T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : /06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi"

Transkript

1 T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : /06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı tarafından gerçekleģtirilecek, izlenecek, denetlenecek yatırımlar ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamak ve ilimizde gerçekleģtirilecek yatırımlarda kuruluģların görev ve yetkileri ile iģleyiģe ait esasları düzenlemektir. Kapsam: Madde 2) Valilik Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluģlarının koordinasyonu, kurum ve kuruluģların görev ve yetkilerini, ilgililerin sorumluluklarını kapsar. Dayanak: Madde 3) Bu Genelge; a) 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu, b) 6360 Sayılı On Dört Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmi Yedi Ġlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun, c) 3152 Sayılı ĠçiĢleri Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, d) Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile ÇalıĢma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, e) Muğla Valiliğinin (Özel Kalem Müdürlüğü) 12/03/2014 tarih ve /3471 sayılı yazısı, uyarınca hazırlanmıģtır. Tanımlar: Madde 4) Bu genelgede geçen; YĠKOB: Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığını, YĠKOB BaĢkanı: Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanı olarak görevlendirilen Vali Yardımcısını, Harcama Yetkilisi: Belirlenen parasal sınırlar dikkate alınarak Ġl Valisini ve Vali Yardımcısını, Yatırımcı KuruluĢ: Bakanlık veya Genel Müdürlüklerin Ġlimizdeki birimlerini, Ödenek: ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne YĠKOB adına gelen ödenek gönderme belgesini, Ġfade eder. 1

2 Madde 5) YAPIM ĠġLERĠ: A) Yatırımcı KuruluĢlarca Yapılacak ĠĢler: 1- Yatırımcı KuruluĢlar, Bakanlıkları veya Genel Müdürlüklerince gönderilen ödeneklerinin takibini ve gereken ödeneklerin tespit ve gerekli hallerde talebini yerine getireceklerdir. 2- Yıl içerisinde gerçekleģtirilecek yapım iģlerinin planlaması yapılarak, ilgili Makamların onayını müteakip YĠKOB a bildireceklerdir Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve Yapım ĠĢleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen ihaleye çıkarılma Ģartlarını sağlamak amacıyla, Yatırımcı KuruluĢlarca Yapım iģine ait arsaların hukuki bilgi ve belgeleri, imara uygun olarak idarece belirlenecek olan Projeleri ve zemin etüdü plankote ve vaziyet planı hazırlanarak ve inģaat ruhsatları da alınarak tüm bilgi ve belgeler yaklaģık maliyetin tespiti ve ihale iģ ve iģlemlerinin yapılması için dosya halinde YĠKOB a teslim edilecektir. 4- Yatırımcı KuruluĢların yaklaģık maliyet ve ihale dosyasını hazırlayabilecek teknik personele sahip olması halinde, hazırlanacak dosya da maliyet ve Ģartnameler de eklenerek YĠKOB a teslim edilecektir Sayılı KĠK'in 6. maddesi gereği Ġhale Komisyonlarında görev alacak 2 asil ve 2 yedek personel ismi Yatırımcı KuruluĢlar tarafından YĠKOB a bildirilecektir. 6- YĠKOB ile koordinasyonu sağlamak üzere Ġl-Bölge Müdür Yardımcısı görevlendirilecektir. Ancak kurumların en üst düzeyde iģlemlerini takip etmesi esastır. 7- Yapım iģlerinde (bakım ve onarım niteliğinde olanlar hariç )Kontrollük Hizmetleri YĠKOB tarafından sağlanacaktır. Yatırımcı ve/veya yaklaģık maliyet dosyasını hazırlayan kurumların bünyesinde teknik eleman bulunması halinde yapım iģlerine ait kontrollük ve kabul iģleri, ilgili kurum tarafından veya YĠKOB teknik personelinin katılımıyla oluģturulan karma komisyon marifeti ile herhangi bir yazıģma ve gecikmeye sebep olmaksızın YĠKOB BaĢkanının onayı ile yürütülecektir. B) YĠKOB tarafından yapılacak ĠĢler; 1- Ġhale edilmek üzere gönderilen yaklaģık maliyet dosyalarının ihale ve sözleģmeleri YĠKOB tarafından yapılacak, Yapım iģlerinin yürütülmesi sırasında yer teslimi, iģ programı, hak ediģ, keģif artıģı, geçici kabul, kesin hesap, kesin kabul iģlemleri yatırımcı kuruluģ ve/veya ilgisine göre Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ile koordineli bir Ģekilde yapılarak onaylanacaktır. Ġlgili il/bölge Müdürleri tarafından da yukarıda sayılan iģ ve iģlemler incelenerek iģlemlerin uygunluğuna ait Ģerh ve imzaları ile harcama yetkilisinin onayına sunulacaktır. 2- Yatırım Programına alınmıģ ödeneği BaĢkanlığa gelen iģlerin metraj, pursantaj, mahal listesi, yaklaģık maliyet özel ve genel teknik Ģartnameleri hazırlanacaktır. Ġlgili kurumunca bu iģlemlerin yapılması halinde ise uygunluk denetimi YĠKOB tarafından yapılacaktır. 3- Yapım ĠĢlerine ait yaklaģık maliyet dosyası teknik Ģartname, mahal listesi ile projelerin birbirine uygun ve tereddüt içermeyecek Ģekilde düzenlenmesine önem gösterilecektir. Yapım iģlerine iliģkin kabul iģlemlerinde eksik veya kusurlu iģler yükleniciye tamamlattırılacak, imalattan vazgeçerek kesinti yapma yolu zorunluluk ortaya çıkmadıkça (bu hususta rapor ilgili yapım denetim komisyonu ve bu komisyonun fiilen çalıģtığı kurumun en üst yöneticisinin müģterek düzenlenecektir) tercih edilmeyecektir. Kesin kabul iģlemleri ve idarede bulunan teminatlar YĠKOB un 2

3 yanı sıra gerek yatırımcı kurumlar, gerekse de ilgisine göre Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü ile diğer kurumlar tarafından hassasiyetle takip edilecektir. Özellikle yaģanan sıkıntıların yüklenici tarafından giderilmemesi halinde, kontrollük hizmetlerini yerine getiren kurumlarca, yatırım sahibi kuruluģ ile koordinasyon sağlanarak teminatların derhal nakde çevrilmesi ve mevzuat gereği yapılacak diğer hukuki ve idari iģlemler YĠKOB a teklif edilerek, iģlemler koordineli bir Ģekilde gerçekleģtirilecektir. Gerek ihale gerek yapım gerekse de kabul iģlemlerinde Mevzuatta yer alan süre tanımlarına kesinlikle uyulacaktır. 4- YĠKOB tarafından il genelindeki yatırımlar denetlenecek, aksayan hususlar BaĢkanlığa ve ilgili kurumlara bildirilecektir. Yatırım ile ilgili görevli kurumlarda, görevinde ihmal gösteren görevliler hakkında gerekli iģlemler BaĢkanlık tarafından tesis edilecektir. C)BAKIM,ONARIM ĠġLERĠ: Yatırımcı KuruluĢlarca Yapılacak ĠĢler; 1- Teknik personeli bulunan kurumlarda, özellikle okulların bakım onarım iģlemlerinin okulların kapalı olduğu zamanlarda yapılmasını temin etmek amacı ile ilgili Ġl Müdürlüğünün teknik elemanları Ġhale Yetkilisi Birim ile koordineli çalıģılarak onarım ödenekleri sağlanacak, metraj, maliyet hesapları, yaklaģık maliyet dosyaları tamamlanacaktır. 2- Özellikle okul-bakım ve onarımlarında okul müdürleri ve diğer yetkililerin, ihale kapsamı dıģında kalan talepler yapmaması, iģe müdahale etmemesi ve inģa esnasında göze çarpan hususların en seri Ģekilde Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla Yapı Denetim Heyetine bildirilmesi sağlanacak, gerekli durumlarda Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanının uygun görmesi halinde ilgili kurumların temsilcileri ile mahallinde birlikte denetim yapılacaktır. Bakım ve onarım niteliğindeki iģlerin ihaleleri ilgili kurumlarında, YĠKOB tan bir temsilci alınarak, kurumlarınca gerçekleģtirilecektir. 6)MAL VE HĠZMET ALIMLARI: A) Yatırımcı KuruluĢlarca Yapılacak ĠĢler; 1- Bütün Mal ve Hizmet alımlarının ihaleye çıkılabilecek seviyede yaklaģık maliyet ile idari ve teknik Ģartnameleri imzalı ve Ġl/Bölge Müdürlerince tasdikli olarak düzenlenecek, gerekli durumlarda izinleri tamamlamak, ihale ve kabul iģlemlerinde personel görevlendirmek Ġl/Bölge Müdürlüklerinin sorumluluğundadır. 2- Ödeneği YĠKOB a aktarılan ve iģ ve iģlemleri Mal ve Hizmet alımları ile ilgili geçici kabul, muayene v.b komisyonlar Bölge/Ġl Müdürlerinin onayı ile kurulacak ve düzenlenecek kabul belgeleri, mevzuatın öngördüğü Ģekilde yetkili makam olarak Ġl/Bölge Müdürleri tarafından onaylanmasını takiben ödeme için bu belgeler en seri Ģekilde YĠKOB un ilgili birimine ulaģtırılacaktır. 7- ORTAK HÜKÜMLER a) Ġlimizde yapılacak yatırımların gerçekleģmesi ile ilgili olarak gerek yatırımcı kuruluģlar, gerek ise YĠKOB ve Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü gerekli tedbirleri alacak olup, yatırımların gecikmesi halinde Ġl Müdürlükleri ve yetkilileri ile YĠKOB 3

4 yetkilileri müteselsilen sorumlu olacaklardır. Valilik Makamına verilecek bilgi notu ve brifinglerde yatırımın aģaması net bir Ģekilde yazılacak, ihale hazırlığında, imar aģamasında gibi bilgiler yerine örneğin vaziyet planı, imar değiģikliği, Belediyesinde ruhsata baģvuruldu, tarihinde baģladı, YĠKOB tarafından../../. tarihinde ihale edilecek, inģaat % aģamasında, muhtemel bitiģ tarihi vb. Ģekilde tarih belirtilerek, sorun ve problemlere değinilerek, makama net bilgiler verilecektir. b) Valilik Makamı tarafından, özellikle yapım iģlerinde gerekli görülen hallerde, diğer kurum ve kuruluģlardan, YĠKOB un talebi üzerine görevlendirme yapılabilecektir. c) Gerek Yatırımcı KuruluĢlar gerekse de YĠKOB yetkilileri sıkça yatırımlar hakkında toplantı yaparak, geliģmeleri Valilik Makamına bildirecektir. d) Yatırımcı KuruluĢlar tarafından, Harcama Yetkilisinden onay alınmadıkça hiçbir iģlem tesis edilmeyecek, harcama birimlerince mevzuata uygun olmayan iģlem ve talepler yerine getirilmeyerek, Valilik Makamına bilgi verilecektir. e) Ġmalat değiģikliği, imalatlardan vazgeçme gibi hususlar Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanının onayı alınmadan yapılmayacaktır. Aksi takdirde bir iģlem tesisinde sorumluluk ilgili yatırımcı kuruluģ ve denetim hizmeti veren kuruluģa ait olacaktır. Yapım iģlerinde yaklaģık maliyet, pursantaj, Ģartname gibi dokümanları hazırlayan kurum, yapı denetim ve Kabul iģlemlerini de yerine getirecektir. f) Mümkün oldukça zaman kaybetmemek için yazıģma yapmaktan çok karģılıklı istiģare ve bire bir görüģmelerle iģlerin hızlı bir Ģekilde sonuçlandırılması sağlanacaktır. g) ĠĢlerin yürütülmesi esnasında ortaya çıkabilecek tereddütleri giderme konusunda Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanı tarafından gerekli koordinasyon sağlanarak konu çözüme kavuģturulacaktır. h) Ġlimizde yatırım yapan tüm kamu kurum ve kuruluģları, mahalli idareler 2014 yılı yatırım programlarını, aylık gerçekleģmeleri, bütçe harcamalarıyla birlikte YĠKOB a (Yatırım Ġzleme Müdürlüğüne) bildireceklerdir. Herhangi bir nedenle gerçekleģmeyen yatırımlarla ilgili gerekçeler de bu raporlarda belirtilecektir. i) Merkezi idarece yapılan her türlü yardım ve desteğin izlenmesi için ilgili kamu kurumları YĠKOB (Yatırım Ġzleme Müdürlüğü) ile koordineli bir Ģekilde bu faaliyetleri yürütecektir. j) YĠKOB (Rehberlik ve Denetim Müdürlüğü) tarafından kamu kurumlarında yapılacak denetimlerde, denetime tabi birimlerde görevli personel, denetime konu tüm bilgi ve belgeleri talebi halinde denetim ve incelemeyle görevlendirilenlere ibraz etmek ve incelemesine yardımcı olmak zorundadır. Denetim ve inceleme yapılan kurum ve kuruluģ yöneticileri hizmetin gereği gibi yürütülmesine esas olmak üzere denetimle görevlendirilenlere, görevleri süresince uygun bir çalıģma yeri sağlamak ve diğer tedbirleri almak zorundadır. k) Ġlimiz genelindeki yatırımlarla ilgili Kurumlar arası koordinasyona ihtiyaç duyulan ya da aģılamayan sorunlar olması halinde YĠKOB a (Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü) bilgi verilecektir. l) Acil afet durumlarında yapılacak yardımların koordinasyonu sağlamak üzere ilimizdeki tüm kamu-kuruluģları ve kamu hizmeti veren dernek, vakıf vb.. oluģumlar acil durumlara iliģkin planlamalarını gösterir belge, harita vb bilgileri, makine parkı, personel ve iģ gücü dağılımları, hizmet noktaları ve sınırları, acil iletiģim bilgileri ve YĠKOB tarafından bilinmesi gerekli diğer hususları 01 Temmuz 2014 tarihine kadar YĠKOB a (Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü) bildireceklerdir. Bu bilgilerin elde edilmesinde özellikle ilçe belediyeleri ve STK lar ile özel sektöre ait sürekli Ģantiye bilgileri Ġlçe Kaymakamlıklarınca organizasyon yapılarak ilçe bazında hazırlanacak bilgiler aynı birime gönderilecektir. YĠKOB a verilen bu bilgilerde değiģiklikler olması halinde derhal ilgili kurum ve kuruluģlarca bilgi verilecektir. 4

5 8-) Yürürlük : Bu genelge../06/2014 tarihinde yürürlüğe girer. Bilgilerinizi ve gereğinin ifasını önemle rica ederim. Mustafa Hakan GÜVENÇER Muğla Valisi DAĞITIM GEREĞĠ Kaymakamlıklara Kamu Kurum ve KuruluĢlarına BĠLGĠ BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına MSK Üniversitesi Rektörlüğüne 5

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2011 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2011 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2011 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER. 4 A. Misyon ve Vizyon. 4 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar.... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

T.C. BARTIN VALĠLĠĞĠ ĠMZA YETKĠLERĠ VE YETKĠ DEVRĠ YÖNERGESĠ. (01.09.2014) Sayfa 0 / 31

T.C. BARTIN VALĠLĠĞĠ ĠMZA YETKĠLERĠ VE YETKĠ DEVRĠ YÖNERGESĠ. (01.09.2014) Sayfa 0 / 31 T.C. BARTIN VALĠLĠĞĠ ĠMZA YETKĠLERĠ VE YETKĠ DEVRĠ YÖNERGESĠ (01.09.2014) Sayfa 0 / 31 BARTIN VALĠLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL ESASLAR A. AMAÇ.. 3 B. KAPSAM... 3 C. YASAL DAYANAK... 3 D. TANIMLAR....

Detaylı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI DENETĠM RAPORU

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI DENETĠM RAPORU ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk RAPORU BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YAZIġMA KURALLARI YÖNERGESĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YAZIġMA KURALLARI YÖNERGESĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YAZIġMA KURALLARI YÖNERGESĠ Bursa, 2013 BĠRĠNCĠ KISIM ORTAK HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesi'ndeki iģ akıģ süreçlerindeki imzaya yetkili görevlileri ve

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. ÇALIġMA EL KĠTABI

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. ÇALIġMA EL KĠTABI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA EL KĠTABI 2014 1 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GENEL BĠLGĠLER Üniversite içi ve dıģında kaydedilen bilimsel çalıģmaları, geliģmeleri ve araģtırmaları

Detaylı

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2006/11545 Ekli TaĢınır Mal Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Amaç ve kapsam T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Dicle Üniversitesi harcama

Detaylı

BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE YAPIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE YAPIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE YAPIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ A- YAPIM İŞLERİ SIRA NO HİZMET

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2013 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ... BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 3 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar... 3 Amaç... 3 Kapsam... 3 Hukuki dayanak...

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ... BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 3 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar... 3 Amaç... 3 Kapsam... 3 Hukuki dayanak... PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ... BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 3 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar... 3 Amaç... 3 Kapsam... 3 Hukuki dayanak... 3 Tanımlar... 3 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 4 Personel Müdürlüğünün görevleri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : B.30.2.GSÜ.070.82.00/ 113 24 Temmuz 2006 Konu : Ön Mali Kontrol 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Bakanlık Harcama Birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1 - i - Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı.. x BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI...

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486 *Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086 *Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547 *Yönetmelik DeğiĢikliği

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2014/01)

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2014/01) KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2014/01) İlgi a) 31.12.2005 tarih ve 26040/4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği(Seri No:1) b) Maliye

Detaylı

ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ

ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Genel Ġlkeler ve Sorumluluk Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; yürürlükteki mevzuat ile Konak

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI UYGULAMA REHBERĠ (Ekonomik Yatırımlar ve Toplu Basınçlı Sulama Sistemi

Detaylı