ların çatı masrafları yüksek konutlardan daha fazla olmakla birlikte, yüksek konutlarda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ların çatı masrafları yüksek konutlardan daha fazla olmakla birlikte, yüksek konutlarda"

Transkript

1 AZ KATLI YtJKSEK Y O Ğ U N L U K L U KONUTLAR ların çatı masrafları yüksek konutlardan daha fazla olmakla birlikte, yüksek konutlarda gereken kaliteli dış yüzeylerin sağlanması, bu yüzeylerin bakımı, inşaat ve bakım sırasında gerektirdikleri emniyetli ve kalifiye işçiliğin masrafları ve ekipmanı alçak konutlardan daha pahalıya malolmaktadır Ayrıca, alçak konutlar için uygun konstrüksiyon sistemlerinin yüksek uygulanamaması, alçak konutların fayda açısından bir başka yönünü karmaktadır olan hafif konutlara toplumsal ortaya çı- SOSYAL VE PSİKOLOJİK YÖNLER Dr Nigân Bayazıt Mimar (İTÜ) İTÜ Mimarlık Fakültesi Asistanı GİRİŞ Yurdumuzun geleneksel konut ve yerleşme biçimini karakterize eden az katlı konut yapıları bu yazının temasını meydana getirmektedir İklim ve coğrafya ile yoğrulmuş zengin kültürlerle dolu Anadolu'nun en önemli karakteristiklerinden birisi sivil mimarisi olmuştur Özellikle Anadolu'da gelişen Türk evi, burada kendine özgü karakteristiklerini bulduktan sonra Osmanlı imparatorluğu sayesinde Avrupa'da Yugoslavya, Bulgaristan ve Yunanistan'ın bazı bölgelerine kadar yayılmış ve kendisini kabul ettirmiştir Henüz halkının % 70'i köylerde yaşayan, köyden şehire göç hızının % 5 olduğu ve gelecekte daha da artacağı tahmin edilmekte olan yurdumuzda, insanların büyük bir çoğunluğunun toprakla olan bağlan kuvvetlidir En önemli yatırım konularımızdan biri olan konut yapımında bu hususların özellikle üzerinde durulması gerekmektedir Modem şehirlerdeki tek evler bir köy konutunun kopyası olmaktan ileri bir şey değildirler; yalnız bazı kısımları daha büyük, depo gibi bazı kısımları ise daha küçüktür Avrupa'nın birçok yerlerinde uygulanmakta olan iç avlulu bir katlı konutların da Akdeniz kıyılarının geleneksel konutunun bir kopyası olduğu hemen göze çarpar Çok katlı blokların ise Almanca ifadesi ile «Mietskaserne» yani «kiracı kışlaları» ndan geldiği sanılmaktadır Bugün Avrupa'nın birçok yerlerinde halkın alışkanlıklarına, arazinin satın alınma veya kiralanma imkânlarına göre alçak veya yüksek katlı yapılar uygulanmaktadır Yüksek katlı yapılar genellikle şehir içlerinde arazi fiyatının fazla olduğu bölgelerde yer almakta, buna karşılık alçak yapılar bunun dışındaki her yerde bol bol uygulanma şansına sahip olmaktadır Teknik yönden ele alacak olursak, yüksek katlı yapılar çeşitli nedenlerle bazı hallerde % 50 ye kadar yükselen bir oranda daha pahalı olabilmektedir Bunun nedenini yalnız inşaat masraflarında, kalifiye işçilik ve ekipmana olan ihtiyaçta değm, aynı zamanda bölgesel yönetmeliklerin getirdiği merdiven, asansör, yangın merdiveni, vb zorunluluklarında da aramak gerekir Diğer taraftan alçak konut- Birçok kimse az katlı konutların yaya ve araç trafiği güçlüğünden korkarlar, bu az katlı konutların fazla yaygınlaşması sonunda bazı servis, hizmet ve merkezlerin uzaklaşması korkusudur Ayrıca, ve konutun bakım sorununun ev kadını üzerinde ayrı bir yük teşkil etmesi de söz konusudur Ancak, bizim geleneksel yapı tiplerimizde iç avlu niteliğindeki taşlıkların ve gölgeleyici yüksek ağaçların böyle bir sorunu getirmediği, tersine sıcak mevsimlerde aile bireylerinin konut dışında yaşamalarını sağlayıp ev işlerini minimuma indirmeye yardımcı oldukları bir gerçektir Özellikle çocuklu ve kalabalık aileler için alçak (bir, iki, üç katlı) bu tip konutlar ideal sayılacaktır Alçak blokların bir mahzuru çocukların kolayca avludan istenmeyen yerlere kaçabilmeleridir Yüksek bloklarda bu bir ölçüde önlenmektedir Fakat diğer taraftan çocuğun açık havada, annesinin kontrolü altında serbest bir şekilde oynamasına yüksek konutlarda imkân olmamaktadır Yüksek blokların diğer bir mahzuru da gerek genel kısımlarda gerekse özel balkonlarda istenen veya istenmeyen bir komşu ile karşılaşmak ihtimaldir, bunların her ikisi de zaman zaman rahatsız edici olabilir Ayrıca bu konutlarda genellikle başarıya ulaşamayan bir husus da çok pahalı olabilen ses izolasyonudur Komşunun evindeki sinirli ve gergin havanın, gecenin geç saatlerinde bir partinin, ya da bir çocuk ağlamasının rahatsız etmesi daima mümkündür Buraya kadar belirtilmeye çalışılanlar ve bundan sonra üzerinde durulacak sorunlar alçak (bir, iki, üç katlı) konutlarda yapılan yüksek yoğunluk denemesinin gerekçesi olarak ileriye sürülmektedir Yüksek konutların yerine göre faydalan ve sağlayacakları ekonomi inkâr edilemez Burada az katlı konutların çok iyi tasarlandıklarında sağlayacakları faydalar bazı karşılaştırmalarla anlatılmaya çalışılmıştır Aslında bu iki konut türünün bir arada dengeli olarak kullanılması en ideal durumdur Genellikle çocuksuz aileler ve bekârlar yüksek bloklarda, çocuklu ve kalabalık aileler alçak bloklarda yerleştirilerek iyi bir kompozisyon elde edilebilir Bu hem estetik yönden, hem de sosyal eğilimler açısından başarılı bir sonuç verir Yalnız yurdumuz için değil, diğer Avrupa ülkelerinde de durum aynıdır Arazi fiyatları gibi ekonomik nedenlerle yüksek yoğunluk elde etmek gerekmekte, bu durumda bu gibi araştırmalar önem kazanmaktadır Normal olarak şimdiye kadar tasarlanan vaziyet planlarında az katlı yapılarla elde edi- len yoğunluklar hektar başına kişi dolaylarındadır Halbuki normal ihtiyaçlar hektar başına kişiyi alabilecek nitelikte konut tiplerini gerektirmektedir Bu durumda bütün sınırlar zorlanarak yeni bir atılım yapılmalıdır Genellikle yüksek yoğunluk ve az kat sözleri bir arada kullanıldığında ilk akla gelen Ondokuzuncu yüzyıl İngiltere'sindekl işçi mahallerinin sıra evleri bu yazıda söz konusu edilmemektedir Genellikle bir alışkanlık olarak yüksek yoğunluğun düşük yaşama şartlarını, düşük yoğunlukların ise iyi yaşama şartlarını getirdiği kanısı yaygındır Gerçekte yurdumuzun bugünkü durumunda düşük yoğunluklu kenar mahallelere ve yüksek yoğunluklu zengin bölgelere rastlamak mümkündür YOĞUNLUK İnsan yerleşmeleri bir çok düzenin birbirine kilitlendiği bir sistemdir Tek bir insandan evrene kadar uzanan zincir içinde durum aynıdır Yerleşme, ulaşım, haberleşme, çalışma, barınma gibi bir takım şebekelerin hiyerarşik yapılarının bir uç noktasıdır Konut çevresindeki yaya ve araç trafik ları gibi tesisler bu hiyerarşik düzenin çeşitli uçlarının bir birleşimidir Buna göre yoğunluğu bu hiyerarşik strüktürün çeşitli kademelerinde ayrı ayrı belirlemek gerekmektedir Bir arazi parçası üzerinde yaşayan insan sayısı olarak tanımlayacak olursak bir çok önemli faktörleri ihmal etmiş oluruz Genel olarak yoğunluk, insanların birbirlerine hizmet etmek için biraraya gelmesi ve birbirlerine zarar vermemek için birbirlerinden uzaklaşmaları ile bağıntılıdır Alışılagelen ve birçok yerlerde farklı kapsamlı olarak kullanılan yoğunluk tanımı, bir araziden faydalanan insanların sayısı olarak ortaya konulmaktadır Her türlü fiziksel durum için uygulanabilecek bir tanımın sağlam temel ve prensiplere dayanan bir alt yapıya ihtiyacı vardır Örneğin bir merkezde, çarşı üzerinde inşa edilmiş konutlarda yaşayan insanların sayısı, yalnız çarşı bölgesi ele alındığında çok düşük bir yoğunluk verebilir Elde edilen bu düşük rakam o çarşının arazi kullanılışı bakımından iyi tasarlanmış olmadığını göstermez Bu nedenle yoğunluk kapsamı içine servis yapılarını ve merkezleri de almak gerekir Aksi halde hatalı bir davranışa gidilmiş olur Bu nedenle ekistikte verilen sıralama İlk adım olarak kabul edilip hiyerarşik bir sınıflama elde edilebilir : adam oda konut konut grupu küçük komşuluk komşuluk küçük kasaba kasaba geniş şehir metropolis konurbasyon megajopolis

2 şehir bölgesi şehir kıtası a finanse ekümenepolis luk, b standardlarına Bütün bunlar yukardan aşağıya doğru bağlı oldukları sistemlerle ilgilendirdikleri açılardan ele alınırlar Burada sözünü ettiğimiz yoğunluk sağlam sonuçlar verir, fakat ancak çok geniş, metotlu bir çalışma ile elde edilebilir Bu yoğunluk kavramının şehir hiyerarşisi içindeki en küçük üniteye uygulanışını «net yoğunluk» olarak tanımlayabiliriz Bu en küçük ünite ise, kendisine servis ve hizmetler ulaşabilen bir konutla bu konutun yakın çevresi ile arasındaki mesafelerin yarı noktalarından geçen alanda yer alan konut, vb gibi yapısal unsurlardır Bu alan başına düşen insan sayısının hektara çevrilmesiyle net yoğunluk elde edilir Yaptığımız araştırma bu çerçeve içinde kalmakta olup şehir şebekelerinin hiyerarşik uçlarının bir sentez ve analizini kapsamaktadır YOĞUNLUK KRİTERLERİ İnsanın fiziksel ve ruhsal sağlığı, canlılığının devam etmesi, refahı, mutluluğu mekânla bağıntısına dayandığı için, mekânın biojik, fizojik, sosyal ve ekonomik faktörlerinin incelenmesi büyük önem taşır Yoğunluk kompleks bir takım faktörlerin ifadesi olup burada çeşitli kuvvetler rol oynar Yoğunluğun meydana gelişinde etkisi olan faktörleri aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz : 1 Sağlık f a k t ö r l e r i : a b c d temiz su, Hijyen ve atıklar, ışık, güneş ışığı, hava, sükûnet, konut içindeki yaşama mekânı, 2 Sosyal f a k t ö r l e r : a b c d e özel açık mekân, mahremiyet, emniyet, toplumsal olanaklardan faydalanma, istenen toplum oranlarını sağlamak (çeşitli oranlarda aile büyüklük ve çeşitleri için konut t i p l e r i ), f topluma ve kişiye ait alanlar arasında denge, 3 Teknik f a k t ö r l e r : a b c d s yanma tehlikesi, arazi azlığından çekilen sıkıntı, ler, zemin şartları, strüktürel sorunlar ve devamlılık, Standard strüktürel ünitelerle inşa imkânları, f strüktür yönünden diğer plan elemanlarına uygunluk, 4 Fiziksel yoğunluk kriterleri : a tiplerin arazi eğimine uygunluğu, b tiplerin kompakt kullanılma imkânları, c tiplerin çeşitli vaziyet planlarına uyma imkânları (esneklik faktörü), 5 Ekonomik f a k t ö r l e r : a arazi fiyatı, b konutun çalışma yerine uzaklığı ve ulaşım maliyeti, c zorunlu servislerin temini ve maliyeti, d yapıda işçilik, malzeme ve ekipmanın temini ve maliyeti, bölgeler için sulu kanalizasyon sistemi hem tehlikesiz, hem de daha ucuz olmaktadır Az katlı yapılarda çöp toplama belediye hizmetlerini arttırır, yüksek katlılarda az katlılara oranla belediye hizmetleri daha azdır Fakat çok yüksek yapılar için çöp depolama ve toplama pahalıya malolmaktadır 6 Yönetim Faktörleri : edenlerin politikalarına uygun- uygunluk Yoğunluk faktörleri çok karışık ve birbirleriyle çelişkili bir durum gösterirler Örneğin sağlık ve mahremiyet için arzu edilen bir durum yoğunluğu düşürücü bir rol oynayabilir Yukarda sıralanan faktörleri kritik olarak gözden geçirecek olursak hangilerinin yoğunluğu azaltıcı, hangilerinin arttırıcı yönde etki yaptıklarını belirleyebiliriz Yoğunluk genellikle ünite büyüdükçe düşer, bu düşme ulaşım yoğunluğu arttıkça daha da fazlalaşır Yukarda belirtilen kriterler açısından az ve çok katlı konutların alçak ve yüksek yoğunluklara göre durumları bir tablo halinde verilmiştir Fiziksel özellikler yönünden ele alırsak yine farklı sonuçlara varmak mümkündür Örneğin faktörü, gökyüzünün fazla kapalı olduğu bazı Avrupa ülkelerinde en önemli yeri almakta iken, Türk ye'nin birçok bölgelerinde hiç önem taşımamaktadır Yüksek yoğunlukta önemli bir sınırlayıcı olduğu halde, karışık bir yüksek yoğunluk bölgesinde (az ve çok katlı yapıların meydana getirdiği bir kompozisyon) çok uygun bir ç ö l ü m e varmak mümkündür Güneş ışığının önlenmesi gereken bölgelerimizin birçoğu için yüksek yoğunluk tabiî bir engel teşkil eder Ancak, yüksek yapıların çevrelerindeki yapıları gereğinden fazla gölgelemeleri ihtimali de fazladır Sert rüzgârların söz konusu olmadığı mutedil iklime sahip bölgeler için ancak düşük yoğunluk uygun olabilir Rüzgârlı, çok sıcak ya da çok sıcak bölgelerde ise yüksek yoğunluğa ihtiyaç vardır Çünkü yapıların önleyici bir etkisi olması ancak bu şekilde mümkün olur Faktörleri kritik olarak gözden geçirirsek aşağıda belirtilecek hususlar ortaya çıkar Sağlık faktörleri açısından, bütün servislerde olduğu gibi, yoğunluk düştükçe maliyet artmaktadır Su getirme ve kanalizasyon için uzun taşıma mesafeleri gerekmektedir Özel tesisat ise zemin şartlarına bağlı olarak düşük yoğunluklu bölgeler için daha az riskli ve ucuzdur Yüksek yoğunluk için özel tesisat, temellere su sızması nedeniyle tehlikelidir Bu durumda yüksek yapılı yüksek yoğunluklu YERLEŞME TİPLERİ ÜZERİNDE YOĞUNLUK FAKTÖRLERİNİN ETKİSİ alçak yoğunluk yüksek yoğunluk faktör az kat 1 Sağlık faktörleri a temiz su temini b sıhhî tesisat ve atıklar özel genel c fiziksel özellikler güneş ışığı havalandırma d konut içindeki yaşama imkânı 4 Fiziksel yoğunluk kriterleri a tiplerin kompakt kullanılabilmesi b tiplerin arazi eğimine uygunluğu c tiplerin esnekliği 5 Ekonomik faktörler a arazi fiyatı b konutun çalışma yerine uzaklığı c zorunlu servislerin temini ve maliyeti d yapıda işçilik, malzeme ve ekipman temini elverişsiz az kat çok kat 3 Teknik faktörler a yanma tehlikesi b arazi azlığından çekilen sıkıntı c ler d zemin şartları elverişli 2 Sosyal faktörler a özel açık mekân bitki yetiştirme rekreasyon çamaşır kurutma b mahremiyet işitilmeme c emniyet d toplumsal olanaklardan faydalanma İşaretler: x çok kat az ve çok katlı karışık yerleşmeler için elverişli

3 EĞİMİN YOĞUN IJJĞA E T K İ S İ e evler arasındaki uzaklık 1 'f3 O N U ın o a T_ lv E o eğim açısı fazla mümkün olan teras derinliği aı egım acısı güneş açısı derinliği r Y ^ r h 6 + 6H 9"m % 0 11 h T İ f hr+2> b H i l b -- 6 H4+ 6,-j \ ', H? 1-6-J r 120 V şu 1 oo k 6 -j Yoğunluğun düşmesi ile yerleşme bölgesinin seviyesi de tabiatiyle düşer, yalnız alçak katlarda fazlalaşır Bu az katlı yüksek yoğunluklu bölgelerin en önemli mahzurlarından biridir Bu yönden çok katlı yüksek yoğunluklu yapılar cadde sünden nisbeten uzaktırlar Yoğunluk fazlalaştıkça yaşama imkânlarının temini de güçleşir ve pahalılaşır Özellikle yüksek katlı yüksek yoğunluklu bölgelerde bu doğrudur Az katlı yüksek yoğunluklu konutlar için durum az yoğunluklu olanlardan farklı değildir KESİTLER Az katlı düşük yoğunluklu konutların geniş leri sebze, meyve ve çiçek yetiştirmeye elverişli ise de, bu türlü konutlar genellikle ev halkını ayrıca bir işinin eklenmesinden korkuttukları için pek uygun sayılmazlar Az katlı konutların açık mekânlarının faydalı bir tarafı da sıcaklığı fazla olan yerlerde dışarda uyumaya ve ev hayatının büyük bir kısmının özellikle servislerinin dışarda geçmesine imkân vermeleridir Ayrıca bu mekânlarda çamaşır kurutmak ve bazı eşyaları saklamak da mümkün olmaktadır Mahremiyet açısından incelenecek olursa, az katlı yapıların yönünden daha elverişli oldukları anlaşılır Konutların ve açık kısımlarının birbirinden görülmesi ve işitilmesi de az katlı yapılarda daha zordur Yalnız yoğunluk yükseldikçe işitilme kolaylaşır Bu bakımdan açık mekânları birbirinden yapı elemanları ile ayırmak gerekebilir Az katlı yüksek yoğunluklu yapılar düşük yoğunluklu yapılara göre daha emniyetlidir Ayrıca bu yapılarda, birçok özellikleri diğerlerine benzer olduğu halde, merkezlerle bağıntı daha kolaydır Yalnız yapılar birbirine yaklaştırılıp sıklaştırıldıkça yangın tehlikesini önlemek ve başlayan bir yangını etrafa fazla sıçramadan durdurmak güçleşmektedir

4 Kat adedi artmasa da yoğunluk yükseldikçe hem arsadan faydalanma imkânı artacak, hem de konuta ulaşmak için yapılacak ların miktarı çok azalacaktır Bütün bunların yanında çok hafif konstrüksiyonlu bir tek evin veya çok katlı yüksek bir blokun hafriyat ve zemin işlemleri diğer tiplerden daha az ve ucuzdur KONUT VE YAKIN ÇEVRE ELEMANLARİ ARASINDAKİ FAKTÖR BAĞINTILARI MATRİSİ konut mahremiyet Yüksek yoğunluklu yapıların diğerlerine göre arazi yönünden daha ekonomik oldukları ortadad ır Ayrıca bu tip konut bölgelerinde konutların merkezlerden uzaklığı daha az olacağından ulaşım masrafları ve yoğunluğu azalır Yüksek yoğunluklu konutların bir mahzuru henüz bütün ülkelerde yeni bir ihtiyaç olarak ortaya çıktıkları için yeniden tasarlanma durumunda olmalarıdır Yapılmış örnekler henüz çok azdır Geleneksel yapı metotları bazı hallerde imkânsızlıklar yaratmaktadır Bu gibi nedenlerle inşa güçlükleri söz konusu olabilir Ancak, yüksek yoğunluklu konutlar az katlı yapıldığında inşa güçlüklerinin büyük bir kısmını kolayca bertaraf etmek ve geleneksel yapı metotlarını uygulamak mümkün görünmektedir konut güneş mesafe ve yüksekliği ışığı Bütün bu nedenlerle az katlı yüksek yoğunluklu yapıların tasarlanması ile ilgili bazı önemli sorunlara kısaca değinilecektir Yüksek blokları ve bunların az katlı yapılarla kompozisyonlarını ve yerleşme prensiplerini bir yana bırakıp, en basit ünite tasarımının bundan bağımsız olduğu prensibine dayanarak, yalnız az katlı yapıların yüksek bir yoğunluk verecek tarzda tasarlanmalarının ilkeleri, bazı önemli sınırlayıcılar ve bağıntılar açıklanmaya çalışılacaktır korunma çöp toplama uzaklığı ve güneş ışığı koku çöp toplama dönüş ve manevra AZ KATLI YÜKSEK YOĞUNLUKLU YAPILARIN TASARLANMASI Az katlı yüksek yoğunluklu yapıların en önemli özellikleri araziye bağlı ve kompakt oluşlarıdır Bu nedenle bu tip yapıların tasarlanması, tek bir ünitenin çevre ile olan birkaç bağıntı faktörünün hesaba katılması ile yapılamaz Örneğin bir yüksek blokta yer alacak ünitelerin zeminle bağıntısı belirli bir yapı içi sirkülasyon sisteminin belirli bir ucunda yer alır ve basit bir bağıntı sistemi ile çözümlenebilir Halbuki, az katlı toprağa bağlı konutlar için sözü edilen yaya bağıntısı çok farklı bir niteliktedir, ünitelerin birbirlerine ve vaziyet planına bağıntılarını belirler Ayrıca yatayda yapıların yayılması zorunluluğu da eğim faktörü açısından bir takım güçlükler meydana getirir park yangından Şimdiye kadar yapılan kritiklerde değişik bölgelerde bölge özelliklerine göre değişik tipte yapıların uygun olabilecekleri belirtilmeye çalışılmıştır Bu yapılar arasından yalnız bir tanesinin bütün ülke açısından yararlı olacağını iddia etmek hatalı olur Fakat özellikle ekonomik açıdan tipler arasında bir karşılaştırma yapılacak olursa, az katlı ve yüksek yoğunluklu yapı tipinin çok üstün olduğu görülür Bilhassa bu yapıların küçük ve çocuksuz aileler için inşa edilmiş bloklarla birarada kullanılması çok yaygın bir uygulama tarzı haline gelmiştir Bu türlü bir eğilimin bütün dünyada son zamanlarda yaygınlaştığını yayınlardan ve yöneltilen yatırımlardan izlemek mümkündür çıkış ve manevra çıkış park çıkış Ekistik sıralamasında «konutu» tasarlama için en küçük ünite olarak seçmek gerekiyor Konut strüktürel olarak birbirinden ayrılabilen bir takım elemanlarla çevresine bağlanır Diğer konutlarla bağıntısı ve bu strüktürel elemanların kullanılış tarzı, seçilecek vaziyet planına ve strüktürüne büyük ölçüde bağlıdır Fiziksel yönden konut ve çevresini strüktürel olarak birbirinden ayrılabilen elemanlarına göre analiz etmek m ü m k ü n d ü r : 1 K o n u t : oturma odası, yatak odaları, mutfak, banyo, ve W C depo, 2 Bahçe : iç, tek veya çift tarafta, duvarları, 3 Garaj, 4 Yol : esas cadde, bağlayıcı lar, çıkmaz lar, kavşaklar, dönüş yuvarlakları, çıkmaz uçları, köşeler, 5 Park yerleri : otomobil, otobüs, katlı, 6 Yaya ları : esas caddenin kenarında, ara ların kenarında, çıkmaz ların kenarında, 7 Evlerin dış servis yeri, dış depolar kısımları : çöp koyma Çeşitli kriterler açısından yukardaki elemanların aralarındaki bağıntıları bir matris halinde gösterebiliriz Bu tabloda görülen bağıntılar genellikle kantitatif karşılıkları bulunan özelliklerdir Örneğin la evin uzaklığının 25 m den fazla olmaması, çöp taşıma uzaklığının 23 m yi geçmemesi, yangın aracının en uzak konuta uzaklığının 18 m den fazla olmaması gibi değerler yapılmış araştırmalarla belirlenmiş bulunmaktadır Sıralanan ilişki faktörlerinden özellikle güneş ışığının konutlar arasındaki uzaklıkların belirlenmesinde, dolayısıyla yoğunluğun yüksek veya alçak olması üzerinde çok önemli bir rolü bulunmaktadır Bu konuda yurdumuzun çeşitli bölgeleri için yapılacak araştırmaların büyük faydası olacaktır Çeşitli elemanlar arasındaki faktör bağıntılarını açıkladıktan sonra konut tipolojisinde rol oynayan faktörleri de bir tabloda toplayabiliriz Bu faktörlerin hepsini her zaman gözönüne almak gerekmediği gibi bazı hallerde birçoklarının kombinezonunu cevaplandıran tipler uygun sayılabilir, bir tipin çeşitli büyüklükte ailelere uygun alternatifleri istenebilir TİPOLOJİ İÇİN KONUT TİPLERİ KOMBİNEZON FAKTÖRLERİ 1 C e p h e : tek, çift, çevrilebilir, komplike* 2 Tip : sıra, iç avlulu*, umumî iç avlulu, komplike 3 K a t : 1 kat, 1,5 kat*, 2 kat*, 3 kat 4 Aile : 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi*, 5 kişi*, 6 kişi*, 7 kişi, 8 kişi 5 G i r i ş : bir taraftan (arka, ön, yan*), iki taraftan (zıt yönde, aynı yönde, bitişik) 6 Yola bağıntı: a bitişik ( en u ç t a tarafında, eve bitişik, zemin seviyesinin altında, grup ), dan uzak

5 dan gelen kimselerin mimarlarla işbirliği yapmaları sonunda başarılı bir sonuca varmak mümkün olabilir Özellikle değerlendirme safhalarının birarada yapılması ve kararların adım adım ortaklaşa süzgeçten geçirilmesi gerekir Böyle bir çalışma için çok genel bir sıralama aşağıda blok diyagramı halinde gösterilmiştir I0NT1T T İ P L E R İ TASABIAJtt A D I H L U U BLOK DİTACRAJC SONUÇLAR Az katlı yüksek yoğunluklu konutlar çok katlı yapılarla iyi bir kompozisyon içinde kullanıldıkları zaman, insan sağlığı, toplumsal ve ekonomik hayat yönünden çok elverişli sonuçlar verebilirler Yeni bir yoğunluk tanımı içinde en küçük tasarlama ünitesini yakın çevresi içinde ele alınacak konut teşkil eder Bu ünite toprağa bağlı olması nedeniyle çok katlı yapılara ve düşük yoğunluklu az katlı yapılara göre farklılık gösterir Az katlı yüksek yoğunluklu yapıların özellikle ekonomik açıdan yurdumuz için tercih edilmesinde fayda vardır Gerek geleneksel inşa metotları ve gerekse malzeme açısından kolaylık gösteren bu yapı tipi yurdumuzun birçok bölgelerinde ideal kabul edilebilir Az katlı yüksek yoğunluklu yapıların vaziyet planı ile olan ilgileri diğer yapı tiplerinden daha kuvvetli olduğu İçin tasarlama sorunları da büyük farklar ve güçlükler gösterir Bu nedenlerle az katlı yüksek yoğunluklu yapılar için ayrı bir tasarlama yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır BİBLİYOGRAFYA (umumî binası*, otomobil yeri) grup ları ve gun ışığı 7 Eğim: 0 *, 1 1 *, 2 1 *, 50, 75, 120, sonsuz İngiltere'de az eğimli arazi için yaptığımız bir araştırmada tabloda * ile işaretli faktörlerin kombinezonunun çok yüksek yoğunluk verdiği, net yoğunluğun yalnız 1,5 ve 2 katlı konutlar kullanılarak hektar başına kişiye ulaştığı görülmüştür Daha büyük ölçeklerdeki yoğunluklar hektara kişi arasında değişmektedir Eğimin diğer faktörlerle birlikte yoğunluk üzerine etkileri için elde edilen sonuçlar da ayrı bir tablo halinde verilmiştir Konutlar arasında gerekli uzaklık yalnız güneş ışığına bağlı değildir Bir planda yaşanılabilir bir hacım düzenlendiği zaman onun önündeki diğer engele kadar bir boşluğun sağlanması gereklidir Bunlar için yine İngiltere'de GIC de yaptığımız bir araştırmada aşağıdaki kritik değerler bulunmuştur : yaya u otomobil yeri mahremiyet () için komşular arasında gerekli uzaklık 1,80 3,00 2,40 2,40 3,90 m m 4,80 m 4,80 m 6,00 m 21,00 m çöp toplama yangın söndürme Alexander, C, Hirshen, S I s t i k a w a, S, C o f f i n, C, Angel, S : Houses Generated by P a t t e r n s, Centre for E n v i r o n m e n t a l Structure, ,90 m genişlik (1,50 m yükseklikte duvarı olduğunda) 5,25 m genişlik (2,50 m yükseklikte bir kat olduğunda) 10,50 m genişlik (5,00 m yükseklikte iki kat olduğunda) 23,00 m (toplama yerinin depoya uzaklığı) 3,60 m (pencerenin altından yatayla 30 açı yapan engelin uzaklığı) İngiltere'de 1, 2, 3 katlı yapılarda çeşitli açıklıklarda (20, 25, 35, 45 ) için gereken yapı uzaklıklarını belirleyen cetveller Şekil 1 de verilmiştir Şekil 2 yukarda sözü edilen araştırma sonunda varılan oknut tiplerinden bazılarının vaziyet planlarını ve kesitlerini göstermektedir KONUT TİPLERİ TASARLAMASININ ADIMLARI Yüksek yoğunluklu konut tiplerinin elde edilmesi ancak çeşitli disiplinlerden gelen kimselerin iyi planlanmış, düzenli bir şekilde ortaklaşa çalışmaları ve fikir alışverişi İle başarılabilir Fizik çevre uzmanları, iktisatçılar, sosoglar ve diğer mühendislik dalların- BSI : C P 3, C h a p t e r I ( B ) F u n c t i o n a l Requirements of Buildings : Sunlighting, 1945 Building Regulations 1965, HMSO, 1966 C h e r m a y e f, S, Alexander, C : C o m m u n i t y and P r i v a c y, T o w a r d a New Architecture of H u m a nism, Pelican, 1963 Doxiadis, C A : Ekistics, an I n t r o d u c t i o n to the Science of H u m a n Settlement G L C Housing Branch, Research a n d Development Group : Low-rise, H i g h Density Housing Research G L C : I n f o r m a t i o n Book, Hofman, H: H a t j e, 1967 Urban 1965 Law-rise Group Housing, Hole, W V, Attenburrow, J J : Houses and People H o p k i n s o n, G R : Daylighting, Thames and H u d s o n, 1966 L a m a n n a, R A : Value Consensus among U r b a n Residents, Architectural Review, April 1963 Öke, A : K a l k ı n m a s ı İstenen Geri K a l m ı ş Ülkelerde Şehir P l a n l a m a s ı n ı n Gayelerini ve M e t o t l a rını Etkileyecek Bazı Problemler, M i m a r l ı k, T e m muz 1968 M O H L G : Bugün ve Y a r ı n için K o n u t, Çeviren : N Bayazıt, İ T Ü M i m a r l ı k F a k ü l t e s i Y a p ı A r a ş t ı r m a K u r u m u Tercümeler Serisi : A 1969 MOHLG : Car N e 11 No 12 in Housing, Design Bulletin M O H L G : P l a n n i n g for D a y l i g h t i n g and Sun- lighting, Design Bulletin N o 5 Roskill, O W : Housing in Britain, A Survey Commissioned by the T o w n and C o u n t r y P l a n n ing Assosiation, 1964 Stevens, H M : H M 9 O, 1960 DensKies in Housing Areas,

YER SEÇİMİ TEORİLERİ, ENDÜSTRİLEŞME POLİTİKASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÜSTÜNE. Or. İlhan Tekeli 1. KLÂSİK YERSEÇİMİ TEORİLERİNİN ÖZELLİKLERİ :

YER SEÇİMİ TEORİLERİ, ENDÜSTRİLEŞME POLİTİKASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÜSTÜNE. Or. İlhan Tekeli 1. KLÂSİK YERSEÇİMİ TEORİLERİNİN ÖZELLİKLERİ : YER SEÇİMİ TEORİLERİ, ENDÜSTRİLEŞME POLİTİKASI VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÜSTÜNE Or. İlhan Tekeli 0.D.T.Ü. Öğretim Üyesi 1. KLÂSİK YERSEÇİMİ TEORİLERİNİN ÖZELLİKLERİ : Endüstriyel yerseçimi teorilerinin

Detaylı

ISPARTA YAŞ MEYVE SEBZE HALİ LOJİSTİĞİ

ISPARTA YAŞ MEYVE SEBZE HALİ LOJİSTİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ & İŞLETME BÖLÜMLERİ ISPARTA YAŞ MEYVE SEBZE HALİ LOJİSTİĞİ (Kategori 2) HAZIRLAYANLAR Zekeriya MULBAY* Ebru ÇAY Özge

Detaylı

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2001, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 27-48 KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Atila GÜL* Volkan KÜÇÜK**

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR

ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR Haldun Ö Z E N «Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amaciyle, kanunla sınırlanabilir.

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür BÜTÜN TEŞKİLATA Bilindiği üzere 04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayımlanan 645 Karar Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri ve hizmet birimleri yeniden

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ACİL DURUM BARINAKLARI VE BİR BARINAK OLARAK ACİL DURUM KONTEYNIR ÖNERİ MODELİ Mimar Cengiz BEYATLI YÜKSEK LİSANS TEZİ MİMARLIK ANA BİLİM DALI Tez Danışmanı:

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ. Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi

ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ. Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi MÜHENDİSLİK Fakültesi 2009-İstanbul. Bu araştırma projesi Projem İstanbul kapsamında

Detaylı

YENİ YERLEŞME BÖLQELERİNİN SEÇİMİ-YOL VE ALT YAPI PLANLAMA ESASLARI

YENİ YERLEŞME BÖLQELERİNİN SEÇİMİ-YOL VE ALT YAPI PLANLAMA ESASLARI YENİ YERLEŞME BÖLQELERİNİN SEÇİMİ-YOL VE ALT YAPI PLANLAMA ESASLARI G İ R İŞ: Ahmet AÇLAR (Bonn) Yeni yerleşme bölgelerinin seçimi, yol ve alt yapı plânlamasının teknik esasları hakkında, Bonn Üniversitesi

Detaylı

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu Yazım ve Derleme: Çare Olgun ÇALIŞKAN Basın Taraması : Akif Burak ATLAR Kapak Tasarımı: Çare Olgun ÇALIŞKAN Kitap Tasarımı

Detaylı

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1 Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 1 Kaynaklar: Ekonomiye Giriş Prof.Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Doç.Dr. Ahmet TAYFUN Genel Ekonomi Prof.Dr. Kenan ÇELİK İktisada Giriş Ders Notları

Detaylı

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Muhsin KILIÇ * Özet: Bu çalışmada yapılardaki yangın güvenlik önlemleri

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİ KANALİZASYON SİSTEMLERİ DERS NOTU Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 KAYSERİ 1 GİRİŞ İçme ve kullanma suyunu temin eden sistemin abonelere

Detaylı

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET Volkan Emre UZ (*), Mustafa KARAŞAHİN (**) Giriş Ne yazık ki özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım planlaması yapılırken sadece motorlu taşıtlar dikkate alındığından, yürüyerek

Detaylı

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ H. Selena KIRKAN Aralık, 2005 İZMİR ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN

Detaylı

TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR

TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT Koordinatör TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR Prof. Dr. Yusuf

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVF77 IBIS OTEL SEYHAN / ADANA TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından

Detaylı

TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMI VE AFYON ÖRNEĞİ

TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMI VE AFYON ÖRNEĞİ TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMI VE AFYON ÖRNEĞİ ÖZET Özer YILMAZ Geleceğimizin güvencesi olan tarım toprakları, yerleşim (kentleşme) ve endüstriyel kirliliğin tehdidi ile yüz yüzedir. Çok geç olmadan

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ, SADECE ÜLKEMİZDE DEĞİL, DÜNYADA DA SAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASINDADIR.

ÜNİVERSİTEMİZ, SADECE ÜLKEMİZDE DEĞİL, DÜNYADA DA SAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASINDADIR. İNTES Genç Yöneticiler Grubu(İGY) Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Şenel i ziyaret etti İNTES Genç Yöneticiler Grubu (İGY) 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel e bir nezaket

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18916 mükerrer PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

Tüketim Odaklı Mimarlığın Son Yıllardaki Yeni Ürünleri: Rezidanslar *

Tüketim Odaklı Mimarlığın Son Yıllardaki Yeni Ürünleri: Rezidanslar * MAKALE / ARTICLE Tüketim Odaklı Mimarlığın Son Yıllardaki Yeni Ürünleri: Rezidanslar * The New Products of Consumption-Oriented Architecture in Recent Years: Residences * Uygar YÜKSEL, 1 M. Tolga AKBULUT

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı