Anadolubank Anonim Şirketi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anadolubank Anonim Şirketi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu"

Transkript

1 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 13 Kasım 2009 Bu rapor 1 sayfa sınırlı bağımsız denetim raporu ile 56 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

2 SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Anadolubank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Anadolubank Anonim Şirketi nin ( Banka ) ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 30 Eylül 2009 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren ara hesap dönemine ait konsolide gelir tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve konsolide özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu finansal tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu finansal tablolar üzerine rapor sunmaktır. Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin finansal tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir. Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki konsolide finansal tabloların, Anadolubank Anonim Şirketi ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 30 Eylül 2009 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait konsolide faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 37 ve 38 inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır. Đstanbul, Akis Bağımsız Denetim ve 13 Kasım 2009 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Erdal Tıkmak Sorumlu Ortak, Başdenetçi

3 ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 EYLÜL 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN DOKUZ AYLIK KONSOLĐDE FĐNANSAL RAPORU Adres : Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:77, Bomonti, Şişli Đstanbul Telefon : / 02 Faks : Elektronik site adresi : Elektronik posta adresi : Anadolubank Anonim Şirketi nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara Đlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ e göre hazırlanan dokuz aylık konsolide finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER BANKA NIN KONSOLĐDE ARA DÖNEM FĐNANSAL TABLOLARI ĐLGĐLĐ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLĐTĐKALARINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR KONSOLĐDASYON KAPSAMINDAKĐ GRUBUN MALĐ BÜNYESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Bu konsolide finansal rapor çerçevesinde finansal tabloları konsolide edilen bağlı ortaklıklarımız aşağıdadır: Bağlı Ortaklıklar 1. Anadolubank International Banking Unit Limited 2. Anadolu Yatırım Menkul Değerler AŞ 3. Anadolu Faktoring Hizmetleri AŞ 4. Anadolubank Nederland NV Bu raporda yer alan konsolide dokuz aylık finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. 13 Kasım 2009 Pulat AKÇĐN Cengiz DOĞRU Cemal DÜZYOL Bülent Gökhan GÜNAY Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Denetim Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili Üyesi Üyesi ve Genel Müdür Hüseyin ÇELĐK Genel Müdür Yardımcısı Özden ERDOĞAN Birim Müdürü Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler: Ad-Soyad/Unvan : Özden Erdoğan / Müdür Tel No : Faks No :

4 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No: I. Ana Ortaklık Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden Banka nın tarihçesi 1 II. Ana Ortaklık Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimi doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda dönem içindeki değişiklikler ile dahil olduğu guruba ilişkin açıklama 1 III. Ana Ortaklık Banka nın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının nitelikleri varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile Banka da sahip oldukları paylara ilişkin açıklamalar 2 IV. Ana Ortaklık Banka da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar 2 V. Ana Ortaklık Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 3 VI. Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler 3 ĐKĐNCĐ BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilançolar - Aktif kalemler (Finansal Durum Tablosu) 4 II. Konsolide bilançolar - Pasif kalemler (Finansal Durum Tablosu) 5 III. Konsolide bilanço dışı yükümlülükler tablosu 6 IV. Konsolide gelir tablosu 7 V. Konsolide özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo 8 VI. Konsolide özkaynak değişim tablosu 9 VII. Konsolide nakit akım tablosu 10 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar 11 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar 11 III. Konsolidasyon işlemi ile ilgili bilgiler 12 IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar 12 V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar 12 VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 12 VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar 13 VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar 14 IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar 14 X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar 14 XI. Satış amaçlı duran varlıklar ve durdurulan faaliyetlere ilişkin açıklamalar 15 XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar 15 XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar 15 XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar 16 XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülükler ve varlıklara ilişkin açıklamalar 16 XVI. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 17 XVII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar 17 XVIII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar 18 XIX. Hisse senetleri ve ihracına ilişkin açıklamalar 18 XX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar 18 XXI. Devlet teşviklerine ilişkin açıklama ve dipnotlar 18 XXII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar 19 XXIII. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar 19 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Konsolide Bazda Mali Bünyeye Đlişkin Bilgiler I. Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar 20 II. Konsolide piyasa riskine ilişkin açıklamalar 23 III. Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar 24 IV. Konsolide faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar 26 V. Konsolide likidite riskine ilişkin açıklamalar 29 VI. Konsolide faaliyet bölümlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar 30 BEŞĐNCĐ BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolara Đlişkin Açıklama ve Dipnotlar I. Konsolide bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 31 II. Konsolide bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 41 III. Konsolide nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 46 IV. Konsolide gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 48 V. Ana ortaklık Banka nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar 52 ALTINCI BÖLÜM Diğer Açıklamalar I. Ana Ortaklık Banka'nın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar 54 II. Ana Ortaklık Banka nın uluslararası derecelendirme kuruluşlarına yaptırmış olduğu derecelendirmeye ilişkin özet bilgiler 55 III. Bilanço sonrası hususlarla ilgili henüz sonuçlandırılmamış işlemler ve bunların finansal tablolara etkileri 55 IV. Kurlarda bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklanmaması finansal tablo kullanıcılarının finansal tablolar üzerinde değerlendirme yapmasını ve karar vermesini etkileyecek önemlilikteki değişikliklerin yabancı para işlemler ile kalemlere ve finansal tablolara olan etkisi ile Ana Ortaklık Banka nın yurtdışındaki faaliyetlerine etkisi 55 YEDĐNCĐ BÖLÜM Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu I. Sınırlı bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 56 II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 56

5 (Para birimi: Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Bilgiler I. Ana ortaklık Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden Banka nın tarihçesi Anadolubank Anonim Şirketi ( Banka veya Ana Ortaklık Banka ) bir özel sektör mevduat bankası olup 24 Kasım 1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi Kanunu nun ilgili hükümlerine istinaden Etibank Bankacılık AO nun varlıkları bölünerek kurulmuştur. Banka nın kuruluş çalışmaları Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülmüştür. Buna ilişkin 19 Eylül 1996 tarih 96/8532 sayılı Kararname, 11 Ekim 1996 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Banka nın hisselerinin tamamı 7 Mayıs 1997 tarihinde Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı tarafından Banka nın yeni ortaklarına devir ve teslim edilmiş ve Banka, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nın 25 Ağustos 1997 tarih ve sayılı iznine istinaden 25 Eylül 1997 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır. II. Ana ortaklık Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda dönem içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama Banka hisselerinin %69.98 (31 Aralık 2008: %69.98) oranındaki kısmı Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar Đstihsal Endüstrisi AŞ ye ( Habaş ) ve %27.32 (31 Aralık 2008: %27.32) oranındaki kısmı M. Rüştü Başaran a ait olup; Banka, Başaran ailesinin kontrolündedir. Ortalama 1,500 kişiye istihdam sağlayan Habaş Grubu genel olarak sınai ve tıbbi gazlar, demir-çelik, elektrik, LPG, LNG, CNG ve ağır makina imalatı sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Türkiye sathına yayılmış 15 noktada çeşitli gazların üretim, ithalat, depolama, dolum ve dağıtımını yapan Habaş, ayrıca 500 ün üzerinde bayisi ile de hizmet vermektedir. Habaş, yıllık 2.7 milyon çelik, 300 MWh elektrik üretim kapasitesine, 30,000 tonluk stoklama kapasitesine ve 350 nin üzerinde araçtan oluşan nakliye filosuna sahiptir. Banka nın dahil olduğu risk grubu Başaran ailesinin diğer şirketlerini de kapsamaktadır. 1

6 (Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) III. Ana Ortaklık Banka nın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa bankada sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar Adı Soyadı Görevi Sahip oldukları pay (%) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN Başkan Murahhas Üye Yönetim Kurulu Üyeleri Pulat AKÇĐN Başkan Vekili -- Fikriye Filiz HASESKĐ Üye 0.09 Erol ALTINTUĞ Üye 0.01 Yusuf GEZGÖR Üye Kredi ve Kredi Pazarlama -- Engin TÜRKER Üye -- Cemal DÜZYOL Üye Denetim Komitesi Üyesi -- Cengiz DOĞRU Üye Denetim Komitesi Üyesi -- B. Gökhan GÜNAY Üye Genel Müdür -- Denetim Komitesi Üyeleri Cemal DÜZYOL -- Cengiz DOĞRU -- Denetçiler Đbrahim KAZANCI -- Faruk ERÇEK -- IV. Genel Müdür Yardımcıları Đsmet DEMĐR Đnsan Kaynakları -- Sibel AKIN Ticari Bankacılık -- Taner AYHAN (*) Kredi Kartları ve Elektronik Bankacılık -- Merih YURTKURAN Uluslararası Bankacılık -- Hüseyin ÇELĐK Mali Đşler -- O. Asım Tunç BERGSAN Bilgi Teknolojileri -- Recep ATAKAN Perakende Bankacılık ve Hazine -- Mahmut ŞENER Operasyon -- (*) 25 Mayıs 2009 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile daha önce Çiğdem ÖZKARDEŞ tarafından üstlenilen Kredi Kartları ve Elektronik Bankacılık bölümünden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Taner AYHAN atanmıştır. Ana Ortaklık Banka da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar Ana Ortaklık Banka nın 30 Eylül 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 30 Eylül 2009 Ad Soyad /Ticari Unvanı Pay Tutarları Pay Oranları Ödenmiş Paylar Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar Đstihsal Endüstrisi AŞ 286,559 % ,559 Mehmet Rüştü Başaran 111,858 % ,858 Diğerleri 11,083 % ,083 Toplam 409,500 % , Aralık 2008 Ad Soyad /Ticari Unvanı Pay Tutarları Pay Oranları Ödenmiş Paylar Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar Đstihsal Endüstrisi AŞ 286,559 % ,559 Mehmet Rüştü Başaran 111,858 % ,858 Diğerleri 11,083 % ,083 Toplam 409,500 % ,500 2

7 (Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) V. Ana Ortaklık Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin özet bilgi Ana Ortaklık Banka nın ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanları aşağıdaki gibidir: 1. Her türlü mevduatı kabul etmek; 2. Đlgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde her türlü sermaye piyasası araçları üzerinde işlemler yapmak; 3. Ulusal ve uluslararası finansman kuruluşları ile kredi ve istihbarat anlaşmaları yapmak, konsorsiyum ve sendikasyonlara katılmak; 4. Faaliyetlerine ilişkin olarak kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni vesair her çeşit nakdi ve ayni teminat almak veya devretmek; 5. Yeni Türk Lirası ve döviz cinsinde her türlü kısa, orta ve uzun vadeli krediler açmak, garantiler vermek; 6. Yürürlükteki mevzuat çerçevesindeki her türlü bankacılık alanına giren tüm faaliyetleri icra etmek. Banka nın merkezi Đstanbul dadır. Banka nın 30 Eylül 2009 tarihi itibarıyla 38 i Đstanbul da olmak üzere toplam 84 şubesi (31 Aralık 2008: 38 i Đstanbul da olmak üzere toplam 77 şubesi) bulunmaktadır. VI. Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler Konsolidasyon kapsamındaki kuruluşların ( Finansal Kuruluşlar ) unvanları ve ana merkezlerinin bulunduğu yerler aşağıdaki gibidir: Şirket Unvanı Anadolubank Nederland NV Anadolu Faktoring Hizmetleri AŞ Anadolubank International Banking Unit Ltd Anadolu Yatırım Menkul Değerler AŞ Anadolu Finansal Kiralama AŞ Ana Merkezi Amsterdam Hollanda Đstanbul Türkiye Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( KKTC ) Đstanbul Türkiye Đstanbul Türkiye 18 Ağustos 2008 tarih ve 2008/76 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden, Habaş Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ nin adet hisse ile sermayesinde %99.99 una sahip olduğu Anadolu Faktoring Hizmetleri AŞ hisselerinin tamamı defter değeri üzerinden peşin bedelle Ana Ortaklık Banka ca 27 Ekim 2008 tarihinde satın alınmıştır. Ana Ortaklık Banka nın adet hisse ile sermayesinde %99.92 sine sahip olduğu konsolidasyona tabi bağlı ortaklık konumundaki Anadolu Finansal Kiralama AŞ hisselerinin tamamı 2008 yılı Kasım ayı içerisinde defter değeri üzerinden satılmıştır yılı konsolide fnansal tablolar içerisinde durdurulan faaliyet olarak değerlendirilen Grup un finansal kiralama faaliyetlerine ilişkin detaylı açıklama ve dipnotlar 6. Bölüm I No lu dipnotta sunulmuştur. 3

8 30 Eylül 2009 Tarihi Đtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2009 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2008 AKTĐF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĐT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 108, , ,790 17, , ,036 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) V-I-2 347,434 34, ,708 14,337 41,576 55, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 347,434 34, ,708 14,337 41,576 55, Devlet Borçlanma Senetleri 342,370 30, ,310 12,795 22,236 35, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 4,451 3,334 7,785 1,542 19,340 20, Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR V-I-3 1, , , , ,854 IV. PARA PĐYASALARINDAN ALACAKLAR , , , Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar ,007 74,191 91, ĐMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo Đşlemlerinden Alacaklar ,474 77,474 V. SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (Net) V-I Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler VI. KREDĐLER VE ALACAKLAR V-I-5 2,135, ,726 2,922,351 1,703, ,833 2,281, Krediler ve Alacaklar 2,114, ,726 2,901,245 1,701, ,833 2,278, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler V-V-1 14,405 49,698 64,103 18,319 24,663 42, Devlet Borçlanma Senetleri Diğer 2,100, ,028 2,837,142 1,682, ,170 2,235, Takipteki Krediler 71,750-71,750 45,155-45, Özel Karşılıklar (-) 50,644-50,644 42,370-42,370 VII. FAKTORĐNG ALACAKLARI V-I-5 131, ,240 59,713-59,713 VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) V-I-6 302, , , , , , Devlet Borçlanma Senetleri 302, , , , , , Diğer Menkul Değerler - 44,111 44,111-5,733 5,733 IX. ĐŞTĐRAKLER (Net) V-I Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Đştirakler Mali Olmayan Đştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) V-I Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BĐRLĐKTE KONTROL EDĐLEN ORTAKLIKLAR (ĐŞ ORTAKLIKLARI) (Net) V-I Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐNDEN ALACAKLAR V-I Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) XIII. RĐSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL VARLIKLAR V-I Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDĐ DURAN VARLIKLAR (Net) 17,333 1,045 18,378 16,878 1,296 18,174 XV. MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1, ,570 1, , Şerefiye Diğer 1, ,570 1, ,742 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRĐMENKULLER (Net) V-I XVII. VERGĐ VARLIĞI V-I-12 11,471-11, Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı V-II-8 11,471-11, XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-14 6,161-6, Satış Amaçlı 6,161-6, Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin XIX. DĐĞER AKTĐFLER V-I-15 71,434 7,081 78,515 42,031 3,130 45,161 AKTĐF TOPLAMI 3,133,680 1,568,799 4,702,479 2,256,921 1,572,710 3,829,631 Đlişikteki notlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 4

9 30 Eylül 2009 Tarihi Đtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2009 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2008 PASĐF (YÜKÜMLÜLÜKLER) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT V-II-1 1,117,646 1,808,136 2,925,782 1,256,047 1,194,168 2,450, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı V-V-1 6,131 14,179 20,310 6,615 50,174 56, Diğer 1,111,515 1,793,957 2,905,472 1,249,432 1,143,994 2,393,426 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL BORÇLAR V-II-2 35,533 5,159 40,692 2,487 2,310 4,797 III. ALINAN KREDĐLER V-II-3 97, , ,787 32, , ,744 IV. PARA PĐYASALARINA BORÇLAR 472, , ,434 5, , , Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar - 37,172 37, ĐMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo Đşlemlerinden Sağlanan Fonlar 472, , ,262 5, , ,130 V. ĐHRAÇ EDĐLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. FONLAR VII. MUHTELĐF BORÇLAR 25, ,881 18,183 1,342 19,525 VIII. DĐĞER YABANCI KAYNAKLAR V-II-4 93,069 9, ,256 55,216 5,372 60,588 IX. FAKTORĐNG BORÇLARI X. KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐNDEN BORÇLAR V-II Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. RĐSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL BORÇLAR V-II Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR V-II-7 31,003 3,226 34,229 27, , Genel Karşılıklar V-II-7 18,196 2,548 20,744 16,250-16, Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı 9, ,269 8, , Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar V-II-7 2, ,216 3, ,271 XIII. VERGĐ BORCU 25,332 1,681 27,013 17, , Cari Vergi Borcu V-II-8 25,332 1,681 27,013 13, , Ertelenmiş Vergi Borcu V-II ,685-3,685 XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) V-II Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin XV. SERMAYE BENZERĐ KREDĐLER V-II XVI. ÖZKAYNAKLAR V-II ,336 14, , ,450 7, , Ödenmiş Sermaye V-II , , , , Sermaye Yedekleri (876) (2,849) (3,725) (2,972) (2,974) (5,946) Hisse Senedi Đhraç Primleri V-II Hisse Senedi Đptal Karları Menkul Değerler Değerleme Farkları V-II-13 (1,801) (2,849) (4,650) (2,972) (2,974) (5,946) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları Đştirakler,Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (Đş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin Duran Varlıkları Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri 106,740 10, ,147 20,813 9,970 30, Yasal Yedekler 15,577-15,577 11,234-11, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 91,163-91,163 9,579-9, Diğer Kâr Yedekleri - 10,407 10,407-9,970 9, Kâr veya Zarar 114,466 6, ,918 88, , Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 1, , (1,248) (1,234) Dönem Net Kar /Zararı 112,547 5, ,112 88,756 2,136 90, Azınlık Hakkı 1, ,555 1, ,383 PASĐF TOPLAMI 2,528,681 2,173,798 4,702,479 1,932,935 1,896,696 3,829,631 Đlişikteki notlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 5

10 30 Eylül 2009 Tarihi Đtibarıyla Konsolide Bilanço Dışı Yükümlülükler Tablosu (Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2009 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2008 Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. BĐLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 2,123,669 3,248,619 5,372,288 2,171,993 2,540,789 4,712,782 I. GARANTĐ ve KEFALETLER V-III-2 487, , , , ,149 1,023, Teminat Mektupları V-III-1 487, , , , , , Devlet Đhale Kanunu Kapsamına Girenler 32,155 8,625 40,780 30,178 9,927 40, Dış Ticaret Đşlemleri Dolayısıyla Verilenler 42,053 4,291 46,344 53,354 3,118 56, Diğer Teminat Mektupları 413, , , , , , Banka Kabulleri - 3,721 3,721-20,801 20, Đthalat Kabul Kredileri - 3,721 3,721-20,801 20, Diğer Banka Kabulleri Akreditifler - 175, , , , Belgeli Akreditifler - 175, , , , Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. Đh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden - 34,021 34, , , Diğer Kefaletlerimizden ,573 2,573 II. TAAHHÜTLER 1,235,589-1,235,589 1,461,069-1,461, Cayılamaz Taahhütler V-III-1 1,228,045-1,228,045 1,453,939-1,453, Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri V-III-1 20,300-20, Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri Đştir. ve Bağ. Ort. Ser. Đşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri V-III-1 76,125-76, , , Men. Kıy. Đhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü V-III-1 910, ,462 1,102,206-1,102, Çekler Đçin Ödeme Taahhütlerimiz V-III-1 112, , , , Đhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri V-III-1 107, , , , Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine Đlişkin Promosyon Uyg.Taah. V-III Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler 7,544-7,544 7,130-7, Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler 7,544-7,544 7,130-7,130 III. TÜREV FĐNANSAL ARAÇLAR 400,124 2,892,446 3,292, ,127 2,045,640 2,227, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler Alım Satım Amaçlı Đşlemler 400,124 2,892,446 3,292, ,127 2,045,640 2,227, Vadeli Döviz Alım-Satım Đşlemleri 9, , ,583 4, , , Vadeli Döviz Alım Đşlemleri 8, , ,420 1, , , Vadeli Döviz Satım Đşlemleri , ,163 3, , , Para ve Faiz Swap Đşlemleri 281,538 2,148,101 2,429, ,504 1,015,078 1,190, Swap Para Alım Đşlemleri - 1,196,275 1,196, , , , Swap Para Satım Đşlemleri 281, ,588 1,210,126 20, , , Swap Faiz Alım Đşlemleri - 11,619 11,619-14,821 14, Swap Faiz Satım Đşlemleri - 11,619 11,619-14,821 14, Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 108, , ,420 2, , , Para Alım Opsiyonları 56,699 68, ,264 1,000 69,444 70, Para Satım Opsiyonları 52,271 72, ,156 1,000 57,557 58, Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para Đşlemleri Futures Para Alım Đşlemleri Futures Para Satım Đşlemleri Futures Faiz Alım-Satım Đşlemleri Futures Faiz Alım Đşlemleri Futures Faiz Satım Đşlemleri Diğer - 5,928 5,928-28,734 28,734 B. EMANET VE REHĐNLĐ KIYMETLER (IV+V) 4,678, ,026 5,646,105 3,176, ,811 4,090,231 IV. EMANET KIYMETLER 3,240, ,752 3,408,444 2,325, ,064 2,475, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 24,249-24,249 33,576-33, Emanete Alınan Menkul Değerler 2,380, ,628 2,493,025 1,635,439 71,243 1,706, Tahsile Alınan Çekler 795,559 39, , ,666 49, , Tahsile Alınan Ticari Senetler 36,965 11,576 48,541 29,790 10,876 40, Tahsile Alınan Diğer Kıymetler Đhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler 3,522 3,812 7,334 3,941 18,597 22, Emanet Kıymet Alanlar V. REHĐNLĐ KIYMETLER 1,437, ,179 2,235, , ,747 1,614, Menkul Kıymetler 3,937-3,937 7,448-7, Teminat Senetleri 18,088 2,071 20,159 14,062-14, Emtia ,894 2, Varant Gayrimenkul 1,303, ,550 2,003, , ,593 1,441, Diğer Rehinli Kıymetler 112,057 95, ,615 29, , , Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDĐLEN AVALLER VE KEFALETLER - 2,095 2, BĐLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 6,801,748 4,216,645 11,018,393 5,348,413 3,454,600 8,803,013 Đlişikteki notlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 6

11 Anadolubank Anonim Anonim Şirketi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Gelir Tablosu GELĐR VE GĐDER KALEMLERĐ Dipnot Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak Eylül 2009 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak Eylül 2008 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Temmuz Eylül 2009 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Temmuz Eylül 2008 I. FAĐZ GELĐRLERĐ 403, , , , Kredilerden Alınan Faizler V-IV-1 301, , , , Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 3,975 6, , Bankalardan Alınan Faizler V-IV , Para Piyasası Đşlemlerinden Alınan Faizler 905 2, Menkul Değerlerden Alınan Faizler 73,444 38,729 25,429 14, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 14,236 5,038 7,667 2, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 59,208 33,691 17,762 12, Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri 22,430 1,213 8, II. FAĐZ GĐDERLERĐ 177, ,561 54,749 61, Mevduata Verilen Faizler 138, ,677 41,104 51, Kullanılan Kredilere Verilen Faizler V-IV-2 16,751 17,520 4,624 5, Para Piyasası Đşlemlerine Verilen Faizler 21,712 9,203 9,006 4, Đhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler V-IV Diğer Faiz Giderleri III. NET FAĐZ GELĐRĐ [ I - II ] 225, ,438 81,174 63,846 IV. NET ÜCRET VE KOMĐSYON GELĐRLERĐ 47,712 38,539 17,550 14, Alınan Ücret ve Komisyonlar 54,671 45,007 19,752 16, Gayri Nakdi Kredilerden 8,503 8,589 2,842 2, Diğer V-IV-12 46,168 36,418 16,910 13, Verilen Ücret ve Komisyonlar 6,959 6,468 2,202 2, Gayri Nakdi Kredilere Diğer V-IV-12 6,909 6,435 2,180 2,272 V. TEMETTÜ GELĐRLERĐ VI. NET TĐCARĐ KAR/ZARAR V-IV-3 4,089 (4,822) (9,829) 2, Sermaye Piyasası Đşlemleri Kârı/Zararı 13,220 (360) 4,570 (171) 6.2 Türev Finansal Đşlemlerden Kâr/Zarar (52,799) (14,959) (47,916) (1,997) 6.3 Kambiyo Đşlemleri Kârı/Zararı 43,668 10,497 33,517 4,466 VII. DĐĞER FAALĐYET GELĐRLERĐ V-IV-4 11,636 6,378 2,359 1,884 VIII. FAALĐYET GELĐRLERĐ TOPLAMI(III+IV+V+VI+VII) 289, ,533 91,254 82,402 IX. KREDĐ VE DĐĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) V-IV-5 23,438 11,505 7,084 4,309 X. DĐĞER FAALĐYET GĐDERLERĐ (-) V-IV-6 117, ,795 39,233 35,520 XI. NET FAALĐYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 148,676 86,233 44,937 42,573 XII. BĐRLEŞME ĐŞLEMĐ SONRASINDA GELĐR OLARAK KAYDEDĐLEN FAZLALIK TUTARI ÖZKAYNAK YÖNTEMĐ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR XIII. XIV. NET PARASAL POZĐSYON KÂRI/ZARARI XV. SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ K/Z (XI+...+XIV) V-IV-7 148,676 86,233 44,937 42,573 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ KARŞILIĞI V-IV-8 (30,390) (18,225) (9,127) (8,655) 16.1 Cari Vergi Karşılığı V-IV-10 (46,594) (12,732) (16,355) (6,808) 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı V-IV-10 16,204 (5,493) 7,228 (1,847) XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 118,286 68,008 35,810 33,918 XVIII. DURDURULAN FAALĐYETLERDEN GELĐRLER VI-I - 1, Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Đş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri VI-I - 1, XIX. DURDURULAN FAALĐYETLERDEN GĐDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Đş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XX. DURDURULAN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ K/Z (XVIII-XIX) VI-I - 1, XXI. DURDURULAN FAALĐYETLER VERGĐ KARŞILIĞI (±) VI-I - (248) - (88) 21.1 Cari Vergi Karşılığı - (275) - (38) 21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı (50) XXII. DURDURULAN FAALĐYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) VI-I - 1, XXIII. NET DÖNEM KAR VE ZARARI (XVI+XVII) V-IV-9 118,286 69,357 35,810 34, Grubun Karı/Zararı 118,112 69,317 35,755 34, Azınlık Payları Karı/Zararı Hisse Başına Kar/Zarar (Tam YTL) III-XXIII 0, , , ,00084 Đlişikteki notlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 7

12 Anadolubank Anonim Anonim Şirketi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine Đlişkin Tablo (Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN GELĐR GĐDER KALEMLERĐ Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak Eylül 2009 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak Eylül 2008 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Temmuz Eylül 2009 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Temmuz Eylül 2008 I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĐNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 1,620 1, II. MADDĐ DURAN VARLIKLAR YENĐDEN DEĞERLEME FARKLARI III. MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĐDEN IV. DEĞERLEME FARKLARI YABANCI PARA ĐŞLEMLER ĐÇĐN KUR ÇEVRĐM FARKLARI 435 1, (2,037) V. NAKĐT AKIŞ RĐSKĐNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL VARLIKLARA ĐLĐŞKĐN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) VI. VII. VIII. YURTDIŞINDAKĐ NET YATIRIM RĐSKĐNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL VARLIKLARA ĐLĐŞKĐN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) MUHASEBE POLĐTĐKASINDA YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLER ĐLE HATALARIN DÜZELTĐLMESĐNĐN ETKĐSĐ TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN DĐĞER GELĐR GĐDER UNSURLARI IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĐT ERTELENMĐŞ VERGĐ (324) (250) (126) (92) X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN NET GELĐR/GĐDER 1,731 2, (1,668) XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 118,286 69,357 35,810 34, Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar- Zarara Transfer) (1,296) (999) (505) (369) 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer 119,582 70,356 36,315 34,640 XII. DÖNEME ĐLĐŞKĐN MUHASEBELEŞTĐRĐLEN TOPLAM KÂR/ZARAR 120,017 71,646 36,492 32,603 Đlişikteki notlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 8

13 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enf. Düzeltme Farkı Hisse Senedi Đhraç Primleri Hisse Senedi Đptal Kârları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Kârı / (Zararı) Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Diğer Sermaye Yedekleri Satış A./ Durdurulan F. Đlişkin Dur.V. Bir.Değ.F. Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları ÖZKAYNAK KALEMLERĐNDEKĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER Dipnot 30 Eylül 2008 I. Sonu Bakiyesi 225, ,517-69,553 (2,895) 73,910 (901) (6,903) ,281 1, ,594 Dönem Đçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. Đştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(Đş Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları , , ,290 IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. Đştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 184, (69,207) - (61,293) ,000-54, Nakden 54, ,000-54, Đç Kaynaklardan 130, (69,207) - (61,293) XIII. Hisse Senedi Đhracı XIV. Hisse Senedi Đptal Kârları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Karı veya Zararı , , ,357 XVIII. Kâr Dağıtımı ,717-9,233 - (12,617) (333) Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar ,717-9,233 - (12,617) (333) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi 409, ,234-9,579 (1,608) 69,317 (1,234) (5,904) ,884 1, , Eylül 2009 I. Sonu Bakiyesi 409, ,234-9,579 9,970 90,892 (1,234) (5,946) ,995 1, ,378 Dönem Đçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları , ,296-1,296 IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. Đştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(Đş Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları (2) 435 IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. Đştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı Nakden V-II Đç Kaynaklardan V-II XIII. Hisse Senedi Đhracı XIV. Hisse Senedi Đptal Kârları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Karı veya Zararı , , ,286 XVIII. Kâr Dağıtımı ,343-81,584 - (90,892) 4, Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar V-II ,343-81,584 - (90,892) 4, Diğer Dönem Sonu Bakiyesi 409, ,577-91,163 10, ,112 2,806 (4,650) ,840 1, ,395 Toplam Özkaynaklar Đlişikteki notlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 9

14 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Nakit Akış Tablosu Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2009 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2008 Dipnot A. BANKACILIK FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı) 111,853 60, Alınan Faizler 387, , Ödenen Faizler (191,770) (187,920) Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar,net 47,712 38, Elde Edilen Diğer Kazançlar 10,279 17, Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 4,359 1, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (116,296) (102,294) Ödenen Vergiler (30,462) (10,985) Diğer - (35,352) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (342,620) (317,325) Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Azalış (328,388) (29,008) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış)/ Azalış Bankalar Hesabındaki Net Azalış (31,119) 12, Kredilerdeki Net Artış (589,963) (669,835) Diğer Aktiflerde Net Azalış/(Artış) (107,165) (27,640) Bankaların Mevduatlarında Net Artış/(Azalış) 3,820 11, Diğer Mevduatlarda Net (Azalış)/Artış 478, , Alınan Kredilerdeki Net Artış 186, , Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış/(Azalış) Diğer Borçlarda Net Azalış 45,809 1,843 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (230,767) (257,087) B. YATIRIM FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 40,079 (111,548) 2.1 Đktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve Đştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve Đştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (10,561) (2,546) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (45,323) (140,731) 2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 95,805 37, Diğer - (6,158) C. FĐNANSMAN FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (34) 54, Krediler ve Đhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve Đhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı Đhraç Edilen Sermaye Araçları - 54, Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya Đlişkin Ödemeler (34) Diğer - - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi - - V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Azalış (190,722) (314,635) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 531, ,150 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 341, ,515 Đlişikteki notlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 10

15 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar II. Anadolubank Anonim Şirketi ve konsolidasyona tabi ortaklıkları (hep birlikte Grup ), konsolide finansal tablolarını ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarını, 1 Kasım 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Muhasebe ve Raporlama başlıklı 37 ve 38 inci maddeleri hükümleri gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( Kurum ) tarafından yayımlanan ve 1 Kasım 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile beraber Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ), Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ), bunlara ilişkin ek ve yorumlara (tümü Raporlama Standartları ) uygun olarak düzenlemektedir. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan menkul değerler ile alım-satım amaçlı türev finansal varlıklar ve borçlar haricinde tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar Finansal araçların kullanım stratejisi Banka nın temel faaliyet alanı, kurumsal bankacılık, ticari bankacılık, bireysel bankacılık, yatırım bankacılığı, döviz, para piyasaları ve menkul kıymet işlemleri ile uluslararası bankacılık hizmetlerini içeren bankacılık faaliyetlerini kapsamaktadır. Banka ana fonlama kaynağı olarak çeşitli vade dilimlerinde mevduat kabul etmekte mevduat dışında Banka nın en önemli fon kaynaklarını özkaynakları ve yurtdışı finansal kurumlardan sağlanan, genelde orta ve uzun vadeli krediler oluşturmaktadır. Banka, kullandığı kaynakların ve çeşitli finansal aktiflere yapılan plasmanların risk ve getiri açısından dengesini kurarak, riskleri azaltan ve kazançları yüksek tutan etkin bir aktif-pasif yönetimi stratejisi takip etmektedir. Taşınan kur riski, faiz riski ve likidite riski çeşitli risk yönetim sistemleri ile anlık olarak ölçülmekte ve izlenmekte, bilanço yönetimi bu çerçevede belirlenen risk limitleri ve yasal limitler dahilinde yapılmaktadır. Aktif-Pasif yönetim modelleri, riske maruz değer hesaplamaları, stres testleri ve senaryo analizleri bu amaçla kullanılmaktadır. Bilanço da taşınan faiz ve likidite riskinin yönetilmesindeki diğer bir unsur, hem aktif hem de pasiflerde ürün çeşitliliğine önem verilmesidir. Kısa ve uzun vadeli finansal araçların alım-satım işlemleri, belirlenen risk limitlerinin izin verdiği ölçülerde ve sermayenin riskten arındırılmış getirisini arttıracak şekilde gerçekleştirilmektedir. Kur riskinden korunmak amacıyla mevcut döviz pozisyonu belirli döviz cinslerinde bir sepet dengesine göre izlenmektedir. Yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar Yabancı para cinsinden gerçekleştirilen işlemler, işlemlerin gerçekleştirildiği tarihlerde geçerli olan kurlardan kaydedilmektedir. Dönem sonlarında, yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülükler, dönem sonu Banka gişe döviz alış kurlarından evalüasyona tabi tutularak TL ye çevrilmekte ve oluşan kur farkları, kambiyo karı veya zararı olarak kayıtlara yansıtılmaktadır. Yurtdışında kurulu ortaklıklardaki net yatırımların bilançolarının konsolidasyon amaçlı TL ye dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynaklar altında diğer kar yedekleri hesabının altında açılan iştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan kur farkı alt hesabında muhasebeleştirilmektedir. 11

16 III. IV. Konsolidasyon işlemi ile ilgili bilgiler Konsolidasyona tabi bağlı ortaklıklarca kullanılan muhasebe politikalarının Ana Ortaklık Banka dan farklı olduğu durumlarda farklılıklar finansal tablolarda önemlilik kriteri dikkate alınarak Ana Ortaklık Banka nın muhasebe politikalarına göre uyumlaştırılmaktadır. Yurt içinde yerleşik konsolidasyona tabi bağlı ortaklıklar ile finansal tablolarını kurulu oldukları ülkelerdeki muhasebe ve finansal raporlamaya ilişkin ilke ve standartlara uygun olarak hazırlayan yurtdışında yerleşik konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkların finansal tabloları yapılan bir takım tashihlerle Raporlama Standartları na uygun hale getirilmiştir. Ana Ortaklık Banka ve konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkları arasındaki işlemler ve bakiyeler karşılıklı netleştirilmektedir. Daha önce konsolidasyona tabi bağlı ortaklık konumundaki Anadolu Finansal Kiralama AŞ nin, 2008 yılı içerisinde elden çıkarılması sonucu Grup un finansal kiralama faaliyetleri son bulmuştur. Kontrol gücünün kaybedildiği tarihe kadar ilgili bağlı ortaklığın faaliyetleri sonucu oluşan kar/zararı, kontrol gücünün kaybedildiği tarihe kadar Ana Ortaklık Banka ve konsolidasyona tabi diğer bağlı ortaklıklarla yaptıkları işlemler netleştirilmek suretiyle konsolidasyona dahil edilmiş ve konsolide gelir tablosunda durdurulan faaliyetlerden gelirler bölümünde gösterilmiştir yılı içerisinde satın alınan Anadolu Faktoring Hizmetleri AŞ nin finansal tabloları, Grup un ilgili bağlı ortaklık üzerinde kontrol gücünü kazandığı tarihten bilanço tarihine kadar faaliyetleri sonucu oluşan kar/zararı ve bilanço tarihindeki varlık ve yükümlülükleri dikkate alınarak konsolidasyona tabi tutulmuştur. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar Grup un türev işlemlerini ağırlıklı olarak yabancı para ve faiz swapları, para opsiyonları ile vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri oluşturmaktadır. Grup, yukarıda belirtildiği şekliyle gerçekleştirmiş olduğu türev işlemlerini TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebe ve Ölçme standardı hükümleri uyarınca Alım satım-amaçlı işlemler olarak sınıflandırmaktadır. Türev işlemlerin ilk olarak kayda alınmasında elde etme maliyeti kullanılmakta ve bunlara ilişkin işlem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilmektedir. Ayrıca, türev işlemlerden doğan yükümlülük ve alacaklar sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara kaydedilmektedir. Türev işlemler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülmekte ve gerçeğe uygun değerin pozitif veya negatif olmasına göre Alım-satım amaçlı türev finansal varlıklar veya Alım-satım amaçlı türev finansal borçlar hesaplarında bilanço içerisinde gösterilmektedir. Yapılan değerleme sonucu ilgili türev finansal araçların gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen değişimler konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadır. V. Faiz gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar Faiz gelir ve giderleri tahakkuk esasınsa göre etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmektedir. Etkin faiz, finansal varlık ya da yükümlülüğün ömrü süresince tahmin edilen nakit ödemeleri ve akımlarını defter değerine iskontolayan orandır. Etkin faiz oranı bir finansal varlık ya da yükümlülüğün kayıtlara alınmasıyla hesaplanmakta ve müteakip olarak değiştirilmemektedir. Đlgili mevzuat gereğince donuk alacak haline gelmiş kredilerin ve alacakların faiz tahakkuk ve reeskontları iptal edilmekte, tahsil edildikleri zaman faiz geliri olarak kaydedilmektedir. VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar Ücret ve komisyon gelir ve giderleri ile diğer kredi kurum ve kuruluşlarına ödenen kredi ücret ve komisyon giderleri; ücret ve komisyonun niteliğine göre tahakkuk esasına göre veya etkin faiz oranı yöntemine dahil edilerek hesaplanmakta, sözleşmeler yoluyla sağlanan ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi için varlık alımı yoluyla sağlanan gelirler gerçekleştikleri dönemlerde kayıtlara alınmaktadır. 12

17 VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar Finansal varlıklar; nakit mevcudunu, sözleşmeden doğan ve karşı taraftan nakit veya başka bir finansal varlık edinme veya karşılıklı olarak finansal araçları değiştirme hakkını ya da karşı tarafın sermaye aracı işlemlerini ifade eder. Finansal varlıklar, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, satılmaya hazır finansal varlıklar ve krediler ve alacaklar olarak dört grupta sınıflandırılabilir. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar Gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülmekte ve ölçüm sonucu oluşan kazanç ya da kayıplar konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Alım satım amaçlı menkul değerlerin elde tutulması süresince kazanılan faiz gelirleri ile ilgili finansal varlıkların elde etme maliyetleri ile gerçeğe uygun değerleri arasındaki fark konsolide gelir tablosunda faiz gelirleri içinde gösterilmekte olup söz konusu finansal varlıkların vadesinden önce elden çıkarılması sonucunda oluşan kar veya zarar sermaye piyasası işlemleri karı/zararı içinde gösterilmektedir. Menkul değerlerin alım ve satım işlemleri teslim tarihinde muhasebeleştirilmektedir. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkların işlem tarihi ile teslim tarihi arasında değerlerinde oluşan farklar konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, satılmaya hazır finansal varlıklar ve kredi ve alacaklar Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, vade sonuna kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka kaynaklı krediler ve alacaklar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Önceden vadeye kadar elde tutulan yatırımlar arasında sınıflandırılan ancak, sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulmayacak finansal varlıklar bulunmamaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ve kredi ve alacaklar ilk kayda alımdan sonra, var ise değer düşüklüğü için ayrılan karşılık indirilerek, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyeti üzerinden muhasebeleştirilmektedir. Krediler ve alacaklar, borçluya para, mal ve hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıkları ifade etmektedir. Krediler sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen finansal varlıklardır. Krediler ve alacaklar, ilk kayıtlara alınımlarında elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilmekte olup, daha sonraki dönemlerde değerlemeleri etkin faiz yöntemi ile itfa edilmiş maliyet tutarları üzerinden yapılmaktadır. Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harç, işlem gideri ve bunun gibi diğer masraflar işlem maliyetinin bir bölümü olarak kabul edilmekte ve müşteriye yansıtılmaktadır. Faktoring alacakları, kazanılmamış faiz gelirleri düşüldükten ve varsa değer düşüklüğüne ilişkin özel karşılıklar ayrıldıktan sonra etkin faiz yöntemi ile itfa edilmiş maliyet bedelleri üzerinden ölçülürler. Faktoring alacakları düzenli olarak gözden geçirilmekte ve değer düşüklüğü tespit edilen faktoring alacaklarının tahsil edilebilir tutara getirilmesi amacıyla taşınan değerleri üzerinden özel karşılık ayrılmaktadır. Şüpheli hale gelen bir faktoring alacağı, ilgili tüm yasal prosedürlerin tamamlanması ve net zararın tespit edilmesinden sonra kayıtlardan çıkarılmaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yanstılan finansal varlıklar hariç, bütün finansal varlıklar ilk kayda alınmalarında işlem maliyetlerini de içeren elde etme maliyetleri ile muhasebeleştirilmektedir. 13

18 Đştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkin açıklamalar Grup un iştiraki ve mali olmayan bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebe ve Ölçme standardı uyarınca teşkilatlanmış bir piyasada işlem gören bağlı ortaklıklarla gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenebilen bağlı ortaklıklar Ana ortaklık Banka nın konsolide olmayan finansal tablolarında, gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilmekte, aksi takdirde eğer varsa değer düşüklüğü tutarı ayrıldıktan sonra, maliyet bedeli ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. Konsolide finansal tablolarda ise bağlı ortaklıklar, bu bölümde III nolu notta anlatıldığı şekilde konsolidasyona tabi tutulmaktadırlar. VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar Grup, her bilanço döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Anılan türden bir göstergenin mevcut olması durumunda Grup ilgili değer düşüklüğü tutarını tespit eder. Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca, ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olayın ( zarar/kayıp olayı ) meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının (veya olaylarının) ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararı oluşur. Đleride meydana gelecek olaylar sonucunda oluşması beklenen kayıpların olasılığı yüksek dahi olsa muhasebeleştirilmemektedir. Kullandırılan kredilerin tahsil edilemeyeceğine ilişkin bulguların varlığı halinde ilgili krediler; 1 Kasım 2006 tarih 2633 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar Đçin Ayrılacak Karşılıklara Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde sınıflandırılan krediler için ayrılması gerekli özel ve genel karşılıklar ayrılmakta olup, ayrılan karşılıklar ilgili dönemin kar/zarar hesaplarına aktarılmaktadır. IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar Finansal varlıklar ve borçların yasal olarak netleştirilmesinin mümkün olması ve varlık ve yükümlülüğün net tutarlar üzerinden tahsil edilme veya ödenme niyetinin olması halinde söz konusu finansal varlık ve yükümlülükler bilançoda net tutarlarıyla gösterilmektedir. X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar Tekrar geri alım anlaşmaları çerçevesinde satılan menkul kıymetler ( repo ), Tek Düzen Hesap Planına uygun olarak bilanço hesaplarında takip edilmektedir. Buna göre, repo anlaşması çerçevesinde müşterilere satılan devlet tahvili ve hazine bonoları ilgili menkul değer hesapları altında Repoya Konu Edilenler olarak sınıflandırılmakta ve Banka portföyünde tutuluş amaçlarına göre rayiç değerleri veya iç verim oranına göre iskonto edilmiş bedelleri ile değerlenmektedir. Repo işlemlerinden elde edilen fonlar ise pasif hesaplarda ayrı bir kalem olarak yansıtılmakta ve faiz gideri için gider reeskontu kaydedilmektedir. Geri satım taahhüdü ile alınmış menkul kıymetler ( ters repo ) ise Para Piyasaları ana kalemi altında ayrı bir kalem olarak gösterilmektedir. Ters repo ile alınmış menkul kıymetlerin alım ve geri satım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için gelir reeskontu hesaplanmaktadır. 14

19 XI. Satış amaçlı duran varlıklar ve durdurulan faaliyetlere ilişkin açıklamalar Satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan bir duran varlık (veya elden çıkarılacak duran varlık grubu) defter değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden küçük olanı ile ölçülür. Bir varlığın satış amaçlı bir varlık olabilmesi için; ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) bu tür varlıkların satışında sıkça rastlanan ve alışılmış koşullar çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir. Satış olasılığının yüksek olması için; uygun bir yönetim kademesi tarafından, varlığın satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılmış olmalıdır. Ayrıca varlık, gerçeğe uygun değeri ile uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor olmalıdır. 18 Ağustos 2008 tarih ve 2008/75 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden, ana Ortaklık Banka nın adet hisse ile sermayesinde %99.92 sine sahip olduğu bağlı ortaklıklar arasında izlenen Anadolu Finansal Kiralama AŞ hisselerinin tamamı defter değeri üzerinden peşin bedelle ana Ortaklık Banka nın da içinde bulunduğu risk grubunda yer alan Habaş Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ ye satılmıştır. Konsolidasyona tabi bağlı ortaklığı konumundaki Anadolu Finansal Kiralama AŞ nin elden çıkarılması ile birlikte Grup un finansal kiralama faaliyetleri sona ermiştir. Buna ilişkin açıklama ve dipnotlar 6. Bölüm I No lu dipnotta sunulmuştur. XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar Grup un maddi olmayan duran varlıkları yazılım programlarından oluşmaktadır. Maddi olmayan duran varlıkların maliyetleri, 31 Aralık 2004 tarihinden önce aktife giren varlıklar için aktife girdikleri tarihten yüksek enflasyon döneminin sona erdiği tarih kabul edilen 31 Aralık 2004 e kadar geçen süre dikkate alınıp enflasyon düzeltmesine tabi tutularak daha sonraki tarihteki girişler ise ilk alış bedelleri dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılmıştır. Grup maddi olmayan duran varlıklara ilişkin tükenme paylarını, varlıkların faydalı ömürlerine göre eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak enflasyona göre düzeltilmiş değerleri üzerinden ayırmaktadır. Grup un maddi olmayan duran varlıklarının tahmini ekonomik ömrü 5 ile 15 yıl, tükenme payı oranı ise %6.66 ile %20 arasındadır. XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar Maddi duran varlıkların maliyetleri, 31 Aralık 2004 tarihinden önce aktife giren varlıklar için aktife girdikleri tarihten yüksek enflasyon döneminin sona erdiği tarih kabul edilen 31 Aralık 2004 e kadar geçen süre dikkate alınıp enflasyon düzeltmesine tabi tutularak daha sonraki tarihteki girişler ise ilk alış bedelleri dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılmıştır. 31 Aralık 2004 tarihine kadar ilk defa düzeltme işlemine tabi tutulacak amortismana tabi varlıkların maliyetine ilave edilmiş varsa kur farkı, finansman giderleri ve yeniden değerleme artışı ilgili varlığın maliyetinden düşülerek bulunan yeni değer üzerinden enflasyona göre düzeltme işlemi yapılmıştır. 31 Aralık 2004 tarihinden sonra satın alınan maddi duran varlıkların maliyetlerinden varsa kur farkı ve finansman giderleri gibi tutarlar düşüldükten sonra kalan değerleriyle kayıtlara yansıtılmaktadır. Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar net elden çıkarma hasılatı ile ilgili maddi duran varlığın net defter değerinin arasındaki fark olarak hesaplanmakta ve ilgili dönemde konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Maddi duran varlıklara yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlıklar üzerinde rehin, ipotek ve benzeri herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. Muhasebe tahminlerinde, cari döneme önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen değişiklik bulunmamaktadır. 15

20 Maddi duran varlıkların amortismanında kullanılan oranlar ve tahmini ekonomik ömür olarak öngörülen süreler aşağıdaki gibidir. Maddi Duran Varlıklar Tahmini Ekonomik Ömür (Yıl) Amortisman Oranı (%) Binalar 50 2 Kasalar Nakil Araçları Diğer Maddi Duran Varlıklar Grup, her bir raporlama tarihi itibarıyla varlıklarının değer düşüklüğüne uğramış olabileceğine dair herhangi bir belirtinin bulunup bulunmadığını değerlendirmektedir. Böyle bir belirtinin mevcut olması durumunda ilgili varlığın geri kazanılabilir tutarını TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardı çerçevesinde tahmin etmekte ve geri kazanılabilir tutarın ilgili varlığın defter değerinin altında olması durumunda değer düşüklüğü karşılığı ayırmaktadır. XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar XV. Kiracı olarak finansal kiralama işlemleri Finansal kiralama sözleşmelerinin süresi azami 4 yıldır. Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran varlıklar Grup un aktifinde varlık, pasifinde ise kiralama işlemlerinden borçlar olarak kaydedilir. Bilançoda varlık ve borç olarak yer alan tutarların tespitinde, varlıkların rayiç değerleri ile kira ödemelerinin bugünkü değerlerinden küçük olanı esas alınır. Kiralamadan doğan finansman maliyetleri, kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde dönemlere yayılır. Finansal kiralama yoluyla edinilen varlıkların değerinde azalma meydana gelmiş ve varlıklardan gelecekte beklenen yarar, varlığın defter değerinden düşükse, kiralanan varlıklar net gerçekleşebilir değeri ile değerlenir. Finansal kiralama yoluyla alınan varlıklara, maddi duran varlıklar için uygulanan esaslara göre amortisman hesaplanır. Kiralayan olarak finansal kiralama işlemleri Minimum kira ödemelerinin toplamı faiz ve anapara tutarlarını kapsayan bir şekilde brüt olarak finansal kiralama alacakları hesabında yer almaktadır. Kira ödemelerinin toplamı ile söz konusu sabit kıymetlerin maliyeti arasındaki fark olan faiz ise kazanılmamış gelirler hesabında yansıtılmaktadır. Kira ödemeleri gerçekleştikçe, kira tutarı finansal kiralama alacakları hesabından düşülmekte; içindeki faiz bileşeni ise konsolide gelir tablosuna faiz geliri olarak yansıtılmaktadır. 30 Eylül 2009 tarihi itibarıyla Grup un kiralayan olarak finansal kiralama faaliyeti bulunmamaktadır. Faaliyet kiralamaları Faaliyet kiralamalarında yapılan kira ödemeleri kira süresi boyunca, eşit tutarlarda gider kaydedilir. Karşılıklar ve koşullu yükümlülükler ve varlıklara ilişkin açıklamalar Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda karşılık muhasebeleştirilmektedir. Karşılıklar, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın ana ortaklık Banka ve ilgili bağlı ortaklıkların yöneticileri tarafından yapılan en iyi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek için iskonto edilir. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülmediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için Grup tan kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük koşullu olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır. Koşullu varlıklar geçmiş olaylardan kaynaklanan ve Grup un tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlıklardır. Grup, koşullu varlıkları finansal tablolara yansıtmamaktadır ancak ilgili gelişmelerin konsolide finansal tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını teminen koşullu varlıklarını sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Ekonomik faydanın Banka ya girmesinin kesin hala gelmesi durumunda ilgili varlık ve buna ilişkin gelir, değişikliğin oluştuğu dönemin finansal tablolarına dahil edilmekte, ekonomik fayda girişinin muhtemel hale gelmesi durumunda, Grup söz konusu koşullu varlığı finansal tablo dipnotlarında göstermektedir. 16

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Ana Ortaklık Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden Banka nın tarihçesi 1 II. Ana Ortaklık Banka nın

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ 30 EYLÜL 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLAR, BUNLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE

Detaylı

Anadolubank Anonim Şirketi

Anadolubank Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 25 Temmuz

Detaylı

1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 KONSOLĐDE OLMAYAN FAALĐYET RAPORU

1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 KONSOLĐDE OLMAYAN FAALĐYET RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE OLMAYAN FAALĐYET RAPORU 1 ĐÇĐNDEKĐLER I. Đletişim bilgileri 3 II. Bankanın tarihçesi ile ilgili açıklamalar 3 III. Bankanın ortaklık yapısına ilişkin açıklamalar.

Detaylı

31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 3 Mayıs 2008 Bu rapor

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Finansal Tablolara İlişkin Rapor Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu, aynı

Detaylı

Anadolubank Anonim Şirketi

Anadolubank Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 21 Nisan 2008

Detaylı

Anadolubank Anonim Şirketi

Anadolubank Anonim Şirketi Anadolubank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 15 Mayıs 2015 Bu rapor, 1 sayfa sınırlı denetim raporu ile

Detaylı

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ 31 MART 2011 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLAR, BUNLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE

Detaylı

Anadolubank Anonim Şirketi

Anadolubank Anonim Şirketi Anadolubank Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V.(Merkezi Amsterdam)

Detaylı

Anadolubank Anonim Şirketi

Anadolubank Anonim Şirketi Anadolubank Anonim Şirketi 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 14 Ağustos 2015 Bu rapor, 1 sayfa sınırlı denetim raporu

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh

Detaylı

Anadolubank Anonim Şirketi

Anadolubank Anonim Şirketi 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 13 Mayıs 2009

Detaylı

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: Credit Agricole Yatırım Bankası

Detaylı

1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. İletişim bilgileri 3 II. Bankanın tarihçesi ile ilgili açıklamalar 3 III. Bankanın ortaklık yapısına ilişkin açıklamalar.

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015

1 OCAK - 31 MART 2015 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. İletişim bilgileri 3 II. Bankanın tarihçesi ile ilgili açıklamalar 3 III. Bankanın ortaklık yapısına ilişkin açıklamalar.

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK

Detaylı

Anadolubank Anonim Şirketi 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Anadolubank Anonim Şirketi 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 2 Kasım 2007 Bu rapor 1 sayfa

Detaylı

ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 23 Şubat 2009 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. İletişim bilgileri 3 II. Banka nın tarihçesi ile ilgili açıklamalar 3 III. Ana ortaklık Banka nın Ortaklık yapısına ilişkin

Detaylı

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal Kuruluşları

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal Kuruluşları Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal Kuruluşları 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız

Detaylı

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal Kuruluşları

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal Kuruluşları Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal Kuruluşları 30 Haziran 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu 07 Mayıs 2010 Bu rapor 1 sayfa sınırlı bağımsız denetim raporu, 44 sayfa finansal tablo ve dipnotlar ile banka yönetim kurulu başkanı

Detaylı

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 31 ARALIK 2014 TARİHİ DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İran İstanbul

Detaylı

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal Kuruluşları

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal Kuruluşları Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal Kuruluşları 31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

TAIB YATIRIMBANK A.Ş.

TAIB YATIRIMBANK A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TAIB YatırımBank

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde

Detaylı

TAIB YATIRIMBANK A.Ş.

TAIB YATIRIMBANK A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TAIB YatırımBank

Detaylı

TAIB YATIRIMBANK A.Ş.

TAIB YATIRIMBANK A.Ş. 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 3 II. Bankanın sermaye yapısı, yönetim

Detaylı

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde

Detaylı

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal Kuruluşları

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal Kuruluşları Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal Kuruluşları 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi)

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide

Detaylı

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. NİN 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

Detaylı

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde

Detaylı

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal Kuruluşları

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal Kuruluşları Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal Kuruluşları 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Ekim

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait bağımsız sınırlı denetim raporu

Odea Bank Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait bağımsız sınırlı denetim raporu ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 30 Eylül

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait bağımsız sınırlı denetim raporu

Odea Bank Anonim Şirketi 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait bağımsız sınırlı denetim raporu ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 30 Haziran

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU

30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU BİRİNCİ

Detaylı

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu 189

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu 189 VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu 189 Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu na: Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ( Banka ) ve konsolidasyona tabi

Detaylı

I. Bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor

I. Bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor I. Bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana

Detaylı

Anadolubank Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları

Anadolubank Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları Anadolubank Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları 31 Mart 2007 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Üç Aylık Konsolide Finansal Raporu ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Đçindekiler Finansal durum tablosu Kapsamlı gelir tablosu

Detaylı

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ 7 Kasım 2008 Bu rapor 1 sayfa sınırlı bağımsız

Detaylı

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 29 Nisan 2016 Bu rapor 2 sayfa bağımsız

Detaylı

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi tarihli ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilançolar 1-2 Bilanço dışı hesaplar tabloları

Detaylı

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim

Detaylı

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 10 Şubat 2016 Bu rapor 2 sayfa bağımsız

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi 30 Haziran 2012 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Sınırlı

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı