1. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun kapsamında değildir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun kapsamında değildir?"

Transkript

1 1. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun kapsamında değildir? A) ilkokul öğretmeni B) Avukat bürosundaki stajyer C) Fındık işlerinde çalışan işçi D) Kendi namına çalışan berber 2. Aşağıdaki durumlardan hangisi 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre iş kazası sayılmaz? A) bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda B) sigortalıların, özel arabasıyla ile işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında C) işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle D) emziren kadın sigortalının iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda 3-) BM nin bir örgütü olarak 1948 yılında insanlığa daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için kurulmuştur. Amacı ve çalışma alanları salgın hastalıklarla savaş, tıbbi araştırmalar, teknik destek, sağlıkçıların tıbbi teknikerlerin yetiştirilmesi, ana ve çocuk sağlığı programların iyileştirilmesi aile planlaması, aşı programlarının düzenlenmesi, beslenme ile ilgili düzenlemelerin yapılması, temiz su kaynakların korunması ve hijyenin sağlamak, uluslar arası sağlık standardın korunması ve doğal felaketlerde zarar görmüş insanlara yardımdır. Yukarıda tanımı yapılan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) UNİCEF B)EU-OSHA C)WHO D)İLO 4-)Tehlikeli kimyasal maddelerde yapılan çalışmalarda aşağıdaki verilenlerden hangisi özel önlemlerin alınmasına yönelik diğerlerine göre önceliğe sahiptir. A) tehlikeli bölümün tecrit edilmesi B) yeterli havalandırma sisteminin kurulması C) kişisel korunma yöntemlerinin kullanılması D) sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılması tarihli Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağ. Ve Güv. Önlemler Yönetmeliğinde özel önlemler tabiri yok.

2 5) ülkemizde sosyal güvenlik kurumunun 2011 yılı istatistiklerine göre 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sigortalar kanununun 4-\a maddesi kapsamındaki aktif sigortalıların geçirdiği iş kazalarının kaza sebeplerine göre dağılımında aşağıdakilerden hangisi kaza sebepleri arasında en fazla orana sahiptir. A) kişilerin düşmesi B) düşen cisimlerin çarpıp devirmesi C) makinelerin sebep olduğu kazalar D) bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi. 6) Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının sahip olduğu özelliklerden biri değildir? A) yasama organı tarafından konulmuş olmak B) devlet destekli yaptırıma sahip olmak C) insan davranışını konu almak D) normatif olmak 7) 4857 sayılı iş kanununa göre 4 yıllık kıdemi olan bir işçinin yıllık ücretli izin süresi kaç gündür? A)14 B) 18 C)20 D)30 8)4857 sayılı iş kanununa göre işçinin rızası olsa dahi üzerine çıkılamayan günlük çalışma süresi kaç saattir? A) 12 B)11 C)7,5 D) sayılı iş Kanunu'na göre İşyerinde 2 yıllık Kıdemi olan işçinin ihbar süresi Kaç haftadır? A) 2

3 B) 4 C) 6 D) sayılı iş Kanunu na göre gece postasından gündüz postasına geçirilecek İşçi en az Kaç saat Kesintisiz dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz? A) 11 B) 12 C)18 D) Aşağıdakilerden hangisi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyesidir? A) Adalet Bakanlığı B) Avrupa Birliği Bakanlığı C) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 12. I. 89/391/EEC, Avrupa Birliğinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel çerçeve direktifidir. II. İş sağlığı hizmetlerine ilişkin ILO Sözleşmesinin numarası 155 dir. III. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesinin numarası 161 dir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) I ve II C) II ve III D) Yalnız I 13. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik te yer alan En az kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluştan, üniversiteler veya tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu na göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen belge ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır? A) Mesleki eğitim belgesi B) Eğiticilerin eğitimi belgesi C) Sorumlu müdürlük belgisi D) iş güvenliği uzmanlığı belgesi 14. iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre onaylı defterin her sayfasının mühürlenerek onaylanması işlemi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılamaz? A) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü C) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri D) Noterler 15. Tam zamanlı İş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu olmayan işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun sekretaryası, aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür? A) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli B) İşveren tarafından görevlendirme yapılan bir kişi C) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi D) O işyerindeki formen, ustabaşı veya çalışan/ çalışan temsilcilerinin yandan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilen bir kişi

4 16. TS standardı, aşağıdaki metodolojilerden hangisi üzerine kurulmuştur? A) HTEA (Hata Türü ve Etkileri Analizi) B) GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi C) HAZOP (Tehlike ve Çalışıla bilirlik Analizi) D) PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol et, önlem al) Döngüsü kanuna göre 4 yıllık kıdemi olan yıllık izin süresi ne kadardır. A) 14 günden az olamaz B) 18 C) 20 D) Aşağıdakilerden hangisi Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al döngüsü içerisindeki Planlama aşamasında ver almaz? A) Riskleri değerlendirme, risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme B) Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama C) Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme D) Mevcut durumu analiz etme 19. Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tehlikenin tanımı yapılır. B) Tehlikelerin gerçekleşme olasılığı C) Tehlike potansiyelinin şiddet derecesi belirlenir. D) Risk ile şiddet derecesinin çarpımıyla riskin düzeyi belirlenir. 20. İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalara" ne denir? A) Risk yönetimi B) Risk değerlendirmesi C)Tehlike D) Risk 21. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ne göre risk değerlendirmesi ekibinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? A) işveren veya işveren vekili B) Risk değerlendirmesi uzmanı C) işyerindeki çalışan temsilcileri D) İşyerinde varsa destek elemanı 22. Aşağıdakiler den hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği nde yer alan Tehlikelerin tanımlanması aşamasına başlarken toplanan, çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin asgari bilgilerden delildir? A) İşyerinin teftiş sonuçlan B) Ramak kala olay kayıtlan C) Malzeme güvenlik bilgi formları D) Kalite ve üretim performansı raporlar

5 23. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme i Yönetmeliği ne göre, risk değerlendirme esnasında çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psiko sosyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklanandan oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlardan hangisi göz önünde bulundurulmaz? A) Üretim kalitesinin azalması B) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler C) işyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden Kaynaklanabilecek tehlikeler D) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşullan ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından Kaynaklanabilecek tehlikeler 24. Aşağıdakilerden hangisi torna tezgâhında çalışan birisi için en etkin risklerden değildir? a) Elektrik çarpması b) Göze çapak kaçması c) Vücutta yaralanmalar d) Ellerin kimyasal kullanımından dolayı tahriş olması 25. iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltarak insan sağlığını etkilemeyen seviyeye düşürmektir, bu amaç çerçevesinde.iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel taşını teşkil eder. Yukardaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Standartlara uyum B) Kök Tehlike Analizi C) Risk Yönetim Prosesi D) Performans artırma 26- İşçilerin havada maruz kaldığı asbest konsantrasyon (TWA) üst sınır değeri nedir? A) 0.05 lif/cm3 B) 0.1 lif/cm3 C) 0.20 lif/cm3 D) 0.3 lif/cm sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında hangi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü vardır? A) Tüm işyerlerinde B) Yalnız çok tehlikeli işyerlerinde C) Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde D) Kamu kurum/kuruluşları hariç tüm işyerlerinde 28. iş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği nde yer alan "İşyerinde yürütülen İşlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü ifadesi İle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır? A) Risk Yönetimi B) Önleme C) Risk Değerlendirme D) Safha Analizi 29. Hasta Bina Sendromu için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Genel bir yorgunluk hissi en sık rastlanan semptomdur. B) Şikâyetler işe gelişi izleyen birkaç saat içerisinde başlar, binadan ayrıldıktan birkaç dakika sonra düzelir.

6 C) Kişilerin içerisinde bulunduktan, iş ya da yaşam alanlarına ait kapalı ortam atmosferine bağlı solunan havanın kalitesinin bozukluğu sonucu oluşur. D) Isı, rölatif nem, gürültü ve aydınlatma hasta semptomlarına katkıda bulunan fizik faktörlerdir, sigara içimi, iç ortamlar için önemli bir kirlilik nedeni olarak kabul edilmemektedir. 30. Aşağıdakilerden hangisi iş hijyeni çalışmalarından değildir? A) Odyometrik inceleme yapmak B) Çalışma ortamında nem ölçümü yapmak C) çalışma ortamından örnek almak D) Örneğin laboratuvarda incelenmesi 31. I- Yeterli sayıda acil çıkış kapısı olması halinde yerinin önemi yoktur. II- Acil çıkış kapısı olarak döner kapılar kullanılabilir. III- Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler kalıcı şekilde işaretlenmelidir. IV- Acil çıkış kapılarının boyutlarının belirlenmesinde havalandırma sistemi göz önünde bulundurulur. Yapı işlerinde işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü ne göre yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? A) I,II ve III B) I, III ve IV C) I, II ve IV D) II, III ve IV YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ YÜRÜRLÜKTE OLAN BİR MEVZUAT DEĞİLDİR BU SORUNUN İPTAL EDİLMESİ GEREKİR 32. Gürültü Yönetmeliğine göre, Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde ve aşağıdaki şartlara uyulmak kaydı ve maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerlerinin uygulanmasında... maruziyet değerleri yerine maruziyet değerleri kullanılabilir." Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelir? A) Haftalık / Günlük B) Saatlik / Günlük C) Günlük / Haftalık D) Günlük l Aylık GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ DİYE BİR YÖNETMELİK YÜRÜRLÜKTE DEĞİLDİR ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK İSİMLİ BİR YÖNETMELİK YÜRÜRLÜKTEDİR SÖZ KONUSU YÖNETMELİKTE DE MARUZİYET ETKİN DEĞER DİYE BİR KAVRAM BULUNMAMAKTADIR SORU İPTEL EDİLMELDİR 33. İş Sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre aşağıda belirtilenlerden hangisi risk değerlendirmesinden sonra planlanan kontrol tedbirlerinden tehlikelerin kaynağında önlenmesine yönelik değildir? A) Tehlikeli işlemlerin terkedilmesi B) Tehlike kaynağı hakkında çalışanların eğitilmesi C) Tehlike kaynağının çalışma ortamından uzaklaştırılması D) Tehlikeli malzeme yerine daha az tehlikeli olanı ikame edilmesi

7 34. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmenlerinden biri değildir? A) Epoksi kullanımı B) Ultraviyole ışınlan C) Alçak ve yüksek basınç D) Görünür ve kızılötesi ışınlar 35. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum örneklerinden değildir? A) Makinedeki montaj ve tasarım hataları B) Kaygan zayıf ve arızalı döşeme yüzeyleri C) Yetersiz aydınlatma gürültü sıcaklık sağlık koşulları D) Tehlikeli kimyasalların etiketlerinin olmamasından dolayı yanlış kullanma ÖĞRENCİLERİMİZİN VERDİĞİ BİLGİ ÇERÇEVESİNDE D SEÇENEĞİ BU ŞEKİLDE İSE D SEÇENEĞİ TARTIŞILABİLİR 36. Kaynak atölyelerinde kaynak sırasında ortaya çıkan toz, duman, gaz ve buhar gibi hava kirleticilerinin Kaynakçının solunum bölgesinden uzaklaştırılması ve izin verilen sınırlara çekilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tavan yüksekliği 5 m den fazla olmalıdır B) Her kaynakçıya en az 284 m 3 hava düşmelidir C) Kaynakçı mümkün olduğu kadar kapalı alanda çalışmamalıdır. D) Mutlaka hem genel havalandırma hem lokal havalandırma olmalıdır. 37. Kesme ve kaynak işlerinde kullanılan gaz tüplerinin kullanılmasında hangisinin yapılması yanlıştır? A) Önce oksijen tüpü açılmalıdır. B) önce asetilen tüpü açılmalıdır. C) Asetilen tüp valfleri bir veya bir buçuk turdan fazla açılmamalıdır. D) Oksijen tüplerine ve cihazlarına yağlı el veya eldivenlerle dokunulmamalıdır. 38. Elektrik akımı aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? A) Barometre B) Voltmetre C) Ampermetre D) Direnç ölçer 39. Aşağıdaki maddelerden hangisinin elektriksel direnci en büyüktür? A) Su B) Islak tahta C) Demir D) Kauçuk 40.Aşağıdakilerden hangisi elektrik hatlarını kısa devrelere karşı korur? A) Sigorta B) Elektrik anahtarı C) Topraklama levhası D) Toprak kaçak akım koruma rölesi 41.Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletleri ile ilgili iş güvenliği tedbirlerinden değildir? A) Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmelidir. B) Taşınabilir ağır elektrikli aletler, çalışma sırasında, askılara bağlı olmalıdır. C) Taşınabilir elektrikli el aletlerinin saplan yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen maddeyle kaplı olmalıdır.

8 D) Elektrikli el aletleri kendi özel gayeleri için doğru olarak ve kendi kapasiteleri içinde, aşırı zorlanmalara başvurulmadan kullanılmalıdır. 42. Motorlu arabaların klakson, çan veya zil sesleri için, I- işyerindeki diğer sinyal seslerinden farklı olacak, II. Aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu arabalar için farklı ses tonu kullanılacak, III- Diğer makinelerin meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I ve III 43. I- Mıknatısların vinç üzerinde asılı olarak yeterli yükseklikte tutulması II- Mıknatısların doğrudan doğruya yere değdirilmesi III- Mıknatısların bu iş için yapılmış bir platform üzerine indirilmesi Elektrikli mıknatıslı vinç, dinlenme hâlinde iken, yukarıdakilerden hangisinin/hangilerinin yapılması doğrudur? A) Yalnız III B) II ve III C) I, II III D) Yalnız II 44. Aşağıdakilerden hangisi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü nde belirtilen özellik ve nitelik değildir? A) İşçinin kolayca kullanabileceği yerde bulunacaktır. B) Çalıştırma düğmeleri kırmızı, durdurma düğmeleri yeşil renkte olacaktır. C) Şalter ve kumanda düğmeleri, kendiliğinden veya herhangi bir çarpma ile makineyi hareket ettirmeyecek şekil ve özellikte yapılmış olacaktır. D) Bir atölye veya kısımda bulunan makine ve tezgâhlar, bir yerden çalıştırıldığı ve kumanda edildiği ve bunların hareketlerinin kumanda yerinden görülemediği hâllerde, uygun haber verme sistemi kurulacak, çalışmaya başlamadan önce sesle ve «şıkla haber verilecektir. İŞÇİ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ SINAV KONULARI KAPSAMINDA DEĞİLDİR SORU İPTAL EDİLMELİDİR 45. Aşağıdakilerden hangisi torna ve benzeri tezgahlar ile yapılan çalışmalarda alınacak tedbirlerden değildir? A) İşçilerin kayış veya aynayı tutarak elle fren yapabilmeleri sağlanacaktır. B) Geçit ve ara yollara bakan tezgâhlarda talaş fırlamalarına karşı gerekli tedbirler alınacaktır. C) Otomatik torna tezgâhları ile otomatik tezgâhların operasyon noktalan, uygun şekil ve nitelikte koruyucu içine alınacaktır. D) Rovelver ve otomat tezgâhlarında çubuk halinde olan malzemeler, uygun koruyucu içine alınacaktır. 46. Yanan maddeyi kapladığında hava ve ısı ile teması keser. Ortamda oksijen olmadığından yanan maddeye ulaşsa dahi yanma olmaz. Yukarıda bahsedilen yangın söndürücü maddesi aşağıdaki terden hangisidir? A) Kuru kimyevi toz B) Köpük C) Kum D) karbondioksit

9 47. I- Topraklama elemanını bulunan özel fiş ve prizlerle yapılacaktır. II- Yüksek amperli prizlere akım sağlayan kablolar dağınık bulundurulmayacak ve geçitlerde üsten geçirilecektir III- Aletler ve beslenme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanacaktır Taşınabilir elektrikli el aletlerinin topraklamasıyla ilgili yukarıdakilerden hangisi doğrudur? A) I-II B) yalnız I C) yalnız II D) I-II- III İŞÇİ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNDEKİ İBARE AŞAĞIDADIR, BU ÇERÇEVEDE I VE III DOĞRUDUR ÖĞRENCİLERİMİZİN İLETTİĞİ BİLGİYE GÖRE SEÇENEKLERDE I, III SEÇENEĞİ YOKTUR Taşınabilir elektrikli el aletlerinin topraklanması, topraklama elemanı bulunan özel fiş ve prizlerle yapılacak, yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca bir şalter bulundurulacak, bunlara akım sağlayan kablolar dağınık bulundurulmayacak ve geçitlerde yüksekten geçirilecektir. Aletler, besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanacaktır. 48. korkuluklu platformlarla çalışılması imkânı sağlanamayan ve.. den fazla yüksekliği bulunan binalarının dış tasımlarında, çatılarımda ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onaran işleriyle her türlü bina sökme veya yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri atanacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kefneden ve bağlama ipleri gibi kişisel koruma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaktır. Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. A.) 1.2 m B) 2 m C) 3 m D) 4 m 49- Metan, hidrojen, asetilen, LPG, doğalgaz gibi gazların neden olduğu yangınları söndürmek için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisi değildir? A) Boğma B) Emülsiyon C) Soğutma D) Engelleme 50.Taşınabilir yangın söndürme cihazlar için aşağıdaki verilen hususlardan hangisi yanlıştır? A) Aynı miktar su. CO} ve kum kimyasal toz farklı nitelikte söndürücülerdir. B) Yangın söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m dir. C) Her yangın söndürme cihazı her sınıf yangın sınıfı için kullanılamaz. D) Taşınabilir söndürme tüplerinin montajı, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası zeminden 50 cm yi aşmayacak şekilde yapılır. 51. LPG ve doğalgaz yangınların aşağıdaki söndürücü maddelerden hangisi etkilidir? A) Kuru kimyevi toz B) KöpüK c)su D) Hidrolize sıvı.

10 52. işveren işyerinde yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda elle taşıma işleri yönetmelik Ek _I de belirtilen hususları dikkate alarak elle taşımadan kaynaklanan. İçin uygun yöntem kullanılması sağlanacak düzenlemeleri yapar. A) Riski azaltmak B) Kazayı bertaraf etmek C) Hastalıkları önleme D) Tramvaları önleme 53. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik e göre Yapı yüksekliği metreden fazla olan konut binaların ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200 den fazla kişinin barındığı sitelerde acil durum ekipleri oluşturulur. Aşağıdakilerden hangisinde adi durum ekiplerinin oluşumu doğru şekilde verilmiştir? A) Söndürme ekibi. Kurtarma ekibi. Bilgilendirme ekibi, ilk yardım ekibi B) Kurtarma ekibi, Söndürme ekibi. İlk yardım ekibi. Sivil savunma ekibi C) Söndürme ekibi. Kurtarma ekibi. Koruma ekibi, İlk yardım ekibi D) Söndürme ekibi, Kurtarma ekibi. Tahlisiye ekibi, ilk yardım ekibi 54. iskele altında beton plaka neden konur? A. İskele dengesini sağlamak B. Zayıf tarafın yükünü yaymak C. Dikme kaymalarını azaltmak D. Dikmenlere gelen yükleri dengelemek 55. Yangınla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? A) Rüzgâr öne alınarak yangın söndürücü kullanılır. B) Sulu yangın söndürücü alevin dibine doğru tutulur. C) Karbondioksitli yangın söndürücü alevin üstüne tutulur. D) Yangın söndürücü öncelikle yangının başladığı noktaya tutulur sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre işveren; acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere. acil durum planların hazırlar. cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) NACE kodlarına uygun olarak işletmenin Tehlike Sınıfını belirleyerek B) gerekli sayıda iş güvenliği uzmanı istihdam eder ve C) gereğinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla iş birliği yapar ve D) gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işveren; özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) acil durum yönetimi konularında, B) kimyasal madde kazaları hususlarında, C) kurtarma ve yangınla mücadele konularında, D) acil durum planların hazırlanması konularında 58. Temel niteliklerinde "daire şeklinde" ve mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50 sini kapsayacaktır) açıklamaları ile verilen güvenlik ve sağlık işareti aşağıdakilerden hangisidir? A) Uyarı işaretleri

11 B) Emredici işaretler C) Yasaklayıcı işaretler D) Yangınla mücadele işaretleri 59. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik önlemleri Hakkında Yönetmelik'e göre Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından. veya diğer yöntemlerle çalışılan ortamdan dışarı atılması, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır." ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) yayılması B) engellenmesi C) kimyasal, biyolojik D) lokal veya genel havalandırma sistemi 60. Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartlan Yönetmeliği ne göre çalışma ortamı havasına ilişkin Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek artık ve pislikler... ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) her gün temizlenerek hijyene dikkat edilecektir. B) hakkında risk değerlendirmeleri yapılacaktır. C) rutin olarak kontrol edilecektir. D) derhal dışarı atılacaktır. 61. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre basınçlı kaplarla ilgili ilgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu He buhar kazanlarının kontrol periyodu standartlarda süre belirtilmemişse azami süre ne kadardır? A) 1 yıl C) 3 yıl B) 2 yıl D) 5 yıl 62. Biyolojik etmenlerle çalışma yönetmeliği gereği biyolojik sağlık kontrolleri ilgili hangisi yanlıştır. a) maruziyetin sona ermesi sonra yapılacak herhangi bir sağlık gözetimi ile ilgili gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir b) sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumda kişisel tıbbi kayıtlar maruziyet son bulmasından sonra en az 15 yıl saklanır c) iş yeri hekimini her bir çalışanı için alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbir ile ilgili olarak öneride bulunur. d) biyolojik etkenlerle yapıla çalışmalarda işveren çalışanların çalışmaya başladıktan sonra ve çalışmalarda periyodik olarak sağlık kontrolleri yaptırır 63. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ilişkin Yönetmelik'e göre kapalı işyerlerinin havalandırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulmasını gerektiren bir durum değildir? A) Ortam havasında azot bulunması B) Ortamda fena kokuların bulunması C) Ortamda toz, buğu ve duman bulunması D) Ortamda boğucu, zehirli veya tahriş edici gazların bulunması

12 64. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik e göre aşağıdakilerden hangisi monitörlerde aranacak asgari gereklerden değildir? A) Ekranda görünen karakterler kolayca seçilebilecek şekil ve formda, uygun büyüklükte olacak, satır ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunacaktır. B) Ekran görüntüsü stabil olacak, görüntünün titremesi ve benzeri olumsuzluklar bulunmayacaktır. C) Ekran, bir noktaya sabitlenecek ve kolaylıkta her yöne dönmesi engellenecektir. D) Kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar önlenecektir. 65. Şantiyelerde düşme ihtimali olan iskele kenarları ve döşeme boşluklarında alınacak güvenlik tedbiri için aşağıdakilerden hangisi önceliklidir? A) Korkuluk yapılması B) İkaz levhaları konulması C) Güvenlik şeritleri çekilmesi D) Güvenlik kemerinin taktırılması 66. Yapı işlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak sağlık ve güvenlik planında gerekli düzenlemeleri yapan veya yapılmasını sağlayan kişidir? A) İşveren B) Proje Sorumlusu C) Hazırlık Koordinatörü D) Uygulama Koordinatörü 67. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü ne göre kuvvetli rüzgar alan işyerlerinde alınması gereken güvenlik tedbirleri yönünden, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Düşmelerin önlenmesi için, rüzgârın durması beklenmelidir. B) Gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra çalışma başlatılmalıdır. C) Şantiyeler kurulurken rüzgâr kesiciler kurulmalıdır. D) Şantiyeler kurulurken toz kesiciler kurulmalıdır. YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ yürürlükte değildir, soru iptal edilmek durumundadır 68. Maden ve Taş Ocakları işletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük e göre aşağıdakilerden hangisi yer altında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri" ifade etmektedir? A) Kanalit B) Set C) Baraj D) Dolgu Maden ve Taş Ocakları işletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük yürürlükte değildir SORU İPTAL EDİLMELİDİR 69. Aşağıda verilenlerden hangisi, iskele sökülmesinde yapılan bir yanlıştır? A) İskele sökülmesi en üstten başlanmalıdır. B) Sökülmüş iskele malzemeleri bağlanarak indirilmelidir. C) İskele malzemelerini indirmek için çapraz elemanlar sökülür. D) İskelenin bina bağlantıları, kalasların alınmasından sonra sökülür.

13 70. I- Yapılan ölçümlerde % 0,5 metan bulunan kısımlarda, II_Grizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü yapılamayan eski ve yeni imalat boşluk arı ve çatlaklar olan yerlerde, III-Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında, IV- Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında, Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük e göre yukarıdakilerin hangilerinde yeraltı maden ocağında patlayıcı madde kullanılması vaşaktır? A)II-III-IV B) II-I C) III-I-IV D)IV-I Maden ve Taş Ocakları işletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük yürürlükte değildir SORU İPTAL EDİLMELİDİR 71. Hangisi Asbest grubu değildir. A) Krisodlit B) Hematit C) Amfibol D) Krizodolit 72. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik e göre kişisel koruyucu donanım tanımı için Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan parçalar" ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) değiştirilebilir C) ayrılmaz B) temin edilebilir D) asli 73. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak işçi Sağlığı ve iş Güven liği önlemlerine İlişkin Tüzük'e göre Havasında. dan az oksijen, den çok metan, den çok 'den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz." Yukarıda verilen cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) % 18/% 1 / %0.05 B) % 19/% 1 /%0.5 C) % 19,5 / % 2 / % 0,5 D) % 19 / % 2 I % 0,5 Maden ve Taş Ocakları işletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük yürürlükte değildir SORU İPTAL EDİLMELİDİR

14 74. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik e göre kişisel koruyucu donanım tanımı için Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlar ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) işveren tarafından alman B) işveren tarafından tercih edilen C) çalışan tarafından tercih edilen D) çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan 75. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartlan Yönetmeliği nde yer alan İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) gönderilmiş elemanlarca B) yetkilendirilmiş servislerce C) akreditasyon kurumlarınca D) standardizasyon şirketlerince 76. iş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği nde yer alan işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisat ifadesi ile aşağıdakiler- den hangi kavram tanımlanmaktadır? A) İş ekipmanı B) Makine-teçhizat C) Alet-edevat D) Tesisat Kalıtsal ve sosyal çevre 2. Kişinin hatası 3. Güvensiz hareket ve koşullar 4. Kaza 5. Yaralanma Yukarıda sayılan faktörlerden hangileri Heinrich e (Domino Teorisi) göre kazaya neden olan olayların dizisinde (kaza zincirinde) yer alır? a) 1,2 ve 4 b) 2, 3, 4 ve 5 c) 2. 3 ve 5 d) 1,2, 3. 4 ve sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işveren aşağıdaki durumlardan hangisinde inceleme yaparak rapor düzenlemekle yükümlü değildir? A)Yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde iş yeri yada iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olay B)Çalışan işyerinin veya iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olay C) Güvenli olmayan çalışma şekilleri D) iş kazası veya meslek hastalığı

15 79. Dünya sağlık örgütü (DSÖ) tarafından yalnızca bilinen ve kabul edilen meslek hastalıkları değil, fakat oluşmasında ve gelişmesinde, çalışma ortamı ve şeklinin diğer nedenlere göre önemli bir faktör olduğu hastalıklar olarak tanımlanan hastalık grubu aşağıdakilerden hangisidir. A) meslek hastalıkları B)kronik kurşun zehirlenmesi C) çoklu kimyasal duyarlılık sendromu D) işle ilgili hastalıklar 80. Makine emniyeti yönetmeliği esaslarına göre makinelerin imalat dosyası aşağıdakilerin hangisini kapsamaz. A) makinelerin genel tarifi B) imalatçı firmanın adı ve adresi C) makinenin işleyişini anlamak için uygun tarifler ve açıklamaların yanı sıra ilgili makinanın genel bir çizimi ile kumanda devrelerinin çizimi D) makinelerin temel güvenlik ve sağlık gereklerini uygunluğunu teyit etmek için gerekli olan hesaplamalar deney sonuçları belgelerle birlikte tam ayrıntılı çizimler 81. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş yeri tehlike sınıfları tebliğine göre bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde işyerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından farklı olması halinde, aşağıdakilerden hangisi dikkate alınarak iş yeri tehlike sınıfı yeniden belirlenebilir. A ) risk değerlendirmesi sonuçları B) Denetim ve incelemeye ilişkin kayıtlar C) işyerine önceden tebliğ edilen kararlar D) tehlike sınıf listesine göre daha tehlikeli sınıf 82. I- belirli risklerden etkilenecek çalışanların işe geliş gidişleri II- kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi III- İş yerinin tertip ve düzeni IV- genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre risk değerlendirilmesi yapılırken dikkat edilecek yukarıdaki hususlar arasından hangisi veya hangileri yer almamaktadır. A) yalnız I B) II-III C)yalnız III D)I-II-III-IV 83. okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere en fazla günde ve haftada kaç saat olabilir. A) 2-10 B)1-5 C) 7-35 D) kadın işçiler her ne şekilde olursa olsun gece postasında.saatten fazla çalıştırılamaz. Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır. A) 6 B)7 C)7.5 D)8

16 85. İş güvenliği uzmanlarının görev yetki ve sorumluluk hakkındaki yönetmelikte İş güvenliği uzmanlarının yükümlülüklerinde yer alan İş güvenliği uzmanları, bu yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin.. ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. A)mobbing ve benzeri B) etik olmayan davranışları C) yasal olmayan faaliyetleri D) Meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları 86. I- işveren II- işyerinde görevli işyeri hekimi III- danışmanlık firması IV-üniversiteler Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümlerine göre yukarıdakilerden hangileri çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini veremez. A)I-II B)II-IV C) I-III D) III-IV 87. I-petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri II-demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri(çivi, zincir, vida vb gibi) III- suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri IV- turistik tesislerde müşteri hizmetleri, servis, organizasyon, tur düzenleme ve planlama işleri Yukardakilerden hangileri tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmeliğe göre mesleki eğitim alınacak işlerden değildir. A)I-III-IV B)III-IV C)II-III D) yalnız IV 88.Kimyasal madde depolarıyla ilgili hangisi yanlıştır. A) Kimyasal madde alttan ve üsten havalandırılmalı B) Drenaj sistemi şehir pis suyu kanalizasyon şebekesine gönderilmeli C) Tabanı, kimyasal maddelerden etkilenmeyecek şekilde olmalı 89. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Gama ışını : beton blok ile soğurulur B. Alfa ışını : ince kağıt yüzeyinde soğurulur. C. Beta :kurşun ile soğurulur D. Nötron :plastik malzemeler ile soğurulur.

17 90. Risk değerlendirmesi Yönetmeliğine göre riskleri analiz ederken kullanılacak yöntemin seçiminde hangisi esas alınacak faktörlerden değildir? A. İşyerinin kısıtları B. İşletme faaliyetine ilişkin özellikler C. Resmi makamlarca yapılan denetimler D. işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri 91. Aşağıdakilerden hangisi termal konforu etkileyen sebeplerden değildir? A. Bağıl nem B. Hava akım hızı C. Termal radyasyon D. İyonize olmayan radyasyon e göre risk değerlendirme yapılan riskler, kimyasal, biyolojik, fiziksel.. ergonometrik risk gruplarına ayrılır? a) Mekanik b) Psikososyal c) Fizyolojik 93. Açık havada yapılan vinç ile çalışmalarda aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? I- Yükün üzerine görevli kişiler çıkabilir II- Vinç kumanda bölümü kapalı olmalı III- Halatlarla insan çekilebilir a)i-ii-iii b)i-iii c)iii d)i C den düşük parlama noktası 38 C den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddelerin oda sıcaklığında ve basınç altında hava ile temasında yanan madde adı nedir? a) alerjin madde b) oksitlenme c) kolay alevlenen d) çok kolay alevlenen madde

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. DAYANAK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Risk değerlendirmesi

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir?

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir? 1) Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde en fazla kaç saattir? a) 4 b) 6 c) 7 d) 7,5 e) 8 4) Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri,eğitim

Detaylı

www.batiakademi.com.tr

www.batiakademi.com.tr KİTPÇIK TÜRÜ Ölçme, T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Eğitimin Amacı Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ 5393 Belediye Kanunu 03.07.25 Arşiv Sorumlusu www.basbakanlik.gov.tr 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 10.07.24 Arşiv Sorumlusu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 Arşiv Sorumlusu TS 12174 Şehir

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 4. 1. Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAĞIMLI A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi Doç. Dr. Hakan TOZAN İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ AÇIKLAMALI SORULARLA

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

TEMEL İSG Kaynakça.

TEMEL İSG Kaynakça. TEMEL İSG Kaynakça www.ustadlar.com.tr KAYNAKÇA ÜSTADLAR Eğitim Danışmanlık Mühendislik Teknik Hizmetler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerinde katılımcılara

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ. Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ. Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İş Güvenliğinin Tanımı İş güvenliği; bir işin yapılması sırasında, işyerindeki fiziki çevre şartlarından

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI Abdi KÖSEM A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Keşan Tıp Ltd. Şti.-Şirket Müdürü 6 Ekim 2016 Yasal Mevzuat 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

DENEME-10. Mevzuat. isgdeneme.com

DENEME-10. Mevzuat. isgdeneme.com DENEME-10 Mevzuat 2017 isgdeneme.com 1-Hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2016-2017 Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Dersin adı: İş Mevzuatı Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel içeriği: İş Tedbirlerinin Denetim

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI XX İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi Ekibi İşveren yükümlülüğü MADDE 5 (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çalışan Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişidir. Çalışan Temsilcisi İş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya

Detaylı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı pozitifakademi.org Uzaktan Eğitim Sitesi Kaynak Listesi Görsel materyaller, e-dokümanlar, Pozitif Ltd. Şti. Eğitmenlerince hazırlanmış olup, telif hakları Pozitif Ltd. Şti.ne aittir. Dokümanların hazırlanmasında,

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Güvenli İskele Projesi 2014 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

T.C. BİTLİS VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİTLİS VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİTLİS VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER I.İŞYERİNE AİT BİLGİLER... 2 II.İŞYERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ... 2 1. GİRİŞ... 3 2.RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ

Detaylı

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 11. Your company information

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 11. Your company information İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 11 Your company information SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi interaktif eğitim yöntemleri arasında sayılmaz? A) Soru-yanıt B) Anlatma C) Vaka çalışması D) Canlandırma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak

Detaylı

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İSG MEVZUATI-1 1- İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? a- Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı Ahi Evran Üniversitesi birimlerinde çalışan tüm personelin, alt işverenlerin, hizmet alımı yöntemi ile çalışanların, stajyer ve öğrenci statüsünde çalışanların

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete de Yayımlandı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete de Yayımlandı İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete de Yayımlandı İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenleme k üzere

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 4. Your company information

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 4. Your company information İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 4 Your company information SORU 1 s31)iskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutularak,

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İSG MEVZUATI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İSG MEVZUATI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İSG MEVZUATI HANDE SERAY TUNCAY İSG Uzmanı ANKARA MAYIS-2015 İÇERİK Yaklaşım Değişikliği İK

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

KAYNAK İŞLERİNDE İSG KAYNAK İŞLERİNDE İSG Kaynak işlerindeki başlıca tehlikeler şunlardır: Işın ve ışık Toz, gaz ve dumanlar Endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüpler Elektrik Gürültü Kaynak yapılan ortamın özellikleri Oksi-asetilen

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh.

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. YAPI İŞYERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ne göre ÇOK TEHLİKELİ sınıftadır Yapı işyerlerinde

Detaylı

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti kurumsal 2001 yılından beri kurumsal firmalara Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri sunduk. MEB onaylı mesleki eğitimler verdik.

Detaylı

SÖZLEŞME VE TAVSİYE KARARNAMESİ İLO TERMİNOLOJİSİNDE VARDIR. YOKTUR.

SÖZLEŞME VE TAVSİYE KARARNAMESİ İLO TERMİNOLOJİSİNDE VARDIR. YOKTUR. 1. aşağıdakilerden hangileri işverenin sorumluluklarından değildir. iş yerindeki araç gereci doğru kullanmak Çünkü bu sorumluluk çalışanındır. 2. hangisi ilo araçlarındandır? sözleşme-tavsiye- yönerge-tebliğ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarda oluşabilecek

Detaylı

15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

1 P a g e. MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN

1 P a g e. MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1.Aşağıdakilerden hangisi "Fazla Sürelerle Çalışma"yı ifade eder? A) Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI Tehlike : Makine ve İş Ekipmanları Kullanımı Riskler: a)

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. Sunum Planı 6331 sayılı İSG Kanunu nda öne çıkan yükümlülükler ve cezai müeyyideler nedir? İSG teftişlerine

Detaylı

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Genel olarak kaynak teknolojisinden, bina kurulmasından, cihaz onarımlarına, ağır sanayiden

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

OCAK 2013 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

OCAK 2013 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ OCAK 2013 20 Haziran 2012 de kabul edildi. 30 Haziran tarih, 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin

Detaylı

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 6 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 6 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 6 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1. 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; "İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar 32 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye;

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ 1 GİRİŞ Kimya, petrokimya, doğal gaz, petrol, kimyasal madde depolama tesisleri ve benzeri sektörler gibi yanıcı maddelerin kullanıldığı, depolandığı ve taşındığı işyerlerinde

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı :

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

Sağlıklı ve güvenli alandasınız!

Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir? İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca yetkilendirilen birimdir. OSGB ler,

Detaylı