OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. 30 EYLÜL 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA DÖNEME ĠLĠġKĠN ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. 30 EYLÜL 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA DÖNEME ĠLĠġKĠN ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR"

Transkript

1 OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. 30 EYLÜL 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA DÖNEME ĠLĠġKĠN ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

2 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU ARA DÖNEM KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 ARA DÖNEM KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU... 5 ARA DÖNEM

3 30 EYLÜL 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU ) Cari Dönem Bağımsız Ġncelemeden GeçmemiĢ GeçmiĢ Dönem Bağımsız Denetimden GeçmiĢ VARLIKLAR Not Aralık Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişki Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Türev Araçlar Stoklar PeĢin ÖdenmiĢ Giderler Diğer Dönen Varlıklar SatıĢ Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişki Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Diğer maddi olmayan duran varlıklar PeĢin ÖdenmiĢ Giderler ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR tarihi itibariyle sona eren ara döneme ait özet konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 6 Kasım 2013 tarihinde onaylanmıģ ve yayınlanması için yetki verilmiģtir. ĠliĢikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

4 30 EYLÜL 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU ) Cari Dönem Bağımsız Ġncelemeden GeçmemiĢ GeçmiĢ Dönem Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Not Aralık KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar ErtelenmiĢ Gelirler Türev Araçlar 3 - Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli KarĢılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler SatıĢ Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına ĠliĢkinYükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar ErtelenmiĢ Gelirler Uzun Vadeli KarĢılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü - 83 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Ġlave ÖdenmiĢ Sermaye Hisse Senetleri Ġhraç Primleri Kar veya Zarara Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (2.892) (2.336) Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları (45.403) (59.646) Dönem Net Karı/Zararı Kontrol gücü olmayan paylar TOPLAM KAYNAKLAR ĠliĢikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 2

5 30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU ) Not Bağımsız incelemeden geçmemiģ 1 Ocak Temmuz 2013 Bağımsız incelemeden geçmemiģ 1 Ocak 1 Temmuz Hasılat SatıĢların Maliyeti (-) 11 ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt Kar AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) (6.029) (4.026) Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) 12 ( ) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 12 (68.560) (22.029) (69.365) (25.023) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (96.242) (58.368) (53.036) (5.260) Esas Faaliyet Karı Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 15 (5.119) (530) (1.927) (492) Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) 17 ( ) (76.549) ( ) (81.704) VERGĠ ÖNCESĠ KAR/(ZARAR) (32.990) Vergi Gelir/(Gideri) (5.606) (10.296) (27.004) (18.146) - Dönem Vergi Gelir/(Gideri) 18 (27.783) (27.418) (8.041) (4.675) - Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) (18.963) (13.471) DÖNEM KARI/(ZARARI) (51.136) Dönem Karı/(Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (770) (241) (499) (222) Ana Ortaklık Payları (50.914) Hisse BaĢına Kazanç/(Kayıp) 19 0,083 0,064 0,005 (0,088) Diğer Kapsamlı Gelir Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (560) (101) (1.872) (70) -TanımlanmıĢ Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları (700) (126) (2.340) (88) -TanımlanmıĢ Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları ErtelenmiĢ Vergi Etkisi DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (560) (101) (1.872) (70) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR (51.206) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (772) (239) (503) (222) Ana Ortaklık Payları (50.984) ĠliĢikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 3

6 OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. 30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU ) Not ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Ġlave ÖdenmiĢ Sermaye Hisse Senedi Ġhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler TanımlanmıĢ Fayda Planlarının BirikmiĢ Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler BirikmiĢ Kârlar GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Kârı Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Toplamı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar Toplamı 1 Ocak ( ) GeçmiĢ yıllar karından transfer ( ) Kontrol gücü olmayan payların sermaye artıģlarına katılımı Toplam kapsamlı gelir (Muhasebe Politikasındaki değiģikliliklere iliģkin düzeltmeler (Not 2.2)) (1.868) (503) (1.868) (59.646) Ocak (59.646) Muhasebe Politikasındaki değiģikliliklere iliģkin düzeltmeler (Not 2.2) (2.336) Ocak 2013 (yeniden düzenlenmiģ) (2.336) (59.646) GeçmiĢ yıllar karından transfer (17.766) Kontrol gücü olmayan payların sermaye artıģlarına katılımı Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettüler (5) (5) Satılan bağlı ortaklıkların etkisi (420) - - (418) (13) (431) Yasal yedeklere transfer (899) Toplam kapsamlı gelir (558) (772) (2.892) (45.403) ĠliĢikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 4

7 30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU ) Not Cari Dönem Bağımsız Ġncelemeden GeçmemiĢ 1 Ocak GeçmiĢ Dönem Bağımsız Ġncelemeden GeçmemiĢ 1 Ocak - A. ĠġLETME FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT AKIġLARI Dönem Karı/Zararı Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı Ġle Ġlgili Düzeltmeler Amortisman ve Ġtfa Giderleri Ġle Ġlgili Düzeltmeler KarĢılıklar Ġle Ġlgili Düzeltmeler Faiz Gelirleri ve Giderleri Ġle Ġlgili Düzeltmeler Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları Ġle Ġlgili Düzeltmeler Vergi Gideri/Geliri Ġle Ġlgili Düzeltmeler Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar Ġle Ġlgili Düzeltmeler (3.682) (40.877) - Kar/Zarar Mutabakatı Ġle Ġlgili Diğer Düzeltmeler 295 (1.749) ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen DeğiĢimler ( ) (16.816) - Stoklardaki ArtıĢ/AzalıĢla Ġlgili Düzeltmeler (68.402) - Ticari Alacaklardaki ArtıĢ/AzalıĢla Ġlgili Düzeltmeler ( ) ( ) - Faaliyetlerle Ġlgili Diğer Alacaklardaki ArtıĢ/AzalıĢla Ġlgili Düzeltmeler ( ) (59.207) - Ticari Borçlardaki ArtıĢ/AzalıĢla Ġlgili Düzeltmeler Faaliyetlerle Ġlgili Diğer Borçlardaki ArtıĢ/AzalıĢla Ġlgili Düzeltmeler ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen Diğer ArtıĢ/AzalıĢla Ġlgili Düzeltmeler Vergi Ödemeleri/Ġadeleri (2.157) (5.545) Diğer Nakit GiriĢleri/ÇıkıĢları (1.505) (2.713) B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIġLARI ( ) (86.272) Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak SatıĢlara ĠliĢkin Nakit GiriĢleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların SatıĢından Kaynaklanan Nakit GiriĢleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢları 9 ( ) ( ) Alınan Faiz Diğer Nakit GiriĢleri/ÇıkıĢları (150) (1.000) C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT AKIġLARI ( ) Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GiriĢleri Borç Ödemelerine ĠliĢkin Nakit ÇıkıĢları ( ) ( ) Finansal Kiralama SözleĢmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine ĠliĢkin Nakit ÇıkıĢları (2.214) (3.322) Ödenen Faiz ( ) ( ) Diğer Nakit GiriĢleri/ÇıkıĢları 9 2 YABANCI PARA ÇEVRĠM FARKLARININ ETKĠSĠNDEN ÖNCE NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET ARTIġ/AZALIġ D. YABANCI PARA ÇEVRĠM FARKLARININ NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ - - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET ARTIġ/AZALIġ E. DÖNEM BAġI NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ DÖNEM SONU NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ ĠliĢikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 5

8 NOT 1 ġġrketġn ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU OMV Petrol Ofisi A.ġ. ( ġirket eski adıyla Petrol Ofisi A.ġ.) ve bağlı ortaklıkları ara dönem özet konsolide finansal tablolar için Grup olarak anılacaktır. ġirket in fiili faaliyet konusu yurt içinden ve yurt dıģından akaryakıt temin etmek ve satmak, dağıtımını tanzim etmek, depolamak, ayrıca rafineri yan ürünlerini satmak, her türlü madeni yağ ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek, harmanlamak, üretim ve harmanlama için gerekli tesisleri kurmak, toptan ve perakende satıģını, ithalini ve ihracını yapmak; yanıcı ve katılaģmıģ gazın uluslararası ticaretini yapmak; özellikle boru hatları ve dağıtıcılar vasıtasıyla nakil benzeri hizmetlerde dahil olmak üzere doğalgaz, biyogaz, su, güç ve ısı nakletmek; doğalgaz ve biyogazın depolama kapasitesinin pazarlamasını yapmak; yetkili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla; doğalgaza iliģkin potansiyel yenilikçi uygulama alanlarında ve buna bağlı ticari, teknik ve bakım konularında araģtırma ve geliģtirme faaliyetleri yürütmek; her türlü güç üretim santrali inģa edilmesi ve iģletilmesi; yetkili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla bilhassa güç üretimi, üretim ekipmanlarının iģletmesi ve bakımı, güç ticareti ve güç dağıtımında bulunmak, bilhassa boru hattı olmak üzere her türlü Ģebeke, iletiģim ağı ve hat sistemleri inģa etmek ve iģletmektir. Grup un istasyon bayii, 1 madeni yağ fabrikası, 10 akaryakıt ve 3 LPG dolum terminali (Aliağa, Yarımca, Aksaray), Marmara Ereğlisi terminali (joint venture) ve 25 hava ikmal ünitesi bulunmaktadır. Grup un 2013 tarihi itibariyle personel sayısı tür (31 Aralık : 989). ġirket, Türkiye de kayıtlı olup adresi aģağıdaki gibidir: Eski Büyükdere Caddesi No: 33, Maslak, Ġstanbul ġirket hisse senetleri 1991 yılından itibaren Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda iģlem görmektedir. Konsolide özet finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 6 Kasım 2013 tarihinde onaylanmıģ ve yayınlanması için yetki verilmiģtir. Genel Kurul un finansal tabloları değiģtirme yetkisi bulunmaktadır. ġirket in ana hissedarları OMV Aktiengesellschaft ( OMV ) dir. ġirket in 2013 ve 31 Aralık tarihlerindeki çıkarılmıģ sermaye yapısı aģağıdaki gibidir: Aralık Hisse (%) TL Hisse (%) TL OMV Petrol Ofisi Holding A.ġ. 55, , OMV Aktiengesellschaft 41, , Halka açık kısım 3, , Toplam 100, , ġirket in bağlı ortaklıkları ( Bağlı Ortaklıklar ) ve temel faaliyet konuları aģağıda belirtilmiģtir: Erk Petrol Yatırımları A.ġ. ( ERK ) 2003 yılında akaryakıt ve benzer ürünler dağıtım Ģirketi olarak kurulmuģtur. ERK in akaryakıt, petrol ürünleri, LPG ve benzeri ürünlerin dağıtım lisansları 23 Ocak 2013 itibari ile iptal edilmiģtir. ERK Temmuz 2013 de OMV Petrol Ofisi nin bir bayisi olarak akaryakıt istasyonları kiralayıp iģletmeye baģlamıģtır. 6

9 NOT 1 ġġrketġn ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU (devamı) Petrol Ofisi Havacılık Operasyonları A.ġ. ( Havacılık Operasyonları eski adıyla Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.ġ.), Ceyhan Bölgesi nde kurulması planlanan petrol rafinerisi için 2007 Haziran ayında kurulmuģtur. Rafineri lisans baģvurusu geri çekilen ġirket, havacılık operasyonlarında faaliyet göstermektedir. Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin adı 10 Mayıs 2013 tarihinde Petrol Ofisi Havacılık Operasyonları A.ġ. olarak değiģmiģtir. Marmara Depoculuk Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. ( Marmara Depoculuk ), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Yönetmeliği ile bunlarla ilgili mevzuatta ve yapılan herhangi bir ek ve/veya ek yerine geçebilen hükümlerle düzenlenen konularda; Petrol Piyasasında faaliyette bulunanların stok ve iģletme ihtiyaçlarını karģılamak üzere üçüncü Ģahısların mülkiyetinde bulunan dökme petrol ürünlerinin ve ambalajlı madeni yağ ve müstahzarların depolanması ve genel antrepo iģletmeciliği faaliyetinde bulunmak amacı ile 2009 Temmuz ayında kurulmuģtur. AĢağıda 2013 ve 31 Aralık tarihleri itibariyle bağlı ortaklıklar ve ortaklık oranları gösterilmiģtir: Adı Pay (%) Aralık ERK 99,96 99,96 Havacılık Operasyonları 99,99 99,99 Marmara Depoculuk 89,97 89,97 PO Arama Üretim (*) - 99,96 PO Gaz Ġletim (**) - 99,75 (*) ġirket, sermayesine %99,96 oranında doğrudan ve %0,04 oranında dolaylı olarak iģtirak ettiği Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin ( PO Arama Üretim ), hisselerinin tamamının Tiway Oil BV Ģirketine USD bedel ve üretim baģarı ödemesi karģılığında satıģ ve devri için 19 Kasım tarihli hisse satıģ sözleģmesini imzalamıģtır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ( EPDK ) hisse devrine iliģkin onayının alınmasının ardından 14 Mart 2013 tarihinde satıģ ve hisse devir iģlemleri tamamlanmıģ ve PO Arama Üretim konsolidasyon kapsamından çıkartılmıģtır. (**) ġirket, sermayesine %99,75 oranında doğrudan ve %0,25 oranında dolaylı olarak iģtirak ettiği Petrol Ofisi Gaz Ġletim A.ġ. ( PO Gaz Ġletim ), hisselerinin tamamının OMV Gaz ve Enerji Holding A.ġ. Ģirketine TL bedel karģılığında satıģ ve devri için hisse satıģ sözleģmesini imzalamıģtır. EPDK nın hisse devrine iliģkin onayının alınmasının ardından 28 Haziran 2013 tarihinde satıģ ve hisse devir iģlemleri tamamlanmıģ ve PO Gaz Ġletim konsolidasyon kapsamından çıkartılmıģtır. 7

10 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar Ara dönem özet finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II, 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulmuģ olan Türkiye Muhasebe Standartları'na ( TMS ) uygun olarak hazırlanmıģtır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara iliģkin ek ve yorumlardan oluģmaktadır. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıģ olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan halka açık Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiģtir. Grup'un ara dönem özet konsolide finansal tabloları, bu karar çerçevesinde hazırlanmıģtır. Grup, 2013 tarihinde sona eren ara döneme iliģkin konsolide finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standardı No.34 Ara Dönem Finansal Raporlama ya uygun olarak hazırlamıģtır. Grup un ara dönem özet konsolide finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarını içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir, ve bu sebeple Grup un 31 Aralık tarihli finansal tabloları ile beraber okunmalıdır. 2.2 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Sınıflanması Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un ara dönem özet konsolide finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların sunumu veya sınıflandırılması değiģtiğinde karģılaģtırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da yapılan değiģikliğe uygun olarak yeniden sınıflandırılır. TMS 19 ÇalıĢanlara sağlanan faydalar standardında yapılan değiģiklikler kapsamında kıdem tazminatına iliģkin aktüeryal kazanç/kayıplar özkaynaklar altında muhasebeleģtirilmektedir. Bu uygulama 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve uygulama geriye dönük olarak uygulanmıģtır. Grup, tarihli gelir tablosunda pazarlama, satıģ ve dağıtım giderlerinde TL, genel yönetim giderlerinde 370 TL ve ertelenmiģ vergi gelirinde 468 TL olarak muhasebeleģtirilen TL tutarındaki (ertelenmiģ vergi etkisi netlenmiģ olarak) aktüeryal kaybı diğer kapsamlı gelir tablosuna sınıflamıģtır. Grup, 31 Aralık tarihli finansal durum tablosunda net dönem karı içinde gösterdiği ertelenmiģ vergi etkisi netlenmiģ TL tutarındaki aktüeryal kaybı aynı tarihli finansal durum tablosunda Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler içerisine sınıflandırmıģtır. Grup, tarihli nakit akım tablosunda vergi öncesi karın içerisinde bulunan TL tutarındaki aktüeryal kayıbı kıdem tazminatı karģılığı içerisine sınıflandırmıģtır. 8

11 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.2 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Sınıflanması (devamı) SPK nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıģtır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Grup un konsolide bilançolarında çeģitli sınıflamalar yapılmıģtır. Grup un 31 Aralık tarihli konsolide finansal durum tablosunda ve 1 Ocak dönemine ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda yapılan sınıflamalar Ģunlardır: - iliģkili olmayan taraflardan ticari alacaklar hesabında gösterilen TL tutarındaki tahsile verilen çekler nakit ve nakit benzerleri hesabında, - finansal varlıklar hesabında gösterilen 189 TL tutarındaki stok vadeli iģlem sözleģmeleri değerlemesi türev araçlar hesabında, - finansal varlıklar hesabında gösterilen TL tutarındaki türev iģlemler teminatları iliģki olmayan taraflardan diğer alacaklar hesabında, - diğer dönen varlıklar ve diğer duran varlıklar hesaplarında gösterilen sırasıyla TL ve TL tutarındaki peģin ödenmiģ giderler bilançoda ayrı hesaplar olarak, - diğer kısa vadeli borçlar hesabında gösterilen TL tutarındaki ödenecek personel gelir ve damga vergisi ve SSK borçları çalıģanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar hesabında, - diğer kısa vadeli yükümlülükler hesabında gösterilen TL tutarındaki kullanılmayan izin karģılığı çalıģanlara sağlanan faydalara iliģkin kısa vadeli karģılıklar hesabında, - diğer kısa vadeli borçlar hesabında gösterilen TL tutarındaki alınan avanslar ve diğer kısa vadeli yükümlülükler hesabında gösterilen TL tutarındaki gelecek aylara ait gelirler ertelenmiģ gelirler hesabında, - diğer uzun vadeli yükümlülükler hesabında gösterilen 475 TL tutarındaki gelecek yıllara ait gelirler uzun vadeli ertelenmiģ gelirler hesabında, - esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler hesaplarında gösterilen TL (30 Haziran : TL) tutarındaki sabit kıymet satıģ kar ve zararı yatırım faaliyetlerinden gelir ve giderler hesaplarında, - finansal gelir ve gider hesaplarında gösterilen TL (30 Haziran : TL) tutarındaki ticari alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı, faiz geliri ve reeskont geliri ve gideri esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler hesaplarında gösterilmiģtir. 9

12 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Yeni ve düzeltilmiģ standartlar ve yorumlar 2013 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aģağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiģtirilmiģ TFRS standartları ve TFRYK yorumları dıģında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıģtır. Bu standartların ve yorumların Grup un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıģtır. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değiģiklik ve yorumlar aģağıdaki gibidir: TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Finansal Varlık ve Borçların NetleĢtirilmesi (DeğiĢiklik) DeğiĢiklik iģletmenin finansal araçlarını netleģtirmeye iliģkin hakları ve ilgili düzenlemeler (örnek teminat sözleģmeleri) konusunda bazı bilgileri açıklamasını gerektirmektedir. Getirilen açıklamalar finansal tablo kullanıcılarına; i) NetleĢtirilen iģlemlerin Ģirketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi için ve ii) TFRS ye göre ve diğer genel kabul görmüģ muhasebe ilkelerine göre hazırlanmıģ finansal tabloların karģılaģtırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır. Yeni açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleģtirilen tüm finansal araçlar için verilmelidir. Söz konusu açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleģtirilememiģ olsa dahi uygulanabilir ana netleģtirme düzenlemesine veya benzer bir anlaģmaya tabi olan finansal araçlar için de geçerlidir. DeğiĢiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir ve Grup un ara dönem konsolide özet finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıģtır. TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (DeğiĢiklik) Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının Sunumu Yapılan değiģiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını değiģtirmektedir. Bundan sonra diğer kapsamlı gelir tablosunda ileriki bir tarihte gelir tablosuna sınıflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemlerin hiçbir zaman gelir tablosuna sınıflanamayacak kalemlerden ayrı gösterilmesi gerekmektedir DeğiĢiklik sadece sunum esaslarını etkilemiģtir ve Grup un finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıģtır. 10

13 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) TMS 19 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar (DeğiĢiklik) Standartta yapılan değiģiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiģ veya uygulamada değiģiklik yapılmıģtır. Yapılan birçok değiģiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması, tanımlanmıģ fayda planlarında aktüeryal kar/zararının diğer kapsamlı gelir altında yansıtılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Grup, aktüeryal kazanç/kayıplarını bu değiģiklik öncesi gelir tablosunda muhasebeleģtirmekteydi. Aktüeryal kazanç/kaybın diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleģtirilmesi sonucu oluģan değiģikliğin Grup un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkisi geçmiģe dönük olarak Not 2.2 de açıklanmıģtır. Ayrıca, kısa ve uzun vadeli personel sosyal haklarının sunumunda oluģan değiģiklik kapsamında çalıģanlara sağlanan faydalar uzun vadeli borç karģılıkları olarak sunulmuģ ve aktüeryal hesaplamaya tabi tutulmuģtur. TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (DeğiĢiklik) TFRS 10 nun ve TFRS 12 nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 27 de de değiģiklikler yapmıģtır. Yapılan değiģiklikler sonucunda, artık TMS 27 sadece bağlı ortaklık, müģtereken kontrol edilen iģletmeler ve iģtiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleģtirilmesi konularını içermektedir. Söz konusu değiģikliğin Grup un finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıģtır. TMS 28 ĠĢtiraklerdeki ve ĠĢ Ortaklıklarındaki Yatırımlar (DeğiĢiklik) TFRS 11 in ve TFRS 12 nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 28 de de değiģiklikler yapmıģ ve standardın ismini TMS 28 ĠĢtiraklerdeki ve ĠĢ Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiģtirmiģtir. Yapılan değiģiklikler ile iģtiraklerin yanı sıra, iģ ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleģtirme getirilmiģtir. Söz konusu standardın Grup un finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıģtır. TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar TFRS 10 - TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona iliģkin kısmının yerini almıģtır. Hangi Ģirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir kontrol tanımı yapılmıģtır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir standarttır. Söz konusu standardın Grup un finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıģtır. 11

14 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) TFRS 11 MüĢterek Düzenlemeler Standart müģterek yönetilen iģ ortaklıklarının ve müģterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleģtirileceğini düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iģ ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına izin verilmemektedir. Söz konusu standardın Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıģtır. TFRS 12 Diğer ĠĢletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları TFRS 12 iģtirakler, iģ ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal iģletmelere iliģkin verilmesi gereken tüm dipnot açıklama gerekliklerini içermektedir. Ara dönemdeki önemli olaylar ve iģlemler nedeniyle verilmesi gereken açıklamalar dıģında, yeni standart kapsamında yapılması gereken açıklamaların hiçbiri ara dönemler için geçerli değildir dolayısıyla Grup ara dönemde bu açıklamaları sunmamıģtır. TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü Yeni standart gerçeğe uygun değerin TFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değiģiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Yeni açıklamaların sadece TFRS 13 ün uygulamaya baģlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir. Söz konusu açıklamaların finansal araçlara iliģkin olanlarının bazılarının TMS A (j) uyarınca ara dönem özet finansal tablolarda da sunulması gerekmektedir. Standardın Grup un ara dönem konsolide özet finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıģtır. TFRYK 20 Yerüstü Maden ĠĢletmelerinde Üretim AĢamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri Yorum, üretim aģamasındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koģullarda varlık olarak muhasebeleģeceği, muhasebeleģen varlığın ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine açıklık getirmektedir. Söz konusu yorum Grup için geçerli değildir ve Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıģtır. Uygulama Rehberi (TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12 değiģiklik) DeğiĢiklikler geriye dönük düzeltme yapma gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla sadece uygulama rehberinde yapılmıģtır. Ġlk uygulama tarihi TFRS 10 un ilk defa uygulandığı yıllık hesap döneminin baģlangıcı olarak tanımlanmıģtır. Kontrolün olup olmadığı değerlendirmesi karģılaģtırmalı sunulan dönemin baģı yerine ilk uygulama tarihinde yapılacaktır. Eğer TFRS 10 a göre kontrol değerlendirmesi TMS 27/TMSYK 12 ye göre yapılandan farklı ise geriye dönük düzeltme etkileri saptanmalıdır. Ancak, kontrol değerlendirmesi aynı ise geriye dönük düzeltme gerekmez. Eğer birden fazla karģılaģtırmalı dönem sunuluyorsa, sadece bir dönemin geriye dönük düzeltilmesine izin verilmiģtir. KGK, aynı sebeplerle TFRS 11 ve TFRS 12 uygulama rehberlerinde de değiģiklik yapmıģ ve geçiģ hükümlerini kolaylaģtırmıģtır. DeğiĢikliğin Grup un finansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisi olmamıģtır. 12

15 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) TFRS deki iyileģtirmeler 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olan ve aģağıda açıklanan dönemi yıllık TFRS iyileģtirmelerinin Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıģtır. TMS 1 Finansal Tabloların Sunuşu: Ġhtiyari karģılaģtırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan karģılaģtırmalı bilgiler arasındaki farka açıklık getirilmiģtir. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar: Maddi duran varlık tanımına uyan yedek parça ve bakım ekipmanlarının stok olmadığı konusuna açıklık getirilmiģtir. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum: Hisse senedi sahiplerine yapılan dağıtımların vergi etkisinin TMS 12 kapsamında muhasebeleģtirilmesi gerektiğine açıklık getirilmiģtir. DeğiĢiklik, TMS 32 de bulun mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırıp Ģirketlerin hisse senedi sahiplerine yaptığı dağıtımlardan doğan her türlü gelir vergisinin UMS 12 hükümleri çerçevesinde muhasebeleģtirmesini gerektirmektedir. TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama: TMS 34 de her bir faaliyet bölümüne iliģkin toplam bölüm varlıkları ve borçları ile ilgili istenen açıklamalara açıklık getirilmiģtir. Faaliyet bölümlerinin toplam varlıkları ve borçları sadece bu bilgiler iģletmenin faaliyetlerine iliģkin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak raporlanıyorsa ve açıklanan toplam tutarlarda bir önceki yıllık mali tablolara göre önemli değiģiklik olduysa açıklanmalıdır. Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiģ ve erken uygulamaya konulmayan standartlar Ara dönem özet konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmıģ fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiģ ve Grup tarafından erken uygulanmaya baģlanmamıģ yeni standartlar, yorumlar ve değiģiklikler aģağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değiģiklikleri yapacaktır. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların NetleĢtirilmesi (DeğiĢiklik) DeğiĢiklik muhasebeleģtirilen tutarları netleģtirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleģtirme prensibinin eģ zamanlı olarak gerçekleģmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaģma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. DeğiĢiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 13

16 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) TFRS 9 Finansal Araçlar Sınıflandırma ve Açıklama Aralık 2011 de yapılan değiģiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına iliģkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9 a yapılan değiģiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değiģikliklerinin kredi riskine iliģkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmıģ fakat KGK tarafından yayınlanmamıģ yeni ve düzeltilmiģ standartlar ve yorumlar AĢağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değiģiklikler UMSK tarafından yayınlanmıģ fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiģtir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değiģiklikler henüz KGK tarafından TFRS ye uyarlanmamıģtır/yayınlanmamıģtır ve bu sebeple TFRS nin bir parçasını oluģturmazlar. Grup konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değiģiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (DeğiĢiklik) UFRS 10 standardı yatırım Ģirketi tanımına uyan Ģirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına iliģkin bir istisna getirmek için değiģtirilmiģtir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım Ģirketlerinin bağlı ortaklıklarını UFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleģtirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değiģikliğin Grup un finansal durumu ve performansı üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir. UFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler Bu yorum, zorunlu vergiye iliģkin yükümlülüğün iģletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleģtiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, zorunlu verginin sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleģmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eģiğin aģılması halinde ortaya çıkan bir zorunlu verginin, asgari eģik aģılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Bu yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yorumun geçmiģe dönük olarak uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum Grup için geçerli değildir ve Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıģtır. 14

17 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) UMS 36 Varlıklarda Değer DüĢüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer açıklamaları (DeğiĢiklik) UMSK, UFRS 13 Gerçeğe uygun değer ölçümleri ne getirilen değiģiklikten sonra UMS 36 Varlıklarda değer düģüklüğü standardındaki değer düģüklüğüne uğramıģ varlıkların geri kazanılabilir değerlerine iliģkin bazı açıklama hükümlerini değiģtirmiģtir. DeğiĢiklik, değer düģüklüğüne uğramıģ varlıkların (ya da bir varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düģülmüģ geri kazanılabilir tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiģtir. Bu değiģiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. ĠĢletme UFRS 13 ü uygulamıģsa erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu standardın Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. UMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme Türev ürünlerin devri ve riskten korunma muhasebesinin devamlılığı (DeğiĢiklik) UMSK, Haziran 2013 de UMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme standardına getirilen değiģlikleri yayınlamıģtır. Bu değiģiklik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karģı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Bu değiģiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir. KGK Tarafından Yayınlanan Ġlke Kararları Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik aģağıdaki ilke kararlarını yayımlamıģtır. Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanma tarihi itibariyle geçerlilik kazanmıģtır ancak diğer kararlar 31 Aralık tarihinden sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanacaktır Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaģtırmak amacıyla Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlamıģtır. Bu düzenlemede yer alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluģlar dıģında TMS yi uygulamakla yükümlü olan Ģirketlerin hazırlayacakları finansal tablolara örnek teģkil etmesi amacıyla yayınlanmıģtır. Grup bu düzenlemenin gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla Not 2.2 de belirtilen sınıflama değiģikliklerini yapmıģtır. 15

18 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi Karara göre i) ortak kontrole tabi iģletme birleģmelerinin hakların birleģmesi (pooling of interest) yöntemi ile muhasebeleģtirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal tablolarda Ģerefiyeye yer verilmemesi gerektiği ve iii) hakların birleģtirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluģtuğu raporlama döneminin baģı itibarıyla birleģme gerçekleģmiģ gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluģtuğu raporlama döneminin baģından itibaren karģılaģtırmalı olarak sunulması gerektiği hükme bağlanmıģtır. Söz konusu kararların Grup un finansal tablolarında bir etkisinin olması beklenmemektedir İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi Ġntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal araç olarak muhasebeleģtirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiģtir. Söz konusu kararların Grup un finansal tablolarında bir etkisinin olması beklenmemektedir Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Bir iģletmenin iģtirak yatırımı olan bir iģletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karģılıklı iģtirak iliģkisi olarak tanımlanmıģ ve karģılıklı iģtiraklerin muhasebeleģtirilmesi konusu, yatırımın türüne ve uygulanan farklı muhasebeleģtirme esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiģtir. Söz konusu ilke kararı ile konu aģağıdaki üç ana baģlık altında değerlendirilmiģ ve her birinin muhasebeleģtirme esasları belirlenmiģtir. i) Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu, ii) ĠĢtiraklerin veya iģ ortaklığının yatırımcı iģletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu iii) ĠĢletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında muhasebeleģtirdiği bir yatırımının bulunduğu iģletme tarafından sahip olunması durumu. Söz konusu kararların Grup un finansal tablolarında bir etkisinin olması beklenmemektedir. NOT 3 OPERASYONLARIN SEZONA GÖRE DEĞĠġĠMĠ Grup un operasyonları, sezona göre önemli bir değiģim göstermemektedir. NOT 4 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Grup, faaliyetlerine iliģkin karar almaya yetkili makam tarafından düzenli olarak gözden geçirilen iç raporlara dayanarak faaliyet bölümleri belirlemiģtir. Grup un karar almaya yetkili makamı genel müdür ile yönetim kuruludur. 16

19 NOT 4 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) Grup un karar almaya yetkili makamı, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara iliģkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla sonuçları ve faaliyetleri değiģik risk ve faydalar taģıyan müģteri grupları bazında incelemektedir. Grup un müģteri grupları bazında dağılımı Ģu Ģekildedir: Ġstasyon, ticari ve endüstriyel. Bazı gelir ve giderler (faiz geliri ve gideri gibi) Grup seviyesinde merkezi olarak yönetildiği için bölümlere dahil edilmemiģtir. Yönetim bölüm performansını faaliyet karı üzerinden değerlendirmektedir. ġirket yönetimi, ġirket performansını coğrafi bölümlere göre takip etmediği için coğrafi bölümlere göre raporlama verilmemektedir. 1 Ocak 2013 Ticari ve Ġstasyon Endüstriyel Toplam SatıĢ gelirleri (net) SatıĢların maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Brüt kar Faaliyet giderleri (-) ( ) (85.346) ( ) DağıtılmamıĢ faaliyet gelirleri DağıtılmamıĢ faaliyet giderleri (-) (96.242) Esas Faaliyet karı Yatırım faaliyetlerinden gelirler Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) (5.119) Finansal gelirler Finansal giderler (-) ( ) Vergi öncesi kar Dönem vergi geliri/(gideri) (27.783) ErtelenmiĢ vergi geliri/(gideri) Dönem karı Temmuz Ticari ve Ġstasyon Endüstriyel Toplam SatıĢ gelirleri (net) SatıĢların maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Brüt kar Faaliyet giderleri (-) ( ) (29.176) ( ) DağıtılmamıĢ faaliyet gelirleri DağıtılmamıĢ faaliyet giderleri (-) (58.368) Esas Faaliyet karı Yatırım faaliyetlerinden gelirler 119 Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) (530) Finansal gelirler Finansal giderler (-) (76.549) Vergi öncesi kar Dönem vergi geliri/(gideri) (27.418) ErtelenmiĢ vergi geliri/(gideri) Dönem karı

20 NOT 4 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 1 Ocak Ticari ve Ġstasyon Endüstriyel Toplam SatıĢ gelirleri (net) SatıĢların maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Brüt kar Faaliyet giderleri (-) ( ) (89.737) ( ) DağıtılmamıĢ faaliyet gelirleri DağıtılmamıĢ faaliyet giderleri (-) (53.036) Esas Faaliyet karı Yatırım faaliyetlerinden gelirler Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) (1.927) Finansal gelirler Finansal giderler (-) ( ) Vergi öncesi kar Dönem vergi geliri/(gideri) (8.041) ErtelenmiĢ vergi geliri/(gideri) (18.963) Dönem karı Temmuz Ticari ve Ġstasyon Endüstriyel Toplam SatıĢ gelirleri (net) SatıĢların maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Brüt kar (25) Faaliyet giderleri (-) ( ) (30.543) ( ) DağıtılmamıĢ faaliyet gelirleri DağıtılmamıĢ faaliyet giderleri (-) (5.260) Esas Faaliyet karı (30.568) Yatırım faaliyetlerinden gelirler 310 Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) (492) Finansal gelirler Finansal giderler (-) (81.704) Vergi öncesi kar (32.990) Dönem vergi geliri/(gideri) (4.675) ErtelenmiĢ vergi geliri/(gideri) (13.471) Dönem karı (51.136) Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları ile amortisman ve itfa payları: Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 2013 Ġstasyon Ticari ve endüstriyel DağıtılmamıĢ Toplam

21 NOT 4 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) Amortisman ve itfa payları 2013 Ġstasyon Ticari ve endüstriyel DağıtılmamıĢ Toplam Değer düģüklüğü 2013 DağıtılmamıĢ Toplam NOT 5 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 2013 ve 31 Aralık tarihleri itibariyle hazır değerlerin detayı aģağıdaki gibidir: Aralık Kasa Bankalar Vadesiz mevduat Vadeli mevduat Tahsile verilen çekler tarihi itibariyle vadeli mevduatların faiz oranları TL hesaplar için %6,75 ve %7,3 (31 Aralık : %5,90 ve %6,21) ve ABD doları için 0,35% dir (31 Aralık : yoktur). Söz konusu vadeli mevduat TL ve TL tutarında ABD dolarından oluģmaktadır. (31 Aralık : TL). Tüm vadeli mevduatların vadeleri üç aydan kısadır. Dönemler itibariyle konsolide nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit benzerleri değerler: Aralık Nakit ve nakit benzerleri Eksi: faiz tahakkukları (10) (1) Artı: satıģ amacıyla elde tutulan varlık sınıflaması

22 NOT 6 FĠNANSAL BORÇLAR Aralık Kısa vadeli banka kredileri Kısa vadeli finansal kiralama borçları, net Kısa vadeli iliģkili taraf kredileri (Not 20 (d)) Toplam kısa vadeli borçlanmalar Uzun vadeli iliģkili taraf kredilerinin kısa vadeli faizleri (Not 20 (d)) Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Uzun vadeli finansal kiralama borçları, net Uzun vadeli iliģkili taraf kredileri (Not 20 (d)) (*) Toplam uzun vadeli borçlanmalar Toplam finansal borçlar (*) 2013 tarihi itibari ile OMV Petrol Ofisi Holding ten alınan grup içi kredinin ödeme koģullarında ve faiz oranında (TRLIBOR + 10 baz puan) bir değiģiklik yoktur. Alınan kredinin faiz oranı kredi sözleģmesine istinaden TRLĠBOR un vade sonundaki değeri dikkate alınarak Temmuz 2013 te yenilenmiģtir. 12 Temmuz ve 23 Temmuz 2013 tarihlerinde, TL ve TL tutarındaki grupiçi kredilerinin yeni faiz oranları sırasıyla %7,9703 ve %8,1803 olarak yenilenmiģtir. Ġki kredi için bir önceki oranlar sırasıyla %9,1289 ve %9,0430 dur. ġirket, Temmuz 2013 te OMV Petrol Ofisi Holding A.ġ. ye bu kredilere iliģkin TL faiz ödemesi yapmıģtır. NOT 7 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR Bilanço tarihi itibariyle Grup un ticari alacaklarının detayı aģağıdaki gibidir: Aralık Ticari alacaklar Çek ve senetler Kredi kartı alacakları ĠliĢkili Ģirketlerden alacaklar (Not 20 (a)) Bayilere verilen krediler Eksi: ġüpheli ticari alacak karģılığı ( ) (87.202) Kısa vadeli ticari alacaklar Ticari alacaklar Bayilere verilen krediler Çek ve senetler Uzun vadeli ticari alacaklar

23 NOT 7 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR (devamı) ġüpheli ticari alacak karģılığının dönemler içindeki hareketleri aģağıdaki gibidir: Ocak Tahsilatlar (13.538) (6.409) Yıl içinde ayrılan karģılıklar Ġptal edilen karģılıklar - (46.514) Bilanço tarihi itibariyle Grup un ticari borçlarının detayı aģağıdaki gibidir: Aralık Satıcılar ĠliĢkili Ģirketlere borçlar (Not 20 (b)) Kısa vadeli ticari borçlar NOT 8 DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR DĠĞER ALACAKLAR Aralık ĠliĢkili taraflara kullandırılan krediler (Not 20 (c)) ÖTV muafiyeti (*) ġirketle iliģkisini sonlandıran bayilerden olan alacaklar Verilen depozito ve garantiler Personelden alacaklar Diğer Eksi: Diğer Ģüpheli alacaklar için ayrılan karģılıklar (29.801) (8.728) Diğer kısa vadeli alacaklar toplamı Verilen depozito ve teminatlar Diğer uzun vadeli alacaklar toplamı (*) Grup; askeri kurum, konsolosluk ve petrol arama Ģirketlerine sattığı ürünler için ödenecek özel tüketim vergisinden mahsup edilmek üzere Özel Tüketim Vergisi muafiyeti almaktadır. Ara dönem konsolide finansal tablolarda gösterilen tutar vergi dairesinin onayını bekleyen vergi muafiyeti sertifikalarına tekabül eder. 21

24 NOT 8 DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR (devamı) Diğer Ģüpheli alacak karģılığının dönemler içindeki hareketleri aģağıdaki gibidir: Ocak Yıl içinde ayrılan karģılıklar Ġptal edilen karģılıklar (172) (2.187) Kaybedilen bayi karģılıklarının iptali - (10.565) Tahsilatlar (108) DĠĞER BORÇLAR Aralık Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler Teminat kapsamındaki borçlar Alınan depozito ve teminatlar Diğer Diğer kısa vadeli borçlar toplamı Alınan depozito ve teminatlar Diğer uzun vadeli borçlar toplamı NOT 9 MADDĠ VE MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2013 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların tutarı TL dir ( TL) tarihinde sona eren dokuz aylık ara dönem içerisinde satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların net defter değeri TL dir ( TL). 22

25 NOT 10 KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ġarta Bağlı Yükümlülükler 2013 ve 31 Aralık tarihleri itibariyle Grup un teminat/rehin/ipotek ( TRĠ ) pozisyonuna iliģkin tabloları aģağıdaki gibidir: 2013 Grup Tarafından Verilen TRĠ ler TL KarĢılığı TL ABD Doları Avro ġirket A.Kendi Tüzel KiĢiliği Adına VermiĢ Olduğu TRĠ lerin Toplam Tutarı B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine VermiĢ Olduğu TRĠ lerin Toplam Tutarı C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kiģilerin borcunu temin amacıyla vermiģ olduğu TRĠ ler D. Diğer verilen TRĠ ler i. Ana Ortak lehine vermiģ olduğu TRĠ ler ii.b ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup ġirketleri lehine vermiģ olduğu TRĠ ler iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kiģiler lehine vermiģ olduğu TRĠ ler Toplam Bağlı Ortaklıklar A.Kendi Tüzel KiĢiliği Adına VermiĢ Olduğu TRĠ lerin Toplam Tutarı B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine VermiĢ Olduğu TRĠ lerin Toplam Tutarı C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kiģilerin borcunu temin amacıyla vermiģ olduğu TRĠ ler D. Diğer verilen TRĠ ler i. Ana Ortak lehine vermiģ olduğu TRĠ ler ii.b ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup ġirketleri lehine vermiģ olduğu TRĠ ler iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kiģiler lehine vermiģ olduğu TRĠ ler Toplam

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ.

OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA DÖNEME ĠLĠġKĠN ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU 1 Ocak - 2012 ara dönemine ait Ara dönem özet konsolide finansal

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2013 TARĠHLĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2014 TARĠHLĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 1 OCAK 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 1 OCAK 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1-2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5 FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN

Detaylı

MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇO 1-2 ÖZET KONSOLĠDE KAR VEYA

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Baysan Trafo

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.ġ 1 Ocak 30 Eylül 2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

OMV Petrol Ofisi A.ġ 1 Ocak 30 Eylül 2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu OMV Petrol Ofisi A.ġ 1 Ocak 30 Eylül 2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu a. Şirketin Faaliyet Konusu OMV Petrol Ofisi A.ġ. ve bağlı ortaklıkları nın fiili faaliyet konusu yurt içinden ve yurt dıģından akaryakıt

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ.

OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇO... 1-2 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 KONSOLĠDE ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 KONSOLĠDE NAKĠT AKIM

Detaylı

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL )

Detaylı

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU 1 Ocak - 30 Haziran 2012 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar hakkında inceleme raporu HektaĢ Ticaret

Detaylı

Diğer Kazanç / Kayıplar

Diğer Kazanç / Kayıplar Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI ĠÇĠNDEKĠLER 1. GRUP UN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU... 1 2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR... 2 3. OPERASYONEL SEZONA GÖRE DEĞĠġĠM... 8 4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA... 8 5. NAKĠT

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-5 GELĠR TABLOLARI...

Detaylı

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.-30.09.2015 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.-30.09.2015 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.-30.09.2015 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR Ġçindekiler KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOLARI KONSOLĠDE KAR

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Dönem Faaliyet Raporu

OMV Petrol Ofisi A.Ş 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Dönem Faaliyet Raporu OMV Petrol Ofisi A.Ş 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Dönem Faaliyet Raporu a. Şirketin Faaliyet Konusu OMV Petrol Ofisi A.Ş. ve bağlı ortaklıkları nın fiili faaliyet konusu yurt içinden ve yurt dışından akaryakıt

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

UTOPYA TURĠZM ĠNġAAT ĠġLETMECĠLĠK TĠCARET ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015

UTOPYA TURĠZM ĠNġAAT ĠġLETMECĠLĠK TĠCARET ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 UTOPYA TURĠZM ĠNġAAT ĠġLETMECĠLĠK TĠCARET ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa

Detaylı

MONDĠ TĠRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

MONDĠ TĠRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI MONDĠ TĠRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE I ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR HAKKINDA ĠNCELEME RAPORU Mondi

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Anel Telekomünikasyon

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR 01.01.- ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

AXA HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-5 GELĠR TABLOLARI... 6-7 NAKĠT AKIġ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI... 9... 10-67 EK 1 - KAR

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

AXA SĠGORTA A.ġ. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

AXA SĠGORTA A.ġ. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-5 GELĠR TABLOLARI... 6-7 NAKĠT AKIġ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU 1 Ocak - 30 Haziran 2011 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar hakkında inceleme raporu HektaĢ Ticaret

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET FĠNANSAL DURUM TABLOSU.. 1 ÖZET KAR

Detaylı

UTOPYA TURĠZM ĠNġAAT ĠġLETMECĠLĠK TĠCARET ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015

UTOPYA TURĠZM ĠNġAAT ĠġLETMECĠLĠK TĠCARET ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 UTOPYA TURĠZM ĠNġAAT ĠġLETMECĠLĠK TĠCARET ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 HAZİRAN SPK RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU 1 2 KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU 3 KONSOLĠDE DĠĞER

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 322.950.245 459.875.342 Nakit ve nakit benzerleri 5 127.262.064 123.908.125

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız inceleme raporu 1 Ara dönem finansal durum tablosu 2-3 Ara dönem kapsamlı gelir

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30 Eylül 2016 Tarihli Ara Dönem Özet Finansal Tablolar Finansal Durum

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço)...

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

SİRKÜLER. (a) C1 paragrafından sonra gelmek üzere aģağıda yer alan C1A paragrafı eklenmiģtir.

SİRKÜLER. (a) C1 paragrafından sonra gelmek üzere aģağıda yer alan C1A paragrafı eklenmiģtir. MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI : 2013/06 KONU: TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLĠĞLERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (SIRA NO: 12) Ankara,17/07/2013

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

DEVA HOLDĠNG A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

DEVA HOLDĠNG A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DEVA HOLDĠNG A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR KONSOLĠDE BĠLANÇO Cari Dönem Önceki Dönem (Bağımsız (Bağımsız denetimden denetimden geçmemiģ) geçmiģ) Dipnot 31 Mart 31 Aralık Referansları

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĠCARET MERKEZĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĠCARET MERKEZĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĠCARET MERKEZĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET FĠNANSAL TABLOLARI HAKKINDA BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU Carrefoursa Carrefour Sabancı

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2013 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı