TIBBİ VE A.ROMATİK BİTKİLER BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIBBİ VE A.ROMATİK BİTKİLER BÜLTENİ"

Transkript

1

2 Crocus artuinensis Q.Phillippov) Grossh., Flora Kavkaza 1:248 (1928). C.artuinensis Türkiye'nin endemik ç i ğd e m türlerinden biridir. İ lk defa ll Oca k 1910 tarihinde, Anclronaki isimli bir ki ş i taraf ı ndan, Artvin ya k ınında La m aşe n mevkiinden topla n mı ş ve Rus Araşt ırı cı J.Phillippov tarafından 1917 y ılınd a C.bijlorus Miller va r. artuiııemis]. Phil adıy l a yay ınl anmışt ır. A.A. Grossheim bu isrni C.cırtuinensisQ. Phil. ) Grossh. olarak cleğ i ş tirmi ş tir. Genel gö rünü ş ü C.biflorus M iller türüne benzer. Çiçekler beyaz veya a ç ık mavi renklic\ir. Perigon p a rça larının s ırt k ı s ı mları n da koyu renkli çizgiler bulunur. Bu güne kadar yalnız Artvin ya kın ı nda gö rül m ü ştür. AS Çoruh, Loma şe n (Seyitler m eza rlığ ı, çalılıklar altında, ka ya lık yerler), T.Baytop, iste Verilen renkli fotoğra f, T.Baytop tarafın dan 15 Ağu s tos 1997 günü Artvin ya k ınından (Seyitler mezarl ı ğı) top l an rn ı ş olan soğa nl arın İ sta nbul ' da ve rd i ği çiçeklerden 27 Ara lı k 1997 günü çe kil mi ş t il TAB BÜLTENİ Anadolu Üniversitesi Tı bb i ve Aroınar i k Bitki ve ilaç Anadolu Üniversitesi adına Sahibi Yazı İş leri Sorumlusu Yaym Koordinatörü Sayfa Düzeni Yönetim ve İletişiın Adresi Araştırma Merkezinin (TBAM) Y ay ın Organıc\ır. Bültenele ç ı k<ln yazı l ar Bülten adı ka ynak gösterilerek yay ınlanabil i r. Rekt ör, ProfDr. Engin Awç Prof. Dr. K. Hüsnü Can Ba şer Yard.Doç.Dr. B e rriıı Bozan Yarci.Doç.Dr. Benin Bozan Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bi tki ve ilaç Araş tırma Merkezi (TBA ıvi) Esk işe hir Tel' (0222) (lo hat) / veya 3662 Telefax ' (0222) ve (internet) : Home-page : http: //www.anaclolu.edu.u/a n aclo lu/tbam/incl ex.hrnıl ANADO LU ÜNiVER S i TES i TIBB İ VE AR OM A T İ K BİTK İ VE İ LAÇ ARAŞT I RMA MERK EZ i TIBBİ VE A.ROMATİK BİTKİLER BÜLTENİ Nisan 1998 İÇİNDEKİLER Üniversitemizele Rektörlük Seçimi. Yeni Rektör.... Ana clol u Üniversitesi 40 Ya ş ı nda Eczacıl ı k Fakülteleri 2000'1i Yıllara Hazırlanı yo r 30. Yıl. WOCMAP. Prof. B aşe r lcmap Genel Sekreteri. ICMAP. Tıbbi ve Aronıatik Bitkilerin E n dcıstriyel Kull an ıın ı. 28. lseo lcos. TR UMAP. TB AM'ın Yeni Kat ı B~ ı z ı Yeni Bitki Tü rleri Türkiye F l orası İ ç in Yeni Kay ı tlar TEAM ' ın Yay ınl a rı. K ı s a.. Kı sa.. Abstract. Kapak ' Morina pe1sicct Foto ' K. I-l.C.Ba şe r ll ı s EDiTÖRDEN Say ı yılı TEAM faaliyetleri açısından oldukça yoğun geçti. B'ylül-Ekim. c~ylm ında üniuei"silem.iz üç önemli uiuslararctsr. aklivileye ev sabiplıği yapti. ve çoğu nluğu yabanc ı topictın 300 kişiyi ağırladı. AuustuJya 'nr.n doğus unda bir ülkede ve Türkiye de ilk de fet düzenlenen Uluslararast Uçu.cu Yağ lar (esanslc11) Sempozyumunun 28.si 1-3 E)lıil 1997 tarib/erinde yap ıldı. Alcllü J"k Kü/tü1 ve Smutt 1Herkezinde düzenlenen toplantıya 2.7 Ülkeden 153 araşt t.nnacı ve sanayici kattldt. Bilimsel program. dışında sosyal ve kültürel faal()letlerinde yer cı/dığı. toplantı uesilesiyle ülkenüzin turistik ve doğa l zenginlikleri de konukleırcı tanıtıldı. Bu. toplantuun. peşinden 1 O. TRUMAP Eskişehi r 'de d ı.i zeıı./endi. J988'den beri ber y ıl ycıp ılıııcıktct olan bu. g1u.p eğ ilil n.i progrctm.tnct dokuz ü.!kedeıı birer kişi katı/ch. Türk!-/ükümeti ue UNIDO 'nun katkılcı-rıylcı düzeııleneıı bu toplantı ile son on y ılda 40 ülkeden 100 kişi eğitilm iş oldu. Bu programr, takiben düzenle-

3 / 1998 TAB BÜLTENİ TAB BÜLTENi 13-14/ nen 3.Uluslammsı Kozmetik Sempozyumu (ICOS) 10 ülkeden 150 katılımcının iştiraki ile gerçekleşti. Artık gelenekselleşen ve her iki yılda biı üniversitenıizce düzenlenen toplantı dünyada tanınıyar ve saygı görüyor. TEAM geçen yıl ayrıca, Tunus'ta yapılan MEDUSA (Akdeniz'in Faydalı Bitkileı i Ağı) toplantısında, ABD'de Washington - Seattle'da yapılan Neme Sempozyumunda, Arjantin'de yapılan 2. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresinde (WOCMAP II) Zimbabwe'de yapılan UNIDO toplantısında ve Hindistan 'da yapılan UNDP!TCDC toplantısında sözlü bildiri ile temsil edildi. Ekim ayında UNIDO'nun talebi üze- merkezimiz Bilgisayar, Sıvı Kroıııatogı-ajisi ve Doku Kültürü laboratuvarlarını bu kata taşıdı ve biı toplantı salonuna kavuştu. jeneratör, kesintisiz güç kaynağı, yeı el bilgisayar ağı ve güçlü bir hidroforla donatılan TEAM alt yapı sonıniarını büyük ölçüde halletmiş oldu. Halen 2500 ııı2 lik toplam kullanım alanına sahip olan TEAM'ın kütüphane imkanları da geliştiriidi ve verilerin bilgisayar oı tamına aklarıını gerçekleştirildi. Analitik ve bilgisayar iıııkanlcırını güncelleştiren ve çağdaşlaştıran ıııerkeziıııizde geçtiğimiz yıl bir de Tıbbi ve A romalik Bitkiler Bahçesinin K ımıtuşuna geçildi. Özbekistan 'daki Doğal Madde rine gittiğim altı Afıika Ülkesinde yirmi Kimyası Enstitüsü ile (JCPS) olan işbirliği günde 31 firma ile göriişıııeler yaptım ve çerçevesinde iki TEAM araştırınacısı Zimbabwe'de yapılacak UNIDO Taşkentte birer ay süreyle çalışmalar toplantısına katılacak katılınıcıları belirlediııı. Bu ülkedeki endüstriyel ölçekte uçucu yağ ve aroıııatik ürün üretimi ile ilgili bir rapor bazırladıııı. A1jantin 'de yapılan WOCMAP II kongresi esncısında yapılan Ulus lararası Tıbbi ve Aroıııatik Bitkiler Konseyi (JCMAP) 'rıirı Genel Kurul Toplantısında, seçilchm. konseyin Genel Sekreterliğine TEAM 1997'de yaz boyunca süren inşaatta yeni bir kata kavı~çtu. Yaklaşık 800 ııı2 lik yeni bir mekana sahip olan yaptı. TEAM ise iki ICPS araştımıacısını ağırladı. Üç ICPS araştırma cısının Şubat 1998'de TBAM 'a geldiler. Bu arada Hindistan 'ııı }amıııu şehrinde Kuı ulu Bölgesel Araştırma Laboratuvarı (RJILjcmunu ile TEAM arasında işbii-liği için niyet mektubu imzalandı. TEAM 'ın bilimsel çalışma/cm yoğun şekilde sürerken tıbbi ve aroınatik ıııadck endüstrileriyle olan ilişkileri de artarak devam etmekte. Türk ilaç sanayinin henüz yeterince ilgilemnediği bitkisel ilaçlar konusunda her türlü alt yapı eks ikliğ ini lctnl a mla nuş olan merkez imiz blf sauayiniu ilgisini beklemekledir Uçucu yağ /arın. )la/11 bitkisel (esansla n n) /irelim i, a naliz i kalile kontm!ü. rektijikasyonu, ji'aksi)iortlanacak arama kimyasallannin iz o/asyonu, yap1. ve kira/ila tay ini. ll"ireulendirilmesi, f or- 1/lüla~yo nu konulannda ülkemiz in tek uz man kurulu ş u olan TBA Ji tf"ı. n bu imka nlan Jlirk sanay ici ve müt eşebb is ferilt.in hiz melincledir yı!uwt Arailk aymda ü n.iuersilemiz Rei:Jiör seçimine sahne oldu. 15 Arcılık 7997Cie yapıla n rektör aday belirleme oy/amas /1/da 265 oy a lc11 ı ProfDr.Jj'ngin!I laç CumhurbaşkanimlZ /a rqjiudan ömimliz deki dört y ıl için Anadolu Üniuersilesi Rekl ö rhiğ tin e al a nd ı. Ye ni rektörüm/iz e yardt!jic!ia n na başa nla r dilerken Öltceki reklö rümı"i z Prof Dr. Akar Öcal ue yardunct!a njw 017iPersitemize son dörl y t!da yapmı ş old ttkla n hiz metten öti'ini ş i'ikra nlanmtzı arzeder. sağ /tk ue mutluluklar dileriz y /.lt Anadolu Üniue,itesin.ill 40.. Ecz act/t k Fakıd/ es ini n ise 30Xumluş y t!dönümii. Bu ueden!e bu yt! çeş itli bilinisel ue kiilliirel etkinlikler diizen!enecek. 40 y t! önce 7958 yt!lllda Eskişehir ikiisaeli ue Ticari ilimler Akademisi ad1yla hiz mete aç1/an şehri miz in ilk y/ikseü öğ renim kurumu 40 yı/do ge lişerek ülkemizin önemli üniuer- sitelerinden biri bctliu e geldi. f:.'cza c ilık Fa ktillesi ise 7968 y ılmda f-ias T!I Ş Eczac i/ık ue Kimya Jllli."ih e ndisliğ i Yüksek Okulla rı a dty!cı kum/au şehrimiz in 2.yüksek öğ re nim kuru111u olma özelliğ ini taş tyo r. 1982'de fakülte haliue gelen okulumuzdcut bu güne kadar 2000"i aşkm eczact t."illıentizin sağlık~ OJdttsuna kaza ndtl"tldt yt!t hem fakültemiz bem de TBA.Af olarak haklı bir gururu iki kez yaşa ma mlflluluğ un a e riş lik. Farmakoloii prqj'esör/i Yusuf Oz liirk a rkadaş tnn z önce Eczetc l b CJŞ I TtjJ ue Eczac ı/ık öd ı"ilt"in e. daha sonra ise 7VBIIAK Teşvik Ödii!O ne!aytk gönildii KeJJ.disin.i bu vesileyle birkez daha kulluyo ' ~ bilimsel başa rıla rının deva num TBJLW 2000 'e 2 kala. kendi uz nwn!tk ala mnda en ~yi bild iğ ini yapmaya ue t"il/..~e miziu bilim ve geliş miş lik seviyesinin y t"d~selm es i için çaba gös/ermeye devam ediyor. Ülkemizin, (i niversilemiz in ve "It:irk bilimin il/. ttlttslarart:jsi pla(f"ormtlllda en ~y i şekilde!emsil edilmesinin gcz)'rel ve uğ raş ı içerisinde ça ltşmala nm slirdoriiyor. 713A J~f'a gönül veren ue gayre!lerini des/ekleyen!ürn kiş i ue Aw ruluş la ra bu vesileyle bir kez c/aba! eşekkt."irlerimi b i/diril ~ sevgi ue des/eklerinin deva mtj/.1 /emen.ni ederim. Prqf Dr. K.f-l!"isnt"i Ccı.rt Başer

4 / 1998 TAB BÜLTENİ TAB BÜLTENİ 13-14/ ÜNİVERSİTEMİZDE REKTÖRLÜK SEÇİMİ 15 Aralik 1997de Anadolu Üniversitesi Spor Salonunda altı rektör cıclayım belirlemek için yapılan oylcıma soııncundcı Engin Atcıç 295, Semib Biiker 66, Ergiil Ha n 15 ())! cılırkeıı, f-filımet Seçim, Erhcın Türker, Özccın Uçkcın. Musa Şe nel, Sabri S ektöre birer oy aldılar. Geçerli oylcırm %78'ini cılcııı ProfDr. Engin Ataç Cumbnrbaşkcı nı Süleyman De nıireltcıra{mdan dört yıl için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğ iin e atandı. Rektör Ycırdımcılt.klcın. na ProfDr. Fevzi Sürmeli, ProfDr-Atilla Barkana, Proj:Dr. Nüvit Gerek, ProfDr. Haluk Gürgen ve ProfDr. NeziiJ Varcan getirildi. iv/ali iş le rden sorumlu Rektör ycırdım. c ts t. alcırak görev ycıpıııcıktayken rektörlüğe aıananprofataç cı başa nit bir çcı liş mcı dönemi geçirmesini di/erken, son dört yılcia reletörlük görevin i bcışanylcı yiin.i.tenprofdr.akar Öcaf:a yap11.ğ 1 hiznıetler için teşekkür eder; sağlık/i ve mutlu bir yaşa m ıem enn i ederiz. J 943 Yeni Rektörümüz Prof.Dr. Engin At aç yıl ınd a Es ki şe hir'd e doğdu. ilk ve ortaöğ r e nim i ni Es ki şe hir'd e l a rnaml a dı Or t aöğ r e nimini Es ki şe hir Kolcji'nde Lises i) (Anadolu - sürdürürken öğ re nim y ılında, o lara!<. burslu öğrenci cleği ;; iın prog ramı ile (AFS) Amerika Birl eş ik Devletleri'nde bir y ıl öğ re nim gördü y ılında Ankara Üni, ersitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin ' ı\ l a l iy e,.e İkti s;: ıt Bö h.inılfnd c n mezun olduktan sonra. ay nı y ıl. ı\ l aliye Bakan lı ğı. Bütçe 1 e il lali Kontrol Genel ı\ıllicllirlü ğ ü, 'Bütçe H efo rnı Grubu'nda bütçe uzmanı olarak ça lı ş ın ay~ ı ba ş ladı yılında, üç ay lık bir programla, çağda ş Bütçe Tekniklerini' incelemek a ma c ı y la New York eya leti Bütçe Dairesinele ça lı ş tı. Eylül 1970 Ş ubat 1972 ta rilı leri ar ~ ı s ıncl ~ ı University o f Southcrn Ca lifornia'da (U SC) "Ka mu Yönet imi" bilim dalında lisansüstü öğren i mini ve ı~ınıanıladı u zma nlık (M I'A) derecesini aldı. Ey ıeıı 1972 Ocak 1 97, ı ta rilı - leri a r as ınd a askerlik hizmetini '! \ ı z l a Piyade Okulu,.e r... ı illi Savunma Bakanl ı ğ ı Konıptro l orllik Daires inde yedek subay olarak t ;:ınıaınlaclı. Ekim 1974 tarihinele Ku zey Kı brı s Türk Cumhuriyeti blitçe sisteminin ge l i ş ıirilnı es incl e ı\lali ye Bakanlı ğ ın ca danı ş man o larak görevlenclirildi. 3 :ı Temmuz 1975 tarihine kadar ı\ü li ye Bakanlı ğ ında Bütçe ve ı\ lali Kontrol Genel ivlüclür ı\. l üşavi ri olara k gö re drıi sürdürelli ve ayn ı tarihte

5 8 Es ki şe hir iktisadi \ 'C Ticari ilimler Akademisi ı\ l ~ ıli ye Kürslisü asi s tanı olarak akademik yaşamına ba ş ladı. 1 5 Anıl ık 1979 tmihincle 7iirkive d e Eğilint l-liz 111et!erinin Kam11 f-larcamalan iiçistllclan Ancıliz i - Pianh Dö11e ) adlı tezini savunarak "doktor" ünvanını aldı. Nisan 1980 tarihinde Es ki ;ıc lıir İktisa di ve r icari ilimler Akademisi ı\laliye KCırsüsüne öğretim görevlisi olarak atandı. Mart!981 - ı\lart 1932 döneminele University of Sou thern Ca lifornia"da (USC) bir y ıl konuk öğ re tim üyesi olarak çı lı ş maların ı s Cırclürclü. 'T'e mınu z ı 982'cle Anadolu Üniversitesi A ç ık öğ re t im Akademik Danı ş manlık ve Uygulama H izmetleri Genel Koordinatö rlü ğ Cınc getirildi. N isan 1983 tarihinele İkti sa di ve İ dari Bilimler Fakti llesi ı\ l a l i ye BöiCımCı Bütçe ve ı\la li Planlam ~ ı Ana Bilim Dalı Yardımcı D oçe ntli ğ in e ve 6 Ka s ım 1985'dc ayn ı An;ı Bilim Dalı Ba ş kanl ı ğ ın a atandı. Ağus los 198'1 y ılında yeni kurul ~ ı n dört yıllık lisans eğ itimi \'e öğre timi yapan Uyg u l amalı Güzel Sa natbr Yüksekokulu t\ l üclürlü ğ ün c atandı l s Ekinı 1984 tarihinele Anadolu Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler 13-14/ 1998 TAB BÜLTENİ Fakültesi t\ l :: ıli ye Bölümü Bütçe,.e ı\lali Planl;ıına Ana Bilim Dalı'nd a Doçent üıwanını aldı. Haziı-:ın - E y lül 1988 dönem i nde University o f Ca lifo r nia cıa (UCC) konuk öğ retim üyesi olarak ~traşt ınmı ve in ce l e nı e k: r ini s ürdürcl ı:.-ı. 5 Ağustos 1991 tarihinde Profesörlüğe ylikselcli ; 18 Eyllil 1992 tarihiıı< l e ele Güzel. Sa natlar Fakültesi D e kanlı ğ ın a atandı 1 c 28 Eylül 1995 tarihine k ~ ı cbr bu görevine devanı eni. Güzel s:ı natlar eğ itimi \ 'C kcıltür alanındaki k a tkıl ;ı rınd ;ın d o la y ı!talya n Foycr Des Arı i s t cs Centro ln terrı~ ı z ionali Di C ulıura kurul u ~ u tamfınclan.. FOYER 199T ödül li 1-erildi. 1 3 Eyllil 1991 tarihinde Rektör ya rdımcılı ğ ına a ı : ınan Engin Ataç bu göre, ini sürdürürken 15 A ralık 1997 tarihinde yapıbn rektörlük seçiminde Anado lu Üni, ersites i öğ r et im üyelerinin yüzde 78'inin oyunu a l dı 1 e 20 Ar" lı k 1997 tarihinele ele Cu ınhtırb ; ı ~ kanı t : ı r~ıfınclan rek törlö ğe < ıtandı. Prof.Dr. At:ıç. Anadolu Üniversites i iktisad i ve idari Bilimler Fakültesinele lisans, Sosya l Bilimler Enstitüsünde ise li s an s- Cı s tü derslerini y ı:.-ırütrn e kt e clir. E, li,.e bir çocuk babas ı dır. TAB BÜLTENİ 13-14/ İ9 ss y ılında. ANADOLU VNivERSiTESi ş imdi İ ş n: i şç i Bulma Kurumu!\!üdürlü ğü ol:ırak hizmet 40 YAŞlNDA veren "İ şç i U:ırındırma Yurdu"nun bir kı.s nıınd:t e ın :ıneı ın:ılzeıne y l t.: E.s ki şt.: hir Yüksek ikıi s: ıı, ı..: Ti c: ır e ı Okulu eğ itim e b : ı.ş l : ınıı ş tı. Kı s: ı bir süre:: so nr : ı Esk i şe hir İkti sad i,.e Ticari iliınl t.: r b u ra d :ı k i tt:sisler y ılın 12 ayınd a h c nı ünh t:rsite mens uplannın h c ın dt: Esk i şe hir ve Tü rkiye'de ihtiy:ıç du) : ı n herkesin lıi z nı t: tindcdi r.. l ı ı Akaclc nıi s i adını alan ve l9)8'de Prof. Yüksekokulunun in ~ : ıaıbnnın Dr. O rlı:ın Oğ u z u n ö nc ülü ğ ü ve ç :ıh:ıl ; ın y l : ı kurulan bu eğ itim kuruıtıu. "'Ü ya\illl olgu n d c, : ını ett i ği 2 Eylül K :ınıpu scı de evn.:nsd üniversire anlayışı ile geli ş iyor. luğun:ı ul:ı şa n Anadolu Cnin.:rsitesinin A mıd ol u Üniversitesi. ge rçe kl eştirdi ğ i teını..:lini o lu ş turdu biliınsd. külti:ırcl \'1.:! san:11 sa l etkinliklerle Yurdumuzun d eği s ik kentlerindeki kt.:nt i u lu s larara s ı biı konuma ı : ı ş ı yo r : bazı yükseköğretim kurumlarının kurulu~ ve Eski\'t.:hir'in d üny: ı ç apın cb t:ınınm:ı s ını gd i ~nıesi ne katkı veren. öndilük eden s: ığlı yo r. ı lht:r y ıl di.i zenkncn çok sa r ıdaki A n ~ıclolu Ünive rsitesi bugün yüzhinlerle if: ıde ulu s l : ırar:ısı kongre. sc ınpozyum gibi bilimsel edilen gencimize yükseköğ re n im o :.ına ğ et kinlikler hem çok s:ıy cb y: ılxıncının gdın e s :ı ğ l aınaktaclır. sine ve ülkelerinde gönüllü birer Es ki şd ıir Yük se köğ n.: ıinı :ıbnında bir çok "ilk"c inız:ı atan Anadolu Un iversitt:si. y urduımı zda uzaktan öğre tim sistt:mi uygubyar:ık yüzbin Temsilcisi" o lnıal :ı nna vesile oluyor lı e m dt: kentin ekonomik ya~ anıına sağ lı yo r. önemli k:-ıtkı lı.:rct: gencimize hi 7.mt:t s unmakt a dır. Ay nı Anadolu Ünivt:rsites i tto y:ı~ ın olgunluğunda. Prof. Dr. Orhan Oğ u z' la ba ş l ay ı p hizmet Kuzey Kıbrıs Türk Cuın lıuri rc tind ek i soyd : ı ş bnınwı, e B : ııı Avrupa 'da y :ı ş: ı y:ı n Prof Dr. Kemal Tunça ta }., Prof. Dr. 1!alil yu rtta ş ianını za ci:j ula ş ıınlnıakı ::ı dır. Bu Dirinıtckin,.c Prof. Dr. ilhan Ce ınalcıl ar ıa hizmet in s unulma sında ç:: ı ğd:ı ş eğitim gelisen; Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşe n'l c bu ı e kn o l oj i s inin sağ ladı ğ ı o lanakl:ır gd i ş ın ey i cloru ğ: ı ç ık:ı r:m An:ıdolu Ünive rsitesi. Prof. Dr. Ak:ır Öcal'ın rektörlük dönekulbnıl ırk e n 80 ilimizckn -:-4'ündc açılan Açıköğretim bürola rı cl:ı öğ re ncil e rin çq it li minele de kunılu ş as:ıın:ısınd:ıki "ciddi, so runların:ı çözüm gt:tirnıc kt e, onl:ır:ı hi 7.ı nct vermektedir Örgün bölümlerinde 19 bine y akın öğ re n c i bulunan Anadolu Ün iversitesi'nin Y unu se ınre K: ım pusü. çağdaş ünive rsite k ;ı m - demokratik, siyasetten uzak kalma'' ilkesinelen ödün vernıt:yerek 40 yaş ın :ı ula ş tı Anadolu Üniversit esi. 40. y ıkl:ı Rektör Prof. Dr. Engin At:ıç'ın ö n cü lü ğü nde genç. din:ımik. d eğ i ~i md e n y:ın:ı \'e insan öncel ikli puslerine güzd bir örn ek olu ~ tururken. bir :ınl::ıyı ş b yoluna d e, :ım ediyor.

6 /1998 TAB BÜLTENİ TAB BÜLTENİ 13-14/ 1998 ll ECZACILIK FAKÜLTELERİ 2000'Lİ YlLLARA HAZlRLANlYOR ' l "Gelecek için Eğitmek: Bezacılık u yg ulamalarının yap ıldı ğ ı bir hasraneye Eğiliminde Yeni Eğilimler ve ziya reti i çe ri yo rcilı. Yöııtemleı 4 '' isimli se n-ıpozy um Eylül günü öğle el e n sonra Eylül 1997 tarihleri arasında L o nd r<ı da EA PF'nin Genel Kurulu toplan d ı ve düzenlendi. Yönetim Kurulunda boş bulunan b eş Türkiye'den Hacettepe ve Anadolu üyelik için seçim ya pıldı. Federasyonun Üniversitelerinin Eczacılık FakCılteler inin y ılları ma s ında uygulanmak üye olduğu Avrupa Eczacıl ık Fakülteleri üzere hazırladı ğ ı Aksi yon Planı da bu federasyonu (EA PF)'nun Londra Üniversitesi toplantıcb kabul edildi. Eczac ılık Fakültesi nde düz e nl e di ğ i Toplant ıd a ortaya ç ıkan görüş, topl a ntıya 36 ülkeden 52 kurulu ş u r e nı eczac ılık eğ i t imind e ye ni arayışların sil en 152 l<i tı i katıl d ı. Toplantıda hızlana ca ğ ı ve 11 SOruna da y alı eğ itim li Hacettepe Üniversitesi E cz a c ılık (PBL) modelinin eczac ılık eğ itimin e Fakültesi ProfDr. A ttilı Hı n ca l, Anadolu uygulanmasıy l a başarı s a ğ lanacağı Üni\ ersitesi Eczac ılık Fakültesi ise şe klinel e belirdi. Öğret m e kten ziyaele Prof.Dr.K.J:-Iüsnü Can Başer tarafından öğre nm e nin t eşv ik edilmesinin vurgubındı temsil edildi. Dokuz çağ rılı, o ndörı. sözlü ve yirmiiki ğ ı tebli ğ ve tartı ş ınalarda öğrencinin eğ itim e ilgisini a rtıracak modeller öneril püster bildirinin s unul duğ u di. toplantıda iki de u yg ul a nıalı seminer Prof.B a şe r, ülkemizde de s ıkıntı sı yapıldı. Bunlardan biri Ecza c ılık Eğit i hisseclilen, ecza cılık eğ itimind e modern minde Intern et Kullanımını, diğeri ise ~ ı ra y ı ş lar açısından top l antını n çok Klinik Eczacılık eğ itin-ı a yd ınlaıı c ı o ldu ğ unu belirtti. ECZACIUK FAKÜLTESi INTERNETIE Anadolu Üni versitesi Eczac ılık Fak 1:.-tltesinde kunıl an yerel bilgisaya r ağıy la tüm öğ reri ın üyeleri inrern er bağlantılı bilgisaya r imk an ına ka vu -?tu. Dersa ne ve laboratuvariara da çekilen hatlarla multimedya imkanlarını eğ itimel e kull a n ı lması mümk i.."ın o ldu ğ u gibi, öğ re ncil e rin öğ ret im üyeleriyle h abe rl eş m es ini sağ a maları da imkan dahiline girdi. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ESKİŞEHİR'DE 30 Ylll1K BİR YÜKSEK EGİI'İM KURUMU ÜniverBitui wac ım fa~ültooi 6u yıl 30. yıftnı ~utluyor. [s~işnjir frlllkademieinden BtJnra [e~işnjir'de ~urulan 2. 'fü~se~ Öğretim Karomu olan &zoc.dtlr fa~ültesi f968 yıftnm f8 Knsım inda, 63S ooytfı Özel lj~ullar Yaooema ta6i olara~. Yeni ~ol~ler ll.ş. tarafindan, r epelıoşı mev~iinde, Kimya hfühendieli i '(ü~.. ~ mulu ile 6irlilde HllSrllŞ wa<tlı~ Özel 'fü~se~ Dirulu adt ile açdmtl} ve öğrerime başfamtl}ftr. 63S ooytfı Yaoonm llnayaooya oylrtnftğmtn ortoya çtlrmaemdon Mnra, 2S.08.f97f tarihinde ~afxtl edilen flf72 ooyıft Yooo ile Reı.mi Yü~ee~ ljkul haline yetirilere~ f979 tarilıine Iradar ItTiili l itim Balronftğt deneti~ minde &kişnjir lldioodi ve fiwri Itimler ll~ademieine lıofjlanmış ve l.r:l.ll. wacım 'fü~ee~ mulu adını almıştır sayılı Yasa ile Anadolu [dişnjir I.T:/.Il. iıe tamamen 6ağfandtldon!rtoo Üniversitesi E czac ılık Fakültesi bu y ıl kurulu ş y ılını kurlu yo r yılından beri e cz ac ı lık eğ itimi veren okuldan bugüne kadar mezun olan torilıinde ll~ademinin Profeııijrfer Kurulu ~ararıyla SafjM Bilimleri falrüftui odt altmda fakülte lıofine dönüştürülmüştür. Gere~ 2Slf7 ooyıft Yoeonın, yere~eıı daha oonra çı~mış olan 2809 No 'lu Yaooya esae olan If f ooyıft Knnun hii~münde kararname ile kurufon Anadolu Üniversituinde ''Euac.tftlr falrüfteai" ismini almtşttr. l<arufuşundan f979 yıftna ~adar yü~eıı~o~ul müdürlüğü sörevinde bulunan Prof.Dr.lhoon Sarı~ordafJIJfjlu (982- f993 yılları arasmda da fakülte Delranltğt söreuini yürüt~ müş. f979-f982 yılları orasında ~urulan Bagttk 13ilimleri fa~ültesi De~anftfjı ise Prof.Dr.fahre"in ÇiçeMofj tarafindan yürütülmü!jiür. lc.zac.tftlr falrültuinin f993 yıftndan beri de~an ftfjm ı yapmalda olan Prof.Dr.K.Hüenü Can Başer, yönetkisi olduğu 2 000' i laac.tftlr falrültuinin ilir a ş k ı n mezunu olma özelfiğini ec za c ı yurt taştyor. veriyor. satbın cia hizmet 30 y ıl önce Ha staş E cz acılık ve Kimya Mlihendi s liği Özel Yüksek Okulları adıy l a hizmete açılan okul ilk

7 12 l,h4/ 199H TAB BOLTENI TAB BÜLTENİ m e zu nl a rı nı verdiğin el e cl e,l lct l eş riri l nıi ş olarak a l gı l a nmak t ad ır TBAM ve Milli Eğitim Bakanlı ğ ına clevred ilm i ş ti. Es k i şe hir rktisacli ve Ticari i limler da ı ş ık tuta n fakü ltemiz ülkemiz ve böl va s ıta s ı y l a ülke sanayiinin so run l arına Akademisi ( E İ T İ A )' n e b a ğ la nan yüksek gemizin k a lk ınma s ı için y a p ılan ülkemizi temsilen üye kabul edildi. m as ın a geçti ğ imi z kredili sistemin ver- TBAM bünyesinde kurulan k oz ın e ti k mekte o ldu ğumu z eğ itim ve öğ reti min a raş tırma ve test labo ra tu va rı ülkemizde kalitesini olumlu yönde e tkil eyeceğ ini ilk olma öze lli ğ ini koruyor. umuyoru z. okulimdan e cz acı l ı k 1982 y ıl ında YÖK çaba lara katkı s a ğ l amakta d ır. U l u s lararas ı bir kurulu ş d an üstün Birkaç y ıl önce uygulamaya y a s a s ıy l a Fakülte haline getirildi y ı l ı n cl;ın beri TBAi-.J'cla hizmet m a d a l ya s ı ; ulusal kurulu ş l a rd a n 11 koy du ğumu z A Ta kı m ı Projesi 11 mezun y ılında kuru la n EİT İ A'clan sonra, clüzenlenmckte olan, Türk l-l ükümeti ve bilim ve t eşv ik ödütleri alan, ul u s l a raras ı larını verdi ve fakü ltemiz yüksek E cz a c ılık,.e Kimya M lih e n cli s li ğ i Ö zel Birl eş mi ş ı'vl il l e t l e r S ınai Kalk ı nma k u r u lu ş l a rda d a nı ş manlık ve genel öğ re tiınd e destekleyici bir eğ itimin e ş Yüksek O kulları Es ki şe h irel e kurulan 2. Tc~ kil a t ı (UNIDO) destekli ulu s l a ra ras ı sekreterlik görevleri ifa eden öğ re t im zam a nlı olarak ve ril eb il e c eğini gösterdi. yüksek öğ re tim kurumu olma nite li ğ ini eğ itim p rog ramına fakcıl te miz öğ retim üyelerine sahip olan fakültemiz geçen 2. s ın ı fa d oğ ru da n geç mi ş b aş arılı ta ş ı yo r. liye ve ya rclıın cı ları da k a tkı sa ğ l a mak y ıl Avrupa Eczac ılık Fakülteleri ec za c ıl ık fa k ültesi öğ re n ci l e ri a ra s ın da n Ankara, İstanbul ve İ z mir ilieri tadır. O n prog ranı ci a 40 ülkeelen 100 Federasyonuna üye oldu. Eczac ıl ı k mülakatla seçilen arzulu 29 öğ re n c i ye dı ş ındaki tek Ec za c ılık fakü lresi o ln-ıa ki ş inin eğ itilcliği 25 gün süreli ve eğ i t imini g e l i ş tirm e yolunda büyük bir mezuniyetlerine kadar, mesa i saatleri ö ze l li ğ ini 29 y ıl sürdüren faküllemi z, TH UfVIAP k ı s a ad l ı hıbrika - i ç i grup eğ it i a ray ı ş içinde olan fakülremiz, feclerasy dı ş ın d a fa rk lı bir program uygulanarak Erzururncla geçen y ıl hizmete a ç ılan 8. nıind e tıbbi ve aroına t ik bitkilerin ilaç onun kara rl a rı nı ya kınd a n ve dikkatle yoğ u n ingilizce, türkçe, bilgisayar, E cz a c ılık Fakülresiyle bu nit e li ğ ini yitir ve ilgili di ğe r sanayilerd e kullanım ı takip etmektedir. 30. yıl kutlama pro gir i ş iıncilik, i ş l e tm e ekonomisi, hukuk, di. Anca k, E s k i şe h irin huzurlu konusu i ş l e niyor. Dünyada tek olan bu g ram ı içerisinele her hafta bir anabilim stokiometri, çevre, dans, kültür, vs. gibi on a nı ıncl a çağ da ş ec z ac ı! ı k e ğit i mi eğ itim p rog ramı büyük ilgi ropluyor. l3u dalı fakültemiz dı ş ın da n kendi bir seri ders verildi. Böylece öğ re n ci sunma hedefinden ta viz ve rm eksizin şe k ilel e faki..iltemiz sadece ül kemizin b ran ş l a nnc\ a ki ö ğ re tim üyelerini davet lerin s ın av s tre s inel e rı uza k şe kild e ça bal a rı nı sürdüren fakültemiz hem d eğ il ge li ş m e kte olan ülkelerin etmekte ve eğ i t im in daha da i y il eşt i r eczac ı lık mcıfre cl a tınd a o lırı a yan ancak eğ i tim hem de ara ş tı rma alanın d a gös kalkınma ç ab a ları n a da destck ve rmi ş ilmesi için y a p ılma s ı gerekenler fa rklı kendilerine ileriel e ya ra rlı olaca k nosy t e r di ğ i performansla dikkati çekiyor. oluyor. uzman lard an clinlenerek ya pılan beyin onlara sa hip o l m a l a rı a ma ç l a ndı. Ek yük 1982 y ılıncia kurulan Tıbbi ve A r o nı a t ik I3itk i ve İl aç A ra ş tınn a 1993 y ıl ından beri her iki y ı l cia bir U \u s larar ~ ı s ı K o znı e tik Se ınpoz y uınu ıv ı e rk ez i ('T'BAM)'nin modern a raş tır rn a (!CoS)'nu E s k i şe hird e dü zenleyen o lan a kl a nnın eğ itim ve ara ş tırma l ard a fakült e nıi z, E s ki şc h ir ' i k oz nı e t i k k ull anı lma s ı y l a hern nite likli cczac ı, ara şt ı rnı a t ~ ı rı a t a nınci a odak n o kt as ı hem de nitelikli öğ ret im üyesi ye ti.~ tirnı e yaprna yolunda ilerli yor. Türkiyeele ilk ça b al a rı lxı şa rı y la sürmektedir. Bilimsel kez kurulan Kaz ın e tik A ra ş tırın ac ıl a rı seviyes i yükse k ulu s larar < ı s ı sayg ın D e rn eğ i (TÜKAD) fakülte nıizcl e faaliyet dergilerele ya pılan yay ın s a y ı s ı s Cı rc kli gösteri yo r. T ÜKA D 1996 y ılıncia artmakta, bu da fak ü l t e ıııi z in bilimsel U l u s l ara ras ı Koz nı e tik A raş tırm ac ı l a rı düzeyinin y ük se kli ğ inin bir göstergesi Dernekl eri Federa syonu ( IFSCC)'na j imna st i ğ i ile bir fikir o l g unlu ğ u sağ l a n maya ça lı ş ılmaktadı r. yüklenmeyi göze a laın a dıkları için di ğe r öğ re n ci l e r t a ra fın d a n makul k a rş ılan a n Bu y ıl 14 Ma y ı s Eczac ıl ı k Günü proje sonunda tüm A takımı öğ re n c il e ri kutlama etk inlikleri içinele ağ ı rlıklı süresi içinele fakülteden mezun oldular olarak eğ i t i m konusu i ş l e n ece k ve bu Ö zgüvene sa hip, ideal sahibi e cza cıl a r konuda S a ğ l ı k B a ka n l ı ğ ı, Üniversite, olarak topluma k aza n cl ırdı ğ ı m ı z bu Türk Ecza oları Birli ğ i (TEB) ve sanayici öğ re n ci l e r imi z i n ba ş arılarının takipçisi g örü ş l e ri yetkili ağ ı z l ard a n clinlenecektir. o l aca ğ ı z Önceki y ıl öğ re n c il e r için 30 bilo öğ re tim y ılınd a uygula- g i s a ya rlı modern bir bilgisayar laboratuva rını hizmete açan fa külre ıni zd e son

8 / 1998 TAB BÜLTENİ TAB BÜLTENİ s ınıfra ''E c zacı lık ta Bi l g i s a y~ ı r K ul l an ımı '' dcrsi okutuluyor. Bu y ıl kurulan yerel ağ ile tüm öğre tim üyelerini bilgisayar getirmeyen bu uygulama daha sa ğ lıklı ve sorumlu bir ecz< ı c ıl ı k eğ i tim ve öğ re ıi rni verme ça b a l arımı z ın yeni bir WOCM~P ll İnsan Sağlığı için Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2. Dünya Kongresi sa hibi ya ptı ğ ım ı z ve internete ba ğ ladı ğ ımı z fakü lte miz eğ iti m d e d e ça ğd aş teknoloji< imkanlardan yararlanma çaba s ını sürdlirüyor. Son üç y ı ldır, F ~ıkült e nıi z in ve TBAM ' ın aç ılı ş tarihleri olan 18 ve 19 K as ını ' da '' A ç ılı ş Y ıl d önümü Seminerleri" dcı ze nl e ni yo r. Bu seminerlerel e öğ ret im üye \ 'C y ardırn c ılarınıı z son bir y ı l içinele ya p rıkları bilimsel yay ın ve te bli ğ l e r i sunuyor. Daha çok genç a raştırm a cıların h oca l a rı önünde b ilimsel s unu ş ya pımı l a rını teşv ik a nı ac ı güden bu semineri erin metinleri kitap ha line getirilerek ilgili tcını ki ş i ve kurulu ş l a ra d ağıtılı y o r. Fa külte miz bu y ıl b aş ın dan itibaren tüm öğ re n ci l e r ini sigonalatarak yen i b ir ilke daha imza attı. Öğ re n ci l e rin g ü ve nli ğ ini her za man ö n p landa tutan fakülterni z l a b o raı:u v a rları nda etkin bir h a valand ırma sistemi ile e nıni y et li bir d oğa l gaz sistemi kurarak k ~ ı za ve ze hirl enme rizkini en aza indirme yönünde ö nemli ya tırımları ge rçe k l e~ t ircli. Son otu z y ı l lık clö n e ıııcl e l a b o ratu v a rl arımı zda ö ll'ı nı ya da sakatlanmaya yol açan ciddi bir kaza olmam as ın a rağ m e n, öğ re ncil e rimi z eğ i t im süreleri boyunca ka z~ ı y< ı k a rş ı sigortal a ndı. Ö ğ re n c il e rimi ze hiçbir mali k Cı lfe t boyutu olarak gö r Cıl nı e lidir. ı\ l ez unl a rımı z ara s ın d a d a y a n ı şma y ı s a ğ lamak ve fakülte-mizin güçlenmesine imkan vermek ama c ı y l a kurma kararı a ldı ğ ımı z "Anadolu Ünive rsitesi E czac ılık F <ıkült es i i\ l cz unları D e rn eğ i " ya kınd a faaliyete geçecekti r. Avnıp a 'T\irk Farmakope Farmako pesi Komisyonu, Kom isyonu Uzmanlar Kom itesi. İl aç Ruhsa r Kom isyonu gibi k oın i syo nbrcl a görev alan öğ re tim üyelerine sa hib iz. Fakültem iz m ez unl a rı ara s ınd a bakan lık, mi ll e t ve killi ğ i, cl e kanlık, ıv I ecl i s 't e komisyon ba ş kanlı ğ ı, ilaç \ 'C eczac ıl ı k genel ınü c\cı rlü ğ li, T EB ba ş k a n yard ı m c ıl ı ğ ı, elekan ya rdım cı lı ğ ı, eczac ı od as ı ba ş k a nl ı ğ ı gibi ö n e ı rı li göred eri i fa eden ve ermek tc olan m es l e kcla ş l a nnıı zl a gurur duyuyoruz. Kurulu şumu zun 30. y ılında, ka y b e tti ğ imi z öğ ret im i.i yesi ve öğ re n ci l e r imizi ralı ıne tl e ana rken, fakültemizin kunılup, y l"ı ce lnı cs in e k a tkıd a bulunan herkese ş ükranl a rımı arzeder, fa kulte nı izin ebecliyete kadar v arolrna s ını d!lerinı. ProfDr. K.f-f(islll'i Ca n Başe r Deka11 İ nsan S a ğ lı ğ ı için Tıb b i ve Aromatik Birkiler 2. Dünya Kongresi (WOCıVIA P ll) Ka s ım 1997 rarihlerinde A rjantin'in Mendoza şe hrin d e y ap ıldı. 52 ülkeden 1200 ki ş i nin katılımı y l a ge r çe kl eş ti ril e n ko ngrede clörclü ça ğ rılı 540 bildiri sunuldu. WOCil lap. U l u s l a rara s ı Tı b bi ve Aromatik Bitkiler Ko nseyi (ICMAP)' nin konferans serisi olup, ilki 1993 y ılın cia Hollanda ' nın ya pılmı ş t ı. ıvlaa s tri c ht şe hri nd e Ko ngre. cczac ı, kimyager, farmakolog, biyolog. etnoboranikçi, çevreci, tica ri üretici ve mevzuat u z manı gib i tı bbi ve aro mat ik birkilerin insan s a ğ lı ğ ınd a kull an ı mı ala nınd a ge ni ş bir yclpazeclek i u z manları biraraya getirdi. Kongreye bu ko clar çok s<ıy ıcla k a tılı mın o lma s ı, halen perakende sa lı ş hacmi 14 m ilya r do lar o lan bil'kise l ihı ç lara dünya ça p ı nd a gösterilen ilgi a nı ş ının ö nemli bir göstergesi o larak a l g ılandı. A ç ı ş k o nu ş ma s ında Kongre B aş kanı Prof.Verno n Hey\vood, d oğa l kaynaklar o lan tıbb i ve aromatik bitkilerin çoğ unlukl a d oğa dan roplanclı ğ ın a dikkat çekti ve bunların s ürdürcıl c b il ir şe kild e ve akıllı ca ku ll a nılm a l a rının, v arlıklarını s i.'ırdüre bilnı e l e ri için ş a r r o ldu ğ unu v urg ulad ı. l3u konudaki ulusa l ve ulu s larara s ı mevzuata u y ulma s ı gerekti ğ i n e dikkat çekti ve ka ynak ülkeleri n hem kendi d oğa l b itki kaynaklan hem de ülkelerinel e üre tilmi ş bilgiler Cı ze rind e hüküm r an lık h a kları bu lundu ğ unun a lrını çizd i. Ko ngrede ş u kararlar be n iın se ndi: V Sadece t ı bbi ve aromatik bitkiler d eğ il, bu nl a rın ku l lanıınla rı y la ilgili b ilgiler de k o runmalıdır. V Bu b itkilerin ta rı mı, ı s la hı ve çevresel gereksinimleri ile ilgili bilgiler derlenerek rantabl şe kild e üreti mleri s a ğ lanmalı ve yabani bitkilerin a ş ırı ro plan m as ı ile d oğaya verilen za ra r en aza indirilmelidir. V Yerel fl oralardaki tıbbi ve aroın atik bitkilerin s i s te nıl i b ir şe ki l d e incelenmeleri s a ğ Lın m a lı ve geleneksel kull anım l a rının geçe rliliği ispa tl anm a lıclır. V Tıbb i ve a ro ın at ik bitkiler ile onlardan rüretilen ürünlerin fa rmakolojisi ve ta ksikolajisi ile ilgili merkezi bir enfo rmasyon sistemi kunı l ııı a lıdır. 'V iyi imalat U yg u l am ~ıl a rı (GMP ) 'ıı ın ve endüstriyel i ş l e ml e rin validasyonu yöntemlerinin t ı b bi ve aromatik bitkiler ile bunların ekstrelerinin üretiminde kullanılm as ı t eşv i k edilmelid ir. 'V Ulusa l ve ulu s l a ra ra s ı monograflar, fa r nıakope l e r, yönetmelikler ve ruhsar t a n d ırm a sistemleri yoluyla bitkisel tedavi ürünleri ile ilgili m evz mıt ve s t a nd a r tl aş tırın anın ulu s l a r a ras ı seviyede ~ırm o n i zasyo nu sağ l <ın -

9 TAB BÜLTENİ TAB BÜLTENİ 13-14/ malıdır. V Ulusa l, bölgesel ve ulu s lararas ı piyasa lard a endüstri yel t ı bbi ve araımı lik bitkisel CırCınl e rin ti ca reti ile ilgili bilgilerin, Birle ş mi ş Milletler, Dünya Tica ret Örgütü ve U lus l a ra rası Ticaret Merkezi gibi kurulu ş l arla i ş b i rl i ği içinde, d e rl e nnı es i ve hizmete s unu l ma s ı konularında ge rekli adımlar atılmalıd ı r. V ICMAP'ın Gıda ve Tarını Örgütü (FAO) ve U l u s larara s ı Bitki Gen Kayn a kl arı Enstitüsü (IPGRI) ile i ş birliği içinde, ubbi ve aro nıatik bitkilerin genelik çeş i t lili ğinin sürdürülebilir kull a n ı m ı ve korunm ası için ça lı şm a grubu kurulm ası, ve yerel, bölgesel ve ulu s l a rara s ı kuru luşla rın katk ı l arıyla t ı bbi ve aro nıatik bitkilerin in situ ve ex situ ko r unmalarına yöneli k hareket planı önerileri ha zı rl a m as ı i s te nnı e l id i r. Kongre es n a s ında ICMA P Genel Kurulu da to pl a ndı ve Bü ro (yani, Yönetim Kurulu) için seçimler yapıldı. İn g ilte red e ki Reading Üniversitesinden ProfVern on Heywood ikinci bir dönem için ye niden Ba ş k a nl ı ğa seçilirken, Anadolu Üniversitesinelen Prof.Dr. K. Hüsnü Ca n B aşer I CMAI'' ın Genel Sekre te rl i ğ in e seçildi. Kongre 1 nin Onursa l Ba ş k a n Y a rdım c ı s ı da olan Prof. B aşer, kongreele 11 T ıbbi ve Aromatik Bitkilerin Endüstriyel Kullanımının Global Perspektiften İn ce l e nın es i11 konulu bir çağ rı~ı bileliri sundu. Pr o f.b aşe r bi ldirisinde, asır l a rdır geleneksel up sistemlerinele kullanılmakta olan ubbi ve aromatik bitkilerin endüstriyel kullanınıl a rının bilhassa son on y ıld a büyük bir a rtış göste rdi ğ in e dikkat çekerek, bu ge li şmeel e bilhassa ge li ş mi ş ülkelerele toplumun doğal ürünlere yöneliş i n e paralel olara k ko l ayla ş tın c ı mevzuat d eğ i ş i klikl e rin e gidilmesin in, bitk ilerl e reelavi konusunun tıp fakültelerinin nıüfre clat l a rı na sok ulma s ının ve ilaç endüstrilerinin bitkisel il açla rı kaliteli şe kilel e üretip pazara sokm as ının etkili o ldu ğ unu v urgu l ad ı. Dü nyadan tıbbi ve aroına ti k bitkisel ürünler için Cı retim ve tüke-. tim ra k a nılan veren B aşe r bu sektörde, önümüzeleki yı llard a, hem ge li ş miş hem ele Iemelerin beklend i ğ ini kaydetti. ge li şmekte olan ülkelerele da ha büyük iler Prof.BAŞER ICMAP GENEL SEKRETERLiGiNE SEÇiLDi Prof.Dr.K.Hüsnü Can BA ŞE R, Ka s ı nı 1997 tarihlerinde Arjantin'in Mencloza şe hrind e ya pılan 2. Tıbbi ve Aroınatik Bitkiler Dünya Kongresi (WOCıYIAPIJ )' nin düzenleyicisi, Ulusl a r a ras ı T ı bbi ve Aronıatik Birkiler Konseyi (ICMAP) nin genel se kr e te rliğin e Prof.Dr.K.Hüsnü Can BA Ş ER oybi rl i ğ i ile seçildi. Kongre s ı r as ınd a düzenlenen ICMAP genel kurulunda yap ı l a n seçim lerele ba ş k an lı ğ ı Vernon yenielen Prof. Heywoocl seçilirken, es ki genel se kreter Mr.H.Va ıı eler Borg say ımınlığa getirildi. ULUSLARARASI NANE SEMPOZYUMU YAPILDl Uluslararas ı Na ne Se nıp ozy umu 3 sanayicinin katıldı ğ ı top l ant ı d a 18 sözlü Ağustos 1997 tarihlerinde ABD'nin ve 10 poster bilelirisi sunuldu. 6-7 Washington eyaletinin Seattle şe hrinel e yap ıldı. 26 Ülkeelen 240 bilim adam ı ve A ğ u s t os tarihlerinde Washi ngton ve Oregon eyaletlerincleki çeş itli nane çiftlikleri ve distilasyon tesisleri gezildi. Prof.Dr.K.Hüsnü Ca n Ba şe r to plamıy a, Mine Kürk ç ü oğ l u, Gü l Tanıncı l ar ve Gönül Kaynak ile birlikte h az ır l ad ı ğı " Kuzey Türkiye' deıı Meııtha Türlerinin Uçııcu Yağları " adlı sözlü bileliri ile k atıldı.

10 / 1998 TAB BÜLTENİ TAB BÜLTENİ 13-14/ ULUSLARARASI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KONSEYİ Uıu s lararası Tıbbi ve Aroımıtik Bitkiler Konseyi (ICMA P), 1993 yı lında H o l landa ' nın ı\ laa strichı şe hr inele yap ıl an Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin insan Sağlığ ında Kullanıını J. Dünya Kongresinde (WOCMAP) alınan karar ge reği, 8 1-hı ziran 1993 tarihinde Pariste U lu sla rara s ı Biyolojik Bilimler Birliği (IUBS) se kr et:.ı ryası ncla yap ılan bir toplantıd a uluslararası bir sivil toplum örgütü olarak kuruldu. I Cı\IAP ' ın genel amaçları, tıbbi ve arormıtik bit'k ilerin bilim. tıp, ticaret ve endüstrideki rolü konusunda ulusal ve uluslara ra s ı kurulu ~ lar arasındaki anlayış ve işbi rli ğ ini ge li şti rm ek ve bilgi akı şın ı sağ l:ıınak olarak belirlendi. Konsey. taraflar ar asındaki işbirliğini koordine etmek için dünya çap ında insa n sağ lı ğ ında önemli rol oynayan bu birkilere ili ~ kin her sa hada eğ itim, öğrel'i m dahil olmak üzere. konunun her boyutuyla tartışıldığı bir fon ı nı o lu şıu ımakla gön..:v[enclirildi. Konseyin anıaç iarı şöy l e özetlendi : l-ler beşyılda bir r!bbi ve Aroınatik Bitk ilerin insan Sağ lı ğ ında Kullan ı mı Dünya Kongresi (WOC ı\- I AP)' ni düzenlemek ilgi gerektiren özel konularda Görev Birlikleri (T~ ı s k Force) ku ımak Bülrcn y::~y ınlamak Bilgi merkezi o lu şturmak Geleneksel tıp sistemlerinin k u l lanıını ile ilgili bilgilerin tan ıtı mını yapmak. I Cı\ IAP. I UBS'i ıı özel bir faal iyetidir ve ı\ l e rk ez i Paris'te IUBS merkezinde, Sekre t e ryası ise Anadolu Üniveresitesi'nc\e (ICMAP) e, _...;, bulunmak t adır. 1". (}.. ~ Başkan, iki başkan ya r d ım c ısı, Genel Sekreter, Sayınan, bülten Editörü ve iki üyeele n ICMAP olu ~ an Büro (ya da yönetim kurulu) Konsey tarafından atanı r. Büro ve Bölge Temsilciliklerinden o lu şan Kurul (Board) da Konseyce atanır, ve yönetmelikte belirlenen görevleri yapa r. Üyelik: Konseye Oyelik şu dört kategoride gerçekleşir Kunım sa l üydik (I ıı st ituti o n~ıl nıenıbcr) Destekleyici üyelik (Supporting meınber) Bağlı üyelik (AtTiliated nı enıbe r ) Kişise l üyelik (lnclividual member) ilk üç kategoriye kuruınbr üye olabilir. İlk iki kat egorideki üyelerin oy hakları v ardır ve üyelik aidatı olarak y ılda 325 Oohu (650 Hollanda Florini) öderl er. Oy hakkı olmayan Bağlı Üyelerin yı llık aidatiarı 125 Dolar (250 Hollanda Florini); Ki ş i sel Üyelikleri ise 50 dolar (100 1-i o llanchı Fl o rini )"dı r. Üyeler J Cı\ JAP Büll"enini ücretsiz olarak alı rl ar ve WOCı\ I A P Kongre ücreti için indirimden y::ı rarlanırlar JCMAP Bülteni y ıld a en az iki sayı yay ınlaııır ve üye lere ücretsiz olarak gönderilir. I CMAP' ın Başkanı Prof.Dr. Vernon' leywoocl ( Reading, UK), Genel Sek reteri. Prof. Dr K. J-Iüsnü Can Başe r ( Es ki şe hir ). Say m anı: J-leiko van eler Borg (Mook, ı - l o llancla ), Editörü: Prof.j.Bernath (Buda peşte)' clir. Başkan yarcl ııncılan : Prof.C.Franz (Viyana) ve Prof.S. J<. Chanerjee (Kalküna). Büro Üyeleri Prof.T.De Silva (Sri Lanka) Prof. A.Shalaby (Kahire), TIBBİ VE ARO.MATİK BİIKİLE'RİN ENDÜSTRİYEL KUl.l.ANIMI Prof.Or.K.Hüsnü Can Başer Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve ilaç Araştırma Merkezi (TBAM), Eskişehir s ou yirmi )!ıldır ve bilbassa sou 011 yılda tıbbi ve aromatik bitkilerbı il(lç ve ilgili diğer sanayilerde kullııuıuıuıda biiyük artış gözleııuıektedir. Bu oluuılu gelişmeubııırdıudaki nedenleri anlayabiluıek için konuııııu mercek altuıa aluınıası gerekuıektedir. Bu nedenle, makalede önce tıbbi bitkiler/e ilgili durın11 inceleuecek, diiuya çapında büyüyen paz ar rakauı - ları ışığında tıbbi bitkisel iiriinlerbı endüstriyel Ginseng,.,.~-...,.-,:~--.r---,~-~-"""'- kullanımlarındaki ani a11ıa kararlı. ilgi artışının ardındaki nedenler "çıkl(llliiwy" çalışılacaktır. Sou kısıuula ise, aromatik bit"kilerle ilgili diin)ıa. dıırıı11ıu göz önüne serilecek, u.çu.cu yağlaı, aronıatik bitki ekstreleri ve aronıa kimyasallar1. endüstriyel kullanım perspektifiizden L----'~--'---""'._---"'-'-----' incelenecektir. Allium. sativun1. Ttbbi ve Aramalik Bitki/eri11 insan Sağltğ nıda Kullaniiiii 2. Dünya Kongresi (\.VOCMAP!/), Kasun 1997, Mendoza. ;l!jantin. Çağ nit Bildiri

11 / 1998 TAB BÜLTENİ TAB BtJLTENi 13-14/ ,. TIBBİ BİTKİLER bitkilerin mucizevi etkileri yle ilgili folklorik iddialar incelenmeden rısaç ma rı Dünya üzerinde halen c i varında aclcle clilın e ın e li dir. çiçekli ya da tohumlu bitki türü ka y ıtlı iken, bu rakamın as lında o lm ası ge re k tiğ in e d air tahminle r yapıl m akta dır. Mevzuat Değişiklikleri N eyse ki son yirmi y ıl d ır durum hızla Tıbb i bitki s ay ı s ının ise 30 ila d eğ i ş m e k t e di r G e l i ş mi ş ülkelerel e o ldu ğ u tah min ed ilirken, Dünya Sağ l ı k Örgütü (WI-IO) 'nce yap ıl an bir ça lı şınaya göre tüm dünyada c i va rında bitki bitkisel ilaçlar lehine gözlenen ilgi art ı ş ı bu lilkeleri bitkisel ilaçlarla ilgili yasa ve yönetmelikleri yenielen ciddi şe kilel e ele tcırünün tıbb i amaçlarla ku ll anıldığı saptanmı almaya i tmiş tir. Çoğu ülkeler bitkisel ş tır bitkisel clrog yoğ un ila ç l a rı n hukuken kabullerini ola_rak kullanılmakta, Batı Av ru pada ise k o l ay l aş tırm ak için mevzuat d eğ i ş ik l ik 400 kadar bitkise l droğu n tica reti lerine gitmektedir. ya pılm a k tadır. Bu rakamlardan tıbbi bitkilerin nadir o l du ğ u an lamı ç ık a rıl ab ilir ] aponytı 'cla 147 ka m po ilacı (yani, ancak geleneksel halk il a c ı ) 1976 y ıl ında Ulusa l unutulmamalıdır ki dünyada Sa~ lık S i go rt ası sistemine da hil ed ilerek kay ı t lı bitki türlerinden sadece ya kl aşı k o/o20'si az ya da çok bilimsel incelemeye bedelleri ödenıney e ba ş lanmı ş tır. Bu tabi tu t ulmu ş tur Güney Amerikada ila ç l a rın y ü zy ıll a rd ı r ku ll a nımı sonucu gerekçes Amazan havza s ı nd ak i bitki türle rinin etki ve emniye tlerinin i s p a tl a ndı ğı o/o99'unun bilimsel yönden halen incelenın iyle reçeteli ilaç statüsü kaza ediği bilinmektedir. nabilmeleri için klinik valiclasyona gerek Japonya'da 147 du y ul mamı ş tır (1). D ünya Sağ lık Ö rgütü (WHO) verilerine göre dünya geleneksel halk nüfu sunun o/o80'i bitkisel ilacı 1976 yılında ilaçla rla tedavi o lm ak tadır. Ulusal Sajlık Önemi dünya ncıfu s unun Sigortası sistemine çoğ un l u ğ u ta rafından takelir dahil edilerek ed ilen tıb bi bitkileri n bedelleri d eğe rl e ndiri l m es i için daha ödenıneye çok ça ba sa r fe clilın e li, b azı başlanmıştır. Aımaııya ' cla Alman Federal 11 Sağ lı k Ajansı, KOmisyon E 11 ad lı bir uzmanlar ko mitesi kurup, bitkisel il aç ların g üv e ni di ğ ini cl eğe rl e ı:1d i r - ın e ye tabi tutm~ı ş tur. Komisyon 1994 y ılına kadar 324 bitkisel clrog ve kombina syo n l a rı y la ilgili 433 monograf y a y ın l a-mı ş tır. Bunlardan hazırlanma s ı a ma c ı y la bi r k ı la v u z ya kla ş ık 200'ü kabul gören droglarl a ilgili yay ınlamı ş tır. Drog ların minimum t~ ı ydarbk o lumlu mono g raf"ları içermektcdir o ra nına göre emniyetlerinin belirlen Alman Resmi Gazetesinde y a y ınl a nan bu nı es ind e uzun süreli geleneksel kull ınonog ra fl ar, bitkisel ürünlerin paza ra an ım a dair tarihsel veriler ile "kendini sunulrna a şa ma - l a rı nı ko l ay l a ş t ırmak teda vicl e" güve nle ku ll a nını d ikkate a ma c ı y l a kullanılrnaktaclırbr. a lınmı şt ır. Monograllarcla drogların terkipleri, farma y ılınd a, yeni ürcınl e r in paz:ul anıa kolajik etkileri. kabul gören cndikasy onlan, k o nr rencl ik asyon l arı, ters etkileri, yetkisi ve h al ih az ırda piyasada bulunan ürünlerin va lidasyonu ile ilgili maddelerin d i ğe r ilaçlarl a e tki l eş m e l cr i, kalite ilavesiyle k ıl avuzason ~e kli veri l gereksinimleri ve önerilen saklama mi ş tir. K ı l av u z ci a etkileri tan ıml an mı ş 174 koşulla rı yer a lm a k tadır. bitki veya bitkise l drog ilc hafif A ğ u stos 1994'te Alman ilaç Ya sas ınd a rahats ı zl ıkl a r için 35 adet kabu l ed ilmi ş tedavi etkisine dair listeler yer almaktad ı r. Da h a s ı, laksatif bitkisel droglar için karı ş ıın listeleri vc rilnı c kı e cl ir Kılavuzcia ay rı ca taksisiteye ili ~ kin L:H s iyeler yanında bitkisel il açl arın e tik e tl e nnı es i ve ambala jları ile ilgili hükümler ele yer a l maktadır (1-3). yap ıl a n 5. d eğ i ş iklik y ür ü rl ü ğe g i r m i ~ lir. Bu deği ş ikl i ğe göre, ba z ı ürün kategori leri için geleneksel kullanını etkinin i s p a t ı ola rak görülüp bitkisel ila ç l arın ruh sa t l andırılrna s ı için ba s itl eş tirilıııi ~ bir prose dürl'ın u ygu lanma s ına ba~ l anrn ı ~ tır. Yasaya göre, Alman Federal Sağ lık Aj a n s ı. geleneksel kullan ı m ın etkinin ABD'de Besin Destelderi Sağ l ı k ve i s p atı olarak gö r üldü ğ l'ı bitk isel il aç l arın Eğ itim Ya sas ı ( DSI-IEA) 1994 y ılınci a h as ta l ık l ardan koruyucu,.e tedavi edici y ü rürl ü ğe g irmi ş tir. Bu yasaya göre, kronik r a h ats ı zl ıkl arı ö nlemeele y ararlı etkilerine göre cl cğc rl c ncliril cliği listeler h az ırlamı ş tır 0-3). o ld uğu gösterilen tı bbi bitkiler besin Fransa'cia Sağ lık Bakan lı ğ ı :1 987 d es teğ i olarak tari f edilmektedir. Bunlar y ılında bitkisel droglara da ha sayg ın bir sta tü vermek ve basit l eş tirilmi ş bir dosya g ıd a kategori si içinele kabul ed ilmekte ve ta blet, kapsül, vs. gibi d oz;:ı j form l a rın da ile ruh s al l a ndırıl ı rı ~ ıl a rına imkan s~ıtı şa s unulmaktadır. Bu ürünlerin sat ı ş ı sağ lama k için olumlu bir listenin için G ı da ve ilaç idaresi ( FDA )' ııiıı

12 / 1998 TAB BÜLTENİ TAB BÜLTENİ 13-14/ ona y ını alma zorunluğu yoktur. Ancak, d c ğ e rlencl i rilm es indc çağ da ş ilaçlara t ı bbi etkilerine dair iddialarda bulunula- uygulanandan fark lı kurallar geçerlidir. nıa z. 13ununla birlikte. insan vücudunun Bitkisel ila ç l arın d eğc rl e ndirilnı cs ini daha yapı ve fo nksi yon l arında meydana getir- da k o l a y la ş tırmak için kurall ar 1992 cliği d eğ i ş iklikl e relen etiketl erele ve y ılında yenielen cl eğ i ş ı irilıııi ş tir. Bir ila c ı n re ldaııılarcla bahsecli lebilir. PDA, fir- terkibinde geleneksel çin clrogları kulnıanın dosyalarında sak la nan klinik lanıl ı yorsa, f-~ırrn akolojik ve toksikolajik deliliere göre. bir bitkisel ürün için yapı verilerin s unulm as ı gere knıcnı e ktedir. ve fo nksiyon iddialarınd a bulunulma s ına Anca k, il ~ ı c ın b az ı t e rrı e l kriterleri izin ve rmektedir. Bu yasa. bitkisel taş ım as ı, toksik madde i çc rnı emes i, teri la ç ların ABD'de resmen tanınma s ı için kibirıci e ki drogların farımık o p e cl e kayıtlı önemli bir adını olarak görülmektedir. ol nı:ı s ı ve imalatında geleneksel üretim Halen, ABD' ele çağda ş ilaçla bitkisel ilaç yö nre nıini n kullanılma s ı gereklidir. a ra s ında bir fark nı e, c ut d eğ ildir. Her A vrujja Birliği Dircktifi bitkisel ikisininde nılı s atland ı rı l rna s ı için ay nı k a tı kurall ~ır geçerlidir. FDA, ı-edavi etkisi için literatür bilgilerini delil olarak kabul e tnı e ın e kt e, mutlaka klinik delil istemektedir 0-4). Bununla birlikte, Anı e rik a n kamuoyu yöneticilere k a tı tutum l a rını y umu ş atmaları için ba s k ı yapmaktadır. Ulusal S a ğ lık Ensrirüsü (Nil!) 1993 y ılınd a bir Alternati f Tıp Bi."ıros u a ç mı ş tır,-e halen ABD'deki ı 25 rıp okulundan 34'ü alternatif tıp konusunu pro g ramiarına almı ş durumd a dır (4). Güçlü bir bitkisel ilaç ge l e n eğ in e sahip olan Çiıı ' cl e, bitkisel il aç ların klinik 1991ıde Avrupa Topluluğuna üye ülkelerde yapı l an bir araştırma 1400 bitkisel droğun kullanımda olduğunu ortaya çıkarmıştır. ila ç l arı tıbbi ürün o larak tanım ~ıktadır. Bu yorum Avrupa Adalet Divan ı tarafından 1995 y ılında omı y l anm ı ş tır. Bu ve daha sonra yayınlan a n 75/ '3 19 ve no' lu direkritlere göre iyi bilinen ubbi ürünler için y ayınlanmı ş litera tür delil o larak sunulabilir. Bitkisel ilaçlar da bu k ~H ego r i içine girmektedir. Yay ınlar ürünün ' 'yerleş m;ş ltbbi kullanunt", 11 ICI. I/ Ş elkisi 11 ue ''kabul eduebi/ir e mn~re t seu ~yest ı bu l undu ğuna dair yeterince bilgi veri yorsa ti."ıııı testleri ve klinik eleneyleri r e krarl:ıııı ay a gerek yok- tur. A\Tupa'daki bitkisel ilaç imalar ç ılan ş iırıdi iki terc ilıl e karş ı karş ıya bulun- ö rn ekler s inanıeki, sarı k ~ ı ntaron, nıaktadır. Ya ürünleri için klinik eleneyler Ginkgo, sarımsak, vs. ckstreleridir. 11 y~ıpıp on l arı ila çıı olarak pazarla yacaklar, ya da yen i o lu ş turulmu ş kategoride sadeec ııgelen ek.se l olara / tedcu..ıh;;llcfe ktrllanl/maktadtj 11 ibaresini kullanaca k- lardır (3-5). J ten beri ruh s atl a nd ı rnıa için her üye ülkeele nı e, c ut ulusa l mevzuat ) a nınd a A v nıpa 13irli ğ ind e merkeziyetçi oln1a yan bir ruh s atlandırnıa m ev zuatı yi."ıri.irlükteclir. Buna göre, bir il~ı ç. bir AB ülkes inele nılı sa r l a ndırılmı şs a, n ıh sa t sahibi i l a c ın di ğe r liye ülkelerde ele kabul görmesi için başv uruda bulunabilir. Doksan gün içinele bir an i a ş ına s a ğ lanamazs a, merkezi AB aj ~ınsı obn ı\ l ü s tahzm İla ç Ürünleri K o miıe si (CPMP) tüm üye ülkeleri b ağ l a y ıcı bir ç ö z i."ıın bulmak zo rund a dır (1,3.5). A vrupa 1 da hukuki a ç ı dan her bitkisel ekstre, etki belirlen- mesi yönünden, tek bir etk en madde olarak kabul edi lmektcelir (3). Tekrarlanabilir tedavi etkisi gösteren, standart hale ge tirilmi ş e kstı e ler ilaç formüla sy onl a rında K a rı ş ını halindeki formüller için Avru pa'da durum bira z daha karm aş ıktır. ı\ J ultidro g ko mbinasyonlar üreti ci firmalarca sinerjik etki iddi a s ı y l a savunulmaktadır. Bu e ğe r d oğ ru ise ispatlanma s ı istenmektedir. Bu tip bitkisel kombinasyo nların bil eş imi ve terkipteki her maddenin etkiye katkı s ı aç ık ça belirtilmelidir. Fa yda rizk o ranı dengeli o lmalı ve tekli terkibe nazaran ya rarı i s pat l anmalıclır. 13 aş nıı u sahibi üri."ınün e sa tı ş yetkisi abbilmek için yetkilileri erkilemek zorund a dır (3). S on y ıllarda, farmakope ve stancbrtlardaki bitkisel clrog sa y ı s ında artı ş gözlenmektedir. A\TUpa Farınak o p es i (EPYnde 60 bitkisel monograf yay ınlanm ı ş olup. 45 monograf ta s l ağ ı inceleme halinded ir. Anup" Bilimsel Fit oterapi llcı Kooper"tifi ( ESCOP) 1997 ii ç Am c ı ikalı ye ti ş kintlt n hh i bitkisel iluç kullunmuktu vt: s oğ uk al gıııh ~ ı, y unıklur, IJu ~ u ~ ı ı s ı, ullcrji vt uykusuzluk gilti lınfif ı nlıutg ızlıkl n r iç in y ıldu 54 dolur lı u r cu nıu y a z ına kadar 50 bitkisel ııı o ıı og ra f yay ınlaıııı ş olup. 30 ın o n og raf hakkın d a çal ı ş mabır cle\'am etmekteelir (6). 13u ııı o nog raflar C P ı\ip t a ra fınd a n Ürlin Özelkullanılabilir. İ y i bilinen yu pnıukt n dıı. likleri Özeti (S PC) olarak