Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. GAZETEMÝZÝ BULABÝLECEÐÝNÝZ BAYÝLER AVM Hankapý Mh. Belediye Altý No: 45 KARAPINAR GÖKKUÞAÐI HASTANE BÜFE Hastane Karþýsý - KARAPINAR 29 Nisan 2015 Sayý : TL. (KDV. Dahil) Deðiþim Önce Gönüllerde Baþlar... HAKiMiYET KAYITSIZ Karapýnar ýn Haftalýk Süreli Yerel Baðýmsýz Siyasi Gazetesi 23 Nisan Kutlu Olsun Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafýndan dünya çocuklarýna armaðan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ve TBMM nin 95. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Niþanda Takýlan Altýnlarý Çaldýlar 23 Nisan 2015 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý bütün Türkiye'de olduðu gibi Karapýnar'da da coþku ile kutlandý. 23 Nisan Bayramý Kutlama programýna, Ýlçe Kaymakamý Ramazan Yýldýrým, Garnizon Komutaný Topçu Albay Oðuz Osman Cantürk, Belediye Baþkaný Mehmet Yaka, MYO Müd. V. Birsen Bulut Solak, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sami Saðdýç,Ýlçe Emniyet Müdürü Harun Yaldýz, Ýlçe Jandarma Komutaný Orhan Özcan, Askeri Erkan, Kurum Amirleri ve Kuruluþ Baþkanlarý, Siyasi Parti Temsilcileri, Þehit Aileleri, Gaziler, Okul Müdürleri, Öðretmenler, Öðrenciler, vatandaþlar, Ýlçede görev yapan basýn mensuplarý katýldý. Öðretmenler Hatice Kýnacý ve Önder Karabacak sunuculuðunda ve Öðretmen Mustafa Danýþ komutasýnda, 23 Nisan Perþembe günü saat 10.00'da Atatürk Anýtýna Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sami Saðdýç tarafýndan çelenk sunulmasý ve ardýndan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk, Türk büyükleri ve ebediyete intikal eden aziz þehitlerimizin anýsýna 1 dakýkalýk Saygý Duruþu ve Müzik Öðretmeni Aslý Kaymak yönetiminde Ýstiklal Marþýnýn katýlýmcýlarla birlikte okunmasý ile baþladý. 3 de Akyürek ; Ýlçelere Yatýrýmlar Devam Ediyor. Konya Büyükþehir Belediye Baþkaný Tahir Akyürek, Büyükþehir Belediyesi'nin Karapýnar ilçesinde hanýmlar lokali ile ana cadde kaldýrým yapýmýný baþlatarak, Kültür Merkezinde muhtarlarla bir araya geldi. Konya Büyükþehir Belediye Baþkaný Tahir Akyürek, ilçelerdeki yatýrým çalýþmasý ve Mahalle Meclisi toplantýlarýna Karapýnar'da devam etti. Yeni Büyükþehir Yasasý ile birlikte baþlattýklarý ilçe yatýrýmlarý hakkýnda bilgi veren Baþkan Akyürek, " Karapýnar'daki caddenin kaldýrým yapýmýna bugün baþlýyoruz bu yatýrým 5 milyon liralýk dev bir yatýrýmdýr. Mahalle yollarýnda asfaltýma ve yol yapýmý baþlamýþtý. Burasý prestij haline gelecek. Birinci sýnýf andezit malzeme kullanýlacak ve çevre düzenlemesi yapýlacak. 2 de Eller Bu Kez Þükür Ýçin Semaya Açýldý Türkiye'nin en az yaðýþ olan yerlerinden biri olan Konya'nýn Karapýnar ilçesinde, yaðýþlarýn bu yýl bol olmasý nedeniyle þükür duasýna çýkýldý. Önceki yýllarda, yaþanan kuraklýklar nedeniyle yaðmur duasýna çýkýlmasýnýn adeta gelenek hale geldiði Karapýnar'da vatandaþlar, bu yýl yaðýþlarýn bol olmasý nedeniyle Yassýca bölgesinde þükür duasýna çýkýldý. Yaklaþýk bin kiþinin katýldýðý programda eller bu kez "þükür" için semaya açýldý. Kesilen 50 baþ koyunun eti piþirilerek þükür duasýna katýlanlara ikram edildi. Ýmam Hatip Ýsa Çýnarka, önceki yýllarýn kurak geçmesine raðmen, bu yýl özellikle hububatýn en çok suya ihtiyaç duyduðu Mart ve Nisan ve bölgeye düþen bol yaðýþýn herkesi çok sevindirdiðini belirterek, "Bu yüzden þimdi yaðmur duasý yerine þükür duasý yapýyoruz" dedi. Bir insanýn kendisine küçük bir hediye veren arkadaþýna bile teþekkür ettiðini ifade eden Çýnarka, "Biz de Karapýnar halký olarak, bize her türlü nimeti veren Allah'a teþekkür etmek ve þükretmek için bu duayý yapýyoruz. Allah insanlarý her zaman mükafatlandýrýr" dedi. Daha sonra yaðan bol yaðmur için hep birlikte þükür duasý edildi ve þükür namazý kýlýndý. Bayan aþçýlar tarafýndan piþirilen pilav e kavurma etler katýlýmcýlara ikram edildi. Þükür duasýna MHP Konya Milletvekili adaylarý Hüseyin Obrukçu ile Faruk Sonkaya'da katýldýlar 2 de 6 Öðrenci Zehirlenme Þüphesiyle Hastaneye Kaldýrýldý Sazlýpýnar Ortaokulu'ndan Büyük Baþarý Yaralý Þahin Tedavi Edildi 2 de 23 Nisan Bayramý ve Bahar Mevsimi Resim Sergisi Açýldý Ek 1 de 3 de 3 de 2 de

2 2 29 Nisan 2015 GÜNCEL Karapýnar'da Regaip Kandili Dualarla Kutlandý Karapýnar'da üç aylarýn baþlangýcý olan Regaip Kandili nedeniyle Camiler bay ve bayan vatandaþlarýn katýlýmýyla dolup taþtý. Karapýnar'da camilere akýn eden vatandaþlar yatsý namazý kýlýp, bazý camilerde yatsý namazýndan sonra tespih namazý kýlýndý. Camii imam hatipleri kuran okuyarak vatandaþlar dualar ettiler. Yatsý namazýnda önce Mevlid-i Þerif okundu. Ýlahiler söylenerek Regaip Kandil gecesi taçlandýrýldý. Ýlçe Müftüsü Kadir Demirlenk ve Camilerin Ýmam- Hatipleri vatandaþlara üç aylarýn baþlangýcý Regaip Kandilinin faziletlerini anlatarak vaazý nasihatlerde bulundular. Vatandaþlara gül suyu ve þeker ikram edildi. Yeþilpýnar Gazetesi olarak Hacýömerli Camiinde görevli imam ve müezzinler Mevlid-i Þerif okudular. Ýmam-Hatip Muttalip Arýkan Kur'an-ý Kerim lçe Milli Eðitim Müdürü Sami Saðdýç, Cumhuriyet ilkokulu Müdürü Özgür Ýlhan ve öðrenci Güldeniz Balýkçý Kaymakam Ramazan Yýldýrým ý makamýnda ziyaret etti. Kendisine ziyarete gelen öðrencileri makam koltuðuna oturtan Kaymakam Yýldýrým, tüm çocuklarýn gününü kutladý. Kaymakam Ramazan Yýldýrým, 23 Nisan ýn dünyada çocuklara armaðan edilen ilk ve tek bayram olmasý sebebiyle Çocuklarýmýza daha güzel, daha yaþanabilir bir ülke ve dünya býrakmak, onlarý geleceðe hazýrlamak herkesin üzerine düþen sorumluluklarý yerine getirmesi ile mümkündür. Bizler bu konuda üzerimize düþen görevi en iyi þekilde yapmak zorundayýz. Bayramýmýzý kutluyorum dedi. Kaymakamlýk koltuðuna temsili olarak oturan Güldeniz Balýkçý ise saðlýk, eðitim alanlarýnda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla 75. Yýl Ortaokulu 8-B öðrencisi Hayriye Nur Ünal baþkanlýk koltuðuna oturdu. 75. Yýl SAHiBi Himmet TÜRKMEN Gsm : SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Hakan TÜRKMEN SAYFA EDÝTÖRÜ Nuh Harun Türkmen MUHABÝR Mithat KORKUSUZ FAHRÝ MUHABÝR Musa CEYHAN Gsm. : YAYIN TÜRÜ Haftalýk Siyasi Gazete DÝZGÝ - MÝZANPAJ - BASIM Nuh Harun TÜRKMEN YÖNETÝM VE BASIM YERÝ PINAR MATBAASI - YEÞÝLPINAR GAZETESÝ Kale Mh. Ýnönü Cd. Iþýk Sk.No. 8 - KARAPINAR Tel. : Fax : Gsm. : RESMÝ ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar Ýcra Mahkeme Ýlanlarý GAZETESi YIL : 9 29 Nisan 2015 SAYI : 429 St.Sn. : 9.63 TL + KDV St.Sn. : 9,63 TL + KDV Tilaveti, Hacýömerli Camii Ýmam- Hatibi Muhammet Özoðlu Regaip Kandilinin faziletleri ile ilgili vatandaþlarýmýzýn anlayacaðý þekilde vaazý nasihatlerde bulundu. Nevzat Aþkýn, Muhammet Dilek, Fikret ve Kaymakam Koltuðunu Güldeniz e Býraktý Âdem Dilek birlikte birbirinden güzel ilahiler okudular. Muhammet Özoðlu Hatmi Þerif duasýný yaptý. Yatsý namazý ve ardýndan tesbih namazý kýlýnarak camii programý tamamlandý. eksiliklerinin giderilmesini, istihdam alanlarýnýn oluþturulmasýný ve aðaçlandýrýlmaya önem verilmesini istedi. Belediye Baþkanlýk Koltuðuna Hayriye Nur Ünal Oturdu Büfe Soygunu Karapýnar'da bir büfeye giren hýrsýz veya hýrsýzlar yaklaþýk 60 bin liralýk soygun gerçekleþtirdiler. Ýlçenin Zafer mahallesi Ýnönü caddesindeki Þuayip Ünal'a ait büfenin arka duvarýný balyozlarla kýran hýrsýzlar içeri girdi. Kasada bulunan 200 lirayý alan hýrsýzlar, sigara be tereklerde bulunan çok sayýda içkiyi çaldýlar. Hýrsýzlar laptop ile güvenlik kamerasýnýn görüntülerini de alarak ortadan kayboldular. Sabah geldiðinde iþyerinin duvarýn delinerek soyulduðunu anlayan Þuayip Ünal polis çaðýrdý. Polis olay yerinde parmak izi çalýþmasý yaptý. Olayla iligili soruþturma devam ediyor ZAYÝÝ ÝLAN TARÝFESÝ Nüfus Cüzdaný,Öðrenci Kimlik Kartý, Ehliyet, Paso, Kurum Kimlik Kartý : 10.oo TL + KDV K,K2 Sürücü Belgesi : 15.oo TL + KDV Ruhsat ( Araç ve Ýþyeri ) : 20.oo TL + KDV Diploma : 25.oo TL + KDV Fatura Ýrsaliye Vs. : 25.oo TL + KDV BU GAZETE BASIM ÝLKELERÝNE UYAR Gazetemizde yayýnlanan yazýlar hukuki sorumluluðu yazarýn kendisine aittir. Ortaokul Müdürü Ahmet Metiner ve 75. Yýl Ortaokulu 8-B Öðrencisi Hayriye Nur Ünal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla Karapýnar Belediye Baþkaný Mehmet Yaka'yý ziyaret etti. Okul Müdürü Metiner ve 8-B Öðrencisi Ünal, Baþkan Yaka'ya çiçek armaðan etti. Belediye Baþkanýmýz Mehmet Yaka, Baþkanlýk koltuðunu temsili olarak 75. Yýl Ortaokulu 8-B Öðrencisi Hayriye Nur Ünal'a býraktý. Ziyaretin sonunda Belediye Baþkaný Mehmet Yaka, tüm çocuklarýmýzýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutlayarak 75. Yýl Ortaokul Müdürü Ahmet Metiner, ve, 8-B Öðrencisi Hayriye Nur Ünal'a hediyelerini takdim ederek ziyaretleri için teþekkür etti. Niþanda Takýlan Altýnlarý Çaldýlar Karapýnar'da meydana gelen hýrsýzlýk olayýnda niþanlý gencin altýnlarýný çaldýlar. Ýlçenin Alaaddin mahallesi Konya cad. Degirmen sokak. Kat 5 daire 10 bulunan Ali Zengin'e ait evin çelik kapýsýný kýran hýrsýzlar dolapta bulunan 41 çeyrek ve yarým altýn ve 300 lirayý alarak, apartmanýn iskelesinden aþaðý inerek kaçtýlar. Misafirlikten eve geldiklerinde kapýnýn kýrk olduðunu belirten ev sahibi Ali zengin," Ýçeri girdiðimizde hýrsýz girdiðini anladýk her yeri daðýtmýþlar. Dolaptaki altýnlarýn çalýndýðýný gördük. Hemen polise haber etik. Altýnlarý niþanlý olan ve yakýnda düðünü olacak olan oðlumuza niþanda takýlan altýnlardý. Polis þu ana kadar hýrsýzlarý yakalayamadý. Hýrsýzlarýn en kýsa zamanda yakalanmasýný arzu ediyorum" dedi. Niþanlý genç Oðuz Zengin ise," Hýrsýzýn biz takip ettiðini ve evde olmadýðýmýz da bunu yaptýðýný düþünüyoruz. Aslýnda çalýnan altýnlar ile birlikte hayallerimizde çaldýlar. Polisin hýrsýzlýlarý yakalamasýný ve adalete teslim etmesini istiyorum" dedi. Plisin olayla ilgili baþlattýðý soruþturma sürüyor. Yaralý Þahin Tedavi Edildi Karapýnar ilçesinde, bir iþçi tarafýndan yol kenarýnda yaralý olarak bulunan Kýzýl þahin tedavi ediliyor. Tarlalara yer altý borularý döþeyen çalýþan Levent Kolay, Akören bir þahinin yerde hareketsiz durduðunu gördü. Kýzýl þahinin yaralý olduðunu anlayan Kolay, hayvaný bir veteriner hekime götürerek tedavi edilmesini saðladý. Vatandaþlarýn et verdiði Kýzýl þahin, Ereðli Doða Koruma ve Milli Parklar Mühendisliði ekibi tarafýndan alýnarak tedavisine baþlandý. Veteriner Hekim Merve Kutlu, Þahin'in kanadýnda yara olduðunu ve Elektrik direðine çarptýðýný tahmin ettiklerini söyledi Kutlu,Þahin'in kanadýnda yara için Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : özellikleri : Konya Ýli.Karapýnar Ýlçesi,501 Parsel,Salur mahallesi,mennik mevkiinde bulunan satýþa konu taþýnmaz mutlak tarým arazisi olýýp.toprak yapýsý orta bünyeli ve kumlu-killi-týnlý, su tutma kapasitesi iyi.geçirgenliði iyi düzeydedir, kuzeyden güney yönüne doðru hafif (%1 )eðimlidir.sulu tarým yapýlmaktadýr. ýnakinalý tarýma elveriþlidir.ulaþým asvalt yoldan saðlanmakla olup merkeze uzaklýðý 12km dir. Adresi : Sakýr Mahallesi,Mennik Mevkii,501 Parsel Karapýnar / KONYA Yüzölçümü : 1.733,33 m2 (Taþýnmazýn tamamý I0.400m2dir. Borçlunun 1/6 hissesi satýlacaktýr.) Ýmar Durumu : Yok, Belediye sýnýrlarý içerisinde, imar planý dýþýndadýr Kýymeti : 4.766,65 TL KDV Oraný : %18 1. Satýþ Günü : 09/06/2015 günü 14:50-14:55 arasý 2. Satýþ Günü : 06/07/2015 günü 14:50-14:55 arasý Satýþ Yeri : Zafer mahjnönü caddesi,no: 178 KARAPINAR (BELEDÝYE DÜÐÜN SARAYI) Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kellileri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/359 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunýýr.20/04/2015 Albay CANTÜRK, Koltuðunu Sembolik Olarak Devretti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý etkinliði çerçevesinde Ýsmet Büyükyaylacý Ýlkokulu müdürü Fazlý ÇANKAYA, müdür yardýmcýsý Ruþen TÜRLÜSOY sýnýf öðretmeni Yusuf KOÇYÝÐÝT ve 4'üncü sýnýf öðrencisi Elif Hilal KOCADAÐ Atýþ, Test ve Deðerlendime Grubu ve Garnizon Komutaný Topçu Albay Oðuz Osman CANTÜRK'ü makamýnda ziyaret etti. Topçu Albay Oðuz Osman CANTÜRK koltuðunu Ýsmet Büyükyaylacý ilkokulu 4'üncü sýnýf öðrencisi Elif Hilal KOCADAÐ'a sembolik olarak koltuðunu devretti. makamýný Elif Hilal KOCADAÐ'a teslim eden Topçu Albay Oðuz Osman CANTÜRK, bu devretmenin temelinde çocuklara olan güvenin yattýðýný ve geleceðimizi gönül rahatlýðýyla emanet edebileceðimizi söyledi. Albay CANTÜRK, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ünde Türkiye Büyük Millet Meclisini açtýðý günü bütün dünya çocuklarýna armaðan ettiðini ve bu günü dünyada ilk ve tek olarak gerekli müdahalede bulunduklarýný kaydetti. Ereðli Doða Koruma ve Milli Parklar Mühendisliði þefi Asým Niyazoðlu," Sað kanadýnda yara var. Veteriner kontrolünden geçireceðiz. Tedavisi yapýldýktan sonra doðaya býrakýlacaktýr. Gösterilen duyarlýlýk için teþekkür ediyoruz. Bu vakalara sýk rastlýyoruz. Tarýmsal faaliyetler çok oluðu için yýrtýcý hayvanlarýn beslenmesi daha iyi. Tarla faresi daha yoðun.bu nedenle Kýzýl þahin popülasyonda artýþ var.karapýnarlýlarýn duyarlýlýðýna teþekkür ediyorum" dedi. T.C. KARAPINAR ÝCRA DAÝRESÝ 2013/359 ESAS TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Resmi Ýlanlar de Þehir konaðý ve kadýnlar lokali inþaatý baþlayacak. Kaliteli ve hýzlý bir çalýþma ile en kýsa sürede bu hizmetimiz tamamlanacaktýr"" dedi. Daha sonra Kültür merkezinde muhtarla ile bir araya gelen Baþkan Akyürek," Karapýnar'ýn marka bir ilçe olduðunu söyledi. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun Karapýnar'a ayrý bir önem verdiðini söyleyen baþkan Akyürek," Karapýnar'ýn enerji varlýðý ile çok önemli bir yere sahip olduðunu altýný çizdi. çocuk bayramý olarak ilan ettiðini belirtti. ulusumuzun ve dünya çocuklarýnýn 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramýný kutluyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluþunda ve kurtuluþ savaþýmýzýn kazanýlmasýnda emeði geçen baþta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden þehit ve gazilerimizi þükran ve rahmetle anýyorum Büyükþehirle birlikte sorumluluk alanlarýný arttýðýný söyleyen Baþkan Akyürek, 584 mahallelerimizde önemli sorunlar vardý Biz bunlarýn üstesinden gelmeye çalýþýyoruz. En büyük sorunlardan bir tanesi nitelikli içme suyu sorunu vardý. 50 mahallemizde su ve kanalizasyon yatýrýmý devam ediyor veya tamamlanmak üzere. 200 den fazla mahallemizde ise kuyu, depo çalýþmasý devam ediyor.2016 yýlýna sonuna kadar su ve Basýn diyerek sözlerini tamamladý. Topçu Albay Oðuz Osman CANTÜRK, Elif Hilal KOCADAÐ'a büyüyünce ne olacaðýný sorduðunda askeri uçak pilotu olacaðýný söyledi. Ýsmet Büyükyaylacý ilkokulu müdürü Fazlý CANKAYA'da Elif'in çok baþarýlý ve çalýþkan biri olduðunu, ileride bu makamlara sembolik olarak deðil, baþarýlý bir devlet büyüðü olarak geceðini söyledi. Akyürek ; Ýlçelere Yatýrýmlar Devam Ediyor kanalizasyon yatýrýmý gerçekleþtireceðiz. 60 milyon civarýnda yeni yatýrým planlamasý yaptýklarýný; baþlayan, projelendirilen, ihale aþamasýnda olan hizmetlerin ardýndan daha büyük hizmet ve yatýrýmlar gelecektir. Konya'ya 3 milyarlýk yatýrýmý müjdesi veren Baþbakan Ahmet Davutoðlu'na teþekkür ediyorum.7 Haziran seçimlerinde gerekli desteði vermeliyiz. Çünkü Konya için bu bir fýrsattýr" dedi.

3 3 29 Nisan 2015 GÜNCEL KARAPINAR BELEDÝYESÝ FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Kapalý Pazar Yeri Yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : HANKAPI ÝNÖNÜ KARAPINAR/KONYA b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) ihale dokümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ýnternet adresi 2- Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 1 Adet Uzay Çatý, Ýdari Bina, Çevre Düzenlemesi ( Kapalý Pazar Yeri) Yapým iþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Karapýnar Belediye Baþkanlýðý Sýnýrlarý içi c) iþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþýn süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (Üç yüz) takvim günüdür 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Belediye Meclis Toplantý Salonu.Hankapý Mh. Ýnönü Cd. No: 45 Karapýnar/Konya b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kýþý olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Týcaýet Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat !hale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýý ýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci malý müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdýndeký kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri, a) ilgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) ilgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný 6 Öðrenci Zehirlenme Þüpesiyle Hastaneye Kaldýrýldý Konya'nýn Emirgazi ilçesi Baþin mahallesinde 6 öðrenci gýda zehirlenmesi þüphesiyle Karapýnar Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Edinilen bilgiye göre, Baþin mahallesi ilk ve ortaokulunda eðitim gören 6 öðrencinin, okulda yedikleri öðle yemeðinden zehirlendikleri iddia edildi. Çocuklarýnda baþ dönmesi ve kusma olduðunu gören veliler Karapýnar Devlet Hastanesi'ne koþtu. Hastaneye gelen öðrenciler, okullarda yedikleri öðle yemeðinden dolayý zehirlendiklerini öne sürdü. Hastanede tedavi gören Ümmügülsüm Baytok, öðlen tavuklu pilav ve meyve suyu yediklerini eve geldiklerinde ise baþ dönmesi ve kusma sebebi ile ambulans ile Karapýnar devlet hastanesine geldiklerini söyledi. Emirgazi Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Nizamettin Tezcan, "Okulda yemek yiyenlerden 6 öðrenci hastaneye baþvurdu. Öðrencilerimizin þikayetleri doðrultusunda yedikleri yemeklerden örnekler alýnarak tahlilleri yaptýrýlacaktýr" dedi. Esengül Baytok,Ümmügülsüm Baytok,Tuba Kara,Cemil Kara,Abdülkadir Güneþ ve Mustafa Güneþ Karapýnar devlet hastanesinde gýda zehirlenmesi iddiasý ile tedavi altýna alýndý. Kaçak Yakalanan Malzemeler Ýmha Edildi Karapýnarda çeþitli tarihlerde kaçak yollarla sokulmaya çalýþýrken Emniyet ve jandarma tarafýndan yakalanýp Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne teslim edilen Kaçak Sigara, Alkollü Ýçecekler ve Cinsel uyarýcý hap olmak üzere toplam paket kaçak malzemeler Ýmha edildi. Ýmha iþlemi için kaçak malzemeler Karapýnar Belediyesine ait kamyonala Polis gözetiminde kumsivri bölgesine getirilen malzemeler arazide, Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ekipleri ve polis gözetiminde kaçak malzemeleri mazot ile tutuþturularak imha edildi. Sazlýpýnar Ortaokulundan Büyük Baþarý Milli Eðitim Bakanlýðýnýn TÜBÝTAK ile beraber yürüttüðü Bu Benim Eserim proje yarýþmasýnda Bölge Sergisine katýlacak olan 50 adet proje belirlendi. Konya da yapýlacak olan Bölge Sergisine Antalya,Burdur,Denizli,Isparta ve Burdur dan projeler yarýþtý. Açýklanan sonuçlara göre Ýlçemiz Sazlýpýnar Ortaokulundan Matematik Öðretmeni Tuðçe DURU' nun danýþmanlýðýnda 7.Sýnýf öðrencisi Sýdýka Nur KOÇAKER' in " Ýki Basamaklý Sayýlarda Üç ile Bölünebilme Kuralý" ve Matematik Öðretmeni Melike ORTASARI' nýn danýþmanlýðýnda 8.Sýnýf Öðrencisi Gülsüm Rümeysa CAN' ýn "Ardýþýk Sayýlarýn Kuvvetleri Arasý Örüntüsü" isimli projeleri 5-6 Mayýs tarihlerinde yapýlacak olan Bölge Sergisinde sergilenmeye hak kazandý. Toplamda 6 adet proje ile yarýþmaya katýldýklarýný belirten Okul Müdürü Fettah OLUKCU, 2 adet projelerinin Ýl Çalýþma Grubu tarafýndan 1 adet projelerinin Bölge Çalýþma Grubu tarafýndan 1 adet projelerinin de Bilim Kurulu tarafýndan elendiðini, 2 adet proje ile Bölge Sergisine davet edildiklerini ve burada baþarýlý olan 6 adet projenin Ülke Finaline katýlacaðýný ve bu baþarýda pay sahibi olan fedakar öðretmen ve çalýþkan öðrencilerini caný gönülden tebrik ettiðini söyledi. Okul Müdürü Fettah OLUKCU "Okullarýn açýldýðý ilk günden itibaren planlý bir þekilde proje yarýþmasýna hazýrlandýklarýný ve meyvelerini Bölge Sergisine katýlarak topladýklarýný, Karapýnar'ý Bölge Sergisinde ve katýlmalarý halinde Ülke Finalinde en iyi þekilde temsil edeceklerini söyledi. göstermek üzere yeminli mali müþaviý veya serbest muhasebeci malý müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eþdegeý belgelerde; a) Can oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasý, C) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn oz kaynaklara oranýnýn 0.50'den kuçuk olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son üç yýla kadar olan yýllarýn belgelerini sunabilirler. Butakdirde belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr Ýþ hacmini gösteren belgeler: isteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait. aþaðýda belirtilen belgelet den birini sunmasý yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarýný gösteren faturalar. Ýsteklinin cirosunun teklif ettiði bedelin % 25 inden, taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutan için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýl için saðlayamayanlar, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýldan baþlamak üzere birbirini takip eden son altý yýla kadarki belgelerim sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen, ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu ýþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler sayýlý ve 12 haziran 2011 tarihli resmi gazetede yayýnlanan yapým iþlerinde iþ deneyimde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðde yayýnlanan B III (B3) grup iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat mühendisi bölümü ihale konusu iþ veya benzer iþe denk sayýlacaktýr. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. ihale dokumaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Konya Karapýnar Belediye Baþkanlýðý Fen Ýþleri Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir ihaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karapýnar Belediye Baþkanlýðý Fen Ýþleri Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi. ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. istekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. istekliler teklif ettikleri bedelin %'3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 ýncý madcesýne göre açýklama istenecektir. Basýn Resmi Ýlanlar de 23 Nisan Kutlu Olsun 23 Nisan Bayramý Kutlama Programý Karapýnar Atatürk Kapalý Spor Salonunda 10.30'da devam etti.sorumlu yöneticiler Okan Tekkalan baþkanlýðýnda Okul Müdürleri Umut Kara ve Süleyman Karadeniz yönetiminde Kapalý Spor Salonunda devam eden kutlama programý, Öðretmenlerden Melek Elibol, Sedat Ceyhun Hellagü sunuculuðunda yapýldý. Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý ile devam etti. Vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði 23 Nisan Bayramý kutlama programýna Kapalý Spor Salonunun yetmediði görüldü. Kaymakam Ramazan Yýldýrým, Garnizon Komutaný Albay Oðuz Osman Cantürk, Belediye Baþkaný Mehmet Yaka birlikte halkýn ve törene katýlanlarýn bayramlarýný kutladýlar. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sami Saðdýç günün anlam ve önemini belirten konuþmasýnda," Katýlýmcýlarý selamladýktan sonra, Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açýlýþ tarihi olan 23 Nisan 1920 gününün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafýndan çocuklara armaðan ediliþinin 95. yýlýný hep birlikte coþku içerisinde kutluyoruz. 23 Nisan 1920 günü, Cumhuriyet yolunda atýlmýþ en büyük adýmdýr. Devletimizin yönetim sisteminde, bu tarihle baþlayan büyük deðiþim, 29 Ekim 1923'de Cumhuriyetin ilaný ile sonuçlanarak, milletimizin ufku açýlmýþtýr. Iþýðýný, tarifsiz bir tutkuyla vatana gönül verenlerin gayretinden, azminden, kararlýlýðýndan, birlik ve beraberliðinden alan bu güneþ; ayný zamanda ülkemizin kýþýný bahara, baharýný yaza döndürecek bir diriliþin müjdecisiydi. 23 Nisan gibi Milli Bayramlarýmýzýn önemli bir anlamý daha vardýr; Bu bayramlar, birlik ve beraberliðimizi pekiþtirdiðimiz, millet olarak bütünleþtiðimiz günlerdir. Aydýnlýk geleceðimizin, aydýnlýk yüzleri öðrencilerimiz; Her þeyin en güzeline layýk olan sizler; okuyan, anlayan, araþtýran, düþünen, sorgulayan, yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlý bir þekilde kullanan, milli ve manevi deðerlerine baðlý, insan haklarýna saygýlý, kendine güvenen bireyler olarak yetiþtiðiniz müddetçe, ülkemiz ve insanlýk adýna büyük bir kazaným olacaðýnýzý aklýnýzdan çýkarmayýn. Bu duygu ve düþüncelerle bu vataný bize armaðan eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaþlarýný, þehitlerimizi, gazilerimizi saygý, þükran ve minnetle anýyor. 23 Nisan Çocuk Bayramýný en içten dileklerimle kutluyor, hepinizi saygýyla selamlýyorum."dedi Öðrenciler Sude Gültekin "23 Nisan Þiirini okudu, Toki Yavuz Selim Ýlk ve Ortaokulu öðrencileri Antalya yöresine ait "Teke Zorlatmasý" Halk oyunlarý gösterisi, Mehmet Akif Ersoy Ana sýnýfý öðrencileri ront gösterisi, Öðrenci Burak Güven "23 Nisan Þiirini okudu, Toki Yavuz Selim Ýlkokulu öðrencilerinin semazen gösterisi, Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu öðrencileri Bolu yöresi "Yeþil Ördek" halk oyunu gösterisini sundular. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýnýn 95. Yýl dönümü münasebetiyle bilgi yarýþmasý, çocuk oyunlarý yarýþmasý, en iyi yakan top oyuncularýnda, mendil kapmaca sek sek yarýþmasý, kýz ve erkek ortaokullar arasý voleybol turnuvasý, masa tenisi turnuvasý, satranç turnuvasýnda dereceye giren okullar ve öðrencilere ödülleri Kaymakam, Garnizon Komutaný, Belediye Baþkaný ve diðer yetkililer tarafýndan tebrik edilerek verildi. Kapalý spor salonunda filografi ve resim sergileri katýlýmcýlar tarafýndan açýlýþý yapýlarak gezildi ve büyük bir beðeni kazanarak emeði geçenler protokol üyeleri tarafýndan tebrik edildiler. Müzik Öðretmeni Tuba Gürbüz yönetiminde Ortaokul öðrencileri solo ve koro gitar resitalleri izlendi. Programdan sonra Öðretmenevinde Toki Yavuz Selim Okulu öðrencilerinin resim sergisi açýlýþý yapýldý ve gezildi. Bayram programý baþarýlý bir þekilde sona erdi. ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür. Durmuþ KARACADAÐ ( ) ZAYÝ Mustafa Kemal Üniversitesinden Aldýðým Geçici Mezuniyet Belgesini Kaybettim Hükümsüzdür. Gürol UÐUR Öðrenci No : ( T.C. No: ) ZAYÝ Mustafa Kemal Üniversitesinden Aldýðým Geçici Mezuniyet Belgesini Kaybettim Hükümsüzdür. Müesser Aksoy UÐUR Öðrenci No : ( T.C. No: ) ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür. Nurettin TOLU ( )

4 4 29 Nisan 2015 GÜNDEM

5 1 29 Nisan Nisan Bayramý ve Bahar Mevsimi Resim Sergisi Açýldý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý 95. Yýldönümü etkinliði çerçevesinde Toki Yavuz Selim Ortaokulu Müdürlüðü öðrencileri tarafýndan yapýlan el emeði göz nuru ile guaj tekniði ile yapýlan 60 adet resim öðretmen evi salonunda sergilendi. Resim sergisi açýlýþýna, Kaymakam Ramazan Yýldýrým, Garnizon Komutaný Topçu Albay Oðuz Osman Cantürk, Belediye Baþkaný Mehmet Yaka ve eþleri, MYO Müdür vekili Birsen Bulut SOLAK ile Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sami Saðdýç, Kurum amirleri, kuruluþ baþkanlarý, okul müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý. Resim Sergisi açýlýþ kurdelesini, Kaymakam Ramazan Yýldýrým ve Eþi Aysel Yýldýrým, Garnizon Komutaný Albay Oðuz Osman Cantürk, Belediye Baþkaný Mehmet Yaka ve Eþi Saniye Yaka,Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sami Saðdýç ve Öðrenciler ile birlikte kestiler. Toki Yavuz Selim Ortaokulu resim öðretmeni Meral Yapar önderliðinde 60 YEÞÝLPINAR GAZETESÝ EKÝ öðrencinin guaj boya tekniðiyle el emeði göz nuru ile yaptýklarý birbirinden deðerli 60 adet resim sergilendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýyla bahar mevsimini birleþtirerek yapýlan ve öðretmen evi salonunda sergilenen resimler, resim sergisini gezen protokol üyeleri ve vatandaþlar tarafýndan büyük bir beðeni kazandý. Resim Öðretmeni Meral Yapar ve Resimleri çizen Toki Yavuz Selim Ortaokulu öðrencileri protokol üyeleri tarafýndan tebrik edildiler. Uluslararasý Mevlana Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Karapýnar'da Lisesinden Hz. Muhammed'e Uyum Programý Lisesi tarafýndan kutlu doðum etkinlikleri kapsamýnda Hz. Muhammed'e (sav) uyum programý düzenlendi Nisan aralýðýnda 6 oturum halinde icra edilen programýn final programý 22 Nisan günü Lisesi sosyal faaliyet salonunda gerçekleþtirildi. Ýlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sami Saðdýç, Kurum Müdürlerinden Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydýnbelge, Md. Yrd. Ahmet Ýçalan, Ali Cesur, Celalettin Aktürk, Okul Aile Birliði Yönetim Kurulu Üyeleri Muhammet Özoðlu ve Fikret Dilek'in misafir olarak katýldýðý program Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Karapýnar Ýlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, Hz. Muhammed'i doðru anlamak ve anmak ile ilgili çok güzel konuþma yaptý. Peygamberimizi doðru anlamanýn yolunun KUR'ANdan geçtiðini söyleyerek, O yürüyen bir kur'andý, peygamberimizi anlamak, tanýmak ve onun sünnetini yani hayat tarzýný hayatýna geçirmek isteyenin yolu, KUR'ANDAN GEÇMELÝDÝR demek, daha doðru, daha mantýklý ve garanti bir yol deðil midir."dedi Lisesi Müdürü Ömer Lütfi Çelebi, programa bu ismin verilmesinin sebebini anlatýrken, kelimelerin büyüsünün olduðunu, bu nedenle sadece kutlu doðum dendiði zaman batý kökenli doðum günü partisinin zihinde canlandýðýný, sonuçta sadece peygamberin doðduðunu kutlamakla yetinilen bir yöne kanalize olduðunu söyleyerek Al-i Ýmran Suresi 31. Ayetten hareketle bu ismi verdiklerini söyledi. Bu anlamda Hz. Muhammed'e (sav) uyumun hayatýmýzýn her yönüyle uygun adým þeklinde olmasý gerektiðini vurguladý. Programýn sonunda Ýslamofobi ve Peygambere karikatürle hakaretlere karþý taþradan, kýrsaldan bir mesaj olmak üzere düzenlenen çizgilerin dilinden Hz. Muhammed Karikatür yarýþmasýna eserleriyle katýlan öðrencilerden Meltem Þekerci, Merve Özcan, Rümeysa Akdoðan ve diðer 5 öðrenci olmak üzere toplam 8 öðrenci altýnla ödüllendirildi. Nihat BAÞBUÐU Eðitimci - Sosyolog Deðiþimin hýzla ilerlediði bir dünyada yaþýyoruz. Ýnsanoðlu istese de istemese de bu deðiþim çýlgýnlýðýna kendini kaptýrýp gidiyor. Bizler deðiþiyoruz Çocuklarýmýz deðiþiyor Kabul edilmesi gereken bir gerçek var ki, o da çocuklarýmýzýn bize göre daha hýzlý deðiþtiðidir. Tüm bu deðiþimlere kayýtsýz kalmak ve bunlardan etkilenmemek mümkün deðildir. Bizler de deðiþeceðiz, yenileneceðiz, hayatýmýzý kolaylaþtýran çaðýmýzýn yeniliklerinden faydalanacaðýz. Fakat kontrolsüz bir þekilde süzgeçten geçirilmeden içine girdiðimiz dünyada o kadar çok virüs dolaþýyor ki farkýnda olmadan tüm bünyemizi sararak hayatýmýzý alt üst ediyorlar. Bazýlarýmýz farkýnda olmadan kendilerine sunulan albenili fakat içi virüs dolu hayatýn içine öyle dalýyorlar ki, ruhlarýný dahi unutur hale geliyorlar Ruh geride kalýnca virüs kapmak, hastalýða yakalanmak daha kolay oluyor. Aileler içine giren bu virüsler tarafýndan adeta kemiriliyor. Eþler birbirinden ve çocuklarýndan uzaklaþýyor. Bencillik tavan yapmaya baþlýyor. Bencillik, umursamazlýk, ahlaksýzlýk, þahsiyetsizlik iþte tüm bunlar çaðýmýzýn modern hastalýklarýdýr...bu hastalýklarýn çoðalmasýyla birlikte cinnet geçiren insanlar, eþini öldüren kocalar, boþanan aileler, sokaða atýlan çocuklar, madde baðýmlýsý olan gençler gün geçtikçe artmaktadýr. Bunlar çaðýmýzýn modern hastalýklarýndan kaynaklý istenmeyen durumlardýr. Peki bizler bu hastalýklardan kendimizi nasýl koruyabiliriz? Bu hastalýklardan kurtulmak için önce kendi ruhumuzu temizleyeceðiz. Ailemize deðer vereceðiz Eþimiz bizim için önemli ona deðer vereceðiz Çocuklarýmýz hayat kaynaðýmýz onlara deðer vereceðiz. Birbirimizin yüzünü unutur hale geldik. Birbirimizin yüzüne bakacaðýz. Ailemizle nitelikli zamanlar geçireceðiz. En güzel nitelikli zaman da evde hep beraberken olan zamandýr. Birbirimizi dinleyeceðiz. Birbirimizi anlayacaðýz. Sorunlarýmýzý konuþup azaltýrken mutluluðumuzu paylaþarak çoðaltacaðýz. Biz olacaðýz Hepimiz olacaðýz Çoðu insan akþama kadar beþ para etmez insanlara zoraki gülücüklerle birlikte güzel sözler söylerken bunlarý kendi ailesinden ne yazýk ki esirgerler. Nezaketi, gülücüðü, güzel sözleri hak eden öncelikli kiþiler kendi ailemiz olsun Herkes kendisini deðerli hissetsin Herkes kendini güvende hissetsin Arkasýnda kendisine güven veren anne babasýnýn olduðunu hisseden çocuklar adýmlarýný daha saðlam atar Fazla hata yapmazlar Hepimiz hata yapabiliriz Bazen hatalarýmýzý telafi edebiliyoruz Fakat bazen sevdiklerimize karþý yanlýþ bir bakýþýn, yanlýþ bir sözün, yanlýþ bir davranýþýn telafisi olmuyor. Hayat kurþun kalemle yazýlsaydý, yanlýþlarýmýzý silip tekrar doðrusunu yazabilirdik Fakat "Hayatýn silgisi yoktur." Aslýnda hepimizin içinde baraj dolusu sevgi var ve bizler ne yazýk ki bu barajýn kapaklarýný kapalý tutarak cimrilik yaparýz Ýþte bu barajýn kapaklarýný açalým ve sevgimizi sevdiklerimize akýtmaya baþlayalým Çocuklarýmýzý öyle sevelim ki, sevgimizi öyle akýtalým ki bunu kana kana içsin Baþka kimsenin sevgisine ihtiyacý kalmasýn Konya Selçuklu Uluslar arasý Lisesi öðrencilerinden 55 ülkeden 55 kiþi Karapýnar'a gelerek Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ile Lisesi'nin misafiri oldular. Konya Selçuklu Uluslar arasý Lisesi öðrencileri günü saat 10.00'da Karapýnar Kültür Merkezinde, Karapýnar Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileriyle buluþarak "Renklerin Yolculuðu" projesi kapsamýnda program düzenlediler. Programý, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sami Saðdýç, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Ünal Cesur, Lisesi Müdürü Ömer Lütfi Çelebi, Öðretmenler ve öðrenciler izledi. Balkanlardan gelip Uluslar arasý Lisesinde okuyan Enes Berisha sunuculuðunda yapýlan programda Açýlýþ konuþmasýný yapan Halil Ýbrahim Yarar, "Konya Selçuklu Uluslar arasý Lisesi tanýtýmýný yaptý ve þunlarý söyledi." Renklerin Yolculuðu projesi dolayýsýyla arkadaþlarýmýz sizlere bugün ülkelerini tanýtacaklardýr. Program akýþýna baþlamadan önce Konya Selçuklu Uluslar arasý Mevlana Anadolu Ýmam Hatip Lisesi hakkýnda siz deðerli katýlýmcýlara kýsaca bilgi vermek istiyorum. Okulumuz üç yýl önce eðitim-öðretime baþladý. Önümüzdeki yýl ilk mezunlarýný verecektir. Okulumuzda 55 Ülkeden yani Kafkaslardan, Ortadoðu'dan, Uzak Doðu'dan, Afrika'dan, Balkanlardan olmak üzere 300 öðrencisi vardýr. Okulumuzda normal Ýmam Hatip Liseleri müfredatý uygulanmaktadýr. Ýmam Hatip müfredatýnýn yaný sýra okulumuzda sabah namazlarýndan sonra yaklaþýk 80 öðrenci öðretmenlerin gözetiminde hafýzlýk çalýþmasý yapmaktadýrlar."dedi Enes Berisha ve Maruf Rahimov "Edeb Gazeli'ni seslendirdiler, Cihad Faturrahman slayt eþliðinde Endonezya'yý tanýttý, Endonezya Ýlahi Grubu birbirinden güzel kendi dillerinde ve Türkçe olarak çeþitli ilahiler söylediler, Salim Alafosy slayt eþliðinde Tanzanya ülkesini tanýttý, Mbacke Salio Çanakkale þiirini Türkçe olarak ezbere okudu, Kafkaslardan Alik Bashiev, Ortadoðu'dan Arslan Ýzzettin, Uzak Doðu'dan Arkar Koko, Afrika'dan Abdul Yakuin Issaka Sodja, Balkanlar'dan Enes Berisha, Teknik heyetten Johar Ýlkbal Kltan, Fotoðrafçý Muhammer Liujko programda görev aldýlar ve þunlarý söylediler, Biz Ýmam-Hatip nesliyiz, gönüllerimizde söz veriyoruz emanete sahip çýkacaðýmýza, söz veriyoruz. Ýslamýn öncü neferleri olmaya evet, Din-i Mübini dalga dalga yayacaðýmýza söz veriyoruz."dediler Karapýnar'dan çok memnun ayrýldýklarýný belirttiler. Prof Dr.Mevlüt MÜLAYÝM Baþkanlýðýndaki Heyet Meralarda Ýncelemelerde Bulundu Meralarýn ýslah amaçlý kiralanmasý için müracat eden iþletme sahiplerine,müracatlarýný incelemek üzere mera komisyon heyeti karapýnar ilçemize geldi.prof dr.mevlüy MÜLAYÝM baþkanlýðýndaki heyet incelemelerde bulundu..heyet baþkaný Prof..dr. Mevlüt Mülayim þu açýklamalarda bulundu. Son yýllarda kültür ve kültür melezi sýðýrlar artmakta buna baðlý olarak ta kaliteli kaba yeme ve karma yeme olan ihtiyaç da artmaktadýr. Hayvansal üretimde, üretim þekline de baðlý olarak iþletme giderlerinin % 60-70'i gibi önemli bir kýsmýný yem oluþturmaktadýr. Hayvansal üretim yapan iþletmelerin en ucuz yem saðlayabilecekleri kaynak; þüphesiz çayýr ve meralar ile yem bitkileri ekim alanlarýdýr. Çayýr ve mera (YBÇM) alanlarýndan saðlanan yem, yem bitkileri yetiþtirilen alanlardan elde edilen yeme göre çok daha düþük maliyetlidir. Kaliteli kaba yemin en ucuza saðlandýðý çayýr ve meralar Rantabýl kullanýlamamaktadýr. Hayvansal ürünlerde dünya ticaretinde rekabet edebilmede ve kendi halkýna ucuz hayvansal gýdalar üretebilmek için çayýr ve meralarýn geliþtirilerek yararlanýlmasý zorunludur. Hayvanlarýmýzýn ihtiyacý olan kaba yemin çok büyük bir bölümünün yýllardan beri süregelen yanlýþ kullaným nedeni ile kaliteli kaba yem üretim potansiyelleri büyük ölçüde azalmýþ olan çayýr-meralarýn otlatýlmasý veya besleme deðeri çok düþük tahýl sap ve samanýndan karþýlanmasý, hayvansal ürünlerdeki verim düþüklüðünün baþlýca nedenleri arasýnda yer almaktadýr Besi ve süt sýðýrlarýnda yemlerin taze ve besleyici olmasý, vitamin ve proteince zengin olmasý önemlidir. Hayvanýn yem ihtiyacýnýn karþýlanmasýnda günlük rasyonun besi sýðýrlarýnýn beslenmesinde %15'i, süt sýðýrlarýnýn beslenmesinde ise % 45'i kaba yem olmalýdýr. Ýþletmenin yýllýk kaba yem ihtiyacý hayvan sayýsýna ve diðer faktörler dikkate alýnarak hesaplanmalý ve temin edilmelidir. Süt sýðýrcýlýðýnda maliyetleri düþürmek ve hayvan saðlýðý açýsýndan yeteri miktarda kaba yeme ve çayýr meradan beslemeye yer verilmelidir. Bunun için çayýr meralarýn iyileþtirilmesi ve özellikle çayýr meralardan yararlanýlamadýðý kritik dönemler ve kýþ dönemi ile meralarýn yeterli olmadýðý zamanlar yeþil ve kuru otun yem bitkileri ziraatýndan karþýlanýlmasý yoluna gidilmelidir. Sulu ve kaba yemin yetersiz kaldýðý özellikle kýþ döneminde hayvanlarda verim düþmesi ve kabýzlýk gibi sindirim bozukluklarý çekmektedirler. Besi yetiþtiriciliðinde de benzer durumlar mevcut olup yeterli kaba yemlerden yararlanýlmamaktadýr. Ayrýca enerjisi yüksek yemlerden ziyade daha çok kepek- þeker pancarý posasý-saman türü yemlerle beslenmektedir. Besi yetiþtiriciliði yapýlan iþletmelerde enerji deðeri yüksek buðdaygil yem bitkileri yetiþtiriciliðine aðýrlýk vermek gerekir. Böylece %70 lere varan yem maliyetlerinin düþürülmesi ve ekonomik bir besi yetiþtiriciliði yapýlabilir. Yem bitkilerinin ekim ve üretiminin artýrýlmasý ve hayvanciliðin geliþmesi hususunda destekler verilmeye devam edilmelidir. Çayýr ve meralarda otlatma takvimine uyulmasýný saðlayabilmek içinde yetkililer konunun önemini anlatmalý ve gereðini yapmalýlar, siyasetciler de belirli dönemler için hayvan baþý yem desteði verilmesi konusunu yasalaþtýrmalýdýrlar. Karapýnar ilçesi potansiyel olarak bitkisel üretim ve hayvansal üretimde önemli bir yer edinmek için mevcut ilerleyiþini daha da hýzlandýrmalýdýr.karapýnarda ha mera arazisi bulunmakta olup yaklaþýk olaral konya interlandý içerisinde % 20 tekabül ederki,meralar ýslah amaçlý kiralandýðý takdirde hem yem maliyetleri yarý yarýya düþecek hemde hayvancýlýk 2 hatta 3 kat daha artacaktýr.meralar atýl bir vaziyettedir.iþletmeler yem maliyetini düþürebilmek için ýslah amaçlý mera kiralamasýna mutlaka yönelmelidir.

6 2 29 Nisan 2015 Siyer-i Nebi Yarýþmasýnda Dereceye Girenler Ödüllendirildi Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Karapýnar Temsilciliði tarafýndan" Peygamberimize sevgi ve Siyer-Ý Nebi yarýþma ödül töreni" etkinliði Kültür Merkezinde gerçekleþtirildi. Programa konuþmacý olarak Ýlahiyatçý Bekir Tekkaymaz katýldý. Açýlýþ konuþmasýný Yapan AGD Karapýnar Þube baþkaný Emin Dilekli," Türkiye genelinde efendimize sevgi geceleri düzenliyoruz. Gençlerimiz efendimizi daha iyi anlasýnlar isitiyoruz. Peygamberi sevmek demek, onun yerine ölümü göze alarak yataðýna yatmak demektir. Hz. Ali gibi. Peygamberi sevmek demek,ikinin ikincisi olmak demektir. Hz Ebubekir gibi sadece rahmet deðil, cihat peygamberiydi. Güzellikleri hakim kýlmak için mücadele veren bir peygamberdi asla taviz vermedi. Taviz vermedikleri için "ben Müslümanlardaným" dedikleri için rahmetle anýldýlar" dedi. Ýlahiyatçý Bekir Tekkaymaz ise peygamberin izindin gidilmesi gerektiðini söyledi. Salavat hayatýmýza ne kadar girmiþ bu önemli. Yoksa þiirler yazmamýzýn kasideler, naatlar okumamýzýn anlamý yok. Çünkü o en güzel Örnek peygamberizdir. Onu anlamak, onun gibi yaþamak gerekir. Onun Dostlar, Papa'nýn Vatikan'da gerçekleþtirdiði Ermeni soykýrýmý iddialarýna dayalý ayinden sonra pek çok þey yazýldý ve çizildi. Ancak ben sizlerle A Haber Genel Yayýn Yönetmeni Alper TAN'a ait köþe yazýsýný paylaþmak istedim. Haçlýlarýn tarihi kimliðine vurgu yapan bu yazý hepimizin hissiyatlarýna tercüman olacak nitelikte. Buyurun beraber okuyalým. Tarihi katliamlar, vahþetler, çarpýk iliþkiler ve çocuk tecavüzleriyle kirlenmiþ olan Vatikan baþý Katolik Hristiyanlarýn manevi lideri Papa, Osmanlý'nýn son yýllarýnda yaþanan 1915 olaylarýný "soykýrým" olarak anmýþ. Papa efendi, kendine en yakýn aynaya gidip bir baksýn. Coðrafi keþifler sonrasý Avrupa Devletleri, Amerika kýtasýnda kurduklarý kolonilere iþgücü saðlamak amacýyla milyonlarca Afrikalýyý köleleþtirip Amerika'ya gönderiyordu. Bristol ve Liverpool, Ýngiltere'nin köle ticareti yapan gemilerinin yola çýktýðý belli baþlý limanlar haline gelmiþti. 17. yüzyýlda Liverpool'dan yola çýkan her dört gemiden biri köle ticareti yapýyordu. O dönem Avrupa'sýnda köle ticareti, sebze meyve ticareti kadar doðal bir iþti. Köle ticareti yapan gemilerin yükleri kiþi arasýnda deðiþiyordu. 21 ile 90 gün arasýnda deðiþen sürede Amerika'ya ulaþýlýyordu. Erkek köleler isyan korkusuyla, ya birbirlerine ya da güverteye zincirleniyorlardý. Havasýzlýk, boðulma ve salgýn hastalýklar yüzünden kölelerin yolculuk sýrasýnda ölüm oraný çok yüksekti. Bu oran çoðu zaman % 50?yi buluyordu. Salgýnlarla baþ edebilmek için tüccarlar bu hasta köleleri öldürüp denize atýyorlardý. Diðer ülkelerin köle taþýyan korsan gemileri, sýk sýk Ýngiliz gemilerinin saldýrýsýna uðruyor, Ýngilizler el koyduklarý yükleri ve zenci köleleri Virginia ya da Antiller'de satýyorlardý. Ýngiliz Parlamentosu'nun raporlarýna göre 1786?de Afrika'dan Amerika'ya Ýngilizler , Fransýzlar , Hollandalýlar , Portekizler köle götürmüþ, bir sene içinde yani 1786'da toplam satýlan köle sayýsý 'ü bulmuþtu yýlýnda ise bu sayý zenci köleye ulaþmýþtý. Amerika'da Virjinya'da 1681 yýlýnda 2 bin Zenci köle varken 1850'lerde Amerika'daki Zenci köle sayýsý 4 milyonu aþmýþtý. 16. yüzyýlla 19. yüzyýlýn ortalarýna kadar sadece Brezilya'ya getirilen Zenci köle sayýsý 3,5 milyonu buluyordu. Toplam 15 milyon Zenci, köleleþtirilerek Amerika Kýtasý'na götürülmüþtü. Kölelerin can kayýplarý da düþünüldüðünde Afrika'dan koparýlan ve gemilere yüklenen Zenci sayýsý 25 milyonu buluyordu. Bu sayý o tarihteki dünya nüfusu göz önüne alýndýðýnda dehþet verici bir rakamdýr. Senegal baþbakaný Senghor'un 1962 Dakar Kollokyumu'ndaki konuþmasýnda verdiði rakama göre, esir ticaretinin yapýldýðý dönemde Amerika'ya 20 milyon esir götürülmüþtür. Fakat 1 esir alýrken avda veya gemi ambarýnda öldürülenler hesap edildiðinde korkunç bir rakam ortaya çýkmaktadýr. Cezayir'in ilk Cumhurbaþkaný olan Ahmet Bin Bella Haçlý soykýrýmlarýnýn vahim tablosunu bakýn nasýl anlatýyor: " yýllarý arasýnda 100 milyon Afrikalý öldürülmüþtür. Bu tarihlerde Ýngiltere'nin nüfusu 3 milyon, Ýspanya'nýn nüfusu ise 11 milyondu." Müslüman olmadan beþ yýl önce 1977 yýlýnda yazdýðý Medeniyetler Diyaloðu kitabýnda Roger Garaudy ise Haçlý dünyasýnýn dehþet verici tarihini rakamlarla þöyle anlatýyor: "Batýlýlar yüz milyonu aþkýn Amerika yerlisini öldürerek dünyada daha önce benzeri görülmemiþ bir soykýrým yaptýlar. Bunun ardýndan üç yüz yýl süren köle ticareti sýrasýnda en az yüz milyon Afrikalýyý öldürerek YEÞÝLPINAR GAZETESÝ EKÝ öðrettikleri ile yaþamalýyýz. Peygamberimizin emirlerini, istediklerini yapabiliyor muyum diye düþünelim. Onun gibi yaþayabiliyorsak huzur bulacaðýz. Hayatýmýzda peygamberimiz olmadýðý müddetçe hiçbir þeyin anlamý yoktur. Onun gibi yaþamak ona vefa borcumuz ödemektir" dedi. Daha sonra tanýtýcý sine vizyon gösterileri ilgi ile izlendi kiþinin katýldýðý siyer eni yarýþmasýnda ise dereceye girenlere ödülleri protokol tarafýndan verildi. Yarýþmada ilk on öðrencinin isimleri þöyle: 1-Mustafa Emre Korkusuz 2-Furkan Ýþleyen 3-Furkan Çýnar 4-Müþerref Aktürk 5-Ömer Mavi 6-Sümeyra Þakar 7-Aygül Canþimþir 8-Sýdýka Koçaker 9-Muhammet Ali Iþýklý 10-Cevdet Mutlusoy Program'a Ýlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sami Saðdýç,AGD yöneticileri ile kalabalýk vatandaþ topluluðu katýldý bir baþka akýl almaz soykýrýmý gerçekleþtirdiler." Peki bu soykýrýmlar, katliamlar nasýl gerçekleþmiþti? Papa 6. Alexandra, 1493 yýlýnda, Vatikan'ýn himayesi altýnda dünyayý Portekiz ve Ýspanya arasýnda paylaþtýrmýþtý. Tordesilla adý verilen bu paylaþým anlaþmasýndan sonra, dünya daha önce görülmedik bir insanlýk dramýna þahit oldu. Keþfedilen Amerika kýtasýnda üç yüzyýl içinde 100 milyon Amerikan yerlisi öldürüldü ya da ölümüne sebebiyet verildi. Ortaya çýkan iþ gücü açýðýný karþýlamak için bu defa Afrika'dan köle ticareti baþlatýldý. 15 milyon kölenin batýya ulaþtýðý bu ticarette, araþtýrmacýlara göre avlanma ve taþýma sýrasýnda ölenlerle birlikte toplam Afrikalý zayiatý 100 milyonu bulmuþtu. Bütün bunlar, Osmanlý'nýn Ermeni tehcirini "soykýrým" olarak anlatan Vatikan'ýn yani Papalýðýn yaptýðý dünya paylaþýmýna uygun olarak ve onlarýn gözetiminde yapýlmýþtý.. Ýspanyollar, Latin Amerika'da kurduklarý "Encomiendo" sistemiyle, topraklarýný gasp ettikleri yerlileri, tanrýnýn krallýðýna kabul edilmeleri þerefine yani"hristiyanlaþmalarý karþýlýðýnda üç kuþak karýn tokluðuna çalýþtýrma sözleþmesi" yapýyorlardý ve Papalýk bu Hristiyanlaþtýrma misyonundan pek memnundu. Geride milyonlarca ölü olsa da, mühim olan "Tanrý Krallýðý" Vatikan'ýn sýnýrlarýnýn geniþlemesiydi.. Ankara'nýn alýnganlýk göstermesine ve tedirgin olmasýna gerek yok. Ankara derhal Vatikan'a sembolik olarak arkasý simsiyah büyük bir boy aynasý göndermeli. Aynanýn üstünde sadece "Sen kendi kara tarihine bak"yazmalý. TRT, TTK, Kültür Bakanlýðý ve Milli Eðitim Bakanlýðý gibi kurumlar Batýnýn kanlý Haçlý tarihini ve soykýrýmlarýný millete anlatmak için neyi bekliyor? Savunmada deðil, biz kesinlikle taarruzda olmalýyýz. Haçlýlar kendilerini savunsunlar.. Alper TAN TARIM VE HAYVANCILIKTA HÝBELER Sözlük anlamý olarak baktýðýmýzda hibe ;baðýþlamak, karþýlýksýz vermek anlamlarýna gelir.yani bir malý karþýlýk beklemeden bir baþkasýna vermekdir.kosgeb hibe kredileri, Ab hibeleri, Tubitak hibeleri fikrini gerçekleþtirmek isteyen giriþimcilere verilir.bir karþýlýk beklenmez.bu krediyi giriþimci geri ödemez.ýþ fikri baþarýsýz olsa bile bir sorumluluðu yoktur.tarým alanýnda ki hibeler ise yatýrýma yöneliktir.ipart,kýrsal kalkýnma,%50 alet ekipman desteði,çatak (Çevre amaçlý tarým arazilerini koruma projeleri diye sýralanýr.son yýllarda ise Ýpart projeleri gündemde hibeler açýsýndan ilk sýrada yer bulumaktadýr Ýpartýn kuruluþ gayesi amacý; ulusal kalkýnma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliði ve uluslararasý kuruluþlardan saðlanan kaynaklarý da kapsayacak þekilde, kýrsal kalkýnma programlarýnýn uygulanmasýna yönelik faaliyetleri gerçekleþtirmek üzere Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumunun kuruluþ, görev, yetki ve sorumluluklarýna iliþkin usûl ve esaslarý Astým solunum yollarýnda mikrobik olmayan iltihaplanmalar nedeniyle nefes daralmasýna astým denir. Bu daralmalar, solunum yollarýndaki kaslarýn kasýlmasýna, mukozanýn þiþmesine ve buradaki salgýnýn artmasýyla orantýlýdýr. " Astýmýn yaygýn belirtileri þunlardýr: Öksürme, göðüste ýslýk sesi ya da hýrýltý, nefes daralmasý, göðüste daralma hissi. Astýma neler neden olur? Astým her yaþta baþlayabilir. Astýma neyin neden olduðunu bilmek zordur, fakat þimdiye kadar bildiklerimize göre: " o astým kalýtým yoluyla geçebilir " o çaðdaþ yaþam tarzlarýnýn - konut ve diyet deðiþiklikleri ve daha hijyenik bir ortam gibi - birçok yönleri astýmýn artmasýna katkýda bulunmuþ olabilir " o hamilelik sýrasýnda sigara içilmesi çocuðun astým olma olasýlýðýný arttýrmaktadýr " o sigara içilen ortamlarda bulunulmasý astým olma olasýlýðýný arttýrmaktadýr " o iþyerinde tahriþ edici maddeler bulunmasý bir kiþinin astým olmasýna yol açabilir " o çevre kirliliði astým belirtilerinin kötüleþmesine yol açabilir, ancak astýma neden olduðu kanýtlanmamýþtýr. Astým belirtilerini baþlatabilen düzenlemektir Ýpart AB katkýlý olup belli bir bütçe Türkiyeye aktarýlýp, anlaþma gereði Türkiye cumhuriye ti de %25 bütçeye ilave ederek belli bir süre içerisinde þartlarý saðlayan her iþletme bu hibelerden istifade edebilme imkanýna sahiptir. Ýpart projeleri ile yeni bir dönem açýlmýþtýr,bu hibelerle Türkiye tarýmýna güç katacak,daha fazla iþ, daha fazla istihdam olacak,daha fazla gelir saðlayacak,yatýrýmlara hayat verecek, tesisleri, mevcut durumdan AB standartlarýna getirecek,insanýmýzý yaþam kalitesini yükseltecek,yüzünü güldürecektir.ipart kapsamý *süt ve süt ürünlerini iþleme *et ve et ürünlerini iþleme (kesimhane ve salam sucuk kýyma vb ürünlerin yapýlmasý için kurulacak olan iþletmeler) *süt ve et üretimi yapan çiftlikler(çiftlik kurumu vaya tadilatý) *çiftlik faaliyetlerinin geliþtirilmesi ve çeþitlendirilmesi ve diðerleri Ýpart projeleri, Konya ilininde bu kapsamda yer aldýðý 41 ile hibeler verilmektedir. yatýrýmcýmýz TKDK nýn bu hibelerini gerektiði þekilde kullanmaya baþlamasý ile tarýmda yeni bir dönem baþlayacaðý aþikardýr.þimdiye kadar ise þartlar (tetikleyebilen) þeyler nelerdir? Tetikleyici, hava yollarýný tahriþ eden ve astým belirtilerinin görülmesine neden olan her þeydir. Herkesin astýmý farklý olup büyük olasýlýkla birkaç tetikleyici olur. Soðuk algýnlýðý ya da grip, tütün dumaný, egzersiz, ve çiçektozu, kürklü ya da tüylü hayvanlar ya da ev tozu akarlarý gibi þeylere duyulan alerjiler ve bazý ilaçlar yaygýn tetikleyiciler arasýndadýr. Astým nasýl tedavi edilir? Astýmýnýzý kontrol altýna almanýzý saðlayacak bazý mükemmel tedavi þekilleri mevcuttur. Astým tedavilerinin çoðunu uygulamanýn en etkili yöntemi, ilacýn solunarak doðrudan akciðerlerinize girmesinin saðlanmasýdýr. Bunun için çeþitli "inhaler" tipleri mevcut olup size en rahat geleni kullanmanýz ve bunun doðru kullanýlabilmesi önemlidir. Baþlýca iki tür astým ilacý vardýr - rahatlatýcýlar(bronkodilatatörler) ve önleyiciler(steroidler): o Rahatlatýcý inhaler çeþitleri genellikle mavi renkli olup belirtilerin hafifletilmesi için alýnýr. Bunlar daralan hava yollarý çevresindeki kaslarý rahatlatarak çabuk sonuç verir. Astým krizlerinin tedavisinde kullanýlmasý gerekir. Rahatlatýcý inhaler ilacýnýzý haftada 3-4 kez kullanmanýz gerekirse, belirtilerinizin gözden geçirilerek kontrol altýna alýnabilmesi için hasýl olmadýðýndan dolayý Karapýnar bölgesinden istenilen baþvurular yapýlmamýþtýr. Büyük çiftlik ve iþletmelerde birkaç tane diðer alet ekipman da ise þimdiye kadar 13. Çaðrý dönemi dahil civarýnda olduðunu tahmin etmekteyiz. En büyük nedenlerden birincisi sistemi tam olarak bilmemek,bilgi sahibi olmamak,ikincisi ise maalesef kýrsal kalkýnmada ilçede büyükþehir yasasý çýkmadan önce köy sayýsý çok az, yayla sayýsý ise;yaylalarýn mahalle kapsamýnda olduðu için,285 tane yaylanýn kýrsal alan içerisine alýnmayýþý(, nüfusun arlýnda olan kýrsal yerlere verilme þartýndan dolayý) yani alet ekipmanda týbbý aromatik bitkiler yetiþtirmek þartýyle, euro ya kadar alýnacak hibelerden ilçemiz istifade edememiþtir.üçüncü en büyük sýkýntý ise ipart projelerinde en büyük þartýn yatýrým yapýlacak arazinin üzerinde ipotek olmamasý þartý ki ilçede büyük bir çoðunluðun arazileri ya bankada yada tarýmkredi kooperatiflerinde ipotekli olmasý yatýrýmcýnýn ister istemez bu hibeyi kullanmasýnda en büyük sýkýntýdýr. Tarýmýn kalbi gözüyle bakýlan Karapýnar ilçemizde ümidimiz bundan sonra hibelerden tam manasýyle istifade edilmesidir.bu konuda gerekli bilgileri çiftçilerimiz bizlerden alabilirler ASTIM NEDÝR? BELÝRTÝLERÝ, NEDENLERÝ VE TEDAVÝSÝ doktorunuza tekrar baþvurmanýz gerekir. o Önleyiciler genellikle kahverengi, kýrmýzý ya da turuncu renkli inhaler çeþitleridir. Bunlar hava yollarýndaki þiþme ve iltihaplanmayý kontrol altýna alarak, aþýrý ölçüde hassas olmalarýný önleyerek ve þiddetli krizler yaþama riskini azaltarak iþlev görür. Etkileri zaman içerisinde ortaya çýkýp arttýðýndan, kendinizi iyi hissetseniz bile her gün, genellikle sabah ve akþam alýnmalarý gerekir. Bir kriz halinde ne yapmalýsýnýz? " o Rahatlatýcý inhaler ilacýný iki kez püskürtün " o Dik oturup dar giysilerinizi gevþetin " o Kriz sýrasýnda hemen bir iyileþme görülmezse, beþ dakika boyunca ya da belirtilerde düzelme oluncaya dek dakikada bir püskürtme uygulamaya devam edin Belirtilerinizde beþ dakikada düzelme olmazsa - ya da kuþkudaysanýz - ve özellikle: Konuþamayacak kadar soluksuz ya da halsiz iseniz,dudaklarýnýz mavi ise (morarmýþsa) Acele doktor çaðýrýn ya da 112 numaralý telefonu arayýn. Dr. Ahmet TAÞDEMÝR Ýlçe Saðlýk Müdürü TSM Baþkaný

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Niğde İli, Bor

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. GAZETEMÝZÝ BULABÝLECEÐÝNÝZ BAYÝLER AVM Hankapý Mh. Belediye Altý No: 45 KARAPINAR GÖKKUÞAÐI HASTANE BÜFE Hastane Karþýsý - KARAPINAR 20 Mayýs 2015 Sayý : 432 1.00 TL. (KDV. Dahil)

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOL YAPIM VE BÜYÜK ONARIM ÇALIġMALARINDA ARAġTIRMA, KALĠTE KONTROL, YAPIM PROJE KONTROL ĠZLEME VE ETÜT PROJE KONTROLLÜK DANIġMANLIK HĠZMETĠ ALINACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bölge Müdürlüğü-3.Bölge

Detaylı

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Çevre Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmetleri danışmanlık

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOLLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN,TEMEL-ASTARLI-ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI VE ŞUBEYE ROADMİXLİK MALZEME TEMİNİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğü Ardahan ve Kars Şube Yollarında

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ-Muratlı-D-100 Ayr. (Muratlı Çevre Yolu Dahil) Bölünmüş Yolu Km: 0+000-36+479,45 Arası

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:İzmir,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kütahya İl,

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu Kaydı ve

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. TOPRAK TESFİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Demirci-Selendi Yolu ( Km:0+000-44+495 ) Arası Toprak

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Samsun

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TRAMVAY SATIN ALINACAKTIR ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Tramvay Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

Detaylı

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi. T.C. BAFRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet

Detaylı

ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. TARIM - GIDA - UN - ÜRETÝM PAZ. SAN. VE TÝC.LTD.ÞTÝ. Fevzipaþa Mh. Nurpet Küme Evleri Özel Ýþyeri No : 5-6-9 Karapýnar/KONYA Tel. : +(90) 332. 755 77 70 (2 Hat) Faks : +(90) 332. 755

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı