Konu : Hastane Afet Planı. UYGULAMA TALĠMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konu : Hastane Afet Planı. UYGULAMA TALĠMATI"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU Tekirdağ Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Hayrabolu Ġlçe Devlet Hastanesi BaĢtabipliği Sayı : Konu : Hastane Afet Planı. /./2014 UYGULAMA TALĠMATI Kriz durumunda ve gerektiğinde faaliyet gösterecek olan Hayrabolu Devlet Hastanesi BaĢtabipliği Afet Koordinasyon Merkezi nin teģkilatlanmasını, tertiplenmesini, çalıģma usullerini, görev ve sorumluluklarını belirleyen HASTANE AFET PLANI (HAP) hazırlanmıģtır. Bu planın yayınlanmasını müteakip, hastane personeli kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için bu plan esaslarına göre teģkilatlanacaklar ve faaliyetlerini plan esaslarına göre düzenleyerek her an göreve hazır bulunacaklardır. Bilgi ve gereğini rica ederim. Uzm.Dr.Recep YAVER Hastane Yöneticisi/BaĢhekim 1

2 ONAY SAYFASI ADI SOYADI TARİHİ İMZA HAZIRLAYANLAR Sevinç KALE (DURGUT) Şef 04/02/2014 İNCELEYENLER Hüseyin ATAK İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 04/02/2014 ONAYLAYAN Uzm.Dr.Recep YAVER Hastane Yöneticisi / Baştabip 04/02/2014 2

3 DAĞITIM ÇİZELGESİ Gereği için Sıra Kurum/ Kuruluş Adet 1 Kamu Hastaneleri Birliği Genel 1 Sekreterliği 2 Sağlık Müdürlüğü 1 3 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 1 4 Hastane Yöneticisi 1 5 Dosya 1 Bilgi için Sıra Kurum/ Kuruluş Adet 1 Hayrabolu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 2 Hayrabolu Kaymakamlığı 1 3

4 DEĞİŞİKLİK ve GÜNCELLEME KAYIT ÇİZELGESİ SIRA NO KONUSU DEĞİŞİKLİĞİN İŞLENDİĞİ TARİH DEĞİŞİKLİĞİ YAPANIN KİMLİK VE İMZASI GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI İMZASI 4

5 İ Ç İ N D E K İ L E R KONU SAYFA NO Uygulama Talimatı 1 Onay Sayfası 2 Dağıtım Çizelgesi 3 Değişiklik ve Güncelleme Kayıt Çizelgesi 4 İçindekiler Terimler PLANIN İŞLEYİŞİ Hap Hazırlama Komisyonu 10 Amaç-Kapsam-Sorumluluk 11 HASTANENİN MEVCUT DURUMU Olağan Dışı Durumda Kapasite Artırımı 11 GİRİŞ 12 Hukuki Dayanak 13 HAP Planının Tatbikatı 14 HAP Planının Paylaşımı 14 Zarar Azaltma ve Hazırlık Çalışmaları Planlama 14 Yapısal Olmayan Tehlikeleri Azaltma (YOTA) Çalışmaları 14 Personel Eğitimlerinin Düzenlenmesi 15 Hastane Afet Planlarının Özet Bilgileri Alternatif Ulaşım Yolları 17 Haberleşme 17 KORUYUCU ÖNLEMLER 17 1-Depreme Karşı Alınması Gereken Önlemler 16 2-Yangına Karşı Alınması Gereken Önlemler Sele Karşı Alınması Gereken Önlemler 18 Önlemlerin Kontrolü 18 Koruyucu önlemlere karşı uyulması gereken talimatlar MÜDAHALE AŞAMASININ PLANLANMASI Depremden hemen sonra yönetimin görevleri 19 Depremden hemen sonra personelin görevleri 20 Tahliye emredilmişse Sarsıntı sonrasında 22 Eğer hastanede değilsen 22 Erken teşhis ve tespit 23 Risk Analizi 24 Tesisin tahliyesi 25 Kullanılacak Alternatif Alanlar 25 Kullanılacak Malzemelerin Temini 25 İş birliği yapılacak kurumlarla organizasyon 2 Günlük Acil hizmet ve olağandışı durum arasındaki fark 26 Hastaneler için afet riskleri 26 Hastane afet planının yapısı ve işleyişi - Organizasyon şeması

6 İ Ç İ N D E K İ L E R KONU SAYFA NO Hap Başkanı Ve Görevleri Basın Ve Halkla İlişkiler Direktörü İrtibat Direktörü Emniyet Ve Güvenlik Direktörü Tıbbi Teknik Danışma Kurulu Direktörü Görevleri 37 KBRN/Biyolojik/Enfeksiyöz Hastalıklar Danışmanı 37 KBRN/Kimyasal Maddeler Danışmanı 38 KBRN/Radyolojik Sorunlar Danışmanı 39 KBRN/Nükleer sorunlar Danışmanı 40 Halk Sağlığı Danışmanı 40 KBRN Hareket Tarzı / Hastanemize KBRN hastası geldiği zaman 41 Lojistik Bölüm Direktörü Tesis Hizmetleri Birim Sorumlusu 44 Malzeme Destek Birim Sorumlusu 45 Alt Yapı Sorumlusu 45 Yiyecek Servis Sorumlusu 46 İletişim Sorumlusu 47 Planlama Bölümü Direktörü ve Görevleri 48 Personel İzleme Sorumlusu 49 Dokümantasyon Sorumlusu 49 Hasta İzleme Sorumlusu 50 Finans Bölüm Direktörü 51 Muhasebe-Bütçe Sorumlusu 52 Operasyon Bölüm Direktörü Tıbbi Bakım Direktörü 55 Yatan Hasta Ünitesi 56 Taburcu-Sevk Sorumlusu 56 Laboratuar Birim Sorumlusu 57 Eczane Birim Sorumlusu 57 Temel Acil Bakım ve Resusitasyon İlaçları 58 Acil Birim Sorumlusu 58 Triaj Ünitesi Sorumlusu 59 Acil Tedavi (Kırmızı Alan) Sorumlusu 59 Bekletmeli Tedavi (Sarı Alan) Sorumlusu 59 Küçük Müdahale ( Yeşil Alan) Sorumlusu 60 Morg ünitesi Sorumlusu 60 Eğitim ve Tatbikatlar 61 EKLER 62 Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi Yangın Emniyet Talimatı Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanma Talimatı 69 Yuvarlak Yarı Sert Hortumların Kullanımı Talimatı 70 6

7 Doğalgaz Güvenlik talimatı 71 Deprem Talimatı Salgın Hastalık Talimatı 74 Güvenlikle İlgili Tedbirler Talimatı 74 Ameliyathane-yoğun bakım Tahliyesi 75 Acil Durum Ekiplerine ait liste Lüzumlu telefonlar listesi 78 Triaj kart örneği 79 Hap Görevliler listesi Satın Alma Formu 84 Malzeme Kabul Formu 85 Personel Tedavi Formu 86 Tesis Durum Rapor Formu 87 Haberleşme Tesis Durum Rapor Formu 88 Tehlikeli Maddeler Rapor Formu 89 Gönüllü Çalışma Kayıt Formu 90 Yaralı kayıt formu 91 Hasta Sevk Kayıt Formu 92 Ölü Kayıt Formu 93 Yaralı kayıt formu 94 İç yapı tesis durum rapor formu 95 Tedavi alanları tesis durum rapor formu 96 İç yapı destek alanları tesis durum rapor formu 97 Personel durum çalışma formu 98 Afet Komuta merkezinde bulunacak malzemeler listesi 99 Karşılık lı yardımlaşma ve işbirliği protokolü Hayrabolu Devlet Hastanesi Kat Krokileri Hayrabolu Hastanesi Binası Deprem Güvence saptama ve güçlendirme projesi Raporu 7

8 TERİMLER: Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini ifade eder. Afet sırasında da olağanüstü tedbirlerin alınmasına ve faaliyetlerin yürütülmesine gerek duyulan geçici bir durumdur. (Sağlık sektöründe acil kavramı günlük olarak kullanılan bir kavramdır.bu neden ile bazı kaynaklarda acil durum yerine olağanüstü durum kavramı kullanılmaktadır.ancak daha önce de belirttiğimiz gibi ülke çapında ortak bir dil oluşturmak istediğimizden bu kılavuzda acil durum kavramını tercih ettik. Burada kastedilen hastanelerimizin acil servislerinin ve 112 servislerimizin günlük rutin işleri değildir.) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyalkayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları ifade eder. Bu olaylardan etkilenen topluluklar genelde yerel imkân ve kaynaklarını kullanarak bu olaylarla baş edemezler. Afet döngüsü: Bir afet olayını izleyen ve bir sonraki afete kadar birbirini takip eden aşamaların tümünü ifade eder. Bu evreler; afete müdahale, iyileştirme, yeniden inşa, zarar azaltma ve afete hazırlık olarak tanımlanmaktadır. Afet yönetimi: Afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması, afet sonucunu doğuran olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi için, toplumca yapılması gereken topyekun bir mücadele sürecini ifade eder. Başka bir deyişle; afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla, afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken önlemler ve yapılması gereken çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi, desteklenmesi ve etkin olarak uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla, imkan ve kaynaklarının belirlenen stratejik hedefler ve öncelikler doğrultusunda kullanılmasını gerektiren çok yönlü, çok disiplinli ve çok aktörlü bir yönetim süreci olarak da tanımlanabilir. Bu süreç içerisinde, zarar azaltma, hazırlık, müdahale, iyileştirme ve yeniden inşa gibi ana aşamaları ayrılabilen faaliyetler süreklidir. Bir önceki aşamada yapılanların başarısı bir sonraki aşamada yapılacak faaliyetlerin başarısını etkiler. Bu süreç bir çember veya iç içe geçmiş halkalarla gösterilir ve Afet Yönetim Döngüsü veya Zinciri olarak adlandırılır. Bu nedenle Bütünleşik veya Entegre Afet Yönetimi terimleri de kullanılmaktadır. Biyolojik tehlike: İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde her türlü hastalık yapıcı, zehirleyici veya ölümcül özellikleri bulunan canlı organizma türlerinin oluşturduğu tehdide verilen genel addır. Bu olaylardan etkilenen topluluklar genelde yerel imkan ve kaynaklarını kullanarak bu olaylarla baş edemezler. 8

9 Hazırlık: Afet ve acil durumlara etkin bir müdahale amacıyla önceden yapılan her türlü faaliyetlerin genel adıdır. İyileştirme: Afet ve acil durum sebebiyle bozulan hayatın normalleştirilmesine yönelik faaliyetleri ve yeniden yapılanmayı ifade eder. Kimyasal tehlike: Canlılar üzerinde tahriş edici yakıcı, felç edici veya öldürücü etkileri olan, deri, solunum veya sindirim sistemi yoluyla bünyeye girebilen gaz, sıvı yada katı şekildeki zararlı maddelerin oluşturduğu tehdide verilen genel addır. Müdahale: Afetlerde ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesine yönelik çalışmaları içine alan geniş yelpazeli işler bütünüdür. Önleme: Afetlerin meydana gelmesini önleyecek tüm çalışmalara verilen genel addır. Barajların inşası ile olası seller ya da istinat yapıları inşasıyla çığ, heyelan ve kaya düşmesi gibi afetlerin meydana gelmesi önlenebilir. Radyasyon acil durumu: Radyasyondan korunma standartlarıyla belirlenen sınırların üzerinde radyasyon dozu alınması veya radyo aktif bulaşmanın vuku bulmasına neden olan ve acil müdahaleyi gerektiren olağan dışı nükleer ve radyolojik acil durumdur. Radyolojik tehlike: Nükleer veya diğer radyolojik ışınım kaynaklarının çevreye yaydığı ve canlılar üzerinde zararlı veya ölümcül etkileri olan teknolojik bir tehdittir. Risk: Belirli bir alanda tehlike olasılığına göre kaybedilecek değerlerin ölçüsünü veya bir olayın doğurabileceği olumsuz sonuçların toplamını ifade eden kavramdır. Sigortacılık ve mühendislikte kayıp olasılığı olarak adlandırılır. Afetler söz konusu olduğunda Afet Riski olarak değerlendirilmektedir. Risk yönetimi: Ülke, bölge, kent ölçeğinde ve yerel ölçekte risk türleri ve düzeylerini tespit etme, azaltma ve paylaşma çalışmaları ile bu alandaki planlama esaslarını ifade eder. Tehlike ve riskin belirlenmesi ve analizi ile imkan, kaynak ve önceliklerin dikkate alınarak idare edildiği süreçtir. Afet senaryolarının hazırlanması, uygulama önceliklerinin belirlenmesi ve riskin azaltılabilmesi için genel politika ve stratejik planlarla, uygulama planlarının hazırlanması ve hayata geçirilmesi bu süreç kapsamındadır. Tehlike: Can ve mal kaybı, yaralanma, sosyal ve ekonomik dengelerin bozulması veya çevresel zararlara yol açma potansiyeli bulunan, değişik kökene sahip fiziksel olaylara verilen genel addır. Zarar azaltma: Afetlerde ve acil durumlarda meydana gelmesi muhtemel zararların yok edilmesi veya azaltılmasına yönelik risk yönetimi ve önleme tedbirlerinin alınması faaliyetlerini ifade eder. Toplumun afet tehlikesi ve riski konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve baş edebilme kapasitesinin geliştirilmesi, afet öncesi ve sonrasında 9

10 uygulanan mevzuat ve yerel ve merkezi düzeylerdeki kurumsal yapılanmaların geliştirilmesi, araştırma-geliştirme politika ve stratejilerinin, ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda belirlenmesi ve uygulanması gibi çalışmaları kapsamaktadır. Bunlar, birçok kurum, kuruluş ve meslek gruplarınca belirlenen stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda, etkin bir işbirliği içerisinde yürütülecek uzun vadeli ve sürekli çalışmalardır. Başta sivil toplum olmak üzere, tüm kesimlerin ilgi, destek ve katkısıyla olumlu sonuçlar alınabilir. Zarar görebilirlik: Bir tehlikenin gerçekleşmesi halinde, canlıların ve insan eliyle oluşturulmuş yaşam çevresinin, fiziksel, sosyal, ekonomik veya çevresel bakımdan uğrayabileceği zarar ve kayıplar karşısındaki hassasiyetidir. Birey veya sosyal grubun tehlikeyi algılama, olası etkilerini tahmin etme, zararlarını azaltma, meydana gelmesi halinde sonuçları ile baş edebilme ve yaşamı bir an önce normal hale döndürmedeki kapasite eksikliği olarak da tanımlanmaktadır. Başka bir ifade ile zarar görebilirliği bir toplumun, bir sistemin veya bir yapının var olan bir tehlikeden etkilenebilme oranı veya görebileceği hasar, zarar veya kaybın bir ölçüsü olarak da tanımlamak mümkündür. HAP HAZIRLAMA KOMİSYONU HASTANEDEKİ GÖREVİ Hastane Yöneticisi/Başhekim İdari Mali İşler Müdürü Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Sivil Savunma Amiri ADI VE SOYADI Uzm.Dr.Recep YAVER Hüseyin ATAK Özgül KAYA Mine ULUÇAM Sevinç KALE (DURGUT) AMAÇ: Bu planın amacı; Bir afet sonrasında, hastanemize gönderilen hasta ve yaralıların, teşhis ve tedavisinde başarılı ve organize olmak, afet nedeniyle hastane içinde oluşan panik 10

11 ve kargaşayı önleyerek, ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirmek, bu planda yer alan her birimin görevlisini ve görevlerini önceden belirlemek ve birimler arasında iyi bir organizasyon sağlamaktır. KAPSAM: Bu Plan HayraboluDevlet Hastanesi yasalar çerçevesinde sorumluluk alanını ve hizmetlerini kapsar. SORUMLULUK: Bu planın uygulanmasından, her kademedeki hastane çalışanları görev ve statüsüne göre görevlerini yerine getirmekten sorumludur. HASTANE MEVCUT DURUMU: Personel sayısı : 67 kadrolu personel + 25 taşaron firma (9 Veri hazırlama, 9 Temizlik Personeli, 4 Güvenlik Görevlisi, 1 Bilgi İşlem Sor, 1 kalorifer ateşleyicisi ) Yatak sayısı:25 yataklı Günlük ortalama poliklinik sayısı: 358 Günlük ortalama acil poliklinik sayısı: 142 Acil servis yatak sayısı: 6 Ameliyathane oda sayısı:2 Günlük ortalama ameliyat sayısı: Genel Cerrahi Uzmanı yeni gelmiştir Yoğun bakım tür ve yatak sayısı: Yok Ventilatör sayısı: 1 İleri görüntüleme imkanları(mr,tomografi,endoskopi,anjiyografi): Yok Hizmet verilen branşlar: Dahiliye,Anestezi;Çocuk,Diş,AileHekimliği,AcilPolk.Genel Cerrahi Diyaliz ünitesi sayısı: Yok Umkede görevli personel sayısı: 1 Araç bilgileri: 2 ambulans,1 adet binek araç Jeneratör sayısı ve kapasiteleri: 65 KWA kapasiteli 1 adet jeneratör mevcut Su deposu sayısı ve kapasitesi:200 ton kapasiteli su deposu mevcut OLAĞAN DIŞI DURUMDA KAPASİTE ARTTIRIMI: Hastanemiz 25 (yirmi beş) yataklıdır. Olağandışı durumlarda kapasitesi % 50 arttırılacak olup, yatak sayısı 35 (otuz beş) olacaktır. GİRİŞ: Doğal veya teknolojik olaylar ancak toplumda var olan zarar görebilirlikler ve zarar görebilirliklere etki eden, hızlı nüfus artışı, yanlış şehirleşme, çevresel bozulma, yoksulluk, sosyal adaletsizlikler gibi, faktörler ile bir araya geldiği koşullarda afete dönüşmektedir. 11

12 Örneğim, deprem yüz yıllardır olan bir doğa olayıdır. Deprem tehlikesi her koşulda afete yol açmaz. Yoğun bir nüfusa sahip, sorunlu bir şehirleşmesi olan, doğal kaynakları tahrip olmuş, çevresel bozulmanın yaygın olduğu, yoksul ve adaletsiz gelir dağılımının söz konusu olduğu bir bölgede meydana gelen bir depremin, büyüklüğünün çok yüksek olmasına gerek olmadan afete dönüşmesi kaçınılmazdır. Bu sebeple afet yönetiminin temel prensibi zarar görebilirlikleri ortadan kaldırmaktır. Her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de bu yaklaşım benimsenmelidir. Afet yönetimi çeşitli aşamalardan oluşan bir çember şeklindedir. Afet döngüsü olarak adlandırılan bu çember bir sonraki afete kadar birbirini takip eden dört ana aşamadan oluşmaktadır.(şekil 1) AFET Önleme Zarar Azaltma Hazırlık Müdahale Rehabilitasyon Zarar Azaltma Şekil 1 Afet Yönetimi Döngüsü H AFET ÖNCESİ aşaması ÖNLEME, ZARAR AZALTMA ve HAZIRLIK çalışmalarını içerir. Önleme; olayların afete dönüşmesini önleyecek tüm çalışmalara verilen addır. Selleri önlemek için barajların inşası, ya da heyelan, çığ ve kaya düşmesi gibi olayları önlemek için istinat yapıları inşası, önleme çalışmalarına örnek verilebilir. 12

13 Zarar azaltma; Önlenemeyen tehlikelerin çevreye, topluma, bireylere ve sosyal yaşama yapacağı olumsuz etkileri ve olası zararları minimum seviyeye indirmeyi hedefleyen tüm çalışmalara verilen addır. Yönetmeliklere uygun bina inşası, yüksek mobilyaların duvarlara sabitlenmesi gibi binalar içerisindeki yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması (YOTA) çalışmaları, zarar azaltma çalışmalarına örnek olarak verilebilecek çalışmalardandır. Önleme ve zarar azaltma çalışmalarına rağmen ortadan kaldırılamayan veya hafifletilemeyen riskler için hazırlıklı olmak esastır. Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) personelin afetler konusunda eğitilmesi hazırlık çalışmalarına sağlık sektöründen verilebilecek örneklerdir. Bir olayın meydana gelmesi ve olayın hastane müdahale kapasitesini aştığı durumda AFET aşamasından söz edilebilir. AFET SONRASI aşamalar ise MÜDAHALE ve REHABİLİTASYON aşamalarıdır. Afetin akut fazında olayın etkilerine hızlı ve en etkin bir biçimde cevap verilir, bu aşama MÜDAHALE aşamasıdır. Unutulmamalıdır ki; müdahale aşamasındaki çalışmaların etkinliği önleme, zarar azaltma ve hazırlık aşamasındaki çalışmalara dayanmaktadır. REHABİLİTASYON aşaması afet yönetim döngüsünün bütünleşmiş bir parçasıdır, sonu değildir. Bu aşamada sağlık hizmetleri ve yaşam rutine döndürülmeye çalışılırken, afet sonrası doğan ihtiyaçlarda giderilir. Afetlerden alınan deneyimler, çıkartılan dersler ile başa dönülerek tüm aşamalar gözden geçirilir, yapılan müdahale ve müdahalenin dayandığı önceki aşamalar incelenir, eksikler giderilir. Ülkemizde afetlerin yanı sıra acil durumlar ile de sık sık yüz yüze kalınmaktadır. Bu nedenle hazırlanan planlar afet ve acil durum planları olarak adlandırılmıştır. HUKUKİ DAYANAK: Plan, tarihli ve 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetlerde Alınacak Tedbirler konulu kanuna ve bu kanun dayanak alınarak hazırlanan tarihli ve sayılı afetlere ilişkin acil yardım teşkilatı ve planlama esaslarına dair yönetmeliğe ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan ve gün ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 13

14 HASTANE AFET PLANININ (HAP) TATBİKATI: Plan yıl içerisinde hastane yönetimince bir kez masa başı tatbikatı, bir kez de uygulamalı tatbikatı ile test edilecektir.masa başı tatbikatlarının 18 Nisan 2014 tarihinde, uygulamalı tatbikat ise 3 Eylül 2014 yılı tarihinde yapılması planlanmıştır. HASTANE AFET PLANININ PAYLAŞIMI: Planın güncellenmiş hali her yıl 20 ocak tarihine kadar, İl Sağlık Müdürlüğüne sunulmak üzere Tekirdağ ili Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine gönderilir. İç paylaşım: Hastane Afet planında görevli personele görevleri ile ilgili bilgilendirmeyapılacaktır Kamu kurumları ile paylaşım: Hastane Afet Planları(HAP), Tekirdağ İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine, Tekirdağ İli Sağlık Müdürlüğüne, İllerde İl Afad ve Acil Durum Müdürlüğüne ilçelerde de Kaymakamlıklara ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine gönderilecek,görüş ve önerileri alınacaktır. ZARAR AZALTMA VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI VE PLANLAMA Hastaneler ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu binalar toplum için teşkil ettiği hayati fonksiyonları gereği afetlerde de hizmetlerini sürdürmek zorundadırlar. Bu nedenlerden dolayı, Hastane hizmet binalarının dayanıklılıkları ve yeterlilikleri teknik incelemeden geçirilmiş, bu teknik incelemeler sonucunda gerekli değişiklikler, onarımlar ya da güçlendirmeler yapılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Hastanemize depreme karşı İnter Yapı İnş. Müh. Müş. Ltd. Şti.tarafından Deprem Güvence Saptama ve Güçlendirme Projesi yaptırılmış olup, binanın taşıyıcı sistemini oluşturan kolon, kiriş ve perde gibi betonarme elemanlardan beton karot numuneleri alınmış ve bu numuneler Norm Beton Laboratuarı nda serbest basınç deneyine tabi tutularak, malzeme kalitesi deney yolu ile tayin edilmiştir. Binanın olası bir depremde can güvenliğini sağlaması için yapının her iki yönünde simetrik ve burulma etkisine neden veremeyecek şekilde betonarme perdelerle güçlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.hastanemizde güçlendirme çalışmaları başlayacaktır. YAPISAL OLMAYAN TEHLİKELERİ AZALTMA (YOTA) ÇALIŞMALARI: Hastanemiz 3. (üçüncü) derece de deprem bölgesidir. 14

15 PERSONEL EĞİTİMLERİNİN DÜZENLENMESİ: Personelin afetler konusunda eğitimi ve bu eğitimlerin uygun ve yeterli materyal ile desteklenmesi hazırlık çalışmalarının önemli bir bölümüdür. Bakanlığımızca düzenlenecek eğitimlere uygun personel gönderilmesi esastır. Hastanelerde düzenlenecek eğitimler şu şekilde gruplandırılmalıdır. 1- Genel afet bilincine yönelik eğitimler, 03 Mayıs 2013 Cuma günü saat:15.00 te kamu hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Sivil Savunma Uzmanı Aydın ÇAVUŞOĞLU tarafından Yangına karşı koruma önlemleri ile ilgili eğitim ve uygulamalı yangın tatbikatı yapılmıştır. 2- Teknik eğitimler, 02/12/2011 ile 18 Nisan 2014 tarihlerinde masabaşı tatbikatı, 14/12/2012 tarihinde Uygulamalı tatbikat yapılmıştır. 3 Eylül 2014 tarihlerinde Uygulamalı Tatbikat yapılacaktır. HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) ÖZET BİLGİLERİ: Hastaneler sağlık hizmetlerinin sürdürüldüğü kritik tesislerdir. Afetlerde de hizmetlerini sürdürmek zorundadır. Bu yüzden sadece fiziksel olarak değil fonksiyonel olarak da afetlere hazırlıklı olmalı ve bu konuda sürekliliği sağlanmalıdır. Hastanemiz Afet Planlarının etkin bir şekilde işleyebilmesi için HAP lar gerçeğe uygun hazırlanmış olup güncel tutulmaktadır. Planın bu alt başlığında ise hastanenin adı, HAP sorumlusunun ismi ve iletişim bilgileri, HAP güncelleme tarihi, yapılan ve planlanan masa başı tatbikatının sayısı ve tarihleri, yapılan ve planlanan uygulamalı tatbikatın sayısı ve tarihlerini içeren özet bir tablo hazırlanmış olup, evrak aşağıda yer almaktadır. 15

16 AFET VE ACİL DURUM PLANLARI ÖZET BİLGİLERİ Hastane Adı HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ HAP Sorumlusu ve İletişim Bilgileri HAP Güncelleme Tarihi SEVİNÇ KALE 04/02/ Önceki Yıllar Yapılan Tatbikatlar SAYISI TARİHİ MASA BAŞI / UYGULAMALI 02/12/ /12/ /08/2012 MASABAŞI UYGULAMALI MASABAŞI 1 Planlanan Tatbikat SAYISI TARİHİ MASA BAŞI / UYGULAMALI 18 NİSAN 2014 MASA BAŞI 1 03 EYLÜL 2014 UYGULAMALI 16

17 ALTERNATİF ULAŞIM YOLLARI: Deprem, sel gibi olaylarda oluşan hasarlardan dolayı ve/veya trafik yoğunluğundan, yollardaki kargaşalardan ve benzeri nedenlerden dolayı rutin kullanılan yollar ulaşıma elverişli olmayabilir. Karayolları İl Müdürlüklerinden gerekli bilgileri alarak, belirlenen alternatif hasta bakım alanlarına ve diğer sağlık tesislerine alternatif ulaşım yolları tespit edilmeli ve bu yollar harita üzerinde gösterilmelidir. HABERLEŞME: Olağan ve olağanüstü durumlarda kurulması gerekecek her türlü iletişim ağının gerekli bilgileri plan eklerinde (EK:2 ve EK:3) yer almıştır. KORUYUCU ÖNLEMLER: a)depreme Karşı Alınması Gereken Önlemler: 1-Hastanemiz binasına deprem güçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 2-Hastanemiz Binasında acilen çıkmak için kullanılacak yollardaki tehlikeler ortadan kaldırılmış, çıkışı engelleyecek eşyalar çıkış yolu üzerinde bulunmamaktadır. 4-Hastanemiz de dışarı doğru açılan kapılar kullanılmaktadır.acil çıkış kapıları kilitli değildir. Acil çıkışlar aydınlatılmaktadır. 5-Yataklar pencerenin ve üzerine devrilebilecek ağır dolapların yanına konulmamıştır.serum askıları ve seyyar oksijen tüpleri sabitlenmiştir. b)yangına karşı alınması gereken önlemler; 1-Yangın söndürme cihazları ve yangın dolapları standartlara uygun ve çalışır durumda bulundurulmaktadır. Düzenli bakımları yaptırılmalı, tüm personele nasıl kullanılacağı Sivil savunma uzmanı tarafından öğretilmiştir. 2-Elektrik tesisatı sözleşmesi bulunduğumuz ERDEM Elektrik (Erdem ÖZTEMEL) sık sık kontrolden geçirmektedir. 3-03/05/2013 tarihinde saat :15.00 de Sivil savunma Uzmanı Aydın Çavuşoğlu tarafından eğitim ile Yangın tatbikatları yapılmıştır. 17

18 4-Çatılar ve bodrumlar belirli aralıklarla temizlenmektedir, yangına sebebiyet verebilecek hiçbir malzeme ve ekipman bulunmamaktadır. 9-Hastane tahliye planları yapılmalıdır. 5-Baca temizlikleri düzenli şekilde yaptırılmaktadır. 11-Yangın söndürme tüpleri kolayca ulaşılabilecek ve görünür yerlerde, duvara sıkıca ve 90cm yüksekte sabitlenmiş, her yıl ilgili firma tarafından bakımları yapılmış ve bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmaktadır. c)sele karşı alınması gereken önlemler; Aşırı yağış ve sele karşı tehlike arz eden yerler belirlenmeli gerekli önlemler alınmalıdır. ÖNLEMLERİN KONTROLÜ: Yukarıdaki tüm önlemlerin takip ve kontrolleri yapılmalı ve kayıt altında tutulmalıdır. OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA KORUYUCU ÖNLEMLERE AİT UYULMASI GEREKEN TALİMATLAR SARSINTI SIRASINDA NE YAPILMALI? YAP: Eğer bina içindeysen; Orada kal, DüĢen eģyalardan korunabilmek için masa ve benzeri eģyaların altına girip,bacaklarına sıkıca tutun. Korunma amacıyla altına girdiğin masa, sıra, tezgah gibi eģyaların altyüzlerindeki çıkıntılara dikkat et, Eğer ağır eģyaların etkileme alanında değilsen duvarın birleģim yerindesırtın köģeye gelecek Ģekilde dur veya yere uzan. Her iki durumda da gözlerini kapa, baģ ve boynunu kollarınla kavrayarakkoru. BaĢının üzerinde aydınlatma araçları olmamasına dikkat et. Sarsıntının baģladığı anda hastanın tam yanında bulunuyorsan hastayı yanveya yüzükoyun yatar konuma getir ve baģını yastık yardımıyla koru. Eğer dıģarıdaysan; Orada kal. 18

19 Binadan uzaklaģ. Üzerine düģebilecek elektrik direği, telleri v.b. dikkat et. YAPMA: Dosya dolabı, buzdolabı ve ağır raflar gibi eģyaların üzerine düģebileceğiyerlere sığınma. Yer hareketi durana dek yürüme ve koģma. Özellikle camdan yapılmıģ dıģ duvarların yanına sığınma. Yer hareketi durana dek hasta hizmeti vermeye devam etme. Merdivenlerden inerek dıģarı çıkmaya çalıģma. Kapı ağzında durma. DEPREMDEN HEMEN SONRA YÖNETĠMĠN GÖREVLERĠ Depremden hemen sonra: Bütün birimlerle iletiģim yolları kur, Kurtarma çalıģmalarına ihtiyaç olup olmadığını belirle, Tüm birimlerin personel ve hasta durum envanterlerini çıkarmasını sağla, Personel ve hastalar için güvenilir olmayan bölgeleri belirle ve bu alanlarageçilmesini önleyecek tedbirleri al, Gereğinde tahliye için hazırlıklı ol (kısmi veya tam tahliye), "Acil Tahliye Tedbirlerini" uygulamaya koy, Acil hastaların transferi açısından gerekli dıģ iletiģimi sağla, Gereğinde güvenli alanlarda açık havada veya güvenli alternatif kapalımekanlarda (okul v.b.) bakım alanları oluģtur, Uygulanması gereken hasta bakım düzeyine karar ver, DıĢarıdan gelecek hastaların triaj alanına yönlendirilmesi için hazırlık yap, Eğer dıģ ortam koģulları tehlikeliyse "yerinde güvenlik" için hazırlıklı ol, 19

20 ÇalıĢan personelin yakınlarıyla iletiģim kurması için il dıģı telefonhaberleģme sistemini uygula Kaynakların etkin kullanımı için gerekli düzenlemeyi yap, ÇalıĢanların vardiya planlarını baģlat, Her yapılanı; hasar değerlendirmelerini, personel giderlerini, eksik ve fazlakaynakları, alınan yardımları ve hasta bakımıyla ilgili bilgileri kaydet. Gerekirsevideo ve fotoğraf çekimleriyle dokümantasyonu somutlaģtır. Kasetlere tarih,zaman, yer bilgilerini kaydet. Tüm bilgileri hastane finans sorumlusuna ilet. DEPREMDEN HEMEN SONRA PERSONELĠN GÖREVLERĠ Dikkatlice ilerle. Sıklıkla hastanelerde zemin kırık cam ve/veya dökülmüģ kimyasallarla kaplanmıģ olacağından geçiģ güçleģecektir (Depremlersırasında insanların ayaklarının kırık cam parçalarıyla kesilmesine sıkçarastlanır). Etrafta yaralı olup olmadığını araģtır. Gerekirse ilk yardım uygula ve/veyatıbbi yardım çağır. Hasta odaları, personel odaları ve diğer alanlarda mahsur kalmıģ olabilecek kiģileri kontrol et. Kapıları açık bırak. Yangın riskini değerlendir, varsa yangını söndür veya yardım iste. Olası kimyasal tehlikeler, gaz kaçakları veya su borusu kaçakları açısındandikkatli ol. Eğer borularda hasar Ģüphesi varsa vanaları kapat. Gereksiz cihazları kapat ve fiģten çek. Gerekirse sözlü emirler ver (hasta, refakatçi ve diğer personele). Koridorları ve çıkıģ yollarını boģalt. Çakmak gibi alevli aletleri kullanma ve sigara içme. Gaz kokusu alırsan camları ve kapıları aç. Hasarlı, yere düģmüģ ve ıslanmıģ elektrik kablolarına dokunma. Elektrik varlığını araģtır, elektrik kesilmesinde yaģam destek sistemindekihastalar yakın tıbbi gözleme ihtiyaç duyabilir. HemĢireler ve diğer sağlık personeli hastaları sakinleģtirmeli ve onlaraodalar sağlamsa yerlerinde kalmalarını söylemeli. Hastalar iç duvarlaradoğru, pencere ve camlardan uzak olacak Ģekilde çekilmeli ve camlardankorunması amacıyla perdeler kapatılmalı. Bunun alternatifi bina hasarınındetaylı değerlendirmesi yapılana dek hastaları koridorlarda toplamaktır. 20

21 Hastaların tahliyesi konusunda fikir uyu.mazlıkları çıkabileceğini unutma.bazı hekimler hastaların tahliye edilmesi konusunda Hastane Acil DurumYönetimi ile ters düģebilir. Bunun yaģanmaması için özellikle hekimlerin afetöncesindeki eğitim ve uygulama süreçlerine aktif olarak katılmalarısağlanmalıdır. Güvenilir olduğu söylenene kadar su ve yiyecek kullanma. Su tasarruf planını uygula. Sifonları çekme. Kendi birimine ait bir hasar raporu hazırla ve Hastane Acil Durum Yönetimi'ne ilet. Kurtarabildiğin ve taģıyabildiğin malzemeleri ve cihazları al. Hasar tespiti envanteri oluģtur ve ihtiyaçlar için istemde bulun. Kan ürünlerini kontrol et ve koru. Binada ağır yapısal hasar yoksa acil olarak tahliye gereksinimi olmayabilir.bunun yanında, hastane hizmetlerindeki sorunlar hastaların daha sonratahliyesini gerektirebilir. Tehlikeli alanlara uyarı iģaretleri as. Eğer binada büyük hasar varsa tahliye gereksinimi doğabilir. Bu durumda ikinoktayı göz önüne al: a- Tahliye kararı hastane idaresince alınmalı. b- Tahliye kararı yapısal hasarın detaylı değerlendirilmesinden sonra yapılmalı. Tahliye ciddi bir eylemdir, insanlar bu sırada yaralanabilir. GeçmiĢ depremlerdeyüzeysel hasarların yapısal hasar olduğu hatasına düģülerek hastaneler gereksiz yere boģaltılmıģtır. Dolap kapaklarını açarken bir Ģeylerin düģme olasılığı nedeniyle dikkatli ol. Hasta takip ve tedavilerini sürdür. Tehlikeli durumları ilgilisine bildir. TAHLĠYE EMREDĠLMĠġSE: ÇıkıĢ yollarını hasar açısında kontrol et ve tahliyenin mümkün olabileceğinden emin ol: a- Depremin zamanına bağlı olarak, çeģitli malzeme, araç-gereç hastanekoridorlarından geçiģe engel olabilir. Önce bu engelleri kaldır. b- Kapıların kilitli olma (ya da sıkıģmıģ olma) ve çıkıģ yollarının tıkanmıģ olma olasılığını göz önüne al. c- Yangın merdivenlerinden bir veya birkaçının hasarlı olabileceğini göz önüne al. Tahliye için baģka yollar kullanmak gerekebileceğini unutma. 21

22 d- Personeli kapalı çıkıģ yollarını açmak üzere görevlendir. Yürüyebilen hastalara ve personele düzenli bir Ģekilde daha önceden belirlenmiģ toplanma alanına gitme talimatı ver. Yürüyemeyen hastalarayardımcı ol: a- GeçmiĢ depremlerde, önce yürüyen daha sonra yürüyemeyen hastalartahliye edildi. Yürüyebilen hastaların tahliye iģlemine yardımcı olabileceğini unutma. b- Tahliye sırasında tıbbi kayıtların hastalarla birlikte alındığından emin ol. Bu takiplerin devamlılığını sağlar ve gereksiz test veya tedaviler uygulanmasını engeller. c- Asansörleri kullanma. d-tahliyenin çabuklaģtırılması açısından yürüyen ve yürüyemeyenhastalar için farklı çıkıģ yolları tahsis edilebilir. DıĢ güvenliği araģtır: a-binayı terk edenlere güvenli alanlara gitmelerini söyle. b- Eğer binanın ciddi hasarı varsa, daha önceden acil durumlardakullanılması planlanan mekanlar zarar görmüģ olabilir. Bunu göz önünealarak alternatif mekanları düģün. SARSINTI SONRASINDA Artçı sarsıntılara hazır ol. Bu sarsıntılar zayıflamıģ yapılarda ek hasarmeydana getirebilir. Eğer yapabilirsen, kendini tehlikeye atmayacak bir Ģekilde temel ihtiyaçları,donanımı ve kayıtları kurtar. En kısa zamanda maddi hasarları sapta. Yapısal hasarlar mühendislik analizigerektirebilir. Hasarları fotoğrafla belgele, tarih ve zamanlarını belirt. Buamaçla önceden dijital ya da polaroid fotoğraf makinesi ve film bulundur. Temel hastane fonksiyonlarını tespit et. Her ne kadar destek personelöncelikle hasta hizmetlerinin devamına ve hastaların tahliyesineyönlendirilmiģse de özellikle ciddi hasarlı binalarda, diğer hastanehizmetlerinin devamlılığı ihmal edilmemelidir. Örneğin, mutfak birimi yemekihtiyacını karģılamaya devam ederken, muhasebe birimi de mali iģlemlerisürdürmelidir. EĞER HASTANEDE DEĞĠLSEN: Ailenin güvenliğini araģtır. HaberleĢme kaynaklarını izle. 22

23 HaberleĢme kaynakları baģka türlü davranmaya yönlendirmiyorsa, hastaneile irtibata geç, mümkünse git. ERKEN TEŞHİS VE TESPİT: Hastanemize depreme karşı İnter Yapı İnş. Müh. Müş. Ltd. Şti.tarafından Deprem Güvence Saptama ve Güçlendirme Projesi yaptırılmış olup, binanın taşıyıcı sistemini oluşturan kolon, kiriş ve perde gibi betonarme elemanlardan beton karot numuneleri alınmış ve bu numuneler Norm Beton Laboratuarı nda serbest basınç deneyine tabi tutularak, malzeme kalitesi deney yolu ile tayin edilmiştir. Binanın olası bir depremde can güvenliğini sağlaması için yapının her iki yönünde simetrik ve burulma etkisine neden veremeyecek şekilde betonarme perdelerle güçlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.hastanemizde güçlendirme çalışmaları başlayacaktır. 23

24 EK:4 HASTANEMİZİN BÖLÜMLERE GÖRE RİSK ANALİZİ ÜNİTE TEHLİKE RİSK ETKİLENEN KORUYUCU VE DÜZELTİCİ ÖNLEM KAYNAĞI TANIMLAMA KESİM Mutfak LPG Tüpleri Yangın ve Tüm hasta ve Yangına karşı yangın söndürme SORUMLUSU Erol ERDEN (Aşçı) patlama yakınları çalışanlar ve tüplerimiz daima hazır bulundurulur. Yangın söndürme tüpleri ile İtfaiye gelene kadar yangına müdahale edilir. Bina tahliye edilir.kamuhast.bir.gen.sekreterliğine haber verilir.yaralı varsa Tekirdağ Devlet Hastanesine taşınır veya 112 ambulanstan destek istenir. Tüm birimler Elektrik Elektrik Tüm hasta ve Hastane binamızın eski olması kaçağı çarpması yakınları ve ve elektrik tesisatı alt yapısının çalışanlar eski olması sebebiyle elektrik tesisatı dikkatli SORUMLUSU kullanılmaktadır. Yalıtımlar Mehmet hastanemiz ile sözleşmesi KIRANŞAL bulunan ERDEM Elektrik (Memur) tarafından belirlenen periyotlarla bakıma alınmaktadır. 24

25 TESİSİN TAHLİYESİ -Tahliyenin yapılacağı bina içindekilere duyurulur, Paniğe kapılmayın uyarısı yapılır. -Bina boşaltılırken hava cereyanını azaltmak için kapı ve pencereleri kapatılır ama kilitlenmez. -Çalışma yerlerini Telaşa kapılmadan terk edilir, yardıma muhtaç olanlara yardım edilir. -Çıkış yerlerine sükunetle gidilir, gereksiz acelecilikten kaçınılır. -Asansörler kullanılmaz, merdivenleri düzenli ve sıkışıklılığa sebep olmadan kullanılır. -Binayı tahliye ettikten sonra hastane bahçesinde toplanarak amirlerimizi bekleriz. KULLANILACAK ALTERNATİF ALANLAR: HASTANE OLARAK KULLANILACAK PROTOKOL YAPILMIŞ OTEL/OKUL VE BENZERİ TESİSLER: Hastanemiz Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hayrabolu Öğrenci Yurdu Müdürlüğü ile afet anında karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunacaklarına dair karşılıklı protokol imzalanmış olup plan ekinde sunulmuştur.(ek:5) TOPLANMA ALANI: Hastane bahçesidir.. KULLANILACAK MALZEMELERİN TEMİNİ: Eklerde belirtilmiştir. (Ek:11) Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUMLARLA ORGANĠZASYON: Deprem sonrası veya acil durumda Hastane binası hasar gördüğü zaman Hayrabolu Belediyesine bağlı Ġtfaiye Müdürlüğü ile yangın sırasında her türlü malzeme,yardım ve çalışma sağlayacağını bildiren Karşılıklı Yardımlaşma ve Ġşbirliği Protokolü mevcuttur. 25

26 GÜNLÜK ACĠL HĠZMET VE OLAĞANDIġI DURUM ARASINDAKĠ FARK GÜNLÜK ACĠL HĠZMETLER *Tanıdık bir ekiple çalıģılmakta. *AlıĢılmıĢ faaliyet ve prosedürler uygulanır. *Yollar, iletiģim araçları ve diğer araç-gereçler çalıģır durumdadır. *Kurum yönetimi, kaynakların kullanımını kontrol edebilir. *Yerel basın ve yayın organlarına açıklama gerekir. OLAĞANDIġI DURUM HĠZMETLERĠ *Tanıdık olmayan bir ekiple çalıģılmaktadır. *Kurum içi ve kurumlar arası organizasyon ve koordinasyon gerekir. *Yollar ve iletiģim tamamen devre dıģıdır, diğer araç ve gereçler imha olmuģ olabilir. *Yerel, ulusal ve uluslar arası basın ve yayın organlarına açıklama gerekir. *Kaynak ihtiyacı ve kullanımı kurum kapasitesini aģar. HASTANELER İÇİN AFET RİSKLERİ: Hastaneler, görevleri ve yapıları gereği afetlerde doğrudan ve dolaylı olarak afet risklerinden etkilenmektedirler. a)dış afetler: -Depremler, -Heyelanlar, -Seller, -İklim değişiklikleri, -Kuraklık, -Tayfun-kasırgalar, -Büyük trafik kazaları, b)iç afetler: -Yangın, -Patlamalar, -Acil-zorunlu tahliyeler, -Sel, su basması, -Su problemleri, -Isı artışı, -Otomasyon problemleri vb. HASTANE AFET PLANININ (HAP) YAPISI VE İŞLEYİŞİ: Hastanemiz HAP.PlanındaOrganizasyon şemasında olabildiğince her görev bir görevliye verilmeli ve her görevlinin de bir yedeği bulunmaktadır. Yine planlarda olabildiğince personelin her gün yaptığı ya da yaptığına en yakın görevde görevlendirilmesi planlanmıştır. 26

27 Hastanemiz Afet Planının İşleyişi HAP başkanı koordinatörlüğünde sekiz temel servis üzerinden yürütülecektir. Bu servisler güvenlik servisi, basın ve halkla ilişkiler servisi, lojistik servisi, planlama servisi, finansman servisi, tıbbi teknik kurul servisi, irtibat servisi ve operasyon servisidir. Hastanemize ait Organizasyon şeması aşağıdadır. 27

28 HAP BAŞKANI ve GÖREVLERİ Pozisyona atanan kiģi Uzm.Dr.Recep YAVER Unvanı Yedeği Rapor vereceği kiģi Ġrtibat telefonları Hastane Yöneticisi/ BaĢtabip Uz.Dr.Sema HALHALLI Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri -En liyakatli ve konuya hakim olan HAP başkanı olmalıdır. -Hastane Yöneticisi, Başhekim yada afetten sorumlu Başhekim Yardımcısı olabilir. -Mesai dışında bu yetkilerin olmadığı durum ve zamanlarda Yedeği HAP Başkanı olmalıdır. -Afet zamanlarında komuta merkezini kurma, personeli ve/veya tesisi etkileyen bir acil durumda HAP nın aktive edilip edilemeyeceğine karar verme, HAP planını sürdürme ve sonlandırma yetkisine sahip olmalıdır, -Tüm yönetim ekibini yönetim merkezinde toplar, -Afette komuta merkezine ulaşan bilgileri değerlendirir ve yönlendirir, -Afette hastanenin güvenlik politikasını değiştirebilir, -Afetin özelliklerine göre yeni politikalar ve alternatif planlar geliştirir ve yönetir, -Afet sırasında planda belirtilmemiş durumlarla ilgili yeni direktifler verebilir, -Gerektiğinde planda ve toplanma yerinde değişiklik yapar, -Afet nedeniyle tehlike altında bulunan bölgelerin ya da tüm kurumun faaliyetlerini durdurabilir, -Risk altındaki hastanenin tahliye kararını verme yetkisine sahiptir, -İnternal afetlerde(hastane içi) kurum içinde görevlendirecek personeli belirleme yetkisine sahiptir, -Eksternal afetlerde(hastane dışı) kurum içi ve kurum dışı görevlendirecek personeli belirleme yetkisine sahiptir, -Komuta merkezine yetkisi olanlar dışında başka kimlerin girebileceğine karar verir, -Kendine bağlı, şef ve sorumluları irtibat sorumlusu aracılığıyla göreve çağırır, görevlendirmeler yapar, Komuta merkezi için gerekli olan hastanenin bir planı, tüm malzeme, ekipman, enerji kaynağı, habeleşme araçları ve bilgisayar donanımının kurulması ve sağlanması için Haberleşme sorumlusuna, Lojistik Şefine direktif verir, -Normal hastane işlevlerinin yanı sıra, hastaneyi etkileyen bir afet durumunda olayın başından sonuna kadar verilecek yanıtı organize eder ve yönetir, -Gerekli stratejilerin uygulanmasında, planlama ve karar verme aşamalarında liderlik yapar, -Hareket planlarının, görevlerin belirlenmesi ve gerekli kişilerin atanmasında kendine bağlı diğer birim sorumlularıyla birlikte çalışır ve sürekli haberleşir, -İtfaiye polis,arama kurtarma ve diğer yardım birimlerine Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusu aracılığıyla bildirimde bulunur, -Eylemlerin planlanması ve önceliklerin belirlenmesi için mevcut hastalar, çalışanlar, tesis, acil servis durumu vb. konular hakkında kendine bağlı birimlerle düzenli toplantılar yapar, -Afet alanına gönderilecek kişi ya da kişileri belirler, Hastane binasının gerekli acil işlevlerini yapabilmesini ve korunmasını sağlar, -Hastanede yatan ve hastaneye gelen hastaların gerekli bakımının sağlanması için Operasyon şefi ile devamlı iletişim halinde olur ve gerekli direktifleri verir, 28

29 -Valilik, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, İl-İlçe Sağlık Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı gibi resmi kurumlarla afet ve mevcut durum hakkında Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusu (İrtibat Direktörü) aracılığıyla iletişim halinde olur, -İrtibat Direktörü aracılığıyla çevre hastanelerin mevcut durumu hakkında bilgi edinir, -Acil boşaltma ve Kapasite Artırma planlarının yapılmasını sağlar. Gerektiğinde bu planların uygulanmasına karar verir ve uygular. Bu konuda Lojistik Planlama Şefi ile beraber çalışır. Hastane Afet Başkanının 0 2 saat İçerisindeki Öncelikleri; -Hap Aktivasyonunu sağlar, -Görevlendirme ve bilgilendirme toplantıları yapar, -Afet özelliklerini saptar, Durum raporları ve kayıtlarını toplar (bina hasar-risk raporu, lojistik şefi raporuna göre bina tahliyesi, planlama şefinden hasta sayısı ve durum bilgileri, operasyon şefinden çalışma süreleri ve değişiminin belirlenmesi, erken taburcu için hasta değerlendirmesi ve kararı, kurumlarla gerekli bağlantı, destek hizmetler, ekipman, malzeme, ilaç, su, gıda bilgileri). Hastane Afet Başkanının 2 12 saat İçerisinde Öncelikleri; -Bilgilendirme toplantılarına devam eder, -Güvenlik ve tesisin tıbbi kapasite ve yetenek artış planlarını gözden geçirir, -Diğer hastane ve afet yanıt birimlerinin durumunu gözden geçirir, -Kritik tesis ve tıbbi bakım sorunlarını değerlendirir, -Hastane operasyon destek konularını değerlendirir, -Görevlilere durum güncellenmesi yapar, -Halkın bilgilendirilmesini sağlar, -Emniyet ve güvenlik konularını değerlendirir, -Sağlık personeli için koruyucu önlemleri aldırır, -Medya bilgilendirmeleri yaptırır, -Sağlık personeli ve ailelerine destek hizmetleri yapılmasını sağlar, -Gerekirse Afet Planı revize edilmesini sağlar. Hastane Afet Başkanının 12. Saat sonrası öncelikleri; -Yeniden bilgilendirme toplantıları yapar, -Emniyet ve güvenlik analizine devam eder, -Bilgilendirme raporlarına devam edilir, -Operasyon durumunun değerlendirilmesi ve kritik sorunlar gözden geçirilir, -Gerekirse Afet Planı revize edilir, -Diğer kurumlarla iletişime devam edilir, -Ekibin stres belirtilerinin takibi yapılmasını sağlar, -Görev devri durumunda sonraki operasyon dönemi için yeni yetkiliye bilgiler aktarılır. 29

30 Hastane Afet Başkanının HAP Aktivasyonunu Sonlandırması; -Normal işleyişe dönüş için hazırlık yapılmasını sağlar, -Ekipman ve malzemelerin kontrolü ve teminini sağlar, -Dokümanların sağlanması (Finansal ve diğeri) yapılır, -Değerlendirme toplantıları yapılır, -Gerekli revizyonların belirlenmesini değerlendirir, -Müdahale sonrası toplantı ve faaliyetlere katılımı sağlar, -Faaliyet raporunun yazılmasını ve değerlendirmesini sağlar, -Personel için stres yönetimini düzenler. 30

31 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ ve GÖREVLERİ: Pozisyona atanan kiģi Unvanı Yedeği Rapor vereceği kiģi Ġrtibat telefonları Uzm.Dr.Z.Betül ERYILMAZ Aile Hekimi Uzmanı Günhan CAN H.A.P.BaĢkanı - HAP başkanının bilgisi dahilinde medyayı düzenli aralıklarla bilgilendirir, -Personel ve hastaların medya ile olan iletişimini yönetir, -Personel ve hasta mahremiyetini sağlar, -Yeni duyuruların ve raporların oluşturulması, gerekli izinlerin alınması gibi görevleri yapar, -Hasta/yaralıların durumlarının ilgili kişilere ve ailelere bildirilmesi için güvenli bir alan oluşturur, -Gerektiğinde uygun sözcüler saptayarak medyanın isteklerini cevaplar ve görüşmelerin yönetimini yapar, -Halkta panik ve infial uyandırıcı açıklamalardan kaçınır, -Medya brifinglerini programlar, -İnsan kaynakları sorumlusu (İKS) aracılığıyla kurum içi çalışanları bilgilendirir, -Medyanın isteklerini takip eder ve bu istekleri HAP başkanına aktarır, -Acil durum komuta merkezindeki afet durum raporlarını takip eder, -Medya, hastalar, aileler, çalışanlar, gönüllüler ve diğerleriyle iletişimi çabuklaştırmak için yazılı veya elektronik iletişim ürünlerini temin eder. Bu konuda Haberleşme Sorumlusundan yardım alır. -Üst yöneticiler ve medya temsilcileri için gerekli olan uygun mesaj ve raporları sağlar. -Afetle ilgili olarak tüm medya haberlerini takip ve kayıt eder. -Hasta tedavi alanlarından ve Acil Durum Komuta Merkezinden uzakta bir Haber ve Bilgilendirme Merkezi (HABİM) oluşturulmasını sağlar. -Durum Değerlendirme Birim Sorumlusu (DUDES) ile iş birliği içinde olur ve açıklanan her şeyi DUDES e bildirir. -Diğer Sorumlu ve Şeflerden uygun oldukça gelişmelerle ilgili raporları elde eder, -Görevli medya mensuplarının girebileceği ve giremeyeceği fiziki alanların oluşturulmasında Güvenlik Şefiyle ortak çalışma yapar, -Medya yolu ile halka yapılacak çağrılar, yardım istekleri konusunda İnsan Gücü Sorumlusu ile iş birliği yapar, -Kendi birimindeki personelin dinlenme ve nöbet değişimlerini saptar. Basın ve Halkla İlişkiler Direktörünün 0 2 saat içerisindeki öncelikleri; -Basın-Yayın organlarında (gazeteler,radyo ve televizyonlarda) yayınlanan haberleri izler, -Yanlış haberleri tespit ederek, doğrulanmasını sağlar, -Olayla ilgili bilgiler toplar. Basın ve Halkla İlişkiler Direktörünün 2 12 saat içerisindeki öncelikleri; -Uygun aralıklarla basın açıklaması yapar, -Tüm bilgilendirmeleri Hastane Afet Başkanının onayı ile yapar, -Sağlık personeli, hasta ve ziyaretçiler, ailelerini kapsayan tüm iç ve dış bilgi akışını düzenler, 31

32 -Ekibin stres belirtilerinin takibini yapar. Basın ve Halkla İlişkiler Direktörünün 12. saat sonrası öncelikleri; -Olayla ilgili bilgileri toplamaya devam eder, -Uygun aralıklarla basın açıklaması yapar, -Ekibin stres belirtilerinin takibini yapar. Basın ve Halkla İlişkiler direktörünün HAP aktivasyonunu sonlandırması; -Personelin rutin görevlerine dönüşünü sağlar, -Son basın toplantıları ve raporları sunar, -Ekipman ve araçların eski yerlerine yerleştirilmesini sağlar, -Hastane Afet Yönetiminin bilgilendirilmesini sağlar, -Çıkarılan sonuç-dersleri değerlendirir, -Stres yönetimini ve faaliyet sonrası toplantıları yapar, -Afet sonrası, yerli ve yabancı basın merkezlerine bilgi verir. 32

33 İRTİBAT DİREKTÖRÜ ve GÖREVLERİ: Pozisyona atanan kiģi Unvanı Yedeği Rapor vereceği kiģi Ġrtibat telefonları Özgül KAYA Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü HemĢire -Arzu AYYILDIZ H.A.P.BaĢkanı -Komuta merkezinde görevlidir, elde ettiği güvenli bilgileri başkana iletir, -HAP Başkanının direktifiyle HAP Komuta Merkezini aktif hale getirir, -Afet durumunda resmi kurumlarla (Valilik-Kaymakamlık, İl-İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl-İlçe Belediyesi, Kızılay gibi) irtibatı sağlar, -Afetin büyüklüğünü, doğasını, yayılım alanını araştırır ve gerekli bilgileri toplar, -HAP Komuta Merkezinde önemli bilgilerin toplanması, iletişim ve irtibatın sağlanması için bir çalışma istasyonu kurar, -Hava durumunu izlemek için Meteoroloji İl Müdürlüğü ile haberleşmeyi sağlar, -Bölgede çalışabilir durumdaki hastaneleri tespit eder, -Hastanedeki gelişmeler ve değişiklikler hakkında İl Sağlık Kriz Merkezini bilgilendirir, -Yardım gerektiğinde İlk Sağlık Kriz Merkezine çağrıda bulunur, -Uygun iletişim ve mesaj akımını sağlamak için İl Sağlık Kriz Merkezi ile bağlantı kurar, -Halkla İlişkiler Sorumlusu ile koordineli bir şekilde çalışır, -Hastane personeli ve arama-kurtarma, yardım ekipleri arasındaki irtibatı sağlar, -Gelen bilgileri ve durum raporlarını HAP Komuta Merkezinde oluşturacağı bir alanda toplar, -Haberleşme Hizmet Sorumlusunun yardımıyla acil iletişim ağını kullanarak, hastaneler arası, iletişim kurar ve hastanenin mevcut durumu hakkında bilgi verir, -İl Sağlık Kriz Merkezi ve tesise dışarıdan gelen yardım ekipleri ile koordinasyon ve iletişim sağlar, -İl Sağlık Kriz Merkezi yetkilileri istediği taktirde tesisler, operasyonlar ve durumlar hakkında teknik bilgileri elde eder ve iletir. Bu konuda Lojistik Planlama Şefi ile beraber çalışır, -İsteklerin, görevlerin ve atamaların bir kaydını tutar ve tamamlanmasını izler, -Yetkili makamlara verilmek üzere hastaneye gelen yaralılar ile ilgili olarak gerekli verileri (kabul edilen yaralı sayısı, yaralanmaların türleri, hastaneye yatırılan, taburcu edilen ve başka bir kuruma sevk edilen hastaların sayıları, ölü sayısı, yaralıların kişisel bilgileri vb.) hazırlar, -Lojistik Planlama Şefi ile birlikte afet ile ilgili olarak hastanede yapılan faaliyetlerin dokümantasyonunu yapar, -Sekonder afetler hakkında bilgi toplar, -Eksternal afetin hastaneyi tehdit edip etmediği, etkileme şiddeti ve zamanı hakkında bilgi toplar, -Personel, ekipman, malzeme ve ilaç kaynakları ile ilgili mevcut yada ön görülen yetersizlikleri araştırır, -Hastanenin ihtiyacı olacak ekipman ve malzeme sayısı hakkında bilgi toplar, -Hastanenin ihtiyacı olacak gönüllü sayısı hakkında bilgi toplar, -Transport için kullanabilecek ambulans ve araç sayısı hakkında bilgi toplar, -Hasta bakım kapasitesi, hastanenin genel durumu hakkında İl-İlçe Sağlık Müdürlüğünü bilgilendirir, -Diğer hastanelerin afet anındaki çalışmalarından elde edilebilecek ayrıntılı bilgileri toplar, -Hastane Afet Planının başarılı olup olmadığını izler ve düzenli aralıklarla HAP Başkanına bilgi verir. 33

34 İrtibat Direktörünün 0 2 saat içerisindeki öncelikleri; -Afetin özelliğine ve büyüklüğüne göre, diğer kurumlarla iletişime geçer, -Eksternal afetin hastaneyi tehdit edip etmediğini, etkileme şiddeti ve zamanı hakkında bilgi toplar, -Hastanenin ihtiyacı olacak ekipman ve malzeme sayısı hakkında bilgi toplar, -Personel, ekipman, malzeme ve ilaç kaynakları ile ilgili mevcut yada öngörülen yetersizlikleri araştırır. İrtibat Direktörünün 2 12 saat içerisindeki öncelikleri; -Bilgilendirmeye devam eder, -Durum değerlendirmesi yapar, -Ölen hastaların kayıt bilgileri hakkında bilgi toplar, -Toplam yaralı sayısı ve tedavi edilmiş, tedavisi devam etmekte olan hastaların sayısı ve yaralanmaların türleri hakkında bilgi toplar, -Transport için kullanabilecek ambulans ve araç sayısı hakkında bilgi toplar, -Ekibin stres belirtilerini değerlendirir. İrtibat Direktörünün 12. Saat sonrası öncelikleri; -Bilgilendirme devam eder, -Durum değerlendirmesi yapar, -Diğer hastanelerin afet anındaki çalışmalarından elde edilebilecek en ayrıntılı bilgileri toplar, -Ölen hastaların kayıt bilgileri hakkında bilgi toplar, -Toplam yaralı sayısı ve tedavi edilmiş, tedavisi devam etmekte olan hastaların sayısı ve yaralanmaların türleri hakkında bilgi toplar, -Ekibin stres bilgilerini değerlendirir. İrtibat Direktörünün (Aktivasyonu Sonlandırma) -Bilgilendirmeye devam eder, -Durum değerlendirmesi yapar, -Raporlama yapar, -Ekibin stres belirtilerini değerlendirir. 34