket in sona erme ve tasfiyesi hakkında Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri uygulanır ve Şirket Türk Ticaret Kanunu nda sayılan sebeplerle sona erer. Ancak, Şirket in, genel kurul kararıyla sona erdirilmesi için sona erdirme teklifine tüm (A) Grubu pay sahiplerinin en az yüzde yetmişbeşi ile tüm (B) Grubu pay sahiplerinin en az yüzde yetmişbeşinin olumlu oy vermiş olması şarttır. Tasfiye halinde, (A) Grubu pay sahiplerine sadece itibari değer tutarında tasfiye payı ödenir; bakiye tutar (B) Grubu pay sahipleri arasında eşit olarak dağıtılır. HESAP DÖNEMİ MADDE 28: Şirket in hesap dönemi her yılın Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. İHTİLAFLARIN HALLİ MADDE 29: (A) Grubu pay sahipleriyle (B) Grubu pay sahipleri arasındaki veya (B) Grubu pay sahiplerinin kendi aralarındaki işbu Esas Sözleşme nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ve Şirketle ilgili bulunan tüm anlaşmazlıklar, İsviçre nin Zürih kentinde toplanacak ve çalışacak olan üç tarafsız hukuk ve/veya işletme uzmanından oluşacak bir hakem kurulu tarafından kesin olarak çözülür. Davacı tarafın bir hakem tayin edip bu hususu yazılı olarak karşı tarafa bildirmesiyle dava açılmış olur. Bu hakemin uluslararası itibara ve şöhrete sahip bir işletmenin üst düzey yöneticisi olması veya geçmişte uzun yıllar boyunca böyle bir görevde bulunmuş olması veya ticaret hukuku alanında -pratiği de bulunan- uzman bir bilim insanı olması gerekir. Davalı taraf da otuz gün içinde buna uygun olarak aynı vasıfları haiz bir hakem tayin eder. Bundan sonra bu iki hakem aynı vasıfta üçüncü hakemi tayin eder. İki hakemin üçüncü hakemi (başkanı) onbeş gün içinde seçememeleri halinde başkan Zürih Ticaret Mahkemesi Başkanı tarafından tayin edilir. Hakem kurulu İsviçre maddi hukukunu uygular ve tatbik edilecek usulü kendi tayin eder. UYGULANACAK HÜKÜMLER MADDE 30: İşbu Esas Sözleşme de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 16

17 ESAS SÖZLEŞME NİN VE DEĞİŞİKLİKLERİNİN İLÂNI HAKKINDA BİLGİLER Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma Anonim Şirketi, tarihinde kurulmuş, esas mukavelesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca tarihinde onaylanmış, Kartal 5. Noterliği nden tarih ve 9473 sayı ile onaylı imza beyannamesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü ne verilerek tescili istenilmiş, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nce tarihinde tescil edilmiş ve keyfiyet Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin tarihli ve 4313 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. İlân edilen metinde yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Madde ve Mahiyeti İstanbul Ticaret Sicili Sayfa Tescil Tarihi Tarihi Sayısı Sayıları Kuruluş (Sermayesi 5 Milyar TL) 6, 7, 9, 23 ve 33 üncü maddelerin değişikliği (Madde 7 değişikliği ile Esas Sermaye TL na çıkarıldı) 23 ve 27 nci maddelerin değişikliği 9 uncu maddenin değişikliği uncu maddenin değişikliği ve 10 uncu maddelerin değişikliği, Geçici Madde nin eklenmesi 6, 27 ve Geçici Madde nin değişikliği 7 nci maddenin değişikliği ( maddesinin kaldırılması) 6 ve 23 üncü maddelerin değişikliği 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 numaralı maddelerin değişikliği ve 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 numaralı maddeler ile Geçici Madde (1) ve Geçici Madde (2) nin iptal edilmesi (kaldırılması)

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 12.04.2013 Tarihine göre Sermaye: 22.000.000.-TL. 2 ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ FASIL I KURULUŞ, KURUCULAR, ÜNVAN, MERKEZ, MAKSAT,

Detaylı

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER Kuruluş Madde 1 Aşağıda belirtilen ortaklar arasında ilgili

Detaylı

İŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

İŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı gerçek ve tüzel kişi kurucular arasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluşa ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

ANA SÖZLEŞMESİ 30 Nisan 2013

ANA SÖZLEŞMESİ 30 Nisan 2013 ANA SÖZLEŞMESİ 30 Nisan 2013 Yatırım Finansman Menkul Değerler Anonim Şirketi ANA SÖZLEŞMESİ (*) KURULUŞ Madde 1 İşbu Ana Sözleşme ile aşağıda bilgileri bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

HALK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

HALK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ HALK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Halk Portföy Yönetimi Anonim Şirketi nin aşağıda unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BOLUM BANKANIN KURULUŞU, AMACI, FAALİYET KONUSU KURULUŞ Madde 1 Bakanlar Kurulu'nun 10 Ekim 1991 tarih ve 21017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22 Eylül

Detaylı

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Kuruluş Madde 1. Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Bu ana sözleşmede adları, unvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 06.08.1998 tarih ve 98/11565 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ YENİ METİN KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında, işbu sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Sicil No: 388669-336251 METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, Kavacık Ticaret Merkezi, B Blok, 34805, Kavacık, Beykoz, İstanbul

Detaylı

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, ikâmetgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI KURULUŞ

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI KURULUŞ KURULUŞ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette kayıtlı sermayeli olarak

Detaylı

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 16.10.2010 tarih ve 3967 sayılı Kararı ile verilen kuruluş izni çerçevesinde; 15.02.2011 tarihinde

Detaylı

BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticaret Sicil No : 475337 Tescil Tarihi : 03.05.2002 08.05.2002 tarih ve 5543 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

Detaylı

Z İ R A A T S İ G O R T A A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

Z İ R A A T S İ G O R T A A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Z İ R A A T S İ G O R T A A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M K U R U L U Ş Madde: 1- Aşağıda unvanları, ikametgâh adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından,

Detaylı

EK-1 KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

EK-1 KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ EK-1 KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 3 Şirket in merkezi Ankarada dır. Adresi, Çetin Emeç Bulvarı 74. Sok. 3/1 Aşağı Öveçler/Ankara.

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

Özel Durum Açıklaması:

Özel Durum Açıklaması: Özel Durum Açıklaması: Yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile uyumun sağlanması maksadıyla Şirketimiz Esas sözleşmesinin 3.,7.,8.,9.,14.,15.,16.,18.,19.,21., 22.,23.,24.,26.,27.,28.,31.,33.,35.,36.

Detaylı

ANTGIDA GIDA TARIM TURİZM ENERJİ VE DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANTGIDA GIDA TARIM TURİZM ENERJİ VE DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI KURULUŞ MADDE: 1 Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre bir anonim şirket kurulmuştur. 1-M.Rauf Alanyalı Bebek Yalı Boyu Caddesi Bleda Apt.

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ MADDE 1. -Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, 01.03.1996 tarihinde tescil ve 06.03.1996 tarihinde 3391 sayılı Türkiye

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. Bursa; Nisan 2013 ..ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş ve Kurucular: Madde 1: Aşağıda adları yazılı kişiler tarafından 3226 sayılı Kanun Hükümleri ne göre finansal kiralama ile iştigal etmek

Detaylı

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ YÜRÜRLÜKTEKİ ESAS SÖZLEŞME (Madde değişiklikleri metne işlenmiştir) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası: 332230 Kuruluş Ana Sözleşme; 5 Temmuz 1995 tarih, 3821 sayılı Türkiye Ticaret Sicil

Detaylı

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM -1. Kuruluş, Gaye, Ünvan, Merkez ve Müddet:

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM -1. Kuruluş, Gaye, Ünvan, Merkez ve Müddet: FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Şirketin kuruluşu,nevi ve kurucuları: BÖLÜM -1 Kuruluş, Gaye, Ünvan, Merkez ve Müddet: Madde 1 - Aşağıda ad ve soyadları ile ikametgah

Detaylı