TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU FAAL YET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU FAAL YET RAPORU 2005

2 2005 FAAL YET RAPORU

3 2005 FAAL YET RAPORU Türkiye Bilimsel ve Tekolojik Araflt rma Kurumu 2006 Yay ma Haz rlaya: Bilim Kurulu Sekreteryas Grafik Tasar m: Aytaç Kaya TÜB TAK Atatürk Bulvar No:22 Kavakl dere 0600 Akara Tel: (32) Fax: (32) web:

4 2005 FAAL YET RAPORU

5 T Ü R K Y E B L MSEL ve TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA K U R U M U Y I L I F A A L Y E T R A P O R U Ç NDEK LER. GENEL TÜB TAK' Kurulufl Amac ve Görevleri.2. TÜB TAK' Örgütleme Düzei 2. B L M KURULU ÇALIfiMALARI BAfiKANLIK ÇALIfiMALARI Bilim ve Tekoloji Politika Çal flmalar 3... Bilim ve Tekoloji Yüksek Kurulu Çal flmalar Bilim ve Tekoloji Politika ve Stratejileri ile lgili Çal flmalar 3.2.Akademik ARGE Destek Çal flmalar Proje Destekleri Bilimsel Toplat Destekleri Uluslararas Bilimsel Yay lar Teflvik Program 3.3. Edüstriyel Araflt rma ve Tekoloji Gelifltirme Destek Programlar Saayi ARGE Yard m Uygulamas ÜiversiteSaayi Ortak Araflt rma Merkezleri Program ARGE Proje Pazar Platformu Destekleme Program 3.4. Bilim Adam Yetifltirme Çal flmalar lkö retim ve Lise Ö recilerie Yöelik Programlar Üiversite Ö recilerie Yöelik Programlar Lisasüstü E itim Destek Programlar Doktora Soras Araflt rma Destek Programlar Bilimsel Toplat lara Kat l m Destek Programlar 3.5. Uluslararas flbirli i Çal flmalar OECD ktisadi flbirli i ve Kalk ma Teflkilat NATOKuzey Atlatik Pakt Teflkilat COSTBilimsel ve Tekik Araflt rma Ala da Avrupa flbirli i EUREKAAvrupa Pazar Odakl ARGE flbirli i A Avrupa Birli i ile Bilimsel ve Tekolojik flbirli i ESFAvrupa Bilim Vakf Uluslararas Kurulufllarla flbirli i Bölgesel flbirli i kili flbirli i Di er Faaliyetler 3.6. Ödüllerle lgili Çal flmalar TÜB TAK Bilim, Hizmet, Teflvik Ödülleri ve TÜB TAKTWAS Teflvik Ödülü TÜB TAKTTGVTÜS AD Tekoloji Ödülü 3.7. Yay Çal flmalar Popüler Bilim Dergileri Popüler Bilim Kitaplar Bilimsel Dergiler

6 3 4. ARGE B R MLER ÇALIfiMALARI Marmara Araflt rma Merkezi (MAM) 4.2. Bilgi Tekolojileri ve Elektroik Araflt rma Estitüsü (B LTEN) 4.3. Savuma Saayii Araflt rma ve Gelifltirme Estitüsü (SAGE) 4.4. Ulusal Elektroik ve Kriptoloji Araflt rma Estitüsü (UEKAE) 4.5. Temel Bilimler Araflt rma EstitüsüBo aziçi Üiversitesi (TÜB TAKTBAEBÜ) 4.6. Ge Mühedisli i ve Biyotekoloji Araflt rma Estitüsü (GMBAE) 4.7. Çukurova leri Tar m Tekolojileri Araflt rma Estitüsü (Ç TTAGE) 5. ARGE KOLAYLIK B R MLER ÇALIfiMALARI Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi (ULAKB M) 5.2. Ulusal Metroloji Estitüsü (UME) 5.3. Ulusal Gözlemevi (TUG) 5.4. MEBTÜB TAK Türkiye Saayi Sevk ve dare Estitüsü (TÜSS DE) 5.5. Akara Test ve Aaliz Laboratuvar (ATAL) 5.6. Bursa Test ve Aaliz Laboratuvar (BUTAL) 5.7. DNA/Doku Bakas ve Ge Araflt rmalar Laboratuvar 6. PERSONEL DURUMU VE BÜTÇE UYGULAMASI Persoel Durumu 6.2. Bütçe Uygulamas ve Bilaço Mali Y l Bütçe Gerçekleflmesi GelirGider Aalizi Mali Y l Bilaçosu EKLER EK. Bilim Kurulu, Baflka ve Baflka Yard mc lar, Geel Sekreter EK 2. Araflt rma Merkezi Baflka, Estitü Müdürleri ve Araflt rma Gruplar Yürütme Komiteleri Sekreter ve Üyeleri EK 3. Öerile ve Desteklemesie Karar Verile Projeleri Öere Kurulufllara Göre Say sal Da l m EK 4. Desteklee Bilimsel Toplat lar EK 5. T DEB Ala Komite Üyeleri EK 6. ÜSAMP Durum Özeti EK 7. COST ve EUREKA Araflt rma Projeleri EK 8. Popüler Bilim Kitaplar EK 9. TÜB TAK ARGE ve ARGE Kolayl k Birimleri 2005 y l Performas Ölçütleri EK 0. Bütçe Uygulamas ve Bilaço (Tablolar)

7 T Ü R K Y E B L MSEL ve TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA K U R U M U Y I L I F A A L Y E T R A P O R U. GENEL Amac.. TÜB TAK' Kurulufl Amac ve Görevleri Türkiye Bilimsel ve Tekolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK), 24 Temmuz 963 tarih ve 462 say l Resmi Gazete'de yay mlaarak yürürlü e gire 278 say l Kau ile kurulmufltur. 7 Temmuz 2005 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlaarak yürürlü e gire 5376 say l Türkiye Bilimsel ve Tekik Araflt rma Kurumu Kurulmas Hakk da Kauda De ifliklik Yap lmas a Dair Kau la Kurumu ad Türkiye Bilimsel ve Tekolojik Araflt rma Kurumu olarak de ifltirilmifltir. A la Kauu. maddesie göre kurulufl amac ; "Türkiye'i rekabet gücü ve refah art rmak ve sürekli k lmak içi; toplumu her kesimi ve ilgili kurumlarla iflbirli i içide, ulusal öcelikler do rultusuda bilim ve tekoloji politikalar gelifltirmek, bular gerçeklefltirecek alt yap ve araçlar oluflturulmas a katk sa lamak, araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerii özedirmek, desteklemek, koordie etmek, yürütmek; bilim ve tekoloji kültürüü gelifltirilmeside öcülük yapmak" olarak yeide düzelemifltir. Kurumu "tüzel kiflili i, idari ve mali özerkli i" vard r. Baflbaka'a ba l ola Kurum, kedi Kauuda belirtilmeye hallerde özel hukuk hükümlerie tabidir. Görevleri Ulusal kalk ma hedefleri do rultusuda, kurulufl amaçlar gerçeklefltirmek üzere Kau'u 2. maddesi ile Kuruma afla daki görevler verilmifltir. Bilimsel ve tekolojik alalarda, araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerii desteklemek, koordie etmek, izlemek, yapmay özedirmek ve yapmak; bu amaçla program ve projeler gelifltirmek; Türkiye'i bilim ve tekoloji politikalar saptamas da Hükümete yard mc olmak; "Bilim ve Tekoloji Yüksek Kurulu"a sekreterya görevi yapmak; Ülkemizi bilim ve tekolojiye, bulufl ve yeili e dayal rekabet gücüü yükseltilmesie, ekoomik ve sosyal geliflmesie, ülke güveli ie, isa ve çevre sa l a katk sa lamaya döük stratejik alalarda araflt rmalar yapmak ve yapt rmak, tekoloji alt yap s güçledirmek amac yla merkezler ve estitüler kurmak; Kurum büyeside araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerii yapa merkezlerde, estitülerde ve birimlerde gelifltirile tekolojileri üretimde ve ihtiyaç duyula alalarda kulla lmas, ta t lmas veya bularda daha kolay yararla lmas sa lamak içi gerekli ortamlar ve yöetim yötemlerii haz rlamak ve bu tekolojileri ülke ekoomisie ve sosyal geliflmeye katk da buluacak ticari de erlere döüflmesii sa lamak; Kamu ve özel sektörü tekolojik araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerie etki ve a rl kl olarak kat l m sa layacak teflvik ve destek sistemlerii gelifltirmek ve uygulamak; saayii üiversite ve araflt rma kurum ve kurulufllar ile ifl birli i yapmas sa layacak programlar gelifltirmek, bu ifl birli ii somut hale döüflebilece i ortamlar oluflturmak; bu alalarda giriflimcili i desteklemek; Türkiye'i taraf olaca bilimsel ve tekolojik yard m ve iflbirli i alaflmalar haz rlamas ve müzakereside Hükümete yard mc olmak ve bu alaflmalar izleme ve uygulamas da 244 ve 73 say l kaular çerçeveside görev almak; Görev ala a gire faaliyetlerle ilgili yerli ve yabac araflt rma kurumlar ve araflt rmac larla her türlü bilimsel ve tekik iflbirli i yapmak ve bu kurumlara, gerekirse üye olmak; uluslararas bilimsel ve tekik alaflmalara Türkiye ad a taraf olmak; Görev ala a gire koularda ulusal ve uluslararas kogre, semier, kollokyum gibi bilimsel toplat lar desteklemek, düzelemek ve bulara kat lmak; Ülkemiz geelide bilim ve tekoloji kültürüü gelifltirilmeside öcülük yapmak; bu amaçla Kurumu ilgi ve faaliyet alalar da Türkçe ve yabac dillerde süreli ve süresiz yay lar yapmak, çoklu ortamlarda doküma ve belge oluflturmak ve bu tür yay lar ve etkilikleri desteklemek; Dokümatasyo, bilgi sistemleri, bilgi bakalar, veri tabalar, kütüp

8 5 hae ve arfliv gibi bilimsel ve tekolojik destek birimleri kurmak, mevcut ulusal ve uluslararas yap ve sistemlerle ifl birli i yapmak; araflt rma ve e itim kurulufllar aras da araflt rma ve e itim amaçl elektroik haberleflme hizmeti verecek a lar kurmak, iflletmek ve bu a lar yurt içi ve yurt d fl daki a larla ba lat s sa lamak; Bilim isalar, araflt rmac lar yetifltirilmeleri ve gelifltirilmeleri içi olaaklar sa lamak; bu amaçla ödüller vermek, ö reim ve soras da üstü baflar s yla kedii göstere geçleri izleyerek olar yetiflme ve geliflmelerie yard m etmek ve bu amaçla burslar vermek, yar flmalar düzelemek ve yay lar yapmak; Bilimsel ve tekolojik geliflmeleri aktarmak, bu alalardaki yöetsel bilgi ve becerileri art r lmas a yöelik da flmal k hizmeti vermek, e itimler yapmak ve yapt rmak; Yukar da belirtile amaçlar gerçeklefltirilmesi ve görevleri yerie getirilebilmesi ile ilgili her türlü faaliyetlerde bulumak ve gerekli parasal deste i sa lamak..2. TÜB TAK' Örgütleme Düzei 278 say l Kurulufl Kauu'u 4. maddesie göre Türkiye Bilimsel ve Tekolojik Araflt rma Kurumu'u e yüksek seviyede yöetim ve karar orga ola Bilim Kurulu Baflka ve 4 üyede oluflur; TÜB TAK Baflka Bilim Kurulu'u da baflka d r. Bilim Kurulu ve Baflka, TÜB TAK Kurulufl Kauu'da gösterile görevleri yerie getirirler. TÜB TAK' Bilim Kurulu da 5 Mart 2005 tarihide kabul edile so orgaizasyo flemas, fiekil 'de gösterilmifltir. Kurum Baflkal da üç Baflka Yard mc s, Geel Sekreter, Geel Sekreter Yard mc s, Araflt rma Gruplar, Tekoloji zleme ve De erledirme Baflkal (T DEB), Daire Baflkal klar ile Müdürlükler bulumaktad r. Ayr ca bir Araflt rma Merkezi, dokuz Estitü, Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi, Akara Test ve Aaliz Laboratuvar, Bursa Test ve Aaliz Laboratuvar ve DNA/Doku Bakas ve Ge Araflt rmalar Laboratuvar da baflkal a do ruda ba l olarak faaliyetlerii sürdürmektedir. Bilim Kurulu, Baflka, Baflka Yard mc lar, Geel Sekreter ile ilgili olarak EK 'de, MAM Baflka, Estitü Müdürleri, Araflt rma Gruplar Yürütme Komitesi Sekreter ve Üyeleri ile ilgili olarak EK 2'de bilgi verilmifltir. TÜB TAK Orgaizasyo fiemas 'da Baflkal k birimleri ayr t l olarak gösterilmekte olup Araflt rma Merkez ve Estitüleri ile ilgili ise ayr t lar ise raporu ilgili bölümleride verilmektedir.

9

10 7 2. B L M KURULU ÇALIfiMALARI TÜB TAK Bilim Kurulu, 2005 y l da 5 kez toplam fl ve Kurulufl Kauu da belirtile görevler do rultusuda çal flm flt r. TÜB TAK Bilim Kurulu u 2005 y l daki toplat lar da; flaat ve Çevre Tekolojileri Araflt rma Grubu u ( ÇTAG) çevre tekolojileri ala ile Yer, Deiz, Atmosfer Bilimleri Araflt rma Grubu (YDA BAG) birlefltirilerek Çevre, Atmosfer, Yer ve Deiz Bilimleri Araflt rma Grubu u (ÇAYDAG) oluflturulmas, flaat ve Çevre Tekolojileri Araflt rma Grubu u iflaat tekolojileri ala ile Makie, Kimyasal Tekolojiler, Malzeme ve malat Sistemleri Araflt rma Grubu (M SAG) birlefltirilerek Mühedislik Araflt rma Grubu u (MAG) oluflturulmas, Tar m ve G da Tekolojileri Araflt rma Grubu (TOGTAG) ile Veterier ve Hayvac l k Araflt rma Grubu (VHAG) birlefltirilerek Tar m, Ormac l k ve Veterierlik Araflt rma Grubu u (TOVAG) oluflturulmas, Savuma kousuda çal flma yapmak üzere Savuma ve Güvelik Tekolojileri Araflt rma Grubu u (SAVTAG) kurulmas, Uzay kousuda çal flma yapmak üzere Uzay Tekolojileri Araflt rma Grubu u (UZTAG) kurulmas, 2005 y l da kabul edilecek Araflt rma ve Kariyer Projeleride Uygulaacak Mali lkeleri kabulü, Kurum Taraf da Düzelee veya Düzelemesie Katk da Bulua Bilimsel Toplat Destekleme Esaslar da de ifliklik yap lmas, TÜB TAK Bilim Adam Yetifltirme Grubu Burs, Destek ve Yar flma Programlar Geel Uygulama Esaslar da de ifliklik yap lmas, TÜB TAK ARGE Proje Pazar Platformu Destekleme Program Uygulama Esaslar da de ifliklik yap lmas, Avrupa Birli i Alt c Çerçeve Programlar Proje Gelifltirme Amaçl Seyahat Deste i Program Esaslar bafll de ifltirilmesi ve bu esaslar Avrupa Birli i Çerçeve Programlar içi Proje Gelifltirme Amaçl Seyahat ve Toplat Deste i Esaslar olarak kabulü, TÜB TAK Araflt rma Altyap s Destekleme Program Esaslar yürürlükte kald r lmas ve TÜB TAK H zl Destek Program Esaslar kabulü, ç Deetim Birimi Baflkal Yöetmeli i i kabulü, Uzay Tekolojileri Araflt rma Grubu u (UZTAG) ad, Uzay Araflt rma Grubu (UZAG) olarak de ifltirilmesi, Biyomühedislik Üitesi i kapat lmas ve TÜB TAK Araflt rma Üitesi Destekleme Esaslar a liflki Yöetmelik i yürürlükte kald r lmas, TÜB TAK Kayaklar da Geel ve Katma Bütçeli darelere Proje Karfl l Aktar lacak Tutarlar Harcamas a liflki Esaslar kabulü, TÜB TAK Orgaizasyo fiemas da de ifliklik yap lmas, TÜB TAK fl Pla Yar flmas program, TÜB TAK Tekogiriflim Yar flmas ad yla kabulü, TÜB TAK Taraf da Vak f Üiversiteleri ile Sivil Toplum Kurulufllar a Proje Karfl l Aktar lacak Tutarlar Trasferi, Harcamas, Muhasebelefltirilmesi ve Deetimie Ait Esaslar kabulü, TÜB TAK Proje Teflvik ve Destekleme Esaslar a liflki Yöetmelik i ad Türkiye Bilimsel ve Tekik Araflt rma Kurumu ca Desteklee ve Yürütüle Projelere liflki Yöetmelik olarak de ifltirilmesi TÜB TAK Avrupa Birli i Çerçeve Programlar Proje Öerisi Özedirme Ödülü Esaslar kabulü, Sosyal ve Befleri Bilimler Araflt rma Grubu (SOBAG) kurulmas, TÜB TAK Arfliv Hizmetleri Yöetmeli i i yürürlükte kald r lmas ve Devlet Arfliv Hizmetleri Hakk da Yöetmelik hükümlerie tabi olumas,

11 T Ü R K Y E B L MSEL ve TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA K U R U M U Y I L I F A A L Y E T R A P O R U TÜB TAK Bilim, Hizmet ve Teflvik Ödülleri Esaslar da de ifliklik yap lmas, Kamu Kurum/Kurulufllar Araflt rma ve Gelifltirme Projeleri Destekleme Program a iliflki yöetmeli i kabulü, Tamamlam fl Projeleri TÜB TAK Mal Teçhizat Kurulufla Hibe Edilmesi Usulleri i kabulü, ARGE Yetee i De erledirme Esaslar kabulü, TÜB TAK Saayi ARGE Projeleri Destekleme Program a liflki Yöetmelik kabulü, Geel ve Katma Bütçeli Daireler D fl daki Kamu Kurum ve Kurulufllar a TÜB TAK Kayaklar da Proje Karfl l Aktar lacak Tutarlar Harcamas a liflki Esaslar MAM Orgaizasyo fiemas da de ifliklik yap lmas, UEKAE Orgaizasyo fiemas da de ifliklik yap lmas, BUTAL Orgaizasyo fiemas da de ifliklik yap lmas, TÜB TAK Hizmet Gruplar ve Dereceler Tablosuda de ifliklik yap lmas, TÜB TAK Persoel Yöetmeli i i ad TÜB TAK sa Kayaklar Yöetmeli i olarak de ifltirilmesi, TÜB TAK Saayi Kat l ml Uluslararas ARGE Projeleri (USKA) Destekleme Esaslar kabulü, koular da kararlar al m flt r. Ayr ca rapor döemide Merkez ve Estitüleri 2005 y l Çal flma Programlar ve Faaliyet Raporlar çeflitli toplat larda görüflülerek kabul edilmifltir.

12 9 3. BAfiKANLIK ÇALIfiMALARI 3.. Bilim ve Tekoloji Politika Çal flmalar TÜB TAK' bir görevi de, ülkemizi rekabet gücüü ve refah art rmak ve sürekli k lmak içi gösterile ulusal çabada, ülkemizdeki geliflmeleri ve düyada bilim ve tekoloji ala daki politikalar yak da izleyerek ve de erledirerek, çeflitli politika oluflturma yötemleriyle, ilgili araflt rmalar yaparak/yapt rarak, ulusal bilim ve tekoloji politikalar öerileri oluflturmak ve mevcut politikalar gerçeklefltirilmesie yöelik araçlar belirleme ve öerme çal flmalar yürütmektir. Bilim ve Tekoloji Politikalar Daire Baflkal (BTPDB) faaliyet ala bu görevleri yerie getirilmesie yöelik çal flmalar kapsamaktad r Bilim ve Tekoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Çal flmalar u Bilim ve Tekoloji Yüksek Kurulu Obirici Toplat s (0 Mart 2005) Bilim ve Tekoloji Yüksek Kurulu u obirici toplat s, 0 Mart 2005 tarihide Baflbaka baflkal da yap lm flt r. Toplat da, daha öce al m fl kararlarla ilgili geliflmeler gözde geçirilmifl ve yei kararlar al m flt r: TÜB TAK büyeside Sosyal ve Befleri Bilimler Araflt rma Grubu (SO BAG) kurularak, sosyal ve befleri bilimler alalar daki bilimsel proje desteklerii SOBAG taraf da sa lamas a karar verilmifltir. 2 Türkiye i bilim ve tekolojiye iliflki vizyouu: Toplumda bilim ve tekoloji kültürüü beimsemesii sa laya, bilim ve tekolojiyi ürüe döüfltürerek ulusal yaflam düzeyii yükselte ve sürdürülebilir k la, lider bir Türkiye olmas a karar verilmifltir. 3 Ülkemizi bilim ve tekoloji performas, stratejik bir de erledirme yap labilmesi amac yla daha az say da, yöetilebilir ve performas e do ru flekilde yas tacak göstergeler baflta olmak üzere çeflitli ulusal ve uluslararas kabul görmüfl göstergeler baz da izlemesie, de erledirilmesie ve tüm ilgili kurulufllar, sorumlu kurulufllar veri toplama, tasif ve aaliz çal flmalar da azami iflbirli ii sa lamalar a karar verilmifltir. 4 Türkiye Araflt rma Ala (TARAL) içide yer ala tüm kamu kurulufllar da ARGE içi ayr lacak kamu fiasma kayaklar kulla lmas da öceli i programlar çerçeveside ögörüle öcelikli alalara ve bu alalar destekleyecek araflt rma alalar a verilmesi; kamuya ait araflt rma kurumlar da bu alalarda araflt rma yapmaya özedirilmeleri ve bu ba lamda üiversite ve saayi ile iflbirli i yapmalar teflvik edilmesi; beyi gücümüzü gelifltirilmesie iliflki plalama, özellikle de, üiversitelerdeki ö retim ve araflt rma programlar ile doktora ve doktora soras burs programlar ulusal öcelikli tekoloji alalar gözetilerek yap lmas a karar verilmifltir. Öcelikli Tekoloji Alalar : 5 Bilgi ve letiflim Tekolojileri Biyotekoloji ve Ge Tekolojileri Malzeme Tekolojileri Naotekoloji Tasar m Tekolojileri Mekatroik Üretim Süreç ve Tekolojileri Eerji ve Çevre Tekolojileri Kamu kurulufllar m z ARGE ye dayal ihtiyaçlar karfl lamas ve toplumsal düzeyde ARGE talebi oluflturmak içi, ihtiyaçlara ba l araflt rma programlar oluflturmalar a; bu programlar zama, maliyet ve içeriklerii detaylad rarak e geç 30 May s 2005 tarihie kadar TÜB TAK a gödermelerie karar verilmifltir. 6 TÜB TAK 2005 y l ARGE ödee ii proje ve programlara da t m da izleecek politikalarda kulla lacak esaslara karar verilmifltir. 7 Frascati, Oslo ve Caberra K lavuzlar tüm kamu kurum ve kurulufllar da ARGE istatistiklerii toplamas, ARGE ve ARGE deste i kapsam a gire koular belirlemesi ve ilgili di er hususlarda referas olarak kulla lmas a ve k lavuzlar toplumu ilgili kesimleri taraf da beimsemesi içi yayg laflt rma çal flmalar yapmak üzere TÜB TAK görevledirilmesie karar verilmifltir.

13 T Ü R K Y E B L MSEL ve TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA K U R U M U Y I L I F A A L Y E T R A P O R U 8 Yeterli ve gerekli kayak ay rmak suretiyle savuma ala da ARGE projeleri oluflturularak, savuma saayi ARGE projelerie ayr la kaya süreklili ii sa lamas, bu tür ARGE projelerii yürütülmesie iliflki usul ve esaslar ilgili kurum, kurulufllar aras da esasa ba lamas, k sa döemde sistem, alt sistem gelifltirme projeleri ele al makla birlikte orta ve uzu vadede öcelikle tekoloji üretmeye yöelik projeleri gerçeklefltirilmesi kararlaflt r lm flt r. 9 Ulusal Uzay Araflt rmalar Program uzu vadeli ve sürdürülebilir yap da bir devlet politikas olarak bütçesi ve yol haritas ile birlikte gerçeklefltirilmesi içi gereke tüm tedbirleri al mas a, Ulusal Uzay Araflt rmalar Program koordiasyouu ulusal kurum ve kurulufllarla birlikte tam bir eflgüdüm içide TÜB TAK taraf da yap lmas a, Türkiye i Avrupa Uzay Ajas a üyeli ii gerçeklefltirecek çal flmalar TÜB TAK koordiasyouda zama geçirilmede bafllat lmas a karar verilmifltir. 0 BTYK' 2004/ o.lu karar gere ice TÜB TAK taraf da haz rlaa Bilim ve Tekoloji Politikalar Uygulama Pla ' (BTPUP) oaylamas a, TÜ B TAK'a Uygulama Pla ' uygulamas izleme ve koordiasyo görevii verilmesie, Uygulama Pla 'da ögörüle eylem alalar da görevli tüm kurulufllar TÜB TAK ile yak iflbirli i içide çal flmalar plalamalar ve yürütmelerie karar verilmifltir. Bay d rl k ve ska Bakal, üiversiteler, Kadilli Rasathaesi ve Deprem Araflt rma Merkezi ve TÜB TAK ile iflbirli i içide depremle ilgili araflt rma çal flmalar koordiasyouu yapmas a ve Ulusal Deprem Araflt rmalar Program haz rlayarak Eylül 2005 te yap lacak BTYK toplat s a sumas a karar verilmifltir. 2u Bilim ve Tekoloji Yüksek Kurulu Oikici Toplat s (8 Eylül 2005) Bilim ve Tekoloji Yüksek Kurulu u oikici toplat s, 8 Eylül 2005 tarihide Baflbaka baflkal da yap lm flt r. Toplat da, daha öce al m fl kararlarla ilgili geliflmeler gözde geçirilmifl ve yei kararlar al m flt r: BTYK kararlar ve Ulusal Bilim ve Tekoloji Sistemii performas ölçümüde izleecek göstergelere iliflki afla daki ilkeleri uygulamas karar al m flt r: Yüksekö retim kesimi ARGE istatistiklerii üretilmeside kulla la Tam Zama Eflde er Araflt rmac say lar ve Tekisye ve Di er Destek Persoeli Tam Zama Eflde er say lar aket yötemi kulla larak e geç 3 y lda bir, ihtiyaç duyuldu uda daha k sa sürede D E taraf da ölçülmesi. Yüksekö retim Kesimi Persoel D fl Di er Cari ve Yat r m ARGE Harcamalar belirlemesie yöelik haz rlaacak formu üiversite fakülte dekal klar a göderilerek verileri toplamas. Tekoloji Ödemeler Degesie iliflki verileri TÜB TAK, D E ve TARAL kapsam daki ilgili kurulufllar iflbirli iyle aket yoluyla toplamas. 2 OECD Temel Bilim ve Tekoloji Göstergeleri (OECD Mai Sciece ad Techology Idicators), Avrupa Birli i Yeilik S ralama Tablosu (EU Tredchart i Iovatio Idicators), Düya Geliflmifllik Edeksi (World Developmet Idex) ve Düya Rekabetçilik Raporu (World Competitiveess Report) gibi kayaklarda yer ala söz kousu göstergelerdeki geliflmifl ülkelere ait veriler göz öüde buludurularak, Ulusal Bilim ve Tekoloji Sistemi içi 200 y l hedeflerie karar verilmifltir y llar aras da 2005 y l da ayr la ek ARGE kaya Türkiye Araflt rma Ala gelifltirilmeside kulla lmak üzere her y l art r larak TÜB TAK bütçesie eklemesie devam edilmesie karar verilmifltir. 4 AB 7. Çerçeve Program a Türkiye i kat l m kousuu karara ba lamas sürecide, muhtemel kat l m pay belirlemesi ve ilgili di er hususlarda, TÜB TAK D fliflleri Bakal, AB Geel Sekreterli i ve Devlet Plalama Teflkilat ile iflbirli i içide Avrupa Komisyou ile müzakereleri yürütmekle görevli sorumlu kurulufl olarak belirlemesie karar verilmifltir Bilim ve Tekoloji Politika ve Stratejileri ile lgili Çal flmalar BTPD i faaliyetleride bilim ve tekoloji politikalar, stratejileri, uygulama

14 araçlar ve temel kavramlar a iliflki çal flmalar öemli bir yer tutmaktad r. u Bilim ve Tekoloji Göstergelerie iliflki Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) ile ortak yürütüle çal flmalar Bilim ve Tekoloji Yüksek Kurulu obirici Toplat s da (0 Mart 2005) belirlee Ulusal Bilim ve Tekoloji Sistemi Performas Göstergeleri i do ru ve güveilir olarak izlemesi içi Türkiye statistik Kurumu ve TÜ B TAK iflbirli i ile üretilmekte ola istatistikleri gücellemesi çal flmalar devam etmektedir. Avrupa Birli i üye ülkeleri taraf da gerçeklefltirile döemii kapsaya Saayi/Hizmet Sektörüde Tekolojik Yeilikler Araflt rmas ülkemizde de bu kouda stadart metodoloji ola Oslo K lavuzua uygu olarak gerçeklefltirilmifltir. Saayi/Hizmet Kesimi ve Kamu Kesimi Araflt rmagelifltirme Araflt rmas ala uygulamas so aflamas dad r. Yüksekö retim Kesimi Araflt rmagelifltirme Araflt rmas ala çal flmas devam etmektedir. Bu çal flma ile yüksekö retim kesimide ARGE persoel d fl di er cari harcamalar ile AR GE yat r m harcamalar hesaplaabilecektir. Yüksekö retim kesimideki araflt rmac lar zama ARGE ye ayr la k sm belirlemeye yöelik Tam Zama Eflde eri (TZE) hesaplamak içi web tabal soru formu gelifltirilmifltir. Yüksekö retim Kurumuda temi edile tüm akademik persoeli kimlik ve okul adres bilgilerii buludu u çerçevede bölüm baz da tahmi vermeye imkâ sa layacak örek seçimi yap lm flt r. Öre e ç ka akademik persoele web tabal soru formua ulafl labilecek Iteret adres bilgisi ve flahsa özel girifl kodu göderilmifltir. Çal flma devam etmektedir. Üiversite kesimi Tekisye ve Di er Destek Persoeli Tam Zama Eflde er (TZE) hesaplamas a yöelik çal flmalar 2006 y l içide yap lmas plalamaktad r. 2u Frascati i yeide bas m ve Oslo u bas m 0 Mart 2005 tarihide yap la Bilim ve Tekoloji Yüksek Kurulu. toplat s da al a 2005/7 No lu kararda Frascati, Oslo ve Caberra K lavuzlar tüm kamu kurum ve kurulufllar da ARGE istatistiklerii toplamas, ARGE ve ARGE deste i kapsam a gire koular belirlemesi ve ilgili di er hususlarda referas olarak kulla lmas a ve k lavuzlar toplumu ilgili kesimleri taraf da beimsemesi içi yayg laflt rma çal flmalar yapmak üzere TÜB TAK görevledirilmesie karar verilmifltir deilmektedir. Bu kararda TÜB TAK a verile görev çerçevesice, OECD taraf da haz rlaa Frascati K lavuzu Türkçe ye çevrilmifl ve 2000 adet bast r larak, May s 2005 te ilgili tüm paydafllara göderilmifltir. Yie bu görev gere ice, Kas m 2005 te OECD taraf da yay mlaa Oslo K lavuzu 3. Bask s da Türkçe ye çevrilerek 3500 adet bast r lm fl ve BTYK 3. toplat s öceside tüm ilgili paydafllara göderilmifltir. Ayr ca, kararda ismi geçe tüm k lavuzlar gilizce ve Türkçe elektroik sürümleri de adresli TÜ B TAK iteret sitesi yoluyla ilgilileri hizmetie suulmufltur. Buu ya s ra, proje yürütücülerii karfl laflabilece i sorular ya t olabilecek, çal flmalar kolaylaflt rabilecek yol ve yötemleri alat lmas ve tart fl lmas a yöelik olarak TÜB TAK TÜSS DE Gebze tesisleride May s 2005 te bu yaa 32 kez gerçeklefltirile 4 gülük TÜB TAK Proje Yürütücüleri Proje Yöetimi Çal fltay da Frascati ve Oslo K lavuzlar e itimi verilmifltir. Bu e itimlere toplam 476 proje yürütücüsü kat lm flt r. Ayr ca, yie TÜB TAK TÜSS DE Gebze tesisleride TOBB çal flalar a yöelik e itimi ya s ra, Ulusal Adalet ve Hukuk Araflt rma Program ve Ulusal Emiyet Araflt rma Program çal fltaylar da ilgili k lavuzlar ile ilgili bilgi verilmifltir. 3u Bilim ve Tekoloji Politikalar Uygulama Pla Uygulamas zlemesi ve Koordiasyou Projesi Bilim ve Tekoloji Yüksek Kurulu u. toplat s da al a 2005/0 o lu karar gere ice Bilim ve Tekoloji Politikalar Uygulama Pla Uygulamas zlemesi ve Koordiasyou Projesi bafllat lm flt r. Projei ilk aflamas olarak BTPUP 2005 Y l Aketi 9 Aral k 2005 tarihide bafllayarak 40 TÜB TAK çal fla 26 kuruma yapt ziyaretlerle yüz yüze

15 T Ü R K Y E B L MSEL ve TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA K U R U M U Y I L I F A A L Y E T R A P O R U görüflme yötemiyle gerçeklefltirilmifltir. Aket kapsam da, TARAL üyesi kurulufllar 2005 y l da eler yapt ve 2006 y l içi eler yapmay plalad ve bu faaliyetleri içi duyduklar temel gereksiimler hakk da projei di er aflamalar a girdi teflkil etmek üzere bilgi derlemifltir. Buu ya s ra, aket çal flmas yla pla hakk da fark dal art r lmas ve pla beimsemesii sa lamas yöüde bir geliflme kaydedilmifltir. 4u Araflt rmac Bilgi Sistemi (ARB S) ARB S, Türkiye deki araflt rmac veritaba oluflturulup sürekli gücellemesii sa lamak amac yla tasarlam fl ve 2003 y l sou itibariyle faaliyete geçmifl bir sistemdir. ARB S, amac ve kapsam gere i yal zca araflt rmac evateri olmakta öte Türkiye i yurt içi ve yurt d fl daki araflt rmac lar itelikleri, bilim dallar, araflt rma koular, katk da buluabilecekleri potasiyel araflt rma dallar ve kurumlar yla ilgili ayr t l bilgi de sa lamaktad r. Buu ya da TÜB TAK a proje öerisi sua araflt rmac lar proje baflvuru formlar a ARB S te alacaklar özgeçmifl ç kt lar eklemeleri gerekmektedir. Bu sayede 2004 y l Ocak ay da 500 civar ola oayl kay t say s 2005 y l souda i üzerie ç km flt r ve bu rakam h zla artmas beklemektedir. Yo u talep do rultusuda ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilmek içi 2005 y l içeriside ARB S i içerik iyilefltirme çal flmalar a öcelik verilmifltir. 5u TÜB TAK Araflt rma Altyap s Bilgi Sistemi (TARAB S) TARAB S, ülkemizde araflt rma, deeysel gelifltirme, test/aaliz ve ta çal flmalar a yöelik kulla la makie/sistem/cihaz sto u ile ARGE proje birikimii veritaba oluflturmak amac yla tasarlam fl ve 2005 y l bafl itibariyle faaliyete geçmifl bir sistemdir. TARAB S e girile makie/sistem/cihaz bilgilerii izi verildi i ölçüde gereksiim sahiplerice sorgulamas mümküdür. Bu sayede, ihtiyaç sahipleri arad klar sistem/makie/cihaz içere laboratuvarlara kolayca ulaflabilecek, böylece ortak çal flma ve projeleri artmas sa laacakt r. TARAB S, ürü ve tekoloji gelifltirme çal flmalar da, laboratuvarlar ile edüstri aras da iflbirli i ve iletiflim ortam sa layacak biçimde tasarlam flt r y l souda 600 civar laboratuvar kay t oldu u sistemi içerik iyilefltirme ve yayg laflt rma çal flmalar devam etmektedir. 6u Toplum çi Ögörü Projesi (ForSociety) ForSociety ERANET projesi AB. 6. Çerçeve Araflt rma Program kapsam da yürütülmekte olup bilim, tekoloji ve yeilik destekleri vere kamusal kurumlar ögörü çal flmalar da iflbirli i yapmas hedeflemektedir y l içeriside bu çerçeve kapsam da çeflitli görevler yerie getirilmifltir. Bu görevler aras da, Ulusal Ögörü Pratikleri Bechmarkig fiablou içi Vizyo 2023 Tekoloji Ögörüsü program gilizce olarak doldurulmas yer almaktad r. Bu flablo tekoloji ögörüsüü ba lam, kulla la yötemler gibi çeflitli bafll klar alt da doldurulmufltur. Böylece projede yer ala 8 orta gerçeklefltirmifl oldu u ögörü çal flmalar çeflitli aç larda karfl laflt r labilecek ve ortaklar di er ögörülere iliflki yötemsel bilgilere ulaflabileceklerdir. Buu d fl da, ögörü çal flmalar de erledirilmeside kulla la yötemlere iliflki bir rapor haz rlamaktad r. Ayr ca, proje kapsam da gerçekleflecek pilot çokuluslu Delfi uygulamas aflamas içi projei tekik eki icelemifl, bu tekik ekteki eksiklikler ve yap lmas gereke düzeltmelere iliflki bir baflka çal flma belgesii oluflturulmas çal flmalar da sürdürülmüfltür. Öte yada AB. 6. Çerçeve Program kapsam da yürütülmekte ola bir baflka ögörü projesi de imalat sektörüe iliflkidir. MaVis kod adl bu proje 2006 Ocak ay da tamamlaacakt r. Bu proje kapsam da Türkiye de kat l mc lara yöelik olarak iki turlu Delfi uygulamas tamamlam flt r. Avrupa Birli i i imalat sektörüe yöelik saayi ve bilim/tekoloji politikalar a yö vermesi beklee Ma Vis ögörüsüü ç kt lar a iliflki souç raporlar da 2006 y l da yay mlamaya haz rlamaktad r. 7u UNIDO Tekoloji Ögörüsü E itim Çal flmalar Birleflmifl Milletler S ai Kalk ma Teflkilat (Uited Natios Idustrial Developmet OrgaizatioUNIDO) u koordiatörlü üde Saayi ve Ticaret Bakal ile T KA (Türk flbirli i ve Kalk ma daresi Baflkal ) iflbir

16 3 li iyle 225 Kas m 2005 tarihleride TÜSS DE Gebze Tesisleride, Techology Foresight for OrgaizersOrgaizatörler çi Tekoloji Ögörüsü koulu e itim çal flmas düzelemifltir. Vizyo 2023 çal flmalar kapsam da ediile bilgi ve tecrübeler fl daki bu e itim, Macarista, Çek Cumhuriyeti, Türkiye ve Slovakya da Saayi ve Ticaret Bakal, UNIDO, Macarista Ekoomi ve Ulaflt rma Bakal, Çek Cumhuriyeti E itim Geçlik ve Spor Bakal ve Bilimler Akademisi Tekoloji Merkezi, TÜB TAK ile T KA iflbirli iyle Merkezi ve Do u Avrupa ülkeleri, yei ba ms zl kazam fl ülkeler ile bölgeye co rafi veya kültürel alamda yak di er ülkelere yöelik olarak düzelee Tekoloji Ögörüsü koulu uluslararas e itim semierlerii üçücüsüdür. Semier 27 ülkede 39 kursiyeri kat l m ile gerçeklefltirilmifltir. Tekoloji ögörüsü tekiklerii ta t laca e itimde kat l mc lara, ülkelerii tekolojik geleceklerii oluflturmak içi gerekli doa mlar kazad r lmas hedeflemifltir. Tekoloji ögörüsü e itim çal flmalar 2006/2007 çal flma program ulusal ç karlar gözöüe al arak saptam flt r y l ikici yar s da zmir de gerçeklefltirilmesie karar verile Uluslararas Gelece i Tekolojileri Fuar düzeleme komitesi çal flmalar a kat l m flt r. 8u OECD Bilim ve Tekoloji Politikalar Komitesi Çal flmalar Bilim ve Tekoloji Politikalar Komitesi (CSTP), OECD büyeside bilim, tekoloji ve yeilik politikalar kousuda çal fla e üst düzey orgad r. OECD etkiliklerie kat l arak, ulusal bilim tekoloji ve yeilik politika tasar m da, uygulamas da ve de erledirme çal flmalar da uluslararas düzeyde iflbirlikleri yap lmaktad r. Eylül 2005 Berli de yap la Kamu Araflt rma Folar De erledirmesi koulu OECD toplat s a kat l arak ulusal de erledirme sistemi suulmufltur. CSTP i Ekim 2005 te Paris te yap la 85. toplat s a kat l arak TARAL çerçevesideki etkilikler ve yei at l mlar kat l mc delegelere suulmufltur. TÜB TAK Merkez ve Estitülerice kat l m sa laa OECD çal flmalar mevcut durumuu saptamas ve OECD ile yap la ortak çal flmalar geiflletilmesi ve derilefltirilmesie yöelik politikalar oluflturulmas amac yla evater çal flmas yap lm flt r. 9u Bilim, Tekoloji ve Yeilik Politikalar De erledirme Çal flmalar Bilim, tekoloji ve yeilik politikas ba lam da verile devlet desteklerii de erledirilmesii, hem destek mekaizmas amac a uygu, etki ve etkili bir flekilde iflletilmeside emi olmak hem de bilim, tekoloji ve yeilik politikas da gerekli düzelemeleri yapabilmek amac yla gerçeklefltirilmesi gerekmektedir. Bu alamda, BTPD taraf da tüm TÜB TAK desteklerii (akademik ARGE, saayi AR GE, bilim isa ve estitüler taraf da sa laa ARGE altyap s destekleri) de erledirilece i bir proje tasar m aflamas da olup, bu projei ilk aflamas olarak T DEB desteklerii de erledirilmesi ögörülmektedir. Bu proje içi 2005 y l 3. ve 4. çeyre ide gerçeklefltirile haz rl k çal flmalar soucu olarak, saayi kurulufllar AR GE faaliyetlerie T DEB eliyle fiasma sa lamak yoluyla yürütüle politika ard l sosyoekoomik etki de erledirilmesi gerçeklefltirilecektir y llar kapsamas plalaa bu de erledirme çal flmas 2006 y l 2. çeyre ide bafllamas da 2 ay sora tamamlamas beklemektedir Akademik ARGE Destek Çal flmalar Proje Destekleri Araflt rma Gruplar, Türkiye i, geel bilim ve tekoloji politikas, hedef, ilke ve yötemlerie uygu olarak Bilim Kurulu ca oaylam fl y ll k programlar veya uzu vadeli hedefler do rultusuda, alalar daki ARGE faaliyetlerii programlamak, de erledirmek, yöledirmek, koordie etmek, desteklemek ve yöetmek amac yla, TÜB TAK Kurulufl Kauu uyar ca TÜB TAK büyeside kurula birimlerdir y l da; üç yei Araflt rma Grubu kurulmufl, baz Araflt rma Gruplar birlefltirilmifltir. flaat ve Çevre Tekolojileri Araflt rma Grubu ( Ç TAG) u çevre tekolojileri ala ile Yer, Deiz ve Atmosfer Bilimleri Araflt rma Grubu(YDABAG) birlefltirilerek Çevre, Atmosfer, Yer ve De

17 T Ü R K Y E B L MSEL ve TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA K U R U M U Y I L I F A A L Y E T R A P O R U iz Bilimleri Araflt rma Grubu (ÇAY DAG), flaat ve Çevre Tekolojileri Araflt rma Grubu u iflaat tekolojileri ala ile Makie, Kimyasal Tekolojiler, Malzeme ve malat Sistemleri Araflt rma Grubu (M SAG) birlefltirilerek Mühedislik Araflt rma Grubu (MAG), Tar m, Orma ve G da Tekolojileri Araflt rma Grubu (TOG TAG) ile Veterier ve Hayvac l k Araflt rma Grubu (VHAG) birlefltirilerek Tar m, Ormac l k ve Veterierlik Araflt rma Grubu (TOVAG) oluflturulmufltur. 3 Aral k 2005 tarihi itibariyle Kurum büyeside bulua dokuz Araflt rma Grubuu isimleri afla da verilmifltir. Çevre, Atmosfer, Yer ve Deiz Bilimleri Araflt rma Grubu (ÇAYDAG) Elektrik, Elektroik ve Eformatik Araflt rma Grubu (EEEAG) Mühedislik Araflt rma Grubu (MAG) Sa l k Bilimleri Araflt rma Grubu (SBAG) Temel Bilimler Araflt rma Grubu (TBAG) Tar m, Ormac l k ve Veterierlik Araflt rma Grubu (TOVAG) Sosyal ve Befleri Bilimler Araflt rma Grubu (SOBAG)* Savuma ve Güvelik Tekolojileri Araflt rma Grubu (SAVTAG)* Uzay Araflt rma Grubu (UZAG)* TÜB TAK' temel ve uygulamal araflt rma yapt rma ifllevii yürütücüsü durumuda ola Araflt rma Gruplar, buu esas olarak Bilimsel ve Tekolojik Araflt rma Projelerii Destekleme Program, Ulusal Geç Araflt rmac Kariyer Gelifltirme Program (KAR YER PROGRAMI), Kamu Kurumlar Araflt rma Projelerii Destekleme Program ve H zl Destek Program (**) arac l ile gerçeklefltirmektedir. 0 Mart 2005 tarihli Bilim ve Tekoloji Yüksek Kurulu karar ile bu y l uygulamaya sokula Kamu Kurumlar Araflt rma Projelerii Destekleme Program temel amac, Kamu Kurumlar ARGE çal flmalar ile çözümleebilecek sorular ele ala projeleri desteklemesidir y l da ayr ca; TÜB TAK, Saayi Bakal, Orta Do u Tekik Üiversitesi ve Akara Saayi Odas iflbirli i ile Saayi Tezleri (SANTEZ) Projeleri, TÜB TAK ve Ulusal Bor Araflt rma Estitüsü iflbirli iyle BOREN Projeleri ad alt da iki yei proje destek program bafllat lm flt r. SANTEZ projelerii amac ; KOB leri ARGE ve ileri tekolojilere dayal sorular ve taleplerii üiversitelerde Yüksek Lisas ve Doktora Tezi olarak yürütülmesi ve bu araflt rma souçlar üiversitesaayi iflbirli i ile ileri tekolojik ürü halie getirilmesi, BOREN projelerii amac ise; bor ile ilgili tüm araflt rma koular a öcelikle de, k sa sürede edüstriye aktar lmas hedeflee bor katk l polimerler, bor katk l yap ve yal t m malzemeleri, bor katk l ve alev geciktirici itelikteki boya ve tekstil, bor katk l atibakteriyel malzemeler gibi kou bafll klar ile bor ve isa sa l kousudaki araflt rma projelerie destek vermektir y l da Kurumumuza 3288 i Araflt rma Projesi, 28 i Kariyer Program Projesi, 73 ü Kamu Projesi, 50 i H zl Destek Program Projesi olmak üzere toplam 4243 proje öerisi gelmifltir. Öerile 3288 Araflt rma Projeside 300 i TÜB TAK Araflt rma (Döemli projeler), 0 u sektör, 62 si uluslararas, 79 u Saayi Tezleri (SANTEZ), 36 s Bor projesi olup, bu say lar Döemli Araflt rma Projeleri içi üç, Kariyer, SANTEZ, Bore projeleri içi bir proje ça r döemii, di er projeler içi ise y l boyuca yap la baflvurular toplam kapsamaktad r. Sözkousu projeleri Araflt rma Gruplar a göre da l m Tablo 'de, öere kurulufllara göre da l m ise EK 3'de verilmifltir. * Yei kurula araflt rma gruplar ** Araflt rma Altyap s Destekleme Program ad, 27 Ocak 2005 tarih ve 2005/ say l Ola aüstü Bilim Kurulu toplat s da al a karar ile H zl Destek Program olarak de ifltirilmifltir.

18 5 Tablo Y l da Öerile ve Desteklemesie Karar Verile Projeleri Araflt rma Gruplar a Göre Say sal Da l m Grup Ad ÇAYDAG Araflt rma Projeleri(*) Öerile Proje Say s Desteklee Proje Say s KAR YER Program Projeleri Öerile Proje Say s Desteklee Proje Say s H zl Destek Program Projeleri Öerile Proje Say s Desteklee Proje Say s Kamu Projeleri Öerile Proje Say s Desteklee Proje Say s TOPLAM(***) Öerile Proje Say s Desteklee Proje Say s EEEAG MAG SBAG SOBAG TBAG TOVAG KAMAG(**) TOPLAM (*) TÜB TAK Araflt rma (Döemli projeler), Sektör, Uluslararas, Saayi Tezleri(SANTEZ) ve BOREN projelerii kapsamaktad r. (**) Kamu Araflt rmalar Grubu (KAMAG) 2005 y l da resme kurulamam fl, KAMU ARGE Koordiatörlü ü ad alt da görevii sürdürmüfltür. (***) Öerile 4243 projede 2747 sii de erledirme soucu belli olmufltur. Desteklee 493 projei ise 543 ü 2004 y l da öerilip 2005 y l da desteklemifltir. Öerile 300 TÜB TAK Araflt rma projesii (Döemli projeler) 26 s 2005 y l.döemide, 966 s 2.döemde, geriye kala 89 u da 3.döemde gelmifltir. 3 Aral k 2005 tari 75 ii uluslararas projeler oluflturmaktad r. sektör projeside i, 75 uluslararas projede 49 u 2004 y l da öerilip 2005 y l da desteklemifltir. Y l sou itibariyle uluslararas proje olmufl, 256 projei desteklemesie karar verilmifltir. Bua; 2004 y l da öerilip, 2005 y l da desteklemesie karar verile 48 proje de ekledi ide, 2005 y l da desteklee hie kadar bu 300 projede 282 si icelemededir. Öerile 79 SAN proje say s 304 olmufltur. i de erledirme soucu belli olmufl, 68 projei desteklemesie karar verilmifltir. Bua; 2004 y l da öerilip 2005 y l da desteklemesie karar verile 238 proje ekledi ide 2005 y l da desteklemesie karar verile TÜB TAK Araflt rma projesi say s 856 olmufltur y l da desteklemesie karar verile toplam 942 Araflt rma projesii 856 s TÜB TAK Araflt rma projeleri, ii sektör projeleri, TEZ projesi ve 36 BOREN projesii de erledirme ifllemleri tamamlam fl acak desteklemesie karar verile projeler, sözleflmelerii tarihi itibariyle imzalamam fl olmas edeiyle desteklee 942 Araflt rma projesi aras da gösterilmemifltir. Y l içide Kuruma öerile 50 H zl Destek Program projeside 388 ii de erledirme soucu belli 2005 y l da öerile 28 KAR YER Program projesii de erledirme çal flmalar tamamlam fl acak desteklemesie karar verile projeler, sözleflmelerii y l sou itibariyle imzalamam fl olmas edeiyle desteklee projeler aras da verilmemifltir y l da desteklee 228 proje, 2004 y l da öerile 529 Kariyer projesii de er

19 T Ü R K Y E B L MSEL ve TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA K U R U M U Y I L I F A A L Y E T R A P O R U ledirme soucudur. 228 projede 05 i, program baflvuru koflullar a uymamas edeiyle Bilimsel ve Tekolojik Araflt rma Projelerii Destekleme Program a kayd r lm flt r. Öerile 73 Kamu projeside ise 6 s de erledirilmifl, 9 projei desteklemesie karar verilmifltir y l da desteklemesie karar verile projeleri Araflt rma Gruplar a göre say sal ve bütçesel da l mlar Tablo 2'de verilmifltir. Tabloda da görülece i üzere, desteklemesie karar verile toplam 493 projei toplam bütçesi YTL'dir. Tablo Y l da Desteklemesie Karar Verile Projeleri Araflt rma Gruplar a Göre Say sal ve Bütçesel Da l m Grup Ad Araflt rma KAR YER Program H zl Destek Kamu Projeleri TOPLAM(***) Projeleri(*) Projeleri Program Projeleri Proje Say s Bütçe (YTL) Proje Say s Bütçe (YTL) Proje Say s Bütçe (YTL) Proje Say s Bütçe (YTL) Proje Say s Bütçe (YTL) ÇAYDAG EEEAG MAG SBAG SOBAG TBAG TOVAG KAMAG(**) TOPLAM (*) TÜB TAK Araflt rma (Döemli projeler), Sektör ve Uluslararas projeleri kapsamaktad r. (**) Kamu Araflt rmalar Grubu (KAMAG) 2005 y l da resme kurulamam fl, KAMU ARGE Koordiatörlü ü ad alt da görevii sürdürmüfltür. (***) Desteklee 493 projei 543 ü 2004 y l da öerilip 2005 y l da desteklemifltir. Ocak Aral k 2005 tarihleri aras da souçlaa, yürürlükte kald r la, dodurula, iptal edile, kesi raporu reddedile,yürürlü e gire ve y l sou itibariyle yürürlükte ola projeleri Araflt rma Gruplar a göre say sal da l mlar Tablo 3'te verilmifltir.

20 7 Tablo 3. Araflt rma Gruplar da fllem Göre Projeleri Ocak Aral k 2005 Tarihleri Aras daki Durumlar (*) Grup Ad ÇAYDAG Souçlaa Yürürlükte ptal Dodurula Kesi Raporu Yürürlü e Projeleri Kald r la Edile Projeler Reddedile Gire Projeler Projeler Projeler Projeler Tarihi tibar yla Yürürlükte Ola Projeler 459 EEEAG 8 87 KAMAG 9 MAG SBAG SOBAG 9 09 TBAG TOVAG TOPLAM (*) Araflt rma Projeleri (Döemli Araflt rma projeleri, Sektör, Üite ve Uluslararas Projeler) + Kariyer Program Projeleri + H zl Destek Program Projeleri + Kamu Projeleri Burada da görülece i üzere, 2005 y l da yürürlü e gire 447 projeyle birlikte 3 Aral k 2005 tarihi itibariyle yürürlükte ola proje say s 237 olmufltur. Yürürlükte ola 237 projei toplam bütçesi YTL dir. Ayr ca, Düya Bakas taraf da toplam YTL bütçe ile desteklee 6 s Tar msal Araflt rma projesi (TARP), 2 si üite projesi olmak üzere toplam 8 proje TOVAG taraf da izlemifltir. Y l içide toplam bütçesi yaklafl k YTL ola 426 proje souçlam fl olup, bu projeleri 360 Araflt rma, 66 s H zl Destek projesidir. Souçlaa 360 Araflt rma projeside souç raporlar da dahil olmak üzere, projeleri bafllag çlar da itibare 74 yay yap lm flt r. Souçlaa 66 H zl Destek Program projeside ç ka yay say s ise 83 dür. Souçlaa 426 proje d fl da; Düya Bakas taraf da destekleip TO VAG taraf da izlemifl ola yaklafl k YTL bütçeli adet TARP projesi, üite projesi olmak üzere toplam 2 proje souçlam flt r. 2 fiubat 2005 tarihli Bilim Kurulu toplat s da; Araflt rma Gruplar a ba l olarak faaliyet göstere Araflt rma Üiteleri ve Çal flma Gruplar süreleri dolucaya kadar faaliyetlerii devam ettirmelerie, yei çal flma grubu ve üite kurulmamas a karar verilmifltir. 3 Aral k 2005 tarihi itibariyle yürürlükte ola Çal flma Gruplar ve Araflt rma Üitelerii isimleri afla da verilmifltir. Çal flma Gruplar : z Beyi Diami i MultiDisiplier Çal flma Grubu (SBAG) z Yüksek Eerji Fizi i Etkilikleri Çal flma Grubu (TBAG) Araflt rma Üiteleri : z Global Tektoik Araflt rma Üitesi (ÇAYDAG) z Yap Mühedisli i Araflt rma Üitesi (MAG) z Biyoçeflitlilik Eformasyo Araflt rma Üitesi (TBAG) DPT Müsteflarl ve TÜB TAK Baflkal aras da 0 Mart 999 tarihi

21 T Ü R K Y E B L MSEL ve TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA K U R U M U Y I L I F A A L Y E T R A P O R U de imzalam fl ola ve "Üiversitelere Ait leri Araflt rma Projeleri"i seçimi, de erledirilmesi ve izlemesie iliflki esaslar belirleye protokol gere ice; 2005 y l da Kurumumuza göderile 694 adet Üiversitelere Ait leri Araflt rma Proje öerisi, Araflt rma Gruplar m z taraf da pael sistemie uygu olarak de erledirilmifl ve de erledirme souçlar 7 Ekim 2005 tarihide DPT Müsteflarl a iletilmifltir Bilimsel Toplat Destekleri Bilimsel toplat desteklerii amac, ulusal ve uluslararas bilimsel iflbirli ii art rmaya yöelik olarak düzeleecek sempozyum, kogre, kolokyum, semier, kurs ve yaz okulu türüdeki bilimsel toplat lar desteklemektir y l da Araflt rma Gruplar taraf da 3 bilimsel toplat desteklemifltir. 3 Aral k 2005 tarihi itibariyle obir toplat icelemededir. Sözkousu toplat lar listesi EK 4'te verilmifltir Uluslararas Bilimsel Yay lar Teflvik Program Uluslararas Bilimsel Yay lar Teflvik (UBYT) Program, ülkede uluslararas düzeyde yap la yay lar say s, dolay s yla da bilimsel geliflmifllik düzeyii art rmak üzere 993 y l da müspet bilimler ala daki uluslararas yay lar teflvik etmek amac yla bafllat lm flt r y l Eylül ay da itibare UBYT Program a yap la baflvurular iteret ortam da olie olarak al mas a bafllam flt r. Sözkousu baflvurular de erledirilmesi s ras da yay lar; yay mlad klar dergiler, türleri ve program uygulama esaslar çerçeveside belirlee kriterlere göre icelemektedir y l da araflt rmac ya, 8229 yay içi yaklafl k YTL teflvik verilmifltir. Teflvik verilmifl ola araflt rmac lar % 4 i sa l k, %30 u mühedislik ve % 29 u temel bilimlerde olup, yay lar % 89 uu özgü makale, % ii tekik ot, vaka takdimi vb. yay lar oluflturmufltur Edüstriyel Araflt rma ve Tekoloji Gelifltirme Destek Programlar Saayi kurulufllar araflt rmagelifltirme (ARGE) projelerii desteklemesi amac yla 995 y l da beri TÜ B TAK ve D fl Ticaret Müsteflarl taraf da ortaklafla yürütüle program, y l içide yap la mevzuat ve uygulama de ifliklikleri ile etkili i art r larak sürdürülmüfltür. Mevcut durumda, program yasal çerçevesii hracata Yöelik Devlet Yard mlar Karar a dayal ParaKredi Koordiasyo Kurulu u 98/0 say l Araflt rma Gelifltirme Yard m a liflki Tebli i ve TÜB TAK 3 Temmuz 2005 tarihli Saayi Araflt rmagelifltirme Projeleri Destekleme Program a liflki Yöetmelik oluflturmaktad r. Yöetmelik A ustos 2005 tarihli TÜB TAKD fl Ticaret Müsteflarl Protokolü ile uygulamaya koulmufltur. Söz kousu yei yasal çerçeve ile programda yap la bafll ca de ifliklikler flulard r; z Program fouu %25 i D fl Ticaret Müsteflarl, %75 i ise z z z z TÜB TAK bütçeside karfl lamaktad r. Desteklemesi kararlaflt r la projeler içi sözleflme yap lmaktad r. Destek tutar da TÜB TAK proje de erledirme ve izlemeye iliflki faaliyetleri içi yap la %6 l k kesiti, TÜB TAK %75 lik kaya a uygulamamaktad r. Mali belgeleri iceleme ve deetimi içi Yemili Mali Müflavir lere baflvurulmaktad r. KOB ler taraf da talep edilmesi veya projei öcelikli alada olmas halide, sözleflme yap ld kta sora, desteklee proje toplam bütçesii %0 uu ve YTL yi aflmamak flart yla proje süresice bir defaya mahsus ö ödeme yap labilmektedir. Yasal çerçeve de iflikli ii ya s ra proje baflvuru, de erledirme, destekleme, izleme ve souçlad rma süreçlerii detayl olarak aç klaya Tekik ve Mali K lavuz haz rlam fl, tüm formlar yeilemifl ve Aral k ay souda yay lam flt r. Proje baflvurusu haz rlama yetkili ii gelifltirme amaçl olarak, TOBB ile iflbirli i içide Eylül ay da TÜSS DE tesisleride bir çal fltay düzeleerek, çeflitli Saayi ve Ticaret Odalar da kat la 25 kifliye e itim verilmifltir Saayi ArGe Yard m Uygulamas Ocak Aral k 2005 döemide ARGE Yard m almak içi 434

22 9 firma 595 proje baflvurusu yapm flt r. 434 firma 254 ü ilk kez ARGE Yard m da yararlamak üzere proje baflvurusuda bulua firmalard r. Uygulama bafllag c da bu yaa y ll k e fazla proje baflvurusu, 2005 y l da al m fl (y ll k art fl ora % 8) ve baflvura toplam proje say s 3666 olmufltur y l da 553 projei iceleme ve de erledirilme süreci tamamlam fl, 449 proje desteklemeye de er bulumufltur. ARGE ta m a uymaya 04 proje geri çevrilmifltir. Bu döemde baflvurusu yap la projeleri toplam tahmii maliyeti 437 Milyo ABD Dolar olup, ortalama proje süresi 20 ayd r. Bu döem içide tamamlaa 242 projeyle birlikte toplam 43 proje baflar yla tamamlam fl ve bulara iliflki ARGE yard m süreci solam flt r. Ocak 3 Aral k 2005 döemide ARGE Yard m almaya hak kazaa projeleri, 086 harcama döemie ait gerçeklefle harcama tutar toplam YTL d r. Bu harcamalara ait ortalama destekleme ora % 57, toplam destek tutar ise YTL d r. Desteklee tutarda firmalar pay YTL, TÜB TAK pay da YTL olarak gerçekleflmifltir. Söz kousu döemde öceki döemde kala tutarla birlikte toplam 6 milyo YTL tutar da ödeme gerçeklefltirilmifltir. A ustos 2005 tarihli TÜB TAKD fl Ticaret Müsteflarl aras daki Protokol e dayal olarak bu tutar YTL s TÜB TAK taraf da firmalara ödemifltir y l da yarat la 200 milyo ABD dolarl k ARGE hacmi ile 0 y l içide yarat la toplam ARGE hacmi milyar ABD dolar a ulaflm flt r. ARGE Yard m içi baflvuruda bulua projeleri de erledirilmesi ve yard m alacak projeleri belirlemesi karar olufltura Ala Komiteleri de 2005 y l da görev yapa üyelere iliflki bilgiler EK 5 de verilmektedir Üiversite Saayi Ortak Araflt rma Merkezleri Program (ÜSAMP) TÜB TAK, üiversite ve saayi kesimlerii, tekolojik yarat c l kta ve edüstriyel geliflmelerde temel ve uygulamal araflt rmalar arac l ile etkileflimii sa lamak üzere Eylül 996 da Üiversite Saayi Ortak Araflt rma Merkezleri Program bafllatm flt r. Bu programla; saayicilerde ve devlette sa laa kayaklar, üiversitesaayi iflbirli ii özedirici yöde ve saayicii beimsedi i araflt rma koular da kulla lmas, araflt rmalar edüstriyel ve tekolojik geliflmeler do rultusuda yo ulaflt r larak bilgi birikimii sa lamas, bu koularda deeyimli mezular yetifltirilmesi, üiversitei araflt rma potasiyelii art r lmas, TÜB TAK ve saayi deste i ile geliflmelerii tamamlaya merkezleri belirli bir süre souda kedi içide yeterli duruma gelmeleri amaçlamaktad r. ÜiversiteSaayi Ortak Araflt rma Merkezi oluflturulabilmesi içi baflvuru ve haz rl k çal flmalar de erledirilmesi ve yöledirilmesi TÜB TAK T DEB taraf da yap lmaktad r. 3 Aral k 2005 tarihi itibariyle ÜSAMP durum raporu EK 6 da suulmufltur ARGE Proje Pazar Platformu Destekleme Program Üiversitesaayi iflbirli ii art rmada bir araç ola proje pazarlar da; saayi temsilcileriyle, üiversite ve araflt rma kurumu temsilcilerii ARGE Proje öerilerii ta tmalar sa lamakta ve ARGE iflbirli i alay fl a yöelik ikili görüflmeler içi uygu ortamlar yarat lmaktad r. TÜ B TAK proje pazarlar do ruda düzelemek yerie, üiversite, araflt rma kurumlar veya saayi flemsiye kurulufllar düzeleyece i ulusal ve uluslararas proje pazar faaliyetlerii fiasal olarak desteklemesie iliflki kayak ay rmaya karar vererek Temmuz 200 tarihide bu do rultuda ARGE Proje Pazar Platformu Destekleme Program Uygulama Esaslar yürürlü e koymufltur. Rapor döemide, 2 Aral k 2005 tarihleride yap la TÜB TAKEB LTEMESBAfi ARGE Proje Pazar 2005 desteklemifltir Bilim Adam Yetifltirme Grubu TÜB TAK Bilim Adam Yetifltirme Grubu (BAYG) taraf da ilk, ortaö retim, üiversite lisas ve lisasüstü ö recileri ile doktora soras düzeyde araflt rma yapa araflt rmac lara yöelik burs ve bilimsel destek programlar yürütülmektedir. lk ve ortaö retim ö recilerie yöelik programlar amac ; çocuklar ve geçleri özellikle temel bilimlerde

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu Kamu Kurumlar Araflt rma Gelifltirme Projeleri Destekleme Program na ve TÜB TAK Birimlerince Yürütülen Projelere liflkin Yönetmelik (*) B R NC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu;

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu; TÜB TAK AVRUPA B RL ÇERÇEVE PROGRAMLARI B R M KURULUfi VE ÇALIfiMA ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) bünyesinde Ankara da kurulan

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

faaliyetlerinde kullan lmak üzere proje bütçesine dahil edilen tutar,

faaliyetlerinde kullan lmak üzere proje bütçesine dahil edilen tutar, TÜB TAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAK KAMU DARELER LE ÖZEL BÜTÇEL DARELERE PROJE KARfiILI I AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASINA L fik N ESAS VE USULLER (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esas ve Usuller,

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

III/8 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

III/8 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU TEKNOLOJ VE YEN L K DESTEK PROGRAMLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac ; Türkiye

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

X/1 ESASLAR 5. ifade eder.

X/1 ESASLAR 5. ifade eder. TÜB TAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAK KAMU DARELER LE ÖZEL BÜTÇEL DARELERE PROJE KARfiILI I AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASINA L fik N ESAS VE USULLER (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas ve usuller,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU PROJE TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU PROJE TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU PROJE TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) B R NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1. Bu Yönetmeli in amac, Türkiye

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Risk nedir? Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Projeler, proje yöneticilerinin do rudan kontrol edemeyecekleri olaylardan etkilenebilirler. Proje gerçek durumun bütün boyutlar n kapsayamaz. D fl faktörler,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN

TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN ARALIK 2004 40 Biz uygarl kta, ilimde ve fede kuvvet al yor ve oa göre yürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 40 ARALIK 2004 Sahibi TÜB TAK ad a Baflka V.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. A USTOS 2006. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. A USTOS 2006. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N A U S T O S 2 0 0 6 S A Y I : 5 9 Biz uygarl kta, ilimde ve fede kuvvet al yor ve oa göre yürüyoruz. M u s t a f

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

D YABET HEMfi REL DERNE (DHD)

D YABET HEMfi REL DERNE (DHD) D YABET HEMfi REL DERNE (DHD) AMAÇLAR: Diyabet hemflireli ii gelifltirmek, Diyabetli hasta hemflirelik bak m gereksiimlerii saptamak içi hemflireleri teflvik etmek, Diyabetli hastalara bak m vere hemflireleri

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler mali ÇÖZÜM 17 TURMOB 19.OLA AN GENEL KURULUNA G DERKEN TÜRK MUHASEBE MESLE N N DÜNYADAK VE ÜLKEM ZDEK YER I. G R fi Yahya ARIKAN* T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. OCAK 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. OCAK 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N O C A K 2 0 0 7 S A Y I : 6 2 Biz uygarl kta, ilimde ve fede kuvvet al yor ve oa göre yürüyoruz. M u s t a f a K

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL YANLIfi DO RU 1- Ünite 1, Sayfa 8 deki son paragraftaki metin afla- daki flekilde Dünyadaki yerel yönetim bankac l n

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR fiibli GÜNEfi* 1- G R fi Ülkemizin özellikle teknoloji a rl kl sanayisinin geliflmesi için 26.06.2001 tarih ve 4691 say l Teknoloji

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu,

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, 1007 KODLU TÜB TAK KAMU KURUMLARI ARAfiTIRMA GEL fit RME PROJELER DESTEKLEME PROGRAMI VE TÜB TAK B R MLER NCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE L fik N KAMU AR-GE PROJELER F KR HAKLAR ESASLARI (*) 1. Amaç Madde 1. Bu

Detaylı

Özel Sektöre Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

Özel Sektöre Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Özel Sektöre Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Mehmet ASLAN TEYDEB, Bilimsel Prog. Başuzm. 28 OCA 2011 AR-GE YENİLİK VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI FORUMU Özet TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı