YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 ZÜBEYÝR GÜNDÜZALP Ý RAHMETLE ANIYORUZ nahmet ÖZDEMÝR ÝN YAZISI SAYFA 2 DE BALKAN COÐRAFYASI DA BEDÝÜZZAMAN I BEKLÝYOR nabdullah ERAÇIKBAÞ IN NOTLARI SAYFA 15 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Boþnak profesörden hac için 6 bin kilometrelik yürüyüþ nhaberý SAYFA 3 TE YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr SURÝYE ÝÇÝN ÇÖZÜM ARAYIÞI DOÐALGAZA YÜZDE ORANINDA ZAM Yüksek zam, düþük tepki SU RÝ YE KRÝ ZÝ NE ÇÖ ZÜM BUL MAK MAK SA DIY LA ÝS TAN BUL'DA TER TÝP - LE NEN TOP LAN TI DA, TA RAF LAR A RA SIN DA A TEÞ KES ÇAÐ RI SI YA PIL DI. ARAP BÝRLÝÐÝ: DERHAL ATEÞKES SAÐLANMALI u Su ri ye de a kan ka ný dur dur mak ve ba rýþ çý si ya sî müzakereleri ger çek leþ tir mek için kurulduðu belirtilen Su ri ye nin Dost la rý Gru bu nun i kin ci top lan tý sý Ýs tan bul da ya pýl dý. A çý lýþ ta ko nu þan A rap Bir li ði Ge nel Sek re te ri Ne bil El A ra bi, top lan tý nýn üç a ma cý ný Ko fi An nan a des tek ver mek, a teþ kesi temin etmek ve mu ha lif ler a ra sýn da bir lik sað la mak o la rak a çýk la dý. ERDOÐAN: KAN DURMALI SEÇÝMLER YAPILMALI ubaþ ba kan Er do ðan da kon fe rans ta yap tý ðý ko nuþ ma da Tür ki ye o la rak, böl ge miz de ki hiç bir ül ke nin i çiþ le ri ne mü da ha le gi bi bir ni ye ti miz yok tur. Hiç bir ül ke ü ze rin de çý kar he sa bý yap mý yor, hiç bir hal kýn mað du ri ye ti ü ze rin den çý kar sað la ma ya gi riþ mi yo ruz de di. Er do ðan, Su ri ye de a kan ka nýn dur du rul ma sý ný is te ye rek, E sad a hür se çim le ri yap ma çað rý sý yap tý. ESAD YÖNETÝMÝ ELEÞTÝRDÝ, MUHALÝFLER MÜDAHALE ÝSTEDÝ u Ýs tan bul da dü zen le nen Su ri ye Hal ký nýn Dost la rý Gru bu nun Ý kin ci Kon fe ran sý ný þid det le e leþ ti ren Su ri ye yö ne ti mi, top lan tý nýn ül ke yi za yýf lat mak a ma cýy la yü rü tü len u lus la r a ra sý komp lo nun bir par ça sý ol du ðu nu belirtti. Su ri ye U lu sal Kon se yi (SUK) Baþ ka ný Bur han Gal yun i se, uluslar arasý güçleri bir an önce eyleme geçmeye çaðýrdý. n7 de FO TOÐ RAF: A A u Do ðal ga za gece yarýsý ya pý lan yüz de 19'luk zam, va tan daþ nez din de tep ki i le kar þý la ndý. Ýþ dün ya sý ve ileri gelen sa na yi ci le r ise zam kar þý sýn da yorum yapmaktan kaçýndýlar. Bu durum, Zam, Pa zar gü nü du yul du. Tep ki son ra ge lir di ye açýklansa da, a sýl se be bin iþ dün ya sý nýn ik ti dar gü cün den çe kin me si ol du ðu i le ri sü rül dü. CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Fa ik Öz trak, Mil let ken di si ne ya pý lan bu zul mü el bet te se çim san dý ðýn da ha týr la ya cak týr de di. nha be ri say fa 10 da YGS YAPILDI uüniversiteye giriþ sýnavýnýn birinci aþamasý olarak yapýlan Yüksek Öðrenime Geçiþ Sýnavý dün yapýldý. Öðrenciler içeride ter dökerken, aileleri de dýþarýda onlar için duâ etti. n8 de ANAYASA MAHKEMESÝ ESKÝ RAPORTÖRÜ DOÇ. DR. OSMAN CAN: Vesayet rejimi çöküþe sürükledi udoç. Dr. Osman Can, vesayet sisteminin bir merkezileþme demek olduðunu belirterek, Egemenlik kayýtsýz þartsýz bize ait deðil, Anayasada falan böyle yazýyor, ama bunu biz kullanamýyoruz. Bu egemenliði biz kullanamadýðýmýz için 1960 ile 1980 arasýnda Türkiye çöküþ noktasýna geldi dedi. Öte yandan, Eðitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer de, mevcut anayasanýn bir darbe, korku anayasasý olduðunu belirterek, mutlaka deðiþmesi gerektiðine dikkat çekti. nha be ri say fa 9 da FO TOÐ RAFLAR: A A Suriye de akan kan dursun udý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu ve ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton, Su ri ye nin Dost la rý Gru bu Top lan tý sý ön ce sin de Hil ton O tel de yak la þýk 1,5 sa at gö rüþ tü. Ý ki ba kan Su ri ye de a - kan ka nýn bir an ön ce dur ma sý ge rek - ti ði ni vur gu la dý. nha be ri say fa 7 de Çiçek: Yeni anayasa siyasetin borcudur utbmm Baþkaný Cemil Çiçek, Yeni anayasa, TBMM de bulunan siyasi partiler baþta olmak üzere siyaset kurumunun size seçimlerden önce verdikleri sözün gereðidir dedi. n8 de 12 Eylülcüler ifade veriyor utür ki ye de ilk de fa, 12 Ey lül 1980 as - ke rî dar be si ni ger çek leþ ti ren dar be ci ler 4 Ni san da ha kim kar þý sý na çý ka cak. Dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný ve es - ki Cum hur baþ ka ný Ke nan Ev ren i le e - mek li Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta ný Or - ge ne ral Tah sin Þa hin ka ya, dar be yap - týk la rý i çin yar gý la na cak lar. n9 da TÜKETÝCÝLERÝN SADECE YÜZDE 26 SI TAMAMINI ÖDEYEBÝLÝYOR Kredi kartý borçlarý ödenemiyor utü ke ti ci Hak la rý Der ne ði ta ra fýn dan Dün ya Tü ke ti ci Hak la rý Gü nü do la yý sýy la ya pý lan ban ka uy gu la ma la rý na da ir an ket, ö nem li bir ger çe ði or ta ya koy du. Bu na gö re tü ke ti ci le rin sa de ce yüz de 26,1 i kre di kar tý bor cu nun ta ma mý ný ö de ye bi li yor. nha be ri say fa 10 da Eðitimde 12 yýl Kanunu Köþk te uka mu o yun da o la rak bi li nen ve zo run lu e ði ti mi ka de me li o la rak 12 yý la çý ka ran ka nun, Cum hur baþ kan lý ðý na gön de ril di. A na ya sa ya gö re, Cum hur baþ ka ný Gül ün TBMM ta ra fýn dan ka bul e di len ka nun la rý 15 gün in ce le me sü re si bu lu nu yor.. nha be ri say fa 8 de ISSN

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T E ðer ki tap eh li hak kýy la i man e dip Al lah ýn e mir ve ya sak la rý na kar þý gel mek ten sa kýn sa lar dý, el bet te Biz on la rýn gü nah la rý ný ör ter dik ve el bet te biz on la rý ni met ler le do lu Cen net le re ko yar dýk. Mâide Sûresi: 65/ Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Sev di ði ni öl çü lü sev; bir gün ge lir sev me di ðin bi ri o la bi lir. Sev me di ði ni de öl çü lü o la rak sev me; bir gün ge lir dos tun o la bi lir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 138 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ri sâ le-i Nur, tam ve ha lis bir sa da kat is ter Ri sâ le-i Nur, ken di sa dýk ve se bat kâr þa kirt le ri ne ka zan dýr dý ðý çok bü yük kâr ve ka zanç ve pek çok kýy met tar ne ti ce ye mu ka bil fi yat o la rak, o þa kirt ler den tam ve ha lis bir sa da kat ve da i mî ve sar sýl maz bir se bat is ter. as ta mo nu da ki kar deþ le ri mi ze hi ta - Kben ya zý lan bir ha ki kat týr. Bel ki si ze de fay da sý o lur di ye gön der dim. Ri sâ le-i Nur, ken di sa dýk ve se bat kâr þa kirt le ri ne ka zan dýr dý ðý çok bü yük kâr ve ka zanç ve pek çok kýy met tar ne ti ce ye mu ka bil fi yat o la rak, o þa kirt ler den tam ve ha lis bir sa da kat ve da i mî ve sar sýl maz bir se bat is ter. E vet, Ri sâ le-i Nur on beþ se ne de ka za ný lan kuv vet li i man-ý tah ki kî yi on beþ haf ta da ve ba zý la ra on beþ gün de ka zan dýr dý ðý ný, yir mi se ne de, yir mi bin zat tec rü be le riy le þe ha det e der ler. Hem, iþ ti rak-i â mâl-i uh re vi ye düs tu ruy la, her bir þa kir di ne, her bir gün de bin ler ha lis li san lar la e di len mak bul du â la rý ve bin ler ehl-i sa lâ ha tin iþ le dik le ri â mâl-i sa li ha nýn mi sil se vap la rý ný ka zan dý rýp, her bir ha ki kî sa dýk ve se bat kâr þa kir di ni a mel ce bin ler a dam hük mü ne ge tir di ði ne de lil, ke ra met kâ râ ne ve tak dir kâ râ ne Ý mam-ý A li Ra dý yal la hü An hýn üç ih ba rý ve ke râ met-i gay bi ye ve Gavs-ý Â zam da ki (k.s.) tah sin kâ râ ne ve teþ vik kâ râ ne be þa re ti ve Kur ân-ý Mu 'ci zü l-be yâ nýn kuv vet li i þa re tiy le o ha lis þa kirt ler, ehl-i sa a det ve as hab-ý Cen net o la cak la rý na müj de si pek kat î is pat e der ler. El bet te böy le bir ka zanç, öy le bir fi yat is ter. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 88 *** Hem ma dem bu za man da her þe yin fev kin de hiz met-i i ma ni ye en e hem mi yet li bir va zi fe dir. Hem ke mi yet i se, key fi ye te nis pe ten e hem mi ye ti az dýr. Hem mu vak kat ve mü te hav vil si ya set â lem le ri e be dî, da i mî, sa bit hi de mat-ý i ma ni ye ye nis pe ten e hem mi yet siz dir, mik yas o la maz, me dar da o la maz. Ri sâ le-i Nur un ta li ma tý da i re sin de ve biz le re bah þet ti ði hiz met nok ta sýn da fe yiz li ma kam la ra ka na at et me li yiz. Had din den faz la fev ka lâ de hüs nü zan ve müf ri ta ne â lî ma kam ver mek ye ri ne, fev ka lâ de sa da kat ve se bat ve müf ri ta ne ir ti bat ve ih lâs lâ zým dýr. On da te rak kî et me li yiz. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 61 *** Ben tah min e di yo rum ki, bü tün kü re-i ar zýn bu yan gý nýn da ve fýr tý na la rýn da se lâ met-i kal bi ni ve is ti ra hat-ý ru hu nu mu ha fa za e den ve kur ta ran yal nýz ha ki kî ehl-i i mân ve ehl-i te vek kül ve rý za dýr. Bun la rýn i çin de de en zi ya de ken di ni kur ta ran lar, Ri sâ le-i Nur un da i re si ne sa da kat le gi ren ler dir. Çün kü bun lar, Ri sâ le-i Nur dan al dýk la rý i man-ý tah ki kî ders le ri nin nu ruy la ve gö züy le, her þey de rah met-i Ý lâ hi ye nin i zi ni, ö zü nü, yü zü nü gö rüp her þey de ke mal-i hik me ti ni, ce mâl-i a da le ti ni mü þa he de et tik le rin den, ke mal-i tes li mi yet ve rý zay la, ru bu bi yet-i Ý lâ hi ye nin ic ra a týn dan o lan mu sî bet le re kar þý tes li mi yet le, gü le rek kar þý lý yor lar, rý za gös te ri yor lar. Ve mer ha met-i Ý lâ hi ye den da ha i le ri þef kat le ri ni sür mü yor lar ki, e lem ve a zap çek sin ler. Ýþ te bu na bi na en, de ðil yal nýz ha yat-ý uh re vi ye nin, bel ki dün ya da ki ha ya týn da hi sa a det ve lez ze ti ni is te yen ler, had siz tec rü be le riy le, Ri sâ le-i Nur un i ma nî ve Kur â nî ders le rin de bu la bi lir ler ve bu lu yor lar. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 89 *** Bu a cip as rýn bu a cip has ta lý ðý na ve deh þet li ma ra zý na kar þý Kur ân-ý Mu ci zü l-be yân ýn tir yak mi sâl i lâç la rý nýn na þi ri o lan Ri sâ le-i Nur da ya na bi lir ve o nun me tin, sar sýl maz, se bat kâr, ha lis, sa dýk, fe da kâr þa kirt le ri mu ka ve met e de bi lir. Öy ley se, her þey den ev vel o nun da i re si ne gir me li, sa da kat le, tam me ta net ve cid dî ih lâs ve tam i ti mad la o na ya pýþ mak lâ zým ki, o a cip has ta lý ðýn te si rin den kur tul sun. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 74 *** Ri sâ le-i Nur un ha ki kî ve sa dýk þa kirt le ri nin mâ beyn le rin de ki düs tur-u e sa si ye o lan iþ ti rak-i â mâl-i uh re vi ye ka nu nuy la ve sa mi mî ve ha lis te sa nüd sýr rýy la her bir ha lis, ha ki kî þa kirt, bir dil le de ðil, bel ki kar deþ le ri a de din ce dil ler le i ba det e dip is tið far e der. Bin ta raf tan hü cum e den gü nah la ra, bin ler dil le mu ka be le e der. Ba zý me lâ i ke nin kýrk bin dil le zik ret tik le ri gi bi, ha lis, ha ki kî, müt ta kî bir þa kirt da hi kýrk bin kar de þi nin dil le riy le i ba det e der, ne ca ta müs te hak ve in þa al lah ehl-i sa a det o lur. Ri sâ le-i Nur da i re sin de sa da kat ve hiz met ve tak vâ ve iç ti nab-ý ke bâ ir de re ce siy le o ul vî ve kül lî u bu di ye te sa hip o lur. El bet te, bu bü yük ka zan cý ka çýr ma mak i çin, tak vâ da, ih lâs ta, sa da kat te ça lýþ mak ge rek tir. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 67 Dar-ý Be ka ya ir ti ha li nin 41. yý lýn da Nu run ku man da ný i san a yý de yin ce N ak lý mý za Ni san yað mur la rý ge lir. A ta la rý mýz Ni san yað mur la rý ný þi fa kay na ðý o la rak gör müþ ler. A na do lu da yað mu run en bol ol du ðu ve bit ki le rin su ya ih ti yaç duy du ðu dö nem de ya ðan Ni san yað mur la rý, böl ge in sa ný i çin bol luk ve be re ke ti i fa de et mek te dir. A na do lu Sel çuk lu la rý za ma nýn da Kon ya da Ni san yað mur la rý nýn kap lar da top la na rak has ta la ra þi fa o la rak da ðý týl dý ðý ve ya pý lan ye mek le re ka týl dý ðý bi lin mek te dir. O dö nem de Kon ya da bu lu nan Mev lâ nâ Der gâ hý nda Mev le vî le rin, Ni san ta sý a dý ve ri len kap la ra top la dýk la rý Ni san yað mur la rý ný, zi ya re te ge len mi sa fir le re ik ram et tik le ri an la tý lýr. Bu su yun ba zý dert le re þi fa ve si le si o la ca ðý na i na nýl mak ta dýr. Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî nin ta le be le rin den Zü be yir Gün dü zalp, Ta hi ri Mut lu, Meh med E min Bi rin ci ve Mol la Me sud Ni san a yýn da ve fat et ti ler. Ni san a yý, bir te va fuk e se ri o la rak Nur Ta le be le ri nin Rah met-i Rah man a ka vuþ tuk la rý bir ay o la rak kar þý mý za çýk mak ta dýr. Nur dâ vâ sý nýn ku man da ný ve as rýn mü ced di di nin sa da kat kah ra ma ný Zü be yir Gün dü zalp, tak va da bi rin ci sý ra da Ta hi ri Mut lu, na maz ko nu sun da ki ta viz siz çiz gi siy le Meh med E min Bi rin ci ve Es ki Sa id dev ri nin bir ha tý ra sý o la rak Mol la Re sul Ni san yað mur la rý gi bi bu ay da top ra ða düþ tü ler yý lýn da Er me nek (Ka ra man) yay la sýn da dün ya ya ge len Zü be yir Gün dü zalp, 2 Ni san 1971 de bir Cu ma gü nü Ýs tan bul da ve fat et ti ve Fa tih Ca mi i nde on bi ni a þan Müs lü ma nýn kýl dý ðý ce na ze na ma zýn dan son ra E yüp Sul tan Kab ris ta ný na def ne dil di. A sýl a dý Zi ver o lup, Üs tad Be di üz za man, Zü be yir b. Av vam a (ra) nis bet le is mi ni Zü be yir o la rak de ðiþ tir di ve da ha son ra bu i sim le ta nýn dý. O, il köð re ti mi ni Er me nek ve Si lif ke de ta mam la dýk tan (1939) son ra pos ta tel graf me mu ru o la rak ça lýþ ma ya baþ la dý. Nur Ta le be le ri nin Zü be yir A ða be yi, 1946 yý lýn da Kon ya da Ri sâ le-i Nur la ta nýþ tý ve öm rü nün so nu na ka dar i man hiz me ti ni en gü zel þe kil de i fa et ti yý lýn da Af yon da tu tuk la na rak Be di üz - Zü be yir gi bi ol mak HASAN KOÇ ma il.com Ýn san hep bi ri le ri gi bi ol mak is ter. El bet te Nur un ta le be si de bi ri si ni ör nek a la cak týr ken di ne. Nu run ta le be si, Üs ta dý na en çok ben ze ye ni ör nek al mak is te ye cek tir. Ya ni Zü be yir gi bi ol mak is te ye cek tir. Ey Nur cu kar de þim! Zü be yir gi bi ol mak is ti yor san, Üs ta dýn da fa ni o la cak sýn. Ri sâ le-i Nur u vak ti ni kay bet me den o ku ya cak sýn; Zü be yir Gün dü zalp za man la bir lik te ha pis yat tý. Mer hum Zü be yir Gün dü zalp, Nur la rýn Ka ra Sev da lý sý dýr. Hâ ki me, E ðer ko mü nist ler mü rek kep ve kâ ðý dý yok et mek im kâ ný ný da bul sa lar, be nim gi bi bir çok genç ler ve bü yük ler fe dai o lup ha ki kat ha zi ne si o lan Ri sâ le-i Nur un neþ ri i çin, müm kün ol sa de ri mi zi kâ ðýt, ka ný mý zý mü rek kep ya pa ca ðýz 1 der. O nun i çin Ri sâ le-i Nur a, Be di üz za man a ta le be ol mak, en bü yük bir þe ref tir. O nun hiz met te ki ye ri ni Be di üz za man ýn, Zü be yir ba na mer hum bi ra der za dem Ab dur rah man ye ri ne. ve ril miþ di ye ma ne vî ih tar al dým. 2 Ha ki kî fe da kâr Zü be yir, en lü zum lu ve hiz me te þid det li ih ti ya cým za ma nýn da bu ra ya im da da gel di... 3 i fa de le rin de gör - ge ce ler de, gün düz ler de Üs ta dý nýn ya nýn da gi bi ya þa cak sýn. Rü ya la rýn da bi le ken di ni hiz met te bu la cak sýn. Üs ta dý na o lan sev gin ru hu nu öy le sa ra cak ki að rý ne dir, sý zý ne dir, has ta lýk ne dir his set me ye cek sin. Üs ta dým de di ðin za man da ðý, ta þý in le te cek sin, dâ vâ ný hay ký ra cak sýn. Ey Nur cu kar de þim! Zü be yir gi bi ol mak is ti yor san, Nur lar la ya ta cak sýn, nur lar la kal ka cak sýn. Üs ta dý nýn kim ol du ðu nu Zü be yir gi bi an lar san e ðer, gö zü ne uy ku gir me ye cek, yo rul ma dan koþ mak is te ye cek sin. En yük sek bir te pe - ye çý kýp Ey in san lýk! A ra dý ðý nýz bu ra da dýr di ye rek ba ðý ra cak sýn. Ru hun co þa cak, o tu rup da bir ne fes so luk lan ma yý vak ti ni za yi et mek bi le cek sin. Ha va nýn þid de tin den, as rýn deh þe tin den kork ma ya cak sýn. Zü be yir gi bi mer dâ ne du ra cak, öy le bir i ra de gös te re cek sin ki, Ýþ te bu Nu run ta le be si dir de dir te cek sin. Ey Nur cu kar de þim! Zü be yir gi bi ol mak is ti yor san Üs ta dýn dan ve Nur lar dan se ni a yýr mak is te yen le re Sen ba na an cak Üs ta dý ma sa da kat der si ve ri yor sun di ye cek sin. Dü þün cen dâ vân o la cak, sev dik le rin den ge çe cek sin; ma lýn, mül kün ol ma ya cak bel ki, a ma öy le bir Üs ta da sa hip o la cak sýn ki kay bet tik le ri ne zer re ka dar mek te yiz. Üs tad la ha pis ya tar ken yan lýþ lýk la ser best bý ra kýl dý ðýn da bu fýr sat tan ya rar lan ma yý dü þün me ye rek ya pý lan yan lýþ lý ða i ti raz e dip tah li ye yi en gel le di. Böy le ce Üs ta dýn dan ay rýl ma dý. Nur cu la rýn sý ký ta kip e dil di ði, ka nun suz bir þe kil de tu tuk lan dýk la rý, e zi yet gör dük le ri gün ler de, Ri sâ le-i Nur u o ku du ðu nu söy le ye rek a de ta ken di ken di ni ih bar et ti. O her þart ta i man ha ki kat le ri ni mah kûm la ra, sav cý la ra, hâ kim le re an la tý yor du. Çün kü o nun tes bit le ri ne gö re Ri sâ le-i Nur u o ku yan hâ kim ler, yan lýþ hü küm ver mez ler di. Ni te kim da ha son ra ki yýl lar da Ri sâ le-i Nur ve Nur cu lar hak kýn da a çý lan bin ler ce dâ vâ, be ra at la so nuç lan dý. O nun i çin Ri sâ le-i Nur a, Be di üz za - de ðer ver me ye cek sin. Kim se se ni sar sa ma ya cak, çün kü sen si pe ri ni terk et me ye cek sin. Bir genç i man sýz ol muþ di ye du yun ca vü cu du nun a tom zer re le ri gi bi da ðýl dý ðý ný his se de cek sin ve ü zü le cek sin, Ne den o kar de þi me de u la þa ma dým? di ye ken di ni sor gu la ya cak sýn. Ey Nur cu kar de þim! Zü be yir gi bi, na sýl bir dâ vâ da na sýl bir Üs ta da hiz met et ti ði ni bi lir sen e ðer, Nur lar dan ay rý la ma ya cak sýn, ru hu nun yan gý ný ný Üs ta dýn avn-ý Ý lâ hiy le bah þet ti ði nu run ab-ý ha ya týy la sön dü re cek sin. Sus ma ya cak, hak kýn ha tý rý ný üs tün tu ta cak sýn. Ah lâ kýn yük se le cek, in sa ni yet te te rak kî e de cek sin. Ýh lâs la hiz met et mek i çin du â e de cek sin. man a ta le be ol mak, en bü yük bir þe ref tir. Oy sa bu yüz den tu tuk la nýp yar gý lan mak ta dýr. Suç o la rak gö rü len bu fi i li ken di sin den so rul du ðun da: Be di üz za man Sa id Nur sî gi bi bir dâ hi nin þa kir di ol mak li ya ka ti ni ken dim de gö re mi yo rum. E ðer ka bul bu yu rur lar sa, if ti har la, E vet, Ri sâ le-i Nur un þa kir di yim... di ye hay ký rýr ken, o ra da ha zýr bu lu nan Üs tad da Bin ta le be ye ri ne ka bul e di yo rum! di ye cek tir. Üs tad Be di üz za man o nun la ö zel o la rak il gi len miþ tir. Pa kis tan ýn ö nem li dev let a dam la rýn dan A li Ek ber Þah ý, E mir da ðý ndan u ður la dý ðý sý ra da yan la rý na ge len Zü be yir Gün dü zalp i çin Üs tad, Biz bir ve zi ri u ður la ma ya gel dik, baþ ka genç bir ve zi ri de kar þý la ma ya gel mi þiz ve da ha son ra, Ha yýr ha yýr, ben Zü be yir i kar þý la ma ya gel dim di ye cek tir. Gün dü zalp 27 Ma yýs 1960 Ýh ti lâ lin den son ra mem le ke ti o lan Er me nek te mec bu rî i ka me te ta bi tu tul du. Bu ra da bir sü re kal dýk tan son ra, giz li ce Er me nek ten ay rý la rak An ka ra ya geç ti. Al tý ay ka dar An ka ra da kal dý ve 1961 de Ýs tan bul a gel di. Ve fa tý na ka dar Ki raz lý mes cid So kak 46 nu ma ra da kal dý. Bu ra sý a de ta yýl lar ca Nur hiz met le ri ne mer kez lik yap tý. Mer hum Zü be yir Gün dü zalp, Üs ta dýn ve fa týn dan son ra ce ma at te meþ ve ret sis te mi ni yer leþ tir di. Hiz me ti mes lek ve meþ rep a çý sýn dan þe kil len dir di. Bu mak sat la Hiz met Reh be ri, Be ya nat ve Ten vir ler ki tap la rý ha zýr lan dý. Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nýn neþ ri, Ýt ti had, Ye ni As ya Ga ze te si ve Ya yý ne vi nin ku rul ma sý gi bi ya yýn fa a li yet le ri ni baþ lat tý. Ken di not la rýn dan der le nen Ne fis Mu ha se be si ve Al týn Pren sip ler ad lý e ser le ri mev cut tur. An ka ra Ü ni ver si te si nde ver di ði kon fe rans muh te þem dir. Kon fe ran sýn ba þý na dü þü len not þöy le dir: Teþ rin-i Sâ nî 1950 de An ka ra Ü ni ver si te sin de pro fe sör ve me bus la rý mýz ve Pa kis tan lý mi sâ fir le ri miz ve muh te lif fa kül te ta le be le ri nin hu zu run da fa kül te mes ci din de ge ce ya rý sý na ka dar de vam e den bir mec lis te ve ri len ve bü yük a lâ ka ve e hem mi yet le din len miþ o lan bir kon fe rans týr. Ve fa tý nýn 41. yý lýn da nu run bü yük ku man da ný Zü be yir A ða be yi rah met le a ný yo ruz. Dip not lar: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Þu â lar, s Be di üz za man Sa id Nur sî, Þu â lar, s Be di üz za man Sa id Nur sî, E mir dað Lâ hi ka sý, s Bil ki, ar kan da ma ne vî çok yar dým cý la rý bu la cak sýn. Bi li yor sun ki bir söz le, bir ya zýy la Zü be yir i an la ta ma ya cak sýn. Çün kü Zü be yir i an la mak i çin ön ce as rýn i ma mý Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî yi ta ný ya cak sýn. Ey Nur cu kar de þim! Ey Nu run genç ha dim le ri! Zü be yir gi bi ol mak is ti yor sa nýz dur ma ya cak, i ler le ye cek, yük se le cek, mev cut la ye tin me ye cek, za fer den za fe re ko þa cak, i ma nýn bay ra ðý ný dal ga lan dý ra cak sý nýz. Bü tün in san lý ða el u za ta cak, in þa al lah â lem-i Ýs lâm ý bu fe lâ ket ten kur ta ra cak, dün ya da da sulh-u u mu mi yi te min e de cek si niz. Siz ler Ri sâ le-i Nur u o ku duk ça çok Zü be yir ler im da dý ný za ye ti þe cek tir.

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 11 Cemaziyelevvel 1433 Ru mî: 20 Mart 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Boþnak profesörden hac için 6 bin kilometrelik yürüyüþ BOSNA-HERSEK ile Mekke arasýndaki yaklaþýk 6 bin kilometrelik yolu yürüyerek kat etmeyi hedefleyen Boþnak ekonomi profesörü Senad Haciç, Ankara ya ulaþtý. Haciç, iki yýl önce rüyasýnda 5 kez Kâbe yi gördüðünü ve hac görevini yerine getirmek için 10 Aralýk 2011 de Bosna-Hersek in Banovic þehrinden yürüyerek yola çýktýðýný anlattý. Amerikalý arkadaþlarýnýn 6 bin kilometrelik hac yolunu yürüyerek kat edemeyeceðini söylediklerini ifade eden Haciç, 3,5 aydýr yollarda olduðunu ve yürüyerek 2 bin 350 kilometre yol yürüdüðünü dile getirdi. Mekke ye ulaþmak için 4 bin kilometre daha yürüyeceðini belirten Haciç, Allah a karþý sonsuz aþký ve inancý gereði çýktýðý hac yolculuðunun her gününün ilginç, her gününün zor olduðunu söyledi. Yanýnda polis, doktor ya da kendisini tehlikelere karþý koruyacak birilerinin olmadýðýný, yeteri kadar parasýnýn da bulunmadýðýný ifade eden Haciç, Kur ân ý Kerim de yola çýktýðýnýzda Allah tan korkun diyor. Bu korku, yolculuk sýrasýnda bana güven veriyor. Çantamda su ve yiyecek gibi þeyler taþýmýyorum. Zorlu bir yolculuk gerçekleþtiriyorum diye konuþtu. Yolculuðumu tamamlamadan geri dönersem Allah a, Peygamber Efendimize (asm), rahmetli annem ve babama, kendi ülkeme ve Türkiye ye ihanet etmiþ olurum. Çünkü burada herkesin çayýný kahvesini içiyorum. Aç susuz kalabilirim, ama ihanet edemem diyen Haciç, Allah ýn izniyle bu yolculuðu bitirebilirsem ilk olarak Beytullah ta diz çöküp Allah a duâ edeceðim. Hac dan gelenler þu otelde kaldým þunlarý yedim diyor. Ben o otellerde kalmak ya da o yemekleri yemek için Kâbe ye gitmiyorum. Allah a olan sonsuz aþkým ve inancým gereði, 1400 yýl önceki Ýslâm ý yaþamak için gidiyorum ifadelerini kullandý. Hac güzergâhýný da rüyasýnda gördüðünü ifade eden Haciç, buna göre yolculuðuna Suriye üzerinden devam edeceðini söyledi. Haciç, Suriye deki olaylar yüzünden belki yolda þehit olabilirim. Sað çýkar mýyým o Allah ýn bileceði bir iþtir. Suriye den gitme imkâný olmazsa Ýran ve Irak üzerinden gideceðim dedi. Ankara / aa ni as ya.com.tr Üs ta dý an ma prog ram la rý Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, ken di si ni im ha et me ye ça lý þan güç le re mey dan o - kur ken, Ö lü müm ha ya tým dan çok hiz - met e de cek di yor du. Ger çek ten, ha yat ta i ken þa hýs o la rak ver di ði hiz met, Al lah ýn tak dir ve ta yin et ti ði ö mür ni ha ye te e rin ce son bul du; ve o da her fâ ni gi bi bu dün ya da ki hiz me ti ni ta - mam la dýk tan son ra a sýl ve e be dî yurt o lan a hi - ret â le mi ne ir ti hal e de rek Rab bi ne ka vuþ tu; a - ma çok zor þart lar da baþ la týp ge liþ tir di ði hiz - met, ge ri de bý rak tý ðý e ser le ri ve ye tiþ tir di ði ta le - be le ri i le, fâ sý la sýz de vam et ti. Böy le ce, ha yat ta i ken ver di ði hiz met, ve fa - týn dan son ra da ha da in ki þaf e dip dal bu dak sal dý; mil yon lar ca in sa nýn ak lý ný ay dýn la týp kal bi ni fet het ti; Tür ki ye sý nýr la rý ný a þýp dün - ya nýn her kö þe si ne u laþ tý. Ve bu fü tu hat bü - tün hý zýy la sü rü yor. Çün kü Sa id Nur sî þa hýs de ðil, fi kir, i nanç ve e ser te me li ne da ya lý bir hiz met or ta ya koy muþ; bâ ki bir ha ki ka tin fâ ni þa hýs lar ü ze - ri ne bi na e di le me ye ce ði ni vur gu la mýþ ve bu çer çe ve de sar sýl maz bir þahs-ý ma ne vî te þek - kül et tir miþ ti. Ri sa le-i Nur ha re ke ti en þid det li taz yik ve bas ký la ra ma ruz kal dý ðý, en yýp ra tý cý fit ne ve tu zak la ra he def ký lýn dý ðý hal de bo yun eð me - miþ, tes lim ol ma mýþ, ta viz ver me miþ ve ka - rar lý yü rü yü þü ne hiç bir in hi raf söz ko nu su ol - mak sý zýn de vam e de bil miþ se, sýr rý bu. Sað lam pren sip le re da yan dýr dý ðý þahs-ý ma ne vî bu - nun i çin mað lûp e di le me di. Be di üz za man ýn Ö lü müm ha ya tým dan çok hiz met e de cek sö zü nün ay rý bir hik me ti ni de, ve fat yýl dö nüm le ri ve si le siy le Tür ki ye nin dört bir ya nýn da ve Al man ya da ge le nek ha li ne ge - len an ma prog ram la rýn da gör mek müm kün. Bu çer çe ve de, ye din ci si ne e ri þen Ri sa le-i Nur Kon gre le ri, bil di ði niz gi bi i ki yýl dýr Tür - ki ye dý þýn da ya pý lý yor. Ge çen yýl ki Þam kon - gre sin de Hut be-i Þa mi ye mü za ke re e di lir ken, bu se ne de Sa ray bos na da Kur ân me de ni ye ti ü ze ri ne fi kir te a ti sin de bu lu nul du. Ve ko nu baþ lýk la rý ek se nin de ha zýr la nan dek la ras yon - lar la, Ri sa le-i Nur da ki Kur ân kay nak lý ev ren - sel me saj lar ka mu o yu na dek la re e dil di. Sa ray bos na kon gre si nin, Tür ki ye den ve Av ru pa dan ge len çok sa yý da o ku yu cu mu - zun ka tý lý mýy la ger çek leþ me si de, ay rý bir coþ ku ve he ye can ve si le si ol du. Þim di sý ra, Tür ki ye sý nýr la rý i çin de ki se mi - ner, kon fe rans, pa nel gi bi prog ram lar da. Ki, bun la rýn top lu þe kil de du yu rul du ðu i lân lar ga - ze te miz de ya yýn lan dý. Ay rý ca her bir fa a li yet de gü nü gel di ðin de müs ta kil o la rak i lân e di li yor. So nuç o la rak bü tün bun lar, Kur ân ýn ça - ðý mý za der si o lan Ri sa le-i Nur u mat bu at li - sa nýy la ko nuþ tur ma mis yo nuy la ba sýn a la - nýn da 42 yýl dýr ver di ði hiz me ti 43. yý lýn da da sür dü ren Ye ni As ya nýn, i çe ri de ve dý þa rý da fark lý top lum ke sim le ri ne u laþ ma ve ka mu o - yu na me saj ver me ve si le le ri ve ör nek le ri. Bu ra da, ve fat yýl dö nüm le riy le de böy le ye ni hiz met ham le le ri ne ve si le o lan Üs ta dý bir kez da ha du â lar la yad e der ken, bu ça lýþ ma la ra e - me ði ge çen her ke se te þek kür ve teb rik le ri mi - zi su nu yo ruz. *** Er tuð rul Öz kök ün me sa jý Be di üz za man ve Ri sa le-i Nur i çin ka le me al dý ðý ya zý yý 23 Mart ta ya yýn la dý ðý mýz Er - tuð rul Öz kök, 21 Mart ta Hür ri yet te çý kan ya zý sýn da Me rak la bek li yo rum de di ði ö zel sa yý mýz ve Med re se tüz zeh ra e ki mizle ilgili olarak, ar ka da þý mýz Ýs ma il Te zer e þu me sa jý gön der di: E kin i çe ri ði çok gü zel. Yay gýn bir ya zar yel pa ze si o luþ tur muþ su nuz. E li ni ze sað lýk. Ay rý ca Nu ray Mert gi bi ar týk ya zý ya za ma - yan bir ar ka da þý mý za say fa la rý ný zý aç tý ðý nýz i - çin de çok mut lu ol dum. Bun lar i ler de Türk ba sýn ta ri hi nin þe ref say fa la rý na ya zý lýr. Kâ - zým Bey e teb rik le ri mi ve te þek kür le ri mi i le - tir sen çok se vi ni rim. O nun þah sýn da bu e ke kat ký da bu lu nan bü tün ar ka daþ la ra çok te - þek kür e di yo rum.

4 4 Y KÜLTÜR SANAT sya ho o.com Se vim siz he lâl, Bo þan ma Ça lýþ ta yý Mart ta rih le ri a ra sýn da, Dic le Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si nin dü zen le miþ ol du ðu Bo þan ma Ça lýþ ta yý na, Bo þan ma ya ka dar ki sü reç te a i le de kar þý la þý lan prob lem ler ve çö züm ö ne ri le ri i sim li bir ça lýþ ma i le ve Ý le ti þim Ma sa sý ma sa sek re te ri o la rak dâ vet e dil dik. Ý ki gün bo yun ca Tür ki ye nin fark lý fark lý þe hir le rin den a ka de mis yen, a raþ týr ma cý, a lan uz man la rý i le bo þan ma çer çe ve sin de i le ti þim un sur la rý ný ko nuþ tuk. Ma sa mýz da psi ko log, psi ki yat rist, e ði tim bi lim ci, a vu kat, ga ze te ci gi bi fark lý fark lý a lan lar da a i le de i le ti þim i le il gi li ça lýþ ma la rý o lan uz man la rý mýz la ol duk ça ve rim li, is ti fa de li ça lýþ ma lar ya pýl dý. Prog ra ma il gi gös te ren, A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin in ma sa ça lýþ ma la rý ný biz zat ye rin de gör me si ve ba þa rý di le me si, ma sa lar da ki il gi li ler le ký sa ký sa ko nuþ ma sý ça lýþ ma la ra can lý lýk kat tý. Ý le ti þim ma sa sýn da ki ar ka daþ la rý mýz yap mýþ ol duk la rý ki tap ça lýþ ma la rý ný, e ser le ri ni ba ka na tak dim et ti ler. Biz de bu es na da Mut lu A i le Mo de li i sim li ki ta bý mýz dan sa yýn ba ka na tak dim et tik. Ö zel lik le ba kan, va li ve di ðer mül ki er kâ nýn da ka tý lý mýy la ger çek le þen bo þan ma ça lýþ ta yý, a çýþ prog ra mý ol duk ça renk li i di. An cak ko nu la ra ça lý þý lýp, uz man bil gi le ri gün de me gel me ye baþ la yýn ca ve bo þan ma i le il gi li is ta tis tik ler or ta ya ko nun ca an la dýk ki, geç kal mýþ bir a dým. Ya ni bu du rum Tür ki ye nin a cý ger çe ði, prob lem çý ka cak, prob lem ge li þe cek, ken di ne ze min bu la cak, ya vaþ ya vaþ kök le þe cek, so nun da da kur ban lar ver me ye baþ la ya cak yi ne ye ter li de ðil, kur ban la rýn sa yý sý ar ta cak, is ta tis tik le re gi re cek, an cak on dan son ra il gi li ze vat, Ne ya pa lým bu ko nuy la il gi li? di ye cek ler. Gü nay dýn! Ta biî ki ko nu nun ön ce lik li mu ha ta bý i se, uy gu la ma nýn ba þýn da ki ki þi an la mýn da ba kan lýk týr. Ýs ta tis tik ler Ba tý þe hir le ri mi zin bo þan ma ko nu sun da e pey ce bir me sa fe al dý ðý ný gös te ri yor. A ma ça lýþ tay, böl ge sin de bo þan ma o ra ný, ne re dey se en dü þük i lin de, Di yar ba kýr da ya pý lý yor. Ger çi o nun da sos yo lo ji ma sa sý de ði þik sebep le ri ne de ðin di, a ma ney se, iþ te böy le bir ger çek var. Bu nok ta da, he nüz i lin de sý kýn tý bü yü me den a dým a tan ve ted bir le rin a lýn ma sý i çin ça re ler a ra yan ça lýþ tay dü zen le yi ci le ri ni teb rik et mek lâ zým. Pe ki Ba tý böl ge miz de ki ü ni ver si te ler ne ya pý yor lar? Ü ni ver si te ler, böl ge le rin de ki, þe hir le rin de ki, sos yal, e ko no mik, ta rým, sa n'at gi bi in san la ra te mas e den a lan lar la il gi li han gi ih ti ya ca ce vap ve ri yor lar a ca ba? Böl ge sin de bir sos yal ya ra ha li ne gel miþ bir ko nu ya han gi ü ni ver si te çö züm bul du? Böl ge o la rak ba kýl dý ðýn da, te rör, u yuþ tu ru cu, kan dâ vâ la rý, tö re ve na mus ci na yet le ri, ber del, kü çük yaþ lar da ev li lik, iþ siz lik gi bi ko nu lar da ü ni ver si te le rin kat ký la rý ný cid dî o la rak ma sa ya ya týr mak ge re ki yor. Ya ni ü ni ver si te de mek, ü ni ver si te li de mek ne de mek tir? E mek li li ði gel di ði hal de, da ha a ya ðý na bir çiz me giy me miþ bir zi ra at fa kül te si a ka de mis ye ni ni halk ne yap sýn? Bu ko nu da Ja pon lar hep ör nek ve ri lir. Geç ti ði miz gün ler de Har ran Ü ni ver si te si nde ki bir zi ra at pa ne lin de, Ja pon bi lim a da mý nýn su nu mu nu iz ler ken, ne ka dar uy gu la ma nýn i çin de ol du ðu, dü þün ce i le uy gu la ma nýn na sýl bir bi ri ni des tek le di ði çok net an la þý lý yor du. Doð ru su ben, þah sým a dý na Dic le Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si ni e le al dýk la rý ko nu ve a çý lýþ su nu mun da da gö rül dü ðü ü ze re yap mýþ ol duk la rý bir bi rin den gü zel, zen gin fa a li yet ler zin ci ri do la yý sýy la teb rik e di yo rum. Ü ni ver si te Ge nel Sek re te ri i le a ya küs tü yap tý ðý mýz gö rüþ me de i se, u fuk la rý nýn ol duk ça a çýk, çe þit li ve zen gin ol du ðu cüm le ler den an la þý lý yor du. Ya ni bu ü ni ver si te mi zin, ya kýn ge le cek te böl ge sin de bir yýl dýz gi bi par la ya ca ðý an la þý lý yor. El bet te bir yer de bir ge liþ me var sa, bir bi riy le u yum lu e kip var de mek tir. Her kes ken di bu lun du ðu or tam da ba na dü þen ne dir? so rum lu lu ðunu ta þýr sa, el bet te prob lem ler o luþ ma dan gi de ri le cek tir. Mi sa fir ler le il gi le nen a raþ týr ma gö rev li si nin so rum lu luk duy gu su doð ru su be ni duy gu lan dýr dý. Teb rik ler! Ü ni ver si te le ri mi zin ül ke nin sos yal ger çek le ri i le il gi li a dým lar at ma sý i yi ye a lâ met. A ka de mik bil gi, ha ya ta do kun ma ya baþ lý yor de mek tir. Bo þan ma; sos yo lo ji, psi ko lo ji, i la hi yat, i le ti þim ve hu kuk ma sa la rýn da e ni ne bo yu na tar tý þýl dý. Ve ger çek ten çok gü zel, so mut, uy gu la na bi lir teklif ler çýk tý. Hat ta bo þan ma a þa ma sý na gel me den ön ce ki ya pýl ma sý ge re ken ler, bo þan ma es na sýn da ki tu tum lar ve bo þan dýk tan son ra ki a týl ma sý ge re ken a dým lar, bo þan ma ve ço cuk lar gi bi pek çok baþ lýk ça lý þýl dý. En son gün, ma sa sek re ter le ri o la rak, or ta ya çý kan teklif le ri, so nuç bil di ri si þek lin de ka mu o yu i le pay la þýl mak ü ze re, so nuç pa ne li ya pýl dý. Rek tör yar dým cý sý, psi ko lo ji ma sa sý sek re te ri, psi ki yat rist pro fe sör ho ca mý zýn pa nel yö ne ti ci li ði gö ze ti min de ma sa lar dan ge len or tak nok ta lar tes bit e di lip, ko nu nun hü kü me ti il gi len di ren bo yu tu, yet ki li le re; di ðer di sip lin le ri il gi len di ren bo yu tu i se il gi li le re u laþ tý rý la ca ðý i fa de e dil di. Ya ni bü tün bu ça lýþ ma lar, a lý na cak ted bir ler, a tý la cak a dým lar bir a i le nin da hi bo þan mak tan vazgeç me si ne ve si le ol sa, ye ter. A ma ben i na ný yo rum ki, el de e di len so nuç lar, Tür ki ye ye cid dî kat ký ya pa cak ni te lik te. A ma uy gu la nýr sa Bi li yor su nuz, Sa id Nur sî de, yüz yýl ön ce, bu böl ge de ki o lu þa bi le cek prob lem le re dik kat çek miþ, hat ta biz zat pa di þa ha, mec li se gi de rek der di ni an lat ma ya ça lýþ mýþ, an lat mýþ, hat ta ö de nek tah si sa tý da al mýþ. A ma te me li a týl ma sý na rað men, þart la rýn de ðiþ me si ve fark lý et ken ler dolayýsýyla Med re se tü z - Zeh ra yý ha ya ta ge çi re me miþ ti. Ýþ te, i çin de ol du ðu muz du rum, çýk maz lar, te rör en ba ri zi, uy gu la na ma mýþ bir pro je nin or ta ya çý kar dý ðý so run lar yu ma ðý o la rak kar þý mýz da. Di le riz, bo þan ma i le il gi li u la þý lan so nuç lar da böy le bir so nu ca dö nüþ mez. Ay ný ma sa da ça lýþ tý ðý mýz, Mi ka il Sön mez, Sa id Öz de mir, Dr. Ke nan Taþ tan, Kâ zým Gü leç yüz, Ya se min Gü leç yüz, Me tin Mu rat, Ar zu Pa muk çu, Ýlk nur U luð, ve Se min Gü ler Ha ný me fen di ve be ye fen di le re ça ba la rý, kat ký la rý ve a lan i çe ri sin de ki se mi ner, ki tap ve di ðer ça lýþ ma la rý dolayýsýyla hep si ne yü rek ten say gý lar ve sev gi ler i le ti yo rum. Elbistan da gençlik konferansý Yazarýmýz Halil Uslu, Elbistan Ticaret ve Sanayii Odasý konferans salonunda gerçekleþtirilen Ýslâm Medeniyet ve Gençlik konulu konferans verdi. TÜRK Te le kom un Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Gör me En gel li ler Tek no lo ji La bo ra tu va rý (GE TEM) iþ bir li ðiy le ha ya ta ge çir di ði Tür ki ye nin ilk te le fon kü tüp ha ne si pro je si i le gör me en gel li ler 662 bin da ki ka ro man din le di. Türk Te le kom dan ya pý lan a - çýk la ma ya gö re, Te le fon Kü tüp ha ne si pro je si, fa a li ye te geç ti ði gün den bu ya na yak la þýk 30 bin kez zi ya ret e dil di. Pro jey le yüz ler ce ses li ki ta býn gör me en gel li ler le bu luþ ma ya baþ la ma sýy la GE - TEM in ü ye sa yý sý yüz de 30 art tý nu ma ra lý te le fon ü ze rin den üc ret siz hiz met ve ren Te le fon Kü tüp ha ne si nden fay da lan mak is te yen ler, gör me en gel li ol duk la rý na da ir bir ra por la GE TEM e baþ vu ra rak al dýk la rý þif re ler le seç tik le ri ki tap la rý 662 bin da ki ka din le me imkâný na ka vuþ tu. Sa de ce ev te le fon la rý ü ze rin den fay da la ný la bi len Te le fon Kü tüp ha ne si nin kul la ný cý la rý, di le di ði ki ta bý seç me, bir son ra ki a ra ma da kal dý ðý yer den de vam et me ya da bö lüm ler a ra sýn da i le ri-ge ri gi de bil me gi bi ge liþ miþ ö zel lik ler den de ya rar la na bi li yor. Hiz met ten en yo ðun o la rak sa at le ri a ra sýn da fay da la nan kul la ný cý lar seç tik le ri ki tap la rý bir a ra ma da or ta la ma 24 da ki ka din li yor. Te le fon Kü tüp ha ne si nden en çok fay da la nan il ler Ýs tan bul, An ka ra ve Ýz mir in ar dýn dan Mer sin, An tal ya ve Trab zon ol du. Te le fon Kü tüp ha ne si nde üc ret siz o la rak su nu lan ses li ki tap la rýn lis te si ne tur ki ye ye de ger.com.tr ve ge tem.bo un.e du.tr ad res le rin den u la þý la bi li yor. YENÝ ASYA Gazetesi Elbistan temsilciliðinin organize ettiði faaliyette araþtýrmacý yazar Halil Uslu konferans verdi. Elbistan Ticaret ve Sanayii Odasý konferans salonunda gerçekleþtirilen Ýslâm Medeniyet ve Gençlik konulu konferans Kur ân-ý Kerim okunmasý ile baþladý. Elbistan a daha önce geldiðini belirten Halil Uslu, Ýslâm medeniyetini yaþanan örnekler ile anlatarak, cahiliye döneminde gençlerin içinde bulunduðu ortamý ve Peygamber Efendimizin (asm) Ýslâm ý yaymasý ile gençlerin durumlarýný karþýlaþtýrdý. Ýslâm ýn insan hayatý üzerinde nasýl bir etki býraktýðýný yine yaþanan olaylar ile iliþkilendirerek anlatan Halil Uslu, Ýslâm tarihinden ve günümüzden verdiði örneklerle gençlerimizin düþtüðü durumu gözler önüne serdi. Uslu, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin günümüz problemlerine yönelik çözümleri çaðýn tefsiri olan Risâle-i Nur dan verdiði örnekler ile çözüm yollarýný anlattýðý konferansýnda, bilhassa uyuþturucu, sigara ve alkolün gençliðe verdiði maddî ve manevî tahribatý istatistikî bilgileri aktardý. 1,5 saat süren ve yoðun katýlýmýn olduðu program sonunda Uslu, katýlýmcýlar ile sohbet etti. Nurullah Köker / Elbistan 662 BÝN DAKÝKA ROMAN DÝNLEDÝLER TÜRK TELEKOM UN BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ GÖRME ENGELLÝLER TEKNOLOJÝ LABORATUVARI ÝÞBÝRLÝÐÝYLE HAYATA GEÇÝRDÝÐÝ TÜRKÝYE NÝN ÝLK TELEFON KÜTÜPHANESÝ PROJESÝ ÝLE GÖRME ENGELLÝLER 662 BÝN DAKÝKA ROMAN DÝNLEDÝ. TÜR KÝ YE YE DE ÐER TÜRK Te le kom Üst Yö ne ti - ci si (CE O) Gök han Boz kurt, Kü tüp ha ne Haf ta sý kap sa - mýn da pro je yi de ðer len di re - rek, i yi bir ku rum sal va tan - daþ ol ma bi lin ciy le yüz bin - ler ce yurt ta þýn ha ya tý na do - ku nan sos yal so rum lu luk pro je le ri ge liþ tir dik le ri ni be - lirt ti. Tür ki ye ye De ðer ça tý sý al týn da yü rüt tük le ri bu pro je - le rin en ye ni si o lan Te le fon Kü tüp ha ne si pro je si nin, gör - dü ðü bü yük il gi ve al dý ðý öv - gü ler i le bu a lan da ne ka dar bü yük bir ih ti yaç ol du ðu nu bütün Tür ki ye ye bir kez da - ha gös ter di ði ni i fa de e den Boz kurt, a çýk la ma da, Sa hip ol du ðu muz tek no lo jiy le gör - me en gel li müþ te ri le ri mi zin ha ya týn da bir fark oluþturmak ve on la rý bam baþ ka dün ya la ra ta þý ya cak öy kü le ri u laþ týr ma da a ra cý ol mak, Türk Te le kom a i le si o la rak biz le ri çok mut lu e di yor gö rü þü ne yerver di. Ýs tan bul / a a Çaðrý nýn yönetmeni anýldý AL LAH IN El çi si: Haz re ti Mu ham med, Çað rý ve Çöl Ars la ný: Ö mer Muh tar gi bi film le ri bu lu nan Su ri ye a sýl lý A me ri ka lý yö net men Mus ta fa Ak kad Ýs tan bul da a nýl dý. Ta rýk Za fer Tu na ya Kül tür Mer ke zi nde ki an ma prog ra mýn da ko nu þan ya zar Dr. Yu suf Kap lan, Holl ywo od un in san lar ü ze rin de yap tý ðý et ki yi, çað rý þý mý gö ren Ak kad ýn, Ýs lâm ýn do ðu þu nu e ser le riy le dün ya ya an lat tý ðý ný B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Al lah'ý ta ný ma, an la ma, bil menin bazý yörelerde söyleniþi. 2. Kar ta ca'lý ün lü ko mu tan. - Ün lü bir Os man lý ta rih çi si. 3. Bir kim se ve ya ta ra fýn sö zü nü, di ðer ta ra fa teb lið et me, re sul lük. - En yük sek dev let o to ri te si ni, bü tün dev let baþ kan lý ðý yet ki le ri ni ka lý tým ve ya soy lu lar ca se çil me yo luy la e lin de bu lun du ran kim se. 4. Ýs lâm'ýn ge rek li o lan e sas la rý na i nan ma, Al lah'a i nan ma. - Ez gi i le o kun mak ü ze re, ço ðu ye di he ce li ve dört di ze li ve ya 7+7 he ce li ve i ki di ze li o la rak mey da na ge ti ri len bir dört le me tü rü. - Bir olumsuzluk eki. 5. Kö pek ve sý ðýr la ra ye di ril mek i çin un ve ke pek le ha zýr la nan yi ye cek. - Ý tal ya'da bir þe hir. 6. Yað mur su la rý nýn, ça tý nýn ba zý yer le rin den i çe ri sýz ma sý ný ön le mek i çin ya pý lan saç ör tü. - Bir mas tar e ki. - A na do lu A jan sý'nýn ký sa sý. 7. Tam ye rin de. 8. Te le viz yo nun ký sa sý. - Yük sek ý sý da pi þi ril miþ top rak tan ya pý lan va zo, ça nak, çöm lek vb. nes ne. 9. Di nî i nan cý ol ma yan. - Bir kut sal Hint des ta ný. 10. Yon ga lan mýþ o dun la rýn in ce ta laþ ha li ne ge ti ri le rek tut kal ve kim ye vî mad de ler i le ka rýþ tý rý lýp, yük sek ba sýnç ve sý cak lýk ta þe kil ve ri le rek, de kor kâ ðýt la rý i le yü zey le ri nin kap lan ma sý su re tiy le ger çek leþ ti ri len bir ü rün. - Ken di ni be ðen dir mek i çin ta ký ný lan yap ma cýk lýk BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI T A L E P V A K A R A C E M A Þ Ý R A N M K A MAR O T Y A B A A R A N R A A S Ý L L S A M K O R U A B A A Y Ý N N A M B A R A K N U H Z A Ý L S Ý T R A N T D O MAN Ý Ç L A V E N EME K H E L A L söy le di. ABD yi ABD ya pa nýn Holl ywo od ol du ðu nu kay de den Kap lan, Ak kad ýn yap tý ðý film sah ne le ri nin ken di i çin de bü tün lük ta þý dý ðý ný i fa de et ti. Ya zar A li Mu rat Gü ven de Ak kad ýn si ne ma da ki tar zý ný sev di ði ni be lir te rek, Pi po suy la ba tý lý lý ðý, bað daþ ku rup o tur ma sýy la da do ðu yu red det me miþ tir. 52 yýl dýr Holl ywo od da Müs lü man kim li ði ne sa hip çý kan bir a dam dý, o yüz den a ný yo ruz de di. Si ne ma ya za rý Ba nu Boz de mir de O, si ne ma lar da ve te le viz yon lar da he pi mi zin bel le ðin de yer et miþ si ne ma ör ne ði ser gi le miþ yö net men di di ye ko nuþ tu. Ak kad ýn yap tý ðý film ler de Haz re ti Mu ham med in gös te ril me me si nin bü yük bir ba þa rý ör ne ði ol du ðu nu be lir ten Boz de mir, yö net me nin film le ri ni iz ler ken iz le yi ci nin fil min i çe ri sin de yer al dý ðý ný kay det ti. Ýs tan bul / a a YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA- 1. Mý sýr hü küm da rý nýn Pey gam be ri mi ze (asm) gön der di ði ba yan kö le. - Hz. Üs tad'ýn "bin ka lem li köy" ol arak ni te len dir di ði yer le þim ye ri. 2. Mü zik te bir par ça nýn ha re ket li ça lý na ca ðý ný be lir tir i ba re. - Mi mar cet ve li. 3. Kü çük ki tap, bro þür. - A þý rý ha re ket ve sý cak lýk so nu cun da de ri yo luy la vü cut tan a tý lan sý vý. 4. Av ru pa Bir li ði dü zen le me le ri çer çe ve sin de, ül ke ler a ra sýn da ger çek leþ ti ri len pa ra trans fer le ri nin hý zý i le ka li te si ni art týr mak ve ma li yet le ri ni dü þür mek i çin o luþ tu ru lan ban ka cý lýk sis te mi. - A ðaç la rýn göv de sin de ve ya dal la rýn da ye ti þen bir tür man tar dan el de e di len ve ça buk tu tu þan, sün ge rim si mad de. 5. Ta li hini an lamak i çin bir þey le re ba ka rak ma na çý kar ma sah te kâr lý ðý. - Rah me tul la hi a ley hin ký sa sý. 6. Rü ya â le mi. 7. Ak de niz a ne misi. 8. Ü ðü tül müþ ta hýl. - Mü zik te rit mik söz tek ra rý. 9. Bir bað laç. - Er kek le rin ad ve ya so yad la rý nýn ö nü ne ge ti ri len say gý sö zü. 10. Kay na ðý mi to lo jik çað la ra da ya nan ki riþ li bir çal gý. - Yar dým is te me, a man di le me. 11. Býk kýn lýk, bez gin lik be lir tir bir ni da. - Yu na nis tan'ýn baþ þehri. 12. Der viþ le rin zi kir i çin o luþ tur duk la rý yu var lak. - Per de a yak lý bir kü mes hay va ný BU yýl se ki zin ci si dü zen le ne cek Os man Ga zi yi An ma ve Bur sa nýn Fet hi Þen lik le ri, Ni san a yý bo yun ca coþ kuy la kut la na cak. Fet hiy le Os man lý ya ci han dev le ti nin yo lu nu a çan, Os man lý nýn ilk baþ þehri Bur sa, Ni san a yý ný do lu do lu ge çi re cek. Bey lik ten im pa ra tor lu ða gi den yol da en bü yük a dým lar dan il ki o lan H a z ý r l a y a n : E r d a l O d a b a þ (er da lo da 1 Bursa da fetih þenliklerine uluslar arasý kutlama Bur sa nýn fet hi nin 686. yý lý, u lus la r a ra sý bo yut ta dü zen le ne cek bir çok fa a li yet le kut la na cak. Mer kez Os man ga zi Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Dün dar, Bur sa nýn fet hi ni 8 yýl dýr halk la bir lik te kut la dýk la rý ný söy le di. Os man Ga zi yi An ma ve Bur sa nýn Fet hi Þen lik le ri ni, hal kýn ka tý lý mý ný sað la ya cak þe kil de dü zen le dik le ri ni ve her yýl bü yük il gi gör dü ðü nü i fa de e den Dün dar, þöy le de vam et ti: Bir a ya ya ya rak de ði þik fa a li yet ler ya pý yo ruz. A na he def, et kin lik le rin halk la pay la þýl ma sý. Coþ ku i çin de, bay ram ha va sýn da, es ki ge le nek le rin bu gü ne ta þýn ma sý, ta ri hin genç ler ta ra fýn dan ya þa týl ma sý ný a maç lý yo ruz. Fa a li yet ler de hal kýn he men he men tüm ke sim le ri yer a lý yor. Spor tif, kül tü rel et kin lik ler, sem poz yum ya pý la cak. Sem poz yum lar da her yýl bir pa di þa hýn dö ne mi nin in ce len di ði ni be lir ten Dün dar, bu yýl 6 Ni san da, Sul tan 1. Mu rad Han döneminin e le a lý na - ca ðý ný bil dir di. Bur sa / ci han KUPON: 33

5 Y fer sa dog ni as ya.com.tr Ba tý top lum la rý nýn mâ ne vî de ðe ri, in sâ nî zen gin lik le ri nin bü yük bir e roz yo na uð ra dý ðý ný, biz zat ken di le ri nin sos yal i lim ler le uð ra þan i lim a dam la rý, ü ni ver si te, a raþ týr ma mer kez le ri, te o log, sos yo log, pe da gog la rý ve is ta tis ti kî ra kam la rý or ta ya ko yu yor. Ýþ te Har ward Ü ni ver si te si Vi su al and En vi ron men tal Stu du es Bö lü mün den Dr. Nan Burks Fre e man ýn te zi mi zi doð ru la yan çar pý cý sö zü: Bu top lu mun bu na lým i çin de ol du ðu nu gör mek çok bü yük e ði ti mi ge Fi i lî si ya set le a lâ ka mýz yok Bi zi ta ný yan lar ve ya haf ta lýk ya zý la rý mý zý ta kip e den ler doð ru dan günlük si ya se ti ko nu a lan ya zý la r yaz ma dý ðý mý zý bi lir ler. A ma e li miz den gel di ði, ak lý mý zýn er di ði ka dar yýl lar dýr is ti fa de et ti ði miz Be di üz za man ýn iç ti maî ve si ya sî ha ya tý mýz la il gi li öl çü ve düs tur la rý öð ren me ye ve o çer çe ve de ter cih le ri mi zi be lir le me ye ça lý þý yo ruz. A yrý ca men su bu bu lun du ðu muz ca mi a mý zýn meþ ve ret le al dý ðý ka rar la rý doð rul tu sun da ha re ket et me yi bir va zi fe, bir so rum lu luk te lâk ki e de rek ha re ket et me ye ça lý þý yo ruz. Bu gü ne ka dar hep böy le dü þün dük, böy le ha re ket et tik. Bir ce ma a te, bir ca mi a ya da hil ol ma nýn, onun mensubu ol ma nýn be ra be rin de ge tir di ði so rum lu luk lar dýr, yü küm lü lük ler dir bu söy le dik le ri miz. Ak si bir du rum be ra be rin de ba zý mâ ne vî me su li yet le ri ge ti rir. Ma dem ce maa tin þahs-ý mâ ne vî sin den çý kan ka rar lar ve tav si ye e di len ter cih ler her han gi bir risk ge tir me nin ö te sin de, bü yük se vap la ra, ha se nat la ra me dar o lu yor; öy le i se þah sî fi kir ve dü þün ce le ri mi zi bir ke na ra ko yup, ca mi a i le be ra ber ha re ket et mek en a kýl lý ca bir ter cih o lur. Kal dý ki bu ko nu da Ye ni As ya ca mi a sý hep i sa bet kay det ti. Or ta lý ðýn toz du man ol du ðu dar be dö nem le rin de, si ya set a la ný nýn en kar ma þýk, kay gýn ze min le rin de, ni ce ce ma at le rin bu lun du ðu za man lar da, þu ve ya bu se bep le bir çok in sa nýn ve ca mi a nýn is te ye rek ve ya is te me ye rek kon jonk tür ge re ði kul var de ðiþ tir di ði dö nem ler de bir tah dis-i ni met o la rak Ye ni As ya ca mi a sý her han gi bir ka fa ka rý þýk lý ðý na gir me den, Nur lar da ki öl çü ler ý þý ðýn da ter ci hi ni be lir le di ve i sa bet kay det ti. Biz de ki si ya sî ya pý nýn u cu dý þa rý da ol du ðu i çin, es ti ri len toz du man i çin de ya pý lan sun'î ve yan lýþ yön len dir me ler dolayýsýyla ö nü mü zü gö rüp, doð ru ter cih ler de bu lun mak ko lay ol mu yor. Ýç ve dýþ mü da ha le ler le si ya set a la ný tar-ü mar e di lin ce va tan daþta kafa ka rý þýk lýk la rý o lu yor, do la yý sýy la ki me, ne re ye re yi ni ve re ce ði ni kes ti re mi yor. De mok ra si nin bü tün ka i de tu tar lýk la rýy la o tur du ðu ül ke ler de böy le ka fa ka rý þýk lýk la rý he men hiç ol mu yor. O ra lar da dar be ler ve ya ben ze ri sun î mü da ha le ler ol madý ðýn dan mil let her han gi bir þüp he ye ve ya te red dü te gir me den ter ci hi ni ya pa bi li yor. Me se lâ A me ri ka da þim di ki si ya sî par ti le rin ma zi si yak la þýk o la rak i ki yüz yýl dýr; Ýn gil te re de üç yüz yýl dýr. Ya ni bu ül ke ler de ik ti dar da ve ya mu ha le fet te o lan par ti li le rin öm rü o ül ke le rin ku ru luþ la rýy la ya þýt. Biz de bu du rum na sýl? Ýk ti dar da ki par ti on ya þýn da.. Ya lan, al dat ma ve ya a bart ma ü ze rin den ya pýl mak ta o lan gü nü bir lik si ya set le geç miþ te ol du ðu gi bi þim di de hiç bir il gi miz ol ma dý, bun dan son ra da ol maz. An cak doðr u dan ve ya do lay lý o la rak men su bu bu lu ndu ðu muz kud sî hiz met le ri mi zi müs bet ve ya men fi ma na da et ki le yen, a lâ ka dar e den si ya set i le il gi len mek ve o çer çe ve de fi kir ve dü þün ce le ri mi zi di le ge tir mek de en ta biî hak ký mýz dýr. Nur lar dan al dý ðý mýz ders ler le, o ra da ki ölçü ve prensipler çerçevesinde fikir beyanýnda bulunmak ve buna paralel bir ter cih te bu lun ma yý da üst len di ði miz ul vî bir dâ vâ nýn, bir mis yo nun ge re ði o la rak te lâk ki e di yo ruz. Ül ke miz de ö te den be ri ba zý si ya si ler si ya se ti din siz li ðe; ba zý la rý da di nin yü ce de ðer le ri ni si ya set le ri ne a let et ti ler. Her i ki si ya sî grup di ne, din dar la ra, ül ke ye bü tün bir mil le te za rar ver di ler. Bu sin si ve teh li ke li du ru mu fark e den Be di üz za man da bu teh li ke li gi di þa ta son ver mek i çin si ya se ti di ne dost ve yar dým cý ve a let et mek i çin si ya si le re i kaz ve tav si ye ler de bu lu na rak on la rý yön len dir me ye ça lýþ tý. Ýþ te ge çmiþ ten bu gü ne Ye ni As ya e ko lü nün yap ma ya ça lýþ tý ðý si ya set de bun dan baþ ka bir þey de ðil dir. Bu gü zi de e kol bü tün bun la rý yi ne Üs ta dýn tav si ye et ti ði þe kil de ya ni si ya se ti di ne a let ve si ya si le ri di ne dost ve yar dým cý kýl mak ga ye siy le yap tý. Ve kar þý lý ðýn da hiç bir ma kam-mev ki ve ya mad dî mâ ne vî kar þý lýk bek le me den... Batý toplumu huzur arýyor (2) rek tir mi yor. He men her kes, o nu fark e der. 1 Da ni el Go le man Duy gu sal Ze kâ i sim li ki ta bý nýn gi ri þin de, Son on yýl da a i le miz de, çev re miz de ve top lum ha ya tý mýz da duy gu lar la baþ e de me me, u mut suz luk, ta ham mül süz lük ve ev li lik i çi þid det art tý. Ýn san lar Ý yi gün ler ye ri ne Gel bo yu nun öl çü sü nü al di yor lar tes bi tiy le bu kor kunç ger çe ðe dik kat çe ki yor. Bir si nir bi lim ci o lan An to ni o R. Da ma si o Des car tes in ya nýl gý sý i sim li ki ta býn da duy gu la rýn e ði ti mi ni þan sa bý rak mak la ha ta ya pýl dý ðý ný; me se lâ, ev li lik gi bi top lum sal ha yat ta duy gu sal pay la þým ge rek ti ren ko nu lar da ba þa rý lý o la ma dýk la rý ný i ti raf et ti. 2 Din le/mâ ne vi yat la ba rý þýk ol ma yan, yo lu nu þa þýr mýþ fel se fe nin do ður du ðu mad de pe rest lik, yâ ni Dec ca lizm; in sâ nî duy gu la rý, ul vî de ðer le ri, gü zel has let le ri du mu ra uð rat mýþ. A i le mü es se se si ni, fe mi niz min de tah ri ba týy la par ça la mýþ, da ðýt - MAKALE 5 mýþ. Ak ra ba lýk bað la rý, kom þu luk mü nâ se bet le ri, dost luk an la yý þý e go iz min buz ha ne sin de sý fý rýn al tý na in dir miþ... So nuç ta, ul vî cep he si du mu ra uð rar ken, þid de te da ya lý duy gu la rý ö ne çýk tý. Duy gu sal boþ luk, u yuþ tu ru cu gi bi kö tü a lýþ kan lýk lar, a i le par ça lan ma sý, gayr-i meþ rû ha yat, ferd ler a ra sý þid det, yal nýz lýk top lu mu ka sýp ka vu ru yor. Fer di yet çi (ki þi sel) psi ko lo ji nin ku ru cu su Al fred Ad ler le bir lik te ça lý þan din psi ko lo ðu Er nest Jahn â i le ha ya týn dan bir ke si ti þöy le an la týr: Biz sü rek li o la rak ev li lik kriz le riy le kar þý kar þý ya ge li riz. Çift ler den bi ri si kuv vet pe þin de o lur, di ðe ri o nu bas ký sý al týn da his se der, bi rin ci nin gös ter di ði kuv vet ça ba sý na baþ kal dý rýr, ça týþ ma bu ra da doð muþ o lur. 3 Ö te yan dan; mâ ne vi yat tan mah rûm tek no lo ji, ye ni ke þif, î cad ve mad dî im kân lar la in san la rý pe þin den sü rük le yip yal nýz lý ðýn gir da bý na at tý. Ba - tý top lu mu; ha ya tý mâ nâ sýz ve sý kýn tý lý bul mak ta dýr. Baþ ta ABD ol mak ü ze re, ge liþ miþ ül ke ler de in san lar bü yük bir bu na lý mýn e þi ðin de. Ki mi öl mek, ki mi si de öl dür mek i çin ye ni ye ni me tod lar, yol lar a rý yor! ABD de in san la rýn ö lüm hak ký o lup ol ma dý ðý yo lun da ki tar týþ ma lar sü rer ken, öl mek is te yen le re, a cý çek me den na sýl ö le bi le cek le ri ni an la tan Fi nal E xit ad lý ki tap çok tan dýr pi ya sa da. Ýn ti har lar, cin sî sap ma lar, Ba tý top lu mu nu ka sýp ka vu ru yor. 4 Dip not lar: 1- Za man/26 Ha zi ran, Ye ni As ya, Ki þi lik Bo zuk luk la rý ve ve Top lum sal Bü tün leþ - me, s A li Fer þa doð lu, Ba tý nýn Çö kü þü ve Öz le nen Ýn - san lýk, 2. Bask., s Hürriyete meftûn, istibdata muhalif II. Meþrûtiyet'in ilk yýllarý (3) Hür ri yet ol ma dan as la Zâ hi rî mâ nâ da mem le ke tin e ði tim/ma a rif me se le si i çin hü kü met mer ke zi Ýs tan bul'a ge len Sa id Nur sî'nin, "Her müþ kül hal le di lir; kim ne is ter se sor sun" tar zýn da ki çý ký þý a çýk ça gös te ri yor ki, o nun bu ge li þi sa de ce bir tek "mek tep med re se" me se le siy le sý nýr lý de ðil dir. Ni te kim, çok ký sa bir sü re son ra an la þýl dý ki, genç Sa id'in millet ve memleket mukadderatýyla ilgili çok cid dî ve ay ný za man da bü yük risk ta þý yan da ha baþ ka dü þün ce ve ta lep le ri var. Me se lâ, bir i ki ay lýk sü re zar fýn da, o nun is tib da dýn her tür lü sü ne ve hü küm fer mâ o lan mo nar þik mut la ký yet re ji mi ne þid det le kar þý, bu na mu ka bil hür ri yet ve meþ rû ti yet sis te mi ne i se bü tün ruh û câ nýy la ta raf tar ve mü da fa a cý ol du ðu nu, ne re dey se duy ma yan kal ma dý. Üs te lik, bu u ður da her tür lü be de li ö de me ye de ha zýr o ldu ðu, her ha lin den an la þý lý yor du. Ni te kim, öy le ol du. Tý mar ha ne ye gön de ril di, mah ke me ye çý ka rýl dý, ha pis ha ne ye sevk e dil di. An cak, o yi ne de yýl ma dý; i nan dý ðý ný söy le me ye, bil dik le ri ni yaz ma ya ara vermeden de vam et ti. Bil has sa Nu tuk, Mü nâ za rât, Hut be i Þâ mi ye ve Di vân ý Harb i Ör fî i sim li e ser le rin de, bu me yan da ki hiz met le ri ne, ka na at ve be ya nat la rý na da ir pek çok mev zu ba his var. Ýþ te, bun lar dan bir kaç mi sâl... Has ta lý ðýn teþ his ve te dâ vi si hak kýn da Bir eserinde þunu söylüyor, Üstad Bediüzzaman: "Ev vel (1908'den ev vel) Þark'ta fe na lý ðýn se be bi, Þark'ýn uz vu has ta lan mýþ zan ne di yor dum. Vak tâ ki, has ta o lan Ýs tan bul'u gör düm, nab zý ný tut tum, teþ rih et tim (a çýp bak tým); an la dým ki, kal bin de ki has ta lýk týr, her ta ra fa si ra yet e der. Te dâ vi si ne ça lýþ tým; bir di vâ ne lik le tal tif e dil dim." (Di vân ý Harb i Ör fî, s. 87) * * * Yi ne Di vân ý Harb i Ör fî'de ki "Devr i is tib dat ta tý mar ha ne den son ra tev kif ha ne de i ken Zab ti ye Nâ zý rý Þe fik Pa þa i le mu ha ve re" baþ lýk lý bö lüm den bir i fa de: "Si ga ra kâ ðý dý ka dar in ce ve ni zâm nâ mýy le bir per de yi, bu ka dar fe ve rân ý ef kâr ve his si yâ ta kar þý her ke sin üs tü ne ört müþ sü nüz. Her kes, al týn da, si zin taz yî ka tý nýz la mey yit i mü te har rik gi bi in li yor. Ben a ce mî i dim, al tý na gir me dim, üs tü ne düþ tüm." Gö rül dü ðü gi bi, de li/divâne mu a me le si ni gör me ye, di va ne lik le dam ga la nýp tý mar ha ne ye gön de ril me ye, hat ta iþ ken ce li ha pis ha ne de ö mür tü ket me ye bi le ra zý o lan Be di üz za man Sa id Nur sî, hür ri ye ti ni fe dâ et me ye ve bas ký cý re jim le mü ca de le et mek ten ge ri dur ma ya as la ra zý o la mý yor. Hat ta öy le ki, Sul tan I I. Ab dül ha mid'in þah sý ný yük sek mev ki de gö rüp (bir ne vî ve li de re ce sin de) o nu tah kir ve tez yi fe te nez zül et me di ði hal de, o nun "ha fif is tib dat" a ya rýn da ki si ya se ti ni de i çi ne a lan bü tün dik ta yö ne tim le ri hak kýn da "Her ne re de rast lar sam sil le vu ra ca ðým" di ye cek ka dar kat'î bir kararlýlýkla nidâ edip ko nu þtu: "Meþ rû, ha ki kî meþ rû ti ye tin mü sem mâ sý na ahd û pey mân et ti ðim den, is tib dat ne þe kil de o lur sa ol sun, meþ rû ti yet li bâ sý giy sin ve is mi ni tak sýn, rast gel sem sil le vu ra ca ðým." (Di vân ý Harb i Ör fî, s. 40) E vet, Sa id Nur sî, bü tün ha ya týn da ve bü tün kuv ve tiy le da i ma hür ri yet, meþ rû ti yet ve a dâ let i tam me le hin de; zu lüm, te gal lüb, ta hak küm ve is tib da dýn i se a ley hin de ol muþ tur. (Lem'â lar, s. 174) Hür ri yet ten son ra, sý ra sýy la meþ rû ti yet ve cum hu ri ye ti sa vu nan Be di üz za man, in san la rýn, bil has sa Müs lü man la rýn bu ul vî ni met le re de ðer ve rip sa hip çýk ma sý ný is ter. Tâ ki, el den git me sin ve baþ ka mak sat la ra â let e dil me sin ler. Ýþ te, bu yüzden de ba þý na gel me yen kal ma mýþ; netice itibariyle, en a ðýr be del le ri ö de me ye mâ ruz bý ra kýl mýþ týr. Bunlarý ö zet lemek gerekirse: 1) Ak la hu sû met e dil di ði ve hür ri ye tin di vâ ne lik le yâd o lu n duðu "za yýf is tib dat" re ji mi (Mut lâ ký yet) o na tý mar ha ne yi mek tep ey le di... 2) Ha ya ta a dâ vet e dil di ði ve î ti dâ lin, is ti ka me tin ir ti ca i le ka rýþ tý rýl dý ðý de vir de (Ýt ti hat Te rak ki hü kü me ti), bu kez "þid det li is tib dat" o na ha pis ha ne yi mek tep ey le di... 3) Son o la rak, din ve mu kad de sa týn te mel den tah ri be ça lý þýl dý ðý "Tek par ti re ji - mi"nde i se, "mut lak is tib dat" o na ha ya tý ze hir, zin dan ey le di. An cak, bü tün bu yýl lýk çi le ve iþ ken ce li ha ya ta rað men, Sa id Nur sî, ha ya tý nýn so nu na ka dar yi ne hür ri yet ve de mok ra si nin te si si i çin ça lýþ mak tan as la ge ri dur ma dý. (Ta rih çe i Ha yat, s. 567) Nursî'ye göre de ðer ler sý ra la ma sý Sa id Nur sî, si ya sî, sos yal, hat ta il mî ha yat i ti ba riy le, hem ön ce li ði, hem de en bü yük de ðe ri "hür ri yet"e ve ri yor. Ne ken di si ne, ne de baþ ka sý na za ra rý do kun ma yan hür ri ye te... Öy le ki, bu meþ rû hür ri ye ti "kâ mil i man"a bað lý yor ve "Ý man ne ka dar mü kem mel o lur sa, o de re ce hür ri yet par lar" di ye rek, Asr ý Sa â de ti ör nek gös te ri yor. (Mü nâ za rât, s. 59) Öy le ya, Al lah'a hak kýy la kul o lan ki þi, hak kýy la da hür o lur; ku la kul luk et me ye, in san la ra bo yun eð me ye as la te nez zül et mez. E vet, en ö nem li ve ön ce lik li o lan þey, hür ri yet tir. Hür ri ye tin ol ma dý ðý yer de, meþ rû ti ye tin ya hut cum hu ri ye tin ne kýy me ti o la bi lir ki... (Söz de cum hu ri yet le i da re e di len 1950 ön ce si Tür ki ye'si ni, Sad dam'ýn I rak'ý ný, Kad da fi'nin Lib ya'sý ný ve ya ba ba o ðul E sad'ýn Su ri ye'si ni a lýn, son ra da bun la rý Cum hu ri ye tin ol ma dý ðý ba zý hür, de mok rat Av ru pa ül ke le riy le ký yas la yýn me se lâ.) * * * Hür ri yet ten son ra, sý ra sýy la meþ rû ti yet ve cum hu ri ye ti sa vu nan Be di üz za man, in san la rýn, bil has sa Müs lü man la rýn bu ul vî ni met le re de ðer ve rip sa hip çýk ma sý ný is ter. Tâ ki, el den git me sin ve baþ ka mak sat la ra â let e dil me sin ler. Ýþ te, Tem muz 1908'de i lân e di len Hür ri yet ve Meþ rû ti yet'e de bu i nanç ve þu ur la sa hip çý kan Üs tad Be di üz za man, sý ca ðý sý ca ðý na mey dan la ra çý kýp nu tuk a tan, i ni si ya ti fi e le a la rak kit le le ri ay dýn lat ma ya ça lý þan, kud sî kay nak la rý de lil gös te re rek ga ze te ve mec mu a lar da ma ka le ler neþ re den i lim ca mi a sý nýn ve med re se eh li nin en par lak si mâ sý o la rak çý ký yor kar þý mý za. Þu i fa de ken di si ne a it: "A ya sof ya'da, Ba ye zid'de, Fa tih'te, Sü ley ma ni ye'de u mum u le ma ve ta le be ye hi ta ben mü te ad dit nu tuk lar la þe ri a týn ve mü sem mâ yý meþ rû ti ye tin mü na se bet i ha ki ki ye si ni i zah ve teþ rih et tim. Ve mü te hak ki ma ne is tib da dýn þe ri at la bir mü na se be ti ol ma dý ðý ný be yan et tim." (Di vân ý Harb i Ör fî, s. 22) Ca mi ler de, med re se ler de â lim le re ve ta le be le re bu þe kil de hi tap e den Be di üz za man, Meþ rû ti yet'in i lâ nýn dan he men son ra Ýs tan bul A ya sof ya Mey da nýn da, a ka bin de de Se lâ nik Hür ri yet Mey da nýn da hal ka hi ta ben, ay rý ca "Hür ri yet Nut ku"nu i rad et ti. Ya rýn: Hür ri yet Nut ku'ndan pa saj lar TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Ri sâ le ler de Mu te zi le e leþ ti ri si (1) Ya þar Bey: Mu te zi le mez he bi nin Üs tad Be dî üz za man ca e leþ ti ri len gö rüþ le ri ne ler dir? Mu te zi le lü gat te ay rý lan lar de mek tir. Baþ ta ka der ve ka za ol mak ü ze re ba zý i ti ka dî ko nu lar da ki gö rüþ le riy le ehl-i sün net ten ay rý lýr lar. Bu mez he bin ku ru cu su Va sýl bin A ta dýr (Ö lü mü: 748). Va sýl, ho ca sý Ha san-ý Bas rî nin mec li sin de bü yük gü nah iþ le ye nin i man du ru mu tar tý þý lýr ken ken di ka na a ti ni or ta ya koy muþ ve bu ka na a ti dolayýsýyla da ho ca sý nýn mec li sin den ay rýl mýþ týr. Ar dýn dan ho ca sý Ha san-ý Bas rî Va sýl biz den ay rýl dý (i te ze le an nî) i fa de si ni kul lan mýþ týr. Bu i fa de de ge çen ay rýl dý i fa de si, za man la ay rý lan lar (Mu te zi le) an la mýn da bu mez he bin a dý ol muþ tur. Mu te zi le mez he bi i ti ka dýn da beþ e sas var dýr: 1- Tev hid: Al lah ýn i sim le ri za tý i le ay ný dýr. Al lah a Al lah ýn za týn dan ay rý sý fat i za fe et mek Al lah ýn bir li ði i le bað daþ maz. Do la yý sýy la Al lah ýn za tý nýn dý þýn da Al lah a sý fat i za fe e dil me mek ge rek tir. 2- A da let: Mu te zi le ye gö re in san hür dür ve ken di fi i li ni ken di si ya ra týr. E ðer in san ken di dav ra nýþ la rý ný ken di si ya rat ma say dý, dav ra nýþ la rýn dan so rum lu ol maz dý. Bu du rum da da in san la rý dav ra nýþ la rý dolayýsýyla ce za lan dýr mak zu lüm ve a da let siz lik o lur du. Oy sa Al lah a dil dir. Hiç bir þe kil de zul met mez. 3- El-Va ad ve l-va îd: Al lah va a din de hulf et mez. Ý yi iþ ya pan lar a hi ret te mü kâ fat gö re cek ler, kö tü iþ ya pan lar i se ce za gö re cek ler dir. 4- El-Men zi le bey ne l-men zi le teyn: Bü yük gü nah iþ le yen ler Mu te zi le mez he bi ne gö re i man da i re sin den çý kar lar. Fa kat in kâr et me dik çe küf re de gir miþ ol maz lar. Ý man i le kü für or ta sýn da bir yer de dir ler. Bun la ra fa sýk de ni lir. Bir ki þi mü min de ol sa töv be et mez se gü nah la rýn dan do la yý ce za gö rür. Bir ki þi nin mü' min sa yý la bil me si i çin kal ben i nan ma sý, i nan cý ný di li i le ik rar et me si ve a mel i le de ya þa ma sý ge rek mek te dir. 5- Ý yi li ði em ret me ve kö tü lük ten sa kýn dýr ma: Her Müs lü man i yi li ði em ret mek ve kö tü lük ten sa kýn dýr mak la mü kel lef tir. Her ne ka dar gü nü müz de Mu te zi le mez he bi nin men su bu kal ma mýþ sa da, fi kir ve gö rüþ le ri nin bi lin me si, doð ru nun bu lun ma sý a çý sýn dan fay da dan u zak de ðil dir. Mu te zi le nin, i man ve i ti kat sa ha sýn da ehl-i Sün ne te ay ký rý gö rüþ le ri var dýr. Bu gö rüþ ler ü ze rin de Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri nin kay det ti ði e leþ ti ri le ri ký sa ca arz e de lim: 1- Mu te zi le i mam la rý Al lah ý kö tü lük ler den tak dis ve ten zih et mek i çin þer rin î câ dý ný Al lah a ver mi yor lar ve Be þer, ken di fi il le ri nin ya ra tý cý sý dýr di yor lar. Oy sa ehl-i Sün net ve l-ce ma at, hay rýn da, þer rin de Al lah ta ra fýn dan ya ra týl dý ðý na i na nýr. Üs tad Be dî üz za man ehl-i Sün net i nan cý ný þöy le sa vu nur: Al lah ýn þer ya rat ma sý Al lah i çin bir ek sik lik de ðil dir ki Al lah ý ten zih et me yi ge rek ti ren bir ko nu ol sun. Çün kü þer o lan, þer ri ya rat mak de ðil; þer ri iþ le mek tir. Zî râ ya rat mak ge nel ne ti ce le re ba kar. Her bir þer ya ra tý lýþ i ti ba riy le, çok ha yýr lý ne ti ce le rin ilk a dým la rý ný teþ kil e der. Me se lâ a te þin yüz ha yýr lý ne ti ce le ri var dýr. Fa kat yan lýþ ter ci hi yü zün den a teþ ten za rar gö ren, me se lâ ye me ði ni pi þi ren a te þe e li ni so kan bir a dam, a teþ te e li ni yak sa, A te þin ya ra tý lý þý þer dir. di ye mez. 1 Mu te zi le, in san la rýn ken di fil le ri nin ya ra tý cý sý ol du ðu hük mü nü, Ce nâb-ý Hakk ý kö tü lük ler den ten zih et mek i çin ver miþ tir. Ce nâb-ý Hakk ý nok san lýk lar dan ten zih mu hab be ti i ti ba riy le ma zur dur. 2 Fa kat bu fi kir dü þün ce nin tef rit nok ta sý dýr. 3 Zî râ, Al lah ý kö tü lük ler den ten zih et mek i çin Çir kin þey le rin ya ra týl ma sý Al lah a a it de ðil dir de me ye ge rek yok tur. Çün kü kö tü lük de ol sa herhan gi bir þe yin ya ra tý lý þý ný Al lah tan baþ ka sý na ver mek müm kün de ðil dir. Be dî üz za man a gö re her þe yin bi ri mülk, di ðe ri me le kût; ya ni bi ri dýþ, di ðe ri iç ol mak ü ze re i ki ci he ti var dýr. Mülk ci he ti ay na nýn ar ka yü zü gi bi dir ki, ba zen eþ ya nýn ka bi li ye tin den kay nak la nan çir kin lik ler gö rün mek te dir. Fa kat me le kût ci he ti ay na nýn þef faf yü zü gi bi, her þey de ve her za man gü zel dir ve þef faf týr. Öy le i se mülk ci he tin de çir kin gö rü nen bir þe yin ya ra tý lý þý ha kî kat te çir kin de ðil, gü zel dir; gü zel lik le ri ta mam la mak i çin dir. 4 Ya rýn in þal lah de vam e de lim. Dip not lar: 1- Lem a lar, s Mek tû bât, s Ý þâ râ tü l-ý câz, s Ý þâ râ tü l-ý câz, s. 73.

6 6 YURT HABER Y 150 ARAÇ MAHSUR KALDI O ECD nin çev re ra po ru Geç ti ði miz haf ta ya yýn la nan O ECD 2050 Çev re Gö rü nüm Ra po ru ba sýn ve ya yýn ku rum la rýn da e pey ce yer al dý. Su, ha va kir li li ði, kü re sel ý sýn ma gi bi bir çok çev re a la nýn da cid dî prob lemler den bah se den ra por dan bir kýs mý ný siz ler le pay laþ mak is ti yo rum: Son kýrk yýl i çe ri sin de in san lýk þim di ye dek gö rül me miþ bir bü yü me ve re fa ha ta nýk lýk et ti. An cak bu bü yü me be ra be rin de çev re kir li li ði ni ve do ðal kay nak la rýn tü ke til me si so nu cu nu ge tir di. Mev cud bü yü me mo de li ve do ðal var lýk la rýn kö tü yö ne til me si so nun da in san lý ðýn ge li þi mi ni teh li ke ye a ta bi lir yý lý na ka dar kent sa kin le ri nin dün ya nü fu su nun yak la þýk % 70 i ni o luþ tur ma sý, bu nun ha va kir li li ði, tra fik yo ðun lu ðu ön gö rü lü yor de bü yü me nin 4 kat da ha bü yük bir dün ya e ko no mi si nin % 80 da ha faz la e ner ji tü ket me si ön gö rü lü yor. Kü re sel e ner ji bi le þi mi i çin de ki fo sil e ner ji nin pa yý % 85 ci va rýn da ol ma ya de vam e de cek. Tabiî çev re ser ma ye sin de ki bo zul ma ve e roz yo nun 2050 yý lý na ka dar de vam e de rek son i ki yüz yýl i çe ri sin de hayat stan dart la rýn da sað la nan ge liþ me yi teh li ke ye so ka bi le cek o lan ge ri dö nül mez de ði þik lik le re yol açmasý bek le ni yor yý lý na ka dar da ha id di a lý po li ti ka lar be nim sen me di ði tak dir de da ha faz la so run lar ge ti ren ik lim de ði þik lik le ri nin ka lý cý bir hal al ma sý, e sas o la rak e ner ji bað lan tý lý CO2 e mis yon la rý nýn % 70 art ma sý dolayýsýyla kü re sel se ra ga zý e mis yon la rý nýn % 50 o ra nýn da art ma sý ön gö rü lü yor. Ka ra sal bi yo lo jik çe þit li li ðin 2050 yý lý na ka dar % 10 a zal ma sý, bi yo lo jik çe þit li lik ba ký mýn dan zen gin o lan bü yük or man a lan la rý nýn % 13 kü çül me si ön gö rü lü yor. Çev re sel ha re ket ler zor la þa rak, e ko sis tem ler risk al tý na gi re cek. Ye ral tý su la rý nýn a zal ma sý bir kaç böl ge de ta rým sal ve kent sel su kay nak la rý i çin en bü yük teh li ke ha li ne ge le bi lir. Ha va kir li li ði dün ya da er ken ö lüm sebep le ri a ra sýn da en baþ ta ge len çev re fak tö rü o la cak yý lý na ka dar par ti kül mad de le re ma ruz kal ma ya bað lý er ken ö lüm le rin sa yý sý nýn i ki ka tý ný a þýp, kü re sel o la rak yýl da 3.6 mil yo nu bu la cak. Yaþ la nan ve þehir leþ miþ nü fus la rý dolayýsýyla OECD ül ke le ri, yer se vi ye sin de ki o ra na bað lý er ken ö lüm o ran la rýn da en yük sek se vi ye le rin den bi ri ne sa hip o la rak sa de ce Hin dis tan ýn ar dýn dan i kin ci sý ra da yer a la bi lir. Kü re sel se ra ga zý e mis yon la rý nýn 2020 yý lýn dan ön ce zir ve ya pa rak, dün ya nýn sý cak lýk or ta la ma sýn da ki ar tý þý 2C i le sý nýr lý kal ma sý ný sað la mak i çin git gi de a zal sa da hâ lâ þans ol du ðu be lir ti li yor. Yu ka rý da ki ra po ra bak tý ðý mýz da bü tün bu prob lem le rin kay na ðý nýn te me li Kur ân-ý Ke rim in i fa de siy le Ýn san la rýn el le riy le iþ le dik le ri nin 1 bir so nu cu dur. Bü tün be þe rin ve var lýk la rýn da is ti ra ha tý yi ne Kur ân ýn em ri ne im ti sal le müm kün dür ki, o da Ýs raf et me yin 2 em ri dir. Sü rek li in san la rýn ih ti yaç la rý ný art tý ra rak, in san lý ðý a þý rý tü ke ti me a lýþ týr mak ve teþ vik et me nin bir so nu cu o la rak dün ya a larm ver mek te dir. Bü tün in san lýk Kur ân ýn em ri ni duy mak zo run da. Çün kü baþ ka bir sis tem in san la rý bu kö tü a lýþ kan lýk la rýn dan vaz ge çi re mi yor. Ýn san lýk bü tün dav ra nýþ la rý ný i lâ hî öl çü le re çek mek zo run da dýr. Yok sa a þý ðý ol du ðu dün ya sýn dan bir an ön ce kaç ma nýn yo lu nu a ra ya cak týr. Dip not: 1- Rum Sû re si, A raf Sû re si, 31. AÐRI DA YOÐUN KAR YAÐIÞI VE TÝPÝ DOLAYISIYLA 3 Ü YOLCU OTOBÜSÜ YAKLAÞIK 150 ARAÇ YOLDA MAHSUR KALDI. Yolda mahsur kalan yolculardan bazýlarý kendi imkânlarýyla araçlarý kurtarmaya çalýþtý. Çal dý ran dan Do ðu ba ya zýt a gö tü rü - lür ken yol da mah sur ka lan bir has ta, Pla to Dað cý lýk A ra ma ve Kur tar ma e kip le rin ce, Do ðu ba ya zýt Dev let Has ta ne si ne u laþ tý rýl dý. FO TOÐ RAFLAR: A A Lüleburgaz a üniversite sözü TÜR KÝ YE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Kýrk la re li nin Lü le bur gaz il çe si ne TOBB ü ni ver si te si ku rul ma sý sö zü ver di. E dir ne de Trak ya Hay van cý lýk Kon gre si ne ka tý lan Hi sar cýk lý oð lu, Lü le bur gaz Ti ca ret ve Sa na yi O da sý ve Lü le bur gaz Ti ca ret Bor sa sý ný zi ya ret et ti. Be le di ye Baþ ka ný E min Ha le bak ýn il çe ye TOBB Ü ni ver si te si ta le bi hak kýn da da gö rüþ le ri ni a çýk la yan Hi sar cýk lý oð lu, Bir lik ve be ra ber li ði ni zi çok be ðen dim. Be le di ye Baþ ka ný mýz bun la rý söy le dik ten son ra ben ne di ye yim. Baþ kan ye ri a yar lar, bi na la rý ve rir se ben de TOBB ü ni ver si te si ni Lü le bur gaz a ge ti re ce ðim di ye ko nuþ tu. Lü le bur gaz Be le di ye Baþ ka ný E min Ha le bak i se Lü le bur gaz ýn i yi yö ne ti len bir il çe ol du ðu nu i fa de et ti. Ge liþ miþ lik en dek sin de Tür ki ye TO KAT Va li si Þe rif Yýl maz, yan gýn çý kan Pa zar il çe sin de ki Kaz Gö lü nde in ce le me ler de bu lun du. Yýl maz, ba sýn men sup la rý na yap tý ðý a çýk la ma da, göl de çý kan yan gýn la il gi li bil gi ver di. Göl ký yý sýn da Cu ma ak þam sa at le rin de ilk yan gý nýn çýk tý ðý ný, e kip le rin ge rek li kon trol le ri yap týk tan son ra böl ge den ay rýl dý ðý ný i fa de e den Yýl maz, da ha son ra gö lün fark lý bir böl ge sin de i kin ci yan gý nýn çýk tý ðý ný söy le di. Ku ru bir a lan da çý kan ve rüz ga rýn et ki siy le bü yü yen yan gý na ha va dan mü da ha le þans la rý nýn ol ma dý ðý ný ak ta ran Yýl maz, þöy le de vam et ti: Su yun i çi ne de gir me þan sý mýz ol ma dý ðý i çin mü da ha le et me du ru mu muz ol ma dý. Ar ka daþ la rý mýz ted bir le ri ni al dý. Sa at ci va rýn da yan gýn ta ma men sön dü rül müþ ol du. Tek te sel li miz bu ra da ki kuþ po pü las yo nu nun he nüz yu murt la ma ve yu va yap ma dö ne min de ol ma ma sý. Gö rül dü ðü gi bi þu an i ti ba rýy la gö lü müz de bu lu nan kuþ la rýn var lý ðý biz le ri se vin di ri yor. Ýn þal lah bun la ra faz la mik - TOBB Yönetim Kurulu Baþkaný Rifat Hisakcýklýoðlu, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret etti. Hisarcýklýoðlu na porselen tabak hediye edildi. FO TOÐ RAF: A A sý ra la ma sýn da 35. ol duk la rý ný vur gu la yan Ha le bak, þöy le de vam et ti: O ku ma yaz ma o ra ný tar da za rar ve ril me miþ tir. O lay la il gi li de ge rek li tah ki kat lar baþ la dý. Yýl maz, Kaz Gö lü nün çok ö nem li bir yer ol du ðu na dik ka ti çe ke rek, þun la rý kay det ti: yüz de 97. Ü ni ver si te ye yer leþ tir me de Tür ki ye bi rin ci si. A i le le rin ge li ri yük sek ve ço cuk sa yý sý az. Bu ne den le ço cuk lar ü ni ver si te ye gi di yor. Ü ni ver si te ko nu sun da da dev let sa de ce il le re ü ni ver si te ya pý yor. Ýl çe mi ze an cak ö zel ü ni ver si te ya pý la bi lir. E dir ne Ba yý rý mev kiin de ki þim di ki ra dar a ra zi si ü ni ver si te i çin çok uy gun. Yer ve bi na la rý ben kar þý la ya ca ðým. Siz ye ter ki sö zü nü ve rin. Ben ra dar a ra zi si ol ma sa da gi der baþ ka bir yer sa týn a lýr, ne ge re ki yor sa ya pa rým. Lü le bur gaz Kay ma ka mý Ce ma let tin Yýl maz da Bu gün siz ü ni ver si te ko nu sun da söz ve rir se niz bu gün kü 3. o lum lu ha be ri a la ca ðýz. Mil let ve ki li miz Þe nol Gür þan Bey i le de gö rüþ tüm. Ye ni dev let has ta ne si i çin pü rüz ler gi de ril miþ. Bir de Sað lýk Mes lek Li se si ya pý la cak mýþ di ye ko nuþ tu. Kýrk la re li / a a Göl yandý, kuþ nesli zarar gördü TOKAT VALÝSÝ ÞERÝF YILMAZ, PAZAR ÝLÇESÝNDEKÝ KAZ GÖLÜ YABAN HAYATI GELÝÞTÝRME SAHASI KUÞ CENNETÝ NDE ÇIKAN YANGINDA, HEKTAR CÝVARINDA BÝR ALANIN ZARAR GÖRDÜÐÜNÜ SÖYLEDÝ. Vali Þerif Yýlmaz, yangýnýn ardýndan bölgede incelemelerde bulundu. Bu ra sý kuþ la rýn yu murt la ma böl ge si. O ne den le bu ra ya ve ri le cek bir za rar sa de ce bi ze de ðil dün ya da ki kuþ po pü las yo nu na bir za rar dýr. O nun i çin ge rek li has sa si ye tin gös te ril me si ge re ki yor. Bü tün du yar lý va tan daþ la rýn da bu na ö zen gös ter me si ge re ki yor. Biz bu ra yý sa de ce ge liþ tir me ye ve ko ru ma ya ça lý þý yo ruz. En a zýn dan mev cut ha liy le de ol sa ko run ma sý dün ya da ki çev re ye ver di ði miz de ðer a çý sýn dan çok ö nem li di ye dü þü nü yo ruz. Ýn þal lah bir da ha ol maz. O la yýn ad li sü re ci de baþ la dý. Kaz Gö lü Ya ban Ha ya tý Ge liþ tir me Sa ha sý nýn top lam a la ný nýn bin 170 hek tar ci va rýn da ol du ðu nu i fa de e den Yýl maz, Su lu o lan a lan i çe ri sin de hek tar ci va rýn da bir a la nýn yan dý ðý tah min e di li yor. Çok ký sa sü re i çe ri sin de saz lýk lar ye ni le nir. Bu do ðal or tam tek rar o lu þur de di. Yýl maz, yan gýn la il gi li ba zý ki þi le rin gö zal tý na a lýn dý ðý ný bil dir di. To kat / a a AÐ RI DA kar ve ti pi dolayýsýyla 3 ü yol cu o to bü sü yak la þýk 150 a raç yol da mah sur kal dý. A lý nan bil gi ye gö re, Do ðu A na do lu Böl ge si nde et ki li o lan kar ya ðý þý ve ti pi dolayýsýyla Do ðu ba ya zýt-çal dý ran ka ra yo lu u la þý ma ka pan dý. Ka ra yo lun da 3 yol cu o to bü sü, TIR ve o to mo bil le rin bu lun du ðu yak la þýk 150 a raç mah sur kal dý. Ba zý yol cu lar, 12 sa at tir yol da bek le dik le ri ni be lir te rek, yet ki li le re tep ki gös ter di. Mah sur ka lan yol cu lar dan ba zý la rý, sað lýk e kip le rin ce gö tü rül dük le ri Son ka ya Ýl köð re tim O ku lu nda ý sýn ma ya ça lýþ tý. Çal dý ran dan FO TOÐ RAFLAR: A A Do ðu ba ya zýt a gö tü rü lür ken yol da mah sur ka lan bir has ta, Pla to Dað cý lýk A ra ma ve Kur tar ma e kip le rin ce, Do ðu ba ya zýt Dev let Has ta ne si ne u laþ tý rýl dý. Do ðu ba ya zýt Kay ma ka mý Hü se yin Yýl maz, yap tý ðý a çýk la ma da, bü tün e kip le ri böl ge ye sevk et tik le ri ni söy le di. Ba zý a raç la rýn þe hir mer ke zi ne yön len di ril di ði ni i fa de e den Yýl maz, Mah sur ka lan a raç la rýn kur ta rýl ma sý i çin e kip le ri mi zi se fer ber et tik. Ça lýþ ma lar sür dü rü lü yor de di. Bu a ra da, Türk Ký zý la yý Að rý Þu be si e kip le ri, mah sur ka lan yol cu la ra ku man ya da ðýt tý. Að rý / a a Düz ce de, ka çak si ga ra op eras yo nu DÜZCE DE Bul ga ris tan plâ ka lý TIR da ya pý lan a ra ma da pi ya sa de ðe ri nin 575 bin li ra ol du ðu be lir ti len, 64 bin pa ket ru lo e dil miþ si ga ra fil tre si e le ge çi ril di, o lay la il gi li 8 ki þi gö zal tý na a lýn dý. A lý nan bil gi ye gö re, bir ih ba rý de ðer len di ren Düz ce Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, Bul ga ris tan pla ka lý TIR da a ra ma yap tý. A ra ma da, güm rük ten ka çak o la rak ge çi ril di ði be lir le nen 64 bin pa ket ru lo e dil miþ si ga ra fil tre si e le ge çi ril di. Fil tre le rin pi ya sa de ðe ri nin 575 bin li ra ol du ðu bil di ril di. Ma ke don ya uy ruk lu TIR sü rü cü sü i le ka çak çý lý ðýy la i liþ ki li ol duk la rý id di a sýy la ba zý ki þi ler gö zal tý na a lýn dý. O lay la il gi li so ruþ tur ma sür dü rü lü yor. Düz ce / a a Mar ma ris te ma ri na da yan gýn MARMARÝS TE bir ma ri na da çý kan yan gýn, 4 yat ta ha sa ra yol aç tý. Em ni yet Mü dür lü ðü nden a lý nan bil gi ye gö re, A da að zý mev ki in de ki Al bat ros Ma ri na da se zon ön ce si ba kým i çin ka ra da bu lu nan yak la þýk 20 met re u zun lu ðun da ki Pa no ra ma i sim li ah þap yat ta he nüz be lir le ne me yen sebep le yan gýn çýk tý. Ký sa sü re de bü yü yen yan gýn, Pa ra di se Sa i ling, Se her ye li nur ve La gu na ad lý yat la ra da sýç ra dý. Yan gý na ilk mü da ha le yi ya pan ma ri na gö rev li le ri it fa i ye ye ha ber ver di. Ýh bar ü ze ri ne Mar ma ris Be le di ye si ve bel de be le di ye le rin it fa i ye e kip le ri yan gý ný sön dür dü. Bu sý ra da du man dan et ki le nen i ki it fa i ye e ri ve bir ma ri na gö rev li si ne am bu lans ta mü da ha le e dil di. Yat lar da ha sa ra yol a çan yan gýn la il gi li so ruþ tur ma nýn sür dü rül dü ðü bil di ril di. Muð la / a a Yö rük le rin yay la ya gö çü baþ la dý KIÞI Di dim de ge çi ren yö rük ler, ha va la rýn ý sýn ma sýy la hay van la rý ný a la rak yay la ya göç et me ye baþ la dý. Gö çer Ka ra dað A i le si ndan Ah met Ka ra dað, ya zý Af yon ka ra hi sar ýn Di nar il çe sin de ge çir dik ten son ra kýþ la bir lik te gel dik le ri Di dim de 4 ay kal dýk la rý ný söy le di. Te mel ge çim kay nak la rý nýn hay van cý lýk ol du ðu nu ve ye ni do ðan lar la 1200 ke çi le ri nin bu lun du ðu nu be lir ten Ka ra dað, Ke çi le ri mi zin yav ru la ma sý nýn ve ha va la rýn ý sýn ma sý nýn ar dýn dan bu sa bah i ti ba rýy la gö çü müz baþ la dý. Ne re ye gi de ce ði miz tam o la rak bel li de ðil. Di nar a ka dar git me yi dü þü nü yo ruz de di. Gö çer li ðin kül tür le ri nin bir par ça sý ol du ðu nu, yer le þik ha ya ta geç me yi dü þün me dik le ri ni i fa de e den Ka ra dað, gö çer li ðin ken di le ri i çin bir hayat bi çi mi ol du ðu nu a ma ço cuk la rý nýn u zun yol cu luk la ra a yak uy dur mak ta zor luk çek ti ði ni söy le di. Ay dýn / a a Bozulan yollar, kaldýrýma çiçek ekilerek protesto edildi KARS Facebook Gençlik Grubu üyeleri, bozulan yol la rý pro tes to et mek i çin kal dý rý ma çi çek ek ti. Fa ik bey Cad de si ü ze rin de bir a ra ya ge len grup, a raç la rý nýn bo zu lan a mor ti sör le ri ni yo la dö ke rek, Biz ler pro tes to mu zu çi çek e ke rek gös te ri yo ruz, mo lo tof kok tey li at mý yo ruz de di. Grup a dý na ba sýn a çýk la ma sý ya pan Ha san A li Ta bak, ö zel lik le kar la rýn e ri me siy le bir lik te in san la rýn mað dur ol du ðu nu be lir te rek, bo zu lan yol la ra dik ka ti çek mek i çin top lan dýk la rý ný söy le di. Da vul zur na eþ li ðin de ya pý lan ba sýn a çýk la ma sý nýn ar dýn dan grup, po þet ler de ge ti ri len top rak la rý kal dý rý ma dö ke rek, ü ze ri ne buð day serp ti ve çi çek ek ti. Kars / a a

7 Y DÜNYA 7 Ýs tan bul Kon gre Mer ke zi nde dü zen lenen top lan tý ya ev sa hi bi o la rak Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu i le a ra la rýn da ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton ýn da bu lun du ðu 41 ül ke den dý þiþ le ri ba ka ný ve ge nel sek re ter ile toplam 82 ül ke den çe þit li dü zey ler de ka tý lým sað lan dý. FO TOÐ RAFLAR: A A SURÝYE ÝÇÝN ÇÖZÜM ARAYIÞI SURÝYE'DEKÝ KRÝZÝN ÇÖZÜMÜ ÝÇÝN ÝSTANBUL'DA DÜN SURÝYE'NÝN DOSTLARI TOPLANTISI'NIN ÝKÝNCÝSÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ. 82 ÜLKEDEN ÇEÞÝTLÝ DÜZEYLERDE KATILIMIN SAÐLANDIÐI TOPLANTIDA ÇÖZÜM ARANDI. SU RI YE NÝN Dost la rý Top lan tý sý nýn i kin ci si dün Ýs tan bul Kon gre Mer ke zi nde dü zen len - di. Top lan tý ya ev sa hi bi o la rak Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu i le a ra la rýn da ABD Dý þiþ le - ri Ba ka ný Hil lary Clin ton ýn da bu lun du ðu 41 ül ke den dý þiþ le ri ba ka ný ve ge nel sek re ter ka tý - lý yor. Top lan tý ya 82 ül ke den çe þit li dü zey ler de ka tý lým sað lan dý. Bi rin ci si Þu bat a yýn da Tu - nus ta dü zen le nen kon fe ran sýn so nun da yol ha ri ta sý ný be lir le ye cek o lan Ýs tan bul bil di ri si - nin ya yým lan ma sý bek le ni yor. Ü çün cü kon fe - ran sýn i se Pa ris te dü zen len me si plan la ný yor. SU RÝ YE DE A KAN KAN DUR SUN SU RÝYE NÝN Dost la rý Top lan tý sý nýn a çý lýþ ko - nuþ ma sý ný Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu yap tý. Da vu toð lu, Su ri ye yö ne ti mi nin, Su ri ye Hal ký nýn Dost la rý nýn çað rý la rý ný ku lak ar dý e de - rek ve ken di bil di ði ni o ku ya rak a cý ma sýz þid det po li ti ka la rý ný sür dür dü ðü nü söy le di. Da vu toð lu ko nuþ ma sýn da þun la rý di le ge tir di: Tu nus top - lan tý sýn dan bu ya na ma a le sef Su ri ye li kar deþ le ri - mi zin a kan kan ve göz ya þý din me miþ tir. Su ri ye yö ne ti mi Su ri ye Hal ký nýn Dost la rý nýn çað rý la rý ný ku lak ar dý et - me yi ve ken di bil di ði ni o ku - ya rak a cý ma sýz þid det po li ti ka - la rý ný sür dür - müþ tür. Ko fi An nan a ver di - ði söz le re rað - men Su ri ye yö - ne ti mi nin ken di hal ký ný kat let me yi sür dür me si ha yal ký rýk lý ðý mý zý da ha da de rin leþ tir mek te dir. Su ri ye hal ký i le da ya nýþ ma ka rar lý lý ðý hu su sun da Tu nus ta a tý lan te mel bu gün bu ra da ve re ce ði - miz güç lü me saj la rýn ü ze rin de yük se le cek tir. Top lan tý dan ön ce Da vu toð lu ve ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Clin ton ýn gö rüþ me si yak la þýk 1,5 sa at sür dü. Dip lo ma tik kay nak lar dan e di ni len bil gi ye gö re, i ki dý þiþ le ri ba ka ný, Su ri ye de a kan ka nýn bir an ön ce dur ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. SÖYLEMDEN EYLEME GEÇÝLMELÝ SU RÝ YE U lu sal Kon se yi (SUK) Baþ ka ný Bur - han Gal yun, u lus la ra ra sý top lu ma yü küm lü - lük le ri ni bir an ön ce ye ri ne ge tir me le ri çað rý sý ya pa rak, Þim di ye ka dar ya pý lan la rý þük ran la kar þý lý yo ruz an cak ar týk söy lem den, ey le me geç me za ma ný gel di de di. Bi rin ci kon fe rans i le bu top lan tý a ra sýn da ki za man da Su ri ye hal ký nýn ma le sef da ha çok can ver di ði ni be lir - te ren Gal yun, u lus la - ra ra sý top lum dan bek - len ti le ri ni de þu þe kil - de ak tar dý: Siz ler den so rum lu luk la rý ný zý ye - ri ne ge tir me ni zi ve ger çek bir da ya nýþ ma ser gi le me ni zi is ti yo - ruz. Cid di an lam da in - Burhan Galyun sa ni yar dý ma ih ti yaç var, gü ven lik ko ri dor - la rý na ih ti yaç var, hür Su ri ye or du su nun güç - len di ril me si ni is ti yo ruz. Su ri ye nin meþ ru tem sil ci si o la rak da SUK un be nim sen me si ni is ti yo ruz. Su ri ye nin in þa sý i çin u lus la ra ra sý yü küm lü lük le rin ye ri ne ge ti ril me si ni de is ti - yo ruz. Ve bun la rýn de en ký sa za man da ya pýl - ma sý ný ta lep e di yo ruz. Þim di ye ka dar ya pý lan - la rý þük ran la kar þý lý yo ruz an cak ar týk söy lem - den, ey le me geç me za ma ný gel di. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan da konuþmasýnda Suriye yönetiminin verdiði sözleri tutmadýðýna dikkat çekti. ÞAM ÝÞBÝRLÝÐÝ YAPMAZSA BM KATLÝÂMA DUR DEMELÝ BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan da ko nuþ - ma sýn da Su ri ye de öz gür lük ler i çin mü ca de le e - den le rin as la yal nýz ol ma dý ðý ný söy le di. Er do ðan, Bir hal kýn mað du ri ye ti ü ze rin den çý kar sað la - ma ya ça lýþ mý yo ruz. Su ri ye yö ne ti mi ta ra fýn dan bi ze ve ri len söz ler tu tul ma dý. Su ri ye re ji mi hal - ký nýn ta lep le ri ni þid det le bas týr ma ya ça lýþ tý. Ya - kýn geç miþ te ba ba Ha fýz E sad ýn yap tý ðý zul mü þim di oð lu Beþ þar E sad ya pý yor de di. Tür ki ye ye sý ðý nýn mül te ci sa yý sý nýn gün i ti ba riy le 20 bi ni aþ tý ðý ný be lir ten Baþ ba kan Er do ðan, Su ri ye nin bir çok ken tin de bü yük a cý lar ya þan dý ðý ný vur gu - la dý. Þam iþ bir li ði yap maz sa BM nin dur de me si ka çý nýl maz o lur di yen Baþ ba kan Er do ðan, Bu - gün bu ra da Su ri ye yö ne ti mi ne ve re ce ði miz me - saj ke sin ve net ol ma lý. Ey lem bir lik te li ði ni sað la - BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Su ri ye nin Dost la rý Kon fe ran sý nda ko nuþ tu ðu sý ra da Ýs tan - bul Kon gre Mer ke zi nin ö nün de top la nan bir grup, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a des tek gös te ri si yap tý. E sad yan daþ la rý ve kar þýt la rý a ra - sýn da ar be de çý kýn ca, po lis bi ber li gaz la mü da ha - le et ti. Ýs tan bul da baþ la yan Su ri ye nin Dost la rý Kon fe ran sý ný Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad pos ter le ri ta þý yan ka la ba lýk bir grup pro tes to et - ti. Kon fe ran sýn ya pýl dý ðý Har bi ye de ki Ýs tan bul ma lý yýz. Su ri ye da a kan kan der hal dur ma lý. Su - ri ye de Ko fi An nan na ve ri len hiç bir söz tu tul - ma dý. Su ri ye de ki re jim za ten þim di ye ka dar ver - di ði hiç bir sö zü tut ma dý. Ý na ný yo rum ki Su ri ye hal ký ken di ka de ri ni ken di si be lir le ye cek tir þek - lin de ko nuþ tu. San dýk bi ran ön ce Su ri ye hal ký - nýn ö nü ne ge ti ril me li dir þek lin de söz le ri ne de - vam e den Er do ðan, ma sum in san la rý kat le den le - rin er ya da geç mut la ka ce za sý ný çe ke ce ði ni de söz le ri ne ek le di. Su ri ye de ki mev cut du ru mun tüm böl ge yi et ki le di ði ni di le ge ti ren Baþ ba kan Er do ðan, Su ri ye de ki þid de ti so na er dir mek i çin ey lem bir lik te li ði ni sað la ma lý yýz de di. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, Su ri ye de gün ler dir re - hin tu tu lan Türk ga ze te ci ler hak kýn da bil gi al - mak ta zor lan dýk la rý ný da be lirt ti. ESAD ÝÇÝN KAVGAYA TUTUÞTULAR Kon gre Mer ke zi ö nün de top la nan ve yak la þýk 300 ki þi den o lu þan ka la ba lýk A rap ça, Ka ný mýz, ca ný mýz E sad a fe da slo gan la rý at tý. Ta ma mý na ya ký ný Su ri ye va tan da þý o lan pro tes to cu lar Su ri - ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn pos ter le ri nin ya ný sý ra Rus ya ve Çin bay rak la rý ta þý dý. Da ha son ra E sad kar þý tý bir grup da Ýs tan bul Kon gre Mer ke zi nin ö nün de top la nýn ca i ki ta raf a ra sýn - da ça týþ ma ya þan dý. Po lis grup la rý da ðýt mak i çin bi ber ga zý kul lan mak zo run da kal dý. ZAMAN KISITLANMASIN ALMANYA Dý þiþ le ri Ba ka ný Gu i do Wes ter wel le, Su ri ye de çö züm ko nu sun da bir müh let ta nýn ma sý na kar þý ol duk la rý ný söy le di. Bir za man ký sýt la ma sý na git - me nin çö züm ü ret me ye ce ði ni be lir ten Wes ter wel le, Bir sý nýr lan dýr ma bu dö - nem de yan lýþ an la þý la bi lir. de di. Top lan tý baþ la dý ðý sý ra lar da ga ze te ci le re a çýk la - ma da bu lu nan Al man Dý þiþ le ri Ba ka ný, Ni hai a çýk la ma da a çýk bir þe kil de gö re - cek si niz; biz si ya sî bir çö züm is te di ði mi zi bi li yo ruz, a ma bu sü re cin as la bit me - ye cek bir mü za ke re sü re ci o la ma ya ca ðý ný da bi li yo ruz. di ye ko nuþ tu. AN NAN PLA NI NA DES TEK A RAP Bir li ði Ge nel Sek re te ri El A ra bi de ko nuþ ma sýn da her þey den ön ce An nan Pla ný nýn des tek len me si ge rek ti ði ni, son ra da a teþ ke sin sað lan ma sý nýn ö nem li ol - du ðu nu, ü çün cü o la rak da mu ha le fe tin tek bir vü cut ol ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. El A ra bi, Su ri ye de ki du ru mun bir iç sa va þa dö nüþ me teh li ke si ne de dik ka ti çe ke - rek, Su ri ye U lu sal Kon se yi nin bü tün mu ha lif un sur la rý ba rýn dý ran tek bir þem si ye ol ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. A ra bi, u lus la r a ra sý top lum ve ör güt ler o la rak kri zin a - þýl ma sý i çin el le rin den ge le ni yap ma la rý ge rek ti ði ni be lir te rek, Su ri ye hal ký çok can kay bet ti, bir çok yý ký ma ma ruz kal dý. Bu dö nem de u lus la r a ra sý ka mu o yu bu ül ke ni ken di ka de ri ni ken di si be lir le me si i çin ça ba har ca ma lý di ye ko nuþ tu. YAR DIM U LAÞ TI RIL MA LI SU RÝYE re ji mi nin, Ö zel Tem sil ci Ko fi An nan i le gö rü þür ken di ðer yan dan kan dök me ye de vam et - ti ði ni söy le yen A rap Bir li ði Su ri ye Ko mi te si Baþ ka - ný, Ka tar Baþ ba ka ný ve Dý þiþ le ri Ba ka ný Þeyh Ha - mid Bin Ca sim El Ta ni, bu na i zin ve ril me me si ge - rek ti ði ni, ö len le rin sa yý sý nýn 9 bi ni aþ tý ðý ný, bun la - rýn ka bul e di le me ye ce ði ni bil dir di. El Ta ni, Su ri ye hal ký na in sa nî yar dý mýn et kin bir þe kil de bir an ön - ce u laþ tý rýl ma sý ge rek ti ði ni söy le ye rek, bu nun þim - di ye ka dar müm kün o la ma dý ðý ný çün kü re ji min i - Casim El Tani zin ver me di ði ni, in sa nî yar dým i çin her ih ti ma lin göz ö nün de bu lun du rul ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Su ri ye hal ký nýn meþ ru a maç la rý i çin ve ri len söz le rin ar týk fi i li ya ta dö kül me si ge rek ti ði ni vur gu la yan El Ta ni, bu çer çe ve de ön ce lik le ve bi rin ci o la rak An- nan Pla ný nýn des tek len me si, i kin ci o la rak or tak bir u lus la ra ra sý gü cün Su ri - ye ye gön de ril me si, ü çün cü o la rak a cil in sa ni yar dým lar i çin gü ven li böl ge ler o luþ tu rul ma sý, dör dün cü o la rak da mev cut re ji me e ko no mik ve si ya si bas ký - la rýn ar tý rýl ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Ýstanbul / a a-cihan SURÝYE TOPLANTIYI ÞÝDDETLE ELEÞTÝRDÝ ÝS TAN BUL DA dü zen le nen Su ri ye Hal ký nýn Dost la rý Gru bu nun Ý kin ci Kon fe ran sý ný þid det le e leþ ti ren Su ri ye yö ne ti mi, top lan tý nýn ül ke yi za - yýf lat mak a ma cýy la yü rü tü len u lus la ra ra sý komp lo nun bir par ça sý ol du ðu - nu ö ne sür dü. Su ri ye yö ne ti mi nin ya yýn or ga ný ko nu mun da ki El Ba as ga - ze te si nin bi rin ci say fa sýn da yer a lan baþ ya zý da kon fe rans, da ha faz la Su - ri ye li nin öl dü rül me si nin yol la rý ný a ra ma ya, top lu mu ve dev le ti sa bo te et - me ye ve Su ri ye yi za yýf lat ma ge nel a ma cý na doð ru ha re ket et me ye yö ne lik böl ge sel ve u lus la r a ra sý bir ça ba o la rak ni te len di. Þam / a a TAZÝYE Deðerli kardeþlerimiz Ýrfan, Adnan ve Süleyman Þencan ýn aðabeyi, muhterem insan; Ýrfan Þencan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Haktan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, dost ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Dr. Mehmet Kaðan

8 8 HA BER Y ca ni as ya.com.tr 4x4x4 zam Ge nel an la mýy la ma aþ la ra ya pý lan zam lar dört göz le bek lenir ken, ce bi miz de ki pa ra yý a zal tan, büt çe mi zi sar san har ca ma ka lem le ri ne ya pý la cak zam la rý hiç is te me yiz. Bu du rum, sa de ce bi ze has bir me se le de ðil. Bü tün dün ya da tü ke tim mad de le ri ne ya pý lan zam lar se vim siz bir þe kil de kar þý la nýr ve i ti raz e di lir. Böy le ol mak la be ra ber, yi ne bü tün dün ya da tü ke tim mad de le ri az ya da çok, mut la ka zam la nýr. Dün ya, bir köy ha li ne gel di ði i çin, zam ba ha ne ya da se bep le ri de ço ðal mýþ týr. Sa de ce ül ke i çin de ki e ko no mik du rum de ðil, dün ya ül ke le ri nin ya þa dý ðý kriz ya da kav ga lar baþ ka ül ke ler de ki zam la rýn se be bi ya da ba ha ne si de o la bi li yor. Son gün ler de ya pý lan zam la rýn ba ha ne si de dýþ dün ya da ki ge liþ me ler ol du. Su ri ye de ki kriz, ABD nin Ý ran ý sý kýþ týr mak i çin at tý ðý a dým lar ve baþ ka pek çok se bep, çok yük sek zam la rýn ba ha ne lis te si ne ya zýl dý. Dü þük mik tar lar da da ol sa a kar ya ký ta ya pý lan sýk zam la ra mil let a lýþ mýþ tý. Ar dýn dan e lek tri ðe de yüz de 8.1 zam ve en so nun da da hiç gün dem de ol ma yan do ðal ga za (Rah ma nî gaz di ye bi li riz) çok yük sek mik tar da ya pý lan zam i þi þi ra ze sin den çý kar dý. Do ðal ga za ne re dey se yüz de 20 zam (18.72) ya pýl ma sý her ke si þok et ti. Öy le ki, bir i ki cý lýz tep ki ha ri cin de bu zam la ra i ti raz e den de çýk ma dý. Tü ke tim mad de le ri ne ya pý lan zam lar çok se vim siz ol mak la bir lik te, ö mür bo yu sý fýr zam he de fi de müm kün de ðil. Han gi ik ti dar o lur sa ol sun ye ri gel di ðin de mec bu ren zam ya pa cak, a ma bu zam la rýn öl dü rü cü ol ma ma sý i cap e der. Bu gün kü Tür ki ye yi dü þü nür sek, rah ma nî gaz a ya pý lan yüz de 20 ye ya kýn zam mýn in saf la ve i zan la i za hý müm kün de ðil. A sýl yan lýþ, böy le bir zam mýn bek le ti le rek bir an da ya pýl mýþ ol ma sý dýr. Hem Tür ki ye yi i da re e den ler her de fa sýn da Her þey yo lun da de mi yor mu? Her þey yo lun da i se, bu öl dü rü cü yük sek zam ne yin ne si? Ý yi de biz pet ro lu, do ðal ga zý dý þa rý dan it hal e di yo ruz. Zam yap ma mak e li miz de de ðil de mek de tek nik an lam da doð ru ol sa da i nan dý rý cý de ðil. Çün kü he pi miz bi li yo ruz ki e ner ji ü rün le rin den çok yük sek mik tar da ver gi a lý ný yor. Dün ya pi ya sa sýn da o lu þan zam lar, ver gi nis bet le riy le den ge le ne mez miy di? Bel ký rý cý nis bet te ya pý lan bu zam son ra sýn da ge rek iþ dün ya sý nýn ve ge rek se si vil top lum ku ru luþ la rý nýn sus ma sý, Ba ka lým kim ne di ye cek? di ye bek len ti ye gir me si de doð ru ol ma mýþ týr. Zam Pa zar gü nü du yul du, her kes uy ku da ydý, haf ta i çi tep ki ler ge lir de mek de i nan dý rý cý de ðil. Or ta da yük sek mik tar da bir zam var ve bu nu du yan her kes ve bil has sa i þ a dam la rý bu zam yan lýþ ol muþ tur di ye bil me liy di. Böy le bir tep ki, Baþ ka bir ik ti dar ol say dý zam yap maz dý an la mý na da gel mez. Ak si ne, Kim ya par sa yap sýn bu mik tar da bir zam ma her za man i ti raz e dil me li dir di ye dü þün mek ge re kir. Bu zam mýn, Ka nu nu nun ka bul e dil me sin den son ra ya pýl ma sý/ a çýk lan ma sý a ca ba te sa düf mü dür? Ba zý si vil top lum ku ru luþ la rý baþ ta ol mak ü ze re mü te dey yin in san lar se vinç i çin de bu ka nu nu al kýþ lar ken, ya pý lan zam ma na sýl i ti raz et sin? Cu mar te si ge ce si ni Pa zar a bað la yan ge ce a çýk la nan zam ha be ri, bü yük ga ze te ler de bi le alt sý ra lar da yer a la bil miþ. Zam ha be ri ni du yur ma mak ça re ol sa, hiçbi ri miz du yur ma ya lým, yok sa ya lým. Bil gi le ri bu ka dar giz le mek hay ra a lâ met de ðil. Zam da ha ya tý mý zýn bir par ça sý. A ma keþ ke ilk ça re o la rak de ðil de son ça re o la rak gö rül se... Ön ce lik le, dev let te ki is ra fý so na er di re cek ça lýþ ma lar yap sak bel ki de böy le zam yað mur la rý na ih ti yaç kal ma ya cak... E roð lu: AB de, Rum lar gi bi za ma na oy nu yor nku ZEY Kýb rýs Türk Cum hu ri ye ti (KKTC) Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu, am bar go nun kalk ma sý ko nu sun da Av ru pa Bir li ði nin (AB) ver di ði sö zü ye ri ne ge tir me di ði ni be lir te rek, AB de Rum lar gi bi za ma na oy nu yor de di. An tal ya Va li si Ah met Al tý par mak ý zi ya ret e den KKTC Cum hur baþ ka ný E roð lu, KKTC ye uy gu la nan am bar go ya de ði ne rek, þun la rý söy le di: KKTC, ge liþ mek te o lan ül ke le rin en üst sý ra sýn da yer a lý yor. A ma am bar go al týn da. AB yet ki li le ri i le sýk sýk bu ko nu yu gö rü þü yo ruz. Kýb rýs Türk hal ký, an laþ ma dan ya na ol du ðu nu za ma nýn da gös ter miþ tir. Am bar go la rýn hiç bir an la mý yok tur. AB, An nan Pla ný doð rul tu sun da 2004 yý lýn da yap tý ðý top lan tý da am bar go yu kal dý ra ca ðý na da ir ka rar al mýþ tý. Ma a le sef bu sö zü ye ri ne ge tir me di. Þim di de na sýl ol sa gö rü þü yor su nuz, an la þýn ca am bar go kal ka cak di ye rek AB de Rum lar gi bi za ma na oy nu yor. Rum lar da gö rüþ me le ri u za ta rak çö züm süz lü ðün sý kýn tý la rý ný sað la ma ya ça lý þý yor. An tal ya Va li si Ah met Al tý par mak da ko nuk cum hur baþ ka ný na An tal ya i le il gi li bil gi ver di. An tal ya nýn Kýb rýs a bir bað lý lý ðý ve sev gi si nin ol du ðu nu di le ge ti ren Al tý par mak, Bu sev gi nin bir te za hü rü ol mak tan siz le ri bu ra da gör mek ten bü yük o nur du yu yo ruz. de di. Antalya / ci han Yeni anayasa 1 Nisan ÞAKASI OLMASIN TBMM BAÞKANI CEMÝL ÇÝÇEK, ''ÜMÝT EDÝYORUM KÝ, SÝYASET KURUMU, BU ANAYASA MESELESÝNÝ 1 NÝSAN ÞAKASI HALÝNE GETÝRMEZ VE YÜZÜNÜN AKIYLA BU SÜRECÝ BAÞARIYLA SONLANDIRIR'' DEDÝ. TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Ü mit e di yo rum ki, si ya set ku ru mu, bu A na ya sa me se le si ni 1 Ni san þa ka sý ha li ne ge tir mez ve yü zü nün a kýy la bu sü re ci ba þa rýy la son lan dý rýr. Bu nu hem te men ni e di yo rum, bu na ih ti ya cý mý zýn ol du ðu nu da i fa de et mek is ti yo rum de di. Çi çek, A ta türk Kon gre Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen A na ya sa Plat for mu Va tan daþ Top lan tý sý nda, ço cuk la rýn bu gün sý na va gir di ði ni, a i le le ri nin de on la rýn ya nýn da ol mak ye ri ne fi kir le ri ni, dü þün ce le ri ni söy le mek i çin top lan tý ya gel di ði ni söy le di. Bu gün sý na va gi ren yüz bin le re ba þa rý lar di le yen Çi çek, þöy le ko nuþ tu: He pi mi zin gö re vi, on la ra i yi ge le cek ha zýr la mak týr. Bi zim ya þa dý ðý mýz sý kýn tý la rýn, hiç ol maz sa on lar ta ra fýn dan TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek AÝLELER OKUL ÖNLERÝNDE DUÂ ETTÝ -YGS nin baþ la ma sýy la, sý nav sa lon la rýn da ter dö ken ü ni ver si te a day la rý i çin a i le le ri o kul ön le rin de du â et ti. Sý na va, Ýs tan bul Ü ni ver si - te si E de bi yat Fa kül te si nde gi ren ü ni ver si te a da yý an ne si Meh tap Taþ te kin, oð lu nun sý nav da ol du ðu nu be lir te rek, bütün sý na va gi ren a day la ra ba þa rý lar di le di. Taþ te kin, oð lu nun çok yo ðun bir se ne ge çir di ði ni i fa de e de rek, Çok e mek ver di. Ben oð lum dan da ha çok he ye can lý yým. Bu 2 sa at 15 da ki ka na sýl ge çe cek bil mi yo rum. Al lah bü tün ev lât la rý mý za yar dým et sin de di. 1.8 mil yon ki þi ter dö ktü ÜNÝVERSÝTEYE GÝRÝÞ SINAVININ BÝRÝNCÝ AÞAMASI OLARAK YAPILAN YGS DÜN YAPILDI. ÖÐRENCÝLER ÝÇERÝDE TER DÖKERKEN, AÝLELERÝ DE DIÞARIDA ONLAR ÝÇÝN DUÂ ETTÝ. Ü NÝ VER SÝ TE DE o ku mak is te yen 1 mil yon 837 bin a da yýn ka týl dý ðý ve ü ni ver si te ye gi riþ te bi rin ci a þa ma sý na vý o lan Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý na vý (YGS) dün ya pýl dý. Tür ki ye de bütün il ve ba zý il çe mer kez le ri i le KKTC nin baþ þehri Lef ko þa da ki sý nav, 160 sý nav mer ke zin de ki 98 bin 693 sý nav sa lo nun da, 251 bin 789 gö rev li nin ka tý lý mýy la ger çek leþ ti. Sý nav i çin 13 bin 353 em ni yet gö rev li si de hiz met ver di. A day la rýn ço ðun lu ðu, kim lik ve gü ven lik kon trol le ri i le sa lo na gi riþ iþ lem le ri nin za ma nýn da ya pý la bil me si i çin sa bah er ken sa at ler den i ti ba ren sý nav yer le ri ne gel di. Sý nav bi na la rý nýn bu lun du ðu cad de ve so kak lar da tra fik yo ðun lu ðu ya þan dý. Ö zel lik le ü ni ver si te kam püs le rin de ve a na cad de ler de sý na va gir mek is te yen a day lar u zun kuy ruk lar o luþ tur du. A day lar sa at dan i ti ba ren sý nav yer le ri ne a lýn ma ya baþ lan dý. Da ha son ra ü ze rin de a da yýn fo toð ra fý, T.C. kim lik nu ma ra sý, a dý ve so ya dý bu lu nan ce vap ka ðýt la rý i le i çin de ka lem, sil gi, þe ker ve pe çe te nin yer al dý ðý ku tu lar da ðý týl dý. Ce vap kâ ðýt la rýn da ki ge rek li yer ler a day lar ca dol du rul duk tan son ra so ru ki tap çýk la rý da ðý tý mý ya pýl dý. Sa lon gö rev li le ri nin, a da yýn yaz dý ðý ve kod la dý ðý bil gi le ri kon trol et me si nin ar dýn dan sý nav baþ la dý. A day lar, sý nav baþ la dýk tan son ra ilk 120 da ki ka ve son 15 da ki ka i çin de sý nav sa lo nu nu terk e de me di. Sý nav sý ra sýn da a day la rýn, ký sa sü re i çin bi le ol sa tu va le te git me le ri da hil, sý nav sa lo nun dan çýk ma la rý na i zin ve ril me di. Sý nav da a day la ra, Türk çe, Sos yal Bi lim ler, Te mel Ma te ma tik ve Fen Bi lim le ri test le ri nin her bi rin den 40 ar so ru yö nel til di. Tek o tu rum da ta mam la nan sý nav, 160 da ki ka sür dü. An ka ra - Ýstanbul / a a ya þan ma ma sý i çin on la ra gü zel ge le cek te min et mek ge re ki yor. Bu nun bi rin ci a ya ðý, il ke le ri, ön ce lik le ri, o mur ga sý, fel se fe si, çer çe ve si i yi çi zil miþ, hal kýn ka týl dý ðý, uz la þa rak, an la þa rak or ta ya ko ya ca ðý mýz ye ni bir A na ya sa dan ge çi yor. Bu yüz den 1 Ni san ta ri hi ö nem li. Ü mit e di yo rum ki, si ya set ku ru mu, bu A na ya sa me se le si ni 1 Ni san þa ka sý ha li ne ge tir mez ve yü zü nün a kýy la bu sü re ci ba þa rýy la son lan dý rýr. Bu nu hem te men ni e di yo rum, bu na ih ti ya cý mý zýn ol du ðu nu da i fa de et mek is ti yo rum. Un da var þe ker de var hel va da var. E ðer bu de fa bu i þi ba þa ra maz sak, bu, va tan da þýn ka ba ha ti de ðil ta lep te bu lu nan la rýn ka ba ha ti de ðil, si ya set ku ru mu nun be ce rik siz li ðin den dir. Bu nun al tý ný çi zi yo rum. Bursa / a a Türkiye'de bütün il ve bazý ilçe merkezleri ile KKTC'nin baþþehri Lefkoþa'daki sýnav, 160 sýnav merkezindeki 98 bin 693 sýnav salonunda gerçekleþti. YENÝ ANAYASA SÝYASETÝN BORCUDUR HER GÜN ye ni bir a na ya sal so run la bo ðu - þul ma yan bir dö ne mi a ra la mak, baþ lat mak a dý na ye ni bin A na ya sa ya ih ti yaç ol du ðu nu be lir ten Çi çek, þöy le de vam et ti: Gü zel bir a ta sö zü müz var: Öf ke ge lir göz ký za rýr, öf ke gi der yüz ký za rýr. Gö zü nü zün ký zar dý ðý, söy - le di ði niz laf lar dan do la yý son ra dan dü þün - dü ðü nüz de yü zü nü zün ký zar dý ðý bir or tam, A na ya sa ya pým i þi ni zor laþ tý rýr. Sað lýk lý di - ya log or ta mý na her ke sin ih ti ya cý var. Ye ni A na ya sa, TBMM de bu lu nan si ya set par ti - ler baþ ta ol mak ü ze re si ya set ku ru mu nun si ze se çim ler den ön ce ver dik le ri sö zün ge - re ði dir. Bu nun ar ka sýn da dur ma la rý ge re ki - yor. (Ye ni A na ya sa) Do la yý sýy la si ya set ku - ru mu nun bor cu dur, si zin de a la ca ðý nýz dýr. A la ca ðý ný zý i yi ta kip e din. Bu bor cu si ya set ku ru mu er te le ye mez, ö te le ye mez. Ba ha ne bu la maz, ba ha ne a ra ya maz. POLÝSTEN YARDIM ÝSTEDÝLER ÇA NAK KA LE DE, YGS ye gir mek i çin sý nav mer kez le ri ne gi den yak la þýk 30 ki þi, kim lik le - rin de ki ek sik lik ler dolayýsýyla po lis ten yar dým is te di. Sý nav mer kez le ri nin ya ký nýn da bu lu nan e kip o to mo bil le riy le Ça nak ka le Nü fus Mü dür - lü ðü ne ge ti ri len a day lar, bu ra dan al dýk la rý bel ge ler le po lis yar dý mýy la o ku la dö ne bil di. SINAVA YARALI GÝRDÝLER KON YA DA sý na va ye tiþ me ye ça lý þan kýz öð ren ci nin i çin de bu lun du ðu kam yo ne tin baþ ka bir a ra ca çar pa rak þa ram po le dev - ril me si so nu cu 5 ki þi ya ra lan dý. Ha fif ya - ra la nan kýz öð ren ci yi po lis e kip le ri YGS ye gi re ce ði o ku la ye tiþ tir di. PREFABRÝKLERDE ÝMTÝHAN VAN DA 12 bin 270 dep rem ze de öð ren ci, sað lam o kul lar i le pre fab rik ders lik ler de ter dök tüler. Þe hir de sý na va gi ren öð ren ci ler dep rem ha sar gör me di ði i çin e ði tim ve ren o - kul lar i le Yü zün cü Yýl Ü ni ver si te si (YYÜ) Ze ve Yer leþ ke si nde ki pre fab rik ders lik ler ol mak ü - ze re 47 o kul da 759 sa lon ha zýr lan dý. SINAVA VALÝ GÖTÜRDÜ VAN DA KÝ dep re min ar dýn dan Ço rum a yer le þen ve iþ do la yý sýy la ba ba sý Van da o lan YGS a da yý Þir van Þen e, sý na va gi - re ce ði o ku la ka dar Ço rum Va li si Nu rul lah Ça kýr eþ lik et ti. A na ya sa baþ tan so na de ðiþ me li ne ÐÝ TÝM-BÝR-SEN Ge nel Sek re te ri Ah met Ö zer, mev cut a na ya sa nýn bir dar be, kor ku a na ya sa sý ol du ðu nu be lir te rek, Baþ tan so na ye ni den bir a na ya sa ya pý lýp de ðiþ ti ril me si lâ zým de di. Ar da han da bir lo kan ta da sen di ka ü ye le riy le bir a ra ya ge len Ö zer, zo run lu e ði ti min 12 yý la çý ka rýl ma sý ný ön gö ren ya sa nýn Mec lis ten geç me si nin çok doð ru bir ka rar ol du ðu nu be lir te rek, sen di ka o la rak bu na des tek ver dik le ri ni söy le di. Da ha ön ce sen di ka la rý nýn ko nu ya i liþ kin tek li fi gün de me ge tir di ði ni i fa de e den Ö zer, Ay rý ca baþ ka bir ta lep de din e ði ti mi ders le ri nin o kul lar da seç me li ders ol ma sýy dý. Bu nok ta da Mec lis de yim ye rin dey se, ca mi a mý zýn hak lý ta lep le ri ni ger çek leþ tir me a dý na gü zel a dým lar at mýþ ol du di ye ko nuþ tu. Ço cuk la rýn ken di kül tü rü ne a it ders le ri al ma ya ih ti ya cý ol du ðu nu di le ge ti ren Ö zer, Ýn þal lah ço cuk la rý mýz ö nü müz de ki yýl lar da sa de ce i mam ha tip li se le ri de ðil, di ðer o kul lar da da di nî e ði ti mi gör müþ o lur. Bu, bel ki cum hu ri yet ta ri hi nin en ö nem li o lay la rýn dan bi ri dir i fa de si ni kul lan dý. Ah met Ö zer, 1982 A na ya sa sý nýn mut la ka de ðiþ me si ge rek ti ði ne de dik ka ti çe ke rek, þun la rý kay det ti: Mev cut a na ya sa bir dar be a na ya sa sý, bir kor ku a na ya sa sý dýr. Bir ya sak zih ni ye ti ni ba rýn dý ran bir a na ya sa ol du ðu nu söy lü yo ruz. Ýn san la rýn öz gür lük le ri ni ký sýt la yan bir a na ya sa. Baþ tan so na ye ni den bir a na ya sa ya pý lýp de ðiþ ti ril me si lâ zým. Bu nun mil le tin ö nü ne ge ti ril me si ge re ki yor. Mil le tin ken di si nin i çin de bu lun du ðu, mil le tin de ðer le ri nin i çin de bu lun du ðu bir a na ya sa ol ma lý. Ardahan / a a ya sa sý Köþk te nka MU O YUN DA o la rak bi li nen ve zo run lu e ði ti mi ka de me li o la rak 12 yý la çý ka ran ka nun, Cum hur baþ kan lý ðý na gön de ril di. TBMM Ge nel Ku ru lu nda ka bul e di le rek ya sa la þan ka nun, TBMM Ka nun lar ve Ka rar lar Baþ kan lý ðý nda ki son o ku ma dan son ra Mec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek ta ra fýn dan im za lan dý. Ka nun, Cum hur baþ ka ný Gül ün o na yý na su nul mak ü ze re Çan ka ya Köþ kü ne gön de ril di. A na ya sa ya gö re, Cum hur baþ ka ný Gül ün TBMM ta ra fýn dan ka bul e di len ka nun la rý 15 gün in ce le me sü re si bu lu nu yor. Ka nu na gö re, il köð re tim ku rum la rý; 4 yýl lýk zo run lu il ko kul lar, 4 yýl lýk zo run lu ve fark lý prog ram lar a ra sýn da ter ci he im kan ve ren or ta o kul lar i le i mam-ha tip or ta o kul la rýn dan o lu þa cak. Zo run lu il köð re tim ça ðý, 6-13 yaþ gru bun da ki ço cuk la rý kap sa ya cak. Kur ân-ý Ke rim ve Hz. Pey gam be ri mi zin ha ya tý, or ta o kul ve li se ler de seç me li ders o la rak o ku tu la cak. Zo run lu or ta öð re tim, e ði tim-öð re tim yý lýn dan i ti ba ren uy gu la na cak. An ka ra / a a CHP ü A na ya sa Mah ke me si ne ta þý ya cak nchp Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, e ði tim ka nu nu i le il gi li Cum hur baþ ka ný ge re ði ni yap maz sa A na ya sa Mah ke me si ne gi de cek le ri ni söy le di. Ký lýç da roð lu, Ý nö nü Sa vaþ la rý nýn yýl dö nü mü tö ren le ri i çin gel di ði Es ki þe hir de bir ga ze te ci nin zo run lu e ði ti mi 12 yý la çý ka ran ka nu nun Mec lis ten geç me si ni ha týr lat ma sý ü ze ri ne þun la rý söy le di: Hiç kim se so rum lu luk tan kaç ma ma lý dýr. Her kes bu lun du ðu ma ka mýn so rum lu lu ðu nu ver mek zo run da dýr. Si ya sî ik ti dar la rýn bek len ti le ri ne uy gun ka rar ver mek Cum hur baþ ka ný na ya kýþ maz. Cum hur baþ ka ný la rý, ül ke yi ve ül ke nin ge le ce ði ni tem sil e der. Sa yýn Cum hur baþ ka ný nýn da so rum lu luk la rý var dýr. U mu yo rum Cum hur baþ ka ný, bel li bir so rum lu luk i çin de ha re ket e der. Bu ül ke de bi zim, A na ya sa Mah ke me si ne git me hak ký mýz var. E ðer a na ya sa ya ay ký rý dü zen le me var sa, hu kuk çu lar bu ko nu da ka rar ve rir se el bet te A na ya sa Mah ke me si ne gi de ce ðiz. Bu da en do ðal hak ký mýz. VA TAN DAÞ NE FES AL MA DI Ký lýç da roð lu, bir ga ze te ci nin do ðal gaz ve e lek trik fi ya týn da ki ar tý þa i liþ kin so ru su ü ze ri ne, þöy le ko nuþ tu: (E ko no mi yi çok i yi yö ne ti yo ruz) di yor lar. Tür ki ye bü tün dün ya ya ör nek di yor lar dý, e ko no mi de bir so run yok di yor lar dý. Na sýl bir ör nek tir ki bu. Tür ki ye, da ha va tan daþ ne fes al ma dan zam yað mu ruy la kar þý kar þý ya. E lek tri ðe, do ðal ga za... Ba kýn üç haf ta geç ti, üç haf ta da a kar ya ký ta üç kez zam gel di. Di ye cek ler ki: Pet rol, do ðal gaz biz de yok. Biz bun la rý it hal e di yo ruz. Fi yat art týk ça biz de bun la rý fi yat la ra yan sý tý yo ruz. Pe ki di ðer ül ke ler ne den böy le de ðil? Dün ya nýn en pa ha lý ma zo tu, ben zi ni, do ðal ga zý biz de. Di ðer ül ke le re de yan sý yor. Ö nem li o lan þu dur; zam ma sa rýl ma dan ül ke yi yö net mek. Siz zam ma sa rý la rak, zam mý çö züm gö re rek e ko no mi yi yö net me ye kal kar sa nýz, bu nun fa tu ra sý a ðýr lýk lý o la rak va tan da þa çý kar. Ö nü müz de ki sü reç te va tan daþ zam mý his se de cek tir. Va tan daþ, da ha zam mý his set me di, ev le ri ne fa tu ra la rý git me di. Eskiþehir / a a

9 Su ri ye ye mü da hâ le i hâ le si! Su ri ye ye mü da hâ le ta raf ta rý ül ke le rin tem sil ci le ri nin Ýs tan bul da ki top lan tý - la rý nýn so nu cu bek le nir ken, mü da hâ le ve tam pon böl ge de baþ ro lün Su ri ye i le 910 ki - lo met re lik sý ný rý o lan halk la rý nýn ak ra ba ol du ðu Müs lü man kom þu su Tür ki ye ye i hâ le e dil mek is ten me si, dü þün dü rü cü. Doð ru su, baþ ta I rak ve Af ga nis tan ý iþ gal e den ABD ol mak ü ze re, Lib ya ya as ke rî o pe ras yo nun ba - þý ný çe ken Fran sa i le iþ gal/sa vaþ or tak la rý Ýn gil te re ol mak ü ze re, mü da hâ le ci yö ne tim le rin ta le bi ne, An ka ra baþ tan be ri teþ ne. Bi lin me yen bir sâ ik le bu u lus lar a ra sý stra te jik o yun a at la ma ya he ves li. Dý þiþ le ri Ba ka ný nýn tek rar la dý ðý, Baþ ba kan ýn son Ý ran zi ya re tin de kar þý lýk lý te â ti e di len böl ge dý þý güç le rin mü da hâ le si ni is te mi yo ruz söz le ri - nin ar dýn dan Tür ki ye nin mü da hâ le ye ha zýr ol - du ðu nun be lir til me si, bu nun a çýk i fâ de si. Çar pý cý o lan, bir yan dan Su ri ye kar þýtl ðý nýn Tür ki ye ye si ya sî ve e ko no mik a lan da bü yük ka - yýp la ra se be bi yet ver di ði ni be lir ten Da vu toð - lu nun, di ðer yan dan Tür ki ye yi Su ri ye kar þý tý cep he nin ba þý ný çe ken ve hat ta si lâh lý mu hâ le fe - ti ne ev sa hip li ði ni ya pýp her tür lü si lâh ve des te - ði sað la yan du ru ma mec bur ol du ðu nu söy le me - si. Tür ki ye nin Su ri ye ye kar þý bu den li tep kiy le mü da hâ le ci po li ti ka la rý ný, bu ül ke de ki o lay la ra, in san la rýn öl me si ne ve Þam yö ne ti mi nin de - mok ra tik re form lar da ge cik me si ne bað la ma sý. Hal bu ki Müs lü man kom þu I rak ta i ki mil yon, Af - ga nis tan da bir mil yon in san kat le dil di, hâ len kat le - di li yor. Tür ki ye gi bi mü da hâ le ci ül ke ler in ö nün de yer a lan Ka tar da, o lay la rýn de vam et ti ði Bah reyn de, di ðer Kör fez sul tan lýk la rýn da ve böl ge kral lýk la rýn da da kal kýþ ma lar o lu yor, in san lar ö lü yor ve de mok ra - tik leþ me ve öz gür lük ler va a di ve lâ fý bi le yok A RA BU LU CU LUK YE RÝ NE NE DEN MÜ DA HÂ LE? Ger çek ten, yýl lar dýr iþ gal le rin sür dü ðü, kat li - am la rýn ya pýl dý ðý bu ül ke le rin hiç bi ri ne de - mok ra tik re form la rý þart koþ ma yan, mü da hâ le - yi gün de me ge tir me yen An ka ra nýn a ni den çark e dip dost ve kar deþ E sad yö ne ti mi ne bu ül ke - ye mü da hâ le de koç baþ lý ða so yun ma sý, ne yin ne - si? AKP hü kû me ti, ni çin bu den li mü da hâ le ye he ves kâr ve bi rin ci me se le si ha li ne ge tir miþ? Baþ ba kan ýn top lan tý da gün de me ge tir di ði in - sa nî yar dý mýn iþ lev sel ha le gel me si ve gü ven lik ve yar dým ko ri do ru nun a çýl ma sý, ne den hâ len kent ve köy le ri bom ba la nan I rak i çin gün de me gel me di de, Su ri ye i çin gün de me ge ti ril mek te? Ni çin pe þi nen köp rü le ri a týp, Ken di hal ký na zul - me den bir i dâ re yi des tek le me yiz di yor? Hal ký - na zul me den ve ço ðu kar þý sýn da o tur muþ di ðer yö ne tim ler i çin ne den tek ke li me sar fet mi yor? Er do ðan, söy lem bir li ði yet mez, ey lem bir li - ði nin ge rek li li ði ni vur gu lu yor. Bu ey lem bir li - ði nin il le de ne re ye va ra ca ðý bel li ol ma yan, I - rak tan son ra ec ne bi le rin is te ðiy le Su ri ye nin bö lün me si ve par ça lan ma sý na ze min ha zýr la yan Su ri ye top rak la rýn da tam pon böl ge a çýl ma sý o la rak gö rül me si, ne ye hiz met e de cek? SU RÝ YE SO RU LA RI Baþ ba kan ýn, Þam ýn ka bul et ti ði ni a çýk la dý ðý, Su ri ye hal ký nýn is tek ve en di þe le ri ne ce vap ve re - cek, si vil le rin gö ze ti min de her tür lü si lâh lý þid - de te ve ça týþ ma la ra son ve ril me si ni, mes kûn a - lan la ra as ker ve si lâh sev ki ni dur dur ma yý e sas a - lan, tu tuk lu la rý ser best bý rak ma yý ve in sa nî yar - dý mý sað lan ma sý ný, hat ta ba rýþ çýl top lan ma ve gös te ri hak ký na say gý yý ta ah hüd e den BM tem - sil ci si es ki Ge nel Sek re ter An nan ýn ye ni ba rýþ plâ ný ný pe þi nen ba þa rý sýz o la ca ðý ný i lân e dip, sa de ce Þam ý suç la ma sý nýn mak sa dý ne dir? Akl-ý se lim, en a zýn dan Rus ya ve Çin in o nay - la dý ðý ve E sad ýn e vet de di ði plân ýn ne de re ce ba þa rý lý o la ca ðý ný bek le me yi ge rek ti ri yor. Bu du - rum da da ha baþ tan plân ý red det mek ne den? Da vu toð lu, Su ri ye de ki du rum, Tür ki ye nin di ðer Or ta do ðu ül ke le ri ne a çý lan Gü ney ka pý sý - ný ka pa tý yor, e ko no mi yi o lum suz et ki li yor di ye ko nu þu yor. Pe ki, Tür ki ye nin Su ri ye de iç ça týþ - ma yý son lan dý rýp ba rý þý ge ti re cek ça ba lar ye ri ne, kü re sel güç le rin Ýs ra il in gü ven li ði, böl ge de ki he ge mon ya ve çý kar la rý he sa bý na da yat týk la rý ve E sad ýn git me si ü ze ri ne bi na e di len po li ti ka la - ra râm ol ma sý nýn ne de ni ne dir? Son ra, ABD nin, Ýn gil te re nin, Fran sa nýn çe - kin di ði mü da hâ le be lâ ve fit ne si ne Tür ki ye nin a týl ma sý nýn a ký be ti ne o la cak? Ha ki ka ten, bun ca em per yal ül ke du rur ken, Tür ki ye i çin fev ka lâ de teh li ke li o lan ve Su ri - ye nin par ça lan ma sý ný ne ti ce ve re cek, mü da hâ - le ne den il le de Tür ki ye ye ve ri li yor? Ve Tür ki - ye ni çin bu i hâ le ye he ves le a tý lý yor? Ta raf sýz ve so run la rý çö zü cü ol ma sý, Tür ki - ye yi da ha güç lü ve gü ve ni lir kýl maz mýy dý? Geç ti ði miz Sa lý gü nü top la nan Mer - kez Ban ka sý Pa ra Po li ti ka sý Ku ru lu; Borç lan ma fa iz o ra ný ný yüz de 5 te, borç ver me fa iz o ra ný ný yüz de 11,5 te, po - li ti ka fa iz o ra ný o lan bir haf ta va de li re po i - ha le fa iz o ra ný ný da yüz de 5,75 te sa bit tut - ma ya ka rar ver di. Ya ni fa iz cep he sin de bir de ði þik lik ol - ma dý. Di ðer yan dan TL mev du at i çin zo run lu kar þý lýk la rýn al týn o la rak tu tul ma o ra ný yüz de 10 dan yüz de 20 ye çý ka rýl dý. Kýy met li ma den ha riç ya ban cý pa ra cin - sin den mev du at ta tu tul ma sý ge re ken kar - þý lýk la rýn al týn o la rak te sis e di le cek kýs mý, yüz de 10 dan sý fý ra in di ril di. Mer kez Ban ka sý ay rý ca, ay lýk re po i ha le - le rin de her bir i ha le de ya pý la cak fon la ma tu ta rý ný 6 mil yar TL den 5 mil yar TL ye dü þür dü. Tek nik ve an la þýl ma sý zor bu i fa de le ri yo rum la ma ya ça lý þa lým. Fa i zin sa bit tu tul ma sý: Enf las yon kor ku sun dan kay nak la ný yor. Pa ra Po li ti ka sý Ku ru lu a çýk la ma sýn da: Ö nü müz de ki dö nem de enf las yo nu et - ki le yen un sur lar ya kýn dan iz le ne rek ge rek - li gö rü len gün ler de ek pa ra sal sý ký laþ týr ma uy gu la ma sý tek rar la na bi lir de mek su re tiy - le, üs tü ka pa lý da ol sa bu en di þe si ni di le ge tir di. Hak sýz sa yýl maz. Dik kat et mek zo run da de he def yüz de yüz þaþ mýþ tý. Bu yýl da ay ný a ký be te uð ra mak tan çe ki - ni yor. TL i çin zo run lu kar þý lýk la rý nýn al týn o la - rak tu tu la bi le cek kýs mý nýn yüz de 10 dan yüz de 20 ye yük selt me si, ya ban cý pa ra yü - küm lü lük le rin de i se yüz de 10 dan sý fý ra in - di ril me si: Dö viz re zer vi kuv vet le ne cek. He sap la mýþ lar. Bu uy gu la ma i le bir lik te; Mer kez Ban - ka sý nýn dö viz re zer vi 1.3 mil yar do lar, al - týn re zer vi 2.2 mil yar do lar ar ta cak, ban ka - la ra da 6,1 mil yar TL li ki di te ka la cak. Bu he sa býn tut ma sý i çin ban ka la rýn al týn bul ma sý ge re ki yor. Ki mi ik ti sat çý lar, yas týk al týn da ki al tý - nýn e ko no mi ye ka zan dý rý la bi le ce ði ni söy - lü yor lar. Hal ký mý zýn al tý na me ra ký ma lûm. Mik ta rý hu su sun da i se ri va yet muh te lif. 5 bin to na ka dar çý kan var. Pi ya sa de ðe ri 250 mil yar do lar. Ban ka cý lýk sis te mi ne na sýl da hil e di lir, bi lin mez. Ay lýk re po i ha le le rin de fon la ma tu ta rý - nýn 6 mil yar TL den 5 mil yar TL ye dü þü - rül me si ka ra rýy la da Mer kez Ban ka sý, li ki - di te ü ze rin de ki de ne ti mi ni art týr ma yý a - maç lý yor. Ge nel bir de ðer len dir me ya par sak; Mer kez Ban ka sý a lý nan ka rar lar la dö viz re - zerv le ri ni art tý ra rak kur ris ki ne kar þý e li ni güç len di ri yor. Kur lar yu ka rý ya doð ru ha re ket len di ðin - de kul la na cak. Dö viz sa ta cak. Yük sel me si ni ön le ye cek. Enf las yo nun fren len me si i çin þart. Ö te yan dan fa iz ko ri do ru nun üst ban tý - ný a þa ðý ya in dir mek is ti yor. A ma ol mu yor. 15 gün ön ce Baþ kan Er dem Baþ çý, bu doð rul tu da be yan da bu lun du. Do lar 1,83 e týr man dý. He men ge ri a dým at tý. Fa i zi in dir me ye kal kýn ca dö viz ku ru zýp lý yor. Tah ta ra val li gi bi. O za man da bir ter cih yap mak zo run da kal dý. Fa iz mi kur mu? Mer kez Ban ka sý enf las yo nu diz gin le - mek sa i kiy le kur dan ya na ta výr koy du. Kur la rýn yül sel me me si i çin fa i ze do kun - ma dý. Sö zün ö zü; Dün ya da fa iz ler yer ler de sü rü nür ken biz de i se çift ha ne ye ya kýn se vi ye de sey ret - me ye de vam e di yor. Sý cak pa ra di ye ad lan dý rý lan ya ban cý fon lar da, bu yük sek fa i zin ca zi be si ne ka - pý la rak ül ke mi ze ge li yor, ha zi ne kay nak la - rý ný ke mi ri yor, ne ya zýk ki be de li ni de halk ö dü yor. Du rum bu dur. Merkez kur yapýyor! THY, Su ri ye ye se fer le ri ni dur dur du ntürk Ha va Yol la rý (THY), Su ri ye de ya þa - nan o lay lar se be biy le Þam ve Ha lep e o lan u - çak se fer le ri ni 30 Ni san a ka dar dur dur du. THY nin in ter net si te sin den ya pý lan du yu ru - da, Su ri ye de son dö nem ler de ya þa nan o la - ða nüs tü du ru mun da ha da a ðýr laþ ma sý se be - biy le 1 Ni san - 30 Ni san ta rih le ri a ra sýn da ic ra e dil me si plan la nan ta ri fe li se fer le ri miz ip tal e - dil miþ tir i fa de si ne yer ve ril di. THY, Þam a her gün ol mak ü ze re haf ta da 7 se fer, Ha lep e i se pa zar te si, çar þam ba, cu ma, cu mar te si ve pa zar ol mak ü ze re 5 se fer ger çek leþ ti ri yor du. THY, geç ti ði miz gün ler de Þam ve Ha lep e o - lan se fer ler i çin re zer vas yon iþ lem le ri ni 1 Ni - san dan i ti ba ren dur dur ma ka ra rý al mýþ tý. A na do lu Kar ta lý Tat bi ka tý baþ lý yor na NA DO LU Kar ta lý-2012/1 E ði ti mi, bu gün 3 ün cü A na Jet Üs Ko mu tan lý ðý, Or ta A na - do lu ve Ak de niz de baþ lý yor. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý in ter net si te sin de yer a lan du yu - ru da, A na do lu Kar ta lý-2012/1 E ði ti mi nin 2-13 Ni san ta rih le ri a ra sýn da 3 ün cü A na Jet Üs Ko mu tan lý ðý (Kon ya) mer kez li ol mak ü - ze re, Or ta A na do lu ve Ak de niz de ic ra e di le - ce ði kay de dil di. Tat bi ka ta; Ka ra Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý, De niz Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý, Ha va Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý ve Ge nel kur - may Ö zel Kuv vet ler Ko mu tan lý ðý un sur la rý ka tý la cak. An ka ra / ci han As ke rî a raç dev ril di: 3 er ya ra lan dý nan TAL YA NIN A lan ya il çe sin de as ke ri a - ra cýn dev ril me si so nu cu 3 er ya ra lan dý. A - lan ya Ýl çe Jan dar ma Ko mu tan lý ðý ndan e di - ni len bil gi ye gö re, De mir taþ Jan dar ma Ka ra - ko lu nda gö rev ya pan as ker le ri ta þý yan Meh - met Kar cý nýn (21) kul lan dý ðý kam yo net, Uð - rak kö yü Ay dap mev ki sin de þid det li ya ðý þýn et ki siy le dev ril di. Ka za da sü rü cü Kar cý i le Þa ban Tat lý (21) ve Ci han gir Can yurt (20) ya ra lan dý. Am bu lans lar la A lan ya Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan er ler, a yak ta te da vi le - ri nin ar dýn danr ta bur cu e dil di. As ke ri a ra - cýn, Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý na vý nýn (YGS) so ru ki tap çýk la rý ný Ga zi pa þa ya gö tü ren o to - mo bi le eþ lik et ti ði bil di ril di. An tal ya / a a Ba kan lýk tan U lus la ra ra sý Yar gý Re for mu Sem poz yu mu na DA LET Ba kan lý ðý ta ra fýn dan çok sa yý da ül ke den uz ma nýn ka tý lý mýy la yar gý re for mu ça lýþ ma la rý nýn e le a lý na ca ðý U lus la ra ra sý Yar gý Re for mu Sem poz yu mu dü zen le ni yor. A da let Ba kan lý ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la - ma da, yü rü tü len yar gý re for mu ça lýþ ma la rý kap sa mýn da dün ya da ki ge liþ me le rin de iz - len me si ne ö nem ve ril di ði be lir til di. Bu çer - çe ve de, 2-3 Ni san ta rih le rin de dü zen le ne - cek U lus la ra ra sý Yar gý Re for mu Sem poz yu - mu nda fark lý ül ke ler den ge len a la nýn da uz - man ki þi ler ve a ka de mis yen ler, da ha ka li te li yar gý i çin ya pý lan la rý tar tý þa cak lar. Tür ki - ye nin yar gý re for mu sü re cin de gel di ði a þa - ma nýn de ðer len di ri le ce ði sem poz yum kap - sa mýn da, u lus la ra ra sý a lan da ya þa nan ye ni ge liþ me ler de e le a lý na cak. Tar týþ ma baþ lýk - la rý nýn, Dün ya da ve Tür ki ye de Yar gý Re - for mu Ha re ket le ri, A da le tin Ka li te si ve Per for man sý, Yar gý E ti ði, Yar gý Büt çe si ve Mah ke me Yö ne ti mi, Al ter na tif U yuþ - maz lýk Çö züm Yol la rý, A da le te E ri þim (Ko ru yu cu Hu kuk Uy gu la ma la rý, Ad li Yar - dým, Kli nik Hu kuk E ði ti mi) ol ma sý ön gö - rü len sem poz yu ma, fark lý ül ke ler den çok sa yý da uz man ka tý la cak. An ka ra / a a MAR MA RA Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si A na ya sa Hu ku ku Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Os man Can, ve sa yet sis te mi nin bir mer ke - zi leþ me de mek ol du ðu nu be lir te rek, E ge - men lik ka yýt sýz þart sýz bi ze a it de ðil, A na - ya sa da fa lan böy le ya zý yor a ma bu nu biz kul la na mý yo ruz. Bu e ge men li ði biz kul la - na ma dý ðý mýz i çin 1960 i le 1980 a ra sýn da Tür ki ye çö küþ nok ta sý na gel di de di. Te kir dað ýn Çer kez köy il çe sin de, Çer - kez köy Er ge ne Hav za sý Sa na yi ci ve Ýþ Ha - ya tý Der ne ði nin (ÇE SÝ AD) dü zen le di ði Ye ni A na ya sa Sü re cin de Ýþ Dün ya sý nýn ve Si vil Ha ya týn Ro lü ko nu lu pa nel de ko nu - þan Doç. Dr. Os man Can, ka tý lým cý la ra bu - gü ne ka dar ya pý lan a na ya sa i le ye ni ya pý la - cak a na ya sa nýn na sýl ol ma sý ge rek ti ði ko - nu sun da bil gi ver di. Can, ve sa yet sis te mi nin bir mer ke zi leþ - me de mek ol du ðu nu, þu a na ka dar Tür ki - ye de ya pýl mýþ 1921 A na ya sa sý ha riç, hiç bir a na ya sa nýn mil le tin i ra de si ol ma dý ðý ný kay - det ti. Os man Can, þöy le de vam et ti: Ka - nun lar si zin i ra de ni zin ü rü nü de ðil dir. Te - mel ka nun la rýn yüz de yet mi þi si zin i ra de ni - zin ü rü nü de ðil. Bu nun a dý ve sa yet tir. E ge - men lik ka yýt sýz þart sýz bi ze a it de ðil, A na ya - sa da fa lan böy le ya zý yor a ma bu nu biz kul - la na mý yo ruz. Bu e ge men li ði biz kul la na ma - dý ðý mýz i çin 1960 i le 1980 a ra sýn da Tür ki ye çö küþ nok ta sý na gel di den son ra þöy le bi raz cýk a çýl ma ge li ver di Tur gut Ö zal za - ma nýn da, e ko no mik nok ta da bir sýç ra ma ya þa dýk. Ar dýn dan yi ne ve sa yet, sü re ce mü - da ha le et ti. Ö zel leþ tir me ler ip tal e dil di, sis - tem iþ le ye mez ha le gel di kri zi i le Tür ki ye fark lý bir nok ta ya gel di. Ve sa yet de ni len þey bu dur. Sis tem böy le ol du ðu i - çin bu bi zim hem öz gür lük le ri mi zi ký sýt la dý bu gü ne ka dar, bi zi iç sa va þýn e þi ði ne ge tir - di. Türk-Kürt kav ga sý nýn e þi ði ne ge tir di. Ve sa yet sis te mi, sa de ce bir i da ri teþ ki lat lan - ma bi çi mi de ðil dir. Ve sa yet sis te mi bir mer - ke zi leþ me de mek tir. Her þey mer kez den ka - ra ra bað la na cak. E ko no mi, sos yal, si ya sal ne ka dar ka rar o lur sa mer kez den ka ra ra bað la - na cak. Her þe yin mer kez den be lir len di ði bir sis tem le Tür ki ye nin e ner ji si ni doð ru ye re sevk e de mez si niz. Mer kez ge nel de top lu - mun ge ri sin de dir. Tür ki ye top lu mu nun her za man ge ri sin de ol muþ tur. Bü rok ra si de her za man Tür ki ye top lu mu nun ge ri sin de ol - muþ tur. Top lum i le An ka ra nýn ver di ði ka - rar lar a ra sýn da bir kar þý laþ týr ma yap tý ðý mýz za man, An ka ra nýn ge nel de yan lýþ ka rar ver di ði ni ve top lu mun ge nel de doð ru ka rar ver di ði ni gö rü rüz. Te kir dað / ci han Ve sa yet re ji mi çö kü þe sü rük le di DOÇ. DR. OS MAN CAN, E GE MEN LÝ ÐÝ MÝL LET KUL LA NA MA DI ÐI Ý ÇÝN 1960 Ý - LE 1980 A RA SIN DA TÜR KÝ YE'NÝN ÇÖ KÜÞ NOK TA SI NA GEL DÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. TÜR KÝYE DE ilk de fa, 12 Ey lül 1980 as ke ri dar be si ni ger çek leþ ti ren dar be ci ler 4 Ni - san da ha kim kar þý sý na çý ka cak. An ka ra 12. A ðýr Ce za Mah ke me si nde gö rü le cek da va da, dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný ve es ki Cum hur baþ ka ný Ke nan Ev ren i le e mek li Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta ný Or ge - ne ral Tah sin Þa hin ka ya, dar be yap týk la rý i - çin yar gý la na cak lar. Þüp he li sý fa týy la id di - a na me de yer a lan Ev ren i le Þa hin ka ya nýn 765 sa yý lý TCK nýn dev let kuv vet le ri a ley - hin de cü rüm ler e i liþ kin 146. mad de si i le 80. mad de si u ya rýn ca a ðýr laþ tý rýl mýþ mü - eb bet ha pis ce za sý na çarp tý rýl ma la rý is te - ni yor. Sa nýk la rýn, du ruþ - ma ya gel me me le ri ha - lin de i se po lis zo ruy la ge ti ril me ka ra rý uy gu la - na cak. An ka ra 12. A ðýr Ce za Mah ke me si, Ad li Týp Ku - ru mu na sa nýk la rýn mü da - fi le ri nin mah ke me ye sun - du ðu sað lýk ra por la rý ný gön de re rek, du ruþ ma da bu lun ma la rý nýn ve bek le - me le ri nin sað lýk du rum la rý a çý sýn dan bir en gel teþ kil e - dip et me di ði ni sor muþ tu. Ýlk du ruþ ma 4 Ni san da ya pý la cak. Mah ke me, du ruþ ma i - çin ha zýr lýk la rý na de vam e di yor. 12 Ey lül dar be si ne i liþ kin ha zýr la nan id di a na me den TBMM Ge nel Sek re ter li ði ne ve Baþ ba - kan lý ða bi rer su ret gön de ren An ka ra 12. A ðýr Ce za Mah ke me si, id di a na me nin o - kun ma sý i çin i se TRT den spi ker ta le bin de bu lun du. Dar be ci le rin yar gý la na ca ðý da va - ya CHP baþ ta ol mak ü ze re bu gü ne ka dar 9 si ya si par ti ve si vil top lum ku ru lu þu i le 238 i bi rey sel 99 u a vu ka tý a ra cý lý ðýy la 337 ki þi mü da hil ol ma ta le bin de bu lun du. Du - ruþ ma yý on lar ca si vil top lum ku ru lu þu tem - sil ci si nin ya ný sý ra 21 ba sýn men su bu ta kip e de cek. An ka ra 12. A ðýr Ce za Mah ke - me si, ilk du ruþ ma da mü da hil lik ta lep le ri - ni de de ðer len di re - cek. Mah ke me nin dar be den bi rin ci de re ce de za rar gö - ren le rin mü da hil lik ta lep le ri ni ka bul et me si bek le ni yor. Dar be ci ler, ha kim kar þý sý na çý ký yor cev ni as ya.com.tr re cep tas ni as ya.com.tr HA BER 9 Y Anayasa hukukçusu Doç. Dr. Osman Can, Tekirdað'ýn Çerkezköy ilçesinde ÇESÝAD ýn düzenlediði "Yeni Anayasa Sürecinde Ýþ Dünyasýnýn ve Sivil Hayatýn Rolü" konulu panelde konuþtu. FOTOÐRAF: CÝHAN KE NAN EV REN SED YE DE DE OL SA SA NIK SAN DAL YE SÝ NE O TUR MA LI Yu su fi ye li Ül kü cü ler Der ne ði Baþ ka ný Ha san Ýl - ter, 12 Ey lül 1980 as ke ri dar be si nin mi ma rý Ke nan Ev ren in sed ye de de ol sa sa nýk san dal ye si ne o tur - ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Dar be ci le rin da va yý su lan - dýr mak i çin e lin den ge le ni yap tý ðý ný vur gu la yan Ýl - ter, dev le tin bü tün im kan la rý kul la na rak sa nýk la rý, sa nýk san dal ye si ne o turt ma sý ge rek ti ði ni i fa de et - ti.sav cý lýk so ruþ tur ma sýn da dar be ci le rin çað rý lýp dev le tin kar þý sý na çý ka rýl ma dý ðý ný ha týr la tan Ýl ter, a - yak la rý na gi dil me sin den hu ku kun e þit lik il ke si ve a - da le tin çok za rar gör dü ðü nü vur gu la dý. Kim o lur sa ol sun, hu kuk ve ka nun ö nün de her ke sin e þit ol du - ðu na dik kat çe ken Ýl ter, He men a kýl la rý na ilk ge - len, so ruþ tur ma dan kaç mak i çin, mah ke me kar þý - sý na çýk mak tan kaç mak i çin bü tün dar be zan lý la rý ken di le ri ni GA TA da bu lu yor lar. Da ha ön ce ni ye git mi yor su nuz da so ruþ tur ma baþ la yýn ca GA TA ya gi di yor su nuz? Bu hu kuk tan ka çýþ týr. He sap ver - mek ten, a da let ten kaç mak týr. Bu nun ö nü ne ge çil - me si la zým. Mut la ka a ma mut la ka ö nü ne ge çil - me si la zým. Yok sa bu, yan lýþ bir yol o la rak a çý la cak - týr. Dev le tin ve sav cý la rý mý zýn, mah ke me de ki ha - kim le ri mi zin bu na çok dik kat et me si ge re kir. Dev - le tin bü tün im kan la rý kul la na rak sa nýk la rý, sa nýk san dal ye si ne o turt ma sý la zým. Sed ye de de ol sa dev let bu nu yap ma sý la zým. de di. An ka ra / ci han Sý cak pa ra di ye ad lan dý - rý lan ya ban cý fon lar, yük - sek fa i zin ca zi be si ne ka pý - la rak ül ke mi ze ge li yor, ha zi ne kay nak la rý ný ke mi - ri yor, ne ya zýk ki be de li ni de halk ö dü yor.

10 Ýs tan bul da, 16 bin kor san tak si ça lý þý yor ntür KÝ YE ge ne lin de, Ma li ye Ba kan lý ðý na ka yýt - lý, ver gi mü kel le fi 75 bin ti ca rî tak si hiz met ve ri - yor. 16 bin ka yýt lý tak si nin hiz met ver di ði Ýs tan - bul da, tah min le re gö re, bir o ka dar da kor san tak si ça lý þý yor. Tür ki ye Þo för ler ve O to mo bil ci ler Fe de ras yo nu (TÞÖF) Baþ ka ný Fev zi A pay dýn, Kor san tak si tüm il ve il çe le ri miz de var, a ma en faz la Ýs tan bul da fa a li yet gös te ri yor. de di. A pay - dýn, kor san tak siy le mü ca de le nin a ra lýk sýz sür dü - ðü nü di le ge tir di. Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ve fe de ras yo - nun a ra sýn da yer a lan bir pro je eþ li ðin de kor san tak siy le mü ca de le et tik le ri ni be lir ten Baþ kan A - pay dýn, Kor san tak si tüm il ve il çe le ri miz de var. Bu na kar þý bir di zi ted bir ler a lýn mak ta dýr. Ge li - þen tek no lo ji yi de kul la na rak hem kor san tak si yi en gel le mek hem de tak si ci es na fý mý zýn gü ven li - ði ni sað la mak a ma cýy la ça lýþ ma la rý mýz sü rü yor. Yi ne mev cut ka pa si te ka dar kor san tak si ol du ðu ger çe ði o lan bir il var ki o da, Ýs tan bul dur. Ýs tan - bul da bin ci va rýn da kor san tak si ol du ðu söy le ni yor. Kor san tak si ler le kor san ser vis le ri sý - fýr la mak müm kün de ðil; a ma uð ra þý mýz de vam e de cek. di ye ko nuþ tu. Tak si ci nin cad de ve so - kak lar da du rak ol ma dan fa a li yet gös ter me si ne ken di le ri nin de ü zül dü ðü ne dik kat çe ken Baþ kan Fev zi A pay dýn, tak si ci nin sos yal ih ti yaç la rý ný kar - þý la ya bi le ce ði me kân la rýn ya pýl ma sý na i liþ kin ça - lýþ ma la rý ol du ðu nu a çýk la dý. Bur sa / ci han A rap Ba ha rý ser vet le ri e rit ti nkü RE SEL kri zin ar dýn dan Or ta do ðu ül ke le rin - de ti ca ret le uð ra þan bir çok zen gin a i le nin ser ve - ti nin üç te bir o ra ný na ka dar e ri di ði bil di ril di. So - ci é té Gé né ra le Pri va te Ban king ve For bes In - sights ta ra fýn dan ha zýr la nan a raþ týr ma da Bir le þik A rap E mir lik le ri, Su u di A ra bis tan, Ku veyt ve Lüb nan da ki 21 mil yar der a i le nin ser ve ti mer cek al tý na al dý. Ça lýþ ma nýn ge ne lin de i se bütün dün - ya dan bin 253 a i le nin ser ve ti in ce len di. Ra por da mil yar do lar lýk a i le hü küm dar lýk la rýn dan ba zý la - rý nýn ser vet le rin de 2008 i le ge çen yýl a ra sýn da yüz de 33,5 lik a zal ma gö rül dü ðü i fa de e dil di. Var lýk lý fert le rin iþ le ri ni, a i le ü ye le ri ka rýþ ma dý ðý sü re ce da ha i yi yö net tik le ri de vur gu lan dý. Ay ný dö nem de zen gin fert le rin ser vet le rin de i se sa de - ce yüz de 3,6 lýk e ri me gö rül dü. So ci é té Gé né ra le Pri va te Ban king Or ta do ðu þe fi Eddy Ab ra mo, böl ge sel bor sa lar da ki dü þüþ ve em lak fi yat la rýn - da ki çök me nin böl ge de ki zen gin a i le le rin ser vet - le ri nin a zal ma sýn da ö nem li rol oy na dý ðý ný söy le - di. Bu nun ya ný sý ra ser ve ti a i le sin den mi ras a lan ya da i þin ba þý na ge çen le rin ak si ne ken di ça ba la - rýy la mil yar der o lan la rýn kriz den çok et ki len me - di ði ve ser vet le ri nin he men he men ay ný kal dý ðý kay de dil di. Du bai / ci han Ba zý ya tý rým la ra KDV mu a fi ye ti ya sa laþ tý ntbmm Ge nel Ku ru lu nda, ba zý ya tý rým la ra Kat - ma De ðer Ver gi si (KDV) mu a fi ye ti ge ti ren ka nun tek li fi ka bul e di le rek, ya sa laþ tý. Ka nu na gö re, yapiþ let-dev ret mo de li çer çe ve sin de ger çek leþ ti ri le - cek pro je ler i le Sað lýk Hiz me ti Te mel Ka nu nu na gö re Yük sek Plan la ma Ku ru lu ta ra fýn dan ki ra la - ma kar þý lý ðý yap tý rýl ma sý na ka rar ve ri len sað lýk te - sis le ri ne i liþ kin pro je ler den, dü zen le me nin yü rür - lü ðe gir di ði ta rih ten ön ce i ha le i la ný ya yým lan mýþ an cak tek lif a lýn ma mýþ o lan lar i le 31 A ra lýk 2023 ta ri hi ne ka dar i ha le i lâ ný ya yýn la na cak o lan la rýn, i ha le e dil me si, pro je yi üst le nen fir ma la ra pro je kap sa mýn da in þa a ta yö ne lik o la rak ya pý lan mal ve hiz met tes lim le ri, kat ma de ðer ver gi sin den ha riç tu tu la cak. Bu kap sam da ya pý lan mal ve hiz met tes lim le ri dolayýsýyla yük le ni len ver gi ler, ver gi ye ta bi iþ lem ler ü ze rin den he sap la nan ver gi den in di - ri le cek. Ýn di rim yo luy la te lâ fi e di le me yen ver gi ler de is tis na kap sa mýn da iþ lem ya pan mü kel le fin ta - le bi ü ze ri ne i a de e di le cek. Ma li ye Ba kan lý ðý, is tis - na kap sa mý na gi re cek tes lim ve hiz met le ri ta ným - la ma ya, is tis na ya i liþ kin u sûl ve e sas la rý be lir le me - ye yet ki li o la cak. Bu hü küm ler, uy gu la ma söz leþ - me si im za la mýþ an cak fi nans man ça lýþ ma la rý he - nüz son lan dý rýl ma mýþ yap-iþ let-dev ret mo de li pro je ler i çin de uy gu la na cak. Tür ki ye Cum hu ri - ye ti Dev let De mir yol la rý Ýþ let me si Ge nel Mü dür - lü ðü nün bað lý or tak lýk la rýn dan ya pa ca ðý mal ve ya hiz met a lým la rý na da is tis na ge ti ril di. Çay yo lu-sin can hat tý 2013 te bi te cek ngö RÜÞ ME LER DE mil let ve kil le ri nin so ru la - rý ný ce vap la yan U laþ týr ma Ba ka ný Bi na li Yýl dý - rým, ya pý mý U laþ týr ma Ba kan lý ðý na dev re di len Çay yo lu-sin can met ro hat tý ný 2013 yý lýn da, Ke çi ö ren-tan do ðan met ro hat tý nýn ya pý mý ný da 2014 yý lý or ta la rýn da bi tir me yi he def le dik - le ri ni bil dir di. An ka ra / a a Apaydýn, korsan taksi ile mücadele ettiklerini söyledi. EKONOMÝ 10 Y HABERLER TÜR KÝYE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, son ya pý lan zam la rýn va tan da þýn be li ni bü ke ce ði ni ve ið ne den ip - li ðe her þe yi et ki le ye ce ði ni söy le - di. Ha berx.com da yer a lan ha - ber de, do ðal gaz ve e lek trik te ki gi der le rin a zal týl ma sý ge rek ti ði ni sü rek li be lirt me le ri ne rað men son o la rak e lek tri ðe ya pý lan yüz - de 8.1 ve do ðal ga za ya pý lan yüz - de 18.1 lik zam mýn dü þü nül me - den ya pýl dý ðý ný be lir ten TESK Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan - dö ken, Do ðal gaz ve e lek tri ðe uy gu lan mak ta o lan KDV o ra ný - nýn biz yüz de 1 e dü þü rül me si ni is ter ken son ya pý lan zam va tan - da þýn be li ni bü ke cek tür den ol du. Ya ni ið ne den ip li ðe her þe yi et ki le ye cek tir de di. Ýþ let me le rin en bü yük ma li yet le ri nin iþ çi lik gi der le ri ol du - ðu nu, bu nu da e ner ji gi der le ri nin ta kip et ti - ði ni söy le yen Pa lan dö - ken, þöy le ko nuþ tu: iþ - ve ren le rin iþ çi çý kar ma - la rý ný ön le mek i çin e ner ji ma li yet le ri nin dü þü rül me si ge - re kir. En bü yük e ner ji ka le mi o - lan e lek trik ve do ðal ga zýn fi yat - la rý ný dü þü re mi yor sak, hiç ol - maz sa bun la rýn ü ze rin de ki ver - gi le ri dü þü re lim ve zam yap ma - ma ya ça lý þa lým. TÜ KE TÝCÝ Hak la rý Der ne ði (THD) ta ra fýn dan Dün ya Tü ke ti ci Hak - la rý Gü nü do la yý sýy la ya pý lan ban - ka uy gu la ma la rý na da ir an ket, ö - nem li bir ger çe ði or ta ya koy du. Bu na gö re tü ke ti ci le rin sa de ce yüz de 26,1 i kre di kar tý bor cu nun ta ma mý ný ö de ye bi li yor. Ka tý lým cý - la rýn yüz de 55,8 i kre di kart la rý na uy gu la nan fa iz o ran la rý ný bil mi yor; yüz - de 79,9 u i - se kre di kar tý söz leþ me - si ni o ku mu yor. Bu - na mu ka bil tü ke ti ci le - rin yüz de 74,9 ü kre di kar tý nýn har ca ma la rý art týr dý ðý ný i fa de e di yor. 382 tü ke ti ci nin ce vap la dý ðý an ke tin i kin ci bö lü mün de ban ka la - rýn he sap iþ le tim le ri i le il gi li al gý lar öl çül dü. Bu ra da ka tý lým cý la rýn yüz - de 95,8 i ban ka la rýn iþ lem üc ret le ri - nin faz la lý ðýn dan ya ký nýr ken; yüz de 90,4 ü he sap kul la ným üc ret le ri ni doð ru bul ma dýk la rý ný be lir ti yor. Yi - ne yüz de 64,7 si ban ka nýn kes ti ði iþ - lem üc ret le ri nin bi lin cin de o la ma - dý ðý ný; yüz de 87,1 si he sap aç ma söz leþ me si ni o ku ma dý ðý ný, yüz de 63,4 ü bu söz leþ me ye mü da ha le hak ký ol du ðu na i nan ma dý ðý ný ak ta - rý yor. Bu bö lü mün di ðer so nuç la rý - na gö re, ban ka la rýn yüz de 87,5 gi bi çok bü yük bir kýs mý i se ban ka cý lýk iþ lem le ri hak kýn da a la ca ðý üc ret le ri ön ce den tü ke ti ci le re be yan et mi - yor. An ke te gö re ban ka lar a dý na so run lu o lan ko nu lar dan bi ri si ni de ma aþ he sa bý o lan müþ te ri le re ek ö - de me ya pýl ma sý ko nu su teþ kil e di - yor. Bu a maç la so ru lan so ru ya ka tý - lým cý la rýn yüz de 80,9 u ban ka la rý - nýn ken di le ri ne yýl - lýk bir ö de me yap ma dý ðý ný be lir ti yor. An ke tin ü çün cü bö lü mün de tü - ke ti ci le rin ban ka kre di le ri hak kýn - da ki gö rüþ ve al gý la rý sor gu la nýr - ken; bu ra da ka tý lým cý la rýn yüz de 61,2 si ban ka la ra ha len kre di bor - cu ol du ðu nu, yüz de 53,9 u kre di bit me den ye ni kre di kul lan ma ih - ti ya cý bu lun du ðu nu, yüz de 76,6 sý kre di ö de me le ri nin ge çim le rin de zor luk o luþ tur du ðu nu di le ge ti ri - yor. A raþ týr ma ya ka tý lan la rýn yüz - de 77,4 ü nün Kre di kul la nýr ken ta lep e di len i la ve üc ret ler si ze a - çýk ça bil di ril di mi? so ru su na ce - va bý ha yýr i ken; tü ke ti ci le rin yüz - de 77,4 ü kre di kul la nýr ken söz - leþ me yi o ku ma dý ðý ný vur gu lu yor. An ka ra / ci han Yük sek zam, dü þük tep ki MART AYINDA BENZÝNE YAPILAN ÜÇ AYRI ZAMMIN ARDINDAN DÜN ÝTÝBARÝYLE ELEKTRÝÐE YAPILAN YÜZDE 8.1, DOÐALGAZA YÜZDE 18.72'LÝK BÜYÜK ZAM VATANDAÞIN BELÝNÝ BÜKECEK. Do ðal ga za yüz de 18,72 zam BO TAÞ Ge nel Mü dür lü ðü nden ya pý lan a çýk la - ma da, dün den ge çer li ol mak ü ze re do ðal gaz sa - týþ fi yat la rý nýn, ni haî tü ke ti ci fi yat la rý na yüz de 16,49-18,72 o ran la rýn da yan sý ya cak þe kil de art tý - rýl dý ðý bil di ril di. A çýk la ma da u lus la r a ra sý ham pet rol ve pet rol ü rün fi yat la rý i le dö viz ku run da ki yük sel me le re bað lý o la rak do ðal gaz ma li yet le rin de mey da na ge len ar týþ lar dolayýsýyla sa týþ fi yat la rýn da bir dü - zen le me ya pýl ma sý za ru re ti doð du ðu i fa de e dil di. A çýk la ma da, 1 Ni san dan i ti ba ren ge çer li ol mak ü ze re do ðal gaz sa týþ fi yat la rý mýz, ni haî tü ke ti ci fi - yat la rý na yüz de 16,49-18,72 o ran la rýn da yan sý ya - cak þe kil de art tý rýl mýþ týr de nil di. An ka ra / a a ÝH RA CAT 2012 yý lý nýn Mart a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 8.1 ar ta rak 12 mil yar mil yon do la ra yük sel di. Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, Er ci yes Kýþ Spor la rý ve Tu rizm Mer ke zi nde dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýy la Mart a yý ih ra cat ra kam la rý ný a çýk la dý. Meh met Bü - yü kek þi, 2012 Mart dö ne min de AB ül ke le ri ne ya pý - lan ih ra ca týn ge ri le di ði ne i þa ret e de rek, Al ter na tif pa zar a ra yýþ la rý mýz so nuç ver di ve bu gün yap tý ðý mýz ih ra cat ra kam la rý nýn ar tý þýn da en bü yük et ken ol du. A rap Ba ha rý nýn o lum suz et ki le ri te lâ fi e di yo ruz. Ge çen se ne vu ku bu lan e lim o lay lar dan do la yý ih ra - ca tý mýz ge ri le miþ ti. Þim di as tro no mik ar týþ söz ko - nu su. Lib ya ya ya pý lan ih ra cat yüz de 658, Ye men e yüz de 480, E tip ya ya yüz de 424, Bah reyn e yüz de 193, Ni jer ya ya yüz de 155, Mý sýr a yüz de 102, Ga - na ya yüz de 93, Se ne gal e yüz de 67, An go la ya yüz de 64 ar týþ el de et ti. Fas a yüz de 31, I rak a yüz de 44 ih - ra cat art tý. Ce za yir i le se vi ye ay ný kal dý. AB ül ke le ri - ne ya pý lan ih ra cat yüz de 3.5 ge ri le di. Af ri ka ül ke le ri - ne ih ra cat yüz de 59, ba ðým sýz dev let ler top lu lu ðu na yüz de 22, Or ta do ðu Böl ge si ne yüz de 16 ar týþ ol du. Ö zel lik le BRIC a dý ve ri len ül ke le re ih ra ca tý mýz ar tý - yor. Çin e ih ra ca tý mýz yüz de 18, Rus ya ya yüz de 19, Bre zil ya ya yüz de 14, Hin dis tan a yüz de 43 art tý. de di. Ek þi, kat ma de ðe ri yük sek ü rün le rin de teþ vik - ler le des tek len me si ni is te dik le ri ni be lirt ti. Ýh ra cat Mart ta 12,6 mil yar do la ra yük sel di TÝM ve ri le ri ne gö re, Mart a yýn da Tür ki ye nin ih ra - ca tý, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 8,1 ar týþ la 12 mil yar 608 mil yon do lar ol du. Yý lýn ilk 3 a yýn da i se yüz de 10,5 ar týþ la 34 mil yar 744 mil yon do la rý aþ tý. Son 12 ay lýk dö nem de i se yüz de 15,89 ar týþ la 138 mil yar 291 mil yon 610 bin do lar lýk ih ra cat ya pýl dý. Mart ta Tür ki ye nin en çok ih ra cat ya pan sa na yi sek tö rü o to mo tiv en düs tri si ol du. Sek tö rün, Mart ta ih ra ca tý, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 0.87 a za la rak 1 mil yar mil yon do lar ol du. O - to mo ti vi 1 mil yar 650 mil yon do lar la kim ye vi mad - de ler ve ma mul le ri, 1 mil yar 489 mil yon do lar la ha - zýr gi yim ve kon fek si yon sek tö rü, 1 mil yar 341 mil - yon do lar i le çe lik sek tö rü, 1 mil yar mil yon do lar la e lek trik, e lek tro nik ma ki ne bi li þim sek tö rü ih ra ca tý iz le di. Esas No: 2009/531 Davacýlar Hatice Boz kurt, E kin Boz kurt i le da va lý lar Sa lih Boz kurt ve ar ka daþ la rý a ra sýn - da mah ke me miz de gö rül mek te o lan Muh de sat a i di ye ti nin tes pi ti da va sý ne de niy le; Da va lý Ne hal Gü reþ çi oð lu'na gön de ri len da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ne i liþ kin da ve - ti ye i la nen teb li gat ya pýl mýþ o lup, da va cý ve ki li ýs lah di lek çe si i le da va de ðe ri ni TL'den TL'ye ýs lah et miþ ol mak la ýs lah di lek çe si nin a dý ya zý lý da va lý ya du ruþ ma gü nü 12/07/2012 gü nü sa at 09:00'da mah ke me miz du ruþ ma sa lo nun da ha zýr bu lun ma sý ya da ken di si ni bir ve kil le tem sil et tir me si ak si tak dir de H.U.M.K.nun de ði þik 213. mad de - si ge re ðin ce yar gý la ma ya yok lu ðun da de vam e di le ce ði ve ka rar ve ri le ce ði hu su su teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur sayýlý Kanun Hükümleri uyarýnca e-imza ile imzalanmýþtýr. B: T. C. MERSÝN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Resmi Ýlanlar Ýh ra cat AB ye a zal dý, Af ri ka ya art tý Zam ma ge rek çe si ya sî is tik rar sýz lýk E ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, TÝM in Mart a yý ih ra cat ra kam la rý nýn a çýk la na ca ðý top lan tý ya gi rer ken ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma - da, do ðal ga za zam mýn zo run lu luk tan kay nak lan - dý ðý ný, yurt dý þýn da ki ham pet rol fi yat la rýn da ki ar - týþ i le dö viz de ki yük sel me dolayýsýyla ma li yet le rin art tý ðý ný söy le di. Yýl dýz, a çýk la ma sý na þöy le de vam et ti: Bi zim di ðer Av ru pa ül ke lin den bir fark lý lý ðý - mýz var. Dö viz le al dý ðý mýz e ner ji yi, TL o la rak sa tý - yo ruz. A ra da ki fark, yi ne bi zim ma li yet le ri mi ze yan sý yor. Ban ka cý lýk ta a çýk po zis yon de ni len bir ko nu. Yi ne bi zim dý þý mýz da Ku zey Af ri ka da, Su ri - ye de, yi ne Ýs ra il-ý ran ger gin li ði nin o luþ tur du ðu si - ya sî is tik rar sýz lý ðýn be de li ni e ner ji sek tö rü o la rak ö dü yo ruz. Ham pet rol fi yat la rýn da ki yük sel me, do ðal gaz da ki fi yat la rý et ki li yor ve ay ný za man da ta lep le rin düþ müþ ol ma sýn dan, ar zýn ye ter siz li ðin - den ve ya ta le bin yük sel me sin den do la yý de ðil, yal - nýz ca bi zim dý þý mýz da o lu þan si ya sî is tik rar sýz lýk - lar dan kay nak la nan se bep ler le bu fi yat lar yük sel - di. O yüz den dün ya nýn yü kü nü çe ki yo ruz de di ðim ko nu bu dur ve bu zam ya pýl mak du ru mun da ka - lýn mýþ týr. Yýl dýz, 2023 yý lý na ka dar yak la þýk bin me ga vat lýk yer li kö mür den e lek trik san tral la rý yap ma yý plan la dýk la rý ný da söz le ri ne ek le di. MUSTAFA GÖKMEN KAYSERÝ TÝM Baþkaný Büyükekþi, ihracat rakamlarýný Erciyes Kýþ Sporlarý ve Turizm Merkezi'nde düzenlediði toplantý ile açýkladý. 4 tü ke ti ci den 3 ü kart bor cu nu ö de ye mi yor LPG ve CNG Der ne ði Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ha lil Fý rat, sek tö - rün bu se ne i çin ik ti dar dan en ö - nem li ta le bi nin, LPG i le ben zin fi - yat o ran la rý nýn sa bit tu tul ma sý ol - du ðu nu a çýk la dý. Gas Tukey/LPG, CNG, LNG Fu a rý, o to gaz sek tö rü - nün ön de ge len ak tör le ri ni bir a ra - ya ge tir di. Fu a ra 32 si ya ban cý ol - mak ü ze re top lam 136 fir ma ka týl - dý. Fu a rýn bü yük il gi gör dü ðü ne i - þa ret e den Fý rat, Gas Tur key de o - to mo bil kul la ný cý la rý nýn men fa a ti - ne ü rün le rin vit ri ne çýk tý ðý ný di le ge tir di in gaz sek tö rü i çin o - lum lu geç ti ði ni ak ta ran Fý rat, Bu an lam da ik ti dar dan e ner ji den ge - siz li ði ni gi der di ði ya ni ben zin i le gaz fi yat la rý nýn o ra ný nýn sa bit tut - tu ðu i çin te þek kür e di yo ruz. de di de LPG sek tö rün de dur gun - luk gö rü le bi le ce ði ni vur gu la yan Fý - rat, ik ti dar dan Ge li nen a þa ma da sek tö rün i yi bir tab lo or ta ya koy - ma sý i çin LPG i le ben zin fi yat la rý - nýn o ran la rý nýn sa bit tu tul ma lý. te men ni sin de bu lun du. Za vo li Sý - ra lý O to gaz Sis tem le ri nin ge nel mü dür yar dým cý sý Me sut E zer, Tür ki ye de ben zin fi yat la rý nýn art - ma sý i le LPG li a raç la ra ta le bin kat lan dý ðý ný be lir te rek, Çün kü Li - kit Pet rol Gaz, yüz de 45 e ya kýn ta - sar ru fa im kân ta ný yor, a raç la rýn mo tor öm rü nü u za tý yor. i fa de le - ri ni kul lan dý. LPG kul la ný mýn da dün ya li de ri - nin Gü ney Ko re ol du ðu nu, ar dýn - dan Tür ki ye nin gel di ði ni bil di ren E zer, þu an i ti ba ri i le ül ke de 7 mil - yon LPG li a ra cýn bu lun du ðu nu söz le ri ne ek le di. Ýs tan bul / ci han LPG i le ben zin fi yat la rý nýn o ra ný de ðiþ me sin

11 MEDYA POLÝTÝK 11 Y 28 ÞUBAT sü re cin de ya pý lan se kiz yýl lýk zo run lu e ði tim da yat ma sý nýn a ma cý nýn e - ði tim se vi ye si ni yük selt mek ol ma dý ðý, a ma - cýn i mam-ha tip le rin ö nü nü kes mek ol du - ðu her ke sin bil di ði bir ger çek.bu gün de i le ya pý la nýn as lýn da bun dan pek de far ký yok muþ gi bi du ru yor. An cak i þin fay - da la rý na ba kýl dý ðýn da, a maç i mam-ha tip li - se le ri nin (ÝHL) ö nü nün a çýl ma sý ve or ta o - ku la ka dar in di ril me si ol sa bi le, ya pý la nýn - sa de ce me kân sal ve ya pý sal o la rak ka de me - le rin bir bi rin den ay rýl ma sý- pe da go jik a çý - dan tar tý þýl maz bir doð ru ol du ðu göz ler den kaç ma ma lý dýr. Bu fark lý a þa ma lar da ve ri le cek e ði ti min na sýl ol ma sý ge rek ti ði ü ze rin de tar tý þýl ma sý el zem dir. Bu tar týþ ma lar da dün ya da ki ör - nek ler göz ö nün de tu tu la rak fark lý yön - tem le rin uy gu la nýr lýk ve ka za ným la rý ma sa - ya ya tý rýl ma lý dýr. An cak o lay þu an ta ma - men ÝHL ko nu su na sý kýþ tý rýl mýþ du rum da. Hâl bu ki tar tý þýl ma sý ge re ken te mel so - run lar dan bi ri si de ne den e ði tim-öð re tim fa a li yet le ri nin ta ma mý nýn dev le te bý ra kýl - ma sý ge rek ti ði gi bi bir ön ka bu lün ol du ðu - dur. Bu gün mo dern hiç bir ül ke de dev let, e ði tim sis te mi nin i çin de biz de ol du ðu gi bi yer al ma mak ta dýr. Ül ke le rin ih ti yaç la rý na ve böl ge le rin ö zel lik le ri ne gö re ye rel yö ne - tim ler ve sos yal grup lar e li i le e ði tim iþ le ri or tak la þa yü rü tül mek te dir. Ve li le rin ço cuk la rý ný gön de re bi le cek le ri fark lý me tot ve müf re dat lar la e ði tim ve ren o kul lar mev cut tur. Pek çok Ba tý ül ke sin de dev let, e ði tim fa a li yet le ri ni bü yük öl çü de ö zel te þeb bü se ya ni top lu ma bý rak mýþ týr. Dev let o kul la rý nýn ya nýn da Ki li se ve va kýf o kul la rý mev cut tur. Ve da ha ö nem li si, bu o kul lar ken di müf re dat la rý ný be lir le me ve i çe ri ði ni dol dur ma ko nu sun da bü yük öl - çü de ser best tir. Ya ni ö zel o kul lar ger çek an lam da ö zel dir. Ra sim Öz de nö ren in hak lý o la rak be lirt ti ði gi bi ö zel ki þi ler ce yö - ne ti len dev let o kul la rý de ðil dir. Tür ki ye de du rum ma a le sef tam da bu dur. Ýs ter dev let o ku lu ol sun is ter se ö zel o kul, tüm ders prog ram la rý nýn i çe rik, a maç, ka za ným, sü - reç, sü re le ri biz zat dev let ta ra fýn dan be lir - len mek te dir. Böy le bir da yat ma, gü ya öz - gür bi rey le rin ye tiþ ti ril me si ni a maç la yan bir e ði tim sis te min de ka bul e di le mez. Top lum o la rak ay ný rek ti fi ye tez gâ hýn dan geç mek zo run da bý ra ký lý yo ruz. Hâl bu ki bu tez gâ hýn yan lýþ ça lýþ tý ðý a çýk bir þe kil de or - ta da. Dev let ne ka dar mü da ha le e der se et - sin top lum yi ne bil di ði yol da i ler le mek te - dir. 28 Þu bat ka rar la rý ný des tek le yen le rin bu du ru mu gö re me me si çok da ha il ginç. Siz i de o lo jik da yat ma yý -kim ta ra fýn dan ya - pýl dý ðý ö nem li de ðil- ne ka dar ar tý rýr sa nýz ar tý rýn, top lum yi ne bil di ði ni o ku mak ta dýr. Geç miþ ten ders a lýn ma sý ge re kir ken ma a - le sef a lýn ma dý ðý gö rü lü yor. (...) E ÐÝ TÝM RE KA BE TE A ÇIL MA LI Sen di ka lar ve top lum, dev le tin e ði timöð re tim fa a li yet le rin de ki te ke li ne kar þý mü ca de le et me si ge re kir ken, tam ter si ne dev let mü da ha le si nin ken di i de o lo jik ar zu - la rý na gö re ol ma sý ný ta lep et mek te dir. Na - sýl e ko no mi de ö zel leþ tir me yi sa vu nu yor ve ö zel sek tö rün pek çok i þi dev let ten da ha i yi yap tý ðý ný gö rü yor sak e ði tim de de -ger çek an lam da- ö zel leþ tir me nin ö nü a çýl ma lý dýr. Dev let sa de ce çok sýk tek rar la nan a ma i çe - ri ði bir tür lü doð ru düz gün a çýk la na ma yan Mil li bir lik ve be ra ber li ðin sað lan ma sý a - dý na ba zý ders le ri tüm e ði tim ku rum la rýn - da zo run lu tu ta bi lir. Ör ne ðin Türk çe, ta rih gi bi bir kaç a na der si. An cak bun la rýn dý þýn - da ki ders le rin i çe ri ði ni ve sü re si ni, i çin de suç un su ru ba rýn dýr ma dýk ça ö zel o kul la rýn be lir le me si ne i zin ve ril me li dir.(...) Ger çek an lam da ö zel o kul la rýn ö nü nün a çýl ma sý nýn sos yal, si ya sal, e ko no mik a çý - dan pek çok fay da sý nýn o la ca ðý i se ke sin dir. A na dil de e ði tim so ru nun dan din e ði ti mi - ne, o ra dan iþ siz bek le yen bin ler ce öð ret - men a da yý nýn iþ bul ma sý na ka dar pek çok me se le nin çö züm yo lu bü yük öl çü de bu ra - dan ge çi yor. A na di lin e ði tim de kul la nýl ma - sý ya da di ni-lâ di ni o kul la rýn a çýl ma sý e ði - tim de ka li te yi ve re ka be ti ar tý ra cak bir ge - liþ me o la cak týr. Ý de o lo jik kay gý la rý bir ya na bý ra kýr sak, hiç kim se ço cu ðu nu ge le ce ðe ha zýr la ya ma yan, re ka bet çi dün ya ko þul la - rýn da var ol ma sý ný sað la ma ya cak bir o ku la gön der mek is te mez. Bu ne den le va tan da - þýn sað du yu su na gü ve ne rek bu ko nu da ki se çi mi ken di si ne bý rak mak ge re ki yor. Bu - gün i çin bü yük rað bet gö ren o kul la rýn ya - rýn ay ný rað be ti gö re cek le ri nin hiç bir ga - ran ti si nin ol ma dý ðý ný da bil mek ge re kir. (...) Ý de o lo jik dar ka lýp lar dan çý ka rak, ne den e ði tim-öð re tim gi bi te mel bir me se le mi zi ta ma men dev let ay gý tý na tes lim et ti ði mi zi tar týþ ma mý zýn vak ti gel miþ tir. E ði tim sen - di ka la rý, dev le tin her tür lü da yat ma la rý na kar þý mü ca de le et mek ye ri ne, i þi dev le te yýk ma ya ve o la cak sa da ken di is te dik le ri ni da yat ma nýn biz zat dev let e li i le ic ra e dil - me si ne ça lýþ mak ta dýr. Ma a le sef bu ül ke de in san la rýn ken di ço - cuk la rý nýn ge le ce ði i le il gi li ka rar ve re bi le - cek ol gun lu ða sa hip ol duk la rý ný ka bul e de - me yen bir si ya set ve e ði tim dün ya sý var. Ýl - ginç bir þe kil de top lum, en çok du yar lý ol - ma sý ge re ken bu ko nu da ses siz. Çün kü res mi i de o lo ji sað dan so la i lik le ri mi ze öy le - si ne iþ le miþ ki dün ya da bu i þin baþ ka tür lü de yü rü tü le bil di ði ni gö re mi yo ruz. Þe nol Ka luç, Za man, 1 Ni san 2012 BAZI ko nu la rýn ko nu þu la ma dý ðý hu su su ye ni e ði tim ya sa sý do la yý mýn da bir ke re da ha or ta ya çýk tý. Ni çin ba zý ko nu lar a çýk ça ko nu þu la mý yor? A çýk ça ko nu þa - ma dý ðý mýz bir ko nu da sað lýk lý ka rar lar a lýn ma sý na sýl müm kün o la bi lir? Ni çin sü rek li ça lý yý do la na rak ko nu ya yak laþ ma yön te mi ni kul la ný yo ruz ve bu yön tem bi zim dü þün - ce ha ya tý mý zý, do la yý sýy la ül ke si ya se ti ni na sýl et ki li yor? O nu han gi han di kap la ra ma ruz bý ra ký yor? 28 Þu bat sü re cin de e ði tim ya sa sý de ðiþ ti ri lir ken ya sa ko yu cu nun ka fa sý nýn ar ka sýn da ki prob lem na sýl ki i - mam ha tip o kul la rý nýn or ta kýs mý nýn ka pa týl ma sýy dý, fa kat bu nu a çýk bir dil le i fa de et mek ya sa ko yu cu nun i þi ne gel mi yor i diy se; þim di ye ni ya sa ya pý lýr ken de a - maç lar dan bi ri i mam ha tip o kul la rý nýn or ta kýs mý nýn ye ni den ted ri sa ta a çýl ma sý ný sað la mak ken bu du rum a çýk ça be yan e dil mek ten ka çý nýl mýþ týr. Ni çin? Çün kü fik ri mi zi a çýk ça söy le me nin ö nün de du ran A pis ö küz le ri var! O na do kun mak ya sak, o na an cak ta pý na bi lir sin! Ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý baþ la ma dan ön ce sin de bi - le ça lýþ ma yý yü rü te cek le rin kar þý sý na il kin bu A pis ö - küz le ri di ki li yor. Bir el ö nü nü ze çý ký yor ve si ze: Ya - sak týr hem þeh rim! di yor. Bu ya sa ðý ge ti ren le rin de vak tiy le biz þim di ki fa ni ler gi bi fa ni in san lar ol du ðu her na sýl sa u nu tu lu yor. Ad la - rý ku ru cu i ra de ka bi lin den caf caf lý ke li me ler le be yan e di lin ce do ku nul maz lýk la rý, kut sal lýk la rý ön yar gý ha li ne ge ti ri le bi li yor. Bak sa ný za es ki dar be ci pa þa ken di ni ku ru cu i ra de o la rak ta ným la ya bi li yor. E ðer bu sa - vun ma ka bul e di le bi lir gö rü lür se do ku na ma ya cak sýn! Ko nu la rýn a çýk bir dil le ko nu þu la ma ma sý ö nü mü ze han gi ba di re le ri ge ti ri yor, bel li Þu bat ýn ba ni le ri e - ði tim ya sa sý ný ya par ken a çýk ça ko nu þa bil sey di ler, i - mam ha tip o kul la rý nýn or ta kýs mý nýn ka pa týl ma sý i le ye ti ni le bi le cek ken, bü tün sa nat ve mes lek o kul la rý nýn ö nü ke sil me miþ o la cak tý. Ha len yü rür lük te o lan A na ya sa nýn 174. mad de si yo lu mu zun üs tün de ki en gör kem li a pis ö kü zü dür. Mad de þun la rý ön gö rü yor: I. Ýn ki lap Ka nun la rý nýn Ko run ma sý A na ya sa nýn hiç bir hük mü, Türk top lu mu nu çað - daþ uy gar lýk se vi ye si nin üs tü ne çý kar ma ve Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin la ik lik ni te li ði ni ko ru ma a ma cý ný gü - den, a þa ðý da gös te ri len in ki lap ka nun la rý nýn, A na ya - sa nýn hal ko yu i le ka bul e dil di ði ta rih te yü rür lük te bu - lu nan hü küm le ri nin, A na ya sa ya ay ký rý ol du ðu þek lin - de an la þý la maz ve yo rum la na maz: 1. 3 Mart 1340 ta rih li ve 430 sa yý lý Tev hi di Ted ri sat Ka nu nu; Teþ ri ni sa ni 1341 ta rih li ve 671 sa yý lý Þap ka Ýk - ti sa sý Hak kýn da Ka nun; Teþ ri ni sa ni 1341 ta rih li ve 677 sa yý lý Tek ke ve Za vi ye ler le Tür be le rin Sed di ne ve Tür be dar lýk lar i le Bir Ta kým Un van la rýn Men ve Ýl ga sý na Da ir Ka nun; Þu bat 1926 ta rih li ve 743 sa yý lý Türk Ka nu nu Me de ni siy le ka bul e di len, ev len me ak di nin ev len dir - me me mu ru ö nün de ya pý la ca ðý na da ir me de ni ni kah e sa sý i le ay ný ka nu nun 110 un cu mad de si hük mü; Ma yýs 1928 ta rih li ve 1288 sa yý lý Bey nel mi lel Er ka mýn Ka bu lü Hak kýn da Ka nun; 6. 1 Teþ ri ni sa ni 1928 ta rih li ve 1353 sa yý lý Türk Harf le ri nin Ka bul ve Tat bi ki Hak kýn da Ka nun; Teþ ri ni sa ni 1934 ta rih li ve 2590 sa yý lý E fen di, Bey, Pa þa Gi bi La kap ve Un van la rýn Kal dý rýl dý ðý na Da ir Ka nun; 8. 3 Kâ nu nu ev vel 1934 ta rih li ve 2596 sa yý lý Ba zý Kis ve le rin Gi yi le me ye ce ði ne Da ir Ka nun. Ön gö rü len bu 8 bent te zik re di len ya sa la rýn de ðiþ ti - ril me si ni, kal dý rýl ma sý ný bir ya na bý ra ka lým A na ya sa ya ve de mok ra si ye ay ký rý ol du ðu nun söy len me si ve o yön de yo rum lan ma sý bi le ya sak la ný yor. Böy le ol ma sý na rað men 2. bent te ki þap ka ik ti sa sý (gi yil me si), 7. bent te ki la kap lar ve un van la rýn kul la nýl - ma sý hu su sun da ki em ri ve ya sa ðý, ha ya týn ger çe ði e zip geç miþ tir. Di ðer bent ler de ön gö rü len hu sus la rý i se ke - za ha ya týn ger çek le ri ya vaþ ya vaþ tes vi ye e di yor. An cak öy le bir ya sa var ki, o nun mut la ka ye ni - den göz den ge çi ril me si, tes vi ye si nin za ma na bý - ra kýl ma ma sý ge re ki yor. O da 1. bent te ön gö rü len Tev hi di Ted ri sat Ka nu nu dur. Bu ya sa gü nün þart la rý na gö re de ðiþ ti ril me dik çe e ði tim a la nýn da ya pý lan tüm i yi leþ tir me ler pal ya tif kal ma ya hü - küm lü o la cak týr. Bu ya sa yü rür lük te ol duk ça bu ül ke de ö zel o kul a çýl ma sý ve ku rul ma sý im kân dý - þý kal ma ya de vam e der. Ha len ö zel o kul a dýy la a - çýl mýþ o lan o kul la rýn ö zel ki þi ler ma ri fe tiy le iþ le - ti len dev let o ku lu ol du ðu ger çe ði a kýl dan çý kar - týl ma ma lý dýr. Ra sim Öz de nö ren, Ye ni Þa fak, 1 Ni san ÞUBAT gün le rin de tank zo ruy la e ði tim de ya pý lan de ði þi kik bin yýl sü re me di ve ge ri a lýn dý. Ve çok da i yi ol du. Da rý sý, baþ ta A na ya sa ve Si ya si Par ti ler Ka nu nu ol - mak ü ze re 12 Ey lül dö ne mi nin tüm ya sal ya pý lan ma - sý na. Se kiz se ne lik mec bu ri ve ke sin ti siz e ði tim pe da go jik bir kay gý ta þý mý yor du, a maç i mam ha tip li se le ri nin or - ta bö lüm le ri ni ka pat mak i di ve ka pat tý lar. Cu ma gü nü TBMM den ge çen ka nu nun te mel a - ma cý nýn da i mam ha tip li se le ri nin or ta bö lüm le ri ni aç mak ol du ðu ma lum ve aç tý lar. Din e ði ti mi bu sa týr la rýn ya za rý na çok stan dart bir ko nu gi bi gö zü kü yor, bu me se le a i le le rin ve ço cuk la - rýn en te mel in san hak la rýn dan bi ri, kim se en gel le ye - mez, her yaþ ta ve her tür ku rum bün ye sin de ve ri le bil - me li dir; te men nim bu ko nu yu ö nü müz de ki dö nem - ler de da ha doð ru bir te mel de, ya ni söz ko nu su e ði ti - min dev let dý þýn da, te mel ka mu dü ze ni ge rek le ri doð - rul tu sun da ve ril me si ek se nin de tar týþ ma mýz, bu gün - le rin de ge le ce ði ne i na ný yo rum. Ni san 2012 de, e ði tim de 28 Þu bat çir kin sü re ci nin bir ka lýn tý sýn dan da ha kur tul duk tan son ra, ya pýl ma sý ge re ken ar týk e ði ti min i çe ri ði nin, müf re da týn tar tý þýl - ma sý, de ðiþ ti ril me si. Ay ný e ði tim i çe ri ði, ay ný müf re dat ko run du ðu sü re - ce ye ri ne is ter se niz ya pýn, du rum de - ðiþ me ye cek, hat ta, bü tün iç ten li ðim le söy lü yo rum, bu kö tü e ði tim da ha u zun sü re a lýn dý ðý i çin so nuç lar da - ha da kö tü o la bi le cek tir. Mil li E ði tim Ba ka ný Sa yýn Ö mer Din çer (Ba kan lar Ku ru lu) bu ko nu da geç ti ði miz A ðus tos a yýn da çok ö - nem li bir a dým at tý, Mil li E ði tim Ba kan lý ðý nýn teþ ki lat ve gö rev le ri hak kýn da ye ni bir ka nun hük mün de ka - rar na me çý kar dý ve i kin ci mad de de dev rim ni te li ðin de bir de ði þik lik yap tý. CHP, Ýs tan bul Ba ro su hop o tu rup, hop kalk tý lar a - ma biz güç lü bir des tek ver me ye gay ret et tik, çün kü ya pý lan doð ru i di. A ðus tos 2011 de ya pý lan te mel de ði þik li ði a þa ðý da bir kez da ha a lýn tý lý yo rum: (1) Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn gö rev le ri þun lar dýr: a) O kul ön ce si, ilk ve or ta öð re tim ça ðýn da ki öð ren - ci le ri be de nî, zih nî, ah la kî, ma ne vî, sos yal ve kül tü rel ni te lik ler yö nün den ge liþ ti ren ve in san hak la rý na da - ya lý top lum ya pý sý nýn ve kü re sel dü zey de re ka bet gü - cü ne sa hip e ko no mik sis te min ge rek tir di ði bil gi ve be - ce ri ler le do na ta rak ge le ce ðe ha zýr la yan e ði tim ve öð - re tim prog ram la rý ný ta sar la mak, uy gu la mak, gün cel - le mek; öð ret men ve öð ren ci le rin e ði tim ve öð re tim hiz met le ri ni bu çer çe ve de yü rüt mek ve de net le mek. Her ak lý ba þýn da va tan daþ gii bu de ði þik li ðin man tý - ðý nýn ar ka sýn da yýz. An cak, bu de ði þik lik koz me tik bir de ði þik lik o la rak kal ma ma lý dýr. Ko nu sa de ce Mil li Gü ven lik Bil gi si ders le ri nin kal - dý rýl ma sý (bu de ði þik lik de çok ö nem li ve ya rar lý dýr) i le de sý nýr lý de ðil dir. Or ta da, ö nü müz de çok da ha de va sa bir so run var - dýr. Ýl köð re tim, or ta öð re tim, li se ki tap la rý nýn her sa tý rý - na sin miþ küf lü bir man týk e ði tim de Tür ki ye nin ham le yap ma sý na en gel ol mak ta dýr. Ü ni ver si te ler de bi le hâ lâ dev rim ta ri hi ders le ri o ku - tul mak ta, ho ca lar (!) tah ta ya Ý nö nü, Sa kar ya sa vaþ la rý - nýn plan la rý ný çi ze rek ders(!) ver mek te dir ler. Mev cut müf re dat, ders sa yý sý ve ya pý sý e ði ti min bü - yü me yi ya ni ve rim li lik ar tý þý ný des tek le me si ne en gel - dir. Hik me ti ken din de men kul Ta lim ve Ter bi ye Ku ru - lu kal dý rýl ma lý, en dok tri nas yo na de ðil, bil gi yi bil gi i çin se ven ku þak lar ye tiþ tir me ye yö ne lik bir müf re dat ve e - ði tim pra tik le ri be nim sen me li dir. Son de ði þik lik (3x4) son ra sý gün dem ar týk, er te le ne - mez bir bi çim de, müf re da týn göz den ge çi ril me si, ye - ni den ya pý lan dý rýl ma sý dýr. E ser Ka ra kaþ, Star, 1 Ni san 2012 ÝNSANLA il gi li bü tün ger çek ler, sa ný yo rum ga rip bir çe liþ ki nin ken di i çin de bir bi riy le çar - pý þýp dur ma sýn dan ya ra tý lý yor. Zih ni miz bir son su za a çý lý yor, mil yon lar ca yýl lýk geç mi þi, son suz bir ge le ce ði, bü tün ya - þan mýþ o lan la rý, ne ler ya þa na bi le ce ði ni zih ni - mi zin i çi ne yer leþ ti re bi li yo ruz. Bü tün bu bil dik le rin den, öð ren dik le rin den, ha yal le rin den, bek len ti le rin den çe þit li fi kir ler, ta sav vur lar, bi çim ler ya ra ta bi li yor bir zi hin. Zih ni son su za a çý lan in sa nýn be de ni i se ha - ya ta tek bir an la bað lý, o an dan kop tu ðu - muz da ö lü yo ruz. Ne geç mi þe, ne ge le ce ðe tu tu na bi li yo ruz. Bir ka ran lý ða dü þüp kay bo lu yo ruz. Ve, o an dan kop mak, za man la ve ha yat la i - liþ ki mi zin çýt di ye ký rý lý ver me si çok ko lay. Be de nen bir ka rýn ca ka dar na rin, zih nen bir tan rý ka dar güç lü yüz. Bi zim o gör kem li zih ni miz za ma nýn ve ha - ya týn her â ný na bað la na bi lir ken, be de ni mi zin sa de ce bir tek â nýn i çi ne sýð mak zo run da o lu - þu, bi zim bü tün var lý ðý mý zý bü yük bir so ru i - þa re ti ne dö nüþ tü re bi li yor. Bin ler ce yýl dan be ri hep ay ný so ru yu so ru - yo ruz; biz ni ye va rýz? Ne den bu za yýf be den de bir tan rý ta þý yo - ruz? Ne den i ki bin beþ yüz yýl ön ce dün ya nýn bir boþ luk ta dur du ðu nu söy le ye bi len, ev re - nin ya sa la rý ný bir ka lem kâ ðýt la çö ze bi len, çe þit li yer le re dik ti ði çu bu ðun ay ný sa at te de ði þik boy da göl ge le ri o lu þu na ba ka rak dün ya nýn çev re si ni he sap la ya bi len, u za ya gi de cek a raç lar ya pa bi len, yap tý ðý a let ler le bin ler ce ki lo met re ö te si ni gö rüp du ya bi len bu zi hin, bu ka dar za yýf ve ça re siz bir be de - nin i çin de du ru yor? Bu ö lüm süz zih ni ta þý yan be den ne den ö - lüp du ru yor? To mur cuk la rýn çý týr da dý ðý gü neþ li bir ba - har öð le nin de, zak kum la rýn göl ge sin de ah - bap lýk et ti ðim bil ge bir dos tum, Tek bir in - san la zi hin a ra sýn da ki i liþ ki yi sor gu lar san bir ce vap çýk maz, de di, a ma o zih nin bir in sa na de ðil in san lý ða a it ol du ðu nu dü þü nür sen, o za man o bü yük gü cü ta þý ya cak bü yük bir be - den ol du ðu nu gö rür sün. Ýn san lar öl se de hiç öl me yen bir in san lý ðýn par ça sý yýz. Zih ni mi zin bul du ðu her þey, o in san lý ðýn sýr týn da ku þak tan ku þa ða ak ta rý la rak ta þý ný yor. Ö lüm süz bir bü tü nün par ça sý yýz a ma biz ni ye ö lü yo ruz? Bun ca can lý ni ye var? Fil ler, ger ge dan lar, zü ra fa lar, ke le bek ler, ke - di ler, a ðaç lar, çi çek ler, in san lar ol ma say dý ne de ði þe cek ti? Za ten hep si öl dü ðü ne gö re hiç ya ra týl ma - sa lar dý ne fark o la cak tý? Dün ya ol ma say dý ne ek si le cek ti? Sa ný rým bu so ru la rýn ce vap la rý ný, dün ya nýn ken di iç â le min de, ken di iç den ge sin de bul - ma mýz pek müm kün de ðil. He nüz bil me di ði miz, bel ki de hiç bil me ye - ce ði miz da ha bü yük bir a hen gin par ça sý o la - rak ya ra týl mýþ bir ge ze ge nin ü ze rin de, ne de - ni ni bil me di ði miz bir ro lü üst len mek ü ze re ya þý yor o la bi li riz. Bel ki de bu mi ni cik ge ze gen ol ma sa, bir kü çük vi da ek sil di ðin de bo zu lan bir a ra ba gi bi ev re nin sis te mi bo zu la cak tý. Her þe yin bir çek me ve it me gü cüy le boþ - luk ta dur du ðu bu ev re nin ma te ma ti ðin de bi - zim de ö ne mi ni ve ne de ni ni bil me di ði miz bir ro lü müz var. Kü çü cük bir be de ne son suz bir zi hin yük - le yen kud ret, bel ki de bu kü çü cük ge ze ge ne çok da ha bü yük bir yü kü ta þý tý yor. Bun la rý bil mi yo ruz. Bel ki de da ha baþ tan, bir ne den a ra ya rak ha ta ya pý yo ruz, bel ki de bir ne den yok. Bu da bir ih ti mal. A ma doð ru su ya ben bir ne den ol ma sý ge - rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Kâ i na ta, hiç dur ma dan ký pýr da yan o son - suz lu ða bak tý ðý nýz da gör dü ðü nüz o ren gâ - renk â lem, hiç din me yen e lek trik fýr tý na la rý, e - ner ji pat la ma la rý, ö len ve do ðan yýl dýz lar, bir za man son ra bir yýl dý za dö nü þe cek o lan a lev li gaz bu lut la rý, bir ne den ol ma sý ge rek ti ði ni dü - þün dü rü yor ba na. Rüz gâr da ge zi nen po len de di ði miz zer re - cik ler, vý zýl tý lar la u çu þan a rý lar, top ra ðý o ya rak ký mýl ký mýl do la þan so lu can lar ol ma sa, bu kü - çü cük þey ler ek sil se dün ya da ha yat bi ter di. Her bi ri nin ha ya tý de vam et tir mek i çin ken di - le rin den da ha bü yük gö rev le ri var. Bir a rý nýn öl me si ha ya tý de ðiþ tir mi yor a ma a rý la rýn öl me si ha ya tý bi ti re bi li yor. Bir in sa nýn öl me si hiç bir þey de ðiþ tir mi yor a ma in san lý ðýn öl me si bel ki de di ðer par ça la - rý ný he nüz kav ra ya ma dý ðý mýz da ha bü yük bir ha ya tý so na er di rir di. Biz, he pi miz, in san lýk de nen bü yük bir ha - re ke tin son su za doð ru u zan ma sý ný sað la yan mi ni cik par ça la rýz. Zih ni miz biz den zi ya de in san lý ða a it. O nun ço ðal ma sý ný, zen gin leþ me si ni, güç le - ne rek sür me si ni sað lý yor. Her bi ri miz, in san lýk de nen þe yin de va mý ný sað la ya bil mek i çin ya ra tý lý yo ruz. Ye ni le ri doð du ðu sü re ce ö lü mü mü zün, bu bü yük ar mo ni de hiç ö ne mi yok. Bü yük ar mo ni i çin ö ne mi yok a ma bi zim i - çin var, ha ya ta bir an la bað lý o lan var lý ðý mý zýn o an dan ko pa ca ðý ný bil mek bi zi kor ku tu yor. O an dan kop mak is te mi yo ruz. Bi ze ve ri len ro lün sa ný rým en in saf sýz bö lü - mü bu. Ýn san lý ðýn de va mý ný sað la yan, he pi miz de bu lu nan a ma as lýn da in san lý ðýn or tak ma lý o - lan o gör kem li zih ni miz, geç mi þi ve ge le ce ði kav ra ya cak bir bil gi ye ve mu hay yi le ye sa hip ol du ðu i çin, di ðer can lý lar dan fark lý o la rak ha ya ta bir an la bað lý ol du ðu nu ve o ba ðýn ko - pa ca ðý ný da bi li yor. Ýþ te bu ger çek, var lý ðý ný sür dür mek is te yen ih ti ras la, yok o la ca ðý ný bi len bi lin cin sü rek li ça týþ ma sý na, bu ça týþ ma da he pi mi zin ru hu - nun çe þit li çe liþ ki ler le çýr pý nýp dur ma sý na yol a çý yor, her tür lü ý þýk lý ya ra tý cý lý ðý mýz da her tür lü ka ran lýk me la ne ti miz de bu çe liþ ki den can bu lu yor. Zih ni miz be de ni miz den da ha bü yük. Bu a ðýr yük, bu a cý yý ve bu se vin ci ya ra tý - yor. Ah met Al tan, Ta raf, 1 Ni san 2012 Sý ra gel di e ði ti min i çe ri ði ne Son de ði þik lik son ra sý gün dem ar týk, er te le ne mez bir bi çim de, müf re da týn göz den ge çi ril me si, ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý dýr. Yo lu mu zun üs tün de ki A pis ö küz le ri EÐÝTÝM NEDEN ÖZELLEÞMELÝ? Ý de o lo jik dar ka lýp lar dan çý ka rak, ne den e ði timöð re tim gi bi te mel bir me se le mi zi ta ma men dev let ay gý tý na tes lim et ti ði mi zi tar týþ ma mý zýn vak ti gel miþ tir. Bin ler ce yýl dan be ri hep ay ný so ru yu so ru yo ruz; biz ni ye va rýz? Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Yeni Asya nýn notu: Sayýn Ahmet Altan'ýn "insana ait garip bir çeliþki" olarak ifade ettiði meseleyi, Bediüzzaman Said Nursî Risâle-i Nur isimli eserlerinde çözmüþtür. Aslýnda Altan'ýn bu sorgulamasý, gerçekten de insanoðlunun yapýsýyla alâkalý kaçýnýlmaz bir durum. Sayýn Altan'a ve onun þahsýnda bu sorgulamayý yapan / yapmasý normal olan her insana Said Nursî'nin özellikle "Sözler" isimli eserindeki "23. Söz" ve 32. Söz ün 3. Mevkýf ýnda yer alan Ýkinci Noktanýn Ýkinci Mebhasý bölümlerini okumalarýný tavsiye ediyoruz. Said Nursî de, Altan ýn yazýsýnda ifade ettiði çeliþki ye benzer þekilde; insanýn akýl, kalp, ruh ve sahip olduðu diðer duygu ve kabiliyetlerinin gereði olarak ilgilerinin ve arzularýnýn ebede (sonsuzluða) kadar uzandýðýný ifade ederken; ayný insanýn ömrünün hayattan çabuk söner bir þûle, ömürden çabuk geçer bir müddetçik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisim olduðunu ifade etmiþtir. Çözüm olarak ise, insanýn bu çeliþkiden ancak her þeyin dizgini elinde, her þeyin hazînesi yanýnda, her þeyin yanýnda nâzýr, her mekânda hazýr, mekândan münezzeh, aczden müberrâ, kusurdan mukaddes, nakstan muallâ bir Kadîr-i Zülcelâl, bir Rahîm-i Zülcemâl, bir Hakîm-i Zülkemâl olan Allah a iman etmekle kurtulabileceðini dile getirmiþtir. Said Nursî bu konulara çok çarpýcý izahlar getirmiþ, insanýn bu tür sorgulamalarýna manevî yaralarýna þifa olacak mahiyette cevaplar vermiþtir.

12 12 RÖPORTAJ Y FATÝH ÝN ÝSTANBUL U FETHETTÝÐÝ YAÞTA MISIN? FATÝH VE FETÝH KÝTABI YAZARI OKYAY: FATÝH'LE GÜNÜMÜZDEKÝ GENÇLERÝ KIYASLAYAMIYORUM BÝLE lý lýk, hür met ve sev gi o la rak bes le miþ ve fi i lî o la rak her fýr sat ta ser gi le miþ tir. Ço cu k lu ðun dan, þeh za de li ðin den ve pa di þah lý ðýn dan her za man i çin on la ra ve ri len de ðer a zal ma mýþ ak si ne ar ta rak mil let ve dev let ya ra rý na bü yük a lâ ka, pa ye ve mer te be le re dö nüþ tü rül müþ tür... Kons tan ti niy ye el bet te feth o lu na cak týr. Ne gü zel ku man dan dýr o ku man dan ve ne mut lu as ker dir o as ker ler. ha dis-i þe rif i ne maz har o lan Fa tih Sul - tan Meh med a dý na ni ce e ser ler ya zýl dý a raþ týr ma - lar ya pýl dý Son dö nem de gün de me ge len film ler sa ye sin de de Fa tih in ni te li ði genç yaþ ta ki ce sa re ti sýk ca ko nuþu lur ol du Ye ni As ya ya za rý Rý fat Ok - yay da Fa tih e fark lý a çý dan ba ký yor Ye ni As ya Neþ ri yat tan ya yým la nan Fa tih ve Fe tih ki ta býn da Ok yay, genç ku man da nýn ki þi li ði ni, ye tiþ ti ði or ta - mý, a kýl ho ca la rý ný, fet he ha zýr lýk sü re ci ni ve fe tih ma ce ra la rý ný ko nu al mýþ. Ok yay i le ki ta bý hak kýn da ger çek leþ tir di ði miz söy - le þi de A rif Ni hat As ya nýn Yü rü hâ lâ ne di ye o - yun da oy naþ ta sýn,/ Fa tih in Ýs tan bul u fet het ti ði yaþ ta sýn di ze le ri ne at fen gü nü müz de ki genç le ri Fa tih le ký yas la ma sý ný is te dik. Böy le bir ký ya sýn müm kün bi le ol ma yac aðý ný be lir ten Ok yay, bil gi yu ma ðý i çin de genç le rin tem bel leþ ti ði ni, o nun a kýl ve ze kâ ve ti ne e ri þe me di ði ni söy le di. Ok yay i le Fe - tih 1453 fil mi ve Fa ti hin a i le ve dev let a da mý mi - za cý gi bi ni ce ko nu ya de ðin dik Bu ki ta bý yaz ma ya na sýl ka rar ver di niz? Ý sim li ilk e se ri mi zi o ku yan dost la rý mý zýn ar zu la rý ve bas ký la rý Sul - Os man lý Dev le ti nin Ku ru lu þu tan II. Meh med Fa tih i yaz ma mýz de bi rin ci de re ce de et ki li se bep ol muþ tur. Ne den Fa tih Sul tan Meh med? Bi rin ci a raþ týr ma mý zýn de va mý ol du ðu ka dar, Os man lý da e sas dev let ge le ne ði nin ve im pa ra tor luk a dým la rý nýn Sul tan II. Meh med Fa tih za ma nýn da a týl mýþ ol ma sý ve kud sî müj de ye maz har bir zat ve as ker le ri nin yap tý ðý iþ le rin an la týl ma sý he ye ca ný ný sa ya bi liriz... Bu ki ta bý ya zar ken Fa tih in en çok han gi ö zel li ði dik ka ti ni zi çek ti? O nun a hi ret a dý na mü te va zý lý ðý ve tes li mi ye ti... Dün ya a dý na ceh di, ça lýþ ma la rý ve öð re nip tat bik et me gay ret le ri. Genç yaþ ta fet he maz har o lan Fa tih na sýl bir a i le de ye tiþ ti? Tek bir cüm le ve net bir i fa de: Din dar, va tan per ver ve kül tür lü bir a i le Fa tih ha yat ta ol say dý: Ýs tan bul un fet hi ni na sýl ger çek leþ tir di niz? so ru su na siz ce na sýl ce vap ve rir di? Bu söy le mi mi zi e ðer Sul tan I I. Meh med Fa tih ha yat ta ol say dý muh te mel ki þöy le i fa de len di re cek ti: Bir lik te lik, be ra ber lik, o muz o mu za ver mek ve ça lýþ tý ðý nýz in san lar la i þi niz de, he de fi niz de fa ni ol mak Biz a i le miz le, ho ca la rý mýz la, ko mu tan la rý mýz la, i man ve i nan cý mýz la bir, be ra ber ve bir lik te ol duk ve mu vaf fak ol duk, ba þar dýk Yok sa!.. Plan, prog ram, he def ve a kýl, i lim, ir fan - Son dö nem de gün de me ge len film ler sa ye sin de de Fa tih in ni te li ði genç yaþ ta ki ce sa re ti sýk ca ko nuþ ulur ol du Ye ni As ya ya za rý Rý fat Ok yay da Fa tih e fark lý a çý dan ba ký yor la; bun la rýn e lin de ki güç le he def le ri ha ri ta la ra dök me yi, do ðu yu ve ba tý yý o ku ya rak bir po ta da e ri tip bir ga ye ö nün de top la ma yý, ha van to pu nu, þa hi to pu nu, sah ra top la rý ný, ya nan u çan a lev fü ze le ri ni plan la rý ný çi ze rek i cad ve i mal et me yi; ge mi le ri bir ge ce de ka ra dan yü rü te rek de ni ze in dir me yi, Ha liç e a kýl sý nýr la rý ný zor la yan ký sa za man a ra lý ðý i çin de köp rü kur dur ma yý, yü rü yen zýrh lý ku le le ri yap ma yý, Ru me li Hi sa rýný plan, pro je ve in þa at ta ma mý ný üç bu çuk ay gi bi ký sa za man da köh ne Bi zans ýn gö zü nün ö nü ne dik me yi ço cuk yaþ ta ki bir þeh za de I I. Meh med mi ba þar dý di ye ce ðiz El bet te ki Al lah ýn o na ih san et ti ði ka bi li yet le rin bir e kip ru hu i çin de neþv-ü ne ma bul ma sý, aç ma sý, ken di ne öz gü bir dav ra nýþ la et ra fýn da ki bü tün hal ka la rýn, da i rele rin, güç le rin ha re ke te ge çi ril me si, a i le si, ho ca la rý, ko mu tan la rý, as ker le ri, hal ký ve dün ya da ki Müs lü man dost la rý nýn bu hal ka la rý, da i re le ri i man, i nanç ve i lim le ku cak la ma la rýy la mu zaf fer ve mu vaf fak ký lýn mýþ týr Mut lu ko mu tan ve mut lu as ker le ri Gü nü müz de ki genç ler le Fa tih i ký yas lar - sak or ta ya na sýl bir por tre çý kar? Ol ma ya cak bir ký ya sýn ve ha yal ký rýk lý ðý i çin deki ve ri le cek ce vap la rýn di le ge ti ril me me si a dý na sus ma yý yeð le rim... Sebebi ne ge lin ce, o ku ma yan, bil me yen, ne den bil me di ði ni bi le a raþ týr ma yan, öð ren me ye ça lýþ ma yan bir genç lik; ye di dil bi len ve o yaþ lar da fe tih plan la rý nýn ve mal ze me le ri nin, sa vaþ st ra te ji le ri nin ta ma mý ný ken di si ya pan kül tür ve bil gi a bi de si genç þeh za de Meh med den ký yas lan ma ya cak ka dar ca hil ve u zak týr... Fa tih in bil di ði 7 ta ne dil say mýþ sý nýz ha - ya tý in ce len di ðin de o genç yaþ ta bu ka dar di li na sýl öð ren miþ? Hem ken di si, hem de a i le si ve çev re si i lim ve RÝ FAT OK YAY KÝM DÝR? KAY SE RÝ DE doð dum. Ýlk ve or ta öð re ni mi mi Kay se ri, Nev þe hir, Si - nop ve A mas ya da ta mam la dým. Yük sek öð re ni mim Bur sa ve da ha son ra Es ki þe hir de geç ti. E de bi yat Fa kül te si me zu nu yum. Bur sa da u zun yýl lar öð ret men lik ve i da re ci - lik yap tým. Ýlk þi ir le rim A mas - ya nýn Se si nde ya yýn lan dý. E de bi - yat, ta rih, si ya sî ve i ti ka dî ko nu - lar da Bur sa a ðýr lýk lý ol mak ü ze re çe þit li ga ze te ve der gi ler de; Gö - rü nüþ, Öl çü, Dost lar la Bir lik - te, Har man baþ lýk la rý al týn da kö þe ya zý la rý yaz dým. E de bi yat ve Sa nat Dün ya sý say fa la rý çý kart - tým. Ha len Ye ni As ya ga ze te sin de haf ta lýk kö þe ya zý la rý yaz ma ya de - vam e di yo rum. Bu na pa ra lel o la - rak Os man lý Dev le ti ta ri hi a raþ týr - ma la rý mý zý da de vam et ti ri yo ruz se ne sin de ya yýn la nan "Fa tih ve Fe tih" ki ta bý mýz, 1996 yý lýn da ya yýn la nan Os man lý Dev le ti nin Ku ru lu þu i sim li a raþ týr ma e se ri - mi zin de va mý o la rak ya zýl mýþ týr. i lim öð ren me ye Al lah ýn em ri ve sün net-i Re su lul la hý (asm) ye ri ne ge tir me nok ta la rýn dan de ðer ver me le ri ve ye ri ne ge tir me gay re ti i çin de ol ma la rýn dan dýr. Sul tan Meh med in dev let a da mý o la rak mi za cý hak kýn da ne di ye bi li riz? Ze ki, dü þü ne rek ha re ket e den, ge ri a dým at mak zo run da kal ma mak i çin ye rin de a dým a tan, hay li tat lý sert ye ri ne gö re sert mi zaç lý eð len ce ve me de ni ye te sýrt çe vir miþ bir as ker ve i da re ci va sýf la rý na sa hip ti Sul tan I I. Me med Fa tih, sa hip ol du ðu il mi kud ret len dir di ki i lim a da mý ný ve sa nat kâr ma ri fet li dev let a da mý ný, ka bi li yet li as ke ri da i ma hi ma ye e de rek ko ru muþ ve Os man lý dev le ti ni, Os man lý Ým pa ra tor lu ðu at mos fe ri ne a dým a dým ve gü ven le sok muþ tur. Fa tih ten bu gü nün i da re - ci le ri nin a la ca ðý en ö nem - li ders ne dir siz ce? Ev ve la Al lah kor ku su nu bil mek... Ý kin ci o la rak i þi, ya pa cak la rý il mi o la rak öð ren mek. Çev re le rin de ki ça lýþ kan ve gü ve ni lir din dar, gay ret li i lim a þý ðý in san lar la be ra ber ça lýþ mak. Fa tih in ken di si ni ye tiþ ti ren ho ca la rý i le i - liþ ki si na sýl dý? On la rýn ken di si ne ver dik le ri de ðer ve a lâ ka yý, ken di si kat kat ho ca la rý na i ta at ve i l mi bað - Fe tih ön ce si Kons tan ti ni ye' de do la þan Os man lý sa rý ðý ný gör mek La tin ser pu - þun dan ev lâ dýr sö zü ne an la ma ge li yor? El bet te ki ta ri hî ha di se ler sey rin de de yer al dý ðý gi bi Ýs lâm di ni nin ve uy gu la yý cý la rý nýn eþ siz mü sa ma la rý ný, hoþ gö rü ve mer ha met li in sa ni yet le ri ni an la tan bir söz ol muþ tur. Ta a Sel çuk lu lar za ma nýn da Hý ris ti yan dün ya sý nýn dü zen le di ði Haç lý se fer le rin de de gö rül dü ðü gi bi; Ku dü s'ü kur tar ma ya di ye ha re ket e den ve Ýs tan bul a ge len as ker ler ev ve la Ýs tan bul u so yup so ða na çe vir miþ ler ve ken di din daþ la rý na ol ma dýk zu lüm le ri yap mýþ lar dýr... Ha ke za Bi zans lý i da re ci le rin ve ki li sele rin ken di halk la rý na yap týk la rý zu lüm ve iþ ken ce ler ta rih ay na sýn da hep ib ret ve hay ret le ser gi len mek te dir... Fa tih in a kýl da nýþ tý ðý ho ca la rýn ö zel li ði ney di? Ön ce lik le bil gi li, fa zi let li ve din dar ol ma la rýy dý. Mil let le ri ne ve dev let le ri ne hiz met çalýþ ma, say-ü gay ret le ri i se Sul tan Meh med in ba ba sý Sul tan I I. Mu rad ýn ver di ði ter bi ye den do la yý fev ka lâ de mü kem mel di. Son dö nem de gün dem de o lan Fe tih fil - mi ni iz le di niz mi? E vet. Fa ti hin ha ya tý siz ce na sýl yan sý týl mýþ? A dý üs tün de film... Ý lim le ka rýþ tý rýl ma ma lý. Ti ca rî ga ye ve pa ra ka zan ma kay gý sý hiçbir za man bu gi bi me se le ler de i lim kay gý sý nýn ö nü ne geç me me li dir de riz, a ma hiçbir za man da müm kün ol maz. Yo rum si ze a it Bu tarz film ler de ne gi bi has sa si yet - ler gös te ril me li? As lý na ne ka dar uy gun o lur sa o ka dar kül tü rü mü ze de fay da sý o lur. Ek le mek is te dik le - ri niz var mý? Ta rih her ke sin en çok bil di ði ve en çok ko nuþ tu ðu bir me ta o la rak her za man hal kýn gün de min de dir. Hiç kim se her han gi bir ta rih so ru su na hiçbir za man ben bil mi yo rum, bir kay na ðý na ba ka lým, bir bi le ne so ra lým, bil gim yok de me den ah kâm kes me ye de vam et mek te dir. Gö nül is ter ki ta ri hî ko nu lar ve ta ri hî ko nu lar ko nu þu lur ken de lil ol sun, kay nak ol sun, fay da la ný lan e ser ve þa hýs lar re fe rans o la rak gös te ri le bil sin... T. C. LÜLEBURGAZ 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZ MALIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/ 471- TALÝMAT. Örnek No: 27* Bir borçtan dolayý ipotekli bulunan; GAYRÝMEN KUL LE RÝN TA PU KAY DI VE YE RÝ : 1) Kýrk la re li i li, Lü le bur gaz il çe si, Ye ni Ma hal le, Kýþ la So kak, 327 a da, a la ný 672,00m 2 o - lan, 4 nu ma ra lý par sel de, ar sa va sýf lý ta þýn ma zýn 2. Ka týn da ki, 1/22 ar sa pay lý (9) nu ma - ra lý ba ðým sýz bö lüm mes ken, 2-) Kýrkla re li i li, Lü le bur gaz il çe si, Ye ni Ma hal le, Kýþ la So kak, 327 a da, a la ný 672,00m 2 o lan, 4 nu ma ra lý par sel de, ar sa va sýf lý ta þýn ma zýn 3. Ka týn da ki, 1/22 ar sa pay lý (12) nu - ma ra lý ba ðým sýz bö lüm mes ken, 3-) Kýrk la re li i li, Lü le bur gaz il çe si, Gün do ðu Ma hal le, Ça tý So kak, 73 a da da bu lu nan, a - la ný 285,87m 2 o lan, 12 nu ma ra lý par sel de, ar sa va sýf lý ta þýn ma zýn, 3. Ka týn da ki, 4/40 ar sa pay lý, (7) nu ma ra lý ba ðým sýz bö lüm mes ken. ÖZELLÝKLERÝ: 1-) Yeni Ma hal le, 2.kat, (9) nu ma ra lý mes ken; Be to nar me kar kas ni te li ðin de in þa e di - len ya pý nýn 2. Ka týn da, cep he al dý ðý yol dan ba kýl dý ðýn da sol ar ka ta ra fýn da bu lu nan ko nut yak la þýk 124 m 2 yü zöl çüm lü dür, in þa a tý ta mam lan ma mýþ o lup, ka ba in þa at ha lin de dir. Sa lon, 3 a det o da, mut fak, ban yo, hol ve tu va let ten i ba ret ol du ðu tes pit e dil miþ tir. An - cak ko nut ta bu lu nan tüm ya þam a lan la rýn da ve ýs lak ha cim li a lan lar da ta ban dö þe me le ri gro be ton du var yü zey le ri sý va sýz ve bo ya sýz, fab ri ka tuð la sý i le ör tü lü dür. E lek trik ve sýh - hi te si sat bo ru la rý çe ki li de ðil dir. Pen ce re ve ka pý ka sa la rý ta kýl ma mýþ týr. Ýn þa at ha lin de - dir. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu bi na kent mer ke zi ne yak la þýk 400m me sa fe de dir. Ya kýn çev - re sin de A ta türk Ýl köð re tim O ku lu, Genç lik par ký, halk kü tüp ha ne si bu lun mak ta dýr. Ye ri i - ti ba rý i le al be ni si ol ma yan ko num da dýr. 2-) Yeni Ma hal le, 3.kat, (12) nu ma ra lý mes ken; Be to nar me kar kas ni te li ðin de in þa e di - len ya pý nýn 3. Ka týn da, cep he al dý ðý yol dan ba kýl dý ðýn da sol ön ta ra fýn da dýr. Tüm di ðer ö - zel lik le ri 2.kat, (9) nu ma ra lý mes ken i le ay ný dýr. 3-) Gündo ðu Ma hal le, 3.kat, (7) nu ma ra lý mes ken; Be to nar me kar kas ni te li ðin de in þa e di len ya pý nýn 3. Ka týn da, cep he al dý ðý yol dan ba kýl dý ðýn da sol ta ra fýn da bu lu nan ko nut yak la þýk 75 m 2 yü zöl çüm lü dür. Sa lon, 3 a det o da, mut fak, ban yo, hol ve tu va let ten i ba - ret tir. Sa lo nun ve o da la rýn ta ban dö þe me si ah þap par ke, du var yü zey le ri sa ten al çý ü ze ri sa ten bo ya lý dýr. Ho lün ve mut fa ðýn ta ba ný se ra mik, du var la rý sa ten bo ya lý dýr. Mut fak tez gâ hý mer mer, do lap la rý ah þap mdf kap la ma dýr. A lýn lýk se ra mik tir. Tüm ya þam o da la - rýn da ve hol de kar ton pi yer bu lun mak ta dýr. Ban yo nun ve tu va le tin ta ba ný se ra mik du var - la rý fa yans kap la ma dýr. Ban yo da du þa ka bin li kü vet, klo zet ve la va bo bu lun mak ta dýr. Pen ce re doð ra ma la rý pvc, ka pý doð ra ma la rý ah þap yað lý bo ya lý dýr. Ta þýn maz da so ba i le ý - sýn ma sað lan mak ta dýr. Ta þýn ma zýn ön cep he si ne ba kan bal kon pvc i le ka pa týl mýþ týr. A - na ya pý a san sör süz dür. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu bi na kent mer ke zi ne yak la þýk 500 m me - sa fe de dir. Ya kýn çev re sin de A ta türk Ýl köð re tim O ku lu, Genç lik par ký, halk kü tüp ha ne si bu lun mak ta dýr. Ye ri i ti ba rý i le al be ni si ol ma yan ko num da dýr. GAYRÝMENKULLERÝN ÝMAR DURUMU: Yeni Ma hal le, (9)ve (12) nu ma ra lý mes ken le rin;tas dik li i mar pla ný i çin de, bi ti þik ni zam, 5 kat, ön bah çe siz ya pý laþ ma hak ký na sa hip ko nut böl ge sin de kal dý ðý be lir len miþ tir. Gün - do ðu Ma hal le, (7) nu ma ra lý mes ken; tas dik li i mar pla ný i çin de, i ki li blok, 5 kat, % 40 ta - ban a lan lý ko nut böl ge sin de kal dý ðý be lir len miþ tir. GAYRÝMENKULLERÝN DEÐERÝ / SATIÞ GÜN VE SAATLERÝ : 1-) Yeni Mahalle, 2.kat, (9) numaralý mesken : ,00-TL Taþýnmazýn 1. Satýþ Gün ve Saati : :00-11:10 Taþýnmazýn 2. Satýþ Gün ve Saati : :00-11:10 2-)Yeni Mahalle, 3.kat, (12) numaralý mesken : ,00-TL Taþýnmazýn 1. Satýþ Gün ve Saati : :20-11:30 Taþýnmazýn 2. Satýþ Gün ve Saati : :20-11:30 3-) Gündoðu Mahalle, 3.kat, (7) numaralý mesken : ,00-TL Taþýnmazýn 1.Satýþ Gün ve Saati : :40-11:50 Taþýnmazýn 2. Satýþ Gün ve Saati : :40-11:50 Ýpotekten ari olarak satýlarak paraya çevrilecektir. SATIÞ ÞARTLARI : 1- Taþýnmazlarýn satýþý yukarýda yazýlý 1. satýþ günlerinde yine yukarýda yazýlý saatler arasýnda Lüleburgaz 1. Ýcra Müdürlüðü'nün 2011/471-Talimat sayýlý dosyasýndan Lüleburgaz 1. Ýcra Müdürlüðü'nde; açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartýyla Yukarýda bilgileri yazýlý taþýnmazlar 2. Satýþ günlerinde yine yukarýda yazýlý saatler arasýnda Lüleburgaz 1. Ýcra Müdürlüðü'nün 2011/471-Talimat sayýlý dosyasýndan Lüleburgaz 1. Ýcra Müdürlüðü'nde yukarýda yazýlý saatlerde ikinci artýrmaya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah - min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak - la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf - la rý ný geç me si la zým dýr. Bun dan faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ke sin ve sü re siz ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir, i ha le dam - ga ver gi si, KDV, ta pu a lým har cý ve tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver - gi ler, tel la li ye res mi, ta pu sa týþ har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým - dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr, i - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/471- TAL. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. 16/03/2012 (Ý ÝK m. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Ýþ bu sa týþ i la ný ta pu kay dýn da ad ve ad res le ri ge çip de teb lið e di le me yen il gi li le re teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. B: Resmi Ýlanlar

13 Y OTOMOBÝL 13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar Mak yaj lý Me ga ne a i le si Ha zi ran da ge li yor YE NÝ ta sa rý mý i le Me ga ne sü rüþ key fi, e ko no mi, yep ye ni tek no lo jik ö zel lik le ri ve ye ni E nergy dci 130bg mo tor se çe ne ðiy le, Re na ult ka li te si nin a mi ral ge mi si o la cak. Mé ga ne, 2008 so nun da ger çek leþ ti ri len lans ma nýn dan i ti ba ren, tar zý ve di na mik ni te lik le ri sa ye sin de Av ru pa nýn seg men tin de en çok sa tan o to mo bi li o la rak ken di ni ka bul et tir miþ ti. Spor tif gö rü nüm i le per for mans ve e ko no mi yi bir a ra da su nan yep ye ni ver si yon Me ga ne GT-Li ne i se Me ga ne a i le si nin bütün mo del le rin de çar pý cý kim li ði i le ö ne çý ký yor. Ye ni ta sa rý mý i le Me ga ne, da ha mo dern bir ön yü ze ka vu þu yor. Yep ye ni ön tam pon, o to mo bi le tek no lo ji de ye ni bir im za ka tan ye ni LED far lar i le o to mo bi lin ta sa rý mý ný da ha çe ki ci ký lý yor. Ye ni le nen ön pan jur, si yah par lak kap la ma ve krom do ku nuþ lar dik kat çe ken di ðer ö zel lik ler. Ge ely ve Vol vo an laþ tý GE ELY ve Vol vo mar ka la rý geç ti ði miz gün ler de tek no lo ji trans fe ri an laþ ma sý im za la dý lar. Ge ely O to mo bil le ri Grup Baþ ka ný An Cong hui ve Vol vo Baþ ka ný Ste fan Ja coby ta ra fýn dan Shang ha i da im za la nan an laþ may la Ge ely mar ka sý, ü rün ga mý çe þit li li ði ni ve re ka bet gü cü nü art týr ma yý plan lý yor. Ge ely Hol ding Gru bu, 2010 yý lýn da Ford Mo tor Com pany den Vol vo mar ka sý ný sa týn al mýþ tý. Tek no lo ji trans fe ri an laþ ma sýy la Ge ely, Vol vo mar ka sý nýn sa hip ol du ðu i le ri tek no lo ji le ri Ge ely mar ka lý a raç la rýn ka li te si nin ge liþ ti ril me sin de ve mar ka nýn ye ni den ya pý lan dý rýl ma sýn da de ðer len di re cek. Su ba ru XV ABD de sa tý þa çý ký yor 64. FRANK FURT Mo tor Show da dün ya prö mi ye ri ya pý lan Su ba ru XV 6-15 Ni san ta rih le rin de U lus la ra ra sý New York O to mo bil Fu a rý nda ABD li o to mo bil se ver ler le bu lu þu yor. ABD pa za rýn da Su ba ru XV Cross trek o la rak ad lan dý rý lan mo del 6 Ni san ta ri hin de ka pý la rý ný a ça cak o lan New York O to mo bil Fu a rý nda sah ne ye ilk çý ký þý ný ya pa cak. ABD pa za rýn da Pre mi um ve Li mi ted ver si yon la rý i le sa tý þa su nu lan Su ba ru XV Cross trek A me ri ka nýn ya kýt ve rim li li ði sað la yan a ra cý o la rak ta ným la ný yor. Yý lýn o to bü sü I su zu No vo A NA DO LU I su zu nun No vo Se ri si O to büs le ri, Bos na Her sek te Yý lýn O to bü sü se çil di. Bos na Her sek te dü zen le nen yý lýn en i yi a ra cý ya rýþ ma sýn da; I su zu NO VO e ko no mik ve rim li li ði, çev re dos tu ol ma sý, kul la ným ve kon for üs tün lü ðü nün ya ný sý ra gü ve ni lir ol ma ö zel lik le riy le Best Bus of the Ye ar (2012 Yý lý nýn En Ý yi O to bü sü) ö dü lü nün sa hi bi ol du. Mer ce des ten Cem re Lo jis tik e 100 a det A xor 1840 LS 1956 yý lýn dan be ri fa a li yet le ri ni de vam et ti ren Cem re Lo jis tik, 62 a det a ra cýn 22 a de di nin Mer ce des-benz mar ka ol du ðu fi lo su na 100 a det da ha Mer ce des-benz A xor 1840 LS ek le di. Tes li ma tý 2012 yý lý nýn i kin ci ya rý sýn da ta mam lan ma sý plan la nan a raç la rýn ilk 50 a de di Cem re Lo jis tik in te sis le rin de dü zen le nen tö ren i le tes lim e dil di. Pi rel li 2011 ci ro su nu art týr dý 2011 fi nan sal so nuç la rý ný a çýk la yan Pi rel li Gru bu nun kon so li de ver gi ve fa iz ön ce si ge li ri bir ön ce ki yý la gö re % 10,3 ar týþ gös te rir ken, Pi rel li Las tik le ri nin ge lir le ri % 11,5 ar týþ gös ter di. Pi rel li Gru bu nun 2010 yý lý ci ro su % 16,6 ar týþ la 2011 yý lýn da 5,65 mil yar E u ro ci ro ya u la þýr ken, Grup 2012 yý lýn da ci ro su nu % 17 ar ttý ra rak 6,6 mil yar E u ro ya u laþ týr ma yý he def li yor. PER FOR MANS VE MO TOR GÜCÜ TEST a ra cý mýz, ilk de fa bu o to mo bil de kul la ný lan 105 HP lik 1.2 TSI mo tor. Test a ra cý mýz da 7 i le ri DSG þan zý man la bir lik te çok i yi bir i ki li o luþ tu ran 1.2 TSI mo - tor, çe kiþ ve per for mans a çý sýn dan her han gi bir zor lan ma be lir ti si gös ter me den 1375 kg lik Ye ti yi ta þý yor. An cak kal kýþ an la rýn da ki zor lan ma yý bun dan ay rý tut mak ge re ki yor d/d gi bi dü þük bir de vir den 3500 d/d ban dý na ka dar sa bit o la rak su nu lan 175 Nm lik mak si mum tork sa ye sin de dü þük de vir ler de bi - le ma kul a ra hýz lan ma de ðer le ri söz ko nu su. 1.2 TSI mo tor, DSG þan zý man da ken di ni i yi gös te ri yor. Ça buk ve sar sýn tý sýz vi tes ge çiþ le riy le kon fo ru nuz dan ö - dün ver me ni zi en gel li yor. Di rek si yon sert li ði i yi o lan Ye ti, ge rek nor mal kul la ným da, ge rek se ag re sif ma nev ra lar da yön len dir me e mir le ri ni ze ça buk ve re bi li - yor. Te miz as falt ta yük sek kon for su nan süs pan si yon sis te mi, ký sa-sert dar be ler söz ko nu su ol du ðun da kon fo run da ek sil me söz ko nu su o lu yor. Ön den çe - kiþ li o lan Ye ti i le zor lu a ra zi ye gir me iz ni ver mi yor. An cak kýr ve ba yýr da, pa ti ka lar da ra hat ça kul lan ma a van ta jý sað lý yor. Ge nel gü rül tü se vi ye si dü þük o lan Ye ti de o to ban da ka bin i çi ne bi raz rüz gâr se si a lý yor. Vi raj la ra hýz lý ge çiþ es na sýn da ar ka kýs mýn kay ma e ði li mi mev cut an cak ESP i le bu du rum en gel le ni yor. ÖNYARGI KIRICI: A DINI ef sa ne vî ko ca a yak lý kar a dam dan a lan Ye ti, SUV ka te go ri sin de ken di ne has bir yol a çý yor, de sek yan lýþ ol maz. Gö ze hoþ ge len ta sa rý mý, mo dern mo to ru, fonk si yo nel iç me kân ve ge niþ te ker lek le ri i le dik kat le ri çe ki yor. Ja pon ü re ti ci le rin aç tý ðý SUV yo lu, gün geç tik çe ge niþ li yor. Her gün fark lý fir ma la rýn ye ni SUV ü ye le ri kad ro ya da hil o lu yor. Sko da da kom pakt SUV seg me tin de Ye ti i le va rým di yor. Böy le ce 2011 yý lýn da baþ lat tý ðý a tak la ya ka la dý ðý iv me ye Ye ti i le kat ký da bu lu nu yor. Ýlk kon sep ti 2005 yý lýn da ser gi leyen Sko da Ye ti, 2009 yý lýn da se ri ü re tim o la rak sah ne ye da hil ol du. DIÞ TAN Ý ÇE Dýþ ta sa rý mý ný ilk an da bak tý ðý nýz da kü be ben ze ti yor su nuz. Ön ký sým da ki dört far, yer den yük sek ka put, ha va ýz ga ra sý nýn bü yük lü ðü göz den kaç mý yor. Rad ya tör ýz - TO YO TA NIN A ven sis mo de li ye ni len di. Ye ni A ven sis, bu ay Tür ki ye yol la rýn da ki ye ri ni a lý yor. To yo ta nýn ye ni ta sa rým an la yý þý nýn ön cü le rin den ye ni A ven sis, þim di çok da ha za rif ve bu na eþ lik e den ce sur çiz gi le re sa hip dýþ ta sa rý mýy la dik kat çe ki yor. Stil ve pres tij su nan iç me kân da fark lý at mos fer ler o luþ tu ra cak zen gin do na ným se çe nek le ri i le ye ni A ven sis, kon for lu ve ke yif li bir sü rüþ de ne yi mi su nu yor. To - ga ra sý nýn alt kö þe sin de vi raj fa rý ve sis fa rý o la rak ça lý þan yu var lak ay dýn lat ma lar, ge ri ye doð ru düz a kan ta van çiz gi si, si yah renk li A, C ve D sü tun la rý o to mo bi lin ta sa rý mý ný di na mik ve spor tif ha le ge ti ren ay rýn tý lar a ra sýn da. Yan la ra doð ru yu var lak hat lar la u za nan stop gru bu ar ka ký sým da düz çiz gi le ri ni ko ru yor. Tam po nun alt kýs mýn da yer a lan fark lý renk te ki di fü zör ben ze ri ký sým Ye ti nin du ra ðan bir gö rün tü ye sa hip ol ma sý ný en gel le yen ö zel lik le rin den bi ri o la rak gö ze çar pý yor. O to mo bi lin iç me kâ ný na yer leþ ti ði - yo ta nýn D seg men tin de ki tem sil ci si ye ni A ven sis, Op ti mal Dri ve tek no lo ji si i le su nu lan yük sek per for mans ve dü þük ya kýt tü ke ti mi ö zel lik le ri ne sa hip 1.6 lt ve 2.0 lt ben zin li, 2.0 lt D-4D di zel mo tor la sa tý þa su nu lu yor. Ye ni A ven sis te ben zin li 1.6 E le gant, 1.6 E le gant Ex tra, 2.0 Pre mi um Mul tid ri ve S ve 2.0 Pre mi um Mul tid ri ve S Wa gon se çe nek le ri nin ya ný sý ra di zel 2.0 D-4D Pre mi um se çe nek le ri bu lu nu yor. SKODA YETÝ 1.2 TSI DSG Bir çok ki þi nin ön yar gý i le bak tý ðý ný dü þün dü ðüm Sko da, Ye ti ör ne ði i le bu nu or ta dan kal dý rý yor. Ka li te, kon - for ve kul la nýþ lý lýk yö nün den ek si ði bu lun ma yan Ye ti 1.2 TSI, per for mans ve fe rah lý ðýy la göz dol du ru yor. ÖNYARGILARI KIRAN KOCA AYAK ; YETÝ TEST SÜRÜÞÜ RECEP BOZDAÐ miz de ka li te his si yük sek li ði ve er go no mik ta sar lan mýþ kon sol dik kat le ri he men çe ke cek tir. VW gru bun dan iz ler ta þý ma sýy la dik kat çe ken iç me kân da, kon so la yer leþ ti ri len mü zik sis te mi hem gör sel, hem de fonk si yo nel o la rak ba þa rý lý. Di rek si yon si mi di ü ze rin den yol bil gi sa ya rý ve mü zik sis te mi ni kul la na bil me niz müm kün. Sak la ma göz le ri nin sa yý sý ol duk ça i yi ve iç me kâ nýn da iþ lev sel lik ö zel lik le ter cih e dil miþ iz le ni mi e di ni yor su nuz. Ye ti nin ol duk ça ra hat kol tuk la rý ve fe rah bir ön gö rüþ a çý sý mev cut. O tur ma po zis yo nu nun yük sek te ol ma sý tra fik te ra hat ol ma ný zý te min e di yor. Stan dart kul la ným da 322 lt o lan ba gaj hac mi, 1665 lt ye ka dar çý ka bi li yor. TEK NÝK Ö ZEL LÝK LER Mo tor: 1197 cc, 4 si lin dir. Max. güç: d/d. Max. tork: d/d. Max. hýz: 173 km/s km/s: 12.0 sn. Bo yut lar: 4223 / 1793 / 1691 mm. Boþ a ðýr lýk: 1375 kg. Ba gaj hac mi: 322 / 1665 lt. De po: 60 lit re. Tü ke tim (þ.i çi, þ.dý þý, ort.): 7.9 / 5.9 / 6.6 lt/100 km. Ye ni To yo ta A ven sis Tür ki ye de Müþ te ri mem nu ni ye tin de üst üs te 4 yýl dýr bi rin ci To yo ta nýn müþ te ri mem nu ni ye tin de en be ðe ni len mar ka ol du ðu Tür ki ye nin 81 i lin de ya pý lan a raþ týr ma i le bir kez da ha or ta ya kon du. To yo ta, Kal Der ve KA A raþ týr ma Li mi ted ta ra fýn dan ya pý lan Müþ te ri Mem nu ni ye ti En dek si a raþ týr ma sýn da bi nek o to mo bil ka te go ri sin de bütün ra kip le ri ni ge ri de bý ra ka rak üst üs te 4 üncü kez lis te nin bi rin ci sý ra sýn da yer al ma yý ba þar dý. Ýs veç Pos ta Ý da re si ne yi ne Bur sa lý Fi at Fi o ri no 2009 yý lýn da Ýs veç Pos ta Ý da re si Svens ka Pos ten nin To faþ ýn Bur sa da ki fab ri ka sýn da ü re ti le rek ha fif ti ca rî a raç seg men tin de ye ni bir say fa a çan Fi at Fi o ri no i le a raç fi lo su nu ge niþ let me ka ra rýy la il gi li Fi at la im za la dý ðý söz leþ me, 2015 yý lý na ka dar u za týl dý. Ýlk e tap ta 3 bin a det Fi at Fi o ri no sa týn a lýn ma sý ný ihtiva eden ve Ýs veç Pos ta Ý da re si Svens ka Pos ten i le Fi at Gro up A u to mo bi les a ra sýn da im za la nan an laþ ma, 3 yýl da ha u za tý lýr ken fi lo ya 2 bin a det da ha Bur sa lý Fi at Fi o ri no nun ka týl ma sý na ka rar ve ril di. Av ru pa nýn yýl dýz fut bol cu la rý Hyun dai Ta ký mý nda! HER bi ri fark lý ül ke ku lüp le rin yýl dýz o yun cu la rý I ker Ca sil las, Lu kas Po dols ki, Gi u sep pe Ros si, Ka rim Ben ze ma ve Da ni el Stur rid ge Hyun dai Ta ký mý nda bir a ra ya gel di. Fut bol da Av ru pa nýn en çok ta ný nan i sim le ri E u ro 2012 nin a na spon so ru Hyun da i nin mar ka el çi le ri o la rak bir lik te ler. Yýl dýz lar dan o lu þan Hyun dai Ta ký mý Hyun da i nin E u ro 2012 A na Spon sor lu ðu çer çe ve sin de ki kam pan ya ve or ga ni zas yon lar da mar ka nýn el çi si o la cak. Sa ha da her bi ri di ðe ri nin ra ki bi o lan bu yýl dýz i sim ler Hyun da i nin Av ru pa da ki ge li þi min de mar ka bi li ni lir li ðin de fay da sað la ya cak. Sko da da he def se zon so nu þam pi yon luk ÝLK de fa geç ti ði miz yýl tek o to mo bil le Bu rak Çu ku ro va ya des tek o lan Yü ce A u to Sko da 2012 yý lýn da hem he def le ri ni hem a raç sa yý sý ný ge niþ le ti yor se ne sin de PE GA SUS Ra cing e des tek ol ma ka ra rý a lan Yü ce A u to Sko da Tür ki ye ral li þam pi yo na sýn da 2 e kip le par kur la rýn en hýz lý sý ol ma ya ça lý þa cak lar. Mit su bis hi ASX A me ri ka nýn en gü ve ni lir a ra cý MIT SU BIS HI Mo tors un kom pakt cros so ver seg men tin de ki tem sil ci si ASX, A me ri kan O to yol Gü ven li ði Si gor ta Ens ti tü sü ta ra fýn dan en gü ve ni lir a raç se çil di. A me ri ka nýn en gü ve ni lir ku rum la rýn dan bi ri o lan A me ri kan O to yol Gü ven li ði Si gor ta Ens ti tü sü (I IHS), Mit su bis hi ASX i ya pý lan test ler ve öl çüm ler so nu cun da en gü ve ni lir a raç seç ti. ASX, 2010 yý lýn da AN CAP ve 2011 yý lýn da E U RON CAP çar pýþ ma test le rin den 5 yýl dýz al ma ya hak ka zan mýþ tý. Pe u ge ot dan ö zel se ri PE U GE OT 206+ ve 207 ü rün ga mý, ö zel se ri Ur ban Mo ve i le zen gin le þi yor. Pe u ge ot 207 Ur ban Mo ve, Ac ti ve e kip man se vi ye si ne ek o la rak su nu lan Cru i se con trol, çift böl ge li tam o to ma tik kli ma, yað mur sen sö rü, far sen sö rü, a lü min yum a la þým lý jant lar, USB ve Blu e to oth Te le fon ki ti i le 35 bin 990 TL den baþ la yan tav si ye e di len a nah tar tes lim fi yat lar i le su nu lu yor. Am pe ra bir ö dül da ha al dý BU yýl 13.sü dü zen le nen Mon te Car lo Ral li sin de e lek trik li ve al ter na tif ya kýt lý o to mo bil ler ka te go ri sin de Am pe ra bi rin ci ol du. En i yi 10 a ra sý na 4 Am pe ra gir di. 30 mar ka dan 130 o to mo bi lin ya rýþ tý ðý ka te go ri de 7 Am pe ra dan o lu þan Am pe ra e ki bi bü yük ba þa rý el de et ti. Char lot te Ber ton ve O li vi er Sus sot pi lo ta jýn da ki Am pe ra 3. o lur ken Je an-cla u de An dru et ve Pat rick Li en ne in Am pe ra sý 7. ve Hanns Wer ner Wirth i le Da ni el Ri e sen ýn Am pe ra sý 8. gel di.

14 SPOR 14 Y Dürüst: Federasyon kararýný versin Muslera 15 maçta gol yemedi GALATASARAY 2. Baþkaný Ali Dürüst, ''Bizi þaþýrtan bir olay, Türkiye'de bir þey yok. O zaman play-off'u neden oynadýk'' þeklindeki sözleriyle neyi anlatmak istediðinin sorulmasý üzerine, Dürüst, ''Türkiye'de bir play-off oynuyoruz. Bir olaydan dolayý bu play-off kararý alýndý, ancak þu anda hayat devam ediyor. Yani bu kuradan çýkan bir play-off gibi oldu. Ama oynayacaðýz'' ifadelerini kullandý. Baþbakan Erdoðan'ýn futbolda þike iddialarýna iliþkin olarak eski Ýngiltere baþbakanlarýndan Margaret Eboue, Terim'le çalýþmaktan çok mutlu olduðunu söyledi. Eboue: G.Saray'da sýký bir aile gibiyiz GALATASARAYLI fut bol cu Em ma nu el E bo u e, Ar se nal Me na je ri Ar se ne Wen ger'in ken di si ne Ga la ta sa ray'a git me si ni tav si ye et ti ði ni söy le di. Fil di þi Sa hil li fut bol cu, Ga la ta sa ray Ku lü bü'nün ay lýk res mi ya yýn or ga ný Ga la ta sa ray Der gi si'nde yer a lan söy le þi sin de, Ar se nal'da faz la for ma þan sý bu la ma ya ca ðý ný an la dýk tan son ra Wen ger i le gö rüþ tü ðü nü i fa de e de rek, ''Ken di si ne, 'Ar týk es ki si ka dar sü re al ma fýr sa tým ol ma ya cak. Bu yüz den da ha faz la for ma þan sý bu la bi le ce ðim bir ta ký ma git mem i çin ba na i zin ve rin' de dim. Ar se ne Wen ger be ni ça ðýr dý ve Fa tih Te rim'in be ni is te di ði ni söy le di. Tav si ye si ke sin lik le Ga la ta sa ray'a git mem ü ze ri ne ol du. Te rim'in ba sýn top lan tý sýn da, 'Em ma nu el E bo u e'yi is ti yo rum' a çýk la ma sý ný gör dü ðüm an ik na ol dum. Ken di mi ö zel his set miþ tim'' di ye gö rüþ le ri ni ak tar dý. TERÝM ÝÞÝNÝ TUTKUYLA YAPIYOR Tek nik di rek tör Fa tih Te rim i le gö rüþ tü ðü nü ve yü zün de ki gü lüm se me yi gör dü ðü nü an la tan E bo u e, söz le ri ni þöy le sür dür dü: ''Bu ba na bü yük gü ven ver di. Gün geç tik çe ken di si ni da ha i yi ta ný yo rum. O, ger çek ten çok i yi bi ri. Her ke se kar þý çok ki bar. Ý þi ni bü yük bir tut kuy la ya pý yor. Yap tý ðý iþ ten ke yif al dý ðý ný, bü yük fe da kar lýk lar yap tý ðý ný, her an da ha i yi si ne u la þa bil mek i çin sü rek li he de fi ne o dak lan dý ðý ný ra hat lýk la gö re bi li yor su nuz. Ý þi ni se vi yor, bu çok ö nem li, da ha sý Ga la ta sa ray'ý çok se vi yor. Bu yüz den ta raf tar lar da o na bü yük say gý du yu yor. O nun la be ra ber ça lýþ tý ðým i çin mut lu yum. Ta kým o la rak da her gün bir bi ri mi zi da ha i yi an lý yo ruz. Sý ký bir a i le gi bi yiz. Ya ban cý sý, yer li si, her kes bir bi ri ni se vi yor. Ve bu or ta mýn o luþ ma sýn da Fa tih Te rim'in pa yý çok bü yük.'' Thatcher'in döneminde yaptýðý uygulamayý örnek göstermesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Baþkaný Yýldýrým Demirören'in de bu yönde görüþ belirttiðinin sorulmasý üzerine, Ali Dürüst, þunlarý kaydetti: ''Karar federasyonda. Alýnan kararýn sonuçlarýnýn ne olduðunu artýk herkes biliyor. Bunu ortaya koymaya gerek yok. Dolayýsýyla artýk o karara bakacaðýz. O kararýn sonucuna göre de biz karar vereceðiz. Biz kurallarýn olduðu bir ülkede yaþýyoruz. O kurallara göre hareket edeceðiz.'' Fer nan do Mus le ra GALATASARAY Tek nik Di rek tö rü Fa tih Te rim, fut bol da ya þa na na ge liþ me ler le il gi li ül ke fut bo lu na ve ku lüp le re za rar ver me den en doð ru ka ra rýn bi ran ön ce a lýn ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Mu hak kak i yi fut bol oy na mak is te dik le ri ni; a ma 3 pu a nýn da ha da ön ce lik li ol du ðu haf ta lar da ol duk la rý ný di le ge ti ren Te rim, ra kip le ri Or dus por a po zis yon ver me dik le ri ni di le ge tir di.þi ke da va sý kap sa mýn da ka mu o yun da Av ru pa Ku pa la rý na 3 5 yýl ka týl ma ma nýn ko nu þul du ðu ha týr la tý lan Fa tih Te rim, Çok u zun za man dýr ve ril me yen a lýn ma yan ka rar lar la il gi li her kes her tür lü fik ri ni söy lü yor lar. Ben fut bol i çin den bir in san o la rak þöy le dü þü nü yo rum: Türk fut bo lu na en az za rar ge le cek þe kil de ya da hiç za rar gel me ye cek þe kil de. Ku lüp le re de en az za rar ge le cek ger çek çi bir ka rar a lý na cak týr i fa - BU se zon lig de 90 da ki ka sa ha da kal dý ðý 31 lig ma çý nýn 15'in de ka le si ni go le ka pa tan Fer - nan do Mus le ra, Ga la ta sa ray'ýn en i yi le ri a ra sý - na gir me yi ba þar dý. He nüz 15. da ki ka sýn da kýr mý zý kart gö re rek o yun dý þýn da kal dý ðý Kar - de mir Ka ra büks por ma çý dý þýn da, tüm maç - la rýn da 90 da ki ka sa ha da kal ma yý ba þa ran U ru gu ay lý fi le bek çi si, bu maç la rýn 15'in de gol ye me ye rek, ef sa ne i sim ler Cla u di o Taf fa rel i - le Aly Fa rid Mon dra gon'u ya ka la dý. Sa rý_kýr - mý zý lý e kip te Taf fa rel, 1998_1999 i le ÞÝKEDE EN DOÐRU KARAR ALINMALI ARENA'DA ÝLK GOL SEVÝNCÝNÝ YAÞADI GALATASARAY'A se zo nun i kin ci ya rý sýn da ge ri dö nen Ne ca ti A teþ, Türk Te le kom A re na'da ki ilk go lü nü Or dus por'a kar þý at tý. Ma çýn he nüz 8. da ki ka sýn da yak la þýk 35 met re den çok þýk bir gol a ta rak ta ký mý ný 1-0 ö ne ge çi ren Ne ca ti, trans fe ri nin ar dýn dan ken di ta raf ta rý ö nün de ilk kez gol se vin ci ya þa mýþ ol du. Sa rý-kýr mý zý lý o yun cu, Ga la ta sa ray'ýn ö zel lik le dep las man maç la rýn da at tý ðý gol ler le ta ký mý na ö nem li des tek ve rip, dep las man da Ga zi an teps por (1), Mer sin Ýd man yur du (2) ve Si vass por (2) fi le le ri ne 5 gol gön der miþ ti. Ne ca ti A teþ'in Or dus por að la rý na gön der di ði gol, sa rý-kýr mý zý lý e ki bin ye ni sta dý Türk Te le kom A re na'da kay det ti ði 50. lig go lü ol ma ö zel li ði ni de ta þý dý. Sa rý-kýr mý zý lý e kip, ye ni e vin de ki 50. lig go lü ne Ne ca ti A teþ'in a ya ðýn dan sa hip ol du. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Þike dâvâsýnda ülke futboluna zarar vermeden ülke kulüplerine zarar vermeden en doðru karar alýnmalý" dedi. Terim, kararýn alýnmasýnda gecikme yaþandýðýný da ileri sürdü. de le ri ni kul lan dý. Av ru pa Ku pa la rý na git me me ka ra rý nýn en çok Ga la ta sa ray ý et ki le ye ce ði yö nün de ki söy lem le re de de ði nen Fa tih Te rim, Ül ke fut bo lu na za rar ver me _2000 se zon la rýn da, Mon dra gon i se 2004_2005 se zo nun da 15 maç ta gol ye me - me yi ba þar mýþ tý. Öte yandan Or dus por ma çý ön ce si sa rý kart ce za sý ný rýn da bu lu nan 6 o - yun cu da ilk 11'de baþ lar ken, bu o yun cu lar Or - dus por ma çý ný ka yýp sýz geç ti.s3'er sa rý kar tý bu lu nan o yun cu lar Fer nan do Mus le ra, Em - ma nu el E bo u e, Se mih Ka ya, To mas Uj fa lu - si, Em re Ço lak ve Ne ca ti A teþ Or dus por kar - þý sý na kart gör me ye rek ge le cek haf ta ya pý la - cak Ma ni sas por ma çýn da forma giyebilecek- den ül ke ku lüp le ri ne za rar ver me den en doð ru ka rar a lýn ma lý dýr. Za ten ka rar a lýn ma ge cik miþ. Her ko nu þu lan spe kü las yon dur þek lin de ko nuþ tu. BAÞ KAN ÜNAL AY SAL A TE ÞEK KÜR Ma li ge nel ku rul top lan tý sýn da baþ kan Ü nal Ay sal ýn söz leþ me si nin gö rev sü re si bo yun ca u zat týk la rý ný di le ge tir me siy le il gi li Te rim, Ne söy le diy se doð ru dur. A çýk ça sý Sa yýn Baþ kan la a ra mýz da ka lem siz mu ka ve le siz bir ko nuþ ma geç ti. Za ten be nim Ga la ta sa ray la o lan gö nül ba ðým bun la rý i çer mez. Ne ka dar is ter se ya za bi lir ne ka dar is ter se u za ta bi lir. Be nim ye ri me de ka rar ve re bi lir i fa de le ri ni kul lan dý. Te rim, se zon so nu söz leþ me si bi te cek Ne ca ti nin ta kým da ka lýp kal ma ya ca ðý yö nün de ki bir so ru ya i se Ne ca ti A teþ, ta ký mý mýz da bu lu na cak týr ce va bý ný ver di. Elmander'siz bu kadar oluyor Ta ký ma gel di ði an dan i ti ba ren, po zi tif de ði þi mi gö rü yo ruz Or dus por'da. Al dý ðý ne ti ce ler den de an la þýl dý ðý gi bi Cu per'in ge li þi, Or dus por'un o yun fel se fe si ni tam an la mýy la de ðiþ tir miþ. A lan sa vun ma sý ný mü kem me le ya kýn ya pý yor lar. O yun cu tip le me le rin de de de ði þik lik ler ol muþ. Me se lâ da ha ön ce le ri a ra a ra oy na yan Ha kan Öz mert, Cu per'le çok et ki li bir hü vi ye te ka vuþ muþ. 90 da ki ka sü rek li o yu nun i çin de var dý. Top çal ma o ra ný çok yük sek ti. De mek ki; an tre nör o yun cu su na ge rek li gü ve ni ve rin ce, o yun cu nun ne ler ya pa bi le ce ði ni Ha kan Öz mert ör ne ðin den çok net gör dük. G.Sa ray cep he sin de maç ka za nýl dý. An cak oy na nan o yu nun a ký cý lý ðý ve et kin li ði za yýf tý. Hü cum ve sa vun ma za af la rý gör dük. Ö zel lik le hü cum ak si yon la rý si lik ti. Ne ca ti çok u zak lar dan vu ru þun dan gol ge lin ce, de va mýn da bi raz da ha i yi o yun bek len ti si bo þa çýk tý. Sab ri'nin sür priz go lü, ma çýn ka za nýl dý ðý i nan cý ný güç len dir di. Hü cum gü cü nün az lý ðý nýn se be bi ge çen haf ta dan da bi lin di ði gi bi El man der'in ol ma yý þý, Ba ros'un son de re ce form suz o lu þuy du. Trab zon ma çýn da ki du rum bu maç ta da ay nen de vam et ti. En gin, Sel çuk ve Em re'nin yan lýþ ve ya geç pas ter cih le ri, G.Sa ray'ýn hü cum et ki siz li ði nin bir baþ ka ne de niy di. Yan or ta ve var yas yo nu ol ma yan bir maç tý a de ta. Ký sa ca sý se yir zev ki dü þük bir maç tý. Sa de ce, G. Sa ray a dý na þam pi yon luk yo lun da a lý nan üç pu an ö nem liy di. Bu ma çý ö nem li ký lan en ö nem li ta raf, haf ta i çin de Or dus por'da Cu li o'nun söz leþ me si nin fesh e dil me siy di. G.Sa ray bu gü ne ka dar gön der di ði hiç bir o yun cu su nun ken di ma çýn da oy na ma ma sý þar tý ný koy ma mýþ týr. Bu nu ya pan ta kým la rýn var lý ðý ný bi li yo ruz. Dur duk yer de öy le bir gü rül tü ko pa rýl dý ki; san ki Cu li o; Or dus por'u kur ta ra cak, G.Sa ray'ý yý ka cak bir o yun cu ko nu mu na ge ti ril di. Cu li o, Or du'da oy na nan ilk maç ta oy na dý da, ma çý Or dus por mu ka zan dý? Ha yýr. Ma çý G.Sa ray ka zan dý. Pe ki ne dir o za man me se le? Fa tih Te rim de miþ ki; Cu li o'yu se ne ye a la ca ðým. Ya bu o yun cu yu gön de ren Fa tih Te rim de ðil mi? Fa tih Te rim Cu li o'yu gön der di ði za man Ar da ta kým day dý ve git me si söz ko nu su de ðil di. Ar da trans fer o lup ta gi din ce Fa tih Te rim "Ar da'nýn gi de ce ði ni bil sey dim Cu li o'yu gön der mez dim" de miþ. Vay e fen dim o yun cu yu a yart mýþ fa lan gi bi söy lem ler hem u cuz, hem de ya ký þýk sýz söy lem ler dir. Fa tih Te rim ki þi lik o la rak bu tür ba sit li ðin a da mý hiç de ðil dir. Keþ ke o yun cu bu nun la il gi li bi lin mez le ri a çýk ça i fa de e de bil sey di. Bun la rý söy ler ken þu nu da a çýk ça i fa de e de lim. Se zon i çin de her ne o lur sa ol sun, hiç bir o yun cu nun a dý, her han gi bir ta kým la a nýl ma ma lý. Ö zel lik lede oy na ya ca ðý ta ký mýn ma çý a re fe sin de söz ko nu su da hi ol ma ma lý. E ðer ba sýn böy le bir id di a yý or ta ya at mýþ sa ku lüp yö ne ti ci le ri nin, der hal bu nu tek zip et me le ri ve id di a yý or ta ya a tan lar hak kýn da suç du yu ru sun da bu lun ma la rý ge re kir. Ne ca ti A teþ, Türk Te le kom A re na'da ki ilk go lü nü Or dus por'a kar þý at tý. FOTOÐRAF: A.A Necati: Transferimde etik olmayan hiçbir þey yok OR DUS POR kar þý sýn da at tý ðý mü kem mel gol i le Türk Te le kom A re na'da ilk go lü nün se vin ci ni ya þa yan Ne ca ti A teþ, gü zel bir ak þam ol du ðu nu be lir te rek, Play off a ka dar her ma çý ka zan mak is ti yo ruz. Bu on lar dan bi riy di. Bir ma çý mýz kal dý, o nu da ka za nýp playoff a ka týl mak is ti yo ruz. þek lin de ko nuþ tu. An tal yas por dan Ga la ta sa ray a trans fe ri ko nu sun da Ad nan Öz türk ün i fa de ye çað rýl ma sýy la il gi li o la rak Ne ca ti, Trans fer dö ne mi i çin de trans fer o lup da e tik ol ma yan ne o la bi lir. Ben fut bol cu yum. Ce vap ver mek ba na ya kýþ maz; ge rek li ce va bý yö ne tim ve ri yor i fa de le ri ni kul lan dý. Ka le ci Mus le ra i se A ma cý mýz 3 pu an dý. Play-off a mak si mum pu an la gir mek is ti yor duk. Kar þý laþ ma dan 3 pu an la ay rýl dýk. di ye ko nuþ tu. Tür ki ye de ka lýp kal ma ya ca ðý ko nu sun da da Mus le ra, Ý tal ya dan Tür ki ye ye gel mem bir a dým i le ri ye dir. A ma cým Ga la ta sa ray for ma sýy la Þam pi yon lar Li gi nde oy na mak þek lin de ko nuþ tu. Ersan Ýlyasova takýmý Bucks'u yenilgiden kurtaramadý. ERSAN ÝLYASOVA'DAN 20 SAYI, 16 RÝBAUNT G.Saray'da Sariye Kumral üzüntüsü BASKETBOLDA FI BA Ka dýn lar Av ru pa Li gi Se kiz li Fi nal or ga ni zas yo nun da mü ca de le e - den Ga la ta sa ray Me di cal Park'ta Sa ri ye Kum ral ü zün tü sü ya þa ný yor. Ýs tan bul'un ev sa hip li ði yap tý ðý or ga ni zas yo nun ilk gü nün de ra hat sýz la nan Sa ri ye Kum ral'ýn be yin da ma - rýn da tý ka nýk lýk tes pit e di lir ken, sa rý-kýr mý zý lý o yun cu nun te da vi si nin sür dü ðü a çýk lan dý. Ga la ta sa ray Me di cal Park Ta ký mý Me na je ri Mü ge Er dem, FI BA Ka dýn lar Av ru pa Li gi Se - kiz li Fi nal maç la rý i çin kam pa gir dik le ri gü nün er te sin de Sa ri ye'nin bu sý kýn tý sý nýn or ta ya çýk tý ðý ný be lir te rek, ''Sa ri ye bi zi çok kor kut tu. Da ma rýn da tý ka nýk lýk ya þan dý. Se kiz li Fi nal'in ilk ma çý nýn ol du ðu sa bah bu o lay lar ya þan dý. Za ten da ha ön ce i ki gün bo yun ca þid det li bo - yun að rý sýn dan þi ka yet e di yor du. MR çe kil di, an cak bir þey çýk ma dý. Or ga ni zas yon da ya pa - ca ðý mýz ilk ma çýn sa ba hýn da ra hat sýz lan dý. O yun cu mu zu he men Me di cal Park Has ta ne - si'ne kal dýr dýk. Kon trol ler son ra sý be yin da - ma rýn da tý ka nýk lýk tes pit e dil di'' di ye ko nuþ - tu. Sa ri ye'nin te da vi si nin sür dü ðü nü vur gu - la yan Er dem, ''Sa ri ye gün has ta ne de ka la cak. Dok tor lar bu du ru mun ge çi ci ol du - ðu nu söy le di ler. Da ma rý aç ma la rý ge rek ti ði ni i fa de et ti ler. Ý laç lar la bu nun ger çek leþ me si ni bek li yo ruz'' þeklinde konuþtu. AMERÝKAN Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) öncekigece oynanan 8 karþýlaþmayla devam edildi. Milwaukee Bucks, evinde oynadýðý maçta Memphis Grizzlies'e maðlup oldu ve 52 maçta 28. yenilgisini aldý. Bucks'ta Ersan Ýlyasova 20 sayý 16 ribaundluk performansýyla ''double double'' yaparken, Brandon Jennings 24, Drew Gooden 20 sayýyla oynadý. Grizzlies'i galibiyete taþýyan isim ise, Bucks potasýna 24 sayý býrakan O.J. Mayo oldu. Rudy Gay 17 sayý 10 ribaund, Marc Gasol 13 sayý 15 ribaund ile katký saðladý. Diðer maçlarda þu sonuçlar alýndý: San Antonio Spurs: Indiana Pacers: 103 Philadelphia 76ers: 95 - Atlanta Hawks: 90 Los Angeles Clippers: Utah Jazz: 96 Los Angeles Lakers: 88-New Orleans Hornets: 85 New York Knicks: 91 - Cleveland Cavaliers: 75 Sacramento Kings: 99 - New Jersey Nets: 111 Detroit Pistons: Charlotte Bobcats: 107

15 Y GEZÝ 15 Abdullah Eraçýkbaþ 1 BALKAN COÐRAFYASI DA BEDÝÜZZAMAN'I BEKLÝYOR RÝSÂLE-Ý NUR ENSTÝTÜSÜ, BEDÝÜZZAMAN HAZRETLERÝNÝN RUMELÝ SEYAHATÝ VESÝYESÝYLE BALKANLARI ÞEREFLENDÝRMESÝNÝN VE HAYATININ GAYESÝ EDÝNDÝÐÝ ÜNÝVERSÝTENÝN TEMELÝNÝ ATMASININ YÜZÜNCÜ YILINDA SARAYBOSNA'DA DÜZENLEDÝÐÝ KONGRE ÝLE GÖNÜLLERÝN FETHÝNÝN VE MANEVÎ CÝHADIN ÖNE ÇIKTIÐI BU ZAMANDA BU MÂNÂLARA ÖNEMLÝ BÝR KATKIDA BULUNDU. Bal kan lar bi zim i çin, ön ce fe tih son ra hü zün coð raf ya sý dýr. Ev lâd-ý Fa ti han di ya rý dýr. Ýs tan bul un fet hin den ön ce Ba tý ya doð ru baþ la yan bu a kýn lar i lâ-yý Ke li me tul lah aþ kýy la Vi ya na ka pý la rý na ka dar da ya nýr. Üs küp do ðum lu o lan ve doð du ðu top rak la rýn ta has sü rü nü mýs ra la rý na yan sý tan Yah ya Ke mal, a kýn cý ced le ri nin ih ti ra sý ný an la týr ken bi zi ay ný ruh ve mâ nâ ik li min de ya þa týr. Bin at lý akýnlarda ço cuk lar gi bi þen dik/ Bin ad lý o gün dev gi bi bir or du yu yen dik der ken fe tih nes li nin coþ ku sunu res me der. Þa ir, i ler le yen mýs ra la rýn da þe hit lik mer te be si ne yük se len ced le ri mi zin bi zi arþ-ý â lâ dan sey ret mek te ol du ðu nu da be lir tir. Fe tih ler yal nýz ca ký lýç la ya pýl ma mýþ týr el bet te. Bel ki da ha faz la za man gö nül le rin fet hi i çin har can mýþ týr. A kýn cý lar dan ön ce Ho ra san e ren le ri gel miþ bu top rak la ra. Tek ke le ri ni kur muþ lar, med re se ler aç mýþ lar, Ýs lâ mýn gü zel lik le ri ni bu top rak la rýn in san la rý na hal dil le riy le an lat mýþ lar dý. Gö nül le ri ka zan mýþ lar, bu lun duk la rý coð raf ya nýn hu zur kay na ðý ol muþ lar. Ý man ha ki kat le ri ni an la týr ken zor la ma da bu lun ma mýþ lar, ya ra tý la ný Ya ra tý cý he sa bý na sev dik le rin den her dil den, her din den, her ýrk tan in sa na ay ný na zar la bak mýþ lar. Sa rý Sal tuk bun lar dan bi ri. Kal kýp gel miþ Ho ra san dan der gâ hý ný yal çýn bir ka ya nýn di bi ne coþ kun bir neh rin kay na ðý nýn ba þý na kur muþ. Sa ray bos na ya kýn la rýn da ki Bla gey de ni len yer de bir ne hir ke na rýn da ku ru lan bu tek ke den gö nül le rin fet hi ne ça lýþ mýþ. Ri va yet o lu nur ki, o ku nan ev rad, ez kâr ve du â lar Av ru pa da ki pek çok neh ri bes le yen Bu na Neh ri va sý ta sýy la bü tün ký t'a ya ya yýl mýþ. ELVEDA RU ME LÝ'DEN MERHABA RU ME LÝ YE Bu sa a det yýl la rý 500 se ne de vam et ti. Os man lý dev le ti nin za yýf la ma sý, mil li yet çi lik ce re yan la rý nýn kuv vet bul ma sý i le hü zün yýl la rý baþ la dý. Ve ni ha yet 1912 de bütün Bal kan ka vim le ri bir meç hu le doð ru Os man lý dan kop tu lar. O yýl lar tam bir fe lâ ket ve Müs lü man ký yý mý ya þan dý. Yýl lar ca din le ri ne, dil le ri ne do ku nul ma mýþ mil let ler, ýrk çý lýk il le tiy le ka rar mýþ vic dan la rýy la Müs lü man kom þu la rý nýn ha yat la rý na kast et ti ler. On bin ler ce si ni öl dür dü ler, yüz bin ler ce si ni yer le rin den yurt la rýn dan sür dü ler. Ta rih te gö rül me miþ bir göç ya þan dý Ru me li den A na do lu top rak la rý na doð ru. Kat li âm dan kur tu la bi len ler aç su suz, pe ri - ÝÝâ-yý kelimetullah uðruna yapýlan maddî cihad, yerini gönüllerin fethine býraktý. Kýlýçlar kýnýna girdi, yerini manen teblið aldý. Her yerde ecdat mührü var. Cami ve minareler birer Ýslâm niþanesi olarak göklere yükseliyor. FOTOÐRAFLAR: MURAT SAYAN þan bir hal de Bal kan la rý terk et ti ler. Bir kýs mý yol da te lef ol du, bir kýs mý bit kin bir hal de u la þa bil di a na yur da. Os man lý çe kil di, hu zur bit ti. Bit mek bil me yen da hi li ça týþ ma lar, mez hep kav ga la rý, i ki dün ya sa va þý nýn ar dýn dan he men bütün Bal kan la rý is ti lâ e den ko mü nizm a fe ti in san lý ðý ba rýþ ve hu zu ra has ret bý rak tý. Ak ra ba lar a ra sý na de mir den bir per de çe kil miþ ti. Göç ler le A na do lu ya ge len ler den bi ze yan sý yan lar i se hep göz ya þý, a cý, hü zün ve has ret ten i ba ret ti. O ra lar da din daþ la rý mýz ve soy daþ la rý mý zýn ya þa dý ðý ný, Sa ra je vo nun Sa ray bos na, Skop je nin Üs küp, Plov div in Fi li be ol du ðu nu öð re ne bil me miz i çin on yýl lar geç me si ge re ke cek ti. BAL KAN LAR DA ÜS TA DI BEK LÝYOR Bu çal ka nýþ ve her cü mer cin ar dýn dan yüz yýl geç ti. Be di üz za man ýn i fa de siy le ký lýç lar ký ný na gir di, mad dî ci ha dýn ye ri ni ma ne vî ci had al dý. Kalp ve gö nül le rin fet hi da ha bir ö nem ka zan dý. Din siz lik re ji mi nin pen çe sin den 20. yüz yý lýn son yýl la rýn da ken di si ni kur ta ra bi len Bal kan mil let le ri Üs ta dýn Rus da din siz ka la maz. Ge ri dö nüp Hý ris ti yan da o la maz ha ki ka tý ný doð ru lar ca sý na Bu kü çük Bal kan Dev let le ri ba ðým sýz lýk la rý nýn 20. yý lýn da ken di le ri ne gö nül ka pý la rý ný a ça cak mu hab bet fe da i le ri ni bek ledi. Ýþ te Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü, Be di üz za man Haz ret le ri nin Ru me li se ya ha ti ve si ye siy le Bal kan la rý þe ref len dir me si nin ve ha ya tý nýn ga ye si e din di ði ü ni ver si te nin te me li ni at ma sý nýn yü zün cü yý lýn da Sa ray bos na da dü zen le di ði kon gre i le bu mâ nâ la ra ö nem li bir kat ký da bu lun du. U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nin ev sa hip li ðin de ter tip le nen kon gre nin so nuç bil di ri - Sokaklar Anadolu'yu hatýrlatýyor, insanlarýn sýcakkanlýlýðý gezerken yabancýlýk yaþatmýyor. FOTOÐRAF: MELÝH ATOM Risâle-i Nur Enstitüsünün Saraybosna'da düzenlediði "Kur'ân Medeniyeti" konulu kongreyi takip için geziye katýlanlar, Balkanlarýn önemli bir bölümünü de gezme fýrsatý buldular. le ri me de ni yet le rin bu luþ ma nok ta la rý na par mak ba sý yor du. Ma ne vî â lem de te sir ic ra ed ece ði ne i nan dý ðý mýz bu kon gre so nuç la rý nýn dal ga dal ga bü tün â le me ya yý la ca ðýn dan ve sulh-u u mu mi nin te si si ne kat ký da bu lu na ca ðý na i na ný yo ruz. HER YER DE EC DAD MÜH RÜ VAR Kur ân Me de ni ye ti ko nu lu kon gre ve pa ne lin ye ri o la rak se çi len Sa ray bos na nýn me de ni yet le rin hem bu luþ ma, hem de ça týþ ma ye ri ol ma sý ba ký mýn dan sem bo lik bir de ðe ri var. Fa tih Sul tan Meh med ta ra fýn dan fet he - Yer Makedonya'nýn Kalkandelen þehri. Bu þirin cami ve cemaatin bize olan yakýn ilgisi içimizi ýsýttý. Yol boyu hatýra fotoðraflarý çekildi, kamera kayýtlarý yapýldý. Geziye katýlanlar marþ ve ilâhilerle eski günlere döndüler. di len bu top rak lar da, yak la þýk 500 yýl lýk bir Ýs lâm müh rü var. Sa vaþ ve ça týþ ma la rýn ver di ði on ca tah ri ba ta rað men a yak ta dur ma yý ba þar mýþ. Sa ray bos na ve ci va rýn da ca mi ler, med re se ler, se bil ler, han lar ve ha mam la rý i le za ten Os man lý nýn iz le ri ni ilk gün kü ta ze li ðiy le ü ze rin de ta þý yor. Ö zel lik le bir yer var ki, min ya tür bir Os man lý kö yü den se ye ri dir. Ca mi si, han la rý, ha mam la rý ve ti pik Türk ev le riy le hiç bo zul ma mýþ bir þe kil de ko ru nu yor. Yal nýz ca mi si ve mi na re si Sýrp la rýn sal dý rý la rýn dan na si bi ni al mýþ. Tah rip o lan yer ler de son yýl lar da Tür ki ye nin ver di ði des tek le o na rýl mýþ. Ý ba de te a çýl mýþ. Sa de ce Bos na da de ðil, Üs küp ten Ko so va ya Ru me li nin her ka rýþ top ra ðýn da Os man lý nýn i zi var. Ge ze bil di ði miz yer ler den Üs küp, Kal kan de len, Oh ri, Ma nas týr, Ýþ kod ra, bir kýs mý Sýrp böl ge sin den ka lan San cak bun lar dan ba zý la rý. Sýrp ve Hýr vat bö lge le rin den yol bo yu kar þý mý za çý kan ca mi ve mi na re ler bi ze Ýs lâm dan ha ber ve ri yor. U zak tan bir ca mi gö rül dü ðün de he ye can la her kes bir bi ri ne gös te ri yor. Ka me ra lar ça lý þý yor, fo toð raf lar çe ki li yor. { DEVAM EDECEK {

16 Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Y 147 ÜLKE DESTEK VERDÝ ÝN GÝL TE RE NÝN baþ þehri Lon dra da da Buc king - ham Sa ra yý, St. Pa ul Ka ted ra li gi bi bir çok a nýt ka - ran lý ða gö mül dü. Sa voy gi bi ba zý ün lü o tel ler i se, lo bi, bar ve res to ran la rý ný mum lar la ay dýn lat tý. ABD de i se Was hing ton da ki U lu sal Ka ted ral ve New York ta ki Em pi re Sta te Bi na sý gi bi bir çok yer, ý þýk la rý ný da ha i yi bir Dün ya i çin sön dür dü. Tür ki - ye de de Dol ma bah çe Sa ra yý, Dol ma bah çe Sa at Ku le si ve Bo ða zi çi Köp rü sü nün ý þýk la rý 1 sa at sü - rey le sön dü rül dü. Bo ða zi çi Köp rü sü nün de ko ra tif a maç lý ý þýk la rý sön dü rü lür ken, gü ven lik a maç lý ý þýk - la rý i se dev re de bý ra kýl dý. Lib ya, Ce za yir, Bhu tan ve Fran sýz Gu ya na sý, bu yýl kam pan ya ya ilk kez des - tek ver di. WWF, bu yýl kam pan ya ya des tek ve ren ül ke le rin sa yý sý nýn 147 ye yük sel di ði ni a çýk la dý. Ge - çen yýl 135 ül ke, Dün ya Sa a ti i çin ka ran lýk ta kal - mýþ tý. WWF, 2012 Dün ya Sa a ti kut la ma la rý nýn ge - ze gen de ki en bü yük kit le sel ey lem o la rak hal kýn gü cü nü bir kez da ha gös ter di ði ni vur gu la dý. Dünyanýn ýþýklarý 1 SAAT SÖNDÜ DÜN YA NIN 147 ÜL KE SÝN DE KÝ YÜZ LER CE A NIT, DÜN YA SA A TÝ KAM PAN YA SI ÇER ÇE - VE SÝN DE 31 MART CU MAR TE SÝ AK ÞA MI BÝR SA AT BO YUN CA KA RAN LIK TA KAL DI. Çocuklar için tablet uyarýsý ABD LÝ bi lim a dam la rý ço cuk la rýn tab let bil gi sa yar la rý u zun sa at ler bo yun ca kul lan ma sý nýn dav ra nýþ so ru nu na ve o tiz me se be bi yet ve re bi le ce ði ni ö ne sür dü. ABD de ya yým la nan tek no lo ji der gi si Chil dren s Tech, tab let bil gi sa yar la rýn ço cuk lar da dav ra nýþ bo zuk lu ðu na sebep o la bi le ce ði ni yaz dý. O kul lar da ders ki tap la rý nýn ye ri ne ge çen tab let bil gi sa yar la rýn ço cuk lu ðun çok ö nem li bir par ça sý ol du ðu na de ði nen uz man lar E be veyn ler ço cuk la rý kon trol et me li. Tab let bil gi sa yar la rýn a þý rý kul la nýl ma sý öð ren me ye ti si ni a zal ta bi lir ve ço cuk lar da dav ra nýþ so run la rý na Her ay þehit olan polisler için mevlid okutan EMÞAV Karadeniz Temsilciliði, 100. mevlidi Ýstanbul Eyüp Sultan Camiî'nde okutacak. Þe hit po lis ler du ây la a ný lý yor EM NÝ YET Teþ ki lâ tý Va zi fe Ma lû lü ve Þe hit A i le le ri Vak fý (EM ÞAV) Ka ra de niz Tem sil ci li ði ta ra fýn dan þe hit ler i çin 99. mev li di þe rif o ku tul du. EM ÞAV bi na sýn da ya pý lan mev li de, Sam sun Em ni yet Mü dü rü Hu lu si Çe lik, EM ÞAV Ka ra de niz Tem sil ci si Bi lal E rim, em ni yet mü dür yar dým cý la rý, ga zi ler, þe hit a i le le ri ve ya kýn la rý ka týl dý. EM ÞAV, bu ay ki mev li di þe ri fi; þe hit ler Ha lis Ka ra oð lu, Av ni Þe ner, Meh met Muþ ta lý, Nu ret - ne den o la bi lir a çýk la ma sý ný yap tý. Der gi nin e di tö rü War ren Buck le it ner Son i ki yýl da tab let so ru nu or ta ya çýk tý. Ço cuk lar tab let le ri el le rin den bý rak mý yor de di de ya pý lan bir a raþ týr ma da, ABD ve Ýn gil te re de ya þa yan 3-8 yaþ a ra sýn da ki ço cuk la rýn yüz de 15 i e be veyn le ri nin tab let le ri ni kul lan dý ðý or ta ya çýk mýþ tý. A raþ týr ma ya ka tý lan ço cuk la rýn yüz de 9 u nun ken di tab let bil gi sa ya rý ol du ðu be lir len miþ ti. A raþ týr ma cý lar, AFP ha ber a jan sý na Tek no lo ji ço cuk la ra za rar ve re bi lir. Kon sans tras yon ve dik kat bo zuk lu ðu na ve o tiz me dâ ve ti ye çý kar ta bi lir a çýk la ma sý ný yap tý. tin Cin soy ve yak la þýk bir haf ta ön ce ge çir di ði kalp kri zi so nu cu ve fat e den A sa yiþ Þu be Mü dü rü mer hum Si nan Po lat i çin o kut tu. Mev lit te þe hit le rin ru hu na Kur ân-ý Ke rim o ku na rak du â e dil di. Va kýf Baþ ka ný Bi lal E rim, 100. mev lit le ri ni Ýs tan bul da E yüp Sul tan Ca mi i nde o ku ta cak la rý ný du yur du. E rim, Þe hit le ri mi zin ha tý ra la rý na sa hip çý ka rak, her za man on la rý du â lar la an ma ya de vam e de ce ðiz. de di. Samsun / cihan DÜN YA NIN fark lý yer le rin de ki yüz ler ce a nýt, Do ðal Ha ya tý Ko ru ma Vak fý nýn (WWF) ik lim de ði þi mi ve kü re sel ý sýn ma ya dik kat çek me yi a maç la yan Dün ya Sa a ti kam pan ya sý çer çe ve sin de 31 Mart Cu mar te si ak þa mý bir sa at bo yun ca ka ran lýk ta kal dý. Kam pan ya nýn 2007 yý lýn da ilk kez baþ la dý ðý yer o lan A vust ral ya i le Ye ni Ze lan da, ý þýk la rý ný ka pa tan ilk ül ke ler a ra sýn da yer al dý. Sydney þehrin de ki ün lü Har bo ur Köp rü sü i le O pe ra Bi na sý, Wel ling ton da ki par la men to bi na sý i le A uck land da ki Sky To wer, bir sa at li ði ne ka ran lý ða gö mül dü. A vus tral ya yý Ja pon ya ve Hong Kong iz le di. Hong Kong ta ki ün lü Vic to ri a Li ma ný nda yer a lan bi na la rýn ý þýk la rý bi rer bi rer ka pan dý. Rus ya nýn St. Pe ters burg þehrin de halk, kâ ðýt tan fe ner ler u çu rur ken Al man ya nýn baþ þehri Ber lin de ki Bran den burg Ka pý sý ö nün de top la nan çev re ci ler, Dün ya Sa a ti ni 5 bin mum dan o lu þan bir kü re i le kut la dý. Fran sa nýn baþ þehri Pa ris te i se a ra la rýn da Not re Da me Ka ted ra li ve Za fer A ný tý nýn da bu lun du ðu 230 a nýt, bir sa at li ði ne ý þýk la rý ný ka pat tý. Londra / aa Eskiden insanlarýn elbise diktirmek için sýra beklediði terziler artýk iþ yapamamaktan þikâyetçi. Es ki gün le ri ni a rý yorlar GEÇ MÝÞ yýl lar da en çok iþ ya pan mes lek ler a ra sýn da yer a lan ter zi ler, ar týk sa de ce ta mir ve pa ça ký salt ma iþ le ri i le a yak ta dur ma ya ça lý þý yor. E reð li de 40 yýl dýr ter zi lik mes le ði ni sür dü ren Hay dar Gü ner (52), kon fek si yon ü rün le ri nin art ma sýy la bir lik te ter zi lik mes le ði nin yok ol ma ya baþ la dý ðý ný söy le di. 12 ya þýn da çý rak o la rak baþ la dý ðý mes le ðin de, ge ri de bý rak tý ðý 40 yýl da çok þey le rin de ðiþ ti ði ni kay de den Gü ner, Ön ce ki yýl lar da iþ le ri ye tiþ tir mek i çin sa bah la ra ka dar ça lý þýr dýk. Çý rak bul mak ta da zor lan maz dýk. Her kes ço cu ðu nu, ter zi lik mes le ði ni öð ren me si i çin i þe al ma mý zý is ter di. A ma þim di ler de çý rak bu la mý yo ruz. Ye ni us ta lar ye tiþ mi yor. En genç ter zi us ta sý 30 ya þýn da. Bu ya þýn ön ce sin de ye ti þen çý rak yok. Kon fek si yon ü rün le ri nin art ma sý, ter zi lik mes le ði nin bi tiþ nok ta sý na gel me sin de en bü yük et ken ol du. de di. Ba ba sý Hay dar Gü ner i le ter zi lik mes le ði ni i fa e den Vol kan Gü ner (21), o kul dan me zun ol duk tan son ra ba ba sý nýn ya nýn da ça lýþ ma ya baþ la dý ðý ný söy le di. Ter zi lik mes le ði nin gü zel ve zevk li bir mes lek ol du ðu nu kay de den Vol kan Gü ner, as ker den son ra da ba ba mes le ði ne de vam e de ce ði ni kay det ti. Zonguldak / cihan Za rar lý bal a in ter net ted bi ri BÝL GÝ Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru mu (BTK), tü ke ti ci le ri al da tan ve sað lýk i çin teh li ke li mad de ris ki ba rýn dý ran bal ü rün le ri sa tý lan 10 in ter net si te si ni Gü ven li Ýn ter net Hiz me ti kap sa mýn dan çý kar dý. BTK Baþ ka ný Tay fun A ca rer, son gün ler de ba zý bal ü rün le ri nin sað lýk i çin teh li ke li mad de ris ki ba rýn dýr dý ðý na ve bu ü rün le rin in ter net si te le ri ü ze rin den de sa tý þý ya pýl dý ðý na i liþ kin Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý nýn tes bit le ri ol du ðu nu ha týr lat tý. Ba kan lýk ta ra fýn dan söz ko nu su bal ü rün le ri ni sat tý ðý be lir le nen 10 web si te si nin ken di le ri ne bil di ril di ði ni be lir ten A ca rer, kul la ný cý la rýn mað dur ol ma ma sý i çin tü ke ti ci le ri al da tan ve sað lýk i çin teh li ke li mad de ris ki ba rýn dý ran ü rün le rin sa tý þý nýn ya pýl dý ðý tes bit e di len söz ko nu su web si te le ri nin Gü ven li Ýn ter net Hiz me ti dý þý na a lýn dý ðý ný kay det ti. A ca rer, böy le ce Gü ven li Ýn ter net Hiz me ti a bo ne si o lan kul la ný cý la rýn, sað lý ða za rar lý ü rün sa tý þý ya pan bu tür in ter net si te le rin den ko run du ðu nu i fa de et ti. Ankara / aa Ça lý nan pa ra, ge ri ge ti ril di KÜ TAH YA NIN Si mav il çe sin de ki bir bak kal dan ça lý nan 450 li ra nýn, bir gün son ra ka pý nýn al týn dan i çe ri a týl dý ðý öð re nil di. Ta bak ha ne Ma hal le si A ta türk Cad de si nde bak kal iþ le ten Ýb ra him Kar tal mýþ (52), Cu ma gü nü sa bah iþ ye rin den ay rýl dý ðý sý ra da i çe ri gi ren ki þi ya da ki þi ler, çek me ce de ki 450 li ra yý a la rak u zak laþ tý. Ýþ ye ri ne dön dü ðün de pa ra nýn çek me ce de ol ma dý ðý ný fark e den Kar tal mýþ, du ru mu po li se bil dir di. Po lis, o lay la il gi li ça lýþ ma baþ latýrken, Cu mar te si sa bah dük kâ ný nýn ka pý sý ný a çýn ca yer de 450 li ra bu lun du ðu nu gö ren Kar tal mýþ, po lis mer ke zi ne gi de rek þi kâ ye tin den vaz geç ti. Hýr sýz ve ya hýr sýz la rýn in sa fa ge le rek çal dý ðý pa ra yý ge tir di ði ni di le ge ti ren Kar tal mýþ, kim olduðunu merak ettiðini söyledi. Kütahya / aa

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BOSNA NIN HAFIZASI ESKÝ GÖRÜNÜMÜNE KAVUÞTU nhaberý SAYFA 4 TE ÇOCUKLARI ASKERE ALAN ÜLKELER UTANDIRILACAK nhaberý SAYFA 16 DA Vatan Þaþmaz: Ekrandaki müstehcen esprilere karþýyým/ 4 te 50 SÝVÝL TOPLUM

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı