GÖLCÜK BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖLCÜK BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1"

Transkript

1 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

2 Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Atatürk Bulvarı No:121 PK: Gölcük KOCAELĠ Tel: Dahili 281 Fax : E-posta : 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

3 SAYGI DEĞER MECLĠS ÜYELERĠ Gölcük Belediyesi olarak temel hizmet politikalarımızı hayata geçirmek üzere yılları arası kurumsal stratejik planımızı hazırlamıģtık. Bu stratejik planımızda belirlenen amaç ve hedeflere ulaģabilmek için kullanılacak araçlar izlenecek yol ve yöntemler, belediyemizin temel hizmet politikalarını oluģturmaktadır. Temel hizmet politikalarımızın oluģturulmasında stratejik planlamada yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda belediyemizin öncelikleri tespit edilmiģtir. Bu öncelikler doğrultusunda daha önce 2010 Mali yılı Programını hazırlamıģtık.bu yılda aynı öncelikler doğrultusunda 2011 Mali yılı Programımızı hazırladık. Programımız, belediyemizin program dönemine iliģkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaģmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, belediyemize iliģkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek Ģekilde, birim performans programları esas alınmak suretiyle Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü nün koordinasyonunda hazırlanmıģtır yılı Programımız; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayıģla, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak Ģekilde hazırlanmıģ olup, stratejik planda öngörülen faaliyetlerin ve çalıģmaların hangi oranda gerçekleģtirileceğini göstermektedir. Bu daha rasyonel ve izlenebilir bir bütçe oluģturma imkânını da geliģtirecektir. Böylelikle mali disiplin daha kolay sağlanacak, ilçemiz için öncelikli ve stratejik hedeflerimizi gerçekleģtirecek olan projeler birer birer gerçekleģtirilebilecektir. Kamu kaynağının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasına yardımcı olacağını düģündüğümüz bu bütçeleme anlayıģının Belediyemizde yerleģtirilmesinde gerekli olan adımlar bundan sonraki program dönemlerinde de atılmaya devam edilecektir Mali yılı Programının Belediyemizin daha nitelikli ve daha çok hizmet sunabilmesini, Gölcük e azami katkı ve fayda sağlaması düģüncesi ile saygılarımı sunarım. MEHMET ELLĠBEġ GÖLCÜK BELEDĠYE BAġKANI 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 3

4 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve luklar 4-5 B- TeĢkilat Yapısı 6 C- Fiziksel lar 7-9 D- Ġnsan ları E- Diğer Hususlar II- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A- Temel Politika ve Öncelikler B- Amaç ve Hedefler C- Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler D-Faaliyetlerden E- Ġdarenin Toplam Ġhtiyacı MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 4

5 I. GENEL BĠLGĠLER A. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin görev ve sorumlulukları Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla baģka bir kamu kurum ve kuruluģuna verilmeyen mahallî müģterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı organize sanayi bölgeleri kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaģımına açık hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dıģındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 5

6 d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; e) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. f) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. g) Borç almak, bağıģ kabul etmek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, BüyükĢehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyeye tanınan muafiyet Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taģınmazları ile bunların inģa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 6

7 B. TEġKĠLAT YAPISI MECLĠS BELEDĠYE BAġKANI ENCÜMEN TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI ÖZEL KALEM MD. YAZI ĠġLERĠ MD. DESTEK HĠZM. MD. TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MD. ĠMAR VE ġehġr. MD ĠNS. KN. VE EĞT. MD. BĠLGĠ ĠġLEM MD. FEN ĠġLERĠ MD. MALĠ HĠZMETLER MD. HUKUK ĠġLERĠ MD. KÜL. VE SOS. ĠġL. MD. PARK VE BAH.MD. SOSYAL TESĠS. MD. BAS. YAY. HAL. ĠLġ. MD. ĠDARĠ ĠġL. AMĠR. ZABITA MD. SPOR ĠġLERĠ BĠRĠMĠ GELĠR MD. MEZARLIK ĠġL. AMĠR. MAK. BAK. ĠK. AMĠR. EVLENDĠRME MEM. STRATEJĠ GEL. MD. SAĞLIK ĠġL. MD. ELEKT. ĠġL. AMĠR MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 7

8 C- FĠZĠKĠ KAYNAKLAR 1. Kurumun yapı fiziki kaynakları Hizmet Binası Merkez hizmet binası, Değirmendere, Ġhsaniye, UlaĢlı, Yazlık,Hisareyn ve Halıdere Hizmet Ofisleri, Gölcük Merkez Belediye Garajı, Değirmendere Garajı, Ġhsaniye Garajı, Halıdere Garajı, UlaĢlı Garajı, Park ve Bahçeler ġantiyesi,temizlik ĠĢleri ġantiyesi binasından oluģmaktadır. Kültür Merkezleri ve Düğün Salonları Kongre Sarayı, Değirmendere Kültür Merkezi, Kalıcı Konutlar Sosyal Tesisleri, Ġhsaniye Düğün Salonu, UlaĢlı Düğün Salonu, Halıdere Düğün Salonu, Gölcük Kültür Sanat Galerisi ve Kütüphanesi,Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi,Belediye Konservatuarı Eğitim Kültür Merkezi,Yarhisar Müze Gemisi Spor Tesisleri Barbaros Hayrettin PaĢa Parkı Spor Tesisleri, Değirmendere Atatürk Stadı Spor Tesisleri, 17 Ağustos Kapalı Spor Tesisleri, Ġhsaniye Denizevler Parkı Spor Tesisleri, Gölcük ġehir Stadı diğer muhtelif yerlerdeki semt spor sahaları 2. Kurumun araç fiziki kaynakları ARAÇ TİPLERİ ADET KAMYONET 22 KAMYON 45 OTOBÜS 13 MİNİBÜS 17 BİNEK ARACI 16 TIR 1 PİCK-UP 2 AMBULANS 3 CENAZE 3 TANKER 2 RÖMORK 1 YOL SÜPÜRME ARACI 2 ARAZÖZ 1 TOPLAM MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 8

9 İŞ MAKİNASI TİPLERİ ADET TRAKTÖR 8 KEPÇE 19 EKSKAVATÖR 2 GREYDER 5 SİLİNDİR 4 TOPLAM 38 ARACIN KULLANILDIĞI BİRİM ARAÇ ADETİ İŞ MAK.ADETİ FEN İŞL.MÜD ÖZEL KALEM MÜD. 9 PARK VE BAHÇELER MÜD. 5 TEMİZLİK İŞL.MÜD DESTEK HİZ.MÜD. 1 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 4 TOPLAM BİLGİSAYAR DONANIM PC 182 Thinclient 20 ADEDİ Yazıcı 51 Sunucu 10 Switch MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 9

10 Bilgi ve Teknolojik Altyapı Belediyemizin internet, belediye bilgi sistemi ve biliģim altyapısı hizmetleri bilgi iģlem Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Belediye Bilgi Sisteminde kullanılan programlar; Emlak vergisi, çevre temizlik, ilan reklam, tahakkuk tahsilât, bütçe muhasebe, encümen kararları, meclis kararları, analitik bütçe, tahakkuk esaslı muhasebe, dava ve icra takip sistemi, crm sistemi, evlendirme takip programı, imar ruhsat takip, evrak takip sistemi, randevu ve adres takip, pazar, yerleri tezgah takip, iģyeri açma ve çalıģma ruhsatı, ihale takip, karar destek raporları, satın alma, programı, bilgi edinme, sorun izleme, memur maaģ ve özlük, iģçi maaģ ve özlük (bu programlar ortak sicil mantığı ile ortak veritabanı üzerinden çalıģmaktadır.) Bilgi ĠĢlem Alt Yapısı Belediyemizde: Toplam 182 Adet Bilgisayar, 10 Sunucu, 1 Voip Santral, 8 Switch, 1 Güvenlik Duvarı. DıĢ miz VPN ile merkezimize bağlıdır. DıĢ birimlerimizle telefon görüģmelerimiz VOIP teknoloji ile ücretsiz yapılmaktadır MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 10

11 D-ĠNSAN KAYNAKLARI Belediyemizde tarihi itibarı ile ; tarih ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belediyemizin memur norm kadro sayısı 224 olup,bu kadroların 111 si memur (14 u kadroları pozisyonda) ve kadro karģılığı 14 sözleģmeli personel (toplam 125) personel dolu,99 i boģtur. Norm Kadro Yönetmeliğine göre belediyemizde sürekli iģçi kadro sayısı 112 olup,halen 219 iģçi personel mevcuttur. 107 iģçi personel dondurulmuģ kadroludur Sayılı Kanun kapsamında geçici iģçi sayısı 9 dur. KADRO DURUMU NORM KADRO TOPLAMI DOLU KADRO SAYISI BOŞ KADRO SAYISI DONDURULAN KADRO SAYISI MEMUR SÜREKLİ İŞÇİ GEÇİÇİ İŞÇİ (5620 Sy Kanun Kapsamında) SÖZLEŞMELİ MEVSİMLİK İŞÇİ TOPLAM MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 11

12 ÖĞRENİM DURUMU MEMUR SÖZ.PER İLKOKUL 3 0 ORTAÖĞRETİM 25 0 LİSE 43 1 ÜNİVERSİTE TOPLAM MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 12

13 ÖĞRENİM DURUMU İŞÇİ İLKOKUL 144 ORTAÖĞRETİM 38 LİSE 35 ÜNİVERSİTE 10 TOPLAM 228 Cinsiyete Göre Personel Durumu MEMUR İŞÇİ SÖZ.PER KADIN ERKEK TOPLAM MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 13

14 ĠĢçi Personel Durum Çizelgesi MÜDÜRLÜK ADI NORM KATILAN MEVCUT DOLU BOŞ TEMİZLİK İŞLERİ MD PARK VE BAHÇELER MD FEN İŞLERİ MD TOPLAM GENEL TOPLAM İNSAN KAYNAKLARI DURUMU BİRİMLER MEMUR İŞÇİ SÖZ.PER DİĞER TOPLAM Belediye Başkanı 1 1 Başkan Yardımcıları Özel Kalem Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Md Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan ları ve Eğt. Md Hukuk İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Md Bilgi İşlem Md Kültür ve Sosyal İşler Md Temizlik İşleri Md Fen İşleri Md Park ve Bahçeler Md Sosyal Tesisler Md Basın Yayın ve Halkla İlş. Md İdari İşler Zabıta Müdürlüğü Evlendirme Memurluğu 4 4 Gelir Müdürlüğü Mezarlık İşleri Makine Bakım İkmal Spor İşleri Birimi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Elektrik İşleri 7 7 Toplam MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 14

15 E- DĠĞER HUSUSLAR Mevzuat Gölcük Belediyesi; belediye yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanarak T.B.M.M. de tarih ve 5393 sayı ile kabul edilen Belediye Kanunu çerçevesinde görev yapmaktadır. Programının Yasal Dayanağı programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir bağlantı söz konusudur. Stratejik Plan ve Programının yasal dayanakları Ģunlardır: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na Göre; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliģkin misyon ve vizyonları oluģturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiģ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlarlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine iliģkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla iliģkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı yetkilidir. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye iliģkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 15

16 kuruluģların bütçelerinde yer alır. denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleģtirilir (Madde:9) Sayılı Belediye Kanununa Göre; Belediye BaĢkanı; Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde (bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde: 13 Temmuz 2006 tarihine kadar); kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaģından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. o Stratejik Plan, beģ yıllık dönemi kapsar ve önce encümende incelenir. o Stratejik Plan, belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. o Programı, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimini oluģturur. Stratejik Plan; o BeĢ yıllık dönemi kapsar. o Belediyeler, Stratejik Planlarını 13 Temmuz 2006 tarihine kadar hazırlarlar. ĠçiĢleri Bakanlığına ve DPT ye gönderirler. o Kamuoyuna duyurulur ve internet sitelerinde yayınlanır. o BaĢkan, Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karģı sorumludur. o En az iki yıl uygulandıktan sonra, Stratejik Planın kalan süresi için güncelleģtirme yapılabilir. o GüncelleĢtirme, planın misyon, vizyon ve amaçları değiģtirilmeden, hedeflerde değiģiklik yapılabilir. o Ayrıca; plan aģağıdaki hallerde yenilenebilir. Yenilenme, planın beģ yıllık dönem için yeniden hazırlanmasıdır: o Yetki ve görevleri düzenleyen mevzuat değiģikliğinde, o Hükümet, Bakan ve Mahalli Ġdarelerde üst yöneticinin değiģmesi halinde, o Doğal afet, salgın hastalık ve ağır ekonomik bunalım vb MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 16

17 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Göre Denetim ve ; Belediyelerin Denetimi; o Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiģ amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karģılaģtırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (Md.54) o Belediyelerde iç ve dıģ denetim yapılır. Denetim, iģ ve iģlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar. o Ġç ve dıģ denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (Md.55) 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Göre ve Faaliyet Raporu; Belediye BaĢkanı; o Stratejik Plan ve Programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiģ performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleģme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. o Faaliyet raporunda, bağlı kuruluģ ve iģletmeler ile belediye ortaklıklarına iliģkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Bu bilgi ve değerlendirmeler stratejik plan çerçevesinde yapılandırılır. o Faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında Belediye BaĢkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği içiģleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (Md.56) 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 17

18 II. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A- TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planın ( ) da yerel yönetimler için aģağıda yer alan hedefler öngörülmüģtür. Bizim de temel politika ve Önceliklerimiz bu hedefler doğrultusunda hareket etmek olacaktır. Ana baslıklar halinde temel politika ve önceliklerimize uyumlu hedefler Ģunlardır; 1. Çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliģtirilmesi; Kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleģtirilmesinde plan ve projelerin uzman kurum ve kiģilerce hazırlanmasını sağlamak. Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve iģletilmesine iliģkin koordinasyonu sağlamak. Gelecek kuģakların ihtiyaçlarını gözeterek, doğal kaynakların koruma ve kullanma koģulları belirlenecek ve bu kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını sağlayacak Ģekilde çevre yönetim sistemleri oluģturulacaktır. 2. Kültürün korunması, geliģtirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi; Ulusal ve yerel düzeyde, toplumda kaynaģma ve sorumluluk duygusunu geliģtirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda Belediyenin kapasitesinin ve STK larla diyalogun artırılması. Sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının hayata geçirilmesinde Belediyenin ve STK ların etkin katılımı sağlanacak ve toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay eriģimleri sağlanacaktır. 3. Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı geliģmenin sağlanması; Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı kalkınma anlayıģı içinde; kamu kurum ve kuruluģları, özel sektör, üniversiteler ve STK ların iģbirliğiyle giriģimciliği geliģtirmeye yönelik özel eğitim programları desteklenecektir. 4. Politika oluģturma ve uygulama kapasitesinin artırılması; Kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir Ģekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu çıkarılmıģtır. Son yıllarda yerel yönetimlere iliģkin gerçekleģtirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı kanun ile getirilen esaslara uyum sağlanmıģtır. Belediyemizde yönetim kalitesinin geliģtirilmesi için yönetim kararlarının orta ve uzun vadeli bakıģ açısı ile Ģekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı, sonuç odaklı yönetim anlayıģının ve bütçeleme` nin geliģtirilmesi MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 18

19 5. Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması; kullanımında etkinliğin sağlanması, teknolojik geliģmelerin takip edilerek iģleyiģe yansıtılması. Hizmet içi eğitimlerin sürdürülmesi. Yasal mevzuatlardaki değiģikliklerin takip edilerek süratle uygulamaya koyulması. 6. e-devlet uygulamalarının yaygınlaģtırılması ve etkinleģtirilmesi; e-devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılacaktır. Belediyemiz de dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalıģabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetiģim ilkelerinin benimsendiği yönetim yapısının oluģmasına destek olacaktır. Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluģumuna uygunlukları bakımından değerlendirilecek ve güçlendirilecektir. Belediyemizde elektronik ortamda sunulan hizmetler geliģtirilecek, bunlara iliģkin standartlar oluģturulacak ve veri paylaģımı sağlanacaktır. Bilgi ve iletiģim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam sağlanacaktır. 7. Gelir dağılımının iyileģtirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele; Yoksulluk ve sosyal dıģlanmanın önlenmesine yönelik merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluģları baģta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir Ģekilde çalıģması sağlanacaktır, 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 19

20 B- AMAÇ VE HEDEFLER VĠZYON ÇağdaĢ Donanma Kenti olarak; Yüksek yaģam standartları ile dünyaca tanınmıģ, hizmet ve kalitede örnek, bilim, sanat ve turizm merkezi sağlıklı bir Gölcük. MĠSYON ÇağdaĢ Donanma Kenti Gölcük`te; Ġnsan merkezli, kaynaklarını verimli kullanan, adil, katılımcı ve etkin yönetim anlayıģı ile halkımızın gurur duyarak mutlu bir yaģam sürdüreceği kent için hizmetler sunmak. ĠLKELERĠMĠZ; ġeffaf belediyecilik anlayıģıyla; Projelerimizde belediyeciliği beklentilerin ötesine taģımak, verdiğimiz hizmeti daha iyi, daha hızlı, daha yaygın ve daha verimli sunmak. Ġlçe halkımızın memnuniyetini arttırmak. Yasa ve mevzuat Ģartlarına uygun olarak belediye hizmetlerini yürütmek. Personelimizin memnuniyetini ve performansını arttırmak, sürekli eğitim ile personel kalifikasyonunu artırmak. Ġlçemizi kalkındıracak giriģimlerde bulunmak. Sivil toplum örgütleri ve halkımızı katılımcı olmaya yönlendirmek ve yerel hizmetlere sahip çıkması yönünde belediye yönetimine desteği sağlamak. Sosyal ve kültürel faaliyetlerle halkın duyarlılığını dinamik tutmak. Yapılan çalıģmaların sonuçlarını sürekli analiz etmek, daima hizmet kalitesini artırmak ve en üst seviyedeki hedefe ulaģmak için sistemimizi sürekli iyileģtirmek 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 20

21 Faaliyetlere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler 2010 yılında gerçekleģtirilecek faaliyet ve projelere iliģkin değerlendirmelere yer verilirken baģlıkların yanına parantez içerisinde faaliyet kodları yazılmıģtır. Bu kodlar; KU Kurumsal DönüĢüm KE Kentsel DönüĢüm TO Toplumsal DönüĢüm EK Ekonomik DönüĢüm Örnek: Ke Kentsel DönüĢümün 3. Stratejik Amacının 2. nin 1. Proje veya Faaliyeti Kentsel DönüĢümün 3. Stratejik Amacının 2. Stratejik Kentsel DönüĢümün 3. Stratejik Amacı Kentsel DönüĢüm Stratejik Alanı ifade etmektedir MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 21

22 Kurumsal DönüĢüm STRATEJĠK AMAÇ - 1 STRATEJĠK HEDEF - 1 Hizmet içi eğitimlerin yaygınlaģtırılması her yıl 20 saat personele eğitim verilecektir. Belediyecilik hizmetlerini sürekli geliģim ve değiģimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayıģı ile vermek ve bu amaçla çalıģanlarımızın kiģisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak geliģimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması STRATEJĠK HEDEF - 2 STRATEJĠK HEDEF - 3 STRATEJĠK HEDEF - 4 ÇalıĢan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek ISO 9001:2000 kalite yönetim sisteminin sürekli geliģme hedeflenerek uygulamasına devam Stratejik yönetim anlayıģı 2010 yılından itibaren uygulayarak geliģimini sağlamak STRATEJĠK AMAÇ - 2 STRATEJĠK HEDEF yılına kadar vatandaģ memnuniyeti % 90 seviyesine yükseltmek STRATEJĠK HEDEF - 2 Belediyeyi tanıtıcı faaliyetlerin belirlenerek her yıl % 10 artırıcı sistem oluģturulacaktır. STRATEJĠK HEDEF - 3 E-belediyecilik 2010 yılında baģlayıp her yıl güncellenecektir. STRATEJĠK AMAÇ - 3 STRATEJĠK HEDEF yılına kadar mevcut aksaklıklar giderilecektir. STRATEJĠK HEDEF - 2 Sosyal belediyecilik hizmet anlayıģının gerektirdiği malzeme, ekipman ve araç eksikliklerinin giderilmesinin heyıl %10 artırılacaktır MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 22

23 Kentsel DönüĢüm STRATEJĠK AMAÇ - 1 STRATEJĠK HEDEF - 1 Modern Ģehircilik anlayıģı ile imar planlarını oluģturmak, yeni toplu konut alanları üretmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak STRATEJĠK HEDEF - 2 Kent estetik kurulu ile caddelerin görsel olarak iyileģtirilmesi 2013 yılına kadar tamamlanacaktır. STRATEJĠK HEDEF - 3 Kentin estetiğinin görsel olarak iyileģtirilmesini sağlamak STRATEJĠK AMAÇ - 2 STRATEJĠK HEDEF - 1 Yazlıktan UlaĢlı'ya kadar muhtelif yerlerde kent parkları yapımı ve yeģil alan sayısının artırılması Gölcük halkının sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarını karģılamak üzere rahatlatıcı yeni kentsel mekanlar oluģturmak STRATEJĠK AMAÇ - 3 STRATEJĠK HEDEF - 1 Kentsel ulaģım kolaylığnı sağlayıcı hizmetleri yerine getirmek 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 23

24 Toplumsal DönüĢüm STRATEJĠK AMAÇ - 1 STRATEJĠK HEDEF - 1 Kent konseyi,yerel Gündem 21, sivil toplum kuruluģları ve muhtarlarımızla birlikte hizmet ederek halkın sosyal sorumluluk ve katılımcılık bilincinin arttırılmasına katkıda bulunan Gölcük`e faydalı en az 6 Proje gerçekleģtirmek Gölcük Belediyesi'nin faaliyetlerinde paydaģlarının ve vatandaģlarının görüģlerine önem vermek, çagdaģ, demokratik, paylaģımcı, herkesi kucaklayan bir belediye yapısı oluģturmak STRATEJĠK AMAÇ - 2 STRATEJĠK HEDEF - 1 Kent sağlığı, Çevre Koruma ve kent güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler ve uygulamalar 2012 yılında baģlanarak sürekli hale getirilecektir. Kent sağlığı bilincini geliģtirmek, güvenlik ve çevreyi korumaya yönelik gerekli önlemleri almak STRATEJĠK AMAÇ - 3 STRATEJĠK HEDEF - 1 Halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını arttırmak ve sportif,kültürel faaliyetlerini desteklemek Gölcük'ü Kocaeli'nin kültür, sanat ve spor etkinliklerinde önde gelen merkezi haline getirmek ve örnek faaliyetler ile Kocaeli'de ilklere imza atmak STRATEJĠK HEDEF - 2 STRATEJĠK HEDEF - 3 Kültürel ve Sanatsal faaliyetlerini desteklemek amacıyla heryıl enaz 5 ulusal ve uluslar arası etkinlik düzenlemek Halka yönelik kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenlemek ve önemli gün ve haftaları kutlamak STRATEJĠK AMAÇ - 4 Sosyal ve Sağlık hizmetlerine yönelik sosyal destek programları beliryerek talep ve eksiklikler yerine getirilecektir. STRATEJĠK HEDEF - 1 STRATEJĠK HEDEF - 2 Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler, Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaģlarımıza yönelik hizmetler 2011 tarihinden itibaren her yıl %20 seviyesine yükseltilecektir Ġhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal destek programları uygulamak 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 24

25 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 25

26 C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ĠLE FAALĠYETLER PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ku-1 Ku-1.1 lar ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Belediyecilik hizmetlerini sürekli geliģim ve değiģimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayıģı ile vermek ve bu amaçla çalıģanlarımızın kiģisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak geliģimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması. Hizmet içi eğitimlerin yaygınlaģtırılması her yıl 20 saat personele eğitim verilecektir yılı içerisinde personele 20 saat eğitim verilecektir. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 ÇalıĢanlara verilen hizmet içi eğitim süresi. Saat ÇalıĢanlara verilen hizmet içi eğitimden memnuniyet oranı. Yüzde Hizmet içi eğitime katılanların sayısı. Adet Faaliyetler 1 Etik davranıģ ilkeleri ve iç hizmet talimatları ile ilgili seminer düzenlemek. Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 4.000,00 0, ,00 2 Takım oluģturma ve çalıģtırma teknikleri ile ilgili seminer düzenlemek ,00 0, ,00 3 NLP kiģisel geliģim semineri düzenlemek 4.000,00 0, , Personele iģletim sistemleri, ofis uygulamaları ve internet ile ilgili hizmet içi eğitim verilecektir. E-belediyecilik uygulamalarının halk tarafından kullanımının yaygınlaģtırılması için tanıtıcı eğitim verilmesi ,00 0, , ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 26

27 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ku-1 Ku-1.2 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyecilik hizmetlerini sürekli geliģim ve değiģimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayıģı ile vermek ve bu amaçla çalıģanlarımızın kiģisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak geliģimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması. ÇalıĢan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek. lar 2011 yılında çalıģan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik sportif etkinlik düzenlenecektir. Göstergeleri Birim (t-1) (t) ÇalıĢan memnuniyetini artırmaya 1 yönelik düzenlenen organizasyonlara katılan Yüzde personelin memnuniyet oranı. 2 Birimler arası Futbol turnuvasına katılan takım sayısı. Adet Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Birimler arası futbol turnuvası düzenlemek , ,00 2 Kurumlar arası futbol turnuvası düzenlemek , ,00 Genel Toplam 4.000,00 0, , MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 27

28 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ku-1 Ku-1.2 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Belediyecilik hizmetlerini sürekli geliģim ve değiģimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayıģı ile vermek ve bu amaçla çalıģanlarımızın kiģisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak geliģimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması. ÇalıĢan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek. lar ÇalıĢan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik 2011 yılında en az 2 adet etkinlik düzenlenecektir. Göstergeleri Birim (t-1) (t) ÇalıĢan memnuniyetini 1 arttırmaya yönelik düzenlenen Adet organizasyonlar. 2 Etkinliklere katılan kiģi sayısı. Adet Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Personel ve ailelerine yönelik etkinlikler düzenlemek 4.000, ,00 2 ÇeĢitli yerlere piknik düzenlemek 3.000, ,00 Genel Toplam 7.000,00 0, , MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 28

29 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ku-1 Ku-1.3 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Belediyecilik hizmetlerini sürekli geliģim ve değiģimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayıģı ile vermek ve bu amaçla çalıģanlarımızın kiģisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak geliģimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması. ISO 9001:2000 kalite yönetim sisteminin sürekli geliģme hedeflenerek uygulamasına devam etmek. lar Kalite yönetim sisteminin 2011 yılı içerisinde geliģimi sağlanacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Yapılan Ġç Tetkik sayısı. Adet KYS Değerlendirme toplantısı. Adet Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam DıĢı Ġç tetkik ve denetim çalıģmalarının , ,00 yapılması Genel Toplam ,00 0, , MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 29

30 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ku-1 Ku-1.4 lar STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ Belediyecilik hizmetlerini sürekli geliģim ve değiģimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayıģı ile vermek ve bu amaçla çalıģanlarımızın kiģisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak geliģimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması. Stratejik yönetim anlayıģı 2010 yılından itibaren uygulayarak geliģimini sağlamak yılında Stratejik Yönetim anlayıģı bilinci sağlanacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Yapılan toplantı sayısı. Adet Basılan kitap sayısı. Adet Programının hazırlanması. Faaliyet Raporunun Hazırlanması. Adet Adet Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Stratejik yönetim değerlendirme toplantısı , ,00 2 Stratejik Plan - Programı - Faaliyet Raporunun hazırlanması , ,00 tasarımı, grafik ve kitap basımı. Genel Toplam ,00 0, , MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 30

31 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ku-1 Ku.4 lar MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyecilik hizmetlerini sürekli geliģim ve değiģimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayıģı ile vermek ve bu amaçla çalıģanlarımızın kiģisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak geliģimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması. Stratejik yönetim anlayıģı 2010 yılından itibaren uygulayarak geliģimini sağlamak yılında gider bütçesinin gerçekleģme oranını % 85 seviyesine ulaģtırmak. Göergeleri Birim (t-1) (t) 1 Gider bütçesinin gerçekleģtirme oranı. Yüzde Bütçe kayıtlarının tutulması. Yüzde Kesin hesap kayıtlarını tutulması. Aylık mizan ve yıl sonu bilançosunun çıkarılması. K.B.S`ye aylık veri giriģi yapılması. SayıĢtay ile ilgili iģlmlerin yapılması. Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde birimlerinden gelen ödeme emirlerinin muhasebeleģtirerek kayıt altına alınma süresi. ĠĢ Günü MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 31

32 Faaliyetler 1 2 Belediyenin bütçe kesin hesabını hazırlanması. Bütçe ve kesin hesap kayıtlarının tutulması. Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Muhasebe kayıtlarının tutulması 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.1 Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak yılına kadar vatandaģ memnuniyeti % 90 seviyesine yükseltmek. lar 2011 yılında vatandaģ memnuniyeti % 85 seviyesine getirilecektir. Göstergeleri Birim (t-1) (t) VatandaĢ memnuniyeti anketi 1 uygulaması ve Adet değerlendirilmesi. 2 VatandaĢ memnuniyeti anketi oranı. Yüzde Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam DıĢı VatandaĢ memnuniyet anketleri , ,00 yapılacaktır. Genel Toplam ,00 0, , MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 32

33 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.1 Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak yılına kadar vatandaģ memnuniyeti % 90 seviyesine yükseltmek. lar VatandaĢtan gelen taleplerin çözümlenme oranı 2011 yılında yüzde 80 olacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Halkla buluģma toplantısı düzenlenmesi. Adet Mahalle ve site toplantılarından gelen taleplerin karģılanma oranı. Yüzde Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Halkla buluģma toplantıları , ,00 2 Mahalle-site toplantılarının gerçekleģtirilmesi , ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 33

34 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.1 Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak yılına kadar vatandaģ memnuniyeti % 90 seviyesine yükseltmek. lar Hizmet akıģının sağlanması amacı ile mahalli hizmet ofisleri açılacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Belirlenecek hizmet ofisinin yapımı. Adet Faaliyetler 1 Mahalli hizmet ofislerinin açılması ve desteklenmesi. Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı , ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 34

35 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.2 lar Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak. Belediyeyi tanıtıcı faaliyetlerin belirlenerek her yıl % 10 artırıcı sistem oluģturulacaktır yılında belediyeyi tanıtıcı faaliyetler %10 artırılacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Belediye faaliyetleriyle ilgili yerel medyada sunulan haber sayısı. Adet (Aylık) Gazetelere verilen ilan ve reklam sayısı. Adet (Yıllık) GerçekleĢen Etkinlikler için yapılan broģür,el ilanı,afiģ,davetiye vb. basımı. Adet (Yıllık) Belediye çalıģmalarımızdan vatandaģımızın bilgilendirilmesi amacı ile çıkartılan bülten sayısı. Adet (Aylık) Faaliyetler 1 BroĢür, el ilanı, kitap, cd vb yayınların bastırılması. Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı , ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 35

36 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.2 lar Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak. Belediyeyi tanıtıcı faaliyetlerin belirlenerek her yıl % 10 artırıcı sistem oluģturulacaktır. Ulusal ve uluslar arası iģ birliğinin sağlanması ve sürdürülmesi ile ilgili tanıtıcı faaliyetler yapılacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) Çözüm Masasına gelen 1 vatandaģ taleplerinin ilgili ĠĢ birimlere iletilmesi ve geri dönüģ Günü süresi 2 Üyesi olduğumuz ulusal ve uluslar arası kuruluģlar ile ilgili seminer ve eğitimlere katılım sayısı Adet Faaliyetler 1 Dünya sağlık örgütü sağlıklı kentler ağı, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği gibi üyesi olduğumuz ulusal ve uluslar arası kuruluģlar ile iģbirliğinin sürdürülmesi Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı , ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 36

37 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.2 lar Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak. Belediyeyi tanıtıcı faaliyetlerin belirlenerek her yıl % 10 artırıcı sistem oluģturulacaktır. Ulusal ve uluslar arası kuruluģlar ile iģbirliğinin sürdürülmesi amacıyla üyeliklerimizin devamı için gerekli bütçe iģlemleri gerçekleģtirilerek düzenlenecek eğitimlere katılım sağlanacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) Katılınan toplantı sayısı Adet Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği gibi ulusal ve , ,00 uluslar arası kuruluģlar ile iģbirliğinin sürdürülmesi. Genel Toplam ,00 0, , MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 37

38 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.3 Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak. E-belediyecilik 2010 yılında baģlayıp her yıl güncellenecektir. lar E-belediyecilik 2011 yılında güncellenecektir. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Genel Bakımı Yapılan Bilgisayar Sayısı. Adet Alınan lisans adedi. Adet Dijital arģive geçilen birim sayısı. Ġnternet sayfasının tamamlanma oranı. Adet Yüzde Faaliyetler 1 Sistemlerin bakımı, güncellenmesi ve kapasitesinin artırılması. Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 5.000, ,00 2 Gerekli yazılım lisanslarının alımı , ,00 3 Teknik müdürlükler baģta olmak üzere arģivlerin dijital ortama , ,00 geçirilmesi. 4 Ġnternet sayfasının yeniden tasarlanması ve alt yapının , ,00 yenilenmesi. Genel Toplam ,00 0, , MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 38

39 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.3 Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak. E-belediyecilik 2010 yılında baģlayıp her yıl güncellenecektir. lar E-belediyecilik 2011 yılında güncellenecektir. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Gelen evrakın dağıtım hızı (Posta) ĠĢ günü Encümen kararlarının dijital ortamda arşivlenmesi ve ilgili daireye ulaştırılma süresi ĠĢ günü Kurum dışına posta gönderim hızı ĠĢ günü Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Gelen- giden ve dilekçe evrakların bilgisayar ortamında takibinin 0,00 0,00 yapılması 2 Belediyenin genel arģiv hizmetlerini yürütmek. 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0, MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 39

40 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.3 Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak. E-belediyecilik 2010 yılında baģlayıp her yıl güncellenecektir. Perormans lar Gelir bütçesinin gerçekleģme oranı % 85 olacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) Belediyeye ait taşınmazların, kira 1 tahsilatının tahakkuka oranının Yüzde artırılması 2 3 İlan,Çevre Temizlik ve Emlak Vergisi tahakkukunun tahsilata oranının artırılması Mobil tahsilatında 1 ayda ulaşılacak mahalle sayısı. Yüzde Yüzde Faaliyetler Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 1 Mobil tahsilat sistemine geçiģ. 0,00 0, Diğer kamu kurum ve kuruluģlarından yararlanılarak tahakkuk fazlalığının önüne geçme. Telekom aracılığıyla mesaj yoluyla borç bildirilme. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Ġntrnet aracılığıyla borç öğrenme. 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0, MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 40

41 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ku-3 Ku-3.1 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz, bağlı birimlerinin ve sosyal tesislerinin modern belediyecilik hizmetlerini yerine getirecek seviyeye ulaģtırmak yılına kadar mevcut aksaklıklar giderilecektir. lar 2011 yılında yeni hizmet birimleri oluģturulması ve mevcut hizmet birimleri ile sosyal tesislerin bakımı yapılacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) Hizmet birimlerinin Eksikliklerin giderilmesi. Adet Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Genel bakım onarım ve boya , ,00 2 ĠnĢaat malzemesi alımı , ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 41

42 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ku-3 Ku-3.1 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz, bağlı birimlerinin ve sosyal tesislerinin modern belediyecilik hizmetlerini yerine getirecek seviyeye ulaģtırmak yılına kadar mevcut aksaklıklar giderilecektir. lar 2011 yılında eksikliği hissedilen araçlar alınacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Zabıta Hizmetlerinde kullanılmak üzere motosiklet alımı. Adet Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı. Adet Faaliyetler 1 Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli araçların alımı. Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı , ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 42

43 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ku-3 Ku-3.2 lar FEN ĠġLERĠ MÜDÜRÜLÜĞÜ Belediyemiz, bağlı birimlerinin ve sosyal tesislerinin modern belediyecilik hizmetlerini yerine getirecek seviyeye ulaģtırmak. Sosyal belediyecilik hizmet anlayıģının gerektirdiği malzeme, ekipman ve araç eksikliklerinin giderilmesinin her yıl %10 artırılacaktır yılında 30 araca araç takip sistemi kurulacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Araç Takip Sistemi kurulan araç sayısı. Adet Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 1 Araç takip sisteminin kurulması , ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 43

44 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Ke-1 Ke-1.1 lar Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun Ģehircilik hizmetlerini gerçekleģtirmek ve Gölcük'ü yaģanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak. Modern Ģehircilik anlayıģı ile imar planlarını oluģturmak, yeni toplu konut alanları üretmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak yılında modern Ģehircilik anlayıģı ile imar planlarını oluģturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) Ġmar durumu hazırlama süresi. 1 ĠĢ Günü (Talep üzerine) BaĢvuru evrakları tam olduktan sonraki 3 gün içinde verilmesi 2 Hali hazır haritaların güncellenmesi. Yüzde % 100 % Kaçak yapıyla mücadelede vatandaģ 3 dan gelen dilekçelerin ve Ģikayetlerin bilgilendirme süresi. ĠĢ Günü Kaçak yapıyla mücadelede Resmi kurumlardan gelen yazıların cevap ĠĢ Günü verme süresi. YazıĢma yönetmeliğinde uygulanan resmi standarda uyulacaktır 5 Genel konularda gelen vatandaģ dilekçelerinin cevaplandırma süresi. ĠĢ Günü Genel konularda gelen Resmi 6 Yazıların cevaplandırma süresi. ĠĢ Günü Zemin Etüt raporlarının incelenme 7 ĠĢ Günü süresi. Arazi kontrolleri yapılıp tamamlandıktan sonraki gün yapılır Ruhsata esas projelerin incelenme 8 ĠĢ Günü süresi. Ruhsata esas evraklar tamamlandıktan sonraki üç gün 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 44

45 9 Ġskan baģvurusu yapılan binanın baģvuru yapıldıktan sonraki inceleme ĠĢ Günü süresi. Ġskana esas evrakların tamamlandıktan sonraki üç gün KamulaĢtırma Kararı Ġle Tebligat 10 Arsasındaki ĠĢin YapılıĢ Süresi. ĠĢ Günü Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam madde uygulaması (Ģuyulandırma) , ,00 2 YerleĢime uygunluk haritaları , ,00 3 Ġskan arazi alımı (KamulaĢtırma) , ,00 4 Yol için arsa alımı (KamulaĢtırma) , ,00 5 Bina kamulaģtırılması , ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ke-1 Ke-1.2 Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun Ģehircilik hizmetlerini gerçekleģtirmek ve Gölcük'ü yaģanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak. Kent estetik kurulu ile caddelerin görsel olarak iyileģtirilmesi 2013 yılına kadar tamamlanacaktır. lar Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacı KBB tarafından yapılacağından belirlenmemiģtir MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 45

46 Faaliyetler Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Değirmendere Deliloğlu Caddesi ,00 2 Gölcük 19 Mayıs Caddesi ,00 3 Değirmendere Cumhuriyet Caddesi ,00 4 Değirmendere Leyla Atakan Caddesi ,00 Genel Toplam 0, , ,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ke-1 Ke-1.3 Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun Ģehircilik hizmetlerini gerçekleģtirmek ve Gölcük'ü yaģanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak. Kentin estetiğinin görsel olarak iyileģtirilmesini sağlamak. lar Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacı KBB tarafından yapılacağından belirlenmemiģtir. Göstergeleri Birim (t-1) (t) MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 46

47 Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Değirmendere sahil düzenlenmesi , ,00 2 Halıdere sahil düzenlenmesi , ,00 3 Sit alanlarının kültür turizmine kazandırılması (Değirmendere eski yalı mahallesi tarihi binaların , ,00 restorasyonu, Saraylı evlerin restorasyonu ). Genel Toplam 0, , ,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ke-1 Ke-1.3 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun Ģehircilik hizmetlerini gerçekleģtirmek ve Gölcük'ü yaģanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak. Kentin estetiğinin görsel olarak iyileģtirilmesini sağlamak. lar 2011 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyilileģtirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Bina cephe iyileģtirmesi için yapılan toplantı sayısı. Adet Yapılması planlanan projenin gerçekleģme oranı. 19 Mayıs Caddesinde bina 2 cephe iyileģtirmesi yapılacak binalar için arazide görüģülen Adet kiģi sayısı Mayıs Caddesinde bina cephe iyileģtirmesi yapılacak bina sayısı. Adet MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 47

48 4 5 Cumhuriyet Caddesinde bina cephe iyileģtirmesi yapılacak binalar için arazide görüģülen kiģi sayısı. Cumhuriyet Caddesinde bina cephe iyileģtirmesi yapılacak bina sayısı. Adet - _ 80 Adet Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Gölcük 19 Mayıs Caddesi cephe 1 iyileģtirmeleri , ,00 Gölcük Cumhuriyet caddesi cephe 2 iyileģtirmesi , ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi Ke-1 Ke-1.3 Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun Ģehircilik hizmetlerini gerçekleģtirmek ve Gölcük'ü yaģanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak. Kentin estetiğinin görsel olarak iyileģtirilmesini sağlamak. lar Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacıkbb`si ĠSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağından belirlenmemiģtir. Göstergeleri Birim (t-1) (t) MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 48

49 3 Faaliyetler Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Kazıklı Dere ıslahı (Ġhsaniye sınırı) , ,00 2 Adalı Dere 2. etap güney kısmı ıslahı (Değirmendere) , ,00 Genel Toplam 0, , ,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Birimi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Ke-2 Ke-2.1 Gölcük halkının sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarını karģılamak üzere rahatlatıcı yeni kentsel mekanlar oluģturmak. Yazlıktan UlaĢlı'ya kadar muhtelif yerlerde kent parkları yapımı ve yeģil alan sayısının artırılması. lar 2011 yılında Ġlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeģil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Yapılan çocuk parkı sayısı. Adet Oturma bankı sayısı. Adet Çocuk parklarının tefriģatlarının rutin olarak bakımlarının yapılması. Yüzde MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 49

50 4 Mesire alanlarının ve kent ormanlarının düzenlenmesi bakımı ve yeni alanlar oluģturulması için proje hazırlanması. Mesire alanlarının ve kent ormanlarının 5 düzenlenmesi bakımı ve yeni alanlar için oluģan projenin uygulanması. Cadde sokak ve yeģil alanlarda ağaç 6 dikimi. Yüzde Yüzde Adet Mesire yerlerine piknik masası konulması. Adet Faaliyetler 1 20 adet çocuk parkı yapımı. 2 Her yıl 150 adet oturma banka konulması. Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı , , , , Çocuk parklarının tefriģatlarının rutin olarak bakımlarının yapılması. Mesire alanlarının ve kent ormanlarının düzenlenmesi bakımı ve yeni alanlar oluģturulması , , , ,00 5 Cadde sokak ve yeģil alanlarda ağaç dikimi. Niğdeliler Sitesi ile Çağlar Sitesi arasındaki alanının sağlıklı vadi projesi olarak 6 düzenlenmesi (Yapım iģi) , , , ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 50

GÖLCÜK BELEDĠYESĠ 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

GÖLCÜK BELEDĠYESĠ 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELĠ Tel: +90 262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 GÖLCÜK BELEDĠYE BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELĠ Tel: +90 262-412 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI www.akyurt.bel.tr (0312) 844 1 844 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ Tel: +90 262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile bağlayıcı yasa, yönetmelik, talimatlar ve

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ T.C. GİRESUN BELEDİYESİ 05 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 Yılı Giresun Belediyesi Performans Programı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 GİRİŞ... 5.PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI... 5.PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI...

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

1.14 PaydaĢlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaģlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletiģimi güçlendirmek

1.14 PaydaĢlarımızla (kent sakinleri, kurumsal paydaģlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletiģimi güçlendirmek D-Performans Hedef ve Göstergeler PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Amaç Hedef Erzurum BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı / Genel Sekreterlik 1.Kurumsal yapımızı ve çalıģma sistemimizi sürekli geliģtirmek. 1.14 PaydaĢlarımızla

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı