1. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun kapsamında değildir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun kapsamında değildir?"

Transkript

1 1. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun kapsamında değildir? A) ilkokul öğretmeni B) Avukat bürosundaki stajyer C) Fındık işlerinde çalışan işçi D) Kendi namına çalışan berber 2. Aşağıdaki durumlardan hangisi 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre iş kazası sayılmaz? A) bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda B) sigortalıların, özel arabasıyla ile işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında C) işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle D) emziren kadın sigortalının iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda 3-) BM nin bir örgütü olarak 1948 yılında insanlığa daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için kurulmuştur. Amacı ve çalışma alanları salgın hastalıklarla savaş, tıbbi araştırmalar, teknik destek, sağlıkçıların tıbbi teknikerlerin yetiştirilmesi, ana ve çocuk sağlığı programların iyileştirilmesi aile planlaması, aşı programlarının düzenlenmesi, beslenme ile ilgili düzenlemelerin yapılması, temiz su kaynakların korunması ve hijyenin sağlamak, uluslar arası sağlık standardın korunması ve doğal felaketlerde zarar görmüş insanlara yardımdır. Yukarıda tanımı yapılan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) UNİCEF B)EU-OSHA C)WHO D)İLO 4-)Tehlikeli kimyasal maddelerde yapılan çalışmalarda aşağıdaki verilenlerden hangisi özel önlemlerin alınmasına yönelik diğerlerine göre önceliğe sahiptir. A) tehlikeli bölümün tecrit edilmesi B) yeterli havalandırma sisteminin kurulması C) kişisel korunma yöntemlerinin kullanılması D) sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılması tarihli Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağ. Ve Güv. Önlemler Yönetmeliğinde özel önlemler tabiri yok.

2 5) ülkemizde sosyal güvenlik kurumunun 2011 yılı istatistiklerine göre 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sigortalar kanununun 4-\a maddesi kapsamındaki aktif sigortalıların geçirdiği iş kazalarının kaza sebeplerine göre dağılımında aşağıdakilerden hangisi kaza sebepleri arasında en fazla orana sahiptir. A) kişilerin düşmesi B) düşen cisimlerin çarpıp devirmesi C) makinelerin sebep olduğu kazalar D) bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi. 6) Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının sahip olduğu özelliklerden biri değildir? A) yasama organı tarafından konulmuş olmak B) devlet destekli yaptırıma sahip olmak C) insan davranışını konu almak D) normatif olmak 7) 4857 sayılı iş kanununa göre 4 yıllık kıdemi olan bir işçinin yıllık ücretli izin süresi kaç gündür? A)14 B) 18 C)20 D)30 8)4857 sayılı iş kanununa göre işçinin rızası olsa dahi üzerine çıkılamayan günlük çalışma süresi kaç saattir? A) 12 B)11 C)7,5 D) sayılı iş Kanunu'na göre İşyerinde 2 yıllık Kıdemi olan işçinin ihbar süresi Kaç haftadır? A) 2

3 B) 4 C) 6 D) sayılı iş Kanunu na göre gece postasından gündüz postasına geçirilecek İşçi en az Kaç saat Kesintisiz dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz? A) 11 B) 12 C)18 D) Aşağıdakilerden hangisi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyesidir? A) Adalet Bakanlığı B) Avrupa Birliği Bakanlığı C) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 12. I. 89/391/EEC, Avrupa Birliğinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel çerçeve direktifidir. II. İş sağlığı hizmetlerine ilişkin ILO Sözleşmesinin numarası 155 dir. III. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesinin numarası 161 dir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) I ve II C) II ve III D) Yalnız I 13. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik te yer alan En az kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluştan, üniversiteler veya tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu na göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen belge ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır? A) Mesleki eğitim belgesi B) Eğiticilerin eğitimi belgesi C) Sorumlu müdürlük belgisi D) iş güvenliği uzmanlığı belgesi 14. iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre onaylı defterin her sayfasının mühürlenerek onaylanması işlemi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılamaz? A) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü C) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri D) Noterler 15. Tam zamanlı İş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu olmayan işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun sekretaryası, aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür? A) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli B) İşveren tarafından görevlendirme yapılan bir kişi C) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi D) O işyerindeki formen, ustabaşı veya çalışan/ çalışan temsilcilerinin yandan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilen bir kişi

4 16. TS standardı, aşağıdaki metodolojilerden hangisi üzerine kurulmuştur? A) HTEA (Hata Türü ve Etkileri Analizi) B) GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi C) HAZOP (Tehlike ve Çalışıla bilirlik Analizi) D) PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol et, önlem al) Döngüsü kanuna göre 4 yıllık kıdemi olan yıllık izin süresi ne kadardır. A) 14 günden az olamaz B) 18 C) 20 D) Aşağıdakilerden hangisi Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al döngüsü içerisindeki Planlama aşamasında ver almaz? A) Riskleri değerlendirme, risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme B) Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama C) Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme D) Mevcut durumu analiz etme 19. Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tehlikenin tanımı yapılır. B) Tehlikelerin gerçekleşme olasılığı C) Tehlike potansiyelinin şiddet derecesi belirlenir. D) Risk ile şiddet derecesinin çarpımıyla riskin düzeyi belirlenir. 20. İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalara" ne denir? A) Risk yönetimi B) Risk değerlendirmesi C)Tehlike D) Risk 21. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ne göre risk değerlendirmesi ekibinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? A) işveren veya işveren vekili B) Risk değerlendirmesi uzmanı C) işyerindeki çalışan temsilcileri D) İşyerinde varsa destek elemanı 22. Aşağıdakiler den hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği nde yer alan Tehlikelerin tanımlanması aşamasına başlarken toplanan, çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin asgari bilgilerden delildir? A) İşyerinin teftiş sonuçlan B) Ramak kala olay kayıtlan C) Malzeme güvenlik bilgi formları D) Kalite ve üretim performansı raporlar

5 23. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme i Yönetmeliği ne göre, risk değerlendirme esnasında çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psiko sosyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklanandan oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlardan hangisi göz önünde bulundurulmaz? A) Üretim kalitesinin azalması B) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler C) işyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden Kaynaklanabilecek tehlikeler D) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşullan ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından Kaynaklanabilecek tehlikeler 24. Aşağıdakilerden hangisi torna tezgâhında çalışan birisi için en etkin risklerden değildir? a) Elektrik çarpması b) Göze çapak kaçması c) Vücutta yaralanmalar d) Ellerin kimyasal kullanımından dolayı tahriş olması 25. iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltarak insan sağlığını etkilemeyen seviyeye düşürmektir, bu amaç çerçevesinde.iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel taşını teşkil eder. Yukardaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Standartlara uyum B) Kök Tehlike Analizi C) Risk Yönetim Prosesi D) Performans artırma 26- İşçilerin havada maruz kaldığı asbest konsantrasyon (TWA) üst sınır değeri nedir? A) 0.05 lif/cm3 B) 0.1 lif/cm3 C) 0.20 lif/cm3 D) 0.3 lif/cm sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında hangi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü vardır? A) Tüm işyerlerinde B) Yalnız çok tehlikeli işyerlerinde C) Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde D) Kamu kurum/kuruluşları hariç tüm işyerlerinde 28. iş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği nde yer alan "İşyerinde yürütülen İşlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü ifadesi İle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır? A) Risk Yönetimi B) Önleme C) Risk Değerlendirme D) Safha Analizi 29. Hasta Bina Sendromu için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Genel bir yorgunluk hissi en sık rastlanan semptomdur. B) Şikâyetler işe gelişi izleyen birkaç saat içerisinde başlar, binadan ayrıldıktan birkaç dakika sonra düzelir.

6 C) Kişilerin içerisinde bulunduktan, iş ya da yaşam alanlarına ait kapalı ortam atmosferine bağlı solunan havanın kalitesinin bozukluğu sonucu oluşur. D) Isı, rölatif nem, gürültü ve aydınlatma hasta semptomlarına katkıda bulunan fizik faktörlerdir, sigara içimi, iç ortamlar için önemli bir kirlilik nedeni olarak kabul edilmemektedir. 30. Aşağıdakilerden hangisi iş hijyeni çalışmalarından değildir? A) Odyometrik inceleme yapmak B) Çalışma ortamında nem ölçümü yapmak C) çalışma ortamından örnek almak D) Örneğin laboratuvarda incelenmesi 31. I- Yeterli sayıda acil çıkış kapısı olması halinde yerinin önemi yoktur. II- Acil çıkış kapısı olarak döner kapılar kullanılabilir. III- Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler kalıcı şekilde işaretlenmelidir. IV- Acil çıkış kapılarının boyutlarının belirlenmesinde havalandırma sistemi göz önünde bulundurulur. Yapı işlerinde işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü ne göre yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? A) I,II ve III B) I, III ve IV C) I, II ve IV D) II, III ve IV YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ YÜRÜRLÜKTE OLAN BİR MEVZUAT DEĞİLDİR BU SORUNUN İPTAL EDİLMESİ GEREKİR 32. Gürültü Yönetmeliğine göre, Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde ve aşağıdaki şartlara uyulmak kaydı ve maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerlerinin uygulanmasında... maruziyet değerleri yerine maruziyet değerleri kullanılabilir." Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelir? A) Haftalık / Günlük B) Saatlik / Günlük C) Günlük / Haftalık D) Günlük l Aylık GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ DİYE BİR YÖNETMELİK YÜRÜRLÜKTE DEĞİLDİR ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK İSİMLİ BİR YÖNETMELİK YÜRÜRLÜKTEDİR SÖZ KONUSU YÖNETMELİKTE DE MARUZİYET ETKİN DEĞER DİYE BİR KAVRAM BULUNMAMAKTADIR SORU İPTEL EDİLMELDİR 33. İş Sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre aşağıda belirtilenlerden hangisi risk değerlendirmesinden sonra planlanan kontrol tedbirlerinden tehlikelerin kaynağında önlenmesine yönelik değildir? A) Tehlikeli işlemlerin terkedilmesi B) Tehlike kaynağı hakkında çalışanların eğitilmesi C) Tehlike kaynağının çalışma ortamından uzaklaştırılması D) Tehlikeli malzeme yerine daha az tehlikeli olanı ikame edilmesi

7 34. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmenlerinden biri değildir? A) Epoksi kullanımı B) Ultraviyole ışınlan C) Alçak ve yüksek basınç D) Görünür ve kızılötesi ışınlar 35. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum örneklerinden değildir? A) Makinedeki montaj ve tasarım hataları B) Kaygan zayıf ve arızalı döşeme yüzeyleri C) Yetersiz aydınlatma gürültü sıcaklık sağlık koşulları D) Tehlikeli kimyasalların etiketlerinin olmamasından dolayı yanlış kullanma ÖĞRENCİLERİMİZİN VERDİĞİ BİLGİ ÇERÇEVESİNDE D SEÇENEĞİ BU ŞEKİLDE İSE D SEÇENEĞİ TARTIŞILABİLİR 36. Kaynak atölyelerinde kaynak sırasında ortaya çıkan toz, duman, gaz ve buhar gibi hava kirleticilerinin Kaynakçının solunum bölgesinden uzaklaştırılması ve izin verilen sınırlara çekilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tavan yüksekliği 5 m den fazla olmalıdır B) Her kaynakçıya en az 284 m 3 hava düşmelidir C) Kaynakçı mümkün olduğu kadar kapalı alanda çalışmamalıdır. D) Mutlaka hem genel havalandırma hem lokal havalandırma olmalıdır. 37. Kesme ve kaynak işlerinde kullanılan gaz tüplerinin kullanılmasında hangisinin yapılması yanlıştır? A) Önce oksijen tüpü açılmalıdır. B) önce asetilen tüpü açılmalıdır. C) Asetilen tüp valfleri bir veya bir buçuk turdan fazla açılmamalıdır. D) Oksijen tüplerine ve cihazlarına yağlı el veya eldivenlerle dokunulmamalıdır. 38. Elektrik akımı aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? A) Barometre B) Voltmetre C) Ampermetre D) Direnç ölçer 39. Aşağıdaki maddelerden hangisinin elektriksel direnci en büyüktür? A) Su B) Islak tahta C) Demir D) Kauçuk 40.Aşağıdakilerden hangisi elektrik hatlarını kısa devrelere karşı korur? A) Sigorta B) Elektrik anahtarı C) Topraklama levhası D) Toprak kaçak akım koruma rölesi 41.Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletleri ile ilgili iş güvenliği tedbirlerinden değildir? A) Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmelidir. B) Taşınabilir ağır elektrikli aletler, çalışma sırasında, askılara bağlı olmalıdır. C) Taşınabilir elektrikli el aletlerinin saplan yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen maddeyle kaplı olmalıdır.

8 D) Elektrikli el aletleri kendi özel gayeleri için doğru olarak ve kendi kapasiteleri içinde, aşırı zorlanmalara başvurulmadan kullanılmalıdır. 42. Motorlu arabaların klakson, çan veya zil sesleri için, I- işyerindeki diğer sinyal seslerinden farklı olacak, II. Aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu arabalar için farklı ses tonu kullanılacak, III- Diğer makinelerin meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I ve III 43. I- Mıknatısların vinç üzerinde asılı olarak yeterli yükseklikte tutulması II- Mıknatısların doğrudan doğruya yere değdirilmesi III- Mıknatısların bu iş için yapılmış bir platform üzerine indirilmesi Elektrikli mıknatıslı vinç, dinlenme hâlinde iken, yukarıdakilerden hangisinin/hangilerinin yapılması doğrudur? A) Yalnız III B) II ve III C) I, II III D) Yalnız II 44. Aşağıdakilerden hangisi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü nde belirtilen özellik ve nitelik değildir? A) İşçinin kolayca kullanabileceği yerde bulunacaktır. B) Çalıştırma düğmeleri kırmızı, durdurma düğmeleri yeşil renkte olacaktır. C) Şalter ve kumanda düğmeleri, kendiliğinden veya herhangi bir çarpma ile makineyi hareket ettirmeyecek şekil ve özellikte yapılmış olacaktır. D) Bir atölye veya kısımda bulunan makine ve tezgâhlar, bir yerden çalıştırıldığı ve kumanda edildiği ve bunların hareketlerinin kumanda yerinden görülemediği hâllerde, uygun haber verme sistemi kurulacak, çalışmaya başlamadan önce sesle ve «şıkla haber verilecektir. İŞÇİ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ SINAV KONULARI KAPSAMINDA DEĞİLDİR SORU İPTAL EDİLMELİDİR 45. Aşağıdakilerden hangisi torna ve benzeri tezgahlar ile yapılan çalışmalarda alınacak tedbirlerden değildir? A) İşçilerin kayış veya aynayı tutarak elle fren yapabilmeleri sağlanacaktır. B) Geçit ve ara yollara bakan tezgâhlarda talaş fırlamalarına karşı gerekli tedbirler alınacaktır. C) Otomatik torna tezgâhları ile otomatik tezgâhların operasyon noktalan, uygun şekil ve nitelikte koruyucu içine alınacaktır. D) Rovelver ve otomat tezgâhlarında çubuk halinde olan malzemeler, uygun koruyucu içine alınacaktır. 46. Yanan maddeyi kapladığında hava ve ısı ile teması keser. Ortamda oksijen olmadığından yanan maddeye ulaşsa dahi yanma olmaz. Yukarıda bahsedilen yangın söndürücü maddesi aşağıdaki terden hangisidir? A) Kuru kimyevi toz B) Köpük C) Kum D) karbondioksit

9 47. I- Topraklama elemanını bulunan özel fiş ve prizlerle yapılacaktır. II- Yüksek amperli prizlere akım sağlayan kablolar dağınık bulundurulmayacak ve geçitlerde üsten geçirilecektir III- Aletler ve beslenme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanacaktır Taşınabilir elektrikli el aletlerinin topraklamasıyla ilgili yukarıdakilerden hangisi doğrudur? A) I-II B) yalnız I C) yalnız II D) I-II- III İŞÇİ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNDEKİ İBARE AŞAĞIDADIR, BU ÇERÇEVEDE I VE III DOĞRUDUR ÖĞRENCİLERİMİZİN İLETTİĞİ BİLGİYE GÖRE SEÇENEKLERDE I, III SEÇENEĞİ YOKTUR Taşınabilir elektrikli el aletlerinin topraklanması, topraklama elemanı bulunan özel fiş ve prizlerle yapılacak, yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca bir şalter bulundurulacak, bunlara akım sağlayan kablolar dağınık bulundurulmayacak ve geçitlerde yüksekten geçirilecektir. Aletler, besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanacaktır. 48. korkuluklu platformlarla çalışılması imkânı sağlanamayan ve.. den fazla yüksekliği bulunan binalarının dış tasımlarında, çatılarımda ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onaran işleriyle her türlü bina sökme veya yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri atanacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kefneden ve bağlama ipleri gibi kişisel koruma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaktır. Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. A.) 1.2 m B) 2 m C) 3 m D) 4 m 49- Metan, hidrojen, asetilen, LPG, doğalgaz gibi gazların neden olduğu yangınları söndürmek için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisi değildir? A) Boğma B) Emülsiyon C) Soğutma D) Engelleme 50.Taşınabilir yangın söndürme cihazlar için aşağıdaki verilen hususlardan hangisi yanlıştır? A) Aynı miktar su. CO} ve kum kimyasal toz farklı nitelikte söndürücülerdir. B) Yangın söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m dir. C) Her yangın söndürme cihazı her sınıf yangın sınıfı için kullanılamaz. D) Taşınabilir söndürme tüplerinin montajı, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası zeminden 50 cm yi aşmayacak şekilde yapılır. 51. LPG ve doğalgaz yangınların aşağıdaki söndürücü maddelerden hangisi etkilidir? A) Kuru kimyevi toz B) KöpüK c)su D) Hidrolize sıvı.

10 52. işveren işyerinde yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda elle taşıma işleri yönetmelik Ek _I de belirtilen hususları dikkate alarak elle taşımadan kaynaklanan. İçin uygun yöntem kullanılması sağlanacak düzenlemeleri yapar. A) Riski azaltmak B) Kazayı bertaraf etmek C) Hastalıkları önleme D) Tramvaları önleme 53. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik e göre Yapı yüksekliği metreden fazla olan konut binaların ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200 den fazla kişinin barındığı sitelerde acil durum ekipleri oluşturulur. Aşağıdakilerden hangisinde adi durum ekiplerinin oluşumu doğru şekilde verilmiştir? A) Söndürme ekibi. Kurtarma ekibi. Bilgilendirme ekibi, ilk yardım ekibi B) Kurtarma ekibi, Söndürme ekibi. İlk yardım ekibi. Sivil savunma ekibi C) Söndürme ekibi. Kurtarma ekibi. Koruma ekibi, İlk yardım ekibi D) Söndürme ekibi, Kurtarma ekibi. Tahlisiye ekibi, ilk yardım ekibi 54. iskele altında beton plaka neden konur? A. İskele dengesini sağlamak B. Zayıf tarafın yükünü yaymak C. Dikme kaymalarını azaltmak D. Dikmenlere gelen yükleri dengelemek 55. Yangınla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? A) Rüzgâr öne alınarak yangın söndürücü kullanılır. B) Sulu yangın söndürücü alevin dibine doğru tutulur. C) Karbondioksitli yangın söndürücü alevin üstüne tutulur. D) Yangın söndürücü öncelikle yangının başladığı noktaya tutulur sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre işveren; acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere. acil durum planların hazırlar. cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) NACE kodlarına uygun olarak işletmenin Tehlike Sınıfını belirleyerek B) gerekli sayıda iş güvenliği uzmanı istihdam eder ve C) gereğinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla iş birliği yapar ve D) gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işveren; özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) acil durum yönetimi konularında, B) kimyasal madde kazaları hususlarında, C) kurtarma ve yangınla mücadele konularında, D) acil durum planların hazırlanması konularında 58. Temel niteliklerinde "daire şeklinde" ve mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50 sini kapsayacaktır) açıklamaları ile verilen güvenlik ve sağlık işareti aşağıdakilerden hangisidir? A) Uyarı işaretleri

11 B) Emredici işaretler C) Yasaklayıcı işaretler D) Yangınla mücadele işaretleri 59. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik önlemleri Hakkında Yönetmelik'e göre Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından. veya diğer yöntemlerle çalışılan ortamdan dışarı atılması, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır." ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) yayılması B) engellenmesi C) kimyasal, biyolojik D) lokal veya genel havalandırma sistemi 60. Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartlan Yönetmeliği ne göre çalışma ortamı havasına ilişkin Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek artık ve pislikler... ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) her gün temizlenerek hijyene dikkat edilecektir. B) hakkında risk değerlendirmeleri yapılacaktır. C) rutin olarak kontrol edilecektir. D) derhal dışarı atılacaktır. 61. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre basınçlı kaplarla ilgili ilgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu He buhar kazanlarının kontrol periyodu standartlarda süre belirtilmemişse azami süre ne kadardır? A) 1 yıl C) 3 yıl B) 2 yıl D) 5 yıl 62. Biyolojik etmenlerle çalışma yönetmeliği gereği biyolojik sağlık kontrolleri ilgili hangisi yanlıştır. a) maruziyetin sona ermesi sonra yapılacak herhangi bir sağlık gözetimi ile ilgili gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir b) sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumda kişisel tıbbi kayıtlar maruziyet son bulmasından sonra en az 15 yıl saklanır c) iş yeri hekimini her bir çalışanı için alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbir ile ilgili olarak öneride bulunur. d) biyolojik etkenlerle yapıla çalışmalarda işveren çalışanların çalışmaya başladıktan sonra ve çalışmalarda periyodik olarak sağlık kontrolleri yaptırır 63. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ilişkin Yönetmelik'e göre kapalı işyerlerinin havalandırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulmasını gerektiren bir durum değildir? A) Ortam havasında azot bulunması B) Ortamda fena kokuların bulunması C) Ortamda toz, buğu ve duman bulunması D) Ortamda boğucu, zehirli veya tahriş edici gazların bulunması

12 64. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik e göre aşağıdakilerden hangisi monitörlerde aranacak asgari gereklerden değildir? A) Ekranda görünen karakterler kolayca seçilebilecek şekil ve formda, uygun büyüklükte olacak, satır ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunacaktır. B) Ekran görüntüsü stabil olacak, görüntünün titremesi ve benzeri olumsuzluklar bulunmayacaktır. C) Ekran, bir noktaya sabitlenecek ve kolaylıkta her yöne dönmesi engellenecektir. D) Kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar önlenecektir. 65. Şantiyelerde düşme ihtimali olan iskele kenarları ve döşeme boşluklarında alınacak güvenlik tedbiri için aşağıdakilerden hangisi önceliklidir? A) Korkuluk yapılması B) İkaz levhaları konulması C) Güvenlik şeritleri çekilmesi D) Güvenlik kemerinin taktırılması 66. Yapı işlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak sağlık ve güvenlik planında gerekli düzenlemeleri yapan veya yapılmasını sağlayan kişidir? A) İşveren B) Proje Sorumlusu C) Hazırlık Koordinatörü D) Uygulama Koordinatörü 67. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü ne göre kuvvetli rüzgar alan işyerlerinde alınması gereken güvenlik tedbirleri yönünden, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Düşmelerin önlenmesi için, rüzgârın durması beklenmelidir. B) Gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra çalışma başlatılmalıdır. C) Şantiyeler kurulurken rüzgâr kesiciler kurulmalıdır. D) Şantiyeler kurulurken toz kesiciler kurulmalıdır. YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ yürürlükte değildir, soru iptal edilmek durumundadır 68. Maden ve Taş Ocakları işletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük e göre aşağıdakilerden hangisi yer altında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri" ifade etmektedir? A) Kanalit B) Set C) Baraj D) Dolgu Maden ve Taş Ocakları işletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük yürürlükte değildir SORU İPTAL EDİLMELİDİR 69. Aşağıda verilenlerden hangisi, iskele sökülmesinde yapılan bir yanlıştır? A) İskele sökülmesi en üstten başlanmalıdır. B) Sökülmüş iskele malzemeleri bağlanarak indirilmelidir. C) İskele malzemelerini indirmek için çapraz elemanlar sökülür. D) İskelenin bina bağlantıları, kalasların alınmasından sonra sökülür.

13 70. I- Yapılan ölçümlerde % 0,5 metan bulunan kısımlarda, II_Grizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü yapılamayan eski ve yeni imalat boşluk arı ve çatlaklar olan yerlerde, III-Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında, IV- Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında, Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük e göre yukarıdakilerin hangilerinde yeraltı maden ocağında patlayıcı madde kullanılması vaşaktır? A)II-III-IV B) II-I C) III-I-IV D)IV-I Maden ve Taş Ocakları işletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük yürürlükte değildir SORU İPTAL EDİLMELİDİR 71. Hangisi Asbest grubu değildir. A) Krisodlit B) Hematit C) Amfibol D) Krizodolit 72. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik e göre kişisel koruyucu donanım tanımı için Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan parçalar" ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) değiştirilebilir C) ayrılmaz B) temin edilebilir D) asli 73. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak işçi Sağlığı ve iş Güven liği önlemlerine İlişkin Tüzük'e göre Havasında. dan az oksijen, den çok metan, den çok 'den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz." Yukarıda verilen cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) % 18/% 1 / %0.05 B) % 19/% 1 /%0.5 C) % 19,5 / % 2 / % 0,5 D) % 19 / % 2 I % 0,5 Maden ve Taş Ocakları işletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük yürürlükte değildir SORU İPTAL EDİLMELİDİR

14 74. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik e göre kişisel koruyucu donanım tanımı için Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlar ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) işveren tarafından alman B) işveren tarafından tercih edilen C) çalışan tarafından tercih edilen D) çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan 75. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartlan Yönetmeliği nde yer alan İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) gönderilmiş elemanlarca B) yetkilendirilmiş servislerce C) akreditasyon kurumlarınca D) standardizasyon şirketlerince 76. iş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği nde yer alan işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisat ifadesi ile aşağıdakiler- den hangi kavram tanımlanmaktadır? A) İş ekipmanı B) Makine-teçhizat C) Alet-edevat D) Tesisat Kalıtsal ve sosyal çevre 2. Kişinin hatası 3. Güvensiz hareket ve koşullar 4. Kaza 5. Yaralanma Yukarıda sayılan faktörlerden hangileri Heinrich e (Domino Teorisi) göre kazaya neden olan olayların dizisinde (kaza zincirinde) yer alır? a) 1,2 ve 4 b) 2, 3, 4 ve 5 c) 2. 3 ve 5 d) 1,2, 3. 4 ve sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işveren aşağıdaki durumlardan hangisinde inceleme yaparak rapor düzenlemekle yükümlü değildir? A)Yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde iş yeri yada iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olay B)Çalışan işyerinin veya iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olay C) Güvenli olmayan çalışma şekilleri D) iş kazası veya meslek hastalığı

15 79. Dünya sağlık örgütü (DSÖ) tarafından yalnızca bilinen ve kabul edilen meslek hastalıkları değil, fakat oluşmasında ve gelişmesinde, çalışma ortamı ve şeklinin diğer nedenlere göre önemli bir faktör olduğu hastalıklar olarak tanımlanan hastalık grubu aşağıdakilerden hangisidir. A) meslek hastalıkları B)kronik kurşun zehirlenmesi C) çoklu kimyasal duyarlılık sendromu D) işle ilgili hastalıklar 80. Makine emniyeti yönetmeliği esaslarına göre makinelerin imalat dosyası aşağıdakilerin hangisini kapsamaz. A) makinelerin genel tarifi B) imalatçı firmanın adı ve adresi C) makinenin işleyişini anlamak için uygun tarifler ve açıklamaların yanı sıra ilgili makinanın genel bir çizimi ile kumanda devrelerinin çizimi D) makinelerin temel güvenlik ve sağlık gereklerini uygunluğunu teyit etmek için gerekli olan hesaplamalar deney sonuçları belgelerle birlikte tam ayrıntılı çizimler 81. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş yeri tehlike sınıfları tebliğine göre bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde işyerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından farklı olması halinde, aşağıdakilerden hangisi dikkate alınarak iş yeri tehlike sınıfı yeniden belirlenebilir. A ) risk değerlendirmesi sonuçları B) Denetim ve incelemeye ilişkin kayıtlar C) işyerine önceden tebliğ edilen kararlar D) tehlike sınıf listesine göre daha tehlikeli sınıf 82. I- belirli risklerden etkilenecek çalışanların işe geliş gidişleri II- kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi III- İş yerinin tertip ve düzeni IV- genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre risk değerlendirilmesi yapılırken dikkat edilecek yukarıdaki hususlar arasından hangisi veya hangileri yer almamaktadır. A) yalnız I B) II-III C)yalnız III D)I-II-III-IV 83. okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere en fazla günde ve haftada kaç saat olabilir. A) 2-10 B)1-5 C) 7-35 D) kadın işçiler her ne şekilde olursa olsun gece postasında.saatten fazla çalıştırılamaz. Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır. A) 6 B)7 C)7.5 D)8

16 85. İş güvenliği uzmanlarının görev yetki ve sorumluluk hakkındaki yönetmelikte İş güvenliği uzmanlarının yükümlülüklerinde yer alan İş güvenliği uzmanları, bu yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin.. ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. A)mobbing ve benzeri B) etik olmayan davranışları C) yasal olmayan faaliyetleri D) Meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları 86. I- işveren II- işyerinde görevli işyeri hekimi III- danışmanlık firması IV-üniversiteler Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümlerine göre yukarıdakilerden hangileri çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini veremez. A)I-II B)II-IV C) I-III D) III-IV 87. I-petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri II-demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri(çivi, zincir, vida vb gibi) III- suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri IV- turistik tesislerde müşteri hizmetleri, servis, organizasyon, tur düzenleme ve planlama işleri Yukardakilerden hangileri tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmeliğe göre mesleki eğitim alınacak işlerden değildir. A)I-III-IV B)III-IV C)II-III D) yalnız IV 88.Kimyasal madde depolarıyla ilgili hangisi yanlıştır. A) Kimyasal madde alttan ve üsten havalandırılmalı B) Drenaj sistemi şehir pis suyu kanalizasyon şebekesine gönderilmeli C) Tabanı, kimyasal maddelerden etkilenmeyecek şekilde olmalı 89. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Gama ışını : beton blok ile soğurulur B. Alfa ışını : ince kağıt yüzeyinde soğurulur. C. Beta :kurşun ile soğurulur D. Nötron :plastik malzemeler ile soğurulur.

17 90. Risk değerlendirmesi Yönetmeliğine göre riskleri analiz ederken kullanılacak yöntemin seçiminde hangisi esas alınacak faktörlerden değildir? A. İşyerinin kısıtları B. İşletme faaliyetine ilişkin özellikler C. Resmi makamlarca yapılan denetimler D. işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri 91. Aşağıdakilerden hangisi termal konforu etkileyen sebeplerden değildir? A. Bağıl nem B. Hava akım hızı C. Termal radyasyon D. İyonize olmayan radyasyon e göre risk değerlendirme yapılan riskler, kimyasal, biyolojik, fiziksel.. ergonometrik risk gruplarına ayrılır? a) Mekanik b) Psikososyal c) Fizyolojik 93. Açık havada yapılan vinç ile çalışmalarda aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? I- Yükün üzerine görevli kişiler çıkabilir II- Vinç kumanda bölümü kapalı olmalı III- Halatlarla insan çekilebilir a)i-ii-iii b)i-iii c)iii d)i C den düşük parlama noktası 38 C den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddelerin oda sıcaklığında ve basınç altında hava ile temasında yanan madde adı nedir? a) alerjin madde b) oksitlenme c) kolay alevlenen d) çok kolay alevlenen madde