Neden +1T? Gazete Tasar m Günleri 7 ya nda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Neden +1T? Gazete Tasar m Günleri 7 ya nda"

Transkript

1

2

3 Neden +1T? Günümüz dünyas nda ileti im imkanlar n n geli mesi ve çe itlenmesiyle birlikte dünya küçülüyor, mesafeler azal yor adeta. Buna paralel olarak yeni dönemin okur kitlesi de yeniden tan mlan yor. Görsel ihtiyaçlar artm bir nesille kar kar yay z. Bu ortamda ayakta durabilmenin en önemli kurallar ndan biri de i ime uyum sa layabilmek olacak. Gazetecilik mesle i de bu de i imden nasibini al yor hiç üphesiz. Gelecekte okurun beklentisini kar layacak tasar m ortaya koyabilmek gazetelerin ya am n sürdürmesinde anahtar rol oynayacak. Gelinen noktada haberin klasik formülü art k güncelli ini yitirdi. Bugünün gazetecili inde 5N 1K da yer alan sorular n cevaplanmas bir haberi sonuçland rm yor. Tasar m n da bu formüle eklenmesi bir gereklilik. Daha görsel ihtiyaçlarla yeti en gelece in gazete okurunun beklentileri de bu yönde. Gazete Tasar m Günleri 7 ya nda Seminerin temel amac gelecekte daha do ru ve daha estetik gazetelerin tasarlanmas. Sektörde ya anan de i imin daha iyi sonuçlar do urmas için bu e itimler çok önemli. Zira yeti mi eleman say s de i imin h z yla do ru orant l de il. Bu aç n kapanmas nda e itim kurumlar n n yan s ra bas n kurulu lar na da büyük görevler dü üyor. Bu bo lu u de erlendiren Zaman Gazetesi Tasar m ve Yay n ekibi, çözüm olarak +1T Gazete Tasar m Günleri ni organize etti. Seminer 7 y ld r sektörün ileri gelenleriyle gelece in gazete tasar mc s adaylar n bir araya getiriyor. Bir haftal k programda haber ve tasar m ili kisi masaya yat r l yor. Ustalar haberi olu turan yaz, foto raf, grafik, renk gibi tasar m unsurlar n hem tek tek hem de bütüncül bir bak aç s yla ele al yor ve ö rencilere aktar yor. nsanlar görsel bir bombard man n etkisi alt nda. Bu ortamda fark ortaya koyup ba ar y belirleyecek unsurlardan biri de tasar m olacak hiç üphesiz.

4 KAR ILAMA VE KAYIT SAVA ÇEV K JEFF GOERTZEN HAZ RAN SALI YEMEK MOLASI Seminer Program EKREM DUMANLI AÇILI KONU MASI FEVZ YAZICI GAZETE TASARIMI FEVZ YAZICI GAZETE TASARIMI ERIC BOUVET BASIN FOTO RAFI M. NED M HAZAR MARKA VE TASARIM SEL M M RO LU YAYIN MUTFA I B NA GEZ S T POGRAF HAZ RAN ÇAR AMBA HAZ RAN PER EMBE HAZ RAN CUMA MARK PORTER (THE GUARDIAN) GAZETE TASARIMI MARK PORTER (THE GUARDIAN) ipad UYGULAMASI CÜNEYT ÖZDEM R TABLET K TAPLAR ADOBE TASARIM YAZILIMLARI ADOBE TASARIM YAZILIMLARI BARI ÖZCAN GELECE N YAYIN TEKNOLOJ S NFOGRAF K JEFF GOERTZEN NFOGRAF K JEFF GOERTZEN NTERAKT F GRAF KLER EKREM DUMANLI YAYIN YÖNETMEN GÖZÜYLE JEFF GOERTZEN ATÖLYE NFOGRAF K JEFF GOERTZEN ATÖLYE NFOGRAF K JEFF GOERTZEN ATÖLYE NFOGRAF K SEL M M RO LU TASARIM STANDARTLARI FEVZ YAZICI RENK ANITA KUNZ LLÜSTRASYON ANITA KUNZ LLÜSTRASYON ARA FEVZ YAZICI - S NAN TA GET REN GAZETE TASARIM UYGULAMASI FEVZ YAZICI - S NAN TA GET REN GAZETE TASARIM UYGULAMASI MODERN ZAMANLAR BELGESEL B1 FUAYE ST KBAL KONFERANS SALONU

5 HAZ RAN CUMARTES HAZ RAN PAZAR HAZ RAN PAZARTES HAZ RAN SALI ATÖLYE 1 PROF. AY EGÜL ZER B1 ÖMER BAHAR (SABAH GAZETES ) TASARIM ANAL Z SELAHATT N SEV HABER FOTO RAFI ATÖLYE 1 B1 BÜLENT ERKMEN PORTFOLYO SAHNEDE GAEL TURINE FOTO RAF PROJES TASARLAMAK ATÖLYE 1 B1 BÜLENT ERKMEN PORTFOLYO SAHNEDE GAEL TURINE FOTO RAF PROJES TASARLAMAK ATÖLYE B1 ATÖLYE 2 B1 EYÜP CAN YAYIN YÖNETMEN GÖZÜYLE SAMUEL BOLLENDORFF MULT MEDYA REN ATÖLYE 2 B1 SAL H MEMECAN SÖYLE SAMUEL BOLLENDORFF MULT MEDYA REN ATÖLYE B1 REHA ERDO AN (HÜRR YET GAZETES ) TASARIM ANAL Z FOTO RAF GÖSTER M, ARAP BAHARI SA M EK, KÜR AT BAYHAN, ONUR ÇOBAN ATÖLYE 3 B1 SERTAÇ BALA (RAD KAL GAZETES ) TASARIM ANAL Z ATÖLYE FOTO RAF OKUMAK ATÖLYE 3 B BO AZ GEZ S HAREKET NOKTASI: KABATA SKELES KOKTEYL VE SERT F KA TÖREN

6

7

8

9 Atölye çal malar Atölye çal malar n Gazete Tasar m Günleri nin en heyecanl maratonu olarak de erlendirebiliriz. Çünkü ö renciler seminer boyunca elde etti- i teorik bilgileri atölye çal mas nda ustalar n e li inde prati e dökme imkân buluyor. Bir de ortaya ç kan eserlerin yar ma neticesinde ödüllendirilece i hesaba kat ld nda heyecan ikiye katlan yor. Dereceye giren çal malardan olu an sergi, görsel bir ölen olman n yan s ra bütün seminerin özeti adeta. Etkinlik Seminerin en önemli etkinliklerinden biri olan atölye çal mas cumartesi günü gerçekle iyor. Söz konusu gazete tasar m olunca ö rencilerden de bu yönde tasar mlar bekleniyor. Özellikle gazete tasar m n n temellerini olu turan ve ö rencilerin kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri kapak tasar mlar tercih ediliyor. Kolaj tekni iyle kesip yap t rarak dizayn edilen sayfalarda amaç kat l mc n n kompozisyonu, rengi, foto raf ve tipografiyi elleriyle dokunarak hissetmesi ve çözümlemesi.

10

11 Sergiler Konu tasar m olunca ortam n görsel unsurlarla zenginle tirilmesi bir gereklilik. E itim a amas nda tasar mc adaylar n n do ru kaynaklardan ve nitelikli ürünlerden beslenmesi sonuca do rudan etki edecektir. Bu y l da Zaman foto raf ekibinin en zor artlar gö üsleyerek çekti i foto raflardan olu an bir seçkiyle seminer alan donat lacak. Arap Bahar konulu sergide Libya ve M s r n sanc l günlerinin görsel bir özeti sunuluyor. Etkinlik Bu güne kadar +1T çerçevesinde illüstrasyon, foto raf, kamera koleksiyonu, grafik ürünler gibi gazete tasar m n n ilgi alan na ren pek çok sergi gerçekle ti- girildi. Bu sergilerin en anlaml s belki de atölye çal mas nda dereceye giren ö renci i lerinin yer ald sergi olsa gerek. Seminer sonunda bir haftal k yo un çal man n semeresini görmek herkes için ayr bir mutluluk.

12 Etkinlik

13 Portfolyo de erlendirme Gazete Tasar m Günleri, e itim vermenin yan s ra ö renci ve profesyonelleri bulu turmay amaçlayan bir platform ayn zamanda. Ö renciler bu kadar önemli gazeteci ve tasar mc y bir arada bulmu ken konu malar dinlemekle yetinmeyip çal malar n da göstermek istiyor. Bu sayede kendi kariyer çizgisini çizip daha iyi tasar mlarla gündeme gelebilmeyi amaçl yor yar n n gazete tasar mc lar. Bu fonksiyonun gerçekle mesi için Gazete Tasar m Günleri her y l yeni formatlar geli tirmeye çal yor. Bu y l ilk kez portfolyolar sahneye ç kacak. Sahnede olu turulan atölye ortam nda hoca ve ö renciler ayn masa etraf nda bir tasar ma odaklanacak. Ustalar n ele tiri ve yönlendirmelerinden bütün salon ayn anda istifade etmi olacak.

14

15 8 gün süren bir organizasyonun ba ar l olabilmesi için ak c l k önemli bir unsur. Bu nedenle seminerdeki bölümler de i ik formatla da dizayn edildi. Okul s ralar nda klasik ders format na al m kat l mc lar daha rahat bir atmosferde, s kmadan bilgi ve tecrübeyle donatmak en do ru yöntem. Bu nedenle baz bölümler ders, baz lar atölye çal mas format ndayken di erleri de söyle i eklinde tasarland. Söyle i

16 Etkinlik

17 Bo az gezisi 8 günlük seminerin 6. gününde dinlenmek, kat l mc lar n en tabii hakk. Göze ve dama a hitap eden bir gezi sayesinde geri kalan 2 günde de dikkatler ilk günkü canl l yla sürebilecek. Seminerin bu bölümü özellikle stanbul d ndan kat lanlar için çok anlaml. Art k gelenekselle mi Bo az gezisi her y l Kabata skelesi nde ba lay p 3 saat sonra yine ayn yerde sona eriyor. Yol boyunca yemekler yeniyor, sohbetler ediliyor, herkes birbirini daha iyi tan ma f rsat buluyor. ehrin en iyi tasarlanm bölgesinde yal lar seyrederek bir gün geçiriliyor. K sacas amaç tasar m, gezi bahane...

18 Konu mac lar 2012 Ekrem Dumanl 196 te Yozgat ta do du de stanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü nü bitirdi te Zaman Gazetesi Kültür Sanat Servisi nde çal maya ba lad de ABD ye giden Dumanl, Boston da Emerson College ta yüksek lisans n tamamlad de Zaman n Genel Yay n Müdürlü ü nü üstlendi. Halen bu görevini sürdüren Dumanl n n, Kronik Gündemlere Pratik Çözümler, 28 ubat Gölgesinde Amerika, Medya, Üç Mesele: ktidar Medya Ergenekon gibi toplam 7 kitab bulunmaktad r. Son Duru ma adl tiyatro eseri sahnelenen Dumanl, WAN (World Association of Newspapers), Türkiye Yazarlar Birli- i ve BJK kongre üyesidir. Fevzi Yaz c 1972 y l nda do an Yaz c, 1997 y l nda Mimar Sinan Üniversitesi GSF, Gra k Bölümü nden mezun oldu. Aksiyon Dergisi nin kurulu unda bulundu ve görsel yönetmenli ini yapt y llar aras nda tasar m faaliyetlerini Amerika Birle ik Devletleri nde sürdürdü. Birçok gra k tasar m çal malar n n (a, logo, kurumsal kimlik vb.) yan nda, Türkiye de yay n yapan ulusal gazetelere tasar m dan manl - yapt y l nda Zaman Gazetesi nin yeni tasar m n yapan Yaz c, halen Zaman n Görsel Yönetmenli i ni sürdürüyor. Fevzi Yaz c, ulusal ve uluslararas pek çok ödülün sahibi ve Society for News Design (SND) üyesi. Eric Bouvet 1961 y l nda Paris te do du. Güzel sanatlar ve gra- k e itimi ald ktan sonra 1981 de foto raf kariyerine ba lad da, Kolombiya Omeyra daki bir yanarda patlamas sonras kurtarma çal malar nda çekti i foto ra arla uluslararas alanda tan nd. Bouvet, o tarihten bu yana Afganistan, Libya, Irak, ran, Çeçenistan, Sudan, Somali, Lübnan, Yugoslavya, srail, Kuzey rlanda, Surinam ve Burundi deki çat malar görüntüledi. Bouvet; ran da Humeyni nin cenazesinden Tiananmen Meydan katliam na, Berlin Duvar n n y k lmas ndan Nelson Mandela n n serbest b rak lmas na kadar pek çok önemli olay n foto ra ar n çekti. Nedim Hazar 1966 anl urfa do umlu. Y ld z Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi nin ard ndan gazetecili e ba lad. S ras yla muhabirlik, haber redaktörlü ü, editörlük, haber müdürlü- ü yapt. Uzun y llar TV ele tirmenli i ve sinema yazarl - n n ard ndan 2000 y l nda ABD ye gitti. y l sonra döndü ünde aktif gazetecili e sadece yazar olarak devam etti. Film ve TV sektörünün yan s ra reklam alan nda çal t. Pek çok belgesel ve reklam çal mas na imza att. Halen yazarl k ve lm sektöründe çal malar na devam ediyor. Yay nlanm 10 kitab bulunmaktad r. Selim im iro lu 1972 de stanbul da do du. ortaö renimini stanbul da tamamlad ktan sonra, TÜ, teknik tasar m bölümüne devam etti (199). Daha sonra AÜ Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü nü bitirdi. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde yapt yüksek lisans n Gazete Tasar m n n Haber Sunumuna Etkisi konulu teziyle tamamlad (2000). On be y la ula an meslek hayat na Zaman Gazetesi Tasar m Koordinatörü olarak devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 200, TSYD 2005, Society for News Design (SND) 200, 2005, 2006, 2009 olmak üzere tasar m alan nda uluslararas ba ar ve mükemmellik ödülleri var. 19 HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: 16.00

19 Sava Çevik 1953 te Antalya Akseki de do du. stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Gra k Bölümü nden yüksek lisans diplomas n ald y l (1976), hocas Prof. Emin Bar n n asistan olarak ayn bölümde ö retim görevine ba lad. Lâtin Yaz s konulu doktora çal mas n 1983 te tamamlad de Yard. Doçent olarak Yaz Tasar m dal nda ihtisasla t. Hat Sanat yla ilgili çal malar na 1973 y l nda; son yüzy l n ünlü hattatlar olan Kemal Batanay dan rik a ve tâlîk, Hâmit Aytaç tan sülüs ve nesih yaz lar n me k ederek ba lam t r. Halen Haliç Üniversitesi nde tasar m dersleri vermektedir. Mark Porter Mark Porter dünyan n önde gelen editoryal sanat yönetmenlerinden biridir. Londra daki o sinde uluslararas projelere tasar mlar gerçekle tirmektedir. Bunlar aras nda, gazeteler, dergiler, web siteleri ve mobil uygulamalar yer al yor. skoçya da do- an Porter, yüksek ö renimini Oxford Üniversitesi nde dil üzerine yapt. Yay nc l a geçmeden önce Londra ve New York un önde gelen sanat yönetmenleriyle çal t y l nda Kreatif Direktör olarak The Guardian Gazetesi nin berliner format na geçi inde tasar m ekibini yönetti. Büyük bir ba ar elde eden gazetenin yeni tasar m ça da gazete tasar m nda bir kilometre ta olarak kabul edildi. Cüneyt Özdemir 1970 y l nda Ankara da do du y l nda Ankara Üniversitesi leti im Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü ne girdi de haber program 32. Gün ekibine dahil oldu te Londra ya giderek multimedya üzerinde çal malarda bulundu y l nda ATV Ana Haber kadrosuna geçti de Taliban n ele geçirdi i Afganistan n ba kenti Kabil e ilk giren gazeteciler aras nda yer ald da CNN TÜRK ün kurulu unda yer ald te ABD nin Irak i galini embedded gazeteci olarak izledi. Birçok ödülün sahibi ve alan nda çok say da kitab bulunan Cüneyt Özdemir evli ve stanbul da ya yor. Bar Özcan Adobe de Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye den sorumlu medya ve yay nc l k uzman olarak görev yapan Bar Özcan, 1990 l y llarda gazetecilik ve radyoculukla ad m att medya dünyas ndaki kariyerini 2000 li y llarda çal maya ba lad interaktif ajansla internet dünyas na ta d. Y llarca kulland Adobe programlar nda kazand tecrübeyi imdi de AdobeGunlugu. com adl blogunda okuyucular yla payla yor. Ayr ca yurtiçi ve yurtd nda bu programlarla ilgili seminerler ve e itimler veriyor. Je Goertzen 2012 y l na kadar Denver Post ve USA Today gibi gazetelerin gra k editörlü ünü yapan Goertzen halen bu alanda uluslararas dan manl k yapmaktad r. Bugüne kadar 0 ülkede 100 den fazla gazeteye dan manl k yapm t r. Gazetelerden baz lar ; El Mundo, El Periodical de Catalunya, USA Today, Le Monde, Clarin, El Comercio, New S. Times ve O Globo dur. SND den alt n madalya dahil birçok ödülü bulunmaktad r. M. Garcia ve Roger Black gibi dünyaca ünlü tasar mc larla çal an Goertzen, Poynter Enstitüsü nde dersler vermektedir. SND En yi Gazete Dizayn yar mas nda jüri üyesi olarak görev yapan Je Goertzen, birçok kez konu mac olarak sunum yapm t r. 20 HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: 09.00

20 Konu mac lar 2012 Anita Kunz Dünyan n önde gelen illüstratörlerinden Anita Kunz çal malar n belli dönemlerde Londra ve New York ta sürdürdü. Ünlü sanatç n n eserleri TIME, Newsweek, Rolling Stone, Vanity Fair, New Yorker, GQ, New York Times gibi gazete ve dergilerde yay nlanmaktad r. Kendisi, Simithsonian, Corcoran, Syracuse Üniversitesi gibi kurumlarda e itim vermekte ve workshoplar düzenlemektedir. Eserleri Norman Rockwell Müzesi, Teatrio Kültür Derne- i ( talya) dahil olmak üzere dünyan n pek çok galerisinde sergilenmektedir. Anita Kunz 2007 de TED Konferans nda New Yorker Kapaklar konulu bir sunum yapt. Ay egül zer 1959 y l nda stanbul da do du ALU BIH / Sarajevo Üniversitesi, Güzel Sanatlar Akademisi, Gra- k Tasar m Bölümü nde lisans e itimi ald. Mimar Sinan Üniversitesi nde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlar n tamamlad y l nda kendi tasar m o sini kurdu y l nda profesör oldu ve MSGSÜ - GSF Gra k Tasar m Bölüm Ba kanl na seçildi. Pek çok ulusal ve uluslararas sergiye kat ld, Tasar mlar Kanada, Fransa, Almanya, talya, Japonya gibi ülkelerde sergilendi ve müzelere kabul edildi y l nda ilk birincilik ödülünü kazanan tasar mc n n toplam 10 adet uluslararas ödülü bulunmaktad r. Ömer Bahar Bahar, 1968 de stanbul da do du. Mesle e 1991 y l nda Sabah Dergi Grubu na ba l Aktüel Dergisi nde sayfa tasar mc s olarak ba lad. Daha sonra Aktüel in görsel yönetmeni oldu. Aktüel ile birlikte grup bünyesindeki dergilerin görsel yönetmenli i görevini üstlendi. 200 y l ndan itibaren Sabah Gazetesi eklerinin ard ndan 2006 y l nda Sabah Gazetesi Görsel Yönetmeni olarak meslek hayat na devam etti. Halen bu görevi yürüten Ömer Bahar, evli ve bir erkek çocuk babas. Bülent Erkmen 197 de do du. stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Gra k Bölümü nü bitirdi (1972). Gra kerler Meslek Kurulu u Yönetim Kurulu üyesi olan Bülent Erkmen, ulusal ve uluslararas birçok onur ve birincilik ödülüne sahiptir. Erkmen, Reklamevi/Young&Rubicam reklam ajans ndan ayr larak 1995 y l nda BEK Tasar m ve Dan manl k irketi ni kurdu. Alliance Graphique Internationale (AGI) üyesi olan Erkmen in, çal malar n n yer ald birçok kitab bulunuyor. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ö retim üyeli ine devam ediyor. Eyüp Can 1973 te Siverek te do du. stanbul Üniversitesi leti im Fakültesi nde okuduktan sonra lisansüstü e itimini Harvard Üniversitesi Center for Middle Eastern Studies de Amerikan D Politikas ve Ortado u üzerine yapt. Ö rencilik y llar nda stajyer muhabir olarak ba lad gazetecilik hayat na TRT, TGRT, AA ve Zaman Gazetesi nde devam etti. Milliyet Yay nlar taraf ndan Ufuk Turu ve Tima tan Zamans z Sözler ad nda iki eseri yay mland. Referans Gazetesi nde yay n yönetmenli i, Hürriyet Gazetesi nde ekonomi sayfalar nda kö e yazarl ve haber koordinatörlü ü görevini yapt. Halen Radikal Gazetesi nin yay n yönetmenli ini sürdürmektedir. 22 HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: 13.00

21 Salih Memecan Lisans ve master e itimini ODTÜ mimarl k bölümünde, doktoras n da Fulbright bursu ile gitti i Amerika da Pennsylvania Üniversitesi nde tamamlam t r. Sabah Gazetesi nde karikatürist olarak cal makta olan Memecan, Bizimcity ve Sizinkiler karikatürlerini çizmektedir. Bizimcity çizgi lmleri ise ATV ana haberlerinde yer almaktad r. Karikatürleri yurtd nda çe itli dergi ve gazetelerde de yay mlanan Salih Memecan n yay mlanm 50 den fazla karikatür kitab vard r. Memecan, ayn zamanda Medya Derne i Yönetim Kurulu Ba kanl n yürütmektedir. Reha Erdo an stanbul Güzel Sanatlar Akademisi Gra k Bölümü nden mezun oldu. Nokta, Sabah ve 1989 dan bu yana Hürriyet Gazetesi nde görsel dan man olarak çal maktad r. Dr. Mario Garcia, Roger Black, Peggy Stark ve Nigel Olmes ile çal m t r. Poynter Enstitüsü ve St. Petersburg Times Gazetesinde gözlemcilik yapm t r. Erdo an, son y llarda endüstriyel ürün tasar m na öncelik vermi ve 100 ün üzerinde patentli tasar m bulunmaktad r. Yeni projeleri aras nda Atatürk Havaliman D Hatlar Prime Class VIP Salonu dekorasyonunun gerçekle tirilmesi, Tarihî Çemberlita Hamam n n yenilenen dekorasyonu ve markala ma projeleri bulunmaktad r. Sertaç Bala 1975 te stanbul da do an Bala, 18 y ld r gazete tasar m yap yor. Meslek hayat na 1993 te Alem Dergisi ile girdi. Profesyonel anlamda ilk i tecrübesine ise 199 te Dünya Gazetesi yle ba lad. Daha sonra Cumartesi- Pazar Gazetesi nin Görsel Yönetmenli i ni üstlendi. Ard ndan Turkish Daily News Gazetesi nde görsel yönetmen olarak görev ald y l ndan bu yana Radikal Gazetesi nin Görsel Yönetmenli i ni yap yor de Ça da Gazeteciler Derne i nin En yi Tasar m Ödülü nü, 2011 de Radikal Gazetesi ad na uluslararas tasar m yar mas nda Society for News Design (SND) mükemmellik ödülü ald. Selahattin Sevi 1971 y l nda Bursa da do an Selahattin Sevi lk, orta ve lise e itimini bu ehirde tamamlad. 199 y l nda Marmara Üniversitesi leti im Fakültesi nden mezun oldu. Türkiye, Zaman ve Milliyet gazetelerinde çal t y l ndan bu yana Zaman Gazetesi Foto raf Editörlü ü görevini sürdürüyor. Gael Turine Gaël Turine, Photo Poche koleksiyonunda yer alan ve Bat Afrika da körler için yap lan i birli ini konu alan Blindly isimli çal mas n n yan s ra pek çok monogra eserinin yazar d r. Afganistan a yapt - yolculuktan sonra 200 y l nda Being 20 in Kabul isimli eserini yay nlam t r. Çocuk kanseri uzman Eric Sariban ile gerçekle tirdi i uzun soluklu çal malar neticesinde Today is Tomorrow isimli kitab 2009 y l nda Delpire Yay nlar ndan ç kt. Sanatç 2005 y l nda voodoo büyü törenleri üzerine ba lad çal mas n n son foto ra ar n 2010 y l n n A ustos ay nda çekti. Voodoo isimli kitab 2011 y l n n Ocak ay nda yay mland. 25 HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: 10.00

22 Konu mac lar 2012 Samuel Bollendor 197 y l nda Fransa da do du. Foto raf ve sanat tarihi alan nda e itim gördükten sonra 1999 dan 2010 a dek foto rafç lar n ba ms z kolekti Oeil Public Ajans na ba l çal t. Standard yüksek çal malara imza atan bu ajans n ba kanl n da yürütmü olan Bollendor, be y l boyunca Libération Gazetesi için çal t aras nda Fransa daki hastane sistemi üzerinde çal t, 2002 de They Just Turned 80 adl uzun metrajl bir belgesel lm çekti, Silence AIDS çal mas yla 2002 de Fondation Hachette özel ödülüne de er görüldü. Günümüzde web-belgeselcili inin babas olarak kabul ediliyor. Onur Çoban 1980 y l nda Denizli de do du. 200 y l nda Gazi Üniversitesi leti im Fakültesi Gazetecilik Bölümü nden mezun oldu. 8 y ld r Zaman Gazetesi Foto raf Servisi nde foto muhabiri olarak görev yap yor. Gazetesi ad na yurtiçinde ve yurtd - nda pek çok önemli olay takip etti. Kür at Bayhan 1980 de Malatya da do du. Marmara Üniversitesi leti- im Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde sinema bölümünde yüksek lisansa ba lad y l nda profesyonel olarak foto muhabirli ine ad m atan Bayhan, birçok kriz bölgesinde görev yapt. Bu görev yerlerinden baz lar Afganistan, Pakistan, Irak, Lübnan, srail, Sudan ve Libya y l nda Lübnan- srail sava ndaki çal mas Foto Muhabirleri Derne i taraf ndan Y l n Haber Foto raf, Y l n Foto Röportaj ve Y l n Foto raf olarak ödüllendirildi y l ndaki Bekar Odalar adl çal mas ise Y l n Foto Röportaj seçildi. sa im ek 2002 y l nda Trakya Üniversitesi Radyo-Televizyon Bölümü nden mezun oldu. Ayn y l Cihan Haber Ajans Edirne muhabiri olarak göreve ba lad y l ndan beri Zaman Gazetesi Foto raf Servisi nde foto muhabiri olarak görev yap yor. 26 HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: HAZ RAN SAAT: 15.00

23 Konu malar yla katk da bulunanlar MEHMET KAMI Genel Yay n Müd. Yrd. Zaman ERTU RUL ÖZKÖK Genel Yay n Yönetmeni Hürriyet ERGUN BABAHAN Genel Yay n Yönetmeni Sabah EN S BERBERO LU Genel Yay n Yönetmeni Hürriyet BÜLENT KENE Genel Yay n Yönetmeni Today s Zaman AL ACAR Görsel Yönetmen Milliyet Dünden bugüne STEVE McCURRY Foto rafç National Geographic ABDURRAHMAN ANTAKYALI Foto raf Editörü, AA PAULO PELLEGRIN Foto rafç Magnum CO KUN ARAL Fotomuhabiri Haberci AL AKKU Genel Yay n Editörü Zaman MARIO GARCIA Garcia Media SERDAR ERENER Reklamc FAT H U UR Zaman Gazetesi Haber Müdürü S NAN ÇET N Yönetmen Plato Film NICKI KALISH Art Direktör New York Times REZA Foto rafç National Geographic SADIK KARAMUSTAFA Ö retim Görevlisi MSGÜ DAN ZEDEK Dizayn Direktörü Boston Globe RUSSEL VIERS Yay nc l k Uzman Adobe MURAD SEZER Fotomuhabiri Reuters U URCAN ATAO LU Ajans Ba kan Alametifarika

24 Bu yaz y okudu una göre u anda Zaman Gazetesi ndesin ve Gazete Tasar m Günleri ne kat lmaya hak kazand n. Ho geldin. Dikkat! Daha verimli bir seminer geçirmek için a a daki sat rlar okumakta yarar var. Bunlara dikkat! Bina içinde merak etti in her eyi görevlilere sorarak ö renebilirsin. Çekinmene, s k lmana gerek yok. Elindeki çantada ihtiyac n olan malzemeleri bulabilirsin Seminer kitapç nda ise program n detaylar mevcut. çini aç ve ke fe ba la. Program, atölye çal mas hariç stikbal Konferans Salonu nda gerçekle ecek. E itimler, saatleri aras nda 5 er dakikal k dersler halinde düzenlendi. Atölye ise 23 Haziran Cumartesi, Zaman binas fuaye (B1) alan nda olacak.

25 Kay t s ras nda sana verilecek giri kart n yan ndan ay rma. Giri ve ç k lar bu kart olmadan yapamazs n. Seminerin ba ar l olmas aç s ndan devams zl k yapma ve sak n geç kalma! Bu i aretin ne anlama geldi ini biliyorsun. Unutma! Yaln z binan n içinde de il, bahçede de bu i aret seni asla yaln z b rakmayacak. Çünkü tasar m etkinli i, sa l n da dü ünüyor. Dersler d nda seminer boyunca portfolyo de- erlendirmesi yap lacak. Portfolyonu yetkililere kaydettirmeyi unutma. Konu malar n yap laca- seminer salonuna, yiyecek ve içecek getirmemelisin. Buna çay ve kahve de dahil.

26

27 Modern Zamanlar Özellikle grafik tasar m alan nda belgesel bulmak kolay de il. Bu eksikli i fark eden Zaman Gazetesi Tasar m Ekibi 2009 y l nda gerçekle tirilen dizayn de i ikli ini belgesel haline getirdi. Modern Zamanlar adl belgeselde Zaman Gazetesi nin yeni tasar m n n a amalar, perde arkas nda gerçekle en olaylar, çal mada amaçlanan ve gerçekle enler, röportajlar n e li- inde ekrana yans t l yor. Yakla k ay süren bu tasar m serüveninde izleyicilere gazetenin tasar m anlay, tipografisi, renk kullan m, foto raf kullan m detayl bir ekilde aç klan yor. Dizayn n kal c l için tasar m ekibiyle yap lan toplant lar, e itim destekleri de izleyicilere aktar lan konular aras nda. Özellikle biten tasar m n bask dan ç kmas yla birlikte gülümseyen yüzleri görmek izleyicilerin de içini s tan detaylar aras nda. Belgeseller Helvetica ve Objectified Her gün gözümüzün önünden ak p gitti i halde dikkatimizden kaç rd - m z baz detaylar vard r. Bunlar n en önemlisi herhalde yaz unsuru olsa gerek. Tipografi alan nda günümüz tasar m na damgas n vuran en önemli fontlar n ba nda Helvetica geliyor hiç üphesiz. Yönetmen Gary Hustwit in çekti i belgesel bu an tsal yaz karakterinin bütün özelliklerini ilginç detaylar e li inde gözler önüne seriyor. Yönetmenin haz rlad bir di er belgesel de Objectified. Endüstri ürünlerinin tasar m serüvenini aktaran bu yap m da bulunmaz bir kaynak olma özelli ini ta yor.tasar mla ilgilenen herkesin görmesi gereken bu belgeseller +1T çerçevesinde perdeye yans t l yor.

28 Yay n mutfa

29 Seminerin günlük bir gazete ortam nda yap lmas bulunmaz bir f rsat. Kat l mc lar, bir medya merkezinde bulunman n da ayr cal - n ya ayacak. Gazete çal anlar n n günlük ko u turmalar na tan k olan ö renciler, ileride seçecekleri meslek hakk nda önceden bir fikir sahibi olma f rsat bulabilecekler. Gazetede her departman yeni güne bir toplant yla ba lar. Önce o gün ç kan taze gazeteye ele tirel bir gözle bak p yar nki gazeteyi tasarlamaya koyulur bütün ekip. Saatler ilerledikçe haberler akmaya ba lar. Tam bu a amada gazete sayfalar n n da ekillenmesi gerekir. Bu hummal çal mada herkes haberci, herkes tasar mc d r art k. Ortak gözle ekillenen gazetede bu detaylar ba ar y getiren temel faktördür. Ço u gazetecinin gelece ini matbaa mürekkebini koklad o ilk an belirlemi tir. Kana kar t nda bütün vücudu esir alan bir zehir misali art k tutkulu meslek hayat ba lam t r gazete tasar mc s n n. Bu aç dan, ö rencilerin bir gazete ortam na ad m att klar ilk an çok önemli. Gazete Tasar m Günleri bu ortam olu turmak için 2012 de de özel bir çal ma ortaya koydu.

30

31 Gazete tasar m yar mas. Cumartesi günü atölye çal mas nda ö rencilerin tasarlad sayfalar, jürinin de erlendirmesiyle bir elemeye tabi tutulacak. Kazanan eserler hem sergilenecek hem de ödüllendirilecek. Yar ma Foto raf yar mas. Foto rafla ilgileniyorsan z (ki az da olsa her tasar mc aday mutlaka ilgilenmeli) foto raf makinenizi getirmeyi unutmay n. Çünkü seminer boyunca en iyi +1T foto raf n çeken kat l mc lara sürpriz hediyeler var.

32

33 +1T aile foto raf her geçen gün büyüyor da 33 ö renciyle ve mütevaz ad mlarla ba layan yürüyü e bugün 00 kat l mc yla devam ediyoruz. Kat l mc say s na paralel olarak çe itlilik de gün geçtikçe art yor. Art k ba vurular sadece güzel sanatlar ve ileti im ö rencileriyle s n rland r lm yor. Seminer imdi her bölümden tasar mc adaylar na kap s n aç yor. Amac m z, y llar süren çal ma sonucunda ortaya konan birikimlerden daha fazla ki inin faydalanmas ve tasar m bilincinin yay lmas. Bu nedenle her gün büyümekte olan aile foto raf n önemsiyoruz. Çünkü bu foto raf, Türkiye ve dünyan n farkl yerlerinden birçok rengi bar nd r yor. Aile foto raf

34 NICKI KALISH Dile kolay tam 7 y l CO KUN ARAL Daha dün çekingen ad mlarla yola koyulan Tasar m Günleri, bugün sadece gelecekten de il geçmi ten de bahsedebiliyor. Çünkü geriye dönüp bakt m zda pek çok ulusal ve uluslararas usta, +1T sahnesini i gal etmi, ö rencilere önemli bilgiler aktarm diyebiliyoruz. te onlardan baz lar... Geçmi ten kareler REZA

35 DAN ZEDEK MARIO GARCIA PAOLO PELLEGRIN

36 Vf_Athena_20x1cm.ai 1 5/2/12 8:07 PM