8.1. GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Sultangazi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8.1. GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Sultangazi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür."

Transkript

1 8. PLAN NOTLARI 8.1. GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Sultangazi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. 2. İstanbul İli 1. Derece Deprem Bölgesi olduğu için planlama alanının tamamında 1.Derece Deprem Bölgesi parametreleri kabul edilecektir. 3. Planlama alanında Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur. 4. Donatı alanları kamunun eline geçmeden uygulama yapılamaz. 5. Sosyal ve Teknik altyapı donatı alanlarında (Eğitim, Sağlık, Kültür, Dini Tesis, Yönetim Merkezi, Yeşil Alan, Teknik Altyapı, Açık Otopark, Kapalı Otopark, Belediye Hizmet Alanı, Mezarlık Alanı, kamuya ait parseller vb. alanlarda) ilgili yönetmeliklere uymak kaydıyla bölgenin tarihi, mimari kimliğine ve doğal yapısına uygun, yapılacak tesisin özellikleri ve kapasitesine göre fiziksel mekan bütünlüğü dikkate alınarak hazırlanacak ve ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılabilir. 6. Planlanan Otopark Alanları dışında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Daire Başkanlığı ve gerektiğinde 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu vb. kurumlardan uygun görüşü alınmak koşulu ile yeşil alanların altında otopark yapılmasına olanak verecek olan Açık Otopark, Yeşil Alan ve Park Alanları, Spor Alanları, Çocuk Bahçeleri, Meydan, Yol ve Kavşak Alanları, Açık Pazar Alanları gibi kamu kullanımına açık alanların zeminaltları kotları ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği toprak derinliği bırakılarak ve doğal zemin kotları değiştirilmeyecek biçimde, olağanüstü durumlarda sığınak alanı olarak, diğer zamanlarda ise, ulaşım ve trafik düzenleme komisyonu (UTK) kararıyla kamuya ait Zeminaltı Otopark olarak kullanılmak üzere düzenlenebilir. 7. Açık ve Kapalı Semt Spor Alanlarında yerleşmenin büyüklüğüne uygun olarak futbol, basketbol, tenis, voleybol, yüzme havuzu gibi spor faaliyetlerini içeren kapalı veya açık tesisler yapılabilir. Kapalı tesisler için çevre yapılanma koşulları dikkate alınarak, bölgenin tarihi, mimari kimliğine ve doğal yapısına uygun ve ilgili kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri alınmak koşuluyla onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 8. Koruma Bölge Kurulu Kararı ile koruma alanı belirlenmemiş sit alanı dışındaki tescilli parsellerde, bu parsellere komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesine, bu alanlarda gelecekte yapılacak uygulamalarda aksaklıklara neden olunmaması için koruma bölge kurulundan karar alınmadan herhangi bir uygulama yapılamaz. 9. İSKİ sahasına ve derelere bitişik parsellerde uygulama yapılmadan önce İSKİ görüşü alınacaktır. Planlama sınırları içinde yapılacak uygulamalarda İSKİ ye ait tesislerin

2 bulunduğu yerlerde tarih ve sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında belirtilen hususlara ve nihai görüş kararlarına uyulacaktır. 10. Planlama alanının merkezi özellik gösteren alanlarında Sağlık, İtfaiye, Haberleşme, İletişim gibi tesislerin bulunduğu alanlarda, ulaşım ağlarına yakın alanlardaki açık alan, meydan, park gibi yerlerin uygun noktalarında ilgili kuruluşların uygun görüşleri alınması, heliport yönetmeliğine uyulması şartı ile kamuya ait helikopter iniş-kalkış pisti (heliport alanı) yapılabilir. 11. Plan sınırları içinde imar kanununun 18. Maddesi sayılı kanunlarla birlikte uygulanabilir. 12. Bu planda aksi bir hüküm olmadığı takdirde açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği, Otopark, Deprem-Sığınak ve İSKİ yönetmelik hükümleri geçerlidir. 13. Planlama alanında hava mania hattında kalan parsellerde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nden görüş alınarak bu görüş doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 14. Halihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral haritalar arasında uyumsuzluk olması durumunda imar uygulaması, ilgili Kadastro Müdürlüğünden yada yetkili özel kurumdan alınacak röperli krokiye göre yapılacaktır. -Raylı Sistem Güzergahında kalan parseller Ulaşım Daire Başkanlığından görüş alınmadan uygulama yapılamaz. TT: UYGULAMA İMAR PLANLARI PLAN HÜKÜMLERİ 1. İmar durumu ve ruhsat alınmadan önce parselin topografyasını değiştirmek amacıyla dolgu veya hafriyat yapılamaz, setler tanzim edilemez. 2. Plana işlenmiş olan doğalgaz hatları, isale hatları vb. tüm taşıyıcı ve iletken hatlarda kalan parsellerde parsel ölçeğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınmadan uygulama yapılamaz. 3. Plana işlenmiş olan enerji nakil hattı altında kalan alanlar için uygulama aşamasında TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların görüşü alınacaktır. 4. Bu planın onay tarihinden önce yapımı tamamlanmış mevcut doğalgaz altyapı ve üstyapı hatları mevcut haliyle korunarak yapı yaklaşma sınırı minimum 1.00 metre olacaktır.

3 5. Havza alanı haricinde kalan konut, ve konut+ticaret alanlarında mevcut yapılaşmış binalar yıkılıp yeniden yapılmak koşuluyla bu planda verilen yoğunluk değerlerine karşılık gelecek iskan edilebilir (bağımsız birime konu) toplam inşaat alanı arka ve yan cephelerden birbirine komşu en az 4 parselin tevhidi ile 1000 m 2 den büyük parsel oluşturulması halinde %10, 2000 m 2 den büyük parsel oluşturulması halinde %15, 3000 m 2 den büyük parsel oluşturulması halinde %25 oranında arttırılır. Ancak oluşan parselin toplam yüzölçümünün %25 i oranında uygun bir bölümünde özel mülkiyete konu olabilecek açık yeşil alanlar veya kentsel ve sosyal altyapı alanı ayırmak zorunludur. Bu uygulamalar yapılaşmış parseller için geçerli olup boş parseller, yapılaşmış parsel veya parseller ile birleşmesi halinde bu haktan faydalanabilirler. TAKS 0,40 ı geçmemek kaydı ile avan projeye göre uygulama yapılacak olup, yapılacak yapıların mimari tipolojisini ve cephe detaylarını belirlemeye İlçe Belediyesi yetkilidir. Her bağımsız birime en az bir otopark yeri ayrılması kaydıyla otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması zorunludur. -Deprem riskine karşı dayanıklı ve yaşam kalitesi yüksek çevre oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla havza alanı dışında kalan T4 ticaret (T4 alanlarında üst katları konut olmak şartı ile), konut ve konut+ticaret alanlarında 1000 m2 den küçük parsellerin tevhid edilmesiyle 1000 m2 den büyük parsel oluşturulması durumunda yeni oluşacak parselin inşaat alanı parsellerin meri plana göre hesaplanacak inşaat alanlarının %10 arttırılmasıyla, 2000 m2 den büyük parsel oluşturulması halinde %15 arttırılmasıyla, 3000 m2 den büyük parsel oluşturulması halinde %25 oranında arttırılmasıyla bulunur. Ayrıca üzerinde bina olmayan parseller üzerinde bodrum hariç 3 katlı bina bulunan parsellerle birleştikleri takdirde bu haktan % 50 oranında faydalanır. Adadaki tüm parsellerin birleştirilmesi halinde yukarıda belirtilen artışlar 5 puan arttırılır. Ancak yapı adasındaki tüm parsellerin tamamının tevhid edilmesine rağmen oluşan yeni parselin 1000 m2 den küçük olması halinde yapı adasının 800m2 den küçük olmaması şartıyla 1000 m2 ye verilen artış oranı uygulanır. Tevhid edilen parsellerin tamamının boş olması durumunda ise bu haktan %25 oranında faydalanılır. Kooperatifler binalarını yıkıp yeniden yapmak kaydı ile ruhsatlarındaki iskan edilebilir inşaat alanları toplamı %25 oranında arttırılır. Bu uygulamalar esnasında tevhid sonucu oluşan parselde TAKS:0.40 değeri aşılamaz, farklı irtifa, farklı fonksiyon ve farklı nizama sahip parseller tevhid edilebilir. -Parsellerin meri plandaki inşaat alanı bir bodrum+zemin kat+normal kat alanları+çap alanının (normal kat alanının % 30 u kadar) toplamından hesaplanacaktır. Bu hesapta bodrum kat alanı zemin kat konturları esas alınarak hesaba dahil edilecektir. Yeni oluşacak parselin su basman kotu üzerindeki kısmında (zemin ve normal katlar) bu alandan düşülecek emsale dahil olmayan alanların toplamı yangın merdiveni hariç bu alanın %10 unu aşamaz. Yeni oluşacak parsellerin bodrum katları iskan edilmeyecek ve otopark ihtiyacı bodrum katlarda karşılanacaktır. -İfraz edilen parsellerde ifrazdan önceki yapılaşma koşulları geçerli olacaktır. TT:

4 6. Konut, konut+ticaret alanlarında eğimden dolayı açığa çıkan 1. ve 2. bodrum katlar iskan edilebilir, iskan edilen bodrum katlar emsale dahildir m 2 den büyük parsellerde otopark ihtiyacı bina bünyesinde karşılanmadan bodrum katlar iskan edilemez. 7. T1 Ticaret Alanları; kültür, ticaret ve alışveriş merkezi alanıdır. İlçe Belediyesince onaylanacak avan proje doğrultusunda imar yönetmelik mevzuatları hükümlerince uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda E=1.5 aşamaz. T2 Ticaret Alanları; ticaret ve hizmet alanlarıdır. Bu alanlarda ticari hizmet veren yapılar, bürolar, iş hanları, lokanta, çarşı, banka, vb. fonksiyonlar yer alacaktır. Bu alanlarda E: 0.25, yükseklik 2 katı geçemez. İhtiyaç olmasa da oto galeri fonksiyonunda tabi zemin kotu altına zemin altı otopark yapılabilir. Otoparklar emsale dahil değildir. TT: T3 Ticaret Alanları; ticaret ve hizmet alanlarıdır. Bu alanlarda ticari hizmet veren yapılar, bürolar, iş hanları, lokanta, çarşı, banka, vb. fonksiyonlar yer alacaktır. Bu alanlarda E: 1.00 yükseklik 9.50m yi geçemez. T4 Ticaret Alanları; yaşayan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ticaret ve hizmet alanlarıdır. Bu alanlarda çevre yapılanma şartlarını aşmamak kaydıyla tamamen ticari hizmet veren yapılar, bürolar, iş hanları, lokanta, III. sınıf fırın, düğün salonu, sauna, hamam, spor salonu, çarşı, çok katlı mağaza, banka, sinema, tiyatro, turistik tesis, otel vb. fonksiyonlar yer alabileceği gibi bu fonksiyonlarla birlikte bodrum ve zemin katlar ticaret olmak koşulu ile üst katlarda istenirse konut fonksiyonu da yer alabilir. Ekmek fırını yapılabilir. T5 Ticaret Alanları; konut+ticaret alanıdır. Konut+ticaret fonksiyonunun verildiği yoldan cephe alan ilk sıra parseller konut+ticaret fonksiyonundadır. Ancak konut+ticaret alanlarında, derinliği fazla olan parsellerde yapı derinliği 30 metreye kadar konut+ticaret fonksiyonu, devamında ise diğer sokak şartları fonksiyonu uygulanır. Konut+ticaret alanlarında köşe başına rastlayan parsellerde ise konut+ticaret fonksiyonunun verildiği yoldan, yapı derinliğinin 30 metreye kadar olan kısmına konut+ticaret fonksiyonu, devamına ise diğer sokak şartları uygulanır. Eski Edirne Asfaltı Caddesi ne cepheli paralel adaların ilk sıra parsellerine arka komşu parsellerin ilgililerinin talebi halinde bu planda verilmiş yapılaşma şartlarını aşmamak koşulu ile konut+ticaret fonksiyonu verilir. - Eski Edirne Asfaltına cepheli ilk sıra parseller parsel tamamında konut +ticaret fonksiyonunu kullanabilir. TT: T4 alanlarında yapılabilecek fonksiyonların hepsi T5 alanlarında da yapılabilir. Havza içinde kalan T1, T2, T3 alanlarında ve tamamı ticaret yapılan T4, T5 ticaret alanlarında E: 0.25 değeri aşılamaz. -Kentsel yenileme amaçlı kullanılacak alan 2409 ada 4 parselde zemin katta ve iskan edilen bodrum katlarda konut yapılabilir. Parselde meri planda verilen inşaat alanının aşılmaması kaydıyla min taks:0.30 maks. Taks:0.40 hmaks:45.50 m. Yapı yapılabilir.

5 -2409 ada 4 parselde 24 m.lik yol cephesinde bodrum katlarda 3m. Çekme mesafesi uygulanarak parsel tamamında otopark amaçlı bodrum kat yapılabilir. TT: Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında; hem küçük sanayi ve hem de ticaret+hizmet amaçlı yapı yapılabilir. Maks TAKS:0,50 maks KAKS:1, yükseklik 2 katı geçemez. Havza içinde kalan konut dışı kentsel çalışma alanlarında EMSAL:0,25 değeri aşılamaz. (Bu alanlarda fuar, showroom, satış mağazaları ve fırın yapılabilir.) Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında h:5,50+1 kat şeklinde uygulama yapılacaktır. TT: Küçük Sanayi Alanı kullanımında, yanıcı parlayıcı maddeler ve zirai ilaçlar yapılamaz. Bu alanlarda çevreyi kirletmeyen, tehlikeli atık üretmeyen, gürültü ve görüntü kirliliğine neden olmayan nitelikte üretim ve depolama fonksiyonları yer alabilecektir. Planlama alanı içerisinde kalan küçük sanayi kuruluşlarının proje, ruhsat aşamasında: İmalat içi ve imalat sonunda oluşacak pis su atıkları ile ilgili tedbirler yönünden İSKİ Genel Müdürlüğü nün görüşüne göre uygulama yapılacaktır. Çevre koşulları yönünden, yürürlükteki yasalar yönetmelikler ve ilgili kuruluşların görüşleri doğrultusunda her türlü önlem alınacaktır. Konut Dışı Kentsel Kullanım Alanlarında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanununun hükümleri uygulanır. 9. Akaryakıt İstasyonu Alanlarında, ilgili kuruluşların olumlu görüşleri alınmak ve avan projesi Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanmak şartıyla akaryakıt istasyonu tesis edilebilir. Akaryakıt istasyonları için kuruluş görüşleri olumsuz olursa, içinde bulundukları yapı adasının şartları geçerli olacaktır. Bu alanlarda, akaryakıt tankı depo ve pompasının yüz aldığı cephedeki yolda bulunan mevcut planlanan atıksu, içme suyu isale ve şebeke borularının zarar görmemesi için akaryakıt tankı ile ekseni arasında en az 7.00 metre yapı yaklaşma sınırı bırakılması gerekmektedir. Bu alanlarda yapılaşma şartı havza sınırları içerisinde uzun mesafeli koruma kuşağında KAKS:0.25, havza sınırları dışında TAKS:0,25, KAKS:0,50, H:6,50m yi aşamaz. İmar planlarında akaryakıt istasyonu olan veya tadil edilecek parseller için ilgili yönetmelik şartlarına uyulacaktır. 10. Yeniden Düzenlenecek Alanlar; planda meskun alan sınırı içinde yer alan kısmen yapılaşmış ve alt ölçekli planlarda Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce fonksiyonlandırılarak imar uygulama sorunları çözümlenecek alanlardır. Bu alanlar konut, konut+ticaret, ticaret fonksiyonlarının yanında söz konusu alanın ihtiyacı olan donatıları da barındıracaktır. Nüfus yoğunlukları planda verilen çevre yapılanma şartlarını aşmamak ve

6 havza içine giren kısımlarında İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğine uygun olarak arazi kullanım kararları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında belirlenecektir. 10. Yeniden düzenlenecek Alanlar; planlarda meskun alan sınırları içinde yer alan, kısmen yapılaşmış alanlar konut, konut+ticaret, ticaret fonksiyonlarının yanında söz konusu alanın ihtiyacı olan sosyal donatı alanları olarak, nüfus yoğunlukları planda verilen çevre yapılanma şartlarını aşmamak üzere, havza içine giren kısımlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğine uygun şekilde planlanabilecektir. TT: tarih ve 2448 sayılı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış imar planına esas 1/1000 ölçekli jeoteknik yerleşime uygunluk raporuna göre uygulama yapılacaktır. 12. İnşaat uygulamalarında yürürlükte olan afet yönetmeliğine uyulacaktır. 13. Planlarda otopark olarak gösterilen ve mülkiyeti şahıslara ait olan alanlar için ilgililerinin müracaatı ve ruhsat, mülkiyet ve giriş-çıkışlara yönelik ilgili kurumların uygun görüşleri doğrultusunda Özel Otopark Alanı (Zemin Altı, Zemin Üstü, Asansörlü) olarak uygulama yapılacaktır. Uygulama aşamasında otopark giriş-çıkışları konusunda Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararı alınacaktır /5000 planda K sembolü ile gösterilen kavşak noktaları şematik olup uygulama projesinde kesinlik kazanacak ve İBB Başkanlığınca onanacak projesine göre uygulama yapılacaktır. 15. Teşekküle esas bina: yola tecavüzü olmayan bodrumlu iki katlı veya bodrumsuz üç katlı betonarme binadır. 16. Bu planın onayından önce inşaat ruhsatı alan parsellerde 4708 sayılı kanun hükümlerine uyulması ve yapı ruhsatında yer alan iskan edilebilir inşaat alanının aşılmaması kaydıyla ruhsat yenileme, tadilat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi işlemleri ruhsat aldıkları plan hükümlerine göre yürütülür. Ancak binaların yıkılıp yeniden yapılması halinde bu plan koşulları geçerlidir. 17. Emsal teşkil edecek bina imar affı belgesi olan veya ruhsatlı binalar ile teşekküle esas binalardır. 18. Ticaret, konut, konut+ticaret alanında kalan havza sınırları dışındaki 2000 m 2 ve daha büyük imar parsellerinde ve havza sınırları içerisindeki 1000 m 2 ve daha büyük imar parsellerinde emsal uygulaması zorunludur. Bu parsellerde simge uygulaması yapılamaz. -Ticaret, ticaret+konut (t5) alanlarında kalan Kentsel yenileme amaçlı kullanılacak parsellerde ilçe belediyesinin uygun Görülmesi halinde zemin katta ve iskan edilebilen bodrum katlarda konutta yapılabilir. TT: Mülkiyeti kamuya geçmiş alanlarda Belediye Encümeni Kararı ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda trafo, doğalgaz vb. tesisler için parsel ihdas edilebilir.

7 20. Plan sınırları içinde, tüm imar uygulamalarında korunması gereken tescilli ağaç ve ağaç toplulukları korunacaktır ada 1 parselde ilgili KTVKBK kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır ada 1 parselde yapılaşma koşulları İlçe Belediyesince onaylanacak avan projesinde belirlenecek şekilde parka hizmet edecek sosyal tesisler yapılabilir. Bu planın bilgisayar ortamına aktarılması, parsel sınırları ile yol istikamet hatlarında 1.00m ye kadar kaymalar olmuş ise, yol güzergahı bozulmamak ve planda belirlenen yol genişliğinin altına düşmemek koşuluyla, parsel sınırları dikkate alınarak uygulama yapılacaktır. Sultangazi İlçesi sınırları içerisindeki tüm parsellerde bahçe duvarlarının belirlenmesinde İlçe Belediyesi yetkilidir. TT: Donatı alanları: 1. Yönetim Merkezi olarak gösterilen alanlarda; planlama alanı büyüklüğü ölçeğinde gerekli olan ve ihtiyaç duyulan; merkezi ve yerel yönetim birimleri için karakol, emniyet, kaymakamlık, itfaiye, milli eğitim, muhtarlık, halk eğitim, sağlık tesisi, sosyal tesis, kültürel tesisler, kütüphane, bilgi-beceri-meslek edindirme kursları gibi eğitim ve kültür yapıları, belediye hizmet birimleri vb. yönetim ve hizmet amaçlı birimler yer alabilir. 2. Belediye Hizmet Alanları: Bu alanlarda; mahalle yerleşmesine hizmet edebilecek nitelikte sosyal tesis, halk eğitim, belediyeye ait kültürel tesisler, kütüphane, bilgi-beceri-meslek edindirme kursları gibi eğitim ve kültür yapıları, belediyeye ait idari birim şubeleri, muhtarlık gibi yönetim yapıları, semt ölçeğinde küçük ölçekli sağlık tesisleri ve belediye hizmet birimleri, pazar alanları, kurban kesim yerleri ayrı ayrı ya da birlikte yer alabilir. Cebeci Mahallesi 6756 ada 1 parselde yer alan BHA da Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla 1.bodrum katta ticari birimler yapılabilir, emsale dahil değildir ada 1 parselde zemin üzerindeki katlarda toplam alanı 500m² yi geçmeyecekşekilde ticari birimler yapılabilir ada 1 parselde zemin katta toplam 500m² yi geçmeyen ticari birimler yer alabilir. Zemin üstü katlarda ise 3000m² yi geçmeyecek şekilde düğün salonu ve düğün salonuna hizmet eden birimler yapılabilir. Bu birimler işletilmek üzere kiraya verilebilir ancak satışa konu edilemez.tt: İsmetpaşa Mahallesi, 4583 ada 4 parsel, Sultançiftliği Mahallesi, 202 parsel, 50. Yıl Mahallesi, 2615 ada 11 parsel ve 2117 ada 23 parselde yer alan BHA da parsel alanının %5 ini geçmeyecek şekilde ticari birimler yapılabilir. BHA da yapılan ticari birimler satışa konu edilemez. TT: ada 2 parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı ihtiyaç olması halinde otopark olarak da kullanılabilir. TT:

8 3. Planda ilköğretim, ortaöğretim ve meslek lisesi lejantlarıyla okul fonksiyonu verilen alanlarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün ihtiyacı doğrultusunda ilköğretim, ortaöğretim, lise, meslek lisesi vb. lejantlar arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün uygun görüşü alınmak koşulu ile değişim yapılabilir. 4. Kentsel Hizmet Alanları: Bu alanlarda enerji, iletişim, ulaşım, içme ve atık su vb. yerleşmenin teknik altyapısına hizmet eden kurum ve kuruluşların (itfaiye, İSKİ, TEİAŞ, DSİ, BOTAŞ, İETT vb.) tesis ve sistemleri yer alabilir. 5. Dini Tesis Alanları: İbadete açık dini tesislerin bulunduğu alanlardır. 6. Sağlık Tesis Alanları: Hastane, dispanser, sağlık ocağı, sağlık evi, sağlık merkezi ve doğumevi gibi tesislerin bulunduğu alanlardır. 75.yıl Mahallesi f21c14d pafta 700 ada 1 parsel ve parselin kuzeyinde kalan tescil harici alanda yaşlılar yurdu yapılabilir. 7. Kapalı ve Açık Spor Alanları: Spor ve oyun ihtiyaçlarını karşılayan alanlardır. Bu alanda yerleşmenin büyüklüğüne uygun olarak futbol, basketbol, tenis, voleybol, yüzme havuzu gibi spor faaliyetlerini içeren kapalı veya açık tesisler yapılabilir. 8. Park ve Dinlenme Alanları: Park ve dinlenme alanı olarak planlanan yeşil alanlarda yerleşmenin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma yönelik, gezi alanları, yürüyüş; koşu, bisiklet, atıcılık gibi açık havada yapılabilen spor faaliyetleri, seyir terasları, rekreasyon alanları, piknik alanları, oyun eğlence parkları, çocuk bahçeleri ve oyun alanları, büfe ve çayhaneler gibi fonksiyonlar yer alabilir. Bu alanlarda Emsal 0,05 i, toplam inşaat alanı 250 m 2 yi geçemez. H max : 4.50 metreyi geçmeyen sökülüp takılabilir elemanlardan oluşan demontabl (büfe, wc, çay bahçesi vb.) yapılar ve açık otopark alanları yer alabilir. Bu alanlarda ihtiyaç duyulması halinde taban alanı 150 m 2 yi ve h:2 katı geçmeyen muhtarlık ve semt konağı binaları yapılabilir. TT: Şehir Parkı: Şehir parkı olarak planlanan alanda eğlenme, dinlenme ve spor faaliyetleri, sosyal ve kültürel tesisler botanik bahçesi vb. yeşil alanlar yer alabilir. Bu alanda yapılaşma şartı E: 0.03 ü geçemez. 10. Günübirlik Alanlar: Açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma yönelik eğlenme, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği alanlardır. Bu alanlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinin getirdiği koşullara uygun olmak şartıyla günübirlik turizm tesislerine izin verilebilir ve İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinin getirdiği koşullara uygun olmak şartıyla bu alanlarda hayvanat bahçesi, doğal hayatı gözlem evleri yapılabilir. Emsal 0,05 i ve toplam inşaat alanı 1000 m 2 yi geçemez. Maksimum yüksekliği tek katı geçmeyen sökülüp takılabilir elemanlardan oluşan demontabl (büfe, wc, çay bahçesi vb.) yapılar ve açık otopark alanları yer alabilir.

9 11. Meydan Düzenleme Alanı olarak planlanan alan; sosyal, kültürel, eğlenceye dönük faaliyetlerin ve tören alanı, açık konser alanı vb. Aktivitelerin yapıldığı açık kamusal toplanma mekânı olup meydan olarak düzenlenecek alandır. Bu alanların altında bölge sığınakları, bölge otoparkı ve ticari amaçlı fonksiyonlar gibi kullanımlar yer alabilir. 12. Çocuk Bahçeleri: Kentte yaşayanların yeşil alan, dinlenme ve oyun ihtiyaçlarına cevap veren alanlardır. 13. Açık Pazar Alanları: Açık pazar alanı olarak gösterilen alan, çok amaçlı açık kamusal kullanım alanı olup, sosyal, kültürel, eğlence ve açık ticaret aktivitelerinin yapıldığı tören alanı, açık konser alanı ve yerel ürünlerin pazarlandığı alanlardır. Bunun dışında ilgili belediyenin uygun görmesi halinde gerekli alt yapının hazırlanması şartıyla otopark, yılın belirli günlerinde ilgili idarelerin uygun görüşü alınmak kaydıyla kurban satış-kesim alanı olarak kullanılabilir. 14. Kültürel Tesis Alanları: Kütüphane, konferans ve seminer salonları, konser, tiyatro, sinema, sergi salonları gibi kültürel tesislerin bulunduğu alanlardır. 15. Sosyal Tesis Alanları: Bu alanlarda kimsesiz sokak çocuklarının barınma, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak ve bu amaca hizmet etmek üzere halk eğitim merkezleri, meslek edindirecek kurslar, el becerileri kazandıracak atölyeler, yönetim binaları, kafeteryalar, açık ve kapalı spor alanları kır bahçelerinin yer alabileceği çocuk bakım evi, ayrıca kimsesiz ve yaşlı vatandaşlara yönelik huzur ve bakım evi ya da kimsesiz kadınların sığınabileceği barınma alanları, özürlü vatandaşlarımızın barınma ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenecek özürlüler yurdu, rehabilitasyon merkezi, öğretmen evi gibi fonksiyonlar yer alabilir. Bu kimselerin üretim yapabileceği atölyeler ve ürünlerini sergileyebilecekleri prefabrik satış noktaları da yer alabilecektir. 16. Özel Sosyal Tesis Alanları: Bu alanlarda meslek edindirecek kurslar, el becerileri kazandıracak atölyeler, ayrıca kimsesiz ve yaşlı vatandaşlara yönelik huzur ve bakım evi yada kimsesiz kadınların sığınabileceği barınma alanları, özürlü vatandaşlarımızın barınma ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenecek özürlüler yurdu, rehabilitasyon merkezi ve özel yurt alanı gibi fonksiyonlar yer alabilir. 17. Mezarlık Alanları: İlgili mevzuata göre tespit ve tesis edilen defin alanlarıdır. Bu alanlarda ilgili kanun ve yönetmelikler ile İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir. 18. Yüksek Öğretim Tesisleri Kampüs Alanı: Planda yüksek öğretim tesisleri alanında meslek yüksek okulu ve ihtiyacı olan revir, kütüphane, yemekhane, idare, çok maksatlı salon, anfi, atölye, spor salonu, yurt, tören alanı vb. fonksiyonlar yer alabilir. 19. Bu donatı alanlarında çevre yapılanma koşulları dikkate alınarak, TT ilgili kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri alınmak koşuluyla ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

10 20. Ticaret ve konut+ticaret alanlarında plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin EK-1a, EK-1b, EK-1c tablolarında belirtilen asgari alan büyüklüklerini sağlayan parsellerde onaylanacak avan projeye göre planda verilen yapılanma koşullarını aşmamak kaydıyla yükseköğretim tesisi hariç özel katlı otopark, özel eğitim, özel sağlık, özel kültür tesisi ve özel sosyal tesis tesis ve yurt TT: yapılabilir. Ticaret ve ticaret+konut alanlarında planda verilen yapılanma koşullarını aşmamak ve ilgili kurumlardan (milli eğitim bakanlığı, sağlık bakanlığı, ibb ulaşım planlama müdürlüğü vb.) Uygun görüş alınmak şartıyla yüksek öğretim tesisi hariç özel katlı otopark, özel eğitim, özel sağlık, özel kültür tesisi ve özel sosyal tesis binaları ibb tarafından onaylanacak avan projesine göre yapılabilir. TT: Havza içinde İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinde belirlenen KAKS (Emsal) değerleri aşılamaz. 21. Havza sınırları içerisinde yer alan kamu hizmeti için ayrılan sosyal ve teknik donatı alanlarının özel teşebbüs eliyle yapılması durumunda yapılaşma koşulları İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinde belirtilen konut dışı yapılaşma değerleri ile ilgili yapılanma şartlarına tabidir. 22. Ön Bahçe Mesafesi: 15 ve 15 metreden geniş olan yollarda ön bahçede teşekkül uygulaması yapılamaz. Genişliği 15 metreden az olan yollarda, yapılaşmanın %60 olduğu adalarda teşekkül uygulaması yapılır. -Genişliği 15 metre ve 15 metreden az olan yollarda, parsellerin mahreç aldığı taraftaki yapılaşmanın teşekküle esas bina boyu en az %50 olduğu adada teşekkül uygulaması yapılır. Ancak 15 m. Genişliğindeki yollarda ayrıca yol boyunca parsellerin mahreç aldığı taraftaki teşekküle esas bina boyları toplamının en az % 50 olması şartı aranacaktır. 15metre ve 15 metreden daha dar yollarda yol genişlemesinden sonra taşkın duruma düşen mevcut yapıların en az %50 olduğu durumlarda yeni binaların inşaat istikamet hattı yol istikamet hattı olarak belirlenir.tt: Genişliği 15 metre ve 15 metreden az olan yollarda komşu parsellerde teşekküle esas bina bulunması halinde teşekkül uygulaması yapılır. Komşu parsellerde teşekkül bulunmaması durumunda komşu imar adaları dikkate alınarak teşekkül belirlenecektir. 15 metre ve 15 metreden daha dar yollarda yol genişlemesinden sonra taşkın duruma düşen mevcut yapıların en az %50 olduğu durumlarda yeni binaların inşaat istikamet hattı yol istikamet hattı olarak belirlenir. TT:21/07/2014

11 Ön bahçe mesafesi yerine (C) yazılmış yerlerde yollardan çekilme mesafeleri olarak adanın yol boylarınca çizilmiş veya YC=...olarak yazılmış olan mesafelere uyulur. (C) yazılmış yerlerde yollardan çekilme mesafeleri çizilerek veya yazılarak ifade edilmemiş ise teşekkül etmiş cephe hattına uyulur. 23. Arka Bahçe Mesafesi: Arka bahçe mesafesi 5.00 mt olan yerlerde parselin her iki yanında ruhsatlı ve istikametine uygun bina olması halinde arka bahçe mesafesi hiçbir şekilde 3.00 m nin altına düşmemek kaydıyla her iki yan teşekküle göre uygulama yapılır. Ticaret ve ticaret+konut alanlarında bodrum ve zemin katlarda arka bahçede parselin tamamında inşaat yapılabilir. Ancak arka parselin konut olması durumunda konut parselinden 3.00 mt çekilerek uygulama yapılır. Tek sıra ve çift sıra parsellerin birlikte bulunduğu imar adalarında arka bahçe mesafeleri, mevcut yapılaşma ve parsellerin durumu değerlendirilerek ada bütünündeki yapılanmaya göre uygulama yapılır. Sultançiftliği ve İsmetpaşa Mahallelerinde 1 mt.nin altına düşmemek kaydı ile arka bahçe teşekkülü uygulanır. TT: Habipler- Esenler Mahallesinde Taks:0,35 i sağlamak amacı ile ön bahçe mesafesi 5.00 mt.nin altına düşmemek kaydı ile yan ve arka bahçe mesafeleri 2.00 mt ye kadar düşürülebilir. TT: Yan Bahçe Mesafesi: İstanbul imar yönetmeliği uygulanır. Planda belirtilmeyen durumlarda İstanbul İmar Yönetmeliği uygulanır. Ancak parselin cephe şartını sağlamaması durumunda yan bahçe 2.00 m ye düşürülebilir. TT: İfraz: Parselinin emsal teşkil edecek bina olması halinde yapılacak olan ifraz işleminde min. bina cephe ve derinlik şartlarını sağlamak kaydı ile min. parsel büyüklüğü şartı aranmayacaktır. Konut, ticaret+konut alanlarında parselin boş olması halinde parsel genişlikleri planda verilen yan bahçe mesafeleri+min bina cephesinden, parsel derinlikleri planda verilen ön bahçe mesafesi+arka bahçe mesafesi m den, parsel büyüklüğü 400 m 2 den az olamaz. Bir kısmı donatı alanında kalan parsellerin donatı alanında kalan kısımları kamu eline geçmedikçe ayrı bir parsel olarak ifraz edilemez.

12 -Kamu mülkiyetinde olan ve tapu tahsis belgelerine göre ilgili Müdürlüğü tarafından ifraz işlemi yapılacak parsellerde minimum parsel büyüklüğü 250 m2 dir. --İfraz yapılan parsellerde yeni oluşacak parsellerde ifrazdan önceki yapılanma koşulları geçerlidir. İfraz yapılan parsellerde yeni oluşacak parsellerde ifrazdan önceki yapılanma koşulları geçerlidir. Sınır düzeltmelerinde plan notlarında verilen minimum ifraz koşulları aranmaz. -Tevhit işlemlerinden sonra Arka bahçe mesafesi plan şartlarına uyularak ve yeni oluşan parsele göre yeniden belirlenir TT: Tevhid: Ayrık, ikiz ve blok nizam parsellerde tevhid yapılabilir. Tevhidden sonraki parselin bina taban alanı ve inşaat alanı, tevhitten önceki parsellerin bina taban alanı ve inşaat alanı toplamını geçemez. Mülkiyeti kamuya ait aynı fonksiyona sahip sosyal donatı alanlarında tevhid yapılabilir. 27. Bina Derinlikleri: İstanbul imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 28. Bina Cepheleri: İstanbul imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 29. Parsellerde Yapılanma Şartları: Ayrık-İkiz (Aİ) yapılanma koşulu verilmiş olan bölgelerde; parseller ayrık nizam alamayacak ölçülerde ise ikiz blok etüdü yapılır. Bitişik nizamla; blok, ayrık veya ikiz nizam gibi farklı yapılaşma koşullarının birleştiği aynı imar adası içinde bitişik nizamdaki köşebaşı parsele blokbaşı gibi uygulama yapılacaktır. Üzerinde; ayrık, blok veya ikiz yapı nizami getirilmiş olan yapı adalarında, parseller üzerinde blok, ayrık veya ikiz blok etüdleri ilgili müdürlüğü yetkilidir. Yeşil alan, cami, okul, hastahane, karakol gibi kamu hizmetine ayrılmış parsellere komşu parsellerden, planda belirtilmemiş ise 3 m. çekilerek uygulama yapılacaktır. -Köşe başına rastlayan İkiz veya blok nizam parsellerde yapının cephe aldığı yola göre diğer yolda ters meyilden dolayı yapının 1 kattan (3,00mt den ) fazla gömülmesi halinde kot parselin cephe aldığı yol kotlarının ortalaması alınarak diğer parsel tarafından kademelendirme yapılır. TT:

13 Adadaki parsel sayısı tek sayı ise, blok cephesi m yi geçmemek kaydıyla üçlü bir blok teşkil etmek veya tek kalan parsele ayrık nizam uygulamak ilgili müdürlük yetkilidir. Blok nizamda adadaki blok etüdüne göre ikiz blok yapılabilir. Teras kat ve çekme kat yapılamaz. Habipler-Esenler Mahallesi nde Ayrık-İkiz nizam 4 kat TAKS: 0.35 yapılaşma şartı verilen adalarda Plan ve Proje Müdürlüğü nce blok etüdü hazırlanacaktır. TT: Bitişik nizam imar adalarında komşu parsellerinde yan bahçe mesafesi bırakılarak ruhsatlı ve istikametine uygun olarak yapılmış bina bulunan parsellerde 3m yan bahçe mesafesi bırakılarak uygulama yapılır. Komşu parseldeki binanın bahçe mesafesinin 3m den az olması halinde yan bahçe mesafesi 2m olarak uygulanır. Ayrık-İkiz Nizam 4 Kat Taks:0,35 yapılaşma şartı verilen adalarda Taks:0,35 şartını sağlamayan parsellerde Taks:0,35 kurulumu sağlamak amacı ile ikiz blok yapılabilir.eski plan şartlarında ruhsat almış olan binaların müktesap hakları korunur. TT: Taks/kaks değeri verilmiş ve herhangi bir yükseklik sınırı getirilmemiş parsellerde Hmaks: m uygulanacaktır. TT: Çıkmalar: Çıkmalar imar yönetmeliğine tabidir. Yol cephesindeki çıkmalar 1 (bir) m yi geçemez. Ancak 5 metre ve daha fazla ön bahçesi olan binaların yol cephesine olan çıkması 1.5 (bir buçuk) metre yapılabilir (Eski Edirne Asfaltı hariç). Yan ve arka bahçelerde çıkmalar komşu parsellere 2 m ye kadar yanaşabilir. 31. Cumhuriyet Mahallesi nde bulunan ve tasdikli 1/1000 ölçekli Küçükköy planında 1 nolu Gecekondu Önleme Bölgesi olarak tasdiklenmiş a, b, c tipi blokların ebatları aynen korunmuştur. Blokların ebatları: A tip 1185 blok ebadı: 10.50x21.90m 5 kat B tip 1176 blok ebadı: 8.00x17.75m 5kat C tip özel blok ebadı: 9.50x16.65m 5kat 32. Transfer Merkezleri:

14 Triyaj alanında; raylı sistem triyaj alanı, toplu taşım peron yerleri, taksi durağı, park&ride amaçlı otopark alanı fonksiyonları yer alabilir. Bu alan içerisinde yer alacak fonksiyonlar avan projeye göre belirlenecek olup, avan projeye ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı onayından sonra uygulama yapılacaktır. 33. Askeri alanlarda 2565 sayılı askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu hükümleri geçerlidir. 34. Anayasa ve 6831 sayılı orman kanunu gereğince ormanlık alanlar ve 2/B ler imar planlarına ve imar uygulamalarına konu edilemez. 35. Özel Spor Alanları: Açık spor tesisleri yapılabilir. İlçe Belediyesi nce onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı nda kalan 50.yıl mahallesi 2879 ada 4 parselin güneyinde bulunan 757 m 2 lik alanda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında öngörülen minimum parsel büyüklüğü şartı aranmaz. TT: Daha önce uygulama görmüş veya rızaen terk yapılmış parsellerde bu plana göre ilave terkler çıkması ve toplam terk miktarının %40 ı aşması halinde terklerin rızaen yapılması kaydıyla emsal hesabı parselin kadastral alanının %60 ı üzerinden yapılır. Bu hüküm bu plana göre terk miktarı %40 ı aşan parsellerde de terklerin rızaen yapılması koşulu ile yapılır. TT: Daha önce uygulama görmüş veya rızaen terk yapılmış parsellerde bu plana göre ilave terkler çıkması ve toplam terk miktarının %40'ı aşması halinde terklerin rızaen yapılması kaydıyla emsal hesabı parselin kadastral alanının %60'ı üzerinden yapılır. Bu hüküm bu plana göre terk miktarı %40'ı aşan parsellerde de terklerin rızaen yapılması koşulu ile yapılır. Ancak hiçbir durumda net parsele göre hesaplanan emsal değeri 3'ü aşamaz. 14/06/2014 Havza İçi Plan Notları 1. Göl Mutlak (0-300m) ve Dere Mutlak Koruma Alanlarında; a) İdare tarafından yapılacak veya yaptırılacak arıtma tesisleri hariç hangi maksatla olursa olsun hiçbir şekilde yapı yapılamaz. Mezarlık kurulamaz. b) Sıvı ve katı atıklar dökülemez, depolanamaz. Ancak İSKİ nin görüşü alınarak hazırlanacak peyzaj planları doğrultusunda, toprak geçirimliliğini engelleyici betonlaştırma gibi faaliyetler yapılmamak ve doğal yapıyı bozmamak kaydıyla ağaçlandırma yapılarak gezi, seyir ve balık tutma cepleri teşkil edilebilir. Bu cepler su alma yapısına 300 m den daha yakın olamaz.

15 c) Zorunlu hallerde yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgili işlevlerine izin verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu, açık otopark vb. tesisler yapılamaz. 2. Kısa Mesafeli Koruma Alanlarında ( m): a) İdare tarafından yapılacak veya yaptırılacak arıtma tesisleri hariç hangi maksatla olursa olsun hiçbir şekilde yapı yapılamaz. Mezarlık kurulamaz. b) Sıvı ve katı atıklar dökülemez, depolanamaz. Ancak İSKİ nin görüşü alınarak hazırlanacak peyzaj planları doğrultusunda, toprak geçirimliliğini engelleyici betonlaştırma gibi faaliyetler yapılmamak ve doğal yapıyı bozmamak kaydıyla ağaçlandırma yapılarak gezi, seyir, açık spor alanları teşkil edilebilir. c) Kısa mesafeli koruma alanında mevcut olan yapıların tadilatına ve yıkılıp yeniden yapılmalarına izin verilmez. d) Zorunlu hallerde yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgili işlevlerine izin verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu, vb. tesisler yapılamaz. 3. Orta Mesafeli Koruma Alanlarında ( m.): Aşağıda belirtilen yapı ve faaliyetler yapılamaz. Uzun mesafeli koruma alanlarında yasaklanan fonksiyonlar, her türlü sanayi maksatlı yapılar, serbest bölge, tıp fakülteleri laboratuarlarında ve atölyelerinde kimyevi maddelerin işlendiği her türlü eğitim ve öğretim kurumları, hastane, akaryakıt istasyonu, entegre hayvancılık tesisleri, mezbaha, kimyevi madde, yakıt, zehirli, zararlı ve tehlikeli madde depoları, endüstriyel ve evsel katı atık depolama ve imha merkezleri, imar planında önerilemez ve bu fonksiyonlara ait yapılara izin verilemez. Yukarıda bulunmayan ve faaliyeti itibariyle kirletici olup olmadığı konusunda, dairesince karar verilemeyen durumlarda ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde karar almaya İSKİ Yönetim Kurulu yetkilidir. 4. Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında (2000 m havza sınırı arası): Aşağıda belirtilen yapılar ve faaliyetler yapılamaz. Tuz ile metal sertleştirme, metal kaplama, asitle yüzey temizleme, tekstil boyama ve emprime baskı, hurda plastik yıkama, liftli yıkama-yağlama, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı kimyasal madde depoları, imalatından sanayi atıksuyu kaynaklanan kimyasal madde üretim tesisleri, hurda kâğıttan kâğıt imal tesisleri, ham deri işleme, asit imal ve dolum yerleri, zirai mücadele ilacı imal ve dolum yerleri, pil, batarya, akü imal yerleri, gres yağ fabrikaları, domuz çiftlikleri, ilaç sentez fabrikaları, ağır metal tuzu üretimi, cam yıkama, yün yıkama, endüstriyel ve evsel katı atık nihai depolama merkezleri, kimyevi madde depoları ve akaryakıt dolum tesisleri, imar planında önerilemez ve bu fonksiyonlara ait yapılara izin verilemez.

16 Yukarıda bulunmayan ve faaliyeti itibariyle kirletici olup olmadığı konusunda, dairesince karar verilemeyen durumlarda ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde karar almaya İSKİ Yönetim Kurulu yetkilidir. 5. Açıklanmayan hususlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği geçerlidir. 6. Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği geçerli olacaktır. Emsale dahil olmayan alanlar hususunda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 7. Planlama alanında plan paftalarında ve notlarında aksine bir hüküm bulunsa dahi kamu hizmeti için ayrılan sosyal ve teknik donatı alanları hariç özel kentsel ve sosyal alt yapı alanları ile konut dışı kentsel çalışma alanlarında Emsal: 0.25 değeri aşılamaz. 8. Kamuya ait donatı alanlarında, söz konusu fonksiyonun özel teşebbüs eliyle yapılması h alinde KAKS: 0.25 değeri aşılamaz -DERE GÜZERGÂHI BOYUNCA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARA GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR. TT: Açık dere mecraların kapalı mecraya dönüştürülmesi neticesinde; her yıl periyodik olarak yapılması gereken bakım-onarım hizmetleri imkansız hale gelmekte, mecra kesitlerinin dolması ile yetersiz kalan mecralar su taşkınlarına neden olmaktadır.2006/27 ve 2010/5 sayılı başbakanlık genelgeleri, tarih, 1987 sayı başbakanlık afet ve acil durum yönetim başkanlığı yazıları gereği; taşkın kontrolü amacıyla derelerin üzeri kesinlikle kapatılmamalıdır. Akarsu ve derelerin yatakları yol olarak kullanılmamalıdır. Daha önce inşa edilmiş taşkın kontrol tesislerinin üzerlerinin kapatılarak açık mecralar kapalı mecralara dönüştürülmemelidir. 2. Dere üzerinde yapılacak olan sanat yapılarında; karayolu yolboyu mühendislik yapıları için afet yönetmenliği nde belirtilen; 3. A)hidrolik köprülerin projelendirilmelerinde, 100 yıllık dönüş periyodu olan taşkın debisini yeterli hava payı ile geçirecek, köprü inşaatı yerleşim birimleri içinde yapılacak ise; 500 yıllık dönüş periyodu olan taşkın debisini de hava payı olmadan geçirebilecek şekilde boyutlandırma yapılmalıdır. b)100 yıllık dönüş periyodu olan taşkın debisinin geçirecek şekilde boyutlandırılan köprülerde, akarsu maksimum su seviyesi ile köprü üst yapısı altında en az 1,50 m. Hava payı bırakılmalıdır hükümleri dikkate alınarak belirlenecek kesit için idaremiz onayı alınmadan imalatlar yapılmamalıdır. 4. Yapılarda, yağmursuyu drenaj ve çatı su giderleri kesinlikle atıksu parsel bacası ve hatlarına bağlanmayacaktır. 5. Dere yatakları ve vadi tabanlarını kesen yol güzergahlarındaki kırmızı kot çalışmaları mevcut ve planlanan dere ıslah yapıları dikkate alınarak revize edilmeli, yol güzergahının küçük vadi tabanlarını veya dereleri kestiği noktalarda; uygulama projeleri hazırlanarak havza alanına göre 100 yıllık yağmursuyu debisini geçirecek (500 yıllık yağmursuyu debisine göre de tahkik edilen) hidrolik (kutu,trapez veya dairesel) kesitler planlanmalı ve iski genel müdürlüğü onayı alınmadan imalatlara başlanılmamalıdır. -dere taşkın risk haritalarında,dere güzergâhı boyunca; a-kırmızı bant (dere yapı yaklaşma sınırı), b-beyaz bant (taşkın önlemli yapılaşma bandı) olarak iki adet taşkın koruma alanı belirlenmiştir. Bu bölgelerde aşağıdaki imar ve iskan önlemleri alınması gerekmektedir.

17 KIRMIZI BANT (DERE YAPI YAKLAŞMA SINIRI): 1. Küçükköy deresi uygun hidrolik kesitinin (planlanan ıslah kesiti veya uygun mevcut ıslah kesiti) dış duvarından itibaren derenin sağında ve solunda 10 ar metre mesafedeki dere yapı yaklaşma sınırı ile belirlenen toplam (dere ıslah kesiti hariç) 20 m. Genişliğindeki alan yapılaşmasız alandır. 2. Dere yapı yaklaşma sınırı ile belirlenen alan, derelerin sağlıklı bir şekilde kentsel mekan içinde yer almaları, görsel, işitsel ve psikolojik gibi estetik nedenlerin yanı sıra, iklim ve gürültü kontrolünün sağlanması ve rekreasyonel açıdan kullanım olanakları sağlanarak kentsel yaşam kalite düzeyinin arttırılması, derelerin su kalitesinin korunması, işletme çalışmaları (bakım, temizlik vb.) İle dere ıslahı, atıksu kollektör güzergahı ve servis yolu uygulamalarının yapılması, dere yataklarında meydana gelebilecek taşkın durumlarında, taşkın zararlarını azaltmak ve müdahale imkanlarının arttırılması, dere yatakları ve vadi tabanlarının kazı, hafriyat dolgu, döküm, malzeme depolama, vb. Faaliyetler konusunda korunması amacıyla imar planlarında yol, yeşil alan ve yapılaşmasız alan olarak ayrılmalı, afete maruz bu alan içerisinde yapılaşmaya izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma kesinlikle yapılmamalıdır. BEYAZ BANT (TAŞKIN ÖNEMLİ YAPILAŞMA BANDI): Beyaz bant ile belirlenen alanda aşağıda ifade edilen dere taşkın riski yapılaşma şartları geçerli olacaktır. 1. Taşkın riski taşıyan alanlarda yapı izni verilmesi durumunda, bu bölgelerde dere ıslah çalışmalarının tamamlanması teknik altyapı kapsamında öncelikli ele alınmalıdır. 2. Belirlenen taşkın önlemli yapılaşma bandı dahilinde, dere ıslahı ve yağmursuyu uzaklaştırma altyapı sistemleri (ızgaralar, drenaj sistemleri vb.) İlgili belediyesi tarafından eksiksiz yapılmalı ve bakım, temizlik çalışmaları periyodik olarak yürütülmelidir. 3. Belirlenen taşkın önlemli yapılaşma bandı dahilinde, herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktada taşkın risk haritası ile belirlenen taşkın risk kotundan m. Yüksekte olması zorunludur. 4. İstanbul imar yönetmenliği maddesi, taşkın alanlarında bodrum katın iskan edilip edilmemesinde ilgili belediyesi yetkilidir hükmünde olup, dere taşkın risk haritalarının oluşturulması işi kapsamında belirlenen taşkın önlemli yapılaşma bandı dahilinde, bodrum katları yapılması durumunda, muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumak bakımından, bina subasman kotu altında kalan kısımlarda tüm sızdırmazlık önlemlerinin alınması zorunludur. Yapı sızdırmazlık önlemleri kapsamında kapı, pencere, havalandırma/aydınlatma boşlukları, zeminaltı otopark girişi vb. Donatıların subasman kotu (risk kotu) üzerinde yapılması gerekmektedir.belirlenen taşkın önlemli yapılaşma bandı dahilinde, yağışlı havalarda yağmursularının atıksu kanalizasyon hatlarına karışması sonucu yaşanan atıksu parsel bağlantısı geri tepmesi olayların önlenebilmesi için, bina atıksu tesisat çıkışı zemin kat seviyesinden yapılacak olup, parsel bacası çıkışı mümkün olan en yüksek eğim ve kot ta atıksu kanalizasyon şebeke hattına bağlanmalıdır. 5. Belirlenen taşkın önlemli yapılaşma bandı dahilindeki yapını atıksu ve yağmursuyu çıkışlarında herhangi bir geri tepme ve su baskını olmaması için çekvalf (tek yönlü emniyet vanası) veya klapeli kapak sistemi uygulaması yapılmalıdır. 6. Taşkın önlemli yapılaşma bandı (beyaz bant) dahilinde bulunmayıp topografik yapı ve konumu itibarıyla dere yapı yaklaşma sınırına (kırmızı bant) komşu/yakın niteliğindeki imar parsellerinde, herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktadan dere kesitine dik ve en yakın mesafedeki dere kenar duvar (kret) kotundan m. Yüksekte olması zorunludur. Ayrıca, bu alanlarda bodrum katları yapılması

18 durumunda, muhtemel taşkın ve sel olaylarından korunak bakımından, bina subasman kotu altında kalan kısımlarda tüm sızdırmazlık önlemlerinin alınması zorunludur. Yapı sızdırmazlık önlemleri kapsamında kapı, pencere, havalandırma/aydınlatma boşlukları, zeminaltı otopark girişi vb. Donatıların subasman kotu (risk kotu) üzerinde yapılması gerekmektedir. Belirlenen taşkın önlemli yapılaşma bandı dahilinde, yağışlı havalarda yağmursularının atıksu kanalizasyon hatlarına karışması sonucu yaşanan atıksu parsel bağlantısı geri tepmesi olayların önlenebilmesi için, bina atıksu tesisat çıkışı zemin kat seviyesinden yapılacak olup, parsel bacası çıkışı mümkün olan en yüksek eğim ve kot ta atıksu kanalizasyon şebeke hattına bağlanmalıdır. -Komşu Parsellerdeki Binaların Taşkın Olması Durumunda Taşınmaz Maliklerinin Taşkınlığı Kabul Edip Bu Kısmı Belediyeye Hibe Etmeyi Talep Etmesi Kaydıyla Hibe Edilecek Kısmın Taşkın Binanın Bulunduğu Taşınmaza Tevhid Şartıyla Bu Kısım İçin İmar Mevzuatında İstenen Parsel Şartları Aranmaz ada 6 ve 14 numaralı parseller tevhit edilerek uygulama yapılacaktır. Tevhit sonucu oluşacak parselin inşaat alanı 14 numaralı parselin E:1.5 değeri üzerinden hesaplanacak inşaat alanına 6 numaralı parselin meri plana göre hesaplanacak inşaat alanı ilave edilerek bulunacaktır. 6 numaralı parselin meri plana göre inşaat alanı 1 bodrum kat+zemin kat+normal kat alanlarının toplamından hesaplanacaktır. Bodrum kat alanı zemin kat alanı kadar hesaba dahil edilecektir. Tevhit sonucu oluşacak parselde toplam inşaat alanının aşılmaması kaydıyla TAKS:0.40 hmaks:40.00 metreye göre uygulama yapılabilir ada 6 parselin kentsel yenileme amaçlı kullanılması ve satışa konu edilmemesi şartıyla parselde zemin katta ticaret veya konut yapılabilir. Parselde meri plana göre hesaplanacak inşaat alanının aşılmaması kaydıyla TAKS:0,40 hmaks:45.50 m. Uygulama yapılabilir. -Planda emsal değeri verilmiş konut, T4, T5 alanında kalan parsellerde yapılaşma nizamı ayrık olup min. TAKS:0,30 TT: maks. TAKS:0,40 hmaks:40.00 m dir. Emsal değeri verilen parsellerde minimum 5 m. Çekme mesafesi uygulanarak çekme mesafelerinin içinde kalmak kaydı ile blok ebatları serbesttir.tt:

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent

T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent 10.12.2012-21.07.2014-16.02.2016 T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent Uygulama İmar Planı, plan notları ve plan raporu ile bir

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.)

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1) 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi 1 Etap Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile

Detaylı

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (15.10.2012 T.T.) GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 3.Etap Uygulama

Detaylı

7.Tüm kamu ve özel mülkiyete konu yapılarda parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etüdler yapılmadan uygulama yapılamaz.

7.Tüm kamu ve özel mülkiyete konu yapılarda parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etüdler yapılmadan uygulama yapılamaz. TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ II. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (15.10.2012 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1.1/1000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor :2015/09 Tarih : 30.03.2015 KONUNUN ÖZÜ: Kavaklı Mahallesi 748 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kısmen Konut Alanı, kısmen park, kısmen otopark

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ (13.01.2014 GÜN 36 SAYILI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN PAFTALARI, PLAN RAPORU, PLAN NOTLARI İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2.

Detaylı

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Kilyos-Demirciköy Bölgesi Koruma

Detaylı

BAĞCILAR İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

BAĞCILAR İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI 12.06.2014 ONANLI PLAN NOTLARI BAĞCILAR İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI GENEL HÜKÜMLER 1) TAKS ve KAKS değerleri net parsel üzerinden hesaplanacaktır.ancak daha önce uygulama görmüş veya rızaen terk

Detaylı

Arnavutköy Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü 1/1000 ÖLÇEKLİ HADIMKÖY MERKEZ BÖLGESİ I.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI- PLAN NOTLARI

Arnavutköy Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü 1/1000 ÖLÇEKLİ HADIMKÖY MERKEZ BÖLGESİ I.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI- PLAN NOTLARI PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER 1. Bu plan, plan paftaları, plan raporu ve plan notları ile beraber bir bütündür. 2. Teknik ve sosyal donatı alanları (eğitim, sağlık, kültür, dini tesis, resmi kurum, yeşil

Detaylı

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. 1/1000 ölçekli Zekeriyaköy- Uskumruköy Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama

Detaylı

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.)

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.) TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) (03.01.2003 T.T.) Genel hükümler : 1. Tuzla E-5 Karayolu ile Demiryolu Arası Sanayi Şeridi Dönüşüm

Detaylı

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR.

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. 1/1000 ÖLÇEKLİ KADIKÖY İLÇESİ FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE TADİLATLARI T.T. 02.08.2013 (12984 sayılı BAKANLIK OLURU ile) T.T. (21485 sayılı

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/ Osmangazi/BURSA

Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/ Osmangazi/BURSA GEMLİK (BURSA) 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI; İLAVE PLAN NOTU AÇIKLAMA RAPORU İlave Plan Notu, Gemlik (Bursa) 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notlarına

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S10-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI BİLGİ PAFTASI S2-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 5 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 5 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 5 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

2. Planda belirlenen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları ile Kentsel Yeşil Alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

2. Planda belirlenen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları ile Kentsel Yeşil Alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Çekmeköy, Alemdağ Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı, Plan Paftaları, Plan Uygulama Hükümleri ile bir bütündür. 2. Planda belirlenen Sosyal ve

Detaylı

T.C ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY UYGULAMA İMAR PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

T.C ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY UYGULAMA İMAR PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ T.C ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY UYGULAMA İMAR PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY UYGULAMA İMAR PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1.

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Araç Talebi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarihli oturumunda Komisyonumuza

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 7. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 7. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 7. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

15.02.2008-13.09.2009-24.11.2009 t.t.li E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Notları 7.2.1. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A - GENEL HÜKÜMLER

15.02.2008-13.09.2009-24.11.2009 t.t.li E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Notları 7.2.1. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A - GENEL HÜKÜMLER 15.02.2008-13.09.2009-24.11.2009 t.t.li E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Notları 7.2.1. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A - GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı, plan paftaları,

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S14-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER 1- REVİZYON İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ VE AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2- PLAN ONAMA SINIRI İÇİNDE KALAN ALANLARDAN YALNIZCA OSB SINIRLARI YETKİ SINIRIDIR. 3- PLAN HUDUTLARI

Detaylı

ÖMERLİ HAVZASI TUZLA İLÇESİ FIRAT MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.)

ÖMERLİ HAVZASI TUZLA İLÇESİ FIRAT MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) ÖMERLİ HAVZASI TUZLA İLÇESİ FIRAT MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) GENEL HÜKÜMLER 1.1/1000 ölçekli Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Fırat Mahallesi Uygulama İmar Planı; Plan Paftaları,

Detaylı

* 3386 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

* 3386 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 5. ETAP PLAN NOTLARI 1.GENEL HÜKÜMLER I.1. BU PLAN KAPSAMINDA: * 3194 SAYILI İMAR KANUNU * 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU * 06/07/2000 TARİH VE 24101 SAYILI TURİZM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ * 3386 SAYILI

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

SİLİVRİ İLÇESİ, 80 ADA ve CİVARI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

SİLİVRİ İLÇESİ, 80 ADA ve CİVARI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI SİLİVRİ İLÇESİ, 80 ADA ve CİVARI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan, raporu ve plan notları ile bir bütündür. 1.2. Kentsel ve Sosyal Donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

İÇMELER MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

İÇMELER MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 1. GENEL HÜKÜMLER İÇMELER MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1.1. İçmeler Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ K A R A R Yeni Çimşit Mahallesi ve Çimşit Mezarlığı arasında yaklaşık 39 hektarlık alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 21.06.2017 tarih

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Teklif. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih, 2016/2559 sayılı teklifi.

Detaylı

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER GENEL HÜKÜMLER 1. Planlama alanı içerisinde ilgili koruma kurulu kararları ile tescil edilmiş bulunan parseller ve bu parsellere komşu olan parsellerde ilgili koruma bölge kurulu tarafından alınacak karara

Detaylı

26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER:

26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER: 26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER: 1-1/1000 ölçekli E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

ONAY TARİHLİ PENDİK YENİŞEHİR VE ÇAMLIK MAHALLELERİNİN BİR KISMINA İLİŞKİN REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

ONAY TARİHLİ PENDİK YENİŞEHİR VE ÇAMLIK MAHALLELERİNİN BİR KISMINA İLİŞKİN REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER 10.07.2012 ONAY TARİHLİ PENDİK 1.1. BU PLAN, 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN PAFTALARI, PLAN NOTLARI VE PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR. 1.2. AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 3.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 3.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 3.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

GENEL UYGULAMA HÜKÜMLERİ

GENEL UYGULAMA HÜKÜMLERİ GENEL UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1) 1/1000 SARIYER AYAZAĞA UYGULAMA İMAR PLANI; PLAN PAFTALARI, PLAN RAPORU VE PLAN NOTLARI İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2) 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER AYAZAĞA UYGULAMA İMAR PLANININ SINIRI PLAN

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI

KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP ÜÇKUYULAR-ŞEHİTLER MAHALLESİ REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI (TEKNİK DÜZELTME EKLENMİŞ HALİ) PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 06/09/2006 Tarihinde Belediye Meclisince Onanan Turizm Merkezi Alanı Dışı KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ K A R A R Anayurt Mahallesi 996 parsel ve çevresini kapsayan hayvancılık alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 06.06.2017 tarih ve 52 sayılı

Detaylı

KARTAL KENTSEL YENİLEME PROJE ALANI -B- ONAY TARİHİ: PLAN NOTLARI A-PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KARTAL KENTSEL YENİLEME PROJE ALANI -B- ONAY TARİHİ: PLAN NOTLARI A-PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KARTAL KENTSEL YENİLEME PROJE ALANI -B- ONAY TARİHİ: 05.07.2007 PLAN NOTLARI A-PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA BELİRLENEN SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI İLE KENTSEL

Detaylı

1. Bu plan, plan paftaları, plan raporu ve plan notları ile beraber bir bütündür.

1. Bu plan, plan paftaları, plan raporu ve plan notları ile beraber bir bütündür. PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER 1. Bu plan, plan paftaları, plan raporu ve plan notları ile beraber bir bütündür. 2. Planlama alanı içerisinde ilgili koruma kurulu kararları ile tescil edilmiş bulunan parseller

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1064 ADA 1 NOLU PARSEL MARDİN İLİ MERKEZ İLÇESİ NUR MAHALLESİ 1064 ADA 1 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S8-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

1. 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Sanayi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan raporu ve plan hükümleri ile beraber bir bütündür.

1. 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Sanayi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan raporu ve plan hükümleri ile beraber bir bütündür. TUZLA ORHANLI SANAYİ BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Sanayi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. BU PLAN KAPSAMINDA; DEPREM YÖNETMELİĞİ, SIĞINAK YÖNETMELİĞİ, OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSKİ YÖNETMELİĞİ, SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ, KARAYOLLARI KENARINA YAPILACAK VE

Detaylı

ÇEKMEKÖY 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İLAVE İMAR PLANI NOTLARI

ÇEKMEKÖY 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İLAVE İMAR PLANI NOTLARI ÇEKMEKÖY 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İLAVE İMAR PLANI NOTLARI I. GENEL HÜKÜMLER 1. Planlama alanında İSKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği esaslarına göre uygulama yapılacaktır. 2. Kamu için ayrılan

Detaylı

KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP BASINSİTESİ VE CİVARI REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI

KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP BASINSİTESİ VE CİVARI REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP BASINSİTESİ VE CİVARI REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1.1. GENEL HÜKÜMLER: 1.1.1. Karabağlar 1/1000 ölçekli 1. Etap Basınsitesi ve Civarı Revizyon

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1.1. İstanbul Batı Yakası nda dengesiz bir şekilde yığılmış mekansal, ekonomik, çevresel ve sosyal işleyişin Doğu Yakası nda dengelenerek iyileştirilmesini

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( t.t. li)

1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( t.t. li) 1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (04.09.2013 t.t. li) UYGULAMA HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

ÖMERLİ HAVZASI TUZLA İLÇESİ TEPEÖREN BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T. )

ÖMERLİ HAVZASI TUZLA İLÇESİ TEPEÖREN BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T. ) ÖMERLİ HAVZASI TUZLA İLÇESİ TEPEÖREN BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI ( 01.06.2011 T.T. ) GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Ömerli Havzası Tepeören Bölgesi Uygulama İmar Planı; Plan Paftaları, Plan Raporu, Plan

Detaylı

İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz

İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz Belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir. Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Detaylı