Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri. fl Çözümleri.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri. fl Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions"

Transkript

1 Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri fl Çözümleri

2 Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri Türkiye Türkiye'de d fl kaynak kullan m n n gelifliminde Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri'nin önemli bir pay var. Çünkü 1997 y l nda faaliyete geçen Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, ülkemizde bu alanda hizmet veren ilk yap. Halen 21 servis istasyonu ve 2 operasyon merkezinde birbirinden çok farkl sektörlere çözümler sunan Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri Türkiye'nin müflteri portföyünde; yerel firmalardan dünyan n en büyük flirketlerinin ülkemizdeki temsilcilerine; Türkiye'nin lider özel ve kamu kurumlar na kadar bir çok kurum yer al yor. Di er bir deyiflle, Türkiye'de Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri ile partner olmak; dünya devlerinin, hatta devletlerinin partneriyle stratejik iflbirli i yapmak ve ayn kalite standartlar nda hizmet almak anlam na geliyor. Hizmetlerimiz Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri; mevcut hizmet portföyü ile biliflim santrali olmay hedeflemektedir. BUGÜN Türkiye de yaklaflık 20 milyon kiflinin iletiflimi Siemens alt yapısı ve ürünleri ile karflılanıyor, 100 Siemens türbini, elektrik enerjisini % 20 sini üretiyor, 5 kıtada 60 ülkeye, elektrik enerjisi da ıtım sistemleri Siemens Türkiye tarafından sa lanıyor.

3 Sektörler fiirketlerin ifl süreçleri, giderek karmafl k ve farkl bir hal al yor. Bu süreçlerin, bütün bir tedarik zinciri boyunca en iyi flekilde kullan lmas, bir kurumun rekabet gücünü sürdürmede ve artt rmada çok önemli rol oynuyor. Bu ba lamda bilgi teknolojilerinin ve bu konuda uzmanlaflman n önemi giderek art yor. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, her sektörden müflterilerinin sorunlar n anl yor, ifl süreçlerini gelifltiriyor, gelecekteki gereksinimlerinin neler olabilece ini buluyor, müflterilerini yenilikçi ifl modelleri kullanma konusunda destekliyor. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri'nin sundu u olanaklardan her sektörde faaliyet gösteren büyük ölçekli flirketler ve kamu kurumlar yararlan yor. Bu biliflim uzmanl, uluslararas alanda çal flan müflterilere, dünya çap nda bölgesel hizmet vermek amac yla tüm Siemens kurumunun global varl n artt r yor. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, Siemens sektörlerinde çal flarak imalat, sa l k, lojistik alanlar ndan ve havalimanlar ile yan kurulufllardan çeflitli müflterilere, tamamen entegre ve genifl kapsaml çözümler sunuyor. Bu çözümler, üretimden, kontrol ve flirket yönetimine kadar tüm ifl süreçlerini en uygun flekilde bir araya getiriyor. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, kamu kurumlar, bankalar ve sigorta flirketleri, yaz l m ve hizmet sektörü, telekomünikasyon ve medya flirketleri için, olanaklar n sürekli gelifltiriyor. Genifl portföyünde, yenilikçi çözümler ve yerleflik hizmetler yer al yor. Yenilenen sözleflme oranlar n n yüksekli i; Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri'nin, sundu u tüm hizmetlerde, ele ald tüm sektörlerde yer alan kurumlar için güvenilir ve uzun süreli bir ifl orta oldu unu gösteriyor. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, afla da yer alan sektörlerdeki müflterilerine bilgi teknolojisi çözümleri ve hizmetleri sunuyor: SIEMENS GRUBU SIEMENS SEKTÖRLER KAMU SEKTÖRÜ D ER SEKTÖRLER SEKTÖRE ÖZEL PORTFÖY SIEMENS SEKTÖRLER VE BÖLGELER OTOMOT V ENDÜSTR ÜRET M MOB L TE ENERJ SA LIK KORUMA VE ST HBARAT KAMU GÜVENL ST HDAM VE EMEKL L K SERV SLER KAMU YÖNET M TELEKOMÜN KASYON MEDYA F NANSAL SERV SLER SEKTÖR BA IMSIZ PORTFÖY IT DIfi KAYNAK ÇÖZÜMLER fi ÇÖZÜMLER YAZILIM MÜHEND SL MASA ÜSTÜ SERV SLER WEB VE UYGULAMA YARDIMI fi ZEKASI IT DANIfiMANLI I VE SERV S ENTEGRASYONU MÜfiTER L fik LER YÖNET M YAZILIM MÜHEND SL SERV SLER NETWORK SERV SLER VER MERKEZ SERV SLER TEDAR K Z NC R YÖNET M KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ÜRÜN DÖNGÜSÜ YÖNET M KURUMSAL ÇER K YÖNET M YARDIM MASASI SERV SLER UYGULAMA YÖNET M TEDAR K SERV SLER

4 ECM (Kurumsal çerik Yönetimi) Günümüzde her kurumsal ortamda bilginin verimli yönetimi hayati önem tafl maktad r. IT hizmetleri sektörünün öncü ismi Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, Kurumsal çerik Yönetimi (ECM) kurulumu ve uygulamas n n her yönünü ve safhas n kapsayan profesyonel bir yap ya ve deneyime sahiptir. Tüm IT hizmet alanlar nda sa lad m z tek kaynaktan çözüm anlay fl ile genifl kapsaml uzmanl m z ve sektörlere özgü deneyimimiz müflterilerimiz için art de ere dönüfltürmekteyiz. Kurumsal bilginin verimli yönetimi her flirket için bir sorun teflkil etmektedir. Esas amaç, kritik süreçlerde kâ t tüketiminden kurtulmak, bilgi kayb ndan kaynaklanan kanuni sorunlar önlemek, bilginin merkezi da l m n sa lamak, bilgi da t m ve eriflim ifllemlerini verimli ve uyumlu hale getirmek olmal d r. Amaç her ne olursa olsun incelenen bilgi kolayca ulafl labilir, elektronik ortamda ifllenebilir ve çal flma süreçlerinde faydalan labilir olmad sürece kurumlar için faydal de ildir. ECM (Kurumsal çerik Yönetimi), içerik yönetimi, doküman yönetimi, eriflim araçlar (portals), ortak çal flma, ifl ak fl yönetimi ve arflivlemeyi bir araya getirerek günümüz flirketlerinin bilgi can damar n temsil etmektedir. Bilgi Yönetimi htiyac Pek çok flirket, ECM projelerini önceden planlamamakta, zaman içinde karfl lar na ç kan sorular n etkisiyle bu projelere yönelmektedirler: Herhangi bir ifllemle ilgili olarak flirket bünyesinde hangi bilgi, nerede, kimin elinde mevcuttur? Eldeki bilgilerden nas l daha verimli faydalanabilirim? Kâ t üstünde mevcut bilgilerden nas l kolayca elektronik ortamda faydalanabilirim? Farkl bölümler ve konumlardaki ofisler aras iletiflimi nas l iyilefltirilebilirim? Gereksiz, israfa yol açan kay t ve ifllem tekrarlamalar n n nas l önüne geçerim? Elimdeki bilgiye nas l her yerden ulaflabilirim? Ticari ve medeni kanuni sebepler ve di er regülasyonlar ile saklanmas gereken bilgiyi nas l güvenli tutar m? çerik Yönetimi Kurulumu ECM, müflterinin ihtiyaçlar na göre farkl önem tafl yan afla da s ralanm fl çeflitli IT sistemlerinin bir araya getirilmesini hedefler. Bunlar Uzmanl n ve bilginin rekabet koflullar nda avantaj sa layacak flekilde h zl de erlendirilmesi baflar l bir ECM uygulamas n gerektirir. Baflar l bir kurumsal strateji için bir kurumun tüm bölümlerinde ECM hayati bir etkendir. çerik Yönetimi Sistemi - CMS Doküman Yönetimi Sistemi - DMS fl ak fl, fl Süreçleri Yönetimi - BPM Arflivleme Eriflim Ortak Çal flma Kurum Bilgi Eriflim Arac (portals) - EIP Bilgi Yönetimi - Kurumsal Entegre Arama Motorlar - KM Kay t Yönetimi - RM

5 bafll klar ndan oluflmaktad r. ECM alan nda mevcut ürünlerin ve ürün sat c lar n n say s pazar heterojen k lm flt r. fl süreçlerinin pek çok farkl bölüm ve lokasyonda de erlendirilmesi gereklili i devaml artan bir karmafl kl do urmaktad r. Her yaklafl m n stratejik, teknik ve örgütsel aç lar göz önünde bulundurulmal d r. Çok çeflitli yaz l m, süreç ve çal flanlar kapsayan bu yelpaze için bizim tavsiyemiz: Ufak bafllay n - ö renmeye haz r olun - deneyim toplay n. Yapabilece iniz her fleyi de il, iflinizi daha iyi yapman z sa layacak fleyleri yapmal s n z. Sunduklar m z Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, ECM kurulumu ve uygulamas n n her yönünü ve safhas n kapsayan bir profesyonellik ve deneyime sahiptir. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri ECM çözümleri size: Belgelerinizin taranmas, tan nmas, arflivlenmesi, Tan nan belgelerinizin operasyon süreçlerinin geliflmifl teknolojiler ile h zland r lmas, fl ortaklar n z ve üçüncü firmalar ile SOA mimarisi çerçevesinde bütünlefltirilmesi, Çal flanlar n z aras ndaki süreçlerin otomasyonu, Dokümanlar n z n yönetilebilir bir ortamda saklanmas, Aranabilir, ulafl labilir ve yönetilebilir k l nmas, konular nda, dan flmanl ktan sistem kurulumlar ve IT altyap lar yönetimine kadar sa lad tek kaynaktan çözümler ile art de er yaratmaktad r. Bugün Audi, AXA, BayerCrop Siences, Beiersdorf, BMW, Bundeseisenbahnvermögen, DC/MCC, Smart, Deutsche Bahn, Deutsche Emission Handelsstelle, Deutsche Bank, EON, Epcos, AGCO / Fendt, Henkel KGaA, Klinikum Nürnberg, LBK, Linde, OSRAM, MAN, B&W, MAN Nutzfahrzeuge, REWAG, SIEMENS, Trumpf, Zeiss ve daha pek çok flirket Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri'nin Kurumsal çerik Yönetimi uzmanl ndan faydalan yor. Siz de deneyim zenginli imizi kendiniz için kazanca çevirmede onlara kat labilirsiniz.

6 CRM - Müflteri liflkileri Yönetimi Yo un rekabet koflullar ve artan müflteri talepleri karfl s nda, baflar l müflteri iliflkileri yönetimi sizi öne geçirir. Yeni bir müflteri kazanmak, var olan müflterileri tutmaktan çok daha masrafl d r. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, mevcut iliflkilerinizi en iyi flekilde yönetmenizde ve de erlerini sürekli art rman zda size yard mc olabilir. Siemens'in bir parças olarak, size tek kaynaktan, ön dan flmadan kurulum ve çözüm yönetimine kadar genifl kapsaml bir müflteri iliflkileri yönetimi sunmak için gerekli sektör ve süreç uzmanl na sahibiz. Yat r mlar n z korumak, harcamalar n za karfl l k net bir geri kazanç elde etmek istiyorsunuz. Sat fllar n zda, pazarlaman zda, hizmet faaliyetlerinizde müflterilerinizle iliflkilerinizin tam potansiyelinden faydalanabilmek istiyorsunuz. Bunun için kendi sektörünüz ve müflteri taban n za uygun bir CRM (Müflteri liflkileri Yönetimi) stratejisi ve uygun flekilde düzenlenmifl bir IT çözümüne ihtiyac n z var. Ayn zamanda size stratejik ve teknolojik dan flmanl k yaparak potansiyel kazançlar n z saptayabilecek, fleffaf ve baflar l bir proje uygulamas gerçeklefltirebilecek bir CRM partnerine de ihtiyaç duyuyorsunuz. Tüm bunlar için Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, arad n z ortakt r. Sat fl CRM çözümlerimiz, hem d flar daki sat fl ekibinizi hem de ofisteki stratejik karar alma süreçlerinizi destekler. Ürünlerinizi, müflterilerinizi ve sat fl kanallar n z iyi bir analiz altyap s yla destekleyebiliyor musunuz? Kapsaml müflteri profilleri ç kartabiliyor musunuz? Herhangi bir sat fl temsilciniz ulafl lamad nda müflterilerinin bilgilerine ulaflabiliyor musunuz? Sat fllar n zda müflteri bilgisini faydal bir flekilde kullanabilmelisiniz. Müflteriler için rekabet ederken sat fl ekibiniz ilgili bilgiye çabuk ve verimli bir biçimde - her zaman ve her yerde - ulaflabilmelidir. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, sundu u baflar s kan tlanm fl müflteri yönetimi seçenekleriyle size rekabette avantaj sa lar. Pazarlama Sat fl ve pazarlama süreçlerinizi optimize ederek, en verimli olacak flekilde birbirine ba layabilirsiniz. Sat fl ve pazarlama ekipleriniz ortak bir bilgi taban ndan faydalanabiliyor mu? Pazarlama faaliyetleri ve kampanyalar planlay p yürütebiliyor, bunlar n baflar s n ölçebiliyor musunuz? Müflteri segmentlerine göre pazarlama ve sat fl kanallar stratejilerinizi düzenleyebiliyor musunuz? Pazarlamada müflteriye do rudan olarak hitap edebilmelisiniz. Siemens CRM paketleri, müflteri verilerinin bir araya toplanmas ndan kârl müflteri segmentlerinin belirlenmesine, maliyet kontrolünden hedef temelli kampanyalar n yürütülmesine kadar pek çok karmafl k pazarlama faaliyetinin gerçeklefltirilmesini sa lar.

7 Servis Servis kalitesi uzun vadeli müflteri iliflkileri için flartt r. Servis kalitesi giderek sizi rakiplerinizden ay rmada daha önemli bir ölçüt haline geliyor. Müflterilerinizde her zaman onlar n yan nda oldu unuz hissini yaratabilmek için kolay ulafl labilir ve onlar n isteklerinin fark nda olmal s n z. Müflteri önerilerinden müflteri memnuniyetini art rmak için nas l faydalanabilirsiniz? Teknik ekiplerinize sahada gereken bilgiyi sa layabilmek için ne yapmal s n z? Hizmetlerinizi gelifltirirken ayn anda ilgili ürünler veya daha üst segment ürünler satma imkânlar na sahip olabilir misiniz? Günümüzde pek çok sektörde kâr esas ürünün sat fl ndan de il, takip eden çapraz sat fllardan sa lanmaktad r. Siemens, pek çok müflterisinin ürün temelli ifl modelinden hizmet temelli ifl modellerine geçifllerine yard mc olmufltur. CRM çözümlerimiz size müflterilerinizin ihtiyaçlar na çabuk ve bireysel boyutta her tür iletiflim kanal ve ortam nda cevap verebilmeniz için gerekenleri sa lar. Uzun süreli olumlu müflteri iliflkileri kurabilmek için sadece kuvvetli bir IT yap s ve iyi bir müflteri veri taban yeterli de ildir. Pek çok farkl sektördeki yap lar ve süreçler hakk nda bilgi sahibi olmal ve bunlar bir entegre yap da bir araya getirebilmelisiniz. Biz bunu Siemens küresel yenilik a nda her gün yap yoruz. Böylece, özellikle sizin için do ru olan müflteri iliflkisi yönetimini size sa layabiliyoruz. leriye yönelik genifl aç l portfolyomuz, CRM projenizin tüm hizmet a n kaps yor ve müflteri iliflkilerinizi uzun vadeli olarak gelifltirmenizi sa l yor. Çözümlerimizde süreç ve verileri mevcut altyap lara eklemeye gösterdi imiz önem dahilinde SAP gibi güvenilirli i kan tlanm fl CRM platformlar kullan yoruz. K saca, Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri CRM çözümleri size flunlar sa l yor: Stratejik CRM (Müflteri liflkileri Yönetimi) ile müflteri potansiyelinizin devaml geliflimi CRM kurulumunda s n f n n en iyisi çözümlerle yüksek verimlilik Pek çok farkl sektörde uzmanl m z sayesinde ifl süreçlerinizin optimizasyonu CRM çözümümüzün sizin mevcut IT altyap n za entegrasyonu Piyasa lideri CRM platformu üreticileriyle ortakl klar m z sayesinde en son yeniliklere devaml eriflim olana Telefon altyap n za göre sabit hat ve mobil çözümleriyle IT altyap n z n entegrasyonu Dünyan n önde gelen IT hizmet sa lay c lar ndan biriyle uzun vadeli ortakl k Bir Siemens orta ndan ald n z proje deste i sayesinde yat r m n z n korunmas

8 IT Dan flmanl k ve Sistem Entegrasyonu Her boyutta kurum için en iyi çözümler Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri altyap n z s n f n n en iyisi yeni bir ortama tafl mak için hizmetlerinin yan s ra entegrasyon çözümleri ve güvenli ID (kimlik) çözümleri de sunmaktad r. Bunlar Siemens'in kendi bünyesinde kulland ve faydaland denenmifl ve kan tlanm fl çözümlerdir. Dan flmanl k ve uygulama alan ndaki birikim ve deneyimimizin eflsiz bileflimi sayesinde tek kaynaktan kapsaml sistem entegrasyon çözümleri edinme imkân sa l yoruz. Hizmet ve çözümlerimizi oluflturan ana bafll klar m z: IT ve ifl stratejilerinizi uyumlu hale getirmek için dan flmanl k hizmetleri Müflteriye özel yaz l m çözümleri Günümüz servis temelli yap lara dayal kurumsal entegrasyon hizmetleri (BPM - SOA) IT altyap lar n verimli hale getirmek için sistemli düzenleme ve de iflim hizmetleri Yasal gerekliliklere uymak ve ifl süreçlerinizle IT ortam n z n güvenlili ini artt rmak için güvenli ID çözümleri Dünya çap nda 2500'den fazla teknoloji ve entegrasyon uzman yla Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri etkin sistemler entegrasyonu orta n zd r. Dan flmanl ktan, çözüm tasar m ve gelifltirilmesine ve çözümlerinizin kurulum ve uygulamas na genifl bir hizmet yelpazesi sunmaktay z.

9 Sundu umuz hizmet ve çözümlerimizden baz lar : Elektronik Etiketleme (RFID) Çözümlerimiz Daha zeki bir tedarik zinciri H z, ak c l k, güvenli ve do ru bilgi iletimi... E er konumuz tedarik zinciri ise bunlar hayat damarlar d r. Giderek h zlanan ürün yaflam döngüleri, keskinleflen rekabet, yeni yasal düzenlemeler, binlerce seçenekle kuflat lm fl tüketiciler, öngörülemeyen birçok geliflme... flte bu ortamda gerçek rekabet avantaj n yaratacak teknoloji, RFID (Radio Frequency Identification) yani radyo frekans yla tan ma teknolojisidir. Üstünlü ü tart fl lmayan bir teknoloji olan RFID, asl nda 50 y ld r biliniyor. Ancak bugün geldi i nokta itibariyle var olan teknoloji ikliminde rakipsiz bir konuma sahip bulunuyor. Çünkü hiçbir kontak olmaks z n; lokasyon, çevre koflullar ve görünürlük gibi faktörleri tamamen göz ard ederek etiket üstündeki bilgiyi okuyor, yaz yor ve kaydediyor. Üretim, perakendecilik ve lojistik alanlar nda kullan lan RFID teknolojisinin müflteri aç s ndan anlam flu: Tatmin, tasarruf, yal nl k, efl zamanl l k ve sinerji. Ürünlerin tan t lmas, da t lmas ve depolanmas aflamalar nda RFID'nin barkotlu veri toplama sistemlerine göre önemli üstünlükleri var: Zor çevre koflullar na göre dayan kl l k (kar, sis, buz, boya gibi faktörlerden etkilenmemesi), RFID etiketlerinin manuel operasyona gerek kalmadan okunabilmesi, Ayn anda birçok etiketin okunabilmesi, Tek bir etiketin bir defadan fazla kullan labilmesi. Ayn anda ürün bulunurlu unu optimize eden, otomatik yenilemeye olanak veren, siparifl takibini sa layan ve çal flanlara tüketicilerle ilgilenmek için daha çok zaman yaratan RFID, sadece maliyet kalemlerini düflürmekle kalmaz, iflin bütününde büyüme ve gelir art fl sa lar. Bir örnek vermek gerekirse, dünyaca ünlü Wal-Mart' n RFID çözümlerinden elde etti i toplam faydan n maddi karfl l y ll k 8,35 milyon USD civar ndad r. Etkileyici de il mi? Gerçek zamanl tedarik zinciri Fabrikadan sat fl noktas na, RFID çözümleri ile daha fazla görünürlük ve performans kontrolü elde edersiniz. Partner network'leri boyunca daha iyi iflbirli i sa layabilmek, gerçek zamanl bir tedarik zincirinde ilerlemek, sizi bu ifl resminin içinde, tam da istedi iniz yerde tutar. Sadece Siemens için geçerli sebepler: Yaz l m, fiziksel altyap, ara-yaz l m, IT entegrasyonu ve ifl süreçleri dönüflümünü ayn anda sunabilen, dünyada bu alanda her noktada tam yetkinli e sahip tek flirket olmas, RFID konusunda 30 y la yak n bir süredir çal flmas ve bu konuda örnek oluflturan, ufuk açan düzinelerce baflar ya imza atm fl olmas, Global olarak 250 bini aflk n cihaz kurmufl olmas, Dünyan n çeflitli yerlerinde, tamamen sektör-spesifik uygulamalarla ifl faydas yaratan RFID test merkezleri ve laboratuarlar na sahip olmas, Normal koflullarda saniyede - hatas z okuma h z, Dünyan n ilk transatlantik RFID uygulamalar ndan biriyle global tedarik zinciri deneyimi, Geniflletilmifl tedarik network'ünüz için global destek, Dünya üzerinde otomasyon, lojistik, IT hizmetleri ve ifl süreçleri mühendisli i üstüne çal flan 100 bini aflk n Siemens çal flan, Endüstriyel altyap, telekomünikasyon ve teknoloji inflas gibi spesifik alanlar kapsayan çok boyutlu ve çok cepheli bir uzmanl k. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri RFID De erlendirme Metodolojisi Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri taraf ndan gelifltirilen RFID De erlendirme Metodolojisi flu unsurlar kapsar: Müflteri için katma de er yaratacak süreçlerin ve izlenmesi gereken bilgilerin tespit edilmesi, Lojistik ifl süreçlerinin RFID teknolojisi do rultusunda yeniden tasar m ve standardizasyonu, Mevcut süreçlerin detayl bir flekilde analiz edilmesi, Gerekli süreçlerin tan mlanmas, Ana performans göstergelerinin belirlenmesi, Tedarik zincirindeki ak fl n daha kesintisiz hale getirilmesi, Bilgi ak fl n n do ru ve güncel takibi, ROI Hesaplama, Mevcut uygulamalarla entegre çal flabilmek için gereken altyap n n oluflturulmas, Sistem entegrasyonu ve uygulama. Neden Siemens? Fortune Global taraf ndan 2004'te dünyan n bir numaral elektrik-elektronik mühendisli i flirketi olarak tan mlanan Siemens, birçok alanda oldu u gibi RFID'de de öncü ve lider bir konuma sahip bulunuyor. RFID ve ba lant l alanlardaki deneyimini Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri arac l yla ifl dünyas n n faydas na sunan Siemens, üretim, lojistik ve perakende sektöründeki müflterilerine bütüncül çözümlerle çok boyutlu faydalar sunuyor.

10 IT Platformu Geçifli (IT Migration) Çözümleri Küresel ölçekte giderek artan rekabetin getirdi i bask ile firmalar ve kamu kurulufllar IT bütçelerini en etkin biçimde kullanmak zorunda kalmaktad r. Özellikle büyük ölçekli iflletmelerde hala kullan mda olan yüksek iflletme ve bak m maliyetleri olan yeni teknolojilere kapal ortamlar ndan daha maliyet etkin, modern ve aç k sistemlere geçmek bu bak mdan önem arz etmektedir. Bu geçifl sonucunda sa lanacak Çevik Agile IT ortam ile daha öncesinde, sistemin idamesinde kullan lan kaynaklarda (insan kayna, para, zaman) oldukça radikal azalmalar sa lanabilmektedir. Örne in mainframe sistemlerin daha maliyet etkin platformlara aktar lmas ile sistem bak m ve idame masraflar n n % 60 - % 90'a kadar indirilebildi i görülmektedir. Yeni teknolojilere kapal sistemlerin iflletmelerin yaflad problemler flu bafll klar alt nda s ralanmaktad r: Yeni teknolojilere kapal sistemlerin (yaz l m, donan m, lisans) maliyetlerinin yüksekli i Son yaz l m sürümlerinin eski - yeni teknolojilere kapal sistemlerin çal flmamas Yüksek maliyetli yükseltmelere (upgrade) zorlanma Yeni teknolojilere kapal sistemlerin k s tlay c yönleri Tek bir üreticiye yüksek derecede ba ml l k Gelifltirme araçlar ndaki zay fl k Yükseltme maliyetlerinin art fl Zorunlu fail-over donan m gereksinimi Yeni teknolojilere kapal sistemlerin IT uzman maliyetlerindeki art fl Yeni teknolojilere kapal sistemlerin de iflik seviyelerde karfl laflt bu problemler incelendi inde afla daki temel ihtiyaçlar n ön plana ç kt gözlemlenmektedir: Mevcut uygulamalar n modern ve daha maliyet etkin platformlara aktar lmas ile lisans, gelifltirme ve bak m giderlerinin azalt lmas, Daha esnek bir IT platformu ve gelifltirme ortam ile mevcut uygulamalar n iflletiminin ve yeni ihtiyaçlara göre adaptasyonunun daha h zl gerçeklefltirilmesi, Tamamen tek bir üretici firmaya ve ürünlerine ba l yeni teknolojilere kapal sistemlerin uygulamalar na olan ba ml l n giderilmesi, Yeni teknolojilere kapal sistemlerin tafl nmas / çevriminin belirli metodolojiler ve profesyonel bir disipliner yaklafl mla gerçeklefltirilmesini sa layacak uzmanl k gereksinimi.

11 Tafl nma / modernizasyon süreci ile gerçeklefltirilen bu geçifl birçok seviyede ve de iflik yaklafl mlarla yap labilmekle beraber as l olarak mevcut sistem bileflenlerinin (uygulamalar, veritabanlar, altyap ve iflletim sistemleri) tamam n n veya bir k sm n n, belli çevrim araçlar n n otomasyon deste i ile aflamal olarak yeni ortama aktar lmas n kapsamaktad r. Bu noktada bir sistem entegratörü olarak Siemens'in yaklafl m, tek standart bir çözümün müflteriye empoze edilmesini de il, tüm teknik, mali ve yönetsel faktörler ve müflteri önceliklerine göre bu geçifl ve en uygun teknik çözümün Migration Management Framework çat s alt nda tüm bileflenleri ile bir araya getirilmesidir: Uygulamalar n tamamen tafl nmas (uygulama dili geçifli: COBOL'dan;.NET COBOL'a, MF COBOL'a veya RPG'den RPG.NET'e), baz uygulamalar n s f rdan tekrar yaz lmas (rewrite in.net, JAVA/J2EE), platform tafl nmas yoluyla sistemin tüm uygulamalar ile birlikte MS Windows veya Linux gibi modern, maliyet etkin platformlar aktar lmas, dil çevrim araçlar ile uygulamalar n çevrimi (ADABAS to JAVA, COBOL to JAVA gibi) veya belli uygulamalar n mainframe ortam nda kullan m na devam edilmesi bu alternatifler aras ndad r. Appl Features Commodity Business Differential No PACKAGE APP REWRITE MIGRATION OPTIONS Application meeting bussiness needs REHOST DO NOTHING Yes Cost Pressure High Low Bu ihtiyaçlar göz önüne alarak, bir Sistem Entegratörü yaklafl m ile tüm bu sürecin, anahtar teslimi proje yönetimi yaklafl m ile gerçeklefltirilebilmesini sa layacak bir Ürün ve Hizmet yap lanmas gerçeklefltirilmesine karar verilmifltir. Siemens Türkiye içerisinde, 2003 y l nda bafllat lan bu inisiyatif çerçevesinde, bu konudaki çözüm ortaklar ile yap lan iflbirlikleri ile bu yetkinlikle ilgili ürün ve hizmetler Migration Management Framework çat s alt nda bir araya getirilmifltir. Yine bu çat alt na zaman içerisinde, müflteri gereksinimleri ile uyumlu olarak yeni bileflenler eklenmifltir. Micro Focus, Fujitsu Software ve BluePhoenix çözümleri bunlar aras ndad r. SIEMENS Türkiye taraf ndan gelifltirilen bu yetkinlik, SIEMENS HQ ile koordineli olarak bir global bir hizmet sunumu Servis Offering haline dönüfltürmüfl ve öncelikle yurtd fl nda (Avrupa ve Suudi Arabistan) tan t m ve sat fl faaliyetleri 2004'ten itibaren gerçeklefltirilmeye bafllanm flt r. Bu kapsamda devam eden büyük ölçekli modernizasyon projelerimiz aras nda Suudi Arabistan Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nin mainframe uygulamalar n n Linux platformuna çevrimi yer almaktad r. Bugüne kadar yurtd fl a rl kl olarak sat fl gerçeklefltirilen bu konuda Türkiye içerisinde de tan t m ve sat fl na yönelik olarak çal flmalara a rl k verilmeye bafllanm flt r.

12 SIEMENS'in bu alandaki çözümü müflterilere afla daki kazan mlar sa lamaktad r: Modern, verimli sistem yönetim ve yaz l m gelifltirme ortamlar na geçifl ile bak m ve yeni gelifltirme sürelerinin k salmas ve iflletme maliyetlerinin azalt lmas, IT bütçelerinde yeni ortama geçiflle önemli ölçüde tasarruf yap labilmesi, Daha esnek bir platforma geçifl ile daha düflük maliyetli, rekabete aç k yaz l m ve donan m çözümlerine eriflim imkân, Daha geliflmifl ve etkin yaz l m gelifltirme ve sistem yönetimi araçlar n n kullan labilmesinin organizasyona motivasyon kazand rmas, Mevcut uygulamalar n (COBOL, RPG, PL/I) ifl mant korunarak, çevrim araçlar ile h zl ve güvenilir çevrimi sonras geliflmeye aç k teknolojik konumlanma, Framework kapsam ndaki çevrim araçlar ve metodolojilerin sistematik kullan m ile sa lad otomasyon ile geçifl sürecinin süre ve maliyetinde sa lanan tasarruf. Dönüflümün içerdi i risklerin, metodolojik, proje yönetim prensiplerine dayanan yaklafl mlarla minimizasyonu. Tüm bu faydalar n optimum seviyede gerçeklefltirilebilmesi için öncelikle her müflteriye özgü olarak teknik ve mali aç dan en uygun geçifl stratejisinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu stratejinin belirlenmesi aflamas nda teknik, mali ve yönetsel birçok faktörün göz önüne al nmas gerekmektedir. Bunlar aras nda Müflteri fl Hedefleri ve Planlar, IT stratejisi, mevcut uygulamalar ve sistem yaz l mlar envanteri, kullan m durumlar, iflletmedeki di er sistemlerin (orta boy sistemler veya modern sistemler) kullan m durumu ve sistemler aras entegrasyon, IT personeli teknik profili, mevcut IT giderleri ve lisanslama maliyetleri yer almaktad r. Geçifl Stratejisi'nin oluflturulmas, belirlenen stratejiye uygun olarak Geçifl Plan 'n n oluflturulmas, bu geçiflin proje yaklafl m ile gerçeklefltirilmesi, IT personeli ve son kullan c e itimlerinin tamamlanmas, geçifl sonras destek hizmetleri dahil tüm bu süreçlerin detaylar konusunda müflterilerimizi bilgilendirmek amac yla Çözüm Tan t m, Kavram spat Çal flmas (Proof-of Concept) ve Müflteri Uygulamalar 'n n bir örnek grubunun çevriminin birlikte gerçeklefltirildi i demonstrasyon (workshop) çal flmalar düzenlenebilmektedir.

13 Servis Temelli Kurumlar Süreç Yönetimi ve Entegrasyon çözümleri (BPM - SOA) fl Süreçleri Yönetimi (Business Process Management (BPM)) fl süreçleri yönetimi ad ndan anlafl laca üzere ifl süreçlerini yönetmek üzere sunulan bir araçt r. Bu araç sayesinde hem süreçlerin verimlili i ve hedeflere uygunlu u sa lanabilmektedir hem de pazardaki de iflikliklere adaptasyon kolaylaflmaktad r. Rekabetçi kalmak isteyen kurumlar n ifl süreçlerinide bu rekatçi ortama uygun flekilde yaflatmas için gerekli olan sistematik yaklafl m ifl süreçleri yönetimi ve servis odakl mimari (SOA) çözümleri ile sa lanabilmektedir. Temelde modelleme, simule etme, izleme ve iyilefltirme özelliklerinden oluflan yaz l mlar sayesinde ifl süreçlerinin geliflimini kolaylaflt r r. fl Süreçleri Yönetimi (BPM) and Servis Odakl Mimari (Service Oriented Architectures (SOA)) Birbirinden ayr sahip olunabilen teknolojiler olsa da, ifl süreçleri yönetiminin uzant s olarak servis odakl teknolojiler süreçlerin entegrasyonunda önemli bir rol oynar. Bu nedenle iflin çekirde ine yerlefltirilecek bir platform sayesinde birçok yap bir arada entegre bir flekilde çal flarak verimlilik sa lar. fl Süreçleri Yönetimi (BPM) and Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri Uzun y llar süren deneyimler ard ndan Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri olarak bizlerin deneyimleri birçok kurum için konunun vazgeçilmezleri olan insan, süreç ve teknoloji kavramlar n n harmanlanmas nda rol almam z sa lad. Siemens olarak bizler süreç iyilefltirme ve entegre süreç yönetimi projelerinin afla da s ralad m z birçok seviyede uzman kaynak ve deneyim sa layabilir durumday z. Ön Analiz Aflamas (BPM-SOA Awareness & Readiness) fl ihtiyaçlar n n belirlenmesi, flu anki durum analizinin haz rlanmas ve gelifltirmeye aç k alanlar n belirlenmesi Süreç Tasar m (Service Oriented Business Process Design) Süreçlerin gözden geçirilmesi, yeniden tasarlanmas, proje hedeflerinin belirlenmesi ve modele oturtulmas Servis Tasar m (Service Design and Process Refinement) fl plan n n ard ndan süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi fl Süreçleri Yönetimi (Business Service Management) Tan mlanm fl ifl servislerinin yönetimi, bak m, servis seviyesi (bak m) anlaflmalar n n yönetimi lave isteklerin karfl lanmas (BPM-SOA Change Management) Kurum içinde oluflan ilave veya de ifliklik ihtiyaçlar n n karfl lanmas. Proje yönetiminin sa lanmas, e itim ihtiyaçlar n n karfl lanmas ve kalite kontrollerinin yap lmas Servis Uygulama (Service Implementation) Süreçlerin detaylar n n netlefltirilmesi, servis haritas n n ç kart lmas ve test senaryolar ve dökümantasyon ihtiyaçlar n n netlefltirilmesi Platform Netlefltirme (SOA Platform & SOI Readiness) Fizibilite oluflturulmas ve gelecek gereksinimlerinin netlefltirilmesi Platform Uygulama (SOA Platform & SOI Implementation) Planlar n hayata geçirilmesi, test edilmesi, ifl ihtiyaçlar ile uygunluklar n n ölçümlenmesi

14 Siemens Kurum Entegrasyon Yaz l m (KEY) Kurum Entegrasyon Yaz l m (KEY) ile bilgi toplumuna giden yolda kurum ve kurulufllarca yürütülmekte olan Bilgi ve letiflim Teknolojileri (B T / ICT-Information and Communication Technologies) yat r mlar nda, kurumlar aras entegrasyon ihtiyac n karfl lamak üzere, basit, anlafl l r ve kurumlar taraf ndan sunulmakta olan yayg n servislere kolay eriflim sa layabilecek bir entegrasyon ortam sa lanmaktad r. Kurum Entegrasyon Yaz l m (KEY) ile kurum/kurulufllar n sahip olduklar mevcut sistemlerin, bunlar üzerindeki uygulamalar n ve verilen hizmetlerin elektronik ortamda di er kurumlardaki sistemlerden ba ms z olarak uluslararas standartlar çervesinde gerek kendi içinde gerekse d fl sistemlerle entegrasyonlar n n sa lanmas hedeflenmifltir. Sa lanan entegrasyon ortam ile; Kurumlar aras veri de ifliminin standart ve kolay bir flekilde gerçeklefltirilmesi, Herhangi bir hizmetin elektronik ortamda verilmesine yönelik ortam n sa lanmas, Birden fazla kurumu ilgilendiren kompleks hizmetlerde, di er kurumlarla tespit edilen standartlar çerçevesinde etkileflimlerin sa lanmas ve hizmete yönelik servislerin orkestrasyon ve koreografilerinin yap labilmesi, Hizmetlerin elektronik ortamda verilmesinde, kurum içi (back end) sistemlerle entegrasyona yönelik farkl ihtiyaçlar n karfl lanmas, Bütün bu süreçlerin yönetiminde ihtiyaç duyulacak temel bileflenlerin, teknik detaylar n n soyutland r larak bileflen temelli olarak Kurum Entegrasyon Yaz l m (KEY) kullan c lara sunularak d fla aç l m n kolaylaflt r lmas, teflvik edilmesi hedeflenmifltir

15 Tedarik Zinciri Yönetimi Ak ll tedarik a yönetimi ile daha yüksek katma de er Küresel rekabet pek çok flirketi de er zincirlerinin tümünde ifl süreçlerinin verimlili ini ciddi biçimde artt rmaya itti. Ürün gelifltirme ve üretim alanlar nda optimizasyon imkânlar büyük ölçüde tüketildi, ancak lojistik süreçlerinde ayn durumun geçerli oldu u söylenemez. Tedarik a n ak ll ve çok yönlü bir flekilde idare etmede becerikli flirketler rakiplerinden daha h zl, daha esnek ve daha düflük maliyet dengeleriyle çal flabilecekler. Do ru IT çözümlerinden faydalanmak sizi tedarik zincirinizden daha fazla katma de er elde etmek için ideal konuma getirecektir. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri sizin için bu do ru çözümleri bulacak orta n zd r. Uzman ve Kapsaml Siemens tedarik zinciri yönetimi çözümlerinin uygulanmas ve optimize edilmesinde y llar n tecrübesine sahiptir. Piyasada mevcut SCOR'dan (Supply Chain Operation Reference) SAP 'a kadar tüm standart çözümlerde uzmanl k sahibiyiz. Daha s, daha da lm fl bir üretim yap s, daha genifl ve birbirine geçmifl bir tedarik ve ortak zinciri anlam na gelir. Dolay s yla günümüz koflullar nda tedarik zincirinin ak ll yönetimi verimli ve baflar l ticari faaliyet için daha da önemli bir flart haline gelmifltir. Siz de tedarik zincirinizin tüm potansiyelini katma de ere çevirebilmek, tedarikçi ve ortaklar n zla iliflkilerinizi gelifltirmek, daha rahat ve verimli mal ve malzeme ak fl sa lamak, tedarik, temin, sat n alma süreçlerinizi isabetli ve baflar l planlama süreçleriyle yönetebilmek istiyorsunuz. Bunun için ak ll, etkin ve mevcut teknolojik imkânlardan ve sa lam bir IT altyap s ndan faydalanan bir tedarik zinciri yönetimine ihtiyaç duyuyorsunuz. Hem üretici hem de ba ms z bir IT hizmet sa lay c s olarak standart ürünleri kullanarak ihtiyaçlar n z tam karfl layan çözümler üretiyoruz. Süreç dan flmanl ndan platform seçimine ve kuruluma kadar kapsaml destek veriyoruz. AutoID/RFID çözümlerine hakimiz. flletmeci altyap si veya ERP ve SCM sistemlerinize ba lant lar dahil olmak üzere, tek bir parça için veya anahtar teslim tam çözümler olsun, tamamen ihtiyaçlara uyarlanm fl çözümler sa l yoruz. Tedarik zinciri yönetiminizi iyilefltirme ihtiyac n z bütüne dayal, de er zincirinin hammade üretiminden nihai müflteriye teslimata kadar her safhas n hem flirketiniz hem de ortaklar n z kapsayan bir çözümle karfl l yoruz. Planlama Odakl Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri tedarik temelli ifl süreçlerinize tedarik ve temine özgü çözümler ve tedarikçi iliflkilerinizi yo unlaflt rarak destekler. fiirketler aras sat nalma, tedarik, temin süreçlerinin yönetimi, fiyat al m, tedarikçi seçimi, kontrat haz rlama ve tedarikçi iliflkileri idaresi odaklan lan alanlard r. Ayr ca tedarik planlamas ve malzeme ve parça kataloglama için do ru içerik sistemlerini seçmenizde size dan flmanl k hizmetleri sunuyoruz. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri tedarik zinciri yönetimi alan nda Sat fllar ve Faaliyet Planlamas ile Üretim Lojisti i planlama süreçlerinizi optimize eden yaz l m sistemleriyle ileri derece planlama deste i sa lar. Ürün ve malzemelerin ak fl n n düzenlenme ve bütünlefltirmesini en verimli flekilde gerçeklefltirmeniz için ulaflt rma ve iflleme planlaman zda Ulaflt rma ve Lojistik ile RFID hizmetleri sunar.

16 RFID Radyo Frekans yla Tan mlama (RFID) tedarik zincirindeki tüm süreçleri ciddi etkiler. Bu teknolojinin sat nalma, üretim ve lojistikte erkenden kullan lmaya bafllanmas tedarik zincirinize gelecekte büyük bir rekabet avantaj haline gelme potansiyeli kazand r r. RFID teknolojisi radyo frekanslar n n kullan m yla üstlerine çeflitli bilginin kaydedilip okunabildi i milimetrik boyutta çiplerin ürünler, araçlar, konumlara yerlefltirilmesini ve bunlar n elde tafl nabilen mobil araçlar, tablet PC'ler gibi aletlerle beraber bilgilendirme, kay t ve takip amaçlar yla kullan lmas n mümkün k lmaktad r. hizmetlerimizden faydalan lan pek çok alan aras nda t p sektöründe hastahanelerde hastalar n kimlikleri, t bbi geçmifl ve tedavilerinin takibi, hava tafl mac l nda havayollar ve merkez havaalanlar n n tedarik ve hizmet a lar n n yönetimi gibi örnekler verilebilir. Siemens Küresel Yenilik A ürün ve sistemler, teknik ve faaliyet dan flmanl ndan süreç tasar m na, ve teknoloji, süreç ve IT entegrasyonuna size tam bir RFID portfolyosu sunar. Beraber tedarik zincirinizi uzun soluklu bir lojistik a na çevirebiliriz. RFID teknolojisiyle etkin tedarik zinciri yönetimi 2007 kas m ay nda Siemens Group Automation and Drives' n Erlangen Almanya'daki ekipman üretim fabrikas na Hanover'deki Üretim Yönetimi Enstitüsü (IPM) ve uluslararas dan flmanl k flirketi PRTM Management Consultants taraf ndan Tedarik Zinciri Yönetimi Ödülü verildi. Üretim sürecinde mallar n ak fl n n düzenlenmesinde üstün performansa verilen ödülü kazanan belirleyen uzmanlar komitesi Siemens'i seçmesinde temel veri toplama kalitesi, üretimdeki yüksek esnekli i ve özellikle de flirketin üstün müflteri odakl l na dikkat çekti. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri sizin için do ru tedarik zinciri yönetimi çözümlerini sa layacak orta n zd r. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri tedarik zinciri yönetiminin faydalar : Tek bir kaynaktan tüm hizmetler Bafltan sona dan flma ve destek Live Tools program m z n kullan m yla h zl kurulum ve ölçülebilir sonuçlar Tedarik zincirinin genifl kapsaml optimizasyonu

17 SAP ERP (Kurumsal Kaynak Planlamas ) flyeri uygulamar n z için eksiksiz ERP çözümü Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri'nin genifl kapsaml SAP ERP çözümü, Kurumsal Kaynak Planlamas (Enterprise Resource Planning) alan nda yeni standartlar yarat yor. Sadece Yeni, SAP ERP çözümüne geçifl projenizi planlaman n ve gerçeklefltirmenin ötesinde, ERP sistemlerinin birlefltirilmesi (consolidation ve harmonization), e er isterseniz uygulamalar n z n yönetimi veya d fl kaynak kullan m hizmetlerini de sa l yoruz. Böylece IT ortam n z n ve ifllemlerinizin verimlili ini art rman z, iflletme maliyetlerinizi düflürmeniz ve fleffafl art rman z mümkün oluyor. Kurumunuzdaki temel idari ifllemlerde performans verimli bir ERP çözümü ile art rarak maliyetleri düflürmek, ayn zamanda müflteri ve tedarikçilerinizle iletifliminizi de yo unlaflt rmak istiyorsunuz. Bunun için esnek ve karmafl kl azalt lm fl bir IT altyap s na ihtiyaç duyuyorsunuz. Mevcut altyap n za yeni ifllev ve süreçleri basit ve h zl bir flekilde ilave edebilmek, müflteri ve tedarikçilerinizi kolayl kla ekleyebilmek istiyorsunuz Etkili Kaynak Yönetimi SAP ERP ile kurumlar müflteri ihtiyaçlar n gerçek zamanda görebilir ve yan tlayabilir, böylece de iflen piyasa koflullar n derhal saptayabilir ve uyum sa layabilirler. SAP ERP, kurumlar n faaliyetlerini kendi Esnek, Hesapl ve Kapsaml ERP çözümünüzü istedi iniz zaman SAP fl Paketi'nin içerdi i ifllevselliklerle geniflletebilirsiniz: SAP Müflteri liflkileri Yönetimi, SAP Tedarik Zinciri Yönetimi, SAP Tedarikçi liflkileri Yönetimi veya SAP Ürün Yaflam Ömrü Yönetimi. Genifl Kapsaml Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri'nin ERP çözümü genifl bir hizmet yelpazesini kapsamaktad r. Tüm kullan c lar n, veri ak fl n n, ifllemlerin, uygulamalar n entegrasyonu ve internet ile mobil altyap lar n verimli kullan m için teknik temeli SAP Netweaver platformu sa lamaktad r. bünyeleri ötesine uzanarak müflterileri, tedarikçileri ve partnerleriyle gerçek zamanda ba lant halinde sürdürebilmelerini sa layarak h zl, esnek ve güvenilir karar alma ve hareketi mümkün k l yor. SAP ERP, iflyeri uygulamalar na ek olarak kurumsal hizmetler ve mobil uygulamalar n da dahil oldu u eksiksiz bir analiz araçlar, insan kaynaklar yönetimi, maliyet ve faaliyet idare paketi sunuyor. SAP ERP'nin altyap s olan Netweaver' n güçlü aç k teknolojisinin sa lad ileri derecede esneklik, uyum yetene i ve iflletme kontrol imkânlar onu alan nda en iyi seçenek yap yor. En büyük uluslararas SAP partnerlerinden biri olan Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri 25 y lda 2500 baflar l projede kazan lm fl deneyimi ve dünya çap nda 2500'den fazla dan flman n n uzmanl klar n, pek çok farkl piyasa hakk ndaki bilgisini ve yeteneklerini size sunuyor. SAP ERP için sundu umuz hizmet program ihtiyaçlar n z toptan bir çözümdür: LIVE Audit ile analiz ve de erlendirme Geçifl Program SAP Sistemlerinin harmanizasyonu ve konsolidasyonu Fark ndal k çal flmalar htiyaç analizi çal flmalar fl süreçleri optimizasyonu Proje Yönetimi Uygulama ve gerçeklefltirme Yayg nlaflt rma (Roll-out) hizmetleri Uygulama yönetimi D fl kaynak kullan m

18 fl Zekâs (Business Intelligence - BI) Günümüzün h zla de iflen ifl ortam nda, güvenilir bilgi sahibi olmak, do ru kararlar verebilmek ve her seviyede ihtiyaç duyulan fleffafl elde edebilmek için vazgeçilmez bir flart. fl Zekâs (Business Intelligence - BI) çözümleri flirketinizde al nan kararlar n kalitesini art r r, planlaman z kolaylaflt r r ve bilgi taban n z n kalitesini gelifltirir. Anlaml ve yerinde bilgi sa layarak, özellikle stratejik, karar süreçlerini desteklemede uzman Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri gelifltirdi i özel fl Zekâs projeleri prosedürünü y llard r yüzlerce çok farkl boyutta flirkette baflar yla uyguluyor. Bilgilendirmenin Önemi Stratejilerinizin ne derece uygulanabildi ini veya planlar n z n ne kadar gerçeklefltirilebildi ini takip edebilmek istiyorsan z, düzenli, devaml ve do ru bilgi sa layacak bilgilendirme sistemlerine ihtiyac n z var. Önemli kararlar, faaliyetlerinizin birbirleriyle iliflkileri ve birbirleri üstündeki etkileri ile yeni geliflmeleri kavrayabilmenizi gerektirir. fl Zekâs çözümleri iflte size bu kavramada Tutarl planlama yapabilmek, planlar n zla mevcut durumu karfl laflt rabilmek ve hedeflerinize ulaflabilmek için küresel çapta farkl pazarlara da lm fl faaliyetleriniz hakk nda düzenli bilgi ak fl na ihtiyaç duyuyorsunuz. Kararlar n z n do uraca sonuçlar tahmin edebilmek, tüm kurumunuzun ve bireysel ifl süreçlerinizin verimlili ini anlaml ölçütlerle takip edebilmek, aksiyonlar n z n baflar durumunu erken aflamalarda görebilmek istiyorsunuz. Kurumunuzun her birimi ve seviyesinde durum ve süreçleri izleyebilmek, gerek kurumuzun kendi prensiplerine her zaman uyulmas, gerek kanun ve mevzuatlar n gerekliliklerine uyum ve bu uyumun kan tlanmas için devaml fleffaf bir ifl ortam gereksinimindesiniz. yard mc olur; pek çok farkl kaynaktan gelen verileri haz r raporlar veya daha ileri seviye analizlere veri olarak kullan labilecek anlaml bilgi paketleri haline getirerek size sunar. De iflen piyasalar, yeni pazar imkânlar, ifl planlar ndan sapmalar ve performans problemleri hakk nda erkenden ve güvenilir bilgi sahibi olmak, gerekli ad mlar zaman nda ve daha düflük maliyetle atabilmenizi sa lar. Güvenilir ve Esnek Platformlar Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, anlaml ve yerinde bilgi sa layarak, özellikle stratejik karar süreçlerini desteklemede uzmand r. Bu kararlar n gerektirdi i bilgi içeri inin geniflli i yeni ifllevselliklerin edinilmesiyle her geçen gün daha da artmaktad r. flte bu yüzden bizim çözümlerimiz sa lam platformlar üstünde esnek yap land rma imkânlar yla yeni bilgilendirme alanlar n n her zaman eklenebilmesini sa lar. H zla tamamlanabilen temel kurulumdan sonra müflterilerimizin ihtiyaçlar na göre gereken gözden geçirmeler yap labilir. lkemiz, Büyük düflün, küçük baflla d r. Gelifltirdi imiz özel fl Zekâs projeleri prosedürünü y llard r orta boyutlu iflletmelerden uluslararas çapta çal flan flirketlere yüzlerce çok farkl boyutta kurumda baflar yla uyguluyoruz.

19 Genifl ve Geniflletilebilir Kapsam Yöneticiler için kapsaml Kurum Strateji, Planlama ve Performans Yönetimi çözüm paketimiz Entegre Planlama, Dengelenmifl Karneler ve Performans Göstergeleri, Süreç Performans Yönetimi ve Uyum ve dare programlar n içermektedir. Finans, nsan Kaynaklar, Sat fl, Sat n alma, Üretim ve Lojistik ile Servis ve Bak m gibi ayr uzmanl k konular için planlama, raporlama ve analiz araçlar içeren ayr ayr fl Zekâs çözüm paketlerimiz mevcuttur. Kurumsal BI ( fl Zekâs ) paketi Kurum BI Mimarisi ve Kurum BI Çözümleri parçalar ndan oluflan tüm kurum çap nda BI çözüm mimarileri planlama fikrine dayal d r. Ana Veri Yönetimi paketimiz ise Ana Veri Kalitesi, Ana Veri Toplama ve Ana Veri Çözümleri'nden oluflan veri yönetim kavramlar ve ifllevlerini bir araya getirmektedir. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, BI çözümleri için sizin özel durumunuzu ve ifl süreci ihtiyaçlar n z inceleyip gereken uygulamalar kurmaktan uygulamalar n z için uluslararas seviyede destek vermeye kadar tüm IT hizmetlerini sa layabilir. Siz ve çal flanlar n zla beraber çal flarak, tam olarak sizin özel ihtiyaçlar n za göre yap land r lm fl, ama ayn zamanda alan nda önde giden SAP ve Microsoft gibi yaz l m sa lay c lar n n ürünleri üstüne kurulu çözümler üretiyoruz. Bu sa lay c larla s k stratejik ortakl klar m z en son teknoloji ve geliflmelere hakim olmam z sa l yor. K saca Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri BI çözümlerinin size sa lad klar : Do ru bilgi ve veriye dayal yönetilen süreçlerle artan verimlilik Daha düflük bilgi toplama ve do rulama maliyeti Daha isabetli teflhisler Daha düflük iflletme maliyetleri Kanuni mevzuat gerekliliklerine uyum hatalar ndan ç kan kay plar n engellenmesi Devaml, güvenilir ve fleffaf bilgi ak fl sayesinde stratejiler ve hedeflere yönelik toplu eflgüdümlü hareket imkân

20 Product Life Cycle Management (Ürün Ömrü Yönetimi) Fikirden Yenilikçi Ürünlere Yeni teknolojiler ve yeniliklerin sa lad kazançlardan, sadece onlarla piyasaya ilk girenler aras nda olanlar faydalanabilirler. Ürün gelifltirme sürecinde IT deste i günümüzde halen ço unlukla parça parça sa lanmakta ve ortaya ç kan ihtiyaçlar karfl lamaktan uzak kalmaktad r. Bir elde iyi planlanm fl bir Ürün Ömrü Yönetimi (PLM) karmafl k süreçlerin ve tüm bilgi ak fl n n kontrolünü sa lar. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, PLM projenizin her safhas nda orta n z olarak destek sunar. Maliyetlerde tasarruf ve ürünlerin etkili pazarlanmas ihtiyaçlar n n yo un oldu u dönemler farkl flartlar daha iyi idare edebilmek için verimli çözümler gerektirir. Bunu sa layabilmek için gelifltirme projelerinizin maliyetlerini, sürelerini ve aflamalar n kontrol etmek, ürün gelifltirme sürelerinizi k sa tutmak ve de iflen pazar koflullar na h zl yan t verebilmek istiyorsunuz. Kurumunuzun farkl konumlar, bölümler ve birimleri ile d fl partnerleriniz aras nda daha iyi veri eriflim ve paylafl m sa layarak verimlili i artt rmaya, kurum birimleri aras ndaki ortak ve örtüflen faaliyetlerin eflgüdümünü sa layarak kay plar, lüzumsuz tekrar ve israf n önüne geçmeye çal flmaktas n z. Nihai ürünlerin çeflitli kanun ve mevzuattan do an belgelendirme gerekliliklerine uyumu, denetleme ve kontrollere haz rl n güvence alt na alarak piyasaya sorunsuz girifl yapabilmek istiyorsunuz. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri'nin sa layaca bir toplam ürün ömrü yönetimi bunlar n hepsini mümkün k lacakt r. Ürün Gelifltirmede IT Sorunlar Günümüzde ürün gelifltirme sürecinde IT deste i halen ço unlukla parça parça sa lanmakta ve ortaya ç kan ihtiyaçlar karfl lamaktan uzak kalmaktad r. Elbette müflteriler bundan daha yüksek kalite ve daha iyi hizmete ihtiyaç duymakta ve beklemektedirler. Ürün Ömrü Yönetimi, müflteri, tedarikçi ve ortaklar düflünerek bütün ürün yaflam süresi boyunca devaml ve yenilik odakl ürün deste i sa layan tüm stratejik, örgütsel ve teknik çal flmalar n toplam d r. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri ürün gelifltirme projenizin her aflamas ve an nda IT uzmanl n ve imkânlar n sizlere sunmaktad r.

21 Ürün Ömrü Yönetimi Ürün Ömrü Yönetimi bir ürünün fikir aflamas ndan gelifltirme, üretim, pazarlama ve takip eden hizmetlerle yeniden dönüflüm safhas na kadar tüm yaflam sürecinin kontrolünü mümkün k lar. Merkezi bir Ürün Ömrü Yönetimi karmafl k süreçlerin ve tüm bilgi ak fl n n kontrolünü sa lar. Ürün Ömrü Yönetimi uygulamalar ve çözümleri, ürünlerin yaflam süreci ifllemlerinde destek sa lar ve özellikle yeni ve yenilikçi ürünlerin h zl bir flekilde pazara arz na yard mc olur. Ürünlerin tüm yaflam süreleri boyunca verimli ve etkili bir flekilde takibi ve dokümantasyonunu yap labilir. Çözüm Unsurlar Yaflam süreci yönetiminin unsurlar Fikir ve Yenilikler Yönetimi, Veri Yönetimi / Ürün Veri Yönetimi, Ürün ve Proje Portfolyo Yönetimi, Süreç Deste i, htiyaç Yönetimi / Sistem Mühendisli i, flbirlikçi Ürün Tasar m, CRM, SCM, SRM gibi di er süreçlerle entegrasyon ve ürünün standartlara uygunlu u kontrolünden oluflur. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, Ürün Ömrü Yönetimi uzmanl ve deneyimiyle projelerinizin gerçeklefltirilmesinde her detay ve aflamada yan n zda bulunarak size yard mc olabilir. Hizmetimiz strateji dan flmanl ve de erlendirmeleri, süreç tasar m, uygulama seçimi, projelendirme, kurulum, uygulama bafllang c, de iflimler yönetimi, destek ve e itimleri içerir. Sa lad m z teknik altyap Agile, EMatrix (MatrixOne), mysap PLM (SAP AG), TeamCenter (UGS PLM Solutions), Windchill (PTC) gibi alan nda öncü isimlerin ürünlerine dayal d r. Genifl sanayi deneyimimiz ve teknolojik uzmanl m z ve ortakl klar m zla Ürün Ömrü Yönetimi'nizi gelifltirmenize kritik bir katk da bulunabiliriz. K saca Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri ile Ürün Ömrü Yönetimi'nin size kazand rd klar : Pazar koflullar ve müflteri taleplerine h zl ve isabetli yan tlar Ürünlerin h zl haz rlanmas ve yeniliklerin pazarlanmas ile artan rekabet gücü Ürün yaflam süreci boyunca ortak veri taban Her an takip edilebilir proje durumu bilgileri Süreçlerde dahili ve harici birimler aras daha ileri seviyede entegrasyon Teknik ve idari ürün verilerinin bir araya getirilmesi Gelifltirme zamanlar n n azalt lmas ile sa lanan maliyet düflüflleri Veri kalitesinin art r lmas ve safha safha saklanmas ile gereksiz masraflar n önlenmesi Ürün bilgilerine, ça r merkezi, yard m masas ve hizmet birimlerinden h zl ulafl lmas ile sa lanan yüksek müflteri memnuniyeti

22 Siemens Sanayi ve Ticaret A.fi. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri Yakac k Cad. No: Kartal stanbul Tel: (0216) Faks: (0216)

Siemens IT Solutions and Services RFID. www.siemens.com.tr/it-solutions

Siemens IT Solutions and Services RFID. www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Solutions and Services RFID www.siemens.com.tr/it-solutions Daha "zeki" bir tedarik zinciri Küreselleflme ve ifl dünyas... Bir dakika durup düflünelim; sadece de iflimden söz edebilir miyiz?

Detaylı

Siemens Business Services. www.siemens.com/sbs

Siemens Business Services. www.siemens.com/sbs Siemens Business Services www.siemens.com/sbs De iflimin neresindesiniz? Kimilerine göre dünya hiç bu kadar h zl dönmemiflti. nsanl n binlerce y lda kat etti inden çok daha fazla ilerlemeye tan kl k eden

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

Siemens IT Solutions and Services. SAP Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions

Siemens IT Solutions and Services. SAP Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Solutions and Services SAP Çözümleri www.siemens.com.tr/it-solutions Gelecek için donan ml m s n z? Performans n zdan memnun musunuz? Cevab n z evetse hep ayn performans gösterebilece inizi

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Siemens Business Services. Üretim Sektörüne Yönelik Hizmetler. www.siemens.com/sbs

Siemens Business Services. Üretim Sektörüne Yönelik Hizmetler. www.siemens.com/sbs Siemens Business Services Üretim Sektörüne Yönelik Hizmetler www.siemens.com/sbs Bugünün üretim sektörü Siz de biliyorsunuz ki; marka gücünü koruyabilmenin en önemli kurallar ndan birisi, yapt n z her

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

Ocak 2004. Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand

Ocak 2004. Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand Ocak 2004 Türkiye nin ilk Linux Merkezi business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr BU SAYIDA Neden Linux u seviyoruz Mimari çal flmalar n önemi Kusursuz yap lar kurun!.. Kamuda Linux Kamunun h z flafl

Detaylı

KOB ler için internet

KOB ler için internet KOB ler için internet 1 e ve e-ticarete girifl Haziran 2007 2 stanbul Avrupa Bilgi Merkezi, SO, KOSGEB ve KV ortakl nda yürütülen ve k smen Avrupa Komisyonu taraf ndan finanse edilmekte olan bir giriflimdir.

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 07 Entelektüel Sermaye. Yazan ve Derleyen. Dr. Y lmaz Argüden

ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 07 Entelektüel Sermaye. Yazan ve Derleyen. Dr. Y lmaz Argüden Entelektüel Sermaye ARGE Dan flmanl k 14. Ulusal Kalite Kongresi Entelektüel Sermaye Oluflturma, Etkili Yararlanma oturumu sponsoru ARGE Dan flmanl k n kongre kat l mc lar na arma an d r. ARGE Dan flmanl

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007

Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007 Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007 Sunufl 4 K saca fl Bankas 6 fl Bankas 'n n Vizyonu ve Amaçlar 7 fl Bankas 'n n Türk Bankac l na Getirdi i " lk"lerden... 8 fl Bankas n n Ortakl k Yap s ve Finansal

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M NSAN KAYNAKLARI 19 YÖNET M K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK)

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

Kiflisel Sat fl ve Pazarlama

Kiflisel Sat fl ve Pazarlama 1 1 Kiflisel Sat fl ve Pazarlama Global rekabetin yeni dinamikleri pazarlama ve sat fl anlay fl na de ifliklikler getirdi. Pazarlama, bir iletiflim ifli olup ürün ve hizmet hakk nda bilgi verme, imaj gelifltirme,

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

Yenilikçi havalimanlar

Yenilikçi havalimanlar Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Nisan 2008 www.siemens.com.tr Yenilikçi havalimanlar Yeni teknolojilerle donat lan havalimanlar, konforu ve güvenli i birlefltiriyor. Güvenli

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z,

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z, Genel Müdür ün Mesaj Sayg de er Paydafllar m z, Arçelik A.fi. nin sürdürülebilir geliflim oda yla hareket ederek gerçeklefltirdi i baflar l performans na iliflkin beflinci raporunu sizlerle paylaflmaktan

Detaylı

KOB YÖNET M. YAKLAfiIMI. DÜNYADA NELER DE fi YOR KOB YÖNET M YAKLAfiIMI ADIMLAR UYGULAMA P LOT UYGULAMA SONUÇLARI F RMA DENEY MLER

KOB YÖNET M. YAKLAfiIMI. DÜNYADA NELER DE fi YOR KOB YÖNET M YAKLAfiIMI ADIMLAR UYGULAMA P LOT UYGULAMA SONUÇLARI F RMA DENEY MLER KOB YÖNET M 1 YAKLAfiIMI DÜNYADA NELER DE fi YOR KOB YÖNET M YAKLAfiIMI ADIMLAR UYGULAMA P LOT UYGULAMA SONUÇLARI F RMA DENEY MLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) KOB

Detaylı

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON Balanced Scorecard Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 01 Balanced Scorecard Yazarlar Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof.

Detaylı