nflamatuar Barsak Hastal klar n n T bbi Tedavisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nflamatuar Barsak Hastal klar n n T bbi Tedavisi"

Transkript

1 Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu Ocak 2001, stanbul, s Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu nflamatuar Barsak Hastal klar n n T bbi Tedavisi Prof. Dr. brahim Yurdakul Etyolojisi tam olarak bilinmeyen, non-spesifik, kronik iltihabi barsak hastal klar ; kolitis ülseroza ve Crohn hastal n n tedavisi, hastal n aktivasyon durumuna göre aktif hastal n tedavisi ve idame tedavisi fleklinde ayr l r. Kolitis ülserozada aktif hastal k; hafif-orta aktiviteli veya orta-fliddetli aktiviteli olabildi i gibi, fliddetli-fulminan seyirli de olabilir. Ayr ca tutulan kolon segmentine göre distal kolitin ve yayg n (extensive) kolitin tedavisi farkl özellikler gösterir. Distal kolit; proktit ve sol kolon kolitini ifade eder (Tablo 1). Crohn hastal nda da buna benzer bir ay r m tedavide kolayl k sa lar. Hafif-orta aktiviteli, fliddetli aktiviteli, perianal veya fistül oluflumu ile seyreden hastal n tedavisi yan nda idame tedavisi ayr ayr ele al nacakt r (Tablo 2). Kronik barsak hastal klar n n tedavisinde kullan lan ilaçlar, aminosalisilatlar, kortikosteroidler, immunomodulatorlar, antibiyotiklerdir. Ayr ca nutrisyonel ve destekleyici tedaviler yan nda etkisi henüz kan tlanamam fl biyolojik ve araflt rma düzeyindeki tedavi modelleri de vard r. AM NOSAL S LAT PREPARATLARI Lokal (topical) veya oral yol ile kullan l r (Tablo 3 ve 4). Sulfalasalazine, 5 amino salicylic acid (5-ASA) ve sulfapyridine nin bir azo ba ile birleflerek meydana getirdi i bilefliktir. Kolon bakterileri azo ba n parçalayarak 5- ASA n n serbest kalmas n sa larlar. 5-ASA mukozadan emilmez ve bu flekilde kolonda intraluminal, lokal tedavi edici etkisini gösterir. Hafif-orta ve ortafliddetli aktiviteli kolitis ülserozada ve Crohn hastal nda 2-4 g/gün ve hatta 6 g/gün verilebilir. Dozun art fl ile ilac n tedavi edici etkisi de artar. Fakat doza ba l toksik etkiler (bafla r s, bulant -kusma, abdominal s k nt ) sulfapyridine nin etkisine ba l olarak meydana gelebilir. Hipersensitivite reaksiyonlar (döküntü, atefl, aplastik anemi, pankreatit, lupus takine benzer döküntü, nefrotoksisite, hepatitis, agranulositozis ve otoimmun hemolizis) ise doza ba l de ildir. Sulfalazine sperm morfoloji ve say s nda de ifliklik yaparak reversbl infertiliteye sebep olabilir. Ayr ca folik asit absorpsiyonunu bozabilece- i için birlikte 1-2 mg/gün folik asit verilmesi tavsiye edilir. 207

2 brahim Yurdakul Tablo 1. Kolitis ülserozan n medikal tedavisi Aktif Hastal k Hafif-orta aktiviteli hastal k Distal kolit - Sulfasalazin veya 5-ASA (oral veya topikal)* - Topikal kortikosteroid** Yayg n kolit (extensive colitis) - Sulfasalazin veya oral 5-ASA Orta-fliddetli aktiviteli hastal k Distal kolit - Topikal veya oral 5-ASA - Topikal kortikosteroid** - Prednison Yayg n kolit - Prednison fiiddetli-fulminan hastal k Distal veya yayg n kolit - ntravenöz kortikosteroidler - ntravenöz siklosporin*** dame Tedavisi Distal kolit - Sulfasalazin veya 5-ASA (oral veya topikal)* - Azathioprine veya 6-MP**** Yayg n kolit - Sulfasalazin veya oral 5-ASA - Azathioprine veya 6-MP**** * Topikal 5-ASA yaln z bafl na veya bir oral 5-ASA veya sulfasalazin ile birlikte kullan labilir. ** Topikal kortikosteroidler yaln z bafl na veya bir oral 5-ASA veya sulfasalazin ile birlikte kullan labilir. *** ntravenöz kortikosteroidlere cevap vermeyen ülseratif kolitli hastalarda intravenöz siklosporin veya total kolektomi düflünülmelidir. **** Azathioprine ve 6-MP, steroide direnç gösteren veya steroide ba ml hastalara kullan l r. (Gastroenterol Clin North Am, June 2000) 5-ASA preparatlar ise oral yoldan verildi inde çok h zl bir flekilde emilerek kana geçer ve bu sebeple barsak lümeni içinde etkili olabilecek bir konsantrasyona eriflemezler. Absorpsiyonu önlemek için çeflitli formulasyonlar gelifltirilmifltir (Tablo 4). Supozituvar ve lavman flekilleri rektuma, sadece lavman flekilleri ise rektum, sigmoid, sol kolon ve bazen kolonun sol köflesine kadar ç karak etki edebilirler. Oral 5-ASA preparatlar n n barsaktan h zl absorpsiyonunu önlemek ve barsakta kalarak etki göstermesini sa lamak için farkl yöntemler uygulan- 208

3 nflamatuar Barsak Hastal klar n n T bbi Tedavisi Tablo 2. Crohn hastal n n medikal tedavisi Aktif Hastal k Hafif-orta aktiviteli hastal k Sulfasalazin veya oral 5-ASA* Metronidazol Prednison** Azathioprine veya 6-MP*** nfliximab (Anti TNFα) fiiddetli aktiviteli hastal k Prednison ntravenöz kortikosteroid Total parenteral nutrisyon veya elemental diyet nfliximab ntravenöz siklosporin**** Perianal veya fistül ile seyreden hastal k Metronidazol veya alternatif antibiyotik Azathioprine veya 6-MP nfliximab ntravenöz siklosporin**** dame Tedavisi***** Sulfasalazine veya 5-ASA Metronidazol Azathioprine veya 6-MP * Verilecek preparat aktif mukozal inflamasyonun bulundu u hedefe yönelik olmal d r. ** Prednison aminosalisilatlar n maksimal dozlarda etkili olmad hallerde verilmelidir. *** Azathioprine ve 6-MP steroide direnç gösteren veya steroide ba ml hastalara kullan l r. **** Siklosporin parenteral kortikosteroidlere cevap vermeyen hastalar ile birlikte fliddetli perianal veya fistül ile seyreden hastal kta verilir. ***** dame tedavisindeki ilaçlar postoperatif reküransta da kullan l r. (Gastroenterol Clin North Am, June 2000) Tablo 3. Lavman veya supozituvar aminosalisilat preparatlar (5-ASA) Preparat Etkisi Etki Yeri Dozu Mesalamine (supozituvar) Mesalamine (lavman) Do rudan mukozaya Do rudan mukozaya Rektum Rektum ve sol kolon Günde bir veya iki defa 500 mg Yatmadan evvel 60 ml içinde 4 g kal c lavman Rowasa ve Salofalk supozituvar 250 mg, lavman 60 ml içinde 4 g ve lavman 60 ml içinde 2 g 209

4 brahim Yurdakul Tablo 4. Oral aminosalisilat preparatlar Preparat Sulfasalazine (Salazopyrin) (Azulfidine) Jenerik Sulfapyridine + 5-ASA Formulasyon Tablet Etki Yeri Kolon Dozu (Bölünmüfl Dozlar Halinde) 4-6 g/gün 5-ASA Preparatlar 1-Mesalamine (Asacol) (Pentasa) 5-ASA 5-ASA (Claversal, salofalk) 5-ASA Eudregit-S kapl Ethylcellulose Granülleri Eudragit-L kapl Distal ileum, kolon Proksimal jejunumdan rektuma kadar leum, kolon 2,4-4 g/gün 3-4 g/gün 3-4 g/gün 2-Balsalazide (Colazide) 5-ASA + 4- amino benzoyl ß alanin Kapsül Kolon 6,75 g/gün 3-Olsalazine (Dipentum) 5-ASA dimer Jelatin kapsül Kolon 1,5-3 g/gün Sulfasalazine nin 500 mg, mesalamine in (Asacol 400 mg, Pentasa 250 mg, Salofalk 250 mg, Dipentum 250 mg) tablet flekilleri vard r. (Gastroenterol Clin North Am, June 2000) m flt r. 5-ASA y azo ba ile tafl y c bir moleküle ba lay p (balsalazide) veya 2 molekül 5-ASA y azo ba ile dimer fleklinde birlefltirerek (olsalazine) kolona kadar bozulmadan tafl mak mümkün olmaktad r. Bunun yan s ra semipermeabl ethylcellulose membranlar ile kaplay p ilac n %35 inin ince barsakta ve %65 inin kolonda devaml sal nmas n sa layarak (Pentasa) veya Eudragit L veya S ile kaplay p PH 6 veya 7 üzerindeki bir ortamda yani terminal ileum ve kolonda kontrollü bir flekilde çözünmesini sa layarak (Asacol, Claversal, Salofalk) mukozaya etki etmesi mümkün k l nm flt r. KORT KOSTERO DLER Kolitis ülserozan n ve Crohn hastal n n aktif döneminde kullan lan di er bir ilaç kortikosteroid preparatlar d r. Aktif dönem d fl nda, remisyonda olan kolitis ülseroza ve Crohn hastal n n alevlenmesini önlemek için yap lan idame tedavisinde kullan lmamaktad r. Bu preparatlar n idame tedavisinde etkisiz oldu u bildirilmifltir. Birçok yan etkisinin olmas kullan m n s n rlamaktad r. Topikal (lokal) olarak kullan lan steroidler distal kolitte oldukça etkilidir. Hydrocortisone preparatlar (Cortenema) hem kal c lavman (retention enemas) hem de köpük fleklinde (Cortifoam, Proctofoam-HC) kullan lmaktad r. Köpük fleklinde olanlar rektum, lavman fleklinde olanlar rektum sigmoid ve 210

5 nflamatuar Barsak Hastal klar n n T bbi Tedavisi sol kolonda etkili olurlar. Rektumdan önemli bir miktarda emilerek sistemik dolafl ma geçti i için uzun süre kullan m nda adrenal in supresyonuna sebep olabilir. Bu sebeple çabuk absorbe olmayan, yan etkileri az, steroidler (Budesonide, Tixocortol pivalate, Fluticasone) kronik iltihabi barsak hastal klar nda ve özellikle distal kolitis ülserozada kullan lmaya bafllanm flt r (Budenofalk supozituvar-lavman). Ayr ca ileumdan kontrollü bir flekilde sal nan budesonide preparatlar, günde 9 mg oral dozda, aktif Crohn hastal n n tedavisinde baflar l sonuçlar vermektedir (Budenofalk tablet, 3 mg). Oral kortikosteroidler, orta-fliddetli aktiviteli kolitis ülserozada ve hafif-orta aktiviteli ve fliddetli aktiviteli Crohn hastal nda kullan lmaktad r. fiiddetli-fulminan ülseratif kolitte ve fliddetli Crohn hastal nda intravenöz ajanlar tercih edilir. Semptomlar düzelmeye bafllay ncaya kadar yüksek dozda uygulanan steroid preparatlar daha sonra tedricen azalt l r. E er bu preparatlar yan etkilerinden korkularak düflük dozlarda verilir ise klinik cevap yeterli olmayacakt r. Baz hastalarda steroid dozu azalt ld nda, hastal n aktivitesi tekrar fliddetlenir. Bu hastalara steroide ba ml (steroid-dependent) hastalar denir. Birçok hastada sabah verilen tek doz steroid, bölünmüfl dozlar halinde verilen steroidler kadar etkilidir. Steroid preparatlar, direne edilmemifl abseleri olan, semptomlar sitriktür ve fibrotik nedenlerle oluflmufl hastalara kullan lmaz. Yüksek steroid dozlar, haftalar içinde tedricen azalt larak tedaviye son verilir. MMUNOMODULATORLAR mmunomodulator ilaçlar lenfositlerin aktivasyonunu, proliferayonunu ve baz mekanizmalar bloke ederek etkilerini gösterir. Bu grup ilaçlar içinde azathioprine (AZT), 6 mercaptopurine (6-MP), methotrexate (MTX), cyclosporine (CSA) ve di erleri vard r. Azathioprine ve onun metaboliti olan 6-MP s k kullan lmaktad r. fiimdiye kadar elde edilen klinik tecrübeler oldukça fazlad r. Her iki ilaç aktif Crohn hastal n n tedavisinde ve remisyonunun devam nda etkilidir mg/kg/gün 6-MP, mg/kg/gün azathioprine ile tedaviye bafllan r, fakat etkili bir klinik cevab n al nmas için en az 3 ay gerekir. Bu ilaçlar aktif hastal steroide cevap vermeyen (refractory) hastalarda veya steroide ba ml olan (corticosteroid-dependent) hastalarda kullan l r. Bu sebeple ilk önce steroid tedavisi yap lan hastalara ilave edilen 6-MP veya azathioprine in etkisi 3-4 ay içinde görüldükten sonra steroid dozu yavafl yavafl azalt larak kesilir. 6-MP veya azathioprine remisyon meydana getirebilirse devaml olarak birkaç y l kullan labilir. Her iki ilac n yan etkilerinin bulunuflu kullan - m n s n rlamaktad r. Lökopeni, pankreatit ve artm fl lenfoma riski göz önünde tutulmal d r. mmunomodulator ilaçlar kolitis ülserozan n tedavisinde Crohn hastal - na göre daha az rol oynarlar. 6-MP ve azathioprine, steroidlerle yeterli cevap al namayan, kortikosteroide ba ml veya refrakter hastalarda Crohn hastal - 211

6 brahim Yurdakul ndaki gibi kullan l r. lac n etkisinin çok geç bafllamas ülseratif kolit gibi bir hastal kta tedaviyi geciktirdi i için istenmeyen bir durumdur. Di er bir immunomodulator ilaç cyclosporine dir. ntravenöz cyclosporine; yukar da bahsedilen ilaçlar ile tedaviye cevap vermeyen ve art k total kolektominin kaç n lmaz oldu u düflünülen, fliddetli-fulminan gidiflli kolitis ülserozal hastalarda son bir gayret ile hastay kolektomiden kurtarabilmek için 4 mg/kg/gün dozda devaml infüzyon fleklinde verilmektedir. Bu flekilde 1-2 hafta tedaviye devam edilen kolitis ülserozal hastalarda daha sonra 3 ay süre ile oral cyclosporine e geçilmektedir. Bu süre içinde 6-MP veya azathioprine de birlikte verilmektedir. 3 ay sonra cyclosporine kesilir, di erleri birkaç sene devaml kullan l r. Uzun süreli immunomodulator ilaç kullan m na karar vermek çok zordur. Çünkü küratif tedavi olan kolektomi daha çok tercih edilmektedir. Cyclosporine kronik aktif Crohn hastal nda mg/kg/gün oral olarak verildi inde iyi cevap al nd bildirilmifltir. fiiddetli seyreden Crohn hastal nda ve tedaviye dirençli fistülleri olan hastalarda 4 mg/kg/gün intravenöz verildi inde de etkisinin nispeten iyi oldu u öne sürülmektedir. Methotrexate ise oral yol ile verildi inde kronik aktif Crohn hastalar nda haftada 15 mg ile klinik iyileflme veya günlük steroid dozunda azaltmay sa larken aktif hastal veya fistülleri olan hastalarda 25 mg/hafta intramuskuler veya subkutan yol ile verildi inde klinik olarak remisyon sa lamaktad r. ANT B YOT KLER Kronik iltihabi barsak hastal nda mikrobiyal ajanlar, mukozadaki immün ve iltihabi olaylar uyaranlar olarak kabul edilmifl ve bu nedenle tedavilerinde antibiyotikler s kl kla kullan lm flt r. Aflikâr sepsis d fl nda antibiyotiklerin kolitis ülserozan n tedavisindeki rolleri fazla de ildir. Fulminan kolit veya toksik megakolon hallerinde intravenöz antibiyotikler kullan l r. Kolitis ülserozal hastalar n kolektomi ve ileal pouch-anal anastomozlar ndan sonra meydana gelen pouchitis metranidazol veya siprofloksasin ile tedaviye iyi cevap verir. Crohn hastal n n tedavisinde immüno supresiv özelli e sahip oldu u düflünülen metranidazol çok s k kullan l r. Hafif-orta aktiviteli Crohn hastal nda 20 mg/kg/gün dozda metranidazol un, sulfasalazine ile ayn etkiyi gösterdi i ileri sürülmüfltür. Perianal Crohn hastal nda da etkisi güçlüdür. Metranidazolun ileal rezeksiyonu gereksiz k ld veya ileal rezeksiyondan sonra rekürrensi önledi i görülmüfltür. Bulant, kusma, a zda metalik tat gibi yan etkileri vard r. Periferal nöropati uzun süreli kullan mlarda ortaya ç - kar. Crohn hastal nda Siprofloksasin alternatif olarak kullan lmaktad r. Etkisinin mesalamine efl de erde oldu u ileri sürülmektedir. Perianal hastal kta ve fistüllerde tek bafl na veya metranidazolle birlikte çok etkilidir. 212

7 nflamatuar Barsak Hastal klar n n T bbi Tedavisi NÜTR SYONEL TEDAV LER Diyetteki intraluminal antijenlerin kronik iltihabi barsak hastal nda mukozal immün cevab n önemli bir uyar c s olmas nedeni ile Crohn ve kolitis ülserozada kolitte nutrisyonel tedaviye önem verilmifltir. Aktif dönemdeki Crohn hastalar total enteral ve total parenteral beslenme yan nda barsak istirahatinden çok faydalan rlar. Barsak istirahati ve total parenteral beslenme ile kortikosteroidlere efl de erde bir etki elde edilerek aktif hastal ktan remisyona geçifl sa lan r. Aktif Crohn hastal nda elemental veya peptid ihtiva eden preparatlar ile yap lan enteral beslenme kortikosteroidler ve total parenteral beslenme kadar etkilidir. Fakat bu tedaviler remisyonun devam nda pek etkili de ildir. TPN ve elemental enteral diyetler barsak lümenindeki antijen yükünü azaltarak mukoza iltihab n söndürür. Kolitis ülserozada ise elemental diyet veya total parenteral beslenme ile etkili bir flekilde tedavi edilemez. Kolitis ülserozada kolitte k sa-zincirli ya asidlerinin topikal uygulanmas n n tedavide etkili oldu u söylenmektedir. Ayr ca hastalar n yo un fiberli g dalardan kaç nmalar - n n faydal olabilece i ileri sürülmektedir. DESTEKLEY C TEDAV A r, ishal ve genel durum bozuklu unun tedavisi mukozal iltihab n düzeltilmesi kadar önemlidir. Diphenoxylate, atropine, loperamide obstrüksiyon ve toksisitenin olmad hafif ve orta aktiviteli kronik iltihabî barsak hastal - nda ishallerin tedavisinde faydal d r. Antikolinerjik ilaçlar (tincture of belladonne, clidinium, propantheline bromide, dicyclomine hydrochloride) kramplar, a r y ve rektal defekasyon hissini azalt r. Antidiyareik ve antispasmodik ilaçlar birlikte kullan labilir. Antidepressan ilaçlar faydal olabilir. Kronik iltihabi barsak hastal nda fliddetli formlarda bu ilaçlar n hiçbiri kullan lmaz. Toksik megakolona sebep olabilirler. Crohn hastalar nda barsak rezeksiyonundan sonra, barsak boyunun k salmas na ba l ishal fliddetlenir. 100 cm - den daha az yap lan ileal rezeksiyonlarda safra tuzlar n n malabsorpsiyonu cholestyramine veya alternatif safra tuzu sekestranlar na cevap verir. Daha uzun rezeksiyonlar steatoreye sebep olduklar için diyetteki ya çok aza indirilir. Hastalar n ço unda kemik mineral dansitesi düflüktür. Kortikosteroid tedaviside buna di er bir sebeptir. Kalsiyum ve vitamin D tavsiye edilir. Demir ve vit B12 eksi i giderilir. KOL T S ÜLSEROZADA MED KAL TEDAV Hafif-Orta Aktiviteli Hastal n Tedavisi Aktif proktitte lavman veya supozituvar fleklinde kullan lan 5-ASA preparatlar ile lavman veya köpük fleklinde kullan lan kortikosteroidler ayn derecede etkilidir. Gece yatmadan evvel 60 ml kal c lavman içinde 1-4 g mesalazine, bir veya iki defa 500 mg/gün supozituvar fleklinde mesalazine (Salofalk, 213

8 brahim Yurdakul Rowasa lavman ve supozituvar) ile çok iyi sonuçlar al nmaktad r. E er hasta iyi cevap verirse lavman ve fitillerin s kl azalt l r. Gün afl r ve hatta üç günde bir uygulanarak iki-üç hafta daha devam edilir. Kortikosteroidler ile de ayn flekilde cevap al nabilir. Kortikosteroidlerin kal c lavman veya köpük fleklindeki preparatlar ndan evvelce bahsedilmiflti. Hydrocortisone mg, prednisolone mg, betamethasone 5 mg lavmanlar gece yatmadan evvel tek doz halinde kullan larak 2-3 haftada remisyon sa lan r. Kortikosteroidlerin yan etkilerini minimuma indirmek için güç absorbe olan hydrocortisone köpük ve prednisolone metasulphobenzoate yan nda karaci erde parçaland - için sistemik yan etkileri daha az olan betamethasone dipropionate ve tixocortol pivalate gibi rektal yol ile kullan lan kortikosteroid preparatlar vard r. Ayn özelliklere sahip budenoside in 2 mg dozu prednisone un mg na eflittir. 10 mg/gün lavman fleklinde kolon için haz rlanm fl formulasyonlar kullan lmaktad r. E er gerek görülür ise oral 5-ASA veya sulfalalazine tedaviye ilave edilebilir. Distal kolitin tedavisi: Lavman fleklindeki 5-ASA veya kortikosteroid preparatlar kullan l r. Splenik fleksuraya kadar olan kolon, lavman ile tedavi edilebilir. Oral 5-ASA veya sulfasalazine tedaviye muhakkak ilave edilir. Sulfasalazine 2 defa 500 mg/gün gibi küçük dozlarda bafllan r ve birkaç gün içinde 3-4 g ve hatta 6 g/gün doza kadar ç k l r. Oral 5-ASA preparatlar n n aktif hastal kta kullan lan tür ve dozlar ndan evvelce bahsedilmiflti (Tablo 4). Aminosalisilat preparatlar ile 3-4 haftada cevap al nabilmektedir. Daha sonra idame tedavisine geçilir. Yayg n (extensive) kolitin tedavisi: Hafif-orta aktiviteli kolitlerde yine sulfasalazine veya oral 5-ASA ile ayn dozlarda yap lmaktad r. Son araflt rmalar balsalazide in kolitis ülserozada mesalamine den daha etkili ve daha iyi tolere edildi ini göstermifltir g/gün balsalazide çok fazla say da hastada ortalama 10 gün içinde semptomatik ve daha sonra da komplet ve uzun süreli remisyon sa lam flt r. Yan etkilerinin çok az ve olsalazine den daha üstün oldu u gösterilmifltir. Orta fiiddetli Aktiviteli Hastal n Tedavisi Distal kolit önce topikal 5-ASA ile ve netice al namaz ise ek olarak oral 5- ASA preparatlar ile tedavi edilir. Alternatif olarak topikal kortikosteroidler ve ek olarak 5-ASA preparatlar verilebilir. Amaca ulafl lamaz ise oral prednisone a geçilir. Yayg n (extensive) kolit: Bafllang çta sulfasalazine veya oral 5-ASA preparatlar n kullanmay önerenler varsa da semptomlar n bir an önce kaybolmas istendi i için genellikle tedaviye oral kortikosteroidler ile bafllan lmaktad r. Semptomlar tamamen kaybolup hasta remisyona girdi inde steroid dozu bir veya iki haftada bir 5 veya 10 mg a indirilerek kesilir. dame tedavisine sulfasalazine veya oral 5-ASA preparatlar ile devam edilir. Gerçekten de klinik 214

9 nflamatuar Barsak Hastal klar n n T bbi Tedavisi tebrübelerimize göre sulfasalazine ve oral 5-ASA formulasyonu kortikosteroidlere göre daha az etkili olup semptomlar n gerilemesi daha yavafl olmaktad r. 40 mg/gün steroid, 20 mg/gün doza göre daha etkili, 60 mg/gün doz ise biraz daha etkili olmakla beraber yan etkilerin ortaya ç kmas na sebep olmaktad r. 40 mg/gün prednisolone veya eflde er methylprednisolone ideal doz olarak kabul edilebilir. Bazen kortikosteroid ve aminosalisilatlar n birlikte kullan lmas önerilmektedir. Hasta steroide cevap vermez ise veya steroid dozu azalt ld nda semptomlar n tekrar ortaya ç kma ihtimali var ise aminosalisilatlar, kortikosteroidlerin yerini alacak ve zaman kayb önlenmifl olacakt r. Steroidler intravenöz olarak da kullan labilir. Bütün bunlardan bir netice al - namad nda immunomodulator ilaçlar denenebilir. fiiddetli-fulminan Kolitte Tedavi fiiddetli ve tedaviye cevap vermeyen çok say da ishal, afl r kan kayb, atefl, lökositoz, taflikardi, hipoalbuminemi ve yüksek sedimentasyon h z ile karekterize olan distal veya yayg n (extensive) kolitte toksik megakolon en büyük tehlikedir. Antikolinerjik ve antispazmodik ilaçlar ile antidiyarek ilaçlar megakolonu presipite ederler. Yatak istirahati, intravenöz s v lar ile hidrasyonun sa lanmas, kortikosteroidlerin intravenöz devaml perfüzyonu gibi önlemler al n r. Total parenteral nütrisyon, malnütrisyonu olan hastalar için gereklidir. Hydrocortisone 300 mg/gün, prednisolon mg/gün, methyl prednisolon mg/gün intravenöz verilir. ACTH µ/gün uygulanabilir. Sistemik infeksiyonun bulgu ve belirtilerini gösteren hastalardan kan kültürleri ile bakteri identifikasyonuna gidilir. Genifl spektrumlu antibiyotikler ampisilin, metranidazol veya bir aminoglikozid parenteral verilir. A zdan g da kesilir. Nazogastrik sonda ileusa veya kolon dilatasyonuna do ru giden hastalara yutturulur gün içine tedaviye cevap vermeyen hastalara kolektomi veya son bir gayret ile intravenöz cyclosporine 4 mg/kg/gün devaml infüzyon fleklinde verilebilir. 7 gün içinde cevap al n r ise tedaviye bu ilaç ile oral 8 mg/kg/gün dozda devam edilir. Aksi taktirde total kolektomi uygulan r. TEDAV YE D RENÇL (REFRAKTER) KOL T 4-6 hafta içinde hiçbir tedaviye cevap vermeyen hastalar, tedaviye dirençli kabul edilir. Refrakter distal kolitlerde topikal 5-ASA ve kortikosteroidleri tek bir lavman içinde beraberce vermenin daha iyi neticeler verdi ini ileri süren klinisyenler vard r. Cyclosporin lavmanlar n n etkisi tart flmal d r. Nicotine tartrate liquid 3 mg/gün 1 hafta, takiben 6 mg/gün 3 hafta verilmifl olup denemeler devam etmektedir. %2 lik lidocaine gel veya ropivacaine gibi lokal anesteziklerin rektal etkisi tart flmal d r. Refrakter yayg n kolitlerde immunosupressive lerin verilmesi veya kolektomi en mant kl yoldur mg/kg/gün 6-MP veya mg/gün azathioprine devam etmekte olan kortikosteroid tedaviye ilave edilir. Her iki ilaç 3-4 ay 215

10 brahim Yurdakul birlikte verilir. Daha sonra kortikosteroidler tedricen azalt l r. 6-MP veya azathioprine ile iyi cevap al n r ise tedaviye 1-3 sene daha devam edilir. Yoksa kolektomi kaç n lmazd r. KOL T S ÜLSEROZANIN DAME TEDAV S Ço u kolitis ülseroza hastas idame tedavisine adayd r. Kolayca tedavi edilen ve hafif bir aktivasyon gösteren hastalarda bu süre 1 senedir. Aktivasyonu zor kontrol alt na al nan veya çok s k tekrarlayan hastalarda idame tedavisi hayat boyu sürmelidir. Sulfasalazine in idame dozu 2 g/gün olup 4 g/gün e kadar ç kabilir. Mesalamin in g/gün, Asacol un 2.4 g/gün, olsalazine in 1 g/gün dür. Azathioprine mg/gün verilebilir. Kortikosteroidler kullan lmamal d r. GEBELERDE TEDAV Kortikosteroidlerin, sulfasalazine ve hatta azathioprine in emniyetle kullan labilece i belirtilmektedir. Gebe olan han mlarda idame tedavisinin durdurulmas na gerek yoktur. Gebelikte hastal k aktive olur ise remisyon sa lamak için agressif bir tedavi uygulanabilir. CROHN HASTALI ININ MED KAL TEDAV S Ülseratif kolit ile mukayese edildi inde, Crohn hastal n n tedavisi, çok farkl anatomik yerleflim gösterdi i, de iflik klinik tablolar ile karfl m za ç kt -, fistül, apse, sitriktür ve perforasyon gibi gastrointestinal komplikasyonlar seyredebildi i için çok daha zordur. Hafif-orta Aktivite Gösteren Kolonik veya leokolik Hastal kta Tedavi Sulfasalazine veya oral 5-ASA formulasyonu en mant kl yaklafl md r. Doz ve tedavi flemas hafif ve orta aktiviteli kolitis ülserozadaki gibidir. 5-ASA preparatlar ndan Pentasa proksimal jejunumdan rektuma kadar kontrollü bir flekilde sal nd için tercih edilmektedir. Di er 5-ASA preparatlar Salofalk, Claversal ve Asacol distal ileum ve kolonda çözünmektedir. Bu preparatlara bir alternatif olarak metranidazol oral yol ile mg/kg/gün dozda verilebilir. Aminosalisilatlara ve metranidazole cevap vermeyen ileal, ileokolik ve kolonun Crohn hastal nda oral prednison tercih edilmelidir. Prednisona cevap, aminosalisilatlara göre çok daha h zl d r. Dikkat edilmesi gereken husus kortikosteroidlere geçilmeden önce abdominal a r, atefl, lökositozu olan hastalara bilgisayarl bat n tomografisi çekerek abse mevcudiyeti ekarte edilmelidir. Kortikosteroidler ile remisyon sa lanan hastalarda doz mesela günde 40 mg - dan 1-2 haftada bir 5-10 mg düflülerek günde 20 mg a indirilir. E er bir 5-ASA preparat alm yor ise bu tür bir preparata geçilirken bu defa kortikosteroid dozu daha yavafl bir flekilde günde bir 5 mg düflülerek kesilir. E er bu s - rada hastal kta bir alevlenme meydana gelirse doz yeniden yükseltilir. Bu noktada en uygun yaklafl m immunomodulatorlara geçmektir. 6-MP veya 216

11 nflamatuar Barsak Hastal klar n n T bbi Tedavisi azathioprine ile tedaviye bafllan rken kortikosteroidler en az 3-4 ay kadar daha kullan l r ve daha sonra doz giderek düflülür ve kesilir. mmunomodulatorlar birkaç sene devaml kullan l r. E er bir sitriktür veya fokal bir tutulum var ise cerrahi giriflim düflünülebilir. fiiddetli Aktivite Gösteren Crohn Hastal nda Tedavi Yüksek aktiviteli kolitis ülseroza gibi tedavi edilir. Hasta hospitalize edilir. A zdan hiçbir flekilde g da verilmez. ntravenöz s v lar ile rehidrate edilir. Parenteral kortikosteroidler verilir. Parenteral kortikosteroidlere cevap al nd - nda yüksek doz oral kortikosteroidlere geçilir (prednison, mg/gün). Hastal n aktivitesini kontrol alt na almak için uzun süre, yüksek dozda kortikosteroid gereken, yan etkilerin görüldü ü veya kortikosteroidlere hiç cevap vermeyen hastalarda immunomodulator ilaçlara geçilir. mmün sistemi bask layan bu ilaçlar, birçok hastada, klinik remisyonun temini için gerekli olan steroid dozlar n n azalt lmas nda da faydalar büyüktür (steroid sparing effect). 6-MP veya azathioprine 50 mg/gün ile bafllan r ve doz giderek art r - larak 2 mg/kg/gün maksimum doza ç k l r. Klinik cevap görülünceye kadar kortikosteroidler ve immunomodulatorlar 3-6 ay kadar birlikte kullan l rlar. Daha sonra steroid dozu tedricen azalt l r. 1 hafta içinde parenteral kortikosteroidlere cevap al namayan hastalarda cerrahi giriflim düflünülmelidir. Malnutrisyonu olan hastalarda total parenteral nutrisyon tedavisi uygulanmal d r. Cyclosporine in kronik aktif Crohn hastalar nda mg/gün dozda kullan labilece i bildirilmifltir. Infliximab 100 mg/flakon (Remicade, Centocor, Malvern) bir anti TNF α preparat d r. Henüz araflt rma safhas nda bir preparatt r. Crohn hastal n n tüm flekillerinde ve özellikle perianal hastal kta ve fistüllerin tedavisinde kullan lmaya bafllanm flt r. Tek bir doz, 5 mg/kg, serum fizyolojik içinde verildi inde kronik aktif Crohn hastal nda 4 hafta sonra klinik düzelme saptanm flt r. Yar ömrü 10 gün oldu u için 2-4 hafta ara ile 3 defa.v. verildi inde remisyon k sa sürede sa lanmaktad r. Perianal hastal kta ve fistüllerin tedavisinde genel olarak haftalarda toplam 3 infüzyon 5 mg/kg dozda uygulan r. Remisyonun devam ise ayn dozda fakat 8 hafta ara ile yap lan 4.V. perfüzyon ile sa lan r. Tacrolimus (FK 506) bir makrolid antibiyotik olup güçlü bir immünosüpressif etkiye sahiptir. nce barsa n Crohn hastal nda ve fistüllerin tedavisinde denenmektedir. Perianal Hastal k ve Fistüllü Crohn Hastalar ndatedavi Tedaviye metranidazol veya alternatif bir antibiyotik ile bafllan r. Azathioprine veya 6-MP, infliximab, intravenöz cyclosporine yukar da belirtilen dozlarda kullan larak fistüllerin kapanmas na çal fl l r. 217

12 brahim Yurdakul CROHN HASTALI ININ DAME TEDAV S Kolitis ülserozadan farkl de ildir. Remisyon sa land ktan sonra pentasa 2 g/gün 3 ay içinde kullan l rsa remisyonu 2 sene devam ettirmektedir. Sulfasalazine; 2-4 g/gün, 1-2 sene, 5-ASA; g/gün, 2 sene, azathioprine; mg/kg/gün, 6 ay- 2 sene kullan labilir. Ayr ca postoperatif rekurrens in önlenmesinde de yukar daki ilaçlar yan nda bir klinik çal flmada metranidazol mg/kg dozda 2-3 sene kullan lm fl ve baflar l olmufltur. KAYNAKLAR 1. Stein RB, Hanauer SB. Medical therapy for inflammatory bowel disease. Gastroenterol Clin North Am. 1999; 28: Sands BE. Novel therapies for inflammatory bowel disease. Gastroenterol Clin North Am 1999; 28: Michetti P, Peppercorn MA. Medical therapy of specific clinical presentatinos. Gastroenterol Clin North Am 1999; 28: Kornbluth A, Salamon P, Sachar DB. Crohn s Disease. Gastrointestinal Disease de. Ed. Sleisenger MH, Fordtran JS, 5. Bask, Philadelphia, WB Saunders, 1993; Jewell DP. Ulcerative Colitis. Gastrointestinal Disease de. Ed. Sleisenger MH, Fordtran JS, 5. Bask, Philadelphia, WB Saunders, 1993; Stenson WF. Inflammatory Bowel Disease. Cecil Textbook of Medicine de. Ed. Goldman L, Bennet JC, 21. Bask, Philadelphia, WB Saunders, 2000;