Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri. fl Çözümleri.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri. fl Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions"

Transkript

1 Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri fl Çözümleri

2 Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri Türkiye Türkiye'de d fl kaynak kullan m n n gelifliminde Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri'nin önemli bir pay var. Çünkü 1997 y l nda faaliyete geçen Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, ülkemizde bu alanda hizmet veren ilk yap. Halen 21 servis istasyonu ve 2 operasyon merkezinde birbirinden çok farkl sektörlere çözümler sunan Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri Türkiye'nin müflteri portföyünde; yerel firmalardan dünyan n en büyük flirketlerinin ülkemizdeki temsilcilerine; Türkiye'nin lider özel ve kamu kurumlar na kadar bir çok kurum yer al yor. Di er bir deyiflle, Türkiye'de Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri ile partner olmak; dünya devlerinin, hatta devletlerinin partneriyle stratejik iflbirli i yapmak ve ayn kalite standartlar nda hizmet almak anlam na geliyor. Hizmetlerimiz Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri; mevcut hizmet portföyü ile biliflim santrali olmay hedeflemektedir. BUGÜN Türkiye de yaklaflık 20 milyon kiflinin iletiflimi Siemens alt yapısı ve ürünleri ile karflılanıyor, 100 Siemens türbini, elektrik enerjisini % 20 sini üretiyor, 5 kıtada 60 ülkeye, elektrik enerjisi da ıtım sistemleri Siemens Türkiye tarafından sa lanıyor.

3 Sektörler fiirketlerin ifl süreçleri, giderek karmafl k ve farkl bir hal al yor. Bu süreçlerin, bütün bir tedarik zinciri boyunca en iyi flekilde kullan lmas, bir kurumun rekabet gücünü sürdürmede ve artt rmada çok önemli rol oynuyor. Bu ba lamda bilgi teknolojilerinin ve bu konuda uzmanlaflman n önemi giderek art yor. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, her sektörden müflterilerinin sorunlar n anl yor, ifl süreçlerini gelifltiriyor, gelecekteki gereksinimlerinin neler olabilece ini buluyor, müflterilerini yenilikçi ifl modelleri kullanma konusunda destekliyor. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri'nin sundu u olanaklardan her sektörde faaliyet gösteren büyük ölçekli flirketler ve kamu kurumlar yararlan yor. Bu biliflim uzmanl, uluslararas alanda çal flan müflterilere, dünya çap nda bölgesel hizmet vermek amac yla tüm Siemens kurumunun global varl n artt r yor. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, Siemens sektörlerinde çal flarak imalat, sa l k, lojistik alanlar ndan ve havalimanlar ile yan kurulufllardan çeflitli müflterilere, tamamen entegre ve genifl kapsaml çözümler sunuyor. Bu çözümler, üretimden, kontrol ve flirket yönetimine kadar tüm ifl süreçlerini en uygun flekilde bir araya getiriyor. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, kamu kurumlar, bankalar ve sigorta flirketleri, yaz l m ve hizmet sektörü, telekomünikasyon ve medya flirketleri için, olanaklar n sürekli gelifltiriyor. Genifl portföyünde, yenilikçi çözümler ve yerleflik hizmetler yer al yor. Yenilenen sözleflme oranlar n n yüksekli i; Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri'nin, sundu u tüm hizmetlerde, ele ald tüm sektörlerde yer alan kurumlar için güvenilir ve uzun süreli bir ifl orta oldu unu gösteriyor. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, afla da yer alan sektörlerdeki müflterilerine bilgi teknolojisi çözümleri ve hizmetleri sunuyor: SIEMENS GRUBU SIEMENS SEKTÖRLER KAMU SEKTÖRÜ D ER SEKTÖRLER SEKTÖRE ÖZEL PORTFÖY SIEMENS SEKTÖRLER VE BÖLGELER OTOMOT V ENDÜSTR ÜRET M MOB L TE ENERJ SA LIK KORUMA VE ST HBARAT KAMU GÜVENL ST HDAM VE EMEKL L K SERV SLER KAMU YÖNET M TELEKOMÜN KASYON MEDYA F NANSAL SERV SLER SEKTÖR BA IMSIZ PORTFÖY IT DIfi KAYNAK ÇÖZÜMLER fi ÇÖZÜMLER YAZILIM MÜHEND SL MASA ÜSTÜ SERV SLER WEB VE UYGULAMA YARDIMI fi ZEKASI IT DANIfiMANLI I VE SERV S ENTEGRASYONU MÜfiTER L fik LER YÖNET M YAZILIM MÜHEND SL SERV SLER NETWORK SERV SLER VER MERKEZ SERV SLER TEDAR K Z NC R YÖNET M KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ÜRÜN DÖNGÜSÜ YÖNET M KURUMSAL ÇER K YÖNET M YARDIM MASASI SERV SLER UYGULAMA YÖNET M TEDAR K SERV SLER

4 ECM (Kurumsal çerik Yönetimi) Günümüzde her kurumsal ortamda bilginin verimli yönetimi hayati önem tafl maktad r. IT hizmetleri sektörünün öncü ismi Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, Kurumsal çerik Yönetimi (ECM) kurulumu ve uygulamas n n her yönünü ve safhas n kapsayan profesyonel bir yap ya ve deneyime sahiptir. Tüm IT hizmet alanlar nda sa lad m z tek kaynaktan çözüm anlay fl ile genifl kapsaml uzmanl m z ve sektörlere özgü deneyimimiz müflterilerimiz için art de ere dönüfltürmekteyiz. Kurumsal bilginin verimli yönetimi her flirket için bir sorun teflkil etmektedir. Esas amaç, kritik süreçlerde kâ t tüketiminden kurtulmak, bilgi kayb ndan kaynaklanan kanuni sorunlar önlemek, bilginin merkezi da l m n sa lamak, bilgi da t m ve eriflim ifllemlerini verimli ve uyumlu hale getirmek olmal d r. Amaç her ne olursa olsun incelenen bilgi kolayca ulafl labilir, elektronik ortamda ifllenebilir ve çal flma süreçlerinde faydalan labilir olmad sürece kurumlar için faydal de ildir. ECM (Kurumsal çerik Yönetimi), içerik yönetimi, doküman yönetimi, eriflim araçlar (portals), ortak çal flma, ifl ak fl yönetimi ve arflivlemeyi bir araya getirerek günümüz flirketlerinin bilgi can damar n temsil etmektedir. Bilgi Yönetimi htiyac Pek çok flirket, ECM projelerini önceden planlamamakta, zaman içinde karfl lar na ç kan sorular n etkisiyle bu projelere yönelmektedirler: Herhangi bir ifllemle ilgili olarak flirket bünyesinde hangi bilgi, nerede, kimin elinde mevcuttur? Eldeki bilgilerden nas l daha verimli faydalanabilirim? Kâ t üstünde mevcut bilgilerden nas l kolayca elektronik ortamda faydalanabilirim? Farkl bölümler ve konumlardaki ofisler aras iletiflimi nas l iyilefltirilebilirim? Gereksiz, israfa yol açan kay t ve ifllem tekrarlamalar n n nas l önüne geçerim? Elimdeki bilgiye nas l her yerden ulaflabilirim? Ticari ve medeni kanuni sebepler ve di er regülasyonlar ile saklanmas gereken bilgiyi nas l güvenli tutar m? çerik Yönetimi Kurulumu ECM, müflterinin ihtiyaçlar na göre farkl önem tafl yan afla da s ralanm fl çeflitli IT sistemlerinin bir araya getirilmesini hedefler. Bunlar Uzmanl n ve bilginin rekabet koflullar nda avantaj sa layacak flekilde h zl de erlendirilmesi baflar l bir ECM uygulamas n gerektirir. Baflar l bir kurumsal strateji için bir kurumun tüm bölümlerinde ECM hayati bir etkendir. çerik Yönetimi Sistemi - CMS Doküman Yönetimi Sistemi - DMS fl ak fl, fl Süreçleri Yönetimi - BPM Arflivleme Eriflim Ortak Çal flma Kurum Bilgi Eriflim Arac (portals) - EIP Bilgi Yönetimi - Kurumsal Entegre Arama Motorlar - KM Kay t Yönetimi - RM

5 bafll klar ndan oluflmaktad r. ECM alan nda mevcut ürünlerin ve ürün sat c lar n n say s pazar heterojen k lm flt r. fl süreçlerinin pek çok farkl bölüm ve lokasyonda de erlendirilmesi gereklili i devaml artan bir karmafl kl do urmaktad r. Her yaklafl m n stratejik, teknik ve örgütsel aç lar göz önünde bulundurulmal d r. Çok çeflitli yaz l m, süreç ve çal flanlar kapsayan bu yelpaze için bizim tavsiyemiz: Ufak bafllay n - ö renmeye haz r olun - deneyim toplay n. Yapabilece iniz her fleyi de il, iflinizi daha iyi yapman z sa layacak fleyleri yapmal s n z. Sunduklar m z Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, ECM kurulumu ve uygulamas n n her yönünü ve safhas n kapsayan bir profesyonellik ve deneyime sahiptir. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri ECM çözümleri size: Belgelerinizin taranmas, tan nmas, arflivlenmesi, Tan nan belgelerinizin operasyon süreçlerinin geliflmifl teknolojiler ile h zland r lmas, fl ortaklar n z ve üçüncü firmalar ile SOA mimarisi çerçevesinde bütünlefltirilmesi, Çal flanlar n z aras ndaki süreçlerin otomasyonu, Dokümanlar n z n yönetilebilir bir ortamda saklanmas, Aranabilir, ulafl labilir ve yönetilebilir k l nmas, konular nda, dan flmanl ktan sistem kurulumlar ve IT altyap lar yönetimine kadar sa lad tek kaynaktan çözümler ile art de er yaratmaktad r. Bugün Audi, AXA, BayerCrop Siences, Beiersdorf, BMW, Bundeseisenbahnvermögen, DC/MCC, Smart, Deutsche Bahn, Deutsche Emission Handelsstelle, Deutsche Bank, EON, Epcos, AGCO / Fendt, Henkel KGaA, Klinikum Nürnberg, LBK, Linde, OSRAM, MAN, B&W, MAN Nutzfahrzeuge, REWAG, SIEMENS, Trumpf, Zeiss ve daha pek çok flirket Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri'nin Kurumsal çerik Yönetimi uzmanl ndan faydalan yor. Siz de deneyim zenginli imizi kendiniz için kazanca çevirmede onlara kat labilirsiniz.

6 CRM - Müflteri liflkileri Yönetimi Yo un rekabet koflullar ve artan müflteri talepleri karfl s nda, baflar l müflteri iliflkileri yönetimi sizi öne geçirir. Yeni bir müflteri kazanmak, var olan müflterileri tutmaktan çok daha masrafl d r. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, mevcut iliflkilerinizi en iyi flekilde yönetmenizde ve de erlerini sürekli art rman zda size yard mc olabilir. Siemens'in bir parças olarak, size tek kaynaktan, ön dan flmadan kurulum ve çözüm yönetimine kadar genifl kapsaml bir müflteri iliflkileri yönetimi sunmak için gerekli sektör ve süreç uzmanl na sahibiz. Yat r mlar n z korumak, harcamalar n za karfl l k net bir geri kazanç elde etmek istiyorsunuz. Sat fllar n zda, pazarlaman zda, hizmet faaliyetlerinizde müflterilerinizle iliflkilerinizin tam potansiyelinden faydalanabilmek istiyorsunuz. Bunun için kendi sektörünüz ve müflteri taban n za uygun bir CRM (Müflteri liflkileri Yönetimi) stratejisi ve uygun flekilde düzenlenmifl bir IT çözümüne ihtiyac n z var. Ayn zamanda size stratejik ve teknolojik dan flmanl k yaparak potansiyel kazançlar n z saptayabilecek, fleffaf ve baflar l bir proje uygulamas gerçeklefltirebilecek bir CRM partnerine de ihtiyaç duyuyorsunuz. Tüm bunlar için Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, arad n z ortakt r. Sat fl CRM çözümlerimiz, hem d flar daki sat fl ekibinizi hem de ofisteki stratejik karar alma süreçlerinizi destekler. Ürünlerinizi, müflterilerinizi ve sat fl kanallar n z iyi bir analiz altyap s yla destekleyebiliyor musunuz? Kapsaml müflteri profilleri ç kartabiliyor musunuz? Herhangi bir sat fl temsilciniz ulafl lamad nda müflterilerinin bilgilerine ulaflabiliyor musunuz? Sat fllar n zda müflteri bilgisini faydal bir flekilde kullanabilmelisiniz. Müflteriler için rekabet ederken sat fl ekibiniz ilgili bilgiye çabuk ve verimli bir biçimde - her zaman ve her yerde - ulaflabilmelidir. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, sundu u baflar s kan tlanm fl müflteri yönetimi seçenekleriyle size rekabette avantaj sa lar. Pazarlama Sat fl ve pazarlama süreçlerinizi optimize ederek, en verimli olacak flekilde birbirine ba layabilirsiniz. Sat fl ve pazarlama ekipleriniz ortak bir bilgi taban ndan faydalanabiliyor mu? Pazarlama faaliyetleri ve kampanyalar planlay p yürütebiliyor, bunlar n baflar s n ölçebiliyor musunuz? Müflteri segmentlerine göre pazarlama ve sat fl kanallar stratejilerinizi düzenleyebiliyor musunuz? Pazarlamada müflteriye do rudan olarak hitap edebilmelisiniz. Siemens CRM paketleri, müflteri verilerinin bir araya toplanmas ndan kârl müflteri segmentlerinin belirlenmesine, maliyet kontrolünden hedef temelli kampanyalar n yürütülmesine kadar pek çok karmafl k pazarlama faaliyetinin gerçeklefltirilmesini sa lar.

7 Servis Servis kalitesi uzun vadeli müflteri iliflkileri için flartt r. Servis kalitesi giderek sizi rakiplerinizden ay rmada daha önemli bir ölçüt haline geliyor. Müflterilerinizde her zaman onlar n yan nda oldu unuz hissini yaratabilmek için kolay ulafl labilir ve onlar n isteklerinin fark nda olmal s n z. Müflteri önerilerinden müflteri memnuniyetini art rmak için nas l faydalanabilirsiniz? Teknik ekiplerinize sahada gereken bilgiyi sa layabilmek için ne yapmal s n z? Hizmetlerinizi gelifltirirken ayn anda ilgili ürünler veya daha üst segment ürünler satma imkânlar na sahip olabilir misiniz? Günümüzde pek çok sektörde kâr esas ürünün sat fl ndan de il, takip eden çapraz sat fllardan sa lanmaktad r. Siemens, pek çok müflterisinin ürün temelli ifl modelinden hizmet temelli ifl modellerine geçifllerine yard mc olmufltur. CRM çözümlerimiz size müflterilerinizin ihtiyaçlar na çabuk ve bireysel boyutta her tür iletiflim kanal ve ortam nda cevap verebilmeniz için gerekenleri sa lar. Uzun süreli olumlu müflteri iliflkileri kurabilmek için sadece kuvvetli bir IT yap s ve iyi bir müflteri veri taban yeterli de ildir. Pek çok farkl sektördeki yap lar ve süreçler hakk nda bilgi sahibi olmal ve bunlar bir entegre yap da bir araya getirebilmelisiniz. Biz bunu Siemens küresel yenilik a nda her gün yap yoruz. Böylece, özellikle sizin için do ru olan müflteri iliflkisi yönetimini size sa layabiliyoruz. leriye yönelik genifl aç l portfolyomuz, CRM projenizin tüm hizmet a n kaps yor ve müflteri iliflkilerinizi uzun vadeli olarak gelifltirmenizi sa l yor. Çözümlerimizde süreç ve verileri mevcut altyap lara eklemeye gösterdi imiz önem dahilinde SAP gibi güvenilirli i kan tlanm fl CRM platformlar kullan yoruz. K saca, Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri CRM çözümleri size flunlar sa l yor: Stratejik CRM (Müflteri liflkileri Yönetimi) ile müflteri potansiyelinizin devaml geliflimi CRM kurulumunda s n f n n en iyisi çözümlerle yüksek verimlilik Pek çok farkl sektörde uzmanl m z sayesinde ifl süreçlerinizin optimizasyonu CRM çözümümüzün sizin mevcut IT altyap n za entegrasyonu Piyasa lideri CRM platformu üreticileriyle ortakl klar m z sayesinde en son yeniliklere devaml eriflim olana Telefon altyap n za göre sabit hat ve mobil çözümleriyle IT altyap n z n entegrasyonu Dünyan n önde gelen IT hizmet sa lay c lar ndan biriyle uzun vadeli ortakl k Bir Siemens orta ndan ald n z proje deste i sayesinde yat r m n z n korunmas

8 IT Dan flmanl k ve Sistem Entegrasyonu Her boyutta kurum için en iyi çözümler Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri altyap n z s n f n n en iyisi yeni bir ortama tafl mak için hizmetlerinin yan s ra entegrasyon çözümleri ve güvenli ID (kimlik) çözümleri de sunmaktad r. Bunlar Siemens'in kendi bünyesinde kulland ve faydaland denenmifl ve kan tlanm fl çözümlerdir. Dan flmanl k ve uygulama alan ndaki birikim ve deneyimimizin eflsiz bileflimi sayesinde tek kaynaktan kapsaml sistem entegrasyon çözümleri edinme imkân sa l yoruz. Hizmet ve çözümlerimizi oluflturan ana bafll klar m z: IT ve ifl stratejilerinizi uyumlu hale getirmek için dan flmanl k hizmetleri Müflteriye özel yaz l m çözümleri Günümüz servis temelli yap lara dayal kurumsal entegrasyon hizmetleri (BPM - SOA) IT altyap lar n verimli hale getirmek için sistemli düzenleme ve de iflim hizmetleri Yasal gerekliliklere uymak ve ifl süreçlerinizle IT ortam n z n güvenlili ini artt rmak için güvenli ID çözümleri Dünya çap nda 2500'den fazla teknoloji ve entegrasyon uzman yla Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri etkin sistemler entegrasyonu orta n zd r. Dan flmanl ktan, çözüm tasar m ve gelifltirilmesine ve çözümlerinizin kurulum ve uygulamas na genifl bir hizmet yelpazesi sunmaktay z.

9 Sundu umuz hizmet ve çözümlerimizden baz lar : Elektronik Etiketleme (RFID) Çözümlerimiz Daha zeki bir tedarik zinciri H z, ak c l k, güvenli ve do ru bilgi iletimi... E er konumuz tedarik zinciri ise bunlar hayat damarlar d r. Giderek h zlanan ürün yaflam döngüleri, keskinleflen rekabet, yeni yasal düzenlemeler, binlerce seçenekle kuflat lm fl tüketiciler, öngörülemeyen birçok geliflme... flte bu ortamda gerçek rekabet avantaj n yaratacak teknoloji, RFID (Radio Frequency Identification) yani radyo frekans yla tan ma teknolojisidir. Üstünlü ü tart fl lmayan bir teknoloji olan RFID, asl nda 50 y ld r biliniyor. Ancak bugün geldi i nokta itibariyle var olan teknoloji ikliminde rakipsiz bir konuma sahip bulunuyor. Çünkü hiçbir kontak olmaks z n; lokasyon, çevre koflullar ve görünürlük gibi faktörleri tamamen göz ard ederek etiket üstündeki bilgiyi okuyor, yaz yor ve kaydediyor. Üretim, perakendecilik ve lojistik alanlar nda kullan lan RFID teknolojisinin müflteri aç s ndan anlam flu: Tatmin, tasarruf, yal nl k, efl zamanl l k ve sinerji. Ürünlerin tan t lmas, da t lmas ve depolanmas aflamalar nda RFID'nin barkotlu veri toplama sistemlerine göre önemli üstünlükleri var: Zor çevre koflullar na göre dayan kl l k (kar, sis, buz, boya gibi faktörlerden etkilenmemesi), RFID etiketlerinin manuel operasyona gerek kalmadan okunabilmesi, Ayn anda birçok etiketin okunabilmesi, Tek bir etiketin bir defadan fazla kullan labilmesi. Ayn anda ürün bulunurlu unu optimize eden, otomatik yenilemeye olanak veren, siparifl takibini sa layan ve çal flanlara tüketicilerle ilgilenmek için daha çok zaman yaratan RFID, sadece maliyet kalemlerini düflürmekle kalmaz, iflin bütününde büyüme ve gelir art fl sa lar. Bir örnek vermek gerekirse, dünyaca ünlü Wal-Mart' n RFID çözümlerinden elde etti i toplam faydan n maddi karfl l y ll k 8,35 milyon USD civar ndad r. Etkileyici de il mi? Gerçek zamanl tedarik zinciri Fabrikadan sat fl noktas na, RFID çözümleri ile daha fazla görünürlük ve performans kontrolü elde edersiniz. Partner network'leri boyunca daha iyi iflbirli i sa layabilmek, gerçek zamanl bir tedarik zincirinde ilerlemek, sizi bu ifl resminin içinde, tam da istedi iniz yerde tutar. Sadece Siemens için geçerli sebepler: Yaz l m, fiziksel altyap, ara-yaz l m, IT entegrasyonu ve ifl süreçleri dönüflümünü ayn anda sunabilen, dünyada bu alanda her noktada tam yetkinli e sahip tek flirket olmas, RFID konusunda 30 y la yak n bir süredir çal flmas ve bu konuda örnek oluflturan, ufuk açan düzinelerce baflar ya imza atm fl olmas, Global olarak 250 bini aflk n cihaz kurmufl olmas, Dünyan n çeflitli yerlerinde, tamamen sektör-spesifik uygulamalarla ifl faydas yaratan RFID test merkezleri ve laboratuarlar na sahip olmas, Normal koflullarda saniyede - hatas z okuma h z, Dünyan n ilk transatlantik RFID uygulamalar ndan biriyle global tedarik zinciri deneyimi, Geniflletilmifl tedarik network'ünüz için global destek, Dünya üzerinde otomasyon, lojistik, IT hizmetleri ve ifl süreçleri mühendisli i üstüne çal flan 100 bini aflk n Siemens çal flan, Endüstriyel altyap, telekomünikasyon ve teknoloji inflas gibi spesifik alanlar kapsayan çok boyutlu ve çok cepheli bir uzmanl k. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri RFID De erlendirme Metodolojisi Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri taraf ndan gelifltirilen RFID De erlendirme Metodolojisi flu unsurlar kapsar: Müflteri için katma de er yaratacak süreçlerin ve izlenmesi gereken bilgilerin tespit edilmesi, Lojistik ifl süreçlerinin RFID teknolojisi do rultusunda yeniden tasar m ve standardizasyonu, Mevcut süreçlerin detayl bir flekilde analiz edilmesi, Gerekli süreçlerin tan mlanmas, Ana performans göstergelerinin belirlenmesi, Tedarik zincirindeki ak fl n daha kesintisiz hale getirilmesi, Bilgi ak fl n n do ru ve güncel takibi, ROI Hesaplama, Mevcut uygulamalarla entegre çal flabilmek için gereken altyap n n oluflturulmas, Sistem entegrasyonu ve uygulama. Neden Siemens? Fortune Global taraf ndan 2004'te dünyan n bir numaral elektrik-elektronik mühendisli i flirketi olarak tan mlanan Siemens, birçok alanda oldu u gibi RFID'de de öncü ve lider bir konuma sahip bulunuyor. RFID ve ba lant l alanlardaki deneyimini Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri arac l yla ifl dünyas n n faydas na sunan Siemens, üretim, lojistik ve perakende sektöründeki müflterilerine bütüncül çözümlerle çok boyutlu faydalar sunuyor.

10 IT Platformu Geçifli (IT Migration) Çözümleri Küresel ölçekte giderek artan rekabetin getirdi i bask ile firmalar ve kamu kurulufllar IT bütçelerini en etkin biçimde kullanmak zorunda kalmaktad r. Özellikle büyük ölçekli iflletmelerde hala kullan mda olan yüksek iflletme ve bak m maliyetleri olan yeni teknolojilere kapal ortamlar ndan daha maliyet etkin, modern ve aç k sistemlere geçmek bu bak mdan önem arz etmektedir. Bu geçifl sonucunda sa lanacak Çevik Agile IT ortam ile daha öncesinde, sistemin idamesinde kullan lan kaynaklarda (insan kayna, para, zaman) oldukça radikal azalmalar sa lanabilmektedir. Örne in mainframe sistemlerin daha maliyet etkin platformlara aktar lmas ile sistem bak m ve idame masraflar n n % 60 - % 90'a kadar indirilebildi i görülmektedir. Yeni teknolojilere kapal sistemlerin iflletmelerin yaflad problemler flu bafll klar alt nda s ralanmaktad r: Yeni teknolojilere kapal sistemlerin (yaz l m, donan m, lisans) maliyetlerinin yüksekli i Son yaz l m sürümlerinin eski - yeni teknolojilere kapal sistemlerin çal flmamas Yüksek maliyetli yükseltmelere (upgrade) zorlanma Yeni teknolojilere kapal sistemlerin k s tlay c yönleri Tek bir üreticiye yüksek derecede ba ml l k Gelifltirme araçlar ndaki zay fl k Yükseltme maliyetlerinin art fl Zorunlu fail-over donan m gereksinimi Yeni teknolojilere kapal sistemlerin IT uzman maliyetlerindeki art fl Yeni teknolojilere kapal sistemlerin de iflik seviyelerde karfl laflt bu problemler incelendi inde afla daki temel ihtiyaçlar n ön plana ç kt gözlemlenmektedir: Mevcut uygulamalar n modern ve daha maliyet etkin platformlara aktar lmas ile lisans, gelifltirme ve bak m giderlerinin azalt lmas, Daha esnek bir IT platformu ve gelifltirme ortam ile mevcut uygulamalar n iflletiminin ve yeni ihtiyaçlara göre adaptasyonunun daha h zl gerçeklefltirilmesi, Tamamen tek bir üretici firmaya ve ürünlerine ba l yeni teknolojilere kapal sistemlerin uygulamalar na olan ba ml l n giderilmesi, Yeni teknolojilere kapal sistemlerin tafl nmas / çevriminin belirli metodolojiler ve profesyonel bir disipliner yaklafl mla gerçeklefltirilmesini sa layacak uzmanl k gereksinimi.

11 Tafl nma / modernizasyon süreci ile gerçeklefltirilen bu geçifl birçok seviyede ve de iflik yaklafl mlarla yap labilmekle beraber as l olarak mevcut sistem bileflenlerinin (uygulamalar, veritabanlar, altyap ve iflletim sistemleri) tamam n n veya bir k sm n n, belli çevrim araçlar n n otomasyon deste i ile aflamal olarak yeni ortama aktar lmas n kapsamaktad r. Bu noktada bir sistem entegratörü olarak Siemens'in yaklafl m, tek standart bir çözümün müflteriye empoze edilmesini de il, tüm teknik, mali ve yönetsel faktörler ve müflteri önceliklerine göre bu geçifl ve en uygun teknik çözümün Migration Management Framework çat s alt nda tüm bileflenleri ile bir araya getirilmesidir: Uygulamalar n tamamen tafl nmas (uygulama dili geçifli: COBOL'dan;.NET COBOL'a, MF COBOL'a veya RPG'den RPG.NET'e), baz uygulamalar n s f rdan tekrar yaz lmas (rewrite in.net, JAVA/J2EE), platform tafl nmas yoluyla sistemin tüm uygulamalar ile birlikte MS Windows veya Linux gibi modern, maliyet etkin platformlar aktar lmas, dil çevrim araçlar ile uygulamalar n çevrimi (ADABAS to JAVA, COBOL to JAVA gibi) veya belli uygulamalar n mainframe ortam nda kullan m na devam edilmesi bu alternatifler aras ndad r. Appl Features Commodity Business Differential No PACKAGE APP REWRITE MIGRATION OPTIONS Application meeting bussiness needs REHOST DO NOTHING Yes Cost Pressure High Low Bu ihtiyaçlar göz önüne alarak, bir Sistem Entegratörü yaklafl m ile tüm bu sürecin, anahtar teslimi proje yönetimi yaklafl m ile gerçeklefltirilebilmesini sa layacak bir Ürün ve Hizmet yap lanmas gerçeklefltirilmesine karar verilmifltir. Siemens Türkiye içerisinde, 2003 y l nda bafllat lan bu inisiyatif çerçevesinde, bu konudaki çözüm ortaklar ile yap lan iflbirlikleri ile bu yetkinlikle ilgili ürün ve hizmetler Migration Management Framework çat s alt nda bir araya getirilmifltir. Yine bu çat alt na zaman içerisinde, müflteri gereksinimleri ile uyumlu olarak yeni bileflenler eklenmifltir. Micro Focus, Fujitsu Software ve BluePhoenix çözümleri bunlar aras ndad r. SIEMENS Türkiye taraf ndan gelifltirilen bu yetkinlik, SIEMENS HQ ile koordineli olarak bir global bir hizmet sunumu Servis Offering haline dönüfltürmüfl ve öncelikle yurtd fl nda (Avrupa ve Suudi Arabistan) tan t m ve sat fl faaliyetleri 2004'ten itibaren gerçeklefltirilmeye bafllanm flt r. Bu kapsamda devam eden büyük ölçekli modernizasyon projelerimiz aras nda Suudi Arabistan Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nin mainframe uygulamalar n n Linux platformuna çevrimi yer almaktad r. Bugüne kadar yurtd fl a rl kl olarak sat fl gerçeklefltirilen bu konuda Türkiye içerisinde de tan t m ve sat fl na yönelik olarak çal flmalara a rl k verilmeye bafllanm flt r.

12 SIEMENS'in bu alandaki çözümü müflterilere afla daki kazan mlar sa lamaktad r: Modern, verimli sistem yönetim ve yaz l m gelifltirme ortamlar na geçifl ile bak m ve yeni gelifltirme sürelerinin k salmas ve iflletme maliyetlerinin azalt lmas, IT bütçelerinde yeni ortama geçiflle önemli ölçüde tasarruf yap labilmesi, Daha esnek bir platforma geçifl ile daha düflük maliyetli, rekabete aç k yaz l m ve donan m çözümlerine eriflim imkân, Daha geliflmifl ve etkin yaz l m gelifltirme ve sistem yönetimi araçlar n n kullan labilmesinin organizasyona motivasyon kazand rmas, Mevcut uygulamalar n (COBOL, RPG, PL/I) ifl mant korunarak, çevrim araçlar ile h zl ve güvenilir çevrimi sonras geliflmeye aç k teknolojik konumlanma, Framework kapsam ndaki çevrim araçlar ve metodolojilerin sistematik kullan m ile sa lad otomasyon ile geçifl sürecinin süre ve maliyetinde sa lanan tasarruf. Dönüflümün içerdi i risklerin, metodolojik, proje yönetim prensiplerine dayanan yaklafl mlarla minimizasyonu. Tüm bu faydalar n optimum seviyede gerçeklefltirilebilmesi için öncelikle her müflteriye özgü olarak teknik ve mali aç dan en uygun geçifl stratejisinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu stratejinin belirlenmesi aflamas nda teknik, mali ve yönetsel birçok faktörün göz önüne al nmas gerekmektedir. Bunlar aras nda Müflteri fl Hedefleri ve Planlar, IT stratejisi, mevcut uygulamalar ve sistem yaz l mlar envanteri, kullan m durumlar, iflletmedeki di er sistemlerin (orta boy sistemler veya modern sistemler) kullan m durumu ve sistemler aras entegrasyon, IT personeli teknik profili, mevcut IT giderleri ve lisanslama maliyetleri yer almaktad r. Geçifl Stratejisi'nin oluflturulmas, belirlenen stratejiye uygun olarak Geçifl Plan 'n n oluflturulmas, bu geçiflin proje yaklafl m ile gerçeklefltirilmesi, IT personeli ve son kullan c e itimlerinin tamamlanmas, geçifl sonras destek hizmetleri dahil tüm bu süreçlerin detaylar konusunda müflterilerimizi bilgilendirmek amac yla Çözüm Tan t m, Kavram spat Çal flmas (Proof-of Concept) ve Müflteri Uygulamalar 'n n bir örnek grubunun çevriminin birlikte gerçeklefltirildi i demonstrasyon (workshop) çal flmalar düzenlenebilmektedir.

13 Servis Temelli Kurumlar Süreç Yönetimi ve Entegrasyon çözümleri (BPM - SOA) fl Süreçleri Yönetimi (Business Process Management (BPM)) fl süreçleri yönetimi ad ndan anlafl laca üzere ifl süreçlerini yönetmek üzere sunulan bir araçt r. Bu araç sayesinde hem süreçlerin verimlili i ve hedeflere uygunlu u sa lanabilmektedir hem de pazardaki de iflikliklere adaptasyon kolaylaflmaktad r. Rekabetçi kalmak isteyen kurumlar n ifl süreçlerinide bu rekatçi ortama uygun flekilde yaflatmas için gerekli olan sistematik yaklafl m ifl süreçleri yönetimi ve servis odakl mimari (SOA) çözümleri ile sa lanabilmektedir. Temelde modelleme, simule etme, izleme ve iyilefltirme özelliklerinden oluflan yaz l mlar sayesinde ifl süreçlerinin geliflimini kolaylaflt r r. fl Süreçleri Yönetimi (BPM) and Servis Odakl Mimari (Service Oriented Architectures (SOA)) Birbirinden ayr sahip olunabilen teknolojiler olsa da, ifl süreçleri yönetiminin uzant s olarak servis odakl teknolojiler süreçlerin entegrasyonunda önemli bir rol oynar. Bu nedenle iflin çekirde ine yerlefltirilecek bir platform sayesinde birçok yap bir arada entegre bir flekilde çal flarak verimlilik sa lar. fl Süreçleri Yönetimi (BPM) and Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri Uzun y llar süren deneyimler ard ndan Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri olarak bizlerin deneyimleri birçok kurum için konunun vazgeçilmezleri olan insan, süreç ve teknoloji kavramlar n n harmanlanmas nda rol almam z sa lad. Siemens olarak bizler süreç iyilefltirme ve entegre süreç yönetimi projelerinin afla da s ralad m z birçok seviyede uzman kaynak ve deneyim sa layabilir durumday z. Ön Analiz Aflamas (BPM-SOA Awareness & Readiness) fl ihtiyaçlar n n belirlenmesi, flu anki durum analizinin haz rlanmas ve gelifltirmeye aç k alanlar n belirlenmesi Süreç Tasar m (Service Oriented Business Process Design) Süreçlerin gözden geçirilmesi, yeniden tasarlanmas, proje hedeflerinin belirlenmesi ve modele oturtulmas Servis Tasar m (Service Design and Process Refinement) fl plan n n ard ndan süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi fl Süreçleri Yönetimi (Business Service Management) Tan mlanm fl ifl servislerinin yönetimi, bak m, servis seviyesi (bak m) anlaflmalar n n yönetimi lave isteklerin karfl lanmas (BPM-SOA Change Management) Kurum içinde oluflan ilave veya de ifliklik ihtiyaçlar n n karfl lanmas. Proje yönetiminin sa lanmas, e itim ihtiyaçlar n n karfl lanmas ve kalite kontrollerinin yap lmas Servis Uygulama (Service Implementation) Süreçlerin detaylar n n netlefltirilmesi, servis haritas n n ç kart lmas ve test senaryolar ve dökümantasyon ihtiyaçlar n n netlefltirilmesi Platform Netlefltirme (SOA Platform & SOI Readiness) Fizibilite oluflturulmas ve gelecek gereksinimlerinin netlefltirilmesi Platform Uygulama (SOA Platform & SOI Implementation) Planlar n hayata geçirilmesi, test edilmesi, ifl ihtiyaçlar ile uygunluklar n n ölçümlenmesi

14 Siemens Kurum Entegrasyon Yaz l m (KEY) Kurum Entegrasyon Yaz l m (KEY) ile bilgi toplumuna giden yolda kurum ve kurulufllarca yürütülmekte olan Bilgi ve letiflim Teknolojileri (B T / ICT-Information and Communication Technologies) yat r mlar nda, kurumlar aras entegrasyon ihtiyac n karfl lamak üzere, basit, anlafl l r ve kurumlar taraf ndan sunulmakta olan yayg n servislere kolay eriflim sa layabilecek bir entegrasyon ortam sa lanmaktad r. Kurum Entegrasyon Yaz l m (KEY) ile kurum/kurulufllar n sahip olduklar mevcut sistemlerin, bunlar üzerindeki uygulamalar n ve verilen hizmetlerin elektronik ortamda di er kurumlardaki sistemlerden ba ms z olarak uluslararas standartlar çervesinde gerek kendi içinde gerekse d fl sistemlerle entegrasyonlar n n sa lanmas hedeflenmifltir. Sa lanan entegrasyon ortam ile; Kurumlar aras veri de ifliminin standart ve kolay bir flekilde gerçeklefltirilmesi, Herhangi bir hizmetin elektronik ortamda verilmesine yönelik ortam n sa lanmas, Birden fazla kurumu ilgilendiren kompleks hizmetlerde, di er kurumlarla tespit edilen standartlar çerçevesinde etkileflimlerin sa lanmas ve hizmete yönelik servislerin orkestrasyon ve koreografilerinin yap labilmesi, Hizmetlerin elektronik ortamda verilmesinde, kurum içi (back end) sistemlerle entegrasyona yönelik farkl ihtiyaçlar n karfl lanmas, Bütün bu süreçlerin yönetiminde ihtiyaç duyulacak temel bileflenlerin, teknik detaylar n n soyutland r larak bileflen temelli olarak Kurum Entegrasyon Yaz l m (KEY) kullan c lara sunularak d fla aç l m n kolaylaflt r lmas, teflvik edilmesi hedeflenmifltir

15 Tedarik Zinciri Yönetimi Ak ll tedarik a yönetimi ile daha yüksek katma de er Küresel rekabet pek çok flirketi de er zincirlerinin tümünde ifl süreçlerinin verimlili ini ciddi biçimde artt rmaya itti. Ürün gelifltirme ve üretim alanlar nda optimizasyon imkânlar büyük ölçüde tüketildi, ancak lojistik süreçlerinde ayn durumun geçerli oldu u söylenemez. Tedarik a n ak ll ve çok yönlü bir flekilde idare etmede becerikli flirketler rakiplerinden daha h zl, daha esnek ve daha düflük maliyet dengeleriyle çal flabilecekler. Do ru IT çözümlerinden faydalanmak sizi tedarik zincirinizden daha fazla katma de er elde etmek için ideal konuma getirecektir. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri sizin için bu do ru çözümleri bulacak orta n zd r. Uzman ve Kapsaml Siemens tedarik zinciri yönetimi çözümlerinin uygulanmas ve optimize edilmesinde y llar n tecrübesine sahiptir. Piyasada mevcut SCOR'dan (Supply Chain Operation Reference) SAP 'a kadar tüm standart çözümlerde uzmanl k sahibiyiz. Daha s, daha da lm fl bir üretim yap s, daha genifl ve birbirine geçmifl bir tedarik ve ortak zinciri anlam na gelir. Dolay s yla günümüz koflullar nda tedarik zincirinin ak ll yönetimi verimli ve baflar l ticari faaliyet için daha da önemli bir flart haline gelmifltir. Siz de tedarik zincirinizin tüm potansiyelini katma de ere çevirebilmek, tedarikçi ve ortaklar n zla iliflkilerinizi gelifltirmek, daha rahat ve verimli mal ve malzeme ak fl sa lamak, tedarik, temin, sat n alma süreçlerinizi isabetli ve baflar l planlama süreçleriyle yönetebilmek istiyorsunuz. Bunun için ak ll, etkin ve mevcut teknolojik imkânlardan ve sa lam bir IT altyap s ndan faydalanan bir tedarik zinciri yönetimine ihtiyaç duyuyorsunuz. Hem üretici hem de ba ms z bir IT hizmet sa lay c s olarak standart ürünleri kullanarak ihtiyaçlar n z tam karfl layan çözümler üretiyoruz. Süreç dan flmanl ndan platform seçimine ve kuruluma kadar kapsaml destek veriyoruz. AutoID/RFID çözümlerine hakimiz. flletmeci altyap si veya ERP ve SCM sistemlerinize ba lant lar dahil olmak üzere, tek bir parça için veya anahtar teslim tam çözümler olsun, tamamen ihtiyaçlara uyarlanm fl çözümler sa l yoruz. Tedarik zinciri yönetiminizi iyilefltirme ihtiyac n z bütüne dayal, de er zincirinin hammade üretiminden nihai müflteriye teslimata kadar her safhas n hem flirketiniz hem de ortaklar n z kapsayan bir çözümle karfl l yoruz. Planlama Odakl Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri tedarik temelli ifl süreçlerinize tedarik ve temine özgü çözümler ve tedarikçi iliflkilerinizi yo unlaflt rarak destekler. fiirketler aras sat nalma, tedarik, temin süreçlerinin yönetimi, fiyat al m, tedarikçi seçimi, kontrat haz rlama ve tedarikçi iliflkileri idaresi odaklan lan alanlard r. Ayr ca tedarik planlamas ve malzeme ve parça kataloglama için do ru içerik sistemlerini seçmenizde size dan flmanl k hizmetleri sunuyoruz. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri tedarik zinciri yönetimi alan nda Sat fllar ve Faaliyet Planlamas ile Üretim Lojisti i planlama süreçlerinizi optimize eden yaz l m sistemleriyle ileri derece planlama deste i sa lar. Ürün ve malzemelerin ak fl n n düzenlenme ve bütünlefltirmesini en verimli flekilde gerçeklefltirmeniz için ulaflt rma ve iflleme planlaman zda Ulaflt rma ve Lojistik ile RFID hizmetleri sunar.

16 RFID Radyo Frekans yla Tan mlama (RFID) tedarik zincirindeki tüm süreçleri ciddi etkiler. Bu teknolojinin sat nalma, üretim ve lojistikte erkenden kullan lmaya bafllanmas tedarik zincirinize gelecekte büyük bir rekabet avantaj haline gelme potansiyeli kazand r r. RFID teknolojisi radyo frekanslar n n kullan m yla üstlerine çeflitli bilginin kaydedilip okunabildi i milimetrik boyutta çiplerin ürünler, araçlar, konumlara yerlefltirilmesini ve bunlar n elde tafl nabilen mobil araçlar, tablet PC'ler gibi aletlerle beraber bilgilendirme, kay t ve takip amaçlar yla kullan lmas n mümkün k lmaktad r. hizmetlerimizden faydalan lan pek çok alan aras nda t p sektöründe hastahanelerde hastalar n kimlikleri, t bbi geçmifl ve tedavilerinin takibi, hava tafl mac l nda havayollar ve merkez havaalanlar n n tedarik ve hizmet a lar n n yönetimi gibi örnekler verilebilir. Siemens Küresel Yenilik A ürün ve sistemler, teknik ve faaliyet dan flmanl ndan süreç tasar m na, ve teknoloji, süreç ve IT entegrasyonuna size tam bir RFID portfolyosu sunar. Beraber tedarik zincirinizi uzun soluklu bir lojistik a na çevirebiliriz. RFID teknolojisiyle etkin tedarik zinciri yönetimi 2007 kas m ay nda Siemens Group Automation and Drives' n Erlangen Almanya'daki ekipman üretim fabrikas na Hanover'deki Üretim Yönetimi Enstitüsü (IPM) ve uluslararas dan flmanl k flirketi PRTM Management Consultants taraf ndan Tedarik Zinciri Yönetimi Ödülü verildi. Üretim sürecinde mallar n ak fl n n düzenlenmesinde üstün performansa verilen ödülü kazanan belirleyen uzmanlar komitesi Siemens'i seçmesinde temel veri toplama kalitesi, üretimdeki yüksek esnekli i ve özellikle de flirketin üstün müflteri odakl l na dikkat çekti. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri sizin için do ru tedarik zinciri yönetimi çözümlerini sa layacak orta n zd r. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri tedarik zinciri yönetiminin faydalar : Tek bir kaynaktan tüm hizmetler Bafltan sona dan flma ve destek Live Tools program m z n kullan m yla h zl kurulum ve ölçülebilir sonuçlar Tedarik zincirinin genifl kapsaml optimizasyonu

17 SAP ERP (Kurumsal Kaynak Planlamas ) flyeri uygulamar n z için eksiksiz ERP çözümü Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri'nin genifl kapsaml SAP ERP çözümü, Kurumsal Kaynak Planlamas (Enterprise Resource Planning) alan nda yeni standartlar yarat yor. Sadece Yeni, SAP ERP çözümüne geçifl projenizi planlaman n ve gerçeklefltirmenin ötesinde, ERP sistemlerinin birlefltirilmesi (consolidation ve harmonization), e er isterseniz uygulamalar n z n yönetimi veya d fl kaynak kullan m hizmetlerini de sa l yoruz. Böylece IT ortam n z n ve ifllemlerinizin verimlili ini art rman z, iflletme maliyetlerinizi düflürmeniz ve fleffafl art rman z mümkün oluyor. Kurumunuzdaki temel idari ifllemlerde performans verimli bir ERP çözümü ile art rarak maliyetleri düflürmek, ayn zamanda müflteri ve tedarikçilerinizle iletifliminizi de yo unlaflt rmak istiyorsunuz. Bunun için esnek ve karmafl kl azalt lm fl bir IT altyap s na ihtiyaç duyuyorsunuz. Mevcut altyap n za yeni ifllev ve süreçleri basit ve h zl bir flekilde ilave edebilmek, müflteri ve tedarikçilerinizi kolayl kla ekleyebilmek istiyorsunuz Etkili Kaynak Yönetimi SAP ERP ile kurumlar müflteri ihtiyaçlar n gerçek zamanda görebilir ve yan tlayabilir, böylece de iflen piyasa koflullar n derhal saptayabilir ve uyum sa layabilirler. SAP ERP, kurumlar n faaliyetlerini kendi Esnek, Hesapl ve Kapsaml ERP çözümünüzü istedi iniz zaman SAP fl Paketi'nin içerdi i ifllevselliklerle geniflletebilirsiniz: SAP Müflteri liflkileri Yönetimi, SAP Tedarik Zinciri Yönetimi, SAP Tedarikçi liflkileri Yönetimi veya SAP Ürün Yaflam Ömrü Yönetimi. Genifl Kapsaml Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri'nin ERP çözümü genifl bir hizmet yelpazesini kapsamaktad r. Tüm kullan c lar n, veri ak fl n n, ifllemlerin, uygulamalar n entegrasyonu ve internet ile mobil altyap lar n verimli kullan m için teknik temeli SAP Netweaver platformu sa lamaktad r. bünyeleri ötesine uzanarak müflterileri, tedarikçileri ve partnerleriyle gerçek zamanda ba lant halinde sürdürebilmelerini sa layarak h zl, esnek ve güvenilir karar alma ve hareketi mümkün k l yor. SAP ERP, iflyeri uygulamalar na ek olarak kurumsal hizmetler ve mobil uygulamalar n da dahil oldu u eksiksiz bir analiz araçlar, insan kaynaklar yönetimi, maliyet ve faaliyet idare paketi sunuyor. SAP ERP'nin altyap s olan Netweaver' n güçlü aç k teknolojisinin sa lad ileri derecede esneklik, uyum yetene i ve iflletme kontrol imkânlar onu alan nda en iyi seçenek yap yor. En büyük uluslararas SAP partnerlerinden biri olan Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri 25 y lda 2500 baflar l projede kazan lm fl deneyimi ve dünya çap nda 2500'den fazla dan flman n n uzmanl klar n, pek çok farkl piyasa hakk ndaki bilgisini ve yeteneklerini size sunuyor. SAP ERP için sundu umuz hizmet program ihtiyaçlar n z toptan bir çözümdür: LIVE Audit ile analiz ve de erlendirme Geçifl Program SAP Sistemlerinin harmanizasyonu ve konsolidasyonu Fark ndal k çal flmalar htiyaç analizi çal flmalar fl süreçleri optimizasyonu Proje Yönetimi Uygulama ve gerçeklefltirme Yayg nlaflt rma (Roll-out) hizmetleri Uygulama yönetimi D fl kaynak kullan m

18 fl Zekâs (Business Intelligence - BI) Günümüzün h zla de iflen ifl ortam nda, güvenilir bilgi sahibi olmak, do ru kararlar verebilmek ve her seviyede ihtiyaç duyulan fleffafl elde edebilmek için vazgeçilmez bir flart. fl Zekâs (Business Intelligence - BI) çözümleri flirketinizde al nan kararlar n kalitesini art r r, planlaman z kolaylaflt r r ve bilgi taban n z n kalitesini gelifltirir. Anlaml ve yerinde bilgi sa layarak, özellikle stratejik, karar süreçlerini desteklemede uzman Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri gelifltirdi i özel fl Zekâs projeleri prosedürünü y llard r yüzlerce çok farkl boyutta flirkette baflar yla uyguluyor. Bilgilendirmenin Önemi Stratejilerinizin ne derece uygulanabildi ini veya planlar n z n ne kadar gerçeklefltirilebildi ini takip edebilmek istiyorsan z, düzenli, devaml ve do ru bilgi sa layacak bilgilendirme sistemlerine ihtiyac n z var. Önemli kararlar, faaliyetlerinizin birbirleriyle iliflkileri ve birbirleri üstündeki etkileri ile yeni geliflmeleri kavrayabilmenizi gerektirir. fl Zekâs çözümleri iflte size bu kavramada Tutarl planlama yapabilmek, planlar n zla mevcut durumu karfl laflt rabilmek ve hedeflerinize ulaflabilmek için küresel çapta farkl pazarlara da lm fl faaliyetleriniz hakk nda düzenli bilgi ak fl na ihtiyaç duyuyorsunuz. Kararlar n z n do uraca sonuçlar tahmin edebilmek, tüm kurumunuzun ve bireysel ifl süreçlerinizin verimlili ini anlaml ölçütlerle takip edebilmek, aksiyonlar n z n baflar durumunu erken aflamalarda görebilmek istiyorsunuz. Kurumunuzun her birimi ve seviyesinde durum ve süreçleri izleyebilmek, gerek kurumuzun kendi prensiplerine her zaman uyulmas, gerek kanun ve mevzuatlar n gerekliliklerine uyum ve bu uyumun kan tlanmas için devaml fleffaf bir ifl ortam gereksinimindesiniz. yard mc olur; pek çok farkl kaynaktan gelen verileri haz r raporlar veya daha ileri seviye analizlere veri olarak kullan labilecek anlaml bilgi paketleri haline getirerek size sunar. De iflen piyasalar, yeni pazar imkânlar, ifl planlar ndan sapmalar ve performans problemleri hakk nda erkenden ve güvenilir bilgi sahibi olmak, gerekli ad mlar zaman nda ve daha düflük maliyetle atabilmenizi sa lar. Güvenilir ve Esnek Platformlar Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, anlaml ve yerinde bilgi sa layarak, özellikle stratejik karar süreçlerini desteklemede uzmand r. Bu kararlar n gerektirdi i bilgi içeri inin geniflli i yeni ifllevselliklerin edinilmesiyle her geçen gün daha da artmaktad r. flte bu yüzden bizim çözümlerimiz sa lam platformlar üstünde esnek yap land rma imkânlar yla yeni bilgilendirme alanlar n n her zaman eklenebilmesini sa lar. H zla tamamlanabilen temel kurulumdan sonra müflterilerimizin ihtiyaçlar na göre gereken gözden geçirmeler yap labilir. lkemiz, Büyük düflün, küçük baflla d r. Gelifltirdi imiz özel fl Zekâs projeleri prosedürünü y llard r orta boyutlu iflletmelerden uluslararas çapta çal flan flirketlere yüzlerce çok farkl boyutta kurumda baflar yla uyguluyoruz.

19 Genifl ve Geniflletilebilir Kapsam Yöneticiler için kapsaml Kurum Strateji, Planlama ve Performans Yönetimi çözüm paketimiz Entegre Planlama, Dengelenmifl Karneler ve Performans Göstergeleri, Süreç Performans Yönetimi ve Uyum ve dare programlar n içermektedir. Finans, nsan Kaynaklar, Sat fl, Sat n alma, Üretim ve Lojistik ile Servis ve Bak m gibi ayr uzmanl k konular için planlama, raporlama ve analiz araçlar içeren ayr ayr fl Zekâs çözüm paketlerimiz mevcuttur. Kurumsal BI ( fl Zekâs ) paketi Kurum BI Mimarisi ve Kurum BI Çözümleri parçalar ndan oluflan tüm kurum çap nda BI çözüm mimarileri planlama fikrine dayal d r. Ana Veri Yönetimi paketimiz ise Ana Veri Kalitesi, Ana Veri Toplama ve Ana Veri Çözümleri'nden oluflan veri yönetim kavramlar ve ifllevlerini bir araya getirmektedir. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, BI çözümleri için sizin özel durumunuzu ve ifl süreci ihtiyaçlar n z inceleyip gereken uygulamalar kurmaktan uygulamalar n z için uluslararas seviyede destek vermeye kadar tüm IT hizmetlerini sa layabilir. Siz ve çal flanlar n zla beraber çal flarak, tam olarak sizin özel ihtiyaçlar n za göre yap land r lm fl, ama ayn zamanda alan nda önde giden SAP ve Microsoft gibi yaz l m sa lay c lar n n ürünleri üstüne kurulu çözümler üretiyoruz. Bu sa lay c larla s k stratejik ortakl klar m z en son teknoloji ve geliflmelere hakim olmam z sa l yor. K saca Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri BI çözümlerinin size sa lad klar : Do ru bilgi ve veriye dayal yönetilen süreçlerle artan verimlilik Daha düflük bilgi toplama ve do rulama maliyeti Daha isabetli teflhisler Daha düflük iflletme maliyetleri Kanuni mevzuat gerekliliklerine uyum hatalar ndan ç kan kay plar n engellenmesi Devaml, güvenilir ve fleffaf bilgi ak fl sayesinde stratejiler ve hedeflere yönelik toplu eflgüdümlü hareket imkân

20 Product Life Cycle Management (Ürün Ömrü Yönetimi) Fikirden Yenilikçi Ürünlere Yeni teknolojiler ve yeniliklerin sa lad kazançlardan, sadece onlarla piyasaya ilk girenler aras nda olanlar faydalanabilirler. Ürün gelifltirme sürecinde IT deste i günümüzde halen ço unlukla parça parça sa lanmakta ve ortaya ç kan ihtiyaçlar karfl lamaktan uzak kalmaktad r. Bir elde iyi planlanm fl bir Ürün Ömrü Yönetimi (PLM) karmafl k süreçlerin ve tüm bilgi ak fl n n kontrolünü sa lar. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, PLM projenizin her safhas nda orta n z olarak destek sunar. Maliyetlerde tasarruf ve ürünlerin etkili pazarlanmas ihtiyaçlar n n yo un oldu u dönemler farkl flartlar daha iyi idare edebilmek için verimli çözümler gerektirir. Bunu sa layabilmek için gelifltirme projelerinizin maliyetlerini, sürelerini ve aflamalar n kontrol etmek, ürün gelifltirme sürelerinizi k sa tutmak ve de iflen pazar koflullar na h zl yan t verebilmek istiyorsunuz. Kurumunuzun farkl konumlar, bölümler ve birimleri ile d fl partnerleriniz aras nda daha iyi veri eriflim ve paylafl m sa layarak verimlili i artt rmaya, kurum birimleri aras ndaki ortak ve örtüflen faaliyetlerin eflgüdümünü sa layarak kay plar, lüzumsuz tekrar ve israf n önüne geçmeye çal flmaktas n z. Nihai ürünlerin çeflitli kanun ve mevzuattan do an belgelendirme gerekliliklerine uyumu, denetleme ve kontrollere haz rl n güvence alt na alarak piyasaya sorunsuz girifl yapabilmek istiyorsunuz. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri'nin sa layaca bir toplam ürün ömrü yönetimi bunlar n hepsini mümkün k lacakt r. Ürün Gelifltirmede IT Sorunlar Günümüzde ürün gelifltirme sürecinde IT deste i halen ço unlukla parça parça sa lanmakta ve ortaya ç kan ihtiyaçlar karfl lamaktan uzak kalmaktad r. Elbette müflteriler bundan daha yüksek kalite ve daha iyi hizmete ihtiyaç duymakta ve beklemektedirler. Ürün Ömrü Yönetimi, müflteri, tedarikçi ve ortaklar düflünerek bütün ürün yaflam süresi boyunca devaml ve yenilik odakl ürün deste i sa layan tüm stratejik, örgütsel ve teknik çal flmalar n toplam d r. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri ürün gelifltirme projenizin her aflamas ve an nda IT uzmanl n ve imkânlar n sizlere sunmaktad r.

21 Ürün Ömrü Yönetimi Ürün Ömrü Yönetimi bir ürünün fikir aflamas ndan gelifltirme, üretim, pazarlama ve takip eden hizmetlerle yeniden dönüflüm safhas na kadar tüm yaflam sürecinin kontrolünü mümkün k lar. Merkezi bir Ürün Ömrü Yönetimi karmafl k süreçlerin ve tüm bilgi ak fl n n kontrolünü sa lar. Ürün Ömrü Yönetimi uygulamalar ve çözümleri, ürünlerin yaflam süreci ifllemlerinde destek sa lar ve özellikle yeni ve yenilikçi ürünlerin h zl bir flekilde pazara arz na yard mc olur. Ürünlerin tüm yaflam süreleri boyunca verimli ve etkili bir flekilde takibi ve dokümantasyonunu yap labilir. Çözüm Unsurlar Yaflam süreci yönetiminin unsurlar Fikir ve Yenilikler Yönetimi, Veri Yönetimi / Ürün Veri Yönetimi, Ürün ve Proje Portfolyo Yönetimi, Süreç Deste i, htiyaç Yönetimi / Sistem Mühendisli i, flbirlikçi Ürün Tasar m, CRM, SCM, SRM gibi di er süreçlerle entegrasyon ve ürünün standartlara uygunlu u kontrolünden oluflur. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, Ürün Ömrü Yönetimi uzmanl ve deneyimiyle projelerinizin gerçeklefltirilmesinde her detay ve aflamada yan n zda bulunarak size yard mc olabilir. Hizmetimiz strateji dan flmanl ve de erlendirmeleri, süreç tasar m, uygulama seçimi, projelendirme, kurulum, uygulama bafllang c, de iflimler yönetimi, destek ve e itimleri içerir. Sa lad m z teknik altyap Agile, EMatrix (MatrixOne), mysap PLM (SAP AG), TeamCenter (UGS PLM Solutions), Windchill (PTC) gibi alan nda öncü isimlerin ürünlerine dayal d r. Genifl sanayi deneyimimiz ve teknolojik uzmanl m z ve ortakl klar m zla Ürün Ömrü Yönetimi'nizi gelifltirmenize kritik bir katk da bulunabiliriz. K saca Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri ile Ürün Ömrü Yönetimi'nin size kazand rd klar : Pazar koflullar ve müflteri taleplerine h zl ve isabetli yan tlar Ürünlerin h zl haz rlanmas ve yeniliklerin pazarlanmas ile artan rekabet gücü Ürün yaflam süreci boyunca ortak veri taban Her an takip edilebilir proje durumu bilgileri Süreçlerde dahili ve harici birimler aras daha ileri seviyede entegrasyon Teknik ve idari ürün verilerinin bir araya getirilmesi Gelifltirme zamanlar n n azalt lmas ile sa lanan maliyet düflüflleri Veri kalitesinin art r lmas ve safha safha saklanmas ile gereksiz masraflar n önlenmesi Ürün bilgilerine, ça r merkezi, yard m masas ve hizmet birimlerinden h zl ulafl lmas ile sa lanan yüksek müflteri memnuniyeti

22 Siemens Sanayi ve Ticaret A.fi. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri Yakac k Cad. No: Kartal stanbul Tel: (0216) Faks: (0216)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Siemens IT Solutions and Services RFID. www.siemens.com.tr/it-solutions

Siemens IT Solutions and Services RFID. www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Solutions and Services RFID www.siemens.com.tr/it-solutions Daha "zeki" bir tedarik zinciri Küreselleflme ve ifl dünyas... Bir dakika durup düflünelim; sadece de iflimden söz edebilir miyiz?

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

Siemens IT Solutions and Services. SAP Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions

Siemens IT Solutions and Services. SAP Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Solutions and Services SAP Çözümleri www.siemens.com.tr/it-solutions Gelecek için donan ml m s n z? Performans n zdan memnun musunuz? Cevab n z evetse hep ayn performans gösterebilece inizi

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Perakende ve tüketim mallar sektörü ifl dünyas ve tüketiciler aras nda ve ayn zamanda h zla geliflen e-teknoloji dünyas nda önemli bir yer almaktad

Detaylı

... müflterilerin ifllerini kendi iflimiz gibi görerek uzun ömürlü iliflkiler kurmak.

... müflterilerin ifllerini kendi iflimiz gibi görerek uzun ömürlü iliflkiler kurmak. EDSM Enerji kimdir? EDSM Enerji, Enerji Kaynaklar n n ve Enerjinin Kullan m nda Verimlili in Artt r lmas na liflkin Yönetmelik gere ince, binalara ve endüstriyel tesislere enerji yönetim planlama ve strateji

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Teknoloji, Bilgi, letiflim ve Medya Sektörlerine Özel Hizmetlerimiz*

Teknoloji, Bilgi, letiflim ve Medya Sektörlerine Özel Hizmetlerimiz* Teknoloji, Bilgi, letiflim ve Medya Sektörlerine Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Teknoloji, Bilgi, letiflim ve Medya sektöründeki geliflmeler h zl bir küreselleflmeyi beraberinde getirirken, ortaya

Detaylı

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Emerson Network Power uzmanlarınca sunulan profesyonel görüşler, altyapınızın hem bugün hem de gelecekte en iyi performansı sergilemesini

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR Vector, kesimde operasyonel mükemmelliğin özüne ulaşiyor. Lectra, otomatik kesim alanindaki 30 yillik DENEYİMİ ve süregelen YENİLİKÇİLİĞİ sayesinde, teknolojik uzmanliği ve

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ*

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* *Bu çerçevede, FIP Eğitim girişimleri Çalışma Grubu nun koordinatörlüğünde hazırlanan Küresel Yetkinlik Çerçevesi nden yararlanılarak Türk Eczacıları için,

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Dünyada ve Türkiye de Enerji Piyasas Enerji ve ekonomik geliflme aras nda kuvvetli bir iliflki oldu u bilinmektedir. Endüstrileflmifl ülkeler ekonomilerinin

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

PNÖMAT K TÜP S STEMLER HASTANELER Ç N AKILLI ÇÖZÜMLER B LG SAYAR KONTROLLÜ PNÖMAT K TÜP S STEM ÇÖZÜMLER Sa l k Hizmetlerinde Karfl lafl lan Zorluklar Hastanelerin temel görevi, kaliteli ve yenilikçi tedaviler

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz

Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz 21 Eylül 9. Seçme Yerleştirme Zirvesi Seçme Yerleştirmede Değişen Yaklaşımlar Paneli Gülven Aytekin Amrop Türkiye / Ortak İletişim çağının yeni normalleri Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz Dünyada

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman z ve bu

raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman z ve bu Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri Hızla değişen ortamda pratik çözümler Ernst & Young Finansal Muhasebe Dan manl k Hizmetleri Bölümü, finansal raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

Yaflam. Yaflam iyilefltiren sa l k ve. Yaflam iyilefltiren sa l k ve bak m çözümleri...

Yaflam. Yaflam iyilefltiren sa l k ve. Yaflam iyilefltiren sa l k ve bak m çözümleri... BAKIM MERKEZ efltiren sa l k e Yaflam iyileflt vtiren sa l k ve bak m çözümle Yaflam iyilefltiren sa l k ve bak m çözümleri... Yaflam www.eczacibasisaglik.com.tr iyilefltiren sa l k ve bak m çözümleri...

Detaylı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı www.pwc.com.tr Kurumsallaşma Koçluğu Programı PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz Aile şirketlerinin gündemlerinden Yöneticiler neler söylüyorlar? Çalışmalarımız standardize olmaktan çok uzak, işler şirket

Detaylı

Otomotiv Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Otomotiv Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Otomotiv Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Otomotiv sektörü ikinci yüzy l na girerken, sektörde faaliyet gösteren flirketler bir yandan globalleflme, maliyetlerin düflürülmesi, sürdürülebilir

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

laç Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

laç Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* laç Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Dünyada ve Türkiye de laç Sektörü Global ilaç sektörü son y llarda h zl bir büyüme süreci içerisine girmifltir. Büyümenin sebepleri aras nda yafll nüfusun

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE Soru 1 Verimlilik nedir? 25 Soru 2: Verimlilikle ilişkili kavramlar nelerdir?

Detaylı

5651 SAYILI YASANIN GEREKLER N TRCwifiZone LE UYGULAYIN

5651 SAYILI YASANIN GEREKLER N TRCwifiZone LE UYGULAYIN Her Yerden Kolay Internet Eriflimi ve Çözümleri 5651 SAYILI YASANIN GEREKLER N TRCwifiZone LE UYGULAYIN nternet Servisiniz Kontrolünüz Alt nda TRCwifiZone Nedir? TRCwifiZone; kablolu veya kablosuz internet

Detaylı

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz*

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Sigorta Sektörüne Özel Çözümler Türk Sigorta Sektörü son y llarda h zl de iflimlere sahne olmufl ve sektördeki uygulamalar n karmafl kl artm

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri.

Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri. Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri. Büyüme sürecindeki firmalar, gelişmede önceliği üretim

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı