YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 ZÜBEYÝR GÜNDÜZALP Ý RAHMETLE ANIYORUZ nahmet ÖZDEMÝR ÝN YAZISI SAYFA 2 DE BALKAN COÐRAFYASI DA BEDÝÜZZAMAN I BEKLÝYOR nabdullah ERAÇIKBAÞ IN NOTLARI SAYFA 15 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Boþnak profesörden hac için 6 bin kilometrelik yürüyüþ nhaberý SAYFA 3 TE YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr SURÝYE ÝÇÝN ÇÖZÜM ARAYIÞI DOÐALGAZA YÜZDE ORANINDA ZAM Yüksek zam, düþük tepki SU RÝ YE KRÝ ZÝ NE ÇÖ ZÜM BUL MAK MAK SA DIY LA ÝS TAN BUL'DA TER TÝP - LE NEN TOP LAN TI DA, TA RAF LAR A RA SIN DA A TEÞ KES ÇAÐ RI SI YA PIL DI. ARAP BÝRLÝÐÝ: DERHAL ATEÞKES SAÐLANMALI u Su ri ye de a kan ka ný dur dur mak ve ba rýþ çý si ya sî müzakereleri ger çek leþ tir mek için kurulduðu belirtilen Su ri ye nin Dost la rý Gru bu nun i kin ci top lan tý sý Ýs tan bul da ya pýl dý. A çý lýþ ta ko nu þan A rap Bir li ði Ge nel Sek re te ri Ne bil El A ra bi, top lan tý nýn üç a ma cý ný Ko fi An nan a des tek ver mek, a teþ kesi temin etmek ve mu ha lif ler a ra sýn da bir lik sað la mak o la rak a çýk la dý. ERDOÐAN: KAN DURMALI SEÇÝMLER YAPILMALI ubaþ ba kan Er do ðan da kon fe rans ta yap tý ðý ko nuþ ma da Tür ki ye o la rak, böl ge miz de ki hiç bir ül ke nin i çiþ le ri ne mü da ha le gi bi bir ni ye ti miz yok tur. Hiç bir ül ke ü ze rin de çý kar he sa bý yap mý yor, hiç bir hal kýn mað du ri ye ti ü ze rin den çý kar sað la ma ya gi riþ mi yo ruz de di. Er do ðan, Su ri ye de a kan ka nýn dur du rul ma sý ný is te ye rek, E sad a hür se çim le ri yap ma çað rý sý yap tý. ESAD YÖNETÝMÝ ELEÞTÝRDÝ, MUHALÝFLER MÜDAHALE ÝSTEDÝ u Ýs tan bul da dü zen le nen Su ri ye Hal ký nýn Dost la rý Gru bu nun Ý kin ci Kon fe ran sý ný þid det le e leþ ti ren Su ri ye yö ne ti mi, top lan tý nýn ül ke yi za yýf lat mak a ma cýy la yü rü tü len u lus la r a ra sý komp lo nun bir par ça sý ol du ðu nu belirtti. Su ri ye U lu sal Kon se yi (SUK) Baþ ka ný Bur han Gal yun i se, uluslar arasý güçleri bir an önce eyleme geçmeye çaðýrdý. n7 de FO TOÐ RAF: A A u Do ðal ga za gece yarýsý ya pý lan yüz de 19'luk zam, va tan daþ nez din de tep ki i le kar þý la ndý. Ýþ dün ya sý ve ileri gelen sa na yi ci le r ise zam kar þý sýn da yorum yapmaktan kaçýndýlar. Bu durum, Zam, Pa zar gü nü du yul du. Tep ki son ra ge lir di ye açýklansa da, a sýl se be bin iþ dün ya sý nýn ik ti dar gü cün den çe kin me si ol du ðu i le ri sü rül dü. CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Fa ik Öz trak, Mil let ken di si ne ya pý lan bu zul mü el bet te se çim san dý ðýn da ha týr la ya cak týr de di. nha be ri say fa 10 da YGS YAPILDI uüniversiteye giriþ sýnavýnýn birinci aþamasý olarak yapýlan Yüksek Öðrenime Geçiþ Sýnavý dün yapýldý. Öðrenciler içeride ter dökerken, aileleri de dýþarýda onlar için duâ etti. n8 de ANAYASA MAHKEMESÝ ESKÝ RAPORTÖRÜ DOÇ. DR. OSMAN CAN: Vesayet rejimi çöküþe sürükledi udoç. Dr. Osman Can, vesayet sisteminin bir merkezileþme demek olduðunu belirterek, Egemenlik kayýtsýz þartsýz bize ait deðil, Anayasada falan böyle yazýyor, ama bunu biz kullanamýyoruz. Bu egemenliði biz kullanamadýðýmýz için 1960 ile 1980 arasýnda Türkiye çöküþ noktasýna geldi dedi. Öte yandan, Eðitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer de, mevcut anayasanýn bir darbe, korku anayasasý olduðunu belirterek, mutlaka deðiþmesi gerektiðine dikkat çekti. nha be ri say fa 9 da FO TOÐ RAFLAR: A A Suriye de akan kan dursun udý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu ve ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton, Su ri ye nin Dost la rý Gru bu Top lan tý sý ön ce sin de Hil ton O tel de yak la þýk 1,5 sa at gö rüþ tü. Ý ki ba kan Su ri ye de a - kan ka nýn bir an ön ce dur ma sý ge rek - ti ði ni vur gu la dý. nha be ri say fa 7 de Çiçek: Yeni anayasa siyasetin borcudur utbmm Baþkaný Cemil Çiçek, Yeni anayasa, TBMM de bulunan siyasi partiler baþta olmak üzere siyaset kurumunun size seçimlerden önce verdikleri sözün gereðidir dedi. n8 de 12 Eylülcüler ifade veriyor utür ki ye de ilk de fa, 12 Ey lül 1980 as - ke rî dar be si ni ger çek leþ ti ren dar be ci ler 4 Ni san da ha kim kar þý sý na çý ka cak. Dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný ve es - ki Cum hur baþ ka ný Ke nan Ev ren i le e - mek li Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta ný Or - ge ne ral Tah sin Þa hin ka ya, dar be yap - týk la rý i çin yar gý la na cak lar. n9 da TÜKETÝCÝLERÝN SADECE YÜZDE 26 SI TAMAMINI ÖDEYEBÝLÝYOR Kredi kartý borçlarý ödenemiyor utü ke ti ci Hak la rý Der ne ði ta ra fýn dan Dün ya Tü ke ti ci Hak la rý Gü nü do la yý sýy la ya pý lan ban ka uy gu la ma la rý na da ir an ket, ö nem li bir ger çe ði or ta ya koy du. Bu na gö re tü ke ti ci le rin sa de ce yüz de 26,1 i kre di kar tý bor cu nun ta ma mý ný ö de ye bi li yor. nha be ri say fa 10 da Eðitimde 12 yýl Kanunu Köþk te uka mu o yun da o la rak bi li nen ve zo run lu e ði ti mi ka de me li o la rak 12 yý la çý ka ran ka nun, Cum hur baþ kan lý ðý na gön de ril di. A na ya sa ya gö re, Cum hur baþ ka ný Gül ün TBMM ta ra fýn dan ka bul e di len ka nun la rý 15 gün in ce le me sü re si bu lu nu yor.. nha be ri say fa 8 de ISSN

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T E ðer ki tap eh li hak kýy la i man e dip Al lah ýn e mir ve ya sak la rý na kar þý gel mek ten sa kýn sa lar dý, el bet te Biz on la rýn gü nah la rý ný ör ter dik ve el bet te biz on la rý ni met ler le do lu Cen net le re ko yar dýk. Mâide Sûresi: 65/ Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Sev di ði ni öl çü lü sev; bir gün ge lir sev me di ðin bi ri o la bi lir. Sev me di ði ni de öl çü lü o la rak sev me; bir gün ge lir dos tun o la bi lir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 138 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ri sâ le-i Nur, tam ve ha lis bir sa da kat is ter Ri sâ le-i Nur, ken di sa dýk ve se bat kâr þa kirt le ri ne ka zan dýr dý ðý çok bü yük kâr ve ka zanç ve pek çok kýy met tar ne ti ce ye mu ka bil fi yat o la rak, o þa kirt ler den tam ve ha lis bir sa da kat ve da i mî ve sar sýl maz bir se bat is ter. as ta mo nu da ki kar deþ le ri mi ze hi ta - Kben ya zý lan bir ha ki kat týr. Bel ki si ze de fay da sý o lur di ye gön der dim. Ri sâ le-i Nur, ken di sa dýk ve se bat kâr þa kirt le ri ne ka zan dýr dý ðý çok bü yük kâr ve ka zanç ve pek çok kýy met tar ne ti ce ye mu ka bil fi yat o la rak, o þa kirt ler den tam ve ha lis bir sa da kat ve da i mî ve sar sýl maz bir se bat is ter. E vet, Ri sâ le-i Nur on beþ se ne de ka za ný lan kuv vet li i man-ý tah ki kî yi on beþ haf ta da ve ba zý la ra on beþ gün de ka zan dýr dý ðý ný, yir mi se ne de, yir mi bin zat tec rü be le riy le þe ha det e der ler. Hem, iþ ti rak-i â mâl-i uh re vi ye düs tu ruy la, her bir þa kir di ne, her bir gün de bin ler ha lis li san lar la e di len mak bul du â la rý ve bin ler ehl-i sa lâ ha tin iþ le dik le ri â mâl-i sa li ha nýn mi sil se vap la rý ný ka zan dý rýp, her bir ha ki kî sa dýk ve se bat kâr þa kir di ni a mel ce bin ler a dam hük mü ne ge tir di ði ne de lil, ke ra met kâ râ ne ve tak dir kâ râ ne Ý mam-ý A li Ra dý yal la hü An hýn üç ih ba rý ve ke râ met-i gay bi ye ve Gavs-ý Â zam da ki (k.s.) tah sin kâ râ ne ve teþ vik kâ râ ne be þa re ti ve Kur ân-ý Mu 'ci zü l-be yâ nýn kuv vet li i þa re tiy le o ha lis þa kirt ler, ehl-i sa a det ve as hab-ý Cen net o la cak la rý na müj de si pek kat î is pat e der ler. El bet te böy le bir ka zanç, öy le bir fi yat is ter. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 88 *** Hem ma dem bu za man da her þe yin fev kin de hiz met-i i ma ni ye en e hem mi yet li bir va zi fe dir. Hem ke mi yet i se, key fi ye te nis pe ten e hem mi ye ti az dýr. Hem mu vak kat ve mü te hav vil si ya set â lem le ri e be dî, da i mî, sa bit hi de mat-ý i ma ni ye ye nis pe ten e hem mi yet siz dir, mik yas o la maz, me dar da o la maz. Ri sâ le-i Nur un ta li ma tý da i re sin de ve biz le re bah þet ti ði hiz met nok ta sýn da fe yiz li ma kam la ra ka na at et me li yiz. Had din den faz la fev ka lâ de hüs nü zan ve müf ri ta ne â lî ma kam ver mek ye ri ne, fev ka lâ de sa da kat ve se bat ve müf ri ta ne ir ti bat ve ih lâs lâ zým dýr. On da te rak kî et me li yiz. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 61 *** Ben tah min e di yo rum ki, bü tün kü re-i ar zýn bu yan gý nýn da ve fýr tý na la rýn da se lâ met-i kal bi ni ve is ti ra hat-ý ru hu nu mu ha fa za e den ve kur ta ran yal nýz ha ki kî ehl-i i mân ve ehl-i te vek kül ve rý za dýr. Bun la rýn i çin de de en zi ya de ken di ni kur ta ran lar, Ri sâ le-i Nur un da i re si ne sa da kat le gi ren ler dir. Çün kü bun lar, Ri sâ le-i Nur dan al dýk la rý i man-ý tah ki kî ders le ri nin nu ruy la ve gö züy le, her þey de rah met-i Ý lâ hi ye nin i zi ni, ö zü nü, yü zü nü gö rüp her þey de ke mal-i hik me ti ni, ce mâl-i a da le ti ni mü þa he de et tik le rin den, ke mal-i tes li mi yet ve rý zay la, ru bu bi yet-i Ý lâ hi ye nin ic ra a týn dan o lan mu sî bet le re kar þý tes li mi yet le, gü le rek kar þý lý yor lar, rý za gös te ri yor lar. Ve mer ha met-i Ý lâ hi ye den da ha i le ri þef kat le ri ni sür mü yor lar ki, e lem ve a zap çek sin ler. Ýþ te bu na bi na en, de ðil yal nýz ha yat-ý uh re vi ye nin, bel ki dün ya da ki ha ya týn da hi sa a det ve lez ze ti ni is te yen ler, had siz tec rü be le riy le, Ri sâ le-i Nur un i ma nî ve Kur â nî ders le rin de bu la bi lir ler ve bu lu yor lar. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 89 *** Bu a cip as rýn bu a cip has ta lý ðý na ve deh þet li ma ra zý na kar þý Kur ân-ý Mu ci zü l-be yân ýn tir yak mi sâl i lâç la rý nýn na þi ri o lan Ri sâ le-i Nur da ya na bi lir ve o nun me tin, sar sýl maz, se bat kâr, ha lis, sa dýk, fe da kâr þa kirt le ri mu ka ve met e de bi lir. Öy ley se, her þey den ev vel o nun da i re si ne gir me li, sa da kat le, tam me ta net ve cid dî ih lâs ve tam i ti mad la o na ya pýþ mak lâ zým ki, o a cip has ta lý ðýn te si rin den kur tul sun. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 74 *** Ri sâ le-i Nur un ha ki kî ve sa dýk þa kirt le ri nin mâ beyn le rin de ki düs tur-u e sa si ye o lan iþ ti rak-i â mâl-i uh re vi ye ka nu nuy la ve sa mi mî ve ha lis te sa nüd sýr rýy la her bir ha lis, ha ki kî þa kirt, bir dil le de ðil, bel ki kar deþ le ri a de din ce dil ler le i ba det e dip is tið far e der. Bin ta raf tan hü cum e den gü nah la ra, bin ler dil le mu ka be le e der. Ba zý me lâ i ke nin kýrk bin dil le zik ret tik le ri gi bi, ha lis, ha ki kî, müt ta kî bir þa kirt da hi kýrk bin kar de þi nin dil le riy le i ba det e der, ne ca ta müs te hak ve in þa al lah ehl-i sa a det o lur. Ri sâ le-i Nur da i re sin de sa da kat ve hiz met ve tak vâ ve iç ti nab-ý ke bâ ir de re ce siy le o ul vî ve kül lî u bu di ye te sa hip o lur. El bet te, bu bü yük ka zan cý ka çýr ma mak i çin, tak vâ da, ih lâs ta, sa da kat te ça lýþ mak ge rek tir. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 67 Dar-ý Be ka ya ir ti ha li nin 41. yý lýn da Nu run ku man da ný i san a yý de yin ce N ak lý mý za Ni san yað mur la rý ge lir. A ta la rý mýz Ni san yað mur la rý ný þi fa kay na ðý o la rak gör müþ ler. A na do lu da yað mu run en bol ol du ðu ve bit ki le rin su ya ih ti yaç duy du ðu dö nem de ya ðan Ni san yað mur la rý, böl ge in sa ný i çin bol luk ve be re ke ti i fa de et mek te dir. A na do lu Sel çuk lu la rý za ma nýn da Kon ya da Ni san yað mur la rý nýn kap lar da top la na rak has ta la ra þi fa o la rak da ðý týl dý ðý ve ya pý lan ye mek le re ka týl dý ðý bi lin mek te dir. O dö nem de Kon ya da bu lu nan Mev lâ nâ Der gâ hý nda Mev le vî le rin, Ni san ta sý a dý ve ri len kap la ra top la dýk la rý Ni san yað mur la rý ný, zi ya re te ge len mi sa fir le re ik ram et tik le ri an la tý lýr. Bu su yun ba zý dert le re þi fa ve si le si o la ca ðý na i na nýl mak ta dýr. Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî nin ta le be le rin den Zü be yir Gün dü zalp, Ta hi ri Mut lu, Meh med E min Bi rin ci ve Mol la Me sud Ni san a yýn da ve fat et ti ler. Ni san a yý, bir te va fuk e se ri o la rak Nur Ta le be le ri nin Rah met-i Rah man a ka vuþ tuk la rý bir ay o la rak kar þý mý za çýk mak ta dýr. Nur dâ vâ sý nýn ku man da ný ve as rýn mü ced di di nin sa da kat kah ra ma ný Zü be yir Gün dü zalp, tak va da bi rin ci sý ra da Ta hi ri Mut lu, na maz ko nu sun da ki ta viz siz çiz gi siy le Meh med E min Bi rin ci ve Es ki Sa id dev ri nin bir ha tý ra sý o la rak Mol la Re sul Ni san yað mur la rý gi bi bu ay da top ra ða düþ tü ler yý lýn da Er me nek (Ka ra man) yay la sýn da dün ya ya ge len Zü be yir Gün dü zalp, 2 Ni san 1971 de bir Cu ma gü nü Ýs tan bul da ve fat et ti ve Fa tih Ca mi i nde on bi ni a þan Müs lü ma nýn kýl dý ðý ce na ze na ma zýn dan son ra E yüp Sul tan Kab ris ta ný na def ne dil di. A sýl a dý Zi ver o lup, Üs tad Be di üz za man, Zü be yir b. Av vam a (ra) nis bet le is mi ni Zü be yir o la rak de ðiþ tir di ve da ha son ra bu i sim le ta nýn dý. O, il köð re ti mi ni Er me nek ve Si lif ke de ta mam la dýk tan (1939) son ra pos ta tel graf me mu ru o la rak ça lýþ ma ya baþ la dý. Nur Ta le be le ri nin Zü be yir A ða be yi, 1946 yý lýn da Kon ya da Ri sâ le-i Nur la ta nýþ tý ve öm rü nün so nu na ka dar i man hiz me ti ni en gü zel þe kil de i fa et ti yý lýn da Af yon da tu tuk la na rak Be di üz - Zü be yir gi bi ol mak HASAN KOÇ ma il.com Ýn san hep bi ri le ri gi bi ol mak is ter. El bet te Nur un ta le be si de bi ri si ni ör nek a la cak týr ken di ne. Nu run ta le be si, Üs ta dý na en çok ben ze ye ni ör nek al mak is te ye cek tir. Ya ni Zü be yir gi bi ol mak is te ye cek tir. Ey Nur cu kar de þim! Zü be yir gi bi ol mak is ti yor san, Üs ta dýn da fa ni o la cak sýn. Ri sâ le-i Nur u vak ti ni kay bet me den o ku ya cak sýn; Zü be yir Gün dü zalp za man la bir lik te ha pis yat tý. Mer hum Zü be yir Gün dü zalp, Nur la rýn Ka ra Sev da lý sý dýr. Hâ ki me, E ðer ko mü nist ler mü rek kep ve kâ ðý dý yok et mek im kâ ný ný da bul sa lar, be nim gi bi bir çok genç ler ve bü yük ler fe dai o lup ha ki kat ha zi ne si o lan Ri sâ le-i Nur un neþ ri i çin, müm kün ol sa de ri mi zi kâ ðýt, ka ný mý zý mü rek kep ya pa ca ðýz 1 der. O nun i çin Ri sâ le-i Nur a, Be di üz za man a ta le be ol mak, en bü yük bir þe ref tir. O nun hiz met te ki ye ri ni Be di üz za man ýn, Zü be yir ba na mer hum bi ra der za dem Ab dur rah man ye ri ne. ve ril miþ di ye ma ne vî ih tar al dým. 2 Ha ki kî fe da kâr Zü be yir, en lü zum lu ve hiz me te þid det li ih ti ya cým za ma nýn da bu ra ya im da da gel di... 3 i fa de le rin de gör - ge ce ler de, gün düz ler de Üs ta dý nýn ya nýn da gi bi ya þa cak sýn. Rü ya la rýn da bi le ken di ni hiz met te bu la cak sýn. Üs ta dý na o lan sev gin ru hu nu öy le sa ra cak ki að rý ne dir, sý zý ne dir, has ta lýk ne dir his set me ye cek sin. Üs ta dým de di ðin za man da ðý, ta þý in le te cek sin, dâ vâ ný hay ký ra cak sýn. Ey Nur cu kar de þim! Zü be yir gi bi ol mak is ti yor san, Nur lar la ya ta cak sýn, nur lar la kal ka cak sýn. Üs ta dý nýn kim ol du ðu nu Zü be yir gi bi an lar san e ðer, gö zü ne uy ku gir me ye cek, yo rul ma dan koþ mak is te ye cek sin. En yük sek bir te pe - ye çý kýp Ey in san lýk! A ra dý ðý nýz bu ra da dýr di ye rek ba ðý ra cak sýn. Ru hun co þa cak, o tu rup da bir ne fes so luk lan ma yý vak ti ni za yi et mek bi le cek sin. Ha va nýn þid de tin den, as rýn deh þe tin den kork ma ya cak sýn. Zü be yir gi bi mer dâ ne du ra cak, öy le bir i ra de gös te re cek sin ki, Ýþ te bu Nu run ta le be si dir de dir te cek sin. Ey Nur cu kar de þim! Zü be yir gi bi ol mak is ti yor san Üs ta dýn dan ve Nur lar dan se ni a yýr mak is te yen le re Sen ba na an cak Üs ta dý ma sa da kat der si ve ri yor sun di ye cek sin. Dü þün cen dâ vân o la cak, sev dik le rin den ge çe cek sin; ma lýn, mül kün ol ma ya cak bel ki, a ma öy le bir Üs ta da sa hip o la cak sýn ki kay bet tik le ri ne zer re ka dar mek te yiz. Üs tad la ha pis ya tar ken yan lýþ lýk la ser best bý ra kýl dý ðýn da bu fýr sat tan ya rar lan ma yý dü þün me ye rek ya pý lan yan lýþ lý ða i ti raz e dip tah li ye yi en gel le di. Böy le ce Üs ta dýn dan ay rýl ma dý. Nur cu la rýn sý ký ta kip e dil di ði, ka nun suz bir þe kil de tu tuk lan dýk la rý, e zi yet gör dük le ri gün ler de, Ri sâ le-i Nur u o ku du ðu nu söy le ye rek a de ta ken di ken di ni ih bar et ti. O her þart ta i man ha ki kat le ri ni mah kûm la ra, sav cý la ra, hâ kim le re an la tý yor du. Çün kü o nun tes bit le ri ne gö re Ri sâ le-i Nur u o ku yan hâ kim ler, yan lýþ hü küm ver mez ler di. Ni te kim da ha son ra ki yýl lar da Ri sâ le-i Nur ve Nur cu lar hak kýn da a çý lan bin ler ce dâ vâ, be ra at la so nuç lan dý. O nun i çin Ri sâ le-i Nur a, Be di üz za - de ðer ver me ye cek sin. Kim se se ni sar sa ma ya cak, çün kü sen si pe ri ni terk et me ye cek sin. Bir genç i man sýz ol muþ di ye du yun ca vü cu du nun a tom zer re le ri gi bi da ðýl dý ðý ný his se de cek sin ve ü zü le cek sin, Ne den o kar de þi me de u la þa ma dým? di ye ken di ni sor gu la ya cak sýn. Ey Nur cu kar de þim! Zü be yir gi bi, na sýl bir dâ vâ da na sýl bir Üs ta da hiz met et ti ði ni bi lir sen e ðer, Nur lar dan ay rý la ma ya cak sýn, ru hu nun yan gý ný ný Üs ta dýn avn-ý Ý lâ hiy le bah þet ti ði nu run ab-ý ha ya týy la sön dü re cek sin. Sus ma ya cak, hak kýn ha tý rý ný üs tün tu ta cak sýn. Ah lâ kýn yük se le cek, in sa ni yet te te rak kî e de cek sin. Ýh lâs la hiz met et mek i çin du â e de cek sin. man a ta le be ol mak, en bü yük bir þe ref tir. Oy sa bu yüz den tu tuk la nýp yar gý lan mak ta dýr. Suç o la rak gö rü len bu fi i li ken di sin den so rul du ðun da: Be di üz za man Sa id Nur sî gi bi bir dâ hi nin þa kir di ol mak li ya ka ti ni ken dim de gö re mi yo rum. E ðer ka bul bu yu rur lar sa, if ti har la, E vet, Ri sâ le-i Nur un þa kir di yim... di ye hay ký rýr ken, o ra da ha zýr bu lu nan Üs tad da Bin ta le be ye ri ne ka bul e di yo rum! di ye cek tir. Üs tad Be di üz za man o nun la ö zel o la rak il gi len miþ tir. Pa kis tan ýn ö nem li dev let a dam la rýn dan A li Ek ber Þah ý, E mir da ðý ndan u ður la dý ðý sý ra da yan la rý na ge len Zü be yir Gün dü zalp i çin Üs tad, Biz bir ve zi ri u ður la ma ya gel dik, baþ ka genç bir ve zi ri de kar þý la ma ya gel mi þiz ve da ha son ra, Ha yýr ha yýr, ben Zü be yir i kar þý la ma ya gel dim di ye cek tir. Gün dü zalp 27 Ma yýs 1960 Ýh ti lâ lin den son ra mem le ke ti o lan Er me nek te mec bu rî i ka me te ta bi tu tul du. Bu ra da bir sü re kal dýk tan son ra, giz li ce Er me nek ten ay rý la rak An ka ra ya geç ti. Al tý ay ka dar An ka ra da kal dý ve 1961 de Ýs tan bul a gel di. Ve fa tý na ka dar Ki raz lý mes cid So kak 46 nu ma ra da kal dý. Bu ra sý a de ta yýl lar ca Nur hiz met le ri ne mer kez lik yap tý. Mer hum Zü be yir Gün dü zalp, Üs ta dýn ve fa týn dan son ra ce ma at te meþ ve ret sis te mi ni yer leþ tir di. Hiz me ti mes lek ve meþ rep a çý sýn dan þe kil len dir di. Bu mak sat la Hiz met Reh be ri, Be ya nat ve Ten vir ler ki tap la rý ha zýr lan dý. Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nýn neþ ri, Ýt ti had, Ye ni As ya Ga ze te si ve Ya yý ne vi nin ku rul ma sý gi bi ya yýn fa a li yet le ri ni baþ lat tý. Ken di not la rýn dan der le nen Ne fis Mu ha se be si ve Al týn Pren sip ler ad lý e ser le ri mev cut tur. An ka ra Ü ni ver si te si nde ver di ði kon fe rans muh te þem dir. Kon fe ran sýn ba þý na dü þü len not þöy le dir: Teþ rin-i Sâ nî 1950 de An ka ra Ü ni ver si te sin de pro fe sör ve me bus la rý mýz ve Pa kis tan lý mi sâ fir le ri miz ve muh te lif fa kül te ta le be le ri nin hu zu run da fa kül te mes ci din de ge ce ya rý sý na ka dar de vam e den bir mec lis te ve ri len ve bü yük a lâ ka ve e hem mi yet le din len miþ o lan bir kon fe rans týr. Ve fa tý nýn 41. yý lýn da nu run bü yük ku man da ný Zü be yir A ða be yi rah met le a ný yo ruz. Dip not lar: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Þu â lar, s Be di üz za man Sa id Nur sî, Þu â lar, s Be di üz za man Sa id Nur sî, E mir dað Lâ hi ka sý, s Bil ki, ar kan da ma ne vî çok yar dým cý la rý bu la cak sýn. Bi li yor sun ki bir söz le, bir ya zýy la Zü be yir i an la ta ma ya cak sýn. Çün kü Zü be yir i an la mak i çin ön ce as rýn i ma mý Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî yi ta ný ya cak sýn. Ey Nur cu kar de þim! Ey Nu run genç ha dim le ri! Zü be yir gi bi ol mak is ti yor sa nýz dur ma ya cak, i ler le ye cek, yük se le cek, mev cut la ye tin me ye cek, za fer den za fe re ko þa cak, i ma nýn bay ra ðý ný dal ga lan dý ra cak sý nýz. Bü tün in san lý ða el u za ta cak, in þa al lah â lem-i Ýs lâm ý bu fe lâ ket ten kur ta ra cak, dün ya da da sulh-u u mu mi yi te min e de cek si niz. Siz ler Ri sâ le-i Nur u o ku duk ça çok Zü be yir ler im da dý ný za ye ti þe cek tir.

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 11 Cemaziyelevvel 1433 Ru mî: 20 Mart 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Boþnak profesörden hac için 6 bin kilometrelik yürüyüþ BOSNA-HERSEK ile Mekke arasýndaki yaklaþýk 6 bin kilometrelik yolu yürüyerek kat etmeyi hedefleyen Boþnak ekonomi profesörü Senad Haciç, Ankara ya ulaþtý. Haciç, iki yýl önce rüyasýnda 5 kez Kâbe yi gördüðünü ve hac görevini yerine getirmek için 10 Aralýk 2011 de Bosna-Hersek in Banovic þehrinden yürüyerek yola çýktýðýný anlattý. Amerikalý arkadaþlarýnýn 6 bin kilometrelik hac yolunu yürüyerek kat edemeyeceðini söylediklerini ifade eden Haciç, 3,5 aydýr yollarda olduðunu ve yürüyerek 2 bin 350 kilometre yol yürüdüðünü dile getirdi. Mekke ye ulaþmak için 4 bin kilometre daha yürüyeceðini belirten Haciç, Allah a karþý sonsuz aþký ve inancý gereði çýktýðý hac yolculuðunun her gününün ilginç, her gününün zor olduðunu söyledi. Yanýnda polis, doktor ya da kendisini tehlikelere karþý koruyacak birilerinin olmadýðýný, yeteri kadar parasýnýn da bulunmadýðýný ifade eden Haciç, Kur ân ý Kerim de yola çýktýðýnýzda Allah tan korkun diyor. Bu korku, yolculuk sýrasýnda bana güven veriyor. Çantamda su ve yiyecek gibi þeyler taþýmýyorum. Zorlu bir yolculuk gerçekleþtiriyorum diye konuþtu. Yolculuðumu tamamlamadan geri dönersem Allah a, Peygamber Efendimize (asm), rahmetli annem ve babama, kendi ülkeme ve Türkiye ye ihanet etmiþ olurum. Çünkü burada herkesin çayýný kahvesini içiyorum. Aç susuz kalabilirim, ama ihanet edemem diyen Haciç, Allah ýn izniyle bu yolculuðu bitirebilirsem ilk olarak Beytullah ta diz çöküp Allah a duâ edeceðim. Hac dan gelenler þu otelde kaldým þunlarý yedim diyor. Ben o otellerde kalmak ya da o yemekleri yemek için Kâbe ye gitmiyorum. Allah a olan sonsuz aþkým ve inancým gereði, 1400 yýl önceki Ýslâm ý yaþamak için gidiyorum ifadelerini kullandý. Hac güzergâhýný da rüyasýnda gördüðünü ifade eden Haciç, buna göre yolculuðuna Suriye üzerinden devam edeceðini söyledi. Haciç, Suriye deki olaylar yüzünden belki yolda þehit olabilirim. Sað çýkar mýyým o Allah ýn bileceði bir iþtir. Suriye den gitme imkâný olmazsa Ýran ve Irak üzerinden gideceðim dedi. Ankara / aa ni as ya.com.tr Üs ta dý an ma prog ram la rý Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, ken di si ni im ha et me ye ça lý þan güç le re mey dan o - kur ken, Ö lü müm ha ya tým dan çok hiz - met e de cek di yor du. Ger çek ten, ha yat ta i ken þa hýs o la rak ver di ði hiz met, Al lah ýn tak dir ve ta yin et ti ði ö mür ni ha ye te e rin ce son bul du; ve o da her fâ ni gi bi bu dün ya da ki hiz me ti ni ta - mam la dýk tan son ra a sýl ve e be dî yurt o lan a hi - ret â le mi ne ir ti hal e de rek Rab bi ne ka vuþ tu; a - ma çok zor þart lar da baþ la týp ge liþ tir di ði hiz - met, ge ri de bý rak tý ðý e ser le ri ve ye tiþ tir di ði ta le - be le ri i le, fâ sý la sýz de vam et ti. Böy le ce, ha yat ta i ken ver di ði hiz met, ve fa - týn dan son ra da ha da in ki þaf e dip dal bu dak sal dý; mil yon lar ca in sa nýn ak lý ný ay dýn la týp kal bi ni fet het ti; Tür ki ye sý nýr la rý ný a þýp dün - ya nýn her kö þe si ne u laþ tý. Ve bu fü tu hat bü - tün hý zýy la sü rü yor. Çün kü Sa id Nur sî þa hýs de ðil, fi kir, i nanç ve e ser te me li ne da ya lý bir hiz met or ta ya koy muþ; bâ ki bir ha ki ka tin fâ ni þa hýs lar ü ze - ri ne bi na e di le me ye ce ði ni vur gu la mýþ ve bu çer çe ve de sar sýl maz bir þahs-ý ma ne vî te þek - kül et tir miþ ti. Ri sa le-i Nur ha re ke ti en þid det li taz yik ve bas ký la ra ma ruz kal dý ðý, en yýp ra tý cý fit ne ve tu zak la ra he def ký lýn dý ðý hal de bo yun eð me - miþ, tes lim ol ma mýþ, ta viz ver me miþ ve ka - rar lý yü rü yü þü ne hiç bir in hi raf söz ko nu su ol - mak sý zýn de vam e de bil miþ se, sýr rý bu. Sað lam pren sip le re da yan dýr dý ðý þahs-ý ma ne vî bu - nun i çin mað lûp e di le me di. Be di üz za man ýn Ö lü müm ha ya tým dan çok hiz met e de cek sö zü nün ay rý bir hik me ti ni de, ve fat yýl dö nüm le ri ve si le siy le Tür ki ye nin dört bir ya nýn da ve Al man ya da ge le nek ha li ne ge - len an ma prog ram la rýn da gör mek müm kün. Bu çer çe ve de, ye din ci si ne e ri þen Ri sa le-i Nur Kon gre le ri, bil di ði niz gi bi i ki yýl dýr Tür - ki ye dý þýn da ya pý lý yor. Ge çen yýl ki Þam kon - gre sin de Hut be-i Þa mi ye mü za ke re e di lir ken, bu se ne de Sa ray bos na da Kur ân me de ni ye ti ü ze ri ne fi kir te a ti sin de bu lu nul du. Ve ko nu baþ lýk la rý ek se nin de ha zýr la nan dek la ras yon - lar la, Ri sa le-i Nur da ki Kur ân kay nak lý ev ren - sel me saj lar ka mu o yu na dek la re e dil di. Sa ray bos na kon gre si nin, Tür ki ye den ve Av ru pa dan ge len çok sa yý da o ku yu cu mu - zun ka tý lý mýy la ger çek leþ me si de, ay rý bir coþ ku ve he ye can ve si le si ol du. Þim di sý ra, Tür ki ye sý nýr la rý i çin de ki se mi - ner, kon fe rans, pa nel gi bi prog ram lar da. Ki, bun la rýn top lu þe kil de du yu rul du ðu i lân lar ga - ze te miz de ya yýn lan dý. Ay rý ca her bir fa a li yet de gü nü gel di ðin de müs ta kil o la rak i lân e di li yor. So nuç o la rak bü tün bun lar, Kur ân ýn ça - ðý mý za der si o lan Ri sa le-i Nur u mat bu at li - sa nýy la ko nuþ tur ma mis yo nuy la ba sýn a la - nýn da 42 yýl dýr ver di ði hiz me ti 43. yý lýn da da sür dü ren Ye ni As ya nýn, i çe ri de ve dý þa rý da fark lý top lum ke sim le ri ne u laþ ma ve ka mu o - yu na me saj ver me ve si le le ri ve ör nek le ri. Bu ra da, ve fat yýl dö nüm le riy le de böy le ye ni hiz met ham le le ri ne ve si le o lan Üs ta dý bir kez da ha du â lar la yad e der ken, bu ça lýþ ma la ra e - me ði ge çen her ke se te þek kür ve teb rik le ri mi - zi su nu yo ruz. *** Er tuð rul Öz kök ün me sa jý Be di üz za man ve Ri sa le-i Nur i çin ka le me al dý ðý ya zý yý 23 Mart ta ya yýn la dý ðý mýz Er - tuð rul Öz kök, 21 Mart ta Hür ri yet te çý kan ya zý sýn da Me rak la bek li yo rum de di ði ö zel sa yý mýz ve Med re se tüz zeh ra e ki mizle ilgili olarak, ar ka da þý mýz Ýs ma il Te zer e þu me sa jý gön der di: E kin i çe ri ði çok gü zel. Yay gýn bir ya zar yel pa ze si o luþ tur muþ su nuz. E li ni ze sað lýk. Ay rý ca Nu ray Mert gi bi ar týk ya zý ya za ma - yan bir ar ka da þý mý za say fa la rý ný zý aç tý ðý nýz i - çin de çok mut lu ol dum. Bun lar i ler de Türk ba sýn ta ri hi nin þe ref say fa la rý na ya zý lýr. Kâ - zým Bey e teb rik le ri mi ve te þek kür le ri mi i le - tir sen çok se vi ni rim. O nun þah sýn da bu e ke kat ký da bu lu nan bü tün ar ka daþ la ra çok te - þek kür e di yo rum.

4 4 Y KÜLTÜR SANAT sya ho o.com Se vim siz he lâl, Bo þan ma Ça lýþ ta yý Mart ta rih le ri a ra sýn da, Dic le Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si nin dü zen le miþ ol du ðu Bo þan ma Ça lýþ ta yý na, Bo þan ma ya ka dar ki sü reç te a i le de kar þý la þý lan prob lem ler ve çö züm ö ne ri le ri i sim li bir ça lýþ ma i le ve Ý le ti þim Ma sa sý ma sa sek re te ri o la rak dâ vet e dil dik. Ý ki gün bo yun ca Tür ki ye nin fark lý fark lý þe hir le rin den a ka de mis yen, a raþ týr ma cý, a lan uz man la rý i le bo þan ma çer çe ve sin de i le ti þim un sur la rý ný ko nuþ tuk. Ma sa mýz da psi ko log, psi ki yat rist, e ði tim bi lim ci, a vu kat, ga ze te ci gi bi fark lý fark lý a lan lar da a i le de i le ti þim i le il gi li ça lýþ ma la rý o lan uz man la rý mýz la ol duk ça ve rim li, is ti fa de li ça lýþ ma lar ya pýl dý. Prog ra ma il gi gös te ren, A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin in ma sa ça lýþ ma la rý ný biz zat ye rin de gör me si ve ba þa rý di le me si, ma sa lar da ki il gi li ler le ký sa ký sa ko nuþ ma sý ça lýþ ma la ra can lý lýk kat tý. Ý le ti þim ma sa sýn da ki ar ka daþ la rý mýz yap mýþ ol duk la rý ki tap ça lýþ ma la rý ný, e ser le ri ni ba ka na tak dim et ti ler. Biz de bu es na da Mut lu A i le Mo de li i sim li ki ta bý mýz dan sa yýn ba ka na tak dim et tik. Ö zel lik le ba kan, va li ve di ðer mül ki er kâ nýn da ka tý lý mýy la ger çek le þen bo þan ma ça lýþ ta yý, a çýþ prog ra mý ol duk ça renk li i di. An cak ko nu la ra ça lý þý lýp, uz man bil gi le ri gün de me gel me ye baþ la yýn ca ve bo þan ma i le il gi li is ta tis tik ler or ta ya ko nun ca an la dýk ki, geç kal mýþ bir a dým. Ya ni bu du rum Tür ki ye nin a cý ger çe ði, prob lem çý ka cak, prob lem ge li þe cek, ken di ne ze min bu la cak, ya vaþ ya vaþ kök le þe cek, so nun da da kur ban lar ver me ye baþ la ya cak yi ne ye ter li de ðil, kur ban la rýn sa yý sý ar ta cak, is ta tis tik le re gi re cek, an cak on dan son ra il gi li ze vat, Ne ya pa lým bu ko nuy la il gi li? di ye cek ler. Gü nay dýn! Ta biî ki ko nu nun ön ce lik li mu ha ta bý i se, uy gu la ma nýn ba þýn da ki ki þi an la mýn da ba kan lýk týr. Ýs ta tis tik ler Ba tý þe hir le ri mi zin bo þan ma ko nu sun da e pey ce bir me sa fe al dý ðý ný gös te ri yor. A ma ça lýþ tay, böl ge sin de bo þan ma o ra ný, ne re dey se en dü þük i lin de, Di yar ba kýr da ya pý lý yor. Ger çi o nun da sos yo lo ji ma sa sý de ði þik sebep le ri ne de ðin di, a ma ney se, iþ te böy le bir ger çek var. Bu nok ta da, he nüz i lin de sý kýn tý bü yü me den a dým a tan ve ted bir le rin a lýn ma sý i çin ça re ler a ra yan ça lýþ tay dü zen le yi ci le ri ni teb rik et mek lâ zým. Pe ki Ba tý böl ge miz de ki ü ni ver si te ler ne ya pý yor lar? Ü ni ver si te ler, böl ge le rin de ki, þe hir le rin de ki, sos yal, e ko no mik, ta rým, sa n'at gi bi in san la ra te mas e den a lan lar la il gi li han gi ih ti ya ca ce vap ve ri yor lar a ca ba? Böl ge sin de bir sos yal ya ra ha li ne gel miþ bir ko nu ya han gi ü ni ver si te çö züm bul du? Böl ge o la rak ba kýl dý ðýn da, te rör, u yuþ tu ru cu, kan dâ vâ la rý, tö re ve na mus ci na yet le ri, ber del, kü çük yaþ lar da ev li lik, iþ siz lik gi bi ko nu lar da ü ni ver si te le rin kat ký la rý ný cid dî o la rak ma sa ya ya týr mak ge re ki yor. Ya ni ü ni ver si te de mek, ü ni ver si te li de mek ne de mek tir? E mek li li ði gel di ði hal de, da ha a ya ðý na bir çiz me giy me miþ bir zi ra at fa kül te si a ka de mis ye ni ni halk ne yap sýn? Bu ko nu da Ja pon lar hep ör nek ve ri lir. Geç ti ði miz gün ler de Har ran Ü ni ver si te si nde ki bir zi ra at pa ne lin de, Ja pon bi lim a da mý nýn su nu mu nu iz ler ken, ne ka dar uy gu la ma nýn i çin de ol du ðu, dü þün ce i le uy gu la ma nýn na sýl bir bi ri ni des tek le di ði çok net an la þý lý yor du. Doð ru su ben, þah sým a dý na Dic le Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si ni e le al dýk la rý ko nu ve a çý lýþ su nu mun da da gö rül dü ðü ü ze re yap mýþ ol duk la rý bir bi rin den gü zel, zen gin fa a li yet ler zin ci ri do la yý sýy la teb rik e di yo rum. Ü ni ver si te Ge nel Sek re te ri i le a ya küs tü yap tý ðý mýz gö rüþ me de i se, u fuk la rý nýn ol duk ça a çýk, çe þit li ve zen gin ol du ðu cüm le ler den an la þý lý yor du. Ya ni bu ü ni ver si te mi zin, ya kýn ge le cek te böl ge sin de bir yýl dýz gi bi par la ya ca ðý an la þý lý yor. El bet te bir yer de bir ge liþ me var sa, bir bi riy le u yum lu e kip var de mek tir. Her kes ken di bu lun du ðu or tam da ba na dü þen ne dir? so rum lu lu ðunu ta þýr sa, el bet te prob lem ler o luþ ma dan gi de ri le cek tir. Mi sa fir ler le il gi le nen a raþ týr ma gö rev li si nin so rum lu luk duy gu su doð ru su be ni duy gu lan dýr dý. Teb rik ler! Ü ni ver si te le ri mi zin ül ke nin sos yal ger çek le ri i le il gi li a dým lar at ma sý i yi ye a lâ met. A ka de mik bil gi, ha ya ta do kun ma ya baþ lý yor de mek tir. Bo þan ma; sos yo lo ji, psi ko lo ji, i la hi yat, i le ti þim ve hu kuk ma sa la rýn da e ni ne bo yu na tar tý þýl dý. Ve ger çek ten çok gü zel, so mut, uy gu la na bi lir teklif ler çýk tý. Hat ta bo þan ma a þa ma sý na gel me den ön ce ki ya pýl ma sý ge re ken ler, bo þan ma es na sýn da ki tu tum lar ve bo þan dýk tan son ra ki a týl ma sý ge re ken a dým lar, bo þan ma ve ço cuk lar gi bi pek çok baþ lýk ça lý þýl dý. En son gün, ma sa sek re ter le ri o la rak, or ta ya çý kan teklif le ri, so nuç bil di ri si þek lin de ka mu o yu i le pay la þýl mak ü ze re, so nuç pa ne li ya pýl dý. Rek tör yar dým cý sý, psi ko lo ji ma sa sý sek re te ri, psi ki yat rist pro fe sör ho ca mý zýn pa nel yö ne ti ci li ði gö ze ti min de ma sa lar dan ge len or tak nok ta lar tes bit e di lip, ko nu nun hü kü me ti il gi len di ren bo yu tu, yet ki li le re; di ðer di sip lin le ri il gi len di ren bo yu tu i se il gi li le re u laþ tý rý la ca ðý i fa de e dil di. Ya ni bü tün bu ça lýþ ma lar, a lý na cak ted bir ler, a tý la cak a dým lar bir a i le nin da hi bo þan mak tan vazgeç me si ne ve si le ol sa, ye ter. A ma ben i na ný yo rum ki, el de e di len so nuç lar, Tür ki ye ye cid dî kat ký ya pa cak ni te lik te. A ma uy gu la nýr sa Bi li yor su nuz, Sa id Nur sî de, yüz yýl ön ce, bu böl ge de ki o lu þa bi le cek prob lem le re dik kat çek miþ, hat ta biz zat pa di þa ha, mec li se gi de rek der di ni an lat ma ya ça lýþ mýþ, an lat mýþ, hat ta ö de nek tah si sa tý da al mýþ. A ma te me li a týl ma sý na rað men, þart la rýn de ðiþ me si ve fark lý et ken ler dolayýsýyla Med re se tü z - Zeh ra yý ha ya ta ge çi re me miþ ti. Ýþ te, i çin de ol du ðu muz du rum, çýk maz lar, te rör en ba ri zi, uy gu la na ma mýþ bir pro je nin or ta ya çý kar dý ðý so run lar yu ma ðý o la rak kar þý mýz da. Di le riz, bo þan ma i le il gi li u la þý lan so nuç lar da böy le bir so nu ca dö nüþ mez. Ay ný ma sa da ça lýþ tý ðý mýz, Mi ka il Sön mez, Sa id Öz de mir, Dr. Ke nan Taþ tan, Kâ zým Gü leç yüz, Ya se min Gü leç yüz, Me tin Mu rat, Ar zu Pa muk çu, Ýlk nur U luð, ve Se min Gü ler Ha ný me fen di ve be ye fen di le re ça ba la rý, kat ký la rý ve a lan i çe ri sin de ki se mi ner, ki tap ve di ðer ça lýþ ma la rý dolayýsýyla hep si ne yü rek ten say gý lar ve sev gi ler i le ti yo rum. Elbistan da gençlik konferansý Yazarýmýz Halil Uslu, Elbistan Ticaret ve Sanayii Odasý konferans salonunda gerçekleþtirilen Ýslâm Medeniyet ve Gençlik konulu konferans verdi. TÜRK Te le kom un Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Gör me En gel li ler Tek no lo ji La bo ra tu va rý (GE TEM) iþ bir li ðiy le ha ya ta ge çir di ði Tür ki ye nin ilk te le fon kü tüp ha ne si pro je si i le gör me en gel li ler 662 bin da ki ka ro man din le di. Türk Te le kom dan ya pý lan a - çýk la ma ya gö re, Te le fon Kü tüp ha ne si pro je si, fa a li ye te geç ti ði gün den bu ya na yak la þýk 30 bin kez zi ya ret e dil di. Pro jey le yüz ler ce ses li ki ta býn gör me en gel li ler le bu luþ ma ya baþ la ma sýy la GE - TEM in ü ye sa yý sý yüz de 30 art tý nu ma ra lý te le fon ü ze rin den üc ret siz hiz met ve ren Te le fon Kü tüp ha ne si nden fay da lan mak is te yen ler, gör me en gel li ol duk la rý na da ir bir ra por la GE TEM e baþ vu ra rak al dýk la rý þif re ler le seç tik le ri ki tap la rý 662 bin da ki ka din le me imkâný na ka vuþ tu. Sa de ce ev te le fon la rý ü ze rin den fay da la ný la bi len Te le fon Kü tüp ha ne si nin kul la ný cý la rý, di le di ði ki ta bý seç me, bir son ra ki a ra ma da kal dý ðý yer den de vam et me ya da bö lüm ler a ra sýn da i le ri-ge ri gi de bil me gi bi ge liþ miþ ö zel lik ler den de ya rar la na bi li yor. Hiz met ten en yo ðun o la rak sa at le ri a ra sýn da fay da la nan kul la ný cý lar seç tik le ri ki tap la rý bir a ra ma da or ta la ma 24 da ki ka din li yor. Te le fon Kü tüp ha ne si nden en çok fay da la nan il ler Ýs tan bul, An ka ra ve Ýz mir in ar dýn dan Mer sin, An tal ya ve Trab zon ol du. Te le fon Kü tüp ha ne si nde üc ret siz o la rak su nu lan ses li ki tap la rýn lis te si ne tur ki ye ye de ger.com.tr ve ge tem.bo un.e du.tr ad res le rin den u la þý la bi li yor. YENÝ ASYA Gazetesi Elbistan temsilciliðinin organize ettiði faaliyette araþtýrmacý yazar Halil Uslu konferans verdi. Elbistan Ticaret ve Sanayii Odasý konferans salonunda gerçekleþtirilen Ýslâm Medeniyet ve Gençlik konulu konferans Kur ân-ý Kerim okunmasý ile baþladý. Elbistan a daha önce geldiðini belirten Halil Uslu, Ýslâm medeniyetini yaþanan örnekler ile anlatarak, cahiliye döneminde gençlerin içinde bulunduðu ortamý ve Peygamber Efendimizin (asm) Ýslâm ý yaymasý ile gençlerin durumlarýný karþýlaþtýrdý. Ýslâm ýn insan hayatý üzerinde nasýl bir etki býraktýðýný yine yaþanan olaylar ile iliþkilendirerek anlatan Halil Uslu, Ýslâm tarihinden ve günümüzden verdiði örneklerle gençlerimizin düþtüðü durumu gözler önüne serdi. Uslu, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin günümüz problemlerine yönelik çözümleri çaðýn tefsiri olan Risâle-i Nur dan verdiði örnekler ile çözüm yollarýný anlattýðý konferansýnda, bilhassa uyuþturucu, sigara ve alkolün gençliðe verdiði maddî ve manevî tahribatý istatistikî bilgileri aktardý. 1,5 saat süren ve yoðun katýlýmýn olduðu program sonunda Uslu, katýlýmcýlar ile sohbet etti. Nurullah Köker / Elbistan 662 BÝN DAKÝKA ROMAN DÝNLEDÝLER TÜRK TELEKOM UN BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ GÖRME ENGELLÝLER TEKNOLOJÝ LABORATUVARI ÝÞBÝRLÝÐÝYLE HAYATA GEÇÝRDÝÐÝ TÜRKÝYE NÝN ÝLK TELEFON KÜTÜPHANESÝ PROJESÝ ÝLE GÖRME ENGELLÝLER 662 BÝN DAKÝKA ROMAN DÝNLEDÝ. TÜR KÝ YE YE DE ÐER TÜRK Te le kom Üst Yö ne ti - ci si (CE O) Gök han Boz kurt, Kü tüp ha ne Haf ta sý kap sa - mýn da pro je yi de ðer len di re - rek, i yi bir ku rum sal va tan - daþ ol ma bi lin ciy le yüz bin - ler ce yurt ta þýn ha ya tý na do - ku nan sos yal so rum lu luk pro je le ri ge liþ tir dik le ri ni be - lirt ti. Tür ki ye ye De ðer ça tý sý al týn da yü rüt tük le ri bu pro je - le rin en ye ni si o lan Te le fon Kü tüp ha ne si pro je si nin, gör - dü ðü bü yük il gi ve al dý ðý öv - gü ler i le bu a lan da ne ka dar bü yük bir ih ti yaç ol du ðu nu bütün Tür ki ye ye bir kez da - ha gös ter di ði ni i fa de e den Boz kurt, a çýk la ma da, Sa hip ol du ðu muz tek no lo jiy le gör - me en gel li müþ te ri le ri mi zin ha ya týn da bir fark oluþturmak ve on la rý bam baþ ka dün ya la ra ta þý ya cak öy kü le ri u laþ týr ma da a ra cý ol mak, Türk Te le kom a i le si o la rak biz le ri çok mut lu e di yor gö rü þü ne yerver di. Ýs tan bul / a a Çaðrý nýn yönetmeni anýldý AL LAH IN El çi si: Haz re ti Mu ham med, Çað rý ve Çöl Ars la ný: Ö mer Muh tar gi bi film le ri bu lu nan Su ri ye a sýl lý A me ri ka lý yö net men Mus ta fa Ak kad Ýs tan bul da a nýl dý. Ta rýk Za fer Tu na ya Kül tür Mer ke zi nde ki an ma prog ra mýn da ko nu þan ya zar Dr. Yu suf Kap lan, Holl ywo od un in san lar ü ze rin de yap tý ðý et ki yi, çað rý þý mý gö ren Ak kad ýn, Ýs lâm ýn do ðu þu nu e ser le riy le dün ya ya an lat tý ðý ný B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Al lah'ý ta ný ma, an la ma, bil menin bazý yörelerde söyleniþi. 2. Kar ta ca'lý ün lü ko mu tan. - Ün lü bir Os man lý ta rih çi si. 3. Bir kim se ve ya ta ra fýn sö zü nü, di ðer ta ra fa teb lið et me, re sul lük. - En yük sek dev let o to ri te si ni, bü tün dev let baþ kan lý ðý yet ki le ri ni ka lý tým ve ya soy lu lar ca se çil me yo luy la e lin de bu lun du ran kim se. 4. Ýs lâm'ýn ge rek li o lan e sas la rý na i nan ma, Al lah'a i nan ma. - Ez gi i le o kun mak ü ze re, ço ðu ye di he ce li ve dört di ze li ve ya 7+7 he ce li ve i ki di ze li o la rak mey da na ge ti ri len bir dört le me tü rü. - Bir olumsuzluk eki. 5. Kö pek ve sý ðýr la ra ye di ril mek i çin un ve ke pek le ha zýr la nan yi ye cek. - Ý tal ya'da bir þe hir. 6. Yað mur su la rý nýn, ça tý nýn ba zý yer le rin den i çe ri sýz ma sý ný ön le mek i çin ya pý lan saç ör tü. - Bir mas tar e ki. - A na do lu A jan sý'nýn ký sa sý. 7. Tam ye rin de. 8. Te le viz yo nun ký sa sý. - Yük sek ý sý da pi þi ril miþ top rak tan ya pý lan va zo, ça nak, çöm lek vb. nes ne. 9. Di nî i nan cý ol ma yan. - Bir kut sal Hint des ta ný. 10. Yon ga lan mýþ o dun la rýn in ce ta laþ ha li ne ge ti ri le rek tut kal ve kim ye vî mad de ler i le ka rýþ tý rý lýp, yük sek ba sýnç ve sý cak lýk ta þe kil ve ri le rek, de kor kâ ðýt la rý i le yü zey le ri nin kap lan ma sý su re tiy le ger çek leþ ti ri len bir ü rün. - Ken di ni be ðen dir mek i çin ta ký ný lan yap ma cýk lýk BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI T A L E P V A K A R A C E M A Þ Ý R A N M K A MAR O T Y A B A A R A N R A A S Ý L L S A M K O R U A B A A Y Ý N N A M B A R A K N U H Z A Ý L S Ý T R A N T D O MAN Ý Ç L A V E N EME K H E L A L söy le di. ABD yi ABD ya pa nýn Holl ywo od ol du ðu nu kay de den Kap lan, Ak kad ýn yap tý ðý film sah ne le ri nin ken di i çin de bü tün lük ta þý dý ðý ný i fa de et ti. Ya zar A li Mu rat Gü ven de Ak kad ýn si ne ma da ki tar zý ný sev di ði ni be lir te rek, Pi po suy la ba tý lý lý ðý, bað daþ ku rup o tur ma sýy la da do ðu yu red det me miþ tir. 52 yýl dýr Holl ywo od da Müs lü man kim li ði ne sa hip çý kan bir a dam dý, o yüz den a ný yo ruz de di. Si ne ma ya za rý Ba nu Boz de mir de O, si ne ma lar da ve te le viz yon lar da he pi mi zin bel le ðin de yer et miþ si ne ma ör ne ði ser gi le miþ yö net men di di ye ko nuþ tu. Ak kad ýn yap tý ðý film ler de Haz re ti Mu ham med in gös te ril me me si nin bü yük bir ba þa rý ör ne ði ol du ðu nu be lir ten Boz de mir, yö net me nin film le ri ni iz ler ken iz le yi ci nin fil min i çe ri sin de yer al dý ðý ný kay det ti. Ýs tan bul / a a YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA- 1. Mý sýr hü küm da rý nýn Pey gam be ri mi ze (asm) gön der di ði ba yan kö le. - Hz. Üs tad'ýn "bin ka lem li köy" ol arak ni te len dir di ði yer le þim ye ri. 2. Mü zik te bir par ça nýn ha re ket li ça lý na ca ðý ný be lir tir i ba re. - Mi mar cet ve li. 3. Kü çük ki tap, bro þür. - A þý rý ha re ket ve sý cak lýk so nu cun da de ri yo luy la vü cut tan a tý lan sý vý. 4. Av ru pa Bir li ði dü zen le me le ri çer çe ve sin de, ül ke ler a ra sýn da ger çek leþ ti ri len pa ra trans fer le ri nin hý zý i le ka li te si ni art týr mak ve ma li yet le ri ni dü þür mek i çin o luþ tu ru lan ban ka cý lýk sis te mi. - A ðaç la rýn göv de sin de ve ya dal la rýn da ye ti þen bir tür man tar dan el de e di len ve ça buk tu tu þan, sün ge rim si mad de. 5. Ta li hini an lamak i çin bir þey le re ba ka rak ma na çý kar ma sah te kâr lý ðý. - Rah me tul la hi a ley hin ký sa sý. 6. Rü ya â le mi. 7. Ak de niz a ne misi. 8. Ü ðü tül müþ ta hýl. - Mü zik te rit mik söz tek ra rý. 9. Bir bað laç. - Er kek le rin ad ve ya so yad la rý nýn ö nü ne ge ti ri len say gý sö zü. 10. Kay na ðý mi to lo jik çað la ra da ya nan ki riþ li bir çal gý. - Yar dým is te me, a man di le me. 11. Býk kýn lýk, bez gin lik be lir tir bir ni da. - Yu na nis tan'ýn baþ þehri. 12. Der viþ le rin zi kir i çin o luþ tur duk la rý yu var lak. - Per de a yak lý bir kü mes hay va ný BU yýl se ki zin ci si dü zen le ne cek Os man Ga zi yi An ma ve Bur sa nýn Fet hi Þen lik le ri, Ni san a yý bo yun ca coþ kuy la kut la na cak. Fet hiy le Os man lý ya ci han dev le ti nin yo lu nu a çan, Os man lý nýn ilk baþ þehri Bur sa, Ni san a yý ný do lu do lu ge çi re cek. Bey lik ten im pa ra tor lu ða gi den yol da en bü yük a dým lar dan il ki o lan H a z ý r l a y a n : E r d a l O d a b a þ (er da lo da 1 Bursa da fetih þenliklerine uluslar arasý kutlama Bur sa nýn fet hi nin 686. yý lý, u lus la r a ra sý bo yut ta dü zen le ne cek bir çok fa a li yet le kut la na cak. Mer kez Os man ga zi Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Dün dar, Bur sa nýn fet hi ni 8 yýl dýr halk la bir lik te kut la dýk la rý ný söy le di. Os man Ga zi yi An ma ve Bur sa nýn Fet hi Þen lik le ri ni, hal kýn ka tý lý mý ný sað la ya cak þe kil de dü zen le dik le ri ni ve her yýl bü yük il gi gör dü ðü nü i fa de e den Dün dar, þöy le de vam et ti: Bir a ya ya ya rak de ði þik fa a li yet ler ya pý yo ruz. A na he def, et kin lik le rin halk la pay la þýl ma sý. Coþ ku i çin de, bay ram ha va sýn da, es ki ge le nek le rin bu gü ne ta þýn ma sý, ta ri hin genç ler ta ra fýn dan ya þa týl ma sý ný a maç lý yo ruz. Fa a li yet ler de hal kýn he men he men tüm ke sim le ri yer a lý yor. Spor tif, kül tü rel et kin lik ler, sem poz yum ya pý la cak. Sem poz yum lar da her yýl bir pa di þa hýn dö ne mi nin in ce len di ði ni be lir ten Dün dar, bu yýl 6 Ni san da, Sul tan 1. Mu rad Han döneminin e le a lý na - ca ðý ný bil dir di. Bur sa / ci han KUPON: 33

5 Y fer sa dog ni as ya.com.tr Ba tý top lum la rý nýn mâ ne vî de ðe ri, in sâ nî zen gin lik le ri nin bü yük bir e roz yo na uð ra dý ðý ný, biz zat ken di le ri nin sos yal i lim ler le uð ra þan i lim a dam la rý, ü ni ver si te, a raþ týr ma mer kez le ri, te o log, sos yo log, pe da gog la rý ve is ta tis ti kî ra kam la rý or ta ya ko yu yor. Ýþ te Har ward Ü ni ver si te si Vi su al and En vi ron men tal Stu du es Bö lü mün den Dr. Nan Burks Fre e man ýn te zi mi zi doð ru la yan çar pý cý sö zü: Bu top lu mun bu na lým i çin de ol du ðu nu gör mek çok bü yük e ði ti mi ge Fi i lî si ya set le a lâ ka mýz yok Bi zi ta ný yan lar ve ya haf ta lýk ya zý la rý mý zý ta kip e den ler doð ru dan günlük si ya se ti ko nu a lan ya zý la r yaz ma dý ðý mý zý bi lir ler. A ma e li miz den gel di ði, ak lý mý zýn er di ði ka dar yýl lar dýr is ti fa de et ti ði miz Be di üz za man ýn iç ti maî ve si ya sî ha ya tý mýz la il gi li öl çü ve düs tur la rý öð ren me ye ve o çer çe ve de ter cih le ri mi zi be lir le me ye ça lý þý yo ruz. A yrý ca men su bu bu lun du ðu muz ca mi a mý zýn meþ ve ret le al dý ðý ka rar la rý doð rul tu sun da ha re ket et me yi bir va zi fe, bir so rum lu luk te lâk ki e de rek ha re ket et me ye ça lý þý yo ruz. Bu gü ne ka dar hep böy le dü þün dük, böy le ha re ket et tik. Bir ce ma a te, bir ca mi a ya da hil ol ma nýn, onun mensubu ol ma nýn be ra be rin de ge tir di ði so rum lu luk lar dýr, yü küm lü lük ler dir bu söy le dik le ri miz. Ak si bir du rum be ra be rin de ba zý mâ ne vî me su li yet le ri ge ti rir. Ma dem ce maa tin þahs-ý mâ ne vî sin den çý kan ka rar lar ve tav si ye e di len ter cih ler her han gi bir risk ge tir me nin ö te sin de, bü yük se vap la ra, ha se nat la ra me dar o lu yor; öy le i se þah sî fi kir ve dü þün ce le ri mi zi bir ke na ra ko yup, ca mi a i le be ra ber ha re ket et mek en a kýl lý ca bir ter cih o lur. Kal dý ki bu ko nu da Ye ni As ya ca mi a sý hep i sa bet kay det ti. Or ta lý ðýn toz du man ol du ðu dar be dö nem le rin de, si ya set a la ný nýn en kar ma þýk, kay gýn ze min le rin de, ni ce ce ma at le rin bu lun du ðu za man lar da, þu ve ya bu se bep le bir çok in sa nýn ve ca mi a nýn is te ye rek ve ya is te me ye rek kon jonk tür ge re ði kul var de ðiþ tir di ði dö nem ler de bir tah dis-i ni met o la rak Ye ni As ya ca mi a sý her han gi bir ka fa ka rý þýk lý ðý na gir me den, Nur lar da ki öl çü ler ý þý ðýn da ter ci hi ni be lir le di ve i sa bet kay det ti. Biz de ki si ya sî ya pý nýn u cu dý þa rý da ol du ðu i çin, es ti ri len toz du man i çin de ya pý lan sun'î ve yan lýþ yön len dir me ler dolayýsýyla ö nü mü zü gö rüp, doð ru ter cih ler de bu lun mak ko lay ol mu yor. Ýç ve dýþ mü da ha le ler le si ya set a la ný tar-ü mar e di lin ce va tan daþta kafa ka rý þýk lýk la rý o lu yor, do la yý sýy la ki me, ne re ye re yi ni ve re ce ði ni kes ti re mi yor. De mok ra si nin bü tün ka i de tu tar lýk la rýy la o tur du ðu ül ke ler de böy le ka fa ka rý þýk lýk la rý he men hiç ol mu yor. O ra lar da dar be ler ve ya ben ze ri sun î mü da ha le ler ol madý ðýn dan mil let her han gi bir þüp he ye ve ya te red dü te gir me den ter ci hi ni ya pa bi li yor. Me se lâ A me ri ka da þim di ki si ya sî par ti le rin ma zi si yak la þýk o la rak i ki yüz yýl dýr; Ýn gil te re de üç yüz yýl dýr. Ya ni bu ül ke ler de ik ti dar da ve ya mu ha le fet te o lan par ti li le rin öm rü o ül ke le rin ku ru luþ la rýy la ya þýt. Biz de bu du rum na sýl? Ýk ti dar da ki par ti on ya þýn da.. Ya lan, al dat ma ve ya a bart ma ü ze rin den ya pýl mak ta o lan gü nü bir lik si ya set le geç miþ te ol du ðu gi bi þim di de hiç bir il gi miz ol ma dý, bun dan son ra da ol maz. An cak doðr u dan ve ya do lay lý o la rak men su bu bu lu ndu ðu muz kud sî hiz met le ri mi zi müs bet ve ya men fi ma na da et ki le yen, a lâ ka dar e den si ya set i le il gi len mek ve o çer çe ve de fi kir ve dü þün ce le ri mi zi di le ge tir mek de en ta biî hak ký mýz dýr. Nur lar dan al dý ðý mýz ders ler le, o ra da ki ölçü ve prensipler çerçevesinde fikir beyanýnda bulunmak ve buna paralel bir ter cih te bu lun ma yý da üst len di ði miz ul vî bir dâ vâ nýn, bir mis yo nun ge re ði o la rak te lâk ki e di yo ruz. Ül ke miz de ö te den be ri ba zý si ya si ler si ya se ti din siz li ðe; ba zý la rý da di nin yü ce de ðer le ri ni si ya set le ri ne a let et ti ler. Her i ki si ya sî grup di ne, din dar la ra, ül ke ye bü tün bir mil le te za rar ver di ler. Bu sin si ve teh li ke li du ru mu fark e den Be di üz za man da bu teh li ke li gi di þa ta son ver mek i çin si ya se ti di ne dost ve yar dým cý ve a let et mek i çin si ya si le re i kaz ve tav si ye ler de bu lu na rak on la rý yön len dir me ye ça lýþ tý. Ýþ te ge çmiþ ten bu gü ne Ye ni As ya e ko lü nün yap ma ya ça lýþ tý ðý si ya set de bun dan baþ ka bir þey de ðil dir. Bu gü zi de e kol bü tün bun la rý yi ne Üs ta dýn tav si ye et ti ði þe kil de ya ni si ya se ti di ne a let ve si ya si le ri di ne dost ve yar dým cý kýl mak ga ye siy le yap tý. Ve kar þý lý ðýn da hiç bir ma kam-mev ki ve ya mad dî mâ ne vî kar þý lýk bek le me den... Batý toplumu huzur arýyor (2) rek tir mi yor. He men her kes, o nu fark e der. 1 Da ni el Go le man Duy gu sal Ze kâ i sim li ki ta bý nýn gi ri þin de, Son on yýl da a i le miz de, çev re miz de ve top lum ha ya tý mýz da duy gu lar la baþ e de me me, u mut suz luk, ta ham mül süz lük ve ev li lik i çi þid det art tý. Ýn san lar Ý yi gün ler ye ri ne Gel bo yu nun öl çü sü nü al di yor lar tes bi tiy le bu kor kunç ger çe ðe dik kat çe ki yor. Bir si nir bi lim ci o lan An to ni o R. Da ma si o Des car tes in ya nýl gý sý i sim li ki ta býn da duy gu la rýn e ði ti mi ni þan sa bý rak mak la ha ta ya pýl dý ðý ný; me se lâ, ev li lik gi bi top lum sal ha yat ta duy gu sal pay la þým ge rek ti ren ko nu lar da ba þa rý lý o la ma dýk la rý ný i ti raf et ti. 2 Din le/mâ ne vi yat la ba rý þýk ol ma yan, yo lu nu þa þýr mýþ fel se fe nin do ður du ðu mad de pe rest lik, yâ ni Dec ca lizm; in sâ nî duy gu la rý, ul vî de ðer le ri, gü zel has let le ri du mu ra uð rat mýþ. A i le mü es se se si ni, fe mi niz min de tah ri ba týy la par ça la mýþ, da ðýt - MAKALE 5 mýþ. Ak ra ba lýk bað la rý, kom þu luk mü nâ se bet le ri, dost luk an la yý þý e go iz min buz ha ne sin de sý fý rýn al tý na in dir miþ... So nuç ta, ul vî cep he si du mu ra uð rar ken, þid de te da ya lý duy gu la rý ö ne çýk tý. Duy gu sal boþ luk, u yuþ tu ru cu gi bi kö tü a lýþ kan lýk lar, a i le par ça lan ma sý, gayr-i meþ rû ha yat, ferd ler a ra sý þid det, yal nýz lýk top lu mu ka sýp ka vu ru yor. Fer di yet çi (ki þi sel) psi ko lo ji nin ku ru cu su Al fred Ad ler le bir lik te ça lý þan din psi ko lo ðu Er nest Jahn â i le ha ya týn dan bir ke si ti þöy le an la týr: Biz sü rek li o la rak ev li lik kriz le riy le kar þý kar þý ya ge li riz. Çift ler den bi ri si kuv vet pe þin de o lur, di ðe ri o nu bas ký sý al týn da his se der, bi rin ci nin gös ter di ði kuv vet ça ba sý na baþ kal dý rýr, ça týþ ma bu ra da doð muþ o lur. 3 Ö te yan dan; mâ ne vi yat tan mah rûm tek no lo ji, ye ni ke þif, î cad ve mad dî im kân lar la in san la rý pe þin den sü rük le yip yal nýz lý ðýn gir da bý na at tý. Ba - tý top lu mu; ha ya tý mâ nâ sýz ve sý kýn tý lý bul mak ta dýr. Baþ ta ABD ol mak ü ze re, ge liþ miþ ül ke ler de in san lar bü yük bir bu na lý mýn e þi ðin de. Ki mi öl mek, ki mi si de öl dür mek i çin ye ni ye ni me tod lar, yol lar a rý yor! ABD de in san la rýn ö lüm hak ký o lup ol ma dý ðý yo lun da ki tar týþ ma lar sü rer ken, öl mek is te yen le re, a cý çek me den na sýl ö le bi le cek le ri ni an la tan Fi nal E xit ad lý ki tap çok tan dýr pi ya sa da. Ýn ti har lar, cin sî sap ma lar, Ba tý top lu mu nu ka sýp ka vu ru yor. 4 Dip not lar: 1- Za man/26 Ha zi ran, Ye ni As ya, Ki þi lik Bo zuk luk la rý ve ve Top lum sal Bü tün leþ - me, s A li Fer þa doð lu, Ba tý nýn Çö kü þü ve Öz le nen Ýn - san lýk, 2. Bask., s Hürriyete meftûn, istibdata muhalif II. Meþrûtiyet'in ilk yýllarý (3) Hür ri yet ol ma dan as la Zâ hi rî mâ nâ da mem le ke tin e ði tim/ma a rif me se le si i çin hü kü met mer ke zi Ýs tan bul'a ge len Sa id Nur sî'nin, "Her müþ kül hal le di lir; kim ne is ter se sor sun" tar zýn da ki çý ký þý a çýk ça gös te ri yor ki, o nun bu ge li þi sa de ce bir tek "mek tep med re se" me se le siy le sý nýr lý de ðil dir. Ni te kim, çok ký sa bir sü re son ra an la þýl dý ki, genç Sa id'in millet ve memleket mukadderatýyla ilgili çok cid dî ve ay ný za man da bü yük risk ta þý yan da ha baþ ka dü þün ce ve ta lep le ri var. Me se lâ, bir i ki ay lýk sü re zar fýn da, o nun is tib da dýn her tür lü sü ne ve hü küm fer mâ o lan mo nar þik mut la ký yet re ji mi ne þid det le kar þý, bu na mu ka bil hür ri yet ve meþ rû ti yet sis te mi ne i se bü tün ruh û câ nýy la ta raf tar ve mü da fa a cý ol du ðu nu, ne re dey se duy ma yan kal ma dý. Üs te lik, bu u ður da her tür lü be de li ö de me ye de ha zýr o ldu ðu, her ha lin den an la þý lý yor du. Ni te kim, öy le ol du. Tý mar ha ne ye gön de ril di, mah ke me ye çý ka rýl dý, ha pis ha ne ye sevk e dil di. An cak, o yi ne de yýl ma dý; i nan dý ðý ný söy le me ye, bil dik le ri ni yaz ma ya ara vermeden de vam et ti. Bil has sa Nu tuk, Mü nâ za rât, Hut be i Þâ mi ye ve Di vân ý Harb i Ör fî i sim li e ser le rin de, bu me yan da ki hiz met le ri ne, ka na at ve be ya nat la rý na da ir pek çok mev zu ba his var. Ýþ te, bun lar dan bir kaç mi sâl... Has ta lý ðýn teþ his ve te dâ vi si hak kýn da Bir eserinde þunu söylüyor, Üstad Bediüzzaman: "Ev vel (1908'den ev vel) Þark'ta fe na lý ðýn se be bi, Þark'ýn uz vu has ta lan mýþ zan ne di yor dum. Vak tâ ki, has ta o lan Ýs tan bul'u gör düm, nab zý ný tut tum, teþ rih et tim (a çýp bak tým); an la dým ki, kal bin de ki has ta lýk týr, her ta ra fa si ra yet e der. Te dâ vi si ne ça lýþ tým; bir di vâ ne lik le tal tif e dil dim." (Di vân ý Harb i Ör fî, s. 87) * * * Yi ne Di vân ý Harb i Ör fî'de ki "Devr i is tib dat ta tý mar ha ne den son ra tev kif ha ne de i ken Zab ti ye Nâ zý rý Þe fik Pa þa i le mu ha ve re" baþ lýk lý bö lüm den bir i fa de: "Si ga ra kâ ðý dý ka dar in ce ve ni zâm nâ mýy le bir per de yi, bu ka dar fe ve rân ý ef kâr ve his si yâ ta kar þý her ke sin üs tü ne ört müþ sü nüz. Her kes, al týn da, si zin taz yî ka tý nýz la mey yit i mü te har rik gi bi in li yor. Ben a ce mî i dim, al tý na gir me dim, üs tü ne düþ tüm." Gö rül dü ðü gi bi, de li/divâne mu a me le si ni gör me ye, di va ne lik le dam ga la nýp tý mar ha ne ye gön de ril me ye, hat ta iþ ken ce li ha pis ha ne de ö mür tü ket me ye bi le ra zý o lan Be di üz za man Sa id Nur sî, hür ri ye ti ni fe dâ et me ye ve bas ký cý re jim le mü ca de le et mek ten ge ri dur ma ya as la ra zý o la mý yor. Hat ta öy le ki, Sul tan I I. Ab dül ha mid'in þah sý ný yük sek mev ki de gö rüp (bir ne vî ve li de re ce sin de) o nu tah kir ve tez yi fe te nez zül et me di ði hal de, o nun "ha fif is tib dat" a ya rýn da ki si ya se ti ni de i çi ne a lan bü tün dik ta yö ne tim le ri hak kýn da "Her ne re de rast lar sam sil le vu ra ca ðým" di ye cek ka dar kat'î bir kararlýlýkla nidâ edip ko nu þtu: "Meþ rû, ha ki kî meþ rû ti ye tin mü sem mâ sý na ahd û pey mân et ti ðim den, is tib dat ne þe kil de o lur sa ol sun, meþ rû ti yet li bâ sý giy sin ve is mi ni tak sýn, rast gel sem sil le vu ra ca ðým." (Di vân ý Harb i Ör fî, s. 40) E vet, Sa id Nur sî, bü tün ha ya týn da ve bü tün kuv ve tiy le da i ma hür ri yet, meþ rû ti yet ve a dâ let i tam me le hin de; zu lüm, te gal lüb, ta hak küm ve is tib da dýn i se a ley hin de ol muþ tur. (Lem'â lar, s. 174) Hür ri yet ten son ra, sý ra sýy la meþ rû ti yet ve cum hu ri ye ti sa vu nan Be di üz za man, in san la rýn, bil has sa Müs lü man la rýn bu ul vî ni met le re de ðer ve rip sa hip çýk ma sý ný is ter. Tâ ki, el den git me sin ve baþ ka mak sat la ra â let e dil me sin ler. Ýþ te, bu yüzden de ba þý na gel me yen kal ma mýþ; netice itibariyle, en a ðýr be del le ri ö de me ye mâ ruz bý ra kýl mýþ týr. Bunlarý ö zet lemek gerekirse: 1) Ak la hu sû met e dil di ði ve hür ri ye tin di vâ ne lik le yâd o lu n duðu "za yýf is tib dat" re ji mi (Mut lâ ký yet) o na tý mar ha ne yi mek tep ey le di... 2) Ha ya ta a dâ vet e dil di ði ve î ti dâ lin, is ti ka me tin ir ti ca i le ka rýþ tý rýl dý ðý de vir de (Ýt ti hat Te rak ki hü kü me ti), bu kez "þid det li is tib dat" o na ha pis ha ne yi mek tep ey le di... 3) Son o la rak, din ve mu kad de sa týn te mel den tah ri be ça lý þýl dý ðý "Tek par ti re ji - mi"nde i se, "mut lak is tib dat" o na ha ya tý ze hir, zin dan ey le di. An cak, bü tün bu yýl lýk çi le ve iþ ken ce li ha ya ta rað men, Sa id Nur sî, ha ya tý nýn so nu na ka dar yi ne hür ri yet ve de mok ra si nin te si si i çin ça lýþ mak tan as la ge ri dur ma dý. (Ta rih çe i Ha yat, s. 567) Nursî'ye göre de ðer ler sý ra la ma sý Sa id Nur sî, si ya sî, sos yal, hat ta il mî ha yat i ti ba riy le, hem ön ce li ði, hem de en bü yük de ðe ri "hür ri yet"e ve ri yor. Ne ken di si ne, ne de baþ ka sý na za ra rý do kun ma yan hür ri ye te... Öy le ki, bu meþ rû hür ri ye ti "kâ mil i man"a bað lý yor ve "Ý man ne ka dar mü kem mel o lur sa, o de re ce hür ri yet par lar" di ye rek, Asr ý Sa â de ti ör nek gös te ri yor. (Mü nâ za rât, s. 59) Öy le ya, Al lah'a hak kýy la kul o lan ki þi, hak kýy la da hür o lur; ku la kul luk et me ye, in san la ra bo yun eð me ye as la te nez zül et mez. E vet, en ö nem li ve ön ce lik li o lan þey, hür ri yet tir. Hür ri ye tin ol ma dý ðý yer de, meþ rû ti ye tin ya hut cum hu ri ye tin ne kýy me ti o la bi lir ki... (Söz de cum hu ri yet le i da re e di len 1950 ön ce si Tür ki ye'si ni, Sad dam'ýn I rak'ý ný, Kad da fi'nin Lib ya'sý ný ve ya ba ba o ðul E sad'ýn Su ri ye'si ni a lýn, son ra da bun la rý Cum hu ri ye tin ol ma dý ðý ba zý hür, de mok rat Av ru pa ül ke le riy le ký yas la yýn me se lâ.) * * * Hür ri yet ten son ra, sý ra sýy la meþ rû ti yet ve cum hu ri ye ti sa vu nan Be di üz za man, in san la rýn, bil has sa Müs lü man la rýn bu ul vî ni met le re de ðer ve rip sa hip çýk ma sý ný is ter. Tâ ki, el den git me sin ve baþ ka mak sat la ra â let e dil me sin ler. Ýþ te, Tem muz 1908'de i lân e di len Hür ri yet ve Meþ rû ti yet'e de bu i nanç ve þu ur la sa hip çý kan Üs tad Be di üz za man, sý ca ðý sý ca ðý na mey dan la ra çý kýp nu tuk a tan, i ni si ya ti fi e le a la rak kit le le ri ay dýn lat ma ya ça lý þan, kud sî kay nak la rý de lil gös te re rek ga ze te ve mec mu a lar da ma ka le ler neþ re den i lim ca mi a sý nýn ve med re se eh li nin en par lak si mâ sý o la rak çý ký yor kar þý mý za. Þu i fa de ken di si ne a it: "A ya sof ya'da, Ba ye zid'de, Fa tih'te, Sü ley ma ni ye'de u mum u le ma ve ta le be ye hi ta ben mü te ad dit nu tuk lar la þe ri a týn ve mü sem mâ yý meþ rû ti ye tin mü na se bet i ha ki ki ye si ni i zah ve teþ rih et tim. Ve mü te hak ki ma ne is tib da dýn þe ri at la bir mü na se be ti ol ma dý ðý ný be yan et tim." (Di vân ý Harb i Ör fî, s. 22) Ca mi ler de, med re se ler de â lim le re ve ta le be le re bu þe kil de hi tap e den Be di üz za man, Meþ rû ti yet'in i lâ nýn dan he men son ra Ýs tan bul A ya sof ya Mey da nýn da, a ka bin de de Se lâ nik Hür ri yet Mey da nýn da hal ka hi ta ben, ay rý ca "Hür ri yet Nut ku"nu i rad et ti. Ya rýn: Hür ri yet Nut ku'ndan pa saj lar TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Ri sâ le ler de Mu te zi le e leþ ti ri si (1) Ya þar Bey: Mu te zi le mez he bi nin Üs tad Be dî üz za man ca e leþ ti ri len gö rüþ le ri ne ler dir? Mu te zi le lü gat te ay rý lan lar de mek tir. Baþ ta ka der ve ka za ol mak ü ze re ba zý i ti ka dî ko nu lar da ki gö rüþ le riy le ehl-i sün net ten ay rý lýr lar. Bu mez he bin ku ru cu su Va sýl bin A ta dýr (Ö lü mü: 748). Va sýl, ho ca sý Ha san-ý Bas rî nin mec li sin de bü yük gü nah iþ le ye nin i man du ru mu tar tý þý lýr ken ken di ka na a ti ni or ta ya koy muþ ve bu ka na a ti dolayýsýyla da ho ca sý nýn mec li sin den ay rýl mýþ týr. Ar dýn dan ho ca sý Ha san-ý Bas rî Va sýl biz den ay rýl dý (i te ze le an nî) i fa de si ni kul lan mýþ týr. Bu i fa de de ge çen ay rýl dý i fa de si, za man la ay rý lan lar (Mu te zi le) an la mýn da bu mez he bin a dý ol muþ tur. Mu te zi le mez he bi i ti ka dýn da beþ e sas var dýr: 1- Tev hid: Al lah ýn i sim le ri za tý i le ay ný dýr. Al lah a Al lah ýn za týn dan ay rý sý fat i za fe et mek Al lah ýn bir li ði i le bað daþ maz. Do la yý sýy la Al lah ýn za tý nýn dý þýn da Al lah a sý fat i za fe e dil me mek ge rek tir. 2- A da let: Mu te zi le ye gö re in san hür dür ve ken di fi i li ni ken di si ya ra týr. E ðer in san ken di dav ra nýþ la rý ný ken di si ya rat ma say dý, dav ra nýþ la rýn dan so rum lu ol maz dý. Bu du rum da da in san la rý dav ra nýþ la rý dolayýsýyla ce za lan dýr mak zu lüm ve a da let siz lik o lur du. Oy sa Al lah a dil dir. Hiç bir þe kil de zul met mez. 3- El-Va ad ve l-va îd: Al lah va a din de hulf et mez. Ý yi iþ ya pan lar a hi ret te mü kâ fat gö re cek ler, kö tü iþ ya pan lar i se ce za gö re cek ler dir. 4- El-Men zi le bey ne l-men zi le teyn: Bü yük gü nah iþ le yen ler Mu te zi le mez he bi ne gö re i man da i re sin den çý kar lar. Fa kat in kâr et me dik çe küf re de gir miþ ol maz lar. Ý man i le kü für or ta sýn da bir yer de dir ler. Bun la ra fa sýk de ni lir. Bir ki þi mü min de ol sa töv be et mez se gü nah la rýn dan do la yý ce za gö rür. Bir ki þi nin mü' min sa yý la bil me si i çin kal ben i nan ma sý, i nan cý ný di li i le ik rar et me si ve a mel i le de ya þa ma sý ge rek mek te dir. 5- Ý yi li ði em ret me ve kö tü lük ten sa kýn dýr ma: Her Müs lü man i yi li ði em ret mek ve kö tü lük ten sa kýn dýr mak la mü kel lef tir. Her ne ka dar gü nü müz de Mu te zi le mez he bi nin men su bu kal ma mýþ sa da, fi kir ve gö rüþ le ri nin bi lin me si, doð ru nun bu lun ma sý a çý sýn dan fay da dan u zak de ðil dir. Mu te zi le nin, i man ve i ti kat sa ha sýn da ehl-i Sün ne te ay ký rý gö rüþ le ri var dýr. Bu gö rüþ ler ü ze rin de Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri nin kay det ti ði e leþ ti ri le ri ký sa ca arz e de lim: 1- Mu te zi le i mam la rý Al lah ý kö tü lük ler den tak dis ve ten zih et mek i çin þer rin î câ dý ný Al lah a ver mi yor lar ve Be þer, ken di fi il le ri nin ya ra tý cý sý dýr di yor lar. Oy sa ehl-i Sün net ve l-ce ma at, hay rýn da, þer rin de Al lah ta ra fýn dan ya ra týl dý ðý na i na nýr. Üs tad Be dî üz za man ehl-i Sün net i nan cý ný þöy le sa vu nur: Al lah ýn þer ya rat ma sý Al lah i çin bir ek sik lik de ðil dir ki Al lah ý ten zih et me yi ge rek ti ren bir ko nu ol sun. Çün kü þer o lan, þer ri ya rat mak de ðil; þer ri iþ le mek tir. Zî râ ya rat mak ge nel ne ti ce le re ba kar. Her bir þer ya ra tý lýþ i ti ba riy le, çok ha yýr lý ne ti ce le rin ilk a dým la rý ný teþ kil e der. Me se lâ a te þin yüz ha yýr lý ne ti ce le ri var dýr. Fa kat yan lýþ ter ci hi yü zün den a teþ ten za rar gö ren, me se lâ ye me ði ni pi þi ren a te þe e li ni so kan bir a dam, a teþ te e li ni yak sa, A te þin ya ra tý lý þý þer dir. di ye mez. 1 Mu te zi le, in san la rýn ken di fil le ri nin ya ra tý cý sý ol du ðu hük mü nü, Ce nâb-ý Hakk ý kö tü lük ler den ten zih et mek i çin ver miþ tir. Ce nâb-ý Hakk ý nok san lýk lar dan ten zih mu hab be ti i ti ba riy le ma zur dur. 2 Fa kat bu fi kir dü þün ce nin tef rit nok ta sý dýr. 3 Zî râ, Al lah ý kö tü lük ler den ten zih et mek i çin Çir kin þey le rin ya ra týl ma sý Al lah a a it de ðil dir de me ye ge rek yok tur. Çün kü kö tü lük de ol sa herhan gi bir þe yin ya ra tý lý þý ný Al lah tan baþ ka sý na ver mek müm kün de ðil dir. Be dî üz za man a gö re her þe yin bi ri mülk, di ðe ri me le kût; ya ni bi ri dýþ, di ðe ri iç ol mak ü ze re i ki ci he ti var dýr. Mülk ci he ti ay na nýn ar ka yü zü gi bi dir ki, ba zen eþ ya nýn ka bi li ye tin den kay nak la nan çir kin lik ler gö rün mek te dir. Fa kat me le kût ci he ti ay na nýn þef faf yü zü gi bi, her þey de ve her za man gü zel dir ve þef faf týr. Öy le i se mülk ci he tin de çir kin gö rü nen bir þe yin ya ra tý lý þý ha kî kat te çir kin de ðil, gü zel dir; gü zel lik le ri ta mam la mak i çin dir. 4 Ya rýn in þal lah de vam e de lim. Dip not lar: 1- Lem a lar, s Mek tû bât, s Ý þâ râ tü l-ý câz, s Ý þâ râ tü l-ý câz, s. 73.