Neden +1T? Gazete Tasar m Günleri 7 ya nda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Neden +1T? Gazete Tasar m Günleri 7 ya nda"

Transkript

1

2

3 Neden +1T? Günümüz dünyas nda ileti im imkanlar n n geli mesi ve çe itlenmesiyle birlikte dünya küçülüyor, mesafeler azal yor adeta. Buna paralel olarak yeni dönemin okur kitlesi de yeniden tan mlan yor. Görsel ihtiyaçlar artm bir nesille kar kar yay z. Bu ortamda ayakta durabilmenin en önemli kurallar ndan biri de i ime uyum sa layabilmek olacak. Gazetecilik mesle i de bu de i imden nasibini al yor hiç üphesiz. Gelecekte okurun beklentisini kar layacak tasar m ortaya koyabilmek gazetelerin ya am n sürdürmesinde anahtar rol oynayacak. Gelinen noktada haberin klasik formülü art k güncelli ini yitirdi. Bugünün gazetecili inde 5N 1K da yer alan sorular n cevaplanmas bir haberi sonuçland rm yor. Tasar m n da bu formüle eklenmesi bir gereklilik. Daha görsel ihtiyaçlarla yeti en gelece in gazete okurunun beklentileri de bu yönde. Gazete Tasar m Günleri 7 ya nda Seminerin temel amac gelecekte daha do ru ve daha estetik gazetelerin tasarlanmas. Sektörde ya anan de i imin daha iyi sonuçlar do urmas için bu e itimler çok önemli. Zira yeti mi eleman say s de i imin h z yla do ru orant l de il. Bu aç n kapanmas nda e itim kurumlar n n yan s ra bas n kurulu lar na da büyük görevler dü üyor. Bu bo lu u de erlendiren Zaman Gazetesi Tasar m ve Yay n ekibi, çözüm olarak +1T Gazete Tasar m Günleri ni organize etti. Seminer 7 y ld r sektörün ileri gelenleriyle gelece in gazete tasar mc s adaylar n bir araya getiriyor. Bir haftal k programda haber ve tasar m ili kisi masaya yat r l yor. Ustalar haberi olu turan yaz, foto raf, grafik, renk gibi tasar m unsurlar n hem tek tek hem de bütüncül bir bak aç s yla ele al yor ve ö rencilere aktar yor. nsanlar görsel bir bombard man n etkisi alt nda. Bu ortamda fark ortaya koyup ba ar y belirleyecek unsurlardan biri de tasar m olacak hiç üphesiz.

4 KAR ILAMA VE KAYIT SAVA ÇEV K JEFF GOERTZEN HAZ RAN SALI YEMEK MOLASI Seminer Program EKREM DUMANLI AÇILI KONU MASI FEVZ YAZICI GAZETE TASARIMI FEVZ YAZICI GAZETE TASARIMI ERIC BOUVET BASIN FOTO RAFI M. NED M HAZAR MARKA VE TASARIM SEL M M RO LU YAYIN MUTFA I B NA GEZ S T POGRAF HAZ RAN ÇAR AMBA HAZ RAN PER EMBE HAZ RAN CUMA MARK PORTER (THE GUARDIAN) GAZETE TASARIMI MARK PORTER (THE GUARDIAN) ipad UYGULAMASI CÜNEYT ÖZDEM R TABLET K TAPLAR ADOBE TASARIM YAZILIMLARI ADOBE TASARIM YAZILIMLARI BARI ÖZCAN GELECE N YAYIN TEKNOLOJ S NFOGRAF K JEFF GOERTZEN NFOGRAF K JEFF GOERTZEN NTERAKT F GRAF KLER EKREM DUMANLI YAYIN YÖNETMEN GÖZÜYLE JEFF GOERTZEN ATÖLYE NFOGRAF K JEFF GOERTZEN ATÖLYE NFOGRAF K JEFF GOERTZEN ATÖLYE NFOGRAF K SEL M M RO LU TASARIM STANDARTLARI FEVZ YAZICI RENK ANITA KUNZ LLÜSTRASYON ANITA KUNZ LLÜSTRASYON ARA FEVZ YAZICI - S NAN TA GET REN GAZETE TASARIM UYGULAMASI FEVZ YAZICI - S NAN TA GET REN GAZETE TASARIM UYGULAMASI MODERN ZAMANLAR BELGESEL B1 FUAYE ST KBAL KONFERANS SALONU

5 HAZ RAN CUMARTES HAZ RAN PAZAR HAZ RAN PAZARTES HAZ RAN SALI ATÖLYE 1 PROF. AY EGÜL ZER B1 ÖMER BAHAR (SABAH GAZETES ) TASARIM ANAL Z SELAHATT N SEV HABER FOTO RAFI ATÖLYE 1 B1 BÜLENT ERKMEN PORTFOLYO SAHNEDE GAEL TURINE FOTO RAF PROJES TASARLAMAK ATÖLYE 1 B1 BÜLENT ERKMEN PORTFOLYO SAHNEDE GAEL TURINE FOTO RAF PROJES TASARLAMAK ATÖLYE B1 ATÖLYE 2 B1 EYÜP CAN YAYIN YÖNETMEN GÖZÜYLE SAMUEL BOLLENDORFF MULT MEDYA REN ATÖLYE 2 B1 SAL H MEMECAN SÖYLE SAMUEL BOLLENDORFF MULT MEDYA REN ATÖLYE B1 REHA ERDO AN (HÜRR YET GAZETES ) TASARIM ANAL Z FOTO RAF GÖSTER M, ARAP BAHARI SA M EK, KÜR AT BAYHAN, ONUR ÇOBAN ATÖLYE 3 B1 SERTAÇ BALA (RAD KAL GAZETES ) TASARIM ANAL Z ATÖLYE FOTO RAF OKUMAK ATÖLYE 3 B BO AZ GEZ S HAREKET NOKTASI: KABATA SKELES KOKTEYL VE SERT F KA TÖREN

6

7

8

9 Atölye çal malar Atölye çal malar n Gazete Tasar m Günleri nin en heyecanl maratonu olarak de erlendirebiliriz. Çünkü ö renciler seminer boyunca elde etti- i teorik bilgileri atölye çal mas nda ustalar n e li inde prati e dökme imkân buluyor. Bir de ortaya ç kan eserlerin yar ma neticesinde ödüllendirilece i hesaba kat ld nda heyecan ikiye katlan yor. Dereceye giren çal malardan olu an sergi, görsel bir ölen olman n yan s ra bütün seminerin özeti adeta. Etkinlik Seminerin en önemli etkinliklerinden biri olan atölye çal mas cumartesi günü gerçekle iyor. Söz konusu gazete tasar m olunca ö rencilerden de bu yönde tasar mlar bekleniyor. Özellikle gazete tasar m n n temellerini olu turan ve ö rencilerin kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri kapak tasar mlar tercih ediliyor. Kolaj tekni iyle kesip yap t rarak dizayn edilen sayfalarda amaç kat l mc n n kompozisyonu, rengi, foto raf ve tipografiyi elleriyle dokunarak hissetmesi ve çözümlemesi.

10

11 Sergiler Konu tasar m olunca ortam n görsel unsurlarla zenginle tirilmesi bir gereklilik. E itim a amas nda tasar mc adaylar n n do ru kaynaklardan ve nitelikli ürünlerden beslenmesi sonuca do rudan etki edecektir. Bu y l da Zaman foto raf ekibinin en zor artlar gö üsleyerek çekti i foto raflardan olu an bir seçkiyle seminer alan donat lacak. Arap Bahar konulu sergide Libya ve M s r n sanc l günlerinin görsel bir özeti sunuluyor. Etkinlik Bu güne kadar +1T çerçevesinde illüstrasyon, foto raf, kamera koleksiyonu, grafik ürünler gibi gazete tasar m n n ilgi alan na ren pek çok sergi gerçekle ti- girildi. Bu sergilerin en anlaml s belki de atölye çal mas nda dereceye giren ö renci i lerinin yer ald sergi olsa gerek. Seminer sonunda bir haftal k yo un çal man n semeresini görmek herkes için ayr bir mutluluk.

12 Etkinlik

13 Portfolyo de erlendirme Gazete Tasar m Günleri, e itim vermenin yan s ra ö renci ve profesyonelleri bulu turmay amaçlayan bir platform ayn zamanda. Ö renciler bu kadar önemli gazeteci ve tasar mc y bir arada bulmu ken konu malar dinlemekle yetinmeyip çal malar n da göstermek istiyor. Bu sayede kendi kariyer çizgisini çizip daha iyi tasar mlarla gündeme gelebilmeyi amaçl yor yar n n gazete tasar mc lar. Bu fonksiyonun gerçekle mesi için Gazete Tasar m Günleri her y l yeni formatlar geli tirmeye çal yor. Bu y l ilk kez portfolyolar sahneye ç kacak. Sahnede olu turulan atölye ortam nda hoca ve ö renciler ayn masa etraf nda bir tasar ma odaklanacak. Ustalar n ele tiri ve yönlendirmelerinden bütün salon ayn anda istifade etmi olacak.

14

15 8 gün süren bir organizasyonun ba ar l olabilmesi için ak c l k önemli bir unsur. Bu nedenle seminerdeki bölümler de i ik formatla da dizayn edildi. Okul s ralar nda klasik ders format na al m kat l mc lar daha rahat bir atmosferde, s kmadan bilgi ve tecrübeyle donatmak en do ru yöntem. Bu nedenle baz bölümler ders, baz lar atölye çal mas format ndayken di erleri de söyle i eklinde tasarland. Söyle i

16 Etkinlik

17 Bo az gezisi 8 günlük seminerin 6. gününde dinlenmek, kat l mc lar n en tabii hakk. Göze ve dama a hitap eden bir gezi sayesinde geri kalan 2 günde de dikkatler ilk günkü canl l yla sürebilecek. Seminerin bu bölümü özellikle stanbul d ndan kat lanlar için çok anlaml. Art k gelenekselle mi Bo az gezisi her y l Kabata skelesi nde ba lay p 3 saat sonra yine ayn yerde sona eriyor. Yol boyunca yemekler yeniyor, sohbetler ediliyor, herkes birbirini daha iyi tan ma f rsat buluyor. ehrin en iyi tasarlanm bölgesinde yal lar seyrederek bir gün geçiriliyor. K sacas amaç tasar m, gezi bahane...

18 Konu mac lar 2012 Ekrem Dumanl 196 te Yozgat ta do du de stanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü nü bitirdi te Zaman Gazetesi Kültür Sanat Servisi nde çal maya ba lad de ABD ye giden Dumanl, Boston da Emerson College ta yüksek lisans n tamamlad de Zaman n Genel Yay n Müdürlü ü nü üstlendi. Halen bu görevini sürdüren Dumanl n n, Kronik Gündemlere Pratik Çözümler, 28 ubat Gölgesinde Amerika, Medya, Üç Mesele: ktidar Medya Ergenekon gibi toplam 7 kitab bulunmaktad r. Son Duru ma adl tiyatro eseri sahnelenen Dumanl, WAN (World Association of Newspapers), Türkiye Yazarlar Birli- i ve BJK kongre üyesidir. Fevzi Yaz c 1972 y l nda do an Yaz c, 1997 y l nda Mimar Sinan Üniversitesi GSF, Gra k Bölümü nden mezun oldu. Aksiyon Dergisi nin kurulu unda bulundu ve görsel yönetmenli ini yapt y llar aras nda tasar m faaliyetlerini Amerika Birle ik Devletleri nde sürdürdü. Birçok gra k tasar m çal malar n n (a, logo, kurumsal kimlik vb.) yan nda, Türkiye de yay n yapan ulusal gazetelere tasar m dan manl - yapt y l nda Zaman Gazetesi nin yeni tasar m n yapan Yaz c, halen Zaman n Görsel Yönetmenli i ni sürdürüyor. Fevzi Yaz c, ulusal ve uluslararas pek çok ödülün sahibi ve Society for News Design (SND) üyesi. Eric Bouvet 1961 y l nda Paris te do du. Güzel sanatlar ve gra- k e itimi ald ktan sonra 1981 de foto raf kariyerine ba lad da, Kolombiya Omeyra daki bir yanarda patlamas sonras kurtarma çal malar nda çekti i foto ra arla uluslararas alanda tan nd. Bouvet, o tarihten bu yana Afganistan, Libya, Irak, ran, Çeçenistan, Sudan, Somali, Lübnan, Yugoslavya, srail, Kuzey rlanda, Surinam ve Burundi deki çat malar görüntüledi. Bouvet; ran da Humeyni nin cenazesinden Tiananmen Meydan katliam na, Berlin Duvar n n y k lmas ndan Nelson Mandela n n serbest b rak lmas na kadar pek çok önemli olay n foto ra ar n çekti. Nedim Hazar 1966 anl urfa do umlu. Y ld z Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi nin ard ndan gazetecili e ba lad. S ras yla muhabirlik, haber redaktörlü ü, editörlük, haber müdürlü- ü yapt. Uzun y llar TV ele tirmenli i ve sinema yazarl - n n ard ndan 2000 y l nda ABD ye gitti. y l sonra döndü ünde aktif gazetecili e sadece yazar olarak devam etti. Film ve TV sektörünün yan s ra reklam alan nda çal t. Pek çok belgesel ve reklam çal mas na imza att. Halen yazarl k ve lm sektöründe çal malar na devam ediyor. Yay nlanm 10 kitab bulunmaktad r. Selim im iro lu 1972 de stanbul da do du. ortaö renimini stanbul da tamamlad ktan sonra, TÜ, teknik tasar m bölümüne devam etti (199). Daha sonra AÜ Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü nü bitirdi. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde yapt yüksek lisans n Gazete Tasar m n n Haber Sunumuna Etkisi konulu teziyle tamamlad (2000). On be y la ula an meslek hayat na Zaman Gazetesi Tasar m Koordinatörü olarak devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 200, TSYD 2005, Society for News Design (SND) 200, 2005, 2006, 2009 olmak üzere tasar m alan nda uluslararas ba ar ve mükemmellik ödülleri var. 19 HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: 16.00

19 Sava Çevik 1953 te Antalya Akseki de do du. stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Gra k Bölümü nden yüksek lisans diplomas n ald y l (1976), hocas Prof. Emin Bar n n asistan olarak ayn bölümde ö retim görevine ba lad. Lâtin Yaz s konulu doktora çal mas n 1983 te tamamlad de Yard. Doçent olarak Yaz Tasar m dal nda ihtisasla t. Hat Sanat yla ilgili çal malar na 1973 y l nda; son yüzy l n ünlü hattatlar olan Kemal Batanay dan rik a ve tâlîk, Hâmit Aytaç tan sülüs ve nesih yaz lar n me k ederek ba lam t r. Halen Haliç Üniversitesi nde tasar m dersleri vermektedir. Mark Porter Mark Porter dünyan n önde gelen editoryal sanat yönetmenlerinden biridir. Londra daki o sinde uluslararas projelere tasar mlar gerçekle tirmektedir. Bunlar aras nda, gazeteler, dergiler, web siteleri ve mobil uygulamalar yer al yor. skoçya da do- an Porter, yüksek ö renimini Oxford Üniversitesi nde dil üzerine yapt. Yay nc l a geçmeden önce Londra ve New York un önde gelen sanat yönetmenleriyle çal t y l nda Kreatif Direktör olarak The Guardian Gazetesi nin berliner format na geçi inde tasar m ekibini yönetti. Büyük bir ba ar elde eden gazetenin yeni tasar m ça da gazete tasar m nda bir kilometre ta olarak kabul edildi. Cüneyt Özdemir 1970 y l nda Ankara da do du y l nda Ankara Üniversitesi leti im Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü ne girdi de haber program 32. Gün ekibine dahil oldu te Londra ya giderek multimedya üzerinde çal malarda bulundu y l nda ATV Ana Haber kadrosuna geçti de Taliban n ele geçirdi i Afganistan n ba kenti Kabil e ilk giren gazeteciler aras nda yer ald da CNN TÜRK ün kurulu unda yer ald te ABD nin Irak i galini embedded gazeteci olarak izledi. Birçok ödülün sahibi ve alan nda çok say da kitab bulunan Cüneyt Özdemir evli ve stanbul da ya yor. Bar Özcan Adobe de Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye den sorumlu medya ve yay nc l k uzman olarak görev yapan Bar Özcan, 1990 l y llarda gazetecilik ve radyoculukla ad m att medya dünyas ndaki kariyerini 2000 li y llarda çal maya ba lad interaktif ajansla internet dünyas na ta d. Y llarca kulland Adobe programlar nda kazand tecrübeyi imdi de AdobeGunlugu. com adl blogunda okuyucular yla payla yor. Ayr ca yurtiçi ve yurtd nda bu programlarla ilgili seminerler ve e itimler veriyor. Je Goertzen 2012 y l na kadar Denver Post ve USA Today gibi gazetelerin gra k editörlü ünü yapan Goertzen halen bu alanda uluslararas dan manl k yapmaktad r. Bugüne kadar 0 ülkede 100 den fazla gazeteye dan manl k yapm t r. Gazetelerden baz lar ; El Mundo, El Periodical de Catalunya, USA Today, Le Monde, Clarin, El Comercio, New S. Times ve O Globo dur. SND den alt n madalya dahil birçok ödülü bulunmaktad r. M. Garcia ve Roger Black gibi dünyaca ünlü tasar mc larla çal an Goertzen, Poynter Enstitüsü nde dersler vermektedir. SND En yi Gazete Dizayn yar mas nda jüri üyesi olarak görev yapan Je Goertzen, birçok kez konu mac olarak sunum yapm t r. 20 HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: 09.00

20 Konu mac lar 2012 Anita Kunz Dünyan n önde gelen illüstratörlerinden Anita Kunz çal malar n belli dönemlerde Londra ve New York ta sürdürdü. Ünlü sanatç n n eserleri TIME, Newsweek, Rolling Stone, Vanity Fair, New Yorker, GQ, New York Times gibi gazete ve dergilerde yay nlanmaktad r. Kendisi, Simithsonian, Corcoran, Syracuse Üniversitesi gibi kurumlarda e itim vermekte ve workshoplar düzenlemektedir. Eserleri Norman Rockwell Müzesi, Teatrio Kültür Derne- i ( talya) dahil olmak üzere dünyan n pek çok galerisinde sergilenmektedir. Anita Kunz 2007 de TED Konferans nda New Yorker Kapaklar konulu bir sunum yapt. Ay egül zer 1959 y l nda stanbul da do du ALU BIH / Sarajevo Üniversitesi, Güzel Sanatlar Akademisi, Gra- k Tasar m Bölümü nde lisans e itimi ald. Mimar Sinan Üniversitesi nde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlar n tamamlad y l nda kendi tasar m o sini kurdu y l nda profesör oldu ve MSGSÜ - GSF Gra k Tasar m Bölüm Ba kanl na seçildi. Pek çok ulusal ve uluslararas sergiye kat ld, Tasar mlar Kanada, Fransa, Almanya, talya, Japonya gibi ülkelerde sergilendi ve müzelere kabul edildi y l nda ilk birincilik ödülünü kazanan tasar mc n n toplam 10 adet uluslararas ödülü bulunmaktad r. Ömer Bahar Bahar, 1968 de stanbul da do du. Mesle e 1991 y l nda Sabah Dergi Grubu na ba l Aktüel Dergisi nde sayfa tasar mc s olarak ba lad. Daha sonra Aktüel in görsel yönetmeni oldu. Aktüel ile birlikte grup bünyesindeki dergilerin görsel yönetmenli i görevini üstlendi. 200 y l ndan itibaren Sabah Gazetesi eklerinin ard ndan 2006 y l nda Sabah Gazetesi Görsel Yönetmeni olarak meslek hayat na devam etti. Halen bu görevi yürüten Ömer Bahar, evli ve bir erkek çocuk babas. Bülent Erkmen 197 de do du. stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Gra k Bölümü nü bitirdi (1972). Gra kerler Meslek Kurulu u Yönetim Kurulu üyesi olan Bülent Erkmen, ulusal ve uluslararas birçok onur ve birincilik ödülüne sahiptir. Erkmen, Reklamevi/Young&Rubicam reklam ajans ndan ayr larak 1995 y l nda BEK Tasar m ve Dan manl k irketi ni kurdu. Alliance Graphique Internationale (AGI) üyesi olan Erkmen in, çal malar n n yer ald birçok kitab bulunuyor. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ö retim üyeli ine devam ediyor. Eyüp Can 1973 te Siverek te do du. stanbul Üniversitesi leti im Fakültesi nde okuduktan sonra lisansüstü e itimini Harvard Üniversitesi Center for Middle Eastern Studies de Amerikan D Politikas ve Ortado u üzerine yapt. Ö rencilik y llar nda stajyer muhabir olarak ba lad gazetecilik hayat na TRT, TGRT, AA ve Zaman Gazetesi nde devam etti. Milliyet Yay nlar taraf ndan Ufuk Turu ve Tima tan Zamans z Sözler ad nda iki eseri yay mland. Referans Gazetesi nde yay n yönetmenli i, Hürriyet Gazetesi nde ekonomi sayfalar nda kö e yazarl ve haber koordinatörlü ü görevini yapt. Halen Radikal Gazetesi nin yay n yönetmenli ini sürdürmektedir. 22 HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: 13.00

21 Salih Memecan Lisans ve master e itimini ODTÜ mimarl k bölümünde, doktoras n da Fulbright bursu ile gitti i Amerika da Pennsylvania Üniversitesi nde tamamlam t r. Sabah Gazetesi nde karikatürist olarak cal makta olan Memecan, Bizimcity ve Sizinkiler karikatürlerini çizmektedir. Bizimcity çizgi lmleri ise ATV ana haberlerinde yer almaktad r. Karikatürleri yurtd nda çe itli dergi ve gazetelerde de yay mlanan Salih Memecan n yay mlanm 50 den fazla karikatür kitab vard r. Memecan, ayn zamanda Medya Derne i Yönetim Kurulu Ba kanl n yürütmektedir. Reha Erdo an stanbul Güzel Sanatlar Akademisi Gra k Bölümü nden mezun oldu. Nokta, Sabah ve 1989 dan bu yana Hürriyet Gazetesi nde görsel dan man olarak çal maktad r. Dr. Mario Garcia, Roger Black, Peggy Stark ve Nigel Olmes ile çal m t r. Poynter Enstitüsü ve St. Petersburg Times Gazetesinde gözlemcilik yapm t r. Erdo an, son y llarda endüstriyel ürün tasar m na öncelik vermi ve 100 ün üzerinde patentli tasar m bulunmaktad r. Yeni projeleri aras nda Atatürk Havaliman D Hatlar Prime Class VIP Salonu dekorasyonunun gerçekle tirilmesi, Tarihî Çemberlita Hamam n n yenilenen dekorasyonu ve markala ma projeleri bulunmaktad r. Sertaç Bala 1975 te stanbul da do an Bala, 18 y ld r gazete tasar m yap yor. Meslek hayat na 1993 te Alem Dergisi ile girdi. Profesyonel anlamda ilk i tecrübesine ise 199 te Dünya Gazetesi yle ba lad. Daha sonra Cumartesi- Pazar Gazetesi nin Görsel Yönetmenli i ni üstlendi. Ard ndan Turkish Daily News Gazetesi nde görsel yönetmen olarak görev ald y l ndan bu yana Radikal Gazetesi nin Görsel Yönetmenli i ni yap yor de Ça da Gazeteciler Derne i nin En yi Tasar m Ödülü nü, 2011 de Radikal Gazetesi ad na uluslararas tasar m yar mas nda Society for News Design (SND) mükemmellik ödülü ald. Selahattin Sevi 1971 y l nda Bursa da do an Selahattin Sevi lk, orta ve lise e itimini bu ehirde tamamlad. 199 y l nda Marmara Üniversitesi leti im Fakültesi nden mezun oldu. Türkiye, Zaman ve Milliyet gazetelerinde çal t y l ndan bu yana Zaman Gazetesi Foto raf Editörlü ü görevini sürdürüyor. Gael Turine Gaël Turine, Photo Poche koleksiyonunda yer alan ve Bat Afrika da körler için yap lan i birli ini konu alan Blindly isimli çal mas n n yan s ra pek çok monogra eserinin yazar d r. Afganistan a yapt - yolculuktan sonra 200 y l nda Being 20 in Kabul isimli eserini yay nlam t r. Çocuk kanseri uzman Eric Sariban ile gerçekle tirdi i uzun soluklu çal malar neticesinde Today is Tomorrow isimli kitab 2009 y l nda Delpire Yay nlar ndan ç kt. Sanatç 2005 y l nda voodoo büyü törenleri üzerine ba lad çal mas n n son foto ra ar n 2010 y l n n A ustos ay nda çekti. Voodoo isimli kitab 2011 y l n n Ocak ay nda yay mland. 25 HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: 10.00

22 Konu mac lar 2012 Samuel Bollendor 197 y l nda Fransa da do du. Foto raf ve sanat tarihi alan nda e itim gördükten sonra 1999 dan 2010 a dek foto rafç lar n ba ms z kolekti Oeil Public Ajans na ba l çal t. Standard yüksek çal malara imza atan bu ajans n ba kanl n da yürütmü olan Bollendor, be y l boyunca Libération Gazetesi için çal t aras nda Fransa daki hastane sistemi üzerinde çal t, 2002 de They Just Turned 80 adl uzun metrajl bir belgesel lm çekti, Silence AIDS çal mas yla 2002 de Fondation Hachette özel ödülüne de er görüldü. Günümüzde web-belgeselcili inin babas olarak kabul ediliyor. Onur Çoban 1980 y l nda Denizli de do du. 200 y l nda Gazi Üniversitesi leti im Fakültesi Gazetecilik Bölümü nden mezun oldu. 8 y ld r Zaman Gazetesi Foto raf Servisi nde foto muhabiri olarak görev yap yor. Gazetesi ad na yurtiçinde ve yurtd - nda pek çok önemli olay takip etti. Kür at Bayhan 1980 de Malatya da do du. Marmara Üniversitesi leti- im Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde sinema bölümünde yüksek lisansa ba lad y l nda profesyonel olarak foto muhabirli ine ad m atan Bayhan, birçok kriz bölgesinde görev yapt. Bu görev yerlerinden baz lar Afganistan, Pakistan, Irak, Lübnan, srail, Sudan ve Libya y l nda Lübnan- srail sava ndaki çal mas Foto Muhabirleri Derne i taraf ndan Y l n Haber Foto raf, Y l n Foto Röportaj ve Y l n Foto raf olarak ödüllendirildi y l ndaki Bekar Odalar adl çal mas ise Y l n Foto Röportaj seçildi. sa im ek 2002 y l nda Trakya Üniversitesi Radyo-Televizyon Bölümü nden mezun oldu. Ayn y l Cihan Haber Ajans Edirne muhabiri olarak göreve ba lad y l ndan beri Zaman Gazetesi Foto raf Servisi nde foto muhabiri olarak görev yap yor. 26 HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: 15.00

23 Konu malar yla katk da bulunanlar MEHMET KAMI Genel Yay n Müd. Yrd. Zaman ERTU RUL ÖZKÖK Genel Yay n Yönetmeni Hürriyet ERGUN BABAHAN Genel Yay n Yönetmeni Sabah EN S BERBERO LU Genel Yay n Yönetmeni Hürriyet BÜLENT KENE Genel Yay n Yönetmeni Today s Zaman AL ACAR Görsel Yönetmen Milliyet Dünden bugüne STEVE McCURRY Foto rafç National Geographic ABDURRAHMAN ANTAKYALI Foto raf Editörü, AA PAULO PELLEGRIN Foto rafç Magnum CO KUN ARAL Fotomuhabiri Haberci AL AKKU Genel Yay n Editörü Zaman MARIO GARCIA Garcia Media SERDAR ERENER Reklamc FAT H U UR Zaman Gazetesi Haber Müdürü S NAN ÇET N Yönetmen Plato Film NICKI KALISH Art Direktör New York Times REZA Foto rafç National Geographic SADIK KARAMUSTAFA Ö retim Görevlisi MSGÜ DAN ZEDEK Dizayn Direktörü Boston Globe RUSSEL VIERS Yay nc l k Uzman Adobe MURAD SEZER Fotomuhabiri Reuters U URCAN ATAO LU Ajans Ba kan Alametifarika

24 Bu yaz y okudu una göre u anda Zaman Gazetesi ndesin ve Gazete Tasar m Günleri ne kat lmaya hak kazand n. Ho geldin. Dikkat! Daha verimli bir seminer geçirmek için a a daki sat rlar okumakta yarar var. Bunlara dikkat! Bina içinde merak etti in her eyi görevlilere sorarak ö renebilirsin. Çekinmene, s k lmana gerek yok. Elindeki çantada ihtiyac n olan malzemeleri bulabilirsin Seminer kitapç nda ise program n detaylar mevcut. çini aç ve ke fe ba la. Program, atölye çal mas hariç stikbal Konferans Salonu nda gerçekle ecek. E itimler, saatleri aras nda 5 er dakikal k dersler halinde düzenlendi. Atölye ise 23 Haziran Cumartesi, Zaman binas fuaye (B1) alan nda olacak.

25 Kay t s ras nda sana verilecek giri kart n yan ndan ay rma. Giri ve ç k lar bu kart olmadan yapamazs n. Seminerin ba ar l olmas aç s ndan devams zl k yapma ve sak n geç kalma! Bu i aretin ne anlama geldi ini biliyorsun. Unutma! Yaln z binan n içinde de il, bahçede de bu i aret seni asla yaln z b rakmayacak. Çünkü tasar m etkinli i, sa l n da dü ünüyor. Dersler d nda seminer boyunca portfolyo de- erlendirmesi yap lacak. Portfolyonu yetkililere kaydettirmeyi unutma. Konu malar n yap laca- seminer salonuna, yiyecek ve içecek getirmemelisin. Buna çay ve kahve de dahil.

26

27 Modern Zamanlar Özellikle grafik tasar m alan nda belgesel bulmak kolay de il. Bu eksikli i fark eden Zaman Gazetesi Tasar m Ekibi 2009 y l nda gerçekle tirilen dizayn de i ikli ini belgesel haline getirdi. Modern Zamanlar adl belgeselde Zaman Gazetesi nin yeni tasar m n n a amalar, perde arkas nda gerçekle en olaylar, çal mada amaçlanan ve gerçekle enler, röportajlar n e li- inde ekrana yans t l yor. Yakla k ay süren bu tasar m serüveninde izleyicilere gazetenin tasar m anlay, tipografisi, renk kullan m, foto raf kullan m detayl bir ekilde aç klan yor. Dizayn n kal c l için tasar m ekibiyle yap lan toplant lar, e itim destekleri de izleyicilere aktar lan konular aras nda. Özellikle biten tasar m n bask dan ç kmas yla birlikte gülümseyen yüzleri görmek izleyicilerin de içini s tan detaylar aras nda. Belgeseller Helvetica ve Objectified Her gün gözümüzün önünden ak p gitti i halde dikkatimizden kaç rd - m z baz detaylar vard r. Bunlar n en önemlisi herhalde yaz unsuru olsa gerek. Tipografi alan nda günümüz tasar m na damgas n vuran en önemli fontlar n ba nda Helvetica geliyor hiç üphesiz. Yönetmen Gary Hustwit in çekti i belgesel bu an tsal yaz karakterinin bütün özelliklerini ilginç detaylar e li inde gözler önüne seriyor. Yönetmenin haz rlad bir di er belgesel de Objectified. Endüstri ürünlerinin tasar m serüvenini aktaran bu yap m da bulunmaz bir kaynak olma özelli ini ta yor.tasar mla ilgilenen herkesin görmesi gereken bu belgeseller +1T çerçevesinde perdeye yans t l yor.

28 Yay n mutfa

29 Seminerin günlük bir gazete ortam nda yap lmas bulunmaz bir f rsat. Kat l mc lar, bir medya merkezinde bulunman n da ayr cal - n ya ayacak. Gazete çal anlar n n günlük ko u turmalar na tan k olan ö renciler, ileride seçecekleri meslek hakk nda önceden bir fikir sahibi olma f rsat bulabilecekler. Gazetede her departman yeni güne bir toplant yla ba lar. Önce o gün ç kan taze gazeteye ele tirel bir gözle bak p yar nki gazeteyi tasarlamaya koyulur bütün ekip. Saatler ilerledikçe haberler akmaya ba lar. Tam bu a amada gazete sayfalar n n da ekillenmesi gerekir. Bu hummal çal mada herkes haberci, herkes tasar mc d r art k. Ortak gözle ekillenen gazetede bu detaylar ba ar y getiren temel faktördür. Ço u gazetecinin gelece ini matbaa mürekkebini koklad o ilk an belirlemi tir. Kana kar t nda bütün vücudu esir alan bir zehir misali art k tutkulu meslek hayat ba lam t r gazete tasar mc s n n. Bu aç dan, ö rencilerin bir gazete ortam na ad m att klar ilk an çok önemli. Gazete Tasar m Günleri bu ortam olu turmak için 2012 de de özel bir çal ma ortaya koydu.

30

31 Gazete tasar m yar mas. Cumartesi günü atölye çal mas nda ö rencilerin tasarlad sayfalar, jürinin de erlendirmesiyle bir elemeye tabi tutulacak. Kazanan eserler hem sergilenecek hem de ödüllendirilecek. Yar ma Foto raf yar mas. Foto rafla ilgileniyorsan z (ki az da olsa her tasar mc aday mutlaka ilgilenmeli) foto raf makinenizi getirmeyi unutmay n. Çünkü seminer boyunca en iyi +1T foto raf n çeken kat l mc lara sürpriz hediyeler var.

32

33 +1T aile foto raf her geçen gün büyüyor da 33 ö renciyle ve mütevaz ad mlarla ba layan yürüyü e bugün 00 kat l mc yla devam ediyoruz. Kat l mc say s na paralel olarak çe itlilik de gün geçtikçe art yor. Art k ba vurular sadece güzel sanatlar ve ileti im ö rencileriyle s n rland r lm yor. Seminer imdi her bölümden tasar mc adaylar na kap s n aç yor. Amac m z, y llar süren çal ma sonucunda ortaya konan birikimlerden daha fazla ki inin faydalanmas ve tasar m bilincinin yay lmas. Bu nedenle her gün büyümekte olan aile foto raf n önemsiyoruz. Çünkü bu foto raf, Türkiye ve dünyan n farkl yerlerinden birçok rengi bar nd r yor. Aile foto raf

34 NICKI KALISH Dile kolay tam 7 y l CO KUN ARAL Daha dün çekingen ad mlarla yola koyulan Tasar m Günleri, bugün sadece gelecekten de il geçmi ten de bahsedebiliyor. Çünkü geriye dönüp bakt m zda pek çok ulusal ve uluslararas usta, +1T sahnesini i gal etmi, ö rencilere önemli bilgiler aktarm diyebiliyoruz. te onlardan baz lar... Geçmi ten kareler REZA

35 DAN ZEDEK MARIO GARCIA PAOLO PELLEGRIN

36 Vf_Athena_20x1cm.ai 1 5/2/12 8:07 PM

Neden +1T? Gazete Tasar m Günleri 8 ya nda

Neden +1T? Gazete Tasar m Günleri 8 ya nda Neden +1T? Günümüz dünyas nda ileti im imkâ nlar n n geli mesi ve çe itlenmesiyle birlikte dünya küçülüyor, mesafeler azal yor adeta. Buna paralel olarak yeni dönemin okur kitlesi de yeniden tan mlan yor.

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ TANIM Basım-yayım sektöründe her türlü materyali kullanarak, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, gerekli ekipmanları bir araya getirip tasarım, basım ve yayımını yapan kişidir. A-GÖREVLER - Müşteri

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.11.2010 2010/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.11.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013) Sayı 42 Mart 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013)

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Plastik Sanat Eğitimi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Web Sitesi Yıllık Raporu Yönetici Özeti İçindekiler I. Yönetici Özeti A. Toplam Sayfa Görüntülenme Sayıları B. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayıları C. Toplam Oturum

Detaylı

TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ (TAHUD) 25. YIL KONULU LOGO YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ (TAHUD) 25. YIL KONULU LOGO YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ (TAHUD) 25. YIL KONULU LOGO YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği'nin kuruluşunun 25. yılı için bir logo tasarlanması. AMAÇ Türkiye

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönerge,

Detaylı

Neden +1T? Gazete Tasarım Günleri, 9 yaşında

Neden +1T? Gazete Tasarım Günleri, 9 yaşında Neden +1T? Günümüz dünyasında iletişim imkâ nlarının gelişmesi ve çeşitlenmesiyle birlikte dünya küçülüyor, mesafeler azalıyor adeta. Buna paralel olarak yeni dönemin okur kitlesi de yeniden tanımlanıyor.

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Nuh ERDOĞAN Yurt İçi Burslar Müdür V. 31 Mayıs 2013 Boğaziçi Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II.

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Porselen Lamina Veneerler

Porselen Lamina Veneerler Bilgi ve Kayıt 0212 481 02 20 bilgi@vyg.com.tr Eğitim Künyesi Eğitimin Adı Eğitmen Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, Protez Uzmanı Doç. Dr. Gözde Çelik, Protez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlem Kara, Protez Uzmanı Eğitim

Detaylı

GLORIA JEAN S COFFEES KUZEY KIBRIS GİRNE MAĞAZASI 1. GÖRSEL TASARIM ÖDÜLLÜ ÖĞRENCİ YARIŞMASI KAHVENİN DUVARA YANSIMASI

GLORIA JEAN S COFFEES KUZEY KIBRIS GİRNE MAĞAZASI 1. GÖRSEL TASARIM ÖDÜLLÜ ÖĞRENCİ YARIŞMASI KAHVENİN DUVARA YANSIMASI GLORIA JEAN S COFFEES KUZEY KIBRIS GİRNE MAĞAZASI 1. GÖRSEL TASARIM ÖDÜLLÜ ÖĞRENCİ YARIŞMASI KAHVENİN DUVARA YANSIMASI 1- YARIŞMANIN AMACI Geleceğin İç Mimar, Mimar, Grafik Tasarımcıları ve Sanatçı ların,

Detaylı

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Arş. Gör Grafik Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1998-2002. Yrd. Doç Grafik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi M.Y.

Arş. Gör Grafik Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1998-2002. Yrd. Doç Grafik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi M.Y. 1. Adı Soyadı: Ali Kılıç 2. Doğum Tarihi: 01.07.1968 3. Ünvanı: Yrd.Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Gazi Üniversitesi 1993 Y. Lisans Grafik Tasarım Long Island

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. A- YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

BAŞVURU KILAVUZU. A- YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI BAŞVURU KILAVUZU A- ve KONTENJAN VE KOŞULLARI a.1 - İşletme Anabilim Dalı a.15 - Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı a.2 - İktisat Anabilim Dalı a.16 - Felsefe Anabilim Dalı a.3 - Çalışma Ekonomisi Anabilim

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

Veli-Öğretmen Görüşmeleri

Veli-Öğretmen Görüşmeleri Veli-Öğretmen Görüşmeleri Sayın Velilerimiz, 2015-2016 öğretim yılı Veli-Öğretmen Görüşmeleri (ilkokulortaokul-lise), 1.dönem sonu çalışmaları nedeniyle 18-22 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılamayacaktır.

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası İşletme 2023 Zirvesi nde 2015-2023

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Güz Yarıyılı Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 Dersin Kodu: TRD 151 Şube Kodu: AKTS Kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/ hafta Teorik: 2s/ hafta Uygulamalı: 0 s/hafta

Detaylı

Tüm Teknik Elemanlar Derneği

Tüm Teknik Elemanlar Derneği Tüm Teknik Elemanlar Derneği TÜTED Genel Kurulları: TÜTED Genel Merkezi nin 1. Olağan Genel Kurul unda (04 Haziran 1972) Genel Yönetim Kurulu na seçilen üyeler görev bölümünü şu şekilde yapmışlardı: Genel

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sunum Becerileri ENG 202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 101, ENG 102,

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ Afyonkarahisar 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

DOĞAL TAŞ KULLANIMINDA EZBERLERİ BOZMAK ÖĞRENCİ TASARIM YARIŞMASI

DOĞAL TAŞ KULLANIMINDA EZBERLERİ BOZMAK ÖĞRENCİ TASARIM YARIŞMASI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü İşbirliği ile; DOĞAL TAŞ KULLANIMINDA EZBERLERİ BOZMAK ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015 YILI KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015 YILI KALİTE HEDEF PLANI Sayfa 1 / 5 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Mezuniyet aşamasına gelecek olan öğrenciler için diploma programının hazırlanmasını ve diploma basımını sağlamak. Sorumlu Kişi/Birim

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

GİRİŞ Sivil toplumun küresel gündemde giderek artan rolü ile birlikte gönüllü oluşumlar olan sivil toplum kuruluşlarının (STK) birçok alanda devlet kurumları kadar söz sahibi olduğu görülmektedir. İnsani

Detaylı