Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,"

Transkript

1 KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgelerarası dengesizlikleri gidermek istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların desteklenmelerini amaçlanmaktadır. KAPSAM Belirlenen amaç içinde; Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, İmalat ve tarımsal sanayi sektöründe faaliyette bulunan işletmelerden ; kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine ve teçhizat,tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları net tutarı 400 milyar Türk Lirasını aşmayan; 50 ila 250 işçi çalıştıran orta ölçekli 10 ila 49 işçi çalıştıran küçük ölçekli 1 ila 9 işçi çalıştıran mikro ölçekli a) İmalat ( Çırçır ve entegre olmayan paketleme yatırımları hariç) b) Madencilik c) Yazılım geliştirme sektöründe olan, Ayrıca Anonim Şirket statüsünde bulunmayan gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak yatırımları; d) Tarımsal Sanayi e) Turizm ( Konaklama Tesisleri) f) Eğitim g) Sağlık Sektöründe olan, gerçek usule göre defter tutan, Bankamız tarafından yapılacak mali ve teknik değerlendirmelerde olumlu bulunan işletmeler. KOBİ destek unsurlarından yararlanabilecek işletmeler olarak belirlenmişlerdir. KOBİ TEŞVİK BELGESİ KOBİ'lerin makine ve teçhizat harcamaları ile hammadde ve işletme malzemesi alımlarının desteklenmesi amacıyla Müsteşarlıkça KOBİ Teşvik belgesi düzenlenir. Bina inşaat harcamaları sadece turizm (konaklama tesisler),eğitim ve sağlık yatırımların da dikkate alınır. Destek unsurlarından yararlanabilmek için KOBİ teşvik belgesine konu bina inşaat makine ve teçhizat harcamaları ile hammadde ve işletme malzemesi teminine yönelik yatırım 400 milyar Türk Lirasını aşmaması gerekmektedir. Yatırımcı tarafından ilk başvuru, 1

2 a) Turizm, Eğitim, Sağlık ve Tarımsal Sanayi yatırımları için Türkiye Kalkınma Bankasının, b) Diğer yatırımlar için diğer aracı bankaların ( Türkiye Halkbankası A.Ş.,Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.,Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Sınai Yatırım Bankası A.Ş.) ilgili şubelerine yapılır. Yatırımlarda Devlet yardımları ve Yatırımları teşvik fonu hakkında karar hükümlerine göre düzenlenmiş ve halen geçerli olan yatırım teşvik belgesi kapsamında bulunan makine ve teçhizat için KOBİ teşvik belgesi düzenlenmez ve bu karar hükümlerinden yararlandırılmaz. UYGULANACAK DESTEK UNSURLARI KOBİ yatırımlarına; 1-Yatırımları Teşvik fonu ndan kredi tahsisi 2- Gümrük Vergisi ve Toplu konut fonu İstisnası,, 3- Yatırım İndirimi, 4- Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası, 5- Vergi, Resim ve Harç İstisnası, olarak belirlenmiştir. KOBİ lerin yatırımı tamamlamasını müteakip 2 yıl içinde ABD Doları tutarında ihracat yapacağına dair Halkbank a taahütte bulunulması kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde vergi,resim ve harç istisnasından yararlandırılır. KREDİ TAHSİSİ VE ŞARTLARI KOBİ Yatırımlarında uygulanacak destek unsurlarından yararlanabilmek için KOBİ Teşvik Belgesine konu bina,inşaat,makine ve teçhizat harcamaları ile azami üç aylık hammadde ve işletme malzemesi teminine yönelik yatırımın 400 Milyar TL sını aşmaması gerekmektedir. Fondan yatırım ve işletme kredisi tahsis edilebilir.fon kaynaklı krediler sadece makine ve teçhizat alımı için yatırım kredisi,hammadde ve işletme malzemesi alımına yönelik olarak da işletme kredisi şeklinde kullandırılabilir. Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden Yatırımları Teşvik Fonu ndan kredi kullanan firmalara,bu karar da belirtilen limitleri aşmayacak şekilde yeniden Teşvik belgesi düzenlenerek ek kredi kullandırılabilir. KOBİ Teşvik Belgesi kapsamı yatırımlar ile ilgili olarak Fon dan kredi tahsisi yapılarak kredi kullandırımına başlanıldığı halde, ilgili kararlar ve tebliğ hükümleri uyarınca aracı Bankalarca verilecek süreler içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya aracı Bankalar tarafından haklarında kanuni takip işlemi veya krediyi amaç dışında kullanan firmalar bu karar hükümlerinden yararlanamazlar. Anonim şirketlerce gerçekleştirilecek turizm (konaklama tesisi), eğitim, sağlık ve tarımsal sanayi yatırımları için Türkiye Kalkınma Bankası nın,imalat, madencilik ve yazılım geliştirme yatırımları ile anonim şirket dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek turizm (konaklama tesisi),eğitim sağlık ve tarımsal sanayi yatırımları için Bankamız ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım Bankası şubelerine müracaat edilir. 2

3 Kalkınmada Öncelikli Yöre Normal Yöre Gelişmiş Yöre Mikro Ölç.İşletmeler % 60 % 50 % 40 Küçük Ölç.İşletmeler % 50 % 40 % 30 Orta Ölç.İşletmeler % 40 % 30 % 20 Ar-Ge yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, teknoparklarda yapılacak yatırımlar ve organize sanayi bölgelerinde (özel organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgeleri) gerçekleştirilecek yatırımlar için yukarıda belirtilen oranlara 10 puan ilave edilir. İmalat ve tarımsal sanayi dışındaki diğer KOBİ yatırımlarına tahsis edilecek kredi miktarının tesbitinde faizsiz toplam sabit yatırım tutarının oranları aşağıda belirtilmiştir. a) Turizm Yatırımları( konaklama tesisleri) ve Yazılım Geliştirme Yatırımları için, Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda % 40 ı Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda % 30 u Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda % 20 si Mevcut konaklama tesislerinin modernizasyonları ile Çanakkale il sınırlarının güneyi ile İçel il sınırlarının doğusu arasında kalan 3 km derinliğindeki kıyı şeridi ve Nevşehir ilinde Merkez,Ürgüp ve Avanos ilçe sınırları dışında kalan tüm bölgelerde gerçekleştirilecek turizm (konaklama tesisi) yatırımları için Teşvik belgesi düzenlenebilir. b) Eğitim Yatırımları için Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda % 50 si Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda % 40 ı Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda % 30 u Gelişmiş ve Normal Yörelerde ilköğretim ve orta öğretim yatırımlarına ilişkin tevsi ve modernizasyon, Kalkınmada öncelikli yörelerde ise anaokulu, ilköğretim yatırımları için Teşvik belgesi düzenlenebilir c) Sağlık Yatırımları ve Madencilik Yatırımları için % 60 ı Sağlık sektöründe sadece Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlar için Teşvik belgesi düzenlenebilir. Turizm yatırımları (konaklama tesisleri) ve yazılım geliştirme yatırımları için orta ölçekli işletmeler sütununda yer alan oranlar, eğitim yatırımları için küçük işletmeler sütununda yer alan oranlar, sağlık yatırımları ve madencilik yatırımları için kalkınmada öncelikli yörelerdeki mikro ölçekli işletmeler için geçerli olan oran dikkate alınır. Öngörülen yatırım kredisi miktarı 200 Milyar Türk Lirasını geçemez. 3

4 Yatırım kredisi ile birlikte işletme kredisi talep edilmesi halinde; Müsteşarlık ve aracı bankalarca belirlenecek esaslar çerçevesinde hammadde ve işletme malzemesi ihtiyacının karşılanabilmesini teminen, faizsiz sabit yatırım tutarının %20 sine kadar işletme kredisi tahsis edilebilir. Bu miktar 80 Milyar Türk Lirasını geçemez. Sadece işletme kredisi kullandırılması halinde ise Fon dan tahsis edilebilecek azami kredi tutarı 35 Milyar Türk Lirasıdır. Yatırım ve işletme kredilerinin birlikte kullanılması durumunda öngörülecek toplam kredi miktarı azami 280 Milyar Türk Lirasıdır. KOBİ işletmelerinde toplam sabit yatırım tutarının gelişmiş ve normal yörelerde en az %30 unun, kalkınmada öncelikli yörelerde en az %20 sinin özkaynaklardan karşılanması gerekmektedir. KREDİNİN FAİZİ Kalkınmada Öncelikli Yörelerde; Normal ve Gelişmiş Yörelerde Tesis Kredilerinde %10 Tesis Kredilerinde %15 İşletme Kredilerinde %15 İşletme Kredilerinde %25 KREDİNİN VADESİ KOBİ lere kullandırılacak yatırım kredilerinde azami vade 1 yılı ödemesiz olmak üzere 4 yıldır. İşletme kredileri nin azami vadesi ise 2 yıldır. Yatırım kredileri,ilk anapara taksidi ödemesiz dönemin bitiminde olmak üzere 6 şar aylık dönemler halinde 7 eşit taksitte tahsil edilir. Yatırım kredilerinde ödemesiz döneme ait faiz, ilk taksidi ödemesiz dönemin bitiminde olmak üzere kalan vade süresi içinde diğer taksitlerle birlikte faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle tahsil edilir. İşletme kredileri ana para taksitleri kullandırıldığı tarihten itibaren 6 ay sonra başlamak üzere 6 şar aylık dönemler halinde 4 eşit taksitte faiz ödemeleri ise anapara taksitleri ile birlikte tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. 4

5 5

ASİAD Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği. Adapazarı Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Projesi

ASİAD Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği. Adapazarı Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Projesi Adapazarı Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Projesi Sayın Üyemiz; Ülkemizin ve Avrasya coğrafyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan ASİAD olarak bir ilki daha gerçekleştirerek, OSB kurma

Detaylı

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 22 ARALIK 2004 Swissotel Cenk Ulu- MBA,E.Gümrük Uzmanı, Kıdemli Müdür www.vergiportali.com Teşvik Nedir? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal

Detaylı

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2002/1)...Error! Bookmark

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 29 Ocak 1993 CUMA. TBMM Kararı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 29 Ocak 1993 CUMA. TBMM Kararı T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 29 Ocak 1993 CUMA Sayı : 21480 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı (9/11) Esas Numaralı Meclis Soruşturması

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI (Kütahya) 500.000 (10 kişi istihdam) 31.12.2013'e kadar

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI (Kütahya) 500.000 (10 kişi istihdam) 31.12.2013'e kadar Teşvikler 4. Bölgede yer alan Sektörler için Kütahya da bölgesel teşvik kapsamında yatırımcılara sunulan avantajlar hakkında aşağıdaki tablodan örnek uygulamalarını görebilirsiniz. Destek Unsuru BÖLGESEL

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/3)

TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/3) 8 Aralık 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26370 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/3) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Tebliğ No:2006/3)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Tebliğ No:2006/3) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Tebliğ No:2006/3) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Numarası: 08.12.2006/26370 Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 28/08/2006

Detaylı

11 Mayıs 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27931 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA

11 Mayıs 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27931 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA 11 Mayıs 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27931 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Vergi Bülteni Tarih : 29.04.2014 Sayı : 2014/5 İçerik : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı na

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR-ŞANLIURFA (6.BÖLGE) INVESTMENT SUPPORT OFFICE www.karacadag.org.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR-ŞANLIURFA (6.BÖLGE) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR-ŞANLIURFA (6.BÖLGE)

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 16 MAYIS 2014 ANKARA 1. Yatırım Teşvik Sistemi 2. Destek Oran ve Süreleri 3. Ankara Ġlinde Sağlanan Destekler 4. Yatırım Teşvik Belgesi 2 YATIRIM TEŞVİK

Detaylı

TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI

TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI TARİH : 21/06/2011 TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI AMAÇ VE KONU: Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın 6. maddesine istinaden; Türkiye

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Numarası: 08.12.2006/26370 Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 28/08/2006

Detaylı

Yatırım Teşvikleri (II)

Yatırım Teşvikleri (II) Yatırım Teşvikleri (II) Geçen haftaki yazımızda 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Batman Teşvik Sistemi kaspamında 6.Bölge de yer almaktadır. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi,

Yeni Teşvik Sistemi, Yeni Teşvik Sistemi, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (*) Karara ilişkin uygulama tebliği (**) resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir. (*) Karar sayısı:

Detaylı

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK)

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) 290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) Aralık 2013 SUNUŞ Türkiye de ihracatın kurumsallaşmış tek asli ihracatı teşvik kuruluşu olan EXIMBANK, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata

Detaylı

Bu payın arttırılması amacıyla Odamız bankalar ile üyelerimize özel koşullar içeren protokoller imzalamıştır.

Bu payın arttırılması amacıyla Odamız bankalar ile üyelerimize özel koşullar içeren protokoller imzalamıştır. Odamızın Bankalarla İmzaladığı Kredi Protokollerinin Değerlendirilmesi Erdem ALPTEKİN Üyelerimizin önemli bir bölümünü oluşturan KOBİ lerimiz, ülke ekonomimizin de önemli bir kısmını oluşturuyor. Ekonomimizin

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması i Yeni Teşvik Mevzuatına Genel Bakış Yeni Teşvik Sistemi 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmış ve 1 Ocak 2012

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim? Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir? YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından

Detaylı

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI MAKALE Tahir ÖZIRMAK I. Giriş: İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI İndirimli kurumlar vergisi oranı uygulaması Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 32/A maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ UYGULAMALARI

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ UYGULAMALARI g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ YATIRIM DESTEK ve TEŞVİK UYGULAMALARI TABLOLAR Tablo 1. Teşvik Sistemi Destek Unsurları... 2 Tablo 2. Vergi İndirimi Destek Oranları... 2 Tablo 3. Vergi İndirimi Destek

Detaylı

İşletme Kredisi şeklinde 4 Yıl, Tesis Kredisi şeklinde 5 Yıl (1 yıl anapara ödemesiz

İşletme Kredisi şeklinde 4 Yıl, Tesis Kredisi şeklinde 5 Yıl (1 yıl anapara ödemesiz Sektörel Çözümler İmalat Destek Kredileri KOBİ Sanayi Kredisi İşyerinde en çok 250 işçi (250 dahil) çalıştıran, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25.000.000 YTL 'nı aşmayan ve bağımsız nitelikteki

Detaylı

A. MURAT YILDIZ YMM & YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN VERGİSEL BOYUTU

A. MURAT YILDIZ YMM & YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN VERGİSEL BOYUTU 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN TANITIMI Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com KIBRIS 09.11.2012 2 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN TANITIMI SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin Genel Tanıtımı

Detaylı

TEŞVİK VE DESTEK BAŞLIKLARI

TEŞVİK VE DESTEK BAŞLIKLARI TURİZM SEKTÖRÜNE 4. BÖLGEDE VERİLEN TEŞVİKLER VE DESTEKLER TEŞVİK VE DESTEK BAŞLIKLARI Hazine Müsteşarlığı Teşvikleri 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu KOSGEB Destekleri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme

Detaylı

çelebi Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı www.byclb.com 19 Haziran 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28328

çelebi Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı www.byclb.com 19 Haziran 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28328 çelebi 19 Haziran 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28328 ( Karar Sayısı : 2012/3305) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı www.byclb.com İÇİNDEKİLER Amaç... 4 Tanımlar... 4 Bölgeler...

Detaylı