OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. 30 EYLÜL 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA DÖNEME ĠLĠġKĠN ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. 30 EYLÜL 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA DÖNEME ĠLĠġKĠN ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR"

Transkript

1 OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. 30 EYLÜL 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA DÖNEME ĠLĠġKĠN ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

2 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU ARA DÖNEM KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 ARA DÖNEM KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU... 5 ARA DÖNEM

3 30 EYLÜL 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU ) Cari Dönem Bağımsız Ġncelemeden GeçmemiĢ GeçmiĢ Dönem Bağımsız Denetimden GeçmiĢ VARLIKLAR Not Aralık Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişki Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Türev Araçlar Stoklar PeĢin ÖdenmiĢ Giderler Diğer Dönen Varlıklar SatıĢ Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişki Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Diğer maddi olmayan duran varlıklar PeĢin ÖdenmiĢ Giderler ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR tarihi itibariyle sona eren ara döneme ait özet konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 6 Kasım 2013 tarihinde onaylanmıģ ve yayınlanması için yetki verilmiģtir. ĠliĢikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

4 30 EYLÜL 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU ) Cari Dönem Bağımsız Ġncelemeden GeçmemiĢ GeçmiĢ Dönem Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Not Aralık KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar ErtelenmiĢ Gelirler Türev Araçlar 3 - Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli KarĢılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler SatıĢ Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına ĠliĢkinYükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar ErtelenmiĢ Gelirler Uzun Vadeli KarĢılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü - 83 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Ġlave ÖdenmiĢ Sermaye Hisse Senetleri Ġhraç Primleri Kar veya Zarara Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (2.892) (2.336) Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları (45.403) (59.646) Dönem Net Karı/Zararı Kontrol gücü olmayan paylar TOPLAM KAYNAKLAR ĠliĢikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 2

5 30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU ) Not Bağımsız incelemeden geçmemiģ 1 Ocak Temmuz 2013 Bağımsız incelemeden geçmemiģ 1 Ocak 1 Temmuz Hasılat SatıĢların Maliyeti (-) 11 ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt Kar AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) (6.029) (4.026) Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) 12 ( ) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 12 (68.560) (22.029) (69.365) (25.023) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (96.242) (58.368) (53.036) (5.260) Esas Faaliyet Karı Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 15 (5.119) (530) (1.927) (492) Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) 17 ( ) (76.549) ( ) (81.704) VERGĠ ÖNCESĠ KAR/(ZARAR) (32.990) Vergi Gelir/(Gideri) (5.606) (10.296) (27.004) (18.146) - Dönem Vergi Gelir/(Gideri) 18 (27.783) (27.418) (8.041) (4.675) - Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) (18.963) (13.471) DÖNEM KARI/(ZARARI) (51.136) Dönem Karı/(Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (770) (241) (499) (222) Ana Ortaklık Payları (50.914) Hisse BaĢına Kazanç/(Kayıp) 19 0,083 0,064 0,005 (0,088) Diğer Kapsamlı Gelir Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (560) (101) (1.872) (70) -TanımlanmıĢ Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları (700) (126) (2.340) (88) -TanımlanmıĢ Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları ErtelenmiĢ Vergi Etkisi DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (560) (101) (1.872) (70) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR (51.206) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (772) (239) (503) (222) Ana Ortaklık Payları (50.984) ĠliĢikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 3

6 OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. 30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU ) Not ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Ġlave ÖdenmiĢ Sermaye Hisse Senedi Ġhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler TanımlanmıĢ Fayda Planlarının BirikmiĢ Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler BirikmiĢ Kârlar GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Kârı Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Toplamı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar Toplamı 1 Ocak ( ) GeçmiĢ yıllar karından transfer ( ) Kontrol gücü olmayan payların sermaye artıģlarına katılımı Toplam kapsamlı gelir (Muhasebe Politikasındaki değiģikliliklere iliģkin düzeltmeler (Not 2.2)) (1.868) (503) (1.868) (59.646) Ocak (59.646) Muhasebe Politikasındaki değiģikliliklere iliģkin düzeltmeler (Not 2.2) (2.336) Ocak 2013 (yeniden düzenlenmiģ) (2.336) (59.646) GeçmiĢ yıllar karından transfer (17.766) Kontrol gücü olmayan payların sermaye artıģlarına katılımı Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettüler (5) (5) Satılan bağlı ortaklıkların etkisi (420) - - (418) (13) (431) Yasal yedeklere transfer (899) Toplam kapsamlı gelir (558) (772) (2.892) (45.403) ĠliĢikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 4

7 30 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU ) Not Cari Dönem Bağımsız Ġncelemeden GeçmemiĢ 1 Ocak GeçmiĢ Dönem Bağımsız Ġncelemeden GeçmemiĢ 1 Ocak - A. ĠġLETME FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT AKIġLARI Dönem Karı/Zararı Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı Ġle Ġlgili Düzeltmeler Amortisman ve Ġtfa Giderleri Ġle Ġlgili Düzeltmeler KarĢılıklar Ġle Ġlgili Düzeltmeler Faiz Gelirleri ve Giderleri Ġle Ġlgili Düzeltmeler Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları Ġle Ġlgili Düzeltmeler Vergi Gideri/Geliri Ġle Ġlgili Düzeltmeler Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar Ġle Ġlgili Düzeltmeler (3.682) (40.877) - Kar/Zarar Mutabakatı Ġle Ġlgili Diğer Düzeltmeler 295 (1.749) ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen DeğiĢimler ( ) (16.816) - Stoklardaki ArtıĢ/AzalıĢla Ġlgili Düzeltmeler (68.402) - Ticari Alacaklardaki ArtıĢ/AzalıĢla Ġlgili Düzeltmeler ( ) ( ) - Faaliyetlerle Ġlgili Diğer Alacaklardaki ArtıĢ/AzalıĢla Ġlgili Düzeltmeler ( ) (59.207) - Ticari Borçlardaki ArtıĢ/AzalıĢla Ġlgili Düzeltmeler Faaliyetlerle Ġlgili Diğer Borçlardaki ArtıĢ/AzalıĢla Ġlgili Düzeltmeler ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen Diğer ArtıĢ/AzalıĢla Ġlgili Düzeltmeler Vergi Ödemeleri/Ġadeleri (2.157) (5.545) Diğer Nakit GiriĢleri/ÇıkıĢları (1.505) (2.713) B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIġLARI ( ) (86.272) Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak SatıĢlara ĠliĢkin Nakit GiriĢleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların SatıĢından Kaynaklanan Nakit GiriĢleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢları 9 ( ) ( ) Alınan Faiz Diğer Nakit GiriĢleri/ÇıkıĢları (150) (1.000) C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT AKIġLARI ( ) Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GiriĢleri Borç Ödemelerine ĠliĢkin Nakit ÇıkıĢları ( ) ( ) Finansal Kiralama SözleĢmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine ĠliĢkin Nakit ÇıkıĢları (2.214) (3.322) Ödenen Faiz ( ) ( ) Diğer Nakit GiriĢleri/ÇıkıĢları 9 2 YABANCI PARA ÇEVRĠM FARKLARININ ETKĠSĠNDEN ÖNCE NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET ARTIġ/AZALIġ D. YABANCI PARA ÇEVRĠM FARKLARININ NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ - - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET ARTIġ/AZALIġ E. DÖNEM BAġI NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ DÖNEM SONU NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ ĠliĢikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 5

8 NOT 1 ġġrketġn ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU OMV Petrol Ofisi A.ġ. ( ġirket eski adıyla Petrol Ofisi A.ġ.) ve bağlı ortaklıkları ara dönem özet konsolide finansal tablolar için Grup olarak anılacaktır. ġirket in fiili faaliyet konusu yurt içinden ve yurt dıģından akaryakıt temin etmek ve satmak, dağıtımını tanzim etmek, depolamak, ayrıca rafineri yan ürünlerini satmak, her türlü madeni yağ ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek, harmanlamak, üretim ve harmanlama için gerekli tesisleri kurmak, toptan ve perakende satıģını, ithalini ve ihracını yapmak; yanıcı ve katılaģmıģ gazın uluslararası ticaretini yapmak; özellikle boru hatları ve dağıtıcılar vasıtasıyla nakil benzeri hizmetlerde dahil olmak üzere doğalgaz, biyogaz, su, güç ve ısı nakletmek; doğalgaz ve biyogazın depolama kapasitesinin pazarlamasını yapmak; yetkili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla; doğalgaza iliģkin potansiyel yenilikçi uygulama alanlarında ve buna bağlı ticari, teknik ve bakım konularında araģtırma ve geliģtirme faaliyetleri yürütmek; her türlü güç üretim santrali inģa edilmesi ve iģletilmesi; yetkili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla bilhassa güç üretimi, üretim ekipmanlarının iģletmesi ve bakımı, güç ticareti ve güç dağıtımında bulunmak, bilhassa boru hattı olmak üzere her türlü Ģebeke, iletiģim ağı ve hat sistemleri inģa etmek ve iģletmektir. Grup un istasyon bayii, 1 madeni yağ fabrikası, 10 akaryakıt ve 3 LPG dolum terminali (Aliağa, Yarımca, Aksaray), Marmara Ereğlisi terminali (joint venture) ve 25 hava ikmal ünitesi bulunmaktadır. Grup un 2013 tarihi itibariyle personel sayısı tür (31 Aralık : 989). ġirket, Türkiye de kayıtlı olup adresi aģağıdaki gibidir: Eski Büyükdere Caddesi No: 33, Maslak, Ġstanbul ġirket hisse senetleri 1991 yılından itibaren Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda iģlem görmektedir. Konsolide özet finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 6 Kasım 2013 tarihinde onaylanmıģ ve yayınlanması için yetki verilmiģtir. Genel Kurul un finansal tabloları değiģtirme yetkisi bulunmaktadır. ġirket in ana hissedarları OMV Aktiengesellschaft ( OMV ) dir. ġirket in 2013 ve 31 Aralık tarihlerindeki çıkarılmıģ sermaye yapısı aģağıdaki gibidir: Aralık Hisse (%) TL Hisse (%) TL OMV Petrol Ofisi Holding A.ġ. 55, , OMV Aktiengesellschaft 41, , Halka açık kısım 3, , Toplam 100, , ġirket in bağlı ortaklıkları ( Bağlı Ortaklıklar ) ve temel faaliyet konuları aģağıda belirtilmiģtir: Erk Petrol Yatırımları A.ġ. ( ERK ) 2003 yılında akaryakıt ve benzer ürünler dağıtım Ģirketi olarak kurulmuģtur. ERK in akaryakıt, petrol ürünleri, LPG ve benzeri ürünlerin dağıtım lisansları 23 Ocak 2013 itibari ile iptal edilmiģtir. ERK Temmuz 2013 de OMV Petrol Ofisi nin bir bayisi olarak akaryakıt istasyonları kiralayıp iģletmeye baģlamıģtır. 6

9 NOT 1 ġġrketġn ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU (devamı) Petrol Ofisi Havacılık Operasyonları A.ġ. ( Havacılık Operasyonları eski adıyla Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.ġ.), Ceyhan Bölgesi nde kurulması planlanan petrol rafinerisi için 2007 Haziran ayında kurulmuģtur. Rafineri lisans baģvurusu geri çekilen ġirket, havacılık operasyonlarında faaliyet göstermektedir. Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin adı 10 Mayıs 2013 tarihinde Petrol Ofisi Havacılık Operasyonları A.ġ. olarak değiģmiģtir. Marmara Depoculuk Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. ( Marmara Depoculuk ), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Yönetmeliği ile bunlarla ilgili mevzuatta ve yapılan herhangi bir ek ve/veya ek yerine geçebilen hükümlerle düzenlenen konularda; Petrol Piyasasında faaliyette bulunanların stok ve iģletme ihtiyaçlarını karģılamak üzere üçüncü Ģahısların mülkiyetinde bulunan dökme petrol ürünlerinin ve ambalajlı madeni yağ ve müstahzarların depolanması ve genel antrepo iģletmeciliği faaliyetinde bulunmak amacı ile 2009 Temmuz ayında kurulmuģtur. AĢağıda 2013 ve 31 Aralık tarihleri itibariyle bağlı ortaklıklar ve ortaklık oranları gösterilmiģtir: Adı Pay (%) Aralık ERK 99,96 99,96 Havacılık Operasyonları 99,99 99,99 Marmara Depoculuk 89,97 89,97 PO Arama Üretim (*) - 99,96 PO Gaz Ġletim (**) - 99,75 (*) ġirket, sermayesine %99,96 oranında doğrudan ve %0,04 oranında dolaylı olarak iģtirak ettiği Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin ( PO Arama Üretim ), hisselerinin tamamının Tiway Oil BV Ģirketine USD bedel ve üretim baģarı ödemesi karģılığında satıģ ve devri için 19 Kasım tarihli hisse satıģ sözleģmesini imzalamıģtır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ( EPDK ) hisse devrine iliģkin onayının alınmasının ardından 14 Mart 2013 tarihinde satıģ ve hisse devir iģlemleri tamamlanmıģ ve PO Arama Üretim konsolidasyon kapsamından çıkartılmıģtır. (**) ġirket, sermayesine %99,75 oranında doğrudan ve %0,25 oranında dolaylı olarak iģtirak ettiği Petrol Ofisi Gaz Ġletim A.ġ. ( PO Gaz Ġletim ), hisselerinin tamamının OMV Gaz ve Enerji Holding A.ġ. Ģirketine TL bedel karģılığında satıģ ve devri için hisse satıģ sözleģmesini imzalamıģtır. EPDK nın hisse devrine iliģkin onayının alınmasının ardından 28 Haziran 2013 tarihinde satıģ ve hisse devir iģlemleri tamamlanmıģ ve PO Gaz Ġletim konsolidasyon kapsamından çıkartılmıģtır. 7

10 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar Ara dönem özet finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II, 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulmuģ olan Türkiye Muhasebe Standartları'na ( TMS ) uygun olarak hazırlanmıģtır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara iliģkin ek ve yorumlardan oluģmaktadır. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıģ olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan halka açık Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiģtir. Grup'un ara dönem özet konsolide finansal tabloları, bu karar çerçevesinde hazırlanmıģtır. Grup, 2013 tarihinde sona eren ara döneme iliģkin konsolide finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standardı No.34 Ara Dönem Finansal Raporlama ya uygun olarak hazırlamıģtır. Grup un ara dönem özet konsolide finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarını içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir, ve bu sebeple Grup un 31 Aralık tarihli finansal tabloları ile beraber okunmalıdır. 2.2 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Sınıflanması Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un ara dönem özet konsolide finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların sunumu veya sınıflandırılması değiģtiğinde karģılaģtırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da yapılan değiģikliğe uygun olarak yeniden sınıflandırılır. TMS 19 ÇalıĢanlara sağlanan faydalar standardında yapılan değiģiklikler kapsamında kıdem tazminatına iliģkin aktüeryal kazanç/kayıplar özkaynaklar altında muhasebeleģtirilmektedir. Bu uygulama 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve uygulama geriye dönük olarak uygulanmıģtır. Grup, tarihli gelir tablosunda pazarlama, satıģ ve dağıtım giderlerinde TL, genel yönetim giderlerinde 370 TL ve ertelenmiģ vergi gelirinde 468 TL olarak muhasebeleģtirilen TL tutarındaki (ertelenmiģ vergi etkisi netlenmiģ olarak) aktüeryal kaybı diğer kapsamlı gelir tablosuna sınıflamıģtır. Grup, 31 Aralık tarihli finansal durum tablosunda net dönem karı içinde gösterdiği ertelenmiģ vergi etkisi netlenmiģ TL tutarındaki aktüeryal kaybı aynı tarihli finansal durum tablosunda Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler içerisine sınıflandırmıģtır. Grup, tarihli nakit akım tablosunda vergi öncesi karın içerisinde bulunan TL tutarındaki aktüeryal kayıbı kıdem tazminatı karģılığı içerisine sınıflandırmıģtır. 8

11 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.2 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Sınıflanması (devamı) SPK nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıģtır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Grup un konsolide bilançolarında çeģitli sınıflamalar yapılmıģtır. Grup un 31 Aralık tarihli konsolide finansal durum tablosunda ve 1 Ocak dönemine ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda yapılan sınıflamalar Ģunlardır: - iliģkili olmayan taraflardan ticari alacaklar hesabında gösterilen TL tutarındaki tahsile verilen çekler nakit ve nakit benzerleri hesabında, - finansal varlıklar hesabında gösterilen 189 TL tutarındaki stok vadeli iģlem sözleģmeleri değerlemesi türev araçlar hesabında, - finansal varlıklar hesabında gösterilen TL tutarındaki türev iģlemler teminatları iliģki olmayan taraflardan diğer alacaklar hesabında, - diğer dönen varlıklar ve diğer duran varlıklar hesaplarında gösterilen sırasıyla TL ve TL tutarındaki peģin ödenmiģ giderler bilançoda ayrı hesaplar olarak, - diğer kısa vadeli borçlar hesabında gösterilen TL tutarındaki ödenecek personel gelir ve damga vergisi ve SSK borçları çalıģanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar hesabında, - diğer kısa vadeli yükümlülükler hesabında gösterilen TL tutarındaki kullanılmayan izin karģılığı çalıģanlara sağlanan faydalara iliģkin kısa vadeli karģılıklar hesabında, - diğer kısa vadeli borçlar hesabında gösterilen TL tutarındaki alınan avanslar ve diğer kısa vadeli yükümlülükler hesabında gösterilen TL tutarındaki gelecek aylara ait gelirler ertelenmiģ gelirler hesabında, - diğer uzun vadeli yükümlülükler hesabında gösterilen 475 TL tutarındaki gelecek yıllara ait gelirler uzun vadeli ertelenmiģ gelirler hesabında, - esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler hesaplarında gösterilen TL (30 Haziran : TL) tutarındaki sabit kıymet satıģ kar ve zararı yatırım faaliyetlerinden gelir ve giderler hesaplarında, - finansal gelir ve gider hesaplarında gösterilen TL (30 Haziran : TL) tutarındaki ticari alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı, faiz geliri ve reeskont geliri ve gideri esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler hesaplarında gösterilmiģtir. 9

12 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Yeni ve düzeltilmiģ standartlar ve yorumlar 2013 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aģağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiģtirilmiģ TFRS standartları ve TFRYK yorumları dıģında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıģtır. Bu standartların ve yorumların Grup un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıģtır. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değiģiklik ve yorumlar aģağıdaki gibidir: TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Finansal Varlık ve Borçların NetleĢtirilmesi (DeğiĢiklik) DeğiĢiklik iģletmenin finansal araçlarını netleģtirmeye iliģkin hakları ve ilgili düzenlemeler (örnek teminat sözleģmeleri) konusunda bazı bilgileri açıklamasını gerektirmektedir. Getirilen açıklamalar finansal tablo kullanıcılarına; i) NetleĢtirilen iģlemlerin Ģirketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi için ve ii) TFRS ye göre ve diğer genel kabul görmüģ muhasebe ilkelerine göre hazırlanmıģ finansal tabloların karģılaģtırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır. Yeni açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleģtirilen tüm finansal araçlar için verilmelidir. Söz konusu açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleģtirilememiģ olsa dahi uygulanabilir ana netleģtirme düzenlemesine veya benzer bir anlaģmaya tabi olan finansal araçlar için de geçerlidir. DeğiĢiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir ve Grup un ara dönem konsolide özet finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıģtır. TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (DeğiĢiklik) Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının Sunumu Yapılan değiģiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını değiģtirmektedir. Bundan sonra diğer kapsamlı gelir tablosunda ileriki bir tarihte gelir tablosuna sınıflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemlerin hiçbir zaman gelir tablosuna sınıflanamayacak kalemlerden ayrı gösterilmesi gerekmektedir DeğiĢiklik sadece sunum esaslarını etkilemiģtir ve Grup un finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıģtır. 10

13 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) TMS 19 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar (DeğiĢiklik) Standartta yapılan değiģiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiģ veya uygulamada değiģiklik yapılmıģtır. Yapılan birçok değiģiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması, tanımlanmıģ fayda planlarında aktüeryal kar/zararının diğer kapsamlı gelir altında yansıtılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Grup, aktüeryal kazanç/kayıplarını bu değiģiklik öncesi gelir tablosunda muhasebeleģtirmekteydi. Aktüeryal kazanç/kaybın diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleģtirilmesi sonucu oluģan değiģikliğin Grup un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkisi geçmiģe dönük olarak Not 2.2 de açıklanmıģtır. Ayrıca, kısa ve uzun vadeli personel sosyal haklarının sunumunda oluģan değiģiklik kapsamında çalıģanlara sağlanan faydalar uzun vadeli borç karģılıkları olarak sunulmuģ ve aktüeryal hesaplamaya tabi tutulmuģtur. TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (DeğiĢiklik) TFRS 10 nun ve TFRS 12 nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 27 de de değiģiklikler yapmıģtır. Yapılan değiģiklikler sonucunda, artık TMS 27 sadece bağlı ortaklık, müģtereken kontrol edilen iģletmeler ve iģtiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleģtirilmesi konularını içermektedir. Söz konusu değiģikliğin Grup un finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıģtır. TMS 28 ĠĢtiraklerdeki ve ĠĢ Ortaklıklarındaki Yatırımlar (DeğiĢiklik) TFRS 11 in ve TFRS 12 nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 28 de de değiģiklikler yapmıģ ve standardın ismini TMS 28 ĠĢtiraklerdeki ve ĠĢ Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiģtirmiģtir. Yapılan değiģiklikler ile iģtiraklerin yanı sıra, iģ ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleģtirme getirilmiģtir. Söz konusu standardın Grup un finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıģtır. TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar TFRS 10 - TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona iliģkin kısmının yerini almıģtır. Hangi Ģirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir kontrol tanımı yapılmıģtır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir standarttır. Söz konusu standardın Grup un finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıģtır. 11

14 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) TFRS 11 MüĢterek Düzenlemeler Standart müģterek yönetilen iģ ortaklıklarının ve müģterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleģtirileceğini düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iģ ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına izin verilmemektedir. Söz konusu standardın Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıģtır. TFRS 12 Diğer ĠĢletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları TFRS 12 iģtirakler, iģ ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal iģletmelere iliģkin verilmesi gereken tüm dipnot açıklama gerekliklerini içermektedir. Ara dönemdeki önemli olaylar ve iģlemler nedeniyle verilmesi gereken açıklamalar dıģında, yeni standart kapsamında yapılması gereken açıklamaların hiçbiri ara dönemler için geçerli değildir dolayısıyla Grup ara dönemde bu açıklamaları sunmamıģtır. TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü Yeni standart gerçeğe uygun değerin TFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değiģiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Yeni açıklamaların sadece TFRS 13 ün uygulamaya baģlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir. Söz konusu açıklamaların finansal araçlara iliģkin olanlarının bazılarının TMS A (j) uyarınca ara dönem özet finansal tablolarda da sunulması gerekmektedir. Standardın Grup un ara dönem konsolide özet finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıģtır. TFRYK 20 Yerüstü Maden ĠĢletmelerinde Üretim AĢamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri Yorum, üretim aģamasındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koģullarda varlık olarak muhasebeleģeceği, muhasebeleģen varlığın ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine açıklık getirmektedir. Söz konusu yorum Grup için geçerli değildir ve Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıģtır. Uygulama Rehberi (TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12 değiģiklik) DeğiĢiklikler geriye dönük düzeltme yapma gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla sadece uygulama rehberinde yapılmıģtır. Ġlk uygulama tarihi TFRS 10 un ilk defa uygulandığı yıllık hesap döneminin baģlangıcı olarak tanımlanmıģtır. Kontrolün olup olmadığı değerlendirmesi karģılaģtırmalı sunulan dönemin baģı yerine ilk uygulama tarihinde yapılacaktır. Eğer TFRS 10 a göre kontrol değerlendirmesi TMS 27/TMSYK 12 ye göre yapılandan farklı ise geriye dönük düzeltme etkileri saptanmalıdır. Ancak, kontrol değerlendirmesi aynı ise geriye dönük düzeltme gerekmez. Eğer birden fazla karģılaģtırmalı dönem sunuluyorsa, sadece bir dönemin geriye dönük düzeltilmesine izin verilmiģtir. KGK, aynı sebeplerle TFRS 11 ve TFRS 12 uygulama rehberlerinde de değiģiklik yapmıģ ve geçiģ hükümlerini kolaylaģtırmıģtır. DeğiĢikliğin Grup un finansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisi olmamıģtır. 12

15 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) TFRS deki iyileģtirmeler 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olan ve aģağıda açıklanan dönemi yıllık TFRS iyileģtirmelerinin Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıģtır. TMS 1 Finansal Tabloların Sunuşu: Ġhtiyari karģılaģtırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan karģılaģtırmalı bilgiler arasındaki farka açıklık getirilmiģtir. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar: Maddi duran varlık tanımına uyan yedek parça ve bakım ekipmanlarının stok olmadığı konusuna açıklık getirilmiģtir. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum: Hisse senedi sahiplerine yapılan dağıtımların vergi etkisinin TMS 12 kapsamında muhasebeleģtirilmesi gerektiğine açıklık getirilmiģtir. DeğiĢiklik, TMS 32 de bulun mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırıp Ģirketlerin hisse senedi sahiplerine yaptığı dağıtımlardan doğan her türlü gelir vergisinin UMS 12 hükümleri çerçevesinde muhasebeleģtirmesini gerektirmektedir. TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama: TMS 34 de her bir faaliyet bölümüne iliģkin toplam bölüm varlıkları ve borçları ile ilgili istenen açıklamalara açıklık getirilmiģtir. Faaliyet bölümlerinin toplam varlıkları ve borçları sadece bu bilgiler iģletmenin faaliyetlerine iliģkin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak raporlanıyorsa ve açıklanan toplam tutarlarda bir önceki yıllık mali tablolara göre önemli değiģiklik olduysa açıklanmalıdır. Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiģ ve erken uygulamaya konulmayan standartlar Ara dönem özet konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmıģ fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiģ ve Grup tarafından erken uygulanmaya baģlanmamıģ yeni standartlar, yorumlar ve değiģiklikler aģağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değiģiklikleri yapacaktır. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların NetleĢtirilmesi (DeğiĢiklik) DeğiĢiklik muhasebeleģtirilen tutarları netleģtirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleģtirme prensibinin eģ zamanlı olarak gerçekleģmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaģma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. DeğiĢiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 13

16 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) TFRS 9 Finansal Araçlar Sınıflandırma ve Açıklama Aralık 2011 de yapılan değiģiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına iliģkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9 a yapılan değiģiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değiģikliklerinin kredi riskine iliģkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmıģ fakat KGK tarafından yayınlanmamıģ yeni ve düzeltilmiģ standartlar ve yorumlar AĢağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değiģiklikler UMSK tarafından yayınlanmıģ fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiģtir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değiģiklikler henüz KGK tarafından TFRS ye uyarlanmamıģtır/yayınlanmamıģtır ve bu sebeple TFRS nin bir parçasını oluģturmazlar. Grup konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değiģiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (DeğiĢiklik) UFRS 10 standardı yatırım Ģirketi tanımına uyan Ģirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına iliģkin bir istisna getirmek için değiģtirilmiģtir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım Ģirketlerinin bağlı ortaklıklarını UFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleģtirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değiģikliğin Grup un finansal durumu ve performansı üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir. UFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler Bu yorum, zorunlu vergiye iliģkin yükümlülüğün iģletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleģtiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, zorunlu verginin sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleģmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eģiğin aģılması halinde ortaya çıkan bir zorunlu verginin, asgari eģik aģılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Bu yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yorumun geçmiģe dönük olarak uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum Grup için geçerli değildir ve Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıģtır. 14

17 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) UMS 36 Varlıklarda Değer DüĢüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer açıklamaları (DeğiĢiklik) UMSK, UFRS 13 Gerçeğe uygun değer ölçümleri ne getirilen değiģiklikten sonra UMS 36 Varlıklarda değer düģüklüğü standardındaki değer düģüklüğüne uğramıģ varlıkların geri kazanılabilir değerlerine iliģkin bazı açıklama hükümlerini değiģtirmiģtir. DeğiĢiklik, değer düģüklüğüne uğramıģ varlıkların (ya da bir varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düģülmüģ geri kazanılabilir tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiģtir. Bu değiģiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. ĠĢletme UFRS 13 ü uygulamıģsa erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu standardın Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. UMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme Türev ürünlerin devri ve riskten korunma muhasebesinin devamlılığı (DeğiĢiklik) UMSK, Haziran 2013 de UMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme standardına getirilen değiģlikleri yayınlamıģtır. Bu değiģiklik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karģı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Bu değiģiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir. KGK Tarafından Yayınlanan Ġlke Kararları Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik aģağıdaki ilke kararlarını yayımlamıģtır. Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanma tarihi itibariyle geçerlilik kazanmıģtır ancak diğer kararlar 31 Aralık tarihinden sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanacaktır Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaģtırmak amacıyla Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlamıģtır. Bu düzenlemede yer alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluģlar dıģında TMS yi uygulamakla yükümlü olan Ģirketlerin hazırlayacakları finansal tablolara örnek teģkil etmesi amacıyla yayınlanmıģtır. Grup bu düzenlemenin gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla Not 2.2 de belirtilen sınıflama değiģikliklerini yapmıģtır. 15

18 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi Karara göre i) ortak kontrole tabi iģletme birleģmelerinin hakların birleģmesi (pooling of interest) yöntemi ile muhasebeleģtirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal tablolarda Ģerefiyeye yer verilmemesi gerektiği ve iii) hakların birleģtirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluģtuğu raporlama döneminin baģı itibarıyla birleģme gerçekleģmiģ gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluģtuğu raporlama döneminin baģından itibaren karģılaģtırmalı olarak sunulması gerektiği hükme bağlanmıģtır. Söz konusu kararların Grup un finansal tablolarında bir etkisinin olması beklenmemektedir İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi Ġntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal araç olarak muhasebeleģtirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiģtir. Söz konusu kararların Grup un finansal tablolarında bir etkisinin olması beklenmemektedir Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Bir iģletmenin iģtirak yatırımı olan bir iģletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karģılıklı iģtirak iliģkisi olarak tanımlanmıģ ve karģılıklı iģtiraklerin muhasebeleģtirilmesi konusu, yatırımın türüne ve uygulanan farklı muhasebeleģtirme esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiģtir. Söz konusu ilke kararı ile konu aģağıdaki üç ana baģlık altında değerlendirilmiģ ve her birinin muhasebeleģtirme esasları belirlenmiģtir. i) Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu, ii) ĠĢtiraklerin veya iģ ortaklığının yatırımcı iģletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu iii) ĠĢletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında muhasebeleģtirdiği bir yatırımının bulunduğu iģletme tarafından sahip olunması durumu. Söz konusu kararların Grup un finansal tablolarında bir etkisinin olması beklenmemektedir. NOT 3 OPERASYONLARIN SEZONA GÖRE DEĞĠġĠMĠ Grup un operasyonları, sezona göre önemli bir değiģim göstermemektedir. NOT 4 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Grup, faaliyetlerine iliģkin karar almaya yetkili makam tarafından düzenli olarak gözden geçirilen iç raporlara dayanarak faaliyet bölümleri belirlemiģtir. Grup un karar almaya yetkili makamı genel müdür ile yönetim kuruludur. 16

19 NOT 4 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) Grup un karar almaya yetkili makamı, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara iliģkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla sonuçları ve faaliyetleri değiģik risk ve faydalar taģıyan müģteri grupları bazında incelemektedir. Grup un müģteri grupları bazında dağılımı Ģu Ģekildedir: Ġstasyon, ticari ve endüstriyel. Bazı gelir ve giderler (faiz geliri ve gideri gibi) Grup seviyesinde merkezi olarak yönetildiği için bölümlere dahil edilmemiģtir. Yönetim bölüm performansını faaliyet karı üzerinden değerlendirmektedir. ġirket yönetimi, ġirket performansını coğrafi bölümlere göre takip etmediği için coğrafi bölümlere göre raporlama verilmemektedir. 1 Ocak 2013 Ticari ve Ġstasyon Endüstriyel Toplam SatıĢ gelirleri (net) SatıĢların maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Brüt kar Faaliyet giderleri (-) ( ) (85.346) ( ) DağıtılmamıĢ faaliyet gelirleri DağıtılmamıĢ faaliyet giderleri (-) (96.242) Esas Faaliyet karı Yatırım faaliyetlerinden gelirler Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) (5.119) Finansal gelirler Finansal giderler (-) ( ) Vergi öncesi kar Dönem vergi geliri/(gideri) (27.783) ErtelenmiĢ vergi geliri/(gideri) Dönem karı Temmuz Ticari ve Ġstasyon Endüstriyel Toplam SatıĢ gelirleri (net) SatıĢların maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Brüt kar Faaliyet giderleri (-) ( ) (29.176) ( ) DağıtılmamıĢ faaliyet gelirleri DağıtılmamıĢ faaliyet giderleri (-) (58.368) Esas Faaliyet karı Yatırım faaliyetlerinden gelirler 119 Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) (530) Finansal gelirler Finansal giderler (-) (76.549) Vergi öncesi kar Dönem vergi geliri/(gideri) (27.418) ErtelenmiĢ vergi geliri/(gideri) Dönem karı

20 NOT 4 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 1 Ocak Ticari ve Ġstasyon Endüstriyel Toplam SatıĢ gelirleri (net) SatıĢların maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Brüt kar Faaliyet giderleri (-) ( ) (89.737) ( ) DağıtılmamıĢ faaliyet gelirleri DağıtılmamıĢ faaliyet giderleri (-) (53.036) Esas Faaliyet karı Yatırım faaliyetlerinden gelirler Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) (1.927) Finansal gelirler Finansal giderler (-) ( ) Vergi öncesi kar Dönem vergi geliri/(gideri) (8.041) ErtelenmiĢ vergi geliri/(gideri) (18.963) Dönem karı Temmuz Ticari ve Ġstasyon Endüstriyel Toplam SatıĢ gelirleri (net) SatıĢların maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Brüt kar (25) Faaliyet giderleri (-) ( ) (30.543) ( ) DağıtılmamıĢ faaliyet gelirleri DağıtılmamıĢ faaliyet giderleri (-) (5.260) Esas Faaliyet karı (30.568) Yatırım faaliyetlerinden gelirler 310 Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) (492) Finansal gelirler Finansal giderler (-) (81.704) Vergi öncesi kar (32.990) Dönem vergi geliri/(gideri) (4.675) ErtelenmiĢ vergi geliri/(gideri) (13.471) Dönem karı (51.136) Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları ile amortisman ve itfa payları: Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 2013 Ġstasyon Ticari ve endüstriyel DağıtılmamıĢ Toplam

21 NOT 4 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) Amortisman ve itfa payları 2013 Ġstasyon Ticari ve endüstriyel DağıtılmamıĢ Toplam Değer düģüklüğü 2013 DağıtılmamıĢ Toplam NOT 5 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 2013 ve 31 Aralık tarihleri itibariyle hazır değerlerin detayı aģağıdaki gibidir: Aralık Kasa Bankalar Vadesiz mevduat Vadeli mevduat Tahsile verilen çekler tarihi itibariyle vadeli mevduatların faiz oranları TL hesaplar için %6,75 ve %7,3 (31 Aralık : %5,90 ve %6,21) ve ABD doları için 0,35% dir (31 Aralık : yoktur). Söz konusu vadeli mevduat TL ve TL tutarında ABD dolarından oluģmaktadır. (31 Aralık : TL). Tüm vadeli mevduatların vadeleri üç aydan kısadır. Dönemler itibariyle konsolide nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit benzerleri değerler: Aralık Nakit ve nakit benzerleri Eksi: faiz tahakkukları (10) (1) Artı: satıģ amacıyla elde tutulan varlık sınıflaması

22 NOT 6 FĠNANSAL BORÇLAR Aralık Kısa vadeli banka kredileri Kısa vadeli finansal kiralama borçları, net Kısa vadeli iliģkili taraf kredileri (Not 20 (d)) Toplam kısa vadeli borçlanmalar Uzun vadeli iliģkili taraf kredilerinin kısa vadeli faizleri (Not 20 (d)) Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Uzun vadeli finansal kiralama borçları, net Uzun vadeli iliģkili taraf kredileri (Not 20 (d)) (*) Toplam uzun vadeli borçlanmalar Toplam finansal borçlar (*) 2013 tarihi itibari ile OMV Petrol Ofisi Holding ten alınan grup içi kredinin ödeme koģullarında ve faiz oranında (TRLIBOR + 10 baz puan) bir değiģiklik yoktur. Alınan kredinin faiz oranı kredi sözleģmesine istinaden TRLĠBOR un vade sonundaki değeri dikkate alınarak Temmuz 2013 te yenilenmiģtir. 12 Temmuz ve 23 Temmuz 2013 tarihlerinde, TL ve TL tutarındaki grupiçi kredilerinin yeni faiz oranları sırasıyla %7,9703 ve %8,1803 olarak yenilenmiģtir. Ġki kredi için bir önceki oranlar sırasıyla %9,1289 ve %9,0430 dur. ġirket, Temmuz 2013 te OMV Petrol Ofisi Holding A.ġ. ye bu kredilere iliģkin TL faiz ödemesi yapmıģtır. NOT 7 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR Bilanço tarihi itibariyle Grup un ticari alacaklarının detayı aģağıdaki gibidir: Aralık Ticari alacaklar Çek ve senetler Kredi kartı alacakları ĠliĢkili Ģirketlerden alacaklar (Not 20 (a)) Bayilere verilen krediler Eksi: ġüpheli ticari alacak karģılığı ( ) (87.202) Kısa vadeli ticari alacaklar Ticari alacaklar Bayilere verilen krediler Çek ve senetler Uzun vadeli ticari alacaklar

23 NOT 7 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR (devamı) ġüpheli ticari alacak karģılığının dönemler içindeki hareketleri aģağıdaki gibidir: Ocak Tahsilatlar (13.538) (6.409) Yıl içinde ayrılan karģılıklar Ġptal edilen karģılıklar - (46.514) Bilanço tarihi itibariyle Grup un ticari borçlarının detayı aģağıdaki gibidir: Aralık Satıcılar ĠliĢkili Ģirketlere borçlar (Not 20 (b)) Kısa vadeli ticari borçlar NOT 8 DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR DĠĞER ALACAKLAR Aralık ĠliĢkili taraflara kullandırılan krediler (Not 20 (c)) ÖTV muafiyeti (*) ġirketle iliģkisini sonlandıran bayilerden olan alacaklar Verilen depozito ve garantiler Personelden alacaklar Diğer Eksi: Diğer Ģüpheli alacaklar için ayrılan karģılıklar (29.801) (8.728) Diğer kısa vadeli alacaklar toplamı Verilen depozito ve teminatlar Diğer uzun vadeli alacaklar toplamı (*) Grup; askeri kurum, konsolosluk ve petrol arama Ģirketlerine sattığı ürünler için ödenecek özel tüketim vergisinden mahsup edilmek üzere Özel Tüketim Vergisi muafiyeti almaktadır. Ara dönem konsolide finansal tablolarda gösterilen tutar vergi dairesinin onayını bekleyen vergi muafiyeti sertifikalarına tekabül eder. 21

24 NOT 8 DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR (devamı) Diğer Ģüpheli alacak karģılığının dönemler içindeki hareketleri aģağıdaki gibidir: Ocak Yıl içinde ayrılan karģılıklar Ġptal edilen karģılıklar (172) (2.187) Kaybedilen bayi karģılıklarının iptali - (10.565) Tahsilatlar (108) DĠĞER BORÇLAR Aralık Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler Teminat kapsamındaki borçlar Alınan depozito ve teminatlar Diğer Diğer kısa vadeli borçlar toplamı Alınan depozito ve teminatlar Diğer uzun vadeli borçlar toplamı NOT 9 MADDĠ VE MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2013 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların tutarı TL dir ( TL) tarihinde sona eren dokuz aylık ara dönem içerisinde satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların net defter değeri TL dir ( TL). 22

25 NOT 10 KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ġarta Bağlı Yükümlülükler 2013 ve 31 Aralık tarihleri itibariyle Grup un teminat/rehin/ipotek ( TRĠ ) pozisyonuna iliģkin tabloları aģağıdaki gibidir: 2013 Grup Tarafından Verilen TRĠ ler TL KarĢılığı TL ABD Doları Avro ġirket A.Kendi Tüzel KiĢiliği Adına VermiĢ Olduğu TRĠ lerin Toplam Tutarı B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine VermiĢ Olduğu TRĠ lerin Toplam Tutarı C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kiģilerin borcunu temin amacıyla vermiģ olduğu TRĠ ler D. Diğer verilen TRĠ ler i. Ana Ortak lehine vermiģ olduğu TRĠ ler ii.b ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup ġirketleri lehine vermiģ olduğu TRĠ ler iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kiģiler lehine vermiģ olduğu TRĠ ler Toplam Bağlı Ortaklıklar A.Kendi Tüzel KiĢiliği Adına VermiĢ Olduğu TRĠ lerin Toplam Tutarı B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine VermiĢ Olduğu TRĠ lerin Toplam Tutarı C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kiģilerin borcunu temin amacıyla vermiģ olduğu TRĠ ler D. Diğer verilen TRĠ ler i. Ana Ortak lehine vermiģ olduğu TRĠ ler ii.b ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup ġirketleri lehine vermiģ olduğu TRĠ ler iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kiģiler lehine vermiģ olduğu TRĠ ler Toplam